Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rink­ta So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sonata Dumbliauskienė: „My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti.“
Sonata Dumbliauskienė: „My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti.“
Va­sa­rio 25-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Bale­vi­čiū­tė po mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio nau­jai ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įsteig­to Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja iš dvie­jų ge­riau­siai kon­kur­se įver­tin­tų as­me­nų pa­si­rin­ko So­na­tą Dum­bliaus­kie­nę.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, sie­kiant su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kur­tis ver­slui, jam su­teik­ti ope­ra­ty­vią in­for­ma­ci­ją vi­sais do­mi­nan­čiais klau­si­mais, nuo va­sa­rio 1-osios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įsteig­tas Ver­slo sky­rius. Šiuo me­tu jis tu­ri du dar­buo­to­jus, per­kel­tus iš ki­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių, o Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­goms už­im­ti bu­vo skel­bia­mas kon­kur­sas.

Jis Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te vy­ko va­sa­rio vi­du­ry­je. Už­im­ti šio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pre­ten­da­vo trys as­me­nys.

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu Pri­ėmi­mo į vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, bu­vo at­rink­ti du ge­riau­siai kon­kur­se pa­si­ro­dę as­me­nys ir jų kan­di­da­tū­ros pa­teik­tos įstai­gos va­do­vo pa­si­rin­ki­mui. Šiuo at­ve­ju – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Va­kar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė po mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rin­ko S.Dum­bliaus­kie­nę. Ji yra aly­tiš­kė, nuo 2019-ųjų bir­že­lio pra­džios yra Laz­di­jų ra­jo­no me­rės Aus­mos Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja, šios pa­rei­gos – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, prieš tai va­do­va­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui, dir­bu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tuo­me­čio Ry­šių su už­sie­niu ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja.

„My­liu sa­vo gim­tą­jį Aly­tų, no­rė­jo­si į jį grįž­ti, tu­riu pa­tir­ties su tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų ren­gi­mu, te­ko daug ben­drau­ti su ver­slo at­sto­vais, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – sa­kė S.Dum­bliaus­kie­nė, ku­ri Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas užims, kai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gaus rei­kia­mas pa­žy­mas iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų. Ji bai­gu­si ver­slo va­dy­bos ma­gist­ro stu­di­jas tuo­me­čia­me Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te.

O.Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, S.Dum­bliaus­kie­nę šio sky­riaus ve­dė­ja pa­si­rin­ku­si kaip la­bai ge­rai ži­nan­čią ver­slo ap­lin­ką Aly­tu­je, pa­ty­ru­sią vals­ty­bės tar­nau­to­ją, mo­kan­čią už­sie­nio kal­bas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ši gaudos projektuose, bet. Ar..? Nes šiuos dalykus turi sugebėt pats meras su komanda. Dėl pramonės parko jau praleista per smulkius, vietoj strateginio stambaus investuotojo. Dirbant su savivaldybės rimtais es projektais svarbu, ksip meras atstovauja savivaldybę ministerijose, suvokia realybę Alytuj ir valstybėj. Nes ir tarp šalies savivaldybių konkurencija, kas daugiau es paramos per ministerijas nugriebs. Neaišku, už ką geri valdiški atlyginimai mokami merui ir jo perteklinei komandai? Nes visur dubliavimus įveda, kur patys turi sugebėt. Kitur patys sugeba teikt švietimo reformas, gerint vystymo strategijas, strateginius investuotojams nors užtikrint salygas.. Alytuj dėl švietimo pertvarkų ir vystymo strategijų po gausiom darbo grupėm imitavo ir fiasko. Dėl pramonės parko tokia apgailėtina parodija, ko kitur sau neleido. Kur strateginiai investuotojai jau dominuoja. Net Vilniaus raj. Rudaminos kaimas neturėdami pramonės parko jau pasirašo investicijų sutartį su vokiečių firma virš 40 milijonų sumose ir apie 300 normaliai apmokamų darbo vietų kūrimo. O Alytuj vis imituoja...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.