Vytautas Bakas: „Tik išsilavinęs vaikas gali ištrūkti iš skurdo rato” (371)

Seimo narys Vytautas Bakas
Seimo narys Vytautas Bakas. Gy­tės Au­gus­ti­nai­ty­tės nuotr.
Spalio 25 dieną pasibaigę rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą parodė visą būsimojo Seimo sudėtį. Opozicija su pozicija apsikeitė vietomis, iš Seimo dingo kai kurie senbuviai, atėjo nemažai naujų, jaunų asmenybių. Alytaus krašte vienmandatėse apygardose buvo išrinkti keturi politikai: Vytautas Bakas, Kęstutis Mažeika, Juozas Baublys, Andrius Palionis. Kai kurie Alytaus regione kandidatavę politikai buvo išrinkti daugiamandatėje apygardoje pagal partijų sąrašus: Laurynas Kasčiūnas, Robertas Šarknickas, Julius Sabatauskas. Šis septynetas atstovaus mums parlamente, todėl juos turime pažinti. Visiems išrinktiems Seimo nariams buvo pateikti klausimai, septyni minkštieji ir septyni kietieji. Nuo to, kokias didžiausias problemas įžvelgia mūsų valstybėje bei kaip jas ketina spręsti iki jų favorito JAV prezidento rinkimuose. Skaitykite ir susipažinkite su Alytaus krašto žmonių pasitikėjimą gavusiomis asmenybėmis.

Šiandien į klausimus atsako Vytautas Bakas, prieš tai „Alytaus naujienų“ skaitytojai jau skaitė interviu su Laurynu Kasčiūnu ir Robertu Šarknicku.

Žr. lapkričio 5 dienos „Alytaus naujienų“ numeryje: Lau­ry­nas Kas­čiū­nas: „Ge­ro­vės vals­ty­bė ne­at­sie­ja­ma nuo aukš­tos pa­si­ti­kė­ji­mo kul­tū­ros. Pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir pa­si­ti­kė­ji­mo vie­ni ki­tais” ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Man svar­bu lai­min­ga Lie­tu­va”

1. Ko­kios yra TOP3 pro­ble­mos Lie­tu­vo­je ir ko­kie bus Jū­sų kon­kre­tūs žings­niai tas pro­ble­mas spręs­ti?

Ma­no nuo­mo­ne, sva­riau­sia pro­ble­ma Lie­tu­vo­je yra CO­VID-19 pan­de­mi­ja ir jos ke­lia­mos pa­sek­mės žmo­nių svei­ka­tai ir ša­lies eko­no­mi­kai.

Ant­ro­ji pro­ble­ma yra so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das. Lie­tu­vo­je kas penk­tas žmo­gus skurs­ta. Di­de­li skir­tu­mai tarp re­gio­nų. Pa­vyz­džiui, skir­tu­mas tarp Aly­taus ir Vil­niaus pa­gal BVP vie­nam gy­ven­to­jui ma­tuo­ja­mas kar­tais. Lie­tu­vo­je di­džiau­sią at­skir­tį pa­ti­ria sen­jo­rai, ne­įga­lie­ji, ypač sun­ku ma­ty­ti, kad skur­dą ir at­skir­tį pa­ti­ria vai­kai, dir­ban­tys žmo­nės. Žmo­nės tu­ri dar­bą, ta­čiau dėl men­kų pa­ja­mų, ne­ko­ky­biš­kų ir ne­pri­ei­na­mų vie­šų­jų pa­slau­gų yra pri­vers­ti skurs­ti.

