Švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sai di­dės iš vai­kų tė­vų ki­še­nių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Vasaris 28
nuotr.
Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė tris spren­di­mus, ku­rie pa­rei­ka­laus gy­ven­to­jus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Ne­tru­kus tė­vams teks bran­giau mo­kė­ti už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se, pa­brangs Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų tei­kia­mos pa­slau­gos. Mo­kes­čių pa­di­di­ni­mas grin­džia­mas pa­ge­rė­sian­čia ug­dy­mo aplinkos ko­ky­be, bet ar aly­tiš­kiams tai ne­taps ne­pa­ke­lia­ma naš­ta?

Fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis su­si­jęs su vie­tų trū­ku­mu lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se

Šiuo me­tu už vie­no lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se per mė­ne­sį tė­vai mo­ka 48,40 eu­ro, už dar­že­li­nu­ko ug­dy­mą – 53,24 eu­ro.

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad mo­kes­tis už šių vai­kų ug­dy­mą di­dės du kar­tus – nuo ko­vo 1-osios ir nuo lie­pos 1-osios.

Nuo ko­vo – sie­kiant pa­di­din­ti iš­lai­das mai­ti­ni­mui, nes pa­bran­go mais­to pro­duk­tai, lop­še­li­nu­ko tė­vams per mė­ne­sį teks mo­kė­ti 57,86 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 65,56 eu­ro.

Nuo lie­pos mo­kes­čiai dar kar­tą di­dė­ja ne tik dėl pa­di­dė­sian­čių iš­lai­dų mai­ti­ni­mui, bet ir dėl at­si­ra­sian­čio fik­suo­to 15 eu­rų mė­ne­si­nio mo­kes­čio, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek die­nų vai­kas lan­kė lop­še­lį-dar­že­lį. Už lop­še­li­nu­ką per mė­ne­sį jau teks mo­kė­ti 65,56 eu­ro, už dar­že­li­nu­ką – 72,16 eu­ro.

Kaip sa­kė klau­si­mą dėl mi­nė­tų mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo pri­sta­tęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­je už lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą per mė­ne­sį mo­ka­ma 64,96 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 71,56 eu­ro, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je ati­tin­ka­mai – 68,20 eu­ro ir 74,80 eu­ro. Šio­se sa­vi­val­dy­bė­se taip pat yra fik­suo­ti mė­ne­si­niai mo­kes­čiai.

Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se su­ren­ka­mas fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis bus pa­nau­do­ja­mas ug­dy­mo ap­lin­kai ge­rin­ti: bal­dams, ug­dy­mo prie­mo­nėms, spau­di­niams, žais­lams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti. Taip pat – su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes, ry­šio, in­ter­ne­to pa­slau­gas ar tu­ri­mo tur­to re­mon­tą.

Ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la ste­bė­jo­si, ko­dėl da­bar rei­kia di­din­ti kai­nas, kai jau pa­tvir­tin­tas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas, siū­lė tai pa­da­ry­ti nuo at­ei­nan­čio sau­sio.

Ki­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas, ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­tiems so­cial­de­mok­ra­tams ne kar­tą svars­tant mo­kes­čių di­di­nimo klau­si­mą ug­dy­mo įstai­go­se pri­mi­nė jų šū­kį „Svar­biau­sia – žmo­gus“ ir siū­lė apie tai pir­miau­sia gal­vo­ti. Juk kai kam pa­di­din­ti mo­kes­čiai ga­li bū­ti sun­kiai pa­ke­lia­mi.

Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo ir tik­ro­ji prie­žas­tis, ko­dėl rei­kia įves­ti fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no pa­si­tei­ra­vus, ar fik­suo­to mo­kes­čio at­si­ra­di­mas ne­su­si­jęs su vie­tų sty­giu­mi mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, šis tai pa­tvir­ti­no.

Va­di­na­si, tie, ku­rie no­rės leis­ti vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius, tu­rės mo­kė­ti bran­giau, so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms bus kom­pen­suo­ja­ma iš so­cia­li­nei pa­ra­mai skir­tų lė­šų ir jų po­rei­kis, ti­kė­ti­na, iš­augs. Ta­čiau ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad dėl pa­di­dė­ju­sio mo­kes­čio kai ku­rie tėvai vai­kų jau ga­li ir ne­be­leis­ti į lop­še­lius-dar­že­lius.

Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai.

 

Dai­lės mo­kyk­lo­je mo­kes­tis di­dė­ja dau­giau kaip 40 proc.

Vėl­gi dėl tos pa­čios prie­žas­ties – sie­kiant pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bę, pa­gal šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tą mies­to ta­ry­bos spren­di­mą, nuo rug­sė­jo di­dė­ja mo­kes­čiai lan­kan­tiems Dai­lės mo­kyk­lą.

Da­bar už vie­ną čia ug­do­mą vai­ką per mė­ne­sį mo­ka­ma 7 eu­rus, nuo rug­sė­jo jis bus 10 eu­rų. Su­au­gu­sių­jų mo­ky­mo mo­kes­tis per mė­ne­sį vie­nam as­me­niui da­bar – 14 eu­rų, nuo rug­sė­jo teks mo­kė­ti 20 eu­rų.

Mo­kes­čiai šio­je švie­ti­mo įstai­go­je di­dė­ja 42,8 proc.

Pa­di­di­nus mo­kes­tį, Dai­lės mo­kyk­la per me­tus pa­pil­do­mai su­rinks apie 4 tūkst. 400 eu­rų. Su­rink­ti pa­pil­do­mi pi­ni­gai bus skir­ti at­si­skai­ty­mui už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, įsi­gy­ja­mos ūki­nės, ug­dy­mo prie­mo­nės, in­ven­to­rius, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pre­kės, ry­šio prie­mo­nės.

Ta­čiau dėl mo­kes­čių di­di­ni­mo šio­je mo­kyk­lo­je spren­di­mo pro­jek­to jau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kon­sta­tuo­ta ne­igia­ma pa­sek­mė, – Dai­lės mo­kyk­lo­je ga­li su­ma­žė­ti mo­ki­nių.

 

Po Mu­zi­kos mo­kyk­los re­no­va­ci­jos dar daug ko trūks­ta

Va­do­vau­jan­tis šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl mė­ne­si­nių mo­kes­čių di­di­ni­mo Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je nuo rug­sė­jo, dau­ge­lis jų di­dės 1–4 eu­rais.

Pa­pil­do­mai per me­tus bū­tų su­ren­ka­ma apie 15 tūkst. eu­rų.

Ug­dy­mo ap­lin­ka Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je bus ge­ri­na­ma su­rink­tas pa­pil­do­mas lė­šas pa­nau­do­jant su­si­mo­kė­ti už trans­por­tą vyks­tant į kon­kur­sus, taip pat pa­den­giant kon­kur­sų da­ly­vių mo­kes­čius ga­biems mo­ki­niams.

Po šios mo­kyk­los re­no­va­ci­jos tik tri­jo­se kla­sė­se įreng­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, trūks­ta dar dvie­jų to­kių len­tų, taip pat rei­kia at­nau­jin­ti tris pia­ni­nus, trūks­ta de­šim­ties kom­piu­te­rių kla­sė­se, de­ko­ra­ci­jų te­at­ro pro­gra­mai. Mo­kyk­lai rei­kia sce­nos sto­go pro­jek­to, pa­ties sto­go įren­gi­mo, tvo­ros nuo miš­ko pu­sės.

Vi­sa tai tu­rė­tų pa­deng­ti mo­kyk­los ug­dy­ti­nių tė­vai, mo­kė­da­mi di­des­nį mo­kes­tį, nes sa­vi­val­dy­bės iž­de tam stin­ga pi­ni­gų.

Dau­ge­liu at­ve­jų mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se pa­di­din­tas mo­kes­tis sie­ja­mas su ko­mu­na­li­nių ir ūki­nių iš­lai­dų pa­den­gi­mu ar­ba fi­nan­si­nės naš­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui su­ma­ži­ni­mu. Tad klau­si­mas, ar tai ga­li­ma va­din­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bės pa­ge­ri­ni­mu.

 

Su­klup­ta ties mo­kes­čio pa­di­di­ni­mu jau­nie­siems spor­ti­nin­kams

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nuo rug­sė­jo ke­ti­no pa­di­din­ti mė­ne­si­nius mo­kes­čius ir už jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mą Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Tai no­rė­ta pa­da­ry­ti vėl­gi sie­kiant su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­mas lė­šas, rei­ka­lin­gas jau­nų­jų spor­ti­nin­kų už­im­tu­mui.

Da­bar už vie­no mo­ki­nio ug­dy­mą įvai­rio­se spor­to ša­ko­se per mė­ne­sį mo­ka­ma nuo 4 iki 7 eu­rų. Nuo rug­sė­jo ke­tin­ta mė­ne­si­nį mo­kes­tį su­vie­no­din­ti iki 10 ar net 12 eu­rų. Ta­čiau klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas, nes ta­ry­bos na­riams ki­lo daug ne­aiš­ku­mų, ko­dėl rei­kia di­din­ti mo­kes­čius, ar juos pa­di­di­nus da­lis tė­vų ne­at­si­sa­kys vai­kų leis­ti į mi­nė­tą cen­trą.

Ta­ry­bos na­rio, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vo Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­ste­bė­ji­mu, toks kai­nos pa­di­di­ni­mas bū­tų ga­nė­ti­nai ne­ma­ža naš­ta kai ku­riems tė­vams: „Kai re­mia­me pri­va­čius spor­to klu­bus, ne­lo­giš­ka tiek di­din­ti mo­kes­čius spor­tuo­jan­tiems mū­sų vai­kams.“

„Mes už tai, kad mies­te bū­tų ge­riau gy­ven­ti, o ko­kius spren­di­mus siū­lo­ma pri­im­ti? Vai­kus iš­va­rom iš bū­re­lių, ko mes iš to ti­ki­mės?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius.

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Įdomus Alytaus mentalitetas. Virš 30 metų tenka susidurt su tuo. Kad Alytuj su nepalankumu ir net priešiškumu reaguoja į retas iniciatyvas ginant miesto interesą, rodant ir raginant efektyviai per es paramos projektus dirbt, kad daugėtų gyvwntojų. Kaip nemaža dalis savivaldybių pasiekia. Reiškia stiprėja ekonomikos, instirucijos... Alyruj priešingai mažėja gyventojų ir visus netiesiai liečia. Net vietinės teisėsaugos institucijos, kurios realiai bemėgsta miesto intereso rimčiau gint, dalis tapę Kauno padaliniais. Kitus planuoja jungt. Po to retins...Taip ir per visas sritis atgal gryžta. Mokesčių kėlimas kaip visada, nuo silpniausių...Nes savivaldybei vis daugiau lėšų trūksta. Taip vieni kitus spaudžia. Kaip užburtam rate.

  Komentaras

  Jei kitose savivaldybėse gyventojų daugėja per paskutinius metus, Alytuj sumažėjo 1500. Be rimtų strategijų ir toliau mažėt. Iki miesto šventės po kelių mėnesių prie kokių 400 gali sumažėt, iki rudenio rinkimų prie tūkstančio. Per kelis metus iki kitų savivaldos rinkimų...per dideli skaičiai, kad vardint. Ir kas čia tokie geresnės kokybės politikai gali užvest į sėkmingą vystymą? Padaryt rimtą tvarką per savivaldą? Kurie konkrečiai?

  Komentaras

  Ši situacija dar kartą rodo, kad Alytuj per politiką taryboj ir seimo lygiuose nėra rimtų politikų. Kurie sugebėtų pagal kompetencijas rimtai pastovėt už žmonių interesus. Būsimiems rinkimams vėl tie patys, per kuriuos ir dabar blogėja. Ir alytiškiai nekelia tikslo, kad būt rimtų politikų. Jiems geriau nykintis erzinantis.

  Komentaras

  Mokesčių didėjimas- sunkėjaančios salygos išgyvent likusiems alytiškiams. Kur ir taip tarp didmiesčių neatsakingiausi valdyme pasiekė, kad gyventojų per paskutinius metus sumažėjo 1500. Dar bloginant tęsis mažėjimas. Įdomiausia, nesimato per tarybą, kad bandytų rimtai gyvint miesto ekonomiką. Tik kaip paimt tam momente nuo silpniausių, kad viršuj kitiems užtektų. Ir kaip negaili pastangų demagogijoms, kerštavimo vieni kitiems net tarybos lygį.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.