Nr. 124 (13500)

2020-10-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 124 (13500) skaitykite:

  • Įta­ri­mai dėl ga­li­mai vyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui
  • Daiva Raz­mu­vie­nė įspė­ja apie il­gą­jį sa­vait­ga­lį: po jo ga­li pa­di­dė­ti ser­ga­mu­mas
  • Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Ja­nė Žei­mie­nė: „2020-ie­ji įsi­mins kaip ne­pa­kar­to­ja­mo pa­ty­ri­mo lai­kas, lei­dęs pa­žin­ti ir su­pras­ti daug nau­jų, anks­čiau net ne­įsi­vaiz­duo­ja­mų da­ly­kų...”
  • Ruth Re­ches: „Nors pra­ėjo jau 70 me­tų, iki šiol ne­ga­liu iš­si­va­duo­ti nuo Ho­lo­kaus­to trau­mos”
  • Kei­čia­te pa­dan­gas? Ne­gaiš­ki­te lai­ko rū­šia­vi­mo cen­truo­se – pa­li­ki­te jas par­da­vė­jams!
  • Moks­li­nin­kai: fik­suo­ja­mas ma­žes­nis gy­ven­to­jų ju­du­mas
  • Kaip ma­žin­si­me ta­ba­ko ža­lą?
  • Moks­li­nin­kai: kiek­vie­nas esa­me po­ten­cia­lūs dez­in­for­ma­ci­jos kaip bio­lo­gi­nio vi­ru­so ne­šė­jai
  • Va­sa­ros dar­bas – tė­vo at­mi­ni­mui ir sa­vo džiaugs­mui
Ne­pa­si­ti­kė­ji­mus tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je že­mės skly­pų is­to­ri­jo­je skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 25-ąją, 68-ose ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vy­ko ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Ant­rą­kart Sei­mo na­rius šio­se apy­gar­do­se rin­ko ir Aly­taus...
Nors į dvasių pasaulį vieni žiūri rimčiau, kiti – atsainiau, šiurpiausia metų šventė – Helovinas – kasmet tyliai primena apie jo egzistavimą šalia mūsų. Tiems, kas nevengia tamsių vakarų ir...
Įtariama, kad Alytaus rajone, Radžiūnų kaime, veikiančio pramogų parko „Tarzanija“ vadovai galėjo nuslėpti ne mažiau kaip 26 000 eurų gautų pajamų iš veiklos ir juos pasisavinti. Įtarimai dėl galimai...
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais...
Va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 26 Aly­taus mies­to ir 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. CO­VID-19 įsi­su­ko į tris mies­to švie­ti­mo įstai­gas....
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to...
Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! Spalio 30–lapkričio 5 dienomis rodome: DRAKONO RAITELIS (V) 13:00 - lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai RAGANOS (N-7) 15:30 – nuotykių komedija...
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad visoje šalyje nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. galioja neformalaus švietimo veiklų ribojimai. Dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklos, mokinių...
Viešojoje erdvėje prasidėjus diskusijoms, kokiais būdais saugu vykti į mobilius punktus išsitirti dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena galimybes ir...
Artėjant ilgajam Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgaliui Sveikatos apsaugos ministerija primena, jog dėl itin nepalankiai susiklosčiusios epidemiologinės situacijos šalyje gyventojai privalo laikytis...
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los...
Rug­sė­jo 26-osios va­ka­rą Lie­tu­vos žiū­ro­vai ste­bė­jo LRT pro­jek­to „Dai­nuok su ma­nim“ fi­na­lą. Tran­slia­ci­jos pa­bai­go­je prie žyd­rų­jų ek­ra­nų ko­ne la­biau­siai džiū­ga­vo...
Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dviem Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams, sky­rius tuoj pat...
Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 29-ąją, vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis tu­rė­tų pa­tek­ti į šių ta­ry­bų is­to­ri­ją, – pir­mą­kart at­mes­ta pa­teik­ta svars­ty­ti...
Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina visus gyventojus būti sąmoningais ir likti namuose, jei yra jaučiami koronavirusui (COVID-19)...
Alytaus rajone Covid-19 serga 9 asmenys, savizoliacijoje beveik 200 asmenų. Artėjant ilgajam Vėlinių savaitgaliui gyventojai privalo būti ypač atsakingi lankydami artimųjų kapus.
 Praėjusią parą, spalio 31-ąją, Lietuvoje nustatyta 895 užsikrėtimo COVID-19 atvejai.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.