Tre­čio­ji pro­ble­ma yra ko­rup­ci­ja vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ir teis­mų veik­la. Dėl ko­rup­ci­jos lė­ti­na­ma vals­ty­bės rai­da, dėl jos ken­čia sil­pniau­si, tie, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Ko­rup­ci­ja di­džiau­sią įta­ką tu­ri vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bei, tad dėl jos di­džiau­si ne­te­ki­mai ten­ka svei­ka­tos prie­žiū­ros, švie­ti­mo sis­te­moms, sa­vi­val­dai. Teis­mai ne­pa­jė­gūs spręs­ti ko­rup­ci­jos by­lų, po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se kal­ti­nin­kai iš­ven­gia at­sa­ko­my­bės, vi­suo­me­nei daž­niau­siai nė­ra at­ly­gi­na­ma ža­la, at­si­ra­du­si dėl ko­rup­ci­jos, dėl to vi­suo­me­nė ne­pa­si­ti­ki vals­ty­be ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Ko­rup­ci­ją įveik­si­me, kai iš­skaid­rin­si­me teis­mų sis­te­mą. Bū­ti­na keis­ti tei­sė­jų at­ran­kos, ver­ti­ni­mo sis­te­mas, stip­rin­ti ir skaid­rin­ti teis­mų sa­vi­val­dą, įtrauk­ti vi­suo­me­nę į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą.

At­skir­tis, esu tik­ras, di­de­le da­li­mi su­si­ju­si su ko­rup­ci­jos pro­ble­ma. Dėl ko­rup­ci­jos kas­met ne­ten­ka­me apie 4,5 mlrd. eu­rų, ko­rup­ci­ja yra kliū­tis pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, su­ku­riant ko­ky­biš­kas vie­šą­sias pa­slau­gas, įgy­ven­di­nant re­gio­ni­nę po­li­ti­ką. Dėl ko­rup­ci­jos tu­ri­me aukš­to ly­gio ne­po­tiz­mą, dėl jo di­dė­ja nu­si­vy­li­mas, ne­ten­ka­me ta­len­tin­gų ir ga­bių žmo­nių.

Ant­ras svar­bus veiks­nys, ku­ris ga­lė­tų su­ma­žin­ti at­skir­tį – tai nuo­šir­dus dė­me­sys švie­ti­mo sis­te­mai. Tik iš­si­la­vi­nęs vai­kas ga­li iš­trūk­ti iš skur­do ra­to. Bū­ti­na in­ves­tuo­ti į mo­ky­to­jus ir mo­ki­nius, ska­tin­ti mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, pro­fe­si­nį to­bu­lė­ji­mą, per­si­kva­li­fi­ka­vi­mą. Į Lie­tu­vą itin lė­tai at­ei­na Si­dab­ri­nės eko­no­mi­kos idė­jos, ku­rios pa­sau­ly­je pa­de­da sen­jo­rams.

Pan­de­mi­ja yra ge­ra pro­ga su­si­tvar­ky­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą. ES pi­ni­gai, skir­ti eko­no­mi­kos at­kū­ri­mui, yra ga­li­my­bė Lie­tu­vai su­teik­ti re­a­lią pa­gal­bą žmo­nėms ir per­tvar­ky­ti sa­vo eko­no­mi­ką, švie­ti­mo sis­te­mą.

 

2. Jei Jums bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė 2020–2024 me­tų Sei­mo ka­den­ci­jo­je tap­ti bet ku­rios mi­nis­te­ri­jos mi­nist­ru, ku­rią mi­nis­te­ri­ją no­rė­tu­mė­te val­dy­ti ir ko­dėl?

Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad Sei­mo na­riai ne­tu­rė­tų bū­ti mi­nist­rais. Ma­no nuo­mo­ne, ne­ga­li­ma ko­ky­biš­kai at­lik­ti dar­bo bū­nant vie­nu me­tu ir įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios, ir vyk­do­mo­sios val­džios at­sto­vu. Tai tar­si sė­dė­ti ant dvie­jų kė­džių.

