Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius: ko­kie mes, to­kia ir val­džia! (8)

Valerijus Vencius: „Vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė, kad su­gal­vo­ti, įgy­ven­din­ti bei at­sa­ky­ti už re­zul­ta­tą tu­ri tik mies­to me­ras, ta­ry­ba ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga.“
Valerijus Vencius: „Vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė, kad su­gal­vo­ti, įgy­ven­din­ti bei at­sa­ky­ti už re­zul­ta­tą tu­ri tik mies­to me­ras, ta­ry­ba ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga.“
Kiek­vie­nas iš mū­sų tur­būt su­tiks, kad ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me, ku­ria ne val­džia, o mes vi­si. Sa­vo dar­bu, įdė­to­mis pa­stan­go­mis bei, kas, ma­no nuo­mo­ne, pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai ak­tu­a­lu, ak­ty­viai re­a­guo­da­mi į val­džios pri­ima­mus spren­di­mus ar da­ly­vau­da­mi juos ini­ci­juo­jant.

Bū­ti pi­lie­čiu reiš­kia, kad pri­va­lo­me pa­lai­ky­ti vals­ty­bės tei­si­nę kul­tū­rą ir pri­si­im­ti ne tik tei­ses, bet ir tam tik­ras pa­rei­gas.

Bū­ti pi­lie­tiš­ku – vyk­dy­ti dau­giau pa­rei­gų ir bū­ti ak­ty­ves­niam: do­mė­tis so­cia­li­ne, kul­tū­ri­ne, po­li­ti­ne ap­lin­ka, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, sa­va­no­riš­ko­se veik­lo­se ir spren­di­mų pri­ėmi­muo­se.

Čia pa­si­gen­du ak­ty­ves­nio aly­tiš­kių da­ly­va­vi­mo. Vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė, kad su­gal­vo­ti, įgy­ven­din­ti bei at­sa­ky­ti už re­zul­ta­tą tu­ri tik mies­to me­ras, ta­ry­ba ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga. Ki­ta ver­tus, nuo­lat ne­se­kan­tiems Aly­taus po­li­ti­nės pa­dan­gės nau­jie­nų aly­tiš­kiams yra su­dė­tin­ga su­si­gau­dy­ti, kas, ka­da ir ko­dėl vyks­ta. O ži­no­ti – ir svar­bu, ir rei­kia.

Ma­nau, kad rin­kė­jai ga­li da­ry­ti re­a­lią įta­ką iš­rink­tiems ta­ry­bos na­riams bei pri­si­dė­ti prie sėk­min­ges­nio ir gra­žes­nio Aly­taus kū­ri­mo.

Iš­ma­ny­mas su­tei­kia re­a­lias ga­li­my­bes veik­ti. Pui­kus to pa­vyz­dys: fi­xe idė­jos „iš gied­ro dan­gaus“ nu­griau­ti vie­ną iš nau­jau­sių (pa­sta­ty­tą 1989 me­tais) Aly­taus mo­kyk­lų ir sta­ty­ti nau­ją su­stab­dy­mas ak­ty­vaus ben­druo­me­nės įsi­ki­ši­mo dė­ka.

To­kia pa­ti si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė ir svars­tant švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­no da­lį, kai bu­vo at­si­ra­du­si iš­ny­ki­mo grės­mė „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui.

Ir man te­ko ga­na daug pri­si­dė­ti prie šių ug­dy­mo įstai­gų iš­li­ki­mo, to­dėl bu­vo pa­reng­tas al­ter­na­ty­vus ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riam po karš­tų dis­ku­si­jų (di­de­liam šių mo­kyk­lų ug­dy­ti­nių tė­ve­lių džiaugs­mui) ta­ry­ba pri­ta­rė.

Tik ke­li ta­ry­bos na­riai ne­pa­lai­kė­me spren­di­mo įves­ti pa­pil­do­mą 15 Eur fik­suo­tą (abo­nen­ti­nį) mo­kes­tį už vai­kų iš­lai­ky­mą dar­že­liuo­se. Ka­ran­ti­no me­tu dar­že­li­nu­kų tė­ve­liams tai su­kė­lė pa­pil­do­mas iš­lai­das, nes vai­kai ne­ga­lė­jo lan­ky­ti dar­že­lių, bu­vo pri­žiū­ri­mi ir ug­do­mi tė­vų, o mo­kes­tis ir to­liau skai­čiuo­ja­mas.

