Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba: Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te van­dens paukš­čių me­džiok­lė ga­li­ma

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2020 Rugsėjis 17
Arunas Pranaitis
Žuvinto biosferos rezervato direktorius Arūnas Pranaitis: „Aš tik­rai ne­si­jau­čiu kly­dęs dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, tai pri­pa­ži­no ir Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Su­pran­tu, kad mi­nis­te­ri­jai ne­pa­ti­ko ma­no iš­sa­ky­tos min­tys, bet su re­a­ly­be rei­kia vi­siems su­si­tai­ky­ti. Da­bar svar­biau­sia, kad bū­tų pri­im­ti Me­džiok­lės tai­syk­lių pakeitimai ir ne­dvip­ras­miš­kai su­reg­la­men­tuo­ta me­džiok­lė re­zer­va­te.“ Luko Balandžio / 15min nuotr.
Po „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ (Nr. 102) Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja puo­lė ne­ig­ti to­kios me­džiok­lės ga­li­mu­mą, pa­si­aiš­kin­ti pas ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­rę Li­gi­tą Va­la­ly­tę bu­vo iš­kvies­tas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis. Po šio su­si­ti­ki­mo mi­nis­te­ri­ja sa­vo tin­kla­la­py­je iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, tiks­liau pri­mi­ni­mą, me­džio­to­jams, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ne­ga­li­ma me­džio­ti van­dens ir pel­kių paukš­čių. Ta­čiau Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja, ne­vy­riau­sy­bi­nė ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, vie­šo­ji įstai­ga Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas iš­reiš­kė nuo­mo­nę dėl pai­naus ir ne­aiš­kaus tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo vyk­dant van­dens paukš­čių me­džiok­lę Žu­vin­te. Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 15-ąją, Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė, kad, iš­ana­li­za­vus tei­sės do­ku­men­tus dėl van­dens paukš­čių me­džiok­lės Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, to­kia me­džiok­lė čia ga­li­ma.

Mi­nis­te­ri­jos ne­igi­mas ir pri­ta­ri­mas

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja po „Aly­taus nau­jie­nų“ pa­skelb­tos pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė, kad lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bės pa­keis­tais Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tais ne­su­sil­pnin­ti rei­ka­la­vi­mai dėl me­džiok­lės.

Pra­ne­ši­me tvir­ti­na­ma, kad nuo 2002-ųjų iki šiol ga­lio­ju­siuo­se re­zer­va­to nuo­sta­tuo­se bu­vo vie­nin­te­lis punk­tas apie me­džiok­lę: „Me­džiok­lė Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to gam­ti­niuo­se draus­ti­niuo­se drau­džia­ma. Ki­to­se Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to zo­no­se ir draus­ti­niuo­se me­džiok­lė vyk­do­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių me­džiok­lę, nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

Lie­pos pra­džio­je pri­im­to­je re­zer­va­to nuo­sta­tų re­dak­ci­jo­je įtrauk­tas toks punk­tas: „Bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lė vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais.“

Mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­no, kad tokia for­mu­luo­tė iš es­mės pa­tvir­ti­na tai, kas ir anks­čiau bu­vo tei­gia­ma nuo­sta­tuo­se apie me­džiok­lę.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad tei­sės ak­tų pro­jek­tų vie­ši­ni­mo sis­te­mo­je pa­skelb­tas Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas ne­kei­čia paukš­čių me­džiok­lės tvar­kos prie gam­ti­nių re­zer­va­tų, ku­rie yra bios­fe­ros re­zer­va­tuo­se ar ki­to­se kom­plek­si­nė­se sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me po pa­si­ro­džiu­sios „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos pa­brė­žė, jog jo­kiais pa­reng­tais spren­di­mais ji ne­pa­blo­gi­no paukš­čių ap­sau­gos, ta­čiau iš prin­ci­po pri­ta­rian­ti, kad me­džiok­lės, ne vien paukš­čių, tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­tas ir de­ta­li­zuo­tas, nu­spręs­ta su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­rio­je bus gam­to­sau­gos ir me­džiok­li­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Pa­pik­ti­no lei­džia­ma van­dens paukš­čių me­džiok­lė

Pub­li­ka­ci­jo­je „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ bu­vo ra­šo­ma apie tai, kad lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­san­čio­je Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­to tin­klui, taip pat tarp­tau­ti­niam paukš­čių ap­sau­gai svar­biam tin­klui Na­tu­ra 2000, įtei­si­no ne tik po­le­di­nę žve­jy­bą vie­ti­niams gy­ven­to­jams, bet ir nuo da­bar­ti­nio ru­dens su­tei­kė tei­sę me­džio­ti van­dens paukš­čius.

Pa­gal pa­keis­tus nuo­sta­tus ir pa­gal Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus nuo rug­pjū­čio 15-osios ant Žu­vin­to eže­ro kran­to ga­li­ma le­ga­liai šau­dy­ti di­dži­ą­sias an­tis, ru­da­gal­ves kryk­les, kly­kuo­les an­tis, per­kū­no ože­lius, slan­kas, žel­me­ni­nes ir bal­ta­kak­tes žą­sis, o nuo rug­sė­jo 15-osios – kuo­duo­tą­sias an­tis, lau­kius.

Bū­tent to­kia or­ni­to­lo­gų ir Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja pa­pik­ti­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri ją pa­va­di­no klai­di­nan­čia.

Re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, pa­si­ro­džius mi­nė­tai pub­li­ka­ci­jai, iš­kvies­tas pa­si­aiš­kin­ti pas ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­rę L.Va­la­ly­tę. Ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­vams, su­si­do­mė­ju­siems „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­ja, ir mi­nis­te­ri­jai iš­pla­ti­nus pra­ne­ši­mą apie, gir­di, klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją dėl van­dens paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, A. Pranaitis pa­reiš­kė, kad klai­dos nė­ra.

A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, Žu­vin­to gam­ti­nia­me re­zer­va­te, ku­ris yra bios­fe­ros re­zer­va­to bran­duo­lys, kaip ir anks­čiau, me­džiok­lės drau­džia­mos, bet, pa­kei­tus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tus, bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lės joks tei­sės ak­tas ne­ri­bo­ja: „Veik­lą re­zer­va­te reg­la­men­tuo­ja ke­li tei­sės ak­tai, o iš jų svar­biau­si – re­zer­va­to nuo­sta­tai ir jo tvar­ky­mo pla­nas. Anks­tes­niuo­se nuo­sta­tuo­se bu­vo nuo­ro­da į re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­ną, ku­ria­me aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad svar­bio­se te­ri­to­ri­jo­se, o tai prak­tiš­kai vi­sas bios­fe­ros re­zer­va­tas, iš­sky­rus miš­kus, paukš­čių me­džiok­lė yra drau­džia­ma.“

Re­zer­va­to di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, Me­džiok­lės tai­syk­lė­se nė­ra už­si­min­ta apie spe­cia­liuo­sius te­ri­to­ri­jų Na­tu­ra 2000 rei­ka­la­vi­mus: „Šiuo­se rei­ka­la­vi­muo­se aiš­kiai pa­sa­ky­ta: jei te­ri­to­ri­ja yra skir­ta mig­ruo­jan­čioms žą­sims, van­dens paukš­čių me­džiok­lė pri­va­lo bū­ti už­draus­ta. To­kia te­ri­to­ri­ja yra vi­sas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas.“

Mi­nis­te­ri­ja per­spė­jo me­džio­to­jus: me­džio­ti paukš­čių negali­ma

Po Žu­vin­to re­zer­va­to di­rek­to­riaus su­si­ti­ki­mo su vi­ce­mi­nist­re L.Va­la­ly­te Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sa­vo tin­kla­la­py­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, tiks­liau pri­mi­ni­mą me­džio­to­jams, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ne­ga­li­ma me­džio­ti van­dens ir pel­kių paukš­čių.

Mi­nis­te­ri­ja per­spė­jo me­džio­to­jus, kad tai drau­džia­ma ne tik šio bios­fe­ros re­zer­va­to gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, bet ir ki­to­se funk­ci­nio pri­ori­te­to zo­no­se. Nu­ro­dy­ta, jog tai nu­ma­to Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos – ri­bų ir tvar­ky­mo pla­no – nuo­sta­tos, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos per­nykš­tį rug­sė­jį.

Kaip nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja, šios sche­mos aiš­ki­na­mo­jo raš­to pa­grin­di­niuo­se spren­di­niuo­se nu­sta­ty­ta, kad, sau­gant te­ter­vi­nų bu­vei­nes ir mig­ruo­jan­čių van­dens paukš­čių – žel­me­ni­nių ir bal­ta­kak­čių žą­sų – san­kau­pų vie­tas, že­mės ūkio ir eko­lo­gi­nės ap­sau­gos funk­ci­nio pri­ori­te­to ir eko­sis­te­mų at­kū­ri­mo zo­no­se že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­je tai­ko­mi šių rū­šių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mai.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad pa­gal Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tus 2004-ai­siais, van­dens ir pel­kių paukš­čių ne­ga­li­ma me­džio­ti žel­me­ni­nių, bal­ta­kak­čių, pil­kų­jų žą­sų ir bal­task­ruos­čių ber­nik­lių san­kau­pų vieto­se, iš­sky­rus di­džių­jų kor­mo­ra­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mą žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niuo­se.

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – apie biu­ro­kratinius brūz­gy­nus

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja ir ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, viešoji įstaiga Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas po Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos apie Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ne­ga­li­mą van­dens ir pel­kių paukš­čių me­džiok­lę pa­skel­bė sa­vo nuo­mo­nę dėl šios me­džiok­lės.

Šių or­ga­ni­za­ci­jų įsi­ti­ki­ni­mu, šio drau­di­mo tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra la­bai pai­nus, no­rė­da­mas su­si­gau­dy­ti biu­ro­kratiniuose brūz­gy­nuo­se me­džio­to­jas tu­ri su­si­pa­žin­ti su re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos spren­di­niais, Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tais, ku­riuo­se gre­ta vi­sų ki­tų gam­to­sau­gi­nių ri­bo­ji­mų kon­kre­čioms rū­šims at­si­ran­da ri­bo­ji­mai juos me­džio­ti.

„Vis­gi ge­rai, jog drau­di­mas ga­lio­ja. Tai ver­ti­na­me la­biau kaip lai­min­gą at­si­tik­ti­nu­mą, nei nuo­sek­lios Vy­riau­sy­bės ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­kos re­zul­ta­tą. Džiu­gu, jog vie­šuo­se pra­ne­ši­muo­se Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­pa­žįs­ta klai­dą ir ke­ti­na įves­ti dau­giau aiš­ku­mo – mi­nist­ro tvir­ti­na­mo­se Me­džiok­lės tai­syk­lė­se aiš­kiai įvar­dy­ti drau­di­mą me­džio­ti paukš­čius jų san­kau­po­se mig­ra­ci­jos me­tu bios­fe­ros re­zer­va­te“, – nu­ro­do­ma mi­nė­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pra­ne­ši­me.

