Vie­nas es­mi­nių iš­šū­kių at­ei­nan­tiems tre­jiems me­tams Aly­tu­je bus de­mo­gra­finis

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2019 Vasaris 5
Alytaus miesto gyvntojai
Vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo truk­mė – 75,5 me­tų, ji di­des­nė ne­gu ša­lies – 74,9 me­tų.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kur link per tre­jus me­tus bus orien­tuo­ja­ma mies­to plėt­ra. Do­ku­men­to ben­dro­jo­je da­ly­je api­brė­žia­mos ten­den­ci­jos, at­spin­dė­tos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­tei­kia­muo­se skai­čiuo­se. Kaip at­ro­do mū­sų mies­tas?

Gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 9 proc.

Stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne kaip sa­vi­val­dy­bės sil­pny­bės ir ga­li­mos grės­mės įvar­di­ja­mos Vals­ty­bės re­gio­ni­nės plėt­ros po­li­ti­kos kai­ta ir ne­pa­lan­kių tei­sės ak­tų pri­ėmi­mas, ma­žas ver­slo sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mas ir in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos pa­trauk­lu­mas.

Pa­brė­žia­ma, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rai, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų kai­tai bei veik­los ko­ky­bei įta­ką da­ro sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tai, Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos ap­im­ties ma­žė­ji­mas.

Aly­tu­je trūks­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų, ne­iš­as­fal­tuo­tos gat­vės, esan­čios ato­kiau nuo mies­to cen­tro, ma­žos dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų at­nau­ji­ni­mo ap­im­tys, so­cia­li­nio būs­to fon­do trū­ku­mas.

Tarp sil­pny­bių ir ga­li­mų grės­mių mi­ni­mos ir ne­pa­lan­kios de­mo­gra­finės ten­den­ci­jos – sens­tan­ti vi­suo­me­nė, spar­ti emig­ra­ci­ja. Ma­žė­ja gy­ven­to­jų skai­čius – per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų mies­te gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 9 proc.: 2014 me­tais Aly­taus mies­te gy­ve­no 56,4 tūkst. gy­ven­to­jų, o 2018 me­tų vi­du­ry­je – 51 tūkst.

Per me­tus mig­ra­ci­ja – per 1 tūkst. gy­ven­to­jų

Gy­ven­to­jų skai­čius Aly­tu­je ma­žė­ja dėl ke­lių prie­žas­čių: ne­igia­ma na­tū­ra­li gy­ven­to­jų kai­ta, mig­ra­ci­ja. Į už­sie­nio ša­lis mig­ra­ci­ja 2018 me­tų pra­džio­je bu­vo 609, į ki­tas sa­vi­val­dy­bes 503 (ne­to ben­dra mig­ra­ci­ja pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je bu­vo 1 tūkst. 112).

Vi­di­nė mig­ra­ci­ja tu­ri di­de­lės įta­kos Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mui, nes gy­ven­to­jai, tu­rin­tys di­des­nes pa­ja­mas, daž­nai yra lin­kę per­si­kel­ti į di­des­nius mies­tus ar­ba už­mies­tį.

Gy­ven­to­jų ne­ten­ki­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bė mies­to dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­luo­se, kur dau­gu­ma na­mų yra ener­ge­tiš­kai ne­efek­ty­vūs, ne­es­te­tiš­kos iš­vaiz­dos, vie­šų­jų erd­vių ir kie­mų in­fra­struk­tū­ra su­si­dė­vė­ju­si ir ne­pa­trauk­li, ne­su­tvar­ky­ti žel­di­niai, trūks­ta vie­tų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti. Dėl to žmo­nės sie­kia su­si­kur­ti nau­ją gy­ve­ni­mo ko­ky­bę in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­luo­se už­mies­ty­je.

Gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas su­si­jęs su tam tik­rais iš­šū­kiais: sun­kiau iš­lai­ky­ti ir ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ly­gį, už­tik­rin­ti už­im­tu­mą ir pa­ja­mas, dau­gė­ja so­cia­li­nių pro­ble­mų, di­dė­ja in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo iš­lai­dos (pa­vyz­džiui, ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos).

