Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Dėl dvigubai padidėjusio dioksinų kiekio kiaušiniuose miklusėniškiui teko sunaikinti per 60 naminių paukščių https://www.alytausnaujienos.lt/del-dvigubai-padidejusio-dioksinu-kiekio-kiausiniuose-mikluseniskiui-teko-sunaikinti-60-naminiu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugpjūtis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13463" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13463) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-08/vistos.jpg?itok=0Otmy9ZO" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ty­ri­mai – pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną</h2> <p>Va­sa­rio vi­du­ry­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­tvir­ti­no per­nai ru­de­nį pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ste­bė­se­nos pla­ną.</p> <p>Į šią te­ri­to­ri­ją pa­te­ko de­vy­ni, nuo gais­ro ži­di­nio nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų nu­to­lę Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mai – Mik­lu­sė­nai, Užu­ba­liai, Kriau­niai, Rau­do­ni­kiai, Ge­niai, Kar­kly­nai, Kel­ma­no­nys, Vy­tau­tiš­kės ir Rut­ka.</p> <p>Pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną šiais me­tais tu­ri bū­ti pa­im­tas 121 mė­gi­nys gy­vū­ni­nio mais­to, pa­vyz­džiui, pie­no, mė­sos, kiau­šinių, me­daus, 77 mė­gi­niai – pa­ša­rų, 38 mė­gi­niai – ge­ria­mo­jo van­dens ir 19 mė­gi­nių ne­gy­vū­ni­nio mais­to, kaip an­tai vai­sių ir dar­žo­vių. Iš vi­so – 255 mė­gi­niai.</p> <p>Mė­gi­nius pa­ima Valstybi­nės maisto ir veterinarijos tarnybos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, o ty­ri­mus at­lie­ka Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas.</p> <p>Ap­ti­kus pa­di­dė­ju­sius diok­­si­nų – gru­pės or­ga­ni­nių jun­gi­nių, pa­si­žy­min­čių di­de­liu nuo­din­gu­mu ir kan­ce­ro­ge­niš­ku­mu, kie­kius pie­ne, mė­so­je ir kiau­ši­niuo­se, pa­va­sa­rį, nuo ko­vo pa­bai­gos iki ba­lan­džio pra­džios, 33 gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos, Aly­taus se­niū­ni­jos, gy­ven­to­jams te­ko su­nai­kin­ti 43 gal­vi­jus, iš ku­rių bu­vo 17 kar­vių, taip pat 71 avį, 25 triu­šius, 3 an­tis, 1 ož­ką ir 420 viš­tų.</p> <p>Jiems iš vals­ty­bės biu­dže­to už pa­tir­tus nuos­to­lius skir­ta be­veik 65 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.</p> <p>Kaip sa­kė Valstybinės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, jau tir­tas ge­ria­ma­sis van­duo, vai­siai, dar­žo­vės, me­dus, kai ku­rie pa­ša­rai, grū­dai ir kol kas už­terš­tu­mo diok­si­nais ar sun­kiai­siais me­ta­lais, pa­vyz­džiui, švi­nu, cin­ku ar kad­miu, ne­nu­sta­ty­ta.</p> <h2>Kaip da­bar ga­lė­jo už­si­krės­ti na­mi­niai paukš­čiai?</h2> <p>At­li­kus vie­no Mik­lu­sė­nų ūki­nin­ko kiau­ši­nių ty­ri­mus, pa­aiš­kė­jo, kad juo­se ras­ta dvi­gu­bai di­des­nė diok­si­nų ir fu­ra­nų su­mos kie­kio kon­cen­tra­ci­ja nei leis­ti­na nor­ma. Pas­ta­ro­ji – 5 pik­tog­ra­mai gra­me rie­ba­lų, o tir­tuo­se kiau­ši­niuo­se ap­tik­ta 11,46 pik­tog­ra­mo gra­me rie­ba­lų.</p> <p>Tad pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai.</p> <p>Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus R.Čer­niaus tei­gi­mu, tai sie­ti­na su gais­ro pa­sek­mė­mis: „Ūki­nin­kas sa­kė, kad paukš­čius le­si­no per­nykš­čiais pa­ša­rais, tad per juos už­si­krės­ti to­kiu di­de­liu diok­si­nų kie­kiu ne­ga­lė­jo. La­bai ti­kė­ti­na, kad paukš­čiai jais už­si­krė­tė kaps­ty­da­mie­si že­mė­je. O taip užkrėstų kiaušinių tikrai negalima valgyti.“</p> <p>Ūki­nin­kas dėl pa­tir­tų nuos­to­lių tu­rė­tų gau­ti per 700 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją iš vals­ty­bės biu­dže­to, to pra­šy­da­mas per Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administraciją.</p> <p>Aly­taus se­niū­ni­jo­je, gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos kai­muo­se, pa­va­sa­rį dir­vo­že­mį ty­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sam­­dy­ta la­bo­ra­to­ri­ja, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, ta­čiau pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis ne­bu­vo fik­suo­tas. Tad iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nuo ko gi šiais gy­vū­nų, žmo­nių rie­ba­luo­se be­si­kau­pian­čiais ir iš lė­to nuo­di­jan­čiais jun­gi­niais už­si­krė­tė mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­ti na­mi­niai paukš­čiai. Ar to­kie at­ve­jai ne­pa­si­kar­tos gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je?</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Gin­ta­rės Jo­ciuns­kai­tės tvir­ti­ni­mu, jei to­liau Aly­taus se­niū­ni­jo­je kar­to­sis to­kie at­ve­jai, kaip da­bar at­si­ti­ko su mik­lu­sė­niš­kio na­mi­niais paukš­čiais, teks gal­vo­ti apie pa­pil­do­mus dir­vo­že­mio ty­ri­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43672" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596543095"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lunatikam</span> - Ant, 2020-08-04 - 15:11</p> </li> <a href="/comment/43672#comment-43672" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43672#comment-43672" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mėnulio žmonėm pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mėnulio žmonėm pagaliau prieš rinkimus dašilo kas vyko ir vyksta su pavojingom gamyklom Alytuj. Jau renka parašus kai reikia pasirodyt prieš rinkimus. O Alytaus naujienų komentaruose šitiem politikam apie tai pirštu bakstota daug kartų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43672" token="_lbmNhEBo_wGsOfrFAJOuYOz1Ko-P7yJyCi-m51vDtQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596535550"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Ant, 2020-08-04 - 13:05</p> </li> <a href="/comment/43655#comment-43655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43655#comment-43655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei nemažai rajono ir žemių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei nemažai rajono ir žemių pasisotinę, reiškia kur Alytaus ereliai prisipirko, vertė krenta? Jei problemos produkciją parduot, bankrotų galimybė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43655" token="TSMx9p4aOHXHaMmnEn37cZKEtPVn7nCYqRjWPUHJMxo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596531820"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rimčiau</span> - Ant, 2020-08-04 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/43648#comment-43648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43648#comment-43648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oficialiai girdėjos, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oficialiai girdėjos, kad rajono apie 8 kaimus siekė. Vienok realiai daugiau ir žemės ūkio produkcija - kiek jos dar tinkančios likę? Ministerija n kartą kartoja tyrimus net Lietuvos mastu. Reiškia pagrindo yra. O Alytaus miestui sėkmės šoumenintis valdyme. Regis nesuvokia ir bijo suvokt, kas realybėj vyksta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43648" token="kzOJq4hfnS6I3BK5M9-gDI9M4LpqZxicbjhBzysL_Ps"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43647" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596530801"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>višta</span> - Ant, 2020-08-04 - 11:46</p> </li> <a href="/comment/43647#comment-43647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43647#comment-43647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gal ir mano kiaušiniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gal ir mano kiaušiniai užteršti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43647" token="J0IzmriRbl9oTPxztAgK2WHPoy-ouLRLBeB537uL-r0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43645" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596528250"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2020-08-04 - 11:04</p> </li> <a href="/comment/43645#comment-43645" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43645#comment-43645" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pačių žmonių atsakomybė už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pačių žmonių atsakomybė už savo rinktų į valdžią veiksmus. Kurie nesukontroliavo sau atskaitingų kontroliuojančių institucijų, kad. Nes verslininko į valdžią nerinko ir jie elgias tiek, kiek kontroliuojančios institucijos ir valdžia leidžia. Nesukontroliuot, kad nuo 2016 metų 9 gaisrai ir įmonė neįtraukta į tikrinamų sarašą, tik Alytuj galima. Nes kitus tik laužą stipriau užkuria ir reaguoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43645" token="GhPC-izIgTQnVJNp9LyQeT-ONJZGSb739OV3JQS5BZo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43644" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596527064"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Ant, 2020-08-04 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/43644#comment-43644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43644#comment-43644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai gaisro pasekmių bruožai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai gaisro pasekmių bruožai. Pasak profesorės, dėl taršos sunkiais priedais per 10 metų galimi išsigimimai. Štai ką reiškia atsakingumas renkantis valdžias. Neklausiant nieko gryžta atgal patiems. Viwnok prie rimto valdymo buvo įmanoma gaisrą sukontroliuot, regioną užvest į sėkmingą vystymą. Bet geriau saujelės labui gilėjanti stagnacija. Vietoj rimtų problemų sprendimų užkulisinės kombinacijos dėl Alytaus potencialo likučių. Galima sakyt pridengiant ir institucijom. Jei gaisrą turėjo operatyviai per pusmetį ištirt persiėmus LR Gen. prokuratūra, kad kiti po to nedrystų, imitavimas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43644" token="G_v3tvAx5YVHqoEO3sYdyQe1PhL5qsCriI5MrcLKJR0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1676&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="nzAumpl995G4NojCYbk4h_qzaIf3GBaIw6WcYdUFvFE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Aug 2020 06:33:43 +0000 vyrredaktorius 1676 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar vie­nas iš­ban­dy­mas ne­iš­mu­šė Aly­taus me­di­kų iš vė­žių https://www.alytausnaujienos.lt/dar-vie-nas-ban-dy-mas-ne-mu-se-aly-taus-me-di-ku-ve-ziu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/84-13460" rel="bookmark"> Nr. <span> 84 (13460) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Naujas_receptas.jpg?itok=o18ir51K" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Šalyje sutrikus e. sistemai buvo išrašomi popieriniai receptai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­tiš­kei Ro­mai ant­ra­die­nio po­pie­tę nuo­to­li­niu bū­du šei­mos gy­dy­to­ja tu­rė­jo iš­ra­šy­ti jos nau­do­ja­mų re­cep­ti­nių vais­tų. „Pa­skam­bi­nu­si slau­gy­to­ja pra­ne­šė, kad, su­tri­kus e.svei­ka­tos sis­te­mai, aš ne­ga­lė­siu įsi­gy­ti re­cep­ti­nių vais­tų, siū­lė at­ei­ti į po­li­kli­ni­kos pir­mą­jį aukš­tą su kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kny­ge­le ir iš­si­ra­šy­ti po­pie­ri­nį re­cep­tą. At­si­sa­kiau, nes vi­suo­met tu­riu ke­le­tą tab­le­čių at­sar­gos at­ve­jui, jei kas ne­pla­nuo­to at­si­tik­tų“, – sa­vo įžval­gu­mu pa­si­džiau­gė pa­cien­tė. Ji dar pri­dū­rė, kad za­pas­ly­vos yra ir jos drau­gės. Mo­ters ma­ny­mu, kas ki­ta, to­kiu at­ve­ju yra tiems, ku­rie ren­gia­si sku­bioms ope­ra­ci­joms, o ty­ri­mai – kaž­kur elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.</p> <p>Aly­taus po­li­kli­ni­ka ak­ty­viau ne­gu ki­tos ša­lies po­li­kli­ni­kos grįž­ta prie įpras­to dar­bo rit­mo po ka­ran­ti­no, su­tei­kia dau­giau­sia am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis šio pro­fi­lio me­di­ci­nos įstai­go­mis, bet šio­mis die­no­mis taip pat au­čia pa­di­dė­ju­sį dar­bo krū­vį.</p> <p>Po­li­kli­ni­kos Vi­daus li­gų sky­riaus vy­res­nio­ji slau­gy­to­ja Jur­gi­ta Tu­raus­kie­nė kal­bė­jo, kad įstai­ga ne­ma­žai truk­džių pa­ti­ria jau an­trą die­ną.