Ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė po­sė­dy­je iš­trau­kė dvie­jų ko­le­gų bal­sa­vi­mo kor­te­les. Šie jai pre­ten­zi­jų ne­tu­ri (54)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Bal­sa­vi­mo kor­te­lių iš­trau­ki­mas fik­suo­tas ta­ry­bos po­sė­džio vaiz­do įra­še. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Bal­sa­vi­mo kor­te­lių iš­trau­ki­mas fik­suo­tas ta­ry­bos po­sė­džio vaiz­do įra­še. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Rug­pjū­čio 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės nau­jų įsta­tų, struk­tū­ros ir pa­rei­gy­bių są­ra­šo pro­jek­tams, šios gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­ke ta­pus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Prieš bal­sa­vi­mą dėl pas­ta­ro­jo ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mo, ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė iš­trau­kė ša­lia jos po­sė­džių sa­lė­je sė­din­čių ko­le­gų, ta­ry­bos na­rių Da­nu­tės Re­mei­kie­nės ir Va­le­ri­jaus Ven­ciaus bal­sa­vi­mo kor­te­les iš sis­te­mos. Tad ne­sant kvo­ru­mo spren­di­mas ne­pri­im­tas. Ne­tru­kus ži­niask­lai­da ga­vo ano­ni­mi­nį li­go­ni­nės gy­dy­to­jų pra­ne­ši­mą, kad dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės veiks­mų ne­bu­vo pri­im­tas svar­bus li­go­ni­nei spren­di­mas, o pa­ti ta­ry­bos na­rė sa­vo el­ge­siu at­seit pa­žei­dė Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ją, su­lau­žė ta­ry­bos na­rio prie­sai­ką.

Ki­lo dis­ku­si­jų dėl įsta­tų ir pa­rei­gy­bių

Pas­ku­ti­nį rug­pjū­čio ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei iš tie­sų svar­bus klau­si­mas. Šios gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­ke, be mies­to sa­vi­val­dy­bės, ta­pus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, rei­kė­jo pa­tvir­tin­ti nau­jus li­go­ni­nės įsta­tus, struk­tū­rą ir pa­rei­gy­bių są­ra­šą. Tad rug­pjū­čio 25-ąją po­sė­džia­vu­siai mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo šių do­ku­men­tų pro­jek­tams.

Po­sė­džio me­tu ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų dėl kai ku­rių įsta­tų punk­tų for­mu­luo­čių ir nu­ma­ty­tų pa­rei­gy­bių.

Iš pra­džių bal­suo­ta šį klau­si­mą ati­dė­ti, ta­čiau tam ne­pri­tar­ta. Po to vy­ko bal­sa­vi­mas dėl to, ar ne­reik­tų at­ski­rai bal­suo­ti už nau­jų įsta­tų, struk­tū­ros ir pa­rei­gy­bių pro­jek­tus. Bet ir tai ne­su­lau­kė dau­gu­mos pa­lai­ky­mo. To­dėl be­li­ko bal­suo­ti dėl mi­nė­to klau­si­mo, pa­kei­čiant vie­nin­te­lę for­mu­luo­tę įsta­tuo­se, kad da­li­nin­ke, be Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, bū­tų ne mies­to sa­vi­val­dy­bė, o mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Prieš to­kio bal­sa­vi­mo vyk­dy­mą ta­ry­bos na­rė, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė L.Ra­dze­vi­čiū­tė iš ša­lia jos ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je sė­din­čių ta­ry­bos na­rių Da­nu­tės Re­mei­kie­nės ir Va­le­ri­jaus Ven­ciaus iš­trau­kė bal­sa­vi­mo kor­te­les iš sis­te­mos. Ne­sant kvo­ru­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je spren­di­mas ne­pri­im­tas. Bal­sa­vi­mo kor­te­lių iš­trau­ki­mas fik­suo­tas ta­ry­bos po­sė­džio vaiz­do įra­še.

