Te­ro­ras prieš Uk­rai­nos ci­vi­lius – vie­nin­te­lė Mask­vos ka­ri­nė sėk­mė (2)

Ry­tas Sta­se­lis
Rytas Staselis
Ru­si­jos ka­ri­nio oro lai­vy­no pa­leis­ta ra­ke­ta š. m. sau­sio 14 d. pa­tai­kė į tai­kų dau­gia­bu­tį Dnip­ro mies­te. Spro­gi­mas nu­šla­vė, įvai­riais duo­me­ni­mis, nuo pus­an­tros iki dvie­jų stam­biap­lokš­ti­nio na­mo laip­ti­nių. Tuo me­tu, ka­da ra­šau šį teks­tą, žu­vu­sių­jų skai­čius ar­tė­ja prie pen­kias­de­šim­ties, su­žeis­tų­jų – link šim­to. Tarp jų jau­ni žmo­nės, vai­kai, sen­jo­rai.

Ru­sų pa­sau­lis taip va­duo­ja uk­rai­nie­čius iš juos pa­ver­gu­sių „uk­ro­na­cių“ prie­spau­dos. Iš­ra­šant po ke­lias­de­šimt ke­lia­la­pių į ka­pi­nes ur­mu.

Ra­ke­ta X-22, ku­ri at­skrie­jo į Dnip­rą, bu­vo su­kur­ta dar So­vie­tų Są­jun­go­je. Kon­struk­to­riai ją ėmė ręs­ti dar 1958 m. Po de­šimt­me­čio jo­mis ofi­cia­liai bu­vo pra­dė­ta gin­kluo­ti SSRS stra­te­gi­nės reikš­mės oro lai­vy­no pa­jė­gos.

Šios ra­ke­tos ofi­cia­liai yra lai­ky­tos prieš­lai­vi­nė­mis. Pa­grin­di­nė mi­si­ja jos ne­šė­jams – stra­te­gi­niams bom­bo­ne­šiams – mė­gin­ti su­nai­kin­ti JAV lėk­tuv­ne­šių gru­pes van­de­ny­ne. To­dėl X-22 ko­vi­nė gal­vu­tė pir­miau­sia bu­vo 1 me­ga­to­nos ga­lios bran­duo­li­nė.

Jei­gu jos ko­vi­nė da­lis bu­vo už­pil­do­ma kon­ven­ci­niais sprog­me­ni­mis, tai jų kie­kis sie­kė sun­kiai su­vo­kia­mus 960 kg tro­ti­lo ek­vi­va­len­to.

Kaip ra­šo­ma ka­ry­bos li­te­ra­tū­ro­je, X-22 yra vel­niš­kai ne­tiks­lios – tik pu­sė jų pa­leis­tos į tai­ki­nius pa­tai­ko su pa­klai­da, sie­kian­čia 600 me­tų. Ka­da to­kiu taik­lu­mu bran­duo­li­niu gin­klu tai­ko­ma­si į lėk­tuv­ne­šius van­de­ny­ne – ko ge­ro, vi­sai pa­ken­čia­ma.

Ta­čiau šau­dant į tai­ki­nius tai­kiuo­se mies­tuo­se – tu­ri­me Dnip­ro tra­ge­di­ją, ka­da į stam­biap­lokš­tį na­mą virš­gar­si­niu grei­čiu at­skrie­ja be­veik to­na sprog­me­nų, ne­la­bai su­pai­sy­ti, kas ir kur bu­vo tik­ra­sis ra­ke­tos tai­ki­nys.

Be­je, šių ra­ke­tų po So­vie­tų Są­jun­gos su­by­rė­ji­mo tu­rė­jo ir Uk­rai­na kar­tu su da­li­mi žlu­gu­sios vals­ty­bės bran­duo­li­nės gin­kluo­tės. Ta­čiau spau­džiant Va­ka­rų ša­lims su­ti­ko jas per­duo­ti Ru­si­jai. Da­bar tos ra­ke­tos skrie­ja at­gal.

Ru­si­jos ra­ke­tų ata­kos per­nai va­sa­rį pra­si­dė­ju­sia­me Mask­vos ka­re prieš Uk­rai­ną jau ta­po įpras­tu reiš­ki­niu. Tik jų sėk­mė li­gi­šiol bu­vo abe­jo­ti­na. Ka­ro pra­džio­je ru­sų ka­riuo­me­nei ne­pa­vy­ko gau­siais ra­ke­tų ir avia­ci­jos smū­giais su­nai­kin­ti Uk­rai­nos ka­riuo­me­nės in­fra­struk­tū­ros.