2018 me­tų pra­džio­je mies­te gy­ve­no 64,9 proc. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, 21 proc. pen­si­nio am­žiaus ir 14,1 proc. gy­ven­to­jų iki 15 me­tų. Re­mian­tis ana­li­zuo­ja­mais ro­dik­liais, Aly­taus mies­te yra dar pa­kan­ka­mai li­ku­sios jau­nos dar­bo jė­gos – ją bū­ti­na iš­lai­ky­ti ar net pa­di­din­ti. Gy­ven­to­jų eko­no­mi­nis už­im­tu­mas yra vie­na pa­grin­di­nių eko­no­mi­nės ge­ro­vės ir plėt­ros prie­lai­dų.

Ki­ta pro­ble­ma – se­nė­jan­ti vi­suo­me­nė. Kei­čia­si vi­suo­me­nės struk­tū­ra – ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, vai­kų, dau­gė­ja pen­si­nio am­žiaus žmo­nių. De­mo­gra­finės se­nat­vės ko­e­fi­cien­tas ro­do, kiek pa­gy­ve­nu­sių (65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus) žmo­nių ten­ka šim­tui vai­kų iki 15 me­tų – Aly­taus mies­te nuo 2014 me­tų jis iš­au­go 27 proc.

Ši ten­den­ci­ja bū­din­ga dau­gu­mai Eu­ro­pos ša­lių, ne iš­im­tis yra Lie­tu­va ir Aly­taus mies­tas. Jau­ni žmo­nės iš­vyks­ta stu­di­juo­ti ar dirb­ti į ša­lies sos­ti­nę, už­sie­nio vals­ty­bes, ne­be­grįž­ta į gim­tą­jį mies­tą. Ša­lys ir mies­tai, ku­riuo­se trūks­ta jau­ni­mo, dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, nė­ra pa­trauk­lūs in­ves­tuo­to­jams.

In­ves­ti­ci­jų be­lau­kiant

Tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, ten­kan­čios 1 gy­ven­to­jui, 2017 me­tais Aly­tu­je pa­di­dė­jo ir sie­kė 74,8 tūkst. Ta­čiau tai ga­na že­mas ro­dik­lis Lie­tu­vos mas­tu – 7 212,4 tūkst. Eur. Pa­ne­vė­žy­je gy­ven­to­jui te­ko 193,9 tūkst. Eur, Klai­pė­do­je – 558,3 tūkst. Eur, Kau­ne – 784 tūkst. Eur, Ma­ri­jam­po­lė­je – 112,4 tūkst. Eur, Šiau­liuo­se – 244,8 tūkst. Eur.

2015–2018 me­tais ne­žy­miai ma­žė­jo ne­dar­bo ly­gis (re­gist­ruo­tų be­dar­bių ir dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų san­ty­kis) ir 2018 me­tų vi­du­ry­je bu­vo 9 proc.

Aly­tu­je iš­lie­ka kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mo pro­ble­ma. Spar­čiai au­gan­tis lais­vų dar­bo vie­tų skai­čius įspė­ja apie ryš­kė­jan­čią dar­bo pa­siū­los ir pa­klau­sos ne­ati­tik­tį.

Mies­te di­dė­ja vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau šis ro­dik­lis ne­sie­kia ša­lies vi­dur­kio – 840,4 Eur. (Pa­ne­vė­žy­je – 792,5 Eur, Klai­pė­do­je – 878,3 Eur, Kau­ne – 854,4 Eur, Šiau­liuo­se – 738,6 Eur). Spar­tes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų au­gi­mą ga­lė­tų pa­ska­tin­ti ki­tų ša­lių in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mas.

Per pas­ta­ruo­sius me­tus vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų skai­čius su­ma­žė­jo 1,7 proc., vei­kian­čių įmo­nių skai­čius su­ma­žė­jo 1,3 proc. Gy­ven­to­jų ver­slu­mo ko­e­fi­cien­tas – 28, tai yra tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų te­ko 28 ūkio sub­jek­tai).

Aly­taus mies­te la­biau­siai iš­plė­to­tos eko­no­mi­nės veik­los sri­tys, su­ku­rian­čios di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę, yra did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos, trans­por­to pre­ky­bos ir re­mon­to, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų veik­la (apie 30 proc.), pra­mo­nė (apie 21 proc.), vie­ša­sis val­dy­mas, švie­ti­mas, svei­ka­tos prie­žiū­ra ir so­cia­li­nis dar­bas (apie 16 proc.), ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ci­jos (apie 8 proc.) ir sta­ty­ba (apie 10 proc.).

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės plėt­ros iki 2020 me­tų pla­ne veik­los stra­te­gi­ja for­muo­ja­ma ir fi­nan­sa­vi­mo pa­skirs­ty­mas vyk­do­mas pa­gal 3 veik­los pri­ori­te­tus: vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo už­tik­ri­ni­mas, ug­dant su­ma­nią, veik­lią ir so­li­da­rią mies­to ben­druo­me­nę; mies­to eko­no­mi­nio au­gi­mo ska­ti­ni­mas, di­di­nant ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą, eks­por­to ap­im­tis ir gy­ven­to­jų už­im­tu­mą; dar­ni mies­to in­fra­struk­tū­ros plėt­ra.

  Komentaras

  Tiesiog prašymas-nerinkti tų kurie buvo tarybos nariai,kurie įdarbinti kaip mero šeimos draugų vaikai,arba mero draugai,kurie turėjo gerus postus savivaldybėje-Ąžuolas-buvęs visur su Krasnicku,tik partijas keičia dabar darbo partijos Uspaschik tarnas-mero posto siekia ,ar ne juokinga,bet graudu Alytuj jei visi prasisiekėliai taps merais, mero Grigaravičiaus
  darbą savivaldybėje gavo tik kaip šeimos draugų dukra-Vilija Ramanauskienė,Daukšys daug metų buvo tarybos nariu mokantis liežuviu malti,žadėti,kai išrenka neištesėti ,dabaar gatvėse viliojantis rinkėjus,senus alytiškius pažadais maitina su savo draugu juokdariu Šurkumi,Daugėla-žinome jį,meru jau buvo,Laura Radzevičiūtė-Puteikio padėjėja-tai bent duetas reguliuotų Alytų,išsišokanti,ne taktiška,nesugebanti bendrauti su žmonėmis,rodanti savo blogą charakterį-pagal ją ji tik viena visur teisi-tokios Alytui prasisiekėlės ir jos visos komandos- gink Dieve nereikia!Nereikia Alytui tokio mero kurį nori prakišti žalieji karbauskininkai -Bitiną,jais ''soti'' visa Lietuva ir nereikia iki kraujo raudono politruko Kirkilo socdarbiečio ''tavarišč'' kandidato į merus A.Sakavičiaus.Iš kur tiek blogio Alytuje norinčio valdyti Alytų,negi žmonės nesusigaudo visiškai.Atsipeikėkite alytiškiai kol dar yra truputis laiko!!! Kaip alytiškė,nepartinė esu,bet neabejinga savo miestui-bet kokios šiūkšlės mums nereikia.Mums reikia tokio kuris nedirbo savivaldybėje,kuris sugebės rasti laiko ir priimti eilinį žmogų,kalbės ne iš aukšto-kas tai aš meras,o visi esate niekas.Reikia,kad atgaivintų merdėjantį Alytų-pramonę,mėsos,pieno kombinatus,duonos kepyklą.Alytus gali tapti kurortiniu miestu.Galvoti apie senjorus-nė vienas apie juos nekalba-jie pagrindiniai rinkėjai.Kur jų gyvenimo gerinimas-dingo kažkodėl,bet jie gyvi,mąstantys. Kur jų užimtumo programa,lyg jiems nieko nereikėtų-pensininkas,lauk mirties.Klysta visi pretendentai,senjorai mirties nelaukia,jie laukia labai gerų pokyčių savo mieste,kuriame nepamiršti būtų ir jie.Nė vienas neprisikvies išvykusio jaunimo,nes senjorai kalbasi su savo vaikais,pasakoja kas Alytuje dedasi,kokia padėtis tėvų likusių Alytuje.Apie tai nepagalvojote-tik rinkite ''aš'' viską padarysiu,o iš tikro nori kėdės ir į savivaldybės,į postus susodinti artimuosius,draugus,partiečius,priklausančius judėjimui.Kandidatams iš paminėtų į mero postą- Alytus,kaip šuniui penkta koja rūpi.Žmonės neapsigaukite,netikėkite tais kuriuos paminėjau,nes vėl Alytus smuks žemyn,o alytiškių gyvenimas tik blogės.Alytus gali suklestėti,vėl būti pramonės miestu,jei tas nepavyksta,kurortiniu miestu.Toks gražus mūsų Alytus,kurortiniu gali tapti,kokia trauka žmonių būtų į Alytų.Sanatorijų Lietuvoje trūksta,kodėl čia nekurti sanatorinių gydyklų.Minčių daug,gali tai įgyvendinti tik tas,kas tikrai myli Alytų,ne savanaudis,ne proteguotas mero ,ne isterinio charakterio,ne pletkų lygio vyras,kaip turgaus boba,net mediciną galvojantis sutvarkyti.Turėkite savo tvirtą,pasvertą nuomonę,nesiduokite užliūliuojami pažadais,kurių neįgyvendins.Kažkaip alytiškiams nesisekė su merais ir tarybomis.Alytiškių rankose Alytaus ateitis.

