Ta­ry­ba ne­pa­tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ata­skai­tos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (33)
2020 Gegužė 7
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tai. Bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 21 ta­ry­bos na­rys, už bal­sa­vo 10, prieš ar­ba su­si­lai­kė – 11. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nie­kaip ne­reg­la­men­tuo­ja šios si­tu­a­ci­jos, kai yra ne­pa­tvir­ti­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ata­skai­ta.

R.Juo­nys pa­aiš­ki­no tau­pan­tis ko­le­gų lai­ką ir ata­skai­tos žo­džiu ne­pri­sta­ti­nė­jo, ta­čiau su­lau­kė daug klau­si­mų. Juos ak­ty­viai už­da­vė ir jo pirm­ta­kas, šios ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis jam pri­mi­nė, kad treč­da­lis ata­skai­tos – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vų.

„Šios pa­rei­gos man as­me­niš­kai bu­vo iš­ban­dy­mas – va­do­vau­ti to­kiam di­de­liam ko­lek­ty­vui, spręs­ti ūki­nius mies­to klau­si­mus. Ne vis­ką pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti taip, kaip no­ri­si, tam yra sub­jek­ty­vių ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, džiau­giuo­si dar­buo­to­jų en­tu­ziaz­mu. Iš­šū­kių bu­vo ir yra daug, ne­pra­ran­du op­ti­miz­mo, ti­kiuo­si pa­tei­sin­ti lū­kes­čius ir do­rai dirb­ti mies­tui“, – kal­bė­jo R.Juo­nys.

Pa­klaus­tas, ko­dėl su­ma­žė­jo vie­nas iš ro­dik­lių – ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas spren­džiant iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir pri­imant spren­di­mus, R.Juo­nys pa­brė­žė pa­kei­tęs va­do­va­vi­mo sti­lių, ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sio va­do­vo: „At­ei­tis pa­ro­dys, ko­kie bus re­zul­ta­tai, ta­čiau mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve tik­rai ge­ras, žmo­nės ne­jau­čia įtam­pos. Pa­si­ti­kiu ko­le­go­mis ir sten­giuo­si jiems su­teik­ti dar­bų lais­vę, ta­čiau kon­tro­lė, ži­no­ma, yra.“

Ta­ry­bos na­riai taip pat klau­sė, ko­dėl iki šiol per me­tus nė­ra pa­teik­ta nau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra ir ka­da tai bus pa­da­ry­ta. „At­ėjau dirb­ti su sa­vo vi­zi­ja, kaip rei­kė­tų keis­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ta­čiau ki­lo la­bai karš­ti gin­čai. Ne­ma­nau, kad šian­dien, esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, bū­tų lai­kas kaž­ką keis­ti, prie ši­to klau­si­mo grį­ši­me, kai gy­ve­ni­mas vals­ty­bė­je grįš į nor­ma­lias vė­žes“, – sa­kė R.Juo­nys.

Taip pat ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­lau­kė klau­si­mų, ar šiuo me­tu yra nau­do­ja­ma Le­an sis­te­ma, į ku­rią in­ves­tuo­ta ne­ma­žai biu­dže­to lė­šų ir ku­ri bu­vo die­gia­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, sie­kiant pa­di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą. R.Juo­nys už­tik­ri­no, kad ši sis­te­ma da­bar nė­ra nau­do­ja­ma, jis as­me­niš­kai ben­drau­ja su sky­rių ve­dė­jais ir klau­sia jų nuo­mo­nės, kaip di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą, bei spren­džia, ar ta nuo­mo­nė yra ra­cio­na­li.

Į klau­si­mą, per kiek lai­ko šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sa­ko į raš­tus, R.Juo­nys įvar­di­jo vi­du­ti­nę truk­mę – 5,4 die­nos.

