Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) dirbs ir šventinėmis dienomis, išskyrus Kūčių bei 2021 m. sausio 1 dieną.
Sveikatos ekspertų taryba prezidentui Gitanai Nausėdai antradienį pateikė naujausius duomenis apie koronaviruso plitimo rodiklius šalyje. Nors Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų jau dau­giau nei sa­vai­tė yra pir­mo­je vie­to­je tarp...
Vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad, ky­lant ser­ga­mu­mo krei­vei, dau­giau­sia kal­ba­ma apie tai, kaip ap­si­sau­go­ti nuo vi­ru­so, ta­čiau yra ir ant­ro­ji me­da­lio pu­sė – pa­mir­šę dės­nį, kad...
Trūks­tant me­di­kų, dir­ban­čių su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais, šį ant­ra­die­nį, gruo­džio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je už­da­ry­ta po 10 lo­vų, skir­tų...
Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją ir dar­bą tik nuo­to­li­niu bū­du iš­ėjo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir jo pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė....
Nuo šio ket­vir­ta­die­nio, gruo­džio 10-osios, iki gruo­džio 18-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džia­me Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, ku­ris vei­kia Pir­ma­ja­me...
Va­kar die­nos, gruodžio 9-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 1 tūkst. 280 aly­tiš­kių. Gruo­džio 8-ąją per pa­rą fik­suo­tas re­kor­di­nis šiuo vi­ru­su ser­gan­čių...
Dar šį pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 30-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė, ga­vu­si nu­ro­dy­mą iš San­ta­ros kli­ni­kų, pla­na­vo pa­pil­do­mai įsteig­ti 30 lo­vų už­si­krė­tu­siems...
Koronaviruso pandemija tapo rimtu iššūkiu ne tik sveikatos, bet ir socialinės apsaugos sistemoms daugelyje valstybių. Europos šalys, būdamos labiau socialiai angažuotomis, negu daugelis kitų žemynų...
Šiuo sudėtingu laikmečiu žmonės ieško būdų, kaip stiprinti imuninę sistemą. Daugelis manęs teiraujasi nuo ko pradėti, norint išmokti grūdinti organizmą šalčiu. Dalinuosi savo įžvalgomis ir ilgamete...
„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei...
Va­kar įvy­ko nuo­to­li­nis Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­gio­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ir Svei­ka­tos ap­sau­gos...
Prieš ge­rą dvi­de­šimt­me­tį gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė bai­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ir bu­vo pa­skir­ta dirb­ti į Sim­no am­bu­la­to­ri­ją. Pir­mai­siais...
Tą nak­tį ra­jo­no cen­tri­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nio sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Vi­tol­dą Mac­ke­vi­čių sku­biai ope­ra­ci­jai iš­kvie­tė iš na­mų. Ope­ra­ci­nė­je gu­lė­jo žmo­gus su...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.