V.Ven­cius yra Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vės pa­va­duo­to­jas, o D.Re­mei­kie­nė pri­klau­so To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­mai frak­ci­jai „Už Aly­tų“.

Ne­pri­ta­rus nau­jų li­go­ni­nės įsta­tų, struk­tū­ros ir pa­rei­gy­bių są­ra­šo pro­jek­tams, tai tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma iš nau­jo.

 

Pa­sie­kė ano­ni­mi­nis li­go­ni­nės gy­dy­to­jų laiš­kas

Ne­tru­kus po mies­to ta­ry­bos po­sė­džio ži­niask­lai­dą pa­sie­kė ano­ni­mi­nis Aly­taus li­go­ni­nės gy­dy­to­jų laiš­kas. Ja­me pik­ti­na­ma­si ta­ry­bos na­rės L.Ra­dze­vi­čiū­tės el­ge­siu iš­trau­kiant dvie­jų ko­le­gų bal­sa­vi­mo kor­te­les iš sis­te­mos, taip su­ga­di­nant kvo­ru­mą ta­ry­bos po­sė­dy­je, dėl to ne­pri­im­tas li­go­ni­nei svar­bus klau­si­mas.

Laiš­ke ak­cen­tuo­ta, kad kreip­ta­si į at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas dėl mi­nė­tos ta­ry­bos na­rės at­seit šiukš­čiai pa­žeis­tos Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos ir su­lau­žy­tos ta­ry­bos na­rio prie­sai­kos bei ta­ry­bos na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo.

Ka­dan­gi ano­ni­mi­nis laiš­kas at­siųs­tas elek­tro­ni­niu pa­štu, jam pa­ra­šius ir pa­si­tei­ra­vus, į ko­kias ins­ti­tu­ci­jas kreip­ta­si, gau­tas at­sa­ky­mas, jog į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją ir Vy­riau­si­ą­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją.

Ta­ry­bos na­riai D.Re­mei­kie­nė ir V.Ven­cius, pa­pra­šy­ti pa­ko­men­tuo­ti, ko­dėl lei­do L.Ra­dze­vi­čiū­tei iš­trauk­ti bal­sa­vi­mo kor­te­les, pa­reiš­kė pre­ten­zi­jų jai ne­tu­rin­tys. Pla­čiau ko­men­tuo­ti šią si­tu­a­ci­ją at­si­sa­kė.

Atsižvelgiant į tai, kad, bal­suojant dėl ligoninei svarbių dokumentų, dalyvavo nedidelis skaičius tarybos narių, jei bal­savime būtų dalyvavę dar du tarybos nariai, vargu, ar spren­dimas būtų priimtas.

 

„Me­ro vai­ruo­ja­mas bul­do­ze­ris ig­no­ra­vo ta­ry­bos na­rių pra­šy­mus, to­dėl nie­ko ki­to ne­be­li­ko“

L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­tei­kė sa­vo ver­si­ją, ko­dėl ji iš­trau­kė dvie­jų sa­vo ko­le­gų bal­sa­vi­mo kor­te­les iš sis­te­mos prieš bal­sa­vi­mą dėl Aly­taus li­go­ni­nei svar­bių do­ku­men­tų.

Ji pir­miau­sia pa­žy­mė­jo pa­ste­bin­ti ten­den­ci­ją dėl Aly­taus li­go­ni­nės rei­ka­lų ra­ši­nė­ja­mus ano­ni­mi­nius skun­dus, ku­rie pa­si­ra­šo­mi li­go­ni­nės dar­buo­to­jų var­du be pa­var­džių. To­kių skun­dų ji nie­kaip ki­taip ne­ga­lin­ti ver­tin­ti, tik kaip tam tik­rų as­me­nų, ku­rie tu­ri kon­kre­tų in­te­re­są dėl bū­si­mo li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so.

„No­riu pa­žy­mė­ti, kad rug­pjū­čio 25 die­nos ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mi li­go­ni­nės stra­te­gi­niai do­ku­men­tai, ku­rie pa­lies ne tik li­go­ni­nės dar­buo­to­jus, bet ir vi­sus aly­tiš­kius. Ta­ry­bos po­sė­dy­je ki­lo daug dis­ku­si­jų, pa­ste­bė­tos reikš­min­gos klai­dos įsta­tuo­se – svar­biau­sia­me įstai­gos do­ku­men­te. Taip, kaip el­gė­si me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis po­sė­džio me­tu, ei­li­nį kar­tą bul­do­ze­riu stum­da­mas svar­bų, aki­vaiz­džiai ne­iš­dis­ku­tuo­tą klau­si­mą, ne­leis­da­mas ta­ry­bos na­riams kal­bė­ti, ro­dė, kad kaž­kur la­bai įtar­ti­nai sku­ba­ma. Be to, po­sė­džio me­tu, pa­aiš­kė­jo, kad, ren­giant stra­te­gi­nius do­ku­men­tus, ki­lo daug gin­čų su nau­ją­ja li­go­ni­nės da­li­nin­ke – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Įver­ti­nant, kad bu­vo va­sa­ra, o do­ku­men­tai ta­ry­bos na­riams pa­teik­ti li­kus vos 10 die­nų iki ta­ry­bos po­sė­džio, bu­vo bū­ti­na vi­sa­pu­siš­kai ir iš es­mės į juos įsi­gi­lin­ti. Po­sė­džio me­tu bu­vo aki­vaiz­du, kad ta­ry­bos na­riai ne vi­si su­spė­jo tą pa­da­ry­ti. Bu­vo siū­lo­ma klau­si­mą ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio, bet me­ro vai­ruo­ja­mas bul­do­ze­ris ig­no­ra­vo ta­ry­bos na­rių pra­šy­mus, to­dėl nie­ko ki­to ne­be­li­ko, tik ope­ra­ty­viai iš­trauk­ti kor­te­les. Kor­te­lių iš­trau­ki­mas pa­ro­dė, kad, de­ja, bet li­go­ni­nei ypa­tin­gos svar­bos do­ku­men­tus pa­lai­ko tik 11 ta­ry­bos na­rių iš 27. Va­di­na­si, šiuo klau­si­mu rei­kia rim­tai pa­dir­bė­ti, nes jis yra ypa­tin­gos reikš­mės“, – sa­kė ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ji tvir­ti­no esan­ti už mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mą li­go­ni­nės da­li­nin­ke ir tai ne kar­tą įro­džiu­si tiek sa­vo pa­si­sa­ky­muo­se, tiek bal­sa­vi­muo­se, to­dėl ano­ni­mi­nia­me skun­de iš­dės­ty­ta ano­ni­mi­nė ne­va dau­gu­mos šios gy­dy­mo įstai­gos gy­dy­to­jų po­zi­ci­ja yra aki­vaiz­dus me­las: „Man, kaip Aly­taus žmo­nėms at­sto­vau­jan­čiai ta­ry­bos na­rei, yra svar­biau­sias aly­tiš­kių in­te­re­sas ir kad ne­nu­ken­tė­tų ne tik li­go­ni­nė­je tei­kia­mos pa­slau­gos gy­ven­to­jams, bet ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jai. Įver­ti­nus tai, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra ge­ro­kai stip­res­nė da­li­nin­kė už mies­to ta­ry­bą, tu­riu ome­ny jos fi­nan­sa­vi­mus, žmo­giš­kuo­sius re­sur­sus ir po­li­ti­nį svo­rį, bū­ti­na nuo pat pra­džių su­dė­ti sau­gik­lius ir už­duo­ti tam tik­rą to­ną, nes pas­kui jau sun­kiai su­val­dy­si­me pro­ce­sus. Šian­die­ni­niai įvy­kiai vals­ty­bi­niu lyg­me­niu, pa­vyz­džiui, elek­tros kai­nos, pa­ro­do, kad ten, kur įsi­ki­ša mi­nis­te­ri­jos, ne­bū­ti­nai bū­na vis­kas ge­rai. To­dėl ir mums rei­kia bū­ti bud­riems ir kiek įma­no­ma vis­ką su­žiū­rė­ti nuo pat pra­džių, o ne ta­da, kai kils pro­ble­mos.“

L.Ra­dze­vi­čiū­tė tei­gė kal­bė­ju­si su šiuo me­tu li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­čiu Ar­tū­ru Va­si­liaus­ku, ir iš­gir­du­si, kad dėl ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­pa­tvir­tin­tų stra­te­gi­nių do­ku­men­tų nie­ko blo­go ne­įvy­ko, nie­kas ne­su­griu­vo, nau­jas Ge­riat­ri­jos sky­rius bus ati­da­ry­tas, nors po­sė­džio me­tu bu­vo me­luo­ja­ma, kad, ne­pri­ėmus šių do­ku­men­tų, to ne­bus ga­li­ma pa­da­ry­ti.

Ta­ry­bos na­rė dar kar­tą pa­brė­žė, kad mi­nė­tų do­ku­men­tų pri­ėmi­mas sku­bos tvar­ka tu­ri reikš­min­gos įta­kos tik li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mui ir ne­nuos­ta­bu, kad tai kaž­kam, kas tu­ri as­me­ni­nių in­te­re­sų, ne­pa­ti­ko, to­dėl iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis laiš­kas su rei­ka­la­vi­mu at­im­ti iš jos ta­ry­bos na­rio man­da­tą.

 

Krei­pė­si dėl dar­bo gru­pės su­da­ry­mo

Ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė in­for­ma­vo, kad tuoj po rug­pjū­čio 25-osios ta­ry­bos po­sė­džio ji, kaip Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė, ir ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas T.Pa­čė­sas krei­pė­si į me­rą N.Ce­siu­lį su pra­šy­mu su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną vi­sa­pu­siš­kai ir iš es­mės iš­ana­li­zuo­tų nau­jų Aly­taus li­go­ni­nės įsta­tų, struk­tū­ros ir pa­rei­gy­bių są­ra­šo pro­jek­tus. Dar­bo gru­pę siū­lo­ma su­da­ry­ti iš vi­sų ta­ry­bos frak­ci­jų ir Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vų.

Ar mi­nė­ta ta­ry­bos na­rė, ap­ri­bo­da­ma dvie­jų ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo tei­sę, pa­žei­dė vals­ty­bės tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius vals­ty­bės po­li­ti­kų są­ži­nin­gu­mą, pa­do­ru­mą, ven­gi­mą si­tu­a­ci­jų, ga­lin­čių pa­veik­ti spren­di­mų, ke­lian­čių abe­jo­nių vi­suo­me­nė­je, pri­ėmi­mą, tu­ri nu­spręs­ti tos ins­ti­tu­ci­jos, į ku­rias ano­ni­miš­kai krei­pė­si Aly­taus li­go­ni­nės gy­dy­to­jai.

Be­je, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no rug­pjū­čio 26-ąją ga­vu­si skun­dą dėl ga­li­mo bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu. Skun­das per­siųs­tas nag­ri­nė­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ka žin, ar institucijos gins viešą ir kartu ligoninės interesą susidūrus iš tarybos pusės ciniškumu? Pirmą kartą ligoninės kolektyvui viešai kreipusis į teisėsaugą dėl patirto ciniškumo iš vieno tarybos nario, teisėsauga nutraukė tyrimą. Net medikams negalioja Žmogaus konstitucinės teisės susidūrus su šiais. Dabar..? Vėl iš 27 tarybos narių nesigirdi atvirų nuomonių, kai net atskirų tarybos narių teisė laisvai balsuot atviru būdu paminama. Patriotukai vėliavom mosikuojantys valdžioje į tokias situacijas net žvilgtelt bijo.

