Vie­ni­šiems sen­jo­rams sa­va­no­riai nu­pirks mais­to ir vais­tų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (6)
2020 Kovas 19
Gerumo skraiste
Mū­sų tiks­las yra už­tik­rin­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nių sau­gu­mą, api­per­kant juos vais­ti­nė­se ir mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se“, – sa­ko Gita Mic­ke­vi­čiū­tė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Įver­tin­da­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pli­ti­mo su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti na­muo­se li­ku­sių se­ny­vo am­žiaus, vie­ni­šų žmo­nių, to­dėl ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu esa­me pa­si­ruo­šę pa­dė­ti jiems, teik­da­mi gy­vy­biš­kai bū­ti­nas pa­slau­gas – nu­pirk­da­mi mais­to pro­duk­tų ir vais­tų“, – to­kią in­for­ma­ci­ją iš­pla­ti­no VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“. Iš na­mų ei­ti tik bū­ti­nais at­ve­jais, kai mais­tu ar vais­tais ne­ga­li pa­si­rū­pin­ti ar­ti­mie­ji – to­kios tai­syk­lės ar­ti­miau­sias ke­lias sa­vai­tes griež­tai tu­rė­tų pai­sy­ti sen­jo­rai, ypač ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis. To im­tis bū­ti­na, kad dėl nau­jo­jo ko­ro­na­vi­ru­so pa­žei­džia­miau­si žmo­nės bū­tų ap­sau­go­ti, o ke­lias kar­to­tis ki­tų ša­lių sce­na­ri­jui Lie­tu­vo­je – už­kirs­tas. Bū­tent vy­res­nio am­žiaus žmo­nės yra tie, ku­rie „pra­ban­gos“ su­sirg­ti sau leis­ti ne­ga­li.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė „Ge­ru­mo skrais­tės“ va­do­vė Gi­ta Mic­ke­vi­čiū­tė, apie jų siū­lo­mą pa­slau­gą pa­skelb­ta dar tik ant­ra­die­nio ry­te, bet jau at­si­ra­do no­rin­čių­jų ją gau­ti. Tie­sa, kol kas dau­gu­ma vy­res­nio am­žiaus žmo­nių dar tu­ri su­kau­pę mais­to pro­duk­tų at­sar­gų, tai­gi ti­kė­ti­na, kad di­des­nis po­rei­kis pa­si­jus sa­vai­tės pa­bai­go­je.

„Re­ko­men­duo­ja­ma ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, tu­rin­tiems gre­tu­ti­nių li­gų, steng­tis lik­ti na­mie, veng­ti di­de­lių su­si­bū­ri­mų. VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jai dėl sa­vo am­žiaus pri­klau­so ma­žiau pa­žei­džia­mai gru­pei ir jau­čia­mės ga­lin­tys bū­ti nau­din­gi. Mū­sų tiks­las yra už­tik­rin­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nių sau­gu­mą, api­per­kant juos vais­ti­nė­se ir mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se“, – sa­ko G.Mic­ke­vi­čiū­tė.

Pa­slau­ga skir­ta vie­ni­šiems Aly­taus sen­jo­rams, ku­rie ne­gau­na ki­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų į na­mus. Ji yra ne­mo­ka­ma, nors VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ lė­šų to­kiai veik­lai ne­bu­vo nu­ma­čiu­si – nie­kas ne­įsi­vaiz­da­vo, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti po­rei­kis. Nu­pirk­ti pre­kių ir vais­tų sen­jo­rams yra pa­si­ruo­šę še­ši VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jai, ku­rie tai da­rys sa­va­no­riš­kai.

„Tu­ri­me dez­in­fek­ci­jos prie­mo­nių ir lai­ky­si­mės vi­sų re­ko­men­da­ci­jų, kad už­tik­rin­tu­me sa­vo pa­čių ir sen­jo­rų sau­gu­mą. Bet aki­vaiz­du, kad pa­slau­ga šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­ga, ji ne tik už­tik­rin­tų sen­jo­rų kom­for­tą ir ge­res­nę psi­cho­lo­gi­nę sa­vi­jau­tą, pa­dė­tų iš­veng­ti pa­ni­kos, bet ir tie­sio­giai ap­sau­go­tų nuo ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo“, – įsi­ti­ki­nu­si G.Mic­ke­vi­čiū­tė.

