Švie­ti­mo re­for­mą po­li­ti­kai lai­do­jo nu­si­tei­kę pa­ki­liai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (10)
2020 Gegužė 29
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jos. „Prieš“ bal­suo­jan­čių­jų ne­bu­vo, ta­čiau du na­riai pa­lai­kė al­ter­na­ty­vų spren­di­mą, ku­ris bū­tų nuo re­for­mos iš­gel­bė­jęs ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą. Kol po­li­ti­kai jau tre­čią kar­tą svars­tė švie­ti­mo re­for­mą, jų spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ at­sto­vai lau­kė Ro­tu­šės aikš­tė­je.

Spren­di­mo pro­jek­tus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo po­sė­džiui pa­ren­gė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, už pa­gal­bą as­me­niš­kai pa­dė­ko­ju­si ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui („už tai, kad su­tel­kė net ir tuos ta­ry­bos na­rius, ku­rie ne­ga­li vie­nas į ki­tą žiū­rė­ti“). Po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl to, ar rei­kia at­šauk­ti vi­są per­tvar­ką, ar tik su­si­ju­sią su „Dre­vi­nu­ku“ ir „Sa­ka­lė­liu“.

Už vi­są tin­klo per­tvar­kos at­šau­ki­mą, t. y. ir už Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą, pa­si­sa­kė Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, li­ku­sie­ji – už da­li­nę. Gar­siai nu­skam­bė­jo mo­ty­vas, kad dėl šios per­tvar­kos da­lies Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mų ne­su­lauk­ta, dar­buo­to­jai ne­li­ko be dar­bo ir pa­na­šiai.

Už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mą bal­sa­vo ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­rio bal­sas bu­vo le­mia­mas va­sa­rio 27-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai ši per­tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta. Ge­gu­žės 28 die­nos ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se, pa­aiš­kė­jus, kad už per­tvar­kos at­šau­ki­mą ža­da bal­suo­ti 16 iš 27 ta­ry­bos na­rių, me­ras so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis, jog to­kia tin­klo per­tvar­ka bu­vo klai­da.

Kaip ga­li­ma spręs­ti iš įra­šo feis­bu­ke, me­ro nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, kad „iš­gir­do ben­druo­me­nę“. Sa­vo tei­ses „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“ gi­na teis­me, bet su­stab­džius per­tvar­ką pro­ce­sas baig­sis tai­kos su­tar­ti­mi.

„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė ge­gu­žės 25 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­reiš­ki­mą su 199 pa­ra­šais „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Ša­rū­nu Klė­ge­riu bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te“. Pa­reiš­ki­mas ad­re­suo­tas me­rui ir ta­ry­bos na­riams, ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti šio me­tu Aly­tu­je vyk­do­mą de­struk­ci­ją ir vi­siš­ką cha­o­są“. Ben­druo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mu me­ro pa­va­duo­to­jų, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jos veik­la ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia Aly­tui, nes or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo dar­bą; su­kė­lė ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių, tė­vų ben­dru­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pet­var­ka vyk­do­ma cha­o­tiš­kai ir be aiš­kių tiks­lų. Ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­me pra­šo­ma ta­ry­bos na­rių pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­si­ra­šant in­ter­pe­lia­ci­ją.

(Alytiškių parašai po pareiš­ki­mu renkami toliau, vakar, penk­tadienį, jų buvo 616.)

Ta­ry­ba ne tik su­stab­dė švie­ti­mo per­tvar­ką, lie­čian­čią „Dre­vi­nu­ką“ ir „Sa­ka­lė­lį“, bet ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­nai­ki­no iki šiol pri­im­tus tar­pi­nius spren­di­mus dėl jų re­or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ki­liai nu­si­tei­kę ta­ry­bos na­riai po bal­sa­vi­mo ne­gai­lė­jo kom­pli­men­tų sau, pra­bi­lo apie tai, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mas – pir­mas spren­di­mas per ka­den­ci­ją, „pa­ro­dęs, kad ta­ry­ba bran­di, ne­žai­džia žai­di­mų ir su­si­tel­ku­si“.

