Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kau­no kli­ni­ko­se ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ino­va­ty­viu la­ze­riu https://www.alytausnaujienos.lt/kau-no-kli-ni-ko-se-ka-ta-rak-tos-ope-ra-ci-jos-lie-ka-mos-ino-va-ty-viu-la-ze-riu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Daktare.jpg?itok=TR_ZQ8qd" width="344" height="287" alt="In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė" title="„At­lie­kant stan­dar­ti­nę ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ją ul­tra­gar­so ener­gi­ja su­smul­ki­na­mas ir pa­ša­li­na­mas pa­drums­tė­jęs lę­šiu­kas ir vė­liau į kap­su­lės mai­še­lį im­plan­tuo­ja­mas dirb­ti­nis in­tra­o­ku­li­nis lę­šis (IOL). Šiuo me­tu pa­cien­tai jau ir LSMUL KK ga­li rink­tis ope­ra­ci­jas fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu, kai lę­šiu­kas su­smul­ki­na­mas la­ze­rio spin­du­liais ir ma­žes­nis ul­tra­gar­so ener­gi­jos kie­kis rei­ka­lin­gas jam pa­ša­lin­ti“, – sa­ko gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­nin­te­lis gy­dy­mas – ope­ra­ci­ja</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">2020 me­tų Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, ka­ta­rak­tos diag­no­zė nu­sta­ty­ta 64 636 as­me­nims Lie­tu­vo­je. Ka­ta­rak­ta – akių li­ga, kai lę­šiu­kas ne­ten­ka skaid­ru­mo ir pra­de­da for­muo­tis drums­tys, truk­dan­čios re­gė­ji­mui. Tai yra vie­na iš pa­grin­di­nių vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pras­to re­gė­ji­mo prie­žas­čių, o vie­nin­te­lis gy­dy­mo bū­das – ope­ra­ci­ja.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„At­lie­kant stan­dar­ti­nę ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ją ul­tra­gar­so ener­gi­ja su­smul­ki­na­mas ir pa­ša­li­na­mas pa­drums­tė­jęs lę­šiu­kas ir vė­liau į kap­su­lės mai­še­lį im­plan­tuo­ja­mas dirb­ti­nis in­tra­o­ku­li­nis lę­šis (IOL). Šiuo me­tu pa­cien­tai jau ir LSMUL KK ga­li rink­tis ope­ra­ci­jas fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu, kai lę­šiu­kas su­smul­ki­na­mas la­ze­rio spin­du­liais ir ma­žes­nis ul­tra­gar­so ener­gi­jos kie­kis rei­ka­lin­gas jam pa­ša­lin­ti“, – sa­ko gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė In­drė Ma­tu­le­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gy­dy­to­ja I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė, fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu at­lie­kan­ti ope­ra­ci­jas, pa­sa­ko­ja, kad, at­lie­kant ope­ra­ci­ją la­ze­riu, yra ma­žes­nė trau­ma ki­toms akies struk­tū­roms: „Ul­tra­gar­so ener­gi­ja smul­kin­da­ma lę­šiu­ką kar­tu vei­kia ir ap­lin­ki­nius au­di­nius, ypač ra­ge­ną. Tais at­ve­jais, kai pa­ste­bi­me, kad vi­di­nis ra­ge­nos sluoks­nis – en­do­te­lis jau pa­žeis­tas ki­tų ra­ge­nos li­gų, sie­kia­me kuo ma­žiau jį trau­muo­ti ir re­ko­men­duo­ja­me ope­ra­ci­ją fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar vie­nas ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu pri­va­lu­mas – pre­ci­ziš­ku­mas, nes ga­li­ma at­lik­ti vi­siš­kai tai­syk­lin­gos for­mos ir tiks­laus no­ri­mo dy­džio pjū­vius ra­ge­no­je bei an­gą lę­šiu­ko prie­ki­nė­je kap­su­lė­je – kap­su­lo­to­mi­ją. Nau­do­jan­tis kom­piu­te­ri­ne pro­gra­mi­ne įran­ga, fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu ga­li­ma pjau­ti pa­gei­dau­ja­ma­me au­di­nio gy­ly­je, sluoks­ny­je ir iš­gau­ti rei­kia­mos for­mos pjū­vius bei pa­siek­ti pre­ci­ziš­kai tiks­lų re­zul­ta­tą. Vi­sos ope­ra­ci­jos me­tu at­lie­ka­ma prie­ki­nio akies seg­men­to op­ti­nė ko­he­ren­ti­nė to­mog­ra­fi­ja, ga­ran­tuo­jant mak­si­ma­lų pro­ce­dū­ros sau­gu­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šei­mos gy­dy­to­jas, įta­ręs pa­cien­tui ka­ta­rak­tą, nu­krei­pia jį akių li­gų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jai. Kon­sul­ta­ci­jos me­tu įver­ti­na­mas re­gos ašt­ru­mas, ku­ris, ka­ta­rak­tos at­ve­ju, bū­na su­ma­žė­jęs. Tuo­met at­lie­ka­ma akių ap­žiū­ra ply­ši­ne lem­pa, kai iš­plė­tus vyz­dį, įver­ti­na­ma lę­šiu­ko būk­lė, jo skaid­ru­mas ar esan­čios ka­ta­rak­tos ti­pas ir nu­spren­džia­ma, ar rei­ka­lin­ga ope­ra­ci­ja.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gydytoja I. Matulevičiūtė sako, kad procesas nuo konsultacijos poliklinikoje iki pačios operacijos atlikimo užtrunka apie vieną mėnesį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vi­siems pa­cien­tams stan­dar­ti­nė ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja yra kom­pen­suo­ja­ma PSDF lė­šo­mis, ta­čiau gy­dy­to­jui of­tal­mo­lo­gui re­ko­men­duo­jant ar pa­cien­tui pa­gei­dau­jant, pro­ce­dū­rą ga­li­ma at­lik­ti su­mo­kant už ją LSMUL KK nu­sta­ty­tą kai­ną.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir dėl in­tra­o­ku­li­nio lę­šio kom­pen­sa­vi­mo. Vi­si pa­cien­tai ga­li gau­ti PSDF lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mą IOL, ta­čiau ga­li­ma pa­si­rink­ti ki­to­kį lę­šį, su­mo­kant skir­tu­mą tarp PSDF lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mo ir pa­si­rink­to lę­šio kai­nų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ope­ra­ci­jos eta­pas la­ze­riu per dvi mi­nu­tes</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­ja vyks­ta dviem eta­pais. „Pir­miau­siai tai­kant vie­ti­nę ne­jaut­rą la­šais, at­lie­ka­ma ope­ra­ci­jos da­lis fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu. Su pa­si­ruo­ši­mo eta­pu tai ga­li už­truk­ti apie 5 mi­nu­tes, o pa­ti la­ze­ri­nė pro­ce­dū­ra trun­ka 2–3 mi­nu­tes. Ta­da pa­cien­tas per­ke­lia­mas į ope­ra­ci­nę, kur at­lie­ka­mi ki­ti ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos eta­pai. Tuo me­tu tai­ko­ma kom­bi­nuo­ta ne­jaut­ra: vie­ti­nis nu­jaut­ri­ni­mas la­šais bei ben­dro­ji in­tra­ve­ni­nė ne­jaut­ra. Ši ope­ra­ci­jos da­lis vi­du­ti­niš­kai trun­ka apie 20–30 mi­nu­čių ir bai­gia­ma im­plan­ta­vus IOL į kap­su­lės mai­še­lį“, – pa­aiš­ki­na of­tal­mo­lo­gė I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­pras­tai jau ki­tą die­ną po ope­ra­ci­jos pa­cien­tai jau­čia re­gė­ji­mo pa­ge­rė­ji­mą, ta­čiau jei ka­ta­rak­ta yra to­li pa­žen­gu­si, lę­šiu­kas la­bai pa­drums­tė­jęs, tuo­met at­si­ga­vi­mo pe­ri­odas po ope­ra­ci­jos yra il­ges­nis. Gy­dy­to­ja I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė įspė­ja, kad pir­mą­jį mė­ne­sį re­gos ašt­ru­mas dar ga­li svy­ruo­ti dėl vyks­tan­čio gi­ji­mo pro­ce­so. To­dėl svar­bu pir­mą­jį mė­ne­sį po ope­ra­ci­jos lai­ky­tis tau­so­jan­čio re­ži­mo, veng­ti už­terš­tos ap­lin­kos, fi­zi­nio krū­vio, dar­bo iš ar­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Of­tal­mo­lo­gė I. Ma­tu­le­vi­čiū­tė da­li­ja­si, kad bū­na at­ve­jų, kai ope­ra­ci­jos fem­to­se­kun­di­niu la­ze­riu at­lik­ti ne­ga­li­ma: „Tai si­tu­a­ci­jos, kai pa­cien­tas ne­ga­li fik­suo­ti žvilgs­nio dėl esan­čio nis­tag­mo ar žvai­ru­mo, esant to­li pa­žen­gu­siai glau­ko­mai, akies pa­vir­šiaus li­goms (bu­vu­sios ra­ge­nos in­fek­ci­nės li­gos, sun­kus sau­sų akių sin­dro­mas, at­si­nau­ji­nan­čios ra­ge­nos ero­zi­jos), ar ne­si­ple­čiant vyz­džiui.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ope­ra­ci­jos la­ze­riu at­lie­ka­mos tik po pa­pil­do­mo iš­ty­ri­mo ir esant im­plan­tuo­tiems elek­tro­kar­dios­ti­mu­lia­to­riams. To­kiu at­ve­ju ope­ra­ci­ja ga­li­ma tik po gy­dy­to­jo kar­dio­lo­go kon­sul­ta­ci­jos ir pri­žiū­rint bei lei­džiant gy­dy­to­jui anes­te­zio­lo­gui.</span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Užs. Nr. 099</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Daktare_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Daktare_0.jpg?itok=SHUXuLnp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kau-no-kli-ni-ko-se-ka-ta-rak-tos-ope-ra-ci-jos-lie-ka-mos-ino-va-ty-viu-la-ze-riu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2737&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dz4XZTsxOFNBH-nKGDgGeXEqaIGQsJm0tRnJXXBv_xU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212977" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626855088"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>generic prednisone</span> - 2021-07-21 - 11:11</p> </li> <a href="/comment/212977#comment-212977" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212977#comment-212977" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">generic prednisone generic…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>generic prednisone <a href="https://med-info-online.top/generic-prednisone/">generic prednisone</a> <a href="https://med-info-online.top/generic-prednisone/">https://med-info-online.top/generic-prednisone/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212977" token="mggDxUq2zp0PGmAuZGumxrS19TK1V9-k61YoZh2LiRI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Jul 2021 06:34:53 +0000 vyrredaktorius 2737 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus li­go­ni­nė įsi­gi­jo kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-isi-gi-jo-kau-lu-tan-kio-ty-ri-mo-iran-ga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_0078.JPG?itok=iSSAyIqu" width="344" height="287" alt="Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr." title="Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ninės Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė sa­ko, kad įsi­gy­ta kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­ga yra la­bai rei­ka­lin­ga, li­go­niams dėl šio ty­ri­mo ne­be­rei­kės kreip­tis į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas, pa­vyz­džiui, Kau­no ar Vil­niaus: „Mū­sų įran­ga yra nau­jo mo­de­lio, mo­der­ni. Ka­dan­gi ji vei­kia kaip rent­ge­no apa­ra­tas, bū­ti­nas šei­mos gy­dy­to­jų ar reu­ma­to­lo­gų, trau­ma­to­lo­gų siun­ti­mas.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Į klau­si­mą, ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį, me­di­kė tvir­ti­no, jog toks ty­ri­mas rei­ka­lin­gas ser­gan­tie­siems os­te­o­po­ro­ze, o su šia li­ga su­si­du­ria ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Tai, gy­dy­to­jos tei­gi­mu, kau­lų li­ga, kuo­met su­ma­žė­ja kau­lų ma­sė, at­si­ran­da kau­li­nio au­di­nio po­ky­čiai, dėl šių prie­žas­čių pa­di­dė­ja kau­lų lū­žių ri­zi­ka.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Daž­niau­siai kau­lų tan­kio ty­ri­mus ten­ka da­ry­ti me­no­pau­zės su­lau­ku­sioms, dau­giau nei 50 me­tų tu­rin­čioms mo­te­rims. Os­te­o­po­ro­ze ga­li sirg­ti ir vy­rai, la­bai re­tai, ta­čiau ja ser­ga ir vai­kai. Li­gos pra­džia ne­su­ke­lia kaž­ko­kių jun­ta­mų simp­to­mų. Dau­ge­liu at­ve­jų pir­mie­ji simp­to­mai at­si­ran­da po kau­lų lū­žių, pa­vyz­džiui, stu­bu­ro, klu­bų ar rie­šų, jie sun­kiai ima gy­ti ir po ty­ri­mo daž­nai nu­sta­to­ma os­te­o­po­ro­zė. Ser­gant šia li­ga ne­re­tai skau­da kau­lus, ga­li su­ma­žė­ti ūgis, žmo­gus pa­link­ti, jam at­si­ras­ti kup­ra“, – pa­sa­ko­jo R.Ži­lins­kie­nė.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­kio am­žiaus as­me­nims re­ko­men­duo­ja­mas ty­ri­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo, kad žmo­gui sens­tant kau­lų re­tė­ji­mas yra nor­ma­lus da­ly­kas, os­te­o­po­ro­zės pre­ven­ci­jai la­bai svar­bu fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, bū­ti­na pa­kan­ka­mai var­to­ti kal­cio ir D vi­ta­mi­no, kon­tro­liuo­ti kū­no svo­rį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jos pa­ste­bė­ji­mu, anks­čiau ma­žiau žmo­nių sirg­da­vo šia li­ga, gal­būt tam įta­kos tu­rė­jo tai, kad žmo­nės dau­giau ju­dė­da­vo, dau­giau dirb­da­vo fi­ziš­kai, da­bar di­de­lė da­lis žmo­nių dir­ba sė­di­mą dar­bą, ma­žai ju­da. Ne­at­mes­ti­na, kad os­te­o­po­ro­zė yra ir pa­vel­di­ma li­ga.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">R.Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė įsi­gi­jo iš vyk­do­mo ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo vy­res­niems žmo­nėms pro­jek­to. Jis yra fi­nan­suo­ja­mas eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Įranga kai­na­vo be­veik 142 tūkst. eu­rų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0078_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0078_0.JPG?itok=ybbRdYIh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0090.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0090.JPG?itok=HlEGhfLf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-isi-gi-jo-kau-lu-tan-kio-ty-ri-mo-iran-ga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2732&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f3oEWEIN2B_SEz72evwBPeSgAZdjoEmDHVIdsf4oMe0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213052" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626893071"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2021-07-21 - 21:44</p> </li> <a href="/comment/213052#comment-213052" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213052#comment-213052" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus poliklinika jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus poliklinika jau seniai tokį aparatą turi. Mane šeimos gydytoja pasiuntė, procedūra visai maloni. Tarp kitko su tuo aparatu Alytaus poliklinikoje dirba labai maloni radiologė, be jokių piktumų ir labai suprantamai paaiškino, ką ji darys, kaip reikia atsigulti, kur galūnes padėti. Kaip kokioje privačioje klinikoje. Smagu, kaip paslaugą teikia malonus žmogus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213052" token="lX9qI81ooUeaU2WzOPoqJm7duxnm9SPy4SXM4f8E__c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212967" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626849975"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Galina</span> - 2021-07-21 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/212967#comment-212967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212967#comment-212967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valio!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valio!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212967" token="xKF9Bd2oAwK8cwY96_x7v0_xfjmtrgAd0PmN4VYHz54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:32:09 +0000 vyrredaktorius 2732 at https://www.alytausnaujienos.lt Vaistininkė paaiškino, kas nutinka mūsų kūnui, jei geriame nepakankamai vandens https://www.alytausnaujienos.lt/vaistininke-paaiskino-kas-nutinka-musu-kunui-jei-geriame-nepakankamai-vandens <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/apcoteka-vaistines-604789fa679fa.jpg?itok=pQpGcWIw" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Suaugusio žmogaus kūną sudaro apytiksliai 60 % vandens. Vanduo padeda palaikyti daugybę gyvybinių funkcijų: reguliuoja kūno temperatūrą, aprūpina ląsteles deguonimi, padeda iš organizmo pašalinti nereikalingas medžiagas ir dalyvauja beveik visuose kūno procesuose, padėdamas išlaikyti sveikatą bei sumažindamas įvairių ligų riziką. Tam, kad sveikai gyventume, kiekvieną dieną turime išgerti tam tikrą skysčių kiekį: apie 2,5–3 litrus vyrams ir apie 2–2,5 litrus moterims.</p> <p>„Reikiamas vandens kiekis priklauso ne tik nuo asmens lyties, amžiaus ir sudėjimo, bet ir nuo kasdienių įpročių bei fizinio aktyvumo. Kai valgome sūrų maistą, rūkome, geriame kofeino turinčių gėrimų ar alkoholio, mums gali reikėti daugiau skysčių. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek vandens išgeriame kai sportuojame ar kai būna karštos ir saulėtos dienos – tam, kad kūnas neperkaistų ir galėtų prakaituoti, reikia atstatyti vandens atsargas. Daugiau skysčių reikia ir kai karščiuojame, po vėmimo ir po viduriavimo“, – aiškina „Apotheka vaistinės“ vaistininkė Gaiva Seliutienė.</p> <p>Jei geriame per mažai skysčių, galime sukelti organizmo dehidrataciją – tokiu atveju kūnas praranda daugiau vandens, nei įsisavina, o tai kenkia ląstelių veiklai ir itin blogina savijautą. Neatstačius kūno skysčių pusiausvyros, gali išsivystyti rimtos komplikacijos.</p> <p>Kas nutinka, jei kiekvieną dieną geriame per mažai vandens?</p> <p># 1 Lėtėja medžiagų apykaita. Vanduo yra svarbi kraujo sudedamoji dalis ir jis nuolatos aprūpina kūno ląsteles maistinėmis medžiagomis bei deguonimi. Jei negeriame pakankamai skysčių, lėtėja medžiagų apykaita, jaučiamės pavargę, trūksta motyvacijos.</p> <p># 2 Išsausėja oda. Odai reikia pakankamai vandens, kad ji išliktų spindinti, stangri ir elastinga. Jei jai trūksta vandens, oda išsausėja, papilkėja, pasidaro itin jautri, o spuogai paūmėja. Sausa oda gali greičiau senti ir raukšlėtis.</p> <p># 3 Mažėja kraujo spaudimas. Kai senka skysčių kiekis organizme, mažėja ir kraujo kiekis, o dėl to gali sumažėti kraujo spaudimas. Hipotenzija, arba žemas kraujo spaudimas, sukelia įvairių negalavimų, silpnumą, galvos skausmą ir svaigulį.</p> <p># 4 Sutrinka virškinimas. Nepakankamas vandens vartojimas apsunkina žarnyno veiklą ir gali sukelti vidurių užkietėjimą. Kai geriama daugiau vandens, malšinamas deginimo pojūtis krūtinėje, nes praskiedžiama skrandžio rūgštis.</p> <p># 5 Skauda sąnarius. Vanduo apsaugo sąnarius nuo dėvėjimosi, užtikrindamas, kad jie judėtų sklandžiai ir stabiliai.</p> <p># 6 Kyla inkstų akmenų susidarymo rizika. Vanduo svarbus tinkamai inkstų veiklai, nes jis padeda šalinti iš kūno druskas, kurios skatina inkstų akmenų susidarymą.</p> <p># 7 Gali prasidėti šlapimo takų uždegimas. Vanduo iš organizmo pašalina bakterijas, kurios gali sukelti šlapimo takų uždegimą.</p> <p>„Pirmieji dehidratacijos požymiai yra troškulys, nuovargis, svaigulys ir tamsiai geltonas, nemalonaus kvapo šlapimas. Tikrai neturėtume laukti, kol pasireikš šie simptomai – vandens gėrimas turi būti reguliarus, kasdienis ritualas, nes taip laiku pasirūpinsime savo sveikata ir gerove“, – sako vaistininkė Gaiva Seliutienė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/apcoteka-vaistines-604789fa679fa_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/apcoteka-vaistines-604789fa679fa_0.jpg?itok=klfEwhcz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/crop-woman-filling-glass-with-water.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/crop-woman-filling-glass-with-water.jpg?itok=ya6zYu_P" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Ryo_Apotheka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Ryo_Apotheka.jpg?itok=6cs8ouF8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vaistininke-paaiskino-kas-nutinka-musu-kunui-jei-geriame-nepakankamai-vandens&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2730&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VjlAhaS3cx8PBZpfY9ogqivUpJ4gBV_B4qGIGblF-YI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213122" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626928709"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>maryrosie</span> - 2021-07-22 - 07:38</p> </li> <a href="/comment/213122#comment-213122" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213122#comment-213122" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ūdens ir ārkārtīgi svarīga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ūdens ir ārkārtīgi svarīga viela cilvēka ķermenim. Paldies par dalīto informāciju! <a href="https://1v1-lol.com/">1v1 lol</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213122" token="7RN5aCT-ebX5tkObwEzKFntiN7kzF82uCKmP5TJDylY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jul 2021 12:49:20 +0000 vyrredaktorius 2730 at https://www.alytausnaujienos.lt Vakcinacija be registracijos – kiekvieną ketvirtadienį visoje Lietuvoje https://www.alytausnaujienos.lt/vakcinacija-be-registracijos-kiekviena-ketvirtadieni-visoje-lietuvoje <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/77-13600" rel="bookmark"> Nr. <span> 77 (13600) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_9606%201.JPG?itok=Lxm6WLMC" width="344" height="287" alt="Skiepai" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vykstant skiepytis reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat dėl aukštos oro temperatūros rekomenduojame turėti vandens atsigerti.</p> <p>Gyventojai kviečiami atkreipti dėmesį į nuorodas, esančias vakcinacijos centre: atvykstantiesiems be registracijos gali būti sudaryta atskira „gyva“ eilė. Žmonėms, kurie iš anksto registravosi vakcinai, laukti bendroje eilėje nereikės, vakcinavimo centrai planuoja sudaryti atskirą srautą.</p> <p>Artimiausio vakcinacijos centro adresą sužinosite, apsilankę savivaldybės tinklalapyje arba paskambinę savivaldybių nurodytais kontaktais, kuriuos rasite <a href="https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina/vakcinacijos-tvarka">ČIA</a>.</p> <p>Iki sėkmingos visuomenės imunizacijos trūksta 660 tūkst. pasiskiepijusių asmenų. Kiekvienas pasiskiepijęs (o tai reiškia saugus!) žmogus prisideda prie visų mūsų gerovės. Pasitikime rudenį saugūs!</p> <p>Turite klausimų dėl vakcinacijos – visus svarbiausius atsakymus rasite <a href="https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcina">ČIA</a>.</p> <p><a name="_Hlk43979309" id="_Hlk43979309"></a></p> <p><a name="_Hlk43979339" id="_Hlk43979339"></a> <a href="https://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai">SAM Spaudos tarnyba</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vakcinacija-be-registracijos-kiekviena-ketvirtadieni-visoje-lietuvoje&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2709&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="QbMzgrgrMkwKim6ksZdnVJ1RQljG3YIUGXaezaHwqWQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Jul 2021 13:01:27 +0000 vyrredaktorius 2709 at https://www.alytausnaujienos.lt Už skiepą tik Alytaus rajono gyventojams – nemokamos vaišės ir pramogos https://www.alytausnaujienos.lt/uz-skiepa-tik-alytaus-rajono-gyventojams-nemokamos-vaises-ir-pramogos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13598" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13598) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Liubl1%20apk1.jpg?itok=-bC0IYmx" width="344" height="287" alt="meras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Skiepijimas ir nemokamos pramogos Alytaus rajono gyventojams „Tarzanijoje“ (Radžiūnų k., Alytaus r.) vyks liepos 13 d. nuo 11 iki 18 val. Bus galima pasirinkti bet kurią vakciną nuo COVID-19. Liepos 13-ąją į „Tarzaniją“ rajono gyventojai gali atvykti nesiregistravę arba užsiregistravę iš anksto tel. (8 315) 71 412, informuojant, kad norite skiepytis „Tarzanijoje“.</p> <p>Neturintys kuo atvykti, bet pageidaujantys skiepytis, gali kreiptis į seniūnijos, kurioje gyvena, seniūną. Visi, norintys pasiskiepyti ir pramogauti, bus nuvežti ir parvežti iki namų.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybėje nuo COVID-19 jau yra pasiskiepiję daugiau kaip pusė gyventojų – 56, 4 proc.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> „Tarp kitų savivaldybių ilgą laiką laikėmės trečioje vietoje ir tik pastarosiomis savaitėmis nusileidome Akmenei. Daugiausia pasiskiepijusių – vyresnio amžiaus žmonės, taip pat labai aktyvūs ir 35–45 metų gyventojai. Tai džiuginantys rodikliai, tačiau gali būti ir geriau, – įsitikinęs savivaldybės vadovas. – Džiaugiuosi, kad gyventojai supranta skiepų naudą ir svarbą. Šiuo metu jau gali skiepytis ir jaunimas nuo 12 metų amžiaus. Jaunimas – mūsų visuomenės ateitis. Linkiu, kad jauni žmonės būtų tvirti, turėtų galimybę keliauti, bendrauti, dalyvauti įvairiose veiklose.“</p> <p>Vasara – atostogų metas, bet klastingasis koronavirusas (COVID-19) neatostogauja. Išvengti susirgimo arba sumažinti ligos komplikacijų padės tik vienas dalykas – skiepai. Alytaus rajono savivaldybė imasi papildomų veiksmų gyventojų atsparumui prieš COVID-19 didinti.</p> <p>Rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai šeimos gydytojų vardu taip pat skambins nepaskiepijusiems pacientams, gyvenantiems Alytaus rajone, ir nuolat informuos apie galimybę skiepytis.</p> <p class="text-align-right">Alytaus rajono savivaldybės informacija</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Liubl1%20apk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Liubl1%20apk.jpg?itok=uq1KQUGW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uz-skiepa-tik-alytaus-rajono-gyventojams-nemokamos-vaises-ir-pramogos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2702&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vKUKWfVCd7auru_Es1720Qjyi3d2qB6A7GRaoRa9wCc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209961" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625756375"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Siaubas </span> - 2021-07-08 - 17:59</p> </li> <a href="/comment/209961#comment-209961" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209961#comment-209961" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip tokius žmones šventa…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip tokius žmones šventa žemė nešioja?<br /> Kaip jums negėda valdininkai. Ar jūs tokie gobšūs ar visai neišsilavinę? Sveikus žmones, jaunimą, vaikus skiepyti eksperimentine vakcina, kurios rezultai bus žinomi tik 2023 metais. Jūs pirmi stovėsite Niurnberge už eksperimentų naudojimą gyventojams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209961" token="_9IdCJo_5iSRo3fQyb4jeQ-WNJG3ZCKr3Vn9R6yfRz0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209620" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625658202"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>To &quot;Nutylėjimas&quot;</span> - 2021-07-07 - 14:43</p> </li> <a href="/comment/209620#comment-209620" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209620#comment-209620" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neskleisk čia savo feikinių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neskleisk čia savo feikinių teorijų, nei tu esi ekspertas, nei mokslo korifėjus, tik provincijos mulkis, prisiskaitęs nesąmonių ir jomis patikėjęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209620" token="iEzkEnEk-Tg4PJgkpF6h-zxz8c6sATRUlc9ZZmbZt1I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209611" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625657040"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KIEK VAISEMS </span> - 2021-07-07 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/209611#comment-209611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209611#comment-209611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DUODA SNAPSO ANT GALVOS</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DUODA SNAPSO ANT GALVOS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209611" token="W3anlRQqs9BwTNMiO4Vwi_vxdgJvv6Nl2BqmyJOwX9E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209604" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625656382"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nutylėjimas = …</span> - 2021-07-07 - 14:13</p> </li> <a href="/comment/209604#comment-209604" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209604#comment-209604" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl nepateikta informacija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl nepateikta informacija žmonėms, kad injekcija yra eksperimentinė ir jie to nežinodami dalyvauja medicininiame eksperimete?</p> <p>Parliamentary Assembly<br /> Resolution 2361 (2021)</p> <p>7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake:<br /> 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;<br /> 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209604" token="ejtbx9QWJIrL6_nwTroFmuoG3gnXbDGwIaCewJeGOnI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209347" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601342"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:55</p> </li> <a href="/comment/209347#comment-209347" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209347#comment-209347" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209347" token="iRnzeIlN0UBcajzgpWNzsvZ-L6d9fATdDcSvNKcnjTg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-208756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625496946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - 2021-07-05 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/208756#comment-208756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/208756#comment-208756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir nei vienam šito kaimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir nei vienam šito kaimo žurnalistui nekyla klausimas, kaip čia taip pasisekė mero bendrapartiečiui verslininkui tarybos nariui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=208756" token="lZVOXU-ZQR3VM0-gfQiJZGHoQXIjw_zff4qof0CwmJo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 05 Jul 2021 14:00:01 +0000 vyrredaktorius 2702 at https://www.alytausnaujienos.lt Li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je – tik 10 lo­vų https://www.alytausnaujienos.lt/li-go-ni-ne-je-ne-be-lie-ka-ko-vi-di-nes-re-ni-ma-ci-jos-co-vid-19-fek-ci-jos-sky-riu-je-tik-10-lo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13596" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13596) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_7539.jpg?itok=aHh5QbQQ" width="344" height="287" alt="Skiepai-Alytus" title="Gyventojus skiepijant Rotušės aikštėje bu­vo pa­nau­do­ta 405 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zės ar­ba 73,5 proc. Na­cio­na­li­nių krau­jo cen­tro at­si­vež­tų­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Yra sie­kis pa­nai­kin­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių</h2> <p>Bir­že­lio 30-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 20 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je bu­vo už­im­tos ke­tu­rios, dar du ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p>Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, nuo lie­pos 1-osios su­de­ri­nus su šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos ir tik 10 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je: „To­kie spren­di­mai pri­im­ti ša­ly­je ge­rė­jant si­tu­a­ci­jai dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Da­bar ko­vi­di­nė­je re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­do­mi du li­go­niai bus per­kel­ti į įpras­ti­nę re­a­ni­ma­ci­ją, nes jie jau ne­ke­lia in­fek­ci­jos už­kra­to pa­vo­jaus ir būk­lė ge­rė­ja. At­si­ra­dus nau­jų li­go­nių, ku­riems pri­reiks ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos, jie bus per­ve­ža­mi gy­dy­ti į San­ta­ros kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­mą Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę.“</p> <p>Kaip sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius, ne­li­kus ko­vi­di­nės re­a­ni­ma­ci­jos ir at­si­lais­vi­nus čia dir­bu­siems re­a­ni­ma­to­lo­gams, Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rius ga­lės grįž­ti į įpras­ti­nes dar­bo vė­žes.</p> <p>„Ir mies­to sa­vi­val­dy­bės, kaip li­go­ni­nės stei­gė­jos, ir pa­čios li­go­ni­nės yra sie­kis pa­nai­kin­ti CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių. Tuo­met li­go­ni­nė ga­lė­tų dirb­ti įpras­tu re­ži­mu, koks bu­vo iki šio sky­riaus at­si­ra­di­mo. Ko­vi­di­niai li­go­niai, ku­rių, kaip da­bar ma­ty­ti, ma­žė­ja, ga­lė­tų bū­ti ve­ža­mi gy­dy­ti į spe­cia­li­zuo­tas li­go­ni­nes, ku­rios li­cen­ci­juo­tos in­fek­ci­nių li­go­nių gy­dy­mui, o ap­skri­ty­je di­džiau­sia ir mo­der­niau­sia pa­gal tu­ri­mą me­di­ci­ni­nę įran­gą sta­cio­na­ri gy­dy­mo įstai­ga ga­lė­tų be kliū­čių teik­ti pa­slau­gas“, – tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</p> <h2>Iš 550 at­si­vež­tų „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zių pa­nau­do­tos 405</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sy­be ir Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru, bu­vo nu­spren­du­si bir­že­lio 29-ąją pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, su­reng­ti skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ak­ci­ją.</p> <p>Šiai ak­ci­jai vyk­dy­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras bu­vo pa­si­sta­tęs pa­la­pi­nę, ga­lė­jo vak­ci­nuo­tis ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Tam mi­nė­tas cen­tras bu­vo at­si­ve­žęs 550 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zių, o šia vak­ci­na už­ten­ka pa­si­skie­py­ti vie­ną kar­tą, kai ki­tų vak­ci­nų rei­kia dvie­jų do­zių.</p> <p>Bu­vo pa­nau­do­ta 405 „Jans­sen“ vak­ci­nos do­zės ar­ba 73,5 proc. Na­cio­na­li­nių krau­jo cen­tro at­si­vež­tų­jų.</p> <p>„Cen­tras šią ak­ci­ją įver­ti­no kaip pa­vy­ku­sią ir, sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, to­kia ak­ci­ja da­vė la­bai ge­rą skie­pi­ji­mo­si re­zul­ta­tą. Pla­nuo­ja­me kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, kad Aly­tu­je dar kar­tą, lie­pos ar rug­pjū­čio mė­ne­sį, bū­tų su­reng­tas skie­pi­ji­mas be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos „Jans­sen“ vak­ci­na Ro­tu­šės aikš­tė­je“, – tei­gė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.</p> <h2>Lau­kia­ma iš­kvie­ti­mų į įmo­nes</h2> <p>Šios sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras nu­spren­dė pa­leng­vin­ti pa­si­skie­pi­ji­mą nuo ko­ro­na­vi­ru­so mies­to įmo­nių dar­buo­to­jams.</p> <p>P.Ja­ge­la­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, kiek anks­čiau Skie­pi­ji­mo cen­tro dar­buo­to­jai, ku­ria­me dir­ba po­li­kli­ni­kos me­di­kai, vy­ko į di­de­les Aly­taus įmo­nes ir čia skie­pi­jo no­rin­čiuo­sius vak­ci­nuo­tis nuo CO­VID-19. Da­bar į jį, kaip mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ją, ga­li kreip­tis vi­sos įmo­nės, ku­rio­se pa­reiš­kia no­rą skie­py­tis bent 10–12 dar­buo­to­jų, ir Skie­pi­ji­mo cen­tras pa­si­ren­gęs su­teik­ti to­kią pa­slau­gą dar­bo vie­to­je. Re­gist­ruo­tis rei­kia tel. 8 612 46005 ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu po­vi­las.ja­ge­la­vi­čius@aly­tus.lt.</p> <p>Taip pat mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tras nu­spren­dė, kad lie­pos 10-ąją, šeš­ta­die­nį, nuo 8 iki 12 val. dirbs Skie­pi­ji­mo cen­tras, vei­kian­tis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.</p> <p>„Aly­tiš­kiai, ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ga­lės skie­py­tis ir be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos, kaip ir da­bar ga­li­ma taip pa­da­ry­ti Skie­pi­ji­mo cen­tre, vei­kian­čia­me tik dar­bo die­no­mis. Pir­mą­kart šis cen­tras veiks šeš­ta­die­nį no­rint su­da­ry­ti są­ly­gas pa­si­skie­py­ti gy­ven­to­jams, ku­rie dar­bo die­no­mis ne­ga­li iš­trūk­ti iš dar­bo. Skie­pi­ja­ma bus tą­dien tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis. Jei Skie­pi­ji­mo cen­tro dar­bas lie­pos 10-ąją pa­si­tei­sins, jo dar­bą šeš­ta­die­niais or­ga­ni­zuo­si­me ir vė­liau“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p>Bir­že­lio 30-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 24 tūkst. 249 ar­ba 49,3 proc. aly­tiš­kių ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė pa­gal šį ro­dik­lį už­ima 16-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Tos pa­čios bir­že­lio die­nos duo­me­ni­mis, bent vie­ną vak­ci­nos do­zę yra ga­vę 14 tūkst. 530 ar­ba 56,2 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ir ra­jo­nas pa­gal tai yra 4-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių.</p> <p>Lie­tu­vo­je bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze dabar pa­skie­py­ta 1 mln. 235 tūkst. 439 ar­ba 44,2 proc. gy­ven­to­jų.</p> <h2>Pa­gal ser­ga­mu­mą Aly­tus – 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 48-as</h2> <p>Bir­že­lio 29-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ti 104 aly­tiš­kiai ir 50 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Aly­taus ra­jo­ne tą­dien tir­tų gy­ven­to­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai – 30 ir 8. CO­VID-19 in­fek­ci­ja nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Ir tai ne pir­mas kar­tas per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas.</p> <p>Bir­že­lio 30-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 48-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ten­ka 12,2 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus ra­jo­ne – 11,6, ša­lies vi­dur­kis – 24,8.</p> <p>Bir­že­lio 30-ąją šia in­fek­ci­ja sir­go 9 aly­tiš­kiai ir 8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so mies­te – 6 tūkst. 984, ra­jo­ne – 1 tūkst. 755.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/20201209_121223%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/20201209_121223%20%282%29_0.jpg?itok=AB3Fs68L" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7387_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7387_0.jpg?itok=ffJxfV_T" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7404_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7404_0.jpg?itok=YwLTAPEq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7420_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7420_0.jpg?itok=gbklxysR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7422_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7422_0.jpg?itok=B2pAV6Jw" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7430_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7430_0.jpg?itok=obbTm94x" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7434_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7434_0.jpg?itok=7yPBVLa0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7539_1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7539_1.jpg?itok=Duh4tf-V" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7551.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7551.jpg?itok=-xJpk20W" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7565.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7565.jpg?itok=TN2ObotG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/li-go-ni-ne-je-ne-be-lie-ka-ko-vi-di-nes-re-ni-ma-ci-jos-co-vid-19-fek-ci-jos-sky-riu-je-tik-10-lo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2692&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aVEdtBpcd3OR3mrgzSa4VveYLlS27GX0KTpLqrqj5oo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209348" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601413"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:56</p> </li> <a href="/comment/209348#comment-209348" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209348#comment-209348" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209348" token="KqkHqwC-EtPmcQwlM7hz-AFYkHlA_Xm4T0UiHdEDZGo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206121" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625197034"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mikloas</span> - 2021-07-02 - 06:37</p> </li> <a href="/comment/206121#comment-206121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206121#comment-206121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The article gives me a lot…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The article gives me a lot of interesting information about this game. you can visit: to enjoy many new, exciting games.<br /> <a href="https://wuxiaworldsite.co/wuxiaworld">wuxiaworld</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206121" token="YlXCJUyHeOiyR0YwRusSlNMMUPIti7Zp-jbVo_AZo8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205094" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625128188"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Diuar</span> - 2021-07-01 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/205094#comment-205094" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205094#comment-205094" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The Pir­mą­kart šis cen­tras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The Pir­mą­kart šis cen­tras veiks šeš­ta­die­nį no­rint su­da­ry­ti są­ly­gas pa­si­skie­py­ti gy­ven­to­jams, ku­rie dar­bo die­no­mis ne­ga­li iš­trūk­ti iš dar­bo,<br /> <a href="https://findaword.co/">find a word</a> this tool online for free!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205094" token="QsEnblgj7_nWHWJ2PZJWMaFpwAbhtZ7dCZqsPjxGi4s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 01 Jul 2021 06:40:37 +0000 vyrredaktorius 2692 at https://www.alytausnaujienos.lt Bir­že­lio 29-ąją skie­pi­ji­mas nuo ko­ro­na­vi­ru­so vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je https://www.alytausnaujienos.lt/bir-ze-lio-29-aja-skie-pi-ji-mas-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-vyks-ro-tu-ses-aiks-te-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13594" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13594) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/1_0.jpg?itok=GiZUrTY1" width="344" height="287" alt="Skiepys Rotuseje" title="Skie­pi­ji­mas Rotušės aikš­tė­je vyks nuo 11 iki 16 va­lan­dos. Gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Jans­sen“ vak­ci­na. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Bus skie­pi­ja­ma „Jans­sen“ vak­ci­na</h2> <p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, bir­že­lio 29-ąją Ro­tu­šės aikš­tė­je Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras skie­pi­ji­mui nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­sta­tys pa­la­pi­nę, gy­ven­to­jus vak­ci­nuos šio cen­tro dar­buo­to­jai: „To­kia ga­li­my­be pa­si­skie­py­ti ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Tą die­ną skie­pi­ji­mas aikš­tė­je vyks nuo 11 iki 16 va­lan­dos. O gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Jans­sen“ vak­ci­na, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės.“</p> <p>P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tre bus spren­džia­ma, ko­kias dar tai­ky­ti prie­mo­nes sie­kiant pa­spar­tin­ti gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so.</p> <p>Šią sa­vai­tę vi­so­mis dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 16 val. dir­ba Skie­pi­ji­mo cen­tras, vei­kian­tis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Bir­že­lio 29-ąją čia skie­pi­ja­ma „AstraZeneca“ arba dabar besivadinančia „Va­xev­ria“ vak­ci­na, bir­že­lio 30-ąją – „Pfi­zer“ ir „Mo­der­na“, lie­pos 1-ąją ir lie­pos 2-ąją – „Pfi­zer“.</p> <p>Bir­že­lio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 48,6 proc. aly­tiš­kių ir pa­gal šį ro­dik­lį Aly­tus už­ima 16-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Aly­taus ra­jo­nas pa­gal tai 4-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, čia nuo ko­ro­na­vi­ru­so bent vie­na do­ze vak­ci­nuo­ta 55,8 proc. gy­ven­to­jų. Ša­lies vi­dur­kis – 43,9 proc.</p> <p>Tos pa­čios bir­že­lio die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma ar­ba dviem do­zė­mis pa­skie­py­ta 18 tūkst. 810 ar­ba 38,2 proc. aly­tiš­kių, vie­na do­ze – 5 tūkst. 108 ar­ba 10,4 proc Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 11 tūkst. 252 ar­ba 43,6 proc. ir 3 tūkst. 151 ar­ba 12,2 proc.</p> <h2>Ser­ga 16 aly­tiš­kių ir 8 ra­jo­no gy­ven­to­jai</h2> <p>Bir­že­lio 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą CO­VID-19 in­fek­ci­ja yra 46-as, Aly­taus ra­jo­nas – 37-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 16 šios in­fek­ci­jos at­ve­jų, ra­jo­ne – 19, ša­lies vi­dur­kis – 31.</p> <p>Bir­že­lio 27-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ti 34 aly­tiš­kiai ir 16 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien PGR tir­ti 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai ir 3 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nei mies­to, nei ra­jo­no gy­ven­to­jams CO­VID-19 in­fek­ci­ja nau­jai ne­nu­sta­ty­ta.</p> <p>Bir­že­lio 28-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 16 aly­tiš­kių ir 8 ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo šios in­fek­ci­jos mies­te – 6 tūkst. 977, ra­jo­ne – 1 tūkst. 755.</p> <p>Tos pa­čios bir­že­lio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 20 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 7, dar 2 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/1_1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/1_1.jpg?itok=SLnPF5w3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/bir-ze-lio-29-aja-skie-pi-ji-mas-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-vyks-ro-tu-ses-aiks-te-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2684&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_n59OfPowqwzYuLweRRaFRchwkgON_lbfSj3F-NWsD8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212064" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626437915"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>heaven jennifer</span> - 2021-07-16 - 15:18</p> </li> <a href="/comment/212064#comment-212064" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212064#comment-212064" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">great work amazing post. …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>great work amazing post. <a href="https://www.justamericanjackets.com/product/karate-kid-cobra-kai-red-jacket/"> cobra kai halloween jackets </a>i loved it.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212064" token="FGi8bi1q6lksLb1UwQmD9nNavN-X82jPCmAKgoR2_vU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209357" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601764"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 23:02</p> </li> <a href="/comment/209357#comment-209357" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209357#comment-209357" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209357" token="RSOzXsGh3KUrp5HaJPu_jzoZ3xd6rN6e5t7tNxRBC-Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206569" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625220615"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mildred D. Brown</span> - 2021-07-02 - 13:10</p> </li> <a href="/comment/206569#comment-206569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206569#comment-206569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">COVID-19 vaccines are safe…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>COVID-19 vaccines are safe and effective. Vaccines cannot give you COVID-19. You may have side effects after vaccination. These are normal, and should go away in a few days.<br /> <a href="https://www.themoviefashion.com/product/suicide-squad-2021-harley-quinn-leather-jacket/">Harley Quinn Halloween Costume</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206569" token="Oo9ZjwDKIiRslJKKpfa13z7MAqOtp46sQSpW7TPOsI4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-202865" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624954870"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ar </span> - 2021-06-29 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/202865#comment-202865" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/202865#comment-202865" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar mūsų miesteliui naują…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar mūsų miesteliui naują vakciną išrado ? :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=202865" token="TXSXu3L_3a8UfGyl5izDflgH6MrN0DMp-xLDT5CESOw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jun 2021 06:41:33 +0000 vyrredaktorius 2684 at https://www.alytausnaujienos.lt Atkurti dantys – sugrąžinta sveikata ir gyvenimo džiaugsmas https://www.alytausnaujienos.lt/atkurti-dantys-sugrazinta-sveikata-ir-gyvenimo-dziaugsmas-0 <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Raleway-Bold, sans-serif; font-weight: 600; line-height: 23px; color: rgb(10, 1, 56); font-size: 18px; text-align: left; position: relative; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img alt="SUJUNGTA" data-entity-type="file" data-entity-uuid="feaab530-a717-47ab-9ef8-d23158f8693c" src="/sites/default/files/inline-images/Graphic1.jpg" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; vertical-align: middle; border-style: none; width: auto; height: auto; max-width: 700px; padding: 1rem 1rem 0.5rem; display: block;" /></h4> <h4>Apie šypsenas</h4> <p> Ne tik akys, bet ir šypsena yra mūsų sielos atspindys. Ji gali ištirpdyti ledus, bendravimo pradžios nejaukumą, nutiesti kelius į profesinę sėkmę, draugystę ir partnerystę. Jei negalime pasitikėti savo šypsena, jaučiamės nepatogiai, negalime atsipalaiduoti ir tikrai prarandame didžiąją dalį bendravimo smagumo bei laisvumo. CLINIC | DPC klinikos gydytojai – labai laimingi, galėdami padėti pacientams užtikrintai, nuoširdžiai šypsotis, išvengti fizinės bei emocinės sveikatos trikdžių ir kurti įsimintas šypsenų istorijas.</p> <h4>  Prarasti dantys – ne tik estetinė problema</h4> <p> Dantys – sveikatos garantas, nes jie yra svarbi virškinimo sistemos dalis. Ir tai tik viena priežasčių, kodėl medikai pritaria, kad praradus nors vieną dantį, ilgai nelaukiant būtina jį atkurti. Sugedus dantims arba nors vieną jų praradus, netenkame gyvenimo džiaugsmo ir žalojame sveikatą. Varžomės šypsotis, sunkiau mėgautis maistu, atsiranda dar daugiau odontologinių problemų. Be to, ilgainiui gali imti silpti organizmas, nes blogiau sukramčius maistą tampa sunkiau įsisavinti reikalingas medžiagas, atsiranda virškinimo sistemos sutrikimų.</p> <h4> Efektyvus ilgalaikis sprendimas</h4> <p> Šypsenas kuriančio CLINIC | DPC klinikų tinklo gydytojai odontologai Simonas Bankauskas ir Remigijus Laurinčikas aiškino, kad netekus dantų ir ilgesnį laiką jų neatkūrus, mažėja kaulo kiekis, šalia esantys dantys krypsta į defekto pusę, priešais esantys dantys išilgėja. Netekus daugiau dantų, keičiasi ir žmogaus išvaizda – įdumba skruostai, lūpos, dėl to nosis ir smakras atrodo atsikišę, žmogus – vizualiai senesnis. Kenčia ne tik žmogaus išvaizda, sveikata, bet ir savivertė.</p> <p>„Kuo daugiau dantų netenkame, tuo labiau apkraunami kiti. Dėl to dantys migruoja (juda), keičiasi sąkandis ir jo funkcija“, – pasakojo gydytojas odontologas S.Bankauskas.</p> <p>Dantis atkurti galima įvairiais būdais, tačiau efektyviausias, patogiausias ir labiausiai tausojantis kitus dantis yra implantacija, kai į žandikaulį įsriegiamas atitinkamo ilgio implantas, prie jo pritvirtinama atrama, o ant jos – individualiai pagamintas vainikėlis.</p> <p>„Atkuriant dantį implantu nekenkiama greta esantiems dantims, pavyzdžiui, jų nereikia šlifuoti, kas yra būtina gaminant dantų tiltą. Dantį atkūrus implantu, toje vietoje tiesiogiai stimuliuojamas kaulas, panašiai kaip tai vyksta esant natūraliam dančiui, sustabdomas žandikaulio nykimas“, – kalbėjo gydytojas odontologas R.Laurinčikas.</p> <p>Be to, teisingai laikantis individualios burnos higienos ir reguliariai lankantis pas specialistą profesionalios priežiūros, implantacija, kaip rodo praktika, yra ilgalaikis sprendimas. O tai puiki naujiena!</p> <h4> Į darbą – jau kitą dieną</h4> <p> Minėtų medikų ir jų kolegų atstovaujama klinika turi kuo pasigirti – per veiklos dešimtmetį atliko daugiau nei 30 tūkst. implantacijų. Nepaisant implantų populiarumo ir jų naudos, nemažai gyventojų, kuriems tokios odontologinės pagalbos reikėtų nedelsiant, jos vis dar vengia. Tą lemia niekuo nepagrįsti mitai.</p> <p>„Visų pirma, žmones atbaido intervencijos baimė, bijoma pačios procedūros. Tačiau jos metu naudojami skausmą malšinantys vaistai, dėl ko ji yra visiškai neskausminga, o pacientai gali jaustis tikrai komfortiškai“, – ramino pašnekovai, pastebintys, kad dauguma pacientų po procedūros pripažįsta, kad baiminosi veltui. Klinikos gydytojai pabrėžia, kad jiems labai svarbi kiekvieno paciento asmeninė istorija – prieš pradėdami gydymą, kruopščiai sukuria ir išsamiai paaiškina sveikimo planą. Bendradarbiavimas su pacientu, jo nuraminimas, procedūros etapų aptarimas – ne mažiau svarbi CLINIC | DPC gydytojų darbo dalis nei pats gydymo procesas.</p> <p>„CLINIC | DPC klinikose pasitelkiamos technologijos ir medžiagos plačiai naudojamos visame pasaulyje. Jos patikrintos mokslinių tyrimų ir laiko, todėl itin patikimos“, – sako gydytojas odontologas S.Bankauskas.</p> <p>Implantacija vyksta taikant vietinę nejautrą. Pacientams, kurie labai bijo, siūloma ir sedacija – dalinė trumpalaikė narkozė – sumažinanti baimę ir nemalonius pojūčius. Implantuojant vieną dantį, operacija paprastai trunka apie 30 minučių.</p> <p>Gydytojas odontologas R.Laurinčikas pabrėžia, kad pojūčiai po tokios operacijos dažniausiai būna net lengvesni nei po danties šalinimo. O paciento darbingumas priklauso nuo operacijos apimties ir individualių organizmo savybių. Kai kurie jau kitą dieną gali eiti į darbą, kitiems pooperacinis laikotarpis gali užtrukti ilgiau. Dažniausiai nemalonius pojūčius sukelia gyjančios dantenos, tačiau gijimo procesas burnos ertmėje vyksta itin sparčiai ir po kelių dienų nemalonūs pojūčiai atslūgsta.</p> <h4> To paties vizito metu</h4> <p> Dar vienas mitas, su kuriuo susiduria specialistai – neva dantų negalima atkurti per vieną dieną, nes tai per trumpas laiko tarpas. „Laikinus dantis galime pagaminti jau tą pačią dieną“, – tvirtai teigia CLINIC | DPC gydytojas odontologas S.Bankauskas.</p> <p>Taupant pacientų laiką ir tausojant jų sveikatą siūloma vienmomentė implantacija, vykstanti to paties vizito metu iš karto po danties pašalinimo ir netekimo.</p> <p>„Jos pranašumas – maksimaliai išsaugomas dantenų ir kaulo kiekis, sumažėja chirurginių procedūrų skaičius, išvengiama kitų dantų padėties pokyčių, lengviau atkuriama natūrali estetika bei dažnai išvengiama kaulo priauginimo procedūrų. Ji rekomenduojama, kai dantį dėl tam tikrų priežasčių reikia šalinti ar jo netekus, kai vėliau bus planuojama jį atkurti, arba kai dantys yra matomi pacientui šypsantis“, – aiškino gydytojas odontologas R.Laurinčikas.</p> <h4> Efektyviausi dantų atkūrimo metodai</h4> <p> Kiekvienas pacientas ir jo gydymas – tarsi graži istorija. Kokią geriausią išeitį šiuolaikinė odontologija siūlo pacientams, kurių didžioji žandikaulio dalis ar visas žandikaulis yra bedantis? Tokiais atvejais rekomenduojama „visi ant keturių“ gydymo metodika. Unikali „visi ant keturių“ gydymo metodika skirta daugumą ar visus dantis praradusiems žmonėms, kuriems iki šiol buvo tradiciškai siūlomi išimamieji protezai. Taikant šią metodiką vieno žandikaulio dantims visiškai atkurti yra naudojami tik 4 implantai.</p> <p>Šis būdas dažnai padeda išvengti sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų.</p> <p>O apatinio žandikaulio dantims atkurti reikia vos 3 implantų, ant kurių ir tvirtinamas dantų protezas. Atsižvelgiant į individualią situaciją, ant šių implantų dar tą pačią dieną gali būti uždėti nuolatiniai dantys.</p> <p>Visiems šiems prarastų dantų atkūrimo būdams naudojamų implantų medžiagos yra biologiškai suderinamos, o jų spalva ir kontūrai visiškai nesiskiria nuo natūralių dantų. Be to, protezai ant įsriegtų implantų ne tik atrodo, bet ir tarnauja kaip tikri dantys.</p> <h4> Naujos kartos keraminiai dantų implantai – jautriausiems pacientams</h4> <p> Kartais, dėl polinkio į alergijas ar lėtines ligas, žmogaus organizmas yra linkęs implantus atmesti. Tačiau šiandien turintiems jautrią imuninę sistemą ir norintiems atkurti sveiką šypseną yra sukurti specialūs implantai!</p> <p>Naujosios kartos cirkonio implantai – vienas saugiausių, patikimiausių ir ilgiausiai tarnaujančių dantų atkūrimo metodų. Cirkonio dantų implantai yra itin patvarūs ir natūraliai atrodantys. Vienas pagrindinių cirkonio implantų privalumų yra tai, kad jie į organizmą neišskiria jokių dalelių, galinčių sukelti alergiją. Taigi, rinktis cirkonio implantus, visų pirma, rekomenduojama į alergijas linkusiems pacientams. Šie implantai yra biologiškai suderinti ir tinkami net po onkologinių ligų gydymo.</p> <p>„Kiekviena šypsena turi savo istoriją, o mūsų tikslas ją atskleisti. Vieni pacientai itin jautrūs skausmui, kiti – galbūt linkę į alergijas. Kiekvieno dantų būklė ir situacija taip pat skirtinga, tačiau tikrai visi gali vėl plačiai šypsotis. Atsižvelgdami į kiekvieno individualią situaciją, esame pasirengę ir sugebame padėti atkurti tinkamą dantų būklę. Mes – už drąsias, atviras pasauliui, kupinas pasitikėjimo šypsenas!“ – su šypsena pokalbį baigia S.Bankauskas.</p> <p>Lengvai pasirūpinti nepriekaištinga burnos higiena galite, naudodamiesi kokybišku irigatoriumi. Daugiau apie juos: <a href="https://waterpik.lt/" moz-do-not-send="true" target="_blank">https://waterpik.lt/</a></p> <p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; line-height: 1.88; color: rgb(10, 1, 56); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img alt="REKLAMA" data-entity-type="file" data-entity-uuid="01cc6897-f7a9-40f2-8eb5-5151998a77f3" src="/sites/default/files/inline-images/maketas%20alytus.JPG" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; vertical-align: middle; border-style: none; width: auto; height: auto; max-width: 700px; padding: 1rem 1rem 0.5rem; display: block;" /></p> <p class="text-align-right" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; line-height: 1.88; color: rgb(10, 1, 56); font-size: 16px; text-align: right; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> Užs. Nr. 0112</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/atkurti-dantys-sugrazinta-sveikata-ir-gyvenimo-dziaugsmas-0&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LdPdIhLI0jkZ4Nygvwt6So8QAYz-rZPt7uvAgJvhJiQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Jun 2021 08:09:37 +0000 vyrredaktorius 2673 at https://www.alytausnaujienos.lt Berniuko netektis tėvelius paskatino organų donorystei https://www.alytausnaujienos.lt/berniuko-netektis-tevelius-paskatino-organu-donorystei <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/donoryste601763-276667-1287x836.jpg?itok=bdZzAI93" width="344" height="287" alt="donoryste" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Birželio 21 d. LSMUL Kauno klinikų reanimacijoje konstatuota vaiko smegenų mirtis. Medikams teko pradėti patį jautriausią pokalbį gyvenime – užduoti klausimą – ar Tėvai sutiktų, kad jų vaikas po mirties išgelbėtų kitus sunkiai sergančius žmones. Nepaisant itin sunkaus vaiko netekties skausmo, šie kilnūs žmonės pasiryžo donorystei.</p> <p>„Negalime suvokti skausmo, kurį šiuo metu išgyvena mirusio berniuko tėvai bei artimieji. Tačiau tikime, kad sutikimas donorystei įprasmino šią didžiulę auką. Nuo šiol berniuko dalelė toliau gyvens trijuose žmonėse. Dėkojame, kad išgelbėjote tris gyvybes – tris pasaulius“, - sako Artūras Bagotyrius, Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktorius.</p> <p>Visiems recipientams laukiantiems kepenų donoro kiekvienas skambutis priverčia suklusti, o gal žmogaus artimieji pasiryžo ir jis galės gyventi. Juk dar visai neseniai net ir Lietuvoje į kepenų transplantacijas žiūrėta labai atsargiai. Tuomet ligoniams, kuriems transplantacija neretai yra veiksmingiausias gydymo būdas ar vienintelė viltis išgyventi, gydytojai galėdavo tik konstatuoti nepagydomos ligos diagnozę. Šiandien šis itin sudėtingas ir svarbus kiekvienos grandies medikų komandos darbas, jau gelbsti daugybės recipientų gyvybes. Tiesa, vaikams kepenų transplantacijos vis dar atliekamos užsienyje.</p> <p>Svarbu tai, jog kepenų transplantacijos laikas, skaičiuojant nuo donoro organo paėmimo iki jo įsodinimo, turi būti kaip įmanoma trumpesnis (pageidautina 4-6 val.)., todėl kiekviena minutė itin profesionaliai gydytojų komandai labai brangi. Šiuo metu kepenų transplantacijos laukia 89 recipientai, iš jų 13 vaikų. Ir nors vaikų donorų atvejai - reti, tačiau viltis sulaukti – didžiulė.</p> <p>Inkstų transplantacijos šiuo metu laukia 118 recipientų, iš jų ir 3 vaikai. Vienam vaikui šiandien atsiskleis galimybė pagerinti gyvenimo kokybę bei nebūti priklausomam nuo dializės procedūros. Antrasis donoro inkstas bus įsodintas suaugusiam recipientui.</p> <p>Vidutiniškai per metus Lietuvoje skaičiuojami 3 vaikų donorų (iki 16 m.) atvejai. 2020 m. – 3 vaikų donorų atvejai, 2019 m. – 2 vaikų donorų atvejai. Tačiau recipientų, laukiančių organų persodinimo skaičius, ypač vaikų, kelis kartus didesnis už atliekamų transplantacijų skaičių.</p> <p>Paaukotas donoro organas recipientui parenkamas pagal tam tikrus kriterijus: ligos sunkumą, kraujo tyrimus, donoro ir recipiento ūgio bei svorio suderinamumą, kitus medicininius parametrus. Todėl vaikų organizmas dažnai geriau priima donoro vaiko organus. Šiuo metu Lietuvoje organų ar audinio transplantacijos laukia 20 vaikų.</p> <p>Pareikšti sutikimą po mirties transplantacijai paaukoti organus ir audinius gali kiekvienas pilnametystės sulaukęs asmuo. Tai padaryti galima užpildžius sutikimą internetu https://ntb.lt, visose gydymo įstaigose bei „Eurovaistinės“ vaistinėse.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/berniuko-netektis-tevelius-paskatino-organu-donorystei&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2666&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xhzKKdb4pN-X3m0bq6s2DrFiCA44MU9DH7_KUzwuIWM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Jun 2021 07:57:31 +0000 vyrredaktorius 2666 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip dažnai turėčiau plauti plaukus? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-daznai-tureciau-plauti-plaukus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/68-13591" rel="bookmark"> Nr. <span> 68 (13591) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/plaukai%20apk.jpg?itok=jtLVFciV" width="344" height="287" alt="plaukai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kaip veikia šampūnas</h3> <p> </p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Pirmiausia, pagrindai: ką daro šampūnas?</p> <p><a href="https://vitrinapro.lt/18-sampunai">Šampūnas</a> sulaiko riebalus, todėl jei jį naudojate per dažnai, galite išsausinti plaukus ir jie gali lūžinėti, sako gydytoja dermatologė Angela medicinos mokyklos Niujorke dermatologijos docentė.</p> <p>"Plaukai gamina natūralius riebalus, vadinamus sebumu, o šampūnas yra emulsiklis, kuris surenka ir sulaiko riebalų perteklių, nešvarumus ir produktų likučius, kuriuos vėliau išskalaujate, kad išvalytumėte plaukus", - sako A. Lamb.</p> <p>Dažniausiai šiek tiek nešvarumų yra gerai ir natūralu, ir tikrai norite, kad plaukuose liktų šiek tiek aliejų.</p> <p> </p> <h3>Kas turėtų kasdien plauti plaukus šampūnu?</h3> <p>Ekspertai sutaria: Goh sako, kad tik nedidelė grupė žmonių turi šampūną naudoti kasdien, pavyzdžiui, tie, kurių plaukai labai ploni, kurie daug sportuoja (ir prakaituoja) arba gyvena labai drėgnoje vietoje.</p> <p>"Jei jūsų galvos oda riebi, plauti reikia kasdien", - aiškina ji. "Kartais žmonės galvoja, kad jų galvos oda sausa, nes turi pleiskanų, tačiau tokiais atvejais taip pat padeda dažnesnis plovimas."</p> <p><img name="Picture 2" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA3MAAAITCAIAAAAiqNLDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOwwAADsQBiC4+owAA/7VJREFUeF7s/VmPbcmSJobFHHGGnG9NXVXsIhvdEkQQkrpLDYJNib+jRVAUX0gNECBBD4J+n6A3vRAQRKlruPfmnTPzjDHHjkH2fZ+Zufka9l47Ik7e2921cmWcvdf25YO5mfnn5ubmu//dv/7X+wcHe7u79w8P9/f3u7x2dnbsCz7t7eHzw4P9tad7+NNdSmx/lUaXMuFP/jhy9V+Z2fB62H0YPEb5yGVvN36opezs3tcsLOH+3r41AtVEHfB3kKDWcFwB1bw9t2JLi0r6Yc4lGetbLvtmtBnnY4myUYNqzhAnqWqdgFcf7N7ZOTw6/uzLL41Ct3d3SLG3e3h4uLe3Z4S643V7e2vd2oq4b5WpxLTkmYY0bBeS8a37h927+/vV3f0XX3xxcnJiTyIHpFfDregBzS3NzfX1w/2t0h9ajXEd3dyurm9u7m69XHBX8pKlJBXJQ86QynZA3nEn1gRGoYf7u5vrq9/88ttf/t2/uT59v/Ng1Fg97FihjQ4ilFHp9v5utbq7uVnd3Nze7zxYWw737QI/kbT+L+sR1W61O3i4NyFa3d/fWS73d0aT+4PDg8PDY2NL1fOh4yh/OGiCiDBOX5PtURxbS0mjQT75RKJrlC8CyhZUPgO5PQcTw4cgTpfG64RnYOkoUD017h3pitocsiXIajnsk0+Mpkizt08px19dRmr83W/S5NzFTtu1LjHislFKtreDJ0qDbsN7og++GP3z897hgb1htUeiA3uTBTHVLjKJF/1V/CBSsVbZVCd+lEJhjl9BaZMXSH3jsayeUzE6A72ivmF6EY25e1mgNRPf91I56O78aqQrKSXIIDW517Juol3UgjVtxI1MWVRXY6DSMCpnvGvPrM02hnRNTr6Y1mlokdLb36SfmG5igLAixq3OEuND0z/UY16fsYDUrJxzaqfM0bc87/XnZMNraiNmN0o6J1j34/H49V5As25GhGkie1nKKjOsDe9Lad1YeYwM6UWDo6Nu5A/7QhEzDgPHQsVZbcC2o2u3POwIVTq2G5jEqRo+csACS1kxY+K0yqu1ffmsPwULDEAmTk6eYdFGMfLjNAeipyIjA0hZaG0/ZH/z5W/UykB4YhSWvlJWFE7l2cBYlNDqULKa5hy9wt+km7KeVPkT1yRbktrTTdzdsVH06vLu49vbt79xHQwNyx7qGDExpevbTtqbVlWNQ7F2Gta61XRPN0BIU/sVGbvitoSZVso7NS/VL6q35nLaMbNKqFrV9TnM/6qqbbi7QjmsOjKaytfIMnHPlDGpaL24tYpmoFJBmrgnG8uubNTDIBxsNEgvVs6HY85s6R1RqUvLBfYYXszTn6+X0Ln651vQLUEjZSoumsk2fyLaMIl2RoWQT452rAA7mQ20f20su71dGVw2oG+3XfPFtVpUrppr8ogvAnmIycpVud1VyQPmhAavUFBwXUc9tPZBtzXFUuoOhFbSMmUd96OvRp3bV6l1SmGnqjdSeO0DR66GCUhgVNxUCbRJAeiW2GguzYDcOliJLNXjyiya4TixIVC83On61ENrZKuRvbKrxjJmSEK2a9xH/puAMNNjuoh713Bz3pqQTGoLpRdZdNtbGJ8pwjYk8favA9YintY1pV0MGdiI4/VBlZA/ZAKsETnXTqeYIE19y6eII64GEmXzxWhm2rAbHLdW5CfqKRmkrjXwM2DYzdpJxQ3UAnNsBoH1nZh82wnU1BejoXrWiWkTLdKqcOY0t3Scoz7obzW7SlBm1HMdO4f3YNrDZMAwnF9JIdkHgzSagR3gM1jUO8jqbrzmLQjV0RMKuFO3nvPtroGqs1hwv3KpmNlp5YJghMqX0fxUUGUMUrVdeC299J2xKzHI+oGvq/xoor6WLbsfVczC9E4Zps5OjK68txk07BqAsyKxEK+13hoEcnBg8jtEqVPbYq3KYBJPzYT9mp7FzbbA6ToakKwHrWa79/dm09q7Fwq2L2S0NgpiRtKYdTmZplJWHLkwpy7ZkikAaNdeWtqvj6nN1u/8QVVmSyaab6xsKktgk3RWsHh+UNYL+3ZrovsLJXvOWCb6wubNDcSorsNU+j7ZjxoWMInnh3szmm8aHR/blsn3tmSuHoE+a03WZqaR20h9h//MbEzAXWrDn9eA/mHujudpkCQKWEeIEZONGaHqKGGVyaHZq6GZT3wpsyA3k9TabughFbO3b3ZV3jDAOh510FdHvNHnyfRCzLTUcmiFZXY4Rwh5XM8Do8rTilVu4Qw3DYpuHCGHM/AJWMxKMZ3+xTAJ9MrHM7esy34Nqo5SR81cS7x1P6oBa66FZbVKgmyyp6uxtPlNI7zUQhO2OqGLYduL0hrUeRshRxUD37uidqz5AIhJ26Q0niAjpgfBANuUI33K/rIloVph5UJVDWJxGok1B7tVMciKA18X0+79Zf3dIObWtd78gquPoQT0MjFTT5d/8habCgLZt4kOB5kWVaZKuord/NrjUsTKtq3cAe1K48suXdTlI2uQFHtc3ZKxJHzbXmRI74ZJfn1UrtvWAj1eJ5Fbvz/1Amuuu2epHOCiwerHZ+mIrEilGzTC+oF3Sg7UL5XBnoUsGzORkiLNotoxoXT93tbLOJwtZDuoWmrbclmG+/u2/L13cAgHk4ODA9ObMAiZnYJzTo4lvHG1OX17XlYfNzZtnGBLxaGBYXw/J9zHqhlnIPbBjLjmZ3BjDge3bsoVP5gXARwJCDyliGL0XUcDRyWBANDF/eKIiwAtF2sy8mQVR6D4oQby6YUjNQ5nlojr9d4KgGVNMGQs2YRNipGpCuyk5JrZcvKuL6bhDRbcMrBNQnbVebLcVgFDMcNyjevNAA6jWybj+EeIb09hX3XA2MHLQUkQNZJOrj3DX2lBn3jegT0BTLYC4COATuXn1u21BAEat3+PSOC6m527Btwja8FomO88l332Uu3BZAK003426tH8Zx8eTCHYRHTflIZuvxI6c66Bn4pJWpCru7MahSAOwUHg7mocizxhYtJlDYCmEqTxWQ4wHw2kbpLkZ6LBAaoObUbEGfdc73vlNY6x/8UCMqS1JrgtrhloY/Lhts9qp+/7sGI6/2UOhKnlY2EFKRLl1Q+w1ccv2WHooZwTOviuGbNRg+zakyCpqxRUKXKmkBpJaS/G7Ss2VE7E2bl4MDWnEvdn/6fI1yfZ9+N5lPpnfI9NLyrITZOmwO/vDVayv3ovyUcMaX8wryzEBc9WX46Yup9pPJ5vQVO1a4sSA/1BXbVCzt8/Yv1gHxDFeltVXRivg0FftQXU5AyNiz50+9szWLl/CA9Lw5Y2jExdvYtwSfFMXPQjkndJUVI65vO7Wtn/t7BcFnmRNVMPl8iROkvl1s8zpN5cQc8sRrucnXZvcgDOWZ3mVqoAtKpQZQDLzUWOKt+G+FDmSzJJzZ81GRAHzxevzQ1KnLTxS460CAG2l/nNW75c82RKTbREuHROXSQFjokIc/hugzXrSffMGrJb4+1BTuNT1ShQrzfZ0NS9oUTxQtY5qtdP/FrrRo0rKiqLlxwNW6qUXtS0JazHWUt4MNNMeMHOvl9E2Bmqf6IXu9nFuDlra9cr7uWcuUWmrcs20Glc+mx93GhDZ4BmS5ouqWQyld9YTw74wb/GpHko/jND31zV3UZp+z3u7mAq+N//6/81h0MYL+3CB/oUdwYmZ9HwCpng7bFgiC1SR9TBoHO1HEmUs1RT4kPJme5G0hGtGCuO+qSOB+OMqsuRTfxnGKY912aXOhQ1a6UvmbnaHdVhqHWiLFfbw26Wi4XEL/11uIPn9RdfQEXBUIHpLU1lexyr5ekHQ1Bb8J3xL66Deh3d2cB4/UHZ7nzxxVdHJ4c0RGFfTjXX12ZiPspJixmqDFaAEDZv39/XDp5r2K9u7u5vO8oQ/amFam6nH/lsslOmRwuCftvB86tvf/rbn/39zdnH+9uru4eVlnLUTBnsxfyGba5Xt1e2sci24NzbFBGzxwMjKddbVaGKLcy5vEpvqxhWe82fCpP+bIV9qjt46l6Kun+iNARWjmFjta+iKJ1Rw2OYpxjVESuUtRzauRw3RUr/dSzji4Z7CS/Blkax6C/jG6Pq7e2dPTk4ODQGsL1cRt57boVSXwCUH2I3oRHKDCf2OWshx0ERkIK+u28244BN0FZuvgLc4ZqjMxHMLrm4ZJ15eGhvw2cLphnrW18tlvZgfrADJK3sewpemurJoDFI6wOxc9Y2Wz23iWR64Ed7podnW2CaZPu5h2YCnvzJzGv5vG41gC1t8mrpO8wfDbTcCIDATs6UabptBXGvoZOU/cfPUFrchYVHS1pHM6YnrLXhiGWtMaEz7gIfjXMDx7SnLYHbyPmT+4YRpu5xnVdkxDfi3sHV7V0DstWmFtjglVIaLz6bJqWPpRileYDXUbUJLGYqo509mnlxG00bPmTbtbabd7KLHtMVJvTPfRdS6WmPiPcIx66gcq42eP2Do0Lt+9oLdv66IrWsMP5GTxfxJEGybqXE0iWcmmmzTlfPSnSkYQLOJEAFPqmz1LrNazqfPvmkFuROJW8I54yVfyd4tc6TVX8fuRZL7biq0SnJLE5nbaIqlyv8moN4dTwm0vliWKeufTXfuW7AGlN2k1hS1+7D6vb+44e7t98fnr+VjIkRB6N2rcFiCg3bHGUuUh315TkA0VO1+7Z1GWvyWvhT9XMSyNC18PWtkqmDpL8xfkomNF0v8sHSn7cKVVPLPrddASLHEqLM7TrbilDjxJX912ZVkCNhWW5WicovaYShZ+J7c3yXF9FjjUaPanUbnOZe9zbMNWVRE7erGomgRR75Ezoa41DIBcXwL9TEzDcyb1fIMPX6dkx2aCc2WtQ2jphSx1HYBC2fV/aeRoNnfHtMTnvio1oWE703s8poxKRFNjQXv4zX4aom7T5PN4eDE2GJIwCZBh8/NgDzLqCcK16qX01KsOulYPeeZOBr95NYoD9dZw6HEsw26XHour+4bQQrxgr4+vFIM65059ACt8aTBU23JHK7xEAgy4LmYyABhXnsDbIs2/XqefLXhRX2d3tYs+TdLcCPaN68BcTt69ukNYrRVTTM+vFzSROQ2dzAML80MZ1zPg2kUZfMhU84gzKbZTHUoX1hs2zoIaDKtjZLTmN5qRLxeYnNsrWqaurpbYxeBCQlAfRYv9cnc9p/gc2SCqK/YGXRTMX1S9clk1GH6qRzpAMnelQeTGI/OvIg8szdzsPh8cnrzz7H/jGksOqbkQ1+MFx73MJmaXVIs2U3qfNYJzRbwmZpRr7dr7788uD4gJMVGEQ32izNOmn7NlDEJpulWOUZbZbWLdeXl7/8+d//7tufrs5P7+6uEHXIbRs0dcTFzw+rm9vL6+trs1k+PJgF+NDhkA+A5GFaDak5ze6fGrl2omyVuiox54arynWFM6dsltQQTOODeizRpmd/2cwfwkfLSUTfqAbFKZ05sUFA8rVYwaoJ/aZXcyszzsGKt/1ETy565Zs5GN5eboiVkxcHYKM9PM+SjOttlnC6anrG3ZosH+M3qwr6yITnAYUq6hB3BnBXgO8ioEuZ9puCAzXKurKnVUeGUNSK/InfqkWqTu0qJ9AoNEs4ZVUNHjIZTVyfwGZZS5mzcTb7X28aquMlzMPO69tZwWl8KyaPqXZ3xOTKzFisDOOQijDaObh0eCfEU8y0HOZtxy0yUSQ19o6iQMg2KYPjrsd/kciObJzgN1hJGf8rEph65Lucx3pNQpyRXgFrYO+pxki4rSKHASFKXIueLnJIREaosb0aw2pD+b0Cn6awiWMA8ZK/DTIjTnOae/AYGau40ECxZcPsNgVvDx2eIk1zZ7dRo4S0K/bLvmHt26D+M8m8UzgwZZKm/ZQJ+6ITwP7rNNyKmH7szY4gw/TKzfs9ggS1Cttelk1mpoG9c9DY3BuqtkwGeNJYUFs5qatr1ZNoA+LU0vOnAQVl0NWv0oeRm9ksb+5P39+++f7g7M3cgu9cp//D844Cmm9IzHPi8SPRKDRKFjc5JD13ZbSf8d+mSwEDVWORSO7O/qRQrRKQr2RL9cuQwOP5iTa1Rs5kjE2aZWtSDslf67l1Zp/6hZxS2geb9MD59NCChAJQYqGZl9zlA8q1wenRdVsiCJNpgk9+VA6vNXl2Znk0Dde9OCMyc9auue5Y0k1b1r9aK4XytMYyuGlljE4GwipVyecbi+5Sjjbz1SlinxXDDqX+4dBB7TKgxwx5ZEqXBivmpp6LfFK0sQmZQJLIQL9LLlbYm6yyfFuIF0xbtO/61zSMvkZrcMySUkua1tw5k9uzKd7FbKp+qcp/I6xc2mptzJ+KGxoD0+Ja+gub068nIDo44g2z/0vPo0to5gpahD080mgsjVn6kAiZU/3g3KRdtsVKmgaAybc2PsxsxcQzd+vUJ3KV8neyDEtzOrh0D+BG9FdpkafXE3WrrwFNtmMTLdgpoThgOHFDmOc/p46msh30aHZ0n7ZZg4wqmGBhPt7ihKfBclxCU1sxd1yvWQqJ0m60TvRqiS1dal6P+DWct9J7Eq6ok+ZG5eMz0ZwMcxVvcMMetgkIKEGTublgKmN2mZA2bgYsyiur6iA4nWtQKkRbAyY/3UMtDVyKhLg1oCy5NnFm/u6ZWYxjgl4SATVBdchkVDS0woctuMyP2/BjoetlHalmJ73v07kI9FiLts+awvu+OqYHHTI0awVGjNJYFk9BC0byQzYt8h8yiXXbTbOFAZ1SyovwBzZo6kD7f7uOqIutc7Rf0m9PS9M2nWTEU0pDwpvNQ9T6Ckw1zbLPmKrtgyTJ1XIvMjQ508y9Rx8U2KP1+QDuznCZhr90RhjFgl3KpqxxRCjKHZwSl4rLmN4CUPLNbgJID8rwrvR3JfhFL7Ua1yYkHF8z1FYdwlw8ICU4XVwasp0lplwX5dPN2UQx6br1GiCtJ6xG3y8MckmpNp16xIBZ9tmWBexWSlEAFmVEPYdw3ylKBlfdpq/n4nZKrXtdc27h7gibJYIrgO1uM5Mhtw/4pOasnzaW1aMAbZ2nfhtCyck50vAhKK9jIyIWygyJfX7CqG3eiDXdIdZxFo2JzUAYi9BSGCO7zSTYSKNBgoFYbfv6HNc9Uz7/kM0jKbAUiDwy+6e+Np7CuurMdTS3RE6ch1GHAXyWJFHwxgbLp1b0Me9XIR1XSRsI1nmIPb+QP6YVPrCWV+3YGJ7qoYtT863CW87XYm70aoi/8fOmIfbxbeWbciZtc/sFo84TS/xErz8LF0GmEmvPQYn+uWQR5u3h5XCH8NFOIOOmO92ICCMDGmeSeJVwp4/arfwmjf8aPgfzZ2Xm6+bYcGZJBnJXqxgePg2ND36NFZVooII4OSpyaDTEMIKGVTMNRvp8IcAVHmSeXJbngubUJYeStfyjX1sakLaEapp6V4BSlf69XJxybpoZPqJmIqzaJXI+IpPJV8KU4C6t8zk/vsSFnrWNTVjRITt67V2kkeD/+F/+l5kyf80jjDB8NTJ1fpa1kYWnW/o5ZEk4O0GIyQyjDVG1+UMa1FSTljnqz+Vfe1QWXAFuqYq0b0cyeGnlK2pGG75iItiX1RZV2/M5i1e60fSMNvKzRLzYu4d7i5342eefmwLlsg98yBSGzew91c+yVXjmdMdMMI78wgEXXpJWgO3utb/ffP21bVGBYuLOQL2bctXKsiWn2Bt+f2s7sjGtt60tJyfHdsKj7RS+vr6qe8MbF2Fy2XzsKtHqmtFkR+NhMhd3sV2cn33707/7/hc/v708u7+/ZlsQTzEuBLzR9nDb0r1arS7M0dJ2sjNOwvHhkVW4b1ruzkZ8OuqUITPXQ1ArEJ91YSyi4pO9uvABz2cMj6SyvKPGU2f1guQVm07o9EuTBuCxfcdP0Kx8VT/mPsFKydlKjpbreg6d/mY0dM/B2Nat0Qih9GS/tBM0wz06cBdOm+BvLTSgOUiKf+wxQh88PBzsYud49b8MPgR0EPqw9Nw45EofsnFwiA5zoxblpRk1jFk0pLoeD5dWGDv8hxg8SEPUxgst9mD2eIo8Sc6UeC7tJDVFmUE+OiZOe2+L+OPHcqLjQNDWEz9XFZowquYzC2o4Qm/qarbk4skl+2CfM7lOHDa6iF+ms/dTRUiQ9uqMDrRKirYlLRkeb45pSKtPFFzXeVUa2IMnGOeQUXfdwmvTmIf0ly5ywVlr4FfzVT3tu5bvJvuXdiTuDed3iZ82NeAxRJTIOdroPqADwmkLtRbCVY6rXh7Rp17oaFn0c30Op+dylmAqTQ8sGaWiFXJI9R4s3o2kuTbR14Va31QODsFEV8PH7Z15t1sD3ZBp5/qI8hPcwhfy+WQatnGSpVz0Gt/Sk57ndFll2AeCgDT11oMyOW5EnkNxnuTe9jDN1er3/GFJSIe+ge7Xy34UqfHE05gj7zz7lXxg7ZyscRHPAY3FsZ1P+IDy2V+k3UT2OLzUNlTAz/J3+8XPcroqGyj6Dz+H0vgRKUHx+P1dz1L2s2SykQa1FOdv37KzmduJTCaqOfd8Y2WekGBQ2/ga690l54pp+gJ/HIo/upEN8Wh9jaNVP8bUvLFa9IQrRGjcxUv2BHvB29ZAOLpFR8om+Afl13IlaPK1sie09ff/6hyhfP15i66U8An8t5sPtfuK92DFNiNV6e0oTtwVKBAf3JRQtsDV9A6dS21rxHLPWuejulW1uobFZmn8FDZXmFC1T16L2s6VamOmilp7zckVDoFUl8JHTun6Sn4e8IHKaN6Q0QC3TIQFbivuUR7qmHhRHzjriFnZ+sgP2UFbFT1uXeoQwkpzqsGKPEjNTndh6wrrRO8ppee7g757dJ7ROe4FtD6fZXppamjrcUWlTfZdlYhajbHBf/f/8F/JZhnqkmyr00zX9/G4YHG5JIR/Y74+pEQmaIUOimMD6q8byDVZmWG7imNHPzLV+Xf7XKMPKr329mm+7ltfqYaaHWjKdDekbohatWxlGk7XJ3tdJ4VS+/DYAkxdbap4aDbLz2SzNK1mC0DmQ2jJeJ6Jbw/vJh8ykPDKXW/GsHJoM+udEhd6KtApfjWTnu02t5+++eYbs/3g9bU2S+VjL9/e3FiAbBVqVTzBdWyPbBO27RZ2rgWgqPP7IueFIDnrCk5jQ+aIhgn3/eXF+S9++ve/+8XPHq4vbG+4FRsBSvCaJbBGwWaJtHdmlD2/urC/lqcpSLNZ0gRsBloQIBfF1BYdLDZGOdsqx2oBCqbHDDue22cbMqvN0ogqN0oNgw4onT2KHs+fqizE58BXYsgtBvipzKaeGWVoZXQTYN3bxOK4gEabJYhL82IQM9zguCZoyXjIii8guHbDzh8wiQbhLF8Homj0xq/uUYsBH6dbMHKCWfe1P5070/mD2YrISHh1n/vHZTYN45ynb8ptGRGKxu0oTAtT6btu8jCw/KUVZM6cPFeVkSwvq3NLZSZ/q6R0QgYfkOknCY7O2ZRvx2lKTGrMT4TW5jiyY1GQhRt0KSCOpistEKO8w02a8NwCO/DHxjm2QT59cY2raLPEC9UhUMlzD3hW09goy/J4lubY7MZLiQAby8GVkyYuPmDwgPshWRs2eNkdpTbFkGwOTZqCRKR8AuIgJm1wk+t1YYjSr0m6RNXZhODPMgIiRCi2wGuWx4BHqKT8JX2HeOtNqzmNuxpBuB8cNjbjH6wJYRXIirDlcAoseaZGV520XyKzsq+8pek4qvCD08yNx3CQNd1uReN0BntbZ+hA3NEQ6yBnl8Y5SY74oI5wOk9GvwQ/NKLVDDqe9J5EZgMXU5aAVTO9y1PaBxmWUXvkOORtSOM0PUqzGlVYOj2ZzUIf1xl1vAHOQajafMtVahfssykugMbVzd3ph9Xb3+6d/vuxN/xTjJoQnrLBcMSQj36wBkNPKOi5Yj4BTnh0i2ZM88P8Nkwe1hS/5M3hbKZlJ00+nUfV4J+IixaQdaBl1BRfBexfH3DI0pH799S0zkAoMw3EStfIuDPyS1lAuRF16oMlbLN1GU97IZuOYTfO9+LnzVb2rmmdS1+4Umxdt2o5i35pfeP21DXis3WBy15wDhn+k/VJS5wfSChmgikNoCKOZYdLhOY2fnEO6bZQfWg/pIW0pNHrs1XmHgq6HkZFOd2RAW/EmFq4Lz8V17NsqGZZ4b9RtZYLzjL6IdWYhnpXM3a1Sx808eNEjId2M1glQ4aF8XXSFBKZ0JcASM7mkJwmriXa8gZMp7Rqwy1MDvKaAGEGYxAPZpar2zt4QyWV1YSnljn/PrkmYvj69qYh4UXnkofq/3u5pHYbrysyXCfnG7pPDcHfp7bhKWolafxJqfhJWefT1TwEc6SEOn0SGgBGR/eaI3d4MOLHVW+OYhraH9fjY0X2o/QLPeFwz1OCoQpRPd9BPN2+x7V6K/rHymculwE7Ot2GcioDiQbOvFIDYIdmSLiUbLu2qtKTEscWh5hjy1UY65U1W4NP2AKBLsCRTm6LX1twco69sH5lbW70kQaNEUjf4H1pJhls+3D9ik0UyoEy1/HQJD+vfziozChxGHJaOgyIuot6H64Fj44kplWGVz3HIT4X+NUxXHveZQiymJnXtsXQP1U3h5+4C4m2IYozcLzyJE6T62FAol4euiXrmK3Yv7ayY1tULEYEAmD5LWFySggVZnuDPuUJbewEWrysCWZ353lEcsVWbIFSnVx5cKZSHBlFnXDuSt7uZIRW0myJn+TD3DNgRVrZ64c6P6uoVNhUx1MnQAzA6s1JXG1VsoUwgW42xgLD4sxxHvaGY83TH1rnm3uDSTARB1Tet7Nu7ZsvqVXILoIjXAe29eOXrgezHvKYFrbmIsag5jkP2LUlpj07kR18u79vO9YPLT4uDEFmPd2zxSjbpW4LZVjDEM/U/dGTLFxlZmOCmnjA1ap2clhOeJJ/Mv2glHguZe5BDxD6oOLWMimqkl09R9rzKndFUeT4LvUxqKq4VDTLyhd1wY6L7nsqsnyaRvjkb08K6icv9fdaQPjgfLJK9DGTP1kxz5AxFS8nWQQGHoZmKuORbH/CiezWDZsNY9YUEUHSH1Kdu0aOlEy3P4mLrYq6DKSMcCRl7w7QXkrxWAVvTcylL/w+icm1Rox/2HfCA6OJL23n2XaWy6Vt/T2l+xQk1iKvI/JxnIR1QQEbFZY729KACLwzIqF6qkMIkSbtalV+nRhR/7oGO62wYpmyUZFispSoxAAdjBsXUzHiVCXcZWX0U4tQIQQSfi+G5hX4aa37RD+D66L/dNFJJ7lWtBX0ATXUQcS1duM019hl1k6OqM2cnm11UHcIt3yAmYSc/UPVuAHn9iv4J3Gc1J2K0Ss/jt7LUjBuTjv6Mkn1zy2fHWt69PQJkVinZpIUpcGsRM7uvGdEmoGZFy+le0fFfK3jJrJKbLCg60ZJHqcza0eq+DkunqtTSS8un2rFxJRAlnvfdUqxiDvqQAI6t0Xvs7RwsoFXC/1gNrY9xL45XGq+AS4funa7OrDftX9MHDa+NhYanBMz48o7jb1mCV44rRW+SJ9qC2nPk06lUOdoO5xI3BVI9ooBz69vYOWcKQ007HI/61D6l8NeJWldUmBnyQQiW8jcehbsN3DQmqn4JMcu7LWNycQUbkdxncg5+o55DpkrGnbnxOgHpYlFqrub27tbnc3DEHcYlthS7iS1F304aYWr1wRAY/8pDHv6PKgkEgO5Sh3FeJ/c5+RQXd02aet31YbkrB5awNVarHWOh6JuSXNq2bFl2HWGm6hZE0DtvZ3bvZ3V7sO1fdjZvWV7JzTqxk6pCZbo0Dldt9FysyTzYZrpTGGYmbqnNE5RzuG74jwA/7F0PisF8WNEDayamsqF/rgQ/DQubaQwEABfQBAGuLtDjSuMAzFuFw5MFLAS6HOu6EgyM492IGlD0prbqcT4kcICvBEwaPEi7+SKsCrpghb7okaRur2baOnHJULpM0VRfxFKF4f74AM1QHRujAUoq37uB8yOGWhBR3GS18m1dUeybIKIjKO39i3KxxE2IcCyClHXXJadNdKlSFEonxXWu6N7lvML13Wl9M9JNEbLosmWKX1NXAo18cNGVlwyPA30D+oS474wpXfH1BCzXsYlMnr933Gb5RN74kd+fel880eu1qi4Gljh912XBeUnxu6jKsy9mWpuQdY/ZhJp6Ul7is/U52qz1BDyyVrTObiHwdI2OiAYycrO/rxe3d6kj7/VgtGiPoE0PGeWz5lXB/72HiJKEh5LlX+ynvl3IeMxfcy+OzDxymd17UEmTyUFlzo9xJXwim8e8uN4BSB9AbriDEEx/GBrxbCs2Sqnr1R3y5116ZOfm09oWTL2sX+z8fLZmCrRRlBwUk092n1wXM8tTLOsEqDT/r7tFDze3z3e3zuCCwTsl0BBi6wST2WNDe9jpgFMmT2anrn5wa2Y6egygfAeMfPLV8KG9WhVgz0n3kpsb+s6e6DCJsFpUkg1CDS9HY9mQSOO/MQd+IefffOeXjqcuDN12g8xiXNL9qOHJSwZDC9aklQKBv7NBtEuA1nXy72wK8ZMuPBFJYPFwDYHYmuiHbGeZrxNeQwH8om+UFs2ZbTd72MM4X5akH/LauManWWQk0avWy4R1KossWdz4ZXbV0nIALX5ZHPTdCpJRMY1s4VtveU3GAz2YZ2l+RKGJcYxYF9p3y63RubG3tnw7xzAuFjc9BI41Lbwcz2dYSjHFZ3QnlDtRRvhgJZixiiWMpg6uLViDdhDRltpefZvOeEGGcC1cf9kd//F3v7L3b3jg/0Te5JHyEwq50/9cLrL5223G4kgIia15pZ2WrsqVUfWIMsKWMGMStymY7d3Ejkk12fYijbw0Ubp9xxPV8KqWK8qT94RB4aIsi9h08LkiEoT9nJEAsANAchl8jWYhn6j7W5CGA+1asUK429RxxzWaebH0KCaTl4Qv/THdZ9Lwl5u22gmUGmVvCsxxs+bayk8LlkL3gc4YMrCLzBM/eYr7YWz6Zshk+7RbSnLzMbhq23UlnKwv9YCg+3HBwcv9w9O9vYP2SJbmmdn9l4BQ/ntxb/67ebnzTC+562OAmk3VUGlOE/mPOfD0PxS2AK6zrB4VYktl5lWTS6X9UrVaH73zDbLXuG2oXdyhNs8Ov37myL24/whUqDr1kdUkMywaL1+XeYV181gPBgpGMBsK/80xshY4EzwiJb/uK/E4iCxIQcfrgwDF33Siij3cpik41EpBxojY+EMWh1GGkVZIV8oUeolrXE/6cI4rSAvW0yIZpNW2n0itcb5v40nB3s7NgTiHlgB1pMjTdRPotrsy5/IzPMEnpR9MHBqDnKA65/G3Gu8jRuYBpgFy767uK2b7nYPHnaPHnaPd3aPH3bw937n8O7h8Pbh4Ob+cHV/wPvo9uHkbufk1u6Hk9XD8erh6Ob+4Obu4Opu3+7ru/0bu5H+8Pbu8Pb+8M7uB/t7hA/3B3cP+3bf3+PWh9s73BYUzk7PYJAi1bGjaj/8q4OfQPYJDhFkf7R58hMwLLc5EptZZx3u7R7Zrbnr87b8E1TdshzMmddjR59szbhBdradNRktaMgE5QzOc+8adDenUju7/6f/6n9T87IiFWorsXO1cCRr6iHlShaVVlhh3y7oCYa06k6Ry/la8XHV4Pn0MtB02Qgad3TwNQgFMxvplGpk0hRzfHVvTfNeO4OHI2Sca8IGRIY+vZDg0vnGrynZbmoR6eRDNq8QNSunTxb67+AIZ/DYAH1rMIqzTZ0ZY/5reXXjXxe5qhFA0d1Q/tgeyQ0FPE5gb4XDaXa/+Pqr4+Pju1tsLxhUtfvKX+3dm+vr+1vYgbgAsXd08sICWtoZPFfX1xbGi20dkmgybiVZdpLTpsUBnGzxLM/Pfmln8PzyW53Bc3t/owhtChFHkvsxPB7P8vLK6mZ62Sh5dHhotqNq+RpM7yQFg+JjkCMfWveTpOlCMOY9uh/5hdzcSmf2Dupo8XONgSZHLh6/kaInbqw1QQpvYIeTNCueJhk5QN1B6zRDvtGw6OVNvNiJZ+ZrhqDCye6xasyjzaM8JPsWG8PDm9VS2IqVuUOxbngX+0wZtVNOaZ32KDFZ1BBfJ/IIl9KcLuMsAoYsuPIf2HZRnMRDOwX+2k7SJIgsGJAveV3SAAKtouxkBqLtWyybuhEJ14rtLLX1wzjQMKG54WyUZbEB3bV0w2iYR2JK2bLSPUssWG0YvOI17/btNdr27SpBxrsfSixMNXdEK6iYfGWKGhsIyJ/FTpmyhkLkzzKTY0NUpOkmLaEDu+GDYtcGC8myl2G/7Zvi3TFPYQgotkybW7BBPUtiVnnYJ7XKbeltsoqtJIeHVgsLoEvR8I3QJEecyfRwv7o1D5GV8ZYt2RoausVhZTeWZv/gAGrfMjIlTHd8U1usCc6SgZqwaj7c3t/fsILmUwF9CQEi64o+SWYaUH0KV2lf6dwdJ8NA8jWl/FV8Jjg42o2RQUVzZagXMcEryrTzqpo6HI5zwmmen6yzrMNzrCIZ6hpoNuBIjwyn3q2cSQP0I685Igd9yBL+ZQhgMNaXuuXnQeBbrxmkcJIIVWzBPjGIuPFlME/OYTmRG3URM5867Qn2+Zurh7M3t29/+/Dxhx8JWQ5GsoHKk6rWH1GnTz/3fGjM+LcdWaYEDsiVvKzBAouJY2RpaIkRND4FsmSwZCBLiwlmU/MvvvpSyNL2rqbj9kTHTSFL07THJy+BLG9X11dX3LrRzUDU9udCljjd8ez0lz+z0x2/vSOyXG1Elna8463tw9093D88PjSsY6CkaZPaNfq8HlmyT7FYpr+TamktskQJLKQoix8DWQrD48BDD6xIsRzXv04sHXNpLGnIErCy8bANtzbocYw3puLQ60vPCG2D8TaO08Q+Hpz0+BRkKVWD/xEm3QZrc7d6GrKkExAqz/q77po9FWLxODSCU7ZImxMumyHhQIZNdhaPYE3UoVW+Z0OW3ZzzychypOAqTJ/E2UvomEMgE0+simhXciDL4fAxiSwhfjWgd4csMQm55a4U7cCwr7bga5rDpiumPeA5h23JR6ZDDBAa19jBFvbX9GaE0KF3nRkCDCSaasU/KztUwnyPgSyNYU3lwg15ZQxn0yKcUXhrCRQlAH4kxjXmRLLisRg7Nn2/vbq4+AhPgJ2Hq/NTO3rRhgTL2WTs1euXlqGTUavzlNIcdMYUrsgP6Bj42Imm4QDvFnCGrwEQ/dTHAOUxu8ZWniyoA1v1CI9Ee49AlnMLE8KNps3KcAPElnCZwGqCCHUCOYtaN7PnHLKUKOj0Udfxo2Agia4H+HIaWXZzp1qxNchSiEtLid5IKe36JJAlEqYEtyo1ZPkbQ5ZtqHPUgpr4Yv94xb8ND4tXGUq2HD/kVbA98q/5bO7G506h0gcXna7imIRnKnF9M41sGiWnru5p7amRGt++rnRl8+7b/m1O6AN19MK5pm40bHUNHcw4t60ITU+wr0+rkNnsJuFUNGe+EgJkLk42OmHDcQ5mgwUjuAbqLvnVxs+pNMzqOcysq3319X8sM/AsDZy3ruM3GgkHM91SD3Br2ntgJ5ZHWhwwYWPqIXCedTJ2yNLzSayNRvGUPNkOtZ+UODeuNe0Nqsn+iNzVfA3hbpUcvM9siyk3Sdqzn1RtmEstvcfXiyLHtQqF13wIVYclN4yWdjCQbq7sLmH4qHEz8XZjy4KC50rJSpddyIsaMi5TLRnI9oKqzRWHdSG7OWHBB48w4Ecm0lpJT8F8PnKxmNsbN6qn85Cxgh3wjZXovf0XRy+/fPHy6+OXXx2/+ubk1TfHr748evXZ4WefHX32+vDlq72TFw/7hzYFvwfotGmqh3cE+Dw4sr+wkQOV2gcLxGiL6YCnWl63t+4MrXK1HTmYCXNv1wyVaJCtTR0cGPx8QFRJQ7YHByfHuwe2gI7wpwcnL+wV+2yb484vrk5Pzy/Or0x03aOXBnnKhPaOzF1tT4m4ItPVcUokUQIf33seknQt4d4np/EIG6NYRTS2Uf1jXthf7mcJaow2SVHCY0PV1K98pW7MnxWJUuggxqRkgRpKu7x0cFjzHk2yVLIPWlG/znXnxCvoPFwukYUIipDApSTqzoBtqmpmVViCeQCYQn9OG1HUkm4eOerz0PTdD3PjlmvuhBfbcdA0U/674AoXGnYJPUDbxYB+PsMfR8IH5WMNx5kKM+24fInt91KlJSRPOVieeJgy8aXUB0VP4MxxZzPP5qtdnJ0RcUKHP75O277pa2/AyfLUrFfNbK4jHVY2tyGgxm40oj5OElVNuqyyg5Jd74V4wV6pMWJOQS0ppdhd2/TYdb1HCen8gpbk+Q9pRIGn9MsUDctca3M42K07AbauPazT3tteE1gnTx72j3f2j+2wXZsjGrBDpO6dvZvb3dWd2flgbTZMCbyI+dmuzbEM82Hd+s7WUO6ubu5uVrQ/AugZxORt9sr9Q7t3zZCPzzCI2gfLiq48cKO8Y9RvGPZtoVzH4xweII0BvIOj3f1D+IIa/ES0cHPBNOcTzWw59kcErsWN70TM7eHkfuUwxJdjFNObCYbwLnDU6PkEVFsDqqZ/0joDa7r1uwMYOjMt3DxbrDOnQZu2xEUVX467b9vRtE7zRrkRjBN2LJFQN4A3V8nCHyS95z+w38pglnM28pRKbFcdEtrTeGcxE3cJNcmoCkgDW0VZdapU6V6Bf9/32zHYXM0Lt3SMs1XuS9h9lnRTJY019QLpiCQzk8vCWEZsc00bWrsr2bO4yWrL4AWedVHveAiVx+S46azHsc3itzjNnbiskua8Sj8cBVheG2Z5jsLsC+wUxaoagunIXcncVd2xldPUGAi7eJaw1VX/EC/CqTWhIgeNcAt3XYl23+ih8mHOXlbXj6EMtLWVlUGuUav6uXkFaN9lpLEx7BZDrc+NZT3KkB8U7UJYVsQ5o+qfrJX4MH/qFFLEd3VCudoRQzXNNM2TuetWPBlEVllRnPNkZtf0EghL82h/x+pMR6hpziRaWaBnZm0iqPYgON9Ilh9tFyziP6zjVrpumDgU9DYDvqXVHmSP6jomWtffwU6WLNHPZHNiB/SwjnkSEj4wehHisEovmMXQkJs5Y8O7XRt64M+7b5uuuDhuOPLmFvDRcB7Mk7Au0mZpqNESECDu4CwAw53ceRMA1Az6h0fHTMYTb7ThnLZKnDEDi6Yl5k74/QPzXsQxVocwgtqvMPMzw2tzOVqtDNmaZ6fr3JCvbdcNGcURIR2qJowQmk1XJ4OR2CbpdJXkOVLiz/GktC56DCIxox+1v5uu56I9NDIJMb5Te2gBopd6RqHc3jTTc8O0gCZR18hXrW8/lOBAIJ1jXhd5akkDjtRPc3K3ZmVvjajWPCcbmfBPg8XkbZ0NonMvzzqbZdXgcyrv9/I8R5cB9v0RKrN5jPoRKvF7LAJuMo+Tz67SWpV8DhPsRlqMV4rn146nftlqR/Ga2qQHUjtYpdv1/NQd0BsJsVUCilh6Y3FIHrgmhJZyldTlno6zGP5kquDrzWQ4v4beMtIYXtfR9NZkeOStWvdMiQfKwCf/T/TZeJa6PWIEXV/utoaQZ2nF4kyGpmIu4qXTFSSLI2ET72DIYOLOXjIcObvxWBnhrwJFyeqh9zUV9FNNE7pNxqiK2Qpf5Fa10mW+EcXXNri+6AM5D0+kYHJrWwed4FXCcOuog1321tXVle3j5D5LARG+MJrDLIFbvUmpL7r8ljXK5tgHmoEWXYN9zYN3Es48O3sv5rQ/iIQiy2xV5n4ZP48nAxvEIP9F7BGRCDgLt7nMJLJcX282CNy9pMCp1ie7bIVQRq1VFT65xhsLxO+dvztHEdlvfKHcqTEgy9Op5LpW1H7MQSBOxTE7PL1u68Ac2TxAjPb1YXSxQq0Te2ffnC9umGttq1q0yFsUbpv6cwzwywnU+VkOTbl90YljNq7AqrnNgrdVE/AyN1WPfXeaIBN0lmyFLFukSfrVVHPF5O6K4XAlP0tdmkOmEghjyVadNdAVj1Qd3WudJVu+eumjudkFdquOWJi4WhPqK2muW5jPOFnVe1UrzmRYuW46EEqdWFLDRLIZi0g14bdCMfWAm6HuGnyRHmvyXbPkbeaWc6TBZCka6MdjtyNGPTyqNlljczPMhkKYaAMMl3v3NCvCUxoMIphpcQSYptukCI8SLRcKVercbR06hb/U5czXkvFANXF+cr+CReA7COL2fgWJVdwSVAlBXRHEE6LD5QZ3+CY9dPAPDrMJF2QPAGo7fKqrYXUHFMGLIhkMvgKvzZwsO6XcnkJ+1zmzznFRe/7MYz2p5zfItIClHy06arhZbWOdijhMVzL94Ejx9LqkM2xT4VmJKjFdSCEwVX07Pg9MA5rxxwUKlBUtSm9q9U6WFcxjfLfxlKH+NqrmqkgndfEjFXQQaGP+j+7Of3teXETCTDTosnyeUGNtw2fKWl8FW22hXkHsWSwb9gDoMYSmXC1q96zKedTbs/bKNLOxPCZTyN3J64nG8jZNekQjmobdiCm365ledXPoYvW080le5a5WEipQxQwbwcMJdXwaIucgPMrO3d29nbhjt21/5XC5wUbrBkvmXUsYQMyqRuScU279qLclNdptrR2ha0nPbKL3NQthTZ4QdmRZZzyCIZZl/COkeuaxf0mNxaXeO+ruZImw86Hb4iDQJXkmt4wSl5j8+Rt3jtNFWDqtcEhTH0EZcRSmu/S1pjj5BhIt43C47xjedYVQbePE4Mi+jsgfoZAYpmtn58XxiQW3cIMlDyZYq3S34L1qwlQV2m7FeYdpa4Rv06vARDpkZDYOzFNmNG3uMV3VJQ0Yq6sxT8y7CiwpYSo/50xOlTeDrkVc+riqzGWdQ5Jl29nP+cPmCpUkYYDyeTbP6vXJkzFgHprJs4wxv8LciuzK4PWakuHvmgBSw/qIf2CqyZlWOCeln0Ef8d+LIOP6VK/gbC496HiAcsrnEt/Kic4vFFQRjKYHcGE35IF/uf/irm10VaKpHWelnu1jLVcBKT3wQfuMnh3fWm0pvRBpcusA1JXGQ/nzzTBDxtCFVw+Qou7y2IvH9JW3FWp5adrl/WcFOKsM2a5hJvSNuWPy3GcrILYUU/fD3TD8fhqkm6RYZWtrHg+f1uzcYwHTU6l4AM+0u8RSSMFh4C9nK1Yjjnvx8YpMoHjDZAiNT1QSQiuyffp8tynL2n0dP7sbnM8NMFZEdLchVJ326aR5BqEguUcA7lfWQQe6YUmBYNbbj+QpJEkV3s05Y7zRry7g/QKct7qfrFJISBoODC4LKg57FrBgiMVBkBA7y+8NYJqLGoKYYs1Ea2TWDu7ptTfML802KGBfgm4sqojUU9otZN9PHsI6IF014uQRY13XUToHXMpPMVHlgRiuHVVz8ncG/m1b7t2chEgQvrFRbcxeg30yPTWh3rhcqY3KNFsNnsw5SVEFY6vH4J47PLoye+1R74LSW56y+MnVPCcLxYkpk4dWY4PzlBkSTJDs50vD04bGqE3olTT3pllrUge6Yi7NwsdKBOfGfq+js5AbabJiydLGD2hp6nIuTtM6yXaGypHzYpmS+IgL5jLOtls+hdDgTas5Q1qPK5AI+IoBiBjCkoPrcLqiwR2ipYmcL0kVxKmmMGtO9/glY0eqIdY8TQbBzMgyRzOqzAkNo6GnXIVbxMmDfqohhIh8wwZImyylQwQxQ+2dawMIfOhwmu50LI9b+1VKOWrIg9JzFG43dyap9fV2O7BQqstDryXoIlEGGhlZh+qFBmAf/uqHUC/18CF9Xn/52M1O5XgK5e1E6NpVa1b6IYkgcul2dp4quXJs+exDWHpxiINqp/eZtTWi+rwahIaFa5yEXs2lugWotOO5f5++jCH7EhD/e6DQj9GJ8M6dGuY3NHds11pHw0/bEClQlSFAOYbhvQlzqnHClI+7NDT2726bW23F42qx/Vu+iSfX4xblYNwiX1WNhhzPQXly0cY1k0VFbJNoPZ0FQOPWsOPcks+9AcPua0bQRLHb1Osf0j6GAgBnMQXo5wctt5xRbMtsmb52fQVe2JYN9oaxAUfI+iyVSXxC5J9b3ZBXpzqICos1MZJOMKob7Dcu9lQGZDaQPLwl7DckFOszUVytpnCa4NqgoyjXBCjNOSRJxzklt+88cZ3nMdwx9c6cPbLrlG2V8cYeUU26oB9eudiVJN7ZPO4soMPWtZ/JcwYuzzcWHBZz77a7a0GNaxLy6toLvDwVuhIWA83FYjvqlkV7crX7ce8uf2u8SflH3La8oJqxrDxAKs9LGfWXS8cjoj2VaSKAqaunmb57FHKdoxR9lVynpU7pJIZDQ74unqKmxYTb3bO4vDtXRANMsumujdxWE2RKTUG7/PvjsOOnUiU8WrMarpRhiM39lUs+hKlO48gTBKwBR1hOIiiavN7GITgr3dRBij+QVuUFwvDEJBxfcwu8m6c0JNebmycmtrJlLD2rRo7i47H8iZV85Os/jrYcjhAzY9O4MmsTDn5MQ0va/pvlyZPW8J/asNJwP05h5E27pF++ot3qX4277dRsHEWBmyEkTbHIPSTcO9J7WEiLMQA5WpCVpFlg28YWcLpU9pcrHXAPFscARGjNHIn5tEx6/uM8qZYUFJZyGGeDw3+Pksnn0bQ+1mI67Clbx5exV2m8OKMnctGjYhWsrN4vI1I/kqMf+5rDktSQyEdIovFZ/ThTTs+Uc4sQvUUzzYxY/kIvcmTCOWd7D7e7DBgicmEJpLvcAFus9WPbxGMJMjuw+Q8j2WyNHch7EZ9nWvIfikguE2xq7FMGrk15P+fviab6Cj9t2I0K1uF7CUFUapRd58nDJqcGL0XM1XlpWyaOf5yidI9JFmX+PJPanoLCjP2UfDhl76s/XoZrDndKSdCzqEWzMrsBgE67MkSRAkA4Pi7yn3N9mLREbJKLuZbNF7Imx4ohQLfY67P1ae6baj3+XUtx3FnrvdanWdyDPtXx0UcM0LO3WGwN0N++9n8Abywm0CPrOqLhI/OZVD+djqz68pkK0YK2VIvtv5bBknzAcx1RSggMmCVA8Pgw72F92sQdR9OGIeuxtebSZEFNzEcVk00ipdo+LO1wASSvUr+qHihEe+88czVCW5Hq82zUbMHlh4k0o0cbGjDO7VE6ba4Vi/poaKEwtjFAubpDhDs7tNO3+CzKastEs8bamXzmibmOzOpracPuKlikxRSET1Q79sfNQJP1SXAAzmMFuqHFB+UE4JonuEae0tfriFehdHW3WELwEQx3YtU6yFhiDS9tbwsZvg4if0F3vloH8lSrVu7srCj8QwbTE/eroFDnlBABHXigVt/XEvvaxvJ1OLsqFUsbQFMcmny6PkDwCEywsNewGPYHBVniBBD6XHGY2KIDd8y/45y+8uP813QxeDpIx5rzGDNpUVojs2g2TA3RATDma+VeoXUu7qAhbBgkf6t+k5cCFpvLcvou9z6a2aIkrJgNRIBZcULhVW1OHqj95vkVstgTdzccOy73T3IeHZVywyscwLwfGH4ojHmlEGeDzQNSttdMIOoBtFTtZc9g4h6x9EsXeVn5JKndyBViNWCJtHQGWTnqV8lhXlqztCs3ddPMm9xYBMFlaggrK3Pqs16PCtTd4mvY9pl/gjsXzi5ql2szhQPklSRyyowUj7wNJ+5xm6eezDWpMv9AEMavlNCV6hnnFleH6kQXhQh8iGO0dUwNrJtxS3BptyuqNVrX/MLaSsW0qwZmnnD/1f5vln51ebVa3foyHLOvDZEKxVPqad6NXqMms9Iku8fSnbDvP5pbMlxDrMB0s1PhgXq3gsY95U/CjClhCpFy2Mre4SiPJkvemwNzy7N1jjo23QgV2smjO1XF7tI7YrySJmrmMZ0QlCNWh+SzidOJaR1UFZsAKAxnOckp46e2D+yW9Dsd94jIqARJUm3R5x8coQ5O2d273d1dPexc2cnDO7bVEWZLHJbkTD1qYMda02BhQM1GkrLxsnDgjDgPwVoTmxIioO8SqRWe9T509lrKsk8z2Swt5Q843ebR9HGV3zrfbm1667e3ryTQRpl9bp+B6jjFQAkut890zRsOZIkxwfihESanq+nvlMNYmd9HIYM3NQFxqMRIvs/kLrOeDAKgrMv6bc5dNkLSPwKfTFdehhGOnTja2Kbptlcck7dHuFhECQ1bjMrcxFEjHtBGOk0nUTG4z/H8KC7nkWwzYKgNmYW4yUXPytHMrEBnVu4JBHz+yj1njoWcMdpuyn6SvZfxfIvLvamQ+N0Cpb96+erlixcW/bwsr8esKXhmaXYRk2iYHlxeYLT/vKFRZQZcte5Y9QlTgrsH2mJZtbkrycMM2dFCZntblcMREN6Iy+6adi28lvXXwsy6ZBKXuMd+OWvyHFQqJgqds8ymKhHUc7sCfBK138WDBHBYFLB+SvPn3q3s8JT8Z1vIAdYP1WgWi00Eyd+BiJcMTiJSLw3LGWtCsp5G7sXt25RQsyrfKx2uaNnYTW8/9+/BgmOt89wlPSm/MkVyK+ia3nyuju4Uq2ClXJ7SFqeZr7cMs620kRQASgzHHc7aGz4yr9Ie4ZHblEB+ReN7mqtnJo2Twl9Fr25f7nNGC9P2We0EchjFE0fDQ4/ATrTnO8JtEpHbUt4w0kF9MFAl8LiHDPDKpNnS9+SuyxXEyeptxTA+RLvRo2gkGirkCGc1syhJd3crGyZtUZIjAVRmHXmHuk3OuLhloiG3tIfRWf7k8ZowOdDHRpweCJBe8eUM/G0E3ZhgaY9+8nQCPeruvHNIF5+3yKkRH2AkUjJcNQObJ6Dt0Y1PEeJD43v6WJeoKXCObGOa1ouMSw4OD8x5EaEOFM4y3Wdg9vcREP+45ltHMq2vyItDaAxNl7QN0MZI4wdDKh1McW4gRYPS8kcaeuDMbI1qxugK3RWRT4oRlhrTomW6TdjBIk6sBKC8N9ub3Q839w8GLmV+hQdnsePm9v+nsE5d26m2wzmxctnMnqHuwYwxiVuNHU4iKfzim+4xR/ncopgquCnvdgX9ELwj3U05rPCKmCowfPM4+/29k/29F3u79vd4b9+OULKYrENUNjdA1OeVmjPrnt1yZYarLPpwxFLbdJGUHlUlQxGsf7ctNVC0Jd6Dqzzxfp0D3M26s02N16QtCuaZcpzPZqLhM4k7FVDINVANj5rwTBU57JEJ6SpFV5rpTT3RVas7MX3YGIZwQgN2VW4oTscFxoU6k8JhWJzvCLno9XdZWR2+WK2P+Kylca3EyuLX7lw6rcamGWVVSAqMFHnqc+3bp3Ombyny/nBGlAyrciJkrehkpfVQiI6eYQAl6yBOw9Ada2g3fRY9iYC7nk1aAwOpp3HOGz1swnhg0Gih+YBlO9PGaDpphh01rdWUMJFAMrVa2qtJEw45XNkJ3uKWi7m2+vNxiiZuQz+nqawmdUKo3iEj2XMnoS91q5MGdWhfGzlq0fx9kl/X9+vj2LrXgZMlDOo/5s8inJ0NbE33DNi31t3eskEQ4fOKKMXHoVdcV2HjBxOk65ur1d0KUybwNe1y2p0jFLOOaVSN0hw5VqVnsL2tuQm7SLMVcqXTJJXmoC9S3JhasbKkJvh+pzQKZdrzbOZm0WbdpP1MmxgdtJgL0bYd8yBIWwtOCo+yndVCA37eADA28mTQmrXDUrjGIFBppAm9aHLsuBo+P58osTQO8wKft3i8KcUPyv2gRhwsiu8YmjzirQ1VT0J4k0RAA0bjQ8yUp3t5vu+nfvFnwZn1FJCsEBbM8jAAniqQob2qtTLxMmdTeYorw0v7fN3N9+hOjeR+NVnqwXjvzZAzhhSMPnWLFsdIXnkXf4nBDKw6SVR70khll4JKcNaOoGvMthg3pzwaRvosIwC2D5wtTdy9sSQjj7r5Te10M5tvZB5q5GiTz9zljphOiW7K62hqs2bBF3fKyVHBpHJutlQ9LJuEuGMRqglN5lVDnDOvNvlHUSvggNINmAH3pAAsMqZ5o1hQRETcthhyVhX5C9OQHjHPOlKjTB97tcppf1hKoiNwuLQ8YZe0L/W2blZYDJxWD/7qJi5aFu5JPMbyKnPGzm9JFhJZTf2zgonq7mO2WWnKjoe/cY7MabJPfDkh9oZpDb4YV4Q5/AbVpOplqjQKWMRy+19uPWZuVWxToCiCvTAh+jinAazjTO9+OQqJcrkzOkPlie7yE8AiCfSKNcGOPKZDhdFO/EDPNfIa/9rNFehwBSt9yR/xOhx5GOUkeTKYTcv96i4Zm7XNttuGpe5X1FeGswthEAt5nyGEnwZzPxploCfQEXmCBswPumVjkx60YHIyBTE4otw8STRFH3RJb/nMODbq1XKnMHd2OMYF5R2KNr4+YCMzLpNl0vp+7163pK75UEkprN+OFHyfcQfHH5LDI2ao13g07KU9UgmqUVGjcqB88VhyW4QhbIrIG161tNox5E+yUHdzTdKXJd24pziTol/bJ+6l4XAd9idCswq6IYApquegQIMgOKs5nKkl1W+BjTcmxI5g3BS/1FaquOekYJiiR0YujvUXKh0qpKb10SctmpEkixSVxS3q2hMc4/6gC9o4T2wLerrQcaDxoy7RNgicz9ZTmUIGjcdQvIqt+XvPSK+CYKKQm9ZkP42hTuZigmuqYxE6o1HW8Sg4iULGW80G52slBy6Xtl2em/fhwwnCVRmrnuiM290GzeDAysideS65mP2xh3hUOBvCQDaRfYWV3lkAWIqoKt1VBwjnwFJabWmtRHkOp/XBDYXH0ttcheqJfN9Z02v+nVpoPdfZPkOwXc8KoKObR6K+6EEq9CWpB7So8HTJ61N9uey9J6eaM77OZSxxfXKx22TwI5WmYT62WTyhUJEnZxqacTTttazpxH9Y/6OiEkTu6lS/UAOFuBJIUIfVqY6X2pQ6xMOnSGlqklKcr+ATiDK0M7EQL2tJtm2qtp5+1mbbx3pr192t6Tv6OPpgNn5Rg0U/QVla0CC3zjwdvwWSCNW0rOtjUOFAGrRp5sacB2DECFcVA5HavYsNvIy/rlmD2uYzlzqBicFN65Ec4XKW0TPaRKVVK8I7DRWJ9sR6mVW+u6SL+4Ki5TlQq5prSRiwbFZQFnfAMyUsqnJ7CiyqQ8+8G2QjYWji1w1lcKmXZ0dqk3hsUVnzWse1S5oQzIrsY3DJDYlSern0U4gIS7uUiArRP1NUHj/bSLTxKxgddC4Gzi4XcOMVc3cVPzVX9GkntXFfMmy/S0jkLRvOhrp3s8rqKHWbndCJm8jK3Q429XjOOp2WZeoyepWDlCnb1d3tzd3djX1GxHoeStKRRbTxGFhrDFZb0GIy6ayMbS18i15QoPztrjXgafATrRI+y+G20DYfWlhkTE04E2AIqGe/xtMdFTGOW1n92hz7wz7pGYApZpS71bvaup7YhOww6hpktnUXPrYGNJ34Xm81e/uc/C0HLrn043bNzRl6uWHx6paTHBJ08imLUEwY3ZYwrjarxVm5d2ixQvWVmmy1cJJ6eRuaNLOxpuPhwAQTynrLUZQy7205qgfMlbjgQWh+hPC1x4FSA6/Q9dwku4KDMtkYll0xyMluDTr5SW8BMQGONmeVoAq0pm7x3JSt/Y1JM75Av3Ht38A0mswTQWBe4r3P9Rj0O2f0wQIyX9jGA+7JEEMgeW4Bq9WsxtoYwWX4k7XSISxM7b76Hg/TOLi50YMUrE+oHREhLqWMdQ83HFAL0ygXMpuqeOuyn+cFaMTE72vspJSq+XutCiIRMMEofmuN18bPpfVV2JJWUtp7H0IsoWBnbASrlLDIE9TFyicpLEA+PZ2hrxTcNBzhUE6kAmSO1K/jW6YMxz4ROVcRF7TLDYcj0W7yGwT1NUDlSax2BGfBvSN+9k076cY6KNqBB5rvUZrsUzlxh+KsyrdrYE8XF2WE9m5dwl6qZ/mgVeyXcDj1I9Ml4Fqb2Hj58IeW6awpCVTHoJEJsuQyEbwCLK4QowtpuQVmiwCTKNxumVTxins/lEAHwKPtqpVc8rxphlrT8ZvQcCOOmqII9a1fo9/d14IKp7LyxKAofe2JnHXLHIhP1lwyDviMi1kt6EC9M671YE6zkRGWJFhWnU7eabqnt0RXQGnagkznMehkrZljZOuuNmBp9Q39wUaTviXNb2lCcWy0yXAgn67kgs4dJKHFkm2beTetm5UAYFxaaewhl26n0dUUREr93jT1gAZUxMMelFRuEpbtKD6dOirY/zrDUQsYLUSXSR3Ha3k6rXQ+wD1H7SfzCL/MZiqG8GhxN7AOm906bFavCFOxGI7Jrp00fmfpsUzI1L4Q3Fop7OB/acNoWjUgm9AlRaztIOlqlQITNUkHGx85NIjQfcMGlduH+9UO4iFrXXPSTL1FD3BE8xmU03ARMzy95KKIRtqjPFhUmy0avC5pjDBr0sxV59HV1ASJUDSYMIoXtBtpOv3svCsB5Mk9sY+tGe3Uobk47hA0fTcCAKDZOdEiYvWSCx1yDhIQU2Pxxms8Y5QgdBc1iC9nBSgX3oqUgtRcA2bjE7ZK3iXCecsNh5FBx4sls1VOqRwqjaSGqr5vRyPmrU3ZuaqxkR6eQKQTwHW/l9GrSmN/bbXddi9hX7wVxDaZBuR0BKIbFqmKGr1GnbMZBd1vctqS7ptoT/fa/JfNlCjvtso47X0l33qw8YrYVc2tuZNLqMekjtM7iAzDGb9Tsr0oXyUHPeI8X3ws4xnJX8lK5lNJnmVfkzSvitCRRl3VJg41zz7/1qyaejMpiaXiblmGi1nJtgm3J1PLM4XIQhtIuQrvjDFNpIsM25tG5TIw+wJvW9Rb3y5VoZI/P8+9yA51RlCjajvkYTl9dbrMNXJCxqofRywh1nEYlFNYEsypSJauDOOfI/8CL1npqocGLS2oYtiOhJXZ5McZ+zPfipjr57rDt3D4rDaZ5mRNQAdSwUPXKV/h7zcSdtF/8Kpz7GM1Gq2BtBSgK+EpbxesKOHcCFd6P8A9udfK7DzZRTedFCfKt60/tAnlNk8kc4+0Xsigxrq5BlWSnpTpujO5uDSleET/Nv3AYKmwRL7ajg/w4US7GP3Y9sw+7NgHfJbjpg4VT6exJSpoMg3rl91Vd/L6Ol2ssjUTJ+1p7tGVeaZaRtdsvqTE3IVSrlpDdptvkvek+1B6uq5MtzUi000oKBUqlU9fieGgEN/nnm9udxaB3oeLpcSluVV4awiVyJOKoM624onCBSTv0OuZ8IoQLba3JYwQ5IId1F00kW3hy0C3YoMcZOdo79xCUgU8Ive3aufsaJhHJY5+czGkes5zvynsHMRi3hdzSM0kVZRWCOS+KtdTc1il27fJiEFtmfdsDiZvZLpg0gtzi4sTxty9rUUEul0GgEmXUxoNOx6u0l5FrBVf9p7k0BDqOrhEDtaGLHcP4KxJocPqGWLNJikcWsgVlXv2XQBjpMrxCtkL9mxm1EkNnl7eer8TgynZmBnPB30QKjJhYLiqk8me7wo6THlvOa9tXdgQhm2dwfIXctI3SZWklG/cGOcrrdlfeDIxmVxeqS5l6GUQuo2Mk26Djyxh7WsMlKA2PoJvggzt1fXsB/7X6ntPWMpFPpZodxLYt4G+yvURS53oqVyN3VKLuU55PMElGmpCbch2ynRj+RhPzHN9b//A/jMHdu5DnH/rET08lxn6TwOnmpSjKceYnCDl6xhoZWuczLE89wTBIXwpiCmDOFYs0Vo47cuaUmcbUR3SXYxR76nyux6C3cm8C27u7m/uuduUqAK5lg0oKFPUZH6DQjb22yMS9Mq26Z+xmKwRnCXlPv51p/WwkCHFhz3yo5Bvc8uxnVBTJNsMlMhcUNIDCmi2oXhkOnDDedpnuM5vPrFkhgraYF7BzNqXFvhQkV+1ty1G1xIlyCocJ3pE7mqDT8vFgS7uOYgIUDhUafODmKI0CFOXoVMtxA44/KupXdy+OmFldvv5ClXDTsltQIxYxJv+KjzhEF4rtReKJoh3Hb1qj+nU5k1/n2Ol74ovm1gehXzIjTHjaSvoI9Wt3iNp3WwpQK9wwn5w0Zww8nnsaG2OtJuZ8sdJsWFcQMthc3zGK1i0ZDldieTYjYW7rg8mGPs+bsxhY4ImPv2n8YvdiKI1rWIHGaCfxtX8tLzJCyoscx32JYyH3lRyG/PZJoEPizFCybVLPtqbr+Kb3UjcXpuXcKUOjx1PV1ZRfTm12G47DNrBJlWdyirsGx24lIKVKk7YrIdjg+W4zQJHej7NCevo5JYzlutLnEz+2MnYTFneHENaAJb2v5sjJ5KnXkMtHo8eREmUOyxD5PIGDtg4eDjXsWch5nDO4PRvMN1674BXno9sTzgAmlUEsQVoW0JEAjaSFNIgpawo4OPKa22BlibzWrUtUdd00qetRYDBd7D64MPduDmxUhfnvVmCtk/Rcc5AxXXLmr5+tX0Jwze251XSOuWO5A7Hich8Tjl3z59e9y1zGIBfzJn8ctM10KEBQe4b08F9QIdAhjxHARvp4OWMvxEHIwKSWg7wncBGO6ShIRMIFeDS958Zs8pfmh7T+lchL7S4Ls9FGegdiq7dq9e3Xp5FtTerRgLTStH5KmZTeFZVs83bbTXJPebQMIXVc5W8WXDl0LRrBks20DAlPZqtAgreMLgGsDIRqkDt9KXZnt8RyEYH+2zV8zm6kALZLmrIvJWjdwCiiuKQ+X3TP1pa9b3tJGAbMvRSKJ6mHLhzvYfYW9X4EyR2DhhX3jnZ1egiZOADS29xYAGihlvoJ3hgaInZNERN/i5FLRt7u+ojrazEpppObbc+H811O83e51/1/nSdh8pFkSd8fHJm6N5MIcnG5EAzJNy49Gj8WkHIH+s4vRDlqIC4WxXzMXUJFvj2EQA2LC8LEDMr0yhhWcsyWJYa+a2zGfm30FqhAqClBqpqhqMaLTJuJiEiXdO0muoaQFylbwSV8lhltauVrWO9aFAhWMAS4tPKdVUVDtnXvzvzNYakn1F641W9tX78nuKczggqoO6W4EnElwpO3i5cvZu0tEWXzchVkNfxuoKt5IoY11JRGXWHU1v6xDMM7MYgAHWoq3I7sHaKqQRnG205CYKtfc+WpdxDvmFVLTA25eI5SL9IyUWOMkKokrgdhJJl0ECX8VJbvolmcvVYmRWJ2KxnnIxridzpjxmBmMjHwe4YN9f8BgO5i0lLMR76h9ps4IOgn1O4Rqkf9WCS72tONcH88xnxGb3sASYsdBHw0N2umdnMiRbOD1z75tHh2Iy3a3Zy4AqxvQci9+YrSA/jFXhwWdjqECpo52EfEx8Di6vd3buDg93DQ9jbFcPfZoOcJlnRRJewZdrWNAvpv7qF4fzW1iFMh9mWZMa4wcxHK/LjKBAtiFHI3ZD2RYzGvRoCrihXDgIVZYwC7VMrBxri/BRKPIWupY4FFOY2F3GFO813+sVfbNxWnZVT3w68M5scoiFVbZTsusd4g0p/WmlPEEFK2l07XDm3LGHRZpAK6CnuIlUVmaIvw+VWv0QO2NvDLJpKG8GHbeExGjHv6j0nKIOmpwLMHuUooSAg+GtsvOkq5mNmFz65chjSuCMbWrAaFLI9IH8Fe8Dukx6vnnY4H3X/D7a8IGJNavsnLBDHtiI8XrhxueNSjclYx/jOsyBCgWTstz7/YdXqd1eNFPRsMqWEMQWFKhQzrrjq+5LHVMY9awh6je/2ZpvDcOzjAB3oG2sinBmLgQsZ1/ezj4AcTbVz1oPz5RGuVpIWedCrDJ0YHiFj4jiJ2GZWo+/B3igUUEA4gxNBl57iL+eAlP+4f1qbe9oTt7yQbLlGoW2/wfBoUa6HdqMLmVdes9JtrDZb66s8LbkmugEFwYERb7KdES6voPANorbilyZKgCiqq7zbGWnO72AgT9+yKnlOdmbH7N00WtQhxNEw4AiM/3a4VfpOHOx3fJZGGt1gmCnXzG4QcfRCJcCy+dcNGywSUSy1m9L+dw4k5bDKxtUuTNuEdj3uKayNwUqI1szQdGOFpnB2oZurjqb/llrV1xYNahEO6e6nkVGjezXqEKljsd0wBFVc1XghmepfogsvLagM3VmFfUbxxGZ2l838OpXcrYDlpyaA0VN+gEpE2eyy6XlrMMr60F4HBW9weI12TB6Ws5pnmveeyxYzp6wHMj4YRFJ1l9cnGTl8cTpdylYaR1pQWMNwdwbjVnYKD2INPNybY51CthqvW1QbzcR3YcS82bH79jrvB/uMJ3j+cLu6v7m+vb68u7m8u716uL2yDzfX57e3l9xZvLpdXd3eXN6vbsDrdOoFluW9u2Mw9Pr65vz27urkxaHN/y/Pz0yDGRMztpitMiM4gn1qjC634zCtJeqLaZ6PwqnJBz1IeZBWB0sr0pCYX6NRaBU6MerkGe4S1zJXmFSJIyHFUE9UCfYzcIJlREVLOXHDNnWy4uOmdmumyOHaQklE61d3N3FPRZdKRoFF5f1JG2qDs4UIDbW2tUu2qrILiSBS6G8oVVdh1dBJR1AWwFQeoVnuoaTnuqvucViDNMuQWQacMjr3Q3nRi51S6HRC5OkpNAiB4v/n/+a/7tTqcO7uLOcLgs5Oan9zAEDL2dviNilrdGd4owZ6iOKjBV2FHfh3PM0MB47ceLlXf16oHloY28GvLh6QgVaBQZrcEqQS1+QfuTkRsslqvhlGlEBCZh+AHPzRRM2HBXWLoT15Ypzy6Q7Fbv/o+NXr1/uHBytbdQmmRqGcpOYHfR5cnWkzAlM7AkZvBhEYm9zexbLfnc2JD7/6yTc2b9brmcm4U1ScFb26uaE7Nq7Dw4Pj42MbiK/s6c0N5rZUIFBOOcSTdqWv9Bn8Sg/oVqincaOa41c2AfDa0t/frkzJ/urnP/3uVz+7X13em76+u9a6iWxMaq9N/+3T7d3D5c3N2fnF6vbWZN/aeHJ0bOcCm0Ni68DKGtwApw1ntfk2uiSpNf0Qb1Bp5hWNwg/KtHG1GMdNw2NunI7Oo4no3EUd3KyDuXjk2iwQD5gsMPagqtM5C7WNLzbcqSLxt5wNfimeG5CYTyQQr4Stf2BgshyujCbsJsZItr5gdkjJM8dJTg9Bzl7Ae3AbVbkyy/ITHEu1PdMQoBl8UAsEDcFjTnjxM/MEYBODkQr4pgDn1kR6aeYMugqyo2EOgRLR1psCAfJHK7MmMYRuNNH/doqLGjR+7SP7NXrbIuKQ8q6Xs1v1+6CLqoYca8uaeHKPcDY/dVvWdpb/+h8I6EWAziAjQrVrpDEndfsatl9YHySTWX3JRcW3e2ORCm/vD45PDg6O6FcBLwtExba49O7HgS/sYFv+Ng1tEJDDmZvzOIvn0RC+Jg6TAJbOteEazmrgUGwrBq3c7khOl85Bzph0Wc54sLtzt7o1CAnQaRtisA5vChuGTHvVDjf/0z/705OTEzWwqoracBZNnYxLAYyHoQmJt1wJm8zkXjpzlMzuM2ooh0ypDzjUECt7ciS1P3ASYCmsBcrVRkPKERslDR3DDauuqR6ZqO+vlKnuR/ZrL2vxWgwdGg9kVHA2UIltNki1QMU85Lcwc7KY8qP60fWYL1YoDbRZvfSSjofw4cMmJkjK9RrZPlivOmrXHOhn4e2clAd7GHvNunyQf+H89nlm11Ros2H9bWqzOnv/8PZ392+/e7j6uBRZoscIntVFWXW1RrKSyJLyo1SeML6KrH4NiBsmZU+Tv1ZkOcZ8Ts3Snz8OsuzYIiZwal3r4AECZrvHL3YIbxGypCWO9pODw+OXr17ZeGnqxMGsmH8Bsqxsyhj9znAuwyNkSQRmURAfvv6jnxweHi5HloYg4cdG844BNUOWBhRsPm7PHfJaMAjAtyAOGSgI1YhGfpqUmn6SU5Hl3eri7NSQ5e9++bOHm4v7O/OHuyZ8gSaRp7wV5Mjy/uHy6vr04mK1urXfjw4PT46OrKqfBlkWRnCo1J6IT6RiJuY5z4Ms6zgqFU5zJj5C0fOmOuokfkJqJ7tEQ4scJ4TTCOYMWSIHIktlTmQpYBg7JrsmY3XPFgG1VbxDluAoe1W08lURrSSsQ5bAlzicN5AlMSjy3zkQNpQUL0aWLjeh2QCIOUaJiTWDF7gMWw4ErypRjB8SPv5VR+ihRlzOMVx3ONFU6gSy9P7p58YlBgjy7CBsskF+qO9O+q6JPE+93JS8BbKcQ37TOmHb+i1Hluqr1c3qu+++N3y5u39wc7u6uLyy/67NdGir0zojDMcbGqsjMirhJWfXkotYQCD32TwnYIshCe4BUuUx5TEDqANNOVIKfEMoXMnDa5NQVobJu1vL8/Do8PjQ7oMXxxZd0qDh/atXr/7sz/7sxYsXzq+FZhuRJZrbgY9m++SJWQInfl6i8rc2pN7oBjgHQKgwECsXwa1VnPYSQj1omx1njaCK0tB5AMU4rmgHTXXd3ItV/BReLADBUGu5rFVmxTmcbUaWGxhLHTS8+kPFqomBHc03bEJgLcR+easjdIdRgA520pOLkaXbAfsqyGaaz7JTngtZ3l1f356+e3j3u/t3P+xcfmwKQgo1uKFBIBFafqfZb92g5FOw0o4OP2WeXUPnoPfaXnseDTIoQjgjrmnW3MBLBVBuTNlKylI5KSP5CZymCTabsa9fzGnd5RWaTelsgd21vmdmyyp2rOGDN/XiA6yg5iDEmf7ja9rzhU9jnLyM2EHgIsHEqMgUTbSqrWIwGXhCpRZz1JirBUrEEYUlmlag7sp7mnDjPmoFkeN6DdisaEomT4BpLbmsp/huZ5zTe2R1z4JptBLmPdIEkDBPhtixVA7bIiNRS6klGVohVBSLcGoCnTkfyNajak10dnZDmdE03Vj52ouudUgOUFl16aWTdJUrwJf7J9QHGlZlx7pl9BkRMKu6UF8UdmmwUu/aEJCTh0Xar9eWy3hhlkVF/Q2snIQsFVa1VfPnuSopN362gs3b8eXJ0cmhIaDVwZ4thd+efXz761/97Le//unbH3559vH7i7O3H99/f3b6w+X5u+vLj6vrc7tvV+c227Wl7TtbCn+wF3devTh89er45YuDk5P9k+P9k6P948O9owNb/jKkcfNwd2WLLbf24tWZ3XfX5/Z19+5q7+Fm7+Fq9+5i5/bM7uvzt6dvvzt987uPP/zuh9/96ofvf3uzunr92ctvvvn6Jz/55o/+6I++/vprMwckpSrVpJEn6DhrxC1pfTImlSWDPT/7TK8nZMqyx/8xgMW1b7lf4fLPPinrTFiyJj5GI4PLtSRvp1Ha4rutUBmWRUj77hpogJTzGRmb45GBNHkh4ULlcGPwsjQcwZ+8dRFZ3ZwcpJaWiKXynenIdQIyp0F6LFJSeU/1/8gnCi3wajSbJXGuj/qhi2XojlUessCgjhqw01qpxJEMH8WxA2Xc+qxmuHY1vM6Sx6q9Pllis6ytWL4OrlIGiMQX3aIhHTsOyOVC6IWrZ3LeSbGCrswcUFCRI5c75yC3WR4e2frGC1vR45HbmPipPgEd3O1ycjVc9fDm4OypvnXNZolFZTLH/s1qZdPVr78xJXUMLMgo1Mktk/xrRd9cmw69U4ybXA0/v7SVZ8sPi0RWZzMQHnLFE5fUVKFTezw5kJT0ZEiwrSJ0mI/R2dnHX3/70x9+/Yv7y1OzWdogbdoFa98evoOk4tK5OStdXd+ccjXcRMTqc2xz/0Pso1ZtwNplYVLTyfWr4XbYN4hMTMBgasMLZJ+wWWqSyreKhdKp3U3sqJFYkbJMU3VRVcf4TEei9B9KqXcXTGZlXSulZrVL38HJ7h26N2Ui2SbdrTMcBmizhOWGXolODWxyAGX510mBFtpzVQXP2QMSGZwgF6IUNtF8bo7X7sSpmtAkZIM/1rtRkH2GuVTn8nnITC6LE6ZkRC1pLi6U04MeNeOMxMWzKpwQgbFaSqdfdUHtlHEHwRePIs+a0PGUph8bY2AioquL4ZDw1KQZI1292dZqX6ycNh6M2TcDbizqNzvRp2Mjno22WD6LBvsJ0lAeNgIFNLqWPiFBnQl2uqBpzh0+XW7sEDg3c7npLlNhpxcfz87PP9jayK9+dXl5yWGSPoW2ZcyUCEJ8wffSOAhf8NlAqfEk/IJevLQ1p9cGKK6vzVGHW7yxYZxWOm0mt4V2zvL8QFsU7dYe7C7nyYE6rvXmarW6urYFesOtNw/3n3/x5Z/9yZ/82R//yVdffWUFkTJgYDW7oqpsOKdnmtu49FCE9weUEUP6FRYBpmnDgeGjBKtpNbA0XA2PIcMnTgoH608jzK172WjF3M2WVSOxAaPubg3suIZ+7ZApbHuyIeAG36EQ2qo0KzA5tzTVE+iwMKOU//iiunbGjjaNDf+TJn9rJYUdm7puUUMb1ndsMgCXnY0sXPto0h/QqjW5Gg5miB7R8OBlhRv6oGhfh+mfYtC14fzDm7sffvPw8Yedq9P9//R//j8riLIT5Ow2gpmhjLNfyXgaQoLoxYO1TSgHHFByLt1TP9Z5MVJPVyxbV/OfXipEFadXcOq7Y8W08dcBZVrTxnzf0zBflFBlfMbJ2aMo7K/k9MQ47uBw3wBZhDSBYNGbN9llC3U55CDvDzIaVyJ2duHNubtjSyqmH6k6mijO6XQoBpsjAqSgYrm30QyVKhCN4pgtzuGjJyFL5CD9xf9vbq4/fnh/dfrRfOSFqCj6TY1QV0OmDF5aA817ykApncnthD+GfYzJx1AIinbr+KSbEJDrpAanYLG4W5QY8LN7Eg1kgSWlSPJ1J2TJoQKXQb+qtWh0vNmESwIt3eL2A8dD02rU+2pYAilamiziAELTk50drukn//eeV/9L1wtSc45E1RLwXWlcxzBlHQyQEbgyG6TE2pmpDwZR6TrJXzyfYDwW41UlkSVKvJNDoy+zy/QGdF3hgZxuZacOemSqg1ya8icN84YsbPcx+4uVrnwi96QpfDbbXwNO67pu9FIP62paVXJ9KS19lY7ydMyZ/iRz71+cKW5m4JjN/ck/yJxj/xsmOj398PNffPvdm++ubi6NYb/5o59889VXJ0eHluZgf/eLzz5/9fLla0OP9s/Lk5fm7YjPn3322RdffvX1T/74j7/5yTcnL22Fetdms/D1Vrx0oIpdA6U2sT06Pjo+tn/yto9HR8eHfIi/hhpPTuw+enF88PLo+PWrl68/e33y8th8fU7ffzg/P7cxwuArhomiLOa6jnyfY03aIAc8VoQuPkotVa5o3RIOD061/m0o6SiUesn1IbY80owX7C1NJxFIaRuwRJXB7GaUp8PdDahbgDC77V/7KgUwycbNxFgSdNxYsXlp+pTIjAHrmJPVTJN07Gowu4cFjfdTgjCFWSpoavNk6i3EdZ2OmBZ7DBq2/nh1cX9xtnN1vnt7DWTZrGQjABekpE4bNU+uRPUn7yhX/WWpvR8ds8+7PEmPcUHMsyt9XJP65EdDlip0UOGsiWjTK+5hK+gBwwW7IOMco2dBSJgjsdleOCWWQUN7y4QsgVY5GtnfVqW+Pll/8uKI+2vicOI0hx5L+mhkKZSGqBn7+4i7Bn87hu3mNpkGvFwDuZh0JJ2UmpLeEweytPavVkCWl0CWtmHIkCWWx9XaXDAVrewHm/1jDyUMZTQ5PBuy7Jo05H9nk8Yt3jXCf8Ne62Fl059VdaxXIwkrPVnjuljMxZnXDJNCMknxTw/IUyUlsvSxTPkDrCeyDAiHBnbI0mbnOhHO/oP/pRY8gyBl3iqyxGYICRCRZZNID/ghZClAOUKWkSNHn3lkWQ2W0SltPOmUAKoQg6WPCWMiTZGtIktXhtZAcCxxqwDxI5ClysoXoyO9+q224w5eO6JlEyRM6wa/scZe80bRhaM8G8kHMMbrPl3QNOc+5Sn2HJiSuLq++tVvfv323VuzNN6YwcliBZkJ8frm6vLy6gp7FG/NjHh1dW6+3mdnp6f25/z87PLszNwxb8xm9uLlK1OHH09P37x5+9333797//79hw8fPr7/8PHjx1O77fOH9x/evbc/Hz68//j+/ccPyuP8/OL80hw7rywfFAK1dX23urINi4ae9g/3DXyeHB4e7R9c3dxcXt+8/vyLl69eG/tI8udhJejnw60AnDYpEkVP06uMG8acnKH7OioEXu84soRo+oQyhFfuMtwOLVnGWChEyRcDVXq9c12FeU+AQo2wcp/UnnI1Vt588ES9u79+sNtMjhiLZDQYUqTnwPZrx10FWXJVQ3TriBS72lWreo2FRfCXFGBMfToj2QVr91RLZ7lXqnbqWjwRDHnu1FoU6PQajEpGW2PDy4u7848714YsV7v/l//mf+u97L3BfijjmQbd6TKoy6MaXnIzAOABu7kfHdswNhg1ta6ezJAtcff/aZyqVLXnJD7jKxcCBj/JNBL5DO2aNWd9HlgBG2XEzZ6Rf9YA0SrZIWwOtoKAJlluayw811vnQ+AxSHqcmr2dA8xljxlOx2OwGhay4hR4KK8WzKy4zqh0b1HZwaPahjmE7fVwFXu2fG3PzWXHZs1cDRd+VRe3llcKYzXc9obf30a02D2bY9ts+/L6ylgREi7YITNimMvGZB/1cy2kJKdm0XkXPADj7vz04y9+9vdvf/PLu8szW+621XAuMlphjUY2SzRBtr3hF9fXpvVtB48t9Bv+PT7I1XD1LpRnK5jbM8KcVupTiKyVbncXcWXUcnCiOQeK9xob6Wz6aFubIcTeGlIcESqYYbdQWDVXXeWxlFp46tZyikhK1ZsQa7UaCo6ZO4arRG/9PRQ4WrjdeihjnsYngHUG3+E2a2s1CRKr0nykvQ50HtCqNxV2IEuGBgybpailTU4ySXK7Awcv5ynhQWzB0mr4gU1r8BFHrllybvbWVEwDTJQIElgefE+r4cxbRxZlB42HB1Kqhb2ifXZMsujl+CWmOW3rD421Wl6EWwKMWdQzOCOu7l2IHbhLltvEXTVllgtiT1ZzFlmy30Kzaf1U3DiRTZcJO7Nv+OQrM2TzArKYYbKqN6YJP/90oNjXvU6+Ne1iyO9/+P/+DwYZL68vLm8sPBB6XDN7HtuI/7igbZNV8Bh1IOZs+/uHxy9evX71uVkcLZHhw6vVNeIDrW7szz1XRbFvGkrMdpQ7ILMcOfuhjwabStaF08XB3t2uBbO8NS1gImDOUfum07A+vrN79PLlP/tn/+w/+A/+cW67VNOqImtfwkyYoQnbGBEvdYSqPU5dhKUfF39udubgFryHgGLUvRo5ENmH3xneHZc9QXN9SNcEE6SWODicoELwYQfi3wQqfsCvQP/UQu5pbwmBwFcW1OkaTicH8MzigjiEuq5i9VzkIi8907hCtmVegq1jhum1cE0wZm/qMZ1siUUz6zd7YtSyDViHJMj0AroXWmo/0DmtpLJdidol6sP+SPmN0URwm/Cg/M/M1Vhl7LlYze9sOvXuh7sffrt3+mZ/daHI0W4jcMDiTNvTsUdUgQCcsIQhHDh8cjxQOqpK3sMuEDjT5b+NnyzWExjup+6Zx1O60Nml1afWbVjVrBiHQBWt4ZCfOR7whh5od+txJGnothBqGLkxZ0XOxyQXUYI4uyfeUBJYzxoYz15inD38nZAKDzowlpkmadFavY2UtStrp8ZkVVOUog30JZ4EEzigiHlgfHXCjh77JNmZT/wsgXAkoLi9bKsslvRdElZXtEKfKFONRWsKUbxivT1cpz9HeMUWrayyn0uIO4MV0qVKcJXa+pTUEBMxSpxcaDtfjuwvUYR8RTaKu9C+53ugALTbUCsy9xfpRM+be61ZgYz0IbQ0J3/sdd4ErXBezYHARR6jjXhDgsXbYWVmK/LZUhCD9alz+H5owCZ3sbjmtBVLBWCRLEghBcQUGzhCVfu8MoUZk4fdaOqbaQbtVuVdq/ZqLXqwdccsMJvSh0Oa+MZI5MGwqeYnwJjJML/EXcWtVnRKDPWSLjfhJK+XLAcdne0tH8g/roz8sYvkVLmklY8xffWTdTvFSLtUiFAN9jnSNnMs+cjnc8ScyI7NubNjIw7hg3hxcXFzdWNnMPmx8FAyu3CWNFZ2xYKTVPcRkQAbvc3Aac50V9eXp2enN6tbWxz/4ouv7LY16xNbxj56cbB/BL3Cc7P3DDRCCdj2AZvcHBhBONOHi5EhUXPdsUCXdpt7JaId7R3c7xwAmlpkzGtzAL20GGpm2bSFGLnaZxs15sfdYvESCCYWpMrkHfZydma5yAl+x8CniaALeMivRih3wxHopmTLIELkQFUiwKmYjmQdJFKBTfSkdDTHy/rIJ6wNg1L6Wj1gOEl5Xe8f2EqfZoosOvMpOrPT/Hy7iUz8xsJ6URrgHCuzjvjl83BkL+OmiToX9vZtE5dFE4RXbpPZKqf4nFGTGX1Cd4SaD8XcAhOn7pUSSeAXUEW0aGsYLoQa5uwd0Zf0ys7wfKSpobnhb8ZhVbre9eyUSEanhi4epZHS9m5el9Miga+ae9ELv9dElW6ac21VnZp+TRdM5+mDaYzWQldTY9mSnF1yZ2rf5gQJabZq5zBx4Uv+RMJtR7rF5RNQxBAKNvXRDbNAj7pNJSgtIFYe9OOyRk+NwT7JTnS+FqYPZ1+BwHz2WPPXFHbgwjDUa2x07jVufRjKOqgyAGrS5prrz8zFJ4kv1wIXAg4HYatIjWYf8vQA1xh9VsiBQSTlSqWTOep2aTJJq5XzTOqoQGxEaZoxUTV10/VNrOOT/jWwcFMOj/09tafaJaFUIE1AimImzBLGHLW88IDIjb9VblJ1fVYqum74WF70o1NGnb1r8+ujM3zki1qqOT4yg+BLdhXYltFLzb8RWA/HM/ICAowFJC6j4MJZjfbTg61cHx6fvDB/IPA6j2tUaCHEd7u9A2Zc3WK9+8b+s79Ekfa/wgvhLwsCxLTleBzCc20B2e/ur1a3F/aKZbP7YAtE5t1pTkdVQWzf7OWc5v4rpQghPPCV4gfxBEs5JoXadybk2lWspHWotGTXjWjT2nmgDONlLFSYixO2T0GsZkz1jyLO9i+N3gAgg7uOGbZtwcwqabfWSba4tk0/l3Vq8yXAhuQOmrO+6UUxXfuN07g2Ywh9HBP6LWjRJV2PcR6b66d477m6UGPItjUUoJdphgYbGWl8cCpjLTLOfpwrxfOZ+TmNUgJeuB6LA72CMRXZttWPSA+UEUO2JmQ6EcWnZz5tdbNf+HIMylnSOxuRZcV2mX8dGjVOa70ycuNc0b+OTfFDY3PVp8pKtz+nppaWj0K8LJXIfnUY1gy/i2gu1SI7JyMfy0xJgyvDQRM06jPL6vwFGzmCi+0JYeVd4MjBUOFjVWN4yVBYKWSNllWhNnVzW1i75JfN6Z87hQTETV34LM8Ed3sdhfFbPt6PKxq854uVnHW5LTKNmuub91gtsDbXjYNOSId4+fcDLmm3BQ6wJW3zOze/Rqu2uf2Y/ZI+lrZH3P7RX/OugTskv9qvF+Ykae6WZks8PTv//vsffv3b33333Q8/fP/Dh7fvP378cHFxdn1lcTPsLb/sXfOnvDanzmvLGX8scCbyumBGZ3affTw7/XD68f2peWJ+sL/vzj6cXp2vbK15f//zL798/dlntvarUAV5b8e5vhK0+aXgWOuXlNlAkPaA8SkNfueOb+Xoy0fh6zIshnKdQlF/FQvoGJ9kZKkyj+ldmJSsBVcEswrDNwZelhO6fQEHbqbD41JQawFcYi+jzjfahA0KBtuQeGNWXZ2H+L77cSorF0WtGu3+X+Fn6Uv4qqJL6yTcidHHuEPuHlKDBU3WtjWtV+vB4mKGImun/xX3jEcCJ10Zfobc0OXfH1iRb3E7wJR6LSegZD59hdcBi0xpdB2/znWjqbN/ijVoYX8nuxNOcqMrQj7bARBHe4fY8YouoVsyRmWeKpuzjXbe4yhsZDg20DnGr0YliCsuwZ19U3UWOOLrb74yH3GhS7zuvm74Oo6PgMAcN9fwK8f+HWw5OrFI6YeHF1fm72JLRk0blBXXTkIafYSmR9eA/7z5wDeIDXZxevaLn/7tG/OztJ1rFhzOAjqw5mYwUNxhneNlLbEnprbPLy5NqZuDvsWnUdQhW5JwFvWIEl4D+qtHVKDi5qiVF11a04xr2otXJPDVT3gfwjpFziEOw6+Si8yq5lk/J3GaDViQjz3lPRzGsLLYxOJZycncxiQvT/iGmCSCShLWERXRb9JrxbDPiJROn0f8LhgtP0tfz6fiF7XtNGTL1NYQXc9wVOAZORQF0jIjISgmkBVoOcqjzVQzCWsuZ1wEY9Qh2ydLP0sdbiIPft88TgpENtCDcK60fAi4eHAPfS7VnL5b2X1JEudX+oiR5mvJN/ixIsV1amecZwipeKmGKRn3aUiu9zgGfK0j2F8O0dGgKm6Fp3tVqh9Ilum2aibjmTZxngaFcIQoLe+IQG0z5tImFwt16cYeWbL6pL49Pf34w5s3hgvtP8C+62scfmv8wYUY27sNrgWIwb8gr9jYtn0fvXzx8vOvvrZYk390dXH55s33l5dnBk3NUo+NJh5PwxzYYMuUfCFHdzkEVqMvuXnmmZYzo+X1/bUFv8RSspYkTeG+/OzzP/7jP/vLv/jLP/7jPx44WTruqoRg58EhpV95cwsiUzpZSi8X/Z2/QlNxZdROM8eaQ6hD99CzRfw8NdEdfri249HeFWbSIUETrLnlQF+6E9djGUeqzzklWNPtXuBS/K7zG6G7BXUH/AAuaqq0o1EV9PJDcV8uDLunc3Qq6fRlZi2oRDJvVbJP/Ql67Sce0DOhX6rM5GcteoSPU42aDv8DUoaildQAJ7R2+QgIDu6k39PDz/Ls5u0Pt29+u3f+bs9Crm6BLBM50ThBNe4jSOmahgmq8q0CP0aWTu20L6Se805pyGFOcXT5L0CWNb2OMax+bI2IwRabFVYPejL9PLKcGJzW6zsOpyTvPLLUEcaWj5ZLpHvsa8azFC+OL7lHMCU1YsqDRFWsvXeA8xh39xB0d8/O4IkmeABn+fGg9Gy+vQtkGfEsuRPcjkOzM3gObcqN5SDfwRPiFj3eM0xIR0/krCQRgaeRTgdWpPO7qVyzDPzip3+HeJbXOIPH9J3cnaGPdVoKF5+ALO8fbGQ4M68pQ5Y7dxbPSWfw9MiyEc+8n9BYOV+WYXJZlEE2mdWeQpbs47ZY08QqLAGqRvWAbHN2HwyEJTV59y5F5wr1aZ9Br+O2gzJegwCxsdBHmgyQpSzqmPRYvEl4Eq1BlsJ7ZEVMPAASPfAkJ04urV6AS4RDQiRAVHxuzzFWlAuxAUIAUu7gCWTpW8WJLBX/323YDlDtH2N0K3fvgAS0HNpuHjawk6PaPVW45Ja0/BpHE1z+br87p85hyrBXlv8yKiG3cyG9YokGspRWZDPVhn7uNFmxGWTZeJUSHCQZI8vRiKt4qLNEUHrlMz7ochvaPSJtCpWpuO9/+OHXv/q1bQ8xm+Tq7sZ0Bs6V2d37/PPPyHp+hCgWN20NFgJw9Oq1xR36k5/80Z/a8bwf3r/77a9++dHCAd5e8ShwmNoZ4ffQ1tJtIRxozGP0Qm8FeDIlZ8vhZppc7d7c3l/dmG3UamUL5tgNtL//p3/+F//4P/wn5r45bl30cvlFBoKCYupA0J3TUwaRiiwj5AaXvDF1x5K37Rlm/GDLW3Ex92z53rRraH54emDCqdUOuguoTq5XF3dMYyus04BEmDAJbnIu6ozkMZiJPjujWCupIktHqv7jNBSpYlurvYugDlPXDK+OMa5LTkfwJs5COrVrJKzd6FmahYienKKkkEuwp5Elxo2qOpIEnXXH64yQQ+cr28Hz5ne7Z293by72/zOLZ5mjctaJsuzPRUxNDSTj8WvDOl2n5Bjfd1V8a308IEHOK56ILGcUUd2n0iHFYjd1np55so7JC+iJBupRnf6ULi+NXSg7PbLkNyyU2fTXxj/FfOZAySsxpbNmIIt51Z/Qo6+ODyoaYEwp2Orkrq3+yBDrjOOZClKkf4XnYzWxML6cq2sEZ9ShvX1Tf+lU7mSf4qLGhyE0Y3JVWXKs5nMvWiJXq4/v3l6dWpj0lSk7W4jhtJUmpZQrfoX7j+0bNG8mAE3Yww7h70LkQZOh+CIr4E7K6c/nHe42wuR3l58pLRYi5miMFA2rmJcUerYV288NcpiWqoz5enyATopxSNYIqk1HZC7J3eDNJFFnZ58m9vPMmvomokAyF9fqBJYiOLe1pn+CeIZrQIkS/aP9xGhXydXaGI4cMyQlRwz2SlxcOnApcLVFsyQeEh2quKRBpPUme1rt8I3iUAnm7wLdKy4xRrFyVD5eA4smSNl2FBR9slA/9MaLqgTHk8n8VaQLrjZBdvt2aqrkzI7z51o18PwtIuAc1A97onlemOeQi1uhggWRQg0pr+ijOK/mtJhkz5VQ+pbL4ocWTpJx2fbNBdMCV568OHnxwgJOKurk8ZEt2di/L159/sU3f/4Xf/Wnf/oXxuC2vH11eW6qynQ5Nm7YpmULG8TXDFwiloH9Y2ZOO8wXMSzttssiXSLMJRIfHFq6Y9tvfnjE0k5sUejF69d//hd/8dlnn1ejSWnviF5usxxzC17qnvazqtqBPT25CA6oynMZwqtHFlX1G4UKIhnrKlyjkQ1ryw51/SOwJaccWnNlxYxsO7tJr+Wq2M6V3rjRVbe/1ChSn8/OK9fOwCZ4cob6VYybyu5r1kuLvlG+umIIwvtnTDDBDNPIxahtA/rVxcPlucHK3TsLxrn+agq4o3Vf+ecSz38X8tHIV69P2qpACW0wVnFtlH7W4rPfH53/jzsIUFqKnsLkDMYo3jRXSvVwSKNtVg7mOrrX1xdD5Ga3s/jwPLNVMEV+jaYUImzKgcZIq2q5UXMP9DjTpRqUUf9+445c5rl81jRF+s53jlcc1OuTOqhPDzl1rAr4lhG0NBuG3wEtwvSv0nEiXiVps3AkDdXGibWmIg0LBtTLVWkvubCiTLCy3WoHD2jiHKDBiustip4XNa9238xTWjXvBtjjrcIV0+PElgOjy23RHb0aSZWytUB3DKgWSUUoGgAmM4LNaDN4pDnmbllWbjdNvo0nw4yS/iMykkmzlkMMMy2DEz24Zc2fmtzqaeDPQN1rM0V++aUdq2NQ0NCfTsTFrgxEuDKi0xuQHMkNOth5o506Bi4tECZDDtn815bAGQXNPuPkW4gOziLn0orvxNZUiXOynJnBhfDo8AWistumnZdWpd8L4hY3YSeeWKv1j2Zn06OHPxZLPkZ6xEtmljOcyjkK3J1s7c5MGLCS/ui7zZ7KVAvf79DGWmQmMV9O3mHOG0f90nFy2PZBTSwfdgb6M3VKf7K3ZXV2Vd0PEVWlDT43oqUhgDSZuyeI3CcN71HqzMm7GyhCuboFp1hp6vC+pGtDTEo73LIRZI4cqbt9hwRJuaix5W0vor3YKEZZ0lzE526Vwo1Daner/FDitev4g0obTWWUr8IbDORfRU9UIBEDfpbZSbPV7i7tKoRvNRz1RqNf+0RTZLjiTSgolujWM/pXduMotBF0Og97FCqNcVj91V2SFwU0ohi4zdDTRfL22qgDxQVB7sIQHEF1cjc7yONJTDnoqBeJmXowxLqS1N5nkhF5caoPaps05GGBRcUlbwSHTIp/FOA9QNrqmdSY0C7i+RFOMm4dG0f44mpOkLfBaycl8nDHx6rjRDO+6u3wB9yg4MxFguTu9Ephsq+bxVikIpyQWCGyURvH4hoak7GLymxyMuJOEXL0eP2DpsYG1C68PhJwz7JUq2oW4UfFmJ64RMr0sfK9y2naUSd2jDLTghBUDull65hzYeAF7eKqIQKUH4poZC/efsMlQvLUAPdnDr1SrTXtSOITD99uz0nIcKSbS1+ex0erjTaB24qHLcXc2cZws98wIpDt2zEvc/vP1qltU7f9ZCvmdsvdDSHPz84NeNqZOhQ3rjDI/hnbvnHkI+ILcSs4tvTgRFy7bDsPN/FgU5C5adpOIe4Puri4sh1CF1a2kBXXPZNLi76NleBUH5T4iauIf+riSpzySscp2cWFddF1yabEwyxTXSyZDCgx4rpBn3fDeTCP1KWzkzRyuDq7NTxnTRL3Bn6K8u00vYydqaNLtVoNajZV5GPLkZRSrXEl4JLPE5y8Fn2HOu5bxXk+qkEFnfdCAfc6DP17yDQYAh0ueDMzLFkqGM0pNDY7uIywTAWglJbC1Kw+9HErNYdU//ieg8JzJJ5WZdjf227se9M9F0SKs8Xu9uGJ/wwCPS40V0vvuqlGUzQPcRUGLJAxol753C2iaLFvR/QZEafVjfn7nbgMaEDan50wPZRlppoy93dYdSIiTKxOkiRlUCmL3tIAud2KolxgZWEUbTYNpuRgK5caSxPLzKHv8jWf2gsvEeiQvVztqo1t7otPYYdUneNvRhFycY8DwxoyTm0qjCEzpfBJKD6qjaiaL7PqK4ngwzKwh3a/ucryd7qFXueyhqjVKF+dTYtPfMjgjm5H5QiT7oy0vbGyCUcS3gbBQ+XBPUL2upAA8T6rr7a4OqYK9KhoiWvDzDIluCTOBNMPhdaNNTjHYKDJiGLVt3QkJ/HVrpmFPOUt7aQKy0zZffM9FOIf7x5Kq3SgJkZYhoPTk6vbMrQGVq9TBuljsUOQTqziWlVNSyIDYMn+OieYI9VW3u5+68byaQVaJCLMWooWLeycA5sGAr+kR7xUeLU22M5SKE1sUFWeDrUbxzo9pIJ4Fd9/sVgQqg1o8TRlyQdfVs3nyaFYugEni2+jdTBBrWV5p6fY5KjUifZc+jp+JNOr/w3P2aZvA5W2U9v2bMeA6MZzuBPCYRgxb+B1ub9nq+I/+clP/tE/+jM779Gobh7dZmjEIjd8uw+Rxp5SYPnu3pH5fdM92TeeQVmRr0Bs/Hd9uzq7PLfg7W/evnn77r2hVh0YGdTqxbTD4KFEpkaPKIU8oD3YFZUU2ef0CzMwKNDiI053Z/lrSQAZ8F+shay0siG9OYIcyWPgiRDGFKrQgZyF++Dnwzm5V4seoJomLuIsapbigTOUp4HktZ9Rxej2IZSIVCwoKNHSl6fURlN3Fxy0JKj1ycqUcXWgRRoyilmc5nKWLIC1tKzu1GA9Gebz73FUql/qWFVF9ot1Fzlh+lrz0/o8f1+/Vu1fAdNz16cjzCz5HluqxHpjr6kSIcubXlj8e85rfUhf/GIm1GTdNAS2YoR9a/tsFr0Rc2IXIyoWzYsd1OeIx+yoXjG+wBfU3FeruczlxWk/UMChqjhEk/Axz+/UWfe8b4DbjEat8q7G2BE2P27zl6l1eDWl4/WMhjbcHwrFXyWw1SXgCf95B0Ml97AzbWa9WqUcgTTzwim9PDtEeJB5ln2oFXsl346UTCNsNd/6kOVjhrAiZwhNVIzl6OzlaCbMpWp5mz6NDCPg+Lo6XPHZuAcIqRis0E7R0MbYflPOIr6dSlQrVn+fe97SqE5ek9YWtrxXJW1keeSKpHA7xS3ijfjssFUni5xUY4K5ZShv0lS6viPQEo34aLIvetGqa3AQK9AvXtgfA4VmWMTiuHlVwhXSLvOGxHYcbAfkZQQ29PiTb77++quvbL+NmR+t2QScCmGg86GojOiebrsILQeDnSfmommlGBp9baGEPrMdQvb/6y8+f/H5Zy8+f23r4Cjk8AAOPXf3gFTlhLlOOLu+3zikLKJDP6rmpN2aoLBZEn5fvQ9LuoqW9Gt6v5mlh/0fhtBQvJggEVJyFwL2/zHCQwHEC9vzoycb6Z862XqW2lRttzbDp/CE0XoWWa4HJf/WwUqp0cHc5Fl6qs+EA1fVjJ+gjGGWxJDjcp69j3zsb1jkMbyXK5hcvJ0bLZ6Nak2OWNk03NACo1Kky3jB+oRQuqbGGSgEmxZzyWYW0nP+SdaS2SOmo10j1qpLNwNM9GHYI3MF2xXxcgI5zzu45NjvUp/GTuFfGdgEK901sy1FpDFuC3BZADw9wgQry0VdL7w/srUTYIynRqWzhjrXrCm2G1dGAstScNA+sV2Kn6fTqnKuri5f3LQc/NYscnMzbCBL2y7m4HLKFrS8C8Wl1T6X71bbx1SGbj9041ZdCtSCw0CEaX/1+dZ29ZP8UP3lKmcKXy2lNWS8vuK9J2bxxa5iApqo0e8bVnKiKiK/suv1KyBIhBQwLAhM4yGufN+YU1aVtnOWz08//O43v3z7w3e3tzeYyNIgyXYPe0FFSMnY2/Zzmj8RGMu+2I4fwk3788XnX3z55RcGZ2XRnOvIHA0f0dMzr3h3UHhVW2FjbZvT54z2hRhkhQOdMdy6GOsYC+rmYDTKlvrFLj/5tyoWLCPAVIZ8zOC1oDJPSjJaVXUL/JMyHb1MIV3U/OSQ+mFNZchv/nuHLKlrhtec1ZJ4JkGNZKbMgt14sxVNtuv4JdRxA8l8ZcIcPGr4vLG2afWJNCOoNEpTiTxJ8AHJXP+3fARdndTaZ10HiSVkqUUM6jOukrqV2bq5UeOUX6TcEmoJKMRSDk1kMyGQppiwddASoimHWk0xvdUTPTR0FaldCvMAl51idSyRR1PRPT7K1udaQPSHa0mXtmkVT8LW2zVsyCh7OnW05MyFrdHJ+2OQU36Vibbd9ol6tiXwNrAfA3F7NycVhQEnOmeksifGe1JT+Didq/ysYOZY6+qfMTqRzzojVhiGRZLKfBi3mvWR1hF3HQnOJUfElMLVlecjHIv0fhAr8bcO6ZZzha/fyerihtdK8CAMgbnvuWD9nw4r57XoIvsOlwrls9t0v2o1qpuMhi4/08PPHJd1BnAnpuYHWX8KH1c/uQDqM5nSPFBXHUGWgKdVAR9zJauPCoPr86ewUbn0uRxaU4yhbSphgdVkmeeGHWzlZvS3NiLLYymZyeK53Fyc//Lnf/+3/+b/8+7Nd6ubS/uV6+RaK0d84uCzOqw75sScicqUEV6prGCes/Vyni6zt2fGUptE2YZzc85UP0/IZKpwdRBlf0L/L1e4OflxuaXawYSySczAhJ9tm2RxjTpFS80LwuiX1Jtqmo9gg2SLxGdzoeNKjqktbRWqrbef8qkilE03dorxHQOM2D50eG0bPy/08NvU3AE76Cs6SiOr9k9VN6ZJ/vG35rrNn7uOb+Odd2QnEut5CJWrA8j0q93TOuDMUaO+ME4jbmvVrppgS/o23QldHYNxqNTJaswJ7KDpabdpBBRPsUMVg1eltxfH0GNtc2pNBoOJ8pRuqOOQ5tBZaNH+60tCLeWhFspsavQacUJmuoWW0zsOTXLq7sVNzeRFVS6icJKt1rV6UjJj8q12kINyMA7R9e5xsZgW6dKbpeMYLsppO2HG4/CUpXr7Kn7usvIiOGK4PcThsi+0RU7cNi4MxN5O8gf9nPxlPjHo5QnNV+U9Prt/myouU6KYSoauoC05rirChCcOGJykwiyFgaIaGO41lEtjqxBZ7DJcnuQ+0ghYhmGDrwtWZlxMS+nh6+Xr3NE6JK7QXJ21SY887ffklrmuifoI0MmDwslR54dVdZQazda+pc8Gu6OMQ9VgIR8vqZ7Qa/T3dFgJHEOvb0FelduwRLhsJrhcO0DEPHBUMz14Gpnb255bk3lu+cOh3fdy5sNUn6ZK+6LzKZpE0zMCLcW8w0KbX7z94bdvvv/txcXH1c2VzUZUjIMOVLnOBII8MpEyY1k4ASu1CoFwsUCZwOP228OOLbKvbq6Rsp+ejQnCdokxhrTKwWZe/JM+BBf0qCFEkkBBUjJYQLKft2emv6LXKmN2n+c6dLxiNFmCv1575wkTwFpEbVfXxjJAO47s3dO7CfRasiQTzjZtEFdEX59vijtor+triHjut1m3Gq7RP8FRuk08l5D++PkEClDDnk/dVF3M4YSjs2uGCX+4Z2w5z9pJ3+XpjJ/a0oBGbJauDe656xv41PpsQb4crxwgTo31bQeMRjV2oJ1enV56jj/6YmNG6GhS+Us5JcxaXtFcQM8PCb49k8cTLXFieP9HL6rCul3veFraQrjDKj0jtcDU4b2FzRPKc03Sz5ubCE7Np/WrGp66bPy5DIW1UwBZ2ImaD6j8OnrE864ZMzP7zvfLSwkTnQO1qKrVFMACRwcxBHQi5oXkes5ksTEjmCe4dILac0y+pDqNID5tdIujpEEsPYiEVQ0q7hHrgidEIiHyRYBG4cKxmcOSGn6aNNQutmnbtmnLTM1TvbCL25FnT2e1RmzIo3Vu72/tbO+L25sLO00i9w6mjHFRhxiyVd9ngA4uK3DVdjsr+GBfQdVNdrF7/NzCZN5xRtlBJwhUy/bZkHch9EBD5i+pCj5FoZ+mo58/18r/9fNzlfSp85+o58C9bQ1EiGkDMvkDEOMn05yyJGhRxOoJM5W5GmEIpo2PoVaeuYBePVgRUGScv34irFzUTwJLssbjOmRyBJvMqs31H1cS19K0+iaFzr4fIrb2Y5hEqLz7/R+dWTB6wD2BPO8yF++Q5aLuT+ASH8Sr0e5FeawjUkA0Xy6OpOxDJzObkUbAzoJo+Cwg2tY14TQkLYh1S42olKampX3cGI+aDNXuuBE9HiYSFhdmTrat1d/nEJ2FZqSOpwCld3Q3Tif00eSLx4pgUVKeKn5Y5dIWPlM6AhLXdenlxrwn+WpKLhctn8VcyL2NpVsH3DvcAiVHXkTWsa1OUF922FIgqISVApf4k702N15uzZbPQWOd4IWzFfJ8b4QEurlxZMnpVF5R9fQCwB4bhKxEREuEKNIJsxprtbFNm+lGZgMXWIBYBvPS5j4uANCKsY/AYfbISseZQOdnFqFIXTK8Yrr2HNQY58EWx3pB+Tl48lMZdz5Na54510+N/Cbzf+Y21OzIusUymmtGfZnk7xhNa2iStBzUDzJ6M+yLzLtYO11r4SzKqGHWWe3Qoh20mClylqru6y3uTCCEafQT45AvzEiMFWnGbgXO7s7LFGlcb9ahsY3PGtpk6yIxaBf2Q12hf3gaV1dbvjzX/QlN/APe1dZdZpOuR1aUFaNTkJWbAIkQoFe8N/l0HVcVH7bq0kXCXWIYOiqjCGiIChMC17CGQHaCNxKraFBXDxcFJ+Q3we94nLDQDezCINmoArzSvhERR0pgiGH+zCDc2n2akRWwHuJ4bCfXYtnunmqRCjtiHjmVteE1lvFi2S62v3iLsq5pcBtHttISIgvNt1rkQcUxUsAgVsfuCL04ZKihwLXuAGN6PJ4Bqckx5FU0xYPnMDVKJANoUVn7Xrrl30lV0HFXGsxow08rVHNKB4HI4VIc4o4O4bQej2mGezdYjbmE7/IQDhbslcZi/Fm1lq9ktbWvmxrJF1Dc6Yzow2Q/PKdWyDIFpHXIuCFLwEqdNt5czSYH+eyZgZ5IG/b0qDAlziIVguq7tYt9DP/R0E+yBXq/ShNFPBlqVQ9UNFCxLayb0J7fXcXKY6kLp2IEPVJ3k+MRQcuMdohirUDWIZXiCE0JOnKLXXshR83X6tJJ7aLgOcN7msQzito55GEHEc5vbqwJBiuvru3buSE5rymq31nBoU10AwoqWBDin+v4b2BFmCKgxtkqEdBjQbR9dQ45BSjv7TxGnNmrPOwJ6WahNc3mYL+en360AJcIsd43BAZRuUjoDAVcEp1OIauvwEguYxlqyT+4CBexcxSg8UiC4cwiLnAV7oIvx5JULd1MD2+yngLOrpYVDrdE/3EFFurYdx/ODK/9mOsi4Xq2vjLFIK4EJTndXYbyEKtWkDquxnyqA0H9XDmwKHDJrZZfujvT9EJICDJx98qrvdPjsZBhltRDLO2NmrzUUTgn1lXwtM3SVVI0I0dgMQrzzo+uAzT6SJP7h7lKiNd0d8SaEW1kWlRKfK4tL5EXHTpOz9JaCT6QxbiRA0nWbIB4VBpUauq7oJIr6SCJhLFtw5zvoSGjkCY9YVvXUofqDuGHDjLPHpz+Zc116BbQmYqkLqSw7XPI0nmGECY9Ib2jsrvZMgm7iNCp/jKku9g5zmU2rJ0PaHxTJqdRBaOHxMKFQi37woWZWhxCAOWIhpzo+xB9V4A3hNrau9PxqjfE9SjtANRldH5ydgZDlDamFnaSFCScupMN1RjpZpxh73KMdjp4xemZ5B5oDrSkNBva9maP+WdKgiKPid9cCIj8NFcgPQgouwrPSOb6x2hrPWohvSeDkk4ML8pZkxQjhyeuaGys0apMs7TIGgOEfmWPQSB8TkI+9X0h8kgj1rRifC/RoBkojtJPPinI0tlx3Oo5lS0VXwehIt+TxBsNHiEDM6Su/MQkgpV21jSd/OTRyMmC72cqsym+KzUX7EWF4mLOmVMdMlvdB4w3VTf2lPYkaHLUDcuWM1FRzOJZZCq3yhcl7xnQLRA2qUuniebhl0OiimjN8fNE5qzjngWMvLi4ILJEWPTra4QsN0shFZ5Yp71LgNbCLnApmzYH4UsDgtSGIYjqMkQ8cBOvTBUMfq5XqaV0Vq3GHDyzHGxWY+nMkmoJLHr66YcPt/C2RGyEJJSPIgErnYScjogK+qDZiVPY+3AAJr239J7a6IBVyrMFwJRw6iqzTfGnt7sbVvhyp/u8/t1ml0ZhF/4gxwxXlN6sLaqsPoYDKfsTGrxjv/DhWKecJ/MYKJGWpsyvQjdm5o2aHe9OIstt8ZisJwvApTOJxkzXJalnZ2fw3Vi6Qc3NCeYf8PPJdldwtm3dE2zReqFwYnMDz7Z5j9Jbt2doY0jrdIaDqf+TSp2ds2yT6zpzUZePoo88vv5usKLW4sQ4QF5AC4cvDmqgyNwQIPujotj4XhDp2/l2plvYQlJU9cLgjh4PiIAM8TgUkmOWeZZwqWjXTX89Qx8v4nfavZE2oNmwEetqMsN2hHfzvF9r1ecQqIQpNArFUNdGvnjSa1RPnhNmcYC7jTasyrFtYT9NJttEjvx9AQh7Sj0GhAPPYpUZ98Otezf6fL/OKru1lxmeDkSxsHoxofOZmEuKVj50voOmOPpCxchPCknD/rASa1wkZVGsCny7HeEThvX1YrKw+ouTlUH94d6Co19fX69uYa20k3b0uU1JAo7I6ifLcBaUiM1x4v2t42zY5qhr9BqXK4TDgUOhoMLMifMeYZzkAdmtYojGu7+HA3/ucW7P+3dvz88/WkquV2Zvb9m/mwiUQlqRMLBvs7NsyuIZfh9CrmfI8h+yWEQBTnaMFemkYXOKzVsxCgyIufyikv5tSfSkAWbcyJzzCVm2IDufhh7EDZohl6FyDf55WjW0sJaYJhu7PNda4cm3cpKcBJTR5zFXzOMVLSlINDTiBYDxEmhY8Cn7CL2tV8db1XJu4urPhfk2AqDNsLtYqdwOyWFrRM8xGMokm6sx7h2v/lS3OZkc97ur5TBhT8slMJo5CEdKrSkLDx5EkBvw5jHMtPydSq6KLJfn8NiUnBvhPECgDfNftL+QAXa3cwqxNy2JG66NCer7gyYLwQQ04kcKPtWUd5GpR3cV8D3OPo3QW3XzSgiCL67OCc6mBj3H76qX0NL16toOvOHyN45wtEVwg5XweveVfbfYdZ6StObFRawJuy0HYzjM26GMOMtRlyyUsb9cVh15WQWyZAL6a/pxWaHCYLa05Dhq0s4EOv/47u0beFu6PV+A9TmRZWmUH+lQnvyoaO/xg8VzsMe/t3lgEYJ8LH41145mj0kTgqCDq4CpIX0wErfxp/ywZsAr4ESG/4ZUJj/XRFkrVrG9Ozf0lRQ+Urm2C0eNHGLjuStg5l59SpwmamylT46AtfKNJlO8VglYazhH2Ik8OrVPjypfSWmft+PyUHkDyFGp7P5apDttCa3Q9cjPMyHh7I9XVSatIRjzASnSJrV9JFS/r21aYw3qTz+7hsq0LXhEN4r8Pthm3VRCFpQcuwbqjTltE/0H1qz+a+dLNOKRSUYZIYFeBu1b3S7TJCbEz62bvVR1jZjmcDzNHT/tg4Cduir50wmdIl8Wf0Xk9GVofMI1weynSW3jD+XHRQaJKkm+UUP/QX5dxXTkPV34qpF70IU5s+5Uz3TvRIXX8+omHonfe2VXSqy9Ja6QbLJYwUlRlczgC6xi47lmtl7um1nrGpgRsIjLlfqRYwpwFTblWJDH27ur27trW5oPdFt6j+6ocELF7jAY7H0ZNo17fpJg+lipZVOrc7lSuZCcHbhb+I63LlZjbRX6FrbA01PbsmPr4He3N9iFw/X9WE+OVWva7aj1coO8PjCx4uoboDSXUwBTy4qfeVx4ZJgnF/hucDhlysuSy+G+0Yfkt0c2n0BX7+9x7RzL4t//8P3HD+8tT0v+4MbR6vXYiLCOm1NsRzSrqqYK+xLi1vQVj2p4GT3R06mMNW/R9FFs32ueJZV5ljSTNGzVeoyZ5Pc5m1pCEw6umPTISm03Jvca6d0+EsMpO6ZTi9BTNd2SAmfSNDq1Qd1ZQW9UTnVDS7BMEYLu44wKr13S6cb40piUTJxb8dzGsd5sxOpPlLxGulL5P5p+U+aGImr6uJXFgZpP9XFmiMpVGCcGSLHBC62UBSNoJnGMlzzXKJFKmTVJ7Eocy5XajVY8nxM5GwU3ublkkjSd0Eoj+c6V6FmxpkZ3VmUoGuKCvJf17ABKZsQ37bCj1WeZPiF0aD04KL2wZ1Z7UH8XLQ3dc8C9E8mujLW19OKb3cL5x4OwFk9rTzlSO/LbCnYYs2ipi6AH3INCd7l+kVLRSuw0Dw1JEt0ZEuEzHgp2MvJcy3v9towd1qZKW+uwxF5Lya9YZ1PjfDudIBXsGird82gtnhnqBoVmBaMv6efn08vsX+1+NNyzur01S57FU7y4u73OwKU+1qM3dByLuXx4LCuHAhqiqnMdrQBhZ10zH1tK5zLB3EpLOgtYta16Z+dn5r9orpU0NJpx0PDlygIJcWQFg6gNERcIFh25vbo11iK5wqLMGyZI2ySObfKIIcdzQfn5FpGJuMIYNlzu/8E5Tw4mZSBy6ZDBSAs0tmPrAEcBMSrd7cePH37z61/Z2r0P+Ygjaz01SbFOyU5y+ByhrQfzgAmqxIbw2niytpdGmHGug8bPNT6knnBEOjmoLWWUR6Wb05N4HtSc16WzpG34rBsVHlXF537JsX6AHg0nEJLWzol+LPrHeaWHfU+rZUUSm3KSTnFWyX+m5i9V+6zPFbLg01B6+aS7NOeUvpFigLA31bP9vj0DLc/bx0rWLanY4N3MtG7L/Pvk2Rz7wPF1AZocFegCNuK0gPUInCGFRO2MPxsrPVGT1GqOFKXsRTRW20vQUy/CfvDDZnF0Go6ysHl/P3NIWPmYtm9oSENfTOiOa7MFJZXWZCsy+mSmWWxrSd1AMjQIzPmOLvMpbTSeYoN10uEbIUUH3LZVwgbfOu0ZTIFKCY4ABmU6421kpsG0dpKBH8X5C0p+apLGwAx4ZDd7vyxM0ZdXRzg6ccuOwGHxa3g8NmOwF6RsCgjRorwhI6zGruDxGXA89xhz0xiPkPYj+HwOMDwBtArCxDbOdWLoWGPEq7FTqDOQL9IzoZZsW8wPb36wv2BK4spbBA+Sy2Poq8THNpbEojYChYQYNoDLsA/cLmh/DZsaoDTzJxAkYSWCE/GuH7ggDhga2BVmYZkwFYlk15AlT2gDI9jrVuHvf/gO+4Q01Xi0i9EMk0odKSYC888pXI9Omz/uEm6X+lqjSKTS3f1f3KjN96RzQy9LCvvx0riR4skFTtk4BpqwDnBPLm82g27g4M69ZrMcDioTmbRB6Pkwk4/rCzJMhIFqhIC6Fbav7BbIUsisvz0KQ1OXg7WzT9c/W+Zcl2spYFu+/6jkIeeP3MszYx+p1uLtWzJqeE4Oq+0KzQ0myjfq3MboifU5M/rwKAsYfhjkm6Ak35SZTePyc1Ec5jS5M7hNFIsJ8XltN20UHI0iIyafwOs+KDaY/Sj+iJcmKxZIV3SbHzCcFKQxL4AUwBQFTwnyjyembrPwF2m+bDOHJe1hDbsBqTQkuvu5un1coSdzFKwFwmvg3nFFB4Z1R19zlJke1Mkh6hfhmnJKuzai7Ws1LHbgaY7YIwzaNfyEcGISiSprXOs9emuQzzzFcjPagNdjRSJ9A5bwhafB6vXd6s2b79+/f2e+lbbQD0BJzizrXaRPzPjVmMCZtDb6pShDDCrEv771yrC4gUu5ySI8EfZ0B6z0gOzMji8zCxbnfj98znk/zi63Ex8P5AVjG9h//atfvX33Bj3h9rPpOdgW5JhISqdZ93Ue9516eLP85JQ4SxArBkPWHHz4TqqyI6I7JvTc09r3XG8/D7hcM8VfjoKepUnyYml2IEwvNIE1DexR1yjmJYSSJg1kT8UxpLqei8lEvdbtp11f8WpwayHTSpghSWj41yDi4sMOD5gPZYTBn1fEfKoM3Qq3vYh5hwulgpqF9w7Wy3ztjYAi/SzDgDQ539IrHmFDgSfDi5MCnI3SB5KahfIaEIc4oAmQfmWx0ajxNEVPenc0gc6J/KuAls+VOIX2Xj21u+WGysj6oCBbrZZVEaBSYq1sk3dTtjqVLDKBPhRNxI4eZ7EYFQs+4vAD6wuW/MqpwWQVApOq0flEXevzW/Wa9L+zFxsSnB4sL2NnBJLkW8EzbNnkwDZpXJkeApueFamKUg4ZDCNT6S7f25vkKyRO5UvO8Vn8pH7NiH5lCRkECpuO2K65IDgHKmSrbE4JCLLfU59VxpbSkWcZx5VcokXgW7dj+Qsiwr7FVvX9DbD4wHOMbmUcNGkyDxyM3rbdtPQhkGWM3CODFDpYkXcqBVI/qEjVof11e45bduTl6UDfP4z6l03o5CYrMBBwfS2nWY5cVP2sc+2n9rvpv4GjYSm1qCtMkCiXioyo0/Yypqb4ShcOdWZ/RKy40Esuh5SPEEeJi0+1SFlgfi7y0mGBpjLGNkbFYTE7PLIbJ9DaE393oPcakHfZL7iDqkAVCQ0/hU+dz5suEeLttplHLziWgsIOP85QYGMY5LLJuQniodMMs/Pu7bsfvv/OvhPwIdS5Gw5d0QXy9dDApAp1jzg21JJslL4ZB4ZK2ScNX2oXOLf2gKe4qM7awrTZ4HzX3hCHbCdV3Q7mF4dkWtT9/Yf33377ra2MI3dAYQcD2b9sqTpTJZK9+riftTKeIBnfU1p5WAkcx18k5ytPFeSxpCOK9F38ysaq6HhF4DlfaaqP0h46y8E6N0bdaXuUyD6iFinW3c2Jd1JmvfJTsVA72S9gYS6fVHVtSJVaKFs7Zt+tIMSbPUxb8FKFDcJOujvgQVU50CxSy7Fy1pXQSYrCH0dFxOtkPfdg6SVW0lAuireHu9WQPJ6BDp9sIGv72ZW+IwrPuXUWxdlbzvFj746B2XNgK2hMcltb3ooJz6mctbNJZchRAnsQgYLS0U3D4WBAmurOIGtNPtJYk4NvrWc3rSuApPWzdAEFRl3VAEp+S671MXjUHwWpVJoM6stS+pFZaGvMJGVQCDgphBekZ/eIsTJL/xDjCqFVJghwOcNLDi5ZWPCNFIALavSum7aD01APDT/s2cAgykTjmKhXQvp5rYtY6GMnJ1HP2VFqpiEiQt1gEXk3fl4sT33CqlJHWRS8JWyQfePfhg1pMxwJy0BDzTVPPUKyxitiYf51Nzq97CW2HnUsA/uXOgW9FhOaGB8S2nQ9wvFcP5WWqhSXK4mRDJv5N+vQYB8cIxgfR+CyCJ23KKW6fljTZ1PqKKZhjm2bVLZFGhecLKR0UBtywN1ObKdeEFZPG886ZKvd7N1AlV/Jyiya/JK2gCjyIHRtIAkCYt0/ODw8Oj6y/w/2jxhFa1pUnPpOqcZRLoD42as7K1QxRQytYsRh0OY2CRSyk6fj3c6u3RaCB76G/dRwugS0kcEm7f3Tjx/M8mdBhugHafts4MVIu6HrkrC85NjCPmVNUg+TPhnniz2qS9BczaARUp+Ew9JRU9EvO6jk7pbB5Og4gFMr2YoxgE/WRRW+++533377czvz0biYEzbtLip8GsjSiTmmLeFmYrI6n4pxWmRUe6dvtTWKkImRlfENYZwkRk18nhCR3b3orLIQkG+x9/3JxauNxRCxTFyldpN6fPzK5Pyxa6RPaIcaZ7oCC0vtXq5aN4fRlqJv05zQjArGg0HitdpL2twBlFdJ2kVdK3XtV+Y0gNLRN2LwKgmuR9ZUYcFP49KmXsJkGBPh3YPD3YOj3cOjnYODMFtOxE7KGfDGCvR7wGEEk3RvrNbGBBuLfkQCcUSyAL4IHoX+fUSeC19pRgX5Wcqc0F8baTKGI5lBUbZs1gQe6IoLk6gzIYuOQUh1ywoK3o6qyrFz1HrJB5PPKKSFBFuSzPRiDTIXr8xMRpfkqDSTHdFr2I6JnOLdVGt5aUtTdn0gTNdYyH7sBLkpJuooY48sZo1CXoukl9bT09E4C0TJQ3WkKilwBSZsmeWnTl67OIZ2MUSxSnSViFGhF+dBPmGWawKRAhV9kSOa9Sl9SWAws71EOuJSgKmTJxRcXEsa304plkfQzcY4GusiICSgiXl86jbzGKDngp70EKpWqXdv3/76V78+O/to69/mnYGAkcCXXI926yq2ZPvUWFSncnLUGG2QEU0sTb8bOQWQzQDB9+AyCXJqYivTW55F46vpJRyRAr405Np37y6dxhHi0hwvDZL+GtevbClf6xHkZm7o8WsCrMwTf1sFOcR5pL/2EoXhuxYm8vWToXFlUuSbwibdei0xB3MfwVnbvbIciqylc/TL+qHBl5i2qCFJRVDHZaXOpDeVzQBGux2n2jzJ9hviWaZ+KUoqZ09uvJydii5rnWxDmxGJBNEExObBJyeHRycmLzpGjfsfM4JdslPDGesrQp3gVgIpiIUtWjO8LWv601OhCuKGH+Py1ZwYikqRqaCTdvlkOAhPYeCQvYYlqHB6XbmuW0YgiVqdVGmk2cxkmkTrtRjePi1pZSbjMFMgVhukP3G3jpDeppFiFp88Q0WnBVYdUfecbiiKpg7ZO4ZXrrosqC0KdR+gtgNG3ORdNWcIWZD5p0riK7vC7D1qqwNCV/wsgzshYbLzTcegqXuTWP44R6DIVytAciv4VHXTALMsVdCPJ1ZUSeY+mujs7+797S73x4xWzCe5nxbZ3Yfz87Nf/eqX5qeIuJPm9EvfSgE6mhp9X35OP9xax8oX0CS9qL037qQRWi91jhbARUS33PneUjmGhEpV0Ymr4gdNyR2s0XptDpcwIZvPpX0wTPmzn/3MLK+GjWEigKcE0hc+2KQFHtsjVWJ8e7vMvWHtnMx4etUhkwYF+IBqFHzpsSfqGDVlQH1sS7Z6by2j55i3NssxLJ5LXldhZ7MczPESXAomupzOj3xF1F3NymgO27w8k7jwO30x28ZhoURikqNxvy079qM2O3ucr1uRYgUm8QRK2qSmffHX2Gbfplo+R+NKGtzsWC3LV8tVrTINqkx/0tpW7AGXf5C7n7eHnXIMqdbo4mU9zV4IxltzxY/5r5tO2MqBsp7tzdReC0Riri5cXhlOAkQHo4rp2aSJ844lz+Aygu6U+1IFLyqMsI0LpH9jOisjIqbYg7qFqaB7Lhum/MF8ykvjU2WMMPFmpSy93KhcVKSmVdfmfxwefqncF5CzJZkgLPkNLAdhlD9cdum0k4sUaC13UjfleBPppd4GGzYzG6FbkA3JYuI70GdKjYx64d4MhHV0ih8Q3Hi22b3G1uN0f0uAV+QaXTMjdNaP7MpenbexPZHRpq6jWLKhIs7iGWcaNdfptPFQsVCUp6qdeN/1AYNKcoWRGtIu31hj3qvhJ+YQh+gKhxqrU1Oce/iCNOJPbStRtjTQpQrsByIHPVpOh/iliDaeG2Ii/171Ycjpps6a/D11iPg2zQdCes7w7Fi/uk6JJdo72wp1dXXx29/9+sOHd9hnw602iIiu1WrLGYZt2rVhrmzio1yF//ghzI0efghZVTnV2NJOHYOtEwRvyeRm2YKns9s6aEWFJ56NC1t5CCzN6dW29JgZ+fLi/Oc//fvvv//OgCpbb14BUwbkQtWZvuofB5ME1/nQEJOcSl7ykmytHpKFdBpeBMaBM6brQEcBGQSomiwo1ERksVhdVynpO1pLrM+bc2loEmZfnE6754VQkiT56nUjzhwLu/BK9NJvwoc/HwRdmzXIMauOOvXmdQYztGGFdG8uq25AH1unHG6GObPaMrMj5Cfr3qyElT6jCVPfsNESNXRC41BoEu6V4Y+qswR0EkdOAEtKd0hxhaqL1AYmV5q53a1uLq9vLlYWnxbuL+Qq7QLwAawfVNbl7twYB+thuT3alj9N5RaYo+GlRrFFrRkkysJ6fiW5k2KkX5BQj5eaVx9Tp1RM8YH8wPLLoK6HwS2tTlSSjsw8yXRlk7zKKZhWrtjStbXA1i1lJCsqyW0l6YzjDKo61iGkJ4mkmu0QtNT3rFwp7Im0HPBV6XnImkIoi6D1p0l+KeI0X6lsTTR/ItuQdDbYWz+dY5LFnMC3vOqIGy+LiZ2d1Hx1VKd5xOcESA0HzPVIvDkQ2/p1WWe63SiYsLBP8vwkBfpfp8lErnQ7VG9K2ZKowSsDe4wMUZr0Befbl1jYaZWKwb6lrBWg9BEZUnRCllwPKOyrvIc2kbRXGqWMhjaSID6sdOjoMWShf2JnHglSsOJjt+YmgNY13JqDEzIfLi7Pvv32Z99//7vb+xuS1Pe+OKsGgnCzOmLuNHuN1KD4l8rN95NpICXVmv7MAZeeBNqYGva8SNhZm5J4FKLBZW/oFE0FHkLAi/29Q3N6NYh5eHh6+vHv/vbf/Pa3v7YisPDHyJdWvZn52hr90lhP0zcZIPl/QyDZ8LATUwDcFO6AW6ldKgoML89qhgXeRO3cltCOyX0M24zeaRq7QuM5ZBl6gpTgq6roXFWidUMYlcTMiYMTN9rdEbjln5qzDjTkHqpQh36VplS406pMfTs0gxb1QfaWm6tO/LLkmitMeShWABhFuvbQ+pBN4rQG7fomsl5kiB02Yc724JqsKnTEXkCsLxxRsDLv6RVOFMAEGpYe2hegT7UEs3y60MxbPqltO53G5K7Zrqn5s3D0H2Amk1S1hwrTU3+VPEw0oaiuMGMKLuCvhAcQQm5a+Osj14DyVRRqMYKnXi5BEgXDCoA5IWYEeFsQWepd8uNuuz6J9Drh17KmV9X3M3fQgFp14XlgJFxW8Lw6KyPSBIuvzb31aTPorX9hfWV7IUoSdLQgzdE5ZLHxTwO12Ot/n47hTXpKjpfJpisoTKA/hZ18CF/WA2tSaemIO35z9/rSXs7BQ7OfSjR9lo2Q+jkmd+RxBvnbNTNVviLSUWG2IJet2r63iqIje7drS330UJT7U5bF8QSm9suQAx3DClvIlJX3/Ki8oRfS4JCu9FgcUGgRhBfTMkVcrJJiDPC28dHA5ccP7/7u7/7mu+9+a1jTyGD7dQC/9uwmK3IdJQ2W3OTVhkZheaq27KnGvVODuSMrqJwylRIqjWmncig8oC6UkOgSbO1BIvh/b//QtlXZpqrjY1sXf//+/d/87d/Acgk7NJAH7aPpcPl4HqfmKWHhEy36iqmH3mSlHWC7TTEMkAksy4cQSJ/rRZz5tFtoLuUybjyJGAWxxl/5bcCHM+Jf52qVruFQuIn38H5gSpQY1sf6Hh6iLwNQT+Y5wtsVeycRMhLCGt0uFnJkKhuG733STGBgnpxpoaekalE4DqJVTBPgKMKI/zf3t9Or4cH+TlHxqEbimBw5jHCNwJ85jm/HjhvBGWsSmVo33N3v3t3v3d+bk/MevLARp0CSluFkYjKxpCbSJv30Q1/rcsJcTlvP75ZU6Q86DRXQRB979MeYhq9pA1+Wou3YZagHXSP36nKc76S9vCWTup1ZAm6WlqI5/F0XP7BVsfw8sW/WzFyZs1v1ItkiDThXpZjZkswdGNMbE4+WtI6a2t6NRQIXljWvbipoVmM0zBTDBbpCc+4yiI7fr3TzipVJxCJDb3ABhwfRi+PaEhJtTBNd02yWWqBb3Ck15eCzCjfy8GwbXxZklyVmwud8K5ClK8GJulP1E3bE/KvR1MfyOZvl+q5pxIyxLuxVitMYZMrlh42EHSQQsODfpuJ57uHB7u6h4cs6UnCzDOxogSjuzX5ydnb67S9//sMP32EnNSpl28CBLEVixSqA6rMFZgWlt0ieQqvRONmtEqWwjKjmlCKloZyrNZEuodd8F6nPHU0KrTlkE9500OnnMxm4tOvlq1f29+PHj//mb/5/tmHc2kVwYGuA25J5Kn1iJe/SZmUQwAKWzdBX4d3FBgyEt9Qmfyn07BG2SKAeJ66T88ZE/Kkur3EDZmlQwMJGMklhNA8Ir4a/1+ZQ8nZQCC9emXNRFNYKhThttxnUA63aK/0CiGvpcTtc8FWYB0dlkcCICS6Doeba2MiX8Gtnx443teO2zm/vT+/uP9ze7/+rv/4XAa3cluwwn1P8VFS1DHGq3NqdiRUVjRlMAjWajXxqHLoP473nEWIxetkLcdHgMA/LPXvMSIGJSWCPpKL9xmQpUZ0m7KrHX8wU4sarKofSlnEHqPYaC2FXKx0SSqQHbQjFMO6kHB31bqtlFM0htOkoJuMtxaZgjrbzEqd4QWNFLAt+CXccpS36pX3tfvJZMjUf28BZMxtDAbHSiOJM4R68fPnSPqXhw9WY80rqTa3FwCXW3N0tF9ogLbzdoX1AHA87UgVuDG3rlQ//qJZyh/9SrICSsC1wpRgvCBL8mOxE6nj0t9X16vTd24vTj3YsL87MNSHiUm6YpDhgaqaOOTsCH1PWUKK2tdJ5auJS3cK8wArS8pnOvqHTlbdvVlRf106pvcOkXVnOG7k4HgyvPPPvoH46eI8cZMJZpwPKPf8OQAbfmGpuFisbsLgCXDeemrm4RjbZOx4lV81N+QymZo/6hjy5tvAwDzn0sVL+F6sllD9Wib+F8iFPmClK0wknMhQGWJE+gTxUie/5Excm5u7lNL2UCi77i08GUxXq8RR88m8h4oh1ULybwYMU0bZJyjeJallFH6lYPReJQjJQC1dI7GJVUigrNEnjGfpB8hVWv+iasPrYc3VZ45DUWSo0OGfwoTImxCrvyEoJHL2qOalJmcYrn/hs6sOA/dWK1icap8R4kmxl6sIlusfGAUtsKyXv3r395S9+bmGGzHJpybiNyTctwVqLxRT7H5uujS62Q5x0iS3esvLKcAevTO5SoYE6hFE7dJBts4m7LHoYR58BOMbkwN8YTfIbQklAVsYQ9TGLcpu7QxYSAOLBFXAbSB+ur64vLy5enJxAq5vhRs9dt5AlvFRNKpVd/HU94kgjUZFGhwxJ46OWVDirlvO16CcKeljNtKcI1Y9GozE5Lg34TDLvTJJVDPBDFnBF2PGIK9kGksTX1GmirfNljIOSjORfWdJc7BsHY9RzUWy8BeLHN8mPRk8bdujOx11WeOaIC9QgMYUtLZQBgZ+PWE3lwqecRaf2acqd+Xs7FGMAObb+i1ihKWGOx32Zw2dEokHr7sg0//UhwMbWy8uzs8uLs9Xq4mHn8uAYOjr4Wd03cVUc7eQuxIsMWPnof2aVvRaqwXsuu22ojMLS7AuBVVs5V1qWJt64FR3br6h2kmCiHUHWpG+yrarRXc7/0YQCYma3Dkxq1mmCThE5+rBSrX97w2JZisR87kt+CemqItcW1TRfH9HLIU5qDKk1JetgjUsH90XGGDLKTz1EjdH1SwUxITNNA5QRi1OFNpYIAfWVbjlnGG1MV7gI5kG55Vwe6rwwc+ui1udi3YHSS1JxgujKwjthKi2a7NpA+qxe8UIZ6uf6UyrID/jQ1Jlz1DIkSzV0erUI06QaaKKvUbINEFMV9eqjQRlWaSLbJEPk4UOy91aRQ9dO0Y+dGLfxgNq/v0gAupmHhh4u+LnqCo1V2Bhkch3vClbKXoouV7RTKFC7NcTLirFdHGyo2BrnzHWpRkixRGXl0ecEZZFnjEjcD8erTEiyrswngGnRw63To+hBDed4fiBvk9qpcXgIrNwV2lRhLZqc5N5a4VaHKMlrG9MiSQEohR61YcVii+NY8Pu3b9/+/Gc/s4N2bB+4YGXXX8RfOD0R7pB0rLTx38IQcReje56SFeC/hW3gO1c3d9fXdrr4nU10b65tf7ZtE8CpUji2lEuI9kEnApAv+LKqJk1GwJdHFqkbfeUAppGKWyI5J/aKnuK8xq63Lzr505bFT45PzDTx7t27v/mbv7GYSvLKlMqLWUSSyBdLE+K4Ki/f20fVLnjbkWXwbSIuqoiY8wSyDGTjiLhXUVOiVcZ+lz3wuc7gcUPglFCpbIGm4T0phIF8PbFLkjAPpb5wfKfVLIWqok7jzQFB1luASx7C5NtIBEtYPaSQYVLnxTMbxKNKUkaWUl0eSUCDSFNqKrjBQ03HdTGrcJV2lKkxqMsjMH7fAfHNCtzfvz86vjl5cfni9eXLr64/++MNUYeGWqSwm0twjODjzvCqZwMKQ0WLJntw+FDvIaYtW4vQtBBALzhSp5ZZotenyg0rQgEHE8k05U1BzhStcYva9MREpbQh+npiztOvtxGAGsc0pea1ecUcdLb0ChEZeNii3ccI0jOKYyBN/ycovaGBg44QPG1gzMdxDCXl5tZX7XIjqtA0MgZDP+s3GT7ru5zWlpW9JdYcz9NaPmg1jXF0Y5Z7mGR8yZVtZ3/li1agjo8LUNR+qrAgSuCgNnF3J9kErToyJkkTrBcGsbmgXwPMMWhZvht1IxEqzR3aTcNia7f8AWXx6ZlUr6wvf57QQpjqQQ0N67pyU4dtqTGCGj6+yb4z2Uz2faJQfGu9nINtM5TN1NNHyqq9qfWq6qt1mctmaq4VaUFOVZTrV5lFVTebyLjm9zjfaQbr9xyCOZ3J/N6ewby3b95aXJ6PH99bcCEjXm7rhEwKmBmqZKjOPELz6OjIApJj//XxkeI97Fq05cPdvcP9w+Pjh52DnR0LV368u39oIYAeHg52Ho73dk92dyyHQ8vEmk+liD0QOaJ2ehFOkvQ61zKeX86QTNmM9OjyXMDysxaZQiOpg0uez4No9scWjgjg8t/8m9PTD1YRAlEZfIvyyc7uZrwbVFPfBPFOE784aMfGduoTqIjJDLMa7d2moXIBwMETPJiLqpEmaHNAVydoTlt6GM3W69wKcU8zQykju7W3o2lKzvyYLIcOghQusAodjnhVykRDzwDASNbwO7PkDMMvig1+zh7naIHmGCPBK2P9hVzJHznWtPQSyejiIuAaiuLmkiY5FctBWCQyiTh+tf/yi/3XXx18/pODz/7I5mcbxy1XpnPV7e1KcxqmpeKnxygPVdQ3DQ/zGCLLGH42kbn9XkfZdYOP61Z1+2bqLa/A0pSV4ERnjyHm0sKm0slks+WVlfSJZIVBTvrCGE2QtiymJAdLcKJGL2mX0SRWZRj7TNdmxwxcqOobuLG5C/ltgE5q46a0sH5n4TOmsAEHdlR1s2fBQZzvBs9OwUovTgQZ3Ekx1crh+Egtunqd77flyE4pg/b8JiXtk/doyYAI0RdiOf11Zng8Nw3eDF55Ir5cXJ8k2kBNlbF/Ni9ihDRdwhQf4HhefQlXeKlNZfvK4uJqi/5znBbPN0rXNuV1MlWBzDATJ12YchHj5+725s2bNz/96d/b1mkjmNkkQ8W3Jsh4CKTne3Xoarm/f3JyYvgSUmywEpHEIIvQI3v7/+jP//Kf/tP/sVkJ9/YOzYHps9df/tVf/ZPPP//65ubu9PT87Oz88vJyBZMnz/ShkOYQ6dheClFGRXmE5VFxTNwwPz/xEZP75nB968Alarq/f3R0+OLlyYsXJ7b6bxt63r97pyhU2BoLRFNRWocLn9An0mfgSN8dXnaEU1Spsbtt4nIekCB3TDUUgACvQts0zpkrl7XIbM/YmIHtGTg60u67Pdz23M7ttL+3u/aX987uandHt+1EsbfyOZ2pNMeOFfiizmQIYKfnJJYfNG9JraW2uDHSkWWSM5tZqT3WmTGe+qBp/yRQ3mwuFC+Ja8gpOTpLya6RIR9U1AtIKCBk0mBHuR6/OHrx+vjV5wcnL/f/1T//5+wozzrL0PyGBPIhj8A482OesWzRTTingE7UXf/6pvIUABeeDazq1VAVxDWkSjhsBRhhEMUOb/k0kAQbj98dqWrlwzoZpPD6cX7A6UhWZS22K92WOTg9vFfTJ9QnIjXnrDCa5JYsMgQaBWd0HLCg3stpKrkWQtu4dWYMbiRvY4zbh2oEyOQ1s8Wbq+SrV680EUsKZD6DxtpXuBnBz5KePTwOAs6XrGKznTmDNqHSDsvQqq3TCo908jAisguyFb66vvz4/u35x/cPqxssLmgrAxsQIAuWAn6D5QCrUtQFttCF1S4/QWQoIOr8/OMVmxsjC4fIlVBiHR1X21LFQNmFpnBVE7rVJ9oTvQDqSmc03mURzic+8EwKnKuWVDWRiPojmiyg5gzQkna90MoaSIqXjsTQLu6+BwOcRr8YF13fgNOdYlyB9hmAmoPUcAFmW7UoSD8n+wcDP7ye+K5WEikhtAY7OBBjcbQulzpH6q1dICXzL6TJUXxuejceEZxvCksvnZ36GNoTeREoU1flrKYpsqhFwTHo5vAX9sf0SQyTew4LDfJP8dFY601yW6m+aCtJCFadfGfzw1p4ZNneStLrEckCuGC+kh8+vP/Zz396evaBlTBPX/OOAaZh1SCGWF7WZft2oBlQZSyKQ7EhFLkzU7hqrW5N+z385Cd/8vLFyzdv3in9ixcvvvrq64uLcxzhbYuhLk10/fWzP4QOsx0uHBr1Ne6FLAselF6J3/QwmDUAGN8j2EGnalWUEY72bEn+/PzUavXZ61fmdknfANqpWGhXQIEezbtTKj0uDZ6oQA6UJLanohu4wgjiBB5oq1Bn6A+cnM7t+Qz8UiaHwbo5WSm0oIWN4W7EPuhWc6x/uDefg2u7V7dXt6uL25WB+PObm7Pb27O727PVzenN1Yeby4/XV3Z/uLn6eHN9ent9vro+tw83V5bA9qVc3d/hfri/3r1fGVMY3Q7CeOyeFYIiXMpD2a4o2qye2zkAwdh9GJ7EezJ8cEeBBSvITm+UBPshyxgN6TPuxEXXOChrsWVDU/dy0oYJsVYAynA7SxYKW/6Ec1fTZhQPZgJlwZ60idGNzY48uMDu/r/6F/+cIp3axtlRDIGGF/WqcarV3FUtuzKuSZUS+sKbFK1qbLdGW5QMnVPtCcYCF/jMJOjFkdiHX1XMF145MIaXfuPNYgrvVZIn6euGwiVC9olKJ3p5pg1jglRhI/GZg/Ni6z3mlxRT+DVBBQ6f+NfmwOuQ5diWM0vngiyVJpSJJibOl6Z8TYG+ePnSZteTPT5orH1NZKmDzHjMGDSy1mebjiIBEquUCUPIwbDqleydFmMdoFYYihfI8vT9uwtT4rfXD5iP0u0vbDjeWHdC0Q4ebieE0QETMez6dK73Ti8VIXc13vdhivTyeaoYUBXSJdNB5a1JkfFOGBbQqB7agYCsLJJJcQRgC3HtuNQFvkjtiC9qo8SIHYZxWEkGc6lEmppjG1c8r5AU/du6TCpzM7IEfzisVHVbRrARQTwsK3i1axnKBn6FXHRkieRjZBmRqSMzYVW54btQanXTJbXpuoSVoviIhN51Uz80PVi6eTKD8cOeyIuQpeocw61nWXthwMSNqYN7sxGUWFCZ6EQJJ1pIFpx4Hsgi6tCzd2rwaWIuJFAkKxXo8vPOhdUMM0xToAwYvmuB0M1aaZGSpUCCa5vE2XOhSmMQnGYTl392zRaWMpIAk9O9/evr1YePH82ZEixqXnX3d+dmp7y6NA598eL40FbMeSkfyXJZWEhmJ2YiEkiOo8+M8KFjGuwg0RDR90sbC/yHhjWDDpbDvW2Hv7y8+PKLL3HauO9zbx0Z3FZwT+3lgiyT4lX1aSbpupluzzL504KIK/MP10QZRzRMJIiVwtF6NraW8qBOy03htKwzbww+3t5e3q7ODUqubs5vDErengFW3p6vbs+ubz5eGYi8+Xi7MhB5Zpjy6uL91aV10OXd7SW+Gr406Gkxs/GupT8zlGkPL84/XJy/v8Yr54w3qkV8VFFYj/M3fHOMyEmLsBZ6no2I1R5QPVfJab/Y55gLHSb15rrbkaV3p3eK/461diUuSih6dl5eEseR5BoOQtTLkDwEl0ilLvRbhVv3WNCEm5vVlTE6/YVtYrD/n/8v/kWz+gWXdJaOqsAHymItspRy8atruf8iegya3+s7p1kn3C5XzQt1oNqyRNIs9jki0RgZMP8ZZDk3VlCSAeq8P6M+k5p0ro3ODqJA5FD5acwVGCydjHTKJnjYN3V0eKAWpM3S8tNOxgGynOe0Ot10Vp1Glve2NxzIshpEa8MHRFBNjNmwJMHLtKfhNesKr17qKDZIVyjP6MnpekuWqlylzmUezAk2S9MKZrM8fX9/R2TpG0qqzVJzR2gBQ5Wm97EehTmgHJtM4H2Zo/RmSheVePRgeI3LDhEaAl1MzxjMWC15zHZL7We6JlVM97tmi5TuhvCkoV1LNNEjYySbCXEJbDn1JCAaikgySolaVZVIh4WLbJB/neChE4ORe30XhRatwIppCs4pGuumUTG7l5ixVJit1mFZmKFIDPmX9kghVLZTIy5JMm+zjM5rtYreLMjSVWRk50zX+j0U86gbZ36YTT/mg1yT9i4Pncnn6nLv4dqLfT58VQQFmdN42/NzrkKQ60oVU8xo1udvaWKq6UqhznLFuEUWceNpiieL6RCDFz0jD9s9Tndpjvgc1VV9XwQgSUCM27vV27fvbCf49fWlyTysZdgGPtA/YNQElDyJWzvDcSo3bI2iK5okzrOVdCzUGG6kMl6ZOyWs6IQktvBuiXgkjhZycAlWcqXbpTMGBwqY0JVE3yUihdlPZq9M7OzQVpYkpN65QhOQDT1AM3YxlDyY4dZw1eqLL740r1FqhOx/Wjp7E/ukzRLVaOCzYwLm5eZKai/FDZR61FgszZnwKNm7U0nYbQn38Zu724ubm9Pr6483q9PVymr+4erq7fX1u9vbj/f3Z/d3p2aKfXi42Nu72d9f7R9YL3Dh274e3B8c7uwf2ELuvel4W/nbt9sO8Nm3rrf7Ds8tcOmubc1ePTzc3N1fAa3eXqyuLwxrXhvWvMR9fXVhZlGrpSzZOFCNoTTZGmh+0dz1qy/XuVUFwygd0AuyzHFQXCq+pfBqzsDlB5HL8w22y/QjMbHEWigeUDXzqG/4CFD8LYMB9K8vEZF5JFRmWwZ1bq6vbwAsOVMxZPnXg3qEUkgZ73Rul3g9smTrgy+qLnV5dunpix8/rE/6zxoyh14FHJyciuBwVZIEoSg1OVHJj0CWDQS5xpaQDnP2/KfQs/+kt0jgIEMlVE/sQJbOZJyv4VCFw0MxyI+ELGmz3BJZmjBjpE9kicWAKZsl+svRVOO6kZwkXRvRvIsbGSFCHMlub03rvH93DpvljQ6mCwFrWpKp5fdjh29wH5/CQO/ZmGHFuWu56sTi3aNDQpLPMYKYkLnrjK9fsL8cWTL5U5FlqBzfRCJKatAusupM6hV2qRa3uVKglPgf/VsMG5PIUozW4d3K3Z0I4AfAP9BKFi6Hs13PUhdgXBSyFH51XKisp5Alx0X5w3CZW/iS9NY4mOjZCwPmJPDUErlbMdkR3nmFct7L88iy9LgzXqPiQJ1N/zAr5GNe72zFRc/4ENV0jvp1zh839HBwSFFc0oKl5AIKRr8xYVW5000pg0jmJs7JzQpeYEhUyWdaj86ogTWPOQYL0CrLkIWsP/jBnr95+8MvfvlzC5nCr9jQPcjVssAJjhG60o+0cYXrnoyasZEFoRz4DVbzWN+GccvWP8SkVo4hOXHwkPNCoiqshODJGibl4ZNvgQ0VJEnxZmae+N76M5F9jImkfs415RZiGX14/9Eq9+WXX1rtO2TpcQ8beeZWw+eQJd+E+rf/aXBzq2SoDuKU4QzVFRa9qNA7hvMe7q/uHy7u7i8MON4/nD/sXOzsXO7sXO3uXh0ero6OH46O7g8Pbg/27XDOW8OIB4e7h3Yf4T4+MlOx+XQdv3x5dHyyb2bjV6+OTl7auGa37Ze3PVcHxyeHR0f7R8d7uI927HVz47IcLGie5XAEDGqI8/ru/vL27vLq6uzi/PRutTo+OlaoVDkRsKXOhPndAaHRmQOOkGVbJwHrSB7t9n0/GmysozS7kKaPBfcCPNzkMKFEQmbxYgi7ZELoVFd70mYTDuLa78FNyEef7a+Nedc311cW8gCOwszr//a/+2+bhTKqJMutHAiCRyErcFsdWLzFiVE3ab6oZrSBKlr1lmUIhLQZXD/7yWq09ukFLyAL0VBufylOjSIoWZKF9+TERR4NtdISt7PpuMtpuiumEKHAKf844/jAFFmEhLQsx09UxfbcRzJ10ix3WJcwuiNVi/WF2eJt1mvCcXLCjfO0RtALyD5gB/0Kdmn2l5AH1aXoMrrqzjW5gCCsk4iLyDt417IwN/Oj4xdf/eQbbWNUgmafp0IteaNKdhbn1dWVPcSM7uDA/NxNNGFLvLFTlO4Q1keN9ikSBRFax5SvWQ/6aUOMQknsLGtAZGJGoryVzSo//PLv/+77X/3CvGfMZv+ws/IIDh6Eho2VJ7klX91dWkAQq5iBdnO5Z1wRrRbRkcVxmVPGlTypBB8Ji9y5YjhlNMGe0JiB/rJBiX0emCxmO5kPP6RfbAp/oyUPwyVtXIgEnB1UyldJyMkMIPYhe0cMoJ6EfiHEhT8HF9L4nOqKOpsyI1VYro646h/V0JUmmz8SIjTZj0Sn9jQjjVUM22DJqLT6Y25kxLExVhzgXpHyKMb8H63SeE306XYb8DPdKM2qjGmVZJIRK91hxOUER62gHGzjtVIws7Etuja88/g8SooP1jkUSxjD1VJFC1Ww3jF6hxpwMnFtTp8r7Xz9vqPmxJeqVIcs3fbUW9ZFHDQgQXT0UD3iA5V8utZftcugOKkiRGD7xtzZVT0vULJkPMmmlrKGxSaHeC6xn95VHrUzpEpKWKknuH9TWxrRpD8aU/svnLKYGMvCrZN4qKzu7z58+PDzby3A0BuTdbIRDZbAPi6PVE+GJNLBkp8QGh3MpcVxcgYjx4YscFFLMyBBAi5qCkvyopnK+y77onEC3oDaIY5QaF6d2Em3NtcCrW8QNxhBiwQ79BqNR1q9wnwXASJ85svslKwn7YOlW93cXlyaT+HDP/kn//Qf/+O/sgV9zrQhjHIKjAGF6MDXtgQYdLEOMWTwu8Z9ai5dnH5zBo79NExjQ4z3vIYrZeUzRS0i05S4a0bHneu9vVszOvLIo4fDfYPpOg0TgeJQUXS2T7x5iLdtRYBTEyae+9i4I6SgIdwnvNqgbTv37/cscolRC3v1EXXZjv1DdQFpucXKEJR9AkdRgdnG/9XNzscP19cXu3/xF//s1ef/6GHvhGqWEexsDQwBg+6sjmgUYJfoAS1qQ44NRpxp2EhxaHop5ATcxGBDviWAa+Va6ENuVHSsgYYefGm7wqvOUL9E/Ew1GEWn1tfP0X3OF7Iak/VmAUlyjsEM87A8PT/9eHpqC+LWJgxD//lf/ws1JpmbohB0D8dRR3OBID1TqR5KVKoDPaH0+L/tgaoPgpBP+V8rt0uX+oU83Y/EEk7Cjk4LOcp1lsQ/GGecbj0mSKqw5fVbfh4DbrepqG3xloakfKt+1sPxEydNvtXlMKtXRTboMC6pQlMCoGNBxbRUlsUYFgJWInACBcn2dGP7ATGGF9U/9LR9Ns62HTxms4ychw3sGwsnGPlZer0RKt2GdltzocRR3wanqOHqbPYu8sou5q8N2A2pNCQyh3RIhvlN3lx/ePsOkdLvbFGDcFIEAgW93zgcURnDZsngxcAyjIfcDFuAO87afE8cEvWm5hUoR5AyaCK+rmGnDv9zRKtafthNJAqFZjCgox0kIskD80XUOFgi30gKk8oidlC/AaIRg0wxcCbyD6M0QH0sQAZLuOHz7BOpQilG1sDRWjoMiR9kmVE6JvInqm4sD1Gr2m/UgClVkhL/SW/KXknZUex9WmcyIV9oTRCbqXNVtPow8nWmqaI9I1UDWJYv1g+j0d1/9Pq4bVJDs1cpxZLUJCeTp/P5nE6r5dYuoy6VonAmTCufxDGv8Ct3UXU+arp+sok1Ax+oRG51s/NglDOrASfz7h/6wtRIqfumQScgR2J28dXFxc9+9tOzsw+2+8YnYBxT4cXfUBdCV5ofpM7awY3DKbSyreNnZezjPIZMpmbxs9Aq+y55KPgtfTSS/WqnpHqiZslR2UEFer1cjQEqW6pU545YcU539j6lukELY6ZDTIe9fff+9avXX3z+heJ0kqmcx/gV+s7nGCl+0kOFkZSpc1Vk4OCfC4quioMJgo/1XcRTCwxZ3h2/2Hn5auezL/a++Org9eeHrz8/ev3Z8eefH79+ffzy1eHJi/2TF4dmbjQzpG14f/Xq5avXr1999vnnX37zkz/60y+//ubl6xdmgzw8tnU+uw/MKnl4tH+Mv3sHMGeaefLg2Hb4439zM6OZ83DHhixLbDf6egdBwQ1K7eOET8BcW0+3ZfSVhSi9urZd/8cnXzzsmosq28FRRoOwwwnH9Bps1FbisP1DTHiMrHIcbQycug7PyZNEgq65XYV6x0kW3F4qtgthck2kxaNIJYlDp6SExocmskH+eenjPqy7G6OAhWy9vTXcgYN410qrc67YkzCgDn4LBN0rXqoZwhCj5DCTFBb9MP46BnxKls/hE+ejAG178dlmqXkvrPrGZFURbEz8jAkcfFl0BEbabXwxg5JFy2eswOOzilqs4yQHE0+qcFPuZA1pqE108BEgWkccCSkGHBE2CTYjWiqnDIvwXPpilDsCHtrqdA+suVvTz9fjBbXpuY75stnsYISzbVy20wi3lU7zHjUbIRjnbhz8NDZp6Zgjg59DEnXRaOFWkiJ98bsAovpNn3FzxKmKyXIv+Ntj1CX66Rve6KOcfYLuho0YkNCKKAEirPbIcsakHM0dJ8L+xWnJ1iSeeEF6uYNcT8jWshJx1tw1e/EPtW7RvSKO0skuZd7DsTUt+a1+eHyVFRKyXuMna3MfNdllCBQgI+b9LP21vKXYxrdaXf/6N7+2PStycKSOdDslGQprJnbLD5LBKzOKJWNGwGKmdHCy5M68uPkz7GlmuCIFCQE075OE6i/T8SXJUV58yDwDZ1BiXdQAACEA2K4Wt7sb+VSWrkcBdGVu1b51hejwiRYq5siXPaL2EDobtrLw7X/zN3/73fe/w7pNmsPBdto509b/ExmLJ5Vth5J7eZRE58hM8rje8JhLrScb/1keR0d7r14bmnxBBGko8ABHoB/tm1GSp8E/2Ic9CyN6sGsmF+pF0BtfDw/tlKHjkxdITY9X4SFbZ8IZSXbYtU6Eh6K2+35n/27n4M7+7prbpRkTkQlXUXB2PNa2zGQhozJWDeCd+WBolUZTXakqAbMYft8v4DhGPTK+MApgVYtxKBUKSa4UbfBin8AyCt/PAIqk/dS6RK97F0lD0a0z6bkw0u5xKogudKTraSwH3Nfllal8x+K+Lbic0PA9zy1qfiSaUz/d8x9ZR23VgOdL7PM4X5WOOcDz5f+JciqdwwFzmuueBxcwb7L9RDmtImWo5kMHZWFFc5XfzCvMdpgjjQpyxIIzPrZ6mktOWC+eTkyhCeCFKJnqR8MNXULdcBJzRf3qa1UcPZrxyT81C1WpXzZsNGuqKCE/T7csZuSkFCo+msFKC3X6ByWrL7Qc5n8Lx8iJBWXHeOgFBNYqFvpBxX7vSkHDwvqrZ6rEdLmGWDBlZKQZjkU8MFMBgmrx+Xp7waZafJLfG3RodpTNBHm+qmgyFpd4++3bNz/88L19wOzcNmE0HylwmWajxJVEllwB9002MmJzv40+OCQreI5TuW7SJejoIFN2zsBWASjJ3qn8EkmoNj7z8zYAXMZc13FizK8C5jaYSgjr9Z0Bl8oWZOE0FC09eXFssdP/7u//9vrmUrzr+DurIHM+W9HVfNRvk6wf6LOKxgDodLASE3buqDRjIee0oqFWTGmMc2Av2C31B8OAQeRrcwJcraCjGfaOUzXbqmmL3Ty2G8qG1XCViiJs787Drp1vzlgiVKAsx3jFwKg7g8FPRkeH7CAOUVuFo2ISSQEWufcdIZBsIRtL2oC1mHcwFc9RNw+sW+wdBVqlhvOZck4maFlkmzGtTmOkSI2ckr3X6xmlrGk26qUNYshWuMImBeREO3+FEaBLUfl+NPZM5KUxohuJNf8uWhRdFpO2zCLYrnKxnqVAtU9B3mahrHWTqbKl7iVyIJ8t99ELLnysxAZiO0+FyPl8sFa9THD73FIf1CJqeRxG1ZFu0hj0lCo4WcnBzDjLqoWScacucEtl3y6Z2lZJhApQ8bImoRtlOsz52wwdjTMRuiD8gZZQezINT1+oxgBXx1h4oICRlDxaox3JIEcLqRKYGVR/5zGtPFPAS2OR3jUdxx/bsm8jkhSxUlpTKkNt0SK440T/c2U5z0uURcN1kA+FNP2hUVRP6Eo20w2n3Lgo82DocKSjL5Irzyn2DvZI4fA1ZbmszVieAimagwGGbngIwM3AfTTrixqWPB/ffuwDlrywQEbNacnasteqdbx8kchP4I3xWj/hpWIUWUf4aCZGgyopnSTmKBNi22SHLihwYdcJbBrZjI3NndiOcGPDpQ8ROxEuWxZp78acNOiba08w8LgZUj5xTAbXMW6AY62CCGy/xcxhZK2ru9XFzsMVgjyjqbaUCVuZ7q7yReDrc2mSBD2gOFjCrl51xzuyYSy+ipUde1f8XgC1Q80lUaY+dA0pRryKu2DZi1UHsOHO7ps33//617+izcm5JPORHoM4U5YNWMoAyIVvgal2ydGFCje0fEiQNLCS+nyVZQgPCVa2Qj1LdkORQS+xSZm8MyduCSP2wwnUqiA4E0MDaDmFtz4AJIdyFl+BM41fzUBmIOn4CBtZXr1+8cMP33377c+wmd1+0qTO3yMEVW9WipRRrjZkwC3Z9vygAw41Niixf+F3TE8R7MmaYjxp+3LoC006ykcB7tOsDcRCS8KsoLWeJlib6cOAiXRwYcQkHbZGFyjvjyAUo4zBP5thmNkMoVW44foGL4izWRKOj1/SAw1DiGpqQLIITgwctI9iM/v9tW0/sriY1AvWZsOUtr3d9gBcPezcwJcUO8spvHQspXMwxxFUgVH4YZstizcuuSmc9P7EDYN26nmibGsDdpVpNJ6X3xwNBxh04g0ON46htUZmX0i8mWsRdFqsWvqEjXX65+vKzKF1XZmfstKPbOvWr820wY1Pw+xCbbnqch2XrDaR2XPRaFE+mahgs9qELUanbQnJYTxHjbDdaVY6ZkcZw9qQgMUeXzWOIZSniIcM9eM1lKBMbFycpMbjkrivc62bvy1ol/QaYiBZlYDQEHOTEERrobb0UNhDoB3NgQbVZgt95Dg3Ejm1L/RfTM77MY8vKR/d+XWiaaytjzVWk9s7O1H51vaT6ZhkxECu+Tigd/LrnzpTwjqcrJdarGqVzZpsJGFt9Ca+Xf97MGwOfhhnDP8RTuryunov0D9O7cVkXkYNH8WxGoeQXLbVziIM3whfxowR+DPvRJn2gcwGewtecpuL5Wuo1LamyWa5qY2zBOtJ2sb3jRRenqBx0aNrOShsXokUjs1e2Nm1dd7Lq4vf/va35xfnXMo0X7pYDe+zjvVvrSDLROmMnRw+bPmMmaDhk0BCgiujO5TGAL7mQjskS/O6wRVPmi0UtdVKvUMjWS3L1S+Lg7OkBLOdRhlzRvz2Fz9788N3NldunlflaMR5fntyD2fXUmQwv4JJwAyWCPFBBKaNGm5rbO5Jge0UctKSJRW8tp6hFv+x4kPnBeBTzSVsw597ybuDAMoyBQy17qZS/QA/Ce7UpPkqfJ8kpOQNeVOaWtAE0tz4bY+LbWy/1mTSBN8sqhZx0x7a59xKKzBdL3IzMVtz919DYSUfZJG6aIltbFn3sZnSdtJrWiL0gSHnDcs1hHsfTVR/aR5rJjSZRQrf+kxrVr7OpuUDiWAxpy2t3B98OokaVzlghPJwrPOOs0tYqWfk4ke4PTVmi1vGrtsXOHrDN3V4RJpeRMEY3ZPyVdt/5efk099uDsr3wtORH3xVlyiPlieDf9h+yCPezEoIN3dt2h15v3k+G4jCTYiGq2DEujVXaTtP4s6AyArTbgYJkAkSAUI4F5dSoptew5z0JG+myjGFHXQrLE+5ImXqzfSJVFkzV5BUmJAaUzs39db4FF0fA7TOFVJLbI69ul6KT8Hdy0tjveN3vrQBVlV9vdZlsGSEj3J1isxjHmIDCj29LHaJ/Wd/D0+we+DINhDYBY8I2xtwePTqxcvPX39u9+vXr1/aOXr2Aq4DOw4NNzYTYIDih9xbYFEUji2tnddi18uX5iRmt1143Y5I4UO77EhBMy2d7O8d7zwcggXsGmwNJeUWKlswPONWp6njGSRRnDi+Z5xhnqNEyiimluFaL+cL3jer6+9/+O7i0mIc6vgcGRF9AVKlBweiX3SB09xGRs/KuAZobQD34mXgFmVCMOfcPWhpNZPH8KW0DFcUBjk8CPtrAlMZQNOECHiEWJtCSl59vljB5YTPpUxdwEm7diiG7WjZf/XqhYUE+cW3315eXMbecFW8LmEt6bSxuqgSlRyyZqYg8c0TxmvKeO6L11oH10M3sMcqR1O2sD8TU6pPgNnhJQ/TJhwfqXO5bi7g5HvzsXTgq+1E4KSpYTgsHphVUjUU90nXUfPj+Ledlbms2BYgW9iwhRybMZMftY5huyWwQFE0apArFh6Q2usJzkUlzQnUFihgNejo76zua1McOHyFqqw1bLnusKCDYzJNiiHqEHikmijCVNpGX7L5GEQ7hNZvcZUxu2nnTuXTlFSHdnx2E+1U/Zs9TktmftGFNYwYrL9MGqiOPnA+s9leNAOCtMwxcY0iegzbMiIFx6a+830YHGYfy5J4nnYRtSWnt1QhOAPVYMX+sTklv7SolmYZMjViYxmBpkUufWDUIcbDd1sbrCkRo2RUboRwU6EwmER9GTyBD+9tw5BFHTq2qEMw5DuIgUZGDQtZpF4ZHMGiDq0s6hA6gtru5MWJeVPbVM0205mlh5wjdi8eNvgYPav1T10zS/zq9NokRfS1Y4DNf+X89MO3f/e3b37zi9uri3tbibBDYCnJJt9pZhK17TIdem3Izfatmws4kAGVxkjXdfKCQ18gHFwUIJFZGdtPI7Jw8Q0IrK8kuYvuKHyuNFlS4T2muTePH1TPgtFaLDdT+gfHhkps406UznyIgTij1RIYl56tWghHDJJw7CKhSHC9wTI5UdHSMT/Oq/cBZw45Kb6DYckSZpSzmkNrI7gQ7AEc4bRPHJrShvakjDjHHOY5KOI/LCMbM9IIarklBJAlJisjmxDo3Q7kRHLmr6EVMegQS8GzVtfiVqF+MRvLRYYBXFpTowUblQKJQVkD+Stj4hvrEFvPWnEVHDwAbykZMRmjxNa3zVfLSGCHe5i92bYPHICjsGyuTQMkvG+xFTKWMUQubDRUewWkzEg829YKhwtsYIXUg1YWiA8ktn2qNtgUaRCvDgRk0GvZ3ZABG4diOVJrhcUHRu+Fhh31/WCEm+MNz6XwmF7UEFNAfVkZnc+rKIg+UfH1MgARK/47P7z54duf/xwGJOuOAwivTMWIyxMNNzpatjgWx7YHc49Nsp99xN4dXC0+edCl0X2kFenQECurM60hgPGLwWHiyvS+IWj0fpjE42UiIa5uQ/9wIEAbaQeXZZ3+GPHdw+pATlsfwnNhZ8c8FK8ub84+nv7H/5P/5C//6j+0Fpo0UnFxiTZiM4lnVF9Wgusp8ZDfGboOAZ1AcFUUnUKvD9QnF8GTCIyQg4Lw5+745O7zr/aOX14dH1usSkZ9csuiwTcTJYYrJhvZS9ojRW4yx0ocqHl09MoO57m6en99+f7mymKeX+9bgHQGqVDnQjsdnBwdnJhMXtlObxNYW7y2QcTPoTQW2bm6uPzhd7+zCttEEv70x5jk3Vxffv/Du9MPt69f/fnXf/Q/2tv/HA0326rUu9UI6xKndjKQwUq12ywOB7svrFyLSXR9e21/bZZpPgiHBy/2Dixokek9kQgCQS0OzI/czNUFI4oGHY3CGBi5DShZh888rn2iVctFgwLJjmV9+iZB6pooFg7sEEifeeM/DKW2Vf762k6Z+nh2ah8Q/d2E5P/+3/23Q6WjqRMprQxSM/mgxKq4zl2ntoYir3zVliihGWx97bLV2dMofejHiiwbmqiwxnaIZR61aXpzbGMxnVPKbK/WvVcln6r3PHH8miih6nE6+hUyxme6SY2uhcjS2Mx8Xsy2c2T73V68ANA0J2KecEOfD3PhQIgp2tshyODQsdzW0stpjZW3+KIJP9w6TPptUfPw5Pirb75ZQQnzTC36f7ScZK9P0ykQHLynIRkNWR5gd921hZktR0SCyzKfNrVqvKhRtzFjrb2GpOFFF23TiR9+8dO/ffPrX66uzuDpAgXH0G5cTqZK5XwUWOEeyNKUgNkcDd3sHzFMWs67Ku+gROANOvxJe0hcLV/62RCEDC488Uyo9eLSEDhlasokVL92MKuFdcC02DAlA2McGbWFTqx8KEmZ6KFlKncFfRxMjgjFzcdTUlCfNc4fcMgE5cuppz7UkCtoJAF2olUAa/WorgxtjJVuc3FKk8M/Yy26GckC4ZcEUzuWkrHF9gSJwI+uEEQN4Ept2IeE4FehTcbRbPCRE2S6HTiOBCsLQrCeVgl7+fTtu1/8zd+9+dVvLs/PCCuv7VAzmz7RRwzoHZH6FBeS26qsKau9/S//7E//+C//3IboN7/+7eXbD7urm7srC/KME6G0ogcSkCH5QX9oihCKQyhYi69qdhT8BE9BEM/COGP6A/vlq5dffvP1P/6P/qO//Md/ZS2jM0fqzAk9g9p1HQ4iC8tAEPgXJVFJRcoinpPixkFrOJp4e7KwCf3JpqN4Z6QpIwazmX6X5y711yilwXmbe1vnX11efvuzn388xYHdGI1hnYN3CZcaPGCqgKORUUcukh9yDNzJILXSV7W9YhW3a9TRE2SUXpS6mAb6nVhx2A8nm6K+fR4ufmmYIEmj93gRefCIW4I5u2w1lhMeefgRTSuoJLWLMEojJvz6OJQYl79/9+7w8Phf/st/aUF8NFWktW1Adx9lbEIlbWYlsp4OOlUpqluZORyJAmgqGKdS51DlMwsgy9291YsX9198vX90cnnyAu6jzArdZEsAdkzO7T2cFBmVlwpDx+FApC1a0Kvjk6+Ojl+ZZeTyymDlRwuybDJr+944U5RaRPdYG0+OXhgp7Pz066tLnsfG/4ST73ZsgPjdb35to8QLC60O7jg6fvni6urih+/fnZ/ev2rIMiLLUnwsJo+dG2nHRSLMJwYgBPLd2TtmfF+DkDArQnHtH1NTGbIkcLTRxHmMKhLDhIYqocHAFerwTgY4mJLAZpJgcppVJduBLEOmCoKsA0EVydLPWu1W2TKJ2Hhp8YZOP74HsrwxTcjF1P/lX/+LoS4Iw8ZQZqLyakJT9DNyog6rrIdXggT+EWV5krHa8AowQUsfOVYf1K4JBeh0TeCL4/FzZILMAlrlexIN9Vi0tGmfvj6NBvlcix1DuWRDE9B3pCMF5HlrygmGfhr2Do/MdHXoLnRSXTHcpsvXVCmjZ2XWMvjNeFzzWCOd5WnTOpzBQ/F1I1ffEDGGMpFGg6LhmI2R/RBb8zhrbRaC4NJCkMoVMfzPI8uZJnJabqc7fvzw7uLso6FMCgWd3UI8Qj5dp/kcnlZ1euzLpclbU4qhLLeKRQIPrZgNcfslf/ZNMuLBzpi+cGEiXPRiIc4sqoKn1MUB5kh9l9Fg+eB6qdCJaywW40TT4/ok6SsPoDpuhRNzai2JNg+lE64mnYXherTHciuyZBNkQlTpno3PcmXcD61BcKm1TrqdacMB48UUm5PK9qyIT1FosWays/euL6/+3//9f///+n/8P3/zd3/35te/efu7707fvr18//Hqw+nV6dn1x4vr0/PV+dXt1bUdo3t/vbLz4Sze7Osvv/pP/vqv/9V/8V8Y7LNdrRfvPq5Ozx4ub3ZX9ztm7ry2lNd3V4Y1byxM/z0/3OLvyn6CC9bVjcmMhVJBtHzT4rYIYGdOX5xfXlyYmeD9h/fvP5y+f/fh7Zt3F5eXf/Inf/rq9asKbmb0TK+aNWdzpJBWbOeWIovTgqZxjt1WJpnTaee4aEL2RxlMvzvF1ONqYBZjSOrNm7fv3v1gtWVobWsyARDml4jUbZdgJUEGA1jKvTLc9ID3w4dYo5u+qqqKQ9TYUZpQPE7reU65Jzule+gS3M4kc2p04tvEdoo0FK06Nee7gnPU3qhcQgSxPKc5ITNMqgmhvWhgy977+qsvJSkag6a1CVCRSrHfe92iBxpuCCKlu9yiPDEMMSXqaoZ4W3G6PDpG7CEJs0VPPD8/Nzui94mrdQ2EOpdInqM2CbcTOg7NRmKGDvgRaY+dGFzdR1DFeMY206BjuFkrdZ6MV5Ww23aM39pKhR0OCZcI4CrzT1rdXJzboeQ7x8efv3j5zc7uMevMIkAJLhvemS3IYKFNYEh8K5P+FUCUcNQ8wsT14JhTbpobgUGBkFm8/pJwHqbaKxWqagi1vAIMq+8NjWYqH18nHKsBb7D+mejehJX4OXZ+Gc1o5TUXUrcWNdXcZbj+C9FNQ4TTY9UW+f04Sdc6hf04VXiGUrKrIbU+8s1i41re3AAzXyc5w4394da1Io3HKs5H6Gdo99ZZxIQYC4McLRRTRNavgq8g+th7G4IEiVdCmSJdoMNJSwBbQ0Wb3qcPGeyYxb3S14yAorBa4aFPfCGJeYsr81Z5Hq6yfiDMMQ2PWbKi6sn2loZemir1YtZa2aYeCX2ylpY5Fd6a4lMvgFDCfbqI1zBDp5XE179aRJgEBG3GHy6qLXf3lQ9AGWw2X1/urU+qCMa39d85qBP5aS4Ca+IebPbv374xKziMhjBuwhWL+wkY19PsH7YCggNXcAyT/XB9f2sbQW2IMKvPO1ssMuvmnsVW3r+x9XGrgi01YOuNhdSjpROkl9cUYxXKgxfN27E4zTBOYvntiGcTuwMStoHb+7bIZ+dG3d/bIRhnp6dmzBa47sXfrWX50J2xqpHqUV0uWLn2VcmU7lormPxDKB5V9uKXGOt7x47h++HN71Y3K3k98uxvGaV5xA5vTc71r/8aHIyuGPn8qAqWMiIT+R4QWM6LlyNM8zzzac0lTg5FLdFhNejk6TugB++rpxu4ZQ7xEMJGDOZtisCcap2ag6X+gJL45G6grr0BHQguFVr8u+9+8+bNm/ArWDuiVqFuSonKbYhX3AuIXDSXJ35CMAU77kY4lC6JmibyOCQ6gNnCNayB1q0WeBwbwGG/gDXUNg4apNPuOoiqx7vHCsaBvOHhBXIHb6hLXibpWKnm0n26S5qY3t5dmTv16y9emSXULMDm8G7nFdmlpSTo/jZCe6ArOWmb6BpwNIdZBu7Qfk9DYRYvkweDIRD7C1uxMVYCP2GHuDLizMfc93ljyx4/iOvmx/RpwB8DQAWHi0VoU0KfJDAZumFT+n/4/Q+IAu4UkWNhGqeijtvDxzWt89FC7vzbXjnYfNJ5h2+OnqqcBjyfNnfoQXLVjYVVKphZPwp2zedY35AotMC2xCnpc8QNuDkrkgDHGA55eATWRnM9vSpuKLaB7i4wSvpoHgYYHZ6VhWLGXQZMtV17nPtra11Ue01ASpUf9WZXjtvzYnybW3qt73AkM5OD5U6nNR6wZv76PPWNt0cWUnwhW2dV2GOsJts4Yo675zhY+NyWYnGuLiMi28l05iBi+NLOQsOhdbbr39bJYveMb3SKr+a7aaYRW7NVUIAULtlUbBCCQ7ACTVm2o2DTG/lzbqhJED9pvQCpN8PK+cIrH66HphsbsCmBsYedkfLmzQ/mp8xq20hPB4mUZII4h23ypHTTdcu6zI+68riNgz/yr3tl+gP3l11gzZ0GCml839TE2d9ZO246wllC3MvMeWkDl9gc7ZbagRVSTTZ+w8E0x0dXV9cWqgmojl56m2YUtUoxi4hnehcL8m4wnlhN6SYsOIZxx3zLaZfkMWd2xOLerm1is3N2TCcKLJqHiLkcR4R07YzHNM1tx+xiTvRxcA6sA7LeaVMOlIdOYYObCnk+JIM/yaaAE3owwbNH2LLJ2Bcm1lyXQxb+itbP6WUAZwvu4zzEOZMy5xZ/Qi4K2toGj+EZXTBeGuZFpTAJfbCtAg8rrqrPycz0aO0+q4WdNdvephNneWyciU92YL0uM506EIw/Sxrz+RSHqfsmWjgnnFuJjWfCdyTPen2u2nOZ15l9a37Qob615ckT5dVssCueNsfsfmlfvBXjX7kiAKIaQ9WFZNE/r8YrI/LXjkuVOk95HAzgUyiIlCVMx21rBWNASItmmyIOXGgN6Q4/T3F5F0tF+1S6n5JnF5MHbUTHRmwuLuDKIkgNTIUb0ChrLjowHMsr+BfLyHHjNV+mtZdhRkI0wTpUo7kdv/loRPZzbKQRHtqLGwZp7jIkgXDWcOseXAML5TyZaFAwCGFLQYeYZ8NoykFSRQdiwvSDiyi5qOmT7jC7jrzSvMjlKqYy57JuZdfEa3pFpGavwRxL6ulgUmsQd2W6KueyW4RybJKupXBSD53Nt2TB7TQShiHEdZS7GTeoQ1XLC4y7zskr8rb1esVn8Azyk9gxFzMZADdy/wcO/IVU0hro3MfFxwAaaLDtPbXbzBb2Bgamuwds6eRAj3fol0/PXABDIFTG/YQjcEWZVpDHLEB58jTF4IRBU02yrLVl2V37C72H1sqgYZPb4AA5mCL7kD71WUNgg+5W52XiGWYotsnC7ap42+gRL7M/Ju45Tqv5dGm4HJEMc35x+f79O0MABq5evXplRqJgNvWgD2pGRASdIVBBV6qrZM7kNzxMDMq+dj4k+6USKFQZKKfNErN2lKyG3rK4UV03inyScyFfkg56lsJQh81/OLLLm4On2BMNU9/w4p41Y9UTi0NwtG/o/PvvEIEISnRyDuPFSZjakJGySVHTBJi4Dku/wqkSP//Lo8UlyuBvE2N4IJ4cQ27g446lZeN+OgTpKG2Knu+g51DpF1PCwCknakxCudve/rW3DJ7ixvoDww8hkjr1EPSPxzaSMNEGbb/R6MjAqcZd3PGNVQfWW+4EAfm85h6kFnpa0365UJMK6Bd3DeLGuwhFGZDGJrSmJ+/ubb64f3tnJ5rv36327nljn8PYTACqGjjmjFck9XUtrcLjET29NIWQD8tmjlyXIjWnt05pp+wEjypo47DkQ/+jMl/XrmfPcFY7Po3+T36brNDwk3+S3JXZy8aOeGpFllkXajU+SZXokzcyK0grCdHiX9dMmDLK4cbHj2Z1xCM6gzsZOVZKSTznpRHO130elXHSXSO9QyhpsxwaNaFHkN12dQI/LnrOXvWoSm7xkqZJT7nUuRMtUtzIuIr+BUfALuiAnCk8JPh0ReTRTqYRLxGlK4wxNTXRvXerWkO06X9tyLO0NobZucQHdpowDoFDlBstOarnSAV8RqX71qiAmDLxeDe7wJ5YNLfnekEjWaryumK7kLyjdYkY2NrQ9bSumqzHnCZZpmEWNC0ysrDUtpMP2wtu6FBg+AlETf5JteA4ktDS3SsLSkvIJXHr5tUtWW87KN8WVHiYJLp+5tUFhEobZGYVyNjjERFcygEAoIs8WW0FaBjOSedfi0RiM/kf3nx/fXNl0x8uFEyu2Mxxy9Rzdx/3jUQUK9gyuU7gMSAJ3VbmQqJzkBD/26bqHs8SIsmQQFgA0GchUYgGxYwCgomb+oxN5KyjBoODQwvMDYDDfmYmY7pxcKCwUgu4zlLmkj1olXHD6BGp8LT+hwOSMiHmxsGRVhK9pOYvrZvbComZR3fvbh7uru2DNNdw7NfTuawwxnUbtDLh0wfowZkmYKHHZSo5Wi4qSr7VK+szf8aslrfi95VygNKEkSQ2wegLdMxz1J5y6Q46k/kN+iX5pDaB+uhJFxQDDjuxWA7mTW3aZ3o9mnYqD7QRYzZ4PoRbgKFdUckR5IH6iCIU+sHtVDKK0FTG2bnrZKAFV1tci6FOgnGpmdlYqsOU6Wh/nkP2rOqQr0A3CWJiIg4HP/lOeYMS9VDnKRTR9DKCQJhG2Tmstra3ZJaQuuSkG9inOZWS4Kp5A4K0+szUR5SZ9jFYF2O12T1qnwJKlm3H6i1qI2lhWgofcQmQOywXePezvvhhn7fWOlQKBjhDmdZn4egpyIv4RvwA44TCLZdrIFD6ERCzevkqfXlxuX4umLIOb48iySOo+GO9YuEpzs4+Wq/DleQIERUUFMLKlxuiPcHyOBZU7QAtQE/B//kKUq5GLu4c5dIBupBUXUJxldmQjpjcBuKfKRJxRXJ/I96T62YYUcuHYkUtr2rQ7Vvhbpf0DOWqcQO/2A5PJ4FagL5YHvbLy1cnhrntSMyzszNbHrcGhB4TnbojNKdIR0EJ752qczi1NziIPrF9OdzJrg2YK9uDaUdV8a/t5rb1ZEYbFmCkKyQXu6UYb3f2bIc4Nn2bIZMAFASkuDCwpaQEjiM+/aaJExHQuSgiART+40Wrg0dyw7oE8SuyigQFUo65BeXgqeIfSQfaq0ZMmIcVMilWWtrQ4GqEvYYgU7qw8mUr4ohtgtCYbSFtjErtRcUGkRRXH3PWvPOeYoK5oWGZeAZi7lKvA8vLst2QCrUWyV0JP0uuP0YmVUCdzX4k/Laude53L1gJutKO8gdQsTWVftzsZWMfFy3czA+SQfN9kTOcYtLyiLyn0Kh7N3DszOg7GREdBinJ2lji1o/ize4y6SBJw62fycH8BUBdhwasTEXYRkqkyyVHLgZvJPjiBBtmDtL2M+jneTSSzNVOj77eHGZoI5R7wOJWTSRsA0wzVQomohRDjbFaiiCXiuxCs2fBup6rYj0MiqhjjBA7NogLwz+l2oN3/93ztndbFMdVkuvj6alNRC32IDZS7FvUM3Nas0G6UVEAi8vgjLcaBzl2IdWcbnWfnIoQepm65lxPxISDq0DAhCn6sBbjrmMFjBLprKBFf4FfQlFGmcDGMOlSx2EdNMX2HcRp5y4ieFu+PLJgxAYuuRVmg6TP10zcrtcVrE3+w3BzpGYKOIWzIWBAYH/ZsrVdgJZ8sUy2Y+7ansuSz9mbomIiKAX3ZOPzdMUdqsaKQ3QuzNvmCC2fHGJZxJMHa2E5HqYDGkQ7retNz5VxKtu284ajd8SG2yCAiCh9i7BKOMIHx/aYUaX4D6zVBE/eoLdMz4yHV9fjlUU4e0bXYeZFw4I+rzE1lUHCBw3Vh9oSizjt5nPlKZNFHJLQ9XXlbViN0XlwLyKGt39QK54V4DHoFYlet2cY1VYrJm9nbdvnv3cgvwndXjtWGuYOOoVggxcyjyGxEz/SL1sSUyIumZmfRPzSN3yyy1AlbyNpzkGIZgye74LDXWj5d+mQmBhq0Z4BLen6DGcrE1RSiBMBTKRKa1gGZFPzQtsgZ6e/rFdnTh3MJnJTCHxTOIWTLh5dWl3CKhPmtWb04h3MkkvAUkaajXM4oKJodiDhSTg4Mzs5lGAVlLM9LE8kc3IdRYY09R+pLKiee6xt7osf4JRJfyDTblqsCZcaLr+Il9L+JYa3GgTnW7QZy2UAm1IOwhjJ6Ib9HeZRUs45lHOKFDrUzotDCUlXevvBlAmLJscXTLoxkccNw3ffh2NwKWGeuDHLtxjDuL1WUZ86IrICKMMX77FJ2j2E6SfKcOSgNGKzguiImkz251Hp5GhfVNHg7c5wNIjSf9WRgVg9W5MUSHCJn9E9VDkesYsuTVY/2VjlxTgCmsKIYjCQrFFM+C5Hx+HEOUYUDoIRcNzGg0sLgYlNPChPzl40cDEsUvjvexSDYFRnVx94y+IaPjaBZ31IB9ydB14KkW0UyFvaUhMeCrt7dqq5tVDfnpQm8xlYK48S95uE5GcdGtkoYn6guZTDNhdXOUf3HMx21zeLen11bRFzrEU86OjY6IzdULbLNhQRTjQxU5ihBJul2cov1VRiysHoIWLiHIR9I6Z1nf4CrMX4gC6lRcpcIPJuu2bIZwIqQCmD8bCOjeUnLVBoHHZ7fw/saj6pWMCzGC04CtMxEEwHD0urDhyAzWpmoeBxPDZHNmxB54E/ikUBj2Dbc2JYzvaGW3XtjBlYfHd2fvjuBwv3MxoD2lIDz/HxQUSHWFOLWt+jKojgGOf5yFq5c7+ygYUr4GJpq69EDEcSWCRfHLdNx8T9HQsDab7KlEmmiDUfzSRJ21iWAI9pzQB2QjtS4Mh6xHqWozpDfCBDKSJTOtyAh8H0zjaK5048KCg0AH/NtgmnaXhH84x1FHZ3eH93wDDJMhNCexmlba2bNdRqhgC0FNuuuXUK0xjdPQJak5EimA72o5nYS34Hz06NxW0IkILi7UGmmzLMkXHUWy7jjKZJ1WxO4PDf0V0Msw4AJNqF4FqG4mjITtMgID30PBaCyTr7bG16cuBvrP1xkKvS1rn6Nm/PkHXR4wk/2UXvPSaRJlr1zdrieO6LaMSdOb4+prjHvDNVocfk072zTV/6YKT3Zbn1z5yFIySPQj4i0AM2Q2LnbK+GyUoTZRKlhhExYQVTD+DLXItzkhqjQiSUrGmD0HDZaL0Y+kSilCjxHshCoIHAPPPmEtJNo6do2MP9LTqTA1ZLn95LA5PM4/XMyKDbZTXPNfELmxlVXMtkpOmSy2HBnN2jl11MWmQQ0t4abM49tNVYeu43TpgwYGU+9tsSg3KC6yWJN7VzG3HclNfc789RT+Y90W2+8mg/2jTTwuxZiEJ2AbYQYzMyD6WpKmEwz9UerGLJ898FWQQ69TqWDHgAgEIMyfJHnEnvFHznYUl27ILtj3G0PUfe+rx9Hquu5SSP6kXQIjrMKGqBqU7ypf5HA01j6Lu3FluWoEaNEAbKbD+0nWFq14uXL87PLJDrWxBhzljbVzEnfu2DT8qIC8G7OWdwvJiTNi4/YEbKfXKEiZF5ppkiCGeKhJWI1gY4id0w8ACIM1SBMTGtFcanmpXjk5tRUBNX+5qz4eIMXeUpsZ9wxmhj/pSxyHofLXqxip7gKwBaYkot39h7OREatUUmEsXBQnpsNIo+W84JkVJtFOUmV9KnsiyyOqMkfZIruSBkf+6LTPsYK3mV7blK1Qo/poztG6ueX4gqts/+MW/IWpddCI3wY7kaqI9Sqz6m9ouV0XzmzimcLiEV0DXCsuDMIYg+g/NAelHR8n+fY+o4PuaEOiE93gqkkVCGS2zcik64kxhxoqKcr5uLuYWWoelViwDxSsp4DeaXZgb9Ovg6KGMOAlH40utRazTVmOfWKRnJ0JOu2IrsLepT+RvJ5aitQ1mt7MmtnOuVQIOskLRrhbkgTeGZKuOGpvjDyjSaiz7dpQ5t3cqBU1oOmpnDh7MElwR7G+Sids8l0mKYW45LIhQOqwR3goM8tFBtcODzkdNlnKumdDuL86KiQzHWPqsC1ygb1ed6iRwGHrOkVnZIdFMgyz555kk0X/uyJm9oi60eniPEN48o40q3jqKRVq+DDgZuulr69h3hSs0KwvGQ8tLGN81YE4256JoEAgEIfphdENEK9w+PEVaGBkJgg/BgoSonZOoXB2rFWER3xa/CGsHkg0T8qlwFfPlBOFjLOejiyNwUJg4cpCkTm8c1Q/dqsY18hDk7/FD39j5++GBH0biaHXeGOwUNJNQP0eZTN3RRRTma5HPuNOEUHyc0Mg4G1pD27CRGIxSCw9phiVrKC0OdbKJaAKE10ZensTICIGeZ2kLb9cXtzTnf1YvgAF8c4aGTzBM3YJfWKDz4JEyZjIwJmyFvCSSCOFgEdJsw7jzYOUB2VKifu25NQFaQfmvCAdbO983IbXSzRhzv7J7s7lg0dfWOFFPVdVW5yTXTZ+pcUfWTYIOy652plEqT4VSYApdcwHmOCyMlVlS1md+x+CN38GysD3X82Nay8b0tEjzblHdUppZ09Jg2wWW2jC3q/uSkWv2Ma6Gx5cml/gFlQDSpBVHY4hlE19xxMGZwdsmfcZqC3Yo7uMgmFbvtCuuO8M2W/DAAQKNhdXM4TLFiVQTPoxGkdAi82pL3NlmLpFKL/Et06N70w40xG737xV3zkfnXGD4dcQ74U+OvG2Dqb+sshM/K444AqEd4ALEFc8bBHlmtkUsCdc5kHRQ7qZ8PPWtlx5nJqrHVvVWNNuvVOqV/xPTeet8GvOvrS0N4FmneyM6woFpPLJMQCViwSkN1FAz9pzthpYCjYGWmlwUT8mRgCLNLgxQH91g3t80uhixPDFxiablllx5AjlYDj25FRorxsjei2lrrQXMYTUlHDLnbn7YUyRgpRoXNzyJJ2hk2nMMztuXh6dlHOwsKFsS1ZsvUlj7xkwdLUXrsCSgHRQBzleJgiyAP1TR8ad3HI2HhNM/N0fgtoSpshwzrZtt3csbrHwz23Kwsovl7HO24Or29s0DoV3d2iMGDTYPxFsIPhY8ZCUmVyzUrqxEjx9HHBBddMuR3ZlZJrhDHmSXmAGquAvs2m5H9soSdALSUP8MDXBFe2Dk91iIUAuMxBq1xB1r1zB+YjpW3D+Zm6njWMS3ipfdjh+OWLqvJ9VY5DBTL73BPzzJmKqm4IO5uDFo0n7dZhgu8xGZhUfIXZp1jGsJ/ayaD2VgRy1bIKL1bjSn/rToNWvHVTg2Fv88gzZKGSPJryjkitOfF721JEevTOAPzHCe1lt4jcvVE7ZzJIxdv45YAc9yo3upTR5TNbZrsYtbfjDRh9EVUvgVmcnKR37O8Z2K3soOYLZII40VrbcstdFhAJAvymI09nvbSRFcWJs0EcyMnP+DifnLqExNdi/UA13J6l8vzLyd/GOcNKwAotEPA5FWnrPZsc6KmhqYQoa34BA9pLsuYF+kZyUl0uUZE10ifiVhDepQzJQ2Wi0xx0o/2lgtf+eBjici/SeydiCycJkwQneNT0fi0jIogNuYegI+Z+6B1Vei8U4qFkgYFNFMWTbfzcGUv1UtRLEKTm5l2fQpnQ3cGdW/v7TJFLcCTVnlVT3agRI+qY1VcTqdYlJCks42tt1QHtdBb7TrBtfsWlSybXSK+gYjnR0nlh853s/px0tDDuF7kQ031wuFyIRju+H4kAo/Fl1aNW4tQb/IMH4SDI5O71e212ZsCIjqLyCyps+wbFzHRQF91v/qgJNaWaRq7gOVDjBMF90/2D18eHn12dPLl0YsvDo9eHhy9ODDjpWFcGbLDqB796R0awjzBxEJ6nVs8egrlEgyuY3oyDGvrc0lEhnROYuVVIzNZQmkGplR6tInHyJjN0pCl7YW6urAl8Q++jG6OiVgUWFe6jDWu+opogxJcYuLraSkHT+3YSQJ2QCqqdbK3++rh/sg8/O3cAVP7O3ere1ukur2xI7nvH24ecPAjPthRizery9Xq/O7W4iLZYYOXt3bc6tWHs4s3H85+9+7DLz98+O3px+/PTt9dXHy4uPx4fvkBHy4+rG4vLLARo5pjC/bq/urKjuO5Ob+6sTN27JQCRoMAAP/0SURBVAhxOzn13A5avb4+Pz87uzg9Pfvw/vzjBzs0+PLcDnX9cHl3cWeuLoefsQk66ACX1jGMoBi77UCDwxdHR6/39l/u7tl5PAfciY6zDyg33QVpwsYm24pqjtlXCLrE5TINbYzI3Fkrmy3MrWHIIHCwTaUU+NnGL+1esGvrA/bGWiVEngfPJ+Iibpkf5h8Llej31jhMoriFpptJOpHFH6Ap8entXJCDDEShfhe88BxJcoFhvffeqCjAlyl/jqfWyZSNic2HDx9OTzFyGI8RQwabkAWN78TwywvzMUw+N1CEg3cBHDlZ3SJPll4FLc2WC5cF9W7qkWeQpuUEWZCy4MuZFRau+GiivOFKD7ZUGhPaY2Dl1dcFmW8q/JP8To4S/EXzbdwy03rbezSynE1aMVmzpf2+LWtONPsxxHzMkvlGigf13MRY54eb3zVjlB3Wd3Vhs0U6XR/CwdJiAcZWwsZjPHSH3oa+iEeXyTBGFrQpFDkwbnJlGXY9rN7aBhEElLFTsswh8bOvv/6T15//xMDl/uGrg+PXhiyBJ+jnqPpPDo6JX2UvtL/Z2CpsGykwSBBjseNXLZ5DN8l4yZBLpkWZjKgZngG44cvBqhqmtPNnzMXn6Bgxiz58eGtIjlHKkeea3pndDICRDGjSdxR1UEH2S5SM/tk5uLnaefPDqd0f31++ffvx4wcLUXp9cb66slXuq53bmz27b67tsCXbs3V/cWEY8PL8whChbd/6eHH2/vL83fXVh8vz9+en7y/OPpyffbRAVAYTz2wv0vnl6UcDimd2AuuHj6fv35+9s/vD+fsPlx8+XJ2erc4v7y6v7eT0nbOz3dOzvbOzg/Pz4/OLo/OL/cvL3feW8fX+51/92Wdf/sQcOWm2AMWah4x2BiN0JTgkJgYgNE5zxbxz3Jm0cOzYjnijsOIomYU14itx6yktJnk7IlhmX5JxIQt96sp42UkIQAsX3meBfR1VNNPfNH8aEzLFaU2VqoxtK1fbpk8F8mMWOllJYnOqA4o3+4y+lTCEyGixbeO2TO/RwoSEdB7PFhfMlpqSbvnimjJMqMzp56svv/r8s88t9LHpOaMLFg5ub3bvbXXDh6Kbm2tbf9RIMJMbbGCDGSPNRHzedm7qbSyFtHw655UBXoTG7gHlmlXFlmVIQXW+yXwSXA4VwdgTDlrZWzzRwC06bzqp8ky69X48adAixTqPScXghBGXlfPVc0bxyOVFGF88TkOU0i16OIh8DPpZ3u4wKhfeoCGimXrn8nIJdbFE1FWzSWjcxrIDTqbDBhJFISrW7mF+66W6/jqQx8foq7SgYzuFQM8adl0qxtJXy4n+DCm1NZi37dxDMMTVjalMHrt+yNA2vkLa0JtO2SGUdBsioWIdj9pnPtavvp9C/c3nXFPCjvCDwxfHx5+9OPnyT//sr/7T/+x/9R//T//6i6//1OyXO3sGzF4cn7ywHLjOoj3ijAZCeWgL5XXVxs9m1CaOYilVTXqkW9bXh7+pAKx6cxM8m2COlYSQdEekm6nslnC4RPAGLetgNRygE/t34rIf3757Z7ujwCs4kWd6RmO14/Ix1q+b8nQvTEAQDwWEjW5uuUTgB56OJWSGDc9cfTZd/vHdzeXH/ZuLw8vzh6vL3dX10c31i8vLlxfnLy/+/+z995dkyXUmCIZwHSojdVZlKVSBAEEBsKlbLdlN7nBnpk+fOXv27B+xs//B7tl/ZH/cc3Z6erqXPc0mG9QkCEGA0KKAqkLpqtQZOlyF2O9+371m9p67R3hkJUCQjVevIt2fv2fP7NoVn127dm2v199fHffXjodrx6OV8aAzHrSOhq3jI5tJR+e2m0vd1nKv01zpdlc6KyvYFbK7vrJyqdfb7PQuLS51jo6WxqPlo3EL+alOT1eXFjcay5eXlzcXF9aOT9ZG47XHW+07d1rvvtP44Q8XX3/99PXXjl9/ffzaG4N7Dzvd1ZdXL90enTZsmzVEgxoD+hJ72yvcVAcFihwSG+3Y/q5cgd8E4jSfRW10xkweJwCXts0P8nTaLm5Mi8NNI4+xpaQtLSg9+kbkihRlcRCrRfCSBDzJ5tMJXFSQiYRl+V/8yi/rU6qPdWWI1RmiXnkkHk9FuW32MOFqW4snpxZSeynvqdZQI6SqZzQ9VQa4zlP+pJNAtNCz6mwfKcYPmVaJbqzjJLn4YFyv0Xm6zp0+KNW9Iq9Vyb5wk7imTV14j3JSR/OM9KtpJmouF8Zk1TPTMchZ5Dazg7wdyJGLKCKm2kmEqpE6vddSSphttQh6U/acCdJ6hLJudHWHT4tweRob+DX1DNqKtYoAlYiwRGlsvafuld8cq3qGmCxHkmRMW2BSDFMp0FEM3iYu94iNRCSDjXZgb1aPm05+CwqhUzLVzYKp46jU17/UXXSTjdLTcX1qTyV+EJhjxxeHPyv2iNMdthUkP4WvLmj0p3NmIkB+edYGdIqoN62GlGL76gNaVd6VhrtJ3GzjOtMIS6xsqUp5s3QCBhLqu7DHXLeZX+OKTBOAmoyP1RbcJpkLJ/z1/KCq1jgvXYPJHfYH77z15qM79xC+x8CL5GtItLdSZO3NVsJuY/VGt3vt2Wev3rgO3tqHm/3Ro+H+PuZlGR6MJjBBtC8LK6YUXeatPeZys2UTJoWWixFbkkB8nINNP2mOsrvae/6FFy9fuVJyUtmgKRymtRIVLeFiPanNzr+SaJeoph6ZPaacpqDq1VR3l8JS7yW5t9SU+Aja9vv94WBkmKWBPVGXDvsH8lmmoizrDDoJWtRnY7GKhVtNZ8G0z8XrxK1sVAHyfAhqD2KI2242Os1mr91bu/nsrRdfemZlrdfprDUbbeAw+J/AHLbNtPkFoqVS6BXBDivsklOnfY1GUvpTOshFL/9CGXQmVwXoTVdEI+MKyVc+tKb8BaBFKItiaGx0hOTzGB5dv34dUJM9bABQZLN7zFbYF3nG+Jz9THBp6cU4StNgzSfhSFOIfIQG0pfpE8WYbrWhmEkHHhqPFuBHfPCw/8GHe2+++eDV7773g1c/+M533nv99Xvvvrf1xpt33/jh3Xff37p77/DOnT2cu7vjwWh5/2Bpb39he/d4a2u8s3OyvXN89+7++x/s3Lu3f/f+wXvv7Xzw/o7d/+Hehzzv3Nm/e3fv3r2DD+7svvfe1jtvP3r33e0PPty9d//g0ePBg3v7Dx/vPd7ae/RoD5D05s0Xegh46HTYkTFqML63UQOpIwsibUaN5DNiuKJRnJsY15VcKMAUerBHRyfms/TuYg+ZB1TbLCTdGn1MVebHdKVdE7qzDc8EU3EShnPt6lmsYwBjDwYDi2D20B1Dlr8il7hYW5DSNWxNxzLUL+vi+BxsSk1tlGRZ5FjpV/G2Ck8+UhfQ4p9JqVAH0C9nYqxXk9NpnVidyTPshcib9IyF2aZXlKUpek4n3CnWBr6EqQX9CbNYrI3SWUb2O28YO9d63RhEJiVOt2fRTKczS/MBSkFGmbXa6TSVafQwFC0GR+CLzfFAbZLkHETbjLCqaPGCqZsTmXmfH6kyVCgqgo9KxaiS7Eu8ztrHL5YRrt1GXVC8v0rM4w96Fk6XE3j7jy3JLW6wFByGLFvmvOEGydk0i+NmIMtUq6ihvc6C5FlZMPbgENMhIyb8XZZPSL8qyHo8HMKcDw4QeYPBn8WAUNq9ZYIm/Mttwm21j61xU08GxwoelfSxaEJSicpQasG4lBMBzMfr8u29IRUg2UDhapNnp0uTPkm5RPRkwiuJk6V9CkMqsvPkB5der49uVRP5sRAKVCDqzV5O0uElaZrGTY3zhO7RhIfOeLkbJjbXl76yOqKzaEVRRvY/GwCxs1UbiY84oPAVuYVxspO/7X6zgmypR/PpxYQDEmvh0Zg5cU72/mTNhCpZmPdaoVdEJZExqsXVcla3Yb//7ptvPrpryBJ8Jg5W8xId+OYKsmx0u9dvP7t57RrWmO1ubW0/fDQ+OMSGGrCpik5KvSQh8kOfjVCQdONuchAnv2yaTA51Y2QhT3jCet2V5156/ur1a0wMque52tu3u7RlCkwXYI9JFTuXVnpfdRDjeN1qXJfqqJtSjcOsMN0O9ZUoGUwo5gmo4RqQrcgsnala5Umxbs1kqo8SG7v6Un2EfjC0xD2A3RBujDKBLC2hopptuQkxt6sVKzhN5pEeSAGLHmZJfsatGpJKDYN78TgDGzWhzHQ4yJiICe/1zdvPvbKyduXodHF1fR1Av9NtIyWApZpaamLadTTs02FtYXOKxosRjvVF8K30gx/RHYkvghDlPTJg5N28nD8xotuj2FVblI3OIauLky2JIZWjDWFYvDoLGznaXDkzzhpLAPSAmUHblbW19fVL1sUSSsBBX1AdsqFy0evaHZwOSOJNLHMRP/NJa9Oy/J6sihXlakv2x5Z3H/UPBzu7B+9/sP3dVx+8887hm2/tfPjh4dajk8dbJ1u7sM6XLt/4+MLypbffO3jv/cGHd47ffW/8/gfHd+6efPDh6dvvjt/4Yf+11w947n//tZ1XX9t67Y3t19/ef/fDMW6+d+/44cOF7ceLB3vtpdPN05P1/kGr1bjabF5pNDY77Svr69cuXbp66dLG+tra2kqv1UYo7QISWYEc9+7ceXjvHryjI1Sxv4+a2togOlshCQwoMJtpAkUTxPBlZbE1xSU3GS2JXTC6UzhBLlu07urKPlqv2V2MrLW4C3c9cnG8jw8KMRGwTaqaHUWdISIL4WT5KXS69XIkF1YW7cilXXkCXyBTo5HFoo7N0Ks3iSyTOnPjQA4R0yYNYh/4s67kO+Ora+HKA1FIFFMWqM/1V0w8zqrwjUVl/NnCFE7+Wi1JtSw9TLlpYe/rb5Em0yE/qM86TVl84KJeI4uXWCNjastEu5ywNSI4xaNLwt6YQqIrw4CaA3nuqaobCLAImGqIYQphdP/sQ6DE7wGWhc/SkeVkpwSROTliImHpgAjpTCfL9YL9Ui1LkA1C/aXUqGcgy1S31NGmo+zLKYZKth2wZSlroXRzNzJHetxpewYj0vxwf48J3m3ELA3s1k6Yyw8IiS0dJbK0bo/pJyFLxzTkxuzJqIIBDUy8z8QA/JukWHRUvpjEYCX19Zl6pfIB16vyGOxVdpzu0Mq/VESmXkWOSgGXXamVJHsTjTGCTlYgfiYYc31YNM1pQQUWKkVeSTVOiq2wkJXZEpHOH6TCVey5db1tHizXsh16DHPo2kWBN/miGb7FHtA4QfOHeDpZ9OLtE6KqZ93uLS2bz/LNt4Qs6aIp3fait91dQZbIntfrXXvmmY3LV0ZH453tre0HD8f7QJZwntn+dclnWRfVkHRrHvOyGuBBsBUn08sEH3gp0FEbqyp6vdsvPn/12jWa60KgBB1y0PCk7i17f3YvV1lk1jeJXmYpLkwrb46vRi7/PMc7WazfV36eVQ3QCcgSAAg3GLLE19EQfu5S4StPtSpsABNzHiaatPfZs+DNSTxs4sVbjJnMy2kbdmL+uImlOpvXX/mZnwO+XF1bv3bjxqVL6ytdrt5YWBoOjra2tkbDfaw8NHe7pUhTaE2l8UnFZaNGdFc2Mym3dLFuqxNTV0qXgYrmmEYxxiCSxgvUYz5sNPGh0vYgaUuwbsiHsX3wl4N/sc5lBJbb3Lxi/YiMVRrGuJ+x2uNsqS+FhNuSK6y92cYbXiUGxQP6w61L4hiVsEATdyJ1OcxIf2/vEYIrUbVed73X662urGxe2ti8BHC7sXFpHYgPM91tdANkodNdQzdsXrpy5fLK6potZ2934RWBoWg125gPb7baqys9PL2Oc33j8ibu3VxfBWJcuXxp49p1RMc219ZXV1YR2NDA3Fi302i3EM1w2m6etprHKyutK1dWr11bv3plfXNjBSBzba1r2PsErrv+MeJ7B3uDweFwsNc/3D082BmP0Okj7C3BMfCSLSi3wYkhQ5JaI+28HFM2l+vPpcljppIrRKk0FdcbdiRzwKTiF5uU14PlXMVOl6EI0qgwnyHTkG7ZUNhM81iaz9L52VZl/ctfffrIMqwGNUFhj7KohIUrr0w2ztWHGv/3iizx+uS/zMghaqy6hWGp6khKeK1pfmWiXbXOT+yg9icDS1m3K0KWUGxWPSo7TlsYi9rg6CkjS3ov4HAqkKW/V2wrIiT4ThWDi0SWptw1G85JPVNPnCK3Q/biosjSRJEExDgJQtpqd5otczbwsJghhjob5yP2cnd762BvByOr85ClBfirYuy3QJZ8UxizrJ2137Olmcid7y7vrM9jcJgQrXer49Rkf2NKqNhmI4g5CfsKg5K5K+TdPYlW6RrnuTz60zXOdP5NbeFdMg/2l3cnlVJn6Rj+CVtJ2Ql4yaOTXF+mWMXLZBp6MTlN7WB9CrKk89gAAB2BrI9BACoWe5pueu93XEhp7lBbw5l6WOFjnmOFCJNvrIpVVcmQLckGEn9oy0G//96bbz6+fx9jI2ZCnoYslULP38bZ8F7v6rPPXLp6dTQew2e5A2RpPssLIEtLIdhsSvMolZ55LG1S0uJMMJDADZ12q7vSfe7FFwpkWXbTU0SWyQuSfR/FLHTV7nDUNkPPFxw6wVA1nVkIoKvD0rqlzwWmtQlUTNIh1BLDbVBvOILtO6DD0g+GW/hoAwyBtStcue9zv8ZnrqLJlAFA8ZE8TP0Q98PVicikpUb3MoIebt0GXYAscUOnAxhjEymQnb2d/vbW4wVAJQ+Ps6QSAgzEVl6r5LavCLnGyjkLrVeIgyVWTXLrStiLMqJVlECF4FYaD4758VOAfGu1VYq6TOzvKdPRSPoqbCyO/E39/gCFALoBsTGVMBtTIktmQRf8SH8pwaEc7AXA5SyRO2IDmR2fHp6eIlEU3H5DxCjCXdBoIdXRSa+3uLHRvnq5e/1a98bV5o3NhRtXFp+51bpxs3PzeuuZa63NlePF0YPmws6NS4vPXF1+9uby7Weat24s3bh2euPa8s1rjRtXl65fWbx+denm9cYzN5vP3Gw8c6tx62bz2tXFK5dOrm3itsatG+0rVxc7vX5vZYiz0+3j7HWHOFd7o7Xe8erKyUrvdH19+fJm58qV7uXLvWs31q9cXd240ut0F7s9MBtWjGG5OtZ028p0LFTHtNnBPmJStwfDveHg0NIUGBfZGhzzg1BLesAZudtYL42jZIuQWp2+cvYY+FbzQk+ALIMHvJf9fZPiRv6vDA/inrqswmKOIGnDoZCl8aO5Y8/wQ0x92zwXqa/nuXH+e6Y2cf7H/1u5UxEyoSSkYJ5i2y/gBOVb07vDKWj/uiuVl564bmoXbFa7ZcNTWA6D1KYFBTT4a8qDMPtFF23RtAo/eSuitLQ0Zyo93IGqYe1HOVDR5MeORYVCjWeXOolRL1AL73KmomCfpPnfCxQy9VbORjpInE64YDVZro/6Pns+/PeVsjQLVRyBXZIkmscwxIH44KPVZXZTRO2y9FL0PtpbL/Z0KVnp89kiz9sqiwnKQgioiaRLwfZu5QCmcvqaEuIxy2TJBC70aqcjFoGJidhZF9gLWypIIxyCM419sHB4H9PdSAGAue+9/YNDOLAYY4NV6lhJrRGOVaEwkmfNBlSpXrlzgun4/ih/ju7ygZUhQihNW+ZCOjDuLU0RpA2N/bpFD8gjgGU9mC9CY/GqPAE1+V5lb5ieuBf9DdcAcNjgdOFwcWl/udFvt4467aNu97jdPe50j3u9k9XewkoPqv64uXy00llaX1nutcfLi3tLCzvtVn9j/WRj7eTS+vHVy4s3b7Subi6sdAe93mBjY7y2Puj29jrdg9XVwfrqYG11sLE+xuduZ//Sxvjq5vG1jaMbl8ZXVwaXV4br3WG3td9qbLdb+91Of7U37LQOGkvbzaWddmOn09xrNfZay3udxkG33e+0BkuL+8ene0tNwOvhytpyq32CExi71cGH0173FK3otMat5UFzqd9cBh/s7u/dffTonbt33tjden84fLywcMiJC8ujxpVV9aS/7E+kycQWQjbXZ3AUWTANiyoGKx/aEvbJDyhIassnL6H6pEY7dmgY9gTlcrDl5eD5PH6aKEv1ngfu8B5HvRrMacJSRUqxPEFVL/RIWIezyJLa4g1/IgKeWyv1TFGf7AlOIxuSKLY1KPjjjD4tO0KKxGgbwFQ6XR3Bv9xKRj0oj4/GxxUnU26KD/GLfjy3mRe6AfXwvU0tzRoSEWNtnW8yrnhXQ5lUtMkvRdn1sRSdmTJjfiRCBakFUOUns4jsknt9T1wpAvMRUjNYGJw2m9GAUiSSwbOjylFWZk0YC2VhqzZlttQp5PlKeEP0gMpxEE30ou0otI+FCxFn/BmmI3cEG8Pi3JBrMBguHy+Tfa8QNAVGpnNWX9kN8j24qHKbMzY+TfTwzRbRVcfTsu7FYfGyolv5F19FCmue1ZkLyXmnTTT5gRuwlFJb97pLKHohdYTzblTVMRjflZ1BpS03MhLbpN5UMDlJmnw+HuhGgoa6M+cq5xMVUaUu8H7NqqzMjZpAVZJxPBUcYB2HwEHdIy7hV0xVws779VRCImm8VG9mvKbvNlDuMz6rc/16Gp8YEaJ3CN09RSvD6Kx/xHL87Hv3sS+mHFOHoOriRKvyMU/nx1nEykYqXFGsHVW0aQqwkm11zRzpFtfMlLp2MsusRNXfgigdcDjDLbV6t9SQtUq7YrReDQembdi3jPy2u4+Q4Oagf7h/eAhcebi9t7e9u/d4Z2+/f4CuicEvF+o6gMsvKtV1UhfBt9Qn9PGHo1LKmaeG05HtJauadHM0p5SmYPVC7kySDJuqJOkxuS/VG1KPYmJwtPxVaIvNY087UifanmSxKJrz5hYTdXo8PF3cP1l8vLD0qNnZbXcPGs2DRmPQah132kBmp93Oabe30G4hyLK/tb2FDEIICxkNsQRnf+9gPDxpnCAb0RB5KE9OlhvHjaXR4vERNnKHQejA1clkmM1Os92DUx8OPmyx2VlBLCwWV2H7+OOlE6Qp6iPGpYnoWyyu6vfH+/vIP3Q8GmgnbWyW3mlhBhttBC4cnBwNsAPQ4um4sWie1GbrBJyFGfBmx3Zf73Th5GjZklrwlg0ej9qtE5ydtp29Loo6bi0fNZb6R4N7dz783v07r41Hu9gH3BIPLTSOFxu2FJyETS6R6CBTv5a11Jbs1Mb5vqjDesNZ9hz5ddUTAzQNlpNFSOM2cwFkFeHZKgtfTUWXVL8QETrXnleZn/7+D4ICMlXlXHNFHX/kEQmNupX/E0aNUHWu3DximVHS8isIYE45Jq2vW7KJe12l/rhbLmxaIrNKDRyeBNJy3OiKYrKuXDMihKoP1tofbZNsygcRCbZqwUDZ03qZYmE5cgkzmos2OGsW0pe+1uYEz6rCGWBCjOHrhpLjXaPckobFZ1TOAkAs1ar2lDYQw52iCjRp1amWcF6X0FrP6Db2bNnCwlQ8zZ4u8WVwk0W+4MQ/XLavmdALHUKk+SDB62cNH9cdxnrakrfbo3LigebgQPTArNqUkG6+Gmd1olEDnkJKoc1LdmDe/d79+1iZzkDA9VazZWkV+/uUvBNpJe0mGLlgKOJzvLgCPac8oaHYOQUVhUy91aFkDHQjvMoGLnIb+7o+kBPiwHik+uF9JAWjv+zHuI97TSKZzgLmu0fd7kln5ajZGjSag07npNtrIloSgQQ9zEZhnUwTsQanjQZSB8ExvLCDbJTDw81rV6/eunn1xo3Na9cRz7p59SrWErVXu5euXr5+8+bm9aurmxu9tbXeCsIx13rdHta3IZFIB/ued4D/2iuIx+y0Ecd5PDo8GfWHu9uj/Z3lhWMszEF56xsbCOJECGl3pdfFPwi9XO11kKlordtb7aK8nkVjtrqY/e61UFAHoViAr20/8dU+d5pMPXTa7jRWVttAopjZX14CWgUN9xcX9re23nv/gzewGxDdAMaxRPAVFgXRbCzEQTSp7mv+SEsFql5MxKg4HEqWfcaxsQ/X52DD6i31J63zP+r82oUrEQ9YeLC2KDxPDJ74FSZixfFRyvkJe7YyailtoUaTNTP1FCsvPx53MJ4LIlC/WCxR2RFCApq1ubhCn9IaM3KIiTYPVdq7mc6UmXjyLJJI+02T1wlOLfcvUZGV3cbKt8xy+E16LvNTAkYTh7CmuYKUI2mMlBojrFSw1QnFZGIl0CXBahE82e94gzbdPUMUSeN8JpdbDQlM6x0NdxYQwToCxMQX94JQ+UxlgCq6yGWmkbApWiHKBCu10DUO+m9inEFui5X48wTqhCNIfujgXjFrOIfVqkoH2bgrMHu2wVElYmufNywRtqhDq+Gl8RUuX+790+r6EhFE01U8yeBvmkW9p6gHUlFmkJwiBB1xemKKlLbwvHfTsJ3PSzOKoeinra0UdeEHkpFZfIwtIrRQP6eROEcbuNvHmKEufN4l15Xay3nOxV0OJJvP4XSmhZFjeUhndX0NQwpOE5/02kurPSRHW8YCWmxGZqqFKpqCkIZGml/xZBTT/Iy5/1Nt5L9Um5JOdcXqsx3TWxH301yEEAUfJUggWukrsI+27zN+RC9bxD2Dm+HYA2RGeyZRO/mQWgr+P1swbplEI58oiDBGvtHeyunaamttrbPebXXbS1grs7oKQLjWW13t9FYQ5wRoDuhmi6iXF2/eunbl6uWV9ZXN65evP3vj2RefvXH7+uqllaVuc6ndgA8aTmr0QQeYEDBzbXMNv/WQVXSl0zGciFU7gIlYx9PprGDxD7AmvJlIrDJGcpH+3tHJqNlpYF2QnRsrXTy6sdJbx9/eCkq6sr6ysdpGXVdXmqsrjZVuo4e45obhVUDUNha1GrjEX2BKDDBattzHUqgipBJrS5FP1ZymmgGCa7EJGloI6d7uY+TEY8ZPxAOMAdSnTWpLLkg6nLbfI6A8FqJh5AZwWcZPo5/AYjNBXcDH2P7Ns9hOtTI+BZPmwqaKnitBllsbRj4xsvxR4sHz1NA/mt+fgIjGBemxCc+FsaCU1oSafir2RvOVGP7/GKIR5u/lSW+kUjbUjzNHd1XDbY/qdsH0ilWfv2Yf6c48vudYFkdG8+hnQ5VHlvjDNh/D/7YMFuDyAuPOSsxWJo4j16LuE3xWB96B4aa3F5W1Wgn85En9+RxaFVXLRFIziKqJbx3CrIJbNP6+NL/kidLnZM8kA80giBzwkakUTyhrjx6pc5mF7RTTTYa04MMzxIURgCVTZACJV7PelNp3/6p/0stn8RRRkd1V4M+PxH9zPZxiAAKiELBpSVWNPDO03RQKnvVmKzSOyfvY4RadYlBG0QJGEUPvJsnzjYfPbjhHZiK1SwpewZQTmEw/HYwG2OMZCLMLIIPYQMt9Ro60DNmLdN7bikZhBWb5OVMrTWthvuaKjxSsq7ypGtAfncEh6onpDxoFuYe1LIv3AMe+zDWTD7plpalsrGGwklFa8e6kxI6xLmdlDUuqgSkNgnXbrUtrtsh7bW0V5woO5DJf6bVXerA32NERyXt6dEG2gNZbyy1MPQMaIqEx9s1cARbtXbly6frNa2ublzqra53e5Xb3eqt7s9m51ergwya2RGp3ASjhusQfLHjDAnJMja+tbGxcu337xnPPXb51YwPrg9bXmr2OrQa3E68AFoVzcmUZuSrNd7q0hPXlbSSnwiiCqBE5G5hVyHLkYwCBxXaWpMQ2FcLqckxXgB7Q09CBDQvasrBJnHB5wmWLGA34BTDwYWhQ3Vkj5iUWB6YcM2sT8/yDsbHtsOf8n+z66fybcEH952mOKOII4sUpx6Ta8u5NsgmuNhWsgZuYqgjgqA3UbGiTg658XZJtVVRm8ymr4YOhIryjNN5gSUUnlSEF6XH7JfJymfjyZm62bAEd7jJWTJv2ty23UmWIiIfLFMm9JDF+Fqsbi+ix0rHk0XVVV40FpeX8ULUlkmcrJEltkBrVsAyHTIBYnjRjlWpgbOjbJBPrRESErVWteKWs8BwBo7rMY2NSleSA0SOp7z1FFseesohWbUYyeuLKmBaM1mfP1pS3eyBI9vlD8XpSLw2dddoB5TV5+tDc/U9xPzvV4wW94SSVGN08BDnkyxrH5Lx1oUlw3EG5stTa1hFp050wBkwYz716rQZBLtXWDnedmhvVw9e0tig6pcKuOSKTIWAkuPGeXAReuM/lq/js6IXmPrJdRnAgjh56X8LEiTZ2mRZoF6xnlE91Ro2stywuzawu65f6wBYe1qZmVH8zHIyeVPCcBbUhgSjm+Ew0FOOWzSUAcILm/rjiIiOOy14p5GfjdTsR4aS/FhSrBsMjYqlmra6kkAXP+YyHJJ3MTjyDPXER7oZet7Bg6DePmyPAVOCqsYT946vFSQ7tCS7KcKU/Y+A8Ya77LCUals1LLl/TYIStVn9nWQkhqWT8R5RjPcDxHhnKMpyHlbXL01bbJDq7a9P9AcnwS7SRuCTYw7WKE7KySKXo0ezGEvCyrvEzhNf7d3Joapw0Q1cHV4sGzFXq+9cV/mRmPEi+dm+ghdsSdpjhpFllkJ/xbqTPU9foFGuKA5lazzxhRJBZmsMlBkA/tkI5UY0e8TxXYb+FjXKraVJCtopduW0bFfMyGVy2jWasbhFhYfxuLIlymKQRQgGU013tovWj8RClIb6z0WoNxwtDS2yPrDy2TAacIO81OUf631IoGDA1ubB9Wez0NLlcZuvBoKykPeQksQhRy5pkG+bQK68buDG0A027GVrIQtLtJRFFWjSdRAi1UDcpTqFSN9rdzDyPbFocPFjeN2t7WmnObdOV/c5tN7G9YnAS2dGXzdZCuwNciCT/8PPB47fS7qw0sA0Hsp1YugOgNBukIKlTb2311u1nLl/dbLYb8FkiOxAcmk1gO0uQDMchQGJrfX1tY2MdLkM81cLE9ebt51/+jU99+r//5C/+3s3n/8nKpdut1ctLnR6ibq1EbIW0utrurrdXLvcu37zy7AtXn3uhu7mJPoP+YBITvR64FfcDPtqJHYQ5i4+NcMbcuQnxu9TrVGnMLYDTVAhny0yR22R2TPUwePWYOwwtjI8x/DCkCuclrYyBy2OwhqkETX3Yg7Z83HQE9toxVyWFkKNrKnXjbk/N7D0Kl6Yy1BMq5AB80r7gd8esFaMnNSYFL6uRnqgax5imiCgg+qYZNAwGt9MRQqlVfvr5HwYFhMvd1JSfadlirFPlpqfRMihs2uSLuboLPeaG2K3R06hSLqOuLt2DEw6GuFGgYYpLM5lVOcZMJ9CO1WspvJOuVkzU021RKHZWQorajTJRbFTN1DWXEDKlsy9A4OqfwJcFkRychtU3QxmKauoA9clb5MX5gMeMnjLDV6h3oeKFw+ROLB+cKFGWkmNOLfLxu93Y1RGzquRjqnI85hpeel6T1pNcRhUvRV8/fKzH0jFjBptlAX/IsBj7V5Hn7P/KQKfSEeUvFbmbfJ1Zlez4KL0gU9ZLXYjyZ9+s7iATpi6+WEdXWc9h/SwhTZVJBq/wkwVVGF6gQQFsseUvZV6Cp9HqJImqp0FNjBcA0kEA9MB4hBSMR7ZXkoKLj7FJCVaKYwMwOLxsAp4XgSS07OwcqZO8GDf7vov8x794QJHuEROzI/T/zCNx+wwKq4EVFVcMoa0mRFHmmUP9AeItS2gdqZO1iymUutoE/jXcyDE3ACIjE7EQhqNiQGuud8OEMXfsXYVDcnUV3QlE2OrYnuWgM/x/mIaG99G2MjeTZMCdUc2GCwEue2uXe2tXur1LjVZvyRyGOA0dEiBaysXldne5s7rUXVtqryw0OqdLLcymWy8SMPqw1j9Yo5EyGY7KI0wNWQI708kE8KaQiCnt1NIV+Vsq0TLGhvQ40puuD9it0fYEB4KsL16ky8/KgK5gBlsQGavDfEGkaSKqItko76kMBKf3vPCA33+GxrmwjNDdpQh+jR+s8hcu5SM/UKKiixamcaueShbrTBFKPpi/h5ZetHUf/f6sYT56WRMlhP2AHrDN0OZ5Q7CvOxvcWxTYwqcr5ylornt8Fkz+y1C1/iTlaaa2lWsWj9lGzhr1+TRaHna7J9lhZWLCVGZ2xMYri3CWueqfSFqzfzXbk7zC9MNZ5l9kAe5i/4/lJWT0xAkHBqZguD5gWpNNIYWnzb37NsD2KtJ7WVuToifOslWV9qXwncgdmJxXJra0OKFYhXjqM0FVrZfLpg73whSnC9dG+CJ9hS9VA9qj/SzCWVwxe9M7g/rEw9ZqyDXz0DShKG6WTZ/2tCFc9xZrOXZhBuQjyBP9MS9BSsVBjZchtQOJYn4DDnaDTgZoSoap4ssJUs/FmHPcFJonOfymc8usnpVpivfEACB2APfFDcVXbSyt07LGu0WT4TTuRmE2/2zoByMuK57+zkqtHLIRuM3RRLuFnUhPo2fScVLzxQCTx0OEpfguOxYGPcY8KKYVbPnQEfysEjO3wMyHmiNuNQpJJHBPuZCisOXEmeQqqC/Emder59KSZXAmLMtKinG2hsTCa8zkQrEgLzyF0HZHx0a/VgNB6EkaxhSpGDs6N6IAJccKtlfwhG+E5IvdtJkcqGpUwppubI2EHWcw/Q23peXhofuOm+JpP+w09ylsg5mcg+2dD+/dff3hw7cGw21uXK5pZR9J4zZgxVan12i0uVOiWadlrOq2IvNEotGfnSxPpjUcH+nrtylpa7brRjMa9CkaDsSyxZnDmLALHP6mHi+nL8KTbVvVMYICEer2PswHmV/TCGrLyXmaN8HzylphCrFIrxDZ0ywSW+ITMvHqNAlblYF5/FOBnwmjfVc911pz4YOzpa4mrHOKqG77KCjzQi/6b+PmefXjk1FDrJbU8TyFTKvQj7aSZa3ki6Pynh4wkvV4hGZFihRqfcpgoesdMpAOTop5iDD/PTPtbr0IDgoxnYTJNkwjWdBQD/9ygarpCUa1cG40Zj0qZLEpPPeCFuDLb0kD4TOqfdEuLEYUyipPZJuAQpGY6WxaJVg5gd2m1MjMFpMD0F7qBmrCs71EYYJ5N6kUNj6mYqveY3EJGYVz+nyNmqH1DtEk21T35AQTcbXZ6rh3ounnOLPy/cbhVO1mwLX8WA3NvDslimt+tpzzzgReAvVOf67EyuoS75bK7SIk9xlM2DoNfiSB1UMhL4zr8xPfVRPCUDxRx48eADJn8yZv8+U4Nq9N0LUAzyT2/0ToHEenXGDHNemAlrZbBPmJESta1Hi+8RWmFPfWyEsRIGtqNDS3TEZ0Sun4PyOVPccz9AjStSZnoomCBQcYPjUoZekOLpIwpPAKeRd7iAmn2gXfydC2tB8xmGglNgQxZWeRi/Br+PrFGFA4twfXW+jJ0Xh/0H80GDw8PLw/HGydHGNTzZGnp9DyYdTdGoNcRPHKLLtOzSRCDHfACQ8isqAzdsbW+AOQ2p2GqrClnO0qx93NYwrC5bImjMFIDCVyNo5rDmptBCLlgdN2PWLEsLQ24yOwUXL4Bzw+L0zVpGo13glLFsWWOlDWLJ6X2phqOFLFJ1WVK1aXSw7kyptChU4ddGctNTl0TgMg2TT3LM7gdXUrGmPhU+FzNjkxbrX9ZhWkkGRJLy69lU+sCv4RPBhamwxd6eoJazuttTV1XNPyTupShymeDLMTCHVjaBAe4e9M66qu4VFhpOIKB6b51/Lmj7YMKKbMNGSdcUTUG0nFuwwGFDd7W7UmA02Tv5Jh0hYYVdxfA5osw/2YT+z7D1kxB1sS5slOEXn51yECP3NLGcwPNVrYVppZbeCeEZDy5vI2z/WoiypczJNDMkET7AihTqQO01mwWCZZ6kE5DRPwOkO4Ykwd9bL+KkiniEaPTvXVPvS5KvA/j7+14jiaYJNKDqE8wkHcqB6mGpb99mSc3rOz6znBRUFIsjAjqkQ9KSsnqOalFDrqxA8WStR2IvE+2DLmow7kN0tuS89l1JnjGUgic5HI/yVvkFxfKF7iqYvInuhnvIth6oxMPGeodUZnVn8qFD5Bjp+av43TFUXmPWMxz5aXYGViu1JHlRwoq+hgXUlM6Tt0tpU5jBBS5hgVP6inOL0Ib5P5eOyipIAzqKqeBSiIminE/zwqRD9zhyYrAT7L/iGQpTEmwMZ4hMRDOA77wxHCoLnVvQ5KrwiW9lOZ4pUs8aSqXboVk5ZVQQ7GddX1WmYzYXFrsLEgDK83rhz81NrLMjJCwBc8Z5bA5+IN7WnCmoMmEVEiqihxfiKstxZzgYQtkxAXq3fSGCHADweEvG3B0jMZUWxFvcUfWucR5ZpB4VyHppVTRL7WYZBncP/w+GhvPN46Pd1dWsKOPoOFxRHXvkgjotC0TTeDIlGOFl9zuyBjDQbQskHHdI56BLkZQ+RAIkoB4rQkk9zmi2LIRgXTlYYmBn9GE7quYxl4RFqnvKreC2QPzy5qMf2yEUxkRP+tJdK0tK3WfOvX0NlMWpy06wQLmy6Gq9VilGnOzYxq/EYGkR+9rDilpDhmDczN0mjgxDHV+cOm86TrYr/Xq1wM9C9W0H/bdzs6JxHcY1KYxVm26qPQTLrL1WJV41y0WA7dCU/nnoS66Cvifqp+SUoe2GsGdoITaa2TzhNyl+n4sR2TIj3x6upQkMNuwh420BuQZhXr1U/l04krPxtZqNrMNDM+X8MnYX0U6s+zcomyqVAt+PFDXpxsEM999Ry0ogavz/DRDTDfIdQkhesWhql17NXp9d5WlZlLJrwl5xVvo/bO4He+WsRdtpNydJkvYnRBdxtOCieXAxfHPLVjso8vWnSyTVzDJB+rZynKeNELTfyYBxJ6/MyXOnZST1lIpXm8TM1Mw+hcWzE3J8x4b6onJkeP4CbD/rHAkZj/1nI6HCMEXeLAAjukbqRT1XbB1o4FOoQJ56CvOtvgXQqzlA6tjuov0i9JAdQeUrtE7UqEbuBV2h8s1LI10cb25k+rVKOy5r3Wd5Ve1DCHviaVUDj6rXXmIOU70qjSKsZlTaExcuUTQmIxRydH/dPjwcIJ0psjLJJDL5u65ghC88XmLJEt4PBsCu2cDlKJ7pQwKiiBPKutlXwaF7AZRW+q6SV6zz2t0R1/V+i/HShMSymNb1GSOQywhAiRTpiEB5REu7EuHdkx2wYuOTrxbgp+qjbChxsRzlTV9DHZcrFgp+oLMtGMLGwCD9sO/SK8+JHuVUPk063zclifs18QnK1GzCGOH6m+P+kP19xv01nraTci5P9ibJP6y+diirmdp13BmeWVnqZJ9tP2EFrvIX2hyc0nYrIUOzgliDD8TBedoExxnNJBIcfhZ+HY3fZh8D1pPL9nclgmCGcfNI9HxUaoE6HgvHCGCziTLRkSiWSFnu5BNOONdakhs6q2yJqDgeiiNMcD0vJo03abQoRhjl18fN688oKJ9SieRpQWIm/2IzIVdVZg04UssRtvD0wVfXQY5CR85GZHbpz8lfGKPD/DpAqlJVfBZ1eGpPNwM28Lja9XQGZs4khKsnSCPaGUFRlb1ZEXKSfiz5KJIZzEn5g1tK73MxZ6c9F6IT4pYkzdmgPISv0j4nuwmdjMBgDmkDSvvjN6iDId7X54uKQ98mROltzvnIpH4q/+GBsoaz9HoBus17JoS+PskKyItiQwcQ6Zg7a4hUteShvowYrSUmQoXRG6KeDrRM+lF8bN4tzyvpLCcNqBEe1KeoMtl2HAvblqT44YeJ8jCF3Yk1ygW4X308Qs70C3sa6qf9EF4feTP5LNTr1vV8xZyuUyDBZIkYWpztYbSpxh89TMv0mCiCa4jTGXi8gHCe8aWoeKaAE9vZ6OO/Grf5Zr0E2CL5llrTVhFlNjnEeQckvcmMb5SW0IOdqWRHRK2lfuvpO3diTgtXQBp4vNhaXWAv7aQnU6R23NfBvB9AxGML0UqVyVy7kqPq4rQkBcelnvimWbPj11lrBT6XHsPiURsnHLRTSF7pUaJZOlC7NLqQCQAjELFUnY4p7pamu2MrsYuLlYSy+kQucsumLlntILWEymqwZysw3AE7/VPA0YiCiyhuOs6WO8maQgWlPQiA1S1XdJ1M+AcE9cZfFWoV6zXJW1dC6qsiI9gM7htQqcUdU5+aBymwn9BUZ3cvNOE1tijiBsuduNj5tt2TBdRbzLWj3VC3Qx8HBeiyc6L2kPR2PmuGKKP3PsyL9j9sBMcezZk7xdZJyEq8g8Rfn+Eyd62af6Le6gtU2RkOfUWybUBSm9RG6zpHVy+RVF5JdZHSHHPIU7BUDMr8RkkFRzeUEqLeSLWBrWb03HSaUslD0zS8TqdUu0rJIvxaVUe4M3eZWKksh8RZ+GW8c0g+sGuXkUW5Y9Pvo64ZZIL62yszxTUdEpJkZLcJ7CESqYYyTzViKeDy7KtG2BixsTKYUslq89C68n3kuesAqwdH4y9xnbildpPVMWgbPVZ40LxGIsqfpcVZYoHGI/RmDaDPKUCShHV6b45ZObbegzqBDX+FBBsQlKHhYxVRR7e3VVQGOwypgE4zqBazM5huKUwo4Y0BGqssMJCBqzxWdOVaum5KiUWyeuar9g3cBtRCs8NElv70OvsghscZvRUv1b2zHcyOXLEC0a1HI7Mo7BFzolB6lXtOiwWQpFM3DSjC6VuZlqrbe5WjN9i2Y5QHdapC5IJDD7YrYzVvimyEiXabmJq6fBfuarAzpQEjzaqkhFViGvuAOya4ucuD+KndrQ2ZMthN13iGEQ31d6+aatkR6pCq7za5j+DgnueOaVgqhYbPta+1CsrauM5ot8kjZDotPYq4yiS5/PllT1Ah0NOm1UYsnJ7PRRiOcqm1QRPtg8K5Wj3ZLdUIn9pbAkcnlKcUpVy/xwKVGcBd3kJbqT/jb3rjG0y+AWJwE0NnIhn+j82gWJdI7H90G1l6B4rEm0hKeE7oL41rpi4Vv+HJJZW0xaGZaxCr72V+xJdEVtTP0lXWlvJKTgS4sgTqIaSxfHxcjUqsUSwhjuMootb5fsYh7946LreQR9tzROxJDjFO/Detnby3IoSOY1YM4wE5YQePYI1a2AtLKhUTkntchW2qoCbqXMd2mimGN0jN3J734Y+wYEkoqX8vVsmeXUDp6wQuNMDgkyf/LJuRHyepJlFEulra4xh4jotBF2ErJzCHAJpBlvM4UkIEVrocwdFlRktkbT3VZzu66FGwzoki4006H+pR9C49igXLSWCMSaoDxwwjz2ry8Atq98EWlKdBNsTzaxxlRnMy32ycglOqfQM/EMoVJOHG2vUm01sZUcuhQNHZHmgIYyeth7n9Nx0W8sJ6V2WkAiw+z9Y5ZE6iOTNCVjUlYm7Qif31Z6gITrSqFzGFQXNDJhtJUc4iAqcymaIa5IgbCJD5Wl2LrS9IuZmazYNWEpmFlKpa8AU6pKm5t0ThDJjBDWTAmL+kk9ZUMzutcsgaq51N3TMxtoekCoIkPVq0zbKmc7sQd5hoO+Y0x8WyJ0buDOtReWNscmx2E0zcHtzCV6VY/STruysco6g3EmQEMVX3dnIYfiarbX/F65q2SqyRHVt5CFNUgjTXBoD3NZFoE2z7QZFFMqT1z1hLuMtDAzS0JwLls2kyoRAer2Ai/cGFQENx9d8pax2pTObLOK2QwjlucrxaOhiG2HGbruPMqWPj9jc5VN/WneSvALrS+yEVnWYRFA8lM0lKM+JlRwdUndwhuNl30oSk4RXUMzUobyoRxAfrhZ1+vkec0WmQsKZcKlu4Bckqp11GfxvlJKppGUIJabRZGGtBKC6a7QvMYyRjoktjGOEbq20q0NscO75BNx2HISxV+qPvGzpmN0ps8h2O6eSHJO47JgeZGggy0U5Al8lnV5+On3Hz8FfA6FL664+V1bpEHV060alIbb3YuWS5l08chSeNFSnsb9lEcNhVmpKvqkZlXUiwR4joHEzFqVI5N0UzGT62g+/Dq5nBkvnbRFoc30r5sF6kU5Laih3PZIlQuJEGMLybjhqY28z6a0o4YAYfWbi+qbktZSi6Tfw9thFba4QIYu2hY1I+RrsZ2ERgPMY0k/Kq0cO0HDEqv5mXVjNHvl4DQqsfRFO9OTEEdpBO2maJe0qVpxVJ3j/kOmklkIA4VsKjIfGrif8L1N7342vdLNZ7WfxdIIaWFLec4pPDOLd+BYZCh0pvP6FRjXfnApi7fKp0YcrnVfsrh2ozo2DGGyioVtdFMnXDZFfXidraTiEFjXs3yvLnwUia6zVtFnpkzYGlsqjdPHY+xxhly6Mz0s/pxj8pIrBEJ8fbaCLV02hIXyyKighADOGcfkj9lpN/0xJmMlTqOOifFL7eZqX0zUwXo8qswqyMMPYeU8temtlPSxlkZHz8W4qTKkcK+O0Jp7+BSG7q8o/NjuXJBeLMbLWc1qzFcRdC/nfGGqqaHJOXEUkS4GDJs2vKE/DpWQNakcF1Las6o8McCZdqPfpGpkikh2l45Plo+OmuNhezRojw7sHO79FFmezyM/UXf4wMZRAQfnGgYVojuBl/7+W2AakZvzGsC8eMTWPA2oEWHKIz5ONCkhqJSedtp5pgL3Nad4y7PeXASESeFEJp30UGWOw12/RYkS0ZrSmQ5n6Rlw+a7FKrEQz0VBr4KUaKyO1kSB4Iats4T/wTG+gpQuetTs9zQ6p8GzK3oadXMtKQ1QMvDRZShSoXc2h6jtEM0raQ9ZIBf5xlIbMxG38lZWvdd5eiFhKcfWMfDSCMzzeJ/bZPkw3PCJnMk4FQ8bcPf5jTDsld414ExETHysRINsi/syJnCOOzlyuFxEzYljFapZFfb8wjARwdflxEx4+FxVnAWwkiZJRHDPpQCghgIZXxY2XuimjHmNcQ0ddMGXNoWawWX0poHhcNkmOzphxsJ9fW4PWuPpRJSr0TIwWlAgFkTUYxXrRcV479xXGBMm2+6Q11As9ig3NMlpQeFKW03C9eAOADUEFBPQJenjvLNfyWfUrswgaQVPDdiLrDQT037Jb5JimHjzDGDkS8d0O5ufwVB4HGe0QnzlgYyaY9ZUMgd9nHfRS4UjIw4SoZD0htf0ZGnvyhcy+jOHYGrDcfn7CjCqz7UxinBk8LC8D4LltiqcjjuNCE0DpmWg4movMBfpkw8lTdSKIJ2lRsWv8K3y+TPBf9HAqfdNWpZaH9hssHhVnS0d7uPhKNIvBlWm6fmKViSkF6w8bo2H3VF/dbS3Mdy9NNi+PNjm3kTVY542VkYgJaa5qFvgTFmapyZnFvCP70fyfZIInxub3swke7OE8GLUmaJwsxU/uyiPLGeSxY+CKhM/JPuY3ntGY2kXFXzkwS0uXSHk0r9SG3Foaq1Qr4SjtWZqqBt2dwKkpZRe1dxeWbnkIafedcbo0ZWC1MHkUR23V0pKP4WRCbeszxSz3We8eUbXpmfCnzSDCaWrXaFV7olQHFk/U3fhinBQmNYKcARA/7IfnI1yqlbtYqElvU3uqXT/2CwiF2iNRch80DbrneHqFtxkd+SO8L6Tlcw8GXbKPG2WbAh7eGATD0sQlZ6NgaLeUW2LCqryZY7nmOiy4KFz+3IutRqvzVWSfyIdVXxZNNpHU8lhT8sp+0s04Rzs7FiVKq/7zCYk41dl2Zqc8nXCMepEah3bkpCLmR3iVJles9QXOjh/E3EaQpbMymizgTbJaKF7vGTKB6kQOX+QD6NwvSvK75XfYiggNcXm+SzQBbNZBjdXW+r9M9H8i9DkrBkV56LCEhmxGJMnTKV5e34QrLTMONicBmu6leFcpJtSn2q/OW3cSgbbcYwkzuU69BQb6eMBDdZ8Sq1ChGwFKF4e/hvzzNG5STAMI7qEiOejwp7py5PNxiuYWM0CPTxzVpX+SfRSq+c1uKmcCnHcprkoprRfVt+saUICVfs4pjFGiDTij46OGkfj1rjfGe13R3vd4W53sOWDwgidVliA/V91rZc9an3gujWcISmCcR5gqTfomCXJ6meXAk7d6XOh2S7C9BdSGKnbUy2rH56osKfzUKgVSSGV5gQRazDBxsqcQTmb4LPql0IJXW9EUEuE/xSD54JK0XFpelYypiGg9Ss7V+Y5H5N1KOucGmrqIQ5xaX1GO3OXK2KfxJeoe6iZTbQmV0HAIx/8+bvMxynMaVWeRiJvS42RZzbKlxxWwjfJ1TkwpjK29leauNlms8wKRx7g9G51shbXM8zl1pR+eswmCWU+EgtNUlihkv8yzKg2B+lfp6ryM8TWX1FIUHSx8wk7wCeCRSWb2/PDvZPaNwWp8mxVrz1QxLYjsMtMTESgcjU81ZF1nHl/rI20AeI4AozQNB4XMJXNeNGqUyUsGdZ+Mera6lFGdLm3qSjI+GOmQjL7IVdKwseyaNTpim3Lka216qGbbGzgHMbAOjmhHZKpYjxorBMmTuU4KleAZRE3nGPBU1A4vWFRmNrDrwEWE9YvO7rEmlQ+ZRBIRJVEiL7GxQreKjrI3cPWAgV1ZYnInFlWrGLzCsRLHEcEyxdxQRg3HgTPHwPbmeMcjFUqSfxaAtaMFktjU3yWvzY/EgFCFgFnIbZWALs2FiQbsjT0wOuMF3VW8a4UxbT3aTHvQWTsPlrj+ZiIDE1MK5wOhz15PUl+TY2j3BzEUM3ngcWLOhiCKYaqWZOyKPzKjWFUzfQgn0uPMV1oWnPAZlBAGRsiXG6O/TSqVNSr6afx6Qk2yRwRkTPg0r2M0b/O8iHsIQAkGLerObX8Ejw9/4Bga0QnKntlJDwK8pKeHgJZrj1wHOxJKK1bJJEcJymnJtNq2jSQfY7ZfHu16Y0M8egrxcXFE5uBQLaq8RAqGbM5Navh+ZFiVMZfOSjKg/BKx0q3RJpbkSMTJ/Vu6pyEUg1JaEUNwXDJ2+kFpSjIdJBN5HdGFq3x4vFw6ai/ND5cHh82xofN8cGM2bCZkK/GpT/9+vdDAZm7M959tvn/+6m0LNUTxLtV9JlNbyEXMWyGbfwQs3LntDe05pkND2hQcRzUpqq9AIkxp/cZ7ySZrqvweHb6/NqUuJmJmfFKibOgi2DNTJdBJS0EJ2kcnj79sVmFI1m8o9tSazLjuA4aOWTFsw15sYcQNm7Dib0qO+1Os4Gd4xS4VthITr0JnATqTR/8HUouLLtTyEhyAExnAfJPAlXZoIbBNSvI1b5CBsIW54gRl1xw3GPWir6YWObCtmdAOWFUqv1uOxMGuCwGMQZlREW1VtZjml9nSkVnj+pr767qGaupOq78K3CmBVQl8PJ6OUSZguzDhUHie/TeOVRNLJGt3Ywmo0bKNqBx6GAwHI/HJqtcD1Hrv/O7c6JewQc27x2gTMM+3GqQxYCmeoSQmRv+2UPO+oUUzKOune/y6vh5HnI2O5+mF7lDmJDR0f6PQczYnDP1y+wiiUaNDpb0hxPfXE9FctkVEzTbUBvhMcenoxPurE2cV+LIaUwd3grJQ1pEZdiJPoK0EohdwKGYi7EgWxl9oTEb3cq8J6aTlZvODvpr7GdASUOHTCNvompR5UjzzkVFvJVZ1bVsB08wiMYWl9lYwvbkMpWcMvu6ZpnBkGmYrer5kGySFtELEkEH/xz2EHVnV0YaGkixhlILSlfUrxeWFZ+WhRpQRh+dAF8ewX+5dDxeOopM6T6YdhjOAn4KLi8ibD+2e7M6IceG4ar3lmzVj61WF3iRW9FpeiEb2LPLo0wzZpPuSm/mZJOlLWTC3flCJV9h7hqReKv0Bgk4g4YULkofnYmqb1qrnqrvMWfJq1RLLTHZzGmv47TvtNjKmVTimNof0XjUAqKk4+SAm3pcZMVS4q7Uaa5luVrCcIJATvysHZeLiQg37fRZ2iwxkCV2P2+3uviLK7hVaq7erdgmmq5WKVb4vmjlvKf0Ets/Mfz0uaFmIypovlq+5CXCBFOXimDmm2HSTQGnWOI7QcU6Zc122fZG3LRtATno3B1bzOzXyhDjuZun+C0sWRGlKg68kKQX/qNZysH1hneW1SZ5TL066vrEABlJGH4GdWz9isg1eU6zl2bRPSOMe2TnUlz5vdP5Wb43Tu74+NMYJZnOaIX7Vp6StiRmSkhX2EUnhyaGxbhvVJBwXi1dp5s/dwahkp6dErc9pReqxmLWqMld4hnUC13HDLBQStKHZ+gnA5GBLIW0pKWMYIYsscYeW38jPpUhqkzhZJhd2luDygStEpsZbvMs8jbo11SIb6VO2CeIp2rVQao8lZqzKPQAIa9NARmGYz4FjxbnBm2MoLXNOxFZi1n7o8Wl48byaWPJNubhHuQ6FxGEkU/bNq2JjdNsb8jTRezThJRr4I2k65wzc/BPnY7VIIoK9+vZBAdN5SmcVQMcDXLicOzMhAxni5wAadHXnvwiJr6Ys8mQvK3LB7zEDDlnVdLgiS/w2vD1+ioPLI1zmt+sfZ7JRNN+mEdxFPSacXvU7aNi4KnlzFPFStNKX0L5g1ONtAuoUtL8qROuVJEXsjrTa1IQAsYmGeMZ1a6Tjd/d6ieBjg0Uz2l6qetyo0xiLWKtxYg1255hFoB2N1FaUuDSEx1CiyIdUuMgoooUT676Z4UmtURBUxoSX/k5RRknledEKKRpKmjliyqyn2h2Jq2yKaurS35n3YueEcyut9ruUSsr/VW8+CyZSL+hpwR37P+07kVEY6Op+WQb3JcFfd9Ytg41tyVObC9h2a1tLJ+QqArQhL9gsxcR09DJGgSUTdoyaxJGlsarK46uyabZFfeokek5Q+t7l2WVWaG3vtRgjjwQVimzQmMk60TybJhJ35IuDKT7Gp2X1WOZo2w6PHWEJuPFop4pSbThaxw05NsvpsmsAeE7tHpLb5VMQIhbxWFso9V2KpR05OFSU1inqHXJ25M0LK6oH/JJppYV9Snw/KNVaXEBXAVlQcCxBP7CX63VVueyf41wE7JQIVr1rYwUrfuGE1Qji3KXJkqRGKeYZoyp8yRmLolyF7GByR4Vwpjq4yQg6SZ6NgQ3C3BiRoqeZGSSR8U97GaJVZJRu+7Nj4Vb4ZNmtzJ7ptNTS1GEMpmGKOqf+1ecRJCteByPj/JYGc8cbu49pF9YGiN673j5GL5MD7+zUIaE1bj1gE7stIht2208aTv2IKM4DANnP5o2DcKFW4iBsHVzXAbI77Ew0OPEmGXJYKfN3PvyzSKMROM643srRzcA7GLPzsHw6HBwfNCHS3zp+Bg7XdoqRS6TRDnYxhVvZzp5IFzu0MiUWsvLHei34WChf3i8uzMYD4DFQPSZfgexRQKU/rWUGzFD4XRMLM0YjDj8EUp5oamSjUiiritTRiAsQRWQwyKxk2+dirlxdqy26PZkYObXcBeP8HskziJXmjbhulJljmfAFvO/zwHtQt2nf8VLldOKKaLDcmrJul7zQjypV8q9FYFlFYIXX8qXlfdUK5HjWWaVo+slaJNvPPkDkp+GULJoJOMLXYrOLn3mr+fYCR/uFE6Fqg2YWa78/uVZNpNRexT4lEexYm4q0frpHVTu5BmNX+zQYD0pPGUenWLXWW2/XjSB84tFWjstrazgJrH+hP5kWeEd0fuFTxQhIzPj4CqqZ1cZnRZ1TAI6Df9Np20COuQPL46TJMy26go4BVHFG1mYZYZT+rIMV6zGslfux5Qm53ybZUfzVYp5ooT32ZyFuth5kqvCJ+bQk5aQYaiduYE1cS7xHytjw1eaba5JlMbEiTE6NCwsAmPofTsOS0xpahijejMJy0hBF4o5kcchnsudqp3G5Yk2bLNKNeuoDjVCkRm4tj5Ak2ciEthVelBtXhQa3FrIZewC2s6NpkdJGsdbTqbSViejbLfyjRx/oAjzXBpclJM1A6Lie4rGo1vWhEW59NRE8md6eaA7lyvBUKunor6kymsQEGQoIvmKz9nt41OAnn44BXtJxbEOdVjp4FgzfRH8Z5QvjtK25Y6jG4ouFccj/DflWzUWUSSwn/YVDi07Pc+ecJukOS+eiHhGmPYWdrnGJjF2xYYrS0vmXTEBshlIS4DIPV2ZG5Xzkzi5Nwqr5Wfy1bAc1Ma95kX7cqSyjR8YpePSolzaiiotUD85kUjG/pIxaO01GCOJ+a+xXhln4+LrvOqDQOk2E3TNGksC5KzCW5mt11pm9trBI5M2y+PEeyIAlFPUKgVlKFmlD6mUgp2pG3w4rTG1tZeKVVCyiK8DSalmYrd6jZVQC3w4Pjw8wH7q2BXBZrylxBhOgT0ZLd08Qhd29sfb+wv9owagGDNC2EY4bIfZk+gjaxX2mVzC1jQIoMESLQTXAFP22s0VIEvzhsCbiC2CTrFNOEoxJyaCuBFs02i04DiEm8InEMIwYZyLE7fTX6/UD8b59D8brjZ+PD4eHQ5G+4cHD3e27zx4/MH9rQ8fjvYG44PRMfKZ4s9whL0fEOWL9LyD4bCPUIzR0e5e/+HjnQcPdx7c33788PD+w51Hj/cP98fLC60mPJuTCDA0bsh2yvrM+oQ8KgA3OY7RmQTJYmkKYjCGhi7kQ1kE9b3iDCxEWD/6OI03S18VJtvqlNwu0gihF5jpWcl8Qerf+vVfS5Y7oyW3w9nkk9Wlaf3IT9VGtYUBEp6gxssowVV+vi2XmDBqiYcyxCjKKcuslURurlfyzPsnq8IrZ6ZkqTZfFrtKrlyFqddnvHRWXcRGoh3l2CpoUoK9nih1JA4+qxqZzxJ3anSeMUrlTeUIRj+o0hI3sqazXQvBcDb6X/bJpgrErPo3WAKVD+JpPLsYJBoQC8xqm5+lePNMIb40mMWtafUVc3WuwwqToEG/v/v4UX9/H9MWVLM+OcWIZUpOOBJYU1NrJGYEUUbPFpycmDnTsOz9ggr+kBpSmd8o2+hILSEY9WeMQ9UJjpVTtySiSFajJr4uouzc1OXOQ166HuO14N1qN1QYZCbrVPg+1yLGqOxNaSIbxvKV9jdogce5Vpo8rSlsa7yQDL/Zv+G+TN+cYkoi7aLhA7yiNezDuFUjP8H7GAtKraUjFKgu+BhQFLI6LS3tbe+898O3Dh5vNei6ElDNklmqNpZgDo7lZmNl5ZkXX7z+zC24LB8/ePDwzt3R/oGyqWPzvyLoKeCIS6BUp/3falv4KQ3eqeXdPsLUm+l9TMWxG609cPl2e71bt5+5dftZcc/kmC15Mmp9WybKT1akVLzF/WKSrEekVxL/84OfDiLl4pt0gPilcpYto7WaMdM7EqPXPhvPSA6k/WwC3IgJlIEmWwp9CLXbSMe8XulgLn1NnJGaU2kqWx684YKTWIkf6NXCjEqrI/2BXsNqNHSzxYVD4x2dINYT8InqQFKrRgnehdaVcLuosNkK/6EJpljoC6M3fUURIaIOL8cpItOQetC5XTcKWshzK1UtWCG3lD9EiKp9EvgEwaVBzBG2ODjYHw2Prl17ZqW3xg0so6Nt8BcDivRuXoD6B+J6+PBOf7ANJHh4cDg87B8cHuwfHOzZub+/d7i/e7D3eP/+3cf7B6Px8cJwfLq3DxV+0D8Y9HH74aB/0LfP9rXfPxwMDgaDPjT9YHA49L+Hg/29vf3d7YO97cO9XdQT7zjctzcNAfOG435/eHCAooZAfcPBqD8YHRwODg77oyE6Cy7I8XBw1O+PcE//cIzz8HC0s2cloUr7+0P4Gre39h892nu8tf/gwfb9B9tbu4e7B8O9/eHWzv7W1j5+ffx4L53b2/uPHj5++Gh3exug+hAgGuAPLs7V9cs3bj23cNoh9NUwOA71jXrUPd/iPyhS8/FVcXzu4cIepC5wYRO4Dz4h7/k7TAfov3wUBqG8bGGhqAfB/cLR8emwf3K4tzA4XBqNkHML5eeNT0puU7k1Xize9tOPf58UkC00/qBNdEUyUaOy+55KdcMnIkP+UY4Z2NZVdjZRH+UdzsOOGogMWGu3cKYnqUOLySk9EnIXWlpjOh4Xr49sxoRLtVAfkc7O33DeW7wOYWDt38osScDKwpuSDHqyyqSB/Ik+X22GLc6ZraSpmXBsTwsG8kAllpTMXWpaWWHZ4qRwZJnTnf4hN9pW++B0KEfgF9iFafJcLQufhU6+QLclImQWdVvuCbMQNIVBkWnHeUrNuIEaGAMpRI0ZQiU/RiEOXAVxp5ZsLgBysG6oMYlIluozid/mqerkPdIz6ZhdiOqsihmuykuYg89KWJnlSq407e1kESWxgXis5A3ANAWRztOixEtpmYULOOERqV/pxPNE7/x3BkRjmIzaRO7U3lCCcLrHaRtFzur3UGLqcnVHCX3JRxW9VLbIuWW2PNcFxIfZgh4OLutPZ+zKu3WnpCX95NI3oeZxgR5TG031D/dAoO7Kxulp62i8MB5hifTCeLw4Gi8NR42D4dLotHvUWB831veHy3sHpzu7Rzvbw8ePDrce93e2Bztbh8Bt21t7OLce7T68v3X3zoP3373z/rsffvDBBx++//7777z9zptvvPfWmx+++84H77zzwbvv3fvw7t0P77//zodvv/nue+9+cPfuw/v3tu7cfXzn7tb9h/uPtwbb26Ot7eHW9ugx/m4N8XVv7/jgYOHg4BROif2Dk73Dk909/F3cHywfDFsnzc3+wsqwsbZ286XLz31i/ebLy73rC40ri83NZvNKp32127u+unJzde3m6ur19Us3Ny5dv3bj2dvP3X7pleeeefbZa9eub17Z3LyyvrA0PDh8bJ4+bR1WPZK2ZAyMT9NyMz/r63N1XIhe7iz1U7ZMVoT3vIxh4Ew96rUpDYq4ujIcTIMRq6MdBi7/D7/2azUUaYUVLBq8K4dZZehTsP5UBs56sLQWlBIio9pRjPhLgSnVbeX6DGP/j9tnKa0kqGQxyhgR2zbBdsjJJhKx783EJu7Qhyf1WbqqQeEIXcKQ3OZowllRduNkn0z6LM3fOc1nWdGSbnrrdrT6rinc6DfIbhgVjjGq3dl6fLi/J5+lpttMKjUZQAHVB8g2PArYsxrfLBRcWZXlaYuGzeLAauUzz5bXp8Iwe7+3gwDCPeUT+MV9Y0ktTEqcAGLWBax2ukCQkPxrggKhYiryPgM2UefUZTbM1xSkVQITX7BQUFIT6AIuTmH6cDBbThxlNI8QKCVXz5OwdIcGyWhyPWWH7tEUnCwxvTvJQxk+ywCw/EGTuFJVmR50WLq/U9CN09m727vvvvnm/tY2fZZkHZfFkEnWQP2ImC7MzSGCtLW6evOF59YvX4Y3BT7L7QcP4DDRZKStUXCsQ8CRQWcoW1aq3e7QZ4k4Lts9DUwqs4KpQxEAz8pneePZW88+d9uh00ScSQ1OZW5RTNOkSp7CDLppihWscyRtk24tS5cqETIpjNQ5VjJ6x16Su4vVc2ZgvfRZM+Py7hG6HmFKlJMkzP8i71vikeAQY7nglVJsy6YKb7Ol1sX+P69GTimEdUBDIla4AW88Zlyhn/FyuPfgqjy21R4jdCHjKlSwuM+teuYml0/nTC5MES+LMzWuMjdjWHkHd07xLPfeValF+uBO5Ijr5teUbVEgsOKzjC602qrXFGQOPyKmzOGz7PXWhI0IM3w+qLA/4hp7EGx7ND64dLn7zHM319ZXN1bX19fWVlZXeiurvd5qd2VtdW1jdfVyu7u6dunK5Ws3Vy9d6ayud1bXemsb+BUr/DqdXm9lbWVlDX/twyofWdtYWVvv4Vxd79p5qbtyCU+hmM4Kil3t9lbxXKeLJ/DIahMyhSwU3W6n2211uviMn/AjZM16EBHf7RW8iMHf3bZu6K2gkBXUcwVFreBc3dhYu3Rp/fKVjc3LaxuX1tfX0YyVXg8FQRhx4v92t4eiO50OjDW4AnLaWmrS5JzgPXDJLje6G5duHyGGxWcfsyQZspSNotRwF14LRLTIIqm46TbdlRO5Kkb3ScJieaWvxZc7hUIZL5Y9pNROEXQGCESsCDrzZHB4fLi3ODhcHA+xQhx8aQnWiPI8mFYh4TkqPDdQyneK/ahrk+r30JX+oKtwKZV5dNPZpf/0V0nrj4MOPjuZQNCTvLOS/ubMAmTsq86Ys98oS+VIMclHsmxSdKSVw4QJT6R+VewR19LxCWfZ8uV+41mEL7IGVp5Mtax+SN042YT4yR1yHj4l+tSPCQpJjxeIkMopQrkc1+GfNGtl9/OR+kE9EysXfFpMmEq+n2moJEyJGFRQUkeClemKmSuCO9OCNTVjBs4TEKrFZeXiq5KSRGNZBO/zRQbxk0BOlpiEcYJ31BDPK6LxGw8hivgaBYSL1af+nVtcWRLysX4o3Jbt2IiFYMuyCPlhYeu8wV/gQCJ37QQHWvUKujlGU01o7+mRnnFMZ5zyakzuRgH2OloS5oTJ5JiTBXNNRVgh/rjq/EaWy5HB6ZkkDjXp5le5TnIHis3izvQrXobRpRb0B3ryH33iL3FUjbWmkjDdk6JoVBi9kVqBqwkRhrqSXGmCRKumHdTSjrP+icHIdQpuZih5wevBk3kCRLwY8dnsfhKWV6bZ6vQupx7ZREuZeDJuz2JLii4rGElhKWq+j6J4BaUhkwPjd2OcwCzxEfcZUyPZTJlAYGE0MBuAFkKrALW4fs/W3ADOtZrdVmul2e211tZa6+udzUsYmDV73fbKSnd1pbOygg9+rq6219Y6a2vd9fXepUurlzdXNzdXL11eu3x949qtzZvPX3/+lWc+9rM3XviZy7deXL1yo3dpcw1uwhvX169c7ayt9jZW1q9sXLq8sX5pfXUNgBCo0qBjF+8B8lxfbXdRsaUGVop2ELrZQNW6SFyBFUFNIMKjRmPcW1la27BUFk00p9vo9AAUEch5vLyEReLjxYXxqaVMGiEjj5a7YAk5Agjwx/gDBNEYodEYYbtXhlHQ7kyc1ImKv7VIAgtNoJ7MAcrZnKjz9D2xeY2TnV1DdBwjltKT4Jl2RE/FaRQTBjDJngJkZWtcj9nkTljIZDCnKe5ZmuqjXL8wTv0oL/vH/GwVpkv4XWs+7WaLYZ+41Gzxn7iIiz7o0wkKkJfet/rL4heFcWxoSNJgTzJpE28rYeWT02FS1Ktm5qKNnLyfRsBtk4xBCf60zjAJYIx9eckJJU9THDKXcJEt4GQKM6i3WAD0EQT5rEcz/ihUFPVfUTOhRKVXlo2sFslZf29IoeEIsaWE7Y8TI5v5eAmu5Oh1U+VpDU+Bj87oLel3BPkhAatF1/kkEjmQj82FZmLn4NQbfHL6ACCB3ikeyCdhqwobPEkB5zwTWN9DGeprBayHaN3om2MMS+XItq4cHqFXOR/tCD5usrUX1cefUIQd0xZNc2gpBcMlKFqM45pEQ1VNN2a2y+7y1FlTrfAMElKu6Tp9gr5OKk68SG2haQGeFO4ZxYakme8R8R2EswrQctGUCtEYtaIwJWy2bni5NT5a2Ns52Nvd293fxbmPMMv+gcU8DvpY8QIXr5WweDIcD0ZHg/HR4AgrqMdDOH8RrHp0ijQ/OMfj4/HIziPgNYNsNnxDpfARNx/iHI8O7O9Rf3yEZ8fWMZYlyFYNwdfG+y1nkIU7I7eRubSVShPtsgyddMvC1QwwyNMeRbws5rWQG7V/NDocDw6PkDZo3B/zdf7S8WCMao/RGMxS4DzEubu7g88je3CI2E5b4INqIZpzvNDtbYAVGDM9kyFz5BLJH1p6pnQFtpxYfDOHPDqSlAs7gm8nRE8Lmjzyw8jFShFZ0hnwLzEbLjWbGCYGW4XW02ClHG5mnahHpxzFOkH9qjEP7ycn154pRlqlwq3YwOJNs5TyP4LZ8OQQSBRK9PexKWml2XCbTJRqiANPJT5I1ktK7Ulnw6k1OFTSbPiTrOBRjrEmUhVOX8GTO9QZbZZqc6qcZZXDXQDGRwA2Z8N30wqegE+SoHDF0RrZltX4Y8tEIx9anoflCN9XCwvE5BpWKqMZbdK6ysmTioPDAJcE/Op4QypmBu6qiGFVhlSCO5iTGywbjEJqY52+W6Z0s0y5dISk1v+RqZGrJM0nG0FEkXrT5HRxCsSEsn9N/O0GLTzimVyBi7PvRjrLCKvlJpVG+kIfLoeW40U3c0I0Ji1jBY91KBd+avUP9WBV4rjctDjYl5bUeG9r+503frj/eNvcC/KIB6DVK7k0yTUcVsHDKbOIFaudztVnbl66vIn8/tuPHu08egSTgj1hbJ2JbSt9pAXOSbdFv2f+wgoeOHUg8JwNx2T4SD4hPMznLJlKC4t8ep2bzz7z7HPPCR9M8o+thp52VFbwFOAn12TqY2dfrKCoVBeVLpbXdLnhxuCfdBvlwn4tLZNGzInqLKEc/0R95A2kOkTWGgNANiEusBkeXXxICrPS2fElNa7k7KpNrHCJVtWgwmhME/0F7xayFjaR8H8RgGQ8AnaxxdSYELekf+hxm9U0kMUyA+lJo/DM/EBzqZfxmYQC3fTHhHhQpyRLsaSvqqPsBeZEtfQNSQHRdcBoSM0iaM26qzJqA4uDYjwBlkf3DTgNsVDq2pVnMFVs6tNBNz1Yrh0DBbFFCn3Bfci+NRr14ccbjvrDkWEvLMPBYhwszMHaGcAvXMSV4fAQ+Mzh5mCAJUNYbM0jgTb7gK9ApXYRy3kO9voHWE2zvfv4/tajD3e27x3sb/X7e1zygzttrQ/AHlYC2ZptewILgvTXP/QPDwaHVhP8ZcmAglb+cGT/2Ic+li7ZYiC7zZYe7dq5h9PWIO3jHyxD0qeDffzF2qG9/T2sE2fWsSP8A6JC9Iejk+7KjZvPvLLU6IE5yokdsR+1jDA7uymgvytjKdiqGPq8SBrGxM8aerE3JUSJ1ShCMerx1+URWHgts3BpjyazA0zoCdi/f3y4uzTsN5AjHflMCC6nK5oJjZFHHsndEdH8VsrF1E7WHnXdJ91slY74pTOs6Fkv9WJmmOZaT+T8EoVYzzLr1WfzCwoaVJRoxi2KzEqUPKP6KsDtkz5UtPSMR5N9nPq7FGY5fihvyzybOK6Ad64iyOgpnUZtPFpo+aKN3uRy5CTHvguOcfRcvVTqeReP+Yhpd2kurAQ/ZXeR10zYbIZChsyt2hmMzU7xhsg6Os6YCQjz6/1ZKexCxKU2wss6g774eWIhDdGx84wTir1tCHBS88hUlF7SSg+EyEXjaciLcUuEPAaXOjjI05MV9gvWkfJyaOBzLIlq9oasYlxZJqdJKTL2WUWKbmp33Jr4NKogBWN/04CgZCR9VpcLMyehC7OY/uVrOA9lLlKBSKZHymLFfmVuLuapMucMQy1ttm+pwW3nbFUl0qNYPj0VkdPyMStMnPoJNnyZO8aptXwtPac+921Uc2uk3eUSBODN2XaEYiuJHJ8pG/Uf6L+XSUvuuGm6KznhQmRcrsvrsmVShCE20ZTEtbljSWdLk6g8DQiR9Ik2dQDdYR5cKDzmExHaqVSushNLJIT2G263LVEN0ojHXNKtUF/Ko4sS5Wn0qVAxL2GrcLn42hlEuXzwRWMXG5AX3kq+hfuJOw0Ky51YMDNmvRNDVOUUlCaUdqsdqbHldVeCZFmUrPxEUh6+7i6LgWs1EaXyjkrnGk+Stuxe9YbmhQIsSzOSjbzvIDZtJBtdgihYkiDMCEeF3EcGryC8ljiwbBtwjidcmZa/xz6P8ZtOXOgfAsXtwiW4s4N113s7W7s4tx/t7jzY3Xu4t/dob+fx7vbjncdbO4+3t7d2sIR7Zwf3w4l4sLO9v4Mntve2t3dwbj3efvx4C8e23ckPO1s7O9u7O3jEysc3K2HbXvV4C/fYY7gHDzzewgXcjGMPJ27Bj7htdxeQ0pa6w8UK/y7ZknvzWOojS4O1uXmt01sFpzNuts6Bob5ihiWY1Rk2QntSjxSAsOAhyU2y3C5r7BKmGhIzRY/lMvip5nv2hPZ+E5/RVkyUSgoRS3WfpamtgHmsdLY15UBH7fFRObVrJTCjzttZTXsrHd3wbTRXOJJM0IvpKj75E6wmhd2rVKbApeWgk0k3M0ZNiiFvKhev9grEOIDt9oSe0wb83rxohH31cSSfTOAsqwyX2aS5KhawYs4z6cyIl+qk1uRAh0aW0mdp8h15VbjombEccbjg2j8+BcOP5Vvltq4ftKIOnCyx3umpduKzfIwcldYGB6RlaiaZ1bQ788BaELpt5Ae9wiFvjGspPfZ/KqsAtVWeoiSFVOV+83GdxNDBBCtiRmhweLCNrEMHyDqEhAjK1Ebj5UhHhswaCX+QDjxnoABqj2t4pnAdty2Id6X2Oh5wbveFJmG1TIzFJpw8Uqv5Y8w8lYxovziGCligm00Ap2AGlZadKDXtn1hQJkX/+2nfImmbijFrIxNTcJCzhxaaqO20KJrnq9yq8lmZwlsZ5XkUo7Ma10rhs/ac5NsVNGZ7ZoRcOXtIMlRtMHfy1nuYIntKq3mcGOa0koOVMU1a+uBEsm9yQbvo4DPbTbWmcgzd4R+pYsBBGKc3X3tjf3uH+ZLZlcwcxwnBInMzPgNKwnAuA1K2O2vr1599Zu3S5mg83nr8ePfx43F/gKyIBjUBNq2rmFSRmFHhVyxNTbFdPxCLhiR9TMdoU3p4EpXHpCt5igtFMX2BeLV2+/ozN1548YUpkkxyZ/L5iFcoxzfh8OSyyY0P7xstmhCM4xi3fRW5LJhNt9lIUljLzExwl48iMxBymEj2K1Q2GUqwkl5GZWllJ7A6kozAqc6lVAzB3HLNsqc5oSfTZ4pI60/sMwhtyQ1NwOnbFmO5FSptfFXcwkhxhJeUADdnwRX2h+WCg8uyizUiWAuCogGTMFvL9UMWGcH6xFQ4hU1rG9Q96ZCO0cn9Y8of1R/MSmjzUzT/1TGC0T2AihsndloMOPlOh6aaXtVJaTbdTpyo+FdBQ4oqCY/X2X7ccL9hBnt5sXnl8q12u4crhI9pM3F7HSFI8owIRqulJ71uY3UNS2hApyZCGLEwZhUra2y1DZe8YLGN1r7Ykh2eiHLEmhs45+Gex4o2O5SPC99glsww6asW5yAy0m7qIHZyFS7VdrMDUWo2EUy5jhVAtirOHrQi8Mlu5Fvwry23wcoePGIr57hjjvmfEXFJLzTX96B0HKiaHrTDFvdgXRGWCmHVDhb94Berfxd/2z3sLoYKWkmWV3UR6TTRpScnjRvPvNLqbGDIaet3qqo+KdUIYiXjhwb3UUEIomSQ1HY5C3Maq7RckJ3RXAoLGBmSnkQ7XB+yqCHR8bNGTQgiHSPl0PEBfJbDxvGx+SypTy6ELEM5VRBAaX4q6oYkcOtrzOUOfearC1VUM0jJmLnNVnnFG8rrsz5rYenkUUOWmX4zyp9aiHRJ+il9douUKuz4RpIcuq/27PQXOMXEY7VDSifUTYksMwzAp9A1JXUzA+YyK9SfdrPxmmpBlVNBljPWhk9sn834eXMb0KgDWdp2Ceh/ZZiLDnYl7XUrxadOgvy9wiRBLV20P7I+J8eYs0BeWoxsNRvupjL5Y6jp2EJN8XANqW3kZYnpMLAkshQXqmQRKvN2MettmKTgDX1Mk8W++HeyY2eJ0FRvbqCDaXRxTlMNzRLEu/SGoIwq7yEwLtTJhmm+oHg2GmsleNbuiit0YsrCu8CHXcGx3iuGGI0oRSyMkrCqsb4eW/Y1QcCIq3FslEyw0l3aWN/v9SeSgVaajlhLS3QpZElDrWFktuVOJEqYChS2c2iBZw8PkMtyCy5IrDZdwGLtbg/56JZXNpqrl1prm8trlxqrm821jYZ92GitXVrurS2trDTX1tvr60vtFib2thFTdtCHgwJT5EvdzmKns9DuLHS6i72VxW53qbuyhHUBvdWlbs/PDj50myuri63u8dKy7aCMLeTQQNgnjHyaLTArFiBvXr125ebN1c316zevI6dJjTmKr5O85pgmcQg5h/wTPTtDNeiuikGjLBEqy0niLixxIy87TCXo8RSJaUIjIJz9wvEoDu7vRw8fnbUxMA5mRnPcKy/eF++K9Yn8TU2ZqkHIgV138MU0QJouV2oCqdV8lAQsSVYKuD+QBypJNyOHKRBLB4jJFncAWVoQIDZWNpQGZMlNa4o1W06UaqcVBkB866IRNXW9ZSjP/lMGY2HJ4vBvVZuloXLSEsnQCGVoQpvI0nlAkMWwjy35FZmJOG2N934fGxxcuXITKMo6yw7LscoIBz/ytFR4L9ltx20ToAbEyJbyGH7TH8I3IkXgN6JJQDeDlPwiQGkA0hGm/UqEZ/AOi7GxMptrsleA8bAS51JvZQOrwQH68BPK63WxWmeNiNPgrOE+g7AsgwdwJdeL+wdetysoE6XisBfYm/x/LPzhS20hOVaXGzbtGGZFhay2LSz/aQGYcptJjQ7MtliS9sXGyXHz6rUXGy0sq9f80vSDU+IOHCetXoCpsutT/7qM8h4vQe9wSKlhQhzV12dW0uP5u4yETctgkdIIU+EnB/tLoyHaA9OODdNtr87/x//8f7PiKFcql72epaloiRuhfKV4apIk2pPJbEZUSWIMFUFI4RY6zDYpXsUHXqY7iVm3aaiudt28BdMOjgiiyKIceeW87cX1md1c3JMCIyaRpXUFSy4JW6n/dIUdRi26Xy5mf5A/armdxVZh4NMG42J3K9eLUMUM3TEeVextyUb2uXBkVjxNWm02eWC3CyoLQ12nyDl8AtFcXV0FGsC76pS3UW29EIswGiMTgY3k4XuBBKPe0K+j4cAizJzjBHqiJ6w1tA51bJWtXeX+GKXporGcVCyM09Fw68GDt974wdaDO0fDw4WT0SKXLpomNiTpQdqMVUacNiJ8MMmCBX1mdcw5a5s0AIVklIY0JmRdG5gxS4S5/qMyaACuhBw5KaQvTBFHA+1KSe0Jmnk3lJyZWbQqnnGdS/HcqpYapDBQonW0hUNejfdYnyjIp+rcX+piweekmxIpbFrH2iEGKThHQmGbfXk8GOeH7ZLMvZEIrqLUWbAkqIYaK+vFADl3FVu2H+pc9Wx6D8oMm45xMuBWci5rKMCfbbNgG89ovs08VLYjuU1i84Rb0exnMtveWvosbTc4bjmGkgWoIWhgj+3HW9hgAxNumF7DpCtchbb3B0YgyAPC+WjW0gVSTnCU0ep2YGpQvk3oIU/yEQb3aJKGMlgWgLgrZ0Y6n4yuFh2IgZDt6kvhPDlGfmksN4D3C6FmuAO8DRSHqC0w6C9+5jMf/9QnYcLgGdnYWFd3TqJIehP8iE4z7vWr/FXKmdjCtYcNDKscmwuxNKKENsQTPPgs/ZT8QvWtz1GIc4yctrbnC3xdjhHtfvMoWoIeoDEstIDg2JZ66EPjBOsUeHxoLOhrLIZ8oLtNg1PYxAK4AQQGuWxrZuWlN7BqectRB3QofUg2egzkltkotbE0+OTeOOgiF6NaplV5P+3Fy5jfXNu40tvYbGPAsLCECZPBwQGUEaqAsG/LQISeZcykuZw9eVBVjFwH2rvAgr4BtvGWW1XHA+aMJQvBdcRFJwknEOJbD6Lcqt20YZX6iLdzxboddO4a5cF4RnZzFXvKBdxgbAwJsiGp2RYsZEGm8f37d7aWFzsff+XTa6uXj47QLtOjxlpkHsdD2AQsDUCsWnBrYXA07HSO1y81uh3ssYOwD9KPXSrnCaFtHlPWOVAF2q2KtHBoTQNpLVpuINS1t7jUtl2XbBse63pkfELiTERYnC4cLTUwUpPz1T3kLhEE6AbNaCAZi+KHrIWrvBg3ae7LYvQhx7YIx8wlFoFDUAG9Tf7tjUwtb2MlLANCEeazgHI47C+98LFfbfeuj8kOHLpn/nLqGX9ody77YyzvcmbCFR8L+QxryMe9X10uA+6zJP6JYWB+ayHGCoC2csQh1inErPYBAHIZgODoYH/46MOjh3eah7vdo1Hj9Gj59KixcHxhZIn3ZgVv3Zq9ZbXKxW6fhSRKBq2aeUCTyvsHgSwrxq2Q16eMLEnl4AbJp1Qo3y/LZZYRyNKyICT3EDfaWjRTvbCIhW8/GmTZI7KEyp4TWZqFMLvOkDMM6eBpgYA5siRsLnnKmz4VWc4YYygMSIfwh3sBoCjHo8cP77/9+mtbD+8cDw9PC2QpgYUO5VDblCqoZ6E9tiwRSp9jaG5xJD8le1td7uhK+cc09ye+5s6w7qR0kC1bTgUd/DIfsswhrXXbUI6RknTJpZMgonsHgioZ7wbuTciSS3AKdWaK0kwzjb3ISkToFE5XiKphJjTpxv+kC8S5U5ClfjB/oeWGTJ1VIkt5kWhAHfJWkaV3srWzcG+aIdOole/nP5wi4f7A9jJCSds92JClbzI8iSyjXw21cttyQE+zdZyFtQLgjMK7sF3H3kF/DDS73GksI3lKy8rmkI8dQPnEFxolju+UCdw2srRN12QFrNK4X1jAcqz6DvQ2x21EBiuCJZmDZAERZcabhpAgTBZnZitBsAVe/xBWbDwYXrt+5Rd/6dPXblxvNpdxC23utFHyLGQpDSOHnxskwWmrySxk6a0IUCJZ0OPONCSHcqYQCIStc7vmRtl5i+CSyFIxKTDLgIO2aRZoBtrLzUx+wBQzhgoa2oUJIvsznMCsizWfoxdoH+BIWzdDGG9zuBjq2nqaEzPvtsufTVC618P4xd4Uvj+rdeFnkfkPmSCb1pGl1WcZrrHVjSvIgIMpXtQJyNJ6yvDFGMtEUCFDlpQQNrmy4FJyQT6iNefYz3a7tjoKWVIcw1uJf8EVcIU6A2UflOJTo76ZHeQec9CgTuRDgSwBwmzMz10erQLEFkZag38cPeFOICRsYHPw4O7O4mL7lZd+cXXlErStlQJSkxPY4QIwGVlqdT6Q5enCoN0GslzudU9NzgpkKYVkdeTetqF17aII4tyVYKUFMBt2FYRQfRtNuBkvLTd7BpOxVOh0eDo+HvaPBv0T7LKDpditDu6xhrDhhgwJf0lzZ9YsFZJSw9TJO2yMKsRFZYn0QtxlSdFfII6lgxgbKQCkMabwles2J4bhj5kVVLrfbzz34i8329eOALYdWYYlE6RTkz2AWM33DuWvPnMowUt9HQbRGuagUP/EaE9AkUEZ6v/8qKjNiwyEcFhdIEvpeA7tTgGeD3aHj+6MH91pH+70jsdAlotAlsCXWhte81mWaLGET6WymvU515HquKxyfM2eKOEAF1X7lD8X5ZRF5gJnVuBHMBuueuqN7impKu5JZCmqhprwb5U6V0lTaIAa0ShRgl/FHApjsbTPffLdmF1mRLRdSXxZeU+F/4pfJuY0g39VGYqcz4Yj8KTNOMuEt6p9Xr4PN5lJ5dgSqhGaHPutaTaceQrSHJQIlfnBtUeVFOyBdE9xc7qc2UlqDWLN2fBHw8MD6A5sIuttcYmyMbbUH243d4YpaSFmi7E0NBxFcjthc7kppsqnNajJ7Ct+zQGQac6ITXSw5eI7Oesx2d8qXxhNdE5HTagyR+UeNHPF+rl3O7FWcGMmrh6v8XJyuVXfm96sD1Fr7xMxqYyWgEUhKIHHeV0QMB/OriEs5U+sW1kOg+l4JdZvq45GcJWamkNlwvpY77CLaKMDoNgFo3DiqBTooLGbPSooY+WYEl+wXadHyD4Ch4vlUV5v99bbXUSKYZaNwWJcwY3Uypio0+pgDPwwlrJUyTaVtoZ0zXBi2fQbIrEsdR6m2SyNHnM421+mfV5HOmicK578eQOZn5GQefUSEu9dWtu8jOzRly5fXcPXzc1LG5dWkc9vpQemRdIWTMPBCWfQRpRIcL/QmhVt4KJN4fbxUvqdBtNtrFM1S1ywpUMtGShnVRvmkYTkXkEkvcEP3s1pEF21uiLNjcYoMnpeMUaQGsx3TEl7FkrPR6SGsoRj1OF6lSkoDjDpKbIxdqohswL5qNgYgq7sxJLQoHihI0tDURrTs3gxkVMhOCe0r3MKgxFRCOIswRUIfjW/MkDGkQ0YDHbhs8XJYmTkJanJxSvkRHCTzlcqlYEe8IErVZYT1MMKpNO8tgYLymKzAnGDqx6X8PBlDiIYkspnY2zrHWLvljQogN3GNGOk3EGPbF66gWG47c1BrhG1WHxZJbsqAMTfkBLyFJGoyAHJQGVRNlA1bxIZbMic9Q2rqX6Rt5LAUCNc0y1WDIe4Fsq4stxcgQsZGT84XLEMAYunWEtnTAL3S8MaYo7eKNJIEaZcr9TcjXqITrsA6/5VjSWFCONERnNp2MtszY5hY3gvDJOSLHgQSgiDGhQ7Gi1sXsG+Bi2muJXmjKaSkY2zMbDzl7HJwSpF/yf5VV28YyVmgSwlUUKK3tMiXSowOEQX9MpotJelxmrO1MYX5g3GRpmHB+PD/aWjYWPRFobb6jvswTM/shRPBdcU1si5IbFufCju96dc71eQZS6TfFXe6QVltVgxgbIi0+6v+GDSPR8lztItlrq9eG+uANVOrrA+609crz1bNKskXVFOcVlSlg77xbQNPTF0r+hHKknfOjxNjFQ65qkgy7ZW8MyBLE0SjYGplay2gSxN3dt1J5ObrlxVXsjwJdiupL0IS1XiCCBNiLrKtEWaQJYHW48fDfr70ITaN9wH/CYtmoxzabQxOwMt2WucgDKvgnrEuzFYNAyO92JiadVZ2l82T02zlwSv1vlzkhPwMingyYMvmMb5WTTTQ1LtiZIlkX0JUtDVqxhPqhU4MxyIl6pFmvTnr45oOQ9cPDWJLFPzw0Y6O5+HLMOSBzv4W9wORam0wC6nVhECfRkaAUT7VR8ELu1rDVk6pWigUuXsNkybceWXBdovt5qdLiItERq2jNzOluu5iTAqc3yZE8zdYIrztzh9fLDxlH235aD2mdOw9om/2CO8bDtO2/ysfcBvLRVhERl2Ff5zrlewiDCuMECkF9Y7YPOStbX1jY0NxJVhUAn+RfOa2IeSwMOEtKKfJ1mK/OFqofw1d26Ok5tgR5WdnOUukXT0kqWSFPiTtFAGehgdyNTxxqMUD48CcBwjVpLecGjlfanuqzC5L7LiRZlThuAaDcyBZM5C9JxVCQNazVHiLiu7mAgXV3gaIHF1RQrJEaVMikWqyFLgxoIkLLN2DwoPtTGH4hECGwhyuUhYOkEF1JBlpjFhAZ2pnCiOEZluKJ+Klbl0QfFHJwOJ4fKTZHvCLotoXibVteU/MPo7NiQTWY0LZGmzPUCWmOJZXGhsbl6H594HBQkHsSYZuhToJCHLDtKMTyBLN56hTUqsZQVqkgStwnwsnYXG8BYBZkjY9n/BKAWIbhGJyzeWG6vIAWXssABAuQTIYw4Zi104xQoae8ZgKv2wmp7Qijyu3laiBq2q4xJqZv+2QYE9xOTwiCdEjWzln8WtIFyMrzbQ7evPQAGI5CLnHhrgQTgxbd/4E+iJNmDYYHh65epzJ6hhZBbPCjdGWOwD18bsdE9frv4KZiCczJhSgNvZwX2x+jn9Fz4VlpLESUVQSLPzW0XroCnEaXiXsy02+3iATFD2yDIiDNrjxeYI8Spzx1m61i6Kj9rMQJblbLibZT5sg8lpXM7xaJjHCoIIglVRXVlm+fnpxllWaz7N1Du9C/qQ+FZp6dVZyLJgoqxNqEuLr1Ii5g1yZKlBOYqH78/sTRsirSRn1HI+O2POferTckLcynoKcZawZGuQv7lmw43ztCQTNcNsOIbytl7SZsMxo2cC58xaEsqYW5gsc0qicoVqarKzu+AbpU1R7dDj0H6P7t976/Uf7Dy6dzzG1CFmuhEw4AtFOYzVjICpfVOUiKSzVZyoraw6HMC2qh2vMMLzDZxp5Dy4B6Kxq+3tnNFI8ZdadmAQzjSThpvU8lpfmRsyK84SJZVjxSR608ZI4jeVqb9Cfo7/AykmmFzOnAsTOm/LO653xYQIi8v1FbLUhBq3667qHTmQJmfDvVoc/pROSxtsRJzltNlwR4XsALKLffKdc0O4iB+ZAche7SNYQ4RmcRw92D6oXArcRNSeGclqnKVk1npRXk6PvLOJOkRtQWue2uQ6QCTyFLbADpjTQgmeP0Az30ntCjN4H9gnDv/9MDYgcaOz1MnGsGAo/GQ8SbtiAWDERszhzABfDsZsstIg0jGjxywvD1wHSxYFjYi7IeYUAEqBeZdatjC5sAq0gkU1+JEox9VC+pWmRb3OGcDyCBSSr9JIBUyk2NIcqpDITk7/h7eUAWdyxjBykdF7pIvPz4n76NQsjAX7hfhywlAIPnGdNajHCAiJD9Qg8g8CxNr848IxshmOEVQwtrUmHAvkUEvxIX2WEAd2AgVc4qn+LJWzb6JSi7M0nyUKba+uXV7ZvNLA2qxFeHMGiFw4sTyGMMGHBJcMrGOdmS5J7S4DIr0LzFXAialgSA3pBSY9lpE4xjjB1L34hr5azcaIMqkHhbClHERlJ7pmhTGytpzhI6Ml49E5f3tsQSWWIogMxQRayPONRI17Wxixtz/20s91sAwFc9yGYugFZA8SYuGzx//YCxwv+mz4xmaj20VH1OIsKebsZBsh0aNt1FcMeAQJGJY9WUK+y/7eAXJfHh4cjgb4uUGeW2x2Nq/ceGl98wYeQV5MpCeHc2FwsHuCm2AFTpARFsHNaBkTnTISIAhiNU80IQPT5SDL4v5N0E17U+m068wbzy2C0d/IjTSAc9rck8ZGlrLWcmDZnNjRcaOJTShXL612EAb6wsufPjrtwuBAw/jciytKq5S90dmQH62PuKDN+k4T6JRSBdSGoGr+PEy/MQSbZNojCS+LSvAgC37mCjk/2RX8o//JSNZywu3TBaR92t96eLj1cHE8wmo1rCs0RQaL///0FTyZ97KRUa1dTVOuCvZMX8J7U9E+ejJMlJehOzju85JUdlzP5ZeS4Oa8qEzcn7Vk5X5mRpg8pI0KmBe35FZlFGjU43X9WGlAOWzNr+E4Opri9NcLZ5RfmOqisnb7BLL0irjbhXUz7bmE5SWYdGtaCmVczINb01bTkWXIvJVoTBbWQfvqqR6lWzPsgk0ZQ1xh4uAqQZwlqgI54ex80Tyqg8ph43XmgjaDbT4ZuFygzqEHLfgJ/OfvtGIKf4CkNfoglVjxGIi2hhAUoRCVp/xrvGUhlKNH9+++9fprQpYnx0O6LS2qW9FcrtEph5bDFgOwiLOE5oI/Sj4vgzOSK5cyhQJpLM9xq7U8IUtHkySmKXGQt+DzCrJMQlInnJCKhpiVI/MZSeYcGmJiWk4qQBaII9K4x70kxF4c/3rBTn67zbWQOIFooPp2a7ZBAedS2ycjWalw1tojPtYhFlDvRFfXkCXMldaGG2U5K5kGSUZk2UX2NBmCn9hqdUHUB1c9SMFoIhig6K0wyo4sgQ49hmQ5r+CRaNETQgkkY9l2AHYRiBWP2EZvWBaAv4AODsYNnhpaJXcITvmL1WTziZSYUjxDuVPvhB4PYCHqm8YOEGbpDdLMJjIbCIIJjHDVADzxBjGPIWk27YZxEQZ94yNMztuce0tzlBL1ylBNAqYKxFodMYA6ylFL7rh4gCzh5kq8wboK+PIt9IEK4MgwByvyGvGL7Udg4g8yEVmqGMehnDoUzxbcJ75X/4c31N9P/qUSoOpDqXAKaarUZmwR13h0CrWDwSNyYwPdaadN8Ia5kelYZqiOeUMDWapFhN2sgzo0QqtVNY1n5AxXnKBV0ABYEwGW2GzwCnATuAkhsoC3ttcLMAdi/WwJiQXE834SSnqItCMHqL/Mq8rBkCrGd4VOIIh01O4esjqyNKWNkqS8Cv1jFU69bB/EfQQEXDsFFhqDJ8D3NgKAk+30xCrRQAQ/BlcoysIJj44HSNW49/hg4bT90oufIrKMmfSAvMz0pGahTfzVNajhvXbniMgSri7zzRYreMiTlG8hS4qR+RGt1dgK3opbOho0Ht3tv/36e++/9e7e452D/X14BE8XmgjLhfNi/fKNVz756dsvvgwRtjyWW4+QtXL70f3+3jZSvJ8cDyzngDXXWkd7obxnitIUTVwIpSpjpY76SJnJLOyBI1EjqWFoSrYlY0KyTVARy/4wDuUEglQEQSCcFtjhfOXW9bVnbt164eVPHS12JpClCxDpZsZZIklO4eaZxooWoStxc3mUhBqhOTUviUrT99kHKXGMYYhzdyn74g6TXHeXSqvpXawaaWWkwlAN6UL3d7YQJMQJU3pt4ZX97V//dSl+ndlEhyxJqKjNCy1P5e1qWCqgeqQyZVb0V2dMX5avVdmV4alXqHhReqO/N4e1VYuqYp2ov4+VvBKpweb9SA13OnjAVgrv8LizhDWnN1j2m+10WoiY1TNfcQ937WfWr6Slaidtz3U70i3GwbZ+lbNw/h6uchVxjL1iHFwprQAKmS29SL8xlA6/KtRCIIP+D03z2fwggY8UbjoSlUkJH6rKG08msvqiknkQ6GyhVxVF6WONfG4a01XRO/OsKpONHvUlwue3Hz0cWNahkRlgqQtKqQKD3PLSVlsoPHEw1T6iLLk0Q+lOHMXkDnJTx+BXamt2LkmSq0hoGacMg7usdJGHu12TZdHqn2BA6wM3m2QyJs+mLBnNdJJLdEmyprLpOwjrrH9FMWmKot+4ktYVh4+JK7DSdYmj6ZjuVx/F4aCwFFRHifkS422dS3nVPZjWRMaoyadCudf6DK6HMfaj6SX0xOWIy6LhlAvZ3MuJJq7K9TN7M80npny3QQeCeB5KfM4Rgv0NPyVSh7R7WGoKxID8BsbEmrEmOzPpKdcKSfxQDS2LN9dq0UssVS0XpUMlmtyiaXyWF4mu+Thrw38Ny+uIHtRP7AESBk9aM4x4DDCm143B2JQL4aN8prcb50aAGZ4lqdUDknorm9fFM3ZDReaDq0quZ118lCk949pGcE8iGi4fgQiromsaV29lddkpwciJ4fwC7/faGpfQnWwoBOZdSBZWFat2uLefr6aSuDYVZ0mWjK73Hop/2FEuLOmDaiDOEuf4B8kXYyAQuNCzrEOGz2xrQAZyM/e7rblW6DkLpJ2W7El/BSnY7+V6aetjcpVrOc2KOCpMdCWhXAuqU8SIZV1V+YCeqU8ERq2qYCIiOau0wAlnb0gJTlPYwhjk0RhAWzY2L13TbLj3kQZIWRGrZ23sYQ202uDrEXKEIPUWptyYViGsbtCYJCeKYf1NIJmHAN8QXHDn3Yff+eo73/ny+9/44g/f+f7Dxx8M+tsLg73G/m5jOOwsL282m1fancvtziYSk2w/7u9uDQ92x4/v7W/dP9zbGu89Gh1sn/Z3TvF3f/f0YPf0cGehv7d0uLuIvwe7i+nUlf7+4uBgebCPEyv9l/sHS4PDxmjUPBq3RoPGeNgcDxqj/vJ43BwMloeD5UF/YYhttrBIeqGzsNA7Pm6dnNh5utiyr0dtLA8/3NvbvHz56o1b1Oee0bYQBNpdIxWFSTCRTOL+U14jlSiOhZan51TLzEW/JDBxY6Bm9+zoTn8LO5hYWpf8dPZiP7qgmhHFaMky2WOhHOb9F5uY5z9CcjSlp5n3qJiieR/6h36fYFZQVYw+qeF+dK0MpvC+L19EXOe2InNGKMGnX6UJvX7BVwid/Si5qIKJC3kKlacW8C91b9mAdDU0os+/JJGOZ4v+Tx85OeBv8TwdyZNX4ZfESOfQrspkcxCtWivTNvK4zOJWH52E8cYDZlQ4j1RULWucj9r5F+QV3S4cpA/lFbF9uqJbJtEOAZcQnHdeZpCACxlG6HWKzsRqVYRv4cTq71YHa3TWkG8Z/nZDlhZTqcBJ/WHKIWJKejC5UE0gk6cC5fJJzFgcfreND4lQdSpgWuVwOGZTovGrX9VXS7nKyX1zwcELC/cbjDXm6xeWkUURU4RYUk7jLBT69I+q0NVEapJtpD/Zs4Ft1TmONxM4cWyU7FqaXaB/KY2b5Vuy0BcbwLp3lI4ngDjs+xcLYE/39/fhMHRGCIbJ8siBppCW5hYjuK0A45UR4DnkdOwsngqsx28F807rDQl7eivpNYf08aE5FMWUV3rpBbxQ28g2PthzIudgKsd9Dq/dCSol6hZTpEzvq/KJXQ8KntE6ZxEu8IKn1Nae93fH3/v625/9T1/+3J988+0f3Ac6XD7ptZcvtRuX282rK72bmxvPX9p4rtXaBJLDNqhHY7ixkbIDqe6wcrS1tNhdXuguLfTs72nPPpyuLp+uLS+s2YeFtSX7uoq/i6cri6e4s7PIc2mhjfxKy4vdBs6l3vLSyvLSKs4lnIu9xUVMbXcW8JcnP7Rx4vGluMgrXbsNGcyW2nt7o4N9pHGwiY2iV5KyUh8kHVgGXHFf1+w5ynQW11EkNOQgCHTbFC/xy8liZXSjT5wNkePTgy4UkMMT84Dps089cMSwjGQHSHnIEQkgZjXhyBlaJ7Xv6Wumi5Q4W4tdpJSL3MuBnXSZYw/XgBcp5EnvTeqFqqkS0KYiY32JB3v4e55Mv8xfSQ3R57+/vPMJH5v7Zal3+KLkIMkAS3qP4lcZVVMl+vyR5JIhLglwenkqVUfIL6PAtbhV48SsUpNddG0bD55jKqo6+dzG+1tiyON2oQorS4gZLpJsv0QTgcuybhFHlHlvAqpOcWCdW+GL3hCuV73L/qYhsXdG1sfev/GK+F2qQ21L1t1HZvTDyNtE/xwmuzHJhRQIq53uBmBlq4XFMR1sza1YYS7VQd4Qw3CxxaP7lG3FeokjbfFJnIKb+kq8aJCUeFGLf5gcyebXUsZNfRdI5WfLmmk4Mm5VdggDnQ4uzV/G7X9wmPcXRsDCOwJcXpTuH+3+OpNLqNwhInxJ5FCaQaFOGchiaOT2MtlAh5kuTrifu276mmYL35R4gmoKjMEHLH4C9uZMPGvBsYXrADOZEZBAVi+qnpQwt2gqz9nU8cdZTCDo4LwAmmfTVjr2Imr2IvfW3u3NrfYXxYVsl3JYCnyLei5J9rmWEDc6Kb3EgU71pZS5POqbSg27RfudsjvhK9vfG3z1C9//k//09be+C5fj6tJJ21Z3Yak1YqwQ/rHWu/7sjRvP3kSUsS0Cby0juBHRn/C9jhFhOzwYH/cRQnp8Ck92+ovZcIsrxUWd6TM+WMwk5rH8L5b3IwIMMRxai44MEZbi+RT5/ZAxYmGI8/h0cMy/EDsVdbKAHJ8I7sfoDh9GNgVvIZ44sQBh4aAP93BNlYUmyzwoUpe9k+d9nTARu1IajkR2B5dJeHzMFp5tFxYHOQSsGq4FOq3gTZ/r002Gb7kWLkb2yTpU9w0vebPOp0IS8+GC+Xk8SS0/FNMps1/04weXpYSk7q0Z2PkI8wSKuqri3O89C+dPMuUTvPFH8YhBATcW8zJRtRoJO03UrjbgqutMwqXJJpVjaZdbR5HicsdeGlfwisdQcnoiJqO9H+xXzdpGVHX6kBj8DKpO8I6EYRZLFT9UBU3vsjlc5HywNBaaRPXQVyvObZWpDC5vnHrMdJAE/pLfObXdA0yTdsjMWdForj5mse70qkifCu86MrTeUDOTacoNqRm1oqLqnZq/iFwVT2sqmiGNuISVOt1WZ73VWW02scIXmNJCLc1hSdcggjWJ/zQ175N1Rm0mV88upwQQah+q8QD+o8XqciLcT1/DXg0okG+U3WoAk55Oq5jApS314JIj3mYp4pexbATgcjSyGLT51FS6axr35mmHLCYxUsudWNXSjGMIjel2qOChNMzj8NmxSwz/xAC66KdbvhpSidjsNB0BxI31groLwoBF9HAyw5GZOt2NjnFuKlmv0vRjTQWdR7zsXvIq8x8rJEaqXmCAWG9imhGbpqYSgBPMLKJQdHdyPMXD59XyDEUUVU2z2uQhvRgnq5KkxWefUkdn3OJv4BoPkiA/EzIr7ZavT9HQ3uv8xxbtoC4H+6Ov/u0P/vKz37779sHyMdyKHazCgsCOF8bHjcFCr99cH3QuHa1cPumsH3XWjrqrp9i4ark5XFg6XFg6WG4d4lzqHDZ6g0ZvuNwbLHf7yz2cuILzYBlnd2+pu7/Y2V/q4ush7sHNy93hcnew1BkutgdLeKTbX+wcLrYPl9r9RmfQaPeX24d2svwGzna/2Rm0OqNme9hsHTZbB83mfqvVb7b7rfYAZ7sNLHsIIphQQmBzwBR7tHIkoBFx8xYM5f2STZXp83ykApJNy90knpRAhap36WIkrNwr8jIoZizulQPFFoXz9HA75/UoL/lrFv9f//f/WfWYBSvxiEbNgn5exeq05iSUTFem/SS76y/NaszXQ9RZP5WgVxeDuRlT+YUj9iysHO8plv6FTHDiyBZqxlEoSom3HwzUkgvE23H2G8tfp1r2ACiZCIovs8Vx9mLPMISaIfp9CZsJd5AzrxUpZOTKsJizWSt4Yr0YlUiBIZA+IX1172zRdvIWBmo24kcSPlvBg3AK7COSs38H6aq4B48p67E6G56Zbq+LGiIq3DbYKHc2l3p3PkxWIurp4gb6VTpd9JzkMZt2t0ToWDI7eHD3Q2RK39vS2nCIsiUesq0XGHLFfSusmmggkv8icghWGG+DfwhTilh4r7XnykWSudprkTjEZj2TqiwmHpNe0J258tU6l43ineK9YuBX3o+UGlUhsbdY1JYjS9BE2oEFmaFMVplIKHwFhf2sDZS8+Bw4xaKCyVEXLmOUQrTC08y7MF+GxRQNl1kjEfN4VJeG+woe7Z6ScmYlMSeMT4IPL5RFNtqyD7KEZJ3PWsS0DwI8TtF24PHoSoNdlmuaLkDbFdHqxGhIRTXaKvIlix5mXiEkBejZJHjbZsAhUc4AioqLmgXHyw9njOge1bKXC+Ra6TJ33/Ga4n2p7LV7usAUCMtISeXbA7X90BJRE0juQ829trCdOCapbIMebfSChWsGoeh+wBoMVI4ZNpG0CJnep460IiZS+D1H/Wc7l5+zynOVGO2Z7i/24IlBQDxA3cF5NbvCeTbOOydd5BNv8P6IHlwBnN3LYSGqFacbtxBJdYLWg9tykAagv+3N3u8fQv/Ynu6NBvaMwVeQS9LMgZcVQynXYizbrkk8RgDKiT7RQI6ZQr8xtiet4PGNfIwnMf5AdtPu+trlq60VTJUujwaHo8M+Fr1gyRXWhkPHoPlU5cZPpEzymFaGSVZJbhbFeG/l/dc8jHW6MgZYzLp/80wXNl8ZC8MdD4YYikooVcRUzsXEUNokhit4jriCx8gUqdhs1SOD7FERy8GFAcvuzv7Oo71mc/X52x9vNrrigeBT0zwIqA8OYeKDOCzQfqGP/SDXNpBVHlLPUA7rCsWeiuKWBkFuZQgvtmz7uy+/+if/+au7dxG92MXuqMjk2uxgvc4YmzVeud69dKWD/cCx72qz3V1abi/Bg7m2iZUyIPre3s7h/u5ogJSv++PBIaQDO2ggbYipfSa/k4OO/xurMrDCO1s/eBcx8Qd+wAIwPMEcYYiYFHMb8UlS7bRja8BBWBvuYasa7gvO/CKcXjxtIb3yO28/fOljP/Ovf/e3ab6xpD1Akb3dxVTUs/UN9sGJqUU8DIMksQqASKFymWRHKDrdRZJMJqdkJK/34Zr4L2MAyXTAXJXhTgH1r4ZnYDTMh+ztIUnAPqyn2UkKpQV5nossxYs/OcjSCO2BxD8RyFLGJslMqXqq6MFuqSmmirHhl+nIUuM+rlqw3exN4dk4zubrOlhbQGTJXvrJR5bYlRUaxJClbV6X7Za1r7Bi+kIntpva+DodnNVIXUGWdz58+40f7G3dn4EsFa9i0oYaQU6GGEjC6cd4Oniu5DFiTJsDC9JaXacaW92xaiO+pg24dJP0qeO8gk9K7i0dDcLXT4AsDbhF+dIFqqJHjQX7xRCoxLmTjKhncwcxjD45GRxZEs9l2JrQc4lTST4Rz7aNYkL5qsdOa8NLZKne9ChwM4IKVNf6UdzMBIdkegUPOtSmHTNsy1W6RIrUdBxwYWviFLboKS0tIRFF0hyNNg2NaCHk/sC63k5vvdVeBawE1JAPMoIjrTVOLXndXN86IxAcFSwqd9XkYRRK180cUBYsH54hVP3K/Icye1y36oetzI25W4Q92W8BLpHbwCylLUKDfOGz8s4YBEG9AU6QcJ0TxBNVijFM4AAHASWYy5/nQJZsgb/FrZmLWeTJiyazMDPNSohG1qGFkxxUsFyNjkSDrn45wiRDUHHY6AC/oeX9/kFClvv7u1jKCjgVC7pp7Q100sIxBxEyUQayNM6yfGGFlipkQFHjMqX4fwqyXL98FRu+g/fG/T72qyGIQejnIeqAkieRZa15ZHshS/jLY4w0A1k61CQrCVk64BcomBdZ2taOx8dDpNCxGmpVn7EXMSuWZSMiBOQxZGkbGApZtpqrz91+pdnsAlK5zqHInoks8fug3T0Csmx1LOvQVGRJ8TJ2WDxe/uGrd//gP/7N269tdxqd0xOk22tuXF659cLl519+5vZLNzavrXRXl+EJQM+j6Ug6iz14UCW481F1rDPCuAuLti3XFTAl/As27rI2OrY2douF9vQ4OO/Z++1gWCO51Oq0ZAn9jhcYwNK0RWFMrWfSKmRpOyLZ7o5yqeAx7vlkwJv0hb5pHe4t/O3f/uDa9ed/9/f+O2WK9+BjEwBpAz9ISsmjIJ0lHOO4zCpTGj4iRo5S0q0xCSDd4fBRtyTx9CU5rlP0ohBfN3BJHFUJfxZZqY5OsVXYHqAlFuZbw7T/p+ngGeBsii6UhZ+mJafe/I/9ogawP45W1sIr6SnwFbrUvRzXlfbtx1Gpj/KOFKwzqxAamzSMpwKXCF2E4LNJUuIe14QBCvXV0YMcA8xMlHxyXDNVjCPoueH8eIIYGWl5WUUz9epZFahef4L4RWMM3+pXJIvmcGzos7SpyQqpTC8VC51xTnRXbmlZjn+Wk0qEdZAR1fEaBFSKQXClfEIKZSLK2lM6LUqVBkzNqZI5tYuQgxZaAy9DAj6CkzuV/WkAmUECABbtdg8nHNaWR5B+zYCVmqcuDg+pxHCPqJ7vYZGK1yyntmufcyG6jb6v/DLNs+eDaWfyWcRumv+JDTPkGAuAuGzIaqV0BVAZ8KDABmBO3FXGNNkLWPmRlHwJRtX1GWKKHWNCwnpGGFrTpuwB7VViZ6yUni4xVhK9de4LTbib5tVC8vinAPYyumW7w9wGHGOCNGcXVq5q7ww2eO3rnF9l3ai/cDG5TCMMroipK7FJbTDZN+ffE6Oc6rMXNguoZORS9Z6jVNhoMNVcmMHdfGqQpk2r767VucZUViQA4DnDW0umj/osP3pw8KXPffvOmzvthbYlhlwYNbonL3zi6m/+q0/9xm//zMd+7vKlW43m2vFCa7iMCejOuNEaNlqDZlunz0E32oPlVn+5NWhgnro3bq0et1ZPWpgxXz1t2t+Fpp32ldfTedpaOW3budBe5bly2lld6K7h82Krd9LqnqAy9qGHyfeTNj53jwGzgZhbHfu13cZ52moircpxswm/71GzOd680rl8tXuyMGLkhU0zyrAHegy95vhvkgHO6tokcvJ91mFlVfE65nSnefQ616RaSjlFMDsupS/c3eGce/CNWM1IAk7bhqyWp9ZGNXQlzHE4X0RAQAR8uB0qDabdOS1MZRrb1Z6rW7VYPuCPlhVlfWqPx1e3PNROntCBasoHBXXj6VosFZdWzaYbcxhE2CFXGdl5dQYJs9UtGxDOjlqbNfCuHZJpO6fpfF1n6ybV1kRR4uCJs7zP1aGsrruq3GyGqpyLZ1KZ2X7Tw6UJPyIOR8huY6SxXJZopNXo8F/YzyW9ZtscvTpwCJ8PkEOD4ftwJdORjVyAFd6kIeAMNkvRMaUfwzsq3p/JGprf6885njindBInjh32EKkUS2mCGTIxEtyNqhb9w06cPM11mABQ8aLcGFI7PRwAzPtIUNtcF0zapDMZ4uxTo8GxrrY15wntBp6g3nMSVzCohm1UJbXqywXjPepokHXiNQIUskwAmhAKKu0s2iUnxZjAfKtIYWqb8mkNuLs2mUXI0wVJW7pWF5X1TtTX940kAHRQyesz8CWXkdMhaiZWTrPcXM8B5QnPCFkTGGUCImJY20aEeFQXUAKcP5adWScTFrmQwUIcnx4e9jFbAIrb01lfOr1C+kLZF46TgkXrRq40XcnXUgepidnljhSreJiGITZd47ysnUlBUR/4RWKXujCa5yam2n3ugRCHhaoh1DSLlsgayFHwTi1lWdJHsqO+7Qj7lfWrvbEAlAXolPIoyEJp1TBDwNKVWOBcN7nWZpps6W8bRVXONBqUeIdq8YQgznURcFwJm+brgzMTlhc1cJ0++JrdlzpWq10HmrtOXaPeT4uc9NXRpGZ3TVNaAKuR0JGHaQZ3jqV1gd7viVhJM0WR0V+qCYcZ8DAuvvqt9777jXdOjhG1gCxOSOV0+tInrv7zf/Xzn/z5Z3rruLWPFPjLx0dLcExiNTgesCgRw0Bc/uO76MDBz83BuVoLOV9tH/exxZHYboT4a2t97LTpEzsZUuhXbPIYe7sa0Eq9ZIVYcnisEGIIIh/BLIF5ppFTySIKGKxizIyGMo8yAjSWUcjJGDtbrq23EChBD6Uo50KR1WhcceqQn8M+FhKp7nDuIkOlntTgPmNL/6wZ8zBA8S143iWuQKUOLOl3TS4fGUf3v1gaVO6aqvGbbUY0XX2U9Q5V7XwZ3JDwiUlFBaowOCX4sU6BzMETakKPFWeMb0PV5fGuEP7Us/JLeVdCYFUJdntTKrOkjXzgbAOsSCRWGXVScZwFs9yeqfCifaEXktLwD1KCFRqEPpiElf5iUofQbwqta5emwspaXwkAxCHXSwy/p+ikc15aFhZuHCUI5v8USYF+Hfm9JRxKHeF7YZseVjyWnyE9EwKXtGUR5OyGp2RTtzYmcSI0LRptsJQwJbHqq4iquqlKLYiG4LoVxdtMm7uS8z3Dci8X1C5RvYVqx1k0G7fUTBDtUgK6FdFl3elTdToTTmoSOLvWShSbCsujyGzWsiWQTiFuTOCSTxTWnHZF8y7+i/BswvECGSpFeqgw2MYaMskewBjcoQZyUJ2D31QzOvrUeVaUiydlNNlM+0nSUiUaHkUif4OV5q3Eum/38sp3SF8nnU8F4hUCSl1sKqIKEKZAenF1ODXtdj8tYXjqiNAV3tWOA/guCpFvpG0FMXhLXMaZU3o3E7IlxAnxWsJSnsODPvcHyNpTkqgjm6HpdqHATzKGMi0KFQyEp74Mc6aZbkI4WTOZUdkH1sPNqr57ZnWCEp+ATDLuELMwHGIZH9VQI6gVFQMsNuAeQfZbUjV+q+QprbuiY7EQokQqKXD/mkYvogJbq5fiXRaYS/HygYGxTVTMuIX/6Xa36hTTUqwT57AyBKfcYIgqJXRU0pAeSe12MuAjGxHCVmr1NDZKhIquzL0hKkYRrgTl3fWGWv0NVKkQwjXOmzP/ODPhI5DRon65iS4jidX19k8asbs0e6NKBeuDwuX7d3a+9dU3sDuvBb8unTZbSx//2dv/8nc+89wrl06XD8cnfUidZds6RX5MS7Ns2xsgs/spYSj2OMBpWR3ayF7KXegRfIMPiNXWHLRcp/Ke2mnjM4ucwYMYUFrsDYWMitMX7WluQTvcmth53LnE36cqfKgXI1pXeuh27RU5Gh72MIDF3p8WbuHjLcd70m/5qDBP6mMnnEugZsFjlkhi5d5naeCArQEMXWb9q3v6PXJXQwIHjsHZlPT8dIg3xZ87slNaJX3WzEKEpn/MUhZtqg93zi3iadxg0p/Hbk+jxH+YZZSqXeZ6Djz5k9fUC1ZaLDfroaqfrdrYwLCzSeCKOzQcCOwLCMxKkMQT780AS0pALg8MSenJ4y5hFQMg/ezgJ6mw+HBBWky0JMQijRoU/pj8HF5bmZZkKi7CE2K6ZGYAU9M2V7KGcialwx0shaJI7628tsSR59ZH+Dsm5Uoj6o+mnx2pT/CLP+P0DslhMIMtpsZCDmSsbGGXHWz/qABMHxU4yixGAOrQcElVWOjchpQ35L7RnEqGEYSxaViib6yANDftXH1IotlzOi/5ganjnW72wRgDu87JGV9WQ5iS3FuzXDNbY8bKDBmtDcNGbGbMI/KyVQyvP+Ukjx5kriQ8IXlCWVEa/R+KGFTZgpmCjulwi8i5b1k+mURNaquXiuP86K/UlVQcFXidpL4m/nWWpqeTudq1h0UUWaruaHMiQwn2LsRBM292YHbRwgifYyyXPjglOZHjG40Sz6N5ae1X9BaS+GB/SDsNX2KvSNsuUkuFrLttrsP8fBbKaZGO1JaJEcQO/hcoENvlvPqdt95/+2ELeShtinV47XbnN3/7F1755I2FpT5S/FDfcngBgKbtu20XGPQcBcoQDk4DjrknqB8tUJujOroUNWoUsdhhRa5o1c5NgVuDisjzp6nmKes9F2ficKxexaIuLpEAwHVyi/cr8jefLDrPKxI0YhIklcp6GZDPsWECiHyCP5cHt/mRtPnH2AOZTn0fG1REQ5yd3U/26Vxk+eRK88IsHeOmqjx7X7tvgN0+H8Ev+v5/CPeHTnPJo166kHn+CI38qADIpVZ6ntDn3CPZBFmI2v3515lFhXmoWIjJ16bnA0JlhT9pDkoD4wYiuU6lKCneDi5TtWXmZpznUmK2/XAskpqQsIor0up7UzkXlesELsM5mgel/Ck7G9hXqaVuM3wJzhO3M6FK8oF3irOSNARRp3CU46vMMLXGilahDq3q2roaCzh8ix2fp04IrfBWVtGcA7eyXXW4F99ntF3i4MMmq2jqsEAl/Ndtn0yewCV9k3xUdzDLlJYPOy24wgU3pGu4CybDVrHEYouoVUmTc3uJ5tFhonwmbp6SlXI/Zop0mF5kAEQhU8VpYd2DRWuZdauFULrlnGIKNakstCr3T6lsSJUIQcVnM4KiclicKRphQttMk9xprbI5VHpogwtLkZNZTh7bukKbRyee2zn5fZntk0md1KJ+u0nDpOGNEjjfI6+9+psMIPzg/IsrRDI8iT6VWJuLzPw651LttIuYL+YEMbthaquw3fbiw3t7P/juO8NDbIfVwgTrytrSp3/9hU98+tZS6wizz6yRQTPMHhisXMKJrClYfIS19z5M4gp1hcJTevJ8qtYnFLA2CUNgXVemBfSdamqcTEUrptIyiH86HB0AbcPziVwNHoGRvIGFs/KMrk5dlYSPEhcuRbuqQZgmhORU1rXqbUkE/eY0eOMgrTqOYzfVCSCpoxbyUHZXQK6YQpDqynoO8z8fq2d9WxlGVh6ewl/SrmpRZZr4HKwwX6Xmvqu0FnM/9KO50cdiZGZ2PocLDtTK7nuqr9frSmCUZmTOeU8aLxj8KPQ1y5plhf16WfSk2it/TQVVLvIVUlx8tVvgBL6Km+OazY+4qvMHjPec6Emu8k9WBIf5Pt8aPMx/s+F3BDDhZXL0MJ2GE9SxgbZePa29068mARcFzuwtb8jUXgkLlArJH1Ioocb1AdrwoR4Y59Z/0gus0usDjtJl4jasygbeHEEpmrhU9yB1CXOnIHtBOTyHvWxsix0sJnVYaUjNk6BkaqfFciFxJXkL6UuSkuk9g9eDKTN3+iy85INyh0IiGifBZ3ZlQOls3fWWHL8iqsTBb8tIbomYQxpl4178o3Ss081G2J7oO81pehfKleOdJ3ASThJt2qFoPJVhL/PDhUoVwM+GK3UgHRmRZfX+eFywMrwuYSfdBMp+EvJYuaKjsxVpBWxUNrI0z2xRxOcWxiVVODe/aEMhTaVu5CqkILveIohvLZW5DjiVWVY1e2oGVxTTHKgVmhqbpy5EnGCDZH2jpbmz5MAiSUlROQR1pH8dYLALlLjbblQqAF4ic7C7hS+Tt7KgonrLQp3MrmHryNe+9+77b201l7ro4+XGySs/+9xnfuOT7TXEdwNAYl673VwCOkPsImpkG5sjBQSWbLtaZU6xmOkWf3tUWpClpPh0eFupXHCverDkat3mZtgdPpr4d8obR7ArcHU8RtoprKU7bjebEo5g6nDkk5O9/OC38l8Vq7uSSzJdjDuJDXIH5dnq2p2BQcUzcdBeFzqt2k3pLlZCOkcTJRI7H/VOe2iKcpxe9hxXQ22FWawJUWkQYpztPaX+yn9r/DzHu5/GLRW18TQKfIIyZCISLUpv85QB9hO84KxH0msTvix49rx3ybFa9yQk1Xve4wWrz32rbqxqaoIBNsTVuUtOcSsNbAhXIVYxXxI9UDHX/h6q78m3nlvlmZ3nLyt4T+h4hgbkb/lM7y2KmYNPVHjJ71Xed+CotkpbWmJ2hW7yWV632xKs5JhZtJGdm9aCaVrM+y/A0uwJFvVqJnXSM9R4Apd5GisayGowKBx5Z5DDsoPpcEsHa/BRU9NaA1MfDwikBJidRIwpzDE/OBsxRLdlZFcqXvssZCL/kAPh/PIzFHgmhxsMN4Zmk0bIvaLeUukKW82p8Sa4Vr3tfkr9ykowLi2RQhWlEMnsuTELK1j6QAL2+AS47CsxortKVLd8ZkOuVSUZ2/jLEscpdMooyjoX2JpX+d1HIk6BENxIShGUsRoENM7gbII6KTWEFIzn/DIe4tyvQA0ah2lQAGdAAR/uCkeJdZ0BCi6eeI0LEJubUPq0uxKk0X3eb34n1WDtNYm2UVoFkkz86j3M+kwTZvo40QuxCFEo3/WDqiO2S1VKrQhSGMPvPD74/rff2ts6snjHpZMrt1b/yW9+6srNjdHxCClu7t/d/e7X3/rml3/w7a+8+urXXn/1G2/+4Ftvv/ODDx7f2TnqI7RXmDJiKF031gQxy9o8rqrMceLvAlzmhrBRju3YSjp3I97SGm7pO2yVz+kJEqlqnVLmbS+4EN5CBnAj4XoBAZNmDTiZX52qm9BnsHLFuSlJnTzSyKIyJpx2IysrbZnClc6dDZ/Ktxe+qE6Y9Zgsfk1DT948D4K+cM3meKBQTHPc/aO95Ry9c6GXlwS/0INPNrCeJOO546Gza5Xrf2aFzmC8WvlFDT2TnHbXO48BKgDI8i0oHjyHK7nglWaSykdTFbVsHfVKTdH1pV2VSNNgnteJ6YYkiV7zomKB/XyKQOsVIhKJo24PrCzyHk++OVCZIY8EeM+r3vTfqbAq2C4TxALmhSB0zEEB97v7A5w9NYcKFoW3LHulJetzSEK0oNvTOhtXnxGyFW9PyivGLFVdJvB1HhdVmp/alRtYlOmtZYledE17znidzAI8gkhABP+g7krTy7ZGNgOFEtVNUcYOc9k9OguUlAGlm2BlEjBSx1rjtNrGraSjJZkovi+b26oIyFqb+ASAUq1N0C18dGrEm8Ye+oulGdxPk/mnvMECw16KXh9AOlUm16mw7HHrFBIJ/Rm05VgEd2i+v4IMUtvy0HuyqHylMOzTb2PVlHqMYl61ukngJx8+G1pF6GopYr5S1+UllwiVYctUiF9jlJU6LSWRMD1JtaVlL6yZOBolQe9iCdD7796789ZWa6GFBjW7px/71M2XPnETyblBUyzhfvON+5/937/2B//uy3/w7770R//rl//rv/vSZ//9lz/7H77yJ7//5e989a2DbWSsRHpL2+mUHn+tWpyyjVFov5lknzXFYrwU51l9FqxsMQHmmz+2DL6cwG82DVnSiZsJVIN51WFBAfccjU6BegZAq7BSAZW6VbGVbn5CyJJz2afUi2nzEoZOeRkvTTb/x4QsS9M1hadr5KLj/e/9SPRKA8q/xyolw5Hq4GO+M1TFj6y69ABduPRsfi/86HkPzEIUyb7OW1s3aWBXU3aW00XpD6VDZh2BLM1ZEQoyLTWtPOTW2meC3HidUblyOrjwIlSob28UbWeYGl1OOnASVuqGuB5hjIEs5GAoMahSDqX7y4qld/nekgI+k8Sbx0NglTbc4rAytSGaWa2XteC8nqpT2mli27O0sOsApsJ9Q0UuBQ1ULHyg9k4RN9E//In6mPqCbU8Bkefxcf1379FqzwY1HSvJSyCvF//zZQmsBUmX11jIHWh9BwOH9JZhz3zvFodr3rNnI0sxjGdOsPfbq+SWovHyeEeauMnVDfL2lM7A7IU8y1gXhi35bRLbCwpqOnyCkk5DZf60nOjAlr5/jqMZrzo9rWl2MpljSghtaJzFSxQtk48sj6KwrQ7j9u4JNNeklbBihv+vKNfRh+PVRIxJtgp2nXTozNISs1kzueYqcsf6+qp6Ui5+te5Tc9Qe5S5Q4xJLpYU1ig2WgklGhVy6MOyP3n7jg/2t485yd2nx5MqN3id/6YXuxjIyJtouXIvLh3unjz48ffjeyeP3jrbvjrfvDe++s//O97e++5X3P/+n33zj1Q9xI9d9x+jG00kEP7pyDWzFJnimBoO7Ulou+WnWhTdY1GZAYrU2Me1EzJgVYt5T5Ji3VeqLysPfDAAN4EsnpG+lMcUFXGdmfsefWKCTMGLy+Cv8wJklYUofaCSxS0El8m/4jLxTQ7MN1ZU9JeZMshuwMrSg2ABXpyPL6SNeTplwBF9J92M8USTPYP4GDUfqpi67j0MonB3FhQlQ84OejwWTxXQDV0Xa7hnuS/EIpJQYKI2hOX+UZ6Ysw9K0U6BNNUmfM6ycaEUCeeWHmmCWZc6S2UrYaESRTvpupxblrhRaLZOCyuyQd+3094aDIU2uSSoi/CQL/zS8EOHPlqMr69KpBCl7n5Yvp6bSUPd8B9PUBiSq2ZSTnzNhbta91GtZz6bGmUmQZZFeyeNXN+D4zR1vyuSgG9zdWNQwzwS4nXdDVTbCwzU1SRSzRfjszs0Yv2cPmayyy2purydDlwVV5dmGLAIRliefQeSykf6O1xV6vjL2zjZfztTUVYFUCjeDhMPFV2mA/BE3O+6WKKigTmOdpTmiBCU8cRdpeEkt7SLJRs8GG54+J53hdOCzwjdpar7KQz7p68iPfGtIg3sttRRVKRVQOEnlShEd8CHlgcpUJSeGolInsAibYLcdFTvc3Yc5ZXKOoWrUuIKBc9vtV7Y0phDVx8pdxQW57nsJi+YiRskiV4gOxr2aGZb5SLTG9eMx0v7xdpgh0Vhy4GraZ+Grgpq8uMGVxKnkXJ8cl10ROBPnJr+Bf82Mp7BDM42kL3lY2rgYuhZoMiUTLLMKEk7yHaqJWMtZkUUKC2oCHJ1tCI83MZeUbexo3WrsZUbeUsBw9zzzf7KCpE3oHedQaa8kGny1eaFIQ3IVmUig33AV+cE2aaQAurkJ9GWuc1/8l5OxR2ytDxv4voRqHTyrlcIlUnFSUYU5kVKT5zR0bk23x1dR2qFzIfuug1i2kShhrkqZZT9p1YhXzgMtVbRXkFyS8AHp4crM2ef4dHd7/50fvofF3tbA5cHtl68+9/KtI9t2soEGGtscLy6fNnH2ut1f+OWP/+7/9Ju/8GuvtLrN46PlR3eHb7/xoN/HdDP2cbUtujCcwPz4yWjxdIyhBXC++TIdUlm8AsoyScHWPOPByVH/GAvcEXBtHkXbX+foCCuNAAyRNeJ0CcmUEOSJ5UOI6US9GduAOxvIc8SdlZrD4fGgP+J4n7K11NnbOdp6NOwfoNGdvb1x/xAhpEv9wyOkQ4okDYR2lv2ynmMrgko8UiSgny/rlqD5ch2W4d5JXi+HjJRKIUZu06V9je1k8nP/7JAyQkA0+DvjLFV2MKPJyMTacOeeLDOumsUErvrTsI3FkuOzytRngkufRkwoLcx2GgfUIEGGKHqri4KktRgWUNW7Tp1mTSnNOvN4tCygsKSJu6s2SMpZdRD4z78XxaeLCUgVjZ0osbhQFFe7bXaFJstzu13EvqV66gUTryEVPHFXSYUEqWofqu+MQZ+SepzVvoJa6qwcHuhmw03ZfIX4XQlJldZjqo8iFRt0kKJzergqFW7T31TDGsnMintb01PB/9W6kyETYzr/Vm4JGEDSWZ4b587gVhn2hD/1bKXKE90UYE4vT2xffIhaif85SeXvr/FH6k8zrnGajvAKFQLozaz1XUG5bOdZaoHpLRs2TtbVsIz+UsRpwN1JoO8cMWXvbwL+7iNi2mJH+rTtcq06GSaVW+BeshFRF8MEbU8/eLEcPITScITj0DeAhHdrGOnUo7yuAR43o7bJ1pXVlbW1jU6nZ5uWC+dVMt5nhKXKh3TFdWlWjS2CQHxLcmzkkVCgwkLinQ62nabem/xvYhraIMwYEpjluiRQJhHPcCR6O3llnD8DFxq49GSpBYJhr9QUkb0xQrvkX9G7FGSgL441GHXpRzlL6JVzkQwcKc4WbmPFVbKPY/iZO4MvByRKYN0wT6ZBYESxrqyc41UpDBehAv+q2sqOaIMVjk3kiZPUGavZD86iSXYCy0WLg6O9J31YQylyMpa2SLJVdF8qt+g7h3PpJ7UqwVRhuWS4UmmJAdIQ1kgrkmbDqjGM01o6luwc1fVxg4BjUhF0qhmwk35JbEvacp5o6dH93Ud394HGTxbGvfXlF3/mZnsFWykio6ft30j8BIQE5/uo0Vr42M/e+Ke/96lf+e2f2by5MhyOT4+wfeIxoZvlsBwdHt957/E3v/L9z/3ZV/7mz//u7z7/nbde+wA7PjaXkHfd3o/tHu+8/+CrX/r2X/3xl//8D7/85//1y1/4i6+9/t23Bruj5YWGjS4Wl0bDo3fe+OCbX3n1bz/39S/+1Ve//Plvvf/2A9QEQ4aH97e+/Y3XvvHVH2C90dtv3v/aV17//OfeeOuNO8i3vrjUuvvh3re++e43vvb297/34c720Ruv33vnra1HDwePH+7bkMbYX3TjcrfcmwzR1VL6QgSEIhWcUDKFvpTwPhCny70BTTuUe2EMxMzTIKZ21mGHGLIs8F3BWRO2R68LrqJdSXJlgjDn4fCgDicSoposJoDZnC9whaC7zyh23uI+2n3QC6XsT8rmRyv+6TxNLEGOqneLNF/8nfG2BOR542QRMys5f++UdzrSD8KKoZ4OIZ5mKZONq1Uyqeza9ZrkifrlPeWDpo7zeU5HucdhqpNbzgj3/IWrosB4ZQUKLSDTUD/cGptyh2ogqPEPfmeUUNiCAn9UcZZb+bDCSQ25uQ051zRqvTZF5cThMn0lCWL3kRrxoopJs4XnLJs1vpo2TCBBW8THnLXhv4I6Ydo1ipt9OBKl0YVpbDabvV53ZbXbRMo6Q5XMLnnxw+qn4QoVuQog+YtODsucJJqPkPLC7gkLFbH6sDNYUMKSk09CNiU8dPOKp7qYC3F9cSgnmuG+sVxOxIuFKAhosjsrEcZsaWgtfQjAE7a3tJsFFpqbqqIPk6M4qfgSgewiNrRWYOF1LR0HKixrUcqUhjVahA4CRyi1OoseckzET+OEp+aSKGyVZKbCKJWm1QYJs+noLs/Efd451iRB50pvCH0r/xp72+tBb1waPGIjGmxtb+DSqojYV7qi7Jtx7PHinfe29/dALaQ/H119ZuXFl5+JgXGuhhqAGJZ2Z7ndW9q8trq+sQKcxH5YBiA8Gi3ubh2998bu97/+8O/+6oef++Nv/fVnv/MXf/CtP/39r37tc69tPzhcPFk+GS6+8c13//Q/fO0vf//bn/vDV7/wJz/4wp+89tf/9Qef/d+++fXP/XCwddRe7BztnX7j86//6e9/86/+y/f+5o9f+5s/fe1zf/r9v/zjb73x/Q+QgP2D97a/+PnXvvQ3P/zbv3nni3/99ve+9ei733zwt19872D3dGd79K2vv/vuW/v37ww/eHfv3oeHe9unjx8M93eP+/0+8y5xOoHzMYV0OquXK2vEpKRnHiRWsGT0AiGi+DnDSrti2+TgHKWEo0oVq7DL1P15kDEhcJMXsru05DOONs4/wmJMKNapmjaUiJjq/NJ/Iu9I+sJJSfH4iavpFJ1NBSYrd/5RQIF5bj+/wCl3uOeJ9Up//L7zrPUTvbD6ULSLrwqyZCNWe4PbyAItTVYhEa1GMpm/IgaxMuWfn0qAkh0lN8/ZRwXH6Vb3ZQW+MP9e6bjwqhX9myWRgKrwz9ToxUF8fj69rirLBVLwTk3USBR3rIUCNSTP5keMkI7CzM8khNOgIH64Oif6u6wbZTYRSxArKuxlAQPBNJldSwuGq4jhvO5RW9Qk/KGtNKeleajMdwkHlq0KShhkjvKKW1hLo+EcUCpJfapOTQ+oEDkCZWTkMfLoDieyMZP1l0dfFdakWvWiSo7ZxM/cIognJ4UdMLJUK0DgIo46NYoB5xkKNzBL5em4WGNOvyeJP8GlHIjL2Rsk9Y4/VbEmaWLVUcWc1cRfjhSH8lqvY7uQ+8oIRb4ZZjJv5oz1XHOZGFLvPBYqbkgfXR0l8xwCbTdMVWX+EvVWIf5RoqNloyvdySU6Ebgs6+khAAl941cwoHtFrG7usTa+OzlBvqH7d3dGI5OjVmfp9kvXrt64xIqa+orkDa5GcBPehFX3eBA7pGJZjIU8WMzD8rC/cPf9/bvvDQ4eN46Hncvrt1ZaV/cfL73/+t4X/+w73/7q60O4M9969KU//8EPvnJn+73x0qh5eeNSc6lzuHV8982dL//Fa29+787pcPm1b7z95T9/490fbO09Ouo1sS1jb7DfeuuN7a/93Q+2twZwm+7vLBzuNR/eP7374eBwr3Eybt37YPjowejOBzt3PthtNTY31m9gmh43N5ZWjsat8XARO37Bha3xlYFLCUV4Dc2WBC53oQlBFZ8wUsOckB7VrGnxwJQR6ByS5qM5j/SwXS59qtyxazwYM9+eZT05S6djzKr45O42D32NR6mJJKHlfT4cqzO0eK7knwpW8B8K7SbTThmUaQk9r+vpmJSc0hjq83T9cZ7Mzfk72kUrwWmDOOZ8duZtc6G9M19SzpWGRlCp7DOZBFewH7W2H/l5kU0qR1BGHa6ejkr78t7c92d+ulClki0xuhhnRuST3FU8rCb20SXHa1dhLs0gy2wEw7LoVEJRZb9rgmey7i47SOasvDmKLQWQXpDijIATXuQ0p9R4nkevmh5xhHg5xC7urqBMPZadqdTktTu9A6vgu2Z4UiBZ4QMLxUlb4p3uFk2AbIJvg0nkiRVna/LUz+RsIy/hHm1jqfj6CDCNWXUZffW5/sbMm01eQ9w5M8de9goyaCQ5hM/hPFKJIhldapu/aaaXW0NqMc3MI/Gq82SWkYqek1EpOvRCAmHYRnPKMjza5peWOibdJaCEm76OJTlIspBUzEw4LSRGsinBQpKjxB0VRFkxHGqkhVFZ93FabfJkWxOfpEqwVd6p4aMLN35BHog/ML46AbdhH89Op8ucmxZJiR/Mlpcq1JiuUA1Vz8KsvnQeo2gGgsyRQC7r7ulLdiV8tTMKLfUDK+QV8+vhSZANFbrlLLN0EY7UHRg/pWGeNgzLKD/svphUXMw/LCRanz44ZQUhQjKl6tNRVUPexbY/DvteITGUMtbc2MSBzcL+/vDh/Z2GRTGetrvN556/0em1ol4nag/TOXnzuB7La+JVp8E5PBjvbiN/68L4ZHzt9tq//h9+5Td/6+e7a1gGtPj44eCHr32w/fDwrdfufPjmw4UjG1y+8rM3/4f/86//ym+80u22W8utnYf9D995tH2//4Nv3N15MMA24RvXV/7F//Ezv/xPP97uNRD++cH7Ww/u7nDbAQOH7eby9RurrQ43HDpZPtg7ffzwoN8fXb6y/uLLt5aamIcetVq98XDh8OAIcTLmvVYUjAmmjCT7Nyu5Aje6I9IznxvNY548Wa8k2kno7EqKoVR38yzcnryXvJ6iNlVwJL5PALL+Qavd0xZZWTxnzYaXHB5YYIYKSyPR6u+qZ+2ZwBW8XOhZ6fyzcVfQ/Pzx2sV07cxmOa31+0dHsR+9hFSNyaJcGbjEPhUCPJ1CHLclxndqelfX+ePpvLNSSmAq7UQWqjiGQ8nSy4TIMCbeZK0to2+CYxlNBjypV9n7hsi1giNmtZVi7vzloqaaFCUL7+SbwmoEW1IxnMEeLC0mhQUABPRDpVRQnb1KqeB8qW9WeF4r3ZAW1ZW1TWLq1RcsreDsVPtoobCOyD6JLyvQ17/IMZy0L+lFgqldTj3FJrqmLigqTe4xTUrIKM8x20Ws7j1Q8Tqfy53qMgLI8FCyYlpWxM49E1xO4SUWOC3YpcYh59YtcbXa7qhOc8BWLzK+BijyYtLweEbrNEunt5bgwcyPbwaXloM7J4pl1aG+zEA9LRgSpQjoBlj2F4TnJJDGlHnCKNZdijGhn1NdVugmb46sLMwhcEi7jfSltgLDNIPE2TGwc5IRoxzzzKmtXIFoc8emBd16iG1IBAngdHQqUAXMtn/CdrL+JelKDZP0lpSF6wt7jb4R7ouXjAG0gj6CHR1Ae/fKTBOgyhdA1vDEr/ZUpIagSuGL3eOl/XfUwOqhqnMzcd8BFB3CkIl4WaIIxfBgf7S71YfnEa9eXW1fuXaJfkqP+hFu9newfRy7kdTcs1FKDvUbjU5HI2wZv3i8NLp0o/3ip66+9KlrK5cbtlDmpLG3Pdh6dPD4YX80PEV6CAxIuxutj33y1sufvNlZbcMZeHR8enAwePxgd+cxYjcXxycL69dWX/n5Wy/97M1GB7RZHg8W+gdIU2owHbm8Lm22/+m//NQzz3VxNxqMjVT7h6Px+Li3snTl2sqJFTDGoj7cPxodI8KbtaXgYWGQFoBJPqvraWqAzoUopElKhkwV/JHucL6XNzPGcq77qWz9UT7pAZxJ6EKmKI2VL3GLu0n5T9KwKjT7LItBc7JiMSIIFp7kmLlUWlK4VWM797N/PzfOqUnmrNyFbMrZZbrlrACXOWvxxLeFwa4Fq81XXsFaFzSu85U/6y6XLxcrV+eTA57a46bsTMC1QRmjVQTL5NQ4p2+SPXNdHLcH3JmjReFpcEWfoZJd0CbXCRiat4UOCmqnSpylDzcqGYLs7dIr9iutiwJ9SlOgcrRsOPReOLWK6rs5ntUgaXd3mugmc0lNf6qQtQuJncsAnzEkRLipQHjt/iItJ4jp4YM0Omo7LadloUEopEEBd955YOIcXSV6lksQ2E5aywLjzlnS+bddgIvOLkwgXtsoEkZgZUlaQEPMkV0ouSRnk4guKCycYKj/FV35mJtNwr+AlWHiZNXsJnlHY5Vr1Y4mv4nWGfja1RTdReG2dcL2qwMmMZ7+uIGLt9srsYIBP/mm3hUyBTvJTmskUJmFU+/mgZJyCWgduIJMFVDLiACLsvDV/e47qXgoEgqo+vmm9pvIOUXja9AiL+WMHpdApUFN0S/eQeVzJYPpwXJ1F7k6BuFB4grRHOIQrvPUYds5Yq/so6OhrSDBqhFEoB7blot6mESmp9oUBqa2l3Z3DuC2tLRvyDd0ZWPz8iWgUo0BYvDj1U4tJxWAMDHFjNMkGnfAm3g0XhhiYwDgu4XFo9Ol41P0CxIALUMboRa2p2uzc3y6BBAJdPTeW/ewmSQm02+/tHbjY+1rLzY2rrX7o8EAj9Ot2FhsnNoCmCOs7FleaJ+e2FJ0rH4xpHt6tL7Rff6FqxuXm5a8BjPd2Nzy5BhcAK/pwd6h6aeFhW63ZZteWjQKqsc0Ifawg/5pnSEhoqaJoQ4HSa4qRWKfDE8jLEJJ/pAkzwpgvid6Dcgz6iMKVuwynkd11XFdFexKEgVGXQSzDbEiXPCm4p4Y/fgY1tXKDP49+/IswXiiwv7hPfSUQeAsL0ZBmI/SWdPom8zkhQw/vfpZA/gnK+tp129qnTX6cxmI4VkMdcsnav1j8CcLpevW8zBlXdHhew0HzEu67HHIHjg3D1Ttvpg65mk9iUmlhzLiqr00VYngUU4c2uM07Uu8VYBUV3olTpqzIbLPns7ajdu0qQnxQmGTKtwxjVNoTUx3uVkJAyY3TNqM2PFj+tXZjiVq+tuciwiypMMDxsa9VnlydQ5VI4juhj8beCrP4Dkp5TkKO++WWchSapy9HjGytaJkfJzIRgH7aIGWNpNHeGL0TLZejcLrZuIVzanxLVYSgZ0SPscpKZI/S1YoFhV4nzr2l3VKBqrmoPF9qIkd85ENmzsiYxAopiO3pcrjk6WTVFDC0hLA9HA4QMZydl2Y52hohRvNlucMJ35vIkmmjUwl36qZWnCWfOHGpOUDDhESi19QEU4ozsCsU7o7QUCFO6irJGcTSjDwc6pq6XqkFBduS601kURnBqnyt+MTsh36DlgM63XGtgXRGB/tPB7LTx5HoeJOF3Z29odDJBhCvY8wldxbXUERpCp1hetAT6cQAgiUhuDm1iLWg3OsiDvxbu5Fj+yt43feuvtXf/bVv/3Cd+ANNeBvbT3p9No3n7/WXe+MF0bIO3Xvg4M//YNvfPeb7/zcL7zyb/8v/+rf/F//5Wd+42e1Jh0vQ/Kwu+88/Os//du//Ztv9/dHWneIoRmqBlRKasAli3xDWJN+ajGUWH09HiOc8tHD3VdffVOT5s2WwXPLjm5ZrXCFSyX5wfuoHOYX/Zq1XGJaXqJyEaELAYmvmFFw0fNul1yYsDv014SB24L8kmIgWCl52lt83Jjqj1Kmrx4onB9mxhSH7KrGUn1Efo+k2uvBWLM0oF6ttlVPU/T+ItmiVIc0IjN6aIQmneFWqjSpZ70Xaa3yWUmTJHOt8VgcMejKv+U21qT4/K8fxWFpZEpRRCJL9YWpXqSHtOWk6vBnQObJ0+SUiaJ0ljmk0qt81BzD9ck21x2T7CYwfepy6zhUXXOYInjVg1k4Ay78sawPmy8SFOEq3LetMIdiojxspgWwwZzPAjmfGrFj+kds6XExkoGpPetx+0qIl4ajsz8IG9I6KQGvhuUzjXqM7yUChXzE/DZZJMddZh+LkymJngMRfSdfcVgrNyYpIEmUV4E2UgKSfFT6SpQx5XS4gPIixRDZ2eejHVCKYwsTI0Toh/MzzVj18Lxm7AKdqr5ewZp7nZiYUMMMn00UmKVvrQEjZDGR1j4KmhIbFhxFxeOsMtEpydkgerG6RjOIEUAuA5E4si+NqKpoJx3OIkeBclQ7r6PP+6efPcxUdLceik7yoYZrAO8YNkM4gFNW3nMit2y+fWKeTq8U+7u67VEO7fBa0UeuqoO4xyjG/FI1cCGGEuX5j3bh8fY6zAxIKo7y+XfxmHlRmGsPDuiIwovnNXknk8o/pfZmN5gT0fyx5sdaxlJ9HJguZZqVE/iQ1HBuUI7S5aTla+MzHGtm/BkxaQt3JRea+Q1AmsWCbzQBofPSss14TmezsCSoyY74zyXWABu1iOYIDLxlHZGGl0n5Z+4O1nQzybeSv0jgLPmSBg3A9LRUovG9GDKLXRhV8Ql5Vku5/RyNhuY1XLSEjQpJlVebTltJDcrkzRqrxgDDSGrBrEgUhJXyKBd0Nbclppp9Ewoxu1VP9TSUtru3j35fXrLlOJevrmHjVetke5XhIZunRiX5+gUkljTmxU7iSwh8XFhsLixhOTk+423YZwob9sBFfQxH4913H3/pr7/zrb97fX8Xmz+OhycDm99eHr7yczc/9au3GusLQ8OFy/c+OPzml9/91ld+eLjXf+H5Z569fR1h2HCdosVYGrT3+PDvvvjOa6/eOzzAPPfO+Hh4hDXuxkGWvJ2e6gbntSl1xijWiMOD4c7OHgix1DhCDnikOLOFfciAGXpB7K0jiJ7BvRKsWlw0PJ1ousSESjockq6wM2tYH9CXj4c0n6DsQpJE/hbd5cgTENklmfJs7E/vsjmYPeelZ75MbGHyyZpI8/p1blg5DVmG8nQ7GirZ+FFMSlaoqPNgo8RPFT0azS3+TU+XH4pS8kycRLZ+6qILTP3tU94nyUpnCZ4qNUiPmtJO81zFkzPKPuPyhC26YBFZq7uln3w+90XtZVVVn9iu2k2yxklJVj5Mr+v8TYoKuH4M9FEwzwWpcd7tbvm8p73bqbJoFyhX1aPof80tkRQR9J4i8DJut9KorosBe6XIYBe1dh7ZcC904Yx2UYtyk20wiJZwFGUj+ZZKmcFFLTYsR541tEQZkjZ3cOY3SL+x4jI4rvGNiD5mmS4RhXoslWSKvdIww7Uo+4aa0U1RAJBKvQuNKQOWKO02WVfKX2qkc31lrwr4Rs1mSQsJV9mXZtTlXzIiTAzfaq+YykJqkLM4DaTtE23zzTVcSWbMulSfg7K5aDf8Yln2iPNujI9U06J30mcPSCuqGf3h2eoycrcAqTScSS3X5GlQnIOtVBhbSCAncOkfsm0QHWRmnCa8l3cn+2mmLsWcxGS6m9bwsuR1rxobpIIz5DGDSeweSaYJaxxOYWEHktVbKvwmslxjnZb1CKf9DKXgHyT3SzjIiuBeewZyIx6QtbbSOEwkGHMpcIKQMokrDfrAPwosKxBvA4xCqo0s3DTcKS61pNMdV6GO8nW+z+/K6ouMlhiAMhX8If6aZChSzxGM+oXPeF8JNnOsYYiMmNstoK6AbDZE5F4B7ElqGL5Mb6+6zLyjDaCSVETdohSuWAL02DfXCCiRlDqDwPT7A2OyxeNGa3llDZtjWR5caQ88rbAIQ0xsKJ9D52KlvzlOUK7876zk0eLScbOxiAnyyxubLz330ssvv/zxT3785Z996ZVffOGVT72wst7G7j6//Xv/5Hf+x19+7pXLyH0OgDjYO/n+tz/83//jV770+W8f7sPBaWqBa7xOkUfs5q0rzz1/7eWfufGJT9765M89d/XGBlMTI2jS5tkXFpH8nCNVgNxGF+5yVHV1rffiS7dfePGZZ565dgKkiyEl00+BK61BpCJaIfbQX34QUqeK5DArLaoRgpdyd4ryC0nEDtUePaZ89IOBRobBsnwGR/Og/ChUujIroOGFoCR+zuDSiy2eMeKIRsHLeMt0n+WkdiNnzLKkhQL76ccqBQjT5gdiP8Hk4zj1ovWz0QgDkFyRxfNZQV60xIvcL2anpTm3D6jZWFXbnwFWCDkOsckCJlagMop9wC8iAxMQ56zKJ+zoizoLDAXHKmZWJKrWC3QVQc/RauWA+mz75XaFCePK16SkpOsrlXBwJZXuuMiGrvS34q9exHd5hUTQMvrK9Ume90xQUUpDyk5WISk+Kc0CdWv0rcq5UeJn+kKqleZTnICQ5UsHIb9C+AvyVQxutQvkjpV32P7U3hM3X1yEpb0520wsNzGeSfVwWDEXX9fbO+uhMxlPYMJhowG2cBVVNZVWeScvWgGeHAYLUQpZCBjEUDwwBTGL/LXOuuw5Z8jAOLSDcj/Kfipo0iCOPUz/lLbqoSUtSkqWmFBQc/Fxl9lpIjjMgqMlkgKzzVwQL75S76SSyX+qXdzO2E3p8Jrw0H0uqXEu5WSmVIhyVgJ/2dY7Yiu2lm5jd07O1eG1m1hOnUen22VSKohF+CXwyWkc9VcqnNBD8uidoBGpIgA9ToHV53gV216nIFU9SY6qhntEk1k7w5Qp6ZalYlBYAi+KPORYUzZGQ1B/MBiSK46xiUFvtY1AFXIYKWwTaza5ZLm9T9C7Nv2NiMyGzbYh4HGMTOooGh5qS0aE+En4Sk9PkXH945945r/7N7/+e//Tv/idf/vb//rf/u6/+je/86v/7Nc2L28CNa+vrvzqr/7s7/zur/7CZ15otBex0w9yYt55d/cLf/GDd954eHIEwIrp7YXx4smtlzZ/99/+8u/8m1/657/1qd/4Fz//m//0F5595ipex1BLW7UlRIhaYgtHGBEkcsf8+JVr3Zc/fqO3ar5zOH/RDGs8c5LVbGr0SqhGdpl3pMtV/sflKrwHDjULlB96xx38VjPOokgDUJULa7pPtFgOzmUGcUiQpxx0GrA5nlzMeF5zy3MwuD3runWG5p2jkJ/e8tQoUE6TTiqap/aaekEVZTSnrZXWS8xzhoH90VTbVJFUuQEIe/1MDg4ApUh85nnmYkOaEJlqxU9Nr2nN8MjcVPDN/C3kcwUWrpfjM2UV/JTblSEq9Qhn/2LWUBa+QgM1ifrLfw0zQ0iUZuVS9d3NUSbJkN1Mg+yUmy0jxYQWrXABfhmzGKhbLXXVjxiCJ56ZoHA0lG1ygoehn+znyX6LZ5gNfv7eOfNOZxZGoikbR2Fypc/zwRZd6MUVGWRX5ueJ8/w4t1DaaDFDIlmNQmKM8nSWJuqAUbIJXFkoYsrwTTmIIt7Udh5FZ6jXk6Hyr8mACeURUPKjkCm9LFU7p8YmjpXfmwsjjODMO203YNYb07hcZ4PuGA8HfURYegAAp8IlGQ6eomKON/kTPc4Bvh0iFqKQPmoGg4wNVGIbszRtG/pKZ9tYI9rjkPzcjnLmTrdPV0DncBHZRkIXY0JRT/gliRyuCPAoFas7okh59iF9lovYMlE5mmJVXBpzTmmN1Ka2JbL9suGnw2mbaqZ08a7eQssBy1o+SyRRN/0FjI4lL6YxAg0zm4Ml4dd0uEVV0kncsHhpG237nDTSWQIgYmPGoyPEPsA53V5ZuPxMs7N+snKpu3Htyvt37n3v+689frj9d1/8zu//uz/57H/+qx++9trP/sLzv/V7n7l2axUD68YidokcvP/Wg8EhKoM4gOPxwmnvcuvZj11q9Ibf+cEPv/b1b371775x7+59rE0SM6JmFrphKg5xlsu2aAn73Cyc9FZx9eD99+/fvfNwb3fAXettn8/sdIxuqAm1Om5CaWgwJs5NDs5CHCRDPlZPkiNVxH7PB0cU087a1eKR8mHyhjwIhUhqSZsMZ13hSWXwyGNZ3Vw+Mvk5CXyUqBeUj1ZeOSdGmUsE/zHfFPIHeiU9IrWtHgoa/4hokNb6PVl/VSBmuLKerCg1sMZPWcNXfuCdtI4OQ6ROnQErbB8kTCVTf/npMVNCyVkEooDSyE3w//QOmRBUCTK7tuIoIuzTZrIURouNNv+lzRox2imtenbC5DlHxruEKbeSU32lXwpZVpSatJGAgy8bLBzV0u6OX1K5pdHSRJqstSaYaYoy9QUlPezSBx3m2mHDzZXiaM9niFhJm1jx2O6gDLpDTlwPtVR0ahkraF4ZJ6a4zXuOnFBTd09ZYsRIRf86/FJ1qupz3leXTCWpcdXsvRGvCAyXGbLwZ5SCk15cZdeZYyHdJgxGFmXPSLyCnrlaxkolZnWJ9buTLOI2W/5A24hEf4PhsN8/Ho8sJs9iKxn2ZUWF7ZRvxQO1PeKRb7KElBzauDddNWE9Tai0BscwJhJwj8cW7ka7B8xBVoBHTCBKqtW7Dp98urGAsKKD58pJay7YPhlt3ICZZPyCCXhAKf0iSrFcxwOkUDESkGyXV7yH/Af1c1ZkoUITm1WHUmTBQI1ROw8Xp3SLMoq6c0svryHdTwSXXCwjsWGTPSsrUBzcg0L9842L0HrMoIPGWFgDTIl12S0EvpqT0SRWdEttjyGP5XozHIy78EajYUit9RMEXi7VpVNs9H20dATHJZyEiHRA9y4vt9UCIFkgSizWgtMbIaKntlL/5HD/8OGdrQ/euP+dr7z22rd/uPNw/53vP/rWF9755uff/N433j5aGP3KP3/5U5+53erAy2n7gB/sH54cY3EP/b4IoDUAi3Sb/TffuPvaqw/eeO2D3e0+57UWofwsdBLxpEdYMmSzPmaruSAcs2DQjJjiHwzA58erq2sI0sBtgMNJfNQvfA9npaTsTC8acUKOHQQmX0FiAPaHD9FcahJHhbKWWHiP416fAfdUUPLo57NMxRBzBhrAZdBpz8QkerJfciwnFVP94LBSKsSEz93WoUyKi5MllNqKz7nbqjb+TcXOqMNPL1coIJtUI0omddjvqbc9BVImOPtEZSW/xVOsXgGMZnIxpUg6X4d/kKovHwuRSwiv9CqI8EJF+SgxSqjoeanjdshLjOp4TFYpKLIQyqRTDgtN5fBCQLiiarT7Bum0B0oNEIfVoWCmzJQkFO12KsjhpisvX1gX9sobTBAaM+kElh6SZeVNGbGCvIhhD7cl4Qfdw4qX8OEvp5W4BILrHggUZHVV59qZaF4S1dtDAuWOcu/zvL30Ee4Lle9sR/Otz0IzZxddqlB1+9T747YKKCkxilwbRR1IcfZ0qUzinpnIspQdr0ka4DoYyECzFuWZRS7RRB/Ce4mP5t7FvKXN1BkDwTgjFC83HBXO1owGNB52WBK/usUlLxlz21S4WdzReDgeD3ARV1B/5j40KCABwGfLOEUWjIO+zICW8YFaI+jpbOnEJek8QToxGXf45FRJFEu7XiIp54hp3Zvq4USYDeLyiLTKIuQwCrU6rxBjSpLEqfgYgwRX0eJQMSsFkhvbAOdZm7g9oHukS5pM51LqGcAvLNlGEkdbuM0RO5G8NpEtD42cpZts/ctyfUWdFvJqGyXTD+CXw/3xww9333j1fWQmN89oc3FlFRlLEWBr3kE0FMyFqfPW0spJf+n7X3v9C3/8hftv3+81kNp8+WR0cjpoLg47pyPsnXOCpeg3bl1ptZpwc0KLNhGm27I9uhARZPrpCN9WjoethXFn6WQDG+ogEaZCtEEQ1BYttGpzm3jzpXIl32hwerB3ZKhxoYmhU7e7AmLawCb0UVJtNkwy+YxVoJSlqjYwWgW6czHSeEUYz7jWQkqscx1pxj+CpcXBqfEInOTiqgi6TFlq/e4c4kkwmWIz/aV6s9hKfHPOLFCdn6mUxAWTKGcqV/304o+BAq40yjcVeuGpV2D+rpd2pg6SevIUHk+9SjM0mnRqtsuFUZg0oiYX5vXwSR8LLYyAJPJ8BQxMt/QfuV2zTHtx3aPZ4go3nPUz/CZqs1kIzukr34pjzCmYhtCAIxP1LB80VUnrLyyC6/J5kKB+lg5RIQVqHVsVwV0oVBSLJMBJ9l+zkLT9lo+AW7GZsedGiDGRwjoXeqZKcvMf1OGZjKmiA2uabWJMdpGumtTsZzztRnuWwZ/zvdHYgAC58aqMRL4srBgSJFhS51LHYxRKAQt0l3p0vkMwQEulnWEYMULE4Kn166Kikl0V5Krxk8/mMZcgb7I1NSMkPhwZ0FRAWPWg3fQ4SCdCEER2VRfleJdzES4krV3wFQnwYjLID+WorskiJoqytv7iiPB0sqst00YGgtjwajXho7JQvxZcdBX8yTFepnTRZTPJn431tFsSF+hD2fGOHa1JNpDL2LJAKuIBVqPUPJJaeffxybSHZsiVnUseNGMeiHAIodGkaFvRaZr9wDpo00kWsGgZeW25vVSRBqDp2XK4zmqw/rov5h4sYw5mMrAXzzGWzPQGWwt/+8ff/aP/z+e/9fm3Bnt2Z7e3dOPm+sal7spKs9sFZx6fDo/vvf34e3/39uvffO/eW3e3Pri7ODy8vNFZXUM6S8x0m2rr75+8+4M73/7S99/9/r1TuCkxZ99ZWN3srG704MBcxnruk6W7bz/62udf/d7X3xqZe/2o3W33Vjugg6W1opcUCg3UMd8lps5XOr2VbqfVenBv8M6bO8fjzsJpuz8Y9ro9w7spbniaOHtciNYpVQ/5igsKhyPRra39ap1kh5yKhgSTj1IDOJsm8Ov0WfKWjB/9kkWp8vQVPuUiH1/jlcTHh01e16cQX0Qm++nx90SBpKdk7uN4iq7BWsMu2t2h6KHdHFlmJfKRzP0UgicvZqHjDNBMM53TTIOLayKi56ma8rimzS6+pOmJuKQGN9XTULmaEU44jzUKJhAWtqgpumemh2eV5kRmZBpRPULfFUd6HT+4t9InWajRvIzgQBknq5vQpPODD6o53jD/Di2XB/anYH9C3PNGv9NIOsvu695y+dG8HXIhtk82fpavcd63kmzEDIotiCT5uS+mlKRZZB/Qgc5uv+3OEqTx6wUqErd6p3NNrrCUuIvLceuIq2RIIRhWQ1jOGMJNlfANl9TAzlmyw6OxgUuurHeMNyXiUrYznIvRIs2XG0yNd3GxMyapbbE2p1a5esRGvNMOledOmIJkWbgy3Sqc5iAIM75YkI5sVpQ778D0iDj+AoRnU2aAUDpz3S1dJe9Uhp3s79RBuadcK1Md6I+NUC3vu6XnktPXRpwF/4jUlaNqj+InD5bMa76qwNtu4zarfn+uiq5ImViXYL55DD/00cHJ6WjYH779+nvf/+YPH93fRjqhjautT/7Ccy+8fKPVPu2uLK1vAOGfLJ0ef/DOvb/47Je++uVvPLj/4XC0dfNW72Ov3Lh2a/32y9dXr3bGy6PRydGr3/ngD/63r3znm28PUfjC8e2Xbz774s1bz17DnUCrzeWTB3e2/uSPvvXdb93DGiMsIn/uhWtIijQa74+P94+OUZ8BGHI0NjB4dNLH1ju3b19vtRceP3704P4jbBTe7bWOTwbY1hGuUizWDjJy8jtGCeo5jW3kl6n1pbRo/tU9lvk2fBKUlKT5oaKcsyVTvDGGYzV/Jl/hR+VzcVUY148Kc2H04PP5ObjLFIbP97MnOaYQR0RURI53KvknkabgMGkcDwXzmLDEZQWwoPHJwMCYKB3F5+Kq7GDtVNHTLcfUltYultDEcwrK/1EJfbuAVqjdmspXFt1pZ13nxGwn7YuSiVbo61Jo3Vp5lB4mLu5LqwK5rFhriuunowRFk1TOCkmcvlQrRf9MJ4hucDnROJedLEe/4yNPtxaWKW8beAEiV6oo/Kq0I26TObmAjBTaHdhejOwUgjiqhxMuVTVF/8SAnybDhYJdYCHaNI6etNLjYmKDLvUS5cZ7bAZsYysLJlSNrKcRgJZIUAhwiSMrIkMiCJPRL6LtQfKSTP4QCrsmOPaT+kbTTMaZsaEvE8x4whVXBp7Sxesqu2cPm4sRtoeuDS4WdIrZi12E4hnL+UOauTPb0rPAcjX8EbZD7h0Sx9nWQr+Y9IQWO0hVdZYkoqU2eTYhz0QjT6qdHjzrb6p3kBQemxZ4yBkmNHUB1MK9ldU4P+ly3ejqhQoLTYqWn+GJiYfCImidpQWIwcdmVEsaWyxnfOLvwvwxU8aYzbV0RwbbgAfQXnfNscKGFtgg8QNe6LZadS9aMqNR7DJxaE5T4DrDnEnGLxYBbJ9i3UWYBtPMbk2U6pO+E5xyYHsfsNtLY2aJ9Sz9iYFOWVsGaJqLnCeD2uSlZLAZsSinH3yZzkK/3z88PMTrgY/wJsa3wZdppNPilKSpXKYZ62bJcaxipi742bPJ22bPRikFCaK6PpRQp4E6zVYLbksJtyE/1Jba2/rYWudKOziBWTAnhtkmdjpZbKn5g54sXetzXU5VT1td5Ymwqzys2lr/FZiAEmZVLWQn+SyNR9C7WGoNvx0SOlpS0CTF1JxGOgeaCRGmOEFj0RwKXgAB8+6aVqAoSCCEYYHLbV234XIw0XiMbrLuJG9wlMmqNtuNZ1+6/HO/fvPjv7r58q9ceekzV5//hSsf+/TlT//TZ37rv/95xEpuXG0eL4x6K4svfuzycy+urVyCI/HoYDg4GO0vrAxe+IXNf/57P//yz9+GV/ITv/jsr//2y1df6C6unO6MRne3d/ZOBse9oxd//tI/+51PXb210uot/fI/+8QnfumZ1WuN0dLx1v7B8Oios7bw8Z+78Uu//PFeb/HyleVrt5o3n4V3cwlp2dcvta/eXLrx3GJ3dfjSK9de+Nj6ysZw48rJyx/ffPbZ9u0XeptXlq7dXFmFs9OiPoyF1MFpXohc5AibrGYyktiBHKFQBHa3+XTd8uiKMntwAZ2ikLnazoVDsiGHZprZNjkkS4ixhTjLLa8gKRBSZSQ1ibMT0QKUS8oIjQTlkRVbWP6t3/j1SRteQBSZqnA76Ac5penoJ7rOeqrCmgQNerp8RVmgrrtQVd9a5XL/VszoJUVUfnAdUTybnbJVRFapUvmuoqqFrvNWuCDNuD9VslATpN3k/RQST53o85A+9K9RK1dHVGcNpJ6tCyyUAyrMKZ2nm405YsAiBad+Cs/UJPUKx175o+S4MK7NZhuSbxkeHE9460rNqM+oHbkXeyew6pgssKxyyO9lMc4UHv5AFihYRVcqI6CSfxLP1N6or/orE4MqHo2GO48f7W09xsJQLA+lM4PWPIwoqSmfACXb7BEJZU4NYizrTM4sCzrpIDkjvx0lKVxr+KUMX54ky9S2RKGKMeLYzt5hr6uMC8MKBs00AyUm8/lhaw//LwlSfk4Ejw8Vagt5WKleRLQ5s7EUkE9+iQ1LDueq0sCGlj1YK0nJtuwihkkR8xKB2jy4yYLFxKkZRKmeqCTzrHo3OTQJkpx/ouv1vDeW0Qz+Gr3QX+z/MBKq2W73Gi14mFqY+2JThMhp5Vx2Z4pzEm09oI6wBmkFgXb5YPK48DzmzvchgrO51i75FKx4P2w/+ZkNtCUBxqzM2sxb+Ju8GlD5ttkIggeRa8UGTiMLVUS9tHMbkx5bSjtyji1qwRpdvALV7Ha7ZUjsDMErYEeSTUFRTzcjdjW+CUeJSb+1InwqgjSMezTfpG30Z+F6tJoG2tg6cj5Jr370Tii0mVCR6iOz7LqNwgnsvdRsd+hkM3Qy6GMFh62pGA6RNNsqDGKsYQlFq7O3s4PVu7ZSj3eSn1gHTwNBpcVQEuN2MSVP51M3cGItbo/J0D+8ff3SJbinUBEQACvSkUXTnEi2CQ0m+hFn7DLGVF6u1MXdFeUQPFUyuSsrNb44hBscFnCWIXVEwc7cpTrolpBElOksqILYFusDpjg46rSXWq3lZgvQ3EoeDBC5egrYhwF7Y7nVbGD5dlIC6sSk2LP5IO+BzoaWl5ePez1IH6IubTW3uUKlHAD9TxZe/+7b7//wEWIsO53Gz/zcs9dub2JcgZEnC4CyWEb3Xb2++fInbn/85577xC++iPOTn37pE7/w0sufvP3M85vdNcxe27oZ27u9ubSx3rt8ZfXK1fXnXrj5yief+/nPvPyLv/Ly7Y9dba9gs8ejVnf5xjOXn3n+yq3nLt989upzL918+ZPP/NKvffw3/vknn3/5SrNtlAUMvHn7xtWbl288e/X5l25+4mdf+PQvfeLTv/TxK9dWsfn82nr3mWevfPKTyFd5BcGd3ZXm7duXsc3j5uVeo3m6cWnlyrW1289du3Z9bWV1aXWtub7Wsd3Dj0463fVu9zKkkCxsIxUd9KZLzbrTMvW2IcqY/KEF4qBCNtqgpoQujwrtUsEnDitjRlzxmtntTUwZyJNWkYfAYvnZYaoi6yXmMuGuuJcvhizFLeRUWll33NiIqyIScU8BF/Lv0tOlFPnnoozar+mXuuzV3lraXf5UsHtlomZWOfNcn1LzajVEH78W1klf0/VsFOtNCJGcuG52mCVTm9LgKnMaxt+B5FIgozOFOMIPWXcp68lj+sSQbq4gy0YLxzzIElVNyFIYArAS0ShgZCh6V9a5MgXRXPdNq2ZcqxA5tTDJBGEZBHU8Gu5uPd7b2To5GmK2zQG3kKXMsxxnMtTmgXQ6kNpCRdZpQhri3ERAzzOWezr6V0N5NY0lV/hKqSHjpPlQj0gdJ2RJMFG4FqKVjpz0SFQJTxYpJzn2kLASIWpUNbXfo/b5R5+AFlqLKc7gOn8p/pEhkSpghiaTNs1pmz0mK6YqOVYuECAJTEvsyNIhI2mVgKATnG8ypKgyS7TvtfCqlMhSakYAdg5kCRM3DVk6XZwas8SZlXYYZO9T5hb1oICf8FA+somXAZEG9w4tb+QrKbvwW1qXZxXPdMQ+m3WMtc8w7yeHg/27D17/6jexOfHa5c3+eGwcAFxjnh8iS/UKQiNhy2351GKv1zsPWVZqnhhb3g1xKeVNFGAFzVrR5+GmUqbJZAwXFYyLYEou2xnD/2G+aiOh2UY1PpWmYZ+KJanciooM5EcyqnyHuGLIEhl/gCqauM5MQ31z5QIHefDG6Qqyb7cNWUIRMUkN/YvSoiSOYjDwD9CJqVxDWj5u1zjK7xJfYZGJuJ1Krt3prhmy7GIpibmRsVwZaNIqMAIc06S8mNhFfsJ6FhQQ9LRkQHpphTOokVQfhZAKKIgmiT6UM7VCQTzspugPUVdk5bP0K2PsQalG1TjYPm61l2yGvwVaGTsNB2gMkCWegsDDYdB2S+GgnzCJNI0+84prMGShPMsnK0CWNgSwd2mSXQKLdrzzxofvvHYPLhPgwo/9zI1nX76GDcC5pk8dbW4ZpLpsdxvIdrm63kGw4+p6D2nMO50WhgmohWUlbrTo6kWA5MLGRuv6jdWbz67dun3pxq11PGILcrBk3GZnFlvt5qXLa9hu52Ov3P7Yx2+++Mq12y9sXrqCMaf6Zhm+uU63dfX6+rPPX3n+hWvAkTefudxbRV50uBKP2u0G4OP6ervZAgXHUCQb6wjxxNofqy/quba+ihkZtMW2CkJUp6mGZWxf2Vu51Olexq7ljszIyuFvt+7QYpxQDlYVahM7JPdGTT2sbKkEefiBxNRdGVhamAiLTGiSP9KOhVZRwdJGfI1zRgVYmpjaTzbm4JpN1sRtpHL2PYU4y5LXf/r5R0sB2a/icCWuIXXFbhMM/QhqUzEy55VfQVRi9sTD+jwFOZ1X6Jm/uyWTrJUCU6FasnO8gxotTvhZbTJBclWhtH/RnROH3hW21gU+LF8FWHCgmQJOMvKfKHIarCxfXQ4GJgW5ihbmYIUEUhMN3aZPGY242RDRpFSUA4+Z2jQdnsCWOp5xeGexJIopQqyCGq7kqsTJKjXqmn6fev9HYilV/0J8f5H3SYeL21IvubFwBU/y0hPkK2nd+WdBfJrwwo55jfHxzp273/m7r/7ZH/7RF/7sL9794VspnK9k2fyKwpVR1jfJbOL/UqbiTiEGY16PlOQ/CffKvyEHCbOZ0OpVDq1L9cQntupLM96el4pEkRwSp+pGRV3KpqowzqenzCf+oxSNeVN8C0dk3h7Yjo6c/g6PZL2TuLqkrpEmNZgec3w72dExBLVxKV0BWj7H1tCo+zhd41WfFj+DXzSq19Bj8jYm2y5yQ0bl9FQ6YpSYhGrWCxWdQVyvgBgiFmA14m9GyTCwRdiFfKXhk79O+rQ8J96UKuZcKYasMBu28+4YpsNPWHzVP0A6SbwpKYcIRFo0D4VxjpHVwyr4lRSjmwDFWuDX8tHpYn+p0W+2h43WcLExPLWtvdE7GFGYlxltg+Zqdpc6K6edtdPO6slyc4RVP8hGybz6TG90PFhujNsd+DjHre7RYmN0ujgEXiS6B8EwITY4WRwsLtmm4cwTZ3mzSAqwIfISjOwKuQAvttxsWCjebIakB36k2Hg36ukAeDE+zZLlV3hHEiX1hW4SKiUdCCEzrJTjM6Q0JMxlSxKW5NMDV3zjnhDZEGatxpTly97OM/fg0Xi/5E5SkYOOBAuCT/RTeZwhLf9ofko617Qq5wedPk/ZEJF547DRceDGHw16rPcPEtD6hlkzNpqf7FCfD50YjgtRuS5J5IsRc2LQqRyiAbqOKmdWyJ56wZRiuPplo11iJa1utai1hRxMZcUQsUi/QyInVKRhPa8otaQnmJxS5YpZ4tsZTGcLI/VBpJBQat1BDhM7j4UK8WTzq6ROr6ao2qtUvyShteqKHDhlrwNwGwkJ+JjDSK9EuhCWVnK7iCtHDv0rtE5i06kuGYV1skbUJz6MTu+lbaA1pUWhw5KWODqyZmiTJiVF1dNh5CeI46RQWER277gST6wiLcf3VvhtKnOmiwVTC3rlI4Ye0v2Cq7KC6SFBMrcN/NWYAvdAvY+PbC4V+fIaMCSWMc87DTyDrTy233z7i//ls4Pd3Ru3b/WubN7dfjQYDhB9gsXW3JiPHVRNzjzZEBekiqXPA5iyaf5s4lL2JaXKah32sDA/jiR9xQCxIU2tY0ut9zYBzAtRJYxUrRqX2Oobl1AFkxmqdjeoGNdghU2IM9+Q3S1XuIoWAnVnuvAQBc9n7aPVBf29lT51UeVkLqdSi+XakQjRrQbUQJk0BKYhQ/YJTXBFRQ1W+0T+eZMR7drAhvnclbXLvntK89R19qqwC1ZFCmDES0UTkmB68fHa1ERJN3kP6T8tftom/P0ig2zRqkIqVUCoCNc2ghqOOsTkPvZWVKULIlnHAKspF6ypX15aW+vB0WiUPDp+9GBn1B8i+0CMOqBXbPEiKtW0hEANKCemSId/lZrEAkPNT2vda05xTFXRk0cGExI1OViw9GcWp2zeXhu7cZ94S1pp2ZUYMcwQE0yvHQGbKhLACGoshMBTGy9YXvSFBcY4WEmY2beZBdNSGnAZa1HOj5k0VQTkaIBhuNS3vtQmdzxzfcggCP6pID/FLT5dbgyYYKCom4/gOXWBF0Kt6mJpDXbU6Z3jMmSS5OM66hjhU53poORIVsBdZWJOu36Gz/JsL4fX/2wl+9/Kr45SkrKtmJOPTgS3wCXKrxTqIY8f/UVPt4SCxavVnea5EofGIYafVcD0aupu03dGKJoVN9Ou0fQtjYkcScn223XFOEMqNKFgfwQ4oxyrU9LA59JqElGZKaoe7vELxilx1bnll+Qy+8Fm2Jn8IEGQGujUg2X11CwjgasO90N5p1Q0wRScSLK6+hFML6g0S43I30HjJcrHqNfHvkLatnzStFqNGqqY92tNnxacVHfVnE1TH15UbxIsuPCRsGOttOhpp1iBIzMPiB8Dm/FOm8Y+PR6djIdHg6Nhf+lo3LCpbQtVPGKYx6MPP/zO33zp3mtvIoPiL/7SZ/71//h/+sSnfx7GDsaMZrXCtmrSVPEKzq9warpTpfhvcQuFzQ/xQdxGEXLkl+ySmDI8d+H0ihq51Dvec3NWmFW3g7FoKRtMPGHxmvDd4iGFTjJppSExYDELGsLu0cb0gC62Y7M5wUKevcYWme31J+x1Hjur8109iC5c4WNxpFx17ohT04Qa3NVfGOQ8114IRDKtDb1rwCUM5DXYmaTchLrOvGXJ8aP+nTrekyKU3IkDTZ8gJhJ5zTVQpMSyX6MMhmjk4XEGNwmz5EpVGpqhcMiyKmWgc31jFUuqdTx+vHN4METzfXDkflJ7v0W5pEb7/DsrpnGtEd6kx8E994QELwAyWqYA7I5zfGyriAAOuQbFYLF5JyFeoIB2kNIu8Og5hFIgGpiLVZhMHgM9aFr7dbHxxS987YdvvIdwSaBWYmObaEcP0WGNf7kaiSTX8Fx7jDIixKLCNIR2xOaazeGfRC8RUF8rpjFwou5RXKJKUx+p/Bi2uSj7IK5alM8LEFzGcK8AkpWPGibyf9aGLypVytwuqCrHFt8M61dYZOad/838MAkpnlbTpcRzaRJ0DkcpTknDP4EtnLeONjKco/jgtplKcxaVkiyV9qyUrjMqSv0bg3zdR6wVmsuH8sKf4QQpFaPpGElINFFwy6ZW7LLtoovz/PZPbZ2W8NXOOQorW6zIbv0t55fTxXOt1BT6ORsl1ZDthC9OLZclSvWT4+zX5Pw4m4HEmlSvcYRJkLZkUR7mRS9pDhpLD06+IjRtGk3TIs5JAyrhefn+KdwnXlQbzz2EWfwA040xN7c4Rvq+5YXj8QFWrw6Ox/3R0XAEwDkavv/DNx++9yEmxLfv328tL126vPHs888ZrGTKxnRwYk+G13qCXh4tgfHDPS3hi5ijT30OQVsBnqv6XBzNhW7huRb/Z/gIoIGrmZ2zs3yFl9ecTclhYpbYd2BMQyDdYNYavIRq2GZ/UpUUdsIyYjHmZWw0sLbGvaFsY+4UIScZTPschvPcpvl6KkbCyRNkJpqbW3PJlPSzYJELQpB3Bt0YXqkZGluOBDTZUtpERpwYxeFXs3gAVTV1ll4jWYvOltyd63pn/zg7ODTBY4gURDSkzYbT8YbG6V2+/2Pi0gSP3C+gMeF0EXNdLbbJWoHVXjq9tLm+urbCpSFLDx7sP3y4BVdmxHZrFgWMjZhFJDPH3+Ks5JiTWdQffwk+wJHfa/XWehsbq5u99kq33UbCdEytd5pLyD7ZRqBso9tp9Bq4ETPlXHJqaBK+1GUL3Gw10Q1abmhAdGGh+ejh4e728fLCyvJCp78/Wl6AP7M5GCIdEnJnGT9yHzHQjbk8TwBw6YGO0R2q5JDRR1TyBWYAWYqhkOJMgxjIkk5NJ31Y0hi21fwHzqdlSIm/XPhy1ql0s8nEJmnTpZ/GWZ6tPH/Cfq0ONF1v+Hzi/Bb1x9EoaWd/UwKJ8mDM9gOVAjMnmpzVGOPvNCvn4295HzUux5EmuDXlSj2YPS5CAaw6YSWh5TmYQNrbRLoYaF6M3HNEXs1V+FQP3FlVUY9ViRDqLT1HaggIzofJDCzq8Psz/Kjgc2pSTW26lvX7XZMW4/TJRsQT9EGdT3l2KJGKKMlFXD+Gw2FV7U3lVUzrMX2IX7Ohg3m7LMVBAxZp0N9///3Xv/jFP/8P//5bn//rBYDLoxHYtr+3/8Fbb42HB53W0sM7H/R3d7HGDg4ZM2fug6rkW3YAZ8OkbH5QK9KYxs0NxizHVm6B8IoWSIWBrMjYGWSlrJgHkduxaBkK0/uUPciOcdZMBlfzq3kejxBOYM4SHtlm0grJENzMDnU20cLrkPSaxyxecsYwWiT/zhk8YliHG0Yz2s8fEjndd5RAJd5YhjCltk4iVwPfDNQ01xe8rFiBbcuJjFDSSviXgFqczILLQwEnBXCr/BiYIBVFEZUYWkPiDcCsymTJ6Wf3A9aRTZJZ33/T5xnOkqoS8wYOFgK0DsJanNVLayNs83l8urM1eHR/d3mxbWMhayXVtYPLgJg+NiiCy7XQx2OOkr6yTEYfvn/vW9/83je/9p3P/uGf/cF/+i+vff91DNCwi+Sj+1uf+8sv/K//y+//p//4Rz987d3lhfYH7977+le/Mzg4Ptg9+soXv/3m6+8tHC1+51uvvvrd1/d3Rt/6xvf/6L989vOf+8L21v7SYmfYX/jm11/7o//ylb/+y6/ubA2//Y3X//zPv/XBBw8ajQ5WqNOJjg7FVH+bKaEsoF+jkfBWynPp695i0k7o3KUgsaU+1GLhEnJ0J2gMkEJYvKv5FoenYnCp3Xwt9IAkb8qpGYhgnahdCD5NhIUWTzljcGOdk02BO0lC30WsWHb/pGAYfWCkr7l4KufMQYxC0CL+LJUlo5RPLg6bcSrxm8VdxJldRDN1XLGLiYe6RWzTvNYGEA8ZdpSpUXVj1Idox0hoP/O6DXPRUJFWz9J/kN6eFH21L/13qQ6pm1A6+GCVCLeWPthcQOE1qbijFPs3eRb7u0AaFEPNHV9mHuVLwz1uJDFXHaWIiNOTjNiFdNrgzlNpWumTqtYQgadBrMQ4upcxGJUEKamh2gqHa4Bc0bEJzaRxvbdBfjmbUdFWrkIhFn4jaStLcUeEUGhFEVhhMg+KyHRlXz7sfM88VC5dE7V05a2sdo6JVZQIZR1jVEbfWHHJV+ETcZNKvir4fN7omxsmDVRoEF93xIGBJ5grOSpvBWSENDNk9cAH61aLleSMntqtXpD/RgtTZC71qzdAkadkNgagiovso/Exx/8gpzzoIRpadavX2dv5I/81r5FVR7XX4elI2Wf2mlhRoZnM6CLeSPApTvDVqRWfcdmd6TN7iovrwjuYfnIgQH73OEtDu1gmfXwMNyROS0/DneGPBkM4jAb3tl/7w7/+8v/7//v1/+Xfv/NXf/XtP/2T7TffXBwgnc3pwuHJ/uPd45PR6fJR/2Dv4f172F0O666BLDE9bK46p7ATSuwZqsAAg3dKQiL2QQhmarv4sPydhe0pZDkHU+tFBAxJ8UehMfUsFjZAY3nyOD0gKxfuEl6snKXtZJSkUJ0l9MSTTGHDMn2gQrRn7GXPKTYR36mbncHIlBXNJgYhjyCmk8ksLRulRNgcomkze7GfGmiV1hanTNUpzIRfLCLBON6mK12AleVDgsu58vIkqxqo40mnJef3jblJ+RBzrRqk6Npp4u9R3GR4ap4UAxdaihU1y6yOEmmINdVTDAFn7ierNffLJlYXynFYI9ALU+tcIuqpc5/IYxWVgXlor7Sv3L7SRzOXF5G26cM37w73sY57GRkUrdK+GSy1h3RM9sNThwailujRbtiibIp446033v+D//S5L33huwideP/t3T/8//3N+2/cPXw0+svPfudrX3oNsnbvzt4f/ufPv/Xa3Ud39v/6T9+8+/7Rgw+Gn//zD1//zt2D7cHX/vbO3lbrB9+7+82vvrG82Hnw4P7W1iGQIybE33z93gu3X3lwd/DmDx7c++DgZHi00llDyn/bqt4yCx2jG60qdKxblCOpxVlli+bEuMhjh+noJpJh9Kl3L4fDWJQWHWcxojyZrtlQlpWgBU4ErJpid2En+4uZuexPLENFZwED4HBjcqUflQBSsqrI0r55ViO5LAsVYXwtbjIf7zTNUR36TNctxdVZ2kfFXLCwpOOmv3au0ua6aUazpP+yFjy39eUNosQMetRKmu+u814f0x4ZSMUTVCJ1b4woU7bRP89ZG2W6Pa9S6vVaL2iqNXlEKqyRAFJY/Awyprxr8v1TayRlGWMzhu17yrSYFcodbThJSfR4KMeHW0ONDgPAqT4X549Jgky2LCh2nuCwuecw+Vy9lKvAqf5qGwkPS/1A/FqMXoLAgdICUus2Ha54WFki4LKNQs8VnM/+ct+ZakeOIWjg2F6zPOUhYF1U3g2kvyvzhsmKh6OmKrtmjfLovCzlP2x/BWOdKwCZMgJndPHIu+JecMOQ5mqigwJNw6JlJh9GHpfxuHF81F1caC+cNBBKCbt0ctxuNPcfbL/6V3/74BuvDt//YHl3++Dd977xub8Z7e0v2IY1SJgYoOzk6OG9e3ghkoPtbO8cHh5EWu/KhKkBhwzlU6ekDjpfhVIqKrou+jsAWSIkL9CAqXt9vKLZ1mDU4mm7RynQHTLGegh/UsMfGb78WTezQJ/0VZSd+JDirSg0c8FxHnmqEKXRGtnfTtlKKhLFdwZrV5nFbiCU9fTvlq2TY2l7k7NMmiVx5fL/Z+8/n2TN0jsxrEya8lW3rr/t3UzP9EyPwwAzAAZu4XYXXCGCWrkIiRH8otAXBcn/gPwXFKEILRWkIihqKQZ3JYrk7mJBYGcADMa7njbT/np/b/mqrMysKv3Mc8573swsc2/3DLAkst+um+Y1xzzm95jznMRQAyStdTpMpySa1CEQHDZkdhjaOsvxz5IsLSI8Gu5+brZwVi2PzmOZULjDMyim4ytp+iQWDQmQhjRxNHXCoBdzWLqd/BtMU2u6efri0ngb29p04Ze//sH66r11pMp6nawG1sQn3q8JwyxPQuhIXONUMp8sXmy2s4f1M5/97Mu/+3t/73d/76uTBzNv/ejGd//ip3ev3v7KL3/5j/7RP/xH/+gP93oL3/vO29Otxb3O9M0P125dXlm9v3v/1tbld273d7Zbk61337589sylr33tN776q19eWpoGk964dre7i4lr73b27txe73Ymnnnm6Qvnzyt/QGsiWSQUPkvsM87BcKalCFgVwcKO50zk9dZuvNjGnEM0mplT/eK99CbItDCDs2s/3SXdKNjGdO250/zL8goX6uBej87VTK8qdu5bqG2JP9ngx7ItTk4jH+uZ5qG//a9fcDtD3hwipD724QpnxgmyLSsZbVP98BZmUeVz8CrhwiDiObxL5ZlS6GITy81ANhmEGELyrMIWgIxi0EfmIr0IktyqW4EgSjLoVZfD2ZLJUv7YR3nohj9XorJ2xyMihUvJqvKy2j3jI6IXSUVlx1/StOGQTmo4ZXfnqfQjUoAvvi46Cp/4wFq08GdbMShlULAy0jHjUjp2XBebGpjeqtpKqSQzbGRl7Rtw9DiAzmccCyTrk+XhoHqIIlQClVVeBZ0CcLwIBxFL7jJlcme/vzO+12n0d5pb6/s3bq6++Vbn9vW9zlq/t703vr/T7TSnkBo2zy1oJqFZkXLZf/+nr7//xk/H+t0WEsRarI9OR0h//9r1G1tIxNzrXX33/XvXbxq7OWQQm3XoDbwKXMEMz/KQXHWJxERyjyp18zDHwNmvGcjFMbRwIFa4UqMs+BlrG1ziJA6u7yUTa42ONZwcPqHRXHSGqZc0P6oVbJo8P6zsYizLhR/TS4ZDuw4G+EIoqfd6Ejd3UP4AuzK6XlDo9/CUSvBw6xQ5Ky0s6MGO3MJENoa8EcsggxDQpoqwYY4xx0beSoKAiibDy6c7SZSF1zC5qTj3lc9JMFNp4+qIXpl5DVASBOG//BFfOKWzZJSUhS6cpvUsjy7/LF/Sfq5ZyGhnCrQS5cefenr5zFkGJ5rjjbX7mx+8fWMCS7OwdEbrsYeJtmpD4R6XrFb8TlgHLl/0Ch7lpeWZC0+easyOLZ2bW1qaW7m7c/nt+1ON2QtPnGvM7GPLx7PnZh5u3JtZnL90fv7d13/2/jvvP//s4vbGznf/+vXFBew2PrG53UGp9sWlNipZzi9M7fXHd8HEvbHrN65iFfnS0gI6Nz3bGm+ALHc5rqQCrGSfbTVmgS/JrAHGtKm9Dk9GXlWueWLbg2kEK03Q5Oihl2rax1odmwr+a8xomWS3pw5xE/6GlcELh8FjLckytuzJVb7woxvPFtlPyvZpJh6DJh6dij7aFampA96Nj3bTf2uv5micQNVpgk9w3s9zHDIYGtBc2couHy5lQRq1Sjs5mhzoQR2BJe61dnGELNnxkrnJtpfpq49k7cgWkhZJOUC89FF17M9pdD+myc3kEVBAvtpsp6jtlXHgwHKGadmP47Bk1k/RY4uxUFxyKmQg6awhXTBqeFQ0OOcn+L4ZUDrq58t8fSBVt1P5fpS5xTz5IeVf9YtdToGywcbn+x/SxKNmtexU1ur2OMRj2IV4C4TY3DuY6u+1O52xjbX+/XsffP97f/HP/tn/75/8k//+P/1P/7v/2z+58oMfHPR2IL5RYXtpeekzX/785AIq6U3AjQmt0N3cfPM73966d2ds8mB2eZH1oFWfb31lde3Bw/7m9tW337l95RpEPDCueh0t1/jEh3Jx7ciOndCcH5zPQvxU9JGEUqih5LBOE6AQbAxOpTbz5QqP25NiDRi5lXJxhhIlXch3LloI32X0K3Uf6Yo4Ce4i0UWeFgFV6WZ/pbvyP/OBxEbA44J81aXwCwal5ctzCD6N4WiC8lBlbvCqncR69huOZpXk/1ZzktfKPcr8qcHS7uv6WsOUejE837ow8XD0MiLq4SAVYGCIXDsijJHeEr/wtkfxxtBvlqg6ZOjI14xWapui/vLp+YsXT+NZyMTdXOv87I0PNlY2UXkSaQay9x/pUWxyYgEOxebW5vrGOqD6+trm5ubWmTNnT506s7Gxtba+1WpNb21ur6zuoNb94unFJ568eOPm+sP1ja/8+ufnl+Zv3NlaXF7C1jvo//2HD1El9e79hysrOygi356ewpqgr33t1770pS898cQl7kPLxeIdAlsOLJEtFmFhGRDzExi6ZpQ70ZrAmWBlFqmlILK3siAgUmjFGlnYJnIuvrC14Dy0WBbpRyTJWMQQgnaTJehf8hGasQqRJ6AbJFdOycePLDMmkDop3f+PRgrl2Rz1E0q4x3/I39orYxgl7QIuJuSVwI4+k+XTK94rSeNj6ZgZwK5H3/ykt7XZeOAsz7iYlJ4SsSPt3Zu8MeUoh03tMAv3iU35Muv3sAYUwLTWd+uzpEwkIJNLw8NWwSWZ9EpGocizfa10pUF+0aiMCNEWbTM8PTo59aixzF2OKTYN5Jku3pR3qTDhEAEUV9i3EZDRiqEkmBxsC+GUAk+5BXWPr1Uss1BDfUUqHnnXDyUAUE3hyPSJALr1SsaxXhGSwCjX5+IEi9UwwW21s6ZdTIrVkhaC2LWTwKtvLVpziqzeq0VK7chVRX1zP6RayFUMKWe6AAA1LnDXwtkQhMTvmDsFFwmTwzgkKt0tvxHOQcWTTmf/zt31n7794Z9985v/9L9++MbrN77/w/e++dd333ht6/13137y5s/+1dc7t+5O7O9NTTbu3LndXJy68NIz/XHkCDaQUdiY2OvcvP3ed3+IBT5Pvfj8WKO9P9aYas91t3e376w8vHzj6tvvddY3D3p9FwB32fAM8cXFOYugEtSZ46qT01wMk6nMDd7blMDRKwSDZ4FXZSLE75Hh58TEEsok94q/Tq+YdzqqDFzEUN7O29mN5STJoKEap9tgcXP1AAD/9ElEQVSPpXkU+GarKD+0gyjKDwUpKjbiwXE7+U94xOngYTFEeX3kd+R9JIKRsSfdFjkzAf2i8xpSDQqpP8CTPJEW0CLrsIREg4ODmtxL/kHoWx7LgZPVFkMFBtsjMxKP9D7OSOzTBeq75J5xqMg2P7JQGqZ+QXucGCAm/H1og1rPVEUNHbNGVb6Huaq26oZpY+Q3eaiV9186mC2IMHGTWKmN0AN8gc88+yQr/uxN7HUb196/e/mdy1i4zYTXnKsqNYK+xzZ0YcGG8FNOa0Sd4O6Es1/77sB5ObH+oPv9v3zzX/83X//Tf/4dJJy8+JnzX/rNTzXn5/78T7773/+/vvH/+X9+vbd9/9XPPIMw99lLC/vt5uzpmfPPnp4/Oz0+NX7q/OLM4tQnXr547dr1f/E/fOO1H7+729ttTh08//JF7PZ248aDJ5/85OLS8vRMc3q6jf5yMyNCSSZgbG9vIh8axEA6g7obY/UrrYjACZNgUMwmZVmx4CTEUoKVFlIJ7MkcSqQbAx7ELOe6mEXyxjESW/tOOU2K6TAP1ABneebMAvYbaB/ITMDZrPBJk789Yt/wkOmZrqPFKafDHwsNVJ1f+77wcZRElrJDKq0/jH7EfdVAZZ1zEvKtq8bRuKr2xEPMn5Ps/iyuTjal2lxpRGvKpIwHW57s9aEeDY5a3CPEjFKH9BTus6taFDiceUH+ds0dUI2N1CGiOWwVbLGmrtaiOD+MctIa9v7GKkWGHL2II+mM9IZPD+2lxacQzzqFbcO1MOT4lR0G2jpM0rFaxygx5f+ztkspgKXbbGDginnm4OhXzE63s4N9w7fW11C2BX1x7ZLC2ktmfyARJr7QalR7XKEk+w98y9pR8F6doio5m4bC7fPgjJrz9Gvtt1DKcpikH4I1QnjW7jXMR4fzS9boo5k33Z5TECStKBUuo19ZskMJA3muE7FnitBEsqSM92TLr3Q/+2ZkLHC4oNT0ize1qJ7JsBfdzQ5/sYsicvlN7N1JLy2b4810cQQY5bqK9RzxRP2sk7A2AjseTzWaLezJ5wo4Jmm3uWpF1f7Ul0QI2cdGZkvrmnn7nMvufMF+Hxn73p5RTrf+wW73zW9/91v/3f/w5tf/8oMffP/me2/PNhoo4nfjww8ONlfGe1vtHtYu7C0+//TM2TNT7Zm712689v1vP3/p4t1bd7FR4N4Et5Wbm5paX9+YPX/uyWef2+/uf3j5yjZ2EERB9d7e5to6INQXvvylqcU5pyM6YZ8KfBwVZFjyBx6V9tTUzPSMly8ld1cIk4J4SH0ctIGvEkckuCCJQ51jt19C6mmMQiWG2eYzQkul4IJjgrpvHV0G2ExsIFrILGHGpPhFTzGhS6dOt6amMAcoc73L3Xd2AYZizscmlhaXIcO2NgDAtyGM5CjVVBvx014hUSnwzViw8mH8QLvIlQbpJS1mW5GdKI/D2my1ER9tT8+waia4pad6ivvcaba723FLwRZonhlJd6ryQLIsjxiCq3Iq34MCE5QTc2gPrwcqoAO9k3LourMecBC2wE12LvLbBN49ddIVmn/KbKT8skt8KF0CjTFsWtho7GHVE76EtN7Z2UExHayGRtl+NIf3x/oUAdwBIkkSr2R/Dhl632phAXiT+wTTHowZMDd75RNGb3dr/8O3b+xs9qFyur0duABfePGZqZk2TtDOk0YJQRPmWIkkjCf0IjmaIyaGE11xE1Gsj7v87pWdrc6Lz72AdMnFxZkv/8pnnnrh3PzpmXPnl3DC+sOt5VOLv/KrX3jhk09jd0esyJ+fP3jh5YsXnjqHR1+8tPjci+fnF7EL+TmwDgbyxZdeeuGFp7Ez+KUnsN9j+9SpC2fOXBib2JtdaM7NtdAOUTn1H1yxE2ONmZk59AXVwu7eW106dXZqao77fTJxFCqVWI1Q0JZ0BH2CUeJLs5ZzjZRvQ0OgjBxxcpOR62i4TQWhUXGcqwXFyzzrbxIt2KVZs3pq/BgO8lgIFD9JvEoos+bqSU2NUqb8ot+PUMW/6CbkYS3XNJCXkgT0dNfn4ufSSLOT5v3ncv+a8kgE5y9LZ8ZJny3at53EDTeQiIJSz/1dJy3JJw8oh11CetYNISsEv7jtDw8jidEWwnAzMpNkYGCckcENB47IU1n1Xj4/sM4pr/9NGxK6VS5HkKw/cWf6ssqpPum4HHtesimz3MzAyqK0GA92xm1LK1QGJvGQh1kdVjfKI0atqZe/SRJH6C+CB+i8nG88bPvWyFHyJVL4suqiU9FTqZ+9Q3MirZBKalMIJT9askrEEoKukIAp483t9FJ0kVEBN+1MqydZiphz59iEutw8dnZ8ghuVDZXwaDJQjR05sCYHUBJABw6kTqf/8OH65Wvd23exWzCUG7bQQcJX5/7a3Xeubt64vvfw9sH66p0rl8ca43ut8R52FsY6g4Nu56DbRdR7r7/d2z2YnLj94TWsAX/205/cah2gep72EwFc2fzgp69PHox/9itfeeU3fn3+yYvtU0tjU62Lzz/7m3/0h6effbKv1cxOP41F4oVaAV4paAADbu9vuJD9MUg/g8sSKRYKSKhMw0KjToMe7vBEY/olvzSE9XEs0iDyEFeDzF+zQ7wwD3NYkA47rdKYmNRy2YgrmnLwNTQeMApe+MjVuCmzws8KIJz0qdqpokWFGJT/kgKk5qQLCztIW2Uzw2Yi8tN/7qydrnG63pPNBFOHaK56LK1cGzvZW2G/llsii0/SNKfJ2To2SkbReK8rr9h54FmeQ6sU/XVjPGjpwWZz9aDYEUndObFw9nNxvmW9xihJd1amjPwETxya/NyLTz39wgUYUTi3vzP5/uv33/z+B5NIBxmKHkSPkoPEkplCW/aAgk00XfEHJDDRbswvz778uZd+4+//2tf+4CvPvvxUY3piorX3xAunf+MPv/z3//Fv/fa/89XnX3kK7tF+vzO7MPHlr7z8qU89h/TmJ55a+sKXX1o4NY/4Wmtm7NUvPv/V3/j8M8+fe+HlJxdOTR+M9V586ckzZ6a63VV4SE+fOj07N8u6vGgD12AxAu4Jlx7pb+9sqRYpIa+Vo6aRbmHPn9Cg/IKIt6Tds/i9rIcQiQlWal58ieFklk66Ab8Mr0rOJElvHHCQZgv0WTGp32UxpzfBgyKWSh+S6TPvSLP+bX+dFFP8PPtxGIrziGcvV03h/zzb8zd178hgU7Gqk7/oKtQLG4bApbKLBbDJxgploeLGQ1DmUZ5RtCahhHCqWXnF//E+dGC6aCSJZY+pcWgcJ29TDbmcfLAOObNy0FjWDyuij/yILPczxBykZ2LuMKoTRpBxq1HN4Mw6Y6S6Af3YiVhi/aLhRUxcepBeh6SNBlMRAsTUEa09VzHLis8a3mTPxsAohY/t5LOar1dUlPaJqnjs9yf2e5P93Ua/O9nvYR0NLCZUNN+8d//mW2//9C//4s//2T/7k//iv3jrG3/RvXd3vNdFsLIxOXHp4hPt9hSyKLGMZ6y/e+/2Leyy0z41j011kEqGkxZPL108d66pgtlgmVZv/M3v/3jp7JlTT17qYi3CQQO+y/3uGFbqfPD2O+2luc/82lf+4H/5x//gf/3v/vrv//aLr7w8u7SEmKhfuNwoAS+XzNEMacDr3j99X/kE7UIbGra468C4Ct9kD8ooikwjHWgokQ2tcnt8C5PZ2CgQVii4+BgQ1PgpQULnZqb+6ie79OS0Ua9YQR0n7HV73U6n1+taP2t8TE/+IvRyuFQT3g26KhaI5B6m8dLYOeaiP0F5cms6iKv2yaaKglSZ2wYGOTyO9DSnOSRal5w0ewlj9GiZe22T8INyAWwpcU9UuuF5TYStMzqsz01CvryyMvbKc4Sac0OMDPEyewbiHJzvI9BFYP3EnDFMMkdYbbSJhsNsml+a+sRnnmrMAH+BX+Ye3tn+7jffvHdjdbY1z5hdzEeyqEXULtPD5JdkthBeqigs17hhPVBr4rOvfuqrX/uluVOt/sT2WKvXm+iySD/oorE/3uo3ZvfG2t3d/U1wGCetcTDR2h+H6caShqh81GNgg+MKuLc7NrHT3dvoA/ZOotYV6KY7PrE70QBpbSKkgPlnQgR3D5rk6jK6hPqbWyveYZKudBUQiHVpyiE2HXoGZcbE+7AVClhpws7eykCTSt6srN0SIpKo5b5NQNHUUn9VX5RosgYth6Gm+MXmk6EtjQ/M49AhwR9SKL0L732UPCzLH44KpJqp4iiWlyrhQBQa8qIaRJWKgyGfj1ToEaeQkZxSE4WdVL/JqXr2QB1F4PFrNtnz0tGwbIrdnxGmyMcAn5AutGwY7gQduXCeDEr2iqk/VYZEpnsbhKP8SYOsyM8W/9URUj7kTyXkBygi6/U8sFlEV6JLpclgtg0fSEHxoUXQTNNRpg5IBPPBRBBMHFIgJUqQ+YLBALt4NquJ1ntLmbSMlz1y/Ij+Kkc6yd+xglerahTqUdfZe28gawoR4dPwTgdOiJxFbTmspW080mI3GX/K4oNqDsJ0CCC7k9HEmI5y9EVGnqdETZWg143kJUgNC3qrHGmMnVkq8HLXXXdLTAZi01SPXTqvpFllwvhI9CN3rTYKC3b1JSI6U4mUS60PyeEUS7klyDimA6Siazjwgbp8TzsR5bHSex855UeDpjLUeFlJx33wg/MJNQkVPyqJUQs5tb0gVSkcJ4hPmX0msdJTtEIPiCwWqWJRVIAf5Ym5hxoK3AJdY3aXpkpgxA1Sbcs4kx0OmRCjpL4yJE4upd4ps/PyI5Kh75tXW61L6iTRqjllbJvF5+Bj6CHLYmxvd7y7PbG9Prb2YPvala0b1ya2N6FJels7t99+78Nvf//693/w8K2f7rz39uW//qtbb762v7WGMe6Nj09fONM+d6rLCDwWi05urK4+eHB/6dQSNgHpIXY2NraysvL+T9/oIa4NvbTbae0dbK+uXf3w8mde/cLM4tn9idnJg4XJXru3s/f+e+9vbW82Z1uzZ0+ffvKJ9uIituTDZiE765vwoKpiuHxvjpBaryM+7Gw5DIqSU1UONcwoch9P86btci4zSc2rbFNWn/LyrJtE5Z5J5rExriKfRkV7lNhS95HBTCVJmudDghadpMualILmXDrPv/T+ciWN7uCpNr8qodCV+Rzii2wIhUq5GSDOYnIZBRlWNxEdwGEJeQMTtwdIpjRKaUVmnrk6oHmQI5NoP0pIOinD+ovUp46o89FZ058KLJDIkVwhCKKBSXJbaRK62sLOJ3DYwO+QqDjMHfZFGnnJENBNNM54ovKJekDGOOC2hl+bUXKNnalVosa6JC9m8szGyy6RmB2OU4q/KQMvZZCqbRa/0Tn+o32dnAxQ3dAnZAiSLhnQDkTDqrmRMqmTMGPHUyYMc2S1j2WjPfbCKxcvPXdqd3+XAf6J9pUP7n7vr97obCI6j8U8E07XZngrtsPBSZAwytNmRQ8PL12EHj6kS+wfdM6cn3/uhUsz8839A6za3sMsSciCqilbqYKgBDkJ9BUb7eoWexRDWLWus/0SDga5kWKUPgFGw85YKxPNnUazN9VqIgK/trohc4t6YQ+SYncdb7Y7u+IeMpCIkHXHXFcysQxXHaSIkOY0WT6JhdHMHtS0lB0AJSMkonRhjQIdOe+W8SbmmpODxJwuFKF6zYmunJfpg/msOd0zRfeEDayR2XKzeCYpCQ+6kcRzQ6/CNqlwzMBZWTEOX159Y2v3xK7ywlgdfFqhQk/05KNa9bH9Zu4g51s6URBXcjQrLPHbx/XQEw/mx/XAj3CfstO2tKnqpqanprB7FuRCgtDOWMpQqTZwYqYTtCEQXUi3rOekfqjwmKRXw2Gjbpr04+HPEzFXkI7ob9SMBI48Qbsf9RQHfJmuXgTgKf7LjO+4aekPOPQ5Jxlcqwx5BIxow7MoDQeNhgNqjprO6o1cL+hCfRqXyJyQPLC7RdPhSKvgXkYngZkNInmO4aYIiFG9Qp4cLjBydyXq4snRi/RbkAMZd3h0oj1Vq9KYmuURi97ba+/2J9c2u9dvPXjj7Xf/4pt/9c//v//yv/yn/81//p/9xb/6l2t37mBvYMwUtNDB1s7Yxtb4+kYbKX/3b73z/e9t3b691+ls7XYmF2YXnjg/OTUDlwb12UF/Y20FhUyQj4zqQtAYqyv3v/Wv/8f3v/eTvQ2UpWQJ7Ob+5JV3P5hqTr/4yqs7E+0uFgmcOffpL37xi7/yS1DNrLsEf0+zNd5uNWemQRUfvPvBlq9NwqnsrO3XwCvphzwXWZiNFGCaxBr5mBWCQ7juKvwjiksITQVj5DeVYqqLznSCHSilX8U4cIRe0rOpz8KA0JIO9U4vDAtD4S2M1zTOACjT2nCAJGXgpTh7uCyPljnR6fgnm3j+zIdq30XSvmibXyYuEAa1fepzRd91+lMHjZIZOmUmPcheNwbypPuRxs0+kDFgJfxePQaBuszclf1WZbhI9FVi7zh5YJdfKSYNgQX3+cTkmYoYnagiw9PwfQ2zUv2bMtZlQVovOhEUFGMGu+DUubnPfPFFFLbsHmDrcGRejn/vr9757l+9frAHDSIT2okEAlMa2MzOScwE+RJiSk8ANe6jjoLibmFcF/KnQvO4l1OMomJ5NWmWV0mChZVtHYQBR5YFPZd4QxqDM5SuSxh6cKyAmDtdOjiRcwlw2VHN8iyJMIMqg8WKBDmxgbBTS/vFTiqNYBbwUgqhDr5PpYvk4FCp3LpDUqt50vDbjR+HA3pBdRWEqU0crfgauMkjlhWrzZgs70cgy+OI4xf9e2a9kTrgF9yaUgxIXqjQ1wCkPBEYesyGczRkZYib6nDpMW956GUi0kp55Ik4ubUQzCiik2tyEnu24j/Fc2KptUFlboTfl6z+GN0y6BBTqnLfyOhsuLbUQZp5dV4o5T2dE7QLbRHW2lPfOQPFMqpDa/GO60hp01f24sgu2wfh8oMepZxYiY+Cm482VBnNp8sKWUnyCidr6rLlpr0rru/D9Q9MKWRWIeElvUCI7xBf0pGjTYatYyX8qyqhplz33cQc+iACWfL46pIAl4qrxP49qbVWwFrn6E2h7CpOya/ugXDr0JL++jhpjkp3zhCirD0SCwkOtm/c/tmffuO7//l/9c3/6//jL/8v//dv/5P/8u3/35+NP1xbnJtbffhw7eHq7i5SJPemTy302w0WCeqPIWl/e3fn9oeXb7z1zv7mNnqKhdxnL1zCau4AfhPIxrw91ZpcnFuksw2F1Q/6Eysb919/GyWEMBY91PkDWN3uvffG2xdeevH5r/3Sp//+b/7q//aPv/LH/+DMi8/Nz8/DXdNGItn+GFAH66u329i2bu3ew3FQJSszSxWF7OfYmS0NERQP8lzYDxgKbARJFeIuOSyL8KMIM7kyHRu3cpRS9BEvB24rpXW0GWk9KtWbXnrLTUlUeF4HVbV2NpPiTK8WFh0iEtpowqxFWs7uLtBYDz2vFLgvj8bqrlGpRxjiqLQxciUZggKOI9poNeFxIztatNSQcCXc8HVaI0gfayn0kprPupyAT4CVrlB0otFwqqgmVBvMaEm7VxLhHESTowBtmOzHuCR4odktvKwat3BqaiF+twsayqjV8tVcMwCMjxZBtirludTLT9S/kQeqr0MywM82szj92S+/fPH55Z3eNn2E/dbmw/1vf+ONn712pTk+a4uFWYtIQGF0jZuJwzGZRBYmjkFuHQiGN/bHwBz4Cz+9cy8HXKrZ1q2+T5t3RTRPcSvpFK8C2EfspSETgn5LDUbSI1yq2oULBY6UiXFmy8BpfoBvOHSN9bWt3V2sxINdzktkAqF/iJKjQiQEKbzqXIHgw0IVfnakPdgtjdMUtROsVF5lzIcMscx+BbcoaHYIMklcNVpb8dvRzrHhqffqNnHD0YTwd78OjMDA1GRj1HMiRj+h9faxDG3Io5EUM+Cl++jPk7x7nJeyyCk9NUTyaQ2iyUfwbR/dgqKRYge1OXzLI648tEd1pqkph+I2o7Fg0p5gZQuCeJG3j3yZhPJZyXUj1i5eVBv6IsKCevOxvg6zWTQOSf+I2JNC9mYywpcMMipYONyk0oLQr8aXfJmD7LwuL5QThqbIkHngmHeoOO0NmHgwUFHGr4PmgJ4n7eAkvUHfG9uQcUw5+ISIiITvH9y4cvVbX//GjXfe2bh6bfW9D8YfrDS3dhCt/tKXvvj8S5+4v7q6vduBToAraensaXgluwfjHQR3x1D7fO2DH/7k/uXL2PUbIbBzly5Nzc5T50m1bK6s7nW6Z86cn2ii0FBbFfHGtte3EPVEfHx7crIz3T77zPMXn3/uzHNP/f4//uNf+vu/c/qlZzptaDfW+Rvb7d9494Pxne70ZBPuLHjUZ2ZmNtY38vCiLyYVDRxVIUZ1gCo9jGlODseX9dklY4eLUUxeuDgCXSZKSepL455fovWEU4+i5UGtSQCo0jvxVyvz3Hpxf2YdnEiWQX+p8ZHGQMbMFJMb4oqZ+SPOscga+TIiTJScIFJUOVdIko4ipet5ATifKI9XIvksCYthN18QmAJeYB6x7FFCgatPms12q9FCQRAu+hGBG5n5lrn6wQDgO8a9r4mgdeqUk9QnMbhq0jM9ARCOqMG4hckDhiri2ux4O2rmhn5T9CNYePhC2zmY1otPnvm1v/f5qQWAsC4TBvbbt66u/cl/+5dv/uj91vhca3JazkqAO2DKfj6041WQAqfBmRM81YaojvwmXAZyHFTV5lNcOJleQ5ck85snROGtZCSThAAEkd/QBKwFouzuYCE9LF+see/ujt27u4YZQxkHW8X24KC7uCSZNIz/pAKrJO+wn4krXeG/gpX+aB+miD6xQPqypOfgDn1lFkiDX7Hj0fOo87LXpKZ7bGZRsDwSKZzkZDWUDz7aAD3JrX4x55i3h/w3gw+npaUtOLO+N7NrDTPLUcUtKtUYM3fsnU/ezcAdCnqEAh4yRk0dH4s/01FqNI+pHIlaR8Z/jyNEGpaiCNxOaS2KW8g+Zuac/ZeFUWXAwTyXygQsnlFxQGKPsgFV3E/uK4nA0De2N02gytNjoGfgbjFtyS/oJ/B0qS+v+YyVn7V02KoJ/jV/9rp4O+EybHTKmo+S7f3eNGa2z2dirHhPhRzk8o3DC6JlRw+SsYjEgzkA1wYAXH5mzSmr20XKL2dLdrpEp/LkZaAWisi+h/B6DMsWdMgVUSzL6ggy4csS5iSPgs6keeKrigt5Hw9U9YpRdR6Eex2uiER4dkg4OYpLLnFkKEGp5Z1zR76MRCfGW0vzs0+fP/+lTy994pluc3x3cm9nvHfz4b3tvf1Pf/lL519AdckGUqfu3LwNKDBz6lS32UA5Pdx8ot+9+d677373e93791BVqD0/s3Tx0n57BkmozPHb3N1Z2V5aPjc1e2quOTczOb2Hkkinl1oLs9Nnlz75G1/5jX/vf/P3/o//h8/+0e/PXjg33m7DXbJ70EPpb/gvZmdmttc3vvMn/+b6G++2JdixM97imdOvv/nG66+/HmpH1JVWiHN0FGhFn5zyZTIYeB0BLoOu0gU5t9hUpDQsToM1dG1ICZo1kTksp3lSDKhAnCX1+mvfWTvucF8eN7lyYkr0cdcY3VxBwXB+B71ONnEK6ubQIydQKsSbqqPzTnQR2TOUqdRsWIfgih+UX7Fc5uT0zMz01LTSG8WtSjC2I1EcYV+EXfVGRCEJffKAbyh3zFYyJgtRfSRw2q0sPx8CQO0GNncZazJYnqIEWT74oXpcUHmVCV1nm5gju/9LfqJTlGtQVNqBa2u0HogjIn8zJ8GSajTL1L8NMFwl8wxeVWhjsjyl3+TB53/pk1/5jc/3J3r7E0gsRcmEiYe3el//lz/45r/+3sa9HexOxeUR+93Jg97BXudgD0vgsEi0i4NvsFMl3P0TKPnTP8Dyc9hq4/AE7uxid6t9WHe7WHYTB84f63GJOp38OlAMdh8FgnZ62AJ8HwCfCdY49g5QSqq7B+ab6I03UGG2hzf7Yx0coi+WHcDl3NfxAAnVjPO0Z6aRNYzNHZGtefP6g431Htzn7TaWjuPpoDe625VIjKFlsEJ4Q3nGyDfKJcqZtU5vBYEmuQDvw4uZ4ZYYysntadG3jXwRmtjRVKdcSTp8nSPKCdS3Vewrq6JkgQX2SWQq5g5hnowM0bdl7sf/OiGRffwP/vnfsSZKNF1lqoz0WE2F/3xb5EedjKU/eksoSh7vFaoiLjY5+pXu9wiDVr9QA5DuEjdMlipIHN+kEg0UhYoblM89YX8q8ZcDeo5EFSDwqFsli7ImRofYpAYxLaxrlmGqK0QlUwyYdHjgKGX6P4Kg12DGqBSdGQr6j+icIqmMziHTHv83+VcFVLxlW8kHBgCaKMNKt95/T0pUgwjSTWLeWrL2rOzyDA9rusiqMqBPRksxt8c3RnITV88sLz7x6qfPvfpy+9L5vek29BgWf3R2tlBFEtHQ2eVTYy2sDzjYXF27c/3mwuLi5OwMFIjauz+xt3v19dduvfHGQWdr6fTi0pOXxqfnxw7a0wfTjb3G6v21ueWz+zNza/sT262ZM5/+5Bf+3m8dtNuLZ8589R/8/id/7Zdnn7w4NjvTQDlpdKfbY2BPnt7O7u72xubMxOTbP/zJg5uIqrfgw5k7NX/pqUunTy+3sOcykzqKoD9RD+2DQqadCByMJPTM0elNcp74lmWQdcifNjLU5vuQY0c7R4LxRVjpGXoU4akNoqoyEClNJMrC1PSsc5cXXIZbY+9MFXopXlqjK2LSa6Br9e7LEEluohTCMm1nFqWOcD6rX9UdBj4Oj6xTgyzjnUWppXVkc31PaAnbpT3dRlnWSSWvy/qKEUhZnOnB4fXRmOVX9NJ9rTVB8FFDgVti6IgWgsEnEdn1qI0khyO/FB8cexk7QtEGfNWbW2j/6m997vlPndsd22m2sb6/3Ryf27q//41/8d3/6j/7b7/+L7979/Lm2NZ0s7/Qnlhujp+a2JvHMb4/O3GADRbnWxMLk2NzOJrj8+2xhZnJhfnWqcX26YXmqdnmwkxzfqYxP9Ocw5Lzmdb8bAu/Lsy3F+dgz7XxZmlhaml+amm2vTjLM+dwTMPqay/MtBbbk/OTY8C1s43xucbYAo6xvdmDbnuv09rdaXSwrm9zbHNjbG1t//btzes3N999795bb9+8cvUBUzNYixrzAGjIOLjgoMhOhMdvKPJUlU9ryV2SU0ieIyjWCMHK3yImUKZX0udp68sjXnowgy2DupJeDFJLJBHAsfSmDXDDod7w8f/kP/iPBuZYpJnoJSFQEZ0Xq8Urew6Ic4c8Z+G6qDkY0oVlVnFxoZbkDd6cpGwvzdCrEByhaC0JmAw/1Ejep+Ro57XoxJoOPITeiw5Crzjfyykm7KhsCG50oSaF40jW6VDYt4RSQ4Om29JFNKqztjjikfS9waCDumhPIfHGVYC4wasWWcfk25TP62ePBBywk0x/5V82I21aappH2+AamUIV4kkoqirOy7ZFdypDHzIIErzT6TiUCUZC4hdaiC+ReG4qd09FLb4DpXCSy0E9pY8qlxipGEaODzsGfDcLQoPKe7duvffm66v37xz0d2CYMtagDBU+Xfs6l94OJrVguaUKkKGCNkZXQXy0RxVbdMtyiMI4i5QSiV0NgrLscyJROZvJqYimOnNLHoLqzskFEv4ODXmmKNXriYyokXQqF52XsBYsHHNqTRQjZJCHlx26gbajGnks5h8EAKHcJHtY7p4jSA3NjSOo49gRuk285IC19HMjteaSWWXSjPzZoW0XIWL0RJSGXjPMRxLW3QSZpJTxUqmcIrWAN+TGFgIQ8nm73DK/UfYDdC53YeHKTYUOnQDECWX5EZX5a4CMm1Nz0wunGjNzjeY0ls7Iu+S6SM5It5pOLlUOHNU6Sl6vbay2x8dufe+1v/6n/3znxhWErsdmF1757b/3uX/4DxqXLuy3mnvbO+9+46/uvPHWM889efPWtfd/+KP99dUJOEV4+cGzn/vCl/7df2fpmWff+dZr3/in/3z/xpVZFMNBBtbZs1/4+793be0BhvW5lz7x5HMvTi3O77ewe9wUPClAk3CZ7Gxv4HG9na03fvjTl199ZXJxFslZc1PTH/z4jTe//u3Vhw8Wnr7wtT/63Q48qVil3t1D1A00jEVWkFMc3CY9XVi8jvE5f/FSlhhep2rpIdomkQR7ygEc9K/F3UlLhT2idTDaQkQvoTclRzCYGpFqFTxJGZG6A60+Kk0XteVasLQzeBZHdh/T1HGktpAG8cHMH8Q2MX7u4pPPf+IVwHs4GTd3NldWHqDQWatNr9bM9NzC/DxW4N+4dq2/u8vqunvcEAU7OIBY+Biuu8JiC0oqNAsiCyt+vGJYa5X9HxEBM8axrB5dY6YPtofGJ4SpUSN9aens+fbMwsz8Ei7rbm91O9twMiLws/LgAZZkMfCFCjgsy8+4vJ4OOgZJQCQqaO6MkBCn5EkA4jZWPk5Pt9pT4APIKOxNuLW13uMSEBXBsHXlkccwyouo/QFArKJnVGnQJo9IVWFaNGEIxKABCuEL/tX5nCDkCuAbrnDnVYjeolYBxqGLuuDtWdTUgrf9YbeDmlqNrU0UbxprNlkTvibMKVysJcXINY3G6jyY+oXF9qUnZqZmUdbHYT/nLSYsHNPJ2YfE1kr71o+/+9b/+z//V7sPphdmztLhN93Y2lrp9rcnmgdLS4tnzp2ZWZpvzEw3p2cXT585e/GpVntuD2ubWA12e2Pt/s7WBuvIju1PYcAx990dfGTQvLDGTe5JM4XAlJB0gVRRLccXs9eETQdJQgemVjFiBSNQ4sba1tbGppLO90AqrF2irOexiRbA49bmDkzL6eb83kF3erb73PNPnz33NMpMOKVVMXs0hwYPx4iRcZc8SIJby33cBkFQr8ZWe0vmTcmXampK9xdbytvPe5PrbT8p6C6UyoGQqR7QyIFnq36BU1NaWE2WE1IkNjfAGDBz8Lc1Cfj/21/56oCWsnpPM5sRg0T9Iciy5HZfaCFgYDXi/vn25a/F7Wviwxht6FW7s343IZQwt36f4hZ+bvwZcfPBNtdGxFLMT/MTiLqJgEMP+b6jkGW+b22Uy6eNGLH8GI+QxlZgCjEfrYbxhBnAlffi1I90CAwP5qGnlctCqG9aoh3EerIoqWY8DUsMikgP4MOC0uASf1Xa0lVhq8zxAllGLw19or8x4upQbRqT5itMIA+XWW5zc/3B3Tu721uIa6g0DrjflU5srNW8pzSPKRGILLGZhpZ4WtIJqnqmLVkUPvPH1ByfktqTxrNO/xWlhbSN0aWYwENcej9oxyQnNi5eFT86piHvRYgHf+DlvnKQ9djY4kt3p4gEywgOEzIoe4g1EssEwEzrBgy/MFpQudrzoypNH11KN7RPU/OjlHeeaKLlv0Z1QVFeOBudj4koZ59P0fY6SmHLlOBpwP92noaqNkZ05SsLCf0HhNButqexnnoCLh8vwRgY7jStHlifQGyF0GSj1d/qXn//w617d1vQKghJL54+9/yzE4sLzK7q7z18/8rd9z7Y7ew88eSlrdX1jdV14E9smYXQ+ObGFlyP5555Gor73Xff293uzM4tnX/hxZe+/EvPfuHVl7/6lZe+9MXzL77YmJudwDYg2syIIwOMcHDw1ms/+e7Xv/HK08+9/9rr2OVj+eK5zl63PT5x6+rV29duvvDyi5v93VPnTqM8GFYrHOzuPrh959atG9MziNLKOBGsxlwDE81hg5Fs4Im6E5oM+ZaFTyX8w/0s+g/fmSWNNFB6ZYxJnSVCC+dbML5oVPIplHUoS3spxQlxV4x5aRSZVoIyxS2WfxbEB+jRqdPnUYgCtAF13+lAl+9h8IwXYbhsbmAJ/grWQ/C5QGaiC9uleLLzPDAylE6AD1pF7CeKzuI/XUBCkl6V/Um7pQH8NzU7N9kC8sHORgy7QqKwefv7u7s7aIxLZYlsqcR9Ww4BdmJJrG6qDTWs+0NnQ2vjH5wMMI7G4wCccRaM+d8erOAddyrEJ++Fn7xCSeA+u4JDACaSt0ikEFCTeT/yDDYWaiIWPzbZYrt2trtApwjtdhEi3lPt8fC2VFOTmbqcLFoIlBhsMlwi84sw3i0BzFnB65nHNRFMz0cOJdboLJ87NTc3f/XDm1ubnemZWWxM1dnt93ZgbE1tr+3dv7N159bm9WsrN2883NlFealT3c7E/btrd28+uPze9dd/9LM3fvTOW6+99+4bH15558bbr7332vfffe0Hl3/6o2uv//jaT3987fUfXdN7nHntjR9ff+PH/suDX/7k5ps/vvXWT2+9+frtN1+788Zrt69+cPPD965/+P6tyx/evX75/tUr9699eO/a5Xt3bq7cubX28P7Oygpne3sLWxaN7+5OYrurfr+9s40hZbX+/b3dhaX20tJCuz2nrBEhfC2ii5qnVF8u1I9vkxxWgCFgpcR5NgWzJtNNSr1mFuPsi1DkYffLalCWX3JrpieBJCOfUYI6SWT9awVdfSXisfy304CMMPlbX/1qnFkp9BI/Vjys30OX0eVieCOEE1k6cql5LagYNdBl5YOKRrmtGkSeZWeokJk3aGMBNZeiCnSWSa32xqytw4wR3oripCyAOIJF6/19XD2ogNOwFwNC2cbLJUf81pdrLwY7y6Lt/C5xSeihYgCiT/xnaFg07Fmg5KmLla2psyF9LP8I1qDM0ySHWswDYMlcDpoTK8p5DHDiHD5Paf4bwrq6H56ZkGUIIE+iQVeJwIJ0FYy2gpc3K5Cl+IFTFi2350lFOmJqwuuWbi4KseipdUfzni6qfvFpkKFbG+vrD+93d4Aso9QlFQZRp2VopQetZuhk4X6uEu10mXmZWzjCCIhkMMqUs1rlqZo3/vWOJtaL0bVocGQ7iUypsYLseZK3RXM5SwhQ3oBExhA3b+87J5DE7/T4Yg5VPNOGLMVHooYAlyZdCgqpTVuhGVu7EIUwgSUIT3E9c9U3yayaLoqrqRUNJOhWIDnbcI0opPopFZpWh+sHNU2nh5DgZXY4ibdoLAlPcsc3CyuNrZmbCkl34GCKIMyRIh4bz0k7EUJLyoX3UecIFFA1RhCEjVBVF7jSAS4RLQ1YaUTrypqlA4nPZiOIBPh4uKrGevA2Xnl440qzv4sOA1mceeG5+UsXJrAGeXv35ps/W79+a+3u/dNLy6fPnrtzd6W/1R/fRbIlgtcHKzu7F5959tSF842FhUufevkzv/Nbr/zB71z8wqtTZ87sI3itBtCFi+xe7MoD3Iun9ZDSubdy49aP/vwvJzc7c5Ptbn936akzKFI3M9G8fuPa9OnFV37lS+eefaLdbMztjXfu3Lv13rsP79+enJ1aOH1KlgMgEA0A4BKM0ML8AnrETnL8jOlzLkQe9kQ2goeiJa99CGeJAI2ZInaN54MCvaRqs1RtrOadKNChVms1VqwEtpLBRirOyizxZ1B84qr8tedCSMhF+sYO5hewueM5eBAxdd1+d3d7Bydg4tstwj08Dw6/tfU1rUlR2q9IQxRoNSSkiErd/Ak7wTATVYKJsQDqTFI5AU/WAJJuUau1PTM3Mz8/O7eI/FiKE9YDYq4EfIQsErSLdVzCshKZxqo4MHZeuFGBLOtXURzuDl8Qgt70rWLls5y7LMhJcOxy/eJhQQbaPPgs/cl/KMPEJxpZyiYlO/PmImIFZDyumj8OLaFnWhREjiGgBcDWJo7oaxdlDriBKGgYrYZLlSuKHDCRsHLPSE+Vlg+NL5UpWd+empxbRBm6o5ClJZMWKpLPoT7OXzgzvdC8cec2Sn7BNdnBPpO7XSoVWALaqnW6NYN9NcltF85Pz0xh/OEM7nZ6O+vbe7395nhr4gCBifbYXhPzz/KUklnoH1MlIAsU1OBcMqVUhUkpiZhkinCGS3/j+1YD5t5MqznbaM5Njk/pi/bkRAsgm53jtuCs/tyamqGCxkP4t6lEefiA4R/fm19sLCy2kJTbbM1pbFD4gcLUE5FkXarW6m+kH8PPKNmbSsOSFx0xsIB3NqX0lJycPpkMyTmOwJh4yAxssZ8RRlKxCaTxjpK4Ib6pWYNcRJ8hgaWjFDflNrk1F1fi20f9t8Qu1fsaBHjUW/5bcL69O5zeX3RjTQyWrskB94tuwwmeJ31z2KuiDuvuE9yvdorJOV6HXByQJxwSRzSmuj5UVkp5qcy7EL3BbDH25vIUQBSzhbvluO4M0ozuETt9oXiclGVyjWdhoscNNCk/VGqMaQbQXkg3QBAmq+fcmOEZEXbQqgn5PSxqLHGic9X7pM4HpjV5VTNyFErm1jQjR1wO3yjX5tFypGX0Ky1ySuWaB+WVWqmaUOkeA6ZUFoZ1C8tmBZupTdWc7V6tvpRSHPGyASUAgGgBF1PMLi6dunQRmwFTsPf3dhEMe3D/oL/LNLQulgJwV4Juf+/Nt99rLiw/+elX9uaXJs9euPjZz33u937vV3/39xaWz0zOzn72a1/94j/4vfOf/0zv1MIWqwsBl86g+iJ3jJlsrdx58IO//Hbn4SrraCJsO9U4d/7c8888i9SDN3725q3bd1FZC55LbJr64nPPfuKl57F0pzXe33hw9/Xvf//Dd99BbfCXXn75yWeeYYpCegVCp9FUjb+hgX0Pdi3Xh+B4DqpIJE8H1V/YPPKZsRRjFAjKdQX4g3wzwT4h3UrO4sBXQfh4jklJ1f8Qaei7dLmdjk5k8DzaOLA7ReFiothahPZw+hN/JZ2qBnjNH/ePMIdSjztzN8bPNyNTJQeuQpBsa/mc6rah+ONH+qxs4Ndfsohk70nMqKR2huACB6m/tacUUiCs2/SzVxnWZG+smdOXStcxcuU6PSXAAP/Tym4o0TMacOjY5bXMA2eo48LAISL0fmjlUHBu9T2N2dbs5C//5mf/V//+H730had6zY3tvZW9yd3+RLfPNTdyx3Lvq5gkDD98mts73W4HRDdxgBU+yFnrYZ1PA3v6INlBR3O/D5TZ7PcaPlAdCCeM7WEH1fbBfhsYeHx/anJ/amJ/Cm/G9/hmYn96nMfMBE7Yb+7vIcUL+buqVo5MhzEEbeBlbjP2TDBPwuQO4nKejWOfnsmdc9h7fHGOoLXcPjR1NtNGysoZJY6yZ0Q5KKXULvjIMMEzIOg46pXs8UoN5xMLlJmvPF4OiP7/7vUIIyBDvXrlIabgSsLlEW73UU61E0tFUiMya9rx91YYo7TsSZ85jPZSgOOkd8jkXFK0FVf8RGu8ACRSAMfe3XeoIctjEOaxt4wTwj/Fdf7Yq0ujR9eYQJ7krNontZXaqYwmvlwMz/nShz1vEAlHkbzEg6pOEq47+0NTFT07AjLyq2RuOBwp5VUFDduFdfo8kF3EciECbWVYvNpOIzUyTjDNSD5ZZcp5cczI2dulwJ0Lnij+7AGyUjcIY4i8mFmPlPIztTzWw+sjDbWerI9xlE0RG8ayC6vA+IYnxX0Gmm5NVsJLfgNPtpcYy3lWGeWHdVyDRb8Sd2JGeTp4INqt+cWlqfZ8a3JqtjmF8scPblzvrXPXHHRsq9tdx/3n59YnxlcO+i/9+q/82r/3j3/9//S//9r/+d/75X//H7/8h781/+wTY9PtLrbxQY7lxMFiq31uevYUsgKFuuTEY8X19et3urdW2lglBKMBm84tTh8sTJ37xLNPfeHVq1sbOyyhg4yusaW5uXPIHb19++q3vnX1Jz9sz7ef/fxnzr/y6ckz5/ZQZB2eu2J9PXqMxBbjn2KwIvSTOfQkLDlMJrSThBcFJaXq5cI0tAzLQhUnQiXGDDjVJCK7um0lE+TdHqEdbd3pWVwMIW9gdrtG0+CBQkatY9xw9aGTTKGuv0YQu2gpGVumZ1M33ZYjmQNsICnghFE6IkMwKAcIP9i//0ij6mbKIxT8xYC4S6PnF7GeWE/n2XFYXiK0OChdiwoWAaBluyZ56OcSR9oDCnSpSWBmP5cbon+OOMY8nUx65yZrKNVoOYTlm4wt1tIbN4Un4h8HlRqtiU9/7tk//t997Tf/6JUnPjk/Pgun9Np2f313v9NBVj84aXyfbtTG1MR4e2J8Gn+Ro9kY898WAvtM9aYfVu5E9k/J14xRab20mqT9d7QpHWspWO9nohoQVviIdXQslgnbtI/an8CxqLyJXAikYPaQf4ntdfY729v97vY+Frbv75w/P3NmeWocWwiFM4JRsgBjCVzaBZliJsoo16S60hxltT3VJaxMKNJb6XgJeZQrcozhELmWM5UHrBrFuEYYOTn8O5IFrBUmfxvR8PordEKIlsH4Y0kWiQA59en0sJysg8MGHvn8RDKZ2qtwrw2pCjYf4j8o6PgwRj3J94cyefHYfI675LbXHBv6IQ9IiKzkKR4egPrFxe8RJ6m+iTPTgPijUAc5gCkwssWD/xJQC9/TMCkdihZwB9FdIVbciAFqdJouja9sCh05ERAGWTI6Gm5Pgxrs+xv61ARfNeC6+HAKSr/UT/ElUDjbmxvIeelsb2K9QnIKVt2su1j4SdFw77erXAMnBYZ6iwt9lYRutC2J45h2nFe2P1FL+pIiOiE8y/G0NMKKSy9V85HjIt0qnDEesfQ9x80WKrQ2NbX2iXNoM1sCcnSGfgw+5d3zgIcPIXwJ7u3wmDvZx+McEU1TgOUSoyC+yrBSmS4IbsvOqb8EZdhCPImDy9HWTbk6jjsR6w74U24ajtNt1GUC5YdopxqiUGIOf6tJEf5Og+p8uOhaXIIgH0PhzTZCjgjqsSme/vqr7IF4VPsQHhwgU4y7OL7zwcadB2j9Jmh7ce7iSy8unDnb7e/DhXz64sVXv/orX/6t3zj//HOnnr6ILMz5J863lhf32s0+cTWja5ic9mRzb2v7h9/6zl//2devv//B4txCa2YK7g8wy/z09MMPro7v9k5dOr8N8oQ+bDVXH9xHb7781a+8+OILC1hsBr/M+vr9m9dvX75y7/bt5TPLL3zyk0sXz49NTQFGbXV2kTfc3wULiLaRZKn8POxajoUh5aBiUDRCpo+c9ZPGvJIFIYTkQc+/Jh+d/CeOuiZ7y4sgiAz0lZ5pJ6Uz/3QuPtoHmZpU10WH+lzEDqpmBSZZXFpGNBzLu7j3Ohz4yLM8AIZG5HEG5gAWFK6vryGKir4BpgcZus+MGDOm7mg4mqP8QpZYF5mRKwlKFA1nkNg+N/0EfzDXysDDPM0MS2TuIriKgDGCsQCBrEvJuGwH/8fd5HBis9OqcQ9KliopFq4RACc0W5isVruFE/q93R2kOnYYWA+yrOAgp8NsGVwcvMzuxBYumgKfpDL54ptMBAL/FgXqMLMokeGpPlPnILTb2++hbBOCy50tEBdC4cBwgzi7QAQ1COHvcR/lWbapSZyKEXsxjpI80ZVKoKEA0PRs44knzn/m1U986jMvPfHUuYXlmYXl6cXl6bml1szS1PK5xeVzS0i1haWNbW+QFbWzfa/XX9+f6KCwLLKj9yc7vbHtg8buQXP3oNHBm7FG92CSx/5kb59/u8gj3UNfJ3vwSB4gT5JHb7+BAkO7uBzbAo2Dgxt7qDd00MBm4r1xVCCa7OLNRKM72d5D7anlM3NzC835+ebs7OSZM3OnTk0tL8+cvTB7/tLM1Exjc2OnhXpJrFdQk5BkrTShym4KaR7eoggu6RQbbOQ2/kkySiwpJWWG9Pd+G4dvmlV+luqiG/4xxvC70S//YL7g1ITto2g4xPj4f/wf/kcDF1KoF+J7hI7xLQsgZS2SnxMPS9GBobZVwsgiLF1beevL7yvEVm+ok2Pi2kPAx/GNH3UH+1fSrkvVU60A/dSBO4sRa+0zi+iS6od8VW2Qi+vks6rTmTS6tLeeyyIjfN+HZIMvCHVz2206L+GF18vQDTneQXMDUNJLNPRSyDW/GL7jl0OhSbr0rblFq9Os2DYNyJBJthyKwWHBmscuV1/i+7w2XAlHXTRv4OSR9wn5WJ/61JiCl3IWiFpJWcVFed37t29eefdnq/du73ELhy6NR6kxZ7tn94hTu7RovdvlCl0swIDVi/+5PNxVBQiCmDzN8bPyyzMujebFH9Q7Sl2KSTctJZCkrdepsJOFKkcadyuOGQn/ogNVDhYNDQuXS9e+V8ARixWw1JHRK24IjVZgf2Ra547LyZeT7xbU6i+olB2uVGY/nic46Mr2FbVQ+Jv+ZAuYrGQTCx+6Yp+WVbrLKqEQi2gy/dg95o+qVsQXc5f4kg9J8V8JqkkQiNQu/GpYuMqlJyZOpXAxWzA5EvhBRhajvU6PtbtGMo4gQBTIdDU5KSrJhRWbwJTTS2fas6fa7ZlWi9mWzENUBkW47xIJ5onw8Flyoy2r127++X/xX3/w7R/MoZ7J8tzFz37q87/5G+efeR5JXw2sRAVVcW2oms5Cz5O0AbT3Ix4CWsSybkxno7f3zT/7szs3rr384kuTuwdPPvHkwlNP9hCFw1KUvfGfff2vH96+9Ut/+Jv7C62t8R7KGzV2uzP9sWU4Hdc3x9Y27927d23lzu7E+Oy5s2effKLf4NZye71drlBFbiaqtuMz2oCR5DoMzBUcTn1UI5qfX8TMD7FXODLTxOWwrhBHpbM0I+IkJ+eRiAgOubgEiYDalYkvrRGnexhUqqAw55d84NO5iRO3B1VpeZ5q8rYEzQKstihMdJiUH//FwmI2ZnLiqWdfeO4Trxwgg29iEnupI6kSTZmZnjm1fAoNXF1ZvXvn1vrqCtbKIyxvvoYTTjRCPyu+wUIfK2XASuBRhxG4mpsyDMkFGD7vImYDVHCzOcUNpJvthVPLS6fPTs8vTE3Poc4EPFVYuYMS33tI+Nze3NnZxJ1pTHEhligCSLXBGhqQitFlU69MHINPwEosWJmZnZtCY8ZRxWZ1ZeX+Lm4Ve4VHAp3QgFMPgtM5gOYc1Gmk90yP6XOQuQJNkM5i0NzM/zlBtkDglwS5TqC+FSyXyfE9+OhbjQN45nf2th8+fLC9sbdyd2NifH5matHMW1JRMGmEegpNrfgvtuNGouGFp9Ajlj7n2iCsn2dWgSSbGDwbxkPEiQfB8IZkk2IUApZ/HHsrYaTRdKRNzzen5sfGWyApYvqdza31hwDkWjtKDz9NGBIoliDRl+CsCqZJWOIJf/ml0I/FTvTC6RDYpxjrZ51q4ZUWYSNFtXMUpLRC5j713pYMbN/Z6aB3/f7O1lYHq8iQ5zy3cIZ+cWsA7aieUti5OifWV5JT6ILkBMli89Jxty05DQpt6OhAgTpJGVrBGqacGVqJmB7e3GODUj6IY5HY3V/5zPhXyZzyaopeq7XhSAhmlvPfIUsPVMkYJ0CWpCaTQh7uXzSyRCo3lHILK1uxKpSNYXa5loo/NrI0jXoo/CbTrb8BsU1NTaPwEAKc4XkYAX0qUYAL/i1ElljLyZ0SBpCl59op0YGQYvUAC4ALWamY8JHIUhIqIUuuFmCQAuVREntbm6qCjh4zQJnWtYPIUlMDCam8e6ZXitWR68P2aNd0JQRbPib/BCVygSxTAhlPI6QK53fobl4YZrQFi+0lnIslR/QO+rYmmGFkaVIxbIU4lEo+UHEiVnCBbk6XY4EAVC1kMcEm0UKiRugeA3cNINoATJiQJYExe0ocKXB6NLLkysXkIw1kOb/cnltqQmeiWAbXFB+DLNEUho0k9jEGnbXNu+98uL+6derM8uy5pebCLEoOTbRnoJm5G9s+NnZD8UzibKRYqHTSfndj+/rlK8unTy2ePtVB8G58Yufeg7/613/6+VdehmPt7gfXV1fXn//yl5aff7YrZL1xFatZf/KZL39+bnke6ABFscewznhlZWfl3oMbN+GRWVhamjl7eubS+Z1GYw0IAjFZLO/AXh9YQYytpTvYzBCuKoYzVWqJSxWgaM+dOzc7Oz8SWXKIXaqgWqYdOqyCmVJUAbEHkKXxtJEl1bsVt1Y0U4sSqDH/wjo9kKVPJe4xxnpUZMnWjo8//dwLz7z0aazTgDd6ewelZogsZ2dRrv4UHvDgwYO7t29hcTgSCzARfIbsQZlS8mKOwc+LhT5Clq0WZB08djyLNMmtFZFCZ1JHFTUuVghk2ea+7ViysYjE2zPT80tTM7OopISRB6bc72OdFdtiB6pCyypPD4uCxYtGI8tkCU7AXQlk2WxNYSEPmrkDsLz6YLezTYSknCeaDLbZjkSWXPSD3ZyQhK2q3GI7A4xAlgJSPUoS7GcD96QKs9O8hpXNte8g1L2ZuebeZOfBg5WNh9urD7bHD4gsKbHqoYmjkCXYYSIjSzTj0ZCl4hwM2FGYRPQ8iodz39kxrHSbbrQWmq15+PZl0eyOY51dvwNfrwqMc7cLmTRMzUzrpYv0iQpNhfeBXt2Qd6R452ooWk3Swa+0nQDyaBSB1row4/iNd2lEpicero9Iw9zd7eBOoPfe7tgHHz4Yn5i5cPG5g7GmTRpKCCFLSksmC7lCEAhFuTraPdw5Jvwx2qETksUn4axMuCoBxb/K+2CzI/ZEOB5Z6sqEOZNWPyGyHAxUVaDg796ddAQ81IILw3nXJ73J45xXM+KjEQFNHud2Bj2mzcK3lG+V0UOJwo9+UCL6uGeglmrB70dq7chHJ4UUP6Zs9xONhyxvec5G5h8XCXwpXGpnPTxqEHfZqMM32SV5oufmXEJn9nApJyQMPFllymC4OSsXeDG2UnzCaZOTSCabnpjAckWXAoFQpBezSBISpJRGyoddfJp9O/sc66teIbvCuqh66qRKm+1MAQpW4JcSxTRw7Zy2eEvGNgKVWnAPvFX1Cz6nMP29L4q1u0xvyuX6UFpwaeQIZSsEHKdVK3pqIaGh+cgjYSmaQomHzBu7EEVBrGv48NbS3DO/9NkXfudXll55fmx5sddu7jcRM+si4QpaszU+1sSey6vr49s7KAYI9YYJWJqduXf12o33LyMbi7YgAvIzs0C82w9XVq/duP7OO2+//lMUrUTpSqwr7ozvTV5Y+NSvf2FutjG3vX1pc6f9xvtb3/jOyre+f/eDq41Tp5Z/+QuLX/ny2PPPrzSnECYcbynArfHBanXuOoKgHYWT8H2yLsiMsSa6NtelBKg8FBYLsqmyJ9u53H6ZlvLLp8UfuTmq9QbV2OK5tZAOfuGwDni/KpQ5NCtDoSrhG3en1inYDJgqoCq0w04qnkE7x7mgVtcpfJ/yQ72JcyJGVbSm4wgAGegBoZhgBBO5TjPVxt2ANYLvjAIU6bdoPeqVhs7nqPfsFG5Aj2OXO30Sx5heB14+OzEvhsflDkY+NAt5Mk8RqhIbhAQTYyNoY68/5QiejZ1+UL0pai16F+3HeAkFZ+LhfB1+n7pUF5ZmgXtCPs0HbIImFtag/Dh2wmFaI1dz2TQlR2PUdjo7WCROYA1wt73d2dkGyt/e3t7ZRMnX7e0NHlvr2OkATm4cqBbKA2/0cX1jfQ21qra2cCosBBy43zarSOE22/iHrx1UF8MzNEME8L0elmJCRyuJU9V2ucN4C0mZE9gwCeUwkXG5vaN1UVp7xoWI3qWML7Jqml53Vf5G144KksxBcPzA6Ug/GFb6xIonq1hlfOd8Kx8Dg1+lz5LyarPrc33CwE/leT9HZHkcAz0GMf6tuSQQZMKUv8B2RY5tkjp08RBQMPtHOWsftSkWQxlzfNTb/WKuH+z1Y4/C49BsLWozeoXj0aMwtKomLdzJyIn6xWH0oZcBGyLqdIMQKcAHiKrQrnBhhwyuiX4Zz4XerWhYdilfStBUhuQRqsgAI0NVnCxtGXfQbQZbKS2YzBU7utg45g/Ekp20fEdLKZPgUxJ6WjvpQBVeA8MVsFxttit58FWOmsRiuFcTYtHizVGm1PHEqzwA9KSzj2pC2IsaVaNbrA3TQH1Mwfq9vRsffvhXf/Kv/9V/889+9K1vbq2sYkU5PUyTjVPLZ7BhT3+7AzcUirg0ptuXnnn2p2+9dR/V1BfnPve1r5x98iIWss7tdRd2dy5MHDyJein377//ox9+68///O033wQaffFTn/nsL3/1xS9+oXnuwkarsQPf2tw8ilzbqYYXPLI2TrLul3dcOE/9BXFA9wzTldVRPm0k1UmrabZD46VpC81Y4kyrRHm3I4eVGRokgUBOqjUXj3kc5s1mHekSwRz20XE6oQ+FsdVcbrcHcK/MAD7QDSvxsXsk3cz8EHqehBL4P+LIzDKCR5h9CS+hYFkQp5egmO/IeVUyWwLljyxhNDvOWmWV8y4zieh/Fs9phYWAwej7VpLE/J1nsjy98iZUnKcTs32YKQSdA25zoU8vv2Mn5YkfKZ2O4qByXUUiyOL8I8ggrA+TjCQLmkAHK6r/yLSegqOVdZJcu0XzpLwA+pd5Hh3NrgWk4sz4nwcrhjZRVA+lkPDXL7hrsVG7DvzACIs3hVcChHN5Ys8xWebe69YenyReaPfyfHKliyriG1RygGt8WoNmv7GC6REf4Iryaqo0K6mwnISnjsykmteYUM9gMvOCrhOTJq6uzwopU9ZyabsfQ6YBRZMqGQU7mBM2cNASRTDFB63e448hAtJQad2nlhVEEcUopejBz0daFspVYTKA4kjNIlmMPGKLedath7sjH4dRc1YkI23i8ipPzAh5ih1Iq7yEnABUeiv9vlg79pGxnqGkaFX2jxahs8al3iubLFXtLVxKThOrm3qSmKyQFQZStleMMQ7La/GNssCNN8X4mJo9XPn9QHCkPCFF2UKOHSV9Dv9Npnl6cakmCz2w4pj2JU9Zj4k/vSolhiStQKzAENVtYsm80F4DzqnUYikEPXy46Kre28epSBDzfvL9JfLIp9Tcobe8was+id814rG1D84Tl3m3VzgGlOWUbqdhZQw1QSvqQ/KW92JHcJll6oZ0C9lYocy0TzQLs0mM6fKamrHzSU2KOUwDb1bl4IVJIxehKvSYqWPjrAGd5PSjjIUt4azmmUmM5Q7eeYPJXNw1nkEl1sqLbLaK3lA7yQGv5EX2T7p1sdrJSzmtzLWS1eJdcNa2tUWI6Zyg1lXy1FslfvBddFp7AymDIDC0FJhIRM+Vi1b8IlUy0RxroJp5u7e/eeXmynuX91bXWYMEIb/xyelme3tlZbK7+6lnntq6f39rdQVjhynGjsUL585tbe10tjrYnRghR0RhP/GFz33ht3+7s7Q4/cqL5778mbG5ibmJ/oV+5+L9e63v/ODhf/+nd7713b3trVMvPXvma1+d/s1f2375pZ2zZzcn2uNYoI76enBRs6oKQEhPPpIqPGltI4qL9f9pXR1L2Kgv3uuSB+v2xPthzBFcQt1mZEF5mGrfaOCUbhneyii7g+CqElIxQ8ztZ1Yj3DbUwhzViKcrqctrutIIa3aydaGaUNqC2VPMmdCsg7DZBdNvLDwisuS0C30RGLASJBOmUZQLiacehT6KCLLIAO/sxXtW24CT4hT+CK8ls0QxqAqsukYVmziJVIfsOqJvyEI6Kf6k+c3+bIWq66tWkHU5xa8qWZbyM0hUDipSimW/nP0At0pQR5VyNMNuReIlmouaKPVZwAVBFOkgMaCiIBFAsJ1mm4DjRbFDrjS+oeeVzlU8HLzI+qliKM2SRRNRknfeEpFok+sUrdEY5ho6lGMSZToYfbdjzgzkcpt6qufT/aYJJJQDYYhrVehXr6RhqsCIgyS6BU6y7LTNSqIMIWAzWfKAElo71alSQZ+VKmkTIzaElHrCTbqs0VK5FkHCqpFJBKrMkYbC387lxcRB+oPq4ICk/xv35AYRKJjKTZoIb7mBCXKiBBSZ0srQNlOA1BM6EnEFQvGQHnNzc+oAT7ZYVgXL2EhPXkstykzmTym1s8fc1dQVTggfuUvLBmSUoWWkivvDi8v5Fj9Kgtq85+QXIlCNqsBtCMb4J2Spf3aIINSEpaJF5M/RZ1lvzv9kPjlJrjYLf4N9O8JL+XgOTDBZ2Z2RCPtvsL+P+ehjTLCj73oMj2R8yTLfRbKRvYWHvwbCuz5x+JKAvCFfLTxtqacXJUissqJAsU478tGhS4Yel/BmBEgOvUfo79Gehlp8M7cjoTEK9FQ7Jdtm8aBYOZTGLUrKC7nDeVCsgio7H1ac1iqNGr/hTlQhb4w2FU6I4dqgHk9oeaqIb3r777/21ne++c3vfudb3/v2Xz+4cfsARUU7SJKcuHj+4sTewZX3P5xrTZ2aW4Q9Ai2AFT2nzp8fn565v7YBbaac0THs9vLyJ57//d/8td/5wuefm56aX924/9prP/76n/3Vn/6r9997d2Zp4eUvff7V3/z1S5/7bPOJ8ytTk3fHD7ZQxlKLtAgmqOpBQNQxtdSMTCd23giWg2DofTmcRAu74HAy0K1k9NZfosiAlUa1OfAZ/hWeYbPn+IE+mpSlwkKZGWgk7mBu28E+d2hEwWqtuQEOWFtbY0ycGh6RbgXDiQ8dSoylEWgYb5jKPRpTahWSE0/pyGSvIoLO6KvKMlDv82toegLW6FrodK2K1a9eAXKSjosfbeLwaWoHWk+wYhTyeH6LxOa1gbVPRF5lJIwCULH2e4g+tTybGUJ8NMaxMCUMs2y6PNpsphEi1FFa4ckvJ1z0BGn2BSALGakbmYZF7YiPMykVpoM+j6FOAheNIQe21+GiTWznwXrpk6ppO4ElTPfurmxvMgX67u2129dWxmCsjXFNIf4ycVKVMgXyEWqnPxtSTVmWUepfUq5x7+6Da1dv0Ujg7hshlhXGR1sF69IqqgDc5JsRg6C1N4Euh1wIlTen0ggJiY8cT0uAo4c6N+IRpqR+x/+5I8tjh7g2XLXgwmOP+cnZ55gzJdY/truJFUkPdO/XKS/7PzO7nvCppTk+bJqf8CaPdJpUQniVrAZohD/6S/DNgyt9fOjLlca4L0MsxJZ37RCdnV31blAOF/hjaelFdIJqjItmkR2ErSR2sdhUSztdCM2WIq1QuVcZ2YwqegfQdtweXbetDMr0kWa+4i/yOuXs/9xTl06TUySNnJwhseFN6G97XbJbQXpVjlSNnb8vtYWGkIUgVcJAa3EKMrP7fXiYCSvpcKpe5WTmbz18w/wQ6X0D0UKpSt8ncLo/Jl9O+Yjj3x+MPbx9b/Xug0+/+srf+1/8/dn5hVsfXN3b7GCv7+3d3anFU3tjjetXb608XMNCDnR7GmE0DEKz9clXPzd15vSW8v6wBfVUtzO3vbZ07/bSa2+M/8lfrP53f9p57R3M+fKXPnv6H/7O5O98deXZSzeajYfjKPaMghBTc9ir8DgNMTAFXEbgCL4WPiMIqKjuYaKMrFR2PzyWR+otD2oBvAzXorSe8BxWkODAG2YxCtZpLZRpteawzG7p0brQ9KPIhdbPSXJlmiWEUDeVf0zDg9VA7fNLxTZT6D7S0gQ0hTJTzU2vL3J4TCty5VTySogiTzAu1LfuC6jRuMEvOoxs/h0/enkIE4mqGFNswy5Hnm7IMQ76lVPegJGHa62bxOXTHCl7bYbKzWc+1dI9LUVUYqD9ii6NGZNKLIsyjYRoXvwixFuLzB7PLvmMCOcEVVVVmY+9hSRyCE95brl/d+pjSAFhNx9cfUU3ocq8o6rlVGMGG6Fz4Ts3ZMdrGnnOU82pjZWNH3z7x6t3t7rbez/6/msPb6/f+ODef/tf/cVPf3hlv4fFU0hfprcSYXEMTqs5hSX7LB/CFYco+ABKm8ZBEddAcStA1fbmRm91ZUvF69Bie/fRIK5ql7TDiqwWR97uXkd24Oh1/Vd9VjV8z2pSFhEQY52HfSzWrbzemVrSdB45jln2Uj3UMyZNQhW4rGOMMtR5BAb6nzuyPJaI/7af4Lm1vJKMeNxXJcXItoXG+nm4La3MzEmHK7bH7Upx3cDdbeAWnDJivCSzxcvhdVD0PIRr4pdibY1uR87PHcmw8vGGrkJzdoBAA3eFLIktaSor2UvuEymGiLEX611cndqxugQbEhwMIaUQ0TFmSQkuB+BpMcTVTXxH6DGulyxpMZ8ibEndr6h4fJ1U7+B0R7IHlxBTTXveqkEupi6MCd/8UV72uFFDGyVU1z4aI0EtsDLk9NTC3NxT5y8e7Pa2NzahPBBVbcxMX3jx+V/9w9+7+Pxzdx882NZGo9i/HnUJn75w+sXlpUu93lOb2+fvPxx//8P3v/nX3/83/+bN115b2Vg/89RTr37ta7/8B39w8XNf2Fk+83BqtjO30J+eww6SzP4QSC/9heHMju3cQk0FkyVHiMafNAzCcNXGI0fsWNasjdIAL8t/NyCRqswrowq1MueiZGhUGXInn8wI6zPlQzQAhEQEj5gu993BO/IzYAGd3+F3tKAbeNlV6XLueMEhhY9a2utYsV8MU8IRJrsV/znXBTAAmBWeMBQECInhPrqb5mXfKMvYMus3RGK6IPWdG+TSL8baVYQZ0eBkP2sOFbQu0EBByLkBI7RD4Fz3KJrpxSI0XIUzde/haVAj0gyeVIZzguNRIX0SEmdCRZ1+kmI7ngLYOrWQwkfpMJTcIiZtdyhZxIh2b+zq1ds//N4br//ovYe3t7obB6u3N25fvvfWj999/83L3c3+1Q+uf/1P3/zBd97d7xy8/Nyn5tuLP/3xmw8ecGvWznr/wc31yYP2w3urD26vrd3bvnblzk9+/NZrP3x7c6W3tzP+xmvv/OgHb/zsrfcfPtz42Zvv/6t/8dc//MHbux1YF6zPz0CgU5yTc0qGOjKAoviU2TDpwyCXvP6mzAa2sskvh6iqj+kWxw8bKak8K9kPJ7jyiFNyIAKV0r8ydF5N+dYUcXFq9X0RD7Hm9ll6U76Pi0uNVrt5QcLl93UoULWgBAi1+4jlhtVVPqdSTkM1nGtDMcofoL5WcNw7ylYdS9cPtD/fthqcw9T6yOhSHsw8pjLFUuFeJhqhU5Gk5HW4oduHFaTF99BLSC//BGotBW6aTXJGG0sUmLdc1bMspjuNRJI7aAYDDRpnZjEXldLZ4IJUBsjsiJ9OSPl89H5/Y2117f793u62q4g7BlcYhA4tB16x7rAzkGEPKm9VHbQPdCAdPtrhbC6k0TBSYqcv/toRwHunrBSbhR4Yfs0swxhxpW4yJso8GD4qMJTzKFlkGc4uVmtxkI6rtjikVSKMYd8A8fJJ9ObQQSXHg+nCkjaYMM+4HI26oR7vnxNSTCnp+cuSNnJinK/ySPFwJpy6ks/niKTTIlMu9qwT4mEjnD5l9y0HzCCqxADqOQsYUeVF9pLdOL692pBWisSjVe9SU6mDBdWV0s/TkA+pDYdRho1gS1/GTw4cuVMRdyvAnPvHF/jh3p0722tr0/vj19/7EJedf+apiRnUOITHdXxqcWb69AK+mV1e3Mc24Fgj2hhr9ruzO5tz9+8tXrk69uOf7vz4te0PPkS5u8bZc/OffWX2S184+MSL68tLG62pDlOpp5HXhYu4DoA0Kxghw0PDrYApsRC/U3khu5KAc1j2iF44LfogVbPAJ/cfn52Znpubl/rlDW0YZdGQhGQwaVgvPoV/BQdNS7RwSt+fMtZUHFV/qwS4UsLYvc297hLWQBMUQRefhlE3qPpG2Q0Bb0jf6MbEJAowzS+dRgUgzKbpnW6pVptGWa9769b1Xrcj/afAaCJZ7gOuWeYaDwIBkgGGCjdAm7T4Ax4ulBwKP666rIVf5nqWVFSNmImJWWTPzc1PtlpM05R/lBPRRxXSbXAymukKqxIOxBaYXbxXfuMAD0uk6+bOknX9Vy/mKRLhHBgPpvMkBtogIXMQ5BvG/6YD5t0Riarv1hTsZzKkqeFYPM17o3P1SeI/Zphzzrjn/P7megdFGVE9bGoKVTaD09UBw7xqrsw+6TWJfoKFp6Yn52bhTt5z4cyUnhdpfyGINEZmal0uIRUTlQSU1hzouxAI2HsAAQGUD8Mv4glgfRRk2L9z8/6bP3lnf7dx4/K9G5fvNg6mv/2XP3rvZx/evX73tR+8gXrwG2sb77xzdxHWYbPx+o9/ivm/eef+nQdrTz9z4fLbH966fPfZp5/91re/c+fmg+7W2F//1Y86O/2fvXF1ur1w/87qlSs319c33/7ZZRSoXFvdwfau925vjo+3YW2ePjOPYqbMNkXaJX30rCuPZt2/v4I68632tLm31MvZkSwKEIOL0gLz2/XBybHxZkVTUY9FsJMg/XWGBEkAx0hGIU5LEf9feivTZNbo0tXq4rGenBDRdsQylRpHnZYf59Mobn+c+/zdNY88AoJEWlImwVLpQfHYY70iPvJY1z7qRXUj9VGvPun5yVRPzFWy4CH3CAAWvxaGfcBEM20YFbL1FbWoL7Are5ffCySFUjm6A2R9pXLZ25Gq8FAduib5oDSpYzjf3FrXUDqgQ+AHe48sjHiW33p7sxENq7K2y19LKJK/V3AnMMeAqtTD5M3Jk2Asnl5eR1J7nWC6httbNmzw1xgTc43aYoxUeixHT82ATyj1GGMztTj//Csvww34ne99b7PbefKl52cW5qkLuAn4wcTcdHt5EWWg5ibHLo4dXNraPHX92uSbr9/+5l++/md/8uNv/eW1m9cOptrPffELX/jd3/v0b/3O4iufXl9efDjXXp1ubzWVSYk5H8Pi8MHBKZMu3AG5AFM9F0ZxtRAk9U1EYzVDiCnpUc/cP4wowxTR9UE0xFYO0oZDr9p0h1/UxpMjnJz6GjcNOvPfYJVpJhI12mU26jVimuM0i0E2R83LOScB4IibuZYCG/Jsw/XneQlQFX2pItuOSpIXEuwkEJR7WMOWH5k6ISAnjxRgG2pvdxOrJYgllEULhsa1TUfOELlEW03HPlVYVKEcR2/7ZQluAY+3cLWifjtCt7AqQ+azIRIMqmHJM+uMm3k7j2UewJLzYx5MEzG1gVqrO/AJqvXt09Qs2O3MLOBa8cOSf0YQU7pHpiKN3qO+QvFFv1PL0f8svmQRpDvzGfsHi3NY/PbKExefa0zOPLy3tXJna3fr4LlnXvzjf/THZ04/j4L6F85dfPKJU5979ZNnzpzd2OzPzS9eenL52efnPvUZXNLq7mCkx1GJfb87ubHagbXym7/xW6++8uqdWw/feefDz77yud/9nd8/vXwawmBu9uxer9nrozFYn66/rNSRhJ5i32gR/AUoelR5i+sCqOAA8UslXzXxZPTqlMSSQaED8Rc/uprfYrTDOkyUfaJ5OApZJO4YluMnunVxUjLpHxPHPOrjPvbzj8hh/9if9bHdMKu0LOa01YJMy7971UbAcjCzVqW0av6BhDDKS3M6S8B2/ub6EVHzMgw1+9jy0lo6HkP+Dk2Fs7X0dZ4puVEjH4h3yu+9/4EraxBNcvsW5ZPRiWd/3sDLhiP7mlcPVB1PUkgnSATX1v+WlxTekPyEtMYyOQyqsGbVEjpe8V+lJywqS4+F/I8hM/iT2usFocMvn1f/Po9bAHT/WsUB07IJuzd0by8VL1+hkgtpa/VmhTsCDfvimldh4I7Y8vvcmc989Zd/+Q9+93O/82uLz17oNsaYtdDdnwC0RFbh9u7c3t7Zzu6pa9fb3/re2P/wJxN//vXW++9No6T6Z1+e/oe/O/ZHf3Dn1c/cuHDpbmtqvX+AxQRTY43pg3HsRwSfKr1W8L9MjOFgnVM56Aayo0aN4KE6G2OiQjz0iBcaarT6CaJKQxS77hDJcevq/FJ4O2UfEvIYaSb/pRRiod6ELIHGAmTFT6nmwSDA5CxnE3pEV+OrwyYPz0V65dbWFtBlYXS7LKJS1oS/RS5YZMXsYQcwcCASjTLn2yhmuLGxubG+sbG+tbGJj93ODsCqa2HDNzwGV7HXkPe8djvCHY552PNuiMk6XYyY80AsZRyLzTGr9N+ywomW2ztyqqV5si0R7JmZnlpcnJ+fm21hF1K5WM3dHPJsI4p3g47NxxVHxBB5/fgIdvPjXDAxFicpq0Zpf3oMiqvqBSdgD1t0c+dMpOigDSVMP3xyhn/JWUZHsN0I5g1jXo2VkEz+S58rfg8XZmJn9OHmtTs/++m7D+6tYPSZfYtA9czEwjlYfa3mHCZgDwXcmTPZnOQeQeC5xj6LWMD1DDCvLVWBDzEZqFuP1TkLC9PT80izRFIlrkExpu7Ozi6iQ6sPdi5/cHN2jiX2uVbIwpZRoxhzKgjFuVE9an19XfA3H4cMXlFwRnzPBCHzz/H2cLrlALjMvgmx5KFC71Fms3bu42ORGgSuGlZI8bK1h7Q8+ZMeu/3HCJRj71u3rI89/SOdMMqkPOkNszmZQ6jJ+UDxIpBzQjdl5Xw46bMf67yRFtJj3enxL5LdGjl0KUPKhqO8O/GPOS4FA/W+/MXnVVfp7HqbMlCzKX+UCS4tkIj2SKlgzsekAk9ClbDGGmunILwKD1asIRgaGk3uEEpz9yLvMtfOdREUMoATbir5UudKp5n6Vx72ipW94IDYph4q5zkgzniK+qUwXZFJcoJJzghm9Ll+dM1vExH5UDW6TP6WyieW3hFVFAGAamLyaEb/aj0vPoD9oPynZubOnWsuLDLeNb63cLB/urOz/HD16bWN59bWx9762Qd/8Y2f/MVfvv/ue93x8TPPP/+pX/+NV//wDy995Vd6Tz91f37uwfTsZrvdabXH4Jtqz7E6D4vuaTld1GJT8DvTz9BA5CHKJO1vVPMl6DY5cqLEY8LuqfcBDUuQnQm+AvqGHsIh6eX3cq7LYyks4s13fGaRo5g4SGaVqtJVGlKsaQBjh6ifEs/yhAliFjC14kc9Nh6XDDzCOa//Bgzi+m6bmiRlpGASEPYPxrHJ+zZcmlsdYEaUw755+9bdu3fv3b135/bdKx9cufLBh1ff++Dqux9cxvHeex+89/6H771//erV61evXL9y7frVyzevX7t799bqwwdrKysba4SeSGzAC+ALb7DHN6pqoyw262xvb+JLBMe5N09sgAlgyvr5kU+JRGrURep3D3rYc5ynYf+evW4HkfnpZmsO+bzYbBEEBjEg+J2WhqTV4qmyTBgehOoAr/yVkMSJMDYkHV2wg4vxccNZ0ksUJyIAUvKo11WHY1gxGq1S393dQX1Nk6HXy6eZPdRJVkoOc2QKp+RJLGZzBGxw8+U/TYVy3IG4c6QYWRypn3QHTGI997Xr17Z31s+eX2rNYufvTRy9sR5GebO7iTQF1BlCFH2nN37t1u0H6w/gmgTe7/axeBwlYg9Q2uv22p2fvPXTD69u7HT73DG8iQJYe93+5sJi+/SZpR/96If/5t98Y21tC5Kg1+tsba/s7e9MYruihicoWcKqnOVRQvLuTgeV3SN7rSTsiscrgvbo6loxRMrp0iDmkU/sWIqJyruZFF/Qf1wqHVB5rGtiZSRwy7Z6beQzPtXYI8/yVyV5a0fpKijeV9rFjEmW1XJR+Pjp5teCNMli/uJmW9fZnZKeUWgp2lWxPjVZHiKJ0s8w5HOIrhd3JJNlx0+hWkd2pPSz0tga7H00FE6inL1RvqG1kNos77u41jAgvfJzbbC4adZ78V6+lNzm/CbxAu+q/iXVFvIgXW40wHKvTGvg41KIx00IAhthi7i3VcAo3sv485z6b3inClVmdOIysqWGK31LA34mqQcWdCABDOVZuqnldNSIOnWk5JwhJ9bgFYmzxIV7/Y311bUHyLPEjrFQKkhOwivzpNmRJzrNRcFnJiNR52jLXNafl8chci8j4uwWJddAjBgJPponrkiITZShLC4jHeUFcU9gnc9JDmZJc8+bi5YQPlMyIP3RXE6sJa5M0hHPadwiKM/nJkoWqYkmw3CP8bP2NqbOsib0DH9yf0hGwQCJ5DwPkcoVFGUSymewszr4MzMmo2KLOpfmzBPtNEbRA8ODuSppKipUwRcWvnRZRg2dJA3LsCnO5fg9T5aThgUI7Ruiw0lJXwwuWjJlNylP9/JzjZ7S/eVKwm7h3MNOBZS1ZUbkaYazSb0IWo0yyDFGZlz86BqnqG+HPQN7E/1dbMK4sL05f//u0q2bU2+/s/uj19befRfhw3FAz09/avJzn+984hMbF86vzc7tNKdQPLCJJacKi6LPuJssXsMAjnOS7+o354kUyZUiBGEOhZLRRJbGcfAUetWJM+u4psSa2OVv4Vg7fWoZ7x1Dzb4q2x9SdqU5wRxikaW1m6PYnAHpI1Z1kW8SfaeHMj9Uj4ajS6UMTEXxku7It7QzUg2scKStQiU66jq0QAQm9VKJVJOYRSUQJE6ZaGA8obK5Qwq2acbeec0mNk3Z3NzcWFvb3mZJe/rcEM3VPyi4sN3tbnW4/eLODj1PW5tbq6trWC+Hhfmbm9vAtwe9Plb/4gAwYHVLFSHqcEHdbrcDfLWLPVm2traRaYe9WlAQYALpczMzCBbvbGFzl3XMO/ydN65dvXP7NnZz2d3GlpNrKw8fwAMK7Lm2uoLtGuFPXV9HTjjydW/7py34R1dXV+7fe3j/PvY/BzqFMMN2nqsPHm5tbXS7OwhF2ya0h9GFI7XsnTPOeZQMxKYzaAATXtlwdlv5lu6/KmR2OyQejiDPpxvV6Y6iH+b0phRMzxPWRmNN4b17D+7cfoj9L0+fOkvyYD59TBP8ro6fGN2GmOB7cT08eONj0zOTs3P4xDxLlZ8sJEUQiSY24hEBGKWjLFCzjjI7x+od8gt3cG+zWDp1L0kKvcQYzczNdHqbKAR0ML579uLSmQuLrdnxcxfOLC4u7nZXF5emLz5xYaeztrbxYGl5fnqucfHJ8w2sAJ+afvrpp2fnp6/dvr26vjo3j+1DL8yfmp5daC+fXQYPLp1aOHfxPOa61ZzudXc/+fKTC0tYN3bw1NMXz19YXFqeBQDFyKgYqqogsArwOGycO/fX9/Ynz5xFggwsn5C87nrSYgHWFT8T44nf8E6BMecKSyymRQsGiBobz0W6nZjXwylxat6VApTEDynpa/hd4tTRsRqLg0CjuiVuodra2rMXq95H7BseLUt3LnR5zGq0NpKcKbntKrD/w+fnq/RGwrxqanGfVIZKl1Q+jPL0+rXVXcrYb+32RarWwH2qi8t3h6wn1Va/I15lJIHKKbFB6S+puq8IZ75L1Z6YjcH7q6xr3NNDlzjLXKYZtJBmrZtJED62DndijhYeWFxHWt6opJbCOikfzoJbBR3m90WcUqGePvLTZ6anmcudrJwjBhkRKMgtgCK0DRSHTCHAI3wJiQyh5YeIOA6b5DihPHP0JBaNz2wJiXnj6odX3/3Z9urD7u4GwCWLSTNBCJJX2jB8K2FvQ+wiWIZMLOfrc2UpN+pV2WnyMNOTc2dz+z3gJfWqKBwFs76vqMihcE4UmaakCk9K9Y1DJ5TLGhjrc3Ux8Kun23Tge+qMQANiQxkIyQKw7zYGyUhE6zkMTaNTljrh/Zay1gN86IaWayG1bPZ4bUGaIDW4WBhnDFdNH89VeJBgWRiOlOHlAizGIaGSRgkciIW9FJ1spTwurEsMWONWMCOtgXhVpKWhSjHO5NoErYcyySknVWuxWPsDT1QlYxdKNvSEV2Gi2Z5ZwF7P+AcchVmncGSd6IDBeSA1r4UkiwHFN/BRHjS6u+3dnfbOxsHK/Z17d3YfPti+/+BguzMzMTmN3RsvXpx6+unehQv3W811bNstg5BDkBQwIbPSJUwHxNAccDsoLMYRvOUCY79XXUNiCaMxbotMsMDd/7RDN3asxooR7GjX6e/K+4Ul0ojptbExOkLD3eeeeVorprFptQsDARaKYvGVMW6iq6TWYrk0Hgc3GCkq2GdcQIW7UWunZHjgVCyQxbKYEcDma8sM59gas8oWSRFzOTaJe2SIKsgucJy8414oWb4yRXGgSOWs6IlbAkH0MKjt+d5BA2ga4BB35LRzeQ2AFDxQu/RGyaihgBfN06cnecAdC3AnNKCPiCgogLXCSWXiQgpeyV9ZICRgRkOxRAZ3IKuCXiHomgvLZz/zxV+6+MxzkxPN3U0k822NH/Q311bfevP1W7dQNgoFa1p4ICQjStbMzE7Dnwksy9KI3DuRG66DzGC+g1JJC6g8iqVDKJWDbWBaU9qmEkPTwxqVKfgw28CwWH2sxAZ0lqvgua0rxh5IFIhKtOHtZ7AHOLbmUqlwF41gp2kJACHDOoAndHq6vYcV1FAsrRYe1WrZxtLWEEQMMrsa4PgukgHefefqh+/fOrP81CdeeBlkC2rk5uIkmknJOb6PIvaV8mdaD6aiMXGwdKp17jxWzvXQWDGyy45VJYGtEiwmCxUjuWQLXb8I1YgpuSgcgpqD126jJNcsPtLtjdqV3DS8gwbtcUD6GFn2HDunClZJEsLW4ubeGG+8IdtLqJhEMeC4KawUTCi0AvIjqYphnvUA5ZGkMvneux8+uL+KUVxfX/niF1+anccWjtgtYb/T2QQ/kLaJbpkygf+YGDs2sbLSeefdm83W4tPPvNgPfhKBpZdlvtQUxW9YXFITiqXLaAyxQBNAnBXX40d0TGLet5HUCIUrqGavL7+RsZDUBO9gl2goHZ9o4VN70eATx0hhcOrg5eJGRgytYRuyKfgsvzpwTX0iy0mtnUgWk4qo1kcXRFCqkyFkWd3HitNKLK3wsuQOc8WUU7n0iiaUWLWgPFNbvMrv6+cccqPia7g7hkcmiHnE/bMmrnGCCX9EewZ+yDfM7pFgp+yzDF9w9Rj0B6IN9iOCZml6LXxJOkEOgwQxuke6YPRPhXPSNAqZA7xV9uqIQQ6fpbh0wGdpMssw4tDZKcRKPv/QXqSTxQl06nBt+MP7WJZJvXvQx9hImErNBd8pr0nMBplLdwYYlrQNldFMHiyrw1BtONl8nlyGeZF72Hre4ia1NpBZNA1XyQkV06QFqjYL3eZ0sEUBYuzrzDjPclWTbFND10gNm3PskFOtgMwLvq/UBLUoK/pWayYyxZooY1JsodgtZZsxDt+WhGGgWbU7AGh1hxrxW8r5Yf4hgnKMEFGLqlc1ZMmRiU7xkeomMFMXniYgEXRBGN0eTQTXWc1YQ2ILPIx8yg/1zKMoZpEL1OU5jTJQ2hECESlTXNjodbEpIdStNRen9wVPsxd0ynV35zc3Zq5emfjhDyd+8uOxyx9ObG2NzcyNPfnU2Kc+Nf75V7svvLh+enm13exwhTdMFtS/ca+lw0CZCT5lnalHapCD4lV6NKQ8VUOMv75xQl7yWZLzMM/yOsXyZAy+IEuDxWvGD04tLboaStgLaXYsS4LWU+YufpSPi/4uvA1HlPB9mGj0kGn1SzhKvRrdOcT2kWj4shPLpMkfku6T9st91Qjnfg+qoVIUJA3CoWTsFnHG/YntTndlffPW7TuXr169du3ajRs3b968cf/ufaRJbm6hJNT22iZC1ghP78LFuAPP4S44nyMqw4m0TWsYyJvD0UAGHlD5HlbPQPQ1J7FGH4u66RwFpANUUv0YzCmtkUZranb+whNPnzp7HuQEUkVAFfFkRMBXV1bgmCTxsRDSAXylgHSYUVwHpyfC5IAenDWRK7GIdnKUg1RJjTAZgI339hhQ31zDtvIrDx8+XIH/Ehmgm4jd37hx7d7dO0jde3APrs97q6sPV1dX4TSVXxJ7Wu/gRLhs4V7l5tYoEK6/8LpueSNsOF53d1Y3VnESvKEIBHM5EswS2AxCEVyyA59AF6V0Dh6uPrx67SaC/4sLZ84sn3V6DqmZk8yqF55eS7BCtlMNgIJxIhaUz87SZylhmOIKhYy1GEpslxlO34X8iKeEhrVg5R2I+KEZiRoJzWhi7O2hIABSQpGHwppfqKhqYuFenbCTYEngDbcIQholPSGys1ARnV+yMLCKBLEgJYEoFvjTiALY1hY8rMYPlze+fP7Fp2amsXYHg8txY1TBbBVmGHkDjQShdXb3NjY68wvL09NzYhKSeilVLN8N9cSjwnghDSrBa8HgRwhQ5hGMwYufQk775FiLZtazXAsBkyVO8cUAhsizqWcmOWF4qboKDKzBEHlsZOkGeVLJiDE0IYLz400eWVmVHYgbVH3I8tsSvEKcuePlAPxbgiwdX45XxWNW4kOvQokFkSTeymOS7oF/MYN0qoUPKE8yqedvE7KM2KOi4Wik4WbZ9VJPjBiTNFBHn1bnDRt1KRre2QFoVNk5r5MNp535VgCKL22iQAcOjVThCyEMpdZXRZ1o7+b51CTVujLAp4VU9XNjlkoEKWRZWZzm8yRVxdeJuZPGt3efzbdep9iXcBJMcf5FlaFh3sT/FvQUb7osMbA1Kf5XUKl6mvW+miYsHs1ILG5o4CHUECThWI6Ib1GCZu0R53C5UDbbjP+57b2FSeCQKD0j1yxBPNPhVdyTqg4oh0JfRYko0RxFjvwR3UWzqv3xrIliXrIOk7HDyeAMQ5dgU+A2wB5zS+yyG4Us8+TVWZfKCq6c7o2bN77//a1r1wAcmqdPz7/00uIrn5n51Kd6T1zaWFjcmp7ZRWFkmGXwPXHLuOT/FlpNCKxSMOkRhyJLpQzGS+FoYj75R+TzkzuK1hLQCEZL6zDwSDhk+/s90PXyqSUL53SPMCIFto3vg+F8t5zyqAkNmufbSG0UZ0m9OWJCU8ffmN8ibUDTLmKxx1NXZJJk5mVmd4f7/KzQL1nGFSolIUvOOje2xk3HUcyGsWsgI7zkV3excXI3nLc73S4xZSRACll2usiHBLZiDLyDDQmAu+js2kGWIxAWwQjrXGPDJKIPJqo0AAlRr4pr67jECmRDWEmf3kRjZmFhDhXy+3vGc8B22uagh543p1rTs7OsdD873cJOS0uAZqen8b7dnpmbnUdoFuHVpVMzC4vTc/Oz8/OLp5ZPnT13+vz50+cvnL5wcXphgYu04YPEghJAWSYmTexyt6GDFuJX7fYuDS9AH3nDx8enpmdwQE0kZqDDjLaQChGxYL2WcDmytsNOA1P2OT6dXYDQdWDYDSSOrgORA6jeRQT83r3bd29fvXb99p0H8PGdWjq7vHzWIuIEyJImO07G07DMfWYOKMQbRNrgC460zIy/IrRCigYjZyLJQizZLPQyA1YCXOIn1Ral2IdP3SuynULq3J9gMYJHZ/KRGMEvEp42/tkpiVpeKNlJOme7yW4QQ3B87rXazXPnzl564tzMDCqfK+dKAWxmoJhF5WG0B9J8gBVfOzt7M7MLjcaUotRB5cFX8cQk/HNZAsvZbAums/mNxEgELevuyQQ8g2nNs3EnD2+y8gohnhuSeb36xu8SGE7TFshSW6t/JGRpH0Opi5Iy9GQnSkklUgYbpsZZpIZS8gJUjrzUYyjXTGG8vcO+IVYqMF1QngYqvcrv6+cUrRmF8PDzyX2WakcBi+s9tWgcbEkdWSbTISbMA6KhCHxgJnB0VCE6DhSTVuT4qIY7RcNDWxxKFUOTUfgsixHGUFaOW3MIwyQ0B6s7jBxkk/hIn6VVVNmCUpQkqq0mN59ZcVRWhnozYnjVVuDEjZWVVfksESVzUTcjpTw+ZjP+QSiKuFKBOY1trMIWVRO0OUaS8ZQmXW2zDq5yOdKSFw7k4EDbf1aRPD94G2R53VJiYJCTxF91EyEy4jALF2J0L1KyqvcSdS78JOXIrZrbFzEBNlR9d+AzifLoghk4+5h8T2oCwRSKEqMI2aqmjRTU14bOHoewjuzHsLsD/6SR0CC6+ErGLuy7hAluAK+AtspV7lDsA5TsrVR7SUsKsGSTQT7Zx6pVKf6w3jRNCAkg1KlHeYizALEXPVpLMwKxv2ngS4BLxdC9m3lIm8zcWfQMIEustMZOyw2Akp2dg7Nn2p/97MGrr248+8z60qmtqZluE1t7M0apO3La6LVg9mFQQ6TAKmSMO5ufE+/WkKWWg4aUEC3biRmZlsx4MKZMyBLzDM+YcCFqsyuK28A2dH0AG/gsTR0iBK/rV6ZCYPXYD8ncgvMUgtPbosi9qUKnEBTaZyk7xHxlbV21MXoVVwW2tJdTt+ZNRFPazMnmjDpIkpAnWlOShRIvibmwrKTfCX7rJnzaQEx0xSmxEgiAP7r2ggAor6SM4JpxusEBqXqyWrp7xlXr2zsbWPGxBe8mku+21lY3V1eFsDa28eXmNqs5wv+5iv0i1zbX1uEJxVodoDHg0j1iwbMX4FpfX1t/+PABPIMb25urm2tImWSOwtg+zlrHciG0SoFqPG4TF2OS9lFS4ABpjztoMYYHVN1C2HuqOTs7u3z6wlNPL50729nf2+hs7QC3Ygkz1qaMYftzoh5AanjJcDnC6nB1csMuwGR+s9fp9bZ20TamkwIvburYAHDc2lpDJmmXT19ZX7/3YOXOvYeAjw+1DAkpnXcIJe9jNdPte3fvPli9eefenfv3H6yu4P4TjTbsqaWFZbzohwRVS7DJ40oJwYEe0jP0aMK7OTY2NT0xM4u+c6vuSH6WaKhpE0vK9Kp+CgAwwIUSR8qSAVxDZBbvKczlUDAiZMTIFCRSktikVCsEstIk4qlGn+6JfRCSSOyCc+LQV9oadOfSKbG7t99V4DoAqJQg6Vp6kNwRCScTkzud/urqNqL2zeaU8CfPM4R1Y6iUzJ9GtslIs/rKP5QDXKpRm3TmVnsuLG0F2GxqJwgiWWl2cEP8CD8ltaI2kR7J1DqJUUoN+yuZRMaP//F/+B+NmP1CIxYzreeW06ybS2IPBo4tggNhDj6guo8VVBrBSjeX9OUGhI4sUrg8XsXo509VY2pkegiCtPtk+HXyPMuY52QC1SY75VkOtiRNq08OWuG72ohI2vPUQJbSdfZ17OEnpKmAQRFck9cm1J6cguFICGdczFqilYJZc1uLPMv8nWizqoie8iwXlGcZlEcCGEUtaA/OQHIJfAbOnnGeJU72Esiqy+kO5X2Gfx14UG2Qg9iq75RFAzW/ff0KFnW+s7O+sk9Z3SG4lMGaElGD223JMh8fpSCUvgZ8oXwRbN7FocU3YZLRI5j7bigmLigGgXn+fEWmWtFUfF+Stg2olF7DyhTGQ9Ws6M6ZnkOnSsMLDid+DBwC0iBEw32gOmNrR1FPjbqdvS9UKvyMi6qmWqrmC/ARC1MoNTFAiU+Y2Ug4Jy+jBCFz8JkURup1p/gSYKCkVSzJm4biiaz2TBTNC/kNrKMQSyRkXhcjikezcDV9kapezWwuu1qYJzt2gAA2vYyNNnAhV2NLRHqzv4MxLJ0F+uzTmamMcuXIyh/Jz/gIbxOXQ+EvQsSTTUSllhtTc9jubbLJ9H/tNC3CivLQnuWEiGtDSicW4MzcXr+JZbzwbyG+2ZzsIuhpm89olz5XJAOihCHz+TRqWrXCvyGoMa24V6RbyZFuga8wMYYXs6B0Qr28PYwGGatksHCICBKABIhCzhQsMUamHVavbQE5IZKJc6ZaDWSz7PR24Bp78uJFAVBmapp6RVK0XjmvNgz4nIiwy+rS3tl08LA9zN7iohF6SQWEkJ5IxuPSZvoHucO1VpNEVrM1F80TQV95oGXJacMbm0kpF5NrgQQLPND2bDFZNvG6iZHNCP8q2QgOxYnOwXh/orXZhWOy94Dh4odcoaLFQN7NlPa69TQ+xSCTC21JJpMYLefw4nvySeLzgN1IEbYNZlBAyuBe20ioQI4qKgT89u//gy995asQJvdvo9b27VZjfGXlwTvvvo3VOSDDqXYbSBauURD2/Pzs4tw80hY3NjfZ24C/QtWk/gmkrVFZN5qzcwtLy6dBaPe5vmcFGoAcx6gsJhfTIARBrMxpE23RqsPFkLrom+IU6pC6rOrtnhlntXIlPgYKBIN36AkcCDCysPpkbBzx4j74DAULSCqTe432ON5PHDRAaC889dInnnupoZrwFoHMExBr4y9YTlxTaFhWUd1vjO8vLTfPMs+yP4YiPwoOWUdkcBkAogBR1X2GBL6EnNe+4y6orbAAFzD6i1FmtGofjABAzsVkEt+kPWUc0M0vkyheFlyBqTRSjqAILNIYjKWReB4td/khQac98bRSeUHv3Nudm5KTn8gzNFeY6YB3Unxs6v2HW7durS8uXWxPLaA6gVsgzV1T1qk94o70q/7Vq3qXVZKn2GfI7CQhWb/FQjrZfQbK4m5RSwia4unm1jAnazA3WMcMFNZolWfJIiaQn48bDQ/EI54a5a47Ell6uPSq4aianq5U3GiYK+qtblOiw+r9iZDlIYjz5D7LgZ6kvssKMX8Mw686sqwGpLRGNDhGlh5oj7UlKWUQvc5QkKHIww4J3jDuGAUii+EvnltzIpYzlN+blJExrjzLcg5HDHjoKqkOCwunYOC9bbqMg0cMTr2FvlVNPA2dkH/1G4pOLN7c2Vl9cB95lljEALHCLW+JfshmxvJiMP9P9pLiZFU6qnt5cBjmUuurNcyDdjhuM9Q8Y5wI9VaDE+zJ4mTCiN55h5aNp0nzWIOBvk801jAnMTxZ3igwZShGQ3QfCoo8aAq/JLekOU7+ncI7lfGuuxMUZbwjU5s2uQSWRi9uLe+mRUsQuecpKNaSK3xX2syDD9WCHZwm/5zBt5vnbEjeUGKSfeflahr/T+grHGz0TTh4bRcl78COy+NFlwSnTvmyXB2gak1M8DdLajGWlvIAYmo5Of4FoEQlauVZEsGUDsswgINoE85IZMgbwg+zO36wNTmxizVqUJ/qEFM4x1DWDgvHrKGo8JPgcm/tEqmGzIzOV1IxpmePhtMSyP4yHv2T1QPhAXVdbWk2dR23b9KaX2fGT07CtbqAcO3sTLpx9MO9M1Yq3SLijrJBbjLPSYdtWa0LkQp0U90sc1hW16Ekq6i5L+ARpGmGjEo3ERzXpGfz2b4j03WWDGRv+iNp5TRQwBtphNtYHd7d7gMcNg/2m+P7+nuAPdpBC1jGwdRcFaHH0hOk1sku05uxPuxfQAXvVAqqYUVDOMmB5hDs3EeeKS0tgTiX6zSCptEDoNJoP/fSJ85durixvf3wwf0HKw+ADNc31t9+59279+4hoROwcpO+z63OFldto4337t3HiQCXrJaJNez4G6Uz17DafH11/cGDhzdv3frww8sffPjh7Zs3kLKJpe44DyuZ11fgNMVJvHCTCHWbqaT0quIPovuwNLCCC55rFjbHR4AsW9A44KsVpmeCrOwEok9MLa0vRvathIn4UeQIbMFVgBhgkDUGDXZbb//M4tmzS8yzpM/ShBuGJT/QRCmYhDRT+ixnwJV0RVsQJeYqeC3xwqAKyGo13z0YiKJChTSwBw99lomKAkCHDKF1YQehyDp8e+a8pG1DnARAIUqjXZKex3h+uEiTWGLfhOQ4kCR6peubD5i6H9EbRirwCTOztd2fnV1EfopkhUbOfJ753ZNB6WCJWPu1Oq8ahOJa3S9xbfC0T6x64Z+lZCr2Lu4W41N8k/RszDSvlDjVH5sGtBIoWuutOuZTHvjK0zjyCmv3+KnekcOfYKMjUaIk1/HNeaTmH39y0cFDTq44Jc3cwIlZLWQ3hOa46kviv+q6il4T6dRn18qDiiTZKoliBhsZWiaFzI7v8InOMF36Vev/sVcnXkgXj5AIo7pQkMyxsHLg+sx9yqyi6PTiPvGTnfYphps4KlgraC8BI/4aSyKCFA/DtlJuZTMsIo8ZnPAAlmNbvvdgy7FnLJllgFnZ2bVhdVi9iun8OvzZ6ccQ44K/hzUV30fJaCK8yMcL4BAOLXV9ZF/ZDBuddLMryCoPKcGxTQUDR89NxFIlkIWQFD9SMhgy3PgJiF+Z7ipuofVVXEuui911gxh5bBz8IlS1i99RaA8mz0+wKZlt1AfqYtB5xEs55jkoLbiaGl7KCSfwAAGPIaW/O9noNZr7tPdSyapAP6GylPBDFy70MMdUM5jF6SFjaSgZ7rWySQMyMtSSTjS+o19xiCLQDaw8No0MkMphlJMBXKD8SDgg7HD2QvI0e4CLcQuVmR4WTQzTx2ZH6lm0R+rZetqJGTbS5At3KbajpFAlQmUD0cer9bsAR1hlTXQIjxn2MxoDcGpNjMOdB/e0j/b4RBvryrEdJ3bTbE5OIwzdmJxGjfLJiVkdczga47OTB9Pj4zMT47NNH2MzjbG55sHs5N7U+F57YnJ2qomNPRFKmpykMwu21NTUBPyUgqTEppPjPRQHmDjoTeIY605iOQnWgxzsIXkPdjf9X/KmAhBrC6U9LknaZ/BAO/0ADWPcAA6ZFIqsSEcTaEUR8WklG84mp8B9CHuCy4IU4yIgHtOuR/JkcURd+CIsHPIqp5Mn8JxwegWPMVQG62yCGYzNScRy8BdUdEjEL1PXMEVlvCPyEzOaYmrArqDN40Sp6YZWRcYPdYBStMFjKJMsa7MQ15UYG6AwkZS+c0sUCRcyVdFyJQUVnMTxEhyvs5etXd3Ct4GAEMo8RGCXA5elfynYB0fW8n9Q9BdYzI8dGM1oUu1poUWqp1bDGefVBKBuO8CYHCMPdHmkqwsFaVxaHUTjqfKq8hR8iMTtf2AXbKFH+CSK/dIdBDvFB81Q7czuYBrtIS6RJFZnxMjHoQhTmm/EMTi4R38OihRd5jWjeCMOHzzQMLc2hlLF8bXtszQmlSYOFQ+hY0wVxQ7IqyqFxoiO4mKchjyAule1fjJaq2EUrShpw7uBxbiGkh/o1wCsHO2wRDsyExZvDh0iL/20lhpBl25hxRv5PQiGkbb0ykCmhFz55PIO5ZkDsLJEbIn4k6YqCFg5qFRZNMqxxxZHS5EJwa9YE2yyEb36jVL/DEHkylC/spuoigSbqoMwHMoUqMnEr+cZwNXQHu/mvRP8SuSdq4sHtXvIyDf8n4k8Tjh3rpnTyuy/UTA3oGH5wKzma1MTPdIkJlYeAMAeDT89yXvbovDhMd4hgIjhUYAYakzePsnKBLv0FD1XSBKqix4EuhBaYg/W6NS5glNUK3aChp/K3fBfx+nwDyLIDpLaCcb+yxMZfefoUxWXNGy8awiuLEwtEFJLQ0+4Kbwnlzs7bG92i+nRu/DhWNwp7ccUlIRW7HnM+yI6P4YyeqhirZ0AOUUqcylDRj62dAexu6CAMgf9zncclVnE0Uhaz0ytHmt/Ice5GK91ZR8u4FEgNL/M7zGqOkcDyOi9BJaJyhvRqDZvXaJ6UFn2MkkAfSF0zm84QZwdhfpJ1apLKdYZwPG+k2R8IoDSJCNFqKUmJ1IoF5mqPl7YEikVgQOKwDePQfVgiWOlrqCfCAgmIjJb2T9BLIX+hIllL7FSDQ8oHsC+vUmAPy6OBHsdtBsHRJ/jYzimCEMDdM62ACj35yb35nnsLzQAKw9mG/sEnSgx1USEm7kWCGK3283ZqbGpxh6yM6Za4+3Jg/bY3vTE/lxzf7ZxoMt3Wvvbzb39mcmDKeBaAFwe2HyJSHd6cnx68gBFbLBADCHnFkpb9VEnCiFprFBi2VMiTiwfAk5h3J5ySRgUzMFvUIyoOb7XRDAbVSjRC0TisfPMxAT/To6jawjrw0mvv+Br8xB5Vv+Z08VDTEJQFBcrl4jLDxoo0qiZVBlrzDwnTPgg5tkyTkf5jfWfKNJFwylPQ2Jk/eZJjORaB0aytEx3K7agyoAyQacw1ZJsquCJaUPimt4XijmtUiCJu6JEbHGjKAadEMF40h4WW6JTCSxmrthOzrYh+VwJJsJ46oJkgy7GHweSnHEBt/AAtkmOo0oGpqELE9qcaD1S8qk1F0eSt/BFejCfHFEam2cJWWY2Z8Ni3gu8l3iI51OEyRr2GwNrCbzUNXUwdIq1auShVi352/Ku1BIDGPtvSxOPbEelsaP1J+3E8Hnm7CRbw/kzwmdc0JOxoKa9ul+J3h5zDEftCXb0rUoyp6DRa+QlZlmz3MfzAusjoiUUYtxClsvVAoeeEcqw5ErLNDvrBk3LwYlS7+relwIkDffI9zzEaGKrPZ8J1+c0m9yTLDmG732EMVbInJAjR1JmBM0Z5OCOcpEPhQRtKV67A3VL64aBpnhCIylTq+wHT5BAsg6yq9IzxRvGUiulvjvLMHx2xAKO61pQpg0zLSvzI8rGyEKQceT2CNbKL6QQrkOafMpgD0IpSJAOoPBaV/ibVFaOTQStha6zzZzW49nmHn7WIXRfnjg6WGTjJP0dmIgBxvdgIofuBFxmDXe4aT94i/LUjABMHg6QC+lljTRiRKuglVNvgc08Y5Hfym4e1XC1wNEvPVdny83hX2IHlDAeZNVoh0kd3F3Rvj0VFhV2JVDw1hiBPnkOT0NkXAdzBnFgD8AW/mKFNh2fqO0k+3MMmz8CrQLeHcC2mmrCFTox1ZiYhuOzMYYD4WB8M9MYn5nEMTkz2ZhtNmaazZlGY5ZHE3+xleD0BI8pOFmxJHwci55xTMKOgceQBxYsoSQr9iHkr1w+gfwLPL+5P4aAMA7gS+wEgwlvjgGtwlkLTDnWxIHyScSISAYAkiaOBLiUH42DJvelHCUq3q9hFxQjtkHXAJ7gATX0MjTJvpITkFZQVrL0yitOzBi6SKitetU/jpBIcc2JmpjpOd8n317f6MFhsIayDbFdePF1ik7WmXrr9PoheVg16tHGoN6Zw7TKyC7Hg6ohDJPcDsJHGazi9rzp8Yr8KIF6ouk56iTTaNjfBYFYtfr42F8/1x6RdkwxQUeGTI/dCZsCA4vmwkzKIl+oyfGvwJSm5JL0Mw88dlNOrmFG03BClsOaz2OUuzk8ZEMjcCRRhd6wusX/YQIq36Vu09Vuo4h5IFDHKWmf0QGtNCQMbf5V963xTnpmgGcFtHh6lUSWks6sYo1UE87OVrUaJDntfG6/VEpG7iEt+82tZiOCvDKocmjLPS/IbgQfFSeEHTySTHGlgJjyCJIjkHBRcW4JovorXFLsAp+aqZ/hIDUjiz7hu8DuWtYRvcuXeIgI+rBEQevTta9GWO3xXsn04X6ugvuEdh5NTQL3p47W0zrj2iA5sqJSHx9RgcsAt8FEMZQDKmyw02I4P7RE9kIzJYqUk6acmiwDY9qOk3gZc5ctyDxVZ66KnvP3JjkuojrkZUo2H+iq4Ipj5YYnq3Z1chGp1iUOhw5EmlX40rrWt/cAJgLmOtwQBinYMzA6VhSVBhFpKBU96L9UKqNt2qJf+enuNdrhUFP6yyAzMx/k281+3vKNoKyAGjMvWfCG+yRxJyLUpiBI9UHSUxkEIFdsLemajiBiZGpiiQc2TETdIGyw09sdQ80khF36e7gfjkncpLs/3t0b290f3+We9NztmsuTGTrHrXBgsTiW3fB7RP8RXkeeO2qv7/VREkDR9oi5K0lA6aTcdceu74Sw7QvGwRamyKHZzoEUhstVDMLsf8zA1j2XepRFYDi5K5qVFgvheCy9HXKChUeiYNNUeOITVKoz4OEPMrIs5W0mR/veHaKUiAvgeOjNEqw0AZu5qNZGXhACKPPhSc1Q3zCs6OMHUNRqdWF9lo/HByyJjY9Hlrl9I90Sx7f+b80ZA3ru59QuoZjD7m0ZOmrWhvw9idvIZ8Udk+0f8n70g0yQZtzMZHHqkSQT+qS6a3l21Bd8pHEr9VxuzMAdKuSRwGVw3gmedBhmR9cR41QpMmyuAMvbyf8xN6Lk5BtLExZKVF4zeXwjnic2DX2ZYenAKJaTZSwY7tmo1DIazobarzIN0Dw9l9kT0UALoJTwJLmrlhmcDVHN4fSQRK0BQ5JuCeU6STFSFTP5VgAoJKeK9uQ0DUlIxYTUyJQg5jYQRjo+kjGu5W9clRFGJtBY/lyzuIOSXYlQ6E9zYa3usGtK/4w4cI27rBlyg9Qo5Tw4YK1xjCQ/3dvWWaCjfGGBno9FfUdm7xxD0MfdfPDyASJ0u0vekfq2sRn3xhTgNDtuT2AoCmCJYmJOhzxE8Yu4xifpmWFFZcaRdjflhbb0aabgpHRPwPAjZasGgpHAzBDxqKpVieRP8AhjXjk4I5Mgg0vByvg+eUAz8DIE0TiQziKXUR4/jAP3AscSfnpGUWIR2cMwlYg8WaOby4a5bJminniF4C0jVwa4vcxbh5YTcdG1DnsQmYvAQlYMwnKpMs/Ul3ycvsFiG4M5gXuZaTZUlbDl+k7ihgQ02AsXlxhEjUZl9GdSSmpZ3slehdPamAztGykYJX4PY4YQXRppnzT6TKPLhOAKMaDQ76Fa8IROoMOvP2QswluJ2cIJ2rtVqDyfbaQ56uIhnVydNHh+gabz+Fi9VTw88AgO4lBnHlUQjexzRRbZb1TKJg80/lrv+qcj+noyGvsbOGtA5ubOnpCSHqnFFrJ2wflCIRv7d0bQZKn/ygfZOiynOXBFeVLMj54mpX8YgIuWJCdA4RbKHrSkJkKfOwNmgMyyoCktHDF4UhL5znm538Cb3PxyNMI1URFbbchx80BsWcvpguF5SdRJF5SHxOKrODu8ianNZmrTttkwNEsMgzVi8eIs+NFMzsoDHpCE+tKHN+d1gczQz9k3yW07nD9kC90iVodNAh4ha8z9XlzsccgYywsg4vIjBAJ74ORf40DdyWZqwnqFa81STg3yiHhZTJJ+pEk0w13TUmQWiLFLV1DPNKaURMbYFDGP7EoVcOLHlM8UFjMu9BVa/C6/WkWN8lmqz8ZKVIR0Q2pLHi024MJcqG3u+lijCjVaXOMhdFojlUswl1gyaM+qkk/OXY3hKTRADso/kkh4hJOHBf1hF5c99fwkaWO1GlSb0Te+xPBjxFDbQTuGVwRTkrdTOnwr3SRAYXK1JrFAIgjlXVNd6V7JJVXlfCR+VQ6CSYejnenwGEdJSkWvmChNd6JhzqotDTWMOaWxA15iEZkjJ3kZXIoXswhmA7zcJQpi4pwhd52qcuMytIk1mbjnQqyYpdecNQPEeTy8PskCRAPBTFvDbD1dp0X6vpP4LTQ8o54HeyuTcWd/ag04yVYS2lTfGd928m9wqbLs5HpU8rRDZG4EzskmSR6zZFqKrVDcS0XL2IWhlQKmn+DANIwaUNvP6IgSrNkUAu0sZCRzwpgvKDMbsXiYupQlXzGh0rLsgsY0MQU/RAJKjO7hNGC2MhUd8srscQJKEm1qNCM9USJO84cHaSKs1rNlmFnPkrB0LblNeUzy482nSXfE1ykwZgKuyYfgtJjkEb04uRQ6ZAgOccaOPDtU3wkG82/hKRm4DMzfz72pES08Rmi6GYWqSDBD34uTqMHNh+X/R7Tf9PdIHTzBJbkjuYXHPyLfttLi9WYlFqJke9Q2D3dQei60o4Uk2+q4hYXgqJc9VZV7UOMcyzoKeF9y9fCtQpBmbJj8Xwn+GTC5ATGAWVhU56ZnKASff+dCadXjZV1BO6L0W41URvWsEM6lnK6h5fxDgnRebES1lxBddWvJaT5etTy0vMz10pIettunepi1juE49ZCtBL3yyGQO5RNd3VDhIlwiLC0Yq+00ovSxdmbjHiIumsitVbTipz5ZvE8RYY3iP2m9V2hSVQyI5lI+W1M/Euv8zZ88zLypR1VXJEm4Gd1hYbgQQ7WA4ggxYgog+dW5qSIjE25Ct3Fq0nCyEVLm5VEjV87B4Hw4Iey4cT/2hNG6jgJD4G3o5xrzDv4aPyazTBYm176hBA5WVGPXHE0A6TEZcmqf0VVxs/SFsWV5DLUno4OAqyFZgtUoTlW10iGJQgAm7KgnRN5vvAvPNHf+DOPTF5YNDGNCWNTcnrPadBo5qCYxJJMlKEIFW7hVKLM6//FVgFYBByRXXQtbGCFvZfIe4bA8jpYkGsLGrv49rrWea00zu+83WRzGM2vMO0R0xz1ioOEnlVxHaI5jlcqxY3VSVzZpZWhSsjI49jF/4ye4VAkn9RHB1mO3PKOosABPdiNJkXCaFeMdEtselsQoo+9YejLyGYdBuuIWx4pgn/A4yNLgx0DhsOgJWVYvUdqxjTlmNAcmObPasPY9gilDDI1UL1arh79iwgbVqwNeOffO/BvWuYmzetmVKVeDMgm5VwhK0WEDdGz2wEq83mrFMbJDodAj0bskcdkvoTx/Q2qsSDkM+6rJxgkKUHslu19223pmi8p/2oKaEW5UFFLoP5BnrC1VScaEqTXI+kK1uKmZUIQPG9pxYxUc2GQEtYlR5pk1ulmliDd0vqNhq00GLf0krE0+JxffZmU+7eAjrapiDuWshmF4Mub9W3NWqNOsHuyBoIklLvMmq4e1VqYYXzFvnIm646Sg1MgcqMOIgAsx1GyFpsHAIr1kMBSfojkFWHX6TYXkSsp0hpsX8xo9kD51ur/RUtmiit2jzU2hWCNrOV9v0soNi+8jbZS++Qlsp4jK+wx8IvFAwSqQJMoDgeTVslg4bFbTQGcInu4WXq6UyGezWEflOeYsGBJmTFmBy7hBuEZtItaGgN9oCJ0nKC+fnPkEZLm6k3Oa07imJGbByBiBkpBi1EJRCGpalVUru5NF6khCuGYPFaSe22NfQSKFoK7JsCzTPqpWcWsOXXfJdmpCq1mso/F6RzgueSl9+ZOZ4thefxwnBINlHlMPEss92jrDwebkLKjaqJcU6vGqfo7fwmIMnZMIeYB4K4eKnfdDR8EcItewljKIqYPZEdKwFJ5x/5EjLpWirny0OdPzLLgrkZe6WbQ/25mHW9VWcbXQRZroxJthN0ebxTnZyTNoTtsdrpcRwLDU1m+ZeJJpp1bbSeFrfY80jAOT4q/9oMM5NQueuKnaNppZYgalelSGkBN0BF9VM15Rl5VLOFCkYvS0il6sKeXvynybHAue0HhxhOPxCY27m55yKwPLlggYjBiE9DSdJ6AV3wgsEihWdF5RuBtmPJVUrmK2AQi8gwP3NMKmbah/zL03wvWTpzp1LiutRBGlpokpDPPZEyl6TV3xFLAxhnejWGbgkcEXfBw1atKYEa/yzHJTFnSBcJDbMzqepb2AIgqnq0sOjVTI3EBV1TBY9HIfO0qJUOnM5Zjs4pM32DC+9P1E6y4YZP9pNbkhwRxkdG9d0CfxeCLHo8kyEdBH/Xcku5U3jUk6jPfYg/Aii4ic/OdVX4p2Yg5UCp4eqZhYkWl5kKwU0tVAh29ZVFFwf4wXEUIgJP3uIazYJQglrAvv+iKPO9kgixLfN72SN9vMYF4Lf1tFjInk4oF+ZL6HRYLOPkKYWIjV1V2cbtzjV3FC/rWak5pkg+WMHWC4lwRIEwRPQBnRf+6ZpFhtKTvMZqml5d3j8QPyLoZsRLeGu5nnS5q1Yu9Kh6lziZRE8xpx64M05jED5SNd8Ar1MT08Uh6lVqwmNrFVyDbnT0g30W8XZOKZK6k8UabuKm9D+WueEt6g8lOaUtIYVuQa144SY0F39ZvXUUfMfojBfPcgsIrM4h7ZMVlmB4S3KClZDZdmJHNg2cVaX6MxQe268LBXAhO5/SVhpy/THNdvkiR+RRr5MVUTC0noHtReudX+oUKWKRJo2k9DkaqceVWoKmeUtpOSMySiohMZLlGWR2wx54Q41Fgers6ULa8CeaqQUrUCwKn39SGPzbqiIkS+7chxzy6QyueXxNihEzX6h+iAOMH+p5BBARM9ElE2MdfDGryXeCAborZF050VSAyfvmaJbXYFwQRyLOXL8QiC4YkuyCLmzpen5/vWPtzyGGNlzrmyYIqJ+BZ1sVstfS0rvFS9y+jeVq3TqIIEk8ukGIua2ExofFBqViCGCGHEEaoseJ9DKZUE8uGWP2EaJ5zkFkZ5yHCw+aNT7EzL3hw2yB2Ptb8lJe4Y8UgEC6PgF68oid2OYwsf1Ss0TdsnxwWgiX8KlVbyQLYcnMSuvnMhJv+Baw4eS2xaid2pgS4JLWMPdqZ1CXapD5rd9D48EPZDREGySDnQzXE+66kkJuYzLTQHIsuetehwSc5yfGjFtggnRjIyJbMwkvuSO/5ppQIzM93GAAQSLwHtsD5Bu+ZEgTTtx8i649xnExVWkojMaVYaIrgz6dDdhTcXW/eygGxKLis1Zcb0Im0JtJS1h4akRUH29GgEKtrzYB0h1x9RjhxyetLowXf1s4wQoipBjF/KTkvNt4c2sgJiHk25JMaxsd1OV8mvqn4XggBDoaTVfKhAd+QLe2lJWl8lvgpkboqI3AE9ynJFIxdDJ3jqTAb9H6g37kJOjKXC4dMM97bzMDmr9lM75Ty0Ff1+ylSRwPKj1GP6yARY1OE8swOwJAnsiqJN18HU/ien03gi9DeUlWCV8Y441AvJku5y6iW4XBYPVudovwa+mJeh+7jwo8qY8iM5XbquBvKS/KwEQpBjqT8zkA5xPihaPQaJjNlMr2vXwVHLQyNmC4mvyUmea5rC4bVknw0i2V6MO0bSbuFC7pQcEzRQKR9OoSpMOKJg7O/x1vuy/RZO4sQYXN86WDd7ZeoOKbGxVgBJuUVhskIMZQjrW1XNtaqSX3gUjo2GeGBCdVqB2m7NnbSUcFdqgCXoJf1Dt3oSJ6Hlc2gxo5RwEnGfWPZMZhxuMCLUnACDDaKy43zvgpcqnWUB79blfYQ0DjEnQdY5o9z9KY40X4UwzDJBt2EjHyEarqYMDNWIkSuI42/XW1NShPF+7hrio/Vd/JthXUW1JomKAUMW1B4m71MUgKvCl+LHIKvBtom7FK+MtSaHT2v1yyD+O6rDI5zNI05HYwkgqvK0jzmG7ow2sosyOSDbJF9NAnwdcXf0zYUxEsgKtk4uvJiANG7lnHDsXYAvjliHa21crpW2AKuJsRCbydMXYlQXGlvhF+xJS9cl9myjOwRogGoixdMKQVlI+FLqhXQOiR5U4dhU0RicJY9gduDmW3jcjhvAcmyTwZAqZ6nHrmCkoUI9PW6xxw3KHToTlNS6BywPaHC5SQPlF/FXJZ1VUNzqNhyYMQ1MteztdekQjQRQnhUoyCZ27MMQ2lFDFyOmf8KyqkTvYxLgz/GyeoxjxIPqYNgWVmgNnE2k0+th+P1VUq716YoyZ+aRynGXqDELUaNcg4O4XYXEtfjFiRB2V7quk6csC7BEpDUEHy5NOzbl7Q67ThPuU0UAyfmZ3ETmQz43A9u6J+zYiQkUY3ys1wiYUf0ySoihbGUbxScn0HfsoqnNo9kNoEtuuU7oAlzfVHUCErPwnBd4xuKdo555bAeS2kjNF8AK+F/MpZSBsGtADEtDW3qjXhraJDKrm3uA9AoS0NtCRZnK8qtwndYeMygJ002DRE/Q73yFEFOAuwyjRvfqkJ5W7TcLfDSBYAPHr2q9l9C5V8E+6uuRQNfwCATojE6F2C8mMmYwZtWnnXz4smJ9lI7VmUwiexQof9SBGj29J+/LIzzvWEjxCPf6eZ2aSKES6QNPStNcEJjnwVKBfax2uR509B7Saidwhi45YlILQPYIyJK0XBSnOEx6adcNvg4nqxNRhdWRAV7QqN1hqSDlIQ0oULMRB/+3HpRHECMsr2aIUd0wgcDwAjqs7K1xfMTi6EptyO+SHAf1MJ+jz9TAaSpj3ZEgWLMxid05UPU4i2o6QZRpZrfhIdI5TXnCEqGYDUHCI+LAZ8orT0ihLvsTmsyofJibsn9aSsjUaMpKoxHb4UCnYmEDDqpYbfnIHbbl9aRBkDbvkZ9SuwTEJo26yo6SiHPLScodj+PQzu+OkXNbHTvMNXk5z4+uSSsfaX26ZLRJVrjPXFPzRJT285IBj3/faLb/MYvaN8T34yiTiB0oG9PTU47hxETXfA+aLTn79cYws6bMeE/dzffMf8MBHH5rF7hJh1Mt7TtNQYNEyIkQ1RpBHq/9j2ntc2OhPnc4dCBd5gJnPVFvVp4SgdGveNAjjqTk28kk2+GmqdTi+C7d56hXwLXhvK29tJId4XnSwIk8Dc9jaI5l5JP0ybfNfiwPbGnLWgbpS23X7qiKG2imOfwlhzcbrPsXYtO+XRFdcFDNP+wz89+MbFO7Aro+HusFkafpEyGZ/LVGPD/4+NFjm+2czSDs+IuKMwaQ36FAEFVPH6+rj9SackDShfb9m87dx+GsyFKEPFIzQy2MRJYxFpXoGdUVTZ21boUwC+TxSMh66AHW7KZEOz3+bXgdigZP0vhwKDsoMgTaNRhJ5SsvrWBpAYPSF+BZqeuDEYZHyGSLQoYc4RbyWoYQAcFeg2w5dPMR/ZPYiu9TS+xpyCdnAstzHfHRw4arAlXVpRqX6gL/IKeYXIeDWFiyptCpqZmSbhJtFpeBG0MBG5hSQKkLwZS6TVJwSZTazUO+sIdSh99bg3gerUmSThGocTxwYB41EVYB6BJgAZaZaqK8LXXE6aSijuKR0NmpxYFhPQ7U1lUhI/c4NdQzX9zZKr3EInIRiE1V9CrlNuYx1vwIMsYW3t6RsiIxb1SGGxuCJoQcuyOaG4JS1ZxoggsPcTZQ3AW1V1I6gJaLR/FLJ+wprfPgAOt74OXFgYg8lrSjiGAX32BpVJQu0twKrZvOQuPXiFEj8XMzqAsyPonEGDqn4iOTb3j1FBzUC+MyNT01MzPj2RngHc+iOcb+5ErwxiQXs5an0GabYtMeQdVF13J+uyrDPgtWM8w11QQBhlmTMJVAAXNwVemR9RBY0JRzpto5npqgCqI0dWPwFfGFmnA44aCaKyrpZSYo5FmNIwYYRJkwLezxiT1umtgPR6kc3OA0DGaFhkByicYC9Xs+SkfiiMYeweExl4bmhexlw83k4ttKQyWZHNkLOuWE4yORpN2LNWPoUSKLmIg852FNFNweiDRMa3Oa50gtryux3J4jW6YLfblnqiKILOr9XdgNR3bT8xDKeOjMHIM/2VBFgwrwncg07fpaadjqjlVvo2uZWmKYBogxOhcEexhW0ujEnXRFUXKuWpRmOlKcvBrNEUDC0sO3SyNejklRdcgyJQmWESfb+5CvNq8FcVngVr/6zI8GB0V0hpUDIOlks/qLPuujwEojRelS9zbeF6wVkidkaoHtQkZZNA2pPX/p2RmYlFIWC7nEOKdLOIMVQaRfIRf1lGNeCTil7TB0L2GCSgnUKBG5N3uIGXHJc5rzQXLMl5YXelzKPhpTuixbsGIhc9zrhOIM5FL4hO0Lj0pIOgtlrTeAnoR66yG3MTL4nNSVDslKp6qlupGKU8fmxEptUlA+xKeu8+PpirEyDmTp+Somn58p7RAUbrdbOFDBpNHUfonJDMwc7g4ODNGg6s2fLXsN+eOPxbzvosyj9LIdn/PqCjqJNaR2wbJHpU9Mt3VpZvtD8hRgLPsuFo0SQtzcmc4q+LqEBB0HjcXmkcemeyAFkOcIZ0QBDxbNxDbH2PsYWya7fpAGn2qcqyj6ve3+XkeLyokmCShZpajT39vBl0zl8148DF5qlZcpqggYJlyRgO9x9P8Rf9fYBoNKyp5U6+fZr+ynij/os2y32420tWM8oBARZbMTE3nDAdkMytoLLGSjRgoopSkHDYtBlE5rkvZA+rATyeaZx9hgNNyZVcKiKKGPmcNitU53F3+xSotzkzz+2f2ZMVoeJDK+JnGggyeclOT4rMQmZZcZws8I8B3SsabLxT34AVgS59pi01VyVbJh5K5Qj4O44iixepxCTc2rVpqHbZSxZfB0SUoWf5UlVZM7Hq4MQEoFl0aDIQaltqpnmkqvwtQYci18Ae1tvaeJ8VAGhqhIPRppWVOopMwC1aQKiZfTLEAU3oTIt0wmskg1jP4juEl3c6r9yLlwd8oA9wBNlYObQXsQT2kFkaLsbijgftG1gnRDFCTBmVmp3kC2LPwMFV5KwCkLbbSWElQjIIM+HLSsfJ+C9TFUaeZHLKhIrEACy+Pv+Qq1m6p3jua4kG2HsOPAr7VuHos7jmPxgoxskJxUsB5343/rf5dcHeE1CUqMQEuIbAvuIxjphMORDF9KTIkObZR38hclqdPn4K+qXRagJe9LG7megw7XuEZ8PcB+I1sREaj0W5ZbHgpiP4tAG9fp5dWw6Us7fOQZY4kcvqjgkMuXKp9bzKRDAiAAKQk2gFGStVG8J9RqpIjh4V7WoJUNUsUpMO3AYQLoWsIwfoD8Q4DKdnuq1WzDeakwZehr80khx/PAJIEv/13JSJWQ97nisxQ0rsY1D1o1+MXAhjMkKRM9xIPq8GVyH4b/zEmQzsDTsNIj5QXjBO1RXL7Iz+Pi8XAk2qnIJ9FdQjZwvBaAErspT03imGhp12Rta47vWa4JS3tQ8qWz1wOCdN3smFMXelehIu6GkilCPSg04Mnp/COcqbDBR7jeE5imd1hF+dboMRxpxknDD7NeyBJDeDKl0/DbtFgIV7qpyZEZ+laTo3KjoOa0HsrtMraKQglB/BWlc1pj8TgRJtU6L7Gpw7JScluKet2O3JQKmIi0cQiROPDz2EqjLjITADrp7MTY2qzVOHMlklCxBs0hOPsGsjgcEaY66fOOOE/TFIMWU+DAjL4u4JPa5hD2CBkCVhvYZpnn62Auu15mHy+Ez0lChfZJgCi31gCiotkg4EdV9Qk8VfeNTqsjlvcJE1eQ68ixrehGNx8pVI+8QYzwobaABe8jqdD0vONkxGiP3shpTf2Kf93ass2jieEEZEnCPibPsjY2x3bqsTn5qMZmVHCCHv1P/RQRep2V6mNu2W+J9oiaqpzd2k0N/nxbaxq7Qx5hsCVFCSwdbU+WqOGmsuiC50vV+Aj3T6cWSnEkbVvWhKswudUMg0Jh6V+/0n5q3B2CIhPlfvCi8wSrRPSyBDWCrDw0ctLIMOTh4grm2ABh9oqmAFVgyrQuOWECRcDj5YWUdOsYXDZQLW/SeQvyGWlHEC2Ij9k3AQy9Bs2MgpKyEDl8WstfNE/p0DrcGDa1wKPJlwub+6BX0nvN0f+L8pza4y42KWK4s37klcGqhG7vV9raWJTIBRDM1JwgmsQBWDk9PjmFqi849H1kuyq1wY4VhijHx5pQlNomz/glIxxtwmNYGRkPIpjHRyiPQsInyTA58f1CZQ8xKZA8LBMwMah34GYmhsyAYnmf4sHLvnmSVZlnmV2SPDUMnaBE10QwOwhW0kwTu6i4PR3PsQRcew46OCCukttIPv5IFOGZLiugtUE2MOKVQEt6EMkji0F+OGTcBr4fkq3qfGKluMfhcADDpDQP+XdlMqriLKpE8jkUKNUriMrozIN84rl9hBM9HXy6HsT9txLWdN5K/V5p9nRRwOBEAR5E6xT77RlQPMAek6p/EQvhPSsUBrrOA+xHHoceHqFb1alDsNI/idwi/EcAVxWUOP4pJZxSZ9XX+uqno+4yikDkrh4Ya8igE2+MmS9NQbjRDQiTZfRIZ3xsZVTCZauRARzsLpenHT92PsPanLW1PO1FvCLUhughpz1VJsChTxjq0gAGHr5Q7tT4uhz7kmLirslICgOYbcy398zHUX1bnnHSYfmbOq8cu+p9Tp6LaffnKgY62NpSnh7ekxihmNognoKwZOKFTZomh8+VvAA+HMjoH35QvleIFk0yoWUslBb9RZUNnks6zG4N0YSpc1BwqOMlYj5Eshh+i2HkV7ELyjoyfHKGDlZc9oolNCSsQ+zIGC2DtcSQruy9C2RpgIkV2t4JR1emAF8gmHiEdFK4YuytoXrJ6jpQafXkQlfK7g8vn9vlyiscN82NELLPyoFEjuqwMOBdk+LioFSyIpFZwTADqwfSnOTJSWPmYQvnRMCvFE7313lkNOaBSyItUoHvvM04BySAsT2WApKGnASnBu5IRAgwjpOBGYGssVAcMJHbJ0+Mt+itnGxNTrbHG63xySbIy5XQuV8enLuoDd6Ai7dBRE7HOaoXMf9Vm0zmAtQcVVzDgLqjv4eJ1iF5e5jsGsmDJtogXf1TI2ObcGnK4kNMvO6np1eWh54dYlRT4ZTbSLxNdqY6RO97s9XC+8oE0eNVCoZ7qZuYaay4kpPWNofJYv9SUE1d2ebnMutVFbjE4m6WpElQu/MfzFPOhRVNpA2s/ca41D1385xIw7PDw180ycZiUKMbHBxjbsupccnAy5OirlTTPCqdyd+5EUnfmInUu1Cefooqw8GF3mo00cqd7e3N9Y3tra3dTkcZREEjafzyLTNzVsTi6RtU6/FNEszDCjGa4XaGBHQPTSE5CmJ6UUskY8OqkTHhejEJV/gbxTZJJQLNijlr8waPASfX9oBeqdlpwI5bl1Pyzkh+Gf4ycVA1k2YjS8d4JWwxcP/MbofojvI+vlsav9HpbrWH1gBk5pVyYj1HuZnB3mb30SMh3vKw5vbEmeU18X7YU5+fVYxNId7c/mIFT25FtC2PwIkmR6POg/vI2nL3G1NSTovBQ20IalHsUTRQGxizYxgNwwChaKKlVcxdiJOSOPxe2nSQo+r1IKvakDWYWUDOEw3M38xJBTWnXAn22KUPTU/REXkia4nY0eKaujq8F/USmtpANp7IYdb8p8kIgvAEMAUuhIqS0g37cHKGgPEmiSTF1aI4tfhG+CaRRKaPgDLO2DKJ05oJL+bgzTNidKMK8zCEWqJSWW8JVlo2St+oHRawwh15D+l8vdxv8DXKn4YEQG0ayIObCSJeq7XHAp5Ky5NbIig0GgV/mDc6c56ZXTRR0C4BLj3OrlB/ZdFc4E5r0eQ/DRWcNZnYJnQyvT3y5lj01DzKST/bjhSET5i7ks4qZ6llNFLh1UG+dDabE+yk9ZPvMHUt1v/KOesMU2l5BfcNNjnvqqYohUmUyWKWciCSlmxtcN65RgPjbtRAVzEPQXI6Obm5KYYVRdD3UbJlcnIM5YrYaArqoBnYPIBHefxxOk5pIDuVcLPZhL8XKJSHlqhrFXpjkt+q8hEXJQAV4R3uwjq9g8oqRFDhDz5EIWS6PVqc2HLy3/yKKUvevpzqWQn8JDMjbm3STS9/GYCoAKC4DzEXUnVbzeB4TDeHwrPQRIpq1BnQunslnObkSDNFwD7RHYGFiFjr8OWLDIIUxQfQCwuponamlKCcfQ9/yUfO/rBthNlOYfS8T6jWEdEccGl3h1z5YOY9ywEeCblR+JLLstQ7Qx+vuRN7ZucJZVnSKfFDqLuSjUOLJ9+prwmWEapXHUOrJAGzpKvxpo0KWZxS7c8tmKaRDjFuSR4XWa1VkEJPEazMrJiVsSbTcHYEuJTWswYPo8KyNmMtsXC28XyH+Dm7jxLapUEm9SOpjcnmbfANxWZGkJg93D9ElGjBNJxwhJ6efKSH+fwyfj65W7DQdOabkG2u6OZXhnseMM+/+EafSn4bwaLVz9GtCsgNnT1grsQgyC4IgZwvSXRZUZ9ka9zB8zoCXbrNoT7jZqlB6qe7ZBXqhIYYhMF+xppI77WUBEsCGJW0yygzvzkK+JUjkprKYTu+6pAnMtPNwNDqtzSZ9UnNv4yYuxN/ddhzT3yD/4mdKNGTiHBAJ4WGMqzXf4//qttn1SfFdLxC5hFuHjZxELzaVzegkhfHKvnQOx/Xo0wtvg8+2ochUjR/+lV7Qpjc5bcytYz8oADln9TqjuqVQJ/VajqS7W4NaNSohMI4hDKFSyPDz8izuIWxSn5Zo4ffTkrV3iabY+5LBUCNOfTKIjsPuvVMHQaHAs2CeOTI5yGjRuf/HpfAxP5HGFADnIyISvtJh3kCpGhCP8KZCK8jIANnamyc2J179MhVLIdxVBJCHNRHj/heQJ+Rdf0l9Pfk2NupVtnFid+5zQtckASXEyiWCe8kCg5HZNbN0EeVqsaL3YLtAMzjnTOTQH8EQn/8U4Psj6Pwox6QoEs+J8kJBQRVSt7ZzqRndM9uHoGi0MUyBoUlhO04tXQeJ/LU/tMxwLKEgjTjeww+a4JjBrmXO42wRPVpcpxUi1U5rMaqfOXwkSr7mCMuEpM5kjCA07MdKBFsDieqnZcy87jvp9+ALnAdqxCgF3y+mD+MTInF/Bo50ifHNzUMIHAgV9QEhqWDYvSsNcuSQ1gUjnXiWnHXrNzMWWsSf55UbT8mbaXbu78WHjHdFcT2RgsOlrsGTZYicVmGswp8c3KZ65PuONy2Us4moTQSOD1mt9JlR6kLo/3jcOQRDRC5hXSI8RuF/YbvUBOoIusEsqtzH2feB4m2GFHTVGLpkyn/oMOsKypQmmggSYaTz5IVwAH2NT3xa3gkgp8yGTp2kc6zDnuc8as3aQQWOHGbKznyEejr0Z/28V5RkamNSwtgjm68CnHphEgNupXGCZpyknN8uzBYtRDnmKsyxBn2y5TgMVvV7kpe1T2I/tSNQ7szRGS6LYYC2kYFPqpBqyGrpMwMl1L2VgiP+JhwFNVsHszgRZFmThUUxHKllMBegjcBxyyjeDcgqNhaJHLX7IYJWW4Nqxe9xEr/d4iYYUS6eZxwpqRDNlx4TVmWuYkGB75pLb0rmaqSQhK6iYaOndCMlI2a/bLoNYT2eOmhgQ0U6AjbPTlTNI3847Gn26nb3+/0ejvd3na3t9XBDkO9nd0+/3Z6nd0eElt9QF13uns8ev2d/t723t5Ov9/BfuFyg8ELxhLyXK2DBUHcrIgwVSvPgRN7Smzo9QgbeT6SZolwuP/67p4PrSLCKShFf4DF41otrgpEH12CnYAHNSTH8dSh97GK9yGRGzZQWibMVDh0qdtl3arJJikWJfcxFCrChJVNsWC+f4B93NFzpUCqEoJ2E1X2BxNAtL8oV11xvVWMMwbZAy5nJHaIcsaI953RHGArUmwYxXkRBXPRFhiAL9cTErPU0mydTekNrewWdeIFt+1UpgS3txGI5bae2jCet+Qb1AIAhNbBRuNf0NmwWj/ZlHjqSwWU52hQQJlS6MfcVzZ2Z4f/7XBfKLbBUkgHyV+MLYOKUqUisY+Z1pJMCYaz40t/IqKduNECMlVvsFO1bJbBgngc9S/AUUyWVghKcqoSWZWEHPiO/XU8a/j1+Cxm5XLoZBbi7WQTXjvLRowoID/Ck/hIL/m2g0EtbuXHLmPiJ79fXUQUMWyOghe/c0TCXDzJfRNZhvzwJR7V8vYnuVXqpHo3+dtf+QrvVJNqtmL1hKInA5PoS+J/dUW7h2U88yhiMjxsHpOKUDLsGGhJ9HLgzNT3AULzDfG3Io/6KA0+Mf36iOdXMM76euRUHPas3Hb1P81ojLgxQPQikw7rG6J4dgP+mCg7l0ECCVfysGS6CuoNdl8EEYKv+i1frJ6wDfIm7DeaLZTEw0cjrcN6xAGXMOI5Cm6zrluTu8g4wSoAhvtVdrBOe7njZasTqyYqDU7IdOGxwkZ2O/fv3t1Yfdjf7RDw7asKhrPYLfhkYKUUIS5roJ7LWWJp+Ox+892ZtodFNBHD9ZchOwJp2esSYFEnJHvLoSxJ1yhEIqLxNGv2bAz4LVOgBcwUA5TDNPyBMi+Sb9BzoOBt5sg8ViHedb6gdqlrjpLJ4WIMrcpWJLCSAKVvle8XQNEzokLDbI4rgKSV/y5vEhexwfB6dPsHnd7+dq+3RbzY7/T2dlEfCFgT5WZQE6jXQ2WgDiEg/3b3DvAGYAh7m3RZjpJV0cOL6ZpQWult+MjtyZ3PQAiiFeA4mSkN3Kgn4VF+D83PBcjo4USjPT3bbE9r3X2sNuNKKXnog6pqxTgrOXm4fisp97j3nnC9Egvncc5k6G+M22NNLilEuaiB0eQ2FOIicIMfElAAiO9gcuLUmdO4DJCLo4rhJfYhyAbyY4kfQEItVsNCNZX76WArUcDFDgp/42+3u6Nt6/EXX+Aj/uVHAqldHNs72Hd0B0WCOt0+0CSBu7GVwCjxKx3Cmhd4nVU/ATOieYwJ0jThJ6/5SgfXmzM670OTbhCsk33Ih43vQXt40Fans7m9hfbja2c6pMzT4MjAeAVOUMVYOLYxtHtxclr4THLWplF2gyXZ5YnKEhvCgd7VSxcuvfD8i8Bbmxvrm1sbuHCy2Xiwcv/O3dt0GzPvF3nAyP3oSzAwV0apHhJLA9Zznaoi1WEUEdWuM4lKZuuPJARqcoGSlTeCFkVZmBCGipTDruj2z5w5Mz8/j0nVAkGMA0LeymvWUPB9kjLdTn+mMfX0uUvtRgvyzgMx8LIUSMPEN6pzwzOnpienZzFgyljRfhKSF65wlaVhoVULHaFnZbSQnhpy1CVEUQABs86pFCB2Mk2gKOPm3NRaq31fM6CwdDottEX8kokgwv1hfUi1OYpj1eKUHmsDBcH6fbQOZ21tdccnoEZb8Sx5ADwbCX4XgFvJXG6Jn2Rl4A/