  Komentaras

  Ši aiški situacija, kur alytiškiai patikėt net vengia, kaip lakmuso popierėlis. Koks miesto valdyme įsigali metodas. Ar demokratinis remiantis teisingumu dirbt miesto labui kaip ir pridera pagal įstatymus, ar? Su rafinuoto banditizmo požymiais net per tarybą, teismo salėse nesiskaityt su neįtinkančiais nesiskaitant su metodais? Pačioj taryboj neaišku, kokios interesų grupės vyrauja, bet viena aišku. Turintys vyraut viešas interesas, jis nevyrauja. Ir nėr kam užtikrint, kad viešas interesas pagal įstatymus vyrautų prieš kitus.

  Komentaras

  Įdomus klausimas dėl atsakomybės ir atskaitingumo. Kur atskiri politikai savo intrigas bando pridengt po teisėsauga. Kurie į valdžią nerinkti ir tik viešint apie savo veiklą turi, kai Tauta reikalauja. O štai politikai rinkti į valdžią, todėl atsakingi ir atskaitingi žmonėms. Teisėsaugos ataskaitas tvirtina Seimas ir Prezidentas, o Tauta vertina Prezidento ir Seimo veiklą. Kurie jei teisėsaugą vertina gerai, kadangi jų ..pildo, tai nereiškia, kad. Taita gerai vertina valdžios ir teisėsaugos veiklą. Todėl politikų pagrindinė atsakomybė ir atskaitingumas prieš žmones. Net už tai, iki kiek jie nuvairavo teisingumą per teisėsaugą. O jei politikas slepias po teisėsaugos fintais- jis ne politikas. Suskaičiuokit, kiek tokių Alytaus miesto taryboj. Kiek Alytuj alytiškių palaiko metodus, kad net tarybos posėdžių metu vieni kitiems riboja balsavimo teisę? Ar atskirų politikų išsidirbinėjimus teismo salėse iki nualpinėjimų? Įdomu, kokia nuomonė apie tai net nuo Alytaus miesto į Seimą rinkto gerb. V.Bako? Kai jo atstovaujamos partijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkui- trukdoma balsuot ir jis priekaištų neturi? Tai ar gali toks būt politiku iš vis? Kaip jis gins miesto interesą, kaip jam iš panosės balsavimo kortelę išima ir jis ne prie ko?

  Komentaras

  Kol šie po klaneliais iki nužmogėjimų pradeda ir per tarybą ardytis veliant, užstabdant net ligoninę kur vieninteliai per projektus dar veržias, alytiškiams tik paslaugų mokesčių didinimai. Ir klaneliai vienas kitą skandint pradeda. Ir kuo daugiau viešumo, tuo neramiau jiems test intrigas. Kurių tragiškas pasekmes alytiškiai jaučia. Voenoj, jei tokius straipsniu žiniasklaida pradeda viešint, vadonas ant tiek jie įkyrėję miesto interesams. Kad ne visiems užtenka kantrybės kaip vergams, palaikyt tokias miesto interesus alinančias link nužmogėjimų metodus. Lur atskiri net teismo salėse demonstruoja iki nualpinėjimų. O čia ir per tarybą pradeda velt. Klausimas, ar alytiškiai pritarua tokiems kaip nužmogėjimo metodams net per tarybą, ne tik teismo salėse tyčiojantys iš retų visuomeninkų, drystančių rimčiau stot už miesto interesą?

  Komentaras

  Jų dorojimo modeliai. Už neįtinkančias temas dėl aerodromo, orlaivio, pramonės parko įpatumų, kad kiti neprabiltų ir bijotų. Būdamas tarybos nariu nepagrystai naudoja privataus instituto kaltinimą, kad ieškiniais atseit už asmens įžeidimą nureketuot neįtinkantį visuomeninką.Padedant teisėsaugai per nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir pačiam politikui realizuojant per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 ir tarybos Etikos komisijao sprendimu KPPn-16 pridengiant per nutrauktą tyrimą. Kur kviestas politikas neatėjo net į komisijos losėdį paaiškint neaišlumų. Teisme tar. narys S.L. elgės taip. Iš pradžių iš alytiškio reikalavo psichinės pažymos, leidimo ginklui. Giriantis politikui, kad už žmones per atliekas koboja, tik alytiškis užklausė kur kaip tarybos nario teiktas raštu tarybai siūlymas dėl atliekų. Iš politiko pasipylė triados- kas ubagui davė teisę klaust, aiškint, linkėjo bloga šeimai, klykė kad twisėja dėtų didelius ieškinius, kad ubagas neišsimokėt. Vadinant akytiškį žmogysta, pats politikas stovėdamas pabalęs dribo ant kėdės. Net tabletės išsiimt nwsugebėjo, tik parodė pirštu advokatei. Ta išėmė iš vidinės švarko kišenęs ir pabalęs sedėjo. O teisėja net greitosios nekviečia, nors tam momente neaišku numirs, ar ne nuo savo intrigų. O tokia leksiką gatvėj panaudotų, tai kiekvienas save gerbiantis vyras taip pakrautų.
  - Štai tokie jų metodai. Yra dar dalukų, kur jis mano, kad nesupranta niekas. Vienok gyve imas jiems pasignalizavęs, matot kokie taryboj metodai. O čua tok apšilimas prieš aerodromą,kur sumos milžiniškos. Kur pasirodo teismui pridėjo pažymą,kad tuo met orlaivis jo firmai priklausė. Klausimas kiek aerodromui už orlaiviui teiktas paslaugas mokėjo. Štai nuo šių klausimų ir.. alpinėja tiesiog teismo salėj. Dėl teisingumo kokybės, jei Konst. 22 str.- teismas ir įstatymas gina asmens, šeomos garbę ..- realybėj nusivaidina iki alpinėjimų. Ir jei ne tabletės,vargu ar iš teismo salės savo kojom išeitų. Štai ką išdarinėja atskiri ponai ir per teisėsaugą. Kur atsakymai, kodėl atsirista, kad net per tarybą pradeda vieni iš kitų išsidirbinėt.

  Komentaras

  Esi miesto gėda. Senas diedas, tingintis dirbti, amžinas bedarbis ir žebravotojas. Loji ant visų tik savęs nematai. Mokini visus, pats būdamas beraščiu. Jei net ir po 5 metų vis kliedi tuo teismu, kur gavai teistumą už šmeižtą, TAI KO PATS NESIKREIPI Į TEISMĄ ??? KREIPKIS

  Komentaras

  Apačioj komentarų turinus. Ar kas gali anam įspirt.., nes patys bijo. Vis kitų rankom...Laukia puspročio psichiatrinė- nors pats ant tablečių nuo savo intrigų pasekmių. Eilinis doras žmogus taip nedrystų, apart elitiniai turintys palankumą teisėsaugoj. Neturėtų, nedrystų taip rašinėt.- Parodo kokioj energijoj vystos Alytuj, kaip buvo anksčiau ir dabar tesia, tik rafinuočiau. O gi patys alytiškiai tokius į tarybą renkas ir kokius išsirinko, taip ir vyksta, ir vyks.

  Komentaras

  Dar apačioj po anonimais drysta grasinėt psichiatrinėm ir panašiai? Laura tik desperatiškais metodais vykdytojo lygis. Yra aršesni, kur jei alytiškiai sužinotų bent atskirų užkuliusinių intrigų niuansus, nuprotėtų... Nes ten nužmogėjimų lygiai ir normaliam žmogui nesuvokiami. Bet Alytuj pagal karmas jie su laiku vieni kitus tvarko, žemina.. Straipsnį ir situacija, savo bendražygius sudirbo taip, kad normalioj visuomenėj- tik atsistatydint. Prisipažint, na nesugebam patys kaip tarybos nariai savo valios reikšt, atsistatydinam. Nenorėdami žemint garbingo tarybos nario ir rinkėjų. Per silpni esam politikoj. Nes jei šioj situacijoj kur smulkmenos lyginant kas laukia, jei taryboj prieis iki aerodromo 100 ha klausimo svarstymo kur vertė milžiniškai, nežinia kas taryboj dėsis?

  Komentaras

  Patys ir šniukštinėkit. Tik žiūri pasyviai kaip ponai, kad kas padarytų, o jie ant gatavo laukia. Turit rinktus seimo narius, teisėsaugą- už ką atlyginimai mokami. Čia dėl psichiatrinių - žiūrėkit, kad tablečių patiems nepritrūkt. Įdomiausia, Alytuj aršiausi, kur patys ant tablečių laikos... nuo savo intrigų. Įdomu, kodėl Alytaus žiniasklaida nedryso spausdont straipsnių, kur kovo mėnesį Laisvas laikraštis rašė atvejus straipsnius, kaip Alyyuj vienai moterei psihiatrinę darė. Ten su konkrečiom pavardėm, foto...O Alytuj spausdont nedryso. Nors nemaūai Lietuvoj ir Alytuj apie tai žino. Ir komentaruose kur gasdina psichiatrinėm, trusėsauga gindama viešą interesą turi viešint visuomenei, kas grasinėja, bet? Kaip ir nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 iki šiol neviešina alytiškiams, kur patys nustatė kas žeidinėjo alytiškį slopindami, kad rimtom temom neprabiltų. Pridengiant po eilinės moters kompiuteriais. Net savivaldybės Etikos komisijai per tyrimą Nr.KPPn-16 oridengiant. Tad po to kas neaišku, kodėl Alytuj net aukščiausiam tarybos valdymo lygį taip vyksta. Čia rafinuočiau, nei kažkas užmetinėjo dėl Baublių buvusios grupuotės. Kurie ne politikai ir atlikę savo vaidmenį nukreipt dėmesį tuo met nuo rimtų dalykų buvo likviduoti.

  Komentaras

  O kas prieš tarybos posėdį kėlė mieste diskusiją apie taupymą? Tai jei būt tie tarybos nariai teikę raštu tarybai siūlymą dėl taupymo, būt normalu. Viešino savo teikimą dėl taupymo. O jei realiai tarybai neteikė raštu siūlumo dėl taupymo, o tik kalbėjo kad kalbėt, kaip tai vadinasi vertinant kaip tarybos nario veiklą..? Nes kažko nesimato, kad tarybos posėdžio metu kas nors būt viešinęs paskolas ir teikęs siūlymą dėl taupymo? Apart link destrukcinių veiksmų net ligoninei velt dėl projektų? Ir ka žin koks tikras tikslas šių destrukcinių metodų? Prislėptas po rūpesčiu žmonėmis?

  Komentaras

  Tik Laura sugeba esmėj savo bendraminčius taip subtiliai sudirbt. Kur kiti net ir norėdami nesugalvos. Ir pati įsivelt. Parodyt tikrą situaciją taryboj, kad bejėgiai net matydami, kaip kolega kolegom manipuliuoja. Patys tarybos nariai ir meras net nedrysta viešai vertint šio epizodo. Nors turėtų. O kas bus kaip prie aerodromo reikalų jei prieis, ar nesišaudys Alytaus modelį?

  Komentaras

  Ši situacija parodė, kad valdantys taryboj neturi aritmetinės daugumos. Tai ko viešai neprisistato opozicinė dauguma su konkrečiom pavardėm, veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus? Prisiimant atsakomybę už savo veiksmų pasekmes. Nes šiuo atveju pasekmės miesto interesui blogos. Vilkinamas laikas vykdyt projektus ligoninėj kaip kyla infliacijos, didėja medžiagų ir resursų kainos, labai blogai. Jei lyginant dabar buvo galimybė pigiau projektus vykdyt, ateitį gali būt brangiau?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.