Lai­mei, ta­ry­ba pri­ta­rė ma­no pa­reng­tam spren­di­mui, kad fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis ne­mo­ka­mas ar­ba ma­ži­na­mas pro­por­cin­gai lan­ky­tų die­nų skai­čiui, kai vai­kas ne­lan­ko ug­dy­mo įstai­gos ka­ran­ti­no me­tu.

Da­liai vai­kų su­grį­žus į mo­kyk­las, di­de­liu pa­sie­ki­mu lai­kau ir spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo bu­vo už­tik­rin­ti trūks­ta­mi 24,75 mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tai dirb­ti su ne­įga­liais vai­kais Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­go­se. Ka­dan­gi pats esu lan­kę­sis kla­sė­se, ku­rio­se mo­ko­si ir ne­įga­lūs vai­ku­čiai, pui­kiai ma­čiau, koks di­džiu­lis po­rei­kis bu­vo ki­lęs pa­si­telk­ti dau­giau mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų ir taip pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę vi­siems vai­kams.

Be­si­gi­lin­da­mas į so­cia­li­nes pro­ble­mas, at­krei­piau dė­me­sį į ma­žė­jan­tį aly­tiš­kių gims­ta­mu­mą. O juk de­kla­ruo­ja­me, kad Aly­tus – šei­mų mies­tas. Ma­nau, kad vie­nas iš ga­lin­čių pa­dė­ti veiks­nių – dau­giau jau­nų (ir ne tik) tė­ve­lių mū­sų mies­te, t. y. ska­tin­ti gy­ven­ti Aly­tu­je ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos re­gist­ra­ci­jos ad­re­są de­kla­ruo­ti bū­tent čia.

Ma­nau, kad tė­ve­liams bū­ti­na ir šiek tiek pa­dė­ti, to­dėl „gi­mė“ ma­no teik­tas ta­ry­bos spren­di­mo „Dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vien­kar­ti­nės pa­ra­mos gi­mus vai­kui sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mas, pa­gal ku­rį gi­mus ma­ža­jam aly­tiš­kiui ar aly­tiš­kei sa­vi­val­dy­bė ski­ria vien­kar­ti­nę 300 eu­rų iš­mo­ką.

Ta­čiau grįž­tant prie aly­tiš­kių ben­druo­me­nės įta­kos mies­to val­džiai, de­ja, ne vi­sais Aly­tui jaut­riais klau­si­mais vi­suo­me­nės ak­ty­vu­mas bu­vo jun­ta­mas. Kaip an­tai ta­ry­bai svars­tant klau­si­mą dėl VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ lik­vi­da­vi­mo. Dis­ku­tuo­jant ir ko­mi­te­tuo­se, ir ta­ry­bos po­sė­dy­je ar­gu­men­tuo­tai pa­si­sa­kiau, kas grės mies­tui at­si­sa­kius ge­rai dir­ban­čios įmo­nės. Nuo­gąs­ta­vi­mai iš­si­pil­dė: vis daž­niau so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei spau­do­je skai­to­me apie žen­kliai su­pras­tė­ju­sią tvar­ką vie­šo­sio­se mies­to erd­vė­se, ku­rias pri­žiū­rė­jo mi­nė­ta įmo­nė, šiukš­lių kal­nus par­kuo­se, ne­pri­žiū­ri­mus įren­gi­mus, po pra­ėju­sios žie­mos ne­su­tvar­ky­tus ža­liuo­sius plo­tus. Tai tik ke­li aki­vaiz­dūs pa­vyz­džiai apie aly­tiš­kių ga­li­my­bę da­ry­ti įta­ką ta­ry­bos bei ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mams.

Bet yra da­ly­kų, į ku­riuos su­dė­tin­ga net ir tos sri­ties spe­cia­lis­tams įsi­gi­lin­ti ne­tu­rint vi­sos rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos ar ne­ži­nant gi­lu­mi­nių po­li­ti­nių pro­ce­sų. Nau­jau­sias to pa­vyz­dys – sa­vi­val­dy­bės įmo­nės UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“ aki­vaiz­džiai pra­stė­jan­ti veik­la, kai ta­ry­bos na­riai, ne­ga­vę vi­sos rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos, tu­rė­jo net at­ski­rai bal­suo­ti ko­mi­te­te, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­teik­tų me­ti­nes fi­nan­si­nes ata­skai­tas. Dėl to ta­ry­bos po­sė­dy­je šios įmo­nės 2020 me­tų veik­los ata­skai­tai ne­bu­vo pri­tar­ta. Bet ši te­ma ver­ta at­ski­ro straips­nio.

Kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės veik­los krau­jas – lė­šos, o jos kas­met pa­skirs­to­mos kon­kre­čioms sri­tims ta­ry­bos spren­di­mu. De­ja, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės virš 70 mln. eu­rų biu­dže­to su­ma 2021 me­tams, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pa­skirs­ty­ta ne­op­ti­ma­liai, o 2020 me­tams su­pla­nuo­to biu­dže­to vyk­dy­mas bu­vo ne­efek­ty­vus ir ne­nau­din­gas. Nes tik šių me­tų sau­sį ta­ry­bos na­riai su­ži­no­jo tik­rą 2020 me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo re­zul­ta­tą – ne­pa­nau­do­tas li­ku­tis be­veik 7 mln. eu­rų! Tai su­da­ro apie 10 proc. me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Vi­si pui­kiai ži­no ir pri­ta­ria, jog švie­ti­mo įstai­goms, ir ne tik, rei­ka­lin­gas žy­miai di­des­nis dė­me­sys ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui, nei ke­le­tą pas­ta­rųjų de­šimt­me­čių po­li­ti­kai skir­da­vo. Apie tai ne kar­tą vie­šai esu sa­kęs. Aly­taus mies­to biu­dže­to ski­ria­mos lė­šos mo­kyk­lų iš­lai­ky­mui yra vie­nos ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je!

Lan­kant švie­ti­mo įstai­gas man rė­žia akis de­šimt­me­čius ne­tvar­ky­tos pa­tal­pos, su­rū­di­ję vamz­dy­nai, ne­eko­no­miš­kos šil­dy­mo sis­te­mos ir ne­baig­ti re­no­vuo­ti pa­sta­tai.

Šie­met klau­sant įstai­gų va­do­vų ata­skai­tas pa­aiš­kė­jo, kad ke­lio­se ug­dy­mo įstai­go­se yra įsi­vei­sęs svei­ka­tai pa­vo­jin­gas pe­lė­sis, ku­riam iš­nai­kin­ti rei­ka­lin­gos įstai­goms trūks­ta­mos lė­šos. Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se re­to­riš­kai klau­siu, ko mes dar lau­kia­me? Kol kai ku­rias įstai­gas tik­rai teks už­da­ry­ti dėl itin pras­tos jų būk­lės? Ko­dėl tin­ka­mai ne­ski­riant lė­šų vi­sa at­sa­ko­my­bė per­ke­lia­ma įstai­gų va­do­vams? Ką jie ga­li pa­da­ry­ti ne­tu­rė­da­mi fi­nan­si­nių ga­li­my­bių? Tuo pat me­tu mies­to va­do­vai nuo­lat skun­džia­si pi­ni­gų trū­ku­mu, bet ki­ta ran­ka šim­tus tūks­tan­čių ski­ria rep­re­zen­ta­ci­jai, ga­li­my­bių stu­di­joms, spor­to klu­bų rė­mi­mui, ki­tiems abe­jo­ti­nos nau­dos pro­jek­tams.

Ir kar­tu net­gi pra­ran­da­mas vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas (tu­riu ome­ny­je daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­sio S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­konst­ruk­ci­jos klau­si­mą). Ką tai pa­ro­do? Ne­mo­kė­ji­mą pla­nuo­ti ir net aki­vaiz­dų me­lą? Ma­no nuo­mo­ne, ne tik ne­mo­kė­ji­mą pla­nuo­ti... Gal vis dėl­to ge­rai ži­no­mas po­sa­kis tin­ka ir Aly­taus val­džios at­ve­ju: žu­vis pū­va nuo gal­vos?

 

Šiuo me­tu man, kaip ir ki­tiems aly­tiš­kiams, ne­ri­mą ke­lia sa­vi­val­dy­bės pla­nai iš es­mės keis­ti Jau­ni­mo par­ko, ku­ris įkur­tas dar 1982 me­tais ir už­ima 36,6 ha, kon­cep­ci­ją. Da­lį par­ko te­ri­to­ri­jos – apie 14 ha už­ima na­tū­ra­liai au­gan­čios pu­šų gru­pės, ki­ta te­ri­to­ri­ja ap­žel­din­ta, for­muo­jant at­vi­ras ir pu­siau at­vi­ras erd­ves, pa­gar­biai iš­ryš­ki­nant vie­tos gam­tą, ne­pa­kei­čiant rel­je­fo.

Par­ko pro­jek­to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas V.Jo­de­lė ir ar­chi­tek­tės A.Ger­cie­nė (ap­žel­di­ni­mas), S.Vai­čai­ty­tė ja­me su­kū­rė pir­mą­ją Lie­tu­vo­je me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ją, sa­vo ryš­kio­mis spal­vo­mis su­tei­kian­čią sa­vi­tą vei­dą par­kui. Šian­dien Jau­ni­mo par­kas la­biau pri­tai­ky­tas ren­gi­niams ir tiek ra­miam, tiek ak­ty­viam po­il­siui: čia įreng­tos vai­kų žai­di­mų, šach­ma­tų, spor­to, ried­len­čių-rie­du­čių, par­kū­ro aikš­te­lės, pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai, įreng­ta dvi­ra­čių kal­ne­lių tra­sa ir tin­kli­nio aikš­te­lės.

Ma­no ini­cia­ty­va tre­ti me­tai vei­kia nuo­lat pri­žiū­ri­mas kny­gų na­me­lis, taip pat as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis įreng­tos sū­py­nės. Aly­tiš­kiai pa­mė­go, be­je, taip pat ma­no pa­siū­ly­tą ir įgy­ven­din­tą „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ pro­jek­tą keps­ni­nės zo­ną.

Tik iš spau­dos bei me­ro pa­si­sa­ky­mų so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­ži­no­jo­me, kad par­ko cen­tri­nė­je da­ly­je esan­čią vai­kų žai­di­mo aikš­te­lę ren­gia­ma­si iš­kel­ti ir įreng­ti krep­ši­nio aikš­ty­ną. O vi­sų am­žiaus gru­pių vai­kus (šiuo me­tu jie yra pa­si­skirs­tę per dvi skir­tin­gas vie­tas) su­telk­ti vie­na­me, pa­ly­gin­ti ma­ža­me, plo­te prie skulp­tū­ros „Van­dens ma­lū­nas“. Ne­gi bus ga­li­ma vai­kams kars­ty­tis ir ant jos? Dar la­biau nu­ste­bi­no sa­vi­val­dy­bės vie­šai skel­bia­mas par­ko su­skirs­ty­mo į zo­nas pla­nas, ku­ria­me sen­jo­rai tik­rą­ja žo­džio pras­me nu­grū­da­mi į par­ko pa­kraš­tį! Man ėmus do­mė­tis šia te­ma aly­tiš­kiai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo – ne da­bar­ti­nis mies­to me­ras par­ką su­kū­rė, ne jo ga­liai keis­ti tai, kas yra gra­žu ir pa­to­gu bei rei­ka­lin­ga, te­rei­kia tik tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti.

Kaip an­tai dar pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­tį vie­šai kė­liau klau­si­mą, ko­dėl stai­ga din­go be­veik trys de­šim­tys par­ko šiukš­lių dė­žių, o nau­jos iki šiol taip ir ne­įreng­tos? Kiek man yra ži­no­ma, pro­jek­ti­niai Jau­ni­mo par­ko per­tvar­kos dar­bai jau vyks­ta, tad ar ne­teks ar­ti­miau­siu me­tu ini­ci­juo­ti pe­ti­ci­jos ir šiuo klau­si­mu...

Ma­ny­čiau, aly­tiš­kiai ga­lė­tų ak­ty­viau pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ne tik dėl šios lais­va­lai­kio zo­nos, bet ir dėl Mies­to so­do, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu ypač pras­tai at­ro­do. Tai pa­dė­tų at­kreip­ti ir di­des­nį mies­to ta­ry­bos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dė­me­sį.

Šis straips­nis ga­lė­tų bū­ti ke­lis kar­tus il­ges­nis dės­tant apie ma­no nu­veik­tus ta­ry­bo­je dar­bus bei nag­ri­nė­jant mies­tui svar­bias te­mas. Ne­si­plės­da­mas no­riu tik pa­sa­ky­ti, kad apie šiuos ir dar dau­ge­lį mies­tui ak­tu­a­lių klau­si­mų nuo­lat pa­si­sa­kau sa­vo feis­bu­ko pus­la­py­je, ra­šau straips­nius spau­do­je. To­dėl aly­tiš­kius ra­gi­nu ne tik ra­šy­ti ko­men­ta­rus, bet ir sa­vo idė­jas, kri­ti­ką, pa­siū­ly­mus teik­ti ta­ry­bos na­riams ben­druo­ju elek­tro­ni­niu pa­štu ta­ry­ba@aly­tus.lt ar­ba kiek­vie­nam as­me­niš­kai (elek­tro­ni­nių pa­štų ad­re­sai yra nu­ro­dy­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je).

Bū­ki­me ak­ty­vūs sa­vo mies­to šei­mi­nin­kai, da­ry­ki­me įta­ką iš­rink­tiems ta­ry­bos na­riams ko­ky­biš­kiau dirb­ti mies­tui ir mums vi­siems.

 

P. S. Spausdinama vadovau­jan­tis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Krepšinio aikštelė turi būti padaryta, kur nors kitoje vietoje. Jaunimo parke yra daug vietos ir galima sugalvoti, kur įrengti ją. Mažiesiems ši vieta yra labai gera ir nėra reikalo perkelti jos. Matosi, kad mąstymai ne kokie jūsų . Jums, tik griauti, perkelti ir viską daryti iš naujo. Geriau nupjaukite žole, kad patogiau būtų mūsų mažiems vaikuciams vaikščioti ir bėgioti.

  Komentaras

  Nesamonė krepšinio aikštelę įrengti vietoje vaikų žaidimų aikštelės. Tai puiki vaikučių žaidimų vieta prie knygų namelio. Krepšinio aikštelei galima surasti (ir būtina), nes šioje vietoje jai tikrai ne vieta.

  Komentaras

  Jaunimo parkas labai gražus koks dabar yra,bet akylesnės priežiūros reikėtų. panaši padėtis kaip mieste mėtosi šiukšlės,kažkokie konteineriai, griuvėsiai išpaišyti.Po tarybos nario išsakytos nuomonės ir man kliūva nepriežiūra.

  Komentaras

  Jaunimo parko metalo plastikos skulptūrų kūrimą ir pačią idėją iniciavo tuometinis Alytaus miesto vyr. dailininkas a.a. Albertas Stankevičius. Grupė jo draugų ir pažįstamų iš visos Lietuvos jį kūrę, gyveno Alytuje keletą mėnesių ir dirbo. Neklaidinkite žmonių ,Tarybos nary. Mes viską pamename ir patys. Eikite dirbti.

  Komentaras

  Niekaip negaliu sutikti su požiūriu, kad ,kaip žinia, merai su valdžia pyzdi..a ir vagia , o jau ,,kadangi popierinė prokuratūra nieko neranda atsakome mes visi gyventojai!
  Niekam tikusi ir atsilikusi lanzberginė rinkimų tvarka, neleidžianti atšaukti išrinktų deputatų, nusipirkusių vietą partiniuose sąrašuose, sudaro galimyvbę vogti ir pyzdi...
  Ją senai reikia išmesti į šiūkšlyną, kartu su ta lanzberkūrių konstitucija, leidžiančia griauti atomines, dovanoti žydams su primokęjimu Mažeikius , vilkinti kyšininkų masiulių, teismus ,darant iš vagių Neringos fundatoriųs....Kol nebus personalinės atsakomybės ir bus partiniai sąrašai per balsavimus, nieko doro iš Lietuvos nebeliks!

  Komentaras

  ką dar alytiškiai turi daryti, kad miesto taryba, savivaldybė pradėtų dirbti? Ne tuos išrinkome?
  Bet iš kur mums žinoti, kad, išrinkus socdemą, jis greitai tampa jau ne socdemu, o velniai žino kuo?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.