Tiks­lių­jų moks­lų stu­di­joms – auk­so am­žius: kaip pa­si­ruoš­ti IT kar­je­rai dar mo­kyk­lo­je? (0)

nuotr.
In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir skait­me­ni­nių ino­va­ci­jų sri­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis šian­die­nos dar­bo rin­ko­je vis dar iš­gy­ve­na au­gi­mą. To­dėl pas­ta­rai­siais me­tais ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se bei ko­le­gi­jo­se di­dė­ja tiks­lių­jų moks­lų po­pu­lia­ru­mas. Ta­čiau spe­cia­lis­tai pa­žy­mi – no­rint tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti dau­ge­lio gei­džia­mai kar­je­rai IT sri­ty­je, ži­nių ir prak­ti­kos įgy­ti ver­ta dar mo­kyk­los suo­le.

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, su in­for­ma­ci­nė­mis ir ry­šio tech­no­lo­gi­jo­mis su­si­ju­sių stu­di­jų pa­si­rin­ki­mas 2021 m. sie­kė 6,8 proc., per­nai – 8,2 proc. Pa­na­šų au­gi­mą ste­bi ir ša­lies ko­le­gi­jos.

 

Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­riaus dr. Val­do Jas­kū­no tei­gi­mu, pas­ta­ruo­sius tre­je­tą me­tų moks­lei­vių, be­si­ren­kan­čių tiks­liuo­sius (t. y. fi­zi­nius, gy­vy­bės, in­for­ma­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos) moks­lus, uni­ver­si­te­te dau­gė­ja. 2020 m. jų bu­vo 23,44 proc., 2021 m. – 24,5 proc., 2022 m. – 26,3 proc. Tai le­mia ke­li fak­to­riai.

 

„Tiks­lių­jų moks­lų uni­ver­si­te­tuo­se po­pu­lia­rė­ji­mą for­muo­ja ne tik dar­bo rin­kos ten­den­ci­jos, bet ir vals­ty­bės po­li­ti­ka, nes fi­nan­sa­vi­mas tiks­lių­jų moks­lų stu­di­joms yra di­di­na­mas. Mo­ty­vuo­ja ir fi­nan­si­nės per­spek­ty­vos – sta­tis­ti­ka ro­do, kad po tiks­lių­jų moks­lų ba­ka­lau­ro stu­di­jų dau­giau­sia už­dir­ba in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bei ma­te­ma­ti­kos ab­sol­ven­tai“, – sa­ko dr. V.Jas­kū­nas.

 

Anot jo, sie­kiant dar la­biau pa­di­din­ti tiks­lių­jų moks­lų po­pu­lia­ru­mą, su­do­min­ti moks­lei­vius šiais da­ly­kais rei­kė­tų dar mo­kyk­lo­je. Mo­ki­nių do­mė­ji­mą­si tiks­liai­siais moks­lais ska­ti­na be­si­ple­čian­čios veik­los STE­AM cen­truo­se. To­kio vaid­mens ima­si ir ver­slas.

 

Šių me­tų pra­džio­je vi­so­je ša­ly­je star­ta­vo kom­pe­ten­ci­jų cen­tro „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ ini­cia­ty­va „Na­cio­na­li­nis IT iš­šū­kis“, glo­bo­ja­ma Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės. Prie jos pri­si­jun­gę 7–9 kl. moks­lei­viai kaups ži­nias spe­cia­lis­tų nuo­to­li­nė­se pa­mo­ko­se, ku­rios su­pa­žin­dins su IT sri­čių įvai­ro­ve, dar­bui IT sri­ty­je rei­ka­lin­go­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis, leis įgy­ti prak­ti­nių pro­gra­ma­vi­mo pa­grin­dų.

 

„Įkvėp­ti vai­kus at­ei­čiai su tech­no­lo­gi­jo­mis bū­ti­na dar mo­kyk­los suo­le, prieš jiems pa­si­ren­kant to­les­nę stu­di­ja­vi­mo kryp­tį. Anksčiau per­dė­tai sun­kia ir ma­te­ma­ti­ka bei for­mu­lė­mis grįs­ta lai­ky­tą tech­no­lo­gi­jų sri­tį no­ri­me pa­ro­dy­ti iš tik­ro­sios pu­sės, ku­rio­je gau­su kū­ry­bos, sa­vi­raiš­kos, nuo­la­ti­nio to­bu­lė­ji­mo ir ko­man­di­nio dar­bo. Tai, kad moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai ver­ti­na to­kią ga­li­my­bę, ro­do ir di­de­lis da­ly­vių įsi­trau­ki­mas – prie pro­jek­to jau pri­si­jun­gė dau­giau nei 750 mo­kyk­lų ir 5000 mo­ki­nių“, – pa­sa­ko­ja „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hu­a­nia“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Do­mi­ny­kas Mai­sie­jus.

 

Užs. Nr. 024

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.