Birštono miestas yra nedidelis, tačiau labai gerai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daugelį miestų garsina juose gyvenę žmonės, o Birštoną - spa ir sanatorijos. Viena jų yra Tulpės...
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad kiekvienais metais pirmąjį gegužės antradienį, 2021 m. gegužės 4 d., minima Euromelanomos diena, kai Senojo žemyno šalyse aktyviai...
Ba­lan­džio 28-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ben­dro­ve „Stat­ra­ma“ dėl Aly­taus ap­skri­ties S....
Ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius dar­buo­to­jams, vai­kams ar jų tė­vams pas­ta­ruo­ju me­tu sep­ty­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­tos aš­tuo­nios vai­kų kla­sės...
Se­no­vės grai­kų po­etai ir iš­min­čiai mė­go ra­šy­ti ele­gi­jas apie gy­ve­ni­mo grožį, apie kaž­kur eg­zis­tuo­jan­čias sa­las, ku­rio­se ver­da pil­nat­ve ir džiaugs­mu al­suo­jan­tys...
Aly­tu­je vie­šė­jo Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos ge­ne­ra­li­nė sek­re­to­rė Kris­ti­na Mei­dė. Vos prieš ke­le­tą mė­ne­sių ge­ne­ra­li­nės sek­re­to­rės pa­rei­gas pra­dė­ju­si...
Nuo šių me­tų pra­džios on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams tai­ko­ma 80 proc. nuo­lai­da vie­ša­jam trans­por­tui ir Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, įtei­si­nan­tys drau­di­mą dis­kri­mi­nuo­ti...
Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo kal­ną, į ku­rį už­lip­ti rei­kia jė­gų, ku­rių nė pats kar­tais ne­ži­nai, kad tu­ri. De­šimt­me­tei aly­tiš­kei Emi­li­jai ir jos šei­mai to­kia vir­šu­kal­ne ta­po...
Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio...
Alytaus rajono savivaldybė ir Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) skelbia akciją „Skiepai – arčiau senjorų namų“, kuria siekiama COVID-19 vakcinavimo paslaugą priartinti prie 65 metų ir...
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai...
Trečiadienį Skiepijimo centre „Pfizer“ vakcina bus skiepijami  65 metų amžiaus ir vyresnio amžiaus grupei priklausantys alytiškiai. Norintiems pasiskiepyti nereikės iš anksto registruotis, o tereiks...
Praėjusios savaitės pabaigoje VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninėje užregistravus efektyvų donorą, savaitgalį medikai atliko sunkias ir itin retas organų transplantacijas. Donorystei buvo tinkami ir...
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
Ba­lan­džio 9-osios duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri lais­vų vak­ci­nų nuo ko­ro­na­vi­ru­so, jos vi­sos su­nau­do­ja­mos. Tai pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.