„Pa­ler­mo”: grio­vi­mas, par­da­vi­mas, ban­kro­tas ir by­li­nė­ji­ma­sis

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Spalis 25
kavine
Kauno apygardos teismo nu­tar­tis dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo „Šal­mė­tei“ dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Ben­dro­vės sa­vi­nin­kas Valius Smai­džiū­nas tvir­ti­no, kad nu­tar­ties „Šal­mė­tė“ aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skųs, nes bankroto byla iš­kel­ta jos at­sto­vo pra­šy­mu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to cen­tre vei­ku­si pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“ lan­ky­to­jams du­ris už­da­rė vi­dur­va­sa­rį. Šian­dien jau ma­ty­ti, kad ji griau­na­ma iš vi­daus. Vie­na­me iš skel­bi­mų por­ta­lų ne­se­niai pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mas apie par­duo­da­mą pi­ce­ri­jos pa­sta­tą nu­kė­li­mui ar­ba ga­li­my­bę įsi­gy­ti jį da­li­mis. Kau­no apy­gar­dos teis­mas šį mė­ne­sį pri­ėmė nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą Aly­tu­je vei­kian­čiai ben­dro­vei „Šal­mė­tė“, ku­ri val­do „Pa­ler­mo“. Teis­muo­se to­liau nag­ri­nė­ja­mas šios pi­ce­ri­jos grio­vi­mo klau­si­mas.

Ban­kro­to by­la – dėl ne­mo­ku­mo

Kai vi­dur­va­sa­rį pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“ nu­sto­jo veik­ti, ją val­dan­čios ben­dro­vės „Šal­mė­tė“ vie­nin­te­lis ak­ci­nin­kas Va­lius Smai­džiū­nas aiš­ki­no, jog veik­la yra su­stab­dy­ta lai­ki­nai, nes nė­ra kam dirb­ti: iš aš­tuo­nių vi­rė­jų li­ko tik dvi, tris te­ko at­leis­ti už pra­vaikš­tas, ki­tos iš­ėjo iš dar­bo.

Tuo­met jis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar ke­ti­na dar ati­da­ry­ti pi­ce­ri­ją. Da­bar aki­vaiz­du, kad „Pa­ler­mo“ nuo to lai­ko lan­ky­to­jams du­rų taip ir ne­at­vė­rė.

Pro pi­ce­ri­jos lan­gus ma­ty­ti, jog griau­na­mos vi­daus pa­tal­pos, iš­mon­tuo­ja­ma įran­ga.

Šį mė­ne­sį vie­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to  ben­dro­vė pi­ce­ri­jos sa­vi­nin­kų pra­šy­mu ėmė skelb­ti apie „Pa­ler­mo“ pa­sta­to par­da­vi­mą nu­kė­li­mui ar­ba ga­li­my­bę jį įsi­gy­ti da­li­mis. Už at­vi­rą lau­ko te­ra­są pra­šo­ma 5 tūkst. eu­rų, už už­da­rą te­ra­są ir pa­tį pa­sta­tą – po 4 tūkst. 900 eu­rų.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, kol kas pir­kė­jų dar nė­ra, ta­čiau be­si­do­min­čių­jų at­si­ran­da.

To­kie veiks­mai tik pa­tvir­ti­na, kad apie pi­ce­ri­jos ati­da­ry­mą jau ne­gal­vo­ja­ma.

Gal­būt tą le­mia ir tai, jog šio mė­ne­sio vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą „Šal­mė­tei“. By­la iš­kel­ta dėl įmo­nės ne­mo­ku­mo fi­zi­nio as­mens – vie­no iš „Šal­mė­tės“ ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų pra­šy­mu.

Nu­tar­tis dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo „Šal­mė­tei“ dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Ben­dro­vės sa­vi­nin­kas V.Smai­džiū­nas tvir­ti­no, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties „Šal­mė­tė“ aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skųs, nes ji iš­kel­ta jos at­sto­vo pra­šy­mu.

 

By­li­nė­ji­mo­si ka­ru­se­lė dar su­ka­si

Pa­gal Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį „Pa­ler­mo“ tu­rė­jo bū­ti nu­griau­ta ge­gu­žės pa­bai­go­je. Taip bū­tų įvyk­dy­tas V.Smai­džiū­no įsi­pa­rei­go­ji­mas ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čiai Aly­taus ben­dro­vei „Dai­na­vos tur­tai“.

Prieš dvy­li­ka me­tų „Šal­mė­tės“ sa­vi­nin­kas pu­sę 25 arų že­mės skly­po, ku­ria­me pa­sta­ty­ta pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“, už 1 mln. 900 tūkst. li­tų par­da­vė „Dai­na­vos tur­tams“ ir įsi­pa­rei­go­jo šį sta­ti­nį nu­griau­ti. Ka­dan­gi taip ne­at­si­ti­ko, „Dai­na­vos tur­tai“ per teis­mus ėmė siek­ti, kad pi­ce­ri­ja bū­tų nu­griau­ta.

