Šven­ti­nis Vyganto re­cep­tas: pa­skam­bin­ti gi­mi­nai­čiams ir pra­neš­ti, kad ap­lan­ky­si­te juos Ve­ly­kų pro­ga (9)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
vilb
V.Vilbikas, Alytuje Vilniaus g. 11 įsikūrusius žuvies parduotuvės šefas
Aly­tuje, Vil­niaus g. 11, bai­­gian­tis 2023-ie­siems va­rė­niš­kis ver­sli­nin­kas Vy­gan­tas Vil­bi­kas ati­da­rė „Vy­gan­to žu­vies“ par­duo­tu­vę, ku­ri per ste­bė­ti­nai trum­pą lai­ką ta­po žu­vies mė­gė­jų trau­kos cen­tru. Į mie­lai ben­drau­jan­čio ver­sli­nin­ko par­duo­tu­vę pir­kė­jai už­su­ka ne tik žu­vies, bet ir pa­ta­ri­mų, ku­riuos Vy­gan­tas no­riai da­li­ja. O šia­me in­ter­viu jis pir­kė­jams pra­ne­ša ži­nią, kad karš­čiau­siais va­sa­ros mė­ne­siais ke­ti­na il­sė­tis.

– Ge­rą pus­me­tį le­pi­no­te mus ska­nia ko­ky­biš­ka žu­vi­mi, ki­tais šal­dy­tais pro­duk­tais, tad ži­nia, kad va­sa­rą ne­dirb­si­te, nu­liū­di­no. Vi­lia­mės, kad ru­de­nį su­grį­ši­te į Aly­tų?  Spy­na sau­gos Jū­sų par­duo­tu­vę ar jos pa­tal­po­se vyks ki­ta veik­la?

– Taip, ru­de­nį planuoja ­grįžti ir to­liau pre­kiau­si­me žu­vi­mi. Pla­nuo­ju iki ge­gu­žės vi­du­rio dar pa­dir­bė­ti. Pa­tal­pos taip pat lauks ru­dens, juo­se veik­la ne­bus vyk­do­ma.

– Kaip Jūs ver­ti­na­te pir­mą­jį dar­bo pus­me­tį Aly­tu­je? 

– Kal­bant apie pir­mą­jį ma­no dar­bo pus­me­tį Aly­tu­je, žu­vies par­duo­tu­vė­je Vil­niaus g. 11, tai bu­vo la­bai sma­gus lai­kas. Po va­sa­ros pla­nuo­ju jung­ti aukš­tes­nę pa­va­rą ir pra­plės­ti asor­ti­men­tą, taip pat su­si­ras­ti pa­gal­bi­nin­ką. 

– O ką veik­si­te va­sa­rą?

– Dar pa­va­sa­rį šiek tiek su šei­ma už­si­im­si­me vais­me­džių so­di­nu­kais, o va­sa­rą pla­nuo­ja­me il­sė­tis ir dar­buo­tis ūky­je. 

– Tai­gi, Ve­ly­kų sta­lui  žu­vies dar ga­lė­si­me Jū­sų par­duo­tu­vė­je nu­si­pirk­ti. Ar asor­ti­men­tas šven­čių pro­ga bus kaž­kuo iš­skir­ti­nis?

– Kaip ir prieš pus­me­tį mi­nė­jau, daž­nai kei­čia­me pre­kių po­zi­ci­jas, jei ku­rios už­si­sto­vi ar pra­ran­da po­pu­lia­ru­mą, taip ir da­bar plė­si­me asor­ti­men­tą pa­gal po­rei­kį. 

– Vis­gi be pa­ta­ri­mų Jū­sų par­duo­tu­vę pa­mė­gu­sių aly­tiš­kių ne­pa­li­ki­te. Ma­žiau pa­tir­ties tu­rinčioms šeimininkėms patarkite, kaip žuvies skonio nesugadinti, tarkim, neper­kepti? Nors žuvį paruošti nesunku, ne visi ir ne visada žinome, kaip tą padaryti geriausiai.

– Ma­nau, par­da­vė­jo už­duo­tis ir yra pa­tar­ti, kaip ge­riau pa­ruoš­ti nu­si­pirk­tą žu­vį, juo la­biau, kad bu­vo pa­vyz­džių, kai ge­ra ko­ky­biš­ka žu­vis su­ga­di­na­ma ne­tin­ka­mais prie­sko­niais. Ga­vo­si šnipš­tas, nors bū­tų už­te­kę tik ga­ba­liu­ko cit­ri­nos. 

– Daž­nas mėgs­ta rū­ky­tą ar­ba vy­tin­tą žu­vį, ku­ri yra po­pu­lia­rus už­kan­dis, bet ne­ži­no, per kiek lai­ko ją rei­kia su­var­to­ti?

– Karš­to rū­ky­mo žu­vis ga­lio­ja 5 die­nas, nors ir po jų ga­li at­ro­dy­ti ne­pa­ki­tu­si. Su šal­to rū­ky­mo žu­vi­mi yra ki­taip: jos ga­lio­ji­mo lai­kas – ke­tu­rios sa­vai­tės, nors po dvie­jų ar tri­jų ji jau ga­li at­ro­dy­ti pras­čiau. Vy­tin­ta ga­lio­ja mė­ne­sį. Nors vie­nų žu­vų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas il­ges­nis, ki­tų – trum­pes­nis, ma­no par­duo­tu­vė­je nė vie­na ne­už­si­bū­na. 

– Ne vie­nas mais­to ga­min­to­jas ven­gia žu­vies, ku­riai rei­kia nu­skus­ti žvy­nus. Aš žu­vį sku­tu van­de­ny­je, šva­res­nės iš­lie­ka vir­tu­vės sie­nos. O gal ap­skri­tai ne­rei­kia tų žvy­nų lup­ti?

– Žu­vies sku­ti­mo me­to­das daž­nai pri­klau­so nuo rū­šies, pa­vyz­džiui, ster­ko žvy­nai yra smul­kes­ni ir sku­tant laks­to po vi­sur, ka­ro­so – di­des­ni ir ma­žiau pro­ble­mų jį nu­skus­ti. Taip pat yra ke­pi­mo bū­dų, kaip, pa­vyz­džiui, ke­pi­mas drus­ko­je, kur pa­kan­ka žu­vį iš­do­ro­ti ir net ne­rei­kia skus­ti. 

– Ir pa­bai­gai „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jos sen­jo­ros kom­pli­men­tas Jums: „Krau­tu­vė­lės „Vy­gan­to žu­vis“ sa­vi­nin­kas – pui­kus žmo­gus,  nuo pat pir­mo­sios pre­ky­bos die­nos Aly­tu­je už­si­tar­na­vo pir­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. Jis siū­lo tik tai, ko pir­kė­jui iš tie­sų rei­kia, ne tik nau­din­gas mais­ti­nes sa­vy­bes  var­di­ja, bet ne­bi­jo pa­sa­ky­ti ir pro­duk­to trū­ku­mų. Ir vi­suo­met tę­si pir­kė­jams duo­tus pa­ža­dus.“ Tai­gi  pa­si­da­lin­ki­te su mū­sų laik­raščio skaitytojais kokiu nesudėtin­gu Velykų stalui tinkančiu receptu.

– Leng­viau­sias ve­ly­ki­nis re­cep­tas yra la­bai pa­pras­tas: te­rei­kia pa­im­ti te­le­fo­ną, pa­skam­bin­ti gi­mi­nai­čiams ir pra­neš­ti, kad juos ap­lan­ky­si­te Ve­ly­kų pro­ga!
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ir aš labai džiaugiuosi šia parduotuve ir labai taktišku pardavėju. O turgaus prekiautoja anadien paprašyta senutės labai nenoriai išrinko dvi vienodas žuvies skrodenas. Liūdna, kai nėra noro empatiškai dirbti. Sėkmės varėniškiui.

  Komentaras

  Komplimentas pardavėjui: kas pirmiausia krito į akis, tai jo graži apranga, ir tai liudija, kad jis supranta, jog ne tik prekės turi būti kokybiškos, bet ir paties apranga tai atspindėtų. Malonu.

  Komentaras

  gera parduotuvė, malonus pardavėjas, kainos didokos, bet kas dabar pigu? Žurnalistams pravartu pasikartoti rašybą (TESI <...> pažadus) tesi - nerašoma nosinė. Gerų artėjančių švenčių visiems.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.