Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja: Au­ri­mas Trun­cė ne­tie­sio­giai pa­pir­ko rin­kė­jus

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Kovas 26
nuotrauka
Aurimo Trun­cės tei­gi­mu, par­ti­jos vi­du­je ši si­tu­a­ci­ja bus ver­ti­na­ma dar kar­tą ir bus spren­džia­ma, ar to­kį VRK spren­di­mą skųs­ti teis­mui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no dar va­sa­rio mė­ne­sį pri­im­tą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą, kad su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šu į Aly­taus ra­jo­no me­rus kan­di­da­ta­vęs Au­ri­mas Trun­cė pa­žei­dė rin­ki­mų įsta­ty­mą ir ne­tie­sio­giai pa­pir­ko rin­kė­jus, kai sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą ir pa­si­da­li­jo ak­ci­jos „Sau­go­ki­me vy­rus“ mo­bi­lios la­bo­ra­to­ri­jos gra­fi­ku. Taip pat kai ku­rio­se Aly­taus ra­jo­no vie­to­vė­se bu­vo už­fik­suo­tas ne­to­li la­bo­ra­to­ri­jos pa­sta­ty­tas au­to­mo­bi­lis su A.Trun­cės re­kla­ma.

Kal­bin­tas A.Trun­cė ti­ki­no, kad šis VRK spren­di­mas jam ne­bu­vo ne­ti­kė­tas, mat iden­tiš­ka si­tu­a­ci­ja bu­vo už­fik­suo­ta ir Va­rė­nos ra­jo­ne bei spren­di­mas bu­vo pri­im­tas ne kan­di­da­to į ra­jo­no me­rus nau­dai.

A.Trun­cės tei­gi­mu, par­ti­jos vi­du­je ši si­tu­a­ci­ja bus ver­ti­na­ma dar kar­tą ir bus spren­džia­ma, ar to­kį VRK spren­di­mą skųs­ti teis­mui.

Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad yra pa­grin­do abe­jo­ti VRK pa­teik­tais spren­di­mo mo­ty­vais dėl ke­lių prie­žas­čių: jo tvir­ti­ni­mu, prie mo­bi­lios la­bo­ra­to­ri­jos sto­vė­da­vo mik­ro­au­to­bu­sas su ki­to kan­di­da­to į me­rus re­kla­ma, o an­tra, dar pra­ėju­sių me­tų spa­lį VRK nu­spren­dė, kad mi­nė­ta ak­ci­ja ir mo­bi­lios la­bo­ra­to­ri­jos vi­zi­tai po Lie­tu­vą, ku­riuos jau nuo 2011 me­tų ap­mo­ka ir or­ga­ni­zuo­ja „Ag­ro­kon­cer­nas“, o vie­nas iš sa­vi­nin­kų yra LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ne­lai­ky­ti­na po­li­ti­ne re­kla­ma, nes tai vyk­do­ma ne vie­ne­rius me­tus.

„Ma­ža to, ste­bint ko­mi­si­jos po­sė­dį, aki­vaiz­džiai bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti, kad kai ku­rie na­riai nė­ra pa­kan­ka­mai įsi­gi­li­nę į nag­ri­nė­ja­mus klau­si­mus dėl pa­žei­di­mų. Ir ne­su­tin­ku, kad ne­iš­tir­ti pa­žei­di­mai ne­ga­li tu­rė­ti jo­kios įta­kos rin­ki­mų re­zul­ta­tams, to­dėl, ma­nau, bū­tų są­ži­nin­ga re­zul­ta­tų ne­tvir­tin­ti tol, kol nė­ra ga­lu­ti­nio pa­žei­di­mų nag­ri­nė­ji­mo iš­va­dų. Bū­tent to­dėl VRK vi­sus skun­dus tu­rė­tų nag­ri­nė­ti sku­bos tvar­ka. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad šiuo me­tu Aly­tau ra­jo­ne pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo rin­ki­mų pa­žei­di­mo dar nė­ra baig­tas, o jis ga­lė­tų bū­ti reikš­min­gas rin­ki­mų re­zul­ta­tams“, – kal­bė­jo A.Trun­cė.

Be­je, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti sek­ma­die­nį.

 VRK po­sė­dy­je, kur svars­ty­tas klau­si­mas dėl A.Trun­cės įsta­ty­mo pa­žei­di­mo, pa­brėž­ta, kad anks­čiau A.Trun­cė to­kios in­for­ma­ci­jos apie ak­ci­ją, mo­bi­lios la­bo­ra­to­ri­jos bu­vi­mo vie­tą ir lai­ką ne­pla­ti­no, to­kia in­for­ma­ci­ja jis ne­si­da­li­jo ir 2014 me­tais, kai Aly­taus ra­jo­ne taip pat lan­kė­si mo­bi­li la­bo­ra­to­ri­ja. Bet to, į vie­šu­mą pa­sklei­dus in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, A.Trun­cė pa­ša­li­no skel­bi­mą iš sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros. Esą jis ga­li­mai su­pra­to sa­vo veiks­mų pa­da­ri­nius. Be to, VRK liu­dy­to­jai tvir­ti­no, kad iš­vy­kus mo­bi­liai la­bo­ra­to­ri­jai, au­to­mo­bi­lis su A.Trun­cės po­li­ti­ne re­kla­ma to­se vie­to­se sta­to­mas ne­be­bu­vo.

„Aly­taus nau­jie­noms“ VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė pa­brė­žė, kad bu­vo įver­tin­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­lik­tas ty­ri­mas ir su­rink­ta me­džia­ga, taip pat ko­mi­si­ja įver­ti­no ir LVŽS at­sto­vų pa­teik­ta­me skun­de iš­var­dy­tus ar­gu­men­tus, ku­rie dėl ne­pa­grįs­tu­mo bu­vo at­mes­ti, to­dėl pa­teik­ta iš­va­da, kad LVŽS kan­di­da­tas pa­žei­dė rin­ki­mų įsta­ty­mą.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kia at­sa­ko­my­bė ga­li grės­ti kan­di­da­tui už ne­tie­sio­gi­nį rin­kė­jų pa­pir­ki­mą, pir­mi­nin­kė tei­gė, kad pir­miau­sia ši in­for­ma­ci­ja bus pa­vie­šin­ta ir vė­liau bus svars­to­ma, ar grą­žin­ti rin­ki­mų už­sta­tą, ku­rio dy­dis sie­kia 926 eu­rus (vie­nas vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis).

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.