In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja: „Ru­si­jos ver­sli­nin­ko kon­tro­liuo­ja­mos „Snai­gės” of­šo­ri­nių ben­dro­vių vo­ra­tin­kly­je pra­din­go dau­giau nei 10 mln. eu­rų” (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Vytautas Plunks­nis
„Per vi­są lai­ko­tar­pį nuo 2011 me­tų, kai „Po­lair“ įsi­gi­jo kon­tro­li­nį „Snai­gės“ ak­ci­jų pa­ke­tą, „Snai­gė“ di­vi­den­dų ne­mo­kė­jo, ta­čiau iš įmo­nės ba­lan­so pa­slap­tin­gai din­go 10 mln. eu­rų vir­ši­jan­ti su­ma“, – sa­kė In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vytautas Plunks­nis.
Aly­tu­je vei­kian­čios bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jos „Snai­gės“ val­dy­ba šį mė­ne­sį pa­skel­bė apie ke­ti­ni­mą iš­brauk­ti įmo­nės ak­ci­jas iš pre­ky­bos re­gu­liuo­ja­mo­je rin­ko­je – ben­dro­vės „NAS­DAQ Vil­nius“ bir­žos. Tuoj pat In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja pa­skel­bė pra­ne­ši­mą, ku­riuo pra­šo­ma pa­aiš­kin­ti, kur din­go pa­grin­di­niam „Snai­gės“ ak­ci­nin­kui pa­sko­lin­ti 11 mln. eu­rų. Taip pat pra­šo­ma ati­tin­ka­mai pa­di­din­ti de­lis­tin­ga­vi­mo – ak­ci­jų iš­brau­ki­mo iš par­duo­da­mų­jų – kai­ną. „Snai­gės“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas So­lo­gu­bas pa­reiš­kė pa­lai­kan­tis mi­nė­tą val­dy­bos spren­di­mą. Šal­dy­tu­vų ga­min­to­jai prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vos ban­kas bu­vo sky­ręs be­veik 210 tūkst. eu­rų bau­dą už Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo pa­žei­di­mą – jos va­do­vų ne­vei­ki­mą dėl vi­sų ak­ci­nin­kų ir ben­dro­vės in­te­re­sų. Nors bau­dos sky­ri­mas bu­vo skųs­tas teis­mams, ta­čiau „Snai­gei“ lai­mė­ti ne­pa­vy­ko, skir­tą bau­dą ten­ka mo­kė­ti.

„Pre­kiau­ti sa­vo ak­ci­jo­mis bir­žo­je nė­ra la­bai nau­din­ga“

„Snai­gės“ val­dy­bos spren­di­mu va­sa­rio 11-ąją šau­kia­mas ne­ei­li­nis vi­suo­ti­nis šios ben­dro­vės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bus svars­to­mas klau­si­mas dėl įmo­nės ak­ci­jų iš­brau­ki­mo iš „NAS­DAQ Vil­nius“ bir­žos ir ne­be­siū­ly­mo vie­šai. To­kį ke­ti­ni­mą apie ak­ci­jų iš­brau­ki­mą iš pre­ky­bos re­gu­liuo­ja­mo­je rin­ko­je yra pri­ėmu­si šios ben­dro­vės val­dy­ba.

Šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M.So­lo­gu­bas tai ver­ti­na kaip lo­giš­ką val­dy­bos spren­di­mą: „Ben­dro­vės struk­tū­ra to­kia, kad pre­kiau­ti sa­vo ak­ci­jo­mis bir­žo­je nė­ra la­bai nau­din­ga. Di­džio­ji da­lis ak­ci­jų – 91 proc. pri­klau­so vie­nam ak­ci­nin­kui, ku­ris, ma­no ži­nio­mis, ne­ke­ti­na jo­mis vie­šai pre­kiau­ti. Mes ne­iš­nau­do­ja­me vi­sų ga­li­my­bių, ku­rias ga­li pa­siū­ly­ti ak­ci­jų bir­ža, ta­čiau kas­met mo­ka­me ga­na di­de­lę kai­ną už bu­vi­mą jo­je.“

M.So­lo­gu­bo tvir­ti­ni­mu, ben­dro­vės ak­ci­jų iš­brau­ki­mas iš pre­ky­bos re­gu­liuo­ja­mo­je rin­ko­je ne­tu­ri ir ne­tu­rės jo­kios įta­kos nei įmo­nės veik­lai, nei veik­los re­zul­ta­tams, nei jos ver­tei.

Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ži­nio­mis, pa­grin­di­niai ben­dro­vės ak­ci­nin­kai kol kas ne­pla­nuo­ja ini­ci­juo­ti pri­vers­ti­nio ma­žų­jų ak­ci­nin­kų ak­ci­jų iš­pir­ki­mo. O ben­dro­vei iš­ėjus iš bir­žos, pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus bus skel­bia­mas vie­šas siū­ly­mas iš­pirk­ti ak­ci­jas.

