Nr. 34 (13264)

2019-03-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 34 (13264) skaitykite:

 • Aly­taus gim­na­zis­tai iš Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos grį­žo su lai­mė­ji­mais
 • Pau­lius Go­lu­bic­kas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės gre­to­se
 • Ma­gist­ro dar­buo­se mo­ky­to­jai svars­tė ir apie tai, kaip iš­mok­ti bū­ti lai­min­gam
 • Auk­sa­šo­nių nu­bu­di­mas (2)
 • Ka­rių pra­ty­bos Aly­tu­je ba­lan­džio–bir­že­lio mė­ne­siais
 • Svei­kos šyp­se­nos sto­vyk­la: kaip aly­tiš­kiai mo­kė­si dan­tu­kus pri­žiū­rė­ti
 • Šio se­zo­no ma­si­niai bė­gi­mai ku­pi­ni nau­jo­vių
 • Įver­tin­tas ir ap­do­va­no­tas But­ri­mo­ny­se star­ta­vęs pro­jek­tas „Adam­kia­da”
 • „Mais­to ban­ko” ak­ci­jo­je – dos­nu­mo aukš­tu­mos, alytiškiai taip pat aukojo aktyviai
 • Jau pra­dė­ti ke­lių re­mon­to dar­bai
 • Pa­grin­di­nis klau­si­mas, ku­ris pa­de­da lie­tu­viams ap­si­spręs­ti kaup­ti pen­si­jai
 • Ra­šan­ti pi­lig­ri­mė Ja­ni­na Ba­le­vi­čie­nė: „Dau­ge­lis at­pa­žin­tų ma­ne ne tik iš nuo­trau­kos, bet ir iš ra­šy­mo sti­liaus, ap­ra­šy­mo bū­dų”
 • Mankš­ti­nam ko­jas ir bai­giam bur­bė­ti, kad „Aly­tu­je nie­ko nė­ra...”
 • Pa­sau­li­nės po­ezi­jos die­ną: ar ir at­ei­ty­je švies mums Onės obe­lų so­das?
Bai­gė­si sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas, ku­ria­me be­ne ar­šiau­sios ko­vos dėl pos­tų vi­rė Aly­taus ap­skri­ty­je. Aly­tiš­kiai ket­ve­riems me­tams val­džios vai­rą pa­ti­kė­jo...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no dar va­sa­rio mė­ne­sį pri­im­tą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą, kad su Lie­tu­vos...
Kai val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) Sei­me už­si­mo­jo į sa­vo ran­kas per­im­ti vi­suo­me­ni­nę LRT, kai įvai­rūs po­li­ti­kie­riai ne­nu­sto­ja kė­sin­tis į...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.