Nr. 34 (13410)

2020-03-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 34 (13410) skaitykite:

  • Į ko­ro­na­vi­ru­so sta­tis­ti­ką įsi­ra­šė ir Aly­tus
  • Aly­tu­je pra­dės veik­ti mo­bi­lu­sis punk­tas
  • Aly­tiš­kė di­zai­ne­rė Vio­le­ta Sū­džiu­vie­nė ra­gi­na sa­ve ap­sau­go­ti sti­lin­gai
  • Ta­ry­bos na­riams ir me­rui įteik­ta pe­ti­ci­ja dėl „Sa­ka­lė­lio” ir „Dre­vi­nu­ko” mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo, įstai­gų ben­druo­me­nės jau krei­pė­si ir į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą
  • Se­nos sim­niš­kių fo­to­gra­fi­jos: pri­me­na pra­ei­tį, pa­ro­do, kaip per de­šimt­me­čius kei­tė­si Sim­nas
  • Sa­a­dia Ba­ha­tas: „Kai at­vyks­tu į Lie­tu­vą, vėl jau­čiuo­si kaip ma­žas ber­niu­kas iš Aly­taus...”
  • Akis į akį su karantinu
  • Profesorius Po­vi­las Gy­lys: vi­ru­sas ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui
  • Ka­ran­ti­no są­ly­go­mis gy­ve­na jau dau­giau nei mi­li­jar­das pa­sau­lio gy­ven­to­jų
  • Mokslininkai: koronaviruso neplatina ir negali pernešti nei ūkiniai, nei naminiai gyvūnai
Alytaus miesto savivaldybė kviečia labai mažas, mažas ir vidutines verslo įmones, nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas teikti paraiškas ir dalyvauti Užimtumo didinimo...
„Įver­tin­da­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pli­ti­mo su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti na­muo­se li­ku­sių se­ny­vo am­žiaus, vie­ni­šų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.