Švie­ti­mo re­for­mą po­li­ti­kai lai­do­jo nu­si­tei­kę pa­ki­liai (352)

Saulė Pinkevičienė
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę.
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jos. „Prieš“ bal­suo­jan­čių­jų ne­bu­vo, ta­čiau du na­riai pa­lai­kė al­ter­na­ty­vų spren­di­mą, ku­ris bū­tų nuo re­for­mos iš­gel­bė­jęs ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą. Kol po­li­ti­kai jau tre­čią kar­tą svars­tė švie­ti­mo re­for­mą, jų spren­di­mo „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ at­sto­vai lau­kė Ro­tu­šės aikš­tė­je.

Spren­di­mo pro­jek­tus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo po­sė­džiui pa­ren­gė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, už pa­gal­bą as­me­niš­kai pa­dė­ko­ju­si ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui („už tai, kad su­tel­kė net ir tuos ta­ry­bos na­rius, ku­rie ne­ga­li vie­nas į ki­tą žiū­rė­ti“). Po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl to, ar rei­kia at­šauk­ti vi­są per­tvar­ką, ar tik su­si­ju­sią su „Dre­vi­nu­ku“ ir „Sa­ka­lė­liu“.

Už vi­są tin­klo per­tvar­kos at­šau­ki­mą, t. y. ir už Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą, pa­si­sa­kė Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, li­ku­sie­ji – už da­li­nę. Gar­siai nu­skam­bė­jo mo­ty­vas, kad dėl šios per­tvar­kos da­lies Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mų ne­su­lauk­ta, dar­buo­to­jai ne­li­ko be dar­bo ir pa­na­šiai.

Už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mą bal­sa­vo ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­rio bal­sas bu­vo le­mia­mas va­sa­rio 27-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai ši per­tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta. Ge­gu­žės 28 die­nos ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se, pa­aiš­kė­jus, kad už per­tvar­kos at­šau­ki­mą ža­da bal­suo­ti 16 iš 27 ta­ry­bos na­rių, me­ras so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis, jog to­kia tin­klo per­tvar­ka bu­vo klai­da.

Kaip ga­li­ma spręs­ti iš įra­šo feis­bu­ke, me­ro nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, kad „iš­gir­do ben­druo­me­nę“. Sa­vo tei­ses „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“ gi­na teis­me, bet su­stab­džius per­tvar­ką pro­ce­sas baig­sis tai­kos su­tar­ti­mi.

„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė ge­gu­žės 25 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­reiš­ki­mą su 199 pa­ra­šais „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Ša­rū­nu Klė­ge­riu bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te“. Pa­reiš­ki­mas ad­re­suo­tas me­rui ir ta­ry­bos na­riams, ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti šio me­tu Aly­tu­je vyk­do­mą de­struk­ci­ją ir vi­siš­ką cha­o­są“. Ben­druo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mu me­ro pa­va­duo­to­jų, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jos veik­la ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia Aly­tui, nes or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo dar­bą; su­kė­lė ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių, tė­vų ben­dru­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pet­var­ka vyk­do­ma cha­o­tiš­kai ir be aiš­kių tiks­lų. Ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­me pra­šo­ma ta­ry­bos na­rių pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­si­ra­šant in­ter­pe­lia­ci­ją.

(Alytiškių parašai po pareiš­ki­mu renkami toliau, vakar, penk­tadienį, jų buvo 616.)

Ta­ry­ba ne tik su­stab­dė švie­ti­mo per­tvar­ką, lie­čian­čią „Dre­vi­nu­ką“ ir „Sa­ka­lė­lį“, bet ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­nai­ki­no iki šiol pri­im­tus tar­pi­nius spren­di­mus dėl jų re­or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ki­liai nu­si­tei­kę ta­ry­bos na­riai po bal­sa­vi­mo ne­gai­lė­jo kom­pli­men­tų sau, pra­bi­lo apie tai, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mas – pir­mas spren­di­mas per ka­den­ci­ją, „pa­ro­dęs, kad ta­ry­ba bran­di, ne­žai­džia žai­di­mų ir su­si­tel­ku­si“.

