Už­sie­nio kal­ba: anks­čiau pra­dė­si, grei­čiau iš­mok­si

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Rugpjūtis 23
nuotraka
AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė džiaugiasi, kad mokyklos duris drąsiai praveria ir penkiamečiai, ir jų tėvai, ir seneliai.
So­dai pa­kvi­po obuo­liais, tur­gus mar­guo­ja kar­de­liais, o moks­lei­viai džiau­gia­si pas­ku­ti­nė­mis atos­to­gų die­no­mis. Ta­čiau jų tė­ve­liai ži­no, kad pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti at­ža­lų už­im­tu­mu. Kas pir­mes­nis, tas ge­res­nis – Aly­tu­je vei­kian­čio­je kal­bų mo­kyk­lo­je „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES) kol kas dar yra lais­vų vie­tų mo­ki­niams, no­rin­tiems an­glų kal­bos ži­nias to­bu­lin­ti ne­mo­ka­mai. Moks­lo me­tai pra­si­dės jau rug­sė­jo 9 die­ną, tai­gi lai­kas su­skub­ti re­zer­vuo­ti vie­tas.

An­glų kal­bos kvie­čia mo­ky­tis ir ne­mo­ka­mai

„Vi­si 1–12 kla­sių mo­ki­niai dar ga­li pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be an­glų kal­bos mo­ky­tis ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na re­gist­ruo­tis, o vie­tų skai­čius spar­čiai tirps­ta“, – sa­ko Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė, AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė. Vyk­dy­da­ma ne­for­ma­lų­jį vai­kų švie­ti­mą pa­gal ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mą, AMES mo­kyk­la jau penk­tus me­tus iš ei­lės su­tei­kia moks­lei­viams ga­li­my­bę an­glų kal­bos ži­nias pa­to­bu­lin­ti ne­mo­ka­mai.

NVŠ pro­gra­mos yra trys: 7–9 me­tų moks­lei­viams skir­ta „Ben­drauk drą­siai“; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo pa­grin­dai“ pa­dės to­bu­lin­ti šne­ka­mą­ją kal­bą 10–14 me­tų moks­lei­viams; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo me­nas“ – to­bu­lė­ti 15–19 me­tų jau­nuo­liams.

Moks­lei­vių skai­čius gru­pė­se ri­bo­tas, re­gist­ra­ci­ja jau vyks­ta. NVŠ lė­šas ski­ria sa­vi­val­dy­bė, o fi­nan­suo­ja­ma ga­li bū­ti tik vie­na vai­ko pa­si­rink­ta NVŠ pro­gra­ma

„Ne bė­da, jei moks­lei­vis jau iš­nau­do­jo sa­vo NVŠ krep­še­lį ki­tam bū­re­liui ar veik­lai. AMES lan­ky­ti jis ga­li, kur­sų kai­na mė­ne­siui sim­bo­li­nė – 15 eu­rų. Ne­mo­ka­mus kur­sus ren­ka­si tik­rai ne vien tik tie, ku­riems rei­ka­lin­ga fi­nan­si­nė pa­gal­ba, bet ir AMES jau lan­kan­tys mo­ki­niai kaip pa­pil­do­mą prie­mo­nę. Mo­ko­me šne­ka­mo­sios kal­bos – tai pui­kus bū­das pa­si­prak­ti­kuo­ti, prieš eg­za­mi­ną įgau­ti dau­giau drą­sos kal­bė­ti“, – sa­ko V.Ka­kaus­kie­nė.

Šeš­ta­die­ni­niai už­si­ė­mi­mai – pa­trauk­liau­sias va­rian­tas dar­že­li­nu­kams

Dar vie­na nau­jo­vė – šeš­ta­die­niais AMES mo­kyk­los du­ris pra­ve­ria pen­kia­me­čiai, ku­rie mo­ko­si an­glų kal­bos. „Vis dau­giau tė­vų rū­pi­na­si sa­vo vai­kų už­sie­nio kal­bos pa­grin­dais, kol jie dar ma­ži. Ir tei­sin­gai da­ro, nes kuo vai­kas ma­žes­nis, tuo jis leng­viau iš­moks­ta kal­bas. To­dėl di­dė­ja po­rei­kis mo­ky­ti ir dar­že­li­nu­kus. Ka­dan­gi ma­žie­ji dar­bo die­no­mis dar lan­ko ir dar­že­lį, tai šeš­ta­die­ni­niai kur­sai pa­si­ro­dė pa­trauk­liau­sias va­rian­tas. Jau­niau­sie­ji mo­ki­nu­kai pil­ni emo­ci­jų ir ener­gi­jos, dar­bas su jais ki­toks nei su vy­res­niais moks­lei­viais. Pa­mo­kos – links­mos, ne­nu­obo­džios, ži­no­ma, mo­ko­ma­si ir pa­si­tel­kus žai­di­mus. Bet žai­di­mai yra tik vie­na iš mo­ky­mo­si for­mų, nes tiks­las – įgy­ti ži­nių“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Abi­tu­rien­tai ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus

V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad ap­skri­tai dau­gė­ja abi­tu­rien­tų, ku­rie ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus. Aiš­ku, di­de­le da­li­mi šį pa­si­rin­ki­mą le­mia tai, kad jie ke­ti­na stu­di­juo­ti už­sie­ny­je. Bet net jei ba­ka­lau­ro stu­di­jas jau­nuo­lis ren­ka­si Lie­tu­vo­je, AMES spe­cia­lis­tai vis tiek re­ko­men­duo­ja iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį PTE eg­za­mi­ną. Juo­lab kad vi­siems AMES moks­lei­viams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė kas dve­jus me­tus to­kį eg­za­mi­ną iš­si­lai­ky­ti ne­mo­ka­mai.

„Ži­nių ir iš­lai­ky­to eg­za­mi­no ser­ti­fi­ka­to pri­reiks, jei bū­si­mas stu­den­tas no­rės pa­gal „Eras­mus“ mai­nų pro­gra­mą vyk­ti stu­di­juo­ti už­sie­ny­je ar­ba ma­gist­ro laips­nio siek­ti sve­tur, – to­kiu at­ve­ju tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos ser­ti­fi­ka­tas yra di­de­lis pri­va­lu­mas. Ži­no­ma, eg­za­mi­nui rei­kia ruoš­tis iš anks­to. Jau 11 kla­sė­je ar net­gi jau­nes­ni mū­sų mo­ki­niai ga­li iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną, ku­ris įskai­to­mas vie­to­je vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no, ir bū­ti ra­mūs 12 kla­sė­je. Ne­spė­jus iš anks­to pa­si­ruoš­ti, ga­li­me pa­siū­ly­ti tai pa­da­ry­ti prieš eg­za­mi­ną“, – pa­sa­ko­ja V.Ka­kaus­kie­nė.

Taip pat AMES ren­ka­mos gru­pės, ku­rio­se abi­tu­rien­tai ruo­šia­si tarp­tau­ti­niam IELTS eg­za­mi­nui, ta­čiau jo lai­ky­ti Aly­tu­je ne­ga­li­ma.

Tė­vams trūks­ta an­glų, vai­kams – ru­sų kal­bos ži­nių

Į AMES už­si­ė­mi­mus jau ga­li re­gist­ruo­tis ir su­au­gu­sie­ji: vyks­ta vi­sų ly­gių ben­dri­nės an­glų kal­bos kur­sai va­ka­rais, šne­ka­mie­ji an­glų kal­bos kur­sai, ru­sų kal­bos kur­sai. Gy­ve­nan­tiems Aly­taus ra­jo­ne ar šiaip la­bai už­si­ė­mu­siems siū­lo­ma mo­ky­tis an­glų kal­bos sa­va­ran­kiš­kai in­ter­ne­tu, nau­do­jant AMES in­ter­ne­ti­nę plat­for­mą.

„Su­au­gu­siems ga­li­me pa­siū­ly­ti an­glų, ru­sų, pran­cū­zų, nor­ve­gų kal­bų kur­sus. An­glų kal­ba iš­lie­ka ly­de­rė tarp ki­tų už­sie­nio kal­bų, vis dėl­to be jos mums sun­ku net ke­liau­ti per atos­to­gas ar dar­be pa­ra­šy­ti laiš­ką. Vy­res­nio­ji kar­ta ru­sų kal­bą mo­ka pui­kiai, bet jiems sun­kiau kal­bė­ti an­gliš­kai. Jau­no­ji kar­ta vi­sai ne­mo­ka ar­ba pras­tai mo­ka ru­sų kal­bą, ku­ri taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, to­dėl ir siū­lo­me vi­siems už­pil­dy­ti sa­vas ži­nių spra­gas ir įgy­ti dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo“, – V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad pa­si­tai­ko ir už­sie­nie­čių, ku­rie no­rė­tų iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bos. To­kia pa­slau­ga taip pat tei­kia­ma, ta­čiau in­di­vi­du­a­liai.

AMES taip pat siū­lo įmo­nėms an­glų ir ru­sų kal­bos kur­sus su 80 proc. iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ga­li­my­be. Šia ga­li­my­be Lie­tu­vo­je jau pa­si­nau­do­jo per 100 įmo­nių. Tai – pui­ki pro­ga ap­mo­ky­ti sa­vo dar­buo­to­jus su mi­ni­ma­lio­mis iš­lai­do­mis, ver­ta pa­si­nau­do­ti ja jau da­bar.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai to­bu­lin­ti an­glų kal­bos ži­nias ir kitus užsiėmimus – tel. 8 624 02989, el. pa­štu – aly­tus@ames.lt ar­ba at­vy­kus ad­re­su – Nau­jo­ji g. 3, Aly­tus (3 aukš­tas stik­li­nia­me pa­sta­te).

Užs. Nr. 0196

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.