Švie­ti­mo re­for­mą po­li­ti­kai lai­do­jo nu­si­tei­kę pa­ki­liai (86)

Saulė Pinkevičienė
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jos. „Prieš“ bal­suo­jan­čių­jų ne­bu­vo, ta­čiau du na­riai pa­lai­kė al­ter­na­ty­vų spren­di­mą, ku­ris bū­tų nuo re­for­mos iš­gel­bė­jęs ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą. Kol po­li­ti­kai jau tre­čią kar­tą svars­tė švie­ti­mo re­for­mą, jų spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ at­sto­vai lau­kė Ro­tu­šės aikš­tė­je.

Spren­di­mo pro­jek­tus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo po­sė­džiui pa­ren­gė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, už pa­gal­bą as­me­niš­kai pa­dė­ko­ju­si ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui („už tai, kad su­tel­kė net ir tuos ta­ry­bos na­rius, ku­rie ne­ga­li vie­nas į ki­tą žiū­rė­ti“). Po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl to, ar rei­kia at­šauk­ti vi­są per­tvar­ką, ar tik su­si­ju­sią su „Dre­vi­nu­ku“ ir „Sa­ka­lė­liu“.

Už vi­są tin­klo per­tvar­kos at­šau­ki­mą, t. y. ir už Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą, pa­si­sa­kė Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, li­ku­sie­ji – už da­li­nę. Gar­siai nu­skam­bė­jo mo­ty­vas, kad dėl šios per­tvar­kos da­lies Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mų ne­su­lauk­ta, dar­buo­to­jai ne­li­ko be dar­bo ir pa­na­šiai.

Už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mą bal­sa­vo ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­rio bal­sas bu­vo le­mia­mas va­sa­rio 27-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai ši per­tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta. Ge­gu­žės 28 die­nos ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se, pa­aiš­kė­jus, kad už per­tvar­kos at­šau­ki­mą ža­da bal­suo­ti 16 iš 27 ta­ry­bos na­rių, me­ras so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis, jog to­kia tin­klo per­tvar­ka bu­vo klai­da.

Kaip ga­li­ma spręs­ti iš įra­šo feis­bu­ke, me­ro nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, kad „iš­gir­do ben­druo­me­nę“. Sa­vo tei­ses „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“ gi­na teis­me, bet su­stab­džius per­tvar­ką pro­ce­sas baig­sis tai­kos su­tar­ti­mi.

„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė ge­gu­žės 25 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­reiš­ki­mą su 199 pa­ra­šais „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Ša­rū­nu Klė­ge­riu bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te“. Pa­reiš­ki­mas ad­re­suo­tas me­rui ir ta­ry­bos na­riams, ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti šio me­tu Aly­tu­je vyk­do­mą de­struk­ci­ją ir vi­siš­ką cha­o­są“. Ben­druo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mu me­ro pa­va­duo­to­jų, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jos veik­la ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia Aly­tui, nes or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo dar­bą; su­kė­lė ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių, tė­vų ben­dru­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pet­var­ka vyk­do­ma cha­o­tiš­kai ir be aiš­kių tiks­lų. Ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­me pra­šo­ma ta­ry­bos na­rių pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­si­ra­šant in­ter­pe­lia­ci­ją.

(Alytiškių parašai po pareiš­ki­mu renkami toliau, vakar, penk­tadienį, jų buvo 616.)

Ta­ry­ba ne tik su­stab­dė švie­ti­mo per­tvar­ką, lie­čian­čią „Dre­vi­nu­ką“ ir „Sa­ka­lė­lį“, bet ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­nai­ki­no iki šiol pri­im­tus tar­pi­nius spren­di­mus dėl jų re­or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ki­liai nu­si­tei­kę ta­ry­bos na­riai po bal­sa­vi­mo ne­gai­lė­jo kom­pli­men­tų sau, pra­bi­lo apie tai, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mas – pir­mas spren­di­mas per ka­den­ci­ją, „pa­ro­dęs, kad ta­ry­ba bran­di, ne­žai­džia žai­di­mų ir su­si­tel­ku­si“.

Pa­gir­ta ir ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius net­gi pa­siū­lė ge­gu­žės 28 die­ną Aly­tu­je pa­skelb­ti ben­druo­me­nių die­na, at­krei­piant dė­me­sį į to­kį ge­rą pa­vyz­dį, „kaip rei­kia ko­vo­ti ir pa­siek­ti ben­dro re­zul­ta­to“.

