„Ar­tė­ja šven­tės. Su­ti­ki­me jas svei­ki, su švie­sio­mis min­ti­mis ir ti­kė­ji­mu, kad gy­ve­ni­mas grei­tai su­grįš į įpras­tą rit­mą“, – UAB „VJV vais­ti­nė“ di­rek­to­rės vais­ti­nin­kės...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je per­kirp­ta sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24...
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė vie­na aly­tiš­kė su jai įta­ri­mą su­kė­lu­siais mil­te­liais „Po­li­sorb Plus“, ku­riuos įsi­gi­jo kaip...
Va­kar, pir­ma­die­nį, kal­bin­ti Aly­taus me­di­ci­nos įstai­gų spe­cia­lis­tai tei­gė, kad mies­te ir ra­jo­ne ser­ga­mu­mo gri­pu krei­vė kol kas ky­la lė­tai, bet, kad ne­su­sirg­tu­mė­me,...
Pa­skel­bus Aly­taus gais­rą ge­si­nu­sių gais­ri­nin­kų svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, vi­suo­me­nei ky­la ne­ma­žai klau­si­mų, su­si­ju­sių su sun­kiai­siais me­ta­lais, ku­rių bu­vo...
Nemaža dalis žmonių žino, kad virškinamajame trakte yra gerųjų bei blogųjų bakterijų, tačiau paklausti, kuo svarbios gerosios bakterijos (probiotikai), dažnai negali pateikti teisingo atsakymo į...
Nenuostabu, kad natrio hialuronatas išpopuliarėjo tarp kosmetikos ir odos senėjimo prevencijos priemonių gamintojų. Dėl savo gebėjimo įsiskverbti į odą ir sulaikyti vandenį, jis tampa populiariu...
Aly­taus že­mo slenks­čio ir so­cia­li­nių li­gų ano­ni­mi­nio kon­sul­ta­vi­mo ka­bi­ne­te „Pa­si­ti­kė­ji­mas“ dir­ban­ti Al­do­na Tu­raus­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog ser­gant ŽIV, ta­čiau...
Visą rudenį Lietuvoje vyksta šviečiamoji iniciatyva „Čia tik Lėlė“, skatinanti tėvus ir globėjus sužinoti daugiau apie mirtiną ligą – meningokoko B infekciją, jos keliamą grėsmę ir šiuolaikines...
Tailandietiškas masažas kaip savita gydomoji sistema buvo sukurtas prieš daugiau kaip 2500 metų. Ir nors kasmet vis labiau populiarėja lankytis masažuose, o jų rūšių atsiranda vis daugiau,...
Gamta ruošiasi sezono kaitai, o mums pats laikas išvalyti organizmą nuo to, ko prisivalgėmė su blogai nuplautais vaisiais ir daržovėmis per vasarą. Ir ne tik. Dažnai pamirštame, kad mūsų aplinkoje...
Kasmet rugsėjo 16–22 dienomis visoje Europoje vyksta judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai vyks ir Alytaus rajone. Šia kampanija Europos šalių vietos valdžios...
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė per­nai pra­dė­jo vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo...
Šiandien vyraujant greitam gyvenimo būdui, stresui, tampa vis sunkiau kokybiškai pailsėti bei atsigauti. Klaidinga manyti, jog geras miegas priklauso tik nuo gero čiužinio, lovos– vyrauja ir kiti,...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.