Ru­si­jai tik pra­dė­jus ka­rą Uk­rai­no­je, o taip at­si­ti­ko jau dau­giau nei prieš sa­vai­tę, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė me­di­kus vyk­ti į mi­si­ją Uk­rai­no­je ir pa­dė­ti...
Pil­nu­mo jaus­mas pil­ve, skaus­min­gas rai­žy­mas, dieg­liai ir lie­mens ap­im­ties pa­di­dė­ji­mas – taip pa­cien­tai daž­niau­siai api­bū­di­na var­gi­nan­tį pil­vo pū­ti­mą, pa­si­reiš­kian­tį...
Sekso problemos kyla dėl labai daug skirtingų priežasčių. Dėl psichologinio diskomforto, dėl prasto gyvenimo tempo, dėl per labai dažnos masturbacijos bei daugelio kitų priežasčių, kurios ilgainiui...
Toliau vykdomi įvairūs klinikiniai tyrimai, ir jau šiandien galime matyti įspūdingus rezultatus žmonių gyvenimuose. Kiekvienas turi teisę į informaciją, todėl gali nuspręsti ką su šia informacija...
Ne­už­tik­rin­tu­mas dėl at­ei­ties, su­ma­žė­ju­sios pa­ja­mos, ri­zi­ka svei­ka­tai, su­trū­ki­nė­ję so­cia­li­niai ry­šiai – tik ma­ža da­lis veiks­nių, pa­ken­ku­sių žmo­nių psi­chi­kos...
Svei­ka­tos sis­te­mos vi­sa­me pa­sau­ly­je jau dve­ji me­tai ko­vo­ja su už­griu­vu­sia pan­de­mi­ja. CO­VID-19 iš­ties klas­tin­ga li­ga, kas­dien ne­ten­ka­me daug žmo­nių, bet ko­dėl di­dė­ja...
Va­kar Lie­tu­vo­je fik­suo­jant nau­jus ko­ro­na­vi­ru­so an­ti­re­kor­dus (12278 nau­ji at­ve­jai), Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­tys me­di­kai taip pat ste­bi vis gau­sė­jan­čius...
On­ko­lo­gi­nės li­gos diag­no­zę kas­met iš­girs­ta vis dau­giau žmo­nių. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, per 2020-uo­sius me­tus pa­sau­ly­je bu­vo diag­no­zuo­ta per 19...
Dau­gų gat­vės 5A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te yra įsi­kū­ręs Aly­taus po­li­kli­ni­kos Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras. Me­tų pa­bai­go­je ja­me vy­ko ant­ro­sios...
Klausos praradimas, kaip suradau internete, šiuo metu paveikia daugiau nei 750 milijonų suaugusiųjų visame pasaulyje. Didžioji dauguma klausos praradimo progresuoja, ilgai ir neskausmingai, o tai...
Va­sa­ros pra­džio­je ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos du­ris at­vė­ru­si erd­vi „Apot­he­ka“ vais­ti­nė (Nau­jo­ji 50 B, Aly­tus) kvie­čia klien­tus ne tik įsi­gy­ti jiems rei­ka­lin­gų re­cep­ti­nių...
2022 m. vasario 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios atnaujinta ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų išdavimo tvarka. Pagal pilną vakcinacijos schemą pasiskiepijusiems gyventojams šis dokumentas...
Hormonai veikia daugiau nei tik mūsų nuotaiką. Tai gyvybiškai svarbios cheminės medžiagos, kurios kontroliuoja, koordinuoja ir reguliuoja pagrindines kūno funkcijas. Deja, tačiau dėl daugybės...
Lietuvoje – COVID-19 rekordas: užfiksuota 9490 naujų užkrato atvejų ir 12 mirčių. Pagal susirgimų skaičių Alytaus rajono savivaldybė yra 41 vietoje iš 60.
Sau­sio 24-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų fik­suo­ti 2 tūkst. 437, Aly­tu­je mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų – 3...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.