Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata lt Bu­vu­si vi­ce­me­rė Valė Gibienė įsi­dar­bi­no eko­no­mis­te li­go­ni­nė­je https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-si-vi-ce-me-re-vale-gibiene-isi-dar-bi-no-eko-no-mis-te-li-go-ni-ne-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (17)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Gibiene%20nuotrauka.JPG?itok=fGd5JbSO" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Va­lė Gi­bie­nė: „Žmo­gus tu­ri kaž­kur dirb­ti, juk da­bar už­imu ne kaž­ko­kias va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Kai ieš­kai dar­bo, jį ran­di. Su­ži­no­jau apie lais­vą eko­no­mis­to eta­tą li­go­ni­nė­je, pa­si­siū­liau ir bu­vau pri­im­ta. Esu ei­li­nis spe­cia­lis­tas šio­je gy­dy­mo įstai­go­je“, – sa­kė  58-erių V.Gi­bie­nė, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te įgi­ju­si in­ži­nie­riaus sis­te­mo­tech­ni­ko iš­si­la­vi­ni­mą.</p> <p>Ji pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ku­rio­je val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­rė­jo vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai, bu­vo me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus vie­na iš dvie­jų pa­va­duo­to­jų, ku­ra­vo švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nes sri­tis.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je Eko­no­mi­kos sky­riu­je eko­no­mis­te pra­dė­ju­si dirb­ti V.Gi­bie­nė tvir­ti­no, kad bu­vu­sios jos pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­je ne­tu­rė­jo įta­kos su­si­ras­ti dar­bą ku­ruo­to­je įstai­go­je: „Žmo­gus tu­ri kaž­kur dirb­ti, juk da­bar už­imu ne kaž­ko­kias va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas.“</p> <p>Į šios ka­den­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą V.Gi­bie­nė taip pat yra iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Šio ko­mi­te­to at­sto­vai da­bar ta­ry­bo­je tu­ri tris man­da­tus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2348"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566679549"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Joze</span> - Šeš, 2019-24-08 - 23:45</p> </li> <a href="/comment/2348#comment-2348" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2348#comment-2348" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu bet vale doud,ahuli kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu bet vale doud,ahuli kur pinigai ten ir vale.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2348" token="xZYBxkLmHntRMyU1kNSuzITxho_V6noIeUUGQQ0EXBQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2347"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566663095"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pavalduma</span> - Šeš, 2019-24-08 - 19:11</p> </li> <a href="/comment/2347#comment-2347" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2347#comment-2347" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ligoninė savivaldybei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ligoninė savivaldybei pavaldi įstaiga. Net stebėtojų ir panašiai klausimai įtraukti net į būsimo tarybos posėdžio dienotvarkę. Tad į savo kuruotą įstaigą darbinas. Dar kaip balsuos taryboj su ligonine susijusiais reikalais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2347" token="plsiQaW1_sqMCcCjKZ-fe8XwV-DC86-2YazfNsSqaXk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2338"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566562643"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O aš suprantu</span> - Pen, 2019-23-08 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/2338#comment-2338" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2338#comment-2338" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vasiliauskas su Grigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vasiliauskas su Grigu draugai... Visi matė kaip savo draugą mentas ypatingai finansiškai globojo. Taigi madam tikrai ne staiga ėmė ir sužinojo apie laisvą vietą, pasisiūlė ir staiga tik pyst ne specialistę-ekonomistę ir priėmė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2338" token="kFCmSghr7NXl34zZjwai-PbNICTgO_4BJY-E-2MEONI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2336"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566557928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesuprantu</span> - Pen, 2019-23-08 - 13:58</p> </li> <a href="/comment/2336#comment-2336" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2336#comment-2336" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko čia putojat? Būtų per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko čia putojat? Būtų per partinę liniją kokia viršininke į savivaldybės įstaiga įsitrynus - tada kitas reikalas, galėtumėt savo "razumą" rodyt.O dabar -žmogus su atitinkamu išsimokslinimu, turintis įvairių vadybos patirčių įsidarbino eiliniu specialistu į savivaldybei nepavaldžią įstaigą - iškart šaršalas, nė į tvorą, nė į mėtą... Sėkmės, vienu žodžiu, naujam darbe.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2336" token="QnZXKkCMzfYS5fhChOANBcgmACs68DeEUTIVDgPyFfY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2334"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566546813"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įstaymai</span> - Pen, 2019-23-08 - 10:53</p> </li> <a href="/comment/2334#comment-2334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2334#comment-2334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paprastiems. Jiems negalioja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paprastiems. Jiems negalioja. Alytuj išrinko į valdžią ir ponas. Ką nori tą daro. Ir dar pasišaipys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2334" token="-DMWQcF3YlytNDRoB29asW655Hrelg3QyMATKggWL8A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2329"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566541564"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilypas</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:26</p> </li> <a href="/comment/2329#comment-2329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2329#comment-2329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet gi įstatymas draudžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet gi įstatymas draudžia politikams suktis lizdelius savo kuruojamose srityse?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2329" token="U9s9oWHHPd6sm2FUNsiY52SDuDO2bZsZi1jhHEFQo6E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2327"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566537689"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kompetencija</span> - Pen, 2019-23-08 - 08:21</p> </li> <a href="/comment/2327#comment-2327" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2327#comment-2327" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su ekonomistės išsilavinimu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su ekonomistės išsilavinimu nesunkiai galėjo kaip vicemerė savo kuruojamose srityse švietimo, medicinos reikiamas pertvarkas sudeliot. Iki šiol nėra švietimo pertvarkų.. Medicinos sritį jei daktarų beveik 10 ligoninė per darbo biržą ieško, neregėtos situacijos iki šiol. Alytuj kaip dėsnis, kuo valdžioj daugiau nesamonių žmonėms pridaro, tuo daugiau gerbia. Tokius į valdžią renkas. Šią išsirinko ir į šią tarybą. Vadinas tinka alytiškiams. Nors tiksliau buvęs reguliuoja. O štai kam šiuos į valdžią alytiškiai rinkos, tas pats kas....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2327" token="8_o_3wuuq943YachRM9L6T5-jit6t44I_5kMqAfZ65Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2320"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566494594"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viskas gerai</span> - Ket, 2019-22-08 - 20:23</p> </li> <a href="/comment/2320#comment-2320" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2320#comment-2320" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiekvienas inzinerius tais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiekvienas inzinerius tais laikais net kelis metus mokesi aukstaja matematika ir kitus tiksliuosius mokslus, taip pat darbo organizavima ir pan. Todel be abejones ekonomisto pareigos nera kazkas tai nesuprantamo. Tai eilines pareigos, kur ziniu buvusiai vicemerei pilnai uzteks. Sekmes naujame darbe!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2320" token="ypfrv0m70pEPll6-vEp9CwGr17tUk6W94qdsbsFjEQ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2314"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566485418"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Yra boba </span> - Ket, 2019-22-08 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/2314#comment-2314" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2314#comment-2314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur 3 tukst pajamu per metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur 3 tukst pajamu per metus rodo, o subine is gero gyvenimo jau pro duris sunkiai telpa. Viska suspes, ir konkursus patikrins, ir bomziuku sandeliukus apsaugos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2314" token="EQ-R-LUguXlAi7nWHLG0PFOr_RhpkEOIW1btRdmDkc8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2313"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566484290"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:31</p> </li> <a href="/comment/2313#comment-2313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2313#comment-2313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vis tas blatas...kur ziuri…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vis tas blatas...kur ziuri vadovai-vyt tokius...tegu si ekonomistes darba dirba specialistas,kuris ismano,o ne ponia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2313" token="4o6nwvV7nGElGaH0ntAWZHNwZzghs8S0itjlqZDBlOk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2311"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566481729"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>laima</span> - Ket, 2019-22-08 - 16:48</p> </li> <a href="/comment/2311#comment-2311" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2311#comment-2311" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ekonomistų priruošta labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ekonomistų priruošta labai daug, daugumai labai sunku rasti darbą. O inžinierius - sistemotechnikas neturi nieko bendro su ekonomika. Taip kad įsidarbino tikrai "per blatą". Netikiu, kad nebuvo daugiau norinčių tikrų ekonomistų, įdomu ar buvo skelbtas konkursas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2311" token="vysuPvpaHu6Hi2DjVvWWUiWULoSkYNzJtF5lbFYNG7Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2310"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566479919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - Ket, 2019-22-08 - 16:18</p> </li> <a href="/comment/2310#comment-2310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2310#comment-2310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldybės antikorupcinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininkė lyg vietos tel. laidos ,,demaskuoti" vedėja. Kuri anoje kadencijoje demaskuodama aną valdžią gana uoli buvo. Dabar tylu... Nors nesamonių nemažai. Kaip keičiasi žmonės, kol į tarybą nepapuola.