Pa­gir­ta ir ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius net­gi pa­siū­lė ge­gu­žės 28 die­ną Aly­tu­je pa­skelb­ti ben­druo­me­nių die­na, at­krei­piant dė­me­sį į to­kį ge­rą pa­vyz­dį, „kaip rei­kia ko­vo­ti ir pa­siek­ti ben­dro re­zul­ta­to“.

„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, ku­rio są­skai­ta ža­dė­ta spręs­ti dar­že­li­nu­kų tė­vų pro­ble­mas, iš­ke­liant pra­di­nu­kus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, šia­me po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rių jau bu­vo įvar­dy­ta kaip švie­ti­mo įstai­ga, ku­rian­ti Aly­taus įvaiz­dį, ga­lin­ti pri­trauk­ti šei­mas grįž­ti gy­ven­ti į Aly­tų. O ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, vis dėl­to vyks, tai jau da­bar pra­bil­ta apie tai, kad „rei­kia stip­rin­ti „Dre­vi­nu­ko“ žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius re­sur­sus.

Ta­ry­bos nariai me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio klau­sė, kaip, at­šau­kus tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus vyk­do­ma Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų, spor­to sa­lės re­no­va­ci­ja.

Me­ras at­sa­kė, kad pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.

Apie mo­ra­li­nę ža­lą, ku­rią dėl pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo re­for­mos pa­ty­rė ben­druo­me­nės, vi­sos tos su­maiš­ties ir ne­ri­mo, ku­riuos jau­tė ir dar­buo­to­jai, ir tė­vai, ir vai­kai, po­li­ti­kai po­sė­dy­je ne­kal­bė­jo. Ta­čiau ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas įgar­si­no klau­si­mą, prie ku­rio anks­čiau ar vė­liau po­li­ti­kams teks grįž­ti: „Tur­būt nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, kad švie­ti­no per­tvar­ka Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, tai kaip ją ma­to­te to­liau?“

Spren­di­mo dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo pro­jek­tus ren­gu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko, kad jos ma­ty­me ke­lias toks: ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta nau­ja dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­ry­tų eks­per­tai, po­li­ti­kai ir ben­druo­me­nių at­sto­vai, ku­rie iki ru­dens pa­reng­tų nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus 2021–2025 me­tams.

To­liau – kaip Die­vas duos, nes, re­gis, jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­na mies­to va­do­vų ka­den­ci­ja gau­na po por­ci­ją sa­vos švie­ti­mo per­tvar­kos fias­ko. Me­rau­jant Jur­giui Kras­nic­kui, spran­giu kąs­niu ta­po Aly­taus dai­lės mo­kyk­la, ku­rios gin­ti ki­lo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė, Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui ne­pa­vy­ko už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos (tuo­met dar pa­grin­di­nės mo­kyk­los), sa­vo tei­sę gy­vuo­ti kaip pro­gim­na­zi­ja, o ne pra­di­nė, ap­gy­nė ir vie­nin­te­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pi­lia­kal­nio mo­kyk­la, o gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio anuo­met, jau ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, pir­mo­se gre­to­se sto­jo… da­bar­ti­nis Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.

 

Tė­vai apie va­sa­rį pri­im­tą, o pas­ku­ti­nį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį at­šauk­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką:

„Sa­vo vai­ką nuo at­ei­nan­čio ru­dens bū­tu­me ve­dę į „Sa­ka­lė­lį“. Kai už­vi­rė vi­sa ši­ta ko­šė – nu­spren­dė­me, kad į tai tik­rai ne­si­vel­si­me, pa­tei­kė­me pra­šy­mą pri­im­ti į ki­tą, ge­ro­kai to­liau nuo na­mų esan­čią mo­kyk­lą pra­di­nu­kams. Pra­ei­tą sa­vai­tę mo­kyk­la pa­tvir­ti­no, kad mū­sų vai­ką pri­ėmė, ap­si­džiau­gė­me. O da­bar pa­aiš­kė­ja, kad vis­gi per­tvar­kos ne­bus, „Sa­ka­lė­lio” ne­re­or­ga­ni­zuo­ja. Dar kaž­ku­riam vi­de­o­ pia­ro meist­ras sa­ko – „ne­žai­si­me vai­kų li­ki­mais“. Sma­gu. „Ačiū“...

Aly­tiš­kis tė­ve­lis Dai­nius Č.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai