Teis­mai bu­vu­siam ta­ry­bos na­riui Tomui Pačėsui ne­pa­nai­ki­no po­li­ci­jos skir­tos 500 eu­rų bau­dos (31)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Tomas Pa­čė­sas
„Dėl teis­mi­nio pro­ce­so by­li­nė­siuo­si to­liau“, – sa­kė Tomas Pa­čė­sas, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti teis­mų nu­tar­tis dėl jam skir­tos bau­dos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
2021-ųjų pa­bai­go­je dar bu­vo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos įkarš­tis. Ša­ly­je dėl šios in­fek­ci­jos ga­lio­jo eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, li­go­ni­nė­se, tarp jų – ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos, vei­kė ko­vi­do sky­riai. Tiek me­di­ci­nos per­so­na­lui, tik pa­cien­tams te­ko lai­ky­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų: me­di­kams – dė­vė­ti spe­cia­lią ap­ran­gą, be­si­gy­dan­tiems as­me­nims – ap­sau­gos kau­kes. 2021 me­tų gruo­dį į Aly­taus li­go­ni­nę bu­vo pa­te­kęs da­bar jau bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ži­no­mas krep­ši­nin­kas ir krep­ši­nio tre­ne­ris To­mas Pa­čė­sas, ku­rio ne­tin­ka­mas el­ge­sys šio­je gy­dy­mo įstai­go­je tik da­bar baig­tas ver­tin­ti teis­muo­se.

Li­go­ni­nės va­do­vy­bė krei­pė­si į po­li­ci­ją

Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, į ją iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą, T.Pa­čė­sas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je gy­dė­si 2021-ųjų gruo­dį. Be­je, jis jau su be­si­va­di­nan­čiu po­li­ti­niu ko­mi­te­tu „Už Aly­tų“ pre­ten­da­vo ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą, ta­čiau mi­nė­tas ko­mi­te­tas ne­iš­ko­vo­jo nė vie­no man­da­to.

Kai mi­nė­tas bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys gy­dė­si Aly­taus li­go­ni­nė­je, in­ci­den­tas įvy­ko vie­ną gruo­džio pa­bai­gos vė­lų va­ka­rą, apie vi­dur­nak­tį. Sky­riaus, ku­ria­me gy­dė­si T.Pa­čė­sas, me­di­kai su­lau­kė iš pa­la­tos iš­ėju­sio tuo­me­čio šio ta­ry­bos na­rio reiš­kia­mo pa­si­pik­ti­ni­mo.

Me­di­kai tar­ny­bi­nia­me pra­ne­ši­me li­go­ni­nės va­do­vy­bei nu­ro­dė, kad pa­cien­tas už­si­puo­lė per­so­na­lą, įžei­di­nė­jo, šau­kė, nau­do­jo daug ne­cen­zū­ri­nių žo­džių, gra­si­no su­si­tvar­ky­ti, po ko­ri­do­rių vaikš­čio­jo be ap­sau­gi­nės kau­kės, kas tuo me­tu gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo drau­džia­ma.

To­kį pra­ne­ši­mą ga­vu­si li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­li­ko įvy­kio ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mą, ben­dra­vo su vi­sais tuo me­tu sky­riu­je, ku­ria­me gy­dė­si T.Pa­čė­sas, me­di­kais. O pas­ta­rie­ji pa­tvir­ti­no pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tus fak­tus.

Tad li­go­ni­nės va­do­vy­bei ne­li­ko ki­to ke­lio, kaip dėl to­kio tuo­me­čio mies­to ta­ry­bos na­rio el­ge­sio kreip­tis į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

 

Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Ty­ri­mui va­do­va­vo ir jį kon­tro­lia­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Pas­ta­ro­sios pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rio me­tu nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­tas vie­nas gy­dy­to­jas, bu­vo nu­trauk­tas 2022-ųjų va­sa­rio pa­bai­go­je. Prie­žas­tis – nu­sta­ty­ta, kad ne­pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­tas gy­dy­to­jas Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą T.Pa­čė­sui skun­dė šios pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­jam pro­ku­ro­rui. Ta­čiau jis skun­dą ten­kin­ti at­si­sa­kė.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji pu­sė dar tu­rė­jo ga­li­my­bę Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mą skųs­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mui, bet tuo ne­pa­si­nau­do­jo.

2022-ųjų ba­lan­dį ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­jo, kad po vi­sų ga­li­mų ap­skun­di­mo pro­ce­dū­rų tuo­me­čiam mies­to ta­ry­bos na­riui nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.

Taip T.Pa­čė­sui pa­vy­ko iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.

 

Po­li­ci­ja sky­rė ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą

Ka­dan­gi iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tuo­me­čiam mies­to ta­ry­bos na­riui bu­vo nu­trauk­tas, o Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tu­rė­jo li­go­ni­nės krei­pi­mą­si dėl jo el­ge­sio šio­je gy­dy­mo įstai­go­je 2021-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jam pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­se­ną dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir ap­sau­gi­nės kau­kės ne­dė­vė­ji­mo li­go­ni­nė­je.

2022-ųjų spa­lio pa­bai­go­je po­li­ci­ja T.Pa­čė­sui už šį ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą sky­rė 500 eu­rų bau­dą. Ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą su­teik­ta ga­li­my­bė skųs­ti teis­mui.

Kaip tuo­met sa­kė T.Pa­čė­sas, ją tik­rai skų­sian­tis.

 

Nu­tar­tis pri­ėmė dvie­jų ins­tan­ci­jų teis­mai

Bu­vęs Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Aly­taus apy­lin­kės teis­mui ap­skun­dė po­li­ci­jos pri­im­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo jam skir­ta 500 eu­rų bau­da, pra­šė to­kį nu­ta­ri­mą pa­nai­kin­ti.

Šie­me­tės lie­pos pa­bai­go­je vie­ti­nio teis­mo pri­im­ta nu­tar­tis T.Pa­čė­sui bu­vo ne­pa­lan­ki. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nu­ta­ri­mas dėl jam skir­tos bau­dos pa­lik­tas ne­pa­keis­tas, T.Pa­čė­so skun­das ne­ten­kin­tas.

Ka­dan­gi to­kia Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tis ga­lė­jo bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys to­kia tei­se pa­si­nau­do­jo. Kau­no apy­gar­dos teis­mo pra­šė pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį pa­nai­kin­ti, o ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną nu­trauk­ti.

Ta­čiau ir šie­me­čio rug­sė­jo pra­džio­je pas­ta­ra­ja­me teis­me pri­im­ta nu­tar­tis T.Pa­čė­sui ne­su­tei­kė ga­li­my­bės iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos. Jo ape­lia­ci­nis skun­das Kau­no apy­gar­dos teis­me ne­ten­kin­tas, pa­lik­ta ga­lio­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tis.

Be­je, Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo nuo pa­skel­bi­mo ir yra ne­skun­džia­ma.

„Kaip tai ne­skun­džia­ma? Dėl teis­mi­nio pro­ce­so by­li­nė­siuo­si to­liau“, – sa­kė T.Pa­čė­sas, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti teis­mų nu­tar­tis dėl jam skir­tos bau­dos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 dėka tesiami šmeižinėjimai iki nužmogėjimų. Ten teisėsauga pati nustatę, įžeidinėta po moters ir namų darbo kompais, atsisakė duot parodymus. Jų modelis, kur tesiama iki šiol. O nuo tos pačios leksikos Alytaus teismo civ. byloj viešas asmuo ir tuo met politikas S.Leonavičius besityčiodamas teismo salėj iš alytiškio ir klykdamas teisėjai nurodinėjo dėt dideles baudas, kad ubago šeima amžiams neišsimokėtų. Taip falšifikuojant, nevertinant kaip politiko, o nepagrystai taikant privatų ieškinį - jie bandė įvest reketl formas iš neįtinkančių. Kaip viešui, politikui nepatinka klausimai apie aerodromo- orlaivio buvusias priklausomubės, vietoj aiškint kaip viešiem,į teismą kaip už bajorų asmens įžeidimą. Tiesa šiuo atveju pats alpinėja tabletėm užkasdamas, o teisėja net tablečių kilme nesidomi. Iš teismo salės kaip landybė su banditine leksika padaryta, o..Teisėja D.Kvedaravičienė nei tramdo, nei anam greitosios kviešia. Nei kreipias į prokuratūrąvertont viešo eogesį pagal Konst.22,33,109,110,114,118 straipsnius. Teismo pirminūnkė, pagal Teismų įstatymo 84,4, gali siūlyt teidėjai kelt dtausminę bylą per Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Kadnesilaikant Konst. įstatymų tiediog teismo salėj prieinama iki nužmogėjimų ir alponėjimų iki tablečių. Reiškia tai normalu pas juos, toleruoja? Gal seniai taiko, tik kito včngia viešint bijodami dėl šeimų saugumo. Kaip ir pati prokurorė pagal LR BPK 217,1, tyrus šiąbylą gali pati atnaujint ir viską vertinant, įvertint viešo asmens Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidento S.Leonavičiaus tikrą elgesį. Ką rinkėjai neigiamai įvertino. Net verslo visuomenė ano į tarybą nerinko, kaip anksčiau užtekdavo verslo visuomenės balsų kelioms vietoms taryboj užtikrint. Po viso oaslėpta, kad Alytuj niekas nedrystų liest strateginų temų apie pramonės parko ir aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės įpatumų. Ubagam palikta teisė tik į apačias erzintis dėl mažėjančio biudžeto likučių.

  Komentaras

  Tyčiojas. Net atsiprašyt žmoniškai buvęs politikas medikų nesugeba. Kitas viešas asmuo Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentas S.Leonavičius teismo salėj po privačiu ieškiniu išsityčiojęs iš alytiškio ir net teisėjai klykdamas nurodinėjęs, nuo ko pats alpo ir po tabletės savo kojom tam kartui iš teismo salės išėjęs,,, - iki šiol neatsiprašo alytiškio ir teisėjos. O Alytaus prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.2-952-292/2017 nekonkretinant, pridengiant po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Tyčiojas nužmogėjusiais metodaus. Dar šių metų gegužį pridavė 10 tomų skundų vėl falšifikuojant per privatų kaltinimą, kad alytiškis nedrysti viešint. Vietoj padėkos, kad teismo salėj neužvožė už patyčias,nes taz spėjo prieš nualpt. Bet po tabletės iki šiol tesia po anonimais gaujoj pridengtas. Baisų gražuolį vaizduodamas, kur teisme nuo perbalusio nuo savo nužmogėjimų, paklaikusiom akim klaidžioja. Išsigimimų retenybė.Dangstoma panašių. Už ką pasišlykštėję rinkėjai per rinkimus nuleido jį su sarašais urmu į politinę kanalizaciją iš kurios vis tiek skleidžia smarvę kiek gali. Tegu springsta falšifikuotų ieškinių centukais.

  Komentaras

  Šiam oligarchui Alytuj jau truputį neleidžiama išsidirbinėt. O štai kitam oligarchui viešam asmeniui net Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 būnant politiku po nepagrystu privačiu ieškiniu nuo 10 tūkstančių eurų sumos leidžiama užgirdus nepatogų klausimą, išsityčiot iš alytiškio banditine leksika- kas ubagui davė teisę klaust aiškint, klykiant nutodinėt teisėjai ubagui dėt dideles baudas kad ubago šeima amžiais neišsimokėtų. Tiesa po tuo met politikas Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentas S.Leonavičius pats stovėdamas perbalo nuo savo nužmogėjimų ir dribo perbalės ant kėdės prieš kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį. Tik pirštu parodęs į švarko kišenę, iš kurios advokatė jam tabletę ištraukė ir nurijęs kaip š.. krūva sedėjo perbalęs prieš alytiškį. O teisėja D.Kvedaravičienė net greitosios anam nekvietė. O jei būt trismo salėj numiręs karžugis, kaip ant paminklo būt rašę? Ar kaip trisme blūdijo,jo misija stabdyt alytiškį, kovoja už žmones dėl atliekų? Ar kaip po tokia leksika, vos paminėjus pramonės parką ir aerodromo- orlaivio sasajas, po Alytaus prokuratūros nutrauktų ikiteisminio tyrimu Nr.03-2-00215-17 rokie užgauliojimai tesias atseit po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Tyrime dar nors įvardinta, įžeidinėjo alytiškį. O teismo salėj trisėja net kaip įžeidomu neskaito, samoningai nevertino nutraukto tyrimo leksikos atitikimo. Tuo pridengiant iki dabsr. Žinokit jų metodus, kaip rafinuotai per provokacijas falšifikuojant iš viešo į privačias bylas ir ieškinius bandė tobulint slopinimus pinigaujsntis iš neįtinkančių ubagų. Jei iki šiol pagal LR BPK 217,1, prokuroras tuo met padaręs klaidą savo nuožiūra neatnaujino tyrimo iki visko vertinimo it konkretinimo- žinodami jie dengia. Kaip gaujoj prieš vieną. Galimas dalykss tokių dorojimų buvo daugiau, tik ne visi viešint drysta. Išsigandę tokių gaujinių metodų iki nužmogėjimų. Nes ir alytiškį bandė gasdint viešas asmuo per privatų institutą vėl falšifikuojant, kad nedrystų viršint. Kas atitinka Konst. 33 str. - galima kritikuot viršus. DRAUDŽIAMA PERSEKIOT UŽ VIEŠŲ ASMENŲ KRITIKĄ. Nors Konst. 22 str.- teismas ir įstatymas saugo asmens ir šeimos garbę. 109 str. -teisėjas klauso tik įstatymo.114 str.-draudžiama nurodinėt teisėjai. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. O Alytuj atskiriems Konstitucija negalioja net teismo salėj. Nes jei žmonės tylės, nesipriešins, taip ir elgsis kaip su beteisiais vergais.

  Komentaras

  Vienintelis Alytuj net teismo salėj alpinėja prieš alytiškį nuo tokio kliedesio ir po tabletės dar savo kojom išėjo tam kartui. Iki šiol pridengtas po Alytaus prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 nekpnkretinant.Kur tyrus teisėsauga nustačius , žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Iki šiol teisėsauga neviešina pridengdami kaip gaujoj po kitų asmens duomenimis įžeidinėt. Pridrngiant ,,po moterų sijonais" modeliu atsakomybei. Žinikoit alytiškiai jų gsuhinių metodus. Baisiai bijo viešumo. Tik po anonimais drasūs, karžygiai su nužmogėjusiais metodais. Per juos puvėsis miesto valdyme.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdymo ir vystymo kokybė priklauso nuo LR BPK 217,1, straipsnio vykdymo. Kur prokuroras gali savo iniciatyva atnaujint nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant, privedant iki konkretinimo. Nepalikt landų be atsakomybės po kitų asmens duomenimis slopint įžeidinėjant neįtinkančių. Kur drysta reikliau paanalizuot pustuščių pramonės parko ir aerodromo temas. Šie užgauliojimai tesias iki šiol. Kartu vertint viešo asmens elgesį Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 metu. Sav. Etikos komisijos tyrimo spr. Nr.KPPn-16 metu. Visą visumą įvertint ir visuomenę informuot. Nekonkretinus, ir toliau politikai ir kiti bijos prabilt apie strategines miesto vystymo problemas dėl pramonės parko ir aerodromo. Per tai meras su taryba nepajėgūs būt atsakingais ir atskaitingai už kas dedas Alytui. Reiškia įtakas daro nerinkti veikėjai per į valdžią nerinktos teisėsaugos neatsakingus metodus. Tai reiškia vietoj savivaldos - vyrauja dvaro principai. Kaip įtiks saujelei į valdžią nerinktų.

  Komentaras

  Pagal paskutinius įstatymų pakitimus vieši asmenys- teisėjai, politikai... Verslo asociacojų lyderiai, net per rinkimus kandidatavę ir nelaimėję, kadencijos laikotarpiui po rinkimų. - Alytuj iki šiol dalis primityviai neskiria viešo asmens ir privataus asmens skirtumų. Kur vieši asmenys turi aiškint ir nepatogius klausimus, kaip jų klausiama. O atvejai, kaip vieši asmenys vietoj aiškinimo nepatogių klausimų pradeda slopint, gasdint ...kad nedrystų niekas užduot jiems nepatogių klausimų, tai. Tolygu Konst. 33 str. - DRAUDŽIAMA PERSEKIOT UŽ VIEŠŲ KRITIKĄ. Kur viešus galima kritikuot. Alytuj kaip kas kaip savo nuosavam dvare to nenori pripažint. Kad ir Alytuj turi galiot Konstitucijos str.. Kur 22 str.- teismas ir įstatymas saugo asmens, šeimos garbę. 109 str.- teisėjas klauso tik įstatymo. 110 str. - atveju, kaip neaišku kaip vertint viešą asmenį, politiką, teismas kreipias aiškinimo į Konstitucinį teismą. Nors aišku, politikai davę priesaikas turi laikytis įstatymų. 114 str. -draudžiama nurodinėt teisėjai. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. LR BK 217,1,- prokuroras gali savo iniciatyva atnaujint nutrauktą ikiteisminį tyrimą, esant rimtam pagrindui. Rimtas pagrindas, nutraukto ikiteiaminio tyeimo Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant, paliekant atsakomybei po kitų aamens duomenimis, iki šiandie per atskirus komrntarus tesias šmeižinėjimai. Kur tik pabandoma analizuot dėl pramonės parko ir aerodromo,mobingų metodų per teisėsaugą. Kartu vertint Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 išsidirbinėjimus. Veišo elgesį sav. Etikos komisijos tyrime Nr.KPPn-16. Ir tasa per atskirus komentarus iki dabar. Prieš alytiškį ir kitus, kur tik paliečia šias temas. Ko dėka net per rinkimus atskiri politikai dęl to užsidarydavo nuo komentarų. Visa tai miesto vystymą per savivaldą veikia neigiama prasme. Iki šiandien šių metodų bijo meras, kiti politikai. Per ką miestas stagnuoja, bijodami sprest rimtas problemas. Ypač strateginę reikšmę turinčio pramonės parko aktyvinimą. Kur visi aktyvina, tik Alytuj bijo net prabilt šia tema.

  Komentaras

  Konst. 2 str.- kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bent kam, kss kesinas į kostitucinę santvarką. Ypač kaip būdami viešais asmenimis, per nepagrystus privataus instituto instrumentus nepagrystai bando slopint, kad Alytuj niekas nedrystų rimčiau paanalizuot dėl galingų miesto labui neišnaudotų pramonės parko ir aerodromo potencialų. Bandymus įvest tvarką per nepagrystus privataus instituto priemones slopint be atsakomybės tokius įžeidinėjant, reketuot neįtinkančių šeimos turtus. Apie tai atvirai neslepiant ir teismo salėse atvirai.Tad tik viešinimas kaip priemonė priešintis. Nes teismo salėse akis į akį susidūrus, tokie patys alpinėja nuo savo patyčių,net mušt nėra kaip. Nes žmogiškai gaila, kaip savęs nesutramdydami patys iki mirtinų situacijų atsiduria. Nes tam momente neaišku,numirs ar ne, teisėsauga kaip.nesugebantys elementarių situacijų rimčiau žmoniškai sprest.

  Komentaras

  Labai susireikšminęs gražuolis. Ypač Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 dar net būnant politiku teismo salėj besityčiodamas iš alytiškio banditine leksika- kas ubagui davė teisę klaist aiškint, klykia teisėjai nurodinėjant ubagui dėl dideles baudas kad šeoma amžiais neišsimokėtų..- paskui stovėdamas pabalai ir drimba ant kėdės kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį.. Tik parodo pirštu advokatei į švarko kišenę iš kurios ana jam tabletę ištraukia.. Ir nurijęs kaip š.. krūva apdribęs sėdi tyliai.. Kaip nepakartojamas gražuolis. Nereikia nei mušt už patyčias, pats alpinėja. Dar gražiau, kad teidėsaugos nutrauktam tyrime pasleipant po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus, tokia pat leksika ir teisėja trisme net nevertino leksikos sutapimo. Nors buvo klausta. Gražuolis po moterų sijonais pridengtas..Alio verslininkai, vežkit savo lyderiui Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentui tablečių. Ir ne po smulkiai. Nes kuo daugiau teisėsauga jį spaudžia, tuo daugiau nesamonių ir tablečių. Taip gryžtaviešo asmens nepahrystų pagal privatų institutą reketuojamų centinių ieškinių likučiai į jų gerkles. Visų akyse patys savo nužmogėjimus demonstruoja.

  Komentaras

  Vakar kvietkelis mieste dainavo dainą - aš mylėjau tave, tau nežinant, tau nežinant tave aš myliu... Supratom, kad dainuoja apie savo meilę Leonavičiui. Meilė be atsako, kvietkelį gniuždo, tai ir rašo paklodes komentaruose apie savo svajonių objektą :)

  Komentaras

  Ar smegenys tokios skystos, kad nesuvokiate kas yra viešas asmuo ? Vakar mačiau Leonavičių mieste vaikštant, ir be apsaugų :) Nepagalvojat, kad to PRIVATAUS asmens kantrybė irgi baigsis dėl nepabaigiamo šmeižto ? Ar ne laikas tamstelei pas gydytojus kreiptis, nes kliedesių vis daugiau išpilat komentaruose. Siūlau naują temą, panagrinėti kodėl vis dar tyla apie Cesiulio žmonos policininkės padarytą avariją, kai partrernkė per žalią šviesoforą ėjusią moterį. Čia tiek niuansų jūsų fantazijai, pvz. kodėl meras draudė apie tą avariją rašyti, kodėl visuomenė neinformuojama kaip nubausta policijos pareigūnė ir t.t. ir t.t.

  Komentaras

  Klausimas viešam asmeniui S.Leonavičiui. Ar Alytuj drysta gatvėm pereit, apart firmoj po apsaugom sėdi? Nes nuo savo intrigų net teisme prieš alytiškį alpinėji..? Anos kadencijos tarybos paskutiniam posėdį laukė ateinant savivaldybės valdininkai, meras, nesulaukė. Dabar ant T.Pačėsos užmetei, tam bus įdomu tave sutikt. Tiriant savivaldybės Etikos komisijai spr. Nr.KPPn-16 anoj kadencijoj net kolegos tarybos nariai kvietės tave ateit į komisijos posėdį ir garbingai į akis paaiškint įtartinas situacijas, posėdį dalyvaujant ir alytiškiui, neatėjai. Nors kaip rinktas tarybos nsrys atsakingas ir atskaitingas, davęs priesaikas laikytis įstatymų, turi aiškint ir nepatogius klausimus. Kažkoks tik po anonimais drasus šmeižinėt ir kitus nužmogėjimus demonstruot. Nors visi alytiškiai iš kart atpažinsta, nors ir vaizduoji, kad kiti rašo. Kaip po to alytiškiam į akis žiūri, ar tik po tabletės..? Pinigautojas būnant viešu po nepagrystais priačiais institutais - bandė įsivest sau tvarką. Kur kiti veiši iki tiek degraduot sau neleidžia. O šis toks vienintelis liguistai susireikšminęs, apie save iškrypusias pasakas kuria. Ir liguistai pyksta, kad Alytuj tuo niekas netiki ir per rinkimus nerinkdami su visais jo titulais nuleidžia į politinę kanalizaciją. Nerenka net verslo visuomenė, kur anksčiau keletų vietų taryboj nuo jų balsų užtekdavo, dabar ir tie nerenka pasišlykštėję tavo užkuliusinių metodų. Kaip toks gali būt Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidenro poste, iki šiol neskiriantis viešo asmens ir privataus statuso skirtumų?

  Komentaras

  Į praėjusią kadenciją per rinkimus viešas asmuo S.Leonavičius į tarybą pateko per T.Pačėso vestą judėjimą Už Alytų. Pradžioj kartu taryboj mandrinos. Vėliau tradiciškai dėl kaž ko susierzino. Po to buvęs politikas S.Leonavičius sklaidės per frakcijas nerasdamas vietos. Po ko perpratę jų tikrus tikslus alytiškiai nerinko per rinkimus. O žemiau komentaruose pila ant T.Pačėso šmeižinėdamas, kur su kuo kavą geria...Nuo alytiškio teisme už patyčias į marmuzę, kad prieš spėjo pats nualpt. Raunas ant T.Pačėsos šmeižinėdamas. O teisėsauga Alytuj veikia kaip erzelynų lygiose vietose kelėjai. Neištirdami net elementarių situacijų ir palikdami erzelynams kelt landas.Būt Marijampolės teisėsaugos lygis, staigiai Alytuj intrigos bsigtūs ir miestas per savivaldą gerai tvarkytųsi. Dabar kaip pasmerkti mobingams vieni iš kitų.

  Komentaras

  Vėl paskutiniuose komentaruose samoningai šmeižinėjamas alytiškis po Alytaus prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant dėka. Ten ryrime palikta nustatyta, kad žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Tai yra paslėpti po ,,moters sijono" atsakomybe išstatanr. Nors požymiai nusikalstamos veikos gaujoj po kitų asmens duomenimis, prieš vieną tesiami iki dabar. Nes alytiškis su T.Pačėsa niekad kavos negerės, o šeima evakuota iš Alytaus nuo banditinių metodų spaust per šeimos narius neet per teisėsaugą, kaip prie alytiškio neranda kaip prisikabint, nuslopint. Kad nedrystų miesto labui viešint dėl pramonės parko ir aerodromo- orlaivio buvusių sasajų. Tad rimtas pagrindas pagal LR BK 217,1, prokurorui atnaujint Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 nekūnkretinant, iki pilno konkretinimo. Kas konkrečiai rašinėjo žeidžiančius komentarus po moters asmens duomenimis. Kartu vertinant viršo asmens ir tuo met politiko Vilniaus pramonės amatų rūmų prezidento S.Leonavičiaus elgedį Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 metu pagal nepagrystą privataus instituto ieškinį. Kur net teismo salėj nužmogėjusio elgedį. Kur pradžioj reikalauja iš alytiškio leidimo vinklui, psichinės pažymos. Paskui pats alpsta prieš alytiškį besityčiodamas užgirdęs nepatogų klausimą, kur gyrės kovojas už žmones dėl atliekų, paklausius kur kaip tarybos nario raštu teikti siūlymai tarybai, vėrės banditine lekdika. Kas ubagui davė teisę aiškint kalbėt, klykė nurodydamas teisėjai skirt ubagui dideles baudas kad šeima neišsimokėtų. Kas visa tai Konst. 22,33, 109,110,114,118 straipsnių pažeidimai ir net teismo salė tam momentui paversta kaip banditų landynė su banditine leksika. Tad nuo šių banditinių užmačių alytiųkio šeima rvakuota iš Alytaus. Po tokių nužmogėjimų,kur nusivaidinęs viešas asmuo dribo pabalęs ant kėdės, tik pirštu parodė advokatei į švarko kišenę, iš kurios ana jsm tabletę ištraukė. Kur ją nurijęs sėdėjo kaip š. apglebęs prieš alytiškį kitoj stalo pusėj. O teisėja D.Kvedaravičienė, vietoj kad tramdyt politiką, tik perbalus žiūrėjo. Dar išsityčioję iš alytiškio skyrė 2600 eurų baudos kaip už bajoro garbės asmens įžeidimą, kad tas tiesiog teismo salėj nualpo besityčiodamas. Štai kokią tvarką bajorai ant Alytaus bando įvest. Kur teisme pats viešas asmuo S.Leonavičius pridėjo pažymą, kad tuo met orlaivis priklausė jo vadovautai firmai. Reiškia buržujus laiko firmai priklausiusį orlaivį ant aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės ir nematykit, kokius mokesčius moka. O ubagus tik kiršina į apačias erzintis apsimesdamas aršiu kovotoju už alytiškius ir miesto interesus. Bijodamas suvokt, kad aytiškiai perprato jo tikrus kėslus ir per rinkimus tokių urmu su jų sarašais nerinko. Ir komentaruose vėl sklaidos manydamas, kad teisėsauga visą laiką pridengs ,,po moters sijonu". Nors teismo salėj atsidūręs akis į akį su alytiškių pats alpinėja nuo savo nužmogėjimų. Net mušt už patyčias nereikia. O teisėsauga, pamynus savo garbę ir žmoniškumus pridengiant oligarchą, pačių reikalas. Bandyt tapt žmonėmis ištaisant šią spragą, ar įrodo lieka nužmogėjusiais kaip ir šis. Ko metodus per rinkimus nerinkdami alytiškiai pasmerkė. Nes nenori ir nepalaiko tokių nužmogėjimų metodų. Plius šios kadencijos savivaldybės Etikos komisija, kad stabdyt šiuos nužmogėjimus, gali atsinaujint anos kadencijos pradėtą tyrimą Nr.KPPn-16 šio viešo asmens elgedio atžvilgiu, ir tais pačiais pagrindais kaip komisija kreiptis į teisėsaugą konkretint savo laiku Alytaus prokuratūros nutrauktą tyrimą kartu vertint viešo asmens S.Leonavičiaus elgesį Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 metu, tiriant sav. Etikos komisijai ir viskč viešint visuomenei. Dėl teismo, kur jei po tokių nužmogėjimų net teismo salėj tuo met teismo pirmininkė pagal Teismų įst. 84,4 nesiūlo kelt teisėjai D.Kvedaravičienei drausminės bylos dėl Konstitucijos įstatymų užtikrinimo teismo sslėj ir per ką iki alpinėjimų ir tablečių prieina, nesidomi tablečių kilme ..- ar tolerioja alytiškiai tokius nužmogėjimus? Kaip ir naujos Alytaus teismo vadovės, kur iš esmės jos tuo met ir dirbo bei gerai žino? O Alytuj iki tiek apsileist negalima, kad atskiri net teismo salėse ar per neištirtus tyrimus iki dabar net per komentarus liguisti nužmogėjimų lygy čiūdinasi. Nes jei alytiškiai toleruos, ryt poryt neįtiks oligarchėliui ir tyčiojas būdami viešais asmenimis per nepagrystus privatus institutus net reketuodami neįtikusių šeimos turtus. O pas juos kaip įprasta, tokiais metodais krautis milijonus. Nes būt neįprasta ir teisėsaugai, staigiai patys pagal įstatymus sudirbtų. O čia kaip ponam viskas surašyta, o jie gaudami valdiškus atlyginimus imituoja. Tad tegu eina tarnaut pas ponus, o darbo vietas užleidžia prinicipingiems, kurie laikosi įstatymų ir gina miesto interesus. Nes Konst. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. O Alytuj pas vienintelius pustuščias pramonės parkas, kaip visur aktyvina gerinant regionų ekonomiką.

  Komentaras

  Kažkur buvo komentaruose parašyta, kad kvietkelis, galimai, yra impotentas. Pradedu tikėti. Žmona nuo jo pabėgo. Jį domina tik vyrai, nes jau penkti metai priekabiauja prie gražaus, išvaizdaus vyriškio. Net teismas kvietkelio nesustabdė. Priekabiauja prie Leonavičiaus ir šiandien...

  Komentaras

  Treneris gavo baudą už tai, kad iškoliojo gydytojus, o jo draugelis kvietkelis, su kuriuo treneris miesto kavinukėse gerdavo kavą, dabar komentaruose loja ant Leonavičiaus. Kur ryšys ? Prie ko čia gerb. Leonavičius ? Du draugeliai susitarė kaip nukreipti dėmesį nuo trenerio chuliganiško elgesio įvertinimo ? O gal žebravotojas eilinį kartą vėl pardavė savo supuvusį liežuvį ? Siūlome kvietkeliui panagrinėti temą apie tai kiek šimtų tūkstančių miesto biudžeto pinigų subyrėjo į trenerio privataus klubo kišenes, kol jis sėdėjo taryboje. Bent jau būtų apie straipsnio herojų komentaras. O gal kvietkelis papasakotų kaip jį du kartus nuteisė už žmonių šmeižtą ?

Kiti straipsniai