Už vie­ną par­duo­tą skly­pą skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le miesto sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pra­tur­tės dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Spalis 23
Šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je.
Šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Ne­pa­si­ti­kė­ji­mus tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je že­mės skly­pų is­to­ri­jo­je skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, jau ski­na­mi vie­ti­niam iž­dui nau­din­gi vai­siai. Spa­lio vi­du­ry­je vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nuo­se par­da­vi­nė­jo aš­tuo­nis čia esan­čius skly­pus, pa­vy­ko par­duo­ti vie­ną, už ku­rį pa­siū­ly­ta kai­na pa­di­dė­jo be­veik dvi­gu­bai nuo pra­di­nės, ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pra­tur­tės dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų. Kaip sa­ko vyk­dy­to auk­cio­no ad­mi­nist­ra­to­rius, skly­pas par­duo­tas tik­rai už la­bai ge­rą kai­ną Aly­tu­je.

Var­žė­si trys da­ly­viai

Spa­lio vi­du­ry­je vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nų bū­du par­da­vi­nė­jo aš­tuo­nis valsty­binės že­mės skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se.

Jie už­ima maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, skly­pų dy­džiai – nuo maž­daug 20 iki be­veik 60 arų. Pa­gal anks­tes­nį mies­to ben­drą­jį pla­ną mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ga­li­ma ko­mer­ci­nių ob­jek­tų, dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­ba, o pa­gal ne­se­niai pa­keis­tą – taip pat ga­li­ma sta­ty­ti to­kius ob­jek­tus, net­gi pre­ky­bos cen­trus iki 3 tūkst. kv. met­rų plo­to.

Sep­ty­niems že­mės skly­pams Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je auk­cio­nuo­se da­ly­vių ne­at­si­ra­do. O vie­no par­duo­to skly­po Ser­ben­tų g. 10, ku­rio dy­dis – be­veik 57 arai, pra­di­nė 138 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų. Jis par­duo­tas už be­veik 253 tūkst. eu­rų.

Pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus už auk­cio­nuo­se par­duo­tus že­mės skly­pus pu­sė su­mos ati­ten­ka vals­ty­bės biu­dže­tui, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra šie skly­pai, iž­dui. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas už vie­ną auk­cio­ne par­duo­tą skly­pą Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je pra­tur­tės dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­kė auk­cio­no ad­mi­nist­ra­to­rė, Vals­ty­bės že­mės fon­do tei­si­nin­kė San­dra Sta­niu­ly­tė, su­si­do­mė­ji­mas bu­vo vi­sais aš­tuo­niais skly­pais, dėl par­duo­to­jo var­žė­si trys da­ly­viai: „Jis par­duo­tas tik­rai už la­bai ge­rą kai­ną Aly­tu­je ir tuo mies­tas ga­li pa­si­džiaug­ti.“

Ant­ras auk­cio­nas – už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną

Valstybinės žemės skly­po, esančio Serbentų g. 10, pir­kėjas su Vals­ty­bės že­mės fon­du jau su­de­ri­no pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties pro­jek­tą. Aukciono laimė­to­jui liko tik pasirašyti no­­ta­ri­nę pir­kimo-parda­vi­mo sutartį.

Skly­po pir­kė­jo – ar tai fi­zi­nis, ar ju­ri­di­nis as­muo, ar skly­pas iš vals­ty­bės įsi­gy­tas iš­si­mo­kė­ti­nai, nes to­kia ga­li­my­bė skelb­ta­me auk­cio­ne bu­vo nu­ma­ty­ta, S.Sta­niu­ly­tė ne­at­sklei­dė, pa­brėž­da­ma, kad yra sau­go­mas pir­kė­jų ir įsi­gi­ji­mo są­ly­gų kon­fi­den­cia­lu­mas.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui nau­din­gai par­duo­tas skly­pas ri­bo­ja­si su pri­va­čiu skly­pu, tad ne­at­mes­ti­na, kad jį įsi­gi­jo pas­ta­rą­jį val­dan­tys sa­vi­nin­kai, sie­ja­mi su vie­nu pre­ky­bos cen­tru, ar­ba įsi­gy­to skly­po sa­vi­nin­kai su kai­my­ni­nio skly­po val­dy­to­jais pla­nuo­jan­tys ben­drą veik­lą.

Vi­si aš­tuo­ni že­mės skly­pai bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi už pra­di­nę be­veik 746 tūkst. eu­rų kai­ną.

S.Sta­niu­ly­tės tei­gi­mu, šią sa­vai­tę jau pa­skelb­ti ne­par­duo­tų sep­ty­nių skly­pų an­tri auk­cio­nai už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, nes pa­gal ver­ti­ni­mus ji vie­ne­rius me­tus ne­si­kei­čia. Auk­cio­nai vyks at­ei­nan­čio sau­sio ant­ro­je pu­sė­je.

Skly­pus no­rė­ta su­teik­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti

Dėl skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos kvar­ta­le per­nykš­tį ru­de­nį bu­vo įsi­plies­kęs ne­su­ta­ri­mas tarp Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir jau dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, ku­ris Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai juos per­da­vė nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Be­je, šių skly­pų skan­da­las bu­vo įvar­di­ja­mas kaip vie­na iš ta­ry­bos na­rių pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi prie­žas­čių.

O dau­giau kaip prieš me­tus me­ras, su­ži­no­jęs apie ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo per­duo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Apie to­kį jau da­bar bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį me­rui pra­ne­šė pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos veik­los lai­ko­tar­piu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vęs, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas.

Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai skly­pus mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, taip siek­ta pa­pil­do­mo­mis pa­ja­mo­mis praturtinti vie­ti­nį biu­dže­tą.

Bū­tent dėl nu­skriaus­to vie­ti­nio iž­do – ne­ga­vus pa­pil­do­mų pa­ja­mų už auk­cio­nuo­se ga­li­mus par­duo­ti skly­pus – me­ras ir ėmė­si gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

Taip šie skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­do spa­lio vi­du­ry­je pir­mą­kart su­reng­tuo­se auk­cio­nuo­se ir pir­mas re­zul­ta­tas – dau­giau nei 100 tūkst. pa­pil­do­mų pa­ja­mų į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  If it's your plot or land then you can do whatever you want with it. Nice article, though, got to love these kind of news every morning while playing games. I love this game called Among Us, such a fun and cool game for its simple yet unique gameplay. You can play this game with your friends or with others for up to 10 people, you can also use voice chat for better communications. Go look it on the internet and find more about it. Here's the link of the game, download it and try this awesome game.

  Komentaras

  Tai kur žadėtieji Mero milijonai, kuriuos gaus Alytaus savivaldybė? Nupirko 1 sklypą ir, jeigu bus pasirašyta žemės pirkimo-pardavimo sutartis , savivaldybė gaus 100 tūkstančių. O piliečiai, kurie laukė eilėje atgauti žemę 30 metų (primenu, žemė buvo nusąvinta sovietų) buvo užsiundyti prokuratūra. Žmogus valdžiažmogiams nesvarbu.
  Tik paskui nesistebėkite ir neklauskite KODĖL. Valdžiažmogiams yra svarbiausia valdžia ir galymybė misti žmonių sumokėtų mokesčių pinigais.

  Komentaras

  O kur tie žadėti milijonai....? Visi susipyko o milijonų neliko.... Ir tas apgailėtinas 100 tūkst. Tai yra pinigai kurie bus galima naudoti tik tikslinėms procedūroms pvz. Ruošti detalius, formuoti sklypus... Kas iš to miestelėnams....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.