Ta­ry­bos na­rio Po­vi­lo La­bu­ko ini­cia­ty­va – vė­lia­vos abie­jo­se An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną pu­sė­se

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Liepa 9
trispalvė
Iškilmingai keliama trispalvė. Vėliavų iškėlimo ceremonijoje (iš kairės) – Seimo narys Audronius Ažubalis, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, tarybos narys Povilas Labukas, vicemerė Jurgita Šukevičienė, administracijos direktorius Rolandas Juonys, dekanas Arūnas Užupis, tarybos narys Edmundas Čečėta ir vicemeras Šarūnas Klėgeris. Zitos Stankevičienės nuotr.
Lie­pos 5-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­nos iš­va­ka­rė­se, Aly­tu­je, abie­jo­se An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną pu­sė­se, iš­kil­min­gai iš­kel­tos ša­lies vė­lia­vos. Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je – is­to­ri­nė, ki­to­je Ne­mu­no pu­sė­je, prie pir­ma­jam Lie­tu­vos kariuomenės ka­ri­nin­kui, žu­vu­siam už vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bę, A.Juo­za­pa­vi­čiui pa­sta­ty­to kry­žiaus, – vals­ty­bės vė­lia­va. Taip Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se pri­si­min­tos 100-osios A.Juo­za­pa­vi­čiaus žū­ties ant šio til­to me­ti­nės. Ini­cia­ty­vą to­kiu bū­du ir to­kios Lie­tu­vai svar­bios die­nos pro­ga įam­žin­ti ka­ri­nin­ko at­mi­ni­mą pa­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas.

Pa­siū­ly­mą pa­tei­kė me­rui

25-ojo gim­ta­die­nio ry­tą, 1919-ųjų va­sa­rio 13-ąją, ant Aly­taus til­to per Ne­mu­ną kau­ty­nių me­tu pul­kui trau­kian­tis nuo puo­lan­čių Rau­do­no­sios ar­mi­jos da­li­nių žu­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas A.Juo­za­pa­vi­čius. Taip jis ta­po pir­muo­ju Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ku, žu­vu­siu už vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bę.

Ki­tą­dien po žū­ties jis pa­lai­do­tas da­bar­ti­nio Pir­mo­jo Aly­taus Šv. Liud­vi­ko baž­ny­čios šven­to­riu­je, o tų pa­čių me­tų ba­lan­džio pa­bai­go­je iš­kil­min­gai per­lai­do­tas Aly­taus ka­pi­nė­se, prie Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios.

Prieš­ka­riu til­tas per Ne­mu­ną bu­vo pa­va­din­tas A.Juo­za­pa­vi­čiaus var­du. Toks pa­va­di­ni­mas til­tui su­grą­žin­tas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­va­ka­rė­se, 1989-ai­siais. Tais pa­čiais me­tais mi­nint pir­mo­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ko, žu­vu­sio už ša­lies ne­pri­klau­so­my­bę, 70-ąsias me­ti­nes, jo at­mi­ni­mui prie šio til­to pa­sta­ty­tas kry­žius, ku­rio au­to­rius – aly­tiš­kis kal­vis a. a. Vy­tau­tas Ja­ru­tis.

„Jau ne vie­ne­rius me­tus su ko­le­go­mis tu­ri­me tra­di­ci­ją Juo­zo Ja­ka­vo­nio-Tig­ro gim­ta­die­nio die­ną, lie­pos 10-ąją, nu­vyk­ti jo pa­svei­kin­ti. 2017-ai­siais nu­spren­dė­me pas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­ną nu­va­žiuo­ti pa­va­sa­rį dar prieš pra­si­de­dant gau­siam sve­čių lan­ky­mui ir nu­va­ly­ti jo kie­me sto­vin­tį vė­lia­vos stie­bą, pa­keis­ti tri­spal­vę. Grįž­da­mi na­mo su Vy­tuo­liu Va­lū­nu ir Ro­mu Jur­ge­le­vi­čiu­mi dis­ku­ta­vo­me apie Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir jos pėd­sa­kus Aly­tu­je. Dis­ku­si­jos me­tu ki­lo min­tis, jog ka­ri­nin­ko A.Juo­za­pa­vi­čiaus var­du pa­va­din­tas til­tas ga­lė­tų tu­rė­ti ryš­kes­nį tau­ti­nį ak­cen­tą, įam­ži­nan­tį jo ko­vos už lais­vą Lie­tu­vą sie­kį. At­vy­kę prie til­to įver­ti­no­me, jog tik­rai to­kios idė­jos įgy­ven­di­ni­mas bū­tų pra­smin­gas: įren­giant stie­bą su tri­spal­ve prie jo žū­čiai at­min­ti skir­to kry­žiaus ir to­kį pat stie­bą, bet su Lie­tu­vos is­to­ri­ne vė­lia­va – ki­ta­pus til­to. R.Jur­ge­le­vi­čius vė­liau at­li­ko šios ini­cia­ty­vos vi­zu­a­li­za­ci­ją. Tin­ka­mes­nio lai­ko kaip 100-osios ka­ri­nin­ko A.Juo­za­pa­vi­čiaus žū­ties me­ti­nės ne­ga­lė­jo bū­ti. Nu­spren­džiau teik­ti pra­šy­mą, kad ini­cia­ty­va bū­tų įgy­ven­di­na­ma mi­nint Vals­ty­bės die­ną. Da­bar šis til­tas sim­bo­li­zuos ne tik jau­no ka­ri­nin­ko va­lią ir pa­si­au­ko­ji­mą, bet ir skir­tin­gus Lie­tu­vos lai­kus, ku­riuos jis jun­gia pri­min­da­mas žu­vu­siuo­sius už di­džiau­sią vals­ty­bei ver­ty­bę – lais­vę“, – pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas P.La­bu­kas.

