Nr. 35 (13558)

2021-03-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 35 (13558) skaitykite:

 • Kro­kia­lau­ky­je su­stab­dy­ti sta­ty­bos dar­bai, nes pa­aiš­kė­jo, kad nu­ma­ty­to­je vie­to­je yra se­no­sios ka­pi­nės
 • VTEK tirs Aly­taus mies­to me­ro el­ge­sį
 • Ty­ri­mas: ne­ri­mą jau­čian­čių žmo­nių nuo lap­kri­čio pa­dau­gė­jo 11 proc., ypač skaus­min­gi ben­dra­vi­mo ri­bo­ji­mai jau­ni­mui
 • Ne­ri­mo pa­sė­ju­si vil­ki­ko ava­ri­ja lik­vi­duo­ta, pa­vo­jaus nė­ra
 • Ei­li­nė die­na ro­ju­je
 • Pa­skirs­ty­tos lė­šos Kul­tū­ros ta­ry­bos To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos pro­gra­mai, į Aly­tų grįž­ta fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai”
 • VDU dr. G.Bal­tru­šai­ty­tė: so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė da­lį gy­ven­to­jų da­ro la­biau pa­žei­džia­mus CO­VID-19 at­žvil­giu
 • At­ei­tis penk­to­kų aki­mis
 • Kra­te­ris Mar­se – Aly­tus
 • Eks­per­tų Uha­ne ata­skai­ta: ti­kė­ti­na, kad ko­ro­na­vi­ru­su žmo­nės už­si­krė­tė per tar­pi­nį gy­vū­ną
 • Ne­mu­nai­tis ruo­šia­si pri­im­ti tu­ris­tus ir iš­skir­ti­nei Jo­ni­nių šven­tei
 • Aly­tiš­kė iš­si­aiš­ki­no šiukš­lin­to­jus ir pa­skel­bė feis­bu­ke – at­lie­kų miš­ke iš­kart ne­be­li­ko
Va­kar at­nau­jin­tas kon­tak­ti­nis pra­di­nu­kų mo­ky­mas 45 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se ser­ga­mu­mas ko­ro­na­vi­ru­su per pas­ta­rą­sias 14 die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų ne­sie­kia...
Ko­vo 23-iąją Tra­kų ra­jo­no Gren­da­vės se­niū­ni­jos se­niū­nu pra­dė­jo dirb­ti bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys 34-erių Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius. Jis lai­mė­jo Tra­kų...
Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Jo­nas (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­no­ma) Dzir­miš­kių miš­ke, nuo­sa­vos val­dos plo­te, prieš ke­lias sa­vai­tes ap­ti­ko ne­ma­žą krū­vą įvai­rių at­lie­kų....
Šį pir­ma­die­nį, ko­vo 22-ąją, Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mo Ma­ri­jam­po­lės rū­mai ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės...
Kai ran­kos gra­žiais dar­bais už­im­tos, ta­da ir min­tys ra­mios, juo­lab pa­va­sa­ris kas­dien vis tvir­tes­niu žings­niu per že­mę žen­gia. Aly­tiš­kė Ni­jo­lė Sta­kė­nie­nė šyp­so­si: ši...
Ir­mą Mas­ke­liū­nie­nę kal­bi­no­me ge­ro­kai anks­čiau ne­gu įvy­ko Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas, ku­rį lai­mė­jo ši spe­cia­lis­tė,...
Kai pa­aug­lys­tė­je skai­ty­da­vau nuo­ty­kių kny­gas, gam­tos ap­ra­šy­mus sten­giau­si pra­leis­ti. O da­bar pats juos pra­dė­jau ra­šy­ti...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.