Žaga­riai iš­skir­ti­nu­mą pel­no ir ža­ga­rė­liais

2020 Rugpjūtis 13
nuotrauka
Žagarių šeimininkių virtus žagarėlius žmonės valgė ir gyrė.
Nuo se­niū­ni­jos cen­tro, Pu­nios, pen­kis ki­lo­met­rus nu­to­lu­siuo­se Ža­ga­riuo­se, kiek­vie­ną va­sa­rą bū­na die­na, kai ak­ty­vi, vie­nin­ga šio kai­mo ben­druo­me­nė su­si­ren­ka į šven­tę skam­biu ir įpa­rei­go­jan­čiu pa­va­di­ni­mu – „Vie­na di­de­lė šei­ma“. Šie­met ža­ga­riš­kių su­si­rink­ta jau dvy­lik­tą kar­tą. Kai­mas nuo ry­to ima kve­pė­ti ver­da­mais ža­ga­rė­liais – kaip­gi Ža­ga­riai švęs be ska­nių­jų ža­ga­rė­lių.

Kaip tei­gia Ža­ga­rių kai­mo ben­druo­me­nės kū­ri­mo ini­cia­to­rius ir jos pir­mi­nin­kas nuo pir­mų­jų veik­los žings­nių, da­bar jau ir se­niū­nai­tis Al­vy­das Ber­na­ta­vi­čius, pa­pras­tai ši va­sa­ros šven­tė de­ri­na­ma prie Pet­ri­nių, bir­že­lio pa­bai­gos, o ta­da vi­sa se­niū­ni­ja ima lauk­ti Pu­nio­je jau ge­rus dvi­de­šimt me­tų ren­gia­mų Oni­nių.

Šie­met ko­ro­na­vi­ru­sas ben­druo­me­nės šei­mų šven­tę nu­stū­mė į rug­pjū­tį. Ta­čiau ir ža­ga­rė­liai, ke­pa­mi net ke­lių šei­mi­nin­kių, bu­vo ne pras­tes­ni ir nuo­tai­kos ne liūd­nes­nės. Kai­mas šven­tė links­mai ir ori­gi­na­liai.

Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas džiau­gia­si, kad šven­tes su­reng­ti nė­ra sun­ku, ko­man­da pui­ki, ak­ty­vi, o yra ir kam skir­ti Ben­druo­me­nės nau­ja­ku­rių no­mi­na­ci­ją, kaip ir no­mi­na­ci­ją Už gau­sią šei­mą. Ža­ga­riuo­se kas­met įsi­tvir­ti­na nau­jų šei­mų, gims­ta vai­kų.

Ža­ga­riai nė­ra pla­čiai iš­mė­ty­tų so­dy­bų kai­mas, tai bu­vu­sio ko­lū­kio gy­ven­vie­tė, pa­trauk­li ir šian­dien.

Į ben­druo­me­nę įsi­trau­kė ir ke­lių ša­lia esan­čių kai­mų žmo­nės, da­bar ben­druo­me­nė­je – 52 su­au­gę na­riai.

Ben­druo­me­nė, reng­da­ma šią šven­tę, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, sie­kia stip­rin­ti šei­mų iš įvai­rių so­cia­li­nių gru­pių ben­druo­me­niš­ku­mą, ska­ti­na ben­drau­ti ne tik šei­mos vi­du­je, bet ir su ki­to­mis šei­mo­mis – pra­mo­gau­jant ir lei­džiant lai­ką kar­tu. Kiek­vie­na šven­tė, veik­la pri­ar­ti­na žmo­gų prie žmo­gaus.

Že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis ak­ty­viau­siems ben­druo­me­nės na­riams Al­vy­dui Ber­na­ta­vi­čiui, Jo­li­tai Gu­dai­tie­nei, Jo­li­tai Ei­ma­na­vi­čie­nei, Pet­rui Si­da­rui, Si­gi­tui Vait­ke­vi­čiui sky­rė pa­dė­kas už dar­bus ir ini­cia­ty­vas, ku­rios vie­ni­ja ben­druo­me­nę, sau­go ir puo­se­lė­ja kraš­to tra­di­ci­jas.