 

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Alytaus ir valstybės valdymas vyksta ir alytiškių valia. Renkant politikus į seimą ir miesto valdymą. Į miesto valdymą renkas tokios kokybės, kad kasmet sumažėja virš 1 tūkstančio alytiškių ir netwnkama dalies įmonių ir rinkų. Per kurias galėjo užsidirbt sau ir savo vaikų sotiems gyvenimams, per spectarnybų pinkles susipainiojusią ir šią valdančių mažumą. Kur vengdami atsakomybės išsilakstė buvusi valdančių dauguma. Į seimo lygį prisirinko kur pagal Alytaus modelį ir valstybės vystymo modelį platina. Praskolint valstybę su didžiausia socialine atskirtim per es ir dirbtinai išsilaiko teisėsaugos dvigubų standartų dėka.

  Komentaras

  Jei teisėsauga būt operatyviai pateikus verdiktus dėl žemės sklypų ir padangų gaisro skandalų verdiktus, kažin šis ir mero postuose būt išlikę? Kaip ir kiti po jų žinotų, cirkintis valdyme neleis. Reiškia kažkam reikalingi jų cirkai erzint, kad nukreipt dėmesį nuo rimtų problemų ir šiais galimai manipuliuot. Bei kitiems rodyt, ką norim tą darom. Vienok taryboj susidariusi oponuojanti dauguma nepabūgo netvirtinusi kelių direktorių ataskaitų. Atmetusi nekokybiškai paruošto bendrojo plano svarstymą taryboje.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Pavyzdys kaip veikia karmos. Sulindo į postus kur nesugeba per kombinacijas ir..Nuo pat kadencijos mandrumai. O po jais per nervus sau ir miestui. Kiek tarybos posėdžių - tik erzelynų didėjimas dėl mažėjančių likučių. Ir patys nežino kas ryt/poryt bus.

  Komentaras

  Jei pastebėjot, per visas grandis silpni Alytuj politikai. Pradedant nuo kandidatų į seimą, miesto valdžios postuose, partijų lyderių lygiuose. Nėra asmenybių ir iniciatyvų. Miesto interesų nėr kam atstovaut. Bet Vilniaus interesų grupėms paspirtukų per Alytaus interesus - net perteklius. Tarsi ir renka kuo silpnesnis, reiškia lengviau manipuliuojami. Ir neprileist kas sugeba ir gali Alytaus interesus apgint. Net per tarybos komisijas atsirenka patikrintus aktyvistus, kad neprieit principingesni ir gabesni. Net strateginio tartybos ekonomikos ir investicijų komiteto vadovai konservatorius su mediko ir socdemas su pedagogo išsilavinimais. Kur žalio suvokimo apie ekonomiką ir investicijas. Per tokius jų cirkus gilėjanti krizė valdyme, kad patys neiškentę retinasi.

  Komentaras

  Kol kas geriausia valdyme derinys kaip ekspolicininkai, ar socdemai su pilietininkais šaipos vieni iš kitų. Praktiškai pagal intrigų modelius pakišinėt kitus, veikiantys. Bendras bruožas kurt nemoka, tad vis po kitais pasinaudot.

  Komentaras

  Šios kadencijos tradicijos tesias. Pajudink daugiau aiškumo dėl įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai ypatumų ir yra - ekspolicininkai savo intrigų tesinį. Saugo tarsi ten būt jų didžiausi lobiai užkasti? Ką tai reiškia? Vienok taryba išdryso dzūkijos vandenys vadovo ataskaitos netvirtint. Šilumos tinklų analizuot, kaip dėl bijojėgainės kompensuot Litesko, kol kas kaip tabu.

  Komentaras

  Vėl pradeda lyst ekspolicininkų deriniai. Pratylima, kad netvirtino jei ir dzūkijos vadovo metinės ataskaitos, koks pasiekimas. Alita žvaigždėms per nepriklausomą valdybą ir..kelias laisvintas ir per spectarnybų žygdarbius buvusį vadovą nublusinėt per represines priemones, kur buvo galima švelniau. Ir per įtartinai ilgai besitęsiančius tyrimus saugoti šie, ir vis tiek taryba netvirtina ataskaitų. Eksplocininkams neišdega ir vienas kitą pašiepinėja, vienodo lygio būdami. Kokia dabar reali valdanti koalicija po mero ataskaitos tvirtinimo. Kur 15 tvirtino, reiškia kurie 5 dar prisidėjo prie valdančios daugumos? Nesimato jų viešų pareiškimų, tik intrigų nuotrupos.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.