</p> <p>„Mes bu­vo­me vi­siš­kai įsi­jun­gę į elek­tro­ni­nį dar­bą, mū­sų pa­cien­tai taip pat džiau­gė­si nau­jo­viš­kai tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. E. svei­ka­tos sis­te­ma su­tri­ko mums ypač ne­dė­kin­gu me­tu, kai ne­ma­žai dar­buo­to­jų atos­to­gau­ja, vie­na me­di­kės ir slau­gy­to­jos ko­man­da ap­tar­nau­ja ke­lias apy­lin­kes. Be­si­krei­pian­čių žmo­nių šio­mis die­no­mis bu­vo daug, dau­ge­lis jau ži­no­jo apie sis­te­mos ge­di­mą. Sten­gė­mės dirb­ti la­bai ati­džiai, kad iš­veng­tu­me cha­o­so, ir, ma­nau, mums tai pa­vy­ko. Aiš­ku, daug te­ko dirb­ti te­le­fo­nu, in­for­muo­ti pa­cien­tus, pra­šy­ti jų, ku­rie dar tu­ri vais­tų, kreip­tis vė­liau, ku­rie bu­vo be­bai­gią, pra­šė­me at­vyk­ti su kom­pen­suo­ja­mų me­di­ka­men­tų kny­ge­le. Po­li­kli­ni­kos pir­ma­ja­me aukš­te, prie „Stop“ sta­lo jas pa­lik­ti, už­ra­šant, ko­kių vais­tų re­cep­to rei­kia. Ta­da neš­da­vo­me gy­dy­to­jams, vėl gra­žin­da­vo­me žmo­gui. Te­ko pa­si­rink­ti ir to­kį ne­leng­vą va­rian­tą. Di­de­lį krū­vį pa­ty­rė vi­si dar­buo­to­jai, net te­le­fo­nai kai­to. Ne­sa­me in­for­muo­ti, ka­da sis­te­ma bus at­sta­ty­ta, bet la­bai no­ri­me su­grįž­ti į įpras­ti­nį dar­bo rit­mą. At­sta­čius sis­te­mą, dar ku­rį lai­ką tu­rė­si­me di­de­lį krū­vį, nes vi­sa, ką iš­ra­šė­me po­pie­riuo­se, tu­rė­si­me su­ves­ti į elek­tro­ni­nę sis­te­mą. Taip nu­ma­ty­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mums at­siųs­to­je re­ko­men­da­ci­jo­je“, – kal­bė­jo J.Tu­raus­kie­nė.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas va­kar tei­gė, kad su­tri­ku­si e. svei­ka­tos sis­te­ma rū­pes­čių įstai­gai, be abe­jo, su­kė­lė. Ma­žiau­sia bė­da elek­tro­ni­nių re­cep­tų iš­ra­šy­mas, jei vais­tų gau­ti bū­ti­na, iš­ra­šo­mi po­pie­ri­niai re­cep­tai. Ta­čiau stri­go pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja, siun­ti­mai, ty­ri­mų re­gist­ra­ci­ja ir iš­ra­šai bei vi­sa ki­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rios šiuo me­tu e. svei­ka­tos sis­te­mo­je spe­cia­lis­tai ne­ma­to.</p> <p>Pa­va­duo­to­jo tei­gi­mu, la­bai rim­tų pro­ble­mi­nių at­ve­jų tei­kiant me­di­ci­nos pa­slau­gas kol kas ne­pa­tir­ta.</p> <p>Pa­kal­bin­ti me­di­kai juo­ka­vo, kad jų iš­ban­dy­mo pe­ri­odas tę­sia­si, bet ir šis įvy­kis jų ne­iš­stū­mė iš dar­bo vė­žių. E. svei­ka­tos sis­te­ma su­tri­ko, kai dėl trū­ku­sio vamz­džio bu­vo už­pil­ta Re­gist­rų cen­tro ser­ve­ri­nė. Re­gist­rų cen­tras pa­brė­žia, kad duo­me­nys in­ci­den­to me­tu pra­ras­ti ne­bu­vo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43190" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322662"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:57</p> </li> <a href="/comment/43190#comment-43190" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43190#comment-43190" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43190" token="V0MS4DuXPIBEaLIva8RB1FlfXlgQ3HIIKC7N7fbZI1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41677" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595669204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Šeš, 2020-07-25 - 12:26</p> </li> <a href="/comment/41677#comment-41677" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41677#comment-41677" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paskaudės ir praeis …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paskaudės ir praeis . Mažiau skųskitės ir gyvenimas pagražės . Nenaudokite vaistų vietoje maisto ir bus viskas puiku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41677" token="XZgZPV4uv5dbgxIeaXd0ufqbXFgFFLJ_wbgGZHfAFyA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595560527"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yyyyy</span> - Pen, 2020-07-24 - 06:15</p> </li> <a href="/comment/41429#comment-41429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41429#comment-41429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">.....ilsėjosi per karantiną,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>.....ilsėjosi per karantiną, dabar pratęs poilsį, paskui atostogų, viskas įskaičiuota , kaip Turkijoj, va tai gyvenimas , nedirbi , pinigai kapsi,.....o mes mokam ,.....už ką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41429" token="cXWkdiTmiB1mgvfquTY6PsHYHhr06QEkhw4bSeBDC_o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41303" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595503464"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Ket, 2020-07-23 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/41303#comment-41303" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41303#comment-41303" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sistema iš esmės s hudina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sistema iš esmės s hudina. Aną mėnesį buvau pas kardiologus, tyrimus dariausi ir t. t. Tai per tą ilgai besisukantį ratuką monitoriuje užuot sugaišus kokias 10 minučių, daugiau kaip pusvalandį uztrukau. Vargsta gydytojai, vargsta pacientai per tas "naujoves". O kazkas riebų pinigą kišenėn įsidėjo už nekokybišką produktą. Ir dar – man galvoj netelpa, kokie čia "proto bokštai" sumąstė serverinę rūsin nugrūsti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41303" token="49mwWHV7a4S6LXwTeUf1panDBEIy6hdb9RyUwoy9lIY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41254" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595487070"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JO </span> - Ket, 2020-07-23 - 09:51</p> </li> <a href="/comment/41254#comment-41254" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41254#comment-41254" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nors nesigirkit su savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nors nesigirkit su savo poliklinika nes i kabineta pas seimos gyd niekas neileidzia viskas tik telefonu o kaip parodyt kur skauda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41254" token="amNAxT-vEZgIETwGPnha6Ozl4LRstznevetMAsTYHR0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1648&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zPtYqt0QQp-Z1QkZ9Cu_MPKfwyR-e-ncC4AVTAAQqr8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Jul 2020 06:09:41 +0000 vyrredaktorius 1648 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje pradedami taikyti nauji sąnario artrozės gydymo būdai https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-apskrities-skudirkos-ligonineje-pradedami-taikyti-nauji-sanario-artrozes-gydymo-budai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13457" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13457) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Vengrauskas.jpg?itok=3v5uPtHv" width="344" height="287" alt=" Vytautas Vengrauskas" title="Gydytojas ortopedas-traumatologas, sąnarių endoprotezuotojas Vytautas Vengrauskas " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><div> <div> <h2>Liga kankina vis jaunesnius</h2> <p>Artrozė (osteoartritas) pažeidžia sąnario kremzlę, kuri ilgainiui dyla ir plonėja. Sergantys šia liga jaučia skausmą, jiems tampa vis sunkiau judėti. Negydoma liga progresuoja ir šitaip sujaukia kasdienį gyvenimą. Nors dėl artrozės pažeistų sąnarių dažniausiai kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės, specialistai pastebi, kad liga renkasi vis jaunesnius.</p> <p>Gydytojas ortopedas-traumatologas, sąnarių endoprotezuotojas Vytautas Vengrauskas sako, kad susirūpinti reikia pastebėjus pirmuosius ligos požymius ir ypač turintiems viršsvorio. Jeigu vargina ilgai trunkantys skausmai - verta sunerimti skubiai. „Pirmasis artrozės gydymo būdas - priešuždegiminiai vaistai, tačiau ilgai juos vartojant kenčia kitos organizmo sistemos. Yra linkusių gydytis liaudiškais metodais: šiltais kompresais, atliekant įvairius pratimus, tačiau prieš užsiimant gydymu namuose pirmiausia patariu kreiptis į gydytoją, kuris padarytų sąnario rentgeno nuotrauką, atliktų išsamią apžiūrą ir nustatytų tikslią diagnozę. Kai nepadeda vaistai, rekomenduojama atlikti sąnario endoprotezavimą - esamą sąnarį pakeisti dirbtinu. Po šios operacijos nurimsta ilgai kankinęs skausmas, atkuriama judėjimo funkcija”, - pasakoja Alytaus apskrities S.Kudirkos,  Lazdijų ir Druskininkų ligoninėse dirbantis medikas. </p> <h2>Nemokamas operacijas galima pagreitinti</h2> <p>Dalis pacientų nerimauja, ar pakeistas dirbtinis sąnarys leis nevaržomai judėti - aktyviai sportuoti ir sugrįžti į daugeliui įprastą kasdienybę: ne tik vaikščioti, bet ir plaukioti, bėgioti. Gydytojas V.Vengrauskas tik patvirtina, kad sąnario endoprotezavimo tikslas ir yra leisti žmogui mėgautis visaverčiu gyvenimu be jokio skausmo, o judėjimas iš karto po operacijos netgi būtinas - šitaip užtikrinamas greitesnis gijimas. „Dažniausiai apribojimų po sąnario endoprotezavimo praktiškai nėra”, - priduria medikas.</p> <p>Nusprendus operuotis pacientas turi kreiptis į ortopedą-traumatologą, kuris ir įrašys į sąnarių endoprotezavimo laukiančiųjų sąrašą. Kadangi karantinas pakoregavo gydymo įstaigų planus, jose susidariusios nemažos eilės, todėl didžiosiose šalies ligoninėse endoprotezavimo gali tekti laukti net dvejus metus. Kai kurie pacientai tiesiog nežino, kad stovėdami eilėje dėl nemokamo sąnario endoprotezo gavimo, gali keisti gydymo įstaigą ir taip operaciją atlikti greičiau. Jeigu pacientas pageidauja keisti gydymo įstaigą, jis tai gali padaryti pats, į Valstybinę ligonių kasą kreipdamasis paprastu arba elektroniniu paštu.</p> <p>Švedijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje medicininę praktiką atlikęs gydytojas V.Vengrauskas sako, kad šalyje išaugus endoprotezavimo poreikiui, Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje plečiamos sąnarių endoprotezavimo paslaugos, o suburta profesionalų komanda užtikrina specializuotą pagalbą kenčiantiems sąnarių skausmus - ypač sutrikus klubo, kelio funkcijoms: „Atlikus sąnario endoprotezavimo operaciją pacientas visuomet nukreipiamas reabilitaciniam gydymui, kurio metu prarastą judėjimo funkciją padeda atkurti ir specialistai.”</p> <h2>Naujovės Alytaus neaplenkia </h2> <p><a moz-do-not-send="true" name="m_-7434661036654161457_m_7715946347717017639__Hlk44491843" id="m_-7434661036654161457_m_7715946347717017639__Hlk44491843">Šiuolaikinėje medicinoje egzistuoja ir kiti modernūs sąnario artrozės gydymo ir prevencijos būdai, iki atliekant sąnario </a>endoprotezavimą. Tai - paciento kaulų čiulpų koncentrato (BMC) ir trombocitais praturtintos plazmos (PRP) injekcijos, taip pat autologinių baltymų preparatai. PRP procedūra jau ne vienerius metus yra populiari Lietuvoje, o štai BMC procedūra mūsų šalyje taikoma rečiau, nors pasaulyje - ypač vakarų Europoje - plačiai paplitusi, o prieš trejus metus pasaulyje atsiradusi autologinių baltymų procedūra įgauna pagreitį ir Lietuvoje. Klaipėdietei Rimai birželio pabaigoje kaip tik atlikta BMC procedūra, todėl moteris ramina visus dvejojančius ar bijančius: „Procedūra atliekama bendrinėje nejautroje - narkozėje, todėl skausmas nėra jaučiamas, nedidelis jis ir po procedūros - tik šiek tiek juntamas veržimas. Rezultatų dar laukiu, bet bandyti tikrai verta.“</p> <p>Gydytojas V.Vengrauskas pastebi, kad taikant šias procedūras ankstyvose stadijose galima pristabdyti artrozės progresavimą, ženkliai sumažėja skausmas. Neveltui PRP procedūros yra tokios populiarios sporto medicinoje. Sportininkams ypatingai svarbu išlaikyti gerą sąnario funkciją, išvengti skausmo ir galimų sanario pažeidimų, dar iki jiems atsirandant – PRP terapijomis to galima pasiekti, pristabdant artrozinius pakitimus.</p> <p>„Šios procedūros turi didžiulį potencialą gydyti įvairius susirgimus - ypač sukeliančius ūminį ir lėtinį skausmą. Procedūros yra saugios, tačiau kaip ir kiekvienos intervencijos metu - išlieka nedidelė komplikacijų rizika”, - pasakoja gydytojas V.Vengrauskas. Šios pažangios terapijos nėra valstybės kompensuojamos, tačiau vis dažniau taikomos mūsų šalies ir užsienio ligoninėse.</p> </div> </div> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Gydytojas%20Vytautas%20Vengrauskas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1626-JvAzejnBTOo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Gydytojas%20Vytautas%20Vengrauskas_0.jpg" width="1526" height="2034" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Rentgeno%20nuotrauka.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1626-JvAzejnBTOo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Rentgeno%20nuotrauka.jpg" width="1526" height="2034" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43198" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322900"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:01</p> </li> <a href="/comment/43198#comment-43198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43198#comment-43198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43198" token="lwFY8ex2lXiFjxj2rX_JxPgOQ3ZFxJUIzArscU_5-p8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-40117" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594902623"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pasakė</span> - Ket, 2020-07-16 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/40117#comment-40117" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/40117#comment-40117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasakė teisybę, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasakė teisybę, kad stagnacija per savivaldą ir ligoninėj. Ir nereikia visų žmonių vardu reikšt, nes esama padėtim nemažai nepatenkintų. O, kad Alytaus žmonių reiklumo valdžiai trūksta, tai faktas. Kitur visuomenės reiklesnės ir geresni rezultatai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=40117" token="L7DsVKO2CR6TxpMOW5x7J4qIx1DsQyQhv7H4QOdaT58"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-40103" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594895840"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>to che</span> - Ket, 2020-07-16 - 13:37</p> </li> <a href="/comment/40103#comment-40103" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/40103#comment-40103" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keistas komentaras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keistas komentaras. Nereikėtų įžeidinėti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovų ir visus Alytaus miesto ir rajono gyventojus vadinti būrais. Tik tikras būras gali tokias mintis reikšti. Ligoninės vadovams didelis AČIŪ už kompetenciją, nuolatinį rūpinimąsi visų alytiškių sveikata ir nekreipkim dėmesio į che komentarą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=40103" token="RzmpLmmuQyjDJb1P6PIXl3DD5cHWPZpXTIH9EP_dOao"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-40084" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594882916"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>che</span> - Ket, 2020-07-16 - 10:01</p> </li> <a href="/comment/40084#comment-40084" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/40084#comment-40084" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ligoninėje gal ir nauji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ligoninėje gal ir nauji gydymo būdai, o Alytuje jau seniai teikiami. Ligoninė, kuri su savo vadovais vis dar akmens amžiuje kaip rasija su savo netu analog v myre bando nustebinti būrus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=40084" token="njbfQGNkDdo8pJQ2YGVXeJ6AtiQzWZ0cdrhBuuM_3_g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1626&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="yQn5Oxdpmi6McIwQLlHUUvXxFr8PRls67aya2f7ltCw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Jul 2020 09:00:38 +0000 vyrredaktorius 1626 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip atrodo seksualinė prievarta https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-atrodo-seksualine-prievarta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Greta Vanagienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13448" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13448) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/smurtas.jpg?itok=yO-mxpEB" width="344" height="287" alt="smurtas" title="Maži vaikai dažniausiai nesupranta, kad prieš juos atliekami veiksmai yra seksualinė prievarta, negali įvertinti to kaip netinkamo elgesio, ypač jei vaikui nesukeliamas fizinis skausmas. Svarbu mokyti vaiką atpažinti netinkamą elgesį, o ne pavojingus asmenis, nes seksualinę prievartą vaikas gali patirti ir iš pačių artimiausių žmonių." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong><img alt="Vilma Paliaukienė" data-entity-type="file" data-entity-uuid="86ac528e-1a04-4505-8f70-8016c506a8b9" src="/sites/default/files/inline-images/vilma%284%29.jpg" />- Kaip atrodo seksualinė prievarta? Ar tai suprantama tik kaip fizinis veiksmas?</strong></p> <p><br /> - Seksualinė prievarta apima platų spektrą prieš vaiką atliekamų veiksmų, ji gali būti su prisilietimu ir be. Prievarta su prisilietimu dar skirstoma į prievartą su prasiskverbimu ir be prasiskverbimo, pavyzdžiui, bučiniai, glamonėjimas, prašymas prisiliesti. Prievarta be prisilietimo – kalbos apie seksą, vertimas nusirengti, apsinuoginimas prieš vaiką, pornografinio turinio demonstravimas, vaiko fotografavimas, filmavimas, seksualinis išnaudojimas telekomunikacijos priemonėms ir kitokios.<br />  <br /> <strong>- Suaugęs žmogus gali suprasti, koks elgesys yra nederamas jo atžvilgiu, na, o vaikas... Dažnai net nežino, kas yra seksas. </strong></p> <p><br /> - Maži vaikai dažniausiai nesupranta, kad prieš juos atliekami veiksmai yra seksualinė prievarta, negali įvertinti to kaip netinkamo elgesio, ypač jei vaikui nesukeliamas fizinis skausmas. Svarbu, kad net patys mažiausi vaikai, kurie jau geba išmokti paprastas elgesio taisykles, būtų mokomi apatinių rūbelių taisyklės, žinotų, kokie prisilietimai yra geri, kokie blogi ir pasakytų apie juos suaugusiajam, kuriuo pasitiki. Svarbu mokyti vaiką atpažinti netinkamą elgesį, o ne pavojingus asmenis, nes seksualinę prievartą vaikas gali patirti ir iš pačių artimiausių žmonių.<br /> Taigi, siekiant, jog vaikai galėtų suprasti, jog patyrė prievartą, svarbiausia yra juos tinkamai edukuoti, atsižvelgiant į jų amžių. Šiuo tikslu, globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologai vykdo edukacines programas mokyklose.<br />  <br /> <strong>- Mokykloje tarp vaikų ir paauglių neretai vyksta įvairūs žaidimai-erzinimai. Ar čia galima įžvelgti seksualinio smurto apraiškų? </strong></p> <p>- Vaikų seksualinis elgesys, atitinkantis normas (skirtingas priklausomai nuo amžiaus), yra natūralus ir tikėtinas pagal vaiko amžių, todėl ne visos seksualinio turinio situacijos yra traktuojamos kaip seksualinis smurtas. Jei jose dalyvaujantys vaikai yra panašaus amžiaus ir brandos, abu dalyvauja savo noru, greičiausiai tai yra susiję su natūraliu vaikų smalsumu ir savo kūno tyrinėjimu, tačiau suaugusieji turi būti atidūs ir įvertinti, ar tos situacijos tikrai nėra seksualinė prievarta.<br />  <br /> <strong>- Vyrauja nuomonė, esą seksualiai vaiką išnaudoti linkę tik vyrai, dažniausiai žemo socialinio sluoksnio. Ar toks įsitikinimas teisingas? </strong></p> <p>- Smurtauti prieš vaiką gali bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, socialinio statuso ar ryšio su vaiku. Pasitaiko atvejų, jog vaiką seksualiai išnaudoja ir mama. Svarbu suprasti, kad nėra vieno smurtautojo tipo ir vaikas gali nukentėti nuo bet kurio žmogaus, net ir išoriškai atrodančio patikimu. Remiantis tyrimais ir praktika, seksualinį smurtą vaikai dažniausiai patiria artimoje aplinkoje iš žmogaus, kuriuo pasitiki.<br />  <br /> <strong>- Ar yra toks žmonių tipas, kuris dažniausiai tampa seksualinio smurto auka?</strong></p> <p>- Taip, kaip nėra vieno smurtautojo tipo, taip nėra ir vieno aukos tipo. Nukentėti gali bet kuris vaikas, bet kurio amžiaus, bet kurios lyties. Seksualinio smurto aukomis tampa net ir kūdikiai. Prievarta vyksta ir tose šeimose, kurios atrodo tvarkingos, aukšto socialinio statuso, jose augantys vaikai patiria didesnę riziką būti neidentifikuoti kaip seksualinio smurto aukos, nes aplinkiniai nesitiki, jog ir ten gali vykti smurtinės situacijos. Didesnę riziką nukentėti patiria neįgalūs vaikai, neturintys socialinės paramos, patikimų suaugusiųjų šalia savęs.<br />  <br /> <strong>- Kaltinami seksualiniu smurtu dažnai bando gintis esą jie taip elgėsi, nes buvo išprovokuoti. Galimas tai pateisinti? </strong></p> <p>- Nepriklausomai nuo to, kaip elgiasi vaikas, už savo elgesį vienareikšmiškai yra atsakingas smurtautojas. Pasitaiko atvejų, kuomet nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems vaikams pasireiškia seksualizuotas elgesys, tuomet jie gali net ir tiesiogiai mėginti įtraukti į seksualinius santykius kitus asmenis, pavyzdžiui, nepilnamečiai pilnamečius, tačiau ir šiose situacijose pilnametis yra atsakingas už savo elgesį bei patiria visas su tuo susijusias teisines pasekmes.<br />  <br /> <strong>- Kur ir į ką kreiptis patyrus seksualinį smurtą?</strong></p> <p>- Kuomet įtariame, jog vaikas prievartą patiria artimoje aplinkoje arba patys esame įvykio liudininkai, žinome galimus įvykio kaltininkus, taip pat kuomet įtariame, jog vaikas neseniai nukentėjo nuo seksualinės prievartos, reikia kreiptis skubios pagalbos telefonu 112. Būna situacijų, kuomet stebime seksualizuotą vaiko elgesį, tiesiogiai ar netiesiogiai sužinome apie galimai patiriamą prievartą, nerimą kelia pasikeitusi elgsena ar emocinė būsena, tuomet turime informuoti vaiko teisių apsaugos skyrių pagal vaiko gyvenamąją vietą. Visais atvejais arba nežinant, kaip reaguoti, įtariant, jog vaikas nukentėjo nuo seksualinės prievartos, galima kreiptis į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą visą parą budinčiu telefonu: 8 675 19244. Šiame pagalbos centre vaikui ir jo šeimai suteikiama visa reikalinga pagalba, atliekamas vaiko psichologinis įvertinimas, esant teisėsaugos kreipimuisi atliekamos teisminės vaikų apklausos, teismo medicinos eksperto apžiūros.<br />  <br /> <strong>- Dažnai seksualinę prievartą patiriantis vaikas ar paauglys pagalbos iškart nesikreipia, yra išnaudojamas kartais ir metus. Nes nesupranta, kad su juo nederamai elgiamasi, nežino, kur kreiptis, jaučią gėdą ar galbūt, kaip jūs sakote, pats yra seksualizuoto elgesio?</strong></p> <p>- Vaikai tiesiogiai apie patiriamą seksualinę prievartą kalba rečiau, dažniausiai stebime netiesioginius ženklus. Tylėjimo priežasčių yra daug, tarp jų baimė, gėda, galvojimas, jog niekas nepatikės. Seksualinė prievarta dažniausiai vyksta artimoje aplinkoje, tad vaikui tektų pasakyti apie netinkamą mamos, tėčio, brolio, sesers ar kito artimo žmogaus elgesį, kalbėti apie žmogų, nuo kurio jis yra priklausomas. Be to, vaikui gali būti grasinama, jis gali būti verčiamas tylėti. Vaikai neretai tylomis kenčia metų metus, o kartais šią paslaptį išlaiko visą gyvenimą, todėl turime būti jautrūs ir atidūs, pastebėti netiesioginius ženklus ir apsaugoti vaiką nuo patiriamos prievartos. </p> <p> </p> <h3><br /> Komentaras</h3> <p><img alt="Edita Žiobienė" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6dd49838-a3f0-47e4-93d3-3d4f108d00a4" src="/sites/default/files/inline-images/edita%288%29.jpg" />Vaiko teisių apsaugos kontrolierė <strong>Edita Žiobienė:</strong><br /> <br /> - Mūsų visuomenėje temos apie seksualinį smurtą paslėptos. Ilgą laiką buvo gėdinga apie tai net kalbėti, o tuo labiau prisipažinti, kad esi seksualiai išnaudojamas. Tarp vaikų visa tai dar sudėtingiau. Vaikas savo amžiuje dėl nebrandumo, nesuvokimo gali elgtis netinkamai, apsinuoginti, todėl suaugusieji turi jam nubrėžti ribas. Neturėtume seksualinio smurto pateisinti, esą jis pats išprovokavo tokį elgesį ar veiksmą. Suaugusio žmogaus neturėtų niekas išprovokuoti, jis turi susitvardyti ir gebėti vaikui nustatyti tinkamas elgesio ribas.<br /> Svarbu ne tik, kad imtume suprasti, kas tai yra, bet kad į tai būtų reaguojama, taptume tokiems veiksmams nepakantūs, nenumotume į tai ranka.<br /> Vaikas nebūtinai iškart viską papasakoja, bet reaguoti į jo užuominas būtina. Dažnai pasitaiko, kad vaikas yra išnaudojamas ne vieną ir ne du kartus net artimiausioje aplinkoje, pavyzdžiui, patėvio.<br />  <br /> Dažnai skyrybiniuose atvejuose susiduriame su vienas kito kaltinimais, esą kažkuri pusė vaiką netinkamai rengia ar maudo. Vienas kito elgesyje įžvelgia nusikaltimą. Būtina abiem tėvams demonstruoti pasitikėjimą, pagarbą, nustatyti ribas. Taigi, manau, supratimas prasideda nuo šeimos, kokioje aplinkoje vaikas auga. Mažylis nuo jaunų dienų turi būti mokomas, kas yra jo kūnas, kad niekas neturi teisės jo liesti, apie jį tinkamai ar netinkamai pasisakyti. Kad jį padėti nuprausti, gali tik artimiausi žmonės, tarkime, mama.<br /> Svarbu tiesiog kurti kultūrą, kuri, deja, ilgą laiką mūsų visuomenėje nė neegzistavo. Patys dar sunkiai perlipame per save apie tai kalbėdami. Ypač vyresnės kartos žmonės, kurie lytinio raštingumo išvis neturėję.<br />  <br /> Mūsų visuomenė labai katalikiška, todėl sunkiai priimame švietimo įstaigų vaidmenį. Kyla daug diskusijų, kiek turėtų duoti mokykla. Lytinio švietimo programos visada sulaukia kritikos, jei ne iš vienos pusės, tai - iš kitos. Vienur tai suvokiama, kaip ruošimas šeimai, todėl tuo nepatenkintos feministinės organizacijos. Iš kitos pusės, kai imama kalbėti apie lytinį švietimą, religingesnės organizacijos šaukia, kad vaikus ištvirkinsime ar išmokysime ko nors netinkamo. Nuomonės plaikstosi į visas puses. Suprantu, kad tai - jautru, tačiau vaikus būtina šviesti. Jei nuo mažumės apie tai nekalbama, nešviečiama ir nuo seksualinių neigiamų dalykų. Nėra nieko gėdingo apie tai mokyti, reikalinga tik subalansuoti programą. Turėdami apie tai supratimą į neigiamus dalykus imsime labiau reaguoti. Sėdėjimas dėdei ant kelių rečiau baigsis netinkamai.</p> <p> </p> <h3><br /> Specialisto nuomonė</h3> <p><strong>Kaip atrodo seksualinis smurtas tarp suaugusiųjų?</strong><br /> <br /> <img alt="Kęstutis Vaičiūnas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3e0600b0-d1e5-4f68-a83a-e548b41d5d5e" src="/sites/default/files/inline-images/kestutis%285%29.jpg" />Gydytojas urologas dr. <strong>Kęstutis Vaičiūnas:</strong><br /> <br /> - Teigiamas polius traukia neigiamą arba neigiamas - teigiamą, taigi jei kas nors duoda pretekstą priartėti, priartėjama, nes tai - gamta. Jei gamtoje nebūtų fizinio potraukio, žmonija būtų išnykusi. Pavasarį moterys segasi trumpesnius sijonus ne be reikalo.<br />  <br /> Kaip bebūtų dėl seksualinio priekabiavimo dažniausiai būna kaltos abi pusės. Girdime istorijų, kaip žymios Holivudo žvaigždės kaltinamos išprievartavimu. Tačiau, ar tik ne pačios aukos taip siekė dėmesio? Galimybe pasinaudojo abi pusės. Viena pusė žengė žingsnį, kita - drąsesnį, o paskui, žiūrėk, pirmoji persigalvojo ir situaciją apgręžė, esą tapo auka.<br /> Seksualinis priekabiavimas vyksta, nes kažkas kažkur kažkam neįtiko. Kažkas kažką pažadėjo, neištesėjo... Taip buvę dviejų žmonių santykiai staiga virsta seksualiniu priekabiavimu.<br />  <br /> Esu girdėjęs istorijų, kai šiuo būdu iš keršto susidorojama su vyrais. Tai dažniausiai organizuoja damos.<br /> Jei kiekvienas prisimintume romantinių santykių pradžią, pamatytume, kad ne viskas ėjosi sklandžiai, buvo dvejonių. Taigi teoriškai kiekvieną buvusį partnerį dabar galima apkaltini priekabiavimu, prisiminti, kad anas yra padaręs ką nors nemoralaus. Jei tik nori, net ir stulpas gali prie tavęs prisikabinti.<br /> Be to, vieni pagal savo charakterį leidžia daugiau, kiti yra uždaresni. Vienas greitesnis, kitas - lėtesnis. Taigi ir santykius nori vystyti iškart, o kitas niekur neskubėti.<br />  <br /> Problemų dėl seksualinio priekabiavimo kyla ir dėl laisvėjančio mūsų mąstymo. Vienam atrodo vienas galima, kitam - ne. Vyrams gi dabar, man atrodo, niekas nebegalima. Merginos vaikinams tik kelia auksinius reikalavimus. Jei vyras nevažinėja su „mersedesu“ ar „ferariu“, negali prie jos net prieiti. Vėliau stebime per televizijos pokalbių laidas gyvenimu nepatenkintas mergeles. Nepasisekė turbūt, nes nesurado tinkamo mylimojo.<br /> Įtaką daro ir socialiniai tinklai. Šiais laikais niekas nebemoka gyvai normaliai bendrauti. Technologijos ir pažinčių programėlės skatina vartotojiškumą, santykiai perėjo į tokią aplinką, kur nebėra laiko bendrauti, einama iškart „prie reikalo“. Anksčiau, kai nebuvo visų šių išmaniųjų telefonų, tekdavo bendrauti ir pažindintis gyvai, patirti šiokį tokį romantinį laikotarpį.</p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f67fb639-39b4-4d74-acff-241e8c78ea2e" src="/sites/default/files/inline-images/spaudos%20remimo%20fondo%20logo_3.jpg" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1583&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hASvjpEPe4uY_vZ8d_qQSQQ_PVaMg4IfmUuLLj2NXOc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:13:33 +0000 vyrredaktorius 1583 at https://www.alytausnaujienos.lt Būti moterimi, būti vyru https://www.alytausnaujienos.lt/buti-moterimi-buti-vyru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Greta Vanagienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13448" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13448) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Giedre.jpg?itok=QDK6FM4J" width="344" height="287" alt="Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė" title="„Kultūrą kuriame su tradicijomis, kurios eina iš kartos į kartą. Galime tas normas paneiginėti ir laužyti, tačiau turime suprasti, kad ir šios mūsų psichikai davė ir duoda daug teigiamų dalykų. Tradicijos padėjo įgauti brandos, užsiauginti stuburą ar net gelbėjo gyvenime. Visiškai panaikinę tradicijas žmonių psichikoje galime stebėti disbalansą“, - sako vaikų ankstyvojo ugdymo psichologė, edukologė Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>- Lietuvoje lyčiai nusakyti turime vieną žodį. O, pavyzdžiui, anglakalbėse šalyse vartojami du – sex ir gender terminai. Kuo jie skiriasi?</strong></p> <p>- Sex ir gender terminai padeda labiau suprasti, kai kalbama apie vyriškumo ir moteriškumo sampratą. Sex nusako įgimtą žmogaus lytį, gender reiškia įgytą žmogaus lytį. Taip plačiajame pasaulyje žmogus išsilaisvina nuo įgimtos duotybės. Jam nereikia susitaikyti esant moterimi, ar vyru – gali pasirinkti, pagal tai, kas jautiesi esantis. Tai tampa it kultūrinis fenomenas.<br />  <br /> <strong>- Kada žmogus ima suprasti tikrąją savo lytį?</strong></p> <p>- Anksčiau buvo kalbėta, kad lytis atsiskleidžia paauglystės laikotarpiu vykstant hormonų pokyčiams. Esą bręsdamas paauglys suranda identitetą. Tačiau moteriškumo ir vyriškumo samprata stipriai formuojasi jau ikimokykliniame amžiuje. Pastaraisiais metais imta viešinti istorijos, kaip vaikas tikrąją savo lytį supranta jau būdamas penkerių. Taigi tėvai pavargsta priešintis ir brukti tam tikros spalvos drabužius ar žaislus, leidžia jiems pasirinkti.<br /> Pastebima, kad vaikai gaudami laisvę rinktis, neretai pasirenka ne tai, kas kultūriškai primesta lyties. Jau trejų ketverių metų vaikai gali pasipriešinti jų lyčiai primestiems standartams, jausti, kad jis iš tiesų nėra tos lyties, kurios laikomi, bando priešintis.<br />  <br /> <strong>- Vaikų ir paauglių psichiatrai kalba, kad samprata apie žmogaus lytį jau nuo pirmųjų gyvenimo dienų formuojama aplinkos. Kas labiausiai daro įtaką?</strong></p> <p>- Visų pirma mergaitei didelę įtaką daro mama, kuri dažniausiai būna arčiausiai augančios dukters. Vyriškumo ir moteriškumo sampratą gali lemti santykiai su aplinkiniais. Tačiau tai toli gražu ne vieninteliai kriterijai, kuriais siekdamas pažinti save vadovaujasi augantis vaikas. Jis seka ne tik šeimos narius: mamas tėčius, senelius, brolius - katile ima virti ištisa kultūra. Rinka užpildoma knygomis, herojais, filmais, madomis. Tai formuoja mūsų pasirinkimus, kuria standartus. Be abejo, didelį vaidmenį atlieka ir įgimtas žmogaus temperamentas.<br />  <br /> <strong>- Rožinės suknelės ir mėlynos kelnytės, lėlės barbės ir sraigtasparniai, kaspinėliai ir kardai. Vadinasi, nuo pat pirmų dienų pirkdami daiktus, drabužius ir žaislus vaikui pagal jo lytį traumuojame jo savastį? Kokie žingsniai daromi pasaulyje, kad vaikai šiuo aspektu augtų laisvi?</strong></p> <p>- Kad kalbėdami apie lytį būtų paisoma ne tik įgimtos, bet ir įgytos lyties, ypač siekia švedų kultūra. Jau darželiuose vaikai nėra skirstomi į lytis, ugdymą stengiamasi sukurti be moteriškų ir vyriškų stereotipų, visiems išlaikomos vienodos spalvos, taikomi tie patys vaidmenų žaidimai. Taip vaikas įgyja teisę pats pasirinki, kas jis yra.<br />  <br /> <strong>- Vis dėlto visuomenėje dar sunkiai priimame homoseksualus.</strong></p> <p>- Atsižadėti kultūros ir pereiti prie kitų įpročių, žvelgti lanksčiau yra sunku. Karta turi keistis pamažu. Kita vertus, tarp jaunimo vis dažniau atsiranda judėjimų, kurie siekia įtvirtinti lyčių lygybę. Mūsų tėvų karta augo griežto moters ir vyro modelio pavyzdžiu, turėjo aiškias atsakomybes. Pamažėl viskas švelnėja.<br />  <br /> <strong>- Kodėl reikia griauti nusistovėjusias normas? Juk tai – gyvenimas: negali gi nuo išorinio pasaulio dirgiklių visiškai atsiriboti, esame vienas kito modeliuojami.</strong></p> <p>- Padėti lygybės ženklą tarp lyčių - dar vienas žingsnis demokratijos stiprinimo link. Jau ankstyvame amžiuje bandoma išsklaidyti normas, kurios vėliau gali daryti įtaką karjerai. Siekiama, kad vyrai ir moterys galėtų vadovautis tais pačiais standartais: gautų vienodą darbo užmokestį, pasitikėtų savo jėgomis. Anksčiau moterys buvo labiau prie namų ruošos ir buities, nesiekdavo karjeros kaip vyrai. O juk abi lytys turi vienodai talento, rinkai gali vienodai daug pasiūlyti. Taigi švedai žmogui leidžia maksimaliai atsiskleisti ir save realizuoti, prisidėti prie kultūros augimo, o moterims nebūti tik šeimos puoselėjimo įkaitais.<br /> <br /> <strong>- O kaip mūsų tradicijos? Negali jų taip paprastai atsisakyti... </strong></p> <p>- Kultūrą kuriame su tradicijomis, kurios eina iš kartos į kartą. Galime tas normas paneiginėti ir laužyti, tačiau turime suprasti, kad ir šios mūsų psichikai davė ir duoda daug teigiamų dalykų. Tradicijos padėjo įgauti brandos, užsiauginti stuburą ar net gelbėjo gyvenime. Visiškai panaikinę tradicijas žmonių psichikoje galime stebėti disbalansą, padaugėjusių depresijų. Depresija sergančiųjų skaičių galime prilyginti pandemijai. Be to, Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad depresija - didžiausią nedarbingumą sukelianti priežastis. Taigi šiandien mūsų kultūroje atsirado didelis pasimetimas – žmogus nebežino, kurioje barikados pusėje yra ir kaip jam geriausiai pasielgti, ką pasirinkti, neberanda savo identiteto. Psichologinis krūvis apsunkina visą žmogaus aplinką, šeimos ir darbo santykius. Dėl šios priežasties tradicijos išlaikyti moteriškumo ir vyriškumo liniją pasaulyje dar neatsisakoma. Švedai bando kurti atskirą identitetą, įtvirtina įstatymus, tačiau ar jie šiuo aspektu yra laimėtojai, neaišku. Kaip tai palies jų tautos sąmonę ir psichinę sveikatos būklę, matysime.</p> <h3> <br /> Apie vyriškumą ir moteriškumą kalba paaugliai</h3> <p><br /> „Nuo pirmos klasės šoku pramoginius šokius. Kadangi jie labiau laikomi mergaitiškais, šokėjoms sunku rasti partnerį berniuką, šokių vadovo buvau nuolat palaikomas, skatinamas, kviečiamas dalyvauti, kad tik nemesčiau būrelio. Nors šokti man patinka, ilgą laiką dėl užsiėmimo tarp bendraamžių jaučiausi nejaukiai. Per kūno kultūros pamokas, kai visi draugai žaisdavo krepšinį, su manimi nesiskaitydavo, sakydavo „balerūnas“, eik šokdyne šokinėti. Labai dėl to išgyvenu, nes varžybose ir šokių grupėje jaučiau palaikymą, turiu bendraminčių. Vis dėlto dabar matau, kad požiūris į pramoginius šokius keičiasi, aplinka tapo draugiškesnė. Man net faina kam pasakyti, kad esu šokėjas. Juk kas antras dabar krepšininkas.“</p> <p class="text-align-right">Aivaras, 17 METŲ</p> <p><br />  <br /> „Turiu dvi vyresnes seseris. Kai buvome maži, jos priimdavo mane kartu žaisti su lėlėmis. Statėme namus, siuvome sukneles, kepėme sausainius. Nematau čia nieko nevyriško. Atėjo laikas ir pasirinkau, kas man patinka, nejaučiu, kad sesės padarė man įtaką.“</p> <p class="text-align-right">Donatas, 17 METŲ</p> <p><br />  <br /> „Nesuprantu tos lyčių lygybės. Dar pradėkime dabar berniukams duoti mergaitiškus, o mergaitėms – berniukiškus vardus. Kas gimei, tas gimei.“</p> <p class="text-align-right">VIKA, 17 METŲ</p> <p><br />  <br /> „Man niekada nepatiko visi šitie aukštakulniai, lakuoti nagai ir rožinės suknelės. Dauguma mano draugų yra vaikinai. Pastebiu, kad dabar mada pasidarė unisex‘inė. Man tas patinka. Gali užsimest draugo džempą ir atrodysi kul.“</p> <p class="text-align-right">Ugnė, 16 METŲ</p> <p class="text-align-right"> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="96d8c62e-67c8-40c8-b9c7-5b7e56b0b86e" src="/sites/default/files/inline-images/spaudos%20remimo%20fondo%20logo_4.jpg" /></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1582&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rWXoljP6F7Xvo05ie2Q_n6t60Ts6gnALm-UmexdgZWk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:03:21 +0000 vyrredaktorius 1582 at https://www.alytausnaujienos.lt Sėskim ir pakalbėkim https://www.alytausnaujienos.lt/seskim-ir-pakalbekim <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Greta Vanagienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13447" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13447) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/kalba.jpg?itok=VJ8bBA3h" width="344" height="287" alt="Kada prasidės jaunuolių lytinis gyvenimas, ne nuo tėvų priklauso. Jis atsiranda, kai atsiranda lytinis potraukis. Tačiau paauglius turime tam ruošti, o ne slapstyti ir pasakas sekti apie kopūstus." title="Kada prasidės jaunuolių lytinis gyvenimas, ne nuo tėvų priklauso. Jis atsiranda, kai atsiranda lytinis potraukis. Tačiau paauglius turime tam ruošti, o ne slapstyti ir pasakas sekti apie kopūstus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tėvai pavėluoja</h3> <p><br /> „Šiais laikais, kada bekalbėtum apie lytinius santykius – manau, jau būsi pavėlavęs“, - sako dvyliktoką sūnų auginantis tėtis Justinas. Jis įsitikinęs - paaugliai patys susiranda internete viską, kas tik jiems šauna į galvą, todėl nėra prasmės to klausti tėvų. Kita vertus, jei suaugusieji būtų pakankamai dėmesingi vaikams, o tarpusavio santykiai ypač artimi – gal ir būtų galima pagauti brandos momentą, kai šiems atsiranda lytinis potraukis, pakalbėti apie tai.<br /> Vis dėlto Justinas prisipažįsta su sūnumi niekada atvirai apie lytinį gyvenimą su sūnumi nėra kalbėjęs. O ir būtų keista.<br />  <br /> „Mūsų visuomenėje tai nepriimta. Gal dėl to, kad mūsų pačių sovietų laikais niekas nemokino? Buvo viena tarybinė knygelė „Meilės vardu“, kurią skaitydavome pasislėpę nuo tėvų. Manau, mūsų kartos tėvams dar velkasi tas šleifas, kad apie tai kalbėti nemoralu. Taigi tėvai patys „tundros“ šiuo klausimu. Verčiau ieškotis informacijos internete, kur yra visokios formos medžiagos – ir garso, ir vaizdo“, - sako jis.<br /> Savo ruožtu gydytoja akušerė-ginekologė Regina Giliasevičienė atvirauja, jog su paaugliu anūku nesidrovi kalbėti apie lytinius santykius, lytiškai plintančias infekcijas ir apsaugos priemones.<br /> „Prieš einant į vakarėlį visuomet jo paklausiu, ar turi prezervatyvą. Nesvarbu, pradėjęs jis jau lytinį gyvenimą ar ne. Paaugliai dažniausiai tai daro spontaniškai, neplanuoja datos, laiko ir aplinkybių. Pagauti aistros šie daug negalvoja apie apsaugos priemones ir pasekmes“, - kalba gydytoja.</p> <h3><br />  <br /> Žinios menkos<br />   <img alt="Balys Dainys" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c2a89563-d001-475f-ab48-a4b154a93289" src="/sites/default/files/inline-images/dainys%281%29.jpg" /></h3> <p>„Nemanykime, kad tie paaugliai taip jau nieko nežino. Jie geriau apie seksą išmano nei jūs ar aš“, - tiesiai kalba gydytojas urologas <strong>Balys Dainys</strong>. Gydytojas sako tokią nuomonę susidarė mokyklose kasmet paaugliams vesdamas lytiškumo ugdymo pamokas. Čia po lekcijų paaugliai turi galimybę urologui anonimiškai pateikti klausimus. Šie, kaip teigia urologas, tokio aukšto lygio, kad juos gali užduoti tik gilių žinių turintis paauglys, o teisingai atsakyti – tik savo srities specialistas.</p> <p> <br /> „Jaunimas kvalifikuotas. Daugelis tėvų į klausimus, kuriuos gaunu iš paauglių, tikrai neatsakytų. Ką nors nerišliai paveblentų, paviršutiniškai mesteltų ir tiek žinių. Paaugliai neturi noro diskutuoti su neišprususiais tėvais. Dabartinis jaunimas šiuo klausimu gerokai lenkia tėvus“, - įsitikinęs B.Dainys. Taigi tai, kad dažnai paauglių ir tėvų pokalbiai apie lytinius santykius nesusiklosto, jo manymu, kaltas ne moralinis suvaržymas, o... vyresniosios kartos nekompetencija.<br />  <br /> Pasak gydytojo urologo, gyvename nebe tais laikais, kai tekdavo pasisodinti vaikus ant kelių ir aiškinti lytinio gyvenimo abėcėlę. Gatvės mokykla, kurioje augo vyresnioji karta, šiandien taip pat benueinanti į šalį.<br /> „Anksčiau informaciją gaudavome iš draugų, gatvės, suaugusiųjų nuogirdų. O dabar visos temos visuomenėje atviros. Žinių apie seksą, lytiškai plintančias ligas taip pat apstu. Internete jaunuoliams nėra sudėtinga susirasti paskaityti ką nors intymesnio. Šiandien puikiai veikiai guglo edukacija, o jaunimas turi guglinį išprusimą. Žinoma, žinios čia kartais nėra tokios teisingos ir tinkamai pateiktos, kaip reikėtų jaunam žmogui. Mokyklose ruošiamos lytiškumo ugdymo programos, biologijos pamokos turėtų paauglius paprotinti ir atvesti į teisingą kelią, jei interneto platybės juos suklaidina“, - įsitikinęs B.Dainys.</p> <h3><br />  <br /> Tėvai – ne sekso partneriai</h3> <p><img alt="Vaiva Eringytė" data-entity-type="file" data-entity-uuid="673dad7c-8b01-4b4f-9bb6-6158a9186421" src="/sites/default/files/inline-images/vaiva.jpg" /></p> <p>Gydytoja akušerė-ginekologė <strong>Vaiva Eringytė</strong> paklausta, kodėl tėvai intymumo klausimais paaugliams nėra pirmieji pašnekovai,kerta be skrupulų: „Tėvai sekso klausimais vaikams - ne draugai. Jie moraliai yra aukščiau. Vėliau, kai vaikai tampa suaugę, pokalbiai tarp jų pasikeičia, lytinio gyvenimo temos laisvėja, tačiau kol jie auga, bręsta tėvai vaikus ugdo tik savo pačių pavyzdžiu. Vaikams bręstant, nori nenori, visos temos paliečiamos savaime, atsigręžiama į pačių gyvenimišką pavyzdį.“</p> <p> <br /> Tačiau tai, anot jos, nereiškia, kad paaugliai negauna tinkamos edukacijos lytinio gyvenimo temomis. Ji antrina gydytojo urologo B.Dainio žodžius ir į žinių viršūnę iškelia... taip – tą patį jo didenybę internetą. Tačiau jis – ne visada teisingas.<br /> „Čia nėra kelrodės žvaigždės. Jie gauna informaciją be nurodymų. Problema, kad jie patys turi iš to pasidaryti teisingas išvadas. O jaunam žmogui pasirinkti tinkamai ne visada pavyksta“, - sako ilgus metus kultiniame paauglių ir jaunimo žurnale „raudonąjį puslapį“ apie intymumą kuravusi specialistė.<br /> „Tada tai buvo vienintelė galimybė gauti kvalifikuotą informaciją iš specialisto lūpų sau rūpimais intymiais klausimais. Interneto tuomet juk nebuvo“, - prisiminė prieš kelias dešimtis veikusias žinių priemones.</p> <p> </p> <p> <br /> <strong>Specialisto komentaras</strong></p> <p><strong><img alt="Dainius Pūras" data-entity-type="file" data-entity-uuid="49262c25-df80-4354-8f8e-8ded02b788f9" src="/sites/default/files/inline-images/Puras%20Dainius%202011%2005%201.jpg" /></strong><br /> Vaikų psichiatras Vilniaus universiteto profesorius<strong> Dainius Pūras:</strong><br /> <br /> - Paaugliai turi teisę į privatų gyvenimą, todėl jie nusprendžia, su kuo ir kokia informacija nori dalintis. Jei santykiai su tėvais geri, atviri, daug kuo gali su jais pasidalinti, tačiau neverta tikėtis, kad paauglys klos viską apie privatų gyvenimą ir seksą. Vis dėlto akcentą čia dėčiau tėvams – ne paaugliai nejaukiai jaučiasi su tėvais apie tai kalbėdami, o patys tėvai. Jie nežino, ką ir kaip vaikams pasakyti, nes patys nėra gavę lytinio švietimo. Lietuvoje dėl įvairių priežasčių tinkamas lytinis švietimas yra blokuojamas. Tiesa, mokyklose yra lytiškumo ugdymo pamokos, tačiau tai tikru švietimu nepavadinsi. Paklauskite paauglio – jums anekdotus ims apie tai pasakoti. Tai - didžiulė spraga. Ją galėtų užpildyti tėvai, bet, kad jie patys kompleksuoja, nežino, kaip tą pateikti. Dėl to šalyje turime daugybę patyrusių lytinę prievartą ir prievartautojų. Jaunuolis niekada negavęs apie tai informacijos ir pajutęs lytinį potraukį puls ką nors iš krūmų. Mes gi jį vadinsime iškrypėliu. Tai - lytinio švietimo spragos auka.<br />  <br /> Yra ir tėvų, kurie pasako, jei sužinosiu, kad turi lytinių santykių – užmušiu. Tokiu atveju paaugliai turi teisę kreiptis pagalbos į atitinkamas institucijas. Kada prasidės jaunuolių lytinis gyvenimas, ne nuo mūsų priklauso. Jis atsiranda, kai atsiranda lytinis potraukis. Tačiau paauglius turime tam ruošti, o ne slapstyti ir pasakas sekti apie kopūstus. Iki šiol dar pasigirsta atvejų, kai mergaitė prasidėjus menstruacijoms išsigąsta, kad miršta, arba berniukams poliucijos sukelia „šoką“.<br /> Lytiškumo ugdymas turi prasidėti jau darželyje iki lytinio brendimo, kai vaikai ima pastebėti skirtumus. Tėvams patartina tiesiog nemeluoti, nekurti pasakų, tačiau ir detaliai nepasakoti, jei nebūtina, atsižvelgiant į vaikų amžių. Vaikai paprastai jaučia, ko klausti, kas jiems rūpi pagal natūralų vystymosi procesą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1567&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="P1tNN9VGI0pfOsc4gFYD78WOloWput22drQiHdGoKYg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Jun 2020 11:55:20 +0000 vyrredaktorius 1567 at https://www.alytausnaujienos.lt Mitai apie kontracepciją https://www.alytausnaujienos.lt/mitai-apie-kontracepcija <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Greta Vanagienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13447" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13447) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/kontracepcija.jpg?itok=0T4Brd6A" width="344" height="287" alt="Jaunos merginos vis drąsiau ateina pasikonsultuoti su gydytojais ginekologais apie kontraceptines priemones, nebijo prabilti apie lytinį gyvenimą. " title="Jaunos merginos vis drąsiau ateina pasikonsultuoti su gydytojais ginekologais apie kontraceptines priemones, nebijo prabilti apie lytinį gyvenimą. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tabu traukiasi</h3> <p> </p> <p>Nors abortų skaičiaus tarp jaunimų merginų nėra džiuginantis, gydytoja akušerė ginekologė Regina Giliasevičienė tikina, jog pastaraisiais metais lytinio gyvenimo švietimui teikiama vis daugiau dėmesio. Mokykloje vykdomos jaunimui palankios iniciatyvos, lytinio švietimo programos, paskaitos apie anatomiją ir fiziologiją. Gydytojams sudaromos sąlygos teikti papildomas asmenines konsultacijas, jaunimui atvykti į ginekologijos skyrių pasižiūrėti, kaip dirba gydytojai ginekologai. Tai, anot specialistės, duoda teigiamų rezultatų: jaunos merginos vis drąsiau ateina pasikonsultuoti su gydytojais ginekologais apie kontraceptines priemones, nebijo prabilti apie lytinį gyvenimą. Tiesa, šešėlis dėl lytiškumo sklaidos dar kartais krenta, tačiau tai nesujaukia programos jaunimui planų.<br />  <br /> „Kartą po lytiškumo pamokos buvo atėjusi smarkiai pasipiktinusi mokinės mama. Esą tokiomis paskaitomis tik skatiname jaunimo lytinį gyvenimą. Sprendėme, kaip pasielgti. Galiausiai dėl vienos mamos požiūrio nutraukti Lietuvoje visą lytinį švietimą neatrodė logiška“, - pasakoja R.Giliasevičienė.<br /> Vis dėlto gydytoja pripažįsta - lytinio švietimo sklaidoje yra spragų.</p> <h3><br />  <br /> Mitus kuria abi pusės</h3> <p> </p> <p>„Ieškodami informacijos internetinėje erdvėje pasirenkama tikėti ta informacija, kuri žmogui yra priimtinesnė. Viena jaunimo grupė pasikliauja specialistais, remiasi mokslu pagrįsta medicina, kita gi - seka visuomenėje populiariais mitais ar tiesiog kliaujasi asmenine nuomone ir emocijomis. Tačiau kaip jaunam žmogui atskirti tinkamą informaciją nuo netinkamos?“ - retoriškai klausia gydytoja akušerė ginekologė Regina Giliasevičienė</p> <p> <br /> „Ne paslaptis, gydytojai su pasikonsultuoti atėjusia paciente visų pirma nori išsiaiškinti, ar ji planuoja nėštumą, ar turi nuolatinį partnerį, kiek dažnai santykiauja, kokia jo fizinė sveikata. Pagal tai galime parinkti tinkamiausią apsaugos priemonę. Vis dėlto konsultacijos metu neturime galimybių plačiai pakalbėti apie mitus. Mat apžiūrai yra skiriama vos penkiolika minučių“, - apgailestauja R.Giliasevičienė.<br /> Kita problema, kodėl mitai apie kontraceptines priemones vis dar gajūs, anot R.Giliasevičienės, tai, kad gydytojai specialistai dažnai kliaujasi savo pačių nuomone, išsako asmeninį požiūrį ir jį skleidžia tarp pacientų.<br /> „Prie kavos puodelio su draugais ar artimaisiais galime pasidalinti savo nuomone vienokais ar kitokiais medicininiais klausimais, tačiau kalbėdami su pacientais privalome vadovautis tik mokslu pagrįstomis tiesomis“, - pažymi ginekologė.</p> <h3><br />  <br /> Mitai klaidina </h3> <p><br /> Vieni ryškiausių mitų, anot R.Giliasevičienės, manymas esą medikai yra papirkti farmacinių kompanijų, todėl šie skiria tam tikrus preparatus dėl asmeninės finansinės naudos.<br /> „Šiuo atveju medikai teturi vieną tikslą – kad visuomenėje būtų kuo mažiau nutraukiama nėštumų, šie būtų laukti. Be fizinių pasekmių abortai gali palikti skaudžių ir ilgai išliekančių psichologinių žaizdų. Neigiamas antspaudas moters gyvenime gali pasilikti ir visą gyvenimą“, - kalba medikė.<br />  <br /> Kitas itin populiarus mitas – esą hormoninės kontraceptinės priemonės išderina moters hormonus, skatina nevaisingumą. Mat moterys dažnai šias kontraceptines priemones naudoja kitu tikslu, nei jos sukurtos: gydyti odos problemas, sureguliuoti menstruacinį ciklą, mažinti jo skausmą ir kraujavimą.<br /> „Gydytojai dažnai skiria kontraceptines tabletes siekdamos sureguliuoti menstruacijas, nors pacientė net negyvena lytinio gyvenimo. Taigi moteris turėjusi nereguliarų ciklą ir dėl to vartojusi kontraceptines priemones, atėjus poreikiui pastoti ir nutraukus jų vartojimą, sugrįžta į pradinę padėtį. Susiduriama su tikrąja problema, kodėl tas ciklas buvo nereguliarus, tačiau „maskuotas“ kontraceptinėmis priemonėmis. Moteris galbūt jau nuo gimimo turėjo hormonines reguliacijos problemų. Čia gimsta mitas esą ilgai vartojusi kontraceptinius vaistus ir juos nutraukus nebegali pastoti“, - aiškina R.Giliasevičienė.<br />  <br /> Nuomonė esą apsisaugoti nuo nėštumo padeda vaisingų dienų skaičiavimas, anot specialistės, nors teoriškai ir logiškas, praktiškai, deja, nėra veiksmingas. Kad tai pasiteisintų, turėtume gyventi šiltnamio sąlygomis. Mat moteriškų hormonų pusiausvyrą ypač veikia stresas, nuovargis, kitų medikamentų vartojimas ir net klimato sąlygos. Bet kuriam iš veiksnių pasireiškus, gali pakisti ir ovuliacijos laikas.<br /> „Jei vertintume laiką, kada lytiškai santykiauti nėra pavojaus pastoti, praktiškai jo ir nelieka. Jei save įspraudi į tokius rėmus, kur tada dviejų mylimųjų emocija ir spontaniškumo žavesys? Juk aistros protrūkių dažnai nesuplanuosi“, - kalba pašnekovė.<br />  <br /> Dažnai jaunimo pasirenkamas lytinio akto nutraukimas prieš pat ejakuliaciją, R.Giliasevičienė tikina, yra ne tik dažnai neveiksmingas, bet ir žalojantis vyro sveikatą. Nutrauktas lytinis aktas – tiesioginis kelias turėti potencijos problemų.<br /> Gydytoja pripažįsta, jaunuoliai paprastai gyvena spontanišką gyvenimą, savo veiksmų iš anksto neapgalvoja. Lytiniai santykiai turi turėti pagrindą, emociją. „Kai protas išsijungia, padaromi neapgalvoti veiksmai. Nors efektyvių apsaugos priemonių nuo nėštumo yra daug, su jaunimu turime kalbėti ir apie lytiškai plintančias infekcijas, todėl ne visais atvejais tinkama naudoti tam tikrą apsaugos priemonę“, - atkreipia dėmesį specialistė.</p> <p> </p> <p> <br /> <strong>Komentaras</strong></p> <p><br /> <strong><img alt="Viktoras Šapurovas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f7dcf8f0-af40-484f-b7a7-ee7aed089547" src="/sites/default/files/inline-images/sapurovas.jpg" />Gydytojas psichiatras, seksologas Viktoras Šapurovas:</strong><br /> - Meilė ir mylėjimasis yra nuostabūs dalykai, tačiau reikia gerai pasirūpinti, kad tai neatneštų skausmo. Kad lytiniai santykiai džiugintų, būtų dviejų mylimųjų laimė, o ne sielos sopulys dėl pasekmių, jaunimui rekomenduoju rimtai vertinti kontraceptines priemones.<br /> Nors yra begalės apsaugos priemonių, paprasčiausia ir patikimiausia apsauga – prezervatyvas. Mat jis apsaugo ir nuo lytiškai plintančių infekcijų. Tačiau net ir juo tinkamai naudotis reikia išmokti. Prezervatyvą svarbu užsimauti prieš kontaktą, o ne prieš lytinio akto pabaigą.<br /> Taip pat reikalinga žinoti, kad nuo didelės mechaninės įtampos prezervatyvas gali ir suplyšti, nusmukti. Tiesa, kartais skundžiamasi esą įprastiniai lateksiniai prezervatyvai mažina jautrumą ir pasitenkinimo jausmą, todėl siūloma rinktis ypač plonus iš specializuotų parduotuvių. Jų dabar begalės, ne taip kaip prieš kelias dešimtis metų.<br /> Vis dėlto, jei partneris yra pastovus, derėtų pagalvoti apie patikimesnę kontracepciją – hormoninę. Mat tokių apsauga siekia arti šimto procentų. Prezervatyvų apsaugos patikimumas nors savaime yra maksimalus, sumažėja dėl taisyklių nesilaikymo. Pasitaiko, kad mylimieji po lytinio akto taip ir užmiega vienas kito glėbyje, atsipalaiduoja, nenusimauna prezervatyvo, nenusiprausia.</p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="18777d89-7b35-4b7e-a9f8-9317f806f89f" src="/sites/default/files/inline-images/spaudos%20remimo%20fondo%20logo.jpg" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1566&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NyETHqg9zl54ZN2pBFVJVmyQM6EojVwXHUwk5iRwNyw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Jun 2020 11:45:31 +0000 vyrredaktorius 1566 at https://www.alytausnaujienos.lt Šeimos vertybės ugdo talentus https://www.alytausnaujienos.lt/seimos-vertybes-ugdo-talentus-0 <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/63-13439" rel="bookmark"> Nr. <span> 63 (13439) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/seima.jpg?itok=3p8H0Cl7" width="344" height="287" alt="Keturių vaikučių tėvai Brigita Jovaišienė ir Marius Jovaiša nuo mažens atžaloms stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai galėtų laisvai skleistis, o kilus klausimams visada turėtų galimybę apie tai padiskutuoti su tėvais." title="Keturių vaikučių tėvai Brigita Jovaišienė ir Marius Jovaiša nuo mažens atžaloms stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai galėtų laisvai skleistis, o kilus klausimams visada turėtų galimybę apie tai padiskutuoti su tėvais." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Padeda atvirumas </h3> <p><br /> Keturių vaikučių tėvai Brigita Jovaišienė ir Marius Jovaiša nuo mažens atžaloms stengiasi sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai galėtų laisvai skleistis, o kilus klausimams visada turėtų galimybę apie tai padiskutuoti su tėvais.<br /> „Nors būtų naudinga, jei ugdymo įstaigos prisidėtų ir palaikytų lytiškumo ugdymą, vis dėlto, mano nuomone, ši tema turi prasidėti namuose. Tarpusavyje turime aptarti, kas yra jų kūnas, kokias ribas turėtume nustatyti, kas yra galima, o kas ne. Palankumą ir norą atvirai apie tai pasikalbėti galima parodyti ir savo emocija, išraiška, kad tai - normalus klausimas. Svarbu patiems nesutrikti ir atsakyti taip, kaip yra, priklausomai nuo vaiko amžiaus. Mažesniems paprasčiau, nedetalizuojant, jei neklausia. Jei paklausia, stengiuosi atsakyti iškart arba šiam pokalbiui paskirti daugiau laiko. Be to, kartais pasinaudoju situacija, kai vakare važiuojame automobiliu ir nežiūrime viens kitam į veidą. Taip vaikui gali būti lengviau klausytis“, - dalinasi Brigita.<br />  <br /> Nors knygynuose ir esama knygelių „iš kur aš atsiradau“, moteris į edukaciją siūlo įtrakti ir filmus, kurie neišgąsdintų jūsų vaiko.<br /> „Dažnai žiūrint kartu kokį filmą vaikam iškyla klausimų: kodėl jis taip pasielgė, o kas yra tas ar anas dalykas?.. Tai puiki proga sustabdyti filmą ir pasikalbėti, o ką tu apie tai manai? Ką tu darytumei tokioje situacijoje? Manau, reikia patiems kelti klausimus ir mokyti ieškoti atsakymų, atsirinkti, patikimus šaltinius.<br /> Brigita įsitikinusi – tik patenkinęs savo smalsumą vaikas gali tobulėti ir norėti siekti žinių. Jovaišų šeima stengiasi leisti vaikams išbandyti kuo daugiau dalykų patiems.<br /> „Štai nuleido sesei mašinos padangą, važiavo septynmetis Antanukas su seneliu jai padėti, nes labai norėjo. Pats atsuko ir užsuko visus varžtus. Tik štai nuimti ratą ir uždėti atsarginį neužteko jėgų. Taigi, jis jau žino, kad taip gali atsitikti, nuo ko pradėti, kokių įrankių reikia...</p> <h3><br />  <br /> Smalsumas veda pirmyn</h3> <p><br /> Anot Brigitos, kartu su vaikais įsitraukiant į pasaulio pažinimą šie jausis tvirčiau, todėl tėvai turėtų sudaryti sąlygas vaiko gebėjimams skleistis visu pajėgumu. Be to, viena svarbių sudedamųjų dalių vaiko sėkmei ateityje – tėvų pavyzdys.<br /> „Vaikų pasirinkimams dažnai daro įtaką šeimos narių veikla. Juk namuose natūraliai apie tai kalbama, mažieji gali ne tik matyti, prisiliesti, klausti, bet ir bandyti kartu. Štai dvylikametis Vincentas dailės pamokai turėjo padaryti tam tikrą kūrybišką fotografiją. Nusprendė į skaidrų indą su vandeniu mesti tėčio žongliravimo kamuoliuką ir fotografuoti vandens ir kamuoliuko susidūrimo momentą. Bandė daug kartų, vėliau paprašė tėčio patarimo. Keli bandymai ir štai kadras puikus! Kartais jis paprašo paskaityti jo rašinius. Vėliau apie juos padiskutavus kyla įvairiausių naujų idėjų, kaip paredaguoti tekstą“, - kad taip auga vaikų smalsumas sako mama.<br />  <br /> Žinomo keliautojo ir fotografo pomėgis bei pagrindinė veikla neabejotinai duoda peno ir šeimynos atžaloms. Jovaišos tiki, jog kartu keliaujant ištinka daug įvairių situacijų, o ir mažiesiems peno patenkinti smalsumą yra.<br /> „Leidžiame jiems pasireikšti - pasidomėjus tuo kraštu surasti lankytinas vietas. Kartu tyrinėjame šalies istoriją, diskutuojame. Be to, Marius vežasi vaikus ir į darbo keliones, filmavimus, fotosesijas, susitikimus su įvairiausių profesijų žmonėmis. Jie turi galimybę stebėti, girdėti, klausti, dalyvauti“, - dalinasi Brigita.<br /> Vis dėlto Jovaišos įsitikinę - sėkmė neateina pati. Turi pats daug ir sunkiai dirbti. Pradėjus, nevalia iškart numesti. Tik nuoseklus darbas, nuoširdžios pastangos duos rezultatus.<br />  </p> <h3><br /> Ryšys nuo pirmų dienų<br /> <img alt="Kristina" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eb43c2a4-f8ec-4cf3-a431-ffae56864413" src="/sites/default/files/inline-images/kristina%2813%29.jpg" /></h3> <p><br /> Aktorė Kristina Savickytė pasakoja, kad su vyru augindama tris vaikus lytiškumo klausimo niekada neakcentavo. Lytinis švietimas, anot moters, nėra svarbesnis, nei kiti ugdymo procesai. Jei su vaiku esi užmezgęs artimą ryšį, klausimai apie lytiškumą neturėtų nei trikdyti, nei kitaip komplikuotis.<br /> „Jei vaikas jaučiasi dvasiškai artimas su tėvais, pats paklaus ir pasidalins apie jam rūpimus klausimus. Ryšys kuriamas būnant kartu, įsiklausant į jausmus ir poreikius, gilinantis į vaiko būdą, nuo pirmųjų dienų sekant jo raidą. Nėra momento, kad jau laikas apie tai pasikalbėti ir imti į tai gilintis iš esmės. Nuoseklus vaiko pažinimas natūraliai duos atsakymus į visus kylančius klausimus. Jei ne tik esi šalia vaiko, įjungi jam televizorių, o pati eini atlikti savų darbų, bet kartu atsisėdi šalia pasižiūrėti filmo, turi galimybę apie jį padiskutuoti“, - kalba Kristina.</p> <h3><br />  <br /> Vaikams – be lūkesčių</h3> <p> </p> <p>Dvylikos metų skirtumą tarp jau suaugusių vyresnėlių dvynių Justinos ir Gabijos bei jaunėlio Motiejaus ugdant aktorė sako jutusi. Mat su branda ir gyvenimiška patirtimi mamai pačiai atėjo vidinė ramybė, kokia kryptimi turi auklėti vaikus.<br /> Moteris nenuvertina ir ugdymo įstaigų indėlio į lytinį švietimą. „Pamenu dukroms mokykloje buvo lytiškumo savaitgalis, kurį vedė patyrę specialistai. Dukros tada buvo paauglės. Tai suteikė tam tikros ramybės“, - prisimena mama.<br /> Nors dvynės nuo šeimos jau atsiskyrė ir gyvena savarankiškai, kaip ir mama domisi aktorystės menu. Tiesa, Kristina sako savo indėlio jų sėkmei ir savęs pažinimui nesureikšminanti. Tai, anot jos, nesvarbiausias gyvenimo džiaugsmas.<br /> <br /> „Savęs atsiskleidimo taip nesureikšminčiau. Žmonės visą gyvenimą stengiasi save pažinti ir atrasti iš naujo. Laikausi paprastos politikos – kaip bus – bus gerai. Nors džiaugiuosi matydama, kad dukroms sekasi siekti svajonės, aktorystės meno, neturiu joms jokių lūkesčių. Jau vien tai, kad vaikai nesėdi ant sofos, o bando ir siekia svajonės yra didelis laimėjimas. Akcentuoju ryšį bei buvimą čia ir dabar, atvirą pokalbį apie jausmus. Vertinu žodžius tave myliu, didžiuojuosi tavimi, man gera ir smagu su tavimi, džiaugiuosi, kad eis šalia“, - jautriai kalba trijų vaikų mama.</p> <p class="text-align-right">www.lsveikata.lt</p> <p class="text-align-right">2020-03-31</p> <p class="text-align-right"><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5de83c80-810a-4678-99c7-ca1064f871d8" src="/sites/default/files/inline-images/spaudos%20remimo%20fondo%20logo_1.jpg" class="align-right" /></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1516&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="u3_zN5YptSEsK2zmZQgTH03ORoF33WihD0qla-m3qZw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 03 Jun 2020 12:58:00 +0000 vyrredaktorius 1516 at https://www.alytausnaujienos.lt Karantino laikotarpiu tėvai turi tapti it lakmuso popierėlis https://www.alytausnaujienos.lt/karantino-laikotarpiu-tevai-turi-tapti-it-lakmuso-popierelis-0 <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/63-13439" rel="bookmark"> Nr. <span> 63 (13439) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Slusnis_Linas_2017_09.JPG?itok=o5_HqGnQ" width="344" height="287" alt="Pasak vaikų ir paauglių psichiatro Lino Slušnio, karantino laikotarpis, kuomet nerimo lygis visiems yra šoktelėjęs aukštyn, yra didžiulis išbandymas: „Galbūt vieniems yra džiaugsmas drauge praleisti pirmas dienas, o paskui jau gali pastebėti, ką girdžiu ir iš savo vaikų, kad dėl sėdėjimo namuose jau ima „laužyti“ kaulus.“" title="Pasak vaikų ir paauglių psichiatro Lino Slušnio, karantino laikotarpis, kuomet nerimo lygis visiems yra šoktelėjęs aukštyn, yra didžiulis išbandymas: „Galbūt vieniems yra džiaugsmas drauge praleisti pirmas dienas, o paskui jau gali pastebėti, ką girdžiu ir iš savo vaikų, kad dėl sėdėjimo namuose jau ima „laužyti“ kaulus.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>FAKTAS:</strong> „Vaikų linija“ per kelis dešimtmečius yra atsiliepusi į daugiau nei pusantro milijono vaikų skambučių!</p> <p> </p> <h3>Per karantiną nebeturi atramos</h3> <p><br /> „Su vaikais gali praleisti labai daug laiko namuose, bet esmė – kokia yra bendravimo su juo kokybė. Jei iš tėvų sklinda nuolatiniai priekaištai, pasakymai „netrukdyk man“, tai yra neigiamo bendravimo aspektai. Jei tu ilgai būsi namie ir su vaikais bedrausi nekokybiškai, be jokios empatijos, be jokio atidumo, netgi sumenkindamas vaiko savivertę, kokia iš to nauda“, - sako vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Pasak jo, karantino laikotarpis, kuomet nerimo lygis visiems yra šoktelėjęs aukštyn, yra didžiulis išbandymas. „Galbūt vieniems yra džiaugsmas drauge praleisti pirmas dienas, o paskui jau gali pastebėti, ką girdžiu ir iš savo vaikų, kad dėl sėdėjimo namuose jau ima „laužyti“ kaulus.<br /> <br /> Dabar yra tas atvejis, kad tėvai privalo prisiimti labai dideles atsakomybes už vaikus, prisiimti už tai, kad reikia daug atidumo, daugiau empatijos, patys pabūti mokytojais ir mentoriais. Tėvai nebeturi atramos. Kai kuriems jų - yra kosminis iššūkis, nes jie buvo įpratę didelę dalį funkcijų deleguoti ugdymo įstaigoms, galbūt psichologams. Dabar tėvai lieka vienui vieni su savo vaiku. Galbūt kai kurie pasinaudoja psichologų konsultacijomis per skaipą, bet tai nėra tas pats. Jei kalbėsime apie psichinę sveikatą, tėvai karantino laikotarpiu turi tapti it lakmuso popierėliu - kaip jie sugebės šeimoje tai įgyvendinti“, - sako L.Slušnys.</p> <h3><br />  <br /> Rimčiau vertinti žaidimus</h3> <p><img alt="Kęstutis Kėvalas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="86f88190-8a7d-4f6c-b2ed-425353d6bda3" src="/sites/default/files/inline-images/Kevalas%20Kestutis%202019%2004%281%29.JPG" /><br /> <br /> <br /> Kęstutis Kėvalas<br /> <br /> Nors vyskupas Kęstutis Kėvalas vaikų psichinę sveikatą per pastaruosius metus vertina kaip pagerėjusią, kadangi kyla sąmoningumas, jog vaikas yra lygiateisis šeimos ir bendruomenės narys, pastebi ir negatyvių aspektų. Pasak dvasininko, mūsų gyvenimas yra įtemptas įvairių darbų ir išorinių reikalavimų, pagaliau bendravimo socialiniuose tinkluose, kad net būdami šeimoje galime vienas nuo kito užsidaryti.<br /> „Užuot su vaikais kartu žaidę stalo žaidimus, mes verčiau leidžiamės į virtualius žaidimus ir šeimoje nebelieka bendrystės. Dar daugiau. Kartais tėvai auklėjimo pareigą tarsi jaučiasi išsprendę vaiką išleisdami tik į mokyklą arba sudarydami jam galimybę žaisti kompiuteriu, visiškai neskirdami laiko bendravimui. Šią situaciją galbūt keičia visuomenės treniruotė – vadinamasis karantinas, kuris, tikiuosi, šiuo atveju tikrai išeis į gera“, – sako vyskupas.<br />  <br /> Pasak jo, pirmiausiai suaugusiems reikia pabandyti įsijausti į vaikus, nes žaidimai jiems yra tiek pat svarbūs, kaip suaugusiajam darbas.<br /> „Kartais suaugę vertina žaidimą, kaip tuščią laiko švaistymą – esą čia tik vaikų reikalas. Bet kai vaikas žaidžia, jis iš tikrųjų dirba, vystosi įvairiais atžvilgiais kaip asmenybė.<br /> Tad įsijautimas į vaiko darbą (žaidimą), tėvams taip pat yra galimybė su juo pabūti. Kartu ir patiems suaugusiems pailsėti nuo įtampos ir darbo bei prisiminti, kad žaidimas yra svarbi psichiškai sveiko žmogaus gyvenimo dalis. Vaikams irgi reikėtų pakvietimo įsijausti į suaugusiųjų gyvenimą, pavyzdžiui, pabandyti kartu gaminti valgį, išmokti gaminti kai kuriuos patiekalus. Maisto ruošos procese pasipasakoti apie savo gyvenimą, ką darome savo darbuose, kaip mums sekasi. Kitais žodžiais tariant, vaikus vertinti rimtai ir, jeigu leidžia jų amžius, pasikalbėti šeimos rate.<br />  <br /> Aišku, pats aukščiausias, sakyčiau, buvimo drauge būdas, artimiausias ir intymiausias, kai šeimai pavyksta melstis kartu. Pavyzdžiui, atsiversti Šventą Raštą, paskaityti trumpą skyrelį ir paklausti, ką vaikai suprato šio pamokymo kontekste bei pasidalinti suaugusiems, kaip jie supranta.<br /> Tai yra nepaprastai graži galimybė įvesti vaikus į tikėjimą. Tad šis laikas mums primena apie svarbius gyvenimo elementus: sveikatą, gyvybę, taip pat mirtį ir amžinąjį gyvenimą. Tai galimybė vieniems su kitais suartėti“, - sako vyskupas.</p> <h3><br />  <br /> Meilė daro stebuklus</h3> <p><br /> Telšių vyskupas K.Kėvalas yra gimęs Kaune, buhalterės ir elektros darbų montavimo specialisto šeimoje.<br /> „Esu labai dėkingas šeimai pirmiausiai, kad mes išlikome kartu. Nors tėčiui ir mamai nebuvo lengva. Jie turėjo nemažai iššūkių, kaip sutarti, prieiti bendros nuomonės. Bet vis tiek mūsų šventės, mūsų sekmadieniai, asmeninės progos būdavo švenčiamos kartu ir man paliko gražų jausmą širdyje, kad nepaisant, kas vyksta šeimoje, mes net ir susipykstame, vis dėlto tai netrukdo susėsti prie bendro stalo. Tuomet vėl išsišnekame, tarsi iš naujo širdis atsigauna ir einame toliau.<br />  <br /> Pamoka, kurią atsinešiau iš šeimos - nėra situacijų be išeities. Net ir gyvenimas su iššūkiais gali būti gražus. Užsimiršta, kas buvo ne taip, atsimenu, kai kartu sėdėdavome prie stalo, kai sekmadienio popietę išeidavome pasivaikščioti, pagaliau važiuodavome kartu į sodą ar kokiems nors darbams, ar tiesiog pabūti drauge“, - pasakojo vyskupas.<br /> Pasak jo, kai šeimoje vaikas jaučiasi saugus, vadinasi, priimtas, mylimas, jam teikiamas ir rodomas dėmesys, išsiskleidžia gražiausios jo savybės, kurias turi išugdyti tėvai.<br />  <br /> „Tai būtent socialumas, gebėjimas atkreipti dėmesį į kitą ir, aišku, meilę. Jei vaikas šeimoje yra mylimas, jis net fiziškai sveikesnis“, - sako vyskupas K.Kėvalas, daug kartų įsitikinęs, jog meilė daro stebuklus.<br /> Pasak dvasininko, ypač tą galima pajausti, kuomet sutuoktiniai įsivaikina vaiką iš institucinių namų.<br /> „Iš pradžių vaikas būna susigūžęs, nepasitikintis, net negali valgyti, sutrinka kiti jo fiziologiniai dalykai. O atsidūręs meilės kupinoje aplinkoje, vaikas iš karto atsigauna, jo net negali atpažinti. Tad yra didžiulė šeimos įtaka vaiko kūdikystės, vaikystės ir jaunystės fazėse“, - pridūrė vyskupas.</p> <h3><br />  <br /> Telefonas slepia ant fortepijono</h3> <p><img alt="Edmundas Seilius" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fd3e02dd-a174-4b6b-a511-6c64363bbabb" src="/sites/default/files/inline-images/seilius.jpg" /><br /> <br /> <br /> Edmundas Seilius<br /> <br /> „Visų pirma manyčiau, kad reikia ir patiems stengtis rodyti teigiamą pavyzdį. Nors mūsų darbas įtemptas, po jo nereikia vengti fizinio kontakto – pasiklausti, prieiti, apsikabinti, patarti. Kadangi mano vyresnėlė yra mėgėja įvairių kino peržiūrų, jai labai patinka kinematografija, - tuo ją kadaise esu užkrėtęs. Kartais atrodo, visai nėra nei noro, nei jėgų, bet dukra prieina ir sako, tėte, aš radau tokį filmą. Mes atsisėdame ir kartu jį peržiūrime. Arba kartu žaidžiame stalo žaidimus“, - patirtimi dalijasi operos solistas Edmundas Seilius.<br /> Pasak jo, žmogiškas kontaktas - neatstumti, nepalikti vaiko vieno - vienas veiksnių, kas atžaloms šeimoje suteikia saugumo jausmą.<br />  <br /> „Kartais pakanka apsikabinti ir paklausti, o kaip tu jautiesi, kaip tau sekėsi. Labai dažnai esu matęs šeimose, kad tėvai atskira respublika, prie tjų turi atsargiai prieiti ir į juos kreiptis tik jūs, tarsi išlaikomas barjeras ir atstumas. Nemanau, kad tai yra reikalinga.<br /> Priešingai, reikia nebijoti prieiti, nebijoti apsikabinti, prisiglausti. Manau, kad ateityje tai duoda vaisių“, - neabejoja E.Seilius.<br /> Jų vyresnėlei Barborai jau penkiolika metų. Operos solistas atvirauja, kad augindami atžalas jiedu su žmona irgi operos soliste Kristina Zmailaite nesibaimino klausi ir psichologų patarimų.<br /> „Mums teko kreiptis į psichologus. Bet nemanau, kad tai yra blogai, juk tai – ne psichiatrija. Tiesiog padeda iš šono žmogus, kuris yra kompetentingas tos srities žinovas. Ir dabar mūsų dukra įsigijo draugą, su kuriuo kartais susiskambina ir pasikalba, nueina pasitarti. Juk tėvai galbūt ne viską pastebi būdami paskendę kasdieniuose darbuose. Gal ne visi mes esame geri psichologijos specialistai“, - sako E.Seilius.<br />  <br /> Dainininkas pasakoja, kad karantino metu, kuomet yra atšaukti visi spektakliai, laiko šeimai skiriama nepalyginamai daugiau. Pirmiausiai šeima pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja prie bendro stalo.<br /> Pasak jo, karantinas – toks laikotarpis, kuris privertė visus sustoti ir apsidairyti, kas darosi aplinkui, kas yra jų šeimoje, pamatyti pliusus ir minusus bei susiburti kartu.<br /> „Technologijos, aišku, vaikus labai gundo. Mūsų mažoji, kuriai yra dveji metai ir trys mėnesiai, taip gerai valdo telefoną, kad net močiutė stebisi, kaip ji tai sugeba. Stengiamės eliminuoti tą pagundą maksimaliai. Nebūna taip, kad paliktume vaiką pasodinę dviem trim valandom prie kompiuterio ar su telefonu rankose.<br /> Jei palikai per ilgai, su juo nesusišneki, matai, kad ji nervuojasi, reikalauja telefono.<br /> Pastarąjį laikome virš fortepijono, pasidedame kur nors toliau, kad mes girdėtume skambutį, bet jis dingtų iš vaiko akių zonos“, - pasakoja E.Seilius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/logo%288%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1504-JvAzejnBTOo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/logo%288%29.jpg" width="852" height="536" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43196" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322854"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:00</p> </li> <a href="/comment/43196#comment-43196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43196#comment-43196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43196" token="bql1DTPFaiFaxLqXcQEkrEVEmuUPG2ExSgoacw59gqQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30283" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590786211"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Žvėrygą su šva…</span> - Šeš, 2020-05-30 - 00:03</p> </li> <a href="/comment/30283#comment-30283" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30283#comment-30283" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką vertingo apie vaikų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką vertingo apie vaikų psichologinę būklę gali pasakyti vyskupas kevalas? Arba taip vadinamas psichologas slušnys, pats neseniai guodęsis, kaip sudėtinga surasti savo vaikams auklę? Bet kokiu atveju, tokius personažus prie vaikų neprileisti net per patrankos šūvį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30283" token="8XixmgfolbEIowcLvk2cIL3E3EOJbOv9g2ZpUA2KkhY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1504&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pQxQx_o875uGfG2FH7tWPA9swI9wPwQtZ05o-uX9WPE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 May 2020 12:00:36 +0000 vyrredaktorius 1504 at https://www.alytausnaujienos.lt Ran­kos, pir­miau­sia pa­lie­čian­čios žmo­nių skau­du­lius https://www.alytausnaujienos.lt/ran-kos-pir-miau-sia-pa-lie-cian-cios-zmo-niu-skau-du-lius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/53-13429" rel="bookmark"> Nr. <span> 53 (13429) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/1%20apk.jpg?itok=DTof-B3S" width="344" height="287" alt="Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Si­mo­na Ne­dzins­kie­nė. " title="Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Si­mo­na Ne­dzins­kie­nė. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rei Si­mo­nai Ne­dzins­kie­nei ben­dra­dar­bės ne­gai­li pa­gi­ria­mų­jų žo­džių: „Veik­li, su­ge­ban­ti pla­nuo­ti ir or­ga­ni­zuo­ti dar­bus, tu­ri ge­rus rašt­ve­dy­bos, nau­jų tech­no­lo­gi­jų iš­ma­ny­mo įgū­džius, kas ver­čia ir mus pa­si­temp­ti. Kaip žmo­gus – drą­si, be ga­lo pa­rei­gin­ga, at­sa­kin­ga, at­si­da­vu­si sa­vo dar­bui. Šios pan­de­mi­jos me­tu Si­mo­na su di­džiu­liu at­si­da­vi­mu žiū­ri į dar­bą, rū­pi­na­si, kad mums vi­siems už­tek­tų vi­sų as­me­ni­nių ap­sau­gos prie­mo­nių. Be iš­ei­gi­nių dir­ba mo­bi­lia­ja­me pa­tik­ros punk­te, už­sa­ki­nė­ja tes­tus, su­ve­da vi­sus ti­ria­mų­jų duo­me­nis į e. svei­ka­tos sis­te­mą. Kiek­vie­nam as­me­niui pa­im­tą CO­VID-19 tes­tą už­sa­ko bū­tent Si­mo­na. Be šių nau­jų už­kri­tu­sių dar­bų, ji dar at­lie­ka sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo už­duo­tis – už­sa­ki­nė­ja vais­tus, sau­gos prie­mo­nes, su­da­ri­nė­ja gra­fi­kus, at­lie­ka ki­tus at­sa­kin­gus pa­ve­di­mus. Si­mo­na dir­ba ne­gai­lė­da­ma sa­vęs, sa­vo lais­vo lai­ko, ku­rį ki­to­mis są­ly­go­mis no­riai pra­leis­tų kar­tu su vai­ku­čiais bei šei­ma.“</strong></p> <p><strong>Slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rę S. Ne­dzins­kie­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.</strong></p> <p> </p> <p><strong>– Tur­būt šią ge­gu­žę Tarp­tau­ti­nė slau­gy­to­jų die­na pan­de­mi­jos še­šė­ly­je bus vi­sai ki­to­kia, san­tū­ri? Ar šią die­ną šei­mo­je su­lau­kia­te svei­ki­ni­mų?</strong></p> <p>– Pro­fe­si­nės šven­tės die­na man vi­sa­da bu­vo ir yra san­tū­ri, ma­nau, ir pan­de­mi­jos še­šė­ly­je vis­kas bus taip pat, kaip ir kiek­vie­nais me­tais. Ne­su­reikš­mi­nu šios die­nos, nors su­lauk­ti svei­ki­ni­mų vi­sa­da yra ma­lo­nu. Daž­niau­siai gra­žių žo­džių iš­sa­ko ko­le­gos, va­do­vai.</p> <p>Slau­gy­to­jos vi­sa­da bu­vo tar­si še­šė­ly­je, tik pas­ta­rai­siais me­tais joms at­si­ran­da dau­giau dė­me­sio ir pri­pa­ži­ni­mo. Aš vi­sa­da su­lau­kiu svei­ki­ni­mų ir iš sa­vo ar­ti­mų­jų. Ne­su iš me­di­kų šei­mos ar gi­mi­nės, to­dėl pa­ti vi­siems esu la­bai rei­ka­lin­ga, daž­nai pra­šo pa­gal­bos ar pa­ta­ri­mo. O ap­skri­tai kal­bant, as­me­niš­kai man kiek­vie­na die­na yra tar­si svei­ki­ni­mas, kai gir­džiu nuo­šir­džiai ta­ria­mą ačiū.</p> <p><strong>– To­kia nuo­sta­ta, kad slau­gy­to­jos pro­fe­si­ja ku­pi­na mei­lės žmo­gui, rū­pes­tin­gu­mo. Bet ar dė­kin­ga pro­fe­si­ja?</strong></p> <p>– Mū­sų slau­gy­to­jų ran­kos pir­miau­sia pa­lie­čia žmo­nių skau­du­lius, mū­sų žo­džiai ir dar­bai at­ne­ša pa­cien­tams pa­leng­vė­ji­mą, vil­tį, iš­gi­ji­mą. Nuo­šir­dus pa­cien­to ačiū ir šyp­se­na – tai ir yra šios pro­fe­si­jos dė­kin­gu­mas.</p> <p><strong>– De­ši­nė ar kai­rė gy­dy­to­jų ran­ka esa­te?</strong></p> <p>– Slau­gy­to­ja, ma­no nuo­mo­ne, yra abi gy­dy­to­jų ran­kos. Šian­dien slau­gy­to­jas, gy­dy­to­jas ir ki­ti spe­cia­lis­tai tu­ri dirb­ti kaip vie­na dar­ni ko­man­da, kad bū­tų už­tik­rin­tas dar­bas kuo grei­čiau ir kuo at­sa­kin­giau, kad pa­cien­tai kuo grei­čiau pa­jus­tų pa­leng­vė­ji­mą ir pa­si­ten­ki­ni­mą gau­na­ma pa­slau­ga. Tai­gi, tiek gy­dy­to­jas, tiek slau­gy­to­jas ko­man­do­je yra ly­gia­ver­čiai na­riai. Nors be vie­no iš jų ne­bū­tų už­tik­rin­tas pa­cien­to gy­dy­mas ar ki­ta tei­kia­ma pa­gal­ba. Įsi­vaiz­duo­ki­me au­to­mo­bi­lį be vie­no ra­to, ar jis ga­lė­tų va­žiuo­ti? Tik­riau­siai, ne. Taip ir gy­dy­to­jas su slau­gy­to­ju, jei nė­ra ben­dros ko­man­dos, ben­dro dar­bų pa­si­da­li­ji­mo ir pa­gal­bos vie­nas ki­tam, dar­bas ne­bus sklan­dus ir ko­ky­biš­kas.</p> <p><strong>– Ko­kios nuo­tai­kos Jū­sų dar­bo­vie­tė­je? Kaip pri­pra­to­te prie pa­si­kei­tu­sio, pa­di­dė­ju­sio dar­bo krū­vio?</strong></p> <p>– Pra­džio­je bu­vo tik­rai vis­ko, ne­ži­no­jo­me, kaip rei­kės dirb­ti, kaip rei­kės su­val­dy­ti pa­cien­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, ka­da no­ri­mu lai­ku ne­pa­ten­ka į įstai­gą, bet vis­kas pa­laips­niui sto­jo į nau­jas vė­žes. Gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai pui­kiai dir­ba nuo­to­li­niu bū­du. Pa­cien­tai taip pat el­gia­si są­mo­nin­gai ir be rei­ka­lo ne­si­lan­ko po­li­kli­ni­ko­je.</p> <p>Da­bar lau­kia­me ki­to eta­po, kai bus pra­de­da­mos teik­ti pa­slau­gos ben­drau­jant tie­sio­giai su pa­cien­tais. Tai vėl bus nau­ja ir ki­taip, tik­rai ne­bus taip, kaip bu­vo. Pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pis pa­dė­jo ge­riau įver­tin­ti ko­man­di­nio dar­bo me­di­ci­no­je svar­bą.</p> <p>Slau­gy­to­jai, dir­ban­tys karš­tuo­siuo­se taš­kuo­se, ri­zi­kuo­da­mi svei­ka­ta ir gy­vy­be, at­lie­ka sa­vo dar­bą. Žmo­gus be pa­šau­ki­mo ir aukš­to so­cia­li­nio-emo­ci­nio in­te­lek­to ne­ga­lė­tų dirb­ti slau­gos sri­ty­je.</p> <p><strong>– Ga­vo­me ir jau pa­ci­ta­vo­me nuo­šir­dų Jū­sų įstai­go­je dir­ban­čių slau­gy­to­jų laiš­ką, ku­ria­me Jums, kaip slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rei, dė­ko­ja­ma už pa­si­au­ko­ja­mą dar­bą ko­ro­na­vi­ru­so są­ly­go­mis, už ap­rū­pi­ni­mą ap­sau­gos prie­mo­nė­mis ir ki­tus rū­pes­tin­gai at­lie­ka­mus dar­bus bei ge­rą nuo­tai­ką. Pa­ti­ria­te iš tie­sų di­džiu­lį dar­bo krū­vį. Kaip jau­čia­tės da­bar, fak­tiš­kai ne­tu­rė­da­ma lais­va­lai­kio? Ar pa­dė­jė­jų, sa­va­no­rių pa­gal­bos su­lau­kia­te?</strong></p> <p>– La­bai nu­ste­bau, kad ga­vo­te laiš­ką iš mū­sų įstai­gos dar­buo­to­jų, esu dė­kin­ga Joms už pa­ste­bė­ji­mus. Bet aš tie­siog dir­bu sa­vo dar­bą. Ne­slėp­siu, kad pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pis yra sun­kes­nis nei įpras­tas dar­bas, krū­vis ge­ro­kai di­des­nis, bet aš vi­suo­met sten­giuo­si tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas, nors pri­si­dė­jo ir nau­jų dar­bų, su­si­ju­sių su pan­de­mi­ja.</p> <p>Vi­sa­da sten­giuo­si bū­ti ge­ros nuo­tai­kos ir to­kią pat per­teik­ti ki­tiems, nes jei bū­tų prie­šin­gai, tai ap­sun­kin­tų vi­sų ben­dra­vi­mą, o kar­tu ir dar­bą.</p> <p>Sa­va­no­rių pa­gal­bos ne­su­lau­kia­me, bet šian­dien su­si­tvar­ko­me ir pa­tys. Jei­gu bū­tų toks po­rei­kis, ieš­ko­tu­me pa­gal­bos.</p> <p><strong>– Ko­kias emo­ci­jas Jums pa­čiai ke­lia dar­bas ka­ran­ti­no są­ly­go­mis?</strong></p> <p>– Emo­ci­jų pa­ty­rė­me vi­so­kių. Pra­džio­je tik­rai bu­vo ne­leng­va, nes daug ko ne­ži­no­jo­me, daug ko ne­mo­kė­jo­me, sten­gė­mės kuo grei­čiau su­re­gu­liuo­ti vi­sus dar­bus, kad vis­kas vyk­tų sklan­džiai.</p> <p>Vė­liau bu­vo ir pyk­čio, ku­ris kil­da­vo pa­skai­čius žmo­nių ko­men­ta­rus, ku­rie dėl ka­ran­ti­no bū­na na­muo­se ir tuo skun­džia­si. Ta­da gal­vo­da­vau, kaip aš no­rė­čiau nors ke­lias die­nas ne­iti į dar­bą ir bū­ti na­muo­se su sa­vo vai­kais: kie­me bė­gio­ti ant žo­lės, skai­ty­ti jiems pa­sa­kų kny­gas, žais­ti sta­lo žai­di­mus, ga­min­ti mais­tą ir kar­tu val­gy­ti. Čia bu­vo sun­kiau­sia.</p> <p>Ga­liau­siai prie vis­ko pri­pra­to­me ir aš, ir ma­no šei­ma. Da­bar jau pa­ma­žu grįž­ta­me į sa­vo vė­žes, vai­kai jau ma­ne ma­to daž­niau.</p> <p><strong>– Ar šiuo me­tu pa­kan­ka ap­sau­gos prie­mo­nių?</strong></p> <p>– Pra­si­dė­jus vi­ru­so pli­ti­mui ir pa­skel­bus pan­de­mi­ją, ap­sau­gos prie­mo­nių bu­vo su­dė­tin­ga įsi­gy­ti. Tuo sun­kiu lai­ko­tar­piu kai ku­rios įmo­nės, įstai­gos, pa­ra­mos fon­dai ir net pa­pras­ti žmo­nės do­va­no­da­vo mums ap­sau­gos prie­mo­nių. Tik­rai ne­bu­vo, kad jų ne­tu­rė­tu­mė­me, tie­siog ne­ri­ma­vo­me, jog už­tek­tų at­ei­čiai. Šiuo me­tu as­mens ap­sau­gos prie­mo­nių tu­ri­me už­tek­ti­nai, kad ap­sau­go­tu­me dar­buo­to­jus.</p> <p><strong>– O slau­gy­to­jų ran­kų ne­trūks­ta?</strong></p> <p>– Slau­gy­to­jų ne­trūks­ta, ben­dras ser­ga­mu­mas ne­di­de­lis, to­dėl nie­kas ne­tu­ri ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo dėl li­gos.</p> <p><strong>– Di­des­nė al­ga – ge­res­nė nuo­tai­ka. Tur­būt re­tas su tuo ne­su­tik­tų. Ar jau su­lau­kė­te val­džios ža­dė­to di­des­nio už­mo­kes­čio?</strong></p> <p>– Dar­buo­to­jai, dir­ban­tys su ga­li­mai CO­VID-19 už­si­krė­tu­siais pa­cien­tais, tu­rė­tų gau­ti di­des­nį dar­bo už­mo­kes­tį nei dir­bant įpras­tai.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­ko­ki­te dau­giau apie sa­ve, apie tai, kas nu­lė­mė, kad pa­si­rin­ko­te to­kią spe­cia­ly­bę.</strong></p> <p>– Šis dar­bas – ne kiek­vie­nam. No­rint bū­ti slau­gy­to­ja, rei­kia iš­lai­ky­ti vi­di­nę ra­my­bę, my­lė­ti ki­tus žmo­nes, bū­ti at­sa­kin­gai. Su min­ti­mi, kad tap­siu slau­gy­to­ja, aš au­gau. Nors da­bar dir­bu ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą ir tie­sio­gi­nio kon­tak­to su pa­cien­tais ne­tu­riu, bet vis tiek šir­dy­je aš esu ir bū­siu slau­gy­to­ja. Di­džiuo­juo­si bū­da­ma slau­gy­to­ja! Ne­ma­tau sa­vęs ki­to­je sri­ty­je. Man su­tei­kia ma­lo­nu­mą ži­no­ji­mas, kad ma­no pa­stan­gos ne­nu­ė­jo vel­tui.</p> <p>Pa­si­nau­do­da­ma pro­ga, svei­ki­nu dar­buo­to­jas Tarp­tau­ti­nės slau­gy­to­jų die­nos pro­ga. Mie­los ko­le­gės, vi­sa­da jaus­ki­tės rei­ka­lin­gos ir ver­ti­na­mos, te­gul Jū­sų ge­ri žo­džiai, ku­rių ne­gai­li­te sa­vo pa­cien­tams, grįž­ta Jums at­gal ir su­tei­kia dar dau­giau jė­gų at­lie­kant kas­die­nę kil­nią pa­rei­gą – bū­ti ša­lia ser­gan­čio­jo, su­grą­ži­nant jam gy­ve­ni­mo džiaugs­mą, vil­tį ir ti­kė­ji­mą. Te­gul svei­ka­ta, ku­rią taip dos­niai do­va­no­ja­te ki­tiems, vi­sa­da ly­di Jus ir Jū­sų šei­mas. Te­gul gy­ve­ni­mas pri­si­pil­do mei­lės, džiaugs­mo ir nau­jų at­ra­di­mų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43192" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322712"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:58</p> </li> <a href="/comment/43192#comment-43192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43192#comment-43192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43192" token="_-SU0_ykx5xfvhl5u4Fs_eK7LnTtdP85-r3rgYpHLb8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589129340"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Odeta</span> - Sek, 2020-05-10 - 19:49</p> </li> <a href="/comment/26756#comment-26756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26756#comment-26756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skaitau ir džiaugiasi širdis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skaitau ir džiaugiasi širdis, kad yra tokių darbščių žmonių, komandos žmonių. Kaip gera kitiems šalia tokios pozityviai nusiteikusios darbuotojos. Sėkmės tau, Simona, sveikatos tavo vaikams, vyrui ir artimiesiems. O didžiausia pagarba tėvams, perdavusiems tiek daug gerumo genų. Jūs šiandien verti didžiausios mano pagarbos.<br /> Kaip malonu skaityti ne apie garbės trokštantį politiką, o apie dorą žmogų, kuris pasirengęs padėti ir kiekvienam iš mūsų be jokių būgnų tratėjimo. Lenkiuosi tokiems žmonėms.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26756" token="X5p_vVhSeK0hTCQlQvs_gOhXR1KPMs7iX7TOvf_IQX4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26419" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589046387"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vilija A.</span> - Šeš, 2020-05-09 - 20:46</p> </li> <a href="/comment/26419#comment-26419" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26419#comment-26419" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NUOŠIRDUS Ačiū Jums Simona…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NUOŠIRDUS Ačiū Jums Simona už Jūsų veiklumą,atsakingumą,esate darbšti ir greita stiprybės Jums!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26419" token="Vvf1Bx4OZRgmyzqDJ63BrqW_FVCbJjifWIVuX2VPRh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1449&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WrX1ufpUZC2ZlGirri2-P8dJgkM2o8djLv94ze5P-rE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 May 2020 12:34:27 +0000 vyrredaktorius 1449 at https://www.alytausnaujienos.lt