Šven­tės me­tu pa­ger­bia­mi kai­mo gy­ven­to­jai, jiems įtei­kia­mos ke­tu­rios no­mi­na­ci­jos: Už gau­sią šei­mą šie­met skir­ta Le­o­no­rai Ra­ža­naus­kie­nei, no­mi­na­ci­ją Ben­druo­me­nės ūki­nin­kai pel­nė Lai­ma ir Jur­gis Skrip­kiū­nai, Ben­druo­me­nės nau­ja­ku­rių – Er­nes­ta ir Ry­tis Gu­dai­čiai.

Už sėk­min­gus pa­si­ro­dy­mus kon­kur­suo­se ir pa­sie­ki­mus spor­te no­mi­na­ci­ja įver­tin­tas Auš­ri­nės Jo­ni­kai­tės triū­sas. Auš­ri­nei už jos pa­sie­ki­mus svei­ki­ni­mų sky­rė ir Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus gy­nė­jos Aly­taus ra­jo­ne.

Šven­tės me­tu tė­ve­lius ir vai­kus links­mi­no Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė ir Karl­so­nas, pa­šė­lęs Mi­kis, Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos vai­kai, vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ra­džiū­na“, gru­pė „Lie­tus“. Vai­kai bu­vo la­bai lai­min­gi, nes tu­rė­jo ga­li­my­bę nu­si­pieš­ti my­li­mą he­ro­jų ant vei­du­kų kar­tu su in­dė­ne ir pa­šo­ki­nė­ti ant di­de­lio pri­pu­čia­mo šu­niu­kų „Pat­ru­lių“ ba­tu­to.

Ža­ga­rių ben­druo­me­nės šei­mų šven­tė­je „Vie­na di­de­lė šei­ma“ vai­kai su tė­ve­liais rin­ko­si jiems pa­ti­ku­sį spal­vi­ni­mo pa­veiks­liu­ką bei kar­tu ir iš kny­ge­lė­je „Vai­ko Kon­sti­tu­ci­ja“ įtvir­tin­tą vai­ko tei­sę ar pa­rei­gą bei apie tai pla­čiau pa­dis­ku­ta­vo su vai­ko tei­sių gy­nė­jais.

„Svei­kin­ti­na, kad ben­druo­me­nė daug dė­me­sio ski­ria šei­moms, jų tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mui, ka­dan­gi šei­ma yra ne­įkai­no­ja­mas tur­tas. Iš šei­mos at­si­ne­ša­me ge­bė­ji­mus my­lė­ti, pa­dė­ti ki­tam, su­pras­ti ir už­jaus­ti, glo­bo­ti ma­žes­nį ar sil­pnes­nį, da­ly­tis su ki­tais tuo, ką tu­ri, kar­tu mo­ky­tis, spor­tuo­ti, dirb­ti, aug­ti ir to­bu­lė­ti, džiaug­tis, kai se­ka­si pa­čiam ir kai se­ka­si ki­tam, su­si­py­kus su­si­tai­ky­ti ir at­leis­ti, pa­ste­bė­ti, at­ras­ti ir ug­dy­ti sa­vo ta­len­tus.

O vai­kai yra pa­tys di­džiau­si gy­ve­ni­mo mo­ky­to­jai. Iš vai­kų mes, su­au­gu­sie­ji, se­mia­mės iš­min­ties, gė­rio, tam­pa­me lanks­tes­ni, ge­res­ni“, – tei­gė vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus pa­ta­rė­ja Jo­li­ta Gu­dai­tie­nė.

Apie Ža­ga­rių kai­mo ben­druo­me­nės ini­cia­ty­vas gra­žiai at­si­lie­pia ir Pu­nios se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis: „Gra­žios jų šven­tės, ben­druo­me­nė – veik­li, vie­nin­ga, žmo­nės gra­žiai su­ta­ria. Ir tie šei­mi­nin­kių ke­pa­mi ska­nie­ji mie­li­niai ža­ga­rė­liai, ku­rių no­riai ska­nau­ja sve­čiai ir sa­vi, su­tei­kia iš­skir­ti­nu­mo.“

Pa­ren­gė Al­do­na KU­DZIE­NĖ

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.