Vė­liau – pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je – ša­lies ener­ge­ti­kos in­fra­struk­tū­ros, nors ir bu­vo sa­ko­ma, kad Uk­rai­nos ener­ge­ti­ka po ant­puo­lių de­šim­ti­mis ra­ke­tų bu­vo „prie ri­bos“. Ta­čiau štai ata­kos prieš tai­kius gy­ven­to­jus, re­gis, tam­pa efek­ty­vios.

Ra­ke­tų te­ro­ras lei­džia ru­sams ti­kė­tis, kad po ku­rio lai­ko, pa­var­gę nuo bai­mės, ar­ti­mų­jų ne­tek­čių, uk­rai­nie­čiai ga­li im­ti spaus­ti sa­vo val­džią kaip nors siek­ti tai­kos de­ry­bų ar bent pa­liau­bų.

Kol kas į tai ne­pa­na­šu. Ta­čiau ne­ži­nia, kaip bus po ke­lių mė­ne­sių, jei­gu per tą lai­ką ra­ke­tų ata­kos prieš ci­vi­lius Krem­liaus bus vyk­do­mos me­to­diš­kai nuo­sek­liai. Vien X-22 So­vie­tų Są­jun­go­je bu­vo pa­ga­min­ta dau­giau tūks­tan­čio. Ta­čiau tai ne vie­nin­te­lis gin­klas, nuo ku­rio šio ka­ro me­tu žūs­ta tai­kūs uk­rai­nie­čiai.

Kon­trar­gu­men­tų prieš ra­ke­tų ata­kas uk­rai­nie­čiai kol kas ne­tu­ri. Va­ka­rų ša­lių da­bar tie­kia­ma prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos įran­ga dau­giau­sia yra skir­ta ko­vo­ti su avia­ci­ja ir spar­nuo­to­sio­mis iki­gar­si­nė­mis ra­ke­to­mis.

Reikš­min­giau­sias X-22 pra­na­šu­mas prieš Uk­rai­nos tu­ri­mą gin­kluo­tę yra grei­tis, vir­ši­jan­tis gar­są 3–6 kar­tus.

Ti­kė­tis, kad JAV Uk­rai­nai per­duo­tų šiuo me­tu efek­ty­viau­sią pa­sau­ly­je prieš­ra­ke­ti­nį gin­klą – sis­te­mą „Aegis“ yra nai­vo­ka. Vie­na ver­tus, dėl jos slap­tu­mo, ki­ta ver­tus – dėl dar ne li­gi ga­lo už­baig­tos jos ban­dy­mų pro­gra­mos.

To­dėl, jei­gu at­sig­ręž­tu­me at­gal ir įver­tin­tu­me Va­ka­rų pa­ra­mos Uk­rai­nai pa­tir­tį, ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad „Aegis“ į Uk­rai­ną ga­lė­tų at­ke­liau­ti ge­ro­kai po to, ka­da jos ka­riuo­me­nė bus ap­gin­kluo­ta vien va­ka­rie­tiš­ka ar­ti­le­ri­ja, tan­kais bei šar­vuo­to­sio­mis ma­ši­no­mis, taip pat di­dži­ą­ją da­lį jos ka­ro avia­ci­jos su­da­ry­tų va­ka­rie­tiš­ki lėk­tu­vų mo­de­liai.

Pa­dė­tis – be iš­ei­ties?

Va­ka­rams, ko ge­ro, ver­tė­tų dar­syk įsi­gi­lin­ti, ką per­nai sa­kė Uk­rai­nos gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las Va­le­ri­jus Za­luž­nas: jo ša­liai reik­tų tie­siog tu­rė­ti to­kių gin­klų, kad Mask­va ži­no­tų – dėl ka­ri­nio te­ro­ro prieš ci­vi­lius vie­ną gra­žią die­ną rim­to at­sa­ko te­oriš­kai ga­li su­lauk­ti bet ku­ris Ru­si­jos eu­ro­pi­nės da­lies mies­tas.

Tai ne­reiš­kia, kad ga­vu­si to­kių gin­klų Uk­rai­na tuo­jau im­tų juos nau­do­ti. Ta­čiau Mask­vai bū­tų svei­ka vien ži­no­ti, kad to­kios gin­kluo­tės Uk­rai­no­je tie­siog yra.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai