Nr. 63 (13439)

2020-06-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 63 (13439) skaitykite:

 • Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos filialas – Vidzgirio bendruomenei
 • Kur dė­ti mais­to at­lie­kas, jei ne­tu­ri jų kon­tei­ne­rio?
 • O iš­ei­na, kaip vi­sa­da...
 • Ko­kia nau­da iš kny­gos tam, ku­ris ne­tu­ri sa­vo pro­to? Ar veid­ro­dis ga­li pa­dė­ti ak­lam?
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai – I Lie­tu­vos in­te­rak­ty­vaus jau­nų­jų mu­zi­kan­tų kon­kur­so „Mu­zi­ka-@” lau­re­a­tai
 • Nuo­to­li­niai mo­ky­mai – pri­im­tas ir įveik­tas iš­šū­kis
 • Rajono paplūdimiai lauks poilsiautojų
 • Aplinkos apsaugos komiteto nariai domėjosi Alytaus rajono problemomis
 • Siūlykite kandidatus Alytaus rajono garbės piliečio vardui suteikti
 • Centralizuota buhalterija taupo lėšas ir gerina kokybę
 • Ke­tu­ris vai­kus už­au­gi­nu­si Te­ofi­lė ne­si­ti­kė­jo, kad teks ma­ma bū­ti ir pen­kiems anū­kams
 • Va­sa­ra at­ėjo drau­ge su vie­na reikš­min­giau­sių šven­čių – Tarp­tau­ti­ne vai­kų gy­ni­mo die­na
 • Alytaus miesto gimtadienį sutikime gražesnėje aplinkoje
 • Ledo arena Alytuje: būti ar nebūti?
 • Dailidės ežerėlių vanduo atitinka vandens kokybės reikalavimus
 • „Ačiū, Lietuva“
 • Mugės per Alytaus miesto gimtadienį dėl griežtų karantino reikalavimų nebus
 • Pristatė švietimo projektą „Wade into Adventure“
Šį mė­ne­sį dziu­do ir sam­bo im­ty­nių tre­ne­ris Ze­nius Ven­ce­vi­čius šven­čia 65-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­si­rink­tai spor­to ša­kai sa­va­me kraš­te, Aly­tu­je, jis ati­da­vė 41-erius me­tus....
At­ro­do, vi­si esa­me gir­dė­ję žo­dį „li­be­ra­liz­mas“, bet ne vi­si su­pran­ta­me, ką jis ga­lė­tų reikš­ti. Aly­taus li­be­ra­laus jau­ni­mo ini­cia­ty­va bu­vo pa­reng­ta ap­klau­sa, ku­rio­je...
„Šeima – pagrindinis vaiko fizinės ir psichinės sveikatos šaltinis“, - neabejoja vaikų ir paauglių psichologai bei psichoterapeutai, ragindamas karantino laikotarpį išnaudoti prasmingai būnant šeimoje...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
Se­niai se­niai, dar 1976 me­tais, su­si­ti­ko Mo­ky­to­jas ir mo­ki­nė. Vie­nas la­bai my­lė­jo LI­TE­RA­TŪ­RĄ, ki­tas iš­mo­ko ją pa­mil­ti, NES IŠ­MO­KĖ TOS MEI­LĖS. Gy­ve­ni­mas sū­ku­ria­vo,...
Europos Komisijai šiandien paskelbus tarptautinių „Natura 2000“ apdovanojimų finalininkus, paaiškėjo, kad jų gretose pirmą kartą atsidūrė lietuviška iniciatyva – meldinės nendrinukės apsaugos...
Ruošiant rūbų spintą vasaros sezonui, nepamirškite peržvelgti ir apatinių stalčiaus. Tvarkingai sezonui paruošta ši, bene subtiliausia, garderobo dalis leis greičiau rasti vasaros deriniams tinkamus...
Lytiškumo ugdymo specialistai sako 5-ieji vaiko metai įprastai įvardijami kaip lytiškumo ugdymo metai. Mat tuomet daugelis natūraliai pradeda užduoti sau klausimą, iš kur atsiranda vaikai. Jie trokšta...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.