Sei­mo na­rio man­da­tas yra svar­bios pa­rei­gos, į ku­rias tie­sio­giai ski­ria rin­kė­jai ir jį rei­kia są­ži­nin­gai at­lik­ti. Sei­mo na­rys yra įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios val­džios at­sto­vas, mi­nist­ras – įsta­ty­mų vyk­do­mo­sios. Sei­mo na­rio pa­rei­ga bū­ti tar­pi­nin­ku tarp Vy­riau­sy­bės, val­džios įstai­gų ir žmo­nių, leis­ti įsta­ty­mus, pri­žiū­rė­ti, kaip jie vei­kia, ar jie vei­kia. Mi­nist­ro pa­rei­ga įsta­ty­mus įgy­ven­din­ti jam pri­skir­to­je sri­ty­je. Lie­tu­vo­je daž­nai Sei­mo na­riai brau­na­si į Vy­riau­sy­bę, sie­kia už­im­ti mi­nist­rų kė­des, taip Sei­mo na­rio man­da­tas lie­ka pa­mirš­tas. Tai le­mia, kad Sei­mas sil­pnas, lei­džia­ma daug įsta­ty­mų, bet jie ne­vei­kia, iš es­mės ne­vyk­do­ma par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Sil­pno Sei­mo su­ke­lia­mas pa­sek­mes ga­li­me ma­ty­ti gy­ve­ni­me – tai men­kas pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, at­skir­tis, ko­rup­ci­ja. Yra at­ve­jų, kai as­muo, iš­rink­tas Sei­mo na­riu, pa­lie­ka pa­rei­gas, nes ne­gau­na pa­rei­gų Vy­riau­sy­bė­je.

Bu­vu­sio­je ka­den­ci­jo­je ga­lė­jo­me ma­ty­ti sil­pno Sei­mo pa­vyz­džių, pa­vyz­džiui, ki­lus pir­mai pan­de­mi­jos ban­gai Sei­mas tie­siog iš­ėjo į ka­ran­ti­ną, pa­li­kęs su­tri­ku­sią vi­suo­me­nę ir mi­li­jar­dus eu­rų mū­sų vi­sų lė­šų skirs­ty­ti ke­liems žmo­nėms Vy­riau­sy­bė­je, nors biu­dže­to for­ma­vi­mas, pri­ori­te­tų nu­sta­ty­mas, jo pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė yra vie­nas svar­biau­sių Sei­mo dar­bų.

 

3. In­gri­da Ši­mo­ny­tė – pui­ki mi­nist­rė pir­mi­nin­kė. Ar­gu­men­tuo­tai pri­tar­ki­te šiam tei­gi­niui ar­ba ar­gu­men­tuo­tai jį pa­nei­ki­te.

Pa­lai­kiau In­gri­dą Ši­mo­ny­tę ant­ra­me pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re. Ko­kia ji bus mi­nist­rė pir­mi­nin­kė, pa­ma­ty­si­me ar­ti­miau­siu me­tu. Jos kom­pe­ten­ci­ja ne­abe­jo­ju. Ta­čiau stip­ri vals­ty­bė, stip­ri eko­no­mi­ka ir žmo­nių ge­ro­vė ne­at­sie­ja­mi nuo aukš­tos po­li­ti­nės kul­tū­ros, nuo skaid­ru­mo stan­dar­tų po­li­ti­ko­je. Jei Vy­riau­sy­bė­je yra ne­skaid­rių in­te­re­sų, vien kom­pe­ten­ci­ja ne­iš­gel­bės. Ne­tu­riu pa­grin­do pa­si­ti­kė­ti bū­si­ma dau­gu­ma, jei jos Vy­riau­sy­bė­je dirbs už ko­rup­ci­ją tei­sia­mos par­ti­jos mi­nist­rai, o Sei­mui va­do­vaus po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je tei­sia­mos par­ti­jos pir­mi­nin­kė.

 

4. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad Jums pa­ve­da­ma už­duo­tis su­da­ry­ti val­dančiąją ko­a­li­ci­ją su bet ku­rio­mis par­ti­jo­mis, pa­te­ku­sio­mis į nau­ją­jį Sei­mą. Ko­kios bū­tų dvi par­ti­jos, ku­rioms tik­rai nie­ka­da ne­teik­tu­mė­te siū­ly­mo dirb­ti kar­tu? Ko­dėl?