„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, ku­rio są­skai­ta ža­dė­ta spręs­ti dar­že­li­nu­kų tė­vų pro­ble­mas, iš­ke­liant pra­di­nu­kus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, šia­me po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rių jau bu­vo įvar­dy­ta kaip švie­ti­mo įstai­ga, ku­rian­ti Aly­taus įvaiz­dį, ga­lin­ti pri­trauk­ti šei­mas grįž­ti gy­ven­ti į Aly­tų. O ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, vis dėl­to vyks, tai jau da­bar pra­bil­ta apie tai, kad „rei­kia stip­rin­ti „Dre­vi­nu­ko“ žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius re­sur­sus.

Ta­ry­bos nariai me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio klau­sė, kaip, at­šau­kus tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus vyk­do­ma Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų, spor­to sa­lės re­no­va­ci­ja.

Me­ras at­sa­kė, kad pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.

Apie mo­ra­li­nę ža­lą, ku­rią dėl pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo re­for­mos pa­ty­rė ben­druo­me­nės, vi­sos tos su­maiš­ties ir ne­ri­mo, ku­riuos jau­tė ir dar­buo­to­jai, ir tė­vai, ir vai­kai, po­li­ti­kai po­sė­dy­je ne­kal­bė­jo. Ta­čiau ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas įgar­si­no klau­si­mą, prie ku­rio anks­čiau ar vė­liau po­li­ti­kams teks grįž­ti: „Tur­būt nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, kad švie­ti­no per­tvar­ka Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, tai kaip ją ma­to­te to­liau?“

Spren­di­mo dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo pro­jek­tus ren­gu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko, kad jos ma­ty­me ke­lias toks: ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta nau­ja dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­ry­tų eks­per­tai, po­li­ti­kai ir ben­druo­me­nių at­sto­vai, ku­rie iki ru­dens pa­reng­tų nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus 2021–2025 me­tams.

To­liau – kaip Die­vas duos, nes, re­gis, jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­na mies­to va­do­vų ka­den­ci­ja gau­na po por­ci­ją sa­vos švie­ti­mo per­tvar­kos fias­ko. Me­rau­jant Jur­giui Kras­nic­kui, spran­giu kąs­niu ta­po Aly­taus dai­lės mo­kyk­la, ku­rios gin­ti ki­lo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė, Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui ne­pa­vy­ko už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos (tuo­met dar pa­grin­di­nės mo­kyk­los), sa­vo tei­sę gy­vuo­ti kaip pro­gim­na­zi­ja, o ne pra­di­nė, ap­gy­nė ir vie­nin­te­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pi­lia­kal­nio mo­kyk­la, o gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio anuo­met, jau ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, pir­mo­se gre­to­se sto­jo… da­bar­ti­nis Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.

 

Tė­vai apie va­sa­rį pri­im­tą, o pas­ku­ti­nį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį at­šauk­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką:

„Sa­vo vai­ką nuo at­ei­nan­čio ru­dens bū­tu­me ve­dę į „Sa­ka­lė­lį“. Kai už­vi­rė vi­sa ši­ta ko­šė – nu­spren­dė­me, kad į tai tik­rai ne­si­vel­si­me, pa­tei­kė­me pra­šy­mą pri­im­ti į ki­tą, ge­ro­kai to­liau nuo na­mų esan­čią mo­kyk­lą pra­di­nu­kams. Pra­ei­tą sa­vai­tę mo­kyk­la pa­tvir­ti­no, kad mū­sų vai­ką pri­ėmė, ap­si­džiau­gė­me. O da­bar pa­aiš­kė­ja, kad vis­gi per­tvar­kos ne­bus, „Sa­ka­lė­lio” ne­re­or­ga­ni­zuo­ja. Dar kaž­ku­riam vi­de­o­ pia­ro meist­ras sa­ko – „ne­žai­si­me vai­kų li­ki­mais“. Sma­gu. „Ačiū“...

Aly­tiš­kis tė­ve­lis Dai­nius Č.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  One particular image composition example would be that a photowalk. To put it simply, there will be that a photowalk the time you place a side to roam round city, a town, or even some website and simply take pictures. ... In case youre at an metropolis, catch large photographs of roads, close ups of fascinating attributes in structures, road signals, along with candid photographs of individuals.
  https://kotinternational.com.ng/2021/05/19/the-death-of-do-my-coursewor…
  http://www.marex1.pl/bez-kategorii/3-ways-create-website-buy-assignment…
  http://cms.cloudoc.cn/2021/05/17/help-writing-college-essays-your-way-t…

Kiti straipsniai