Teis­mas pa­nai­ki­no ta­ry­bos na­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pro­ku­ra­tū­ros skir­tą 500 eu­rų bau­dą (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Laura Radzevičiūtė: „Prokuratūra netinkamai įvertino aplinkybes, kad dėl nepateisinamų priežasčių vengiau atvykti į apklausą. Teismas nustatė, kad nurodytos priežastys buvo pateisinamos ir bauda skirta neteisėtai.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Laura Radzevičiūtė: „Prokuratūra netinkamai įvertino aplinkybes, kad dėl nepateisinamų priežasčių vengiau atvykti į apklausą. Teismas nustatė, kad nurodytos priežastys buvo pateisinamos ir bauda skirta neteisėtai.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį pir­ma­die­nį, ko­vo 22-ąją, Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mo Ma­ri­jam­po­lės rū­mai ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros skir­tą 500 eu­rų bau­dą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei. Bau­da jai bu­vo skir­ta už ne­at­vy­ki­mą pas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­ną ir truk­dy­mą pro­ce­sui. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ta­ry­bos na­rės ga­li­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos – ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu – at­lie­ka Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, o jį kon­tro­liuo­ja Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­si­jęs su 2019-ai­siais vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais

2019-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rei L.Ra­dze­vi­čiū­tei įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu pa­reiš­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Toks ty­ri­mas bu­vo vyk­do­mas pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Jam va­do­va­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­si­jęs su 2019-ųjų pa­va­sa­rį vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, kai mi­nė­tai ko­mi­si­jai ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis. Tai sie­ja­ma su Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir su šia par­ti­ja į ta­ry­bą kan­di­da­ta­vu­sia L.Ra­dze­vi­čiū­te.

Tuo­met ta­ry­bos na­rei bu­vo pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. O už mi­nė­tus pa­žei­di­mus pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

At­si­žvel­giant į ta­ry­bos na­rės pra­šy­mą ir Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai vyk­dant kon­tro­liuo­ja­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų per­žiū­rą, su L.Ra­dze­vi­čiū­te su­si­jęs iki­teis­mi­nis ty­ri­mas per­duo­tas kon­tro­liuo­ti iš jai pa­val­džios Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros į ki­tą jai pa­val­džią Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ėmė vyk­dy­ti Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas ir L.Ra­dze­vi­čiū­tės at­žvil­giu pa­nai­kin­ti vi­si ga­li­mi įta­ri­mai.

Ta­čiau maž­daug po pu­sės me­tų ty­ri­mas at­nau­jin­tas. Nors pro­ku­ra­tū­ra ne­at­sklei­džia, kie­no ini­cia­ty­va tai bu­vo pa­da­ry­ta, „Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­nau­jin­tas ga­vus vie­nos Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tės į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pra­šy­mą, ta pa­ti kan­di­da­tė pa­tei­kė ir pra­di­nius pa­reiš­ki­mus dėl ne­va už ją at­lik­tos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos per 2019-ai­siais vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. To­kią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

 

500 eu­rų bau­da – už ne­at­vy­ki­mą į ap­klau­są, truk­dy­mą pro­ce­sui

Ka­dan­gi iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo at­nau­jin­tas, L.Ra­dze­vi­čiū­tė bu­vo kvie­čia­ma ap­klau­sai, at­lik­ti ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus, su­si­ju­sius su by­los ty­ri­mu. Jai ne­at­vy­kus, šiam ty­ri­mui va­do­vau­jan­čios Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Jū­ra­tės Ši­lin­gai­tės-Peč­kie­nės nu­ta­ri­mu mies­to ta­ry­bos na­rei skir­ta 10 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių – 500 eu­rų bau­da.

Tai pa­da­ry­ta va­do­vau­jan­tis Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­niu, ku­ria­me nu­ma­ty­tos iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­nų, pro­ku­ro­rų ar teis­mo nu­ro­dy­mų ne­vyk­dan­tiems as­me­nims tai­ko­mos prie­var­tos prie­mo­nės.

At­nau­jin­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me L.Ra­dze­vi­čiū­tei su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – jau ga­li bū­ti vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo.

Pa­ti ta­ry­bos na­rė jai reiš­kia­mus ga­li­mus įta­ri­mus ne­igia ir su jais ne­su­tin­ka, o spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są iš tei­si­nės pu­sės ver­ti­na kaip su­tei­kia­mą as­me­niui, kad jis tu­rė­tų tam tik­ras tei­ses gin­tis.

Mies­to ta­ry­bos na­rė, su­ži­no­ju­si apie jai skir­tą bau­dą, sa­kė, kad, at­nau­ji­nus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, iš tie­sų bu­vo at­si­ra­dęs po­rei­kis ap­klaus­ti liu­dy­to­jus, tarp jų – ir ją pa­čią, at­lik­ti ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus: „Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams bu­vo duo­tas pa­ve­di­mas įteik­ti šau­ki­mą į ap­klau­są bei su­de­rin­ti at­vy­ki­mo lai­ką. Bau­da man skir­ta va­do­vau­jan­tis vie­no Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no pra­ne­ši­mu, ku­ria­me tei­gia­ma, kad pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 7 die­ną nu­vy­kus į ma­no na­mus su tiks­lu įteik­ti šau­ki­mą, įreng­to­je te­le­fons­py­nė­je pa­spau­dus ma­no bu­to nu­me­rį, at­si­lie­pė mo­te­ris. Ją po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas at­pa­ži­no kaip Lau­rą Ra­dze­vi­čiū­tę, aš at­seit su­pra­tau, kad tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas ir ra­ge­lį per­da­viau ne­aiš­kiam vy­riš­kiui. O tai, anot, po­li­ci­jos pa­rei­gū­no, ro­do, jog aš ven­giau šau­ki­mo įtei­ki­mo. Tuo me­tu aš bu­vau iš­vy­ku­si iš ša­lies, tai pa­tvir­ti­na mui­ti­nės ant­spau­dai pa­se.“

Mies­to ta­ry­bos na­rė yra pa­brė­žu­si, kad per­nykš­čio gruo­džio 6–11 die­no­mis bu­vo iš­vy­ku­si iš ša­lies: gir­di, ko­kių eks­tra­sen­si­nių ge­bė­ji­mų ga­lė­jo tu­rė­ti tas Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas, ku­ris nu­sta­tė, jog te­le­fons­py­ne at­si­lie­pė bū­tent Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ka­dan­gi pro­ku­ro­rės nu­ta­ri­mas dėl bau­dos skyrimo ga­li bū­ti skun­džia­mas aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui, šiam at­si­sa­kius pa­ten­kin­ti skun­dą, – iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui, L.Ra­dze­vi­čiū­tė tvir­ti­no tik­rai pa­si­nau­do­sian­ti ap­skun­di­mo tei­se.

 

Ne­skun­džia­ma teis­mo nu­tar­tis – pa­lan­ki L.Ra­dze­vi­čiū­tei

Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Arū­nas Žu­kaus­kas ko­vo pra­džio­je pri­im­tu nu­ta­ri­mu mies­to ta­ry­bos na­rės skun­dą ten­ki­no tik iš da­lies.

Ke­li jos ne­da­ly­va­vi­mai bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se pri­pa­žin­ti pa­grįs­ti svar­bio­mis prie­žas­ti­mis, bet dėl ke­lių ne­da­ly­va­vi­mų ap­lin­ky­bės ne­ver­tin­tos kaip svar­bios. Tad nu­ta­ri­mas dėl bau­dos sky­ri­mo pri­pa­žin­tas pa­grįs­tu ir tei­sė­tu.

Su to­kiu Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės prokuratūros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mu L.Ra­dze­vi­čiū­tė ne­si­taiks­tė ir su skun­du krei­pė­si į Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mo Ma­ri­jam­po­lės rū­mus. Ji pra­šė pa­nai­kin­ti pro­ku­ro­rės J.Ši­lin­gai­tės-Peč­kie­nės nu­ta­ri­mu skir­tą 500 eu­rų bau­dą ir A.Žu­kaus­ko nu­ta­ri­mą dėl skun­do ne­ten­ki­ni­mo.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė skun­de teis­mui nu­ro­dė, kad by­lo­je nė­ra nė vie­no ra­šy­ti­nio įro­dy­mo, ku­ris pa­liu­dy­tų, jog jai bū­tų tin­ka­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus įteik­tas šau­ki­mas at­vyk­ti į ap­klau­są. Kon­sta­ta­vo, kad šau­ki­mas at­vyk­ti yra pro­ce­si­nis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo do­ku­men­tas, to­dėl jo įtei­ki­mui tai­ko­mi mi­nė­to ko­dek­so rei­ka­la­vi­mai, tik jį tin­ka­mai įtei­kus, as­me­niui ga­li kil­ti pa­sek­mės dėl do­ku­men­to tu­ri­nio pa­rei­gos ne­vyk­dy­mo.

Šį pir­ma­die­nį, ko­vo 22-ąją, Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mo Ma­ri­jam­po­lės rū­mų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­ja Aud­ro­nė Šiup­šins­kai­tė pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria pa­nai­kin­tas Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro A.Žu­kaus­ko nu­ta­ri­mas dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės skun­do ne­ten­ki­ni­mo ir šios pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės J.Ši­lin­gai­tės-Peč­kie­nės nu­ta­ri­mas mies­to ta­ry­bos na­rei skir­ti 500 eu­rų bau­dą.

Teis­mas pri­pa­ži­no, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė pro­ku­ro­rų pri­im­tus nu­ta­ri­mus pa­grįs­tai sie­ja su pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės tai­ky­mo ga­li­my­be, tik esant tin­ka­mam šau­ki­mo įtei­ki­mui. Kal­tės, kad šau­ki­mai ne­įteik­ti jos nu­ro­dy­tu ad­re­su, ne­įžvelg­ta, nes mies­to ta­ry­bos na­rei iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me nė­ra ap­ri­bo­ji­mų bū­ti gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je.

Da­bar šiam ty­ri­mui va­do­vau­ja Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ja Eg­lė Kir­pie­nė.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nekiškit straipsnų apie šitą skandalistę, nes prarasit paskutinius savo skaitytojus. Nusibodo šitas ponios negatyvas, malimasis smulkmenose, tuščių ambicijų demonstravimas. Jei ji priklausomybę nuo teismų turi, tai nebūtina gruzinti tuo visus alytiškius

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.