Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas...
Spa­lio 1-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius, Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas įvyk­dė ta­ry­bos spren­di­mą...
Po at­lik­tų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų dau­giau kaip 20-čiai Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kų, tu­rė­ju­sių di­de­lės rizikos kon­tak­tus su šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sia...
Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, va­ka­rykš­tės dienos, rug­sė­jo 25-osios, duo­me­ni­mis, iš aš­tuo­nių pas­ta­ruo­ju me­tu ko­ro­na­vi­ru­su...
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Prieš 10 dienų užsidaręs „Dzūkijos dvaro“ restoranas šį trečiadienį, rugsėjo 23 dieną, vėl atveria duris lankytojams. Dėl darbuotojai nustatyto COVID-19 viruso, vadovaujantis rekomendacijomis ir...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, po pie­tų pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės per 40 me­tų tu­rin­čiai alytiškei gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tas...
Turbūt vaikystėje teko girdėti labai daug mitų apie regą bei akis. Daugelis jų buvo susiję su įvairiais pamokymais, kurie padėjo tėveliams išugdyti tinkamą vaikų peržiūrą akimis. Deja, metų eigoje...
Nors kiekvienam mūsų yra puikiai žinoma, kaip svarbu pakankamai dažnai lankytis odontologijos klinikoje, ir kasdien rūpintis tinkama burnos higiena, tačiau net ir tuomet, jei viskas yra daroma...
Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kad rugsėjo 18 d. S. Kudirkos ligoninės medikei nustatyta COVID-19 infekcija. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto...
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys,...
Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­ra­mios die­nos – me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri skelb­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ir...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 30-ąją, pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 47-erių aly­tiš­kiui, ku­ris dėl šio vi­ru­so ty­rė­si Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te....
Praėjusį rudenį Alytaus padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, regis, ramybėje nepalieka kaimynystėje esančios Alytaus rajono, Alytaus seniūnijos, Miklusėnų gyvenvietės. Praėjusią...
Įsi­va­žia­vu­si e. svei­ka­tos sis­te­ma pa­ty­rė rim­tų trik­džių: vi­so­je ša­ly­je su­tri­ko kom­pen­suo­ja­mų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių in­for­ma­ci­jos tie­ki­mas. Ko­kių...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.