Ta­čiau iki ge­gu­žės pa­bai­gos pi­ce­ri­ja ne­bu­vo nu­griau­ta, nes V.Smai­džiū­nas krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą pra­šy­da­mas grio­vi­mą ati­dė­ti vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Mat pi­ce­ri­jos dar­buo­to­jus rei­kia įspė­ti apie at­lei­di­mą iš dar­bo, nu­trauk­ti su­tar­tis su tie­kė­jais, rei­kia lai­ko šį ver­slą per­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas.

Kol bus iš­nag­ri­nė­tas V.Smai­džiū­no pa­reiš­ki­mas, teis­mas su­stab­dė „Dai­na­vos tur­tams“ iš­duo­to vyk­do­mo­jo raš­to dėl pi­ce­ri­jos grio­vi­mo ga­lio­ji­mą.

Bir­že­lio pra­džio­je Aly­taus teis­mas pi­ce­ri­jos grio­vi­mą ati­dė­jo vie­nam mė­ne­siui nuo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo. Ta­čiau to­kią vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė ir V.Smai­džiū­nas, ir „Dai­na­vos tur­tai“.

Kau­no teis­mas Aly­taus teis­mo nu­tar­tį dėl pi­ce­ri­jos grio­vi­mo ati­dė­ji­mo mė­ne­siui pa­nai­ki­no rug­sė­jo pa­bai­go­je. Va­di­na­si, „Pa­ler­mo“ grio­vi­mui bu­vo įjung­ta ža­lia švie­sa.

Tuo­met „Dai­na­vos tur­tams“ pi­ce­ri­jos grio­vi­mo rei­ka­luo­se­ at­sto­vau­jan­tis ant­sto­lis krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą dėl pi­ce­ri­jos grio­vi­mo spren­di­nių ne­įvyk­dy­mo ir pa­sek­mių tai­ky­mo V.Smai­džiū­nui.

Va­do­vau­jan­tis spa­lio pra­džio­je pri­im­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­tar­ti­mi, ant­sto­lio pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas. „Dai­na­vos tur­tams“ leis­ta nu­griau­ti lai­ki­ną sta­ti­nį – „Pa­ler­mo“, at­lik­tų grio­vi­mo dar­bų iš­lai­das iš­ieš­kant iš V.Smai­džiū­no.

To­kia vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tis ga­lė­jo bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Ka­dan­gi V.Smai­džiū­nas pra­lei­do ap­skun­di­mo ter­mi­ną, krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą dėl ap­skun­di­mo ter­mi­no at­nau­ji­ni­mo.

Ta­čiau „Šal­mė­tės“ sa­vi­nin­ko pra­šy­mas ne­bu­vo ten­kin­tas, – ap­skun­di­mo ter­mi­nas ne­bu­vo at­nau­jin­tas. Šią nu­tar­tį V.Smai­džiū­nas ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Ko sie­kia­ma to­kia by­li­nė­ji­mo­si ka­ru­se­le, ku­rios su­sto­ji­mo vie­ta, pa­na­šu, aiš­ki? V.Smai­džiū­nas sa­kė: „No­rim tvar­kin­gai nu­griau­ti pa­sta­tą, kai ką iš­par­da­vi­nė­ja­me.“

 

Ar dar ak­tu­a­li al­ko­ho­lio li­cen­ci­ja?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­nai­ki­nu­si „Šal­mė­tei“ iš­duo­tą al­ko­ho­lio li­cen­ci­ją pre­kiau­ti svai­giai­siais gė­ri­mais pi­ce­ri­jo­je „Pa­ler­mo“, nes ši vei­kia ne­sta­cio­na­ria­me, tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­ta­me pa­sta­te. Įsta­ty­miš­kai pre­ky­ba al­ko­ho­liu to­kia­me pa­sta­te ne­leis­ti­na.

Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me „Šal­mė­tei“ ne­pa­vy­ko pa­siek­ti, kad bū­tų pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų įsa­ky­mas pa­nai­kin­ti al­ko­ho­lio li­cen­ci­ją. Tad ben­dro­vė mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niams teis­mui.

Kol kas pas­ta­ra­ja­me teis­me vis dar vyks­ta by­li­nė­ji­ma­sis. Ta­čiau ar šian­dien dar ak­tu­a­li li­cen­ci­ja pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pi­ce­ri­jo­je „Pa­ler­mo“, kai pa­sta­tas jau pra­dė­tas griau­ti iš vi­daus ir jau skel­bia­ma apie pi­ce­ri­jos lai­ki­nų sta­ti­nių par­da­vi­mą?

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.