Vak­ci­nuo­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre jau ga­li­ma be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos (86)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepijimo centras
Kiek Skiepijimo cen­tre truks vak­ci­na­ci­ja nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos, pri­klau­sys nuo to, kiek il­gai bus tu­ri­ma lais­vų, iš­anks­ti­ne re­gist­ra­ci­ja ne­už­im­tų lai­kų ir vak­ci­nų kie­kių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo šian­dien, bir­že­lio 10-osios, Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau ga­li­ma vak­ci­nuo­tis be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Taip nuspren­dė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su poliklinika, kordinuojančia Skie­pijimo centro veiklą. Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne to­liau ma­žė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja.

Be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos skie­pi­ja­mi ne tik aly­tiš­kiai

Kiek anks­čiau Skie­pi­ji­mo cen­tre, vei­kian­čia­me Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, sie­kiant nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ti dau­giau aly­tiš­kių bu­vo du kar­tus or­ga­ni­zuo­ta gy­va no­rin­čių­jų vak­ci­nuo­tis ei­lė.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pasitarusi su poliklinika, nu­spren­dė nuo šian­dien, bir­že­lio 10-osios, Skie­pi­ji­mo cen­tre leis­ti žmo­nėms skie­py­tis be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos: „Taip nu­spręs­ta to­dėl, kad tu­ri­ma lais­vų lai­kų ir vak­ci­nų, kai ku­rie gy­ven­to­jai ne­su­ge­ba ar ne­tu­ri ga­li­my­bių iš anks­to re­gist­ruo­tis skie­pui, nes tai da­ro­ma elek­tro­ni­niu bū­du. Taip pat skiepui galima užsiregistruoti ir pa­skambinus telefono nume­riu 1808.“

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tei­gi­mu, be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre ga­lės ne tik mies­to gy­ven­to­jai, bet as­me­nys ir iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, o vak­ci­nuo­ja­ma bus tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis, pa­vyz­džiui, šią sa­vai­tę – „Pfi­zer“ ir „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“.

Kiek mi­nė­ta­me cen­tre truks vak­ci­na­ci­ja nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos? „Kon­kre­taus lai­ko šian­dien ne­ga­li­me nu­ro­dy­ti. Tai pri­klau­sys nuo to, kiek il­gai tu­rė­si­me lais­vų, iš­anks­ti­ne re­gist­ra­ci­ja ne­už­im­tų lai­kų Skie­pi­ji­mo cen­tre ir vak­ci­nų kie­kių“, – tvir­ti­no P.Ja­ge­la­vi­čius.

 

Ser­ga 93 aly­tiš­kiai ir 46 ra­jo­no gy­ven­to­jai

Bir­že­lio 8-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 388 aly­tiš­kiai ir 101 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien trims nau­jai nu­sta­ty­ta CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien nau­jai šis vi­ru­sas fik­suo­ja­mas pen­kiems Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams.

Bir­že­lio 8-ąją dėl CO­VID-19 PGR tir­ta 70 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ir 63 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, nau­jai in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta dviem as­me­nims. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę vi­du­ti­niš­kai per die­ną ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­to­mas dviem as­me­nims.

Bir­že­lio 9-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus CO­VID-19 at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų už­ima 8-ą, Aly­taus ra­jo­nas – 24-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 225 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, ra­jo­ne – 155, ša­lies vi­dur­kis – 170.

Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bir­že­lio 9-ąją CO­VID-19 in­fek­ci­ja sir­go 93 aly­tiš­kiai ir 46 ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo šios in­fek­ci­jos Aly­tu­je – 6 tūkst. 870, ra­jo­ne – 1 tūkst. 719.

Bir­že­lio 9-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­ta 18, dar 1 ser­gan­tis ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.