Be ki­ta ko, ji ma­no, sa­va­no­riai ga­lės vie­nu kar­tu įsi­gy­ti dau­giau mais­to pro­duk­tų, ku­rie bus skir­ti gau­ses­niam bū­riui sen­jo­rų, ir taip bus iš­veng­ta jų kon­tak­to par­duo­tu­vė­se.

VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ yra įkū­ru­si die­nos cen­trą sen­jo­rams, ku­ris vei­kia Le­li­jų gat­vė­je, va­di­na­mą­jį sen­jo­rų dar­že­lį. Ja­me or­ga­ni­zuo­ja­mas įvai­rus už­im­tu­mas gar­baus am­žiaus aly­tiš­kiams. Cen­tras šiuo me­tu su­stab­dė veik­lą (nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio), ta­čiau dar­buo­to­jai pa­lai­ko ry­šį su lan­ky­to­jais te­le­fo­nu.

„Dau­gu­ma sen­jo­rų – dar­že­lio lan­ky­to­jų – yra sun­kiai ju­dan­tys. Mes la­bai ge­rai ži­no­me jų pro­ble­mas ir ga­li­me įver­tin­ti, ko­kios grės­mės jiems ky­la ka­ran­ti­no kon­teks­te. Jei to­kie žmo­nės ei­na į pre­ky­bos cen­trą pirk­ti mais­to pro­duk­tų, jie tai tu­ri da­ry­ti daž­niau, nes ne­ga­li neš­ti sun­kių krep­šių. Be to, sun­kiai ju­dė­da­mi jie daž­niau lie­čia pa­vir­šius, pa­vyz­džiui, tu­rėk­lus laip­ti­nė­se. At­si­ran­da di­des­nė ga­li­my­bė už­si­krės­ti, o am­žius ir lė­ti­nės li­gos yra di­de­lis ri­zi­kos fak­to­rius“, – pa­ste­bi G.Mic­ke­vi­čiū­tė.

Ben­drau­jant su cen­tro lan­ky­to­jais VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jams ir ki­lo min­tis, kad pa­gal­bos rei­kia ne tik jiems, bet ir ki­tiems Aly­tu­je gy­ve­nan­tiems vie­ni­šiems sen­jo­rams.

Be­ne le­mia­mu pa­ska­ti­ni­mu teik­ti to­kią pa­slau­gą sa­va­no­riams ta­po in­for­ma­ci­ja, kad sen­jo­rai, ne­pai­sy­da­mi jo­kių ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų, ei­na į par­duo­tu­ves ir vais­ti­nes pa­tys. Pra­šy­ti pa­gal­bos jie ne­re­tai ne­tu­ri ko, o ir ne­no­ri tap­ti naš­ta ki­tiems.

 

* * *

Svar­bi in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip tei­kia­ma VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ pa­slau­ga sen­jo­rams. Rei­kia re­gist­ruo­tis te­le­fo­nais 8 602 05450, 8 687 71309 ar­ba el. pa­štu ge­ru­mo.skrais­te@gmail.com. Te­le­fo­nu su­de­ri­na­mas są­ra­šas rei­ka­lin­gų pre­kių (mais­to pro­duk­tų, vais­tų). Jos at­ve­ža­mos į na­mus, per­duo­da­mos per slenks­tį, su­mo­ka­mi pi­ni­gai už pir­ki­nius, kad kon­tak­tas bū­tų mi­ni­ma­lus.

VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jai pri­me­na, kad be už­sa­ky­mo jo­kie pro­duk­tai sen­jo­rams į na­mus ve­ža­mi ne­bus, taip pat ne­vyk­do­mos jo­kios na­mų dez­in­fek­ci­jos ar ko­kios ki­tos su ka­ran­ti­nu su­si­ju­sios pa­slau­gos.

Gar­baus am­žiaus aly­tiš­kiai ra­gi­na­mi ka­ran­ti­no pe­ri­odu bū­ti ypač at­sar­gūs ir ne­ati­da­ry­ti du­rų jo­kiems as­me­nims, apie ku­rių vi­zi­tą nė­ra su­si­tar­ta te­le­fo­nu iš anks­to.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.