Pa­gir­ta ir ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius net­gi pa­siū­lė ge­gu­žės 28 die­ną Aly­tu­je pa­skelb­ti ben­druo­me­nių die­na, at­krei­piant dė­me­sį į to­kį ge­rą pa­vyz­dį, „kaip rei­kia ko­vo­ti ir pa­siek­ti ben­dro re­zul­ta­to“.

„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, ku­rio są­skai­ta ža­dė­ta spręs­ti dar­že­li­nu­kų tė­vų pro­ble­mas, iš­ke­liant pra­di­nu­kus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, šia­me po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rių jau bu­vo įvar­dy­ta kaip švie­ti­mo įstai­ga, ku­rian­ti Aly­taus įvaiz­dį, ga­lin­ti pri­trauk­ti šei­mas grįž­ti gy­ven­ti į Aly­tų. O ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, vis dėl­to vyks, tai jau da­bar pra­bil­ta apie tai, kad „rei­kia stip­rin­ti „Dre­vi­nu­ko“ žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius re­sur­sus.

Ta­ry­bos nariai me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio klau­sė, kaip, at­šau­kus tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus vyk­do­ma Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų, spor­to sa­lės re­no­va­ci­ja.

Me­ras at­sa­kė, kad pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.

Apie mo­ra­li­nę ža­lą, ku­rią dėl pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo re­for­mos pa­ty­rė ben­druo­me­nės, vi­sos tos su­maiš­ties ir ne­ri­mo, ku­riuos jau­tė ir dar­buo­to­jai, ir tė­vai, ir vai­kai, po­li­ti­kai po­sė­dy­je ne­kal­bė­jo. Ta­čiau ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas įgar­si­no klau­si­mą, prie ku­rio anks­čiau ar vė­liau po­li­ti­kams teks grįž­ti: „Tur­būt nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, kad švie­ti­no per­tvar­ka Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, tai kaip ją ma­to­te to­liau?“

Spren­di­mo dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo pro­jek­tus ren­gu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko, kad jos ma­ty­me ke­lias toks: ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta nau­ja dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­ry­tų eks­per­tai, po­li­ti­kai ir ben­druo­me­nių at­sto­vai, ku­rie iki ru­dens pa­reng­tų nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus 2021–2025 me­tams.

To­liau – kaip Die­vas duos, nes, re­gis, jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­na mies­to va­do­vų ka­den­ci­ja gau­na po por­ci­ją sa­vos švie­ti­mo per­tvar­kos fias­ko. Me­rau­jant Jur­giui Kras­nic­kui, spran­giu kąs­niu ta­po Aly­taus dai­lės mo­kyk­la, ku­rios gin­ti ki­lo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė, Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui ne­pa­vy­ko už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos (tuo­met dar pa­grin­di­nės mo­kyk­los), sa­vo tei­sę gy­vuo­ti kaip pro­gim­na­zi­ja, o ne pra­di­nė, ap­gy­nė ir vie­nin­te­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pi­lia­kal­nio mo­kyk­la, o gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio anuo­met, jau ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, pir­mo­se gre­to­se sto­jo… da­bar­ti­nis Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.

 

Tė­vai apie va­sa­rį pri­im­tą, o pas­ku­ti­nį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį at­šauk­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką:

„Sa­vo vai­ką nuo at­ei­nan­čio ru­dens bū­tu­me ve­dę į „Sa­ka­lė­lį“. Kai už­vi­rė vi­sa ši­ta ko­šė – nu­spren­dė­me, kad į tai tik­rai ne­si­vel­si­me, pa­tei­kė­me pra­šy­mą pri­im­ti į ki­tą, ge­ro­kai to­liau nuo na­mų esan­čią mo­kyk­lą pra­di­nu­kams. Pra­ei­tą sa­vai­tę mo­kyk­la pa­tvir­ti­no, kad mū­sų vai­ką pri­ėmė, ap­si­džiau­gė­me. O da­bar pa­aiš­kė­ja, kad vis­gi per­tvar­kos ne­bus, „Sa­ka­lė­lio” ne­re­or­ga­ni­zuo­ja. Dar kaž­ku­riam vi­de­o­ pia­ro meist­ras sa­ko – „ne­žai­si­me vai­kų li­ki­mais“. Sma­gu. „Ačiū“...

