Nr. 103 (13479)

2020-09-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13479) skaitykite:

  • Lo­re­ta Ja­ki­ne­vi­čie­nė: „Žmo­nės ti­ki ir pa­si­ti­ki”
  • Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se mo­ko­si be­veik šim­tas iš už­sie­nio su­grį­žu­sių vai­kų. Kaip jiems se­ka­si?
  • Už po­ky­čius dė­kin­gi pa­sie­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mai ir stip­riems part­ne­riams
  • Rug­sė­jo 13 die­ną S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je šur­mu­liuos Di­džio­ji ru­dens mu­gė
  • Am­bi­cin­giems „Ast­ros” ga­myk­los pla­nams – 3,6 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas iš SEB
  • Ro­bo­to įgy­ven­din­tas me­no kū­ri­nys at­gi­jo Mer­ki­nė­je
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, kaip po­li­ci­ja ak­ty­vins sa­vo veik­lą kai­miš­ko­se vie­to­vė­se
  • Eko­tu­riz­mas: 4 gam­tos re­zer­va­tai, kur žmo­gus – tik sve­čias
  • Vai­kų va­sa­ros sportinės sto­vyk­los – turiningas ir sveikas poilsis
Ne­se­niai Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas svars­tė ir pa­tvir­ti­no pro­gra­mos pa­kei­ti­mus ir pro­jek­tų pa­gal šios...
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­ta ne­pa­keis­ta lie­pos pa­bai­go­je pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, o ja...
Šis komentaras – atsakymas tiems, kurie vis klausia: ką gali lemti rinkimai Lietuvoje ar bet kur kitur? Gal tai tiesiog eilinė kampanija ir eilinis balsavimas, nuo kurio nedaug kas pasikeis mūsų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.