Teis­mas su­tram­dė no­rą ta­ry­bos po­sė­džius tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją (45)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą dėl tarybos posėdžių transliavimo per televiziją mo­ty­va­vo di­des­niu vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mu į ta­ry­bos dar­bą, gir­di, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi per rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai rin­kė­jams. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą dėl tarybos posėdžių transliavimo per televiziją mo­ty­va­vo di­des­niu vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mu į ta­ry­bos dar­bą, gir­di, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi per rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai rin­kė­jams. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos po­sė­džių tran­slia­vi­mo per te­le­vi­zi­ją. Dėl to­kio įsta­ty­miš­kai ne­pa­grįs­to ta­ry­bos spren­di­mo į teis­mą krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas, nes ta­ry­ba ne­pai­sė jo tei­ki­mo pa­nai­kin­ti mi­nė­tą spren­di­mą.

Mo­ty­vuo­ta di­des­niu vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mu į ta­ry­bos dar­bą

Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas ir tvir­ti­na­mas šie­me­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nės biu­dže­tas, bu­vo pri­tar­ta ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jų per te­le­vi­zi­ją.

To­kiu spren­di­mu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są šiems po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Kai ku­rių ta­ry­bos na­rių skai­čia­vi­mu, tai mies­to biu­dže­tui per me­tus ga­lė­tų kai­nuo­ti ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą mo­ty­va­vo di­des­niu vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mu į ta­ry­bos dar­bą, gir­di, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi per rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai rin­kė­jams.

Ta­ry­bos na­riams pa­si­tei­ra­vus, ar kon­kur­sas po­sė­džių tran­slia­ci­jai ne­bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nam sub­jek­tui, L.Ra­dze­vi­čiū­tė tai ne­i­gė, tvir­ti­no, kad bū­tų su­lau­kia­ma ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų pa­siū­ly­mų.

Pa­ti ta­ry­bos na­rė pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so žmo­na. O tuo me­tu, kai L.Ra­dze­vi­čiū­tė tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją, su T.Pa­čė­su dir­bo vie­no­je ta­ry­bos frak­ci­jo­je „Už Aly­tų.“

Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ne vie­nam ta­ry­bos na­riui ki­lo įta­ri­mų, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė mi­nė­to spren­di­mo ini­cia­ty­vos ėmė­si siek­da­ma fi­nan­si­nės nau­dos vie­ti­nei te­le­vi­zi­jai.

Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.

 

Tarp ini­cia­to­rių ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui – L.Ra­dze­vi­čiū­tė

Ko­vo pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­je J.Ar­laus­kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­ra­šė tei­ki­mą, ku­riuo siū­ly­ta pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

Nu­ro­dy­ta, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.

Gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si ta­ry­bos veik­la, in­for­ma­ci­ją apie jos po­sė­džiuo­se svars­to­mus klau­si­mus, spren­di­mų pro­jek­tus ir pa­čius spren­di­mus ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, ta­čiau ne­nu­ro­do­ma, jog jie ga­li bū­ti tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją.

Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vas kon­sta­ta­vo, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.

Ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą su siū­ly­mu pa­nai­kin­ti mi­nė­tą ta­ry­bos spren­di­mą, bu­vo pa­reng­tas ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos.

Ta­čiau ba­lan­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė pri­sta­tė pa­čios ir tuo­met ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­no, da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Jur­gio Kras­nic­ko pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą al­ter­na­ty­vą. O jo­je siū­ly­ta ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui. Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių tam pri­ta­rė.

 

Teis­mas – Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pu­sė­je

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas, su­lau­kęs mies­to ta­ry­bos at­si­sa­ky­mo nai­kin­ti spren­di­mą dėl po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją, krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus.

Šių rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­reiš­ki­mą, pa­da­rė iš­va­dą, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me įtvir­tin­ta im­pe­ra­ty­vi nuo­sta­ta, jog sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­ta tvar­ka jos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Šia­me įsta­ty­me nė­ra įtvir­tin­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tei­sė nu­sta­ty­ti po­sė­džių vie­ši­ni­mo tvar­ką juos tran­sliuo­jant per te­le­vi­zi­ją.

Kaip kon­sta­tuo­ja­ma teis­mo spren­di­me, šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju nei sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­si­lie­pi­me į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­reiš­ki­mą, nei kaip liu­dy­to­ja by­lo­je ap­klaus­ta ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė, ini­ci­ja­vu­si spren­di­mo dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per mo­ka­mą te­le­vi­zi­ją pro­jek­tą, ta­ry­bos įga­lio­ji­mų pri­im­ti to­kio po­bū­džio spren­di­mą ne­pa­grin­dė kon­kre­čio­mis tei­sės nor­mo­mis, va­do­va­vo­si tik jo­se nu­ro­dy­tais at­sa­kin­gu­mo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nei ir veik­los skaid­ru­mo prin­ci­pais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jų.

Toks teis­mo spren­di­mas per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

„Spren­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skų­si­me, nes nė­ra mo­ty­vų. Tai su­de­ri­nau ir su me­ru“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J.Kras­nic­kas.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.