Jei tek­tų for­muo­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai – ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja, kom­pe­ten­ci­ja ir ge­bė­ji­mai įgy­ven­din­ti po­ky­čius. Ma­no nuo­mo­ne, jo­kių pa­rei­gų ir at­sa­ko­my­bių ne­ga­li­ma pa­ti­kė­ti par­ti­joms ar po­li­ti­kams, ku­rie yra teis­ti už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, to­kiems, ku­rie gy­ve­na ne pa­gal pa­ja­mas ir ne­ga­lė­tų pa­grįs­ti sa­vo pa­ja­mų ir tur­to kil­mės.

 

5. Kaip ma­no­te, ar Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes rei­kė­tų su­jung­ti į vie­ną? Ko­kie, Jū­sų ma­ny­mu, pra­na­šu­mai ar trū­ku­mai ga­lė­tų bū­ti gy­ven­to­jams tai pa­da­rius?

Ne­su me­cha­ni­nio sa­vi­val­dy­bių jun­gi­mo ša­li­nin­kas. Tą tu­rė­tų spręs­ti Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jai. Ki­ta ver­tus, pa­si­sa­kau už tai, kad eko­no­mi­nis šio kraš­to pa­ki­li­mas įma­no­mas tik su­tel­kus vi­sų pir­ma Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, o vė­liau ir ki­tų ap­skri­ty­je esan­čių po­li­ti­kos, ver­slo ir vi­suo­me­nės ly­de­rių pa­stan­gas. Yra klau­si­mų, ku­rių at­ski­rai, pa­vie­niai šio kraš­to va­do­vai ne­ga­li spręs­ti. Pa­vyz­džiui, su­ta­ri­mas dėl te­ri­to­ri­jos, pri­tai­ky­tos ver­slui, pa­ra­mos ver­slui klau­si­mai, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, švie­ti­mo ir svei­ka­tos pa­slau­gų aukš­tos ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas yra įma­no­mas tik ben­dra­dar­biau­jant šio kraš­to me­rams, ta­ry­boms, ver­slui ir vi­suo­me­nei.

 

6. Gi­ta­nas Nau­sė­da į pre­zi­den­to rin­ki­mus ėjo su šū­kiu „Ge­ro­vės vals­ty­bė“. Da­bar šią fra­zę gir­di­me ko­ne iš kiek­vie­no po­li­ti­ko. Kaip Jūs su­pran­ta­te, kas yra ge­ro­vės vals­ty­bė ir kaip as­me­niš­kai pri­si­de­da­te prie jos kū­ri­mo?

Svei­kas žmo­gus, sau­gi ben­druo­me­nė, stip­ri vals­ty­bė – taip su­pran­tu ge­ro­vės vals­ty­bę. Skaid­ru­mas po­li­ti­ko­je, pi­lie­čių da­ly­va­vi­mas sa­vo ša­lies val­dy­me yra pa­grin­di­nis ma­no po­li­ti­nės dar­bo­tvarkės ak­cen­tas. Per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus Lie­tu­va po il­gos pau­zės pa­ki­lo per dvi vie­tas tarp­tau­ti­nia­me skaid­ru­mo in­dek­se, tai reiš­kia pa­pil­do­mus mi­li­jar­dus BVP. Dėl ko­rup­ci­jos ken­čia sil­pniau­sie­ji. Pa­vyz­džiui, jei cen­tri­nė val­džia ne­val­do ko­rup­ci­jos, vy­rau­ja ne­po­tiz­mas, ku­ria­mos oli­gar­chi­nės struk­tū­ros, ken­čia vi­sų pir­ma re­gio­nai ir tie, ku­riems rei­ka­lin­gas di­des­nis vals­ty­bės dė­me­sys: sen­jo­rai, ne­įga­lie­ji, vai­kai. Lie­tu­va kas­met dėl ko­rup­ci­jos ne­ten­ka dau­giau kaip 4 mlrd. Eur, tai de­šim­ta­da­lis mū­sų eko­no­mi­kos. Pa­ly­gi­ni­mui, vi­sas Aly­taus me­ti­nis biu­dže­tas yra apie 70 mln. Eur.

Ma­no tiks­las yra tas, kad po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai, ver­sli­nin­kai, ku­rie pra­lo­bo iš ko­rup­ci­jos, ku­rie ne­ga­li tei­sė­to­mis pa­ja­mo­mis pa­grįs­ti sa­vo tur­to, jo ne­tek­tų. Sin­ga­pū­ras, ku­riam pa­vy­ko įveik­ti ko­rup­ci­ją, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ai­ri­ja pri­ėmu­si itin griež­tus an­ti­ko­rup­ci­nius įsta­ty­mus. Vals­ty­bė ieš­ko ko­rup­ci­niu bū­du įgy­to tur­to, jis pa­ima­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams. An­tra svar­bi prie­mo­nė yra at­sa­ko­my­bė už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus. Per pas­ta­ruo­sius de­šimt­me­čius teis­mai ne­pa­jė­gūs teis­ti da­ly­vių stam­bio­se ko­rup­ci­nė­se by­lo­se, tai ke­lia vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Ma­nau, kad baus­mės už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus tu­ri griež­tė­ti, as­me­nys, pri­pa­žinti kal­tais, tu­ri ne­tek­ti lais­vės. Tik to­kiu at­ve­ju pa­vyk­tų su­kur­ti ge­ro­vės vals­ty­bę, ku­rio­je žmo­gus jaus­tų­si sau­giai ir oriai.

 

7. Apie JAV. Jei­gu bū­tu­mė­te Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­tis ir tu­rė­tu­mė­te tei­sę bal­suo­ti, koks bū­tų bu­vęs Jū­sų pa­si­rin­ki­mas ir ko­dėl?

JAV yra vie­na stip­riau­sių de­mo­kra­tijų. Do­nal­das Trum­pas ir Joe Bi­de­nas at­sto­vau­ja skir­tin­goms po­li­ti­nėms ide­o­lo­gi­joms. At­sa­ky­mą į šį klau­si­mą no­rė­čiau pa­teik­ti per Lie­tu­vos in­te­re­sus, o mū­sų in­te­re­sas stip­ri JAV, vie­nin­ga NA­TO. Šiuo po­žiū­riu svar­bu pa­mi­nė­ti D.Trum­po ad­mi­nist­ra­ci­jos in­dė­lį į mū­sų re­gio­no sau­gu­mą. JAV pa­jė­gų mū­sų re­gio­ne (Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je) at­si­ra­di­mas pas­ta­rai­siais me­tais yra svar­bi sau­gu­mo są­ly­ga ir stra­te­gi­nis Lie­tu­vos bei vi­so re­gio­no ša­lių in­te­re­sas. NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų at­si­ra­di­mas Bal­ti­jos ša­ly­se, in­ten­sy­vus ka­ri­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas – tai ob­jek­ty­vūs re­zul­ta­tai, di­di­nan­tys mū­sų vi­suo­me­nės sau­gu­mą. 2016–2017 me­tais JAV įna­šas į NA­TO biu­dže­tą bu­vo 70 proc., tai dvi­gu­bai dau­giau nei vi­sų NA­TO ša­lių ES įna­šas (rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad JAV ir ES eko­no­mi­kos yra la­bai pa­na­šios). Bū­ti­na pri­pa­žin­ti, kad D.Trum­po re­to­ri­ka, kvie­čian­ti Eu­ro­pą pa­si­rū­pin­ti sa­vo sau­gu­mu, taip pat su­vei­kė – dė­me­sys sau­gu­mui Eu­ro­po­je ėmė di­dė­ti.

 

Trumpi klausimai

1. Ko­kią kny­gą šiuo me­tu skai­to­te?

La­biau­siai mėgs­tu skai­ty­ti is­to­ri­nę li­te­ra­tū­rą. Vi­sa­da ge­ra at­si­vers­ti kla­si­kos kū­ri­nius, is­to­ri­nę pub­li­cis­ti­ką, biog­ra­fi­jas. Šiuo me­tu skai­tau Ge­or­ge’o Or­wel­lo ro­ma­ną „1984-ie­ji” ir Ma­hat­ma Gand­hi biog­ra­fi­ją. Kai ten­ka va­žiuo­ti il­ges­nį at­stu­mą, klau­sau­si kla­si­ki­nių ru­sų au­to­rių au­diok­ny­gų.

