Nr. 122 (131105)

2018-10-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 122 (131105) skaitykite:

  • Pa­da­ry­ti tai, kiek Die­vo duo­ta
  •  Lai­kas keis­ti pa­dan­gas. Kur dė­ti se­nas?
  •  „Tam nak­tis il­ga, ku­ris ne­mie­ga, il­gas ke­lias tam, ku­ris pa­var­go”
  •  San­tai­kos pa­ra­pi­ja mi­nė­jo 90-me­tį
  •  Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos ko­man­dos na­riai pa­si­ren­gę po­ky­čiui – „Vaiz­das mo­ko”
  •  Kam­pa­ni­ja „Pa­lai­kyk” pa­ro­dė mo­te­rų kal­ti­ni­mo mas­tą
  •  Liep­tu į or­ga­nų transp­lan­ta­ci­ją ga­li tap­ti ir „ne­iš­gu­lė­to” gri­po kom­pli­ka­ci­jos
Aly­taus mies­to cen­tre vei­ku­si pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“ lan­ky­to­jams du­ris už­da­rė vi­dur­va­sa­rį. Šian­dien jau ma­ty­ti, kad ji griau­na­ma iš vi­daus. Vie­na­me iš skel­bi­mų por­ta­lų...
Šiuo me­tu or­ga­nų per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jų, ku­rios jiems yra vie­nin­te­lė vil­tis gy­ven­ti, lau­kia be­veik 400 li­go­nių, tarp jų ir 17 vai­kų. Spa­lio 19 die­ną Lie­tu­vo­je su­reng­ta...
Ar­ti­na­si dvi krikš­čio­niš­kos šven­tės, ku­rių es­mę daž­nas pai­nio­ja, nes tarp jų nė­ra aiš­kios ri­bos. Lap­kri­čio 1-ąją mi­ni­ma Vi­sų šven­tų­jų die­na, tai baž­ny­ti­nė šven­tė,...
„Esu Aly­taus spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lio dar­bo gru­pės na­rys. Pla­nuo­jant ren­gi­nį šie­met iš­gir­dau to­kią fra­zę: „Po die­nos var­žy­bų iš­ve­šim da­ly­vius į Birš­to­ną.“ Ir taip...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.