Aly­tiš­kis tė­ve­lis Dai­nius Č.

 

  Komentaras

  Laba diena visiems, noriu pasidalinti turima patirtimi su dr. Ajayi. Jis yra labai galingas žmogus, kurį palaimino jo priekinis tėvas padėti žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo problemų. Aš išgyvenu blogesnį savo gyvenimo etapą, nes mano vyras man pasakė, kad nori skyrybų iš niekur, paklausiau jo, kur suklydau, tačiau jis man nieko neatsakė, o jis išsikraustė iš namų. Tai buvo tikrai įtempta, todėl laukiu pagalbos, kai sutikau dr. Ajayi burtininkas internete, po tam tikrų konsultacijų paaiškinau jam savo būklę ir sužinojau, kad mano vyras dirba su sekretoriumi darbe ir jis yra prižiūrimas jos, o didysis rašybos rašytojas man pasakė, ką reikia padaryti, ir aš laikiausi jo nurodymų, šiandien aš Aš didžiuojuosi moterimi, sakydama, kad mano vyras yra namuose su manimi, ir mes tikimės, kad mūsų antrasis vaikas bus dėkingas rašytojui Ajayi, jei jums reikia rašybos keitiklio pagalbos iškilus bet kokioms problemoms. tinkamas asmuo, norintiems tobulo ir tikroviško gyvenimo aprašymo lt. Susisiekite su jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Sakoma, bambukas kl4geris ateina pailsėti po mankstos į savivaldybę, meras ateina komentaro Facebook parašyti, jurgita ateina pasirodyti, kad rubus naujus nusipirko, juonys pats neżino ko ateina - pasėdi ,,nieko nežino,, ir išeina...tai štai kodėl sustojo mieste veiksmas. Torpeda tai ima, ima net pučiasi kaip ima.

  Komentaras

  Visi matom reforma reikalinga, bet bijom netekti darbo vietų. Kaip padaryti ? Pamatę pvz., kad sukilus bendruomenei jos galima ir nepadaryti. Klaida buvo liesti Drevinuką, cia ne vien savivaldybes lėšomis sukurta gerovė
  Sakalelis taip ir likęs paprastu darzeliu ir didelem klasem, be salių ir mazais koridoriukais.

  Komentaras

  Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

  Komentaras

  Jei reformos atliekamos objejtyviai ir su rimtu ekonominiu pagrindimu, prie jų nėr kur prikibt. Alytuj daugiau konservatorių tradicijų tasa išlaikyt sau palankų elektoratą, nuo kitų kirpt. Ir Alytuj net darželių kaip dirbtinis stygius gavos rodo. Kaip nori, padaro net persistengdami. Nes esmėj švietimo reformos nėra sudėtinga ir visi laiku jas atlikę. Alytuj esmė po reformom manipuliuojama siaurų atskirų partinių interesų labui. Ir Alytuj tai per ilgai tęsiasi.

  Komentaras

  Iš tiesų visi tarybos nariai supranta, ką reikia uždaryti. Tačiau visi tyli. Visas Alytus žino, kokia Alytuje mokykla nereikalinga. Ar reikia dar tas sales remontuoti dėl 8 klasių per visą mokyklą. Ji pustuštė, merdinti. Pažiūrėkite i saugumą vaikų ryte kai mašina mašiną keičia, tiesiog vaikam pro kojas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.