  Komentaras

  Savivaldoj labai paprasta. Dirbama pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal LR Konst. 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuoja bendros tautos gerovės labui. Reiškia alytiškių bendruomenė atsakinga kokios kokybės politikus renkas į tarybą ir mero postą. Kur mero poste pirmas turi būt viešinant problemas ir jų sprendimus siūlyt. Kaip ir tarybos 27 nariai - aukščiausias valdymo organas. Nes jų daugumos balsais tvirtinami sprendimai. Nuo kurių priklauso alytiškių bendra gerovė. Tad alytiškiai pirma turi prisiimt atsakomybes už šios besibaigiančios kadencijos 27 tarybos narių ir mero veiklos kokybę. Kad nesugeba taryboj garbingai akis į akį spręst problemų ir iš užkuliusių po pilietininkais ir ,,Už Alytų' daro gėdą. Gerai, kad kelia problemas. Blogai - kad prieš pirma taryboje nebando aiškintis. Kad nėra rimtų švietimo pertvarkų ką kitos savivaldybės atlikę. Vėl straipsny net žiniasklaida neiškentus už politikus daro savivaldybės raidos analizę. O politikai nesugeba priimt rimtų strategijų. Kad gyventojams gerėtų, o ne būt blogėjimas užprogramuotas. Dabar šios kadencijos laiku neišspręstos problemos persimeta į kitą kadenciją kur dar skausmingesni sprendimai bus. Vėl eikvosis laikas problemoms spręst kur galėjo būt išspręstos ir per šią kadenciją. Reiškia atsakingi pati alytiškių bendruomenė. Kad laiku neparodytas reikiamas reiklumas. Ir kaip gali politikai, šioje kadencijoje nesugebėję spręst problemų, pretenduot į kitą?

  Komentaras

  Dar prieš anose kadencijose buvo pirminės iniciatyvos dėl Alytaus miesto ir rajono savivaldybių sujungimo į vieną dėl gyventojų mažėjimo. Kur ir taip abi savivaldybės persipynę daugumoj ir vieni kitus dubliuoja. Tada Seimo nurodymu iš ministerijos savivaldybėms buvo atsiųsti raštai atlikt gyventojų apklausas. Vienok nevykdė. Į akis ir politikai kur ir dabar rinkiminėse programose įsirašę kalbėjo reikia. Už akių dauguma prieš. Nes tada išnyksta galimybės išlaikyt daugumą perteklinių etatų sau ir giminėms bei.... -ką tik savivaldybės iki šiol sau leidžia. Kai kitų valstybinių institucijų padaliniai reaguodami į gyventojų mažėjimą jau atlikę reorganizacijas ir per kurias perpus susimažinę. Todėl ir ši miesto taryba baigia kadenciją neatlikę švietimo pertvarkos, ką aplink savivaldybės sugebėję. O Alytaus miesto permetę didėjančias problemas būsimai kadencijai iš esmės vėl sau bent dalis į rinkimus eina ir mano.... Toliau imituoja per erzelynus. Juolab valdžios ir valdininkų atlyginimai geri, bent dalies tarybos narių išmokos nemenkos - bendruomenės reiklumas mažas.... Ir krenta į akis per daug didelis mero-tarybos ir savivaldybės atotrūkis nuo realybės. Mažas reiklumas sau. Tokių temų, kaip ir šiam straipsnį rašo jie nemėgsta net svarstyt. Nors pagal tarybos išimtinę kompetenciją -- reaguot į raidos rodiklių analizę ir sprendimus teikt situacijai gerinti, t. y. dirbti 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui, jie būtent to ir vengia. Nes čia rimtų gabumų reikia kuo pasigirt dauguma ir neturi kuo. Ir nemėgsta tai primenančių ir reikalaujančių. Kaip ir bendruomenės didžioji dauguma tokių reikalavimų politikams nekelia. Nes jei keltų, didžioji dauguma vėl kandidatuojančių net nedrįstų su tokiais prastais lygiais. Kaip ir baigiančios kadencijos dalis net ir nesuvokia kaip bent turi būt. Todėl lyginant su Kauno, Druskininkų, Birštono savivaldybių vystymais Alytus praktiškai daug žemesniuose lygmenyse.