Tai, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­sa­ko, jog van­dens paukš­čių me­džiok­lė Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te yra drau­džia­ma, kaip la­bai ge­rą da­ly­ką ver­ti­na ir re­zer­va­to di­rek­to­rius: „Pro­ble­ma yra tei­si­nis me­džiok­lės re­gu­lia­vi­mas, ku­rį pa­ža­dė­ta to­bu­lin­ti. Šiuo me­tu vie­nin­te­lis do­ku­men­tas, ku­ria­me medžiotojai tu­rė­tų at­ras­ti drau­di­mą me­džio­ti van­dens paukš­čius Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, yra jo tvar­ky­mo pla­no nuo­sta­tai, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti per­nai, ta­čiau me­džiok­lė juo­se vi­siš­kai ne­mi­ni­ma. Taip, šio do­ku­men­to mi­nis­te­ri­jos įvar­di­ja­muo­se spren­di­niuo­se yra nuo­ro­da į Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, ku­rie jau drau­džia van­dens paukš­čių me­džiok­lę. Ta­čiau, kaip ir sa­kiau, nau­jai pa­tvir­tin­ti re­zer­va­to nuo­sta­tai nu­ro­do, jog bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lė vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais. Iš­ny­ko įra­šas, kad rei­kia rem­tis ki­tais tei­sės ak­tais.“

Kaip sa­kė A.Pra­nai­tis, tik­rai nai­vu ti­kė­tis, kad me­džio­to­jai su­si­voks, jog, be me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mų, nu­sta­ty­tų Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, dar eg­zis­tuo­ja pa­pil­do­mi me­džiok­lės ap­ri­bo­ji­mai pa­nai­ki­nus anks­čiau šio­se tai­syk­lė­se bu­vu­sį iš­aiš­ki­ni­mą „Me­džio­jant sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se pri­va­lo­ma lai­ky­tis me­džiok­lės ap­ri­bo­ji­mų, su­si­ju­sių su šio­se te­ri­to­ri­jo­se sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ir gy­vū­nų ar au­ga­lų rū­šių ap­sau­ga ir nu­sta­ty­tų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tuo­se ar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tuo­se“.

„Tai­gi, ti­kė­tis, jog van­dens paukš­čių me­džiok­lės at­ve­ju bū­tų įma­no­ma įro­dy­ti, kad me­džio­to­jas pa­žei­dė me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mus yra vi­siš­kai nai­vu. La­bai ti­kiuo­si, kad me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai aiš­kiai ir vie­na­reikš­miai už­tik­rins tin­ka­mą paukš­čių ap­sau­gą vi­sa­me Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te“, – tvir­ti­no re­zer­va­to di­rek­to­rius.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, šiuo me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tos ir ga­lio­jan­čios Me­džiok­lės tai­syk­lės pa­tei­kia baig­ti­nį drau­di­mų są­ra­šą prie vals­ty­bi­nių gam­ti­nių re­zer­va­tų ir jų bu­fe­ri­nė­se zo­no­se, vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se, gam­ti­niuo­se draus­ti­niuo­se ir bios­fe­ros re­zer­va­tuo­se, apie paukš­čių me­džiok­lės drau­di­mus jo­se net ne­kal­ba­ma.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, puo­lu­si ne­ig­ti ga­li­mą van­dens paukš­čių me­džiok­lę Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ir pri­pa­ži­nu­si, kad me­džiok­lės – ne vien paukš­čių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­tas ir de­ta­li­zuo­tas, iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­reiš­kė: „Tai, ką Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to direkcija su­for­mu­la­vo ir pa­tei­kė, lai­ko­me pir­mi­niais dis­ku­si­jos pa­siū­ly­mais, už tai dė­ko­ja­me.“

Ko­kio­je re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma me­džiok­lė?

Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 15-ąją, Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, iš­nag­ri­nė­ju­si van­dens paukš­čių me­džiok­lę Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, kon­sta­ta­vo pa­dė­tį dėl me­džiok­lės Vy­riau­sy­bei lie­pos pra­džio­je pa­kei­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus.

Taip pat pa­da­ry­ta iš­va­da, kad nau­juo­se nuo­sta­tuo­se nė­ra nuo­ro­dų į ki­tus tei­sės ak­tus dėl ap­ri­bo­ji­mų, su­si­ju­sių su me­džiok­le.

Nors mi­nis­te­ri­ja drau­džia­mą paukš­čių me­džiok­lę grin­džia re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos tvar­ky­mo pla­ne nu­ma­ty­to­mis nuo­sta­to­mis, Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos pa­ste­bė­ji­mu, šios nuo­sta­tos nė­ra tai­ko­mos Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te esan­tiems draus­ti­niams – Lie­pa­ko­jų bo­ta­ni­niam, Amal­vo, Kiau­ly­čios, Pa­žels­vių, Žal­ty­čio, Žels­vos bo­ta­ni­niams-zo­o­lo­gi­niams. Tai su­da­ro apie 34 proc. vi­sos Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to te­ri­to­ri­jos.

Kaip tvir­ti­no re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, pa­gal tar­ny­bos pa­teik­tas iš­va­das aki­vaiz­du, kad draus­ti­niuo­se, net ir tuo­se, ku­rie ri­bo­ja­si su Žu­vin­to gam­ti­niu re­zer­va­tu, bei la­bai svar­biuo­se mig­ruo­jan­tiems paukš­čiams Žal­ty­čio ir Amal­vo eže­ruo­se me­džio­ti van­dens paukš­čius ga­li­ma.

Va­di­na­si, van­dens paukš­čių me­džiok­lė po pa­keis­tų re­zer­va­to nuo­sta­tų Žu­vin­te iš tiesų ga­li­ma. Ja­me paukš­čių me­džiok­lė bu­vo drau­džia­ma dar nuo prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kų, vė­liau ši te­ri­to­ri­ja bu­vo ple­čia­ma. O 2002-ai­siais gam­ti­nio re­zer­va­to ir gre­ti­mų draus­ti­nių pa­grin­du įstei­gus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą, paukš­čių me­džiok­lė bu­vo drau­džia­ma vi­so­je šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio vie­šai iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės pa­grįs­tu­mas dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te bus ver­ti­na­mas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

„Aš tik­rai ne­si­jau­čiu kly­dęs dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, tai pri­pa­ži­no ir Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Su­pran­tu, kad mi­nis­te­ri­jai ne­pa­ti­ko ma­no iš­sa­ky­tos min­tys, bet su re­a­ly­be rei­kia vi­siems su­si­tai­ky­ti. Da­bar svar­biau­sia, kad bū­tų pri­im­ti Me­džiok­lės tai­syk­lių pakeitimai ir ne­dvip­ras­miš­kai su­reg­la­men­tuo­ta me­džiok­lė re­zer­va­te. Paukš­čių ra­my­bė ir sau­gu­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, kaip ir ki­to­se svar­bio­se paukš­čiams vie­to­se, bus už­tik­rin­ta tik nu­sta­čius aiš­kius jų me­džiok­lės drau­di­mus ir ap­ri­bo­ji­mus Me­džiok­lės tai­syk­lė­se. Šiuo at­ve­ju Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­nas yra tik Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas pa­grin­das to­kiems ap­ri­bo­ji­mams at­si­ras­ti“, – sa­kė A.Pra­nai­tis.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Geresnio vadovo Žuvintas niekada neturėjo ir neturės. Pranaitis yra gamtos sąžinė, išmintis, tai be galo gamtai atsidavęs žmogus. Jei nors keli tokie būtų ministro komandoje, tokių nesąmoningų, neapgalvotų, paaugliškų sprendimų nebūtų. Bet iki Pranaičio, jiems labai toli.

  Komentaras

  Kas per velnio išmislas tas aplinkosaugos ministras ir jo kontora? Tai nepastebėjo Alytaus padangų nevienkartinio deginimo ,tai nesigaudo ar tiems mėsininkams-medžiotojams galima šaudyti dar smetoniniame draustinyje! Gal laikas žaliesiems pasižvalgyti kito, kuris gaudytųsi savo valdose?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.