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2310" token="COWnmL8lC8GbTcaA_1xKcoHyTbtLk3FTirNANI1QvtY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2306"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566476259"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesuprantu</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/2306#comment-2306" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2306#comment-2306" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam reikia rašyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam reikia rašyti straipsnius apie kasdienybę.Koks skirtumas, kas kur įsidarbino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2306" token="kKf2Huc8gY1-D6qnO4pPtnEDeiTJKENoftJ3pPCoCQA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2305"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566475862"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:11</p> </li> <a href="/comment/2305#comment-2305" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2305#comment-2305" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši poniutė dabar yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši poniutė dabar yra sveikatos komiteto pirminininkė. Ir dar drįsta čiulbėti, kad buvusios pareigos įtakos neturėjo... Gal antikoruocijos komisija pasidomės ar gali be konkurso taip imti ir pasisiūlyti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2305" token="y5LY4ib9cFxMvCK9DjiWfNtb0uGw2hVBSZo8MmRPXrM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2302"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566467558"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mandra</span> - Ket, 2019-22-08 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/2302#comment-2302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2302#comment-2302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mandra žiopla fifa</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mandra žiopla fifa</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2302" token="oxbk2vR4xQmM3RwXwCVeNyBszKrGzNCnLKxCCMQn-SA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2299"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566462471"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>interesai</span> - Ket, 2019-22-08 - 11:27</p> </li> <a href="/comment/2299#comment-2299" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2299#comment-2299" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei kuravo medicinos sritį,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei kuravo medicinos sritį, metus laiko. Kaip nori - randi darbą. Mandrumo netrūksta.. Kadenciją prabuvo, o problemos per švietimo ir kitas sritis kur kuravo tęsiasi. Kam alytiškiai į rinkimus eina? Kaip tas pats per tą patį...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2299" token="FtAmo1bHV55vSK0OvKQB9WOTzbVCATQYp4oKLIL-OH4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2297"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566459920"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O</span> - Ket, 2019-22-08 - 10:45</p> </li> <a href="/comment/2297#comment-2297" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2297#comment-2297" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas čia tokio,juk L.S…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas čia tokio,juk L.S.Brežnevas irgi ekonomistams vadovavo,sakydamas .kad ekonomika turi būti ekonomiška,ne svarbu,kad ne žinai kaip tą pasiekti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2297" token="IxnO3ltmCmyzUT9Mkhsm_UuTr2-eXYUUozyw6q7Xrng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=799&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5lH6Fk6ws1n-z2I_kYmbEw0eNqIAa3Z1nioXcDQaft4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Aug 2019 06:33:14 +0000 vyrredaktorius 799 at https://www.alytausnaujienos.lt Vibratorius – tai kiekvienų namų šeimininkas https://www.alytausnaujienos.lt/vibratorius-tai-kiekvienu-namu-seimininkas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13318" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13318) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/melynas_3.jpg?itok=5EqZ-TKP" width="344" height="287" alt="vibratorius" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prie tokių erotinių prekių gali būti priskiriami ir vibratoriai – jie puikus pasirinkimas, kai esate viena (-as) ir norite kokybiško laiko su savimi. Tačiau vibratoriai taip pat gali būti efektyvūs ir poros seksualiniame gyvenime bei pagerinti intymų laiką, praleistą drauge. Vibratorių naudojimas tarp dviejų ar daugiau partnerių pasireiškia stipresniais ir dažnesniais orgazmais, sumažina spaudimą, atsirandantį iš noro lovoje pasirodyti kuo geriau, kadangi šie žaisliukai padaro didelį darbą už jus. Be viso to, tokios erotinės prekės leidžia jaustis daug patogiau kartu su partneriu, jus suartina bei įneša daugiau atvirumo į santykius. Įdomu? Vibratoriai fantazijos.lt parduotuvėje pasižymi plačiu pasirinkimu ir naujausiomis funkcijos, todėl išsirinkti nebus sunku. Visgi kad rinkimosi procesas taptų dar lengvesnis, prieš tai susipažinkime iš arčiau su šiais sekso žaisliukais, kurie turėtų atrasti sau vietą kiekvienuose namuose.</p> <h2>Kaip išsirinkti tinkamą vibratorių?</h2> <p>Vibratorių pasirinkimas toks didelis, kad renkantis jį nesunku pasiklysti tarp įvairių lūkesčių, norų ir visokiausių poreikių. Tad prieš perkant vibratorių, rekomenduojama atsakyti sau į keletą klausimų, kurie itin padės prieš perkant ir renkantis.</p> <p>Visų pirmiausia, kokia stimuliacija jums patinka labiausiai – klitorinė, vaginalinė, analinė, o gal visos kartu? Išsiaiškinus tai, viskas taps kur kas paprasčiau, susiaurės pasirinkimų ratas, kadangi vieni vibratoriai skirti klitoriui, kiti - makščiai ar analinei angai. Svarbu ir patikrinti, iš kokių medžiagų pagamintas vibratorius. Kokybiškos ir saugios medžiagos – būtinybė jūsų kūnui ir sveikatai. Nerizikuokite, pirkdami erotines prekes iš nepatikimų gamintojų, kurios nėra mediciniškai patikrintos, kadangi taip padidinsite susižeidimo ar nepageidaujamų reakcijų su jūsų kūno audiniais atsiradimo tikimybę.</p> <p>Vibratoriaus išvaizda taip pat turi įtakos. Nesirinkite žaisliuko, kuris jums atrodo gąsdinančiai ar atgrasiai, kadangi taip tikrai nepasieksite maksimalaus malonumo ir neatsipalaiduosite. Verčiau rinkitės vibratorių, akimirksniu sužadinantį visas giliausias jūsų seksualines fantazijas. Dar vienas aspektas, galintis blaškyti intymiojo akto metu – vibratoriaus veikimo garsas. Gamintojai daug investuoja į tylumą bei diskretiškumą, kad tai neblaškytų koncentracijos bei malonumų. Būtent dėl to, esant progai, rekomenduojama įjungti žaisliuką dar parduotuvėje – taip galėsite lengviau nuspręsti, ar jo skleidžiamas garsas nebus priežastis, dėl kurios negalėsite atsipalaiduoti.</p> <p>Ir galiausiai, bet ne ką mažiau svarbu, kad jaustumėtės patogiai, pirkdami vibratorių. Jei jums svarbu pačiupinėti prekę savomis rankomis ir turėti galimybę gyvai ją palyginti su kitomis – rinkitės fizinę parduotuvę, kur dirbantys konsultantai profesionaliai pakonsultuos jums rūpimu klausimu ar, atsižvelgę į jūsų norus ir lūkesčius, padės išsirinkti tinkamiausią prekę. Tuo tarpu, jei galvojate, jog fizinė parduotuvė ne jums, ir norite daugiau anonimiškumo – puikus pasirinkimas vibratoriai internetu.<a href="http:///www.fantazijos.lt"> Fantazijos.lt </a>užtikrins platų erotinių prekių pasirinkimą ir malonų aptarnavimą, nepaisant to, kurį apsipirkimo būdą pasirinksite.</p> <h2>Vibratorių įvairovė</h2> <p>Kadangi jau išsiaiškinome, į kokius aspektus vertėtų atsižvelgti prieš apsilankant parduotuvėje, konkrečiau žvilgtelkime į visą vibratorių pasiūlą. Vibratoriai – yra vieni perkamiausių seksualinio gyvenimo paįvairinimui skirtų žaisliukų. Jų įvairovė iš tiesų didelė. Bene populiariausi vibratoriai – klasikiniai, savo forma ir tekstūra primenantys tikrą penį, ir Rabbit tipo, kuris sudarytas iš dviejų dalių: penio formos dalies ir specialaus antgalio, primenančio kiškučio ausytes bei skirto klitorio stimuliacijai. Šie žaisliukai pasižymi skirtingais vibracijos lygiais, kuriuos galima reguliuoti pagal savo poreikius, todėl orgazmą pasiekti tikrai nebus sunku. Be šių paklausūs ir G taško vibratoriai, kurie turi unikalią, kiek lenktą formą ir specialią galvutę, reikalingą G taškui pasiekti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kas trokšta stipresnių, intensyvesnių potyrių. Taip pat galima rasti ir tik klitoriniam malonumui skirtų sekso prekių. Klitorio stimuliatoriai – nedideli vibratoriai, kurių panaudojimas labai universalus: gali būti naudojami tiek klitorio, tiek kitų erogeninių zonų stimuliacijai.</p> <p>Nepamirškime ir dar vieno pasirinkimo – vibratoriai poroms. Tai žaisliukai, galintys vienu metu stimuliuoti G tašką, klitorių ir vyro erogenines zonas. Skirtingai nei įprasti vibratoriai, šie produktai yra orientuoti į abipusį malonumą. Jų valdymas priklauso nuo modelio: gali būti kontroliuojami mygtuku, esančiu ant žaislo, pulteliu ar net išmaniajame telefone esančia programėle, kas garantuos patogumą ir modernumą viename!</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>Kas be ko, vibratorių gamintojų galima rasti labai daug, tačiau jei norite kažko išskirtinio ir pasižyminčio nepriekaištinga kokybe, puikus pasirinkimas – LELO vibratoriai. LELO yra vienas iš lyderiaujančių gamintojų rinkoje, kuriantis unikalią produkciją bei itin daug investuojantis į medžiagų apdirbimo kokybę bei žaislo ilgaamžiškumą. Jie puikai pasitarnaus ir solo žaidimų metu, ir žaidimuose su partneriu ar partnere, sukurdami aistringą bei itin karštą atmosferą. Nesvarbu, kokio tipo žaisliuką išsirinksite, galite būti užtikrinti, jog visi vibratoriai sekso metu atneša pačius geriausius, dar neatrastus potyrius, išsklaido rutiną, o žaidimai su antrąja puse tampa daug įdomesni.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2226"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565284229"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu blin</span> - Ket, 2019-08-08 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/2226#comment-2226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2226#comment-2226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus naujienos jau neturi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus naujienos jau neturi apie ką rašyti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2226" token="pEtdZKKndfcgJOXTJC5PGFfIFsypmscyvWxl0iTLdKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2221"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565188610"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Davatkai</span> - Tre, 2019-07-08 - 17:36</p> </li> <a href="/comment/2221#comment-2221" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2221#comment-2221" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai toliau savo &quot;kantičkų&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai toliau savo "kantičkų" nieko nematai, tai ir kasdienis dantų valymas - "svieto pabaiga". Panelei, matyt, vis dar "V sovietskom sojuze seksa net!" Ar ne?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2221" token="u-vXRY2TcKFpG0LA9dlqHFHgrRor00O8IvzE8kqUb0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2211"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565080577"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ne davatka</span> - Ant, 2019-06-08 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/2211#comment-2211" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2211#comment-2211" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jis negeria, nerūko, nevalgo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jis negeria, nerūko, nevalgo, neknarkia, nešiukšlina, niekada nepavargsta, pas kitas nesiveržia, visada po ranka, nesikeikia, nesmirdi, nesikabinėja, visada pajėgus, nepriekaištauja, neprisjaudo visur, visada rasi ten, kur palikai, grįžti į namus - jis jau namie, randi tokį, kokį palikai...<br /> Po šio straipsnio įvairovei pirksiu antrą, gal šventėms, atostogoms ir išeiginėms. Va taip, pašlemėkai ir davatkos!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2211" token="1rjO42W7hLLm8wzkJez-yjOhrbhDRuXeLEgi2UssDqw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2209"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565070671"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Davatka</span> - Ant, 2019-06-08 - 08:51</p> </li> <a href="/comment/2209#comment-2209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2209#comment-2209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">..gal ir vaikus daris…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>..gal ir vaikus daris vibratoriai? nu bl...svieto pabaiga.....aktualiausia nudienos problema,bet str.autoriui konkreciai truksta smegenu ne vibratoriaus...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2209" token="svH6pMp9_ubzGvMYN28E1JhYwnd--c8DthzEif8uU4c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2205"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565008758"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>cesius</span> - Pir, 2019-05-08 - 15:39</p> </li> <a href="/comment/2205#comment-2205" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2205#comment-2205" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">geriau kotas. Bet Laura…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>geriau kotas. Bet Laura nulaužė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2205" token="sw_g5b6YzXMdhdMRPTsR7XDouQ-hWrRf_Jvfd07iabw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=762&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GCzeAGabNZjLbumMQvOymuYRujB-0_aHP_bFJfFL_5c"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 05 Aug 2019 12:30:26 +0000 vyrredaktorius 762 at https://www.alytausnaujienos.lt Tre­jus me­tus į lau­ką ne­iš­ei­nan­ti ne­įga­li mo­te­ris ne­pri­si­šau­kia val­di­nin­kų pa­gal­bos https://www.alytausnaujienos.lt/tre-jus-me-tus-i-lau-ka-ne-ei-nan-ti-ne-iga-li-mo-te-ris-ne-pri-si-sau-kia-val-di-nin-ku-pa-gal-bos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13317" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13317) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_0055.JPG?itok=U6KCIr9E" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te. Kai sau­lė už­kai­ti­na iki tris­de­šim­ties laips­nių, nė­ra kur dė­tis, nie­kur iš bu­to ne­iš­ei­si, net į kie­mą, į pa­vė­sį“, – guo­dė­si Nijolė Ke­tu­ra­kie­nė. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te“</strong></p> <p>N.Ke­tu­ra­kie­nė maž­daug 25 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio vie­no kam­ba­rio bu­te, ku­ria­me vie­no­je pa­tal­po­je – ir kam­ba­rys, ir vir­tu­vė, gy­ve­na jau dau­giau nei de­šimt­me­tis. Gy­ve­ni­mas jai taip su­si­klos­tė, kad pa­si­rin­ko bū­tent to­kį bu­tą va­di­na­mo­jo­je bra­zil­ko­je.</p> <p>Kaip sa­ko mo­te­ris, vie­ta čia ne­blo­ga, – prie pat mies­to cen­tras, ap­link par­duo­tu­vės, vais­ti­nės. Tik jau ku­rį lai­ką ji ne­be­ga­li iš­ei­ti į lau­ką. Iš pra­džių dar iš­ei­da­vo su vaikš­ty­ne, da­bar jau tre­jus me­tus nė­ra bu­vu­si kie­me, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ją rei­kia nu­ga­ben­ti pas me­di­kus.</p> <p>Tuo­met pri­rei­kia neš­tu­vų ir ne vie­no žmo­gaus pa­gal­bos, ku­rios, kaip tvir­ti­na gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė, sun­ku pri­si­šauk­ti. Mat dau­gu­ma kai­my­nų to ne­pa­jė­gūs pa­da­ry­ti, ten­ka sa­vais bū­dais ieš­ko­ti pa­dė­jė­jų.</p> <p>„Jau pra­de­da va­žiuo­ti sto­gas nuo sė­dė­ji­mo bu­te. Kai sau­lė už­kai­ti­na iki tris­de­šim­ties laips­nių, nė­ra kur dė­tis,  nie­kur iš bu­to ne­iš­ei­si, net į kie­mą, į pa­vė­sį“, – guo­dė­si N.Ke­tu­ra­kie­nė.</p> <p>Ją lan­kan­ti so­cia­li­nė dar­buo­to­ja pa­de­da mo­te­riai ap­si­tar­nau­ti bui­ty­je, pa­ga­mi­na val­gy­ti, nu­per­ka rei­kia­mų pro­duk­tų ar vais­tų. Kad ją lan­kan­ti so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Dan­guo­lė Miš­kaus­kie­nė, dir­ban­ti pa­gal Aly­taus po­li­kli­ni­kos vyk­do­mą in­te­gralios pa­gal­bos na­muo­se pro­jek­tą, pui­ki pa­gal­bi­nin­kė, liu­di­ja tvar­ka ne­įga­lios aly­tiš­kės bu­te.</p> <p>Ir ji pri­ta­ria, kad reik­tų gal­vo­ti apie  ga­li­my­bę mo­te­riai pa­tek­ti į lau­ką.</p> <p>N.Ke­tu­ra­kie­nė tvir­ti­no, kad daug kas pas ją lan­kė­si – ir iš sa­vi­val­dy­bės, ir iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, ta­čiau re­a­lios pa­gal­bos ne­su­lau­kia­ma. At­seit ne­įma­no­ma įreng­ti nei pan­du­so, nei spe­cia­laus ko­pik­lio, ku­riuo bū­tų už­ve­ža­mas ve­ži­mė­lis, nes vie­nam bū­tų per di­de­lis nuo­ly­dis iki kie­mo, ki­tam – per siau­ras na­mo ko­ri­do­rius.</p> <p>Mo­ters bu­te yra bal­ko­nas, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma įreng­ti kel­tu­vą, ta­čiau tai, N.Ke­tu­ra­kie­nės tei­gi­mu, per bran­giai kai­nuo­ja: „Man iš sa­vi­val­dy­bės pa­sa­kė, kad bu­to ver­tė yra ma­žes­nė, nei kai­nuo­tų įreng­ti to­kį įren­gi­nį. Jūs man sa­ky­kit, ar tas kel­tu­vas tar­nau­tų bu­tui, ar žmo­gui?“</p> <p>Tad iki šios die­nos ne­įga­li mo­te­ris pri­vers­ta tai­ky­tis su be­vil­tiš­ka si­tu­a­ci­ja, nors sa­kė ge­rai ži­nan­ti apie vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą būs­tų pri­tai­ky­mui ne­įga­lie­siems. Ne­gi ji ne­ati­tin­ka to­kios pa­ra­mos rei­ka­la­vi­mų, yra kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė tei­kiant pa­gal­bą ne­įga­lie­siems?</p> <p><strong>Toks ne­iš­spren­džia­mas at­ve­jis yra vie­nin­te­lis mies­te</strong></p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai vyk­dan­ti ve­dė­jo funk­ci­jas, Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė sa­kė, kad jos va­do­vau­ja­mam sky­riui N.Ke­tu­ra­kie­nės pa­dė­tis yra ži­no­ma. Toks kol kas ne­iš­spren­džia­mas at­ve­jis yra vie­nin­te­lis mies­te.</p> <p>A.Vo­ve­rie­nė pa­tvir­ti­no, kad įreng­ti pan­du­są ar ko­pik­lį ve­ži­mė­liui už­vež­ti ta­me ben­dra­bu­čio ti­po na­me nė­ra tech­ni­nių ga­li­my­bių, o kel­tu­vas bran­giai kai­nuo­tų.</p> <p>Pas­ta­rą­ją iš­va­dą pa­da­rė per­nai ba­lan­dį mo­ters pra­šy­mą įreng­ti to­kį me­cha­niz­mą svars­čiu­si sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems ko­mi­si­ja.</p> <p>Pa­si­ro­do, kel­tu­vas su įren­gi­mu ga­li kai­nuo­ti ge­ro­kai dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šiuo me­tu ne­įga­liems aly­tiš­kiams yra įreng­ti 23 ko­pik­liai, 17 pan­du­sų ir 9 kel­tu­vai. Jų įren­gi­mas fi­nan­suo­ja­mas iš Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems pro­gra­mos, ku­riai lė­šos ski­ria­mos iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. Pa­vyz­džiui, per­nai šio­je pro­gra­mo­je bu­vo 87 tūkst. eu­rų, iš šios su­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ra­ma – 41 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bės skir­tos lė­šos – 46 tūkst. eu­rų.</p> <p>A.Vo­ve­rie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ski­ria­mos lė­šos vi­sa­da yra pa­nau­do­ja­mos. Šį­met mi­nė­tai pro­gra­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ta per 10 tūkst. eu­rų, iš sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nio iž­do – 30 tūkst. eu­rų.</p> <p>So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je šiuo me­tu gau­ta pen­kių aly­tiš­kių pra­šy­mai įreng­ti ko­pik­lius ir ke­tu­ri ne­ga­lią tu­rin­tys mies­tie­čiai pa­gei­dau­ja jų po­rei­kiams pri­tai­ky­ti gy­ve­na­mų­jų būs­tų vo­nias.</p> <p>Gal­būt at­si­vers ke­lias ir N.Ke­tu­ra­kie­nei pa­ga­liau tu­rė­ti kel­tu­vą, tik rei­kia, kad bū­tų at­nau­jin­tas jos pra­šy­mo svars­ty­mas.</p> <p><strong>„Nė­ra ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad ne“</strong></p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu pas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus lan­kę­si aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“, gi­nan­čios ne­įga­lių žmo­nių tei­ses, at­sto­vai dis­ku­ta­vo dėl ne­įga­lie­siems pri­tai­ko­mos ap­lin­kos mies­te – vie­šų­jų erd­vių, taip pat gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų.</p> <p>Pa­sak aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Ri­čar­do Du­bic­ko, kal­bė­ta ir dėl kel­tu­vo įren­gi­mo N.Ke­tu­ra­kie­nės bu­tui: „Čia tik­rai ne­nor­ma­li si­tu­a­ci­ja, kai mo­te­ris jau tre­jus me­tus ne­ga­li pa­tek­ti į lau­ką, tam ne­ran­da­ma spren­di­mo. Kal­ba­ma apie rei­ka­lin­gus di­de­lius pi­ni­gus, bet šiuo tiks­lu ir su­kur­ta Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems pro­gra­ma, ski­ria­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šos. Pa­sa­kė­me, kad įmo­nė, su ku­ria mes ben­dra­dar­biau­ja­me dėl būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems, ga­li pa­siū­ly­ti ma­žes­nes kai­nas kel­tu­vui įreng­ti, pa­si­siū­lė­me sa­vo pa­gal­bą. Ne­įga­li mo­te­ris ne­kal­ta, kad jos bu­tas yra ne­di­de­lės ver­tės, bet pa­te­ki­mas į lau­ką jai rei­ka­lin­gas. Da­bar yra re­no­vuo­ja­mas mo­ters gy­ve­na­ma­sis na­mas, to­dėl pats tin­ka­miau­sias lai­kas ieš­ko­ti ga­li­my­bių šiai mo­te­riai įreng­ti kel­tu­vą, gal pi­giau kai­nuo­tų ir jo įren­gi­mas.“</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, pa­klaus­tas, ar bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių pa­dė­ti Ži­bu­rio gat­vės gy­ven­to­jai, pa­reiš­kė: „Nė­ra ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad ne, bet kiek tai kai­nuos. Stu­di­juo­ja­me są­ma­tas, ieš­ko­si­me iš­ei­ties.“</p> <p>N.Ke­tu­ra­kie­nė vis dar ne­pra­ran­da vil­ties su­lauk­ti įren­gi­nio, ku­riuo ji ga­lė­tų pa­tek­ti į lau­ką: „Ana mies­to val­džia ne­pa­dė­jo, gal ši su­si­pras. Su­pran­tu, kad jiems gal­būt  sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip rei­kia gy­ven­ti tiek me­tų ne­iš­ei­nant net į kie­mą.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0059.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-745-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0059.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0061.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-745-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0061.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2241"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565443731"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>audrajusa@gmail.com</span> - Šeš, 2019-10-08 - 16:28</p> </li> <a href="/comment/2241#comment-2241" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2241#comment-2241" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ponia NIJOLE turi dvi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ponia NIJOLE turi dvi dukras Alytiske dukra turi savo versla Tai kam motinos bedas uzkrauti miesto savivaldybei</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2241" token="mojiFG6OSfqBAoM4cTIAaeBG05XHWt9d4MFygzyu8sE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2222"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565189515"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vincai,</span> - Tre, 2019-07-08 - 17:51</p> </li> <a href="/comment/2222#comment-2222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2222#comment-2222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">matau, geras žmogus esi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>matau, geras žmogus esi, pasikeisk su moteriške butais "ir problema bus išspręsta". Vincai, ir kaip tau į galvą neatėjo pasiūlyti neįgaliam, nevaikštančiam žmogui pasistatyti namą ant vaizdingo ežero kranto? Vincai, jei visai nesusigaudai, apie ką čia kalbama, tai gal geriau susirūpink savim, nes Dievas viską atleidžia, tik kvailumo - ne. Tas pats taikytina ir "ALYTIŠKEI"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2222" token="WixQwd0cV4oPMouchGIK2T8AoZok-cu2GGDG6Sn3QZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2152"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564512376"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>audrajusa@gmail.com</span> - Ant, 2019-30-07 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/2152#comment-2152" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2152#comment-2152" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o kur tos moters vaikai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o kur tos moters vaikai broliai seserys</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2152" token="-Sz98WuPwMZaOsOiA-Nye601EIWLCA5lOMcvSrIHc1Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2123"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564294927"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Sek, 2019-28-07 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/2123#comment-2123" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2123#comment-2123" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar negeda tau? lazda turi du…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar negeda tau? lazda turi du galus...vaikai....ne visi turi ir ne visi gali...ziureki ,kad tamstai taip nenutiktu....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2123" token="Gfdy24RZxIjOgN3JS5VN8GCxl3w2LJWp0_8FHWy8lmc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2122"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564294811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vincui</span> - Sek, 2019-28-07 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/2122#comment-2122" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2122#comment-2122" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nusipezejai juodai su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nusipezejai juodai su pasikeitimu.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2122" token="v1nhLZyzrbrDlkoo62FjZYpNUJqcy_Mtg5OKEj6b-uE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2121"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564290984"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALYTISKE</span> - Sek, 2019-28-07 - 08:16</p> </li> <a href="/comment/2121#comment-2121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2121#comment-2121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O TAI KUR PONIOS VAIKAI O …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O TAI KUR PONIOS VAIKAI O AR KA GERO ESA PADARIUSE ALYTUJ KAD NORI TOKIU PASLAUGU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2121" token="pUK3MejODNfAnbafD2CZawP0QWc_0Hd6rh8sgkUO8jQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2111"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564172451"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincas</span> - Pen, 2019-26-07 - 23:20</p> </li> <a href="/comment/2111#comment-2111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2111#comment-2111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ko ta ponia tame name…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ko ta ponia tame name sėdi? tegul pasikeičia butą ir problema bus išspręsta. Nebūkite principinga, principo laikymasis tik kenkia sveikatai, ieškokite išeities ir rasite, o ne laukite valdininkų malonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2111" token="RDv36x6ZVB1P1OcX67pkd9NhWBLdzrHmV175OdiD660"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=745&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HAZuNh_hTF2YoVf7du3iAPUR-BXHydHGRq3dEfqxTVo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jul 2019 12:08:35 +0000 vyrredaktorius 745 at https://www.alytausnaujienos.lt Žmo­gus, skai­čiuo­jan­tis pas­ku­ti­nes sa­vo gy­ve­ni­mo die­nas, ge­ba kal­bė­ti taip, lyg jam pri­klau­sy­tų am­ži­ny­bė https://www.alytausnaujienos.lt/zmo-gus-skai-ciuo-jan-tis-pas-ku-ti-nes-sa-vo-gy-ve-ni-mo-die-nas-ge-ba-kal-be-ti-taip-lyg-jam-pri <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra Ta­ran­dai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/85-13315" rel="bookmark"> Nr. <span> 85 (13315) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Hospisas.JPG?itok=OfJvAhB-" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­dėl nu­spren­dė­te sa­vo lais­vą lai­ką skir­ti hos­pi­sui?</strong></p> <p>– Šven­tai ti­kiu, kad ne žmo­gus nu­spren­džia tap­ti sa­va­no­riu, o sa­va­no­ria­vi­mas pats pa­si­ren­ka žmo­gų. Mes, ke­lios mo­te­rys, ieš­ko­jo­me vie­tos mels­tis drau­ge kar­tą per sa­vai­tę. Be to, jau­čiau­si be ga­lo dė­kin­ga Die­vui, no­rė­jau jam at­si­ly­gin­ti, to­dėl krei­piau­si į jį sa­ky­da­ma: „Aš no­riu ei­ti į pa­sau­lį ir pa­dė­ti Tau. Aš su­pran­tu, kad tur­būt nė­ra tiek me­tų ir tur­būt aš ne­tu­riu tiek šir­dies, kad Tau at­si­ly­gin­čiau, bet leisk pa­ban­dy­ti.“ Tai­gi, ieš­ko­jau pa­tal­pų mal­dai, skam­bi­nau į Šv. Kry­žiaus na­mus, į Šv. Jo­no kon­gre­ga­ci­jos Vil­niaus vie­nuo­ly­ną ir lyg ty­čia vi­sur sa­ko „ne“, o hos­pi­se iš kar­to at­sa­kė „ge­rai, at­ei­ki­te“. Kai mes čia at­ėjo­me... šir­dy­je pa­si­da­rė be ga­lo ra­mu ir ge­ra.</p> <p><strong>– Ko­kia da­lis Jū­sų slau­go­mų pa­cien­tų yra ti­kin­tys?</strong></p> <p>– Yra to­kių, ku­rie ne­pa­si­ruo­šę gir­dė­ti apie Die­vą. Juos pa­mai­ti­na­me, pa­juo­ki­na­me, pa­šne­ki­na­me, pa­skai­to­me kny­gą ar tie­siog už ran­kos pa­lai­ko­me. Įdo­mus da­ly­kas, kad vi­si pa­cien­tai yra pa­si­il­gę pa­pras­čiau­sio pri­si­lie­ti­mo. Jie ta­da taip nu­rims­ta, jiems taip ge­ra pa­si­da­ro.</p> <p><strong>– Ka­da pir­mą kar­tą iš­ly­dė­jo­te žmo­gų?</strong></p> <p>– Iš pat pra­džių man lei­do tik in­dus plau­ti, sa­lę tvar­ky­ti, o iš­ly­dė­ti žmo­gų te­ko tik po me­tų sa­va­no­rys­tės. Jei bū­tų iš kar­to, tur­būt aš bū­čiau čia ne­be­su­grį­žu­si.</p> <p><strong>– Kaip el­gia­tės ir ką jau­čia­te sto­vė­da­ma prie mirš­tan­čio­jo? </strong></p> <p>– Čia ne­mo­ko, kaip elg­tis, kai žmo­gus iš­ke­liau­ja, bet ir ne­rei­kia. Tą aki­mir­ką at­si­ran­da ir drą­sos, ir ži­no­ji­mo, ka­da rei­kia pa­lies­ti. Man as­me­niš­kai tai yra pa­lai­ma. Svar­bu su­vok­ti, kad tas žmo­gus greit su­si­tiks su Die­vu ir tai yra ypa­tin­ga. Tai, kad tu tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti iš­ėji­me, iki pas­ku­ti­nio žmo­gaus ato­dū­sio, yra kaž­kas di­din­go.</p> <p><strong>– Koks Jū­sų san­ty­kis su mir­ti­mi?</strong></p> <p>– Aš vi­sa­da ap­si­mes­da­vau, kad mir­ties nė­ra. Aš apie ją ne­gal­vo­ju, į ją ne­re­a­guo­ju ir jos kaip ir nė­ra. Bet šian­dien aš ją pri­pa­žįs­tu ir, svar­biau­sia, jos ne­bi­jau. Ne­bi­jau lai­ky­ti pa­cien­to ran­kos, kol ji at­vės­ta.</p> <p><strong>– Kaip pa­vyks­ta su­val­dy­ti emo­ci­jas ša­lia pa­cien­tų?</strong></p> <p>– Prie pa­cien­tų verk­ti yra už­draus­ta, nes jie vis­ką gir­di ir vis­ką ma­to, jau­čia. Jei jau­ti, kad tuoj pra­virk­si, tai ap­si­me­ti, kad kaž­kur sku­bi, ta­da iš­ei­ni iš pa­la­tos, nu­brau­ki aša­rą ir grįž­ti at­gal. Ne­su­lai­kiau aša­rų per vie­nos mo­ters, ser­gan­čios plau­čių vė­žiu, iš­ėji­mą. Ji taip sun­kiai kvė­pa­vo, o kad įkvėp­tų oro, ji vi­sa su­si­ries­da­vo. Jai kiek­vie­nas įkvė­pi­mas bu­vo be­ga­li­nė kan­čia, o aš esu gir­dė­ju­si, kad bai­siau­sia mir­tis – už­du­si­mas. Ir kai sė­dė­jau prie jos lo­vos, tas bai­sus kvė­pa­vi­mas su gar­ga­lia­vi­mu... Ir ji sa­ko: „Ne­be­ga­liu, ne­be­ga­liu dau­giau...“ Ir ta­da jau ne­be­su­si­lai­kiau, pra­vir­kau, nie­kaip ne­su­pra­tau, ko­dėl ji tu­ri taip ken­tė­ti.</p> <p><strong>– Kaip pa­vyks­ta pri­im­ti fak­tą, kad Jū­sų slau­go­ma­sis ga­li bet ku­rią aki­mir­ką mir­ti?</strong></p> <p>– Su­pra­tau, kad ei­ti į an­trą aukš­tą, kur gu­li vi­si pa­cien­tai, rei­kia be lū­kes­čių, ne­rei­kia nie­ko ti­kė­tis. Tas su­vo­ki­mas at­ėjo maž­daug prieš me­tus, va­sa­rio mė­ne­sį. Tuo me­tu čia gu­lė­jo jau­na 38 me­tų ma­ma. Po sa­vait­ga­lio aš at­ėjau į jos pa­la­tą ir ma­tau – ant pa­lan­gės sto­vi at­vi­ru­kas, nu­pieš­tas jos aš­tuo­ne­rių me­tų duk­ters. At­si­me­nu, kar­tu su per­so­na­lu pra­šė­me Die­vo ste­buk­lo, nes jis da­ro ste­buk­lus, ir įsi­pa­rei­go­jo­me de­vy­nias die­nas mels­tis. Šeš­tą die­ną po dar­bų at­vy­kau į hos­pi­są. Bu­vo 20 val., la­bai sku­bė­jau, bet ma­ne su­si­stab­dė slau­gy­to­ja, klaus­da­ma: „Kur jūs taip vė­lai?“ Aš jai sa­kau, kad tie­siog pa­si­mels­ti at­ėjau, o ji man at­sa­ko, kad tos mo­ters jau ne­bė­ra. Iš­ėjau į lau­ką, žiū­rė­jau į žvaigž­dė­tą dan­gų ir jau­čiau, kaip „su­du­žau“.</p> <p><strong>– Ko­dėl, Jū­sų nuo­mo­ne, ver­ta tap­ti sa­va­no­re (-iu)?</strong></p> <p>– Prieš čia at­ei­da­ma ma­niau, kad aš duo­siu žmo­nėms, nes, at­ro­do, at­ei­nu, au­ko­ju sa­vo lai­ką, ati­duo­du sa­ve, bet kas­kart iš­ėju­si iš hos­pi­so pa­ti jau­čiuo­si pri­pil­dy­ta. Kas­kart iš čia iš­ei­nu su­pra­tu­si, jog vis­ką tu­riu. Net jei kaž­ko­kios pro­ble­mos ar ne­gan­dos at­ei­na, aš vis tiek ži­nau, kad šian­dien esu lai­min­ga. To­dėl vi­sus, ku­rie sa­ko, kad tu­ri pro­ble­mų, kvie­čiu at­ei­ti į hos­pi­są.</p> <p> </p> <p><strong> Po po­kal­bio Ele­na mus pa­ly­dė­jo į an­trą aukš­tą, vie­tą, kur slau­go­mi vi­si pa­cien­tai. Lip­da­mi laip­tais vis dar abe­jo­jo­me jos žo­džiais, kad „ant­ra­me aukš­te vi­sai ki­ta erd­vė, lai­kas, ten žmo­nės ant slenks­čio ir tu tai jau­ti“, ta­čiau tik už­li­pę su­pra­to­me, kad ji bu­vo tei­si. Čia vi­sa sa­vo esy­be jau­ti lai­ką bei erd­vę tarp da­bar­ties ir ana­pus. Tie­sa, ei­ti į pa­la­tas vis dar ne­ra­mu: o kas, jei kal­bi­na­mas pa­šne­ko­vas liau­sis kvė­pa­vęs? Įžen­gę į vie­ną iš pa­la­tų su­vo­kė­me, kad čia vie­tos bai­mei ne­lie­ka: yra tik ra­my­bė ir lau­ki­mas. Kal­ba­mės su Vin­cu (var­das pa­keis­tas), 64-erių vy­ru, ku­ris hos­pi­so ant­ra­ja­me aukš­te slau­go­mas jau tre­čią mė­ne­sį. Tie­sa, vi­du­ti­nė bu­vi­mo hos­pi­se truk­mė – 3 sa­vai­tės. </strong></p> <p> </p> <p><strong>– Svei­ki, Vin­cai, kaip Jūs šian­dien jau­čia­tės?</strong></p> <p>– Nor­ma­liai. Aš taip kas­dien jau­čiuo­si – nor­ma­liai.</p> <p><strong>– Ku­rią die­ną Jūs jau­tė­tės be pro­to lai­min­gas?</strong></p> <p>– Tur­būt per ves­tu­ves, 1974 me­tų rug­sė­jo 14 die­ną. Tą die­ną vi­si lai­min­gi bu­vo.</p> <p><strong>– O kur su­si­pa­ži­no­te su sa­vo žmo­na?</strong></p> <p>– Su­si­pa­ži­nau su žmo­na Kul­tū­ros ir po­il­sio par­ke, šo­kiuo­se. Jau­nas bu­vau, 22 me­tų. Tuo me­tu ta mei­lė emo­ci­nė bu­vo, nes jau­ni, o vė­liau at­si­ra­do ir dva­si­nė mei­lė.</p> <p><strong>– Ko­kias ša­lis per gy­ve­ni­mą ju­du ap­lan­kė­te?</strong></p> <p>– Vie­ną­kart su žmo­na ap­lan­kė­me Ame­ri­ką, Flo­ri­dą. Ten va­žia­vau žie­mą, nes va­sa­rą bai­siai karš­ta, o aš karš­čio ne­la­bai per­ne­šu. Kai skri­do­me, kaip tik bu­vo ma­no gim­ta­die­nis, tai at­šven­tė­me: 40 žmo­nių su­si­rin­ko, di­de­lė puo­ta bu­vo. Ap­lan­kiau dis­nei­len­dą, Kro­ko­di­lų mu­zie­jų, įžy­my­bių na­mus prie jū­ros. Be žmo­nos taip pat te­ko ke­liau­ti: po Lie­tu­vą, Mins­ką, Ry­gą, Le­ning­ra­dą, o Ka­li­ning­ra­de tar­na­vau.</p> <p><strong>– Koks pa­tie­ka­las, iš vi­sų ap­lan­ky­tų ša­lių, Jums pa­ti­ko la­biau­siai?</strong></p> <p>– Ce­pe­li­nai (juo­kia­si). Nors kei­kia juos kai ku­rie, tie, ku­rie sto­rė­ja. O aš ga­liu su­val­gy­ti, kiek no­riu. Ten nie­ko blo­go nė­ra: bul­vė – dar­žo­vė. Dar jei­gu an­trą die­ną per­pjau­ti iš­il­gai ir pa­šil­dy­ti, ga­li lie­žu­vį pra­ry­ti. Ame­ri­koj vi­siems la­bai pa­ti­ko ma­no žmo­nos pa­ga­min­ti ce­pe­li­nai.</p> <p><strong>– Vin­cai, ar gy­ve­ni­me nu­vei­kė­te vis­ką, apie ką sva­jo­jo­te?</strong></p> <p>– Ne vis­ką, aiš­ku, dar ne vis­ką. No­rė­čiau dar pa­ke­liau­ti su val­ti­mi po ma­rias ir pa­žve­jo­ti. Pa­ke­liau­ti po pa­sau­lį. Gal­būt ką nors pa­sta­ty­ti.</p> <p><strong>– O ar gai­li­tės ko­ nors?</strong></p> <p>– Ne­bent tos die­nos, kai ma­ne su­mu­šė ir li­kau ne­įga­lus. Da­bar me­tų ne­at­si­me­nu, bet par­ei­nu iš dar­bo na­mo, o ten kai­my­nų vai­kas ėjo iš sta­dio­no ir kaž­ką rė­kė ant jū­rei­vių. Tai šie pa­si­vi­jo jį į kie­mą, ku­ria­me gy­ve­no, ir pra­dė­jo spar­dy­ti. Aš pa­ma­čiau ir už­sto­jau. Tie jū­rei­viai iš­si­ė­mė dir­žus, ku­rių sag­tys, vel­niai ži­no, pri­pil­dy­tos švi­no (juo­kia­si), ir ma­ne „at­jun­gė“, per gal­vą tren­kę. Gal­vo­ju „mir­siu, mir­siu, mir­siu, mir­siu“, cinkt, ir at­si­ga­vau. Pra­bun­du, žiū­riu žmo­nės ap­link sto­vi, spok­so. Iš­kvie­tė grei­tą­ją, o po to kar­to vis po tru­pu­tį ir blo­gė­ja.</p> <p><strong>– Kal­bant apie sva­jo­nes, apie ką sva­jo­ja­te daž­niau­siai?</strong></p> <p>– Tu­riu pa­pras­tą sva­jo­nę – iš­gy­ti…</p> <p> </p> <p class="text-align-center"><strong>***</strong></p> <p>At­ei­ti į hos­pi­są bu­vo ne­leng­va, bet iš­ei­ti iš jo – dar sun­kiau. Sun­ku su­vok­ti, kad žmo­gus, skai­čiuo­jan­tis pas­ku­ti­nes sa­vo gy­ve­ni­mo die­nas, ge­ba kal­bė­ti taip, lyg jam pri­klau­sy­tų am­ži­ny­bė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2159"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564557545"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Tre, 2019-31-07 - 10:19</p> </li> <a href="/comment/2159#comment-2159" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2159#comment-2159" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">įdomu.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>įdomu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2159" token="KuQh78EZOznS2wneuC8fzCaG6X2hqcFQz-glxn5PXpI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2134"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564478344"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2019-30-07 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/2134#comment-2134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2134#comment-2134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje taip pat reikalingas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje taip pat reikalingas hospisas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2134" token="tTxIadbg0o8jiQsPwMvOamWRkD9ReEv-SXIkdfxywmI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2118"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564230459"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jadvyga</span> - Šeš, 2019-27-07 - 15:27</p> </li> <a href="/comment/2118#comment-2118" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2118#comment-2118" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū už gilų prasmingą žodį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū už gilų prasmingą žodį.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2118" token="_LHZPGrhyRFMjNWQstakweN1G7xkoUit8xujRlu-XIM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=736&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="m2O-PMyVavGJu7HB62mjJuXeLPKjb_0f2n4kd2a2_Dg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Jul 2019 05:53:00 +0000 vyrredaktorius 736 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip per didelius karščius namuose jaustis puikiai? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-didelius-karscius-namuose-jaustis-puikiai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13309" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13309) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/rodykl%C4%97.jpg?itok=oasPUAvo" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="docs-internal-guid-7a52cbe4-7fff-04d4-0c" id="docs-internal-guid-7a52cbe4-7fff-04d4-0c"></a></p> <p> </p> <p>Natūralu, kad nesinori justi diskomforto, visi namuose nori jaustis gerai. Jūsų dėmesiui nurodysime kelis patarimus, kurie pagerins gyvenimo sąlygas, kai lauke temperatūra siekia 30 laipsnių ir namuose neturite kondicionavimo sistemos.</p> <ul><li>Optimaliausias pasirinkimas – <a href="https://www.van2o.lt/klimato-kontroles-technika/ventiliatoriai/sviestuvai-ventiliatoriai.html">lubų ventiliatorius</a>. Kartą įmontavus galėsite daugiau niekada nebesukti galvos – kaip išvengti perkaitimo. Žinoma, greta, papildomai rekomenduojamas ir mobilus ventiliatorius, kuris gali būti transportuojamas iš vienos vietos į kitą, malonus vėjelis, svarbiausia, atgaivins, tačiau priešingai nei kondicionavimo sistema – neperšaldys.</li> <li>Drėgnos medžiagos skiautės – visada geras pasirinkimas. Jeigu labai kaitru arba jeigu jau nuo perkaitimo Jums skauda galvą – tokiu atveju dėkite jas ant galvos. Jeigu norite atvėsinti namus – tokiu atveju siūlome su sudrėkintomis paklodėmis užstoti langus arba galima iškalbus skalbinius juos sudžiauti namuose. Drėgmė turėtų surinkti kaitrą namuose.</li> <li>Per karščius labai svarbu uždengti langus pro kuriuos patenka saulės spinduliai. Jeigu ant langų nėra ruletų arba užuolaidų – tokiu atveju bent jau laikinai uždėkite pledukus.</li> <li>Lubų ventiliatorius yra optimalus pasirinkimas, tačiau kaip papildoma pagalba rekomenduojamas ir nedidelis transportuojamas “vėjelis”, kuris gali “kartu su Jumis keliauti iš vieno kambario į kitą”.</li> <li>Nors daugelis per karščius atidaro langus, kadangi nori, kad skersvėjus padėtų pajusti bent jie vėjelio, tačiau rezultatas dažniausiai būna priešingas. Paprasčiausiai per karščius retai džiugina vėjas, tad atidarydami langus ne tik nevėdinate namų, tačiau priešingai – pritraukiate dar daugiau kaitros. Taigi, siūlome uždaryti langus.</li> </ul><p>Net ir per labai didelius karščius namuose galima jaustis puikiai. Svarbiausia apsirūpinti reikalinga įranga ir sutvarkyti smulkmenas, kurios gali pagerinti kasdienybės kokybę. Galiausiai, ruoškitės vasaros karščiams dar tada, kai už lango vos pradeda žydėti gėlės. Tokiu atveju nepermokėsite.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=713&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Ik15XSTTY2Q0Qo1Ck4K69o0mYq4JbGibO-273AQWIF8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 10:45:00 +0000 vyrredaktorius 713 at https://www.alytausnaujienos.lt Mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga – apie „fe­jer­ver­kus” vie­šo­jo­je erd­vė­je ir bran­giau­sią tur­tą https://www.alytausnaujienos.lt/mi-nist-ras-au-re-li-jus-ve-ry-ga-apie-fe-jer-ver-kus-vie-so-jo-je-erd-ve-je-ir-bran-giau-sia-tur <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13286" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13286) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/IMG_9664.jpg?itok=0APAH4zt" width="344" height="287" alt="Aurelijus Ve­ry­ga" title="Alytiškiai ministro Aurelijaus Ve­ry­gos klausė apie ilgas eiles prie šeimos gydytojų kabinetų ir tymų protrūkį.                                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Kad ir ko­kie bū­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tai – svei­ka­ta svar­biau“, – to­kiu leit­mo­ty­vu su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo mi­nist­ras, ku­rio dar­bai tu­ri ar­šių prie­ši­nin­kų, kaip ir ša­li­nin­kų, ta­čiau po­pu­lia­ru­mu pla­či­ą­ja pras­me jis tik­rai ne­si­skun­džia.</p> <p>Apie mi­nis­te­ri­jos dar­bą A.Ve­ry­ga Aly­tu­je dau­giau­sia kal­bė­jo skai­čių ir fak­tų kal­ba, pa­brėž­da­mas, kad in­te­re­sų kon­flik­tų ky­la dėl dau­ge­lio re­zo­nan­si­nių spren­di­mų, ir daž­nai vis­kas yra ne vi­sai taip, kaip „fe­jer­ver­kuo­se“ vie­šai nu­švie­čia­ma.</p> <p>Ge­rė­ja ar pra­stė­ja svei­ka­tos ap­sau­gos si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je? Mi­nist­ras siū­lo ver­tin­ti vi­du­ti­nę lie­tu­vių gy­ve­ni­mo truk­mę. Pa­si­ro­do, vy­rams ji per de­šimt­me­tį pail­gė­jo 6 me­tais ir per­ko­pė 70. Tai – la­bai ge­ras ro­dik­lis. Mo­te­rys Lie­tu­vo­je vis dar gy­ve­na vi­du­ti­niš­kai de­šim­čia me­tų il­giau nei vy­rai. Eu­ro­pos prak­ti­ka ro­do, kad šį skir­tu­mą le­mia ne ly­tis (pa­vyz­džiui, Šve­di­jo­je vy­rai vi­du­ti­niš­kai gy­ve­na me­tais il­giau nei mo­te­rys).</p> <p>Tai liu­dy­tų, kad Lie­tu­vo­je vy­rai tie­siog ren­ka­si ri­zi­kin­ges­nį gy­ve­ni­mo bū­dą, tu­ri dau­giau ža­lin­gų įpro­čių. Bū­tent už su­griež­tin­tą al­ko­ho­lio kon­tro­lės po­li­ti­ką la­biau­siai ir kliu­vo A.Ve­ry­gos ko­man­dai. Mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia to­kius skai­čius, lei­džian­čius ver­tin­ti jos veik­lą: biu­dže­to pa­ja­mos pa­di­dė­jo net 80 mln. eu­rų, gau­tų pa­pil­do­mai iš pa­di­din­to al­ko­ho­lio ak­ci­zo, su­ma­žė­jo mir­čių, su­si­ju­sių su var­to­ji­mu, psi­cho­zių ir ap­si­nuo­di­ji­mų. Taip pat 300 proc. iš­au­go ne­al­ko­ho­li­nio alaus var­to­ji­mas.</p> <p>Dar vie­na ak­tu­a­li te­ma – vais­tų po­li­ti­ka.</p> <p>„Ar vais­tas tam­pa blo­ges­nis dėl to, kad jį per­ka­me vais­ti­nė­je su nuo­lai­da, ar dėl to, kad juos pa­vy­ko at­pi­gin­ti iš es­mės, tai yra pa­cien­tas už vais­tus su­mo­ka vi­du­ti­niš­kai 60 proc. pi­giau?“ – svars­to mi­nist­ras.</p> <p>Sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad per me­tus yra su­tau­py­ta 18 mln. eu­rų, o į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą to są­skai­ta įtrauk­ti 53 nau­ji ino­va­ty­vūs vais­tai bei pa­kel­tas kom­pen­sa­vi­mo ly­gis – nuo ko­vo 1 die­nos vais­tai kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., ne­pri­klau­so­mai nuo li­gos, kaip bu­vo iki šiol.</p> <p>„Klien­tų mo­ka­mos prie­mo­kos už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus yra vais­ti­nių pa­ja­mos. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ar li­go­nių ka­sos nie­ko ben­dro su to­mis prie­mo­ko­mis ne­tu­ri. Pri­va­čios vais­ti­nės nu­sta­to prie­mo­kos dy­dį pa­čios. Ini­ci­juo­ja­me li­go­nių vais­ti­nių at­si­ra­di­mą, nes taip at­si­ras­tų ga­li­my­bė su­ma­žin­ti prie­mo­kas. Far­ma­ci­nin­kų ir po­li­ti­kų pa­si­prie­ši­ni­mas yra di­džiu­lis“, – sa­ko mi­nist­ras A.Ve­ry­ga.</p> <p>Aly­tiš­kiai mi­nist­rui už­da­vė ne­ma­žai kon­kre­čių klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, ko­dėl taip il­gai rei­kia lauk­ti ei­lė­je pas šei­mos gy­dy­to­ją? A.Ve­ry­ga siū­lo ga­li­my­bę rink­tis: kan­triai lauk­ti ei­lė­je pas pa­cien­tų mėgs­ta­mą me­di­ką ar­ba per­si­ra­šy­ti pas ki­tą.</p> <p>Pro­ble­ma ta, kad ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti pa­cien­tų skai­čiaus li­mi­to vie­nam gy­dy­to­jui – to­kiu at­ve­ju da­lis pa­cien­tų ap­skri­tai lik­tų be šei­mos gy­dy­to­jo, nes jų la­bai trūks­ta.</p> <p>Ar pa­vy­ko su­val­dy­ti ty­mų pro­trū­kį? – dar vie­nas ak­tu­a­lus klau­si­mas, į ku­rį te­ko at­sa­ky­ti mi­nist­rui. „Ne­pa­vy­ko ir grei­tai ne­pa­vyks, nes šiai li­gai bū­din­gas se­zo­niš­ku­mas, kaip ir gri­pui. Šiuo me­tu ban­ga nu­slū­go, bet vi­ru­sas gy­vas“, – dės­tė A.Ve­ry­ga. Jo ma­ny­mu, di­džio­ji ža­la pa­da­ry­ta ta­da, kai su­ma­žė­jo skie­pų ap­im­tys, bet į tai bu­vo žiū­ri­ma pro pirš­tus.</p> <p>„Jei vie­nos ar ki­tos už­kre­čia­mos li­gos ne­bė­ra Lie­tu­vo­je, tai dar ne­reiš­kia, kad ja ne­ser­ga kai­my­nai, ir ji yra iš­nai­kin­ta. Už­te­ko nu­va­žiuo­ti į Uk­rai­ną, ir ty­mai grį­žo. Ir tai ne vie­nin­te­lė to­kia pa­mirš­ta li­ga, ku­rios pro­trū­kis ga­li­mas Lie­tu­vo­je“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.</p> <p>Jis pri­mi­nė, kad va­sa­rai yra už­sa­ky­ta 120 tūkst. do­zių vak­ci­nos nuo ty­mų, jei pri­trūk­si­me iki to lai­ko – ža­da pa­sko­lin­ti es­tai. A.Ve­ry­ga pa­ste­bi, kad lie­tu­vių po­žiū­ris į pro­ble­mą vis dar ski­ria­si: vie­ni sku­ba grū­din­tis, ki­ti – skie­py­tis. Jis pats sa­ko da­ran­tis ir tai, ir tai. Ta­čiau pa­ni­kos dėl ty­mų pro­trū­kio kil­ti ne­tu­rė­tų, be ki­ta ko, ji ska­ti­na ne­šva­rius da­ly­kus, at­si­ran­da no­rin­čių­jų pa­si­pel­ny­ti iš vak­ci­nos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1776"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561091811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linda</span> - Pen, 2019-21-06 - 07:36</p> </li> <a href="/comment/1776#comment-1776" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1776#comment-1776" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr Wealthy, am avut nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Îl contactez pe dr. Wealthy prin intermediul site-ului său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Wealthy ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îi recomand foarte mult pe Dr Wealthy pentru oricine care are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, sunați-l sau adăugați-l pe ceapre prin: +2348105150446</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1776" token="jMgwtmNPcD5wVStjFrF_bCEWqyjLrfo8BS8l88Ackok"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1509"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558189877"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kojo</span> - Šeš, 2019-18-05 - 17:31</p> </li> <a href="/comment/1509#comment-1509" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1509#comment-1509" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TOKIUS MINISTRUS KAIP VERYGA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TOKIUS MINISTRUS KAIP VERYGA IR RYZA REIKTU UZ GROTU TUBDYTI KARTU SU LANZBERGIU SEIMYNA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1509" token="gs3ZPmhIIxIl0KyRDZzUKzWMCBZyYJ0Nnjpm0HQhjKU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1496"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558024517"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagirtina</span> - Ket, 2019-16-05 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/1496#comment-1496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1496#comment-1496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagirtina. kad ministras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagirtina. kad ministras drįso susitikt su eiliniais alytiškiais. Įdomu, ar nauja Alytaus m. valdžia susitiko ir nebandė spręst Alytaus ligoninės problemų? Aišku, jei tų problemų yra ir ar valdžia pasiruošę spręst? Vienok tai, kad per Darbo biržą ligoninė ieško vos ne urmu gydytojų - čia kažkaip.. rodo. Kad problemų yra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1496" token="_YsfrKoIm8mRVaif22cmokl3NgAmxDi0cYcWZZUVHUk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=596&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="89Dc9o3GLhfAgni-EX7Gh7D6Sr9N-bQY2ZlBFwR210M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 May 2019 13:13:00 +0000 vyrredaktorius 596 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai https://www.alytausnaujienos.lt/pa-rei-gin-gos-sie-los-mo-ters-ge-de-ji-mai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13279" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13279) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/57387269_345663896078539_1519442666343890944_n.jpg?itok=ZSqjM-EM" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties</h4> <p>Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.</p> <p>Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.</p> <p>Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.</p> <p>„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?</p> <p>Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.</p> <p>Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.</p> <p>Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.</p> <p>Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.</p> <p>„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.</p> <p>Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.</p> <p>Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.</p> <p>Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.</p> <p> </p> <h4>Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti</h4> <p>„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.</p> <p>Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.</p> <p>Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.</p> <p>Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.</p> <p>Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.</p> <p>„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.</p> <p>Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/57395778_2242040959205311_2350483129761792000_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-550-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/57395778_2242040959205311_2350483129761792000_n.jpg" width="720" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/57453706_322757125076755_6008380426417078272_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-550-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/57453706_322757125076755_6008380426417078272_n.jpg" width="720" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/57987763_681143245637325_502145813649031168_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-550-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/57987763_681143245637325_502145813649031168_n.jpg" width="720" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/57548428_355592948397896_5075307006223450112_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-550-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/57548428_355592948397896_5075307006223450112_n.jpg" width="720" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1775"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561091726"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linda</span> - Pen, 2019-21-06 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/1775#comment-1775" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1775#comment-1775" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr Wealthy, am avut nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Îl contactez pe dr. Wealthy prin intermediul site-ului său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când dr. Wealthy ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îi recomand foarte mult pe Dr Wealthy pentru oricine care are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, sunați-l sau adăugați-l pe ceapre prin: +2348105150446</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1775" token="FhnRQzLZsRXnFruyUdleAO3UkQYBUgMiJxhJQLLeicM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=550&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qMasZSa1mgEilmI0G9DnADPcWwl9TQ_y5Yeysj2cLfA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Apr 2019 15:17:52 +0000 vyrredaktorius 550 at https://www.alytausnaujienos.lt „Sidabrinė linija“ trina vienišumo ribą https://www.alytausnaujienos.lt/sidabrine-linija-trina-vienisumo-riba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/43-13273" rel="bookmark"> Nr. <span> 43 (13273) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/20190410_131055.jpg?itok=WEPMBFI4" width="344" height="287" alt="Sidabrine linija" title="„Bendravimas prilaiko senatvę. Padeda išlikti jaunam, energingam, dvasingam...“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vienas iš tokių žmonių – Vytautas, daugiau nei dešimtmetį gyvenantis vienuose Lietuvos globos namuose. Šviesus ir energingas senolis kupinas idėjų ir entuziazmo. Sako, ir išėjęs pasivaikščioti susiranda pašnekovų, daug kuo domisi, rašo eiles, muzikuoja. O vienas iš jo gyvenimo džiaugsmų, sulaukus garbingo 89 metų amžiaus – kassavaitinis telefono pokalbis „Sidabrinėje linijoje“.</p> <p>Vytautas – vienas iš pačių pirmųjų Lietuvoje jau trejus metus veikiančios „Sidabrinės linijos“ – nemokamos draugystės ir bendravimo telefonu linijos, mažinančios vyresnio amžiaus žmonių vienišumą, atskirtį ir izoliaciją, pašnekovų. Ką ji reiškia jam?</p> <h2>„Bendravimas prilaiko senatvę. Padeda išlikti jaunam, energingam, dvasingam...“</h2> <p>Užaugęs gausioje šeimoje, visą gyvenimą darbavęsis tarp žmonių, pedagogas, muzikantas, ir gyvendamas globos namuose randa veiklos, negaili gražaus žodžio personalui, tačiau prisipažįsta, kad labai pasigenda bendraminčių. O „Sidabrinės linijos“ dovanojami pokalbiai užpildo tą skausmingą poreikį būti išgirstam ir suprastam. Vyras prisipažįsta, kad telefonu su savo pašnekovu ne tik pasikalba apie jam rūpimus dalykus, bet ir armonika pagroja – juk šis instrumentas jo rankose nuo pat mažens.</p> <p>Dvasios atgaivą, bendraudami su senoliais, pajunta ir „Sidabrinės linijos“ savanoriai. Žmonių, pasirengusių kalbėtis, išklausyti, priimti ir suprasti „Sidabrinė linija“ buria jau beveik 300.</p> <p>Kaip sako dar visai neseniai į savanorių gretas įsiliejusi Daiva,<strong> „esu gera žmona, gera mama, tačiau visą laiką jaučiau, kad galiu dovanoti kažką gera ir kitiems žmonėms.“</strong></p> <p>Kad tai gali būti tiesiog nuoširdus kasdieniškas pokalbis, bendravimas, moteris anksčiau net negalvojo. O dabar mintis, kad jos balso kažkas laukia kaip pagrindinio savaitės įvykio, be galo jaudina ir skatina ne tik pačios savanorystę, bet ir burti geriems darbams kitus.</p> <p>„Sidabrinės linijos“ pašnekovų sparčiai daugėja visoje Lietuvoje (šiuo metu jų skaičius jau artėja link 2000).</p> <p>Kviečiame prisijungti ir Varėnos rajono garbaus amžiaus gyventojus pokalbiams su bendraminčiais telefonu!</p> <h2><a href="https://www.sidabrinelinija.lt/pasnekovams/kaip-veikia-sl">Kam skirta „Sidabrinė linija“?</a></h2> <p>Visiems garbaus amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie jaučiasi vieniši, nereikalingi, stokoja bendravimo, gyvena nutolusiose ir sunkiau pasiekiamose vietovėse, išgyvena netektis, sunkiai serga, neturi su kuo nuoširdžiai ir atvirai pasikalbėti.</p> <h2><strong>Naudotis labai paprasta!</strong></h2> <p>Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu 8 800 800 20! „Sidabrinės linijos“ atstovai jus išklausys, suteiks pagalbą, patars ir užregistruos draugystės ir bendravimo telefonu paslaugai.</p> <p><strong>Registruotis į „Sidabrinę liniją“ gali patys senoliai, juos užregistruoti gali ir jų artimieji, draugai ar kaimynai, juos prižiūrintys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, savanoriai ar kiti geros valios žmonės.</strong></p> <p>Galbūs Jūs – skaitantys šią žinutę – pažįstate žmogų, kuriam norėtumėte papasakoti apie „Sidabrinę liniją“?</p> <h2>Pasidalinkite, padrąsinkite, pakvieskite!</h2> <p>O galbūt norėtumėte tapti savanoriu ir prisidėti prie draugiškesnės senatvei Lietuvos kūrimo? Tuomet prašome apsilankyti interneto svetainėje <a href="http://www.sidabrinelinija.lt">www.sidabrinelinija.lt</a> ir užpildyti savanorio anketą.</p> <p> </p> <p>„Sidabrinės linijos“ informacija</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=538&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mrBihLqQnWmeGZne5r4oaWYmeDpVpjtHcgE-0qUTocw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 15 Apr 2019 11:53:57 +0000 vyrredaktorius 538 at https://www.alytausnaujienos.lt Sun­kiems li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems pa­gal­bos ran­ką iš­ties sie­lo­va­di­nin­kė https://www.alytausnaujienos.lt/sun-kiems-li-go-niams-ir-ju-ar-ti-mie-siems-pa-gal-bos-ran-ka-ties-sie-lo-va-di-nin-ke <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13276" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13276) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Liubomirskaite.JPG?itok=_hNzG2Vl" width="344" height="287" alt="Jū­ra­tė Liu­bo­mirs­kai­tė                            " title="Jū­ra­tė Liu­bo­mirs­kai­tė: „Teik­ti sie­lo­va­dos pa­slau­gas – ma­no pa­šau­ki­mas.“                              Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sie­lo­va­da – dva­si­nė pa­gal­ba, skir­ta sun­kiems li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems pa­dė­ti įveik­ti ti­kė­ji­mo ir eg­zis­ten­ci­nes kri­zes, ki­tus su li­ga bei slau­gy­mu su­si­ju­sius sun­ku­mus.</p> <p>Kad to­kios pa­slau­gos rei­ka­lin­gos, įsi­ti­kin­ta pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je trum­pą lai­ką jas tei­kiant Aly­taus po­li­kli­ni­kos pa­cien­tams. „Kiek dau­giau nei per mė­ne­sį sie­lo­va­dos pa­slau­go­mis bu­vo pa­si­nau­do­ta 105 kar­tus. Žmo­nės to­kių pa­slau­gų no­rė­jo ir jo­mis nau­do­jo­si“, – tei­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Ak­vi­lė Vo­ve­rie­nė</p> <p>At­si­žvel­gu­si į tai, šie­met vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ka sie­lo­va­dos pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko me­tams. Vie­nam li­go­niui ar jo ar­ti­ma­jam bus ski­ria­ma 10 va­lan­dų, ku­rias bus ga­li­ma pa­nau­do­ti pa­gal po­rei­kį – vi­sas ar da­lį jų. Sie­lo­va­di­nin­kui už vie­ną kon­sul­ta­ci­ją sa­vi­val­dy­bė mo­kės 16,50 eu­ro iki mo­kes­čių.</p> <p>„Ski­riant sie­lo­va­di­nin­ko pa­slau­gas bus at­si­žvel­gia­ma į du pa­grin­di­nius kri­te­ri­jus – li­go­nis ar jo ar­ti­ma­sis tu­ri bū­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas ir žmo­gui tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nis slau­gos po­rei­kis. Pa­slau­ga orien­tuo­ta į pa­čius sun­kiau­sius li­go­nius, bet jei gy­dy­to­jas duos siun­ti­mą, kad kon­kre­čiam li­go­niui ar jo ar­ti­ma­jam rei­kia to­kių pa­slau­gų, steng­si­mės žiū­rė­ti lanks­čiai“, – sa­kė A.Vo­ve­rie­nė.</p> <h2>Di­plo­muo­ta spe­cia­lis­tė</h2> <p>Sie­lo­va­di­nin­ko pa­slau­gas teiks Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te So­cia­li­nių ir hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­te dva­si­nio kon­sul­ta­vi­mo ir asis­ten­to spe­cia­ly­bę įgi­ju­si, dva­si­nio kon­sul­tan­to ma­gist­ro stu­di­jas bai­gian­ti Jū­ra­tė Liu­bo­mirs­kai­tė.</p> <p>„Vi­są gy­ve­ni­mą ma­ne Die­vas ruo­šė šiai tar­nys­tei. Jau se­niai mel­džiuo­si už žmo­nes. Tai tik­riau­siai ma­no pa­šau­ki­mas. Šis dar­bas ne­at­sie­ja­mai su­si­lie­jęs su ma­no gy­ve­ni­mu, tar­si ne jis, o aš bū­čiau jo da­lis.</p> <p>Po sie­lo­va­di­nių kon­sul­ta­ci­jų jau­čiuo­si ne­blo­gai, jei pa­si­tai­ko sun­kes­nis at­ve­jis, va­ka­re ei­nu į mi­šias ir vis­ką ati­duo­du Die­vui. Pa­pra­šau, kad jis tą žmo­gų pa­glo­bo­tų ir jam pa­dė­tų“, – at­vi­ra­vo „Gy­vo­jo van­dens“ ben­druo­me­nei pri­klau­san­ti J.Liu­bo­mirs­kai­tė.</p> <p>Sie­lo­va­di­nin­kės tei­gi­mu, la­bai daž­nai at­ėjus pa­gal­bos teik­ti li­go­niui, pa­aiš­kė­ja, kad jo ar­ti­mie­siems taip pat rei­kia, gal net la­biau nei jam, tik žmo­nės ty­liai ne­ša sa­vo naš­tą.</p> <p>Sie­lo­va­di­nin­kei ypač džiu­gu, kad mies­to val­džia su­pra­to, jog žmo­gus vien­ti­sa bū­ty­bė, ku­rią su­da­ro kū­nas ir dva­sia, kad pa­gal­bos rei­kia abiem. „Man ne­te­ko gir­dė­ti, kad ša­ly­je ku­ri nors ki­ta sa­vi­val­dy­bė bū­tų nu­pir­ku­si sie­lo­va­di­nin­ko pa­slau­gas, hos­pi­sai – ki­tas rei­ka­las“, – džiau­gė­si sie­lo­va­di­nin­kė.</p> <h2>Su­tei­kia ra­my­bės ir vil­ties</h2> <p>„Sie­lo­va­da – tai dva­si­nė pa­gal­ba, spren­džiant sun­kius eg­zis­ten­ci­nius klau­si­mus. Ji su­si­ju­si su mal­da, Die­vu ir ti­kė­ji­mu. Žmo­gui ky­la daug klau­si­mų, jis no­ri ras­ti at­sa­ky­mą, ko­kia jo kan­čios, jo gy­ve­ni­mo pras­mė. To­kiais at­ve­jais pa­de­da ben­dra mal­da, Šven­to­jo Raš­to ir dva­si­nės li­te­ra­tū­ros skai­ty­mas, bu­vi­mas kar­tu ir ty­la“, – aiš­ki­no J.Liu­bo­mirs­kai­tė.</p> <p>Anot jos, la­bai svar­bu nu­ra­min­ti žmo­gų, kad jo gy­ve­ni­mas ne­bu­vo be­pras­mis, jei nie­ko reikš­min­go ne­pa­vy­ko nu­veik­ti. Sie­lo­va­di­nin­kė pa­de­da su­pras­ti, jog ne nuo to žmo­gaus gy­ve­ni­mo pras­mė pri­klau­so. Kar­tais žmo­gus gal­vo­ja, kad jei kaž­ka­da nu­si­dė­jo, tai li­ga yra baus­mė už pa­da­ry­tą nuo­dė­mę. Die­vas nė­ra są­skai­tų su­ve­di­nė­to­jas. Li­ga ne­bū­ti­nai yra blo­gis, sie­lo­va­da pa­de­da tai su­pras­ti ir pri­im­ti spren­di­mus, su­tei­kian­čius ra­my­bės, vil­ties, svei­ka­tos pa­ge­rė­ji­mą.</p> <p>„La­bai svar­bi sak­ra­men­ti­nė pa­gal­ba. Li­go­nių sak­ra­men­tas anks­čiau bu­vo lai­ko­mas kaip pas­ku­ti­nis pa­te­pi­mas, su­tei­kia­mas prieš mir­tį, to­dėl kar­tais jo pri­ven­gia­ma. Ta­čiau to­kio pas­ku­ti­nio pa­te­pi­mo nė­ra. Pa­aiš­ki­nus, kad yra gy­vy­bės ir svei­ka­tos sak­ra­men­tas, ne pas­ku­ti­nis pa­te­pi­mas, po­žiū­ris pa­si­kei­čia ir pa­kvie­čia­mas dva­si­nin­kas. Li­go­nių sak­ra­men­tas vie­nais at­ve­jais gy­vy­bę iš­gelbs­ti, ki­tais kan­čią pa­leng­vi­na“, – aiš­ki­no J.Liu­bo­mirs­kai­tė.</p> <p>Jū­ra­tė Liu­bo­mirs­kai­tė: „Teik­ti sie­lo­va­dos pa­slau­gas – ma­no pa­šau­ki­mas.“                              Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1661"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559814081"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Ket, 2019-06-06 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/1661#comment-1661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1661#comment-1661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne veltui sakoma,kam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne veltui sakoma,kam neskauda,tas nedejuoja.Sužinojau apie sielovadininkę iš vienos ligonės.Ji nevaikšto jau 6 metai,liga paguldė į lovą,net negalvojo jog taip atsitiks.Moteris visą gyvenimą buvo optimistė,gera,kol vaikščiojo su kaimynais juokaudavo,pasikalbėdavo ant prie laiptinės esančio suolelio.Jauna liko našlė.Bėgo gyvenimas ,sunkiai dirbo reikėjo dukras užauginti.Bėgant gyvenimui ligų daugėjo iki ligos paguldė ant lovos visam laikui.Dukros geros,prieš išeinant į darbą sutvarko,maistą paduoda,prausia-viską daro nuoširdžiai,o užaugusi anūkė,tai labai myli močiutę,ji taip pat labai daug padeda.Bet šeimos,dirbti reikia.Telefonu paskambinu pasikalbu ir gulinti dar pajuokauti moka.Vieną kartą paskambino tokia laiminga.Ji papasakojo,kad buvo sielovadininkė,kaip jai gera liko po jos apsilankymo.Sako-tokio gero žmogaus kaip sielovadininkė nebuvo sutikusi,jos kalbasi,meldžiasi,ji atvirai viską pasisako jai apie save,kas jai sunku ant krūtinės,dėl ko išgyvena.Tokio laimingo balso labai senai nebuvau girdėjusi.Ji labai laukia jos,kada ateis ir po kiekvieno atėjimo ligonė tarsi jėgų džiaugsmui,gyvenimui įgauna,tampa labai laiminga,gulėjimas-negalia tapo kokybiškesnis žymiai kai ateidinėja sielovadininkė.Kažkas rašo kunigas gali ateiti,dubliuojasi-ne nesidubliuoja,ji švelniai moka kalbėti ir rankas ,veidą paglosto,o švelni kalba taip raminančiai veikia,sugeba tiesiog įeiti į ligonės padėtį,supranta vienatvės dienas,kol iš darbų grįžta artimieji.Ji pataria,išklauso labai atidžiai,jos kartu meldžiasi,jokiu būdu nevargina ligoninės,ji kaip angelas Dievo siųstas.Taip pasakoja man mano pažįstama su visiška negalia.Tiesiog sunku aprašyti kokia tai reikalinga specialybė.Daug neįgalių,vienišų,jei yra kas sugeba tokiems ligoniams sukelti labai teigiamas emocijas-džiaukitės visi. Nežino tie kurie burnoja gali atgulti visam laikui ir jiems sielovadininkė taps kaip iš dangaus atsiųstas angelas-to nelinkiu,bet ką gali žinoti...Geriau kokių nors nomenklatūrininkų pareigas naikinti,o sielovadininkių turi būti tiek,kad patenkintų visų poreikius,kad su negalia turėtų savo kaip angelus profesionalius darbuotojus.Pagarba šiai daug maldų, džiaugsmo,ramybės suteikiančiai sielovadininkei.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1661" token="gMGE7KEZyrcbzmgnEXDdS8dAvqX2E1Rl2lWXCeF7MMs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1277"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555487806"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tikinčiam</span> - Tre, 2019-17-04 - 10:56</p> </li> <a href="/comment/1277#comment-1277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1277#comment-1277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tamsta girdėjote, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tamsta girdėjote, kad skambina varpai, bet nežinote kur ir kitus klaidinate. Jūsų pateiktas posakis (turbūt turėjęs pasirodyti juokingu) išties skamba taip: Kai žmogus kalbasi su Dievu, tai vadinasi malda, o kai Dievas pradeda kalbėti žmogui - šizofrenija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1277" token="5_2ieyiu3y9WfZ24_A8lituVZH6ge9l9TUhb2Bwq91A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1269"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555313610"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Pir, 2019-15-04 - 10:33</p> </li> <a href="/comment/1269#comment-1269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1269#comment-1269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ir vėl tęsiasi, kad už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ir vėl tęsiasi, kad už tarybos išimtinę kompetenciją priimt sprendimus ir atsakyt savivaldybės skyriaus valdininkai priima? Tai kam reikalingas meras ir taryba? Juk meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Taryba atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Ir klausimus teikt tarybai svarstymui gali teikt tarybos nariai ir savivaldybės administracijos direktorius bei savivaldybės kontrolierius. Kur savivaldybės administracijos direktorius pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Visuomenę tik informuoja. Tad reiškia šį klausimą svarstyt savivaldybės administracijos direktorius turėjo teikt merui. Kad tas teiktų tarybai svarstyt. Kur taryba svarstydama, o būtent taryba tvirtina projektų teikimą ir lėšų naudojimą, būt analizavę. ir visuomenei paaiškinę. Kodėl pav. bando kaip ir dubliuot dvasininkų funkcijas ir ko kitur nėra? Kaip galima sutaupyt nuo socialių jei ne.. kažkur kažką skriaudžiant? Dabar jei valdininkėliai, kurie atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriui, o ne tarybai ir visuomenei priima už jų kompetencijas sprendimus, reiškia lėšų naudojimą organizuojasi kaip jiems paranku - tai vėl kaip be atsakomybės leidžiama kaip kam savivaldybėje ką nori daryt? Su savivaldybės resursais. Tik Alytuje tokie šposai gali vykt per savivaldą. Kur regis elementaraus suvokimo apie savivaldą ir kuo užsiimt pagal kompetencijas nesimato.. Už ką atsakomybė besibaigiančiai kadencijai. Kaip ir nauja dalimi iš tų pačių su panašiais šposais jau prasideda... Trumpiau tęsiasi tradicija. ne kaip uždirbt į miesto biudžetą, o kaip likučius išviliot...po įvairiomis schemutėmis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1269" token="C4lZkWu96q9oV_yvH0ldI9bFsrXaHp-UCh9K22v72a8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1268"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555218576"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Sek, 2019-14-04 - 08:09</p> </li> <a href="/comment/1268#comment-1268" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1268#comment-1268" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagrinde atsakomybė už savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagrinde atsakomybė už savo rinktų į valdžią veiklos kokybę tenka bendruomenėms. Kurios pačioms ar gerėja gyvenimo sąlygos ar ne - ir atgal grįžta. Nes ten plūsta daugiau žmonių. Daugiau optimizmo ir iš esmės sveikesnė bendruomenė. Kur blogėja - mažėja gyventojų, likusių dalį uoliai puola ligos... Kurios visos dėl nervinių stresų. Kas Alytuj persismelkia per visas sritis ypač per savivaldą. Mažėjant gyventojų skaičiui sunkėja galimybės išlaikyt darbo vietas. Vienok per pirmą šių metų ketvirtį net 8 savivaldybėse pirmą kart padaugėjo gyventojų. Reiškia šiose savivaldybėse atsakingos bendruomenės su savo valdžiom pakoregavo lėšų srautus naudingai žmonėms. Alytaus jų tarpe nėra ir kol kas nešviečia. Dabar Alytuje tęsiasi tradicinė problema. Ar iš būsimų naujos tarybos 27 narių, kurie priėmus priesaiką įgįs įgaliojimus ir atsakomybę, kurie sugebės pagal savo išimtinę kompetenciją iškelt savivaldybės vystymo gaires žmonių labui. Ką jau sugebėjo 8 savivaldybės ir kur gyventojų daugėja. Ar sugebės kuris nors siūlyt tarybai tvirtint vystymo gaires, kad pasiekt gyventojų didėjimą. Ir įpareigot merą ir savivaldybės administracijos direktorių tai vykdyt. Nes savivaldybės administracijos direktorius tik pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Visuomenę gali tik informuot. Nes tai turintis sugebėt jau teikt ir naujas meras ypač formuojant koaliciją ir įvertinant jo didelę patirtį būnant tarybos nariu ir kur ne kartą jie tai turėjo analizuot ir sugebėt priimt sprendimus - to nesimato. Reiškia alytiškių bendruomenė per rinkimus vėl sujuokavo ir ant savo ...likimų. Nes jei rajono savivaldybė per savaitę po senos tarybos paskutinio posėdžio suformavus komandą, o miestas net per kelias savaites nesugeba aiškių gairių sudėliot - čia per lėti ir save nykinantys tempai ir kokybė. Nes tempai ir kokybė turi būt daug aukštesniam lygį... Nes konkurencingas gyvenimas atsiliekančių nelaukia....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1268" token="FcttIdwNhPkQv9Qt7wqjv4NCoVnC8eItBu7plLQgW6s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1267"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555179628"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tikintis </span> - Šeš, 2019-13-04 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/1267#comment-1267" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1267#comment-1267" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prisimenu - labai seniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prisimenu - labai seniai vienoje TV laidoje vienas profesorius medikas pasakė: Jeigu žmogus kalba poterius, tai jis meldžiasi, o jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai jau šizofrenija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1267" token="5cQul275aiAymmZ13u87dKCDE10JUo2wF13azi-rbao"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1264"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555153744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pildosi</span> - Šeš, 2019-13-04 - 14:09</p> </li> <a href="/comment/1264#comment-1264" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1264#comment-1264" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pildosi besibaigiančios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pildosi besibaigiančios kadencijos tarybos priimtos strategijos siekis - ne viršyt 4 procentų gyventojų mažėjimo. Kaip jau esamo 2 procento per daug. Kur kas dieną po 3 emigruoja dėl sunkėjančių Alytuje sąlygų išgyventi. Likusių tarpe daugėja sunkių ligonių... Kur vaikams emigravus nėra kam slaugyt ir prižiūrėt. Ir blogės. Kadangi Alytuje neatsakinga bendruomenė ir jų rinkta valdžia. Esmėj nemėgsta miesto intereso gynimo. Todėl ir blogėt... Kai tuo tarpu per šių metų pirmą ketvirtį net 8 savivaldybėse padaugėjo gyventojų. Kur valdžios sugebėjo dirbt žmonėms per ką iš emigracijų grįžinėja. Atsiranda kam prižiūrėt tėvus ir artimus. Didėja gyvenimo entuziazmas.... Taip sakant savo laimės per savivaldą kalviai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1264" token="vpqWL6LnIBg6Zpab3MpJ_annZK9X1QnGqhBQ9YvOykU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1262"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555146901"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesuprantu</span> - Šeš, 2019-13-04 - 12:15</p> </li> <a href="/comment/1262#comment-1262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1262#comment-1262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iki šiol sielovados…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iki šiol sielovados paslaugas atlikdavo kunigas, o dabar jau ir kažkokia moteriškė gali tai atlikti? Abejoju to nauda. Jei man reikėtų, vis tik norėčiau kalbėtis su kunigu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1262" token="dcgsdNeAVLtyGW6Jc4wudYDDKamagDLNOMPWIeUi0KU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1259"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555082994"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Pen, 2019-12-04 - 18:29</p> </li> <a href="/comment/1259#comment-1259" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1259#comment-1259" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai tik neseniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai tik neseniai žiniasklaida prieš kelis mėnesius rašė. Kad savivaldybė nepanaudojo 68 proc. iš ministerijos skirtų paramai lėšų. Tai didelės sumos. Būt laiku panaudoję kiek žmonėms jau padėję būtų, ypač kam to reikia. Dabar...sutaupė. Tai baisus žodis. Vadinasi nuo tam kam socialiai reikia, kažkur nuo jų..? Ir kaip didelis rūpestis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1259" token="DD4rR9wWzgJqfeDA6cJSlwcYCxXSry6cazkPJUopqz4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1258"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555082643"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>statistika</span> - Pen, 2019-12-04 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/1258#comment-1258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1258#comment-1258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal paskutinę statistiką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal paskutinę statistiką per šių metų pirmą ketvirtį net 8 savivaldybėse padaugėjo gyventojų. Tarp jų ir didmiesčiuose keliuose. Bet Alytaus jų tarpe nėra. Kur Alytuje užsiiminėja kuo...? Jau paskaičius ir naujo mero interviu, kur jei ieško savivaldybės administracijos direktoriaus kaip aplink jau valdžios suformuotos ir į priekį eina... O čia už mero-tarybos išimtinę kompetenciją jei laukia, kol administracijos direktorius kuris tik informuot gyventojus gali pasakys ką su savivaldybe daryt - čia jau sielovadininkų per maža... Nes kas suvokia, tik depresuot ir.. Ypač kaip tarybos pasitvirtintoj strategijoj- siekis neviršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo per metus kaip esamo 2 proc. jau per daug ir kitur gyventojų daugėja - čia ..? Tas pats kas gyvi po žeme kasasi likę...Kažin ar susimąsto alytiškiai, už ką taip Gamta gražina dar šioje žemėje? O juk pagal Gamtos dėsnius neteisybės NĖRA.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1258" token="G2bqP8vFgW7EPobZ6Ge_rrysfUiXLQrX-I23_ArUGxA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=536&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="q5KiHgbqo2tKlxgblEgY8BB58voLqTNEvMXcaLBgYQg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Apr 2019 13:54:49 +0000 vyrredaktorius 536 at https://www.alytausnaujienos.lt „Vi­si vai­kai nuo­sta­būs ir kiek­vie­no pla­ne­ta ypa­tin­ga” https://www.alytausnaujienos.lt/vi-si-vai-kai-nuo-sta-bus-ir-kiek-vie-no-pla-ne-ta-ypa-tin-ga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/56215535.jpg?itok=w3i0ekki" width="344" height="287" alt="Autizmas" title="Mama Inga: „No­rė­tų­si tik, kad ap­lin­ki­niai žmo­nės bū­tų su­pra­tin­ges­ni, kad pri­im­tų ir „ki­to­kius“ vai­kus, juk jie taip pat ypa­tin­gi!“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gy­ve­na­me Aly­tu­je, ma­no vai­kui diag­no­zuo­tas įvai­ria­pu­sis rai­dos su­tri­ki­mas jau nuo 3 me­tų, šį­met dar pri­si­dė­jo diag­no­zė emo­ci­jų ir el­ge­sio su­tri­ki­mas...</p> <p>Ypač sun­ku, kai vai­kas ne­kal­ba ir ne­ga­li jo su­pras­ti, kas tuo me­tu jam su­ke­lia stre­są, ko­kie dir­gik­liai su­ke­lia ne­igia­mas emo­ci­jas, to­kias kaip kri­ti­mas ant že­mės, daik­tų mė­ty­mas, o kar­tais net gal­vos dau­žy­mas.</p> <p>Ap­lin­ki­niai vi­sa­da gal­vo­ja, kad tie­siog vai­kas ožiuo­ja­si. Bet įsi­vaiz­duo­kit, ką jau­čia vai­kas, kai įvyks­ta toks įsi­aud­ri­ni­mas – jis tie­siog „at­si­jun­gia“ – nie­ko ap­link ne­ma­to ir ne­gir­di. Ta­da kaip įma­no­ma grei­čiau sten­giuo­si jį iš­ves­ti iš to­kios ap­lin­kos, ku­rio­je blo­gai jau­čia­si, ar­ba jei­gu na­mie – nu­kreip­ti į ki­tą veik­lą, kad už­si­mirš­tų blo­gos emo­ci­jos.</p> <p>Nie­ka­da nie­kas pa­ma­tęs ant že­mės nu­kri­tu­sį ar sė­din­tį vai­ką, ku­rį ma­ma sten­gia­si pa­kel­ti, o jis, aiš­ku, dar prie­ši­na­si, ne­pri­ei­na ir ne­pa­klau­sia „gal jums rei­kia pa­gal­bos?“ Tai jau ne­be tri­me­tis ma­žy­lis, ku­rį pa­ki­šus po pa­žas­ti­mi, kad ir ver­kian­tį, kly­kian­tį, nu­ne­ši į ma­ši­ną. O ar­gi lei­si sa­vo vai­kui vo­lio­tis ant že­mės, kol pra­eis?</p> <p>Psi­cho­lo­go pa­ta­ri­mas – rei­kia kuo grei­čiau pa­ša­lin­ti dir­gik­lius. O kur dar ki­ti iš­šū­kiai, to­kie kaip svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mai, kai vai­kas prie­ši­na­si bet ko­kia kai­na, nes ne­mėgs­ta, kad jį lies­tų.</p> <p>Jau ne­kal­bant apie krau­jo mė­gi­nio pa­ė­mi­mą, jis sten­gia­si iš­trūk­ti bet ko­kia kai­na – daž­nai net trims žmo­nėms jį tuo me­tu iš­lai­ky­ti bū­na sun­ku... Adap­ta­ci­niai su­tri­ki­mai – ne­ga­lė­ji­mas mie­go­ti sve­ti­mo­je vie­to­je ir pan. Jam bet ko­kie pa­si­kei­ti­mai su­ke­lia ne­žmo­niš­ką stre­są.</p> <p>Daž­nai ap­lin­ki­niai žiū­ri krei­vai į mus, bet mes jau įpra­to­me tų žvilgs­nių ne­ma­ty­ti... Ne­gi dėl to tu­rė­tu­me vai­ką už­da­ry­ti na­mie? Vie­na die­na sun­kes­nė, ki­tą vėl at­si­ke­li su šyp­se­na ir ban­dai gy­ven­ti taip, kad ta die­na bū­tų ge­riau­sia.</p> <p>Au­gi­nant to­kį vai­ką ne­už­ten­ka bū­ti tik ma­ma, rei­kia tam tik­rų ži­nių, to­dėl apie „ki­to­kius vai­kus“ esu per­skai­čiu­si vi­sas kny­gas, da­ly­vau­ju se­mi­na­ruo­se, kad ge­riau su­pras­čiau sa­vo vai­ką ir jo el­ge­sį. </p> <p>La­bai džiau­giuo­si, kad tu­ri­me nuo­sta­bią, vi­sa šir­di­mi dar­bui at­si­da­vu­sią auk­lė­to­ją, ki­tus spe­cia­lis­tus, to­kius kaip: lo­go­pe­das, er­go­te­ra­peu­tas, ma­sa­žis­tas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas. Dėl jų abi­pu­sio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir ben­dra­vi­mo su tė­vais, pa­ta­ri­mų mes žen­gia­me į prie­kį, mo­ko­mės ir to­bu­lė­ja­me. Kad ir ma­žais žings­ne­liais, bet la­bai džiu­gi­nan­čiais.</p> <p>Nors iki dar­že­lio pa­kei­ti­mo ke­lias bu­vo la­bai sun­kus: „Jūs no­ri­te lo­go­pe­do dve­jų me­tų vai­kui???“ – daž­na nuo­sta­ba ir ne­ži­no­ji­mas, kaip dirb­ti su to­kiu vai­ku.</p> <p>Daž­nai ras­da­vau vai­ką gru­pė­je kam­pe sė­din­tį ir ran­ko­mis už­si­den­gu­sį au­sis. Liūd­niau­sia, kad tas ieš­ko­ji­mas, kas vai­kui ge­riau, vis­ko ban­dy­mas, už­ima bran­gų lai­ką, ku­rį ge­riau skir­ti dar­bui su vai­ku.</p> <p>No­rė­tų­si tik, kad ap­lin­ki­niai žmo­nės bū­tų su­pra­tin­ges­ni, kad pri­im­tų ir „ki­to­kius“ vai­kus, juk jie taip pat ypa­tin­gi!</p> <p><strong>Ma­ma In­ga</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_6584.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-525-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_6584.jpg" width="1984" height="1487" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/56215535_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-525-MabJQ3HwS9E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/56215535_0.jpg" width="1024" height="738" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1241"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554905858"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dalia</span> - Tre, 2019-10-04 - 17:17</p> </li> <a href="/comment/1241#comment-1241" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1241#comment-1241" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dažnai sunku rasti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dažnai sunku rasti informacijos apie vaikų ergoterapiją. Pati turiu problematišką vaiką ir man labai padėda specialistai iš <a href="ergoteraputas.lt">https://ergoterapeutas.lt</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1241" token="90_RtYnhJPXXtvZNjs_fQeLhT4P0-z3zfNbKi4lEe3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=525&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SbKnjf8Sp1Dbq1FQEpaIl7HBE_exOQB0AO9a7tKsdsA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 Apr 2019 12:37:57 +0000 vyrredaktorius 525 at https://www.alytausnaujienos.lt