  Komentaras

  Seniai tai Alytuj tęsias. ir seniai į tai nereaguoja apsimesdami, kad viskas tvarkoj. Taryboj tvirtindami strateginį planą iki 2021 metų patys pripažinsta. nėra rimtos strategijos. Tuo užtikrindami Alytaus nykimą. Nors vėl rinkimai. Rinkiminės programos ir gaunas, neturi ką pasiūlyt į strateginį planą nemaža dalis tų pačių kandidatuojančių. Reiškia tokia ir nauda nuo tų rinkiminių programų. Bendruomenė nereikli. Tad palyginimui kur reiklios bendruomenės pav. Druskininkai, Birštonas per paskutinius metus pasidarė pusiau Kvartalinės namų renovacijas su aplink teritorijom. Tad Birštonas, kur gyventojų apie 4 tūkstančiai, per anuos metus pritraukė rekordinį 670 tūkstančių turistų skaičių. Nors jų viešbučiuose kainos didžiausios per Lietuvą. Gegužės mėnesį atidaro aukščiausią 45 metrų Lietuvoj apžvalgos bokštą. Įveda naujus turistinius maršrutus.. Alytuj su apie 50 tūkstančių gyventojų regis tai nesuvokiami lygiai. Nors. Šios kadencijos pradžioj kaip eilinis pilietis buvau inicijavęs pradžią Kvartalinės namų renovacijos Alytuj, kad ir taikant savivaldybės objektams. Kur galimybės palankiom sąlygom kol eina ES parama susitvarkyt pastatus ir teritorijas aplink. Buvo pradžioj ir mero kaip noras bei savivaldybėj net pasitarimą buvo pravedę. Priešiškumas. Net nuo tarybos lygio. Kur atskiri tarybos nariai net kaip asmens įžeidimais laiko tokius pasiūlymus. Ypač kaip paklausi, o kur kaip tarybos narių teikti alternatyvųs valdančių siūlymams sprendimų projektai juos užregistruojant pagal Reglamento tvarką savivaldybės duomenų bazėj ir kuo jie geresni? Su baisiu įniršiu, kaip čia gali drįst eilinis pilietis siūlyt. Tas pats dėl kelio Kaunas- Alytus rekonstrukcijos miesto ir už ribose. Seniai beveik vienintelis per Lietuvą pustuštis Alytaus pramonės parkas galėjo būt užvestas. Dabar nei patys padarė baigiantis kadencijai, nei leido sugebantiems. Mero-tarybos lygiuose šią kadenciją baigia užkuliusiuose susipriešinę. Nors paskutiniam tarybos posėdy beveik vieningai dėl didesnio biudžeto subalsavo net nenagrinėdami iš kur didesnes pajams surinks? Mažėjant gyventojų skaičiui. Pelningiausias rinkas ir kur didžiausi lėšų srautai sukasi kitiems uždirbt atidavę. Štai čia sugeba. Na ir taryboj pasitvirtinę link blogėjimo strategiją - rinkimams vėl dauguma tie patys - nėra ko stebėtis. Patys savo laimės per savivaldą kalviai. Ir kaip kalasi tą laimę -taip ir turi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.