Už ste­buk­lin­gą­jį pre­pa­ra­tą nuo vi­sų li­gų – tūks­tan­ti­nė bau­da (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
vaistai
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė vie­na aly­tiš­kė su jai įta­ri­mą su­kė­lu­siais mil­te­liais „Po­li­sorb Plus“, ku­riuos įsi­gi­jo kaip pre­pa­ra­tą nuo vi­sų li­gų. O apie to­kį ste­buk­lin­gą po­vei­kį mo­te­ris tei­gė su­ži­no­ju­si iš in­ter­ne­to. Aly­tiš­kė sa­kė klai­di­nan­čią re­kla­mą skų­sian­ti ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms, nes, jos įsi­ti­ki­ni­mu, žmo­nės ne­ga­li bū­ti taip klai­di­na­mi. Ar mo­te­ris iš tie­sų kaž­kur krei­pė­si dėl, jos nuo­mo­ne, klai­di­nan­čios re­kla­mos, ne­aiš­ku. Ta­čiau Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­se­niai tūks­tan­ti­ne bau­da nu­bau­dė vie­ną Vil­niaus ben­dro­vę už ke­liuo­se in­ter­ne­to tin­kla­la­piuo­se pla­tin­to­je mais­to pa­pil­do „Po­li­sorb Plus“ re­kla­mo­je nau­do­tus drau­džia­mus tei­gi­nius.

Da­vė vai­kams ir anū­kams

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si aly­tiš­kė sa­kė apie mais­to pa­pil­do „Po­li­sorb Plus“ vos ne ste­buk­lin­gą po­vei­kį su­ži­no­ju­si iš ke­lių in­ter­ne­ti­nių tin­kla­la­pių, o jo mil­te­liais įsi­gi­ju­si vie­no­je vais­ti­nė­je.

„Ne­su la­bai pa­tik­li, bet šį­kart re­kla­ma pa­ti­kė­jau. Bu­vo skel­bia­ma, kad tas pre­pa­ra­tas pa­de­da ir ser­gan­tiems vė­žiu, ir iš­ti­kus in­sul­tui ar in­fark­tu, pa­ge­ri­na svei­ka­tą vai­kams ir net kū­di­kiams. To­dėl aš jo da­viau ir sa­vo vai­kams, anū­kams. Ne­ži­nau, ar jie gė­rė tų mil­te­lių. Ta­čiau, kai la­biau įsi­gi­li­nau į tų mil­te­lių re­kla­mą in­ter­ne­te, pa­gal­vo­jau, jog ne­ga­li bū­ti to­kių ste­buk­lin­gų pa­pil­dų“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Ji tvir­ti­no dėl to­kios „Po­li­sorb Plus“ re­kla­mos kreip­sis į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos bei Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos  tar­ny­bas. Aly­tiš­kės tei­gi­mu, kaž­kas tu­ri su­draus­min­ti ne­įti­kė­ti­nos re­kla­mos pla­tin­to­jus, nes žmo­nės tie­siog ap­gau­di­nė­ja­mi.

Skir­ta 1 tūkst. 168 eu­rų bau­da

Ar į mi­nė­tas tar­ny­bas krei­pė­si aly­tiš­kė, ar kaž­kas ki­tas, ta­čiau fak­tas, kad už „Po­li­sorb Plus“ ne­tin­ka­mą re­kla­mą – Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba Vil­niaus ben­dro­vei „Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jos“ ką tik  sky­rė 1 tūkst. 168 eu­rų bau­dą.

Įmo­nei bau­da skir­ta at­si­žvel­giant į Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo po­bū­dį, mas­tą, truk­mę, leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­bu­vo nu­sta­ty­ta.

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba pri­ėmė to­kį spren­di­mą iš­nag­ri­nė­ju­si Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. O jis bu­vo su­ra­šy­tas gau­to skun­do pa­grin­du.

Nu­sta­ty­ta, kad Vil­niaus ben­dro­vės „Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jos“ skleis­ta mais­to pa­pil­do „Po­li­sorb Plus“ re­kla­ma sep­ty­niuo­se in­ter­ne­to tin­kla­la­piuo­se ir so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ne­ati­ti­ko tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Kaip pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, ben­dro­vės pla­tin­to­je re­kla­mo­je mais­to pa­pil­das bu­vo re­kla­muo­ja­mas kaip pre­pa­ra­tas nuo dau­gy­bės li­gų, ge­ri­nan­tis nėš­čių­jų, vai­kų ir kū­di­kių svei­ka­tą.

Re­kla­mo­je taip pat už­si­min­ta apie „Po­li­sorb Plus“ tin­ka­mu­mą vė­ži­nių su­sir­gi­mų, cuk­ri­nio dia­be­to, in­sul­to, in­fark­to, gri­po pre­ven­ci­jai, virš­ki­ni­mo ge­ri­ni­mui, liek­ni­na­ma­jam po­vei­kiui. Net nu­ro­dy­ta, kad pre­pa­ra­tas su­kur­tas ab­sor­buo­ti ra­dia­ci­ją.

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma by­los, su­si­ju­sios su „Po­li­sorb Plus“ re­kla­ma, ap­lin­ky­bes, pa­žy­mė­jo, kad mais­to pa­pil­das ne­ga­li bū­ti sie­ja­mas su gy­dy­mu ar pro­fi­lak­ti­ka, nes jo pa­skir­tis – tik pra­tur­tin­ti mais­to ra­cio­ną.

Taip pat pa­žy­mė­ta, kad var­to­to­jas, ma­ty­da­mas to­kią ben­dro­vės skleis­tą mais­to pa­pil­do re­kla­mą, ga­lė­jo ne­pa­grįs­tai ti­kė­tis vais­tams bū­din­go po­vei­kio ir taip ga­lė­jo bū­ti su­klai­din­tas.

Be to, ben­dro­vė, pla­tin­da­ma mi­nė­tą re­kla­mą, ne­pa­tei­kė pri­va­lo­mos nuo­ro­dos „Mais­to pa­pil­das“.

Toks tar­ny­bos nu­ta­ri­mas per vie­ną mė­ne­sį nuo jo įtei­ki­mo įsta­ty­mo pa­žei­dė­jui ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

„Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jų“ va­do­vė Rū­ta Bie­liaus­kie­nė tvir­ti­no, kad nu­ta­ri­mą tur­būt skųs teis­mui. Jos va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė, di­rek­to­rės  tei­gi­mu, „Po­li­sorb Plus“ pri­sta­to maž­daug dve­jus me­tus: „Tai di­de­lis dar­bas, jo par­da­vi­mas kaž­kiek vyks­ta, jo ga­li­ma įsi­gy­ti ir vais­ti­nė­se.“

Kaip sa­kė R.Bie­liaus­kie­nė, ben­dro­vė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos skir­tos  bau­dos su­lau­kė pir­mą kar­tą.

Iš tie­sų mi­nė­to pa­pil­do yra vais­ti­nė­se. Vie­nos Aly­taus vais­ti­nin­kės tei­gi­mu, tai mais­to pa­pil­das, ku­rio pa­grin­das – si­li­cio diok­si­das, ku­ris da­ly­vau­ja me­džia­gų apy­kai­to­je, jis rei­ka­lin­gas plau­kams, na­gams, odai, krau­ja­gys­lėms, saus­gys­lėms, kau­li­niam au­di­niui  su­stip­rin­ti. Pla­ti­na­mas mil­te­lių pa­vi­da­lu, o pa­pil­do var­to­ji­mas re­ko­men­duo­ja­mas tik van­de­ni­nio tir­pa­lo pa­vi­da­lu.

Daž­niau­siai sank­ci­jos – dėl klai­di­nan­čios mais­to pro­duk­tų ir pa­pil­dų re­kla­mos

„Iš vi­sų Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos kas­met pri­ima­mų nu­ta­ri­mų dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų daž­niau­siai sank­ci­jos ski­ria­mos dėl klai­di­nan­čios mais­to pro­duk­tų ir mais­to pa­pil­dų re­kla­mos. Ana­lo­giš­ki at­ve­jai, kai re­kla­mo­je mi­ni­ma itin daug tei­gi­nių apie įvai­rių žmo­gaus or­ga­niz­mo li­gų gy­dy­mą ar pro­fi­lak­ti­ką, nau­dą nėš­čių­jų svei­ka­tai, vai­kų bei kū­di­kių svei­ka­tos ge­ri­ni­mui, ne­tu­rint tei­gi­nių pa­grin­di­mų, nė­ra daž­ni. Ta­čiau tar­ny­ba to­kių at­ve­jų sa­vo prak­ti­ko­je yra iš­nag­ri­nė­ju­si ne vie­ną“, – pa­sa­ko­jo tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Na­ta­li­ja Jar­mul­ko­vič.

Per­nai Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba iš­nag­ri­nė­jo per 4 tūkst. 700 var­to­to­jų ir ver­sli­nin­kų gin­čų – 8 proc. dau­giau nei 2018-ai­siais.

Daž­niau­siai var­to­to­jai krei­pia­si dėl dra­bu­žių ir ava­ly­nės ko­ky­bės. Kiek ma­žiau –  dėl ne­ko­ky­biš­kų in­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų pre­kių, pa­vyz­džiui, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, kom­piu­te­rių, te­le­vi­zo­rių, taip pat bui­ti­nių prie­tai­sų, kaip an­tai šal­dy­tu­vų, dul­kių siur­blių, ka­vos apa­ra­tų.

Pa­slau­gų sri­ty­je daž­niau­siai nu­si­skun­di­mų su­lau­kia­ma dėl ne­įvy­ku­sių ar at­šauk­tų ren­gi­nių, tu­riz­mo pa­slau­gų, au­to­mo­bi­lių re­mon­to, spor­to klu­bų su­tar­čių nu­trau­ki­mo.

Re­kla­mos sri­ty­je da­ugiau­siai nu­si­skun­di­mų gau­na­ma dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos elek­tro­ni­niu pa­štu bei te­le­fo­nu.  

 Nė­ra daž­ni at­ve­jai, kai maisto papildų re­kla­mo­je mi­ni­ma itin daug tei­gi­nių apie įvai­rių žmo­gaus or­ga­niz­mo li­gų gy­dy­mą ar pro­fi­lak­ti­ką, nau­dą nėš­čių­jų svei­ka­tai, vai­kų bei kū­di­kių svei­ka­tos ge­ri­ni­mui, ne­tu­rint tei­gi­nių pa­grin­di­mų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai