Va­le­ri­jus Ven­cius: ta­ry­bos na­riai yra po­nai ar aly­tiš­kių tar­nai? (19)

Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka.
Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai at­vi­rai – man bu­vo gė­da. Gė­da ne dėl to, kad mi­nė­ti va­do­vai blo­gai dir­bo pra­ei­tais me­tais ar dar anks­čiau. At­virkš­čiai, kai ku­riems iš jų net rei­kė­tų pa­min­klus pa­sta­ty­ti. Nes su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­to­mais žmo­giš­kai­siais ir ski­ria­mais var­ga­nais fi­nan­si­niais re­sur­sais tik jų ir jų va­do­vau­ja­mų ko­lek­ty­vų di­de­lė­mis pa­stan­go­mis lai­ko­si dar ta­ry­bi­niais lai­kais pa­sta­ty­ti dar­že­liai.

Ma­no nuo­mo­ne, lė­šų, ypač dar­že­liams, yra ski­ria­ma aki­vaiz­džiai per ma­žai. Juo­lab ži­nant, kad kas­met apie 10 proc. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų lie­ka ap­skri­tai ne­pa­nau­do­ta.

Pa­si­sa­ky­da­mi, kas ant­ras va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį į blo­gą dar­že­lių būk­lę: pa­tal­po­se įsi­vei­sęs pe­lė­sis, nuo­lat trū­ki­nė­jan­tys van­den­tie­kio ar šil­dy­mo vamz­džiai, re­mon­to se­niai lau­kian­čios mais­to ga­mi­ni­mo pa­tal­pos, dėl ski­lu­sių ir ne­ap­šil­dy­tų sie­nų ne­efek­ty­viai tau­po­ma ši­lu­ma.

Be­veik vi­sų iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai mi­nė­jo iš­kry­pu­sias ir vai­kams pa­vo­jin­gas ša­li­gat­vių ply­te­les, pa­sta­tų pa­ma­tų pa­gal pa­skir­tį ne­sau­gan­čias nuo­grin­das, ki­tų lau­ko įren­gi­nių ne­sau­gu­mą.

Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka.

Pa­dė­tis įstai­go­se yra la­bai skir­tin­ga, kai kur ir gan ne­blo­ga. Bet žy­mūs skir­tu­mai taip pat nė­ra ge­rai.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lo įsi­ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją ir ati­tin­ka­mai pla­nuo­ti bei siū­ly­ti ta­ry­bai skir­ti biu­dže­to lė­šas. Gal kaž­kam ga­li at­ro­dy­ti, kad po­li­ti­kuo­ju, bet ke­le­tą me­tų si­tu­a­ci­ja ne­ge­rė­ja, rei­ka­lin­ga at­vi­rai dis­ku­tuo­ti ir da­bar pat ne­pa­da­rius iš­va­dų bei ne­si­ė­mus prie­mo­nių ji tik blo­gės.

Kas­met sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pa­si­pil­do ke­le­tu mi­li­jo­nų, bet dar­že­liuo­se dir­ban­čių žmo­nių ir vai­kų ug­dy­mo ap­lin­kos žy­mes­nio pa­ge­ri­ni­mo, bent jau aš, ne­ma­tau. Vos prieš po­rą me­tų at­nau­jin­to­mis tvo­ro­mis ir tu­a­le­tais gir­tis nė­ra dėl ko, nes tai jau se­niai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta.

Lan­ky­da­mas įstai­gas sa­vo aki­mis ma­čiau 30 ir dau­giau me­tų ne­keis­tus bei ne kar­tą lo­py­tus vamz­dy­nus, ku­rie įstai­goms ke­lia nuo­la­ti­nį stre­są, nes po sa­vait­ga­lio ran­da­mos už­lie­tos ir su­ga­din­tos pa­tal­pos.

Dau­ge­lis iš mū­sų gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se tau­py­mo tiks­lais esa­me įsi­ren­gę au­to­ma­ti­nius ši­lu­mos ven­ti­lius, bet dar­že­liuo­se, ku­rių plo­tai skai­čiuo­ja­mi tūks­tan­čiais kvad­ra­ti­nių met­rų, man šių įren­gi­nių ma­ty­ti ne­te­ko.

Nors, pa­sak ata­skai­tas tei­ku­sių va­do­vų, ap­mo­kė­ti už 2021 me­tais su­var­to­tą ši­lu­mos ener­gi­ją lė­šų kai ku­rioms įstai­goms jau da­bar trūks­ta, dėl ne­tin­ka­mo fi­nan­sų pa­skirs­ty­mo įstai­goms. Ta­da ban­do­ma tau­py­ti re­čiau vė­di­nant pa­tal­pas, kai drėg­mė dar la­biau ska­ti­na esa­mo pe­lė­sio dau­gi­ni­mą­si. Ne man vie­nam po­sė­džio me­tu iš­ki­lo klau­si­mas, ar sau­gio­mis są­ly­go­mis ug­do­mi vai­kai.

Su­tin­ku. Ne sie­nos ug­do, o įstai­gų pe­da­go­gai ir ki­tas per­so­na­las. Bet juk ug­dy­mo ko­ky­bė ne­at­sie­ja­ma nuo ap­lin­kos. Šiuo­lai­kiš­kas dar­že­lis – tvar­kin­gas, tau­pus ir es­te­tiš­kas. Ma­nau, kad mes, ta­ry­bos na­riai, kas­met da­ly­da­mi mies­to biu­dže­tą dar­že­lių ūkiui iš­lai­ky­ti, ski­ria­me ne­pa­kan­ka­mai lė­šų. Tad kaip ga­li­ma dar ir su­tau­py­ti? Įstai­gų va­do­vai ne­tu­ri bū­ti nuo­la­ti­nių pra­šy­to­jų vaid­me­ny­je, dirb­ti san­tech­ni­ko, in­ži­nie­riaus, elek­tri­ko ar da­žy­to­jo dar­bus. Va­do­vų pa­grin­di­nė pa­rei­ga – tin­ka­mo ir ko­ky­biš­ko vai­kų ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo už­tik­ri­ni­mas. O mū­sų ta­ry­bos na­rių ir ad­mi­nist­ra­ci­jos su­teik­ti jiems pri­klau­san­čius re­sur­sus.

Ga­li kil­ti klau­si­mas, ko­dėl toks pa­va­di­ni­mas? To­dėl, kad ne tik mes, ta­ry­bos na­riai, tu­rė­tu­me iš­klau­sy­ti įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas, bet ir pa­tys jiems at­si­skai­ty­ti, ko­kias nuo mū­sų spren­di­mų pri­klau­san­čias ge­res­nes są­ly­gas su­kū­rė­me. Šią nuo­mo­nę iš­sa­kiau ir jung­ti­nio ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Užmiršti tik pasidžiaugti, aną savaitę skambinom į Savivaldybę, tai iškart atsiliepė, sujungė, ačiū nors tiek. Suprantu, kad nenorint ir virš metų nesugeba ministerijų valkatos susitvarkyti nuotolinio aptarnavimo. Regitrai irgi palinkėsime susitvarkyti ir atskambinti, neaptarnautais numeriais, bet jau inspekcijos visoms.... Apskambinkit viską, pamatysite, po to į Barborą Bitę MEZON Senukus. Pajusti skirtumą : ) Sėkmės Jums , Venciau, jo, Ponas Venciau.

  Komentaras

  Ponai Tarybos Nariai, ar išeitumėte pasivaikščioti po mūsų miestą pvz per išeiginės pirmyn-atgal porą valandų , tris. Tiesiog, pasiūti. Maloniai pasiūti. Jo trūksta ?

  Komentaras

  Prisiskambinkime į mokesčių inspekciją 1882. Pasidarė mokamą telefoną ir - miegą. Kaip ir Regitra, kiti. Tai kai kurių nemokami, bet ir tai 2 dienas negali žmogus prisiskambinti. KAŽKODĖL !!! FIRMOS, tokios, kaip MEZON, Bitė, sugeba surasti telefoną ir vėliau atskambinti, o užribį į mokesčius "eik lauk, neklausinėk, pas mus KARANTINAS !"

  Komentaras

  Valerijus teisingai rašo,norint išlaikyti prieš 40 ar 50 metų statytą statinį reikalinga turėti lėšų. Jas skiria taryba. Nereikia visko užkraut kolektyvams. Mūsų tikslas ugdymas,o ne išklypusių takelių šlavimas.

  Komentaras

  P.Venciau, įstaigų aplinka ir mikroklimatas jose visu šimtu procentų priklauso nuo vadovo veiklumo. Tą patį galima sakyti ir apie ikimokyklines įstaigas. Taigi ne valdžia kalta, kad kai kurios įstaigos apleidę savo teritorijas. Gal joms yra svarbiau ugdymas, ar vaikų sveikatinimas. Čia iš pašalies negali spręsti. Man, pavyzdžiui, labai užkliūva ir neišluota, amžinai dulkėta Sodros aplinka. Tai ką man daryti, rašyti rašinuką?

  Komentaras

  Yra bėda, kaip niekur. PÕnių mieste nevalyvų visiems "normalu" parduotuvių tialetai. Ne, kad viruso akivaizdoje įmontuotų keletą papildomų ventiliatorių bent jau, tai ir tie sugedę. Įeina , kaip į kaimo tualetą, didžiojoje mažumoje pabėgau ir išsišlapinau ant kalniuko. Dar duris praviras laiko, kad prasivėdintų smarvės. 30.000 ineliečiamosios nteligentijos - jos MÕterys ir ypatingai tvarkingos! . Užribį į tualetą, tai turi svilti nebent chloro junginiais, deja, nė kvapo !

  Komentaras

  Tarybos narys išdrįso pasakyti tai ką visi žino,bet garsiai nekalba. Nes bijo dėl kėdės. Darželių sąskaita "taupoma",kad liktų klubams, televizijoms, ledo arenoms, pseudovartams. Švietimiečiai pritaria gerb.Venciui 100 proc.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.