„Snai­gės“ pa­pras­to­sios var­di­nės ak­ci­jos į „NAS­DAQ Vil­nius“ ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žos pa­pil­do­mą­jį pre­ky­bos są­ra­šą yra įtrauk­tos nuo 2009-ųjų bir­že­lio.

Pa­grin­di­nė „Snai­gės“ ak­ci­nin­kė yra Kip­re re­gist­ruo­ta kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“, val­dan­ti 91,10 proc. ak­ci­jų. Li­ku­sie­ji ak­ci­nin­kai tu­ri 8,9 proc. ak­ci­jų.

„Jei­gu lei­si­me ty­čio­tis iš bir­žos, in­ves­tuo­jan­čių­jų į Lie­tu­vos įmo­nių ak­ci­jas ma­žės“

Iš kar­to po „Snai­gės“ val­dy­bos vie­šai pa­skelb­to ke­ti­ni­mo iš­brauk­ti įmo­nės ak­ci­jas iš pre­ky­bos re­gu­liuo­ja­mo­je rin­ko­je, su­re­a­ga­vo In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja, ku­rios vie­nas iš tiks­lų – smul­kių­jų in­ves­tuo­to­jų gy­ni­mas, o ji vie­ni­ja apie 600 na­rių.

Kaip sa­ko jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Plunks­nis, nuo­ša­ly­je ne­pa­lie­ka­ma nė vie­na is­to­ri­ja, kur ga­li bū­ti pa­žeis­ti smul­kių­jų ak­ci­nin­kų in­te­re­sai: „Jei­gu lei­si­me ty­čio­tis iš bir­žos ir at­vi­rai sa­vin­tis vi­siems ak­ci­nin­kams pri­klau­san­čius pi­ni­gus, in­ves­tuo­jan­čių­jų į Lie­tu­vos įmo­nių ak­ci­jas ma­žės, o bir­ža iš­liks sek­li. To­dėl sie­kia­me pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją.“

In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja pa­pra­šė pa­aiš­kin­ti, kur din­go pa­grin­di­niam ak­ci­nin­kui pa­sko­lin­ti 11 mln. eu­rų ir ati­tin­ka­mai pa­di­din­ti de­lis­tin­ga­vi­mo – „Snai­gės“ ak­ci­jų iš­brau­ki­mo iš par­duo­da­mų­jų są­ra­šo – kai­ną.

Kaip tei­gia­ma In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos pra­ne­ši­me, kai­na, ku­ri da­bar ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta už „Snai­gės ak­ci­jas – 0,183 eu­ro už ak­ci­ją, vi­sa įmo­nė ver­ti­na­ma 7,25 mln. eu­rų. 2011-ai­siais, kai šios ben­dro­vės kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą įsi­gi­jo Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Po­lair“ per Vil­niu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Vai­da­na“, „Snai­gė“ bu­vo įver­tin­ta 21,4 mln. eu­rų, tuo­met jos ak­ci­ja kai­na­vo 0,54 eu­ro.

Kaip skel­bia­ma „Po­lair“ tin­kla­la­py­je, „Snai­gė“ pri­klau­so šiai įmo­nių gru­pei, o šią kom­pa­ni­ją 2001-ai­siais įkū­rė Alek­se­jus Ko­val­čiu­kas, ku­ris da­bar va­do­vau­ja „Snai­gės“ val­dy­bai. Tad nors nuo 2017-ųjų ru­dens „Snai­gės“ kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą val­do Kip­re re­gist­ruo­ta kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“, jos ry­šiai su „Po­lair“, In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos pa­ste­bė­ji­mu, aki­vaiz­dūs.

„Per vi­są lai­ko­tar­pį nuo 2011 me­tų, kai „Po­lair“ įsi­gi­jo kon­tro­li­nį „Snai­gės“ ak­ci­jų pa­ke­tą, „Snai­gė“ di­vi­den­dų ne­mo­kė­jo, ta­čiau iš įmo­nės ba­lan­so pa­slap­tin­gai din­go 10 mln. eu­rų vir­ši­jan­ti su­ma“, – sa­kė In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas V.Plunks­nis.

„Snai­gė“ ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie mi­li­jo­ni­nio san­do­rio baig­tį

V.Plunks­nio tei­gi­mu, „Snai­gė“ sko­li­no lė­šas „Po­lair“ gru­pės Ru­si­jos įmo­nėms. Pa­vyz­džiui, 2015-ai­siais pa­rei­gą grą­žin­ti 9,447 mln. eu­rų pa­sko­las pe­rė­mė „Snai­gę“ per tar­pi­nes įmo­nes kon­tro­lia­vu­si of­šo­ri­nė kom­pa­ni­ja „Hy­ma­na hol­dings“, re­gist­ruo­ta Bri­ta­ni­jos Mer­ge­lių sa­lo­se, ta­čiau ji pa­sko­lų ne­grą­ži­no.

In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, 2019-ųjų pa­bai­go­je sko­la su pa­lū­ka­no­mis bu­vo iš­au­gu­si iki dau­giau kaip 11 mln. eu­rų, bet „Snai­gė“ ap­skai­tė jos nu­ver­tė­ji­mą iki vos 190 tūkst. eu­rų.

Taip pat, pa­sak V.Plunks­nio, „Snai­gė“ bu­vo su­da­riu­si su Kon­stan­ti­nu Ko­val­čiu­ku, A.Ko­val­čiu­ko tė­vu, da­bar­ti­niu „Snai­gės“ val­dy­bos na­riu, rei­ka­la­vi­mo tei­sės į „Hy­ma­na hol­dings“ per­lei­di­mo su­tar­tį, ku­rios skel­bia­ma ver­tė – per 10 mln. eu­rų: „Įmo­kos pa­gal su­tar­tį tu­rė­jo bū­ti su­mo­kė­tos iki pra­ėju­sių me­tų spa­lio, ta­čiau jo­kios in­for­ma­ci­jos apie šio san­do­rio baig­tį „Snai­gė“ ne­pa­tei­kė.“

Į In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos pra­ne­ši­mą su­re­a­ga­vu­si „Snai­gė“pa­reiš­kė: „Su­si­ju­sioms ben­dro­vės įmo­nėms su­teik­ta pa­sko­la ben­dro­vės va­do­vy­bės pa­stan­go­mis bu­vo per­kel­ta iš ne­mo­kio­mis ta­pu­sių ben­dro­vių ga­lin­čioms ją grą­žin­ti ben­dro­vėms ir as­me­nims. Per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus ši pa­sko­la bu­vo grą­ži­na­ma da­li­mis. At­ei­ty­je, ben­dro­vės va­do­vy­bės ži­nio­mis, pa­sko­los grą­ži­ni­mas nu­ma­to­mas tęs­ti. Vi­sa in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su ben­dro­vės fi­nan­si­ne veik­la, yra skel­bia­ma vie­šai, o jos veik­la reg­la­men­tuo­ta ir pri­žiū­ri­ma Lie­tu­vos ban­ko.“

To­kį pat at­sa­ky­mą iš „Snai­gės“ ga­vo ir „Aly­taus nau­jie­nos“, pa­si­tei­ra­vus, kaip ver­ti­na­mas In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos pra­šy­mas pa­aiš­kin­ti, kur iš­ga­ra­vo pa­grin­di­niam ak­ci­nin­kui pa­sko­lin­ti 11 mln. eu­rų.

In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, aki­vaiz­du, kad „Snai­gės“ va­do­vy­bė vei­kė ne­tin­ka­mai ir pa­da­rė di­džiu­lę ža­lą ak­ci­nin­kams, ku­rie ne­ga­vo di­vi­den­dų: „ Ru­si­jos ver­sli­nin­ko kon­tro­liuo­ja­mos „Snai­gės“ of­šo­ri­nių ben­dro­vių vo­ra­tin­kly­je pra­din­go dau­giau kaip 10 mln. eu­rų, dėl to mo­kes­čių ne­ga­vo ir Lie­tu­vos vals­ty­bė.“

„Snai­gei“ ten­ka mo­kė­ti be­veik 210 tūkst eu­rų bau­dą

Prieš tre­jus me­tus Lie­tu­vos ban­kas „Snai­gei“ už Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo pa­žei­di­mą ir ne­įvyk­dy­tą šio ban­ko nu­ro­dy­mą sky­rė 207 tūkst. 250 eu­rų bau­dą.

Lie­tu­vos ban­ko spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad 2016-ai­siais „Snai­gės“ fi­nan­si­nės ata­skai­tos ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nių ap­skai­tos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų, įmo­nės va­do­vai ne­vei­kė dėl vi­sų ak­ci­nin­kų ir ben­dro­vės in­te­re­sų, ne­tei­sin­gai in­for­ma­ci­ją apie tai at­sklei­dė„NAS­DAQ Vil­nius“ lis­tin­guo­ja­mų ben­dro­vių val­dy­mo ko­dek­se.

Su kon­tro­liuo­jan­čiu ak­ci­nin­ku su­si­ju­sios ben­dro­vės iš „Snai­gės“ yra ga­vu­sios be­veik 12 mln. eu­rų pa­sko­lų, už ku­rias nuo su­tei­ki­mo – 2012-ųjų vi­du­rio – ne­mo­ka­mos su­kaup­tos pa­lū­ka­nos. O šie pi­ni­gai nė­ra nau­do­ja­mi ben­dro­vės reik­mėms ir vi­sų ak­ci­nin­kų nau­dai.

Kon­sta­tuo­ta, kad „Snai­gės“ va­do­vų spren­di­mu su kon­tro­liuo­jan­čiu ak­ci­nin­ku su­si­ju­sių ben­dro­vių nau­dai pa­im­ta pa­sko­la iš ban­ko, už ku­rią iš įmo­nės lė­šų mo­ka­mos pa­lū­ka­nos.

2016-ai­siais šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė ne­leis­ti­nai pa­nau­do­jo per­kai­no­ji­mo re­zer­vo da­lį su­kaup­tiems nuos­to­liams pa­deng­ti, to­dėl šis re­zer­vas su­ma­žė­jo 3,17 mln. eu­rų. Jei­gu su­si­klos­ty­tų įmo­nei ne­pa­lan­kios ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių ma­žė­tų jos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, įran­gos ver­tė, to­kio re­zer­vo ga­li ne­pa­kak­ti tur­to ver­tės su­ma­žė­ji­mui at­sver­ti.

Toks su­ma­žė­ji­mas į ap­skai­tą bū­tų įtrau­kia­mas tie­sio­giai per pel­no ar nuos­to­lių ata­skai­tą, to­dėl ma­žin­tų už­dirb­tą pel­ną ar di­din­tų nuos­to­lius.

Vi­sa tai kon­sta­ta­vo Lie­tu­vos ban­kas, „Snai­gei“ skir­da­mas be­veik 210 tūkst. eu­rų bau­dą. Pa­brėž­ta, kad ben­dro­vės va­do­vai neat­si­žvel­gė į pa­čios įmo­nės ir smul­kių­jų ak­ci­nin­kų in­te­re­sus, ne­pai­sė ban­ko nu­ro­dy­mų iš­tai­sy­ti ne­ati­ti­ki­mus.

Šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja Lie­tu­vos ban­ko spren­di­mą dėl skir­tos bau­dos skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, ku­ris skun­dą at­me­tė.

„Snai­gei“ ne­pa­si­se­kė ir Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me, – ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi at­mes­tas ape­lia­ci­nis skun­das ir pa­lik­tas ne­pa­keis­tas že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas.

Įmo­nei leis­ta bau­dą į valstybės biudžetą mo­kė­ti da­li­mis iki 2022 me­tų ko­vo pa­bai­gos.

Apy­var­tai įta­kos tu­rė­jo pa­sau­li­nė ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja

Ne­au­di­tuo­tais kon­so­li­duo­tais duo­me­ni­mis, „Snai­gė“ per tris pir­muo­sius pra­ėju­sių me­tų ket­vir­čius pa­sie­kė 22,3 mln. eu­rų apy­var­tą. 14 proc. ma­žes­nę nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2019-ai­siais.

Pa­sak ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus M.So­lo­gu­bo, su­ma­žė­ję par­da­vi­mai – pa­sau­li­nės ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ir vi­suo­ti­no ka­ran­ti­no pa­sek­mė: „Stri­go ir tie­ki­mas, nes dau­ge­lis mū­sų tie­kė­jų bu­vo pan­de­mi­jos pa­veik­to­se ša­ly­se.“

Ben­dro­vės ne­au­di­tuo­ta kon­so­li­duo­ta per­nykš­čių pir­mų­jų tri­jų ket­vir­čių EBIT­DA – pel­nas prieš pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, nu­si­dė­vė­ji­mą ir amor­ti­za­ci­ją – pa­ly­gin­ti su 2019-ųjų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, iš­au­go dau­giau kaip du kar­tus ir pa­sie­kė 1,7 mln. eu­rų.

Per mi­nė­tą pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį „Snai­gė“ sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­ta­vo į be­veik 30 Eu­ro­pos, Azi­jos ir Af­ri­kos ša­lių. Eks­por­tas su­da­rė 84 proc. vi­sos ben­dro­vės apy­var­tos. Di­džiau­sios ben­dro­vės už­sie­nio rin­kos bu­vo Uk­rai­na (21 proc.), Vo­kie­ti­ja (15 proc.), Če­ki­ja (7 proc.), Pran­cū­zi­ja (6 proc.), Aust­ri­ja (4 proc.).

Šiuo me­tu ben­dro­vė­je yra 494 dar­buo­to­jai, per­nykš­tį sau­sį jo­je dir­bo 484 žmo­nės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.