„Vai­ni­kas sos­ci­nei” pin­tas ir iš žmo­nių gra­žių dar­bų bei mei­lės

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (15)
2019 Birželis 14
nuotraula
Alytaus miesto kultūros premijų laureatai – Andra Kavaliauskaitė, Stasys Šmigelskas, Pranas Jurkonis – su miesto vadovais Nerijumi Cesiuliu ir Jurgita Šukevičiene. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Alytus jau švenčia. Švenčia nuo vakar. Iškilmingai mini 438-ąjį gimtadienį. Švenčia kitose nei buvo įprasta erdvėse: šventinė mugė „Turgus kaip toks“ klega Šilo gatvėje, ten pat į vieną pynę pinasi ir muzikinis Alytaus bendruomenių „suneštinis“, amatininkai ką sugeba rodo Dainų slėnyje, Nemuno pakrantė virto gėlių vainikų parku... Tačiau Alytaus asmenybės, kurios garsina miesto vardą, pagerbtos, Alytaus miesto vėliavos pakeltos, atvykę svečiai ir parvykę iš svetur išsibarstę alytiškiai pasveikinti toje pačioje erdvėje, miesto širdyje – Rotušės aikštėje. Čia vainikuota ir į ją ilga banga atvilnijusi šventinė eisena „Per pačią miesto širdį“.

„Auš­ri­nės“ šo­kė­jos puoš­niu vai­ni­ku pa­puo­šė sce­ną, šis mies­to gim­ta­die­nis ti­tu­luo­tas šū­kiu „Vai­ni­kas sos­ci­nei“. Vai­ni­kuo­tas ne tik spal­vin­ga žo­ly­nų py­ne, bet pin­tas ir iš žmo­nių ge­rų dar­bų.

Į tris die­nas truk­sian­čią ir re­kor­di­nį ren­gi­nių kie­kį pa­siū­ly­sian­čią mies­to gim­ta­die­nio šven­tę at­vy­ko daug sve­čių: Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shen Zhi­fei, Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shi­ro Yama­sa­ki, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Gvi­das Ke­ru­šaus­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Laz­di­jų me­rė Aus­ma Miš­ki­nie­nė, Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas ir daug ki­tų. At­vy­ko Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos de­le­ga­ci­jos.

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis trum­pa šven­ti­ne kal­ba pa­sa­kė vi­sa, kas svar­biau­sia kiek­vie­nam mū­sų: „Aly­tus – ne pa­sta­tai, ne mies­to ri­bos, Aly­tus – žmo­nės, tai yra mes vi­si.“

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riaus S.Yama­sa­ki kal­ba ypač įti­ko krep­ši­nio aist­ruo­liams, jis iš­reiš­kė ti­kė­ji­mą ir vil­tį, kad kitamet vyksiančioje olimpiadoje Ja­ponijoje lie­tu­viai gaus me­da­lį. Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius S.Zhi­fei pa­si­džiau­gė ša­lių bi­čiu­lys­te.

Gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las – kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bas

Po sve­čių kal­bų be­ne lau­kia­miau­sias mo­men­tas – Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis ir me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė iš­kil­min­gai pa­skel­bė šių me­tų Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio, jau 24-ojo, var­dą.

Už nuo­pel­nus Aly­taus mies­to ver­slui, pa­sie­ki­mus ku­riant Aly­taus pra­mo­nę, mies­to var­do gar­si­ni­mą, nuo­la­ti­nę pa­ra­mą spor­tui ir kul­tū­rai, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą vi­suo­me­ni­nia­me ir po­li­ti­nia­me mies­to gy­ve­ni­me, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu ta­po šie­met veik­los 90-me­tį švę­sian­čios AB ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Se­mio­nas Bon­da­re­vas. 

Il­ga­me­čio ben­dro­vės va­do­vo, da­bar­ti­nio val­dy­bos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ ben­druo­me­nė.

„Ast­ra“ yra di­džiau­sia ir se­niau­sia me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė vi­so­je Lie­tu­vo­je ir vie­na di­džiau­sių darb­da­vių Aly­tu­je – įmo­nė­je dir­ba 250 žmo­nių. Nau­ja­sis gar­bės pi­lie­tis yra ir ak­ty­vus mies­to vi­suo­me­ni­nio, spor­ti­nio, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­ly­vis bei rė­mė­jas.

2010 me­tais S.Bon­da­re­vui įteik­ta „Auk­si­nė plunks­na“, skir­ta Me­tų žmo­gui, ku­rį ren­ka Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­riai.

Iš vi­so nuo 2000-ųjų Aly­taus mies­te su­teik­ta 24 gar­bės pi­lie­čių var­dai nu­si­pel­niu­siems as­me­nims, tarp ku­rių yra ir Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos pi­lie­čių.

Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis S.Bon­da­re­vas pa­si­ra­šęs gar­bės kny­go­je tei­gė, kad šį įver­ti­ni­mą pri­ima kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bą.

Kul­tū­ros pre­mi­jos – An­drai Ka­va­liaus­kai­tei, Sta­siui Šmi­gels­kui ir Pra­nui Jur­ko­niui

Tra­di­ci­niai mies­to gim­ta­die­nio šven­tė­je tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai – kiek­vie­nais me­tais ski­ria­mos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jos. Nu­si­pel­niu­siems aly­tiš­kiams jos ski­ria­mos nuo 1991 me­tų. Šie­met pre­ten­da­vo 9 kan­di­da­tai, ko­mi­si­ja at­rin­ko tris lau­re­a­tus, sky­rė tris pre­mi­jas po 2 500 eu­rų: 2 pre­mi­jos už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je bei už­sie­ny­je, ir 1 pre­mi­ja už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą.

Vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė pa­skel­bė lau­re­a­tus, įtei­kė di­plo­mus ir Kul­tū­ros pre­mi­jas, o me­ras N.Ce­siu­lis – 2019-ųjų Aly­taus mies­to kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tų žen­klus.

Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rei ir re­ži­sie­rei An­drai Ka­va­liaus­kai­tei Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už me­ni­nį-so­cia­li­nį ty­ri­mą ir mo­nos­pek­tak­lio „SE­EN“ su­kū­ri­mą, sva­rų in­dė­lį į Aly­taus mies­to te­at­ro re­per­tu­a­rą ir te­at­ro įvaiz­džio kū­ri­mą, dis­ku­si­jas apie me­no te­ra­pi­jos po­vei­kio ir po­rei­kio ska­ti­ni­mą.

Ant­ra­sis lau­re­a­tas – Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo pir­mi­nin­kas Sta­sys Šmi­gels­kas. Jis pre­mi­ja įver­tin­tas už Aly­taus mies­to fo­to­gra­fi­jos kul­tū­ros for­ma­vi­mą, ska­ti­nant aly­tiš­kius už­si­im­ti fo­to­gra­fi­jos me­nu, Aly­taus mies­to vaiz­dų, įvy­kių, gy­ven­to­jų įam­ži­ni­mą, da­ly­va­vi­mą dau­ge­ly­je ren­gi­nių su­tei­kiant pa­gal­bą, Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo įkū­ri­mą, pe­da­go­gi­nį fo­to­gra­fi­jos da­ly­ko mo­ky­to­jo dar­bą, dau­ge­lio pa­ro­dų ini­ci­ja­vi­mą ir or­ga­ni­za­vi­mą.

Pra­nas Jur­ko­nis – chor­ve­dys, kom­po­zi­to­rius, har­mo­ni­zuo­to­jas, aran­žuo­to­jas, po­etas, vi­sų Lie­tu­vos dai­nų šven­čių (nuo 1975 m.) di­ri­gen­tas, liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Dai­na­va“ va­do­vas (1978–1983 m. ir nuo 1996-ųjų iki da­bar). Jam Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą kul­tū­ri­nia­me Aly­taus gy­ve­ni­me, Dzū­ki­jos kraš­to tau­to­sa­kos rin­ki­mą ir jos pa­nau­do­ji­mą kū­ry­bo­je, per 100 kū­ri­nių cho­rams, an­sam­bliams, liau­dies in­stru­men­tų or­kest­rui su­kū­ri­mą, har­mo­ni­za­vi­mą ir aran­ža­vi­mą. 

„Glass LT“ va­do­vui Gied­riui Jac­kū­nui – sim­bo­li­nė Auk­si­nė plunks­na

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, per mies­to gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mą žo­dis su­tei­kia­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nės žur­na­lis­tams, ku­rie ren­ka Me­tų žmo­gų ir jį ap­do­va­no­ja sim­bo­li­ne Auk­si­ne plunks­na.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius šį­met jau 25-ą kar­tą ti­tu­la­vo Me­tų žmo­gų. Toks žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ji­mas tei­kia­mas as­me­nims, ku­rie sa­vo dar­bais, ini­cia­ty­vo­mis, kū­ry­biš­ku­mu gar­si­na Aly­taus var­dą, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­da telk­da­mi mies­to vi­suo­me­nę nau­din­giems dar­bams.

„Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta už Aly­tu­je pa­sta­ty­tą nau­ją ga­myk­lą, su­kur­tas nau­jas dar­bo vie­tas, už in­dė­lį or­ga­ni­zuo­jant ma­žų­jų aly­tiš­kių už­im­tu­mą, už iš­si­ko­vo­tą di­džiau­sios sa­vo pro­duk­ci­jos – stik­lo pa­ke­tų – ga­min­to­jos var­dą Bal­ti­jos ša­ly­se ir taip iš­gar­sin­tą Aly­taus var­dą tarp­tau­ti­niu mas­tu 2019-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­lą su­teik­ti ir Auk­si­ne plunks­na ap­do­va­no­ti ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Gied­rių Jac­kū­ną“, – Ro­tu­šės aikš­tės sce­no­je pra­ne­šė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­ma Mos­tei­kai­tė.

Ji ir Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­rys, „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio re­dak­to­rius Ro­mas Bur­ba ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui G.Jac­kū­nui įtei­kė sim­bo­li­nę Auk­si­nę plunks­ną.

„Man di­džiu­lė gar­bė pri­im­ti šį ap­do­va­no­ji­mą, bet su juo at­ei­na ir įsi­pa­rei­go­ji­mas dirb­ti dar ge­riau. Pri­imu Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus ap­do­va­no­ji­mą kaip ko­lek­ty­vo dar­bo, ben­dro dar­bo įver­ti­ni­mą, ne ma­no vie­no nuo­pel­ną“, – kal­bė­jo „Glass LT“ va­do­vas.

Vi­siems lau­re­a­tams ir aly­tiš­kiams, mies­to sve­čiams nu­skam­bė­jo ypa­tin­gas ir uni­ka­lus mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas. Mies­to gim­ta­die­nio šven­ti­nį ati­da­ry­mą vai­ni­ka­vo Juo­zo Nau­ja­lio pje­sė „Sva­jo­nė“, ku­rią at­li­ko net 150 jau­nų­jų smui­ki­nin­kų, at­vy­ku­sių į Dzū­ki­jos sos­ti­nę iš vi­sos Lie­tu­vos. Jiems di­ri­ga­vo Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis.

Aly­taus gim­ta­die­nis skai­čiuo­ja­mas nuo is­to­ri­nės da­tos, kai Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis ir Len­ki­jos ka­ra­lius Ste­po­nas Ba­to­ras pa­skel­bė pri­vi­le­gi­ją, ku­ria pa­gal Mag­de­bur­go tei­sę Aly­tui su­teik­ta sa­vi­val­da ir her­bas – bal­ta ro­žė rau­do­na­me lau­ke.

Šian­dien Aly­taus var­dą ku­ria­me mes vi­si. „Juk tai mū­sų mies­tas, ku­rio my­lė­ti ne­iš­ven­gia­ma, nes Aly­tus ir my­liu yra vie­nis, nes my­liu su­tel­pa ir ap­ima vie­nas žo­dis – Aly­tus. Vai­ni­kuo­ki­me jį sa­vo mei­le“, – to­kių mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų nu­skam­bė­jo ne vie­nas.

  Komentaras

  Valdžioje esantis jaunimas pagal užimamų postų kompetencijas dirbt nesugeba. Per ką daro didelę gėdą per savivaldą Alytui. Ir per tai silpnėja miesto interesai. Blogėja daugelio alytiškių bendros gerovės lygis.

  Komentaras

  Dar vertinam, kad vicemerą parinko iš Vilniaus partinė vadovybė nurodydama kam būt iš Alytaus konservatorių, reiškia nėra išimtinės tarybos kompetencijos patiems spręstis. Reiškia apsidirbo save sureikšminę po jaunimu. Ir dar klausimas kaip pagerint valdymo kokybę. Ar visi paskui nykt per savivaldą? Nes per kelis mėnesius per daug klaidų ir praleisto brangaus laiko. Per kurį kiti į priekį nušuoliavo

  Komentaras

  Po šių rinkimų aukščiausius postus savivaldybėje susigriebė jaunimas. Trumpiau tarybos nariai rankutes sukilnojo skiriant į postus nežiūrėdami reikiamų kompetencijų. Ir... Linksmą valdžios dalį inauguracijos, seminarai, kelionės.., švęst ant prieš buvusių valdžioje per pusmetį suruošto - ereliai. o savo gabumais kur rimčiau gaunasi, per kelis mėnesius nesugeba per tarybą pagal įstatymus pasitvirtint komitetų ir komisijų. Kur tik taryboje patvirtinus jie įgauna galias ir atsakomybes. Per kurių būtent siūlymus taryboje priiminėjami sprendimai. Reiškia kaip pilnai neapiforminti sprendimai ir visa savivaldybė pagal juos dirbantys per paskutinius mėnesius. To dar nebuvo Alytaus m. valdymo istorijoj iki tol. Nors per kelis mėnesius kaip kurie tarybos nariai su patirtimi bandė atkreipt dėmesį. Bet jaunimėliui regis nesuvokiama... O taip veržės į postus. Duokit kelią jaunimui... juolab dalis buvo pasitreniravę anoje kadencijoje per vicemerų atleidimo-atstatymo scenarijų. Bet regis esmės nepagavo tada, ir dabar klupinėja... Kaip jei iš pat pradžių visi vadovai į seminarą išvyksta, kaip nors vienas turi likt, čia...nesuvokiama. Tokių klaidukių iki jų niekas nedarė. Kaip ir dėl švietimo pertvarkos, kur nuo anos kadencijos pasivijo audito išvados, valdžioje esantys bijo prabilt. O prieš kelias savaites apie tai prabilę valdininkai, kur tik vykdytojai buria, atleis už tai kaip anoje kadencijoje, ar ne..?

  Komentaras

  Tęsiasi tarp savivaldybių nematoma konkurencija per visas sritis. Kiekvieni stengiasi kitų sąskaita uždirbt. Dominuoja savivaldybės kur stiprūs lyderiai ir sugebantys paskui save telkt ir stiprint bendruomenes. Tokie stipriai stovi už savo regionų interesus ir bando įeit į kitų rinkas savų naudai. ir kita rūšis kaip Alytuj kokie bebūtų deriniai, lyderiai silpnėjantys... Per kuriuos klupdo regioną kiti savo naudai. Nors Alytuj yra keli, kur gali sėkmingai vystyt Alytų, vienok kaip tradiciškai. Arba susipriešinę, arba net su valstybinių institucijų pagalba gniuždomi... Bet atstyguota būtent taip, kad silpnėtų ir nesugebėtų stiprint regiono. Nes paskutinių mėnesių fiasko net bent daliai socdemų.. netikėta. Kad startas toks prastas.

  Komentaras

  Neatsakingumo valdyme alytiškiams kaina labai didelė. Pav. Kauno bendruomenė per rinkimus iš mero reikalavo spartint Kauno vystymą... Kad Kauno firmos darbų turėtų ir žmonės per tai uždirbtų... Tad Kauno meras iš pirmo tarybos posėdžio per lėtus vardijo vystymo tempus anoje kadencijoje. Iš kart taryboje teikė tvirtint vystymo projektus ir pilnu tempu savęs negailėdamas ir iš komandos reikalaudamas - sėkmingai vykdo per paskutinius mėnesius. Už Kauno interesus stoja kaip... Alytuje priešingai. Visuomenė nereikalauja, o atskiri visuomenės sluoksniai net priešingi miesto intereso gynimui. Iš kart pasekmės. Iš pirmų mėnesių per tarybą esmėj klaidos lygiose vietose ir mažai šansų pakilt. Mieste praeinant užklausiau iš po pilkų automobilių fotografuojančius vairuotojus Alytaus gatvėse. Jei nemelavo, sakė pareigūnai iš Vilniaus. reiškia Vilnius Alytaus nemyli, vietiniais nepasitiki. Reiškia jau ir teisėsaugininkai iš svetur pereina į Alytaus rinkas. Kas reiškia Alytus per nevieningumą negina savo intereso. ir vietos teisėsaugininkų bent didelė dalis po to panašu, jais nepasitikima ir kažin ar reikalingi? Trumpiau pirmyn Alytuj mandravot.. Šventė greitai baigėsi. Po jos ..besitęsianti ir regis gilėjanti stagnacija...

  Komentaras

  Šventė esmė dar prieš pusmetį anų pradėta ruošt. Įdomu kiek kainavo viso. Dabar aišku savivaldybė pradės eglutei ruoštis pusmetį. kaip kurie per tai užtikrinti nors darbu. Vienok šių savo gabumais per kelis mėnesius - sunku įžvelgt. Apart jei vaikosi pramoninkų likučius ir atseit pramonės parką bando gaivint, čia kas užkuliusius žino - tas pats kas žiaurus anekdotas.

  Komentaras

  Taryboj komitetai ir komisijos galią ir atsakomybę įgyja tik tada, kaip taryboje patvirtina tarybos narių aritmetinė dauguma. Iki tol, kad ir meras skyrė dar neaišku, kad taryboje tai tvirtins. Nes per vicemerų tvirtinimo preliudijas jau išbandė. Nes jei taryboje nėra oficialiai pasiskelbusios opozicijos kas aišku būt geriau kad drįsę pasiskelbt ( o to priežastys Alytuje yra labai rimtos, kad nedrįsta.. kaip iki tol drįsdavo po opozicija viešintis) , tai nereiškia. kad nėra iš užkuliusių tik laukiančių progos. Alytaus stilius. į akis vienaip, už ..taip pavels, kad nepagalvotai kad gali taip būt. Vėl pagal įstatymus taryba gali svarstyt klausimus, kur prieš tarybos komitetuose nagrinėti ir išvados teiktos. O čia jei nemato taryboj, kad išvados kol kas taryboje nepatvirtintų komitetų su pirmininkais ir narių skaičiumi bei jų įgaliojimais, čia.. - nesuvokiama šiais laikais kaip tai gali būt. Reiškia kaip ir tarybos iki šiol priimti sprendimai nėra labai atsakingi.

  Komentaras

  Sako gerai švenčia, gerai dirba. O štai su darbais ne kas. Nes po rinkimų keli mėnesiai ir jei per tarybą nesimato sprendimų dėl tarybos komitetų ir komisijų, kaip ir pirmą kart nesimato oficialiai opozicija pasiskelbusių - čia jau rodo rimtas problemas per savivaldą. Nes per tiek daug laiko po rinkimų esmėj visos savivaldybės tai sugebėjo. išskyrus Alytaus miestą. Reiškia per tarybą nesugeba užsivest pilnaverčiai veiklai net per kelis mėnesius? Taryba kiek veikia, taip per dar kaip nepasitvirtintas struktūras? Kaip šešėlį. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 14 str., 1.- aiškiai sako. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai. 2., -komitetai sudaromi iš ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. 3. - komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komitetų narių mero siūlymu skiria komitetai. O Kontrolės komiteto pirmininką, savivaldybės tarybos opozicijos raštišku siūlymu. Jei nėra opozicijos, Kontrolės komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Tas pats analogiškai ir pagal LR Vietos sav. įst. 15 str., 1. - savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikotarpiui sudaro Etikos ir Antikorupcinę komisijas. Jų pirmininkais mero teikimu ir siūlo iš opozicijos. Kai jos nėra, skiria taryba iš šių komisijos narių mero teikimu. - Tad pagal rimtus reikalavimus kol Alytaus m. taryboje šiais klausimais nėra patvirtintų sprendimų - tarybos veikla kaip..? Tegu patys rinkėjai įsivertina.. Vienok, reikia suspėt su laiku. kaip ir suvokt, laikas nelaukia. Kiti per paskutinius mėnesius jau daug realių gerų darbų žmonėms padarę, Alytuj vis... Nesuspėjama. Tai nereiškia kritika. Tai reiškia taryba-mero lygį į pilnavertę, kur būt kam konkrečiai atsakyt, veiklą nepakyla. Per tarybą patvirtinant galutinai ne suforminti komitetai ir komisijos reiškia- nėra kam atsakomybės nešt. Savivaldybės administracija negali vykdyt jų sprendimų, kadangi tai nėra pilnai per tarybą patvirtinti dariniai. Štai kaip taryboje bus patvirtinti komitetai su pirmininkais ir įgaliojimais - tada ir jų parašai galios. Keista, kad valdyme į tokius pradžiamokslio elementus dar atkreipt reikia. Ir pačios savivaldybės labui.

  Komentaras

  Šventė graūi. Ir svarbiausia - PATYS susiorganizavo. Įrodė, kad patys sugeba. Tad reikia ir savivaldą atsistatyt į tikrą šiuolaikinį lygį. Nes tas įdieginėjimas, kad patys nesugebam, apart praradinėt įmones ir rinkas kitų naudai, turi baigtis. Kai yra savų sugebančių, o vis įdieginėjami atstovai iš svetur.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.