 2. Ne­pai­sant CO­VID-19 pan­de­mi­jos, ren­ka­tės po­il­sį Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je?

Lie­tu­vo­je. Itin re­tai il­si­mės už­sie­ny­je. Man pa­tin­ka il­sė­tis ma­no pro­tė­vių so­dy­bė­lė­je kai­me, prie eže­ro.

3. Ko­kį pa­tie­ka­lą pats daž­niau­siai ga­mi­na­te?

Kai tu­riu lai­ko, mėgs­tu ga­min­ti. Daž­niau­siai tai bū­na sa­vait­ga­lį, ga­mi­nu vi­sai šei­mai pus­ry­čius, pie­tus. Ypa­tin­go­mis pro­go­mis na­muo­se ma­nęs pra­šo pa­ga­min­ti karš­tų su­muš­ti­nių su šo­ni­ne, sū­riu ir kiau­ši­nie­ne. At­si­ve­žiau re­cep­tą iš vie­nos ke­lio­nės prieš po­rą me­tų ir jis pri­gi­jo mū­sų na­muo­se.

4. Fil­mas, ku­rį re­ko­men­duo­ja­te per­žiū­rė­ti.

Man pa­tin­ka do­ku­men­ti­niai ar­ba moks­li­nės fan­tas­ti­kos fil­mai. Re­ko­men­duo­čiau Na­tio­nal Ge­og­rap­hic do­ku­men­ti­nės ir moks­li­nės fan­tas­ti­kos fil­mą „Year Mil­lion“. Tai ge­riau­sia, ką esu ma­tęs iš moks­li­nės fan­tas­ti­kos žan­ro. Žy­mūs pa­sau­lio fu­tu­ro­lo­gai, moks­li­nin­kai pa­tei­kia at­ei­ties pa­sau­lio, žmo­ni­jos ir moks­lo rai­dos įžval­gas, ap­žvel­gia nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, žmo­gaus ga­li­my­bių ri­bas. Ma­nau, šis fil­mas pa­tiks vi­sai šei­mai ir bus nau­din­gas.

5. Ką mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu?

Mėgs­tu skai­ty­ti, žiū­rė­ti fil­mus, jei lais­va­lai­kio dau­giau – žve­jo­ti.

6. Ar ra­šo­te die­no­raš­tį?

Sau­gau už­ra­šus ir pa­sta­bas nuo 2006 me­tų. Svar­bes­nius įvy­kius pa­si­žy­miu už­ra­šuo­se. Dar­bas tei­sė­sau­go­je, ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nė veik­la, dar­bas LVŽS ir Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos šta­buo­se, net du par­la­men­ti­niai ty­ri­mai, po ku­rių vi­suo­me­nei ta­po pri­ei­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ko­rup­ci­ją aukš­čiau­siuo­se po­li­ti­kos, ver­slo ir ži­niask­lai­dos sluoks­niuo­se, pa­tir­tis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te pa­ska­ti­no ra­šy­ti. Sa­vo pa­tir­tį su­dė­jau į kny­gos ran­kraš­tį.

7. Ko­kio sti­liaus mu­zi­ką daž­niau­siai klau­so­te?

Mu­zi­kos pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so nuo nuo­tai­kos. Kai va­žiuo­ju į il­ges­nes ke­lio­nes, mėgs­tu klau­sy­tis ro­ko mu­zi­kos – „AC/DC“, „Me­tal­li­ca“, taip pat kla­si­ki­nės mu­zi­kos. Mie­lai pa­si­klau­sau Stin­go, „Ro­xet­te“, „A-ha“. Pa­tin­ka Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus, Jaz­zu, G-Jan at­lie­ka­mi kū­ri­niai, fol­kro­kas.

 

In­ter­viu pa­ren­gė Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai