Teis­mas tę­sia lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­si­sta­ty­di­na

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Rugsėjis 10
Rolandas Juonys.
„Iš­ei­nu ra­mia są­ži­ne – ne­su pa­da­ręs kaž­ką blo­ga, nie­kam ne­su sko­lin­gas ar ne­vyk­dęs man skir­tų už­duo­čių“, – pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai dės­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Rolandas Juonys. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­ta ne­pa­keis­ta lie­pos pa­bai­go­je pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, o ja tai­ky­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tam Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­jam pir­ki­mui. Kau­no apy­gar­dos nu­tar­tį Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui skun­dė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, vyk­dė Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą. Taip pat šį ant­ra­die­nį mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­rei­ka­la­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­si­sta­ty­di­ni­mo, va­kar R.Juo­nys pra­ne­šė pa­lie­kan­tis šias pa­rei­gas.

Lai­mė­to­ja – Vil­niaus ben­dro­vė, teis­mui ieš­ki­nį pa­tei­kė vie­ti­niai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­rė­jo ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą ir bir­že­lio pa­bai­go­je šiems dar­bams ga­vo be­veik 500 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­gal li­go­ni­nės pa­reng­tą, vė­liau ko­re­guo­tą techninį projektą šio sky­riaus re­mon­to dar­bai tu­rė­jo kai­nuo­ti per 2 mln. eu­rų. Apie tai ži­no­jo ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, va­do­va­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai, ku­ri va­sa­rą vyk­dė Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Tam pa­siū­ly­mus bu­vo pa­tei­ku­sios ke­tu­rios įmo­nės. Kaip yra sa­kęs R.Juo­nys, dvi įmo­nės ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, vie­nos ne­ati­ti­ki­mas pa­aiš­kė­jo at­plė­šus dvie­jų įmo­nių pa­siū­ly­mų vo­kus.

Skelb­to pir­ki­mo lai­mė­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“ su pa­siū­ly­ta kai­na – be­veik 2,4 mln. eu­rų kai­na.

Šia­me dar­bų pir­ki­me da­ly­va­vu­si Aly­taus ben­dro­vė „Va Sta­ty­ba“ su ieš­ki­niu krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą at­mes­ti jos 1,5 mln. eu­rų pa­siū­ly­mą vie­ša­jam pir­ki­mui dėl Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to. Taip pat tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti šio sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras.

„Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko.

„In­fes“ teis­mo pro­ce­suo­se – tre­čia­sis as­muo

Lie­pos pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas šios ben­dro­vės ieš­ki­nį ten­ki­no, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­liau ne­ga­lė­jo vyk­dy­ti mi­nė­tų dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo ir su­da­ry­ti su­tar­ties su „In­fes“.

Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­kią Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ir pra­šė jai ne­pa­lan­kią Kau­no teis­mo nu­tar­tį pa­nai­kin­ti.
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį. Va­di­na­si, lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų  vie­ša­jam pir­ki­mui pra­tęs­tos iki „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nys dėl jos at­mes­to pa­siū­ly­mo bus iš­nag­ri­nė­tas Kau­no apy­gar­dos teis­me ir įsi­ga­lios spren­di­mas.

Da­bar­ti­nė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė. Jis, kaip ir Kauno apy­gardos teismas, kon­sta­ta­vo, kad nag­ri­nė­ja­mu at­ve­ju pri­ori­te­tas tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mas vie­ša­jam in­te­re­sui už­tik­rin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų tei­sė­tu­mą.

Šia­me teis­me nag­ri­nė­jant sa­vi­val­dy­bės at­ski­rą­jį skun­dą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­nai­ki­ni­mo kaip tre­čia­sis as­muo buvo ir ben­dro­vė „In­fes“.

Ji to­kiu pat sta­tu­su da­ly­vaus ir rug­sė­jo vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je dėl „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nio, ku­riuo pra­šo­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­jam pir­ki­mui. 

„In­fes“ kaip ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja teis­mo pra­šo „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį at­mes­ti.

Me­ras: „Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas tu­ri trauk­tis“

Taip jau su­ta­po, kad rug­sė­jo 8-ąją Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pra­tę­sė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­jam pir­ki­mui, ir tą pa­čią die­ną mies­to me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė: „Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas tu­ri trauk­tis.“

Bū­tent ki­lus skan­da­lui dėl šio sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šų­jų pir­ki­mų me­ras su­si­ti­ko su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi R.Juo­niu ir pa­rei­ka­la­vo jo at­si­sta­ty­di­ni­mo.

„Ar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius va­do­vas pa­da­rė ty­či­nių nu­si­žen­gi­mų or­ga­ni­zuo­jant li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, pa­ro­dys lai­kas. No­riu ti­kė­ti, kad ne. Ta­čiau šiai die­nai po­li­ti­nis pa­si­ti­kė­ji­mas mies­to ta­ry­bo­je yra pra­ras­tas. Vi­sa­da pa­si­sa­kiau ir pa­si­sa­ky­siu už skaid­ru­mą ir są­ži­nin­gu­mą, už drą­są pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir dar­bus vi­sų Aly­taus gy­ven­to­jų la­bui. Ma­nau, kad Ro­lan­das Juo­nys, kaip mies­to ad­mi­nist­ra­to­rius, tik­rai ga­lė­jo dirb­ti ge­riau“, – pra­ne­ši­me spau­dai tvir­ti­no mies­to me­ras.
Jau rug­pjū­čio pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo re­gist­ruo­ti ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi so­cial­de­mok­ra­tu R.Juo­niu ir ne­par­ti­ne jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te.

Reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą šiais ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ta­ry­bos na­rius pa­ska­ti­no su­ži­no­jus apie mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­muo­se nu­ro­do­mas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­sy­vu­mas ir ne­ge­bė­ji­mas pri­trauk­ti re­a­lių in­ves­ti­ci­jų į mies­tą, ne­si­kal­bė­ji­mas su vi­suo­me­ne, ne­vyks­tan­tys ad­mi­nist­ra­ci­jos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sais, ga­li­mi as­me­ni­nių in­te­re­sų pai­nio­ji­mai su dar­bu vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ne­ra­cio­na­lus sa­vi­val­dy­bės tur­to ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mas, dvi­gu­bų stan­dar­tų tai­ky­mas smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nėms.

Rei­kia­mam ta­ry­bos na­rių skai­čiui pa­si­ra­šius ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mus, me­ras pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą per 14 die­nų nuo jų ga­vi­mo tu­rė­jo su­šauk­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais klau­si­mas ir jų at­lei­di­mas iš pa­rei­gų.

N.Ce­siu­lis jau rug­sė­jo 3-iąją pa­si­ra­šė po­tvar­kį dėl ta­ry­bos po­sė­džio su­šau­ki­mo šį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 11-ąją, ja­me tu­ri bū­ti svars­to­mi R.Juo­nio ir N.Rin­ke­vi­čiū­tės at­lei­di­mo iš pa­rei­gų klau­si­mai.

Tad me­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­ka­la­vo at­si­sta­ty­din­ti ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se taip siek­da­mas pa­ro­dy­ti sa­vo svo­rį sa­vi­val­dy­bė­je ir ne­lauk­da­mas ta­ry­bos posėdžio.

Kaip ži­nia, N.Ce­siu­lis dar prieš me­tus bu­vo pa­reiš­kęs ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių to­liau dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, kai šis Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vė nuo­sa­vy­bėms tei­sėms at­kur­ti skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių sankirtos te­ri­to­ri­jo­je. Da­bar šie skly­pai par­duo­da­mi auk­cio­ne, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas iš to ga­li už­dirb­ti ne­ma­žus pi­ni­gus, o me­ras su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi sėk­min­gai dir­bo iki ta­ry­bos na­rių pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo.

„Iš­ei­nu ra­mia są­ži­ne“

Va­kar, rug­sė­jo 9-ąją, po me­ro iš­pla­tin­to pra­ne­ši­mo apie tai, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas tu­ri trauk­tis, in­for­ma­ci­ją ži­niask­lai­dai pa­tei­kė ir R.Juo­nys.

„Jau ku­rį  lai­ką jau­čiu ta­ry­bos na­rių prie­šiš­ku­mą, to­dėl nu­spren­džiau ne­kel­ti be­rei­ka­lin­gos įtam­pos šiuo prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu ar su­teik­ti pa­pil­do­mos erd­vės po­li­ti­nėms spe­ku­lia­ci­joms, to­dėl at­si­sta­ty­di­nu. Iš­ei­nu ra­mia są­ži­ne – ne­su pa­da­ręs kaž­ką blo­ga, nie­kam ne­su sko­lin­gas ar ne­vyk­dęs man skir­tų už­duo­čių“, – pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai dės­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis tvir­ti­na ne­bu­vęs pa­to­gus ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, du kar­tus pa­nai­ki­nęs iš­duo­tas pa­žy­mas dėl uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­los veik­los Pra­mo­nės ra­jo­ne, ne­tei­sė­tai lei­di­mus iš­da­vu­siam dar­buo­to­jui sky­ręs pa­pei­ki­mą, o su­in­te­re­suo­tiems ta­ry­bos na­riams tai la­bai ne­pa­ti­kę.

Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, su ku­riuo la­biau­siai sie­ja­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, R.Juo­nys ver­ti­na kaip at­si­ra­du­sį tie­siog ge­rą pre­teks­tą.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­reiš­kus apie at­si­sta­ty­di­ni­mą, šį penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­pa­si­ti­kė­ji­mo  juo pa­reiš­ki­mas jau ne­bus svars­to­mas, tik at­lei­di­mas iš pa­rei­gų.

Jei iki ta­ry­bos po­sė­džio nie­kas ne­pa­si­keis, ne­pa­si­ti­kė­ji­mo svars­ty­mo su­lauks tik ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja N.Rin­ke­vi­čiū­tė, bus spren­džia­ma dėl jos at­lei­di­mo iš pa­rei­gų.

   

      

 

  Komentaras

  Kodėl Alytuj į eilinės firmos vadybininko vietą taikomi didesni reikalavimai, nei miesto valdžiai. Pradedant nuo mero į apačias ko ne klausi, nieko ne žino. Kaip savivaldoj to būt ne gali. Turi žinot ir atsakyt. Dabar po partijų klaneliais įpratę kaip savuose uabuose elgtis viso miesto interesų saskaita. Tegu eina iš savivaldos ir už savo lėšas kurias uabus ir išsidirbinėja ksip nori. Dabar neįmanoma pagsl kompetencijas iš mero ir direktoriaus pareikalaut, kad triktų tarybai tvirtint pertvarkų ir strategijų planus. Vietoj to, sudarę perteklines gausias darbo grupes sutraukė į jas tarybos narius dirbt už juos. Jokiam mieste tarybos taip neuždileidžia, kad juos pakišinėtų. Dėl ligominės nesamonių kitur neįsivaizduojama. Atvira nekompetencija ir nesiskaitymas. Savivaldybėj būtina pertvarka ir įvest į valdymą gabius ir principingus. Kas iš tarybos 27 narių gali eit į priekį su kūrimo ir vienijimo energija. Stabdyt stagnaciją ir Alytų užvest į sėkmingą vystymą. Kur seniai to vertas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.