Jis to­kią idė­ją pir­miau­sia pa­siū­lė mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, o ga­vęs žo­di­nį pri­ta­ri­mą, raš­tu krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Ro­lan­dą Juo­nį.

Ne­tru­kus abie­jo­se A.Juo­za­pa­vi­čiaus til­to pu­sė­se bu­vo pa­sta­ty­ti vė­lia­vų stie­bai ir su­tar­ta, kad jos bus iš­kel­tos Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se, lie­pos 5-ąją.

„Mo­ka­me iš­sau­go­ti is­to­ri­ją“

Ir iš tie­sų lie­pos 5-ąją, per pa­tį vi­dur­die­nį, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­nos iš­va­ka­rė­se su­si­rin­ku­siems gie­dant tau­ti­nę gies­mę, abie­jo­se A.Juo­za­pa­vi­čiaus til­to pu­sė­se ki­lo is­to­ri­nė ir vals­ty­bės vė­lia­vos.

Kaip šio­se iš­kil­mė­se kal­bė­jo mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, til­tas – lyg žmo­gus, tu­rin­tis sa­vo is­to­ri­ją, bu­vo me­di­nis, gelž­be­to­ni­nis, su­griau­tas, at­sta­ty­tas: „Gra­ži idė­ja abie­jo­se jo pu­sė­se iš­kel­ti is­to­ri­nę ir vals­ty­bės vė­lia­vas. Taip kiek­vie­ną sve­čią su­tik­si­me ir pa­ro­dy­si­me, kad mo­ka­me iš­sau­go­ti is­to­ri­ją.“

Vė­lia­vų iš­kė­li­mo iš­kil­mė­se da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­ste­bė­jo, kad vė­lia­va be žmo­gaus yra tik spal­vo­tas me­džia­gos ga­ba­las: „Žmo­nės įpras­mi­na vė­lia­vą. Šio­je vie­to­je jai di­de­lės pras­mės su­tei­kia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ko A.Juo­za­pa­vi­čiaus žū­tis ir vi­sų, ku­rie ap­gy­nė vals­ty­bę. Is­to­ri­ja yra toks bran­gus da­ly­kas, kad ki­tos tau­tos ban­do ją pa­grob­ti ir iš­krai­py­ti. Mū­sų vi­sų už­da­vi­nys, kad ji ne­bū­tų pa­grob­ta ir iš­krai­py­ta. Tu­ri­me ne­bi­jo­ti liu­dy­ti sa­vo is­to­ri­jos.“

Vė­lia­vų iš­kė­li­mo abie­jo­se A.Juo­za­pa­vi­čiaus til­to pu­sė­se ce­re­mo­ni­jo­je vals­ty­bės skau­džią is­to­ri­ją pri­mi­nė Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Aly­taus sky­riaus cho­ro „At­min­tis“, va­do­vau­ja­mo Vi­do Si­ma­naus­ko, at­lik­tos dai­nos.

Prie pat til­to pa­sta­ty­tam kry­žiui A.Juo­za­pa­vi­čiui at­min­ti sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja įreng­ti ap­švie­ti­mą. Taip bus ap­švies­ta ir Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se čia su­ple­vė­sa­vu­si tri­spal­vė.

 

  Komentaras

  Pirmą kart valdžioje, kaip po kelių mėnesių darbo valdžioje savivaldybės intern. svetainėje net informacija apie tarybos komitetų pirmininkus ir panašiai nėra. Esmėj per savivaldą iš vis nesusigaudo. Tad belieka tik vėliavėlėmis rūpintis. Arba šukuosenomis ir tai pervargę į atostogas neria 100 dienų neišdirbę.

  Komentaras

  Gera korta patriotiškumas. Papuoli į valdžią. Geri atlyginimai ir tik vėliavėlėm mosuojam. Gražini iniciatyva dėl vėliavų. Bet štai rimtų ir didėjančių miesto problemų per savivaldą nelabai ir stengiasi spręst? Apart kaip tarybos nariai išmokas pasididint kur lengviausia ir patogiausia. nes gal vieninteliai per Lietuvą iš rimtesnių savivaldybių, kur vasaros vidurys statybų įkarštis, mieste realių projektų iš Es paramos kad ekonomiškai stiprėt regionas ir žmonėms gerėtų nesimato. Net Alytaus miesto istorijoj reta, kad per savivaldą nesimato nei švietimo pertvarkų reaguojant į audito išvadas..? Nei rimtų strategijų. Per švietimą praktiškai priešpensijinio amžiaus pedagogai nuo socdemų ir konservatorių... Praktiškai per savivaldos sritį jų aktyvistai dominuoja. Kaip ir per šventes jie pagrinde... Regis daugiau problemų pagal juos nėra. Tik švęst ir... O, kad miestas kaip nykstantis jiems regis ir ne motais? Tokią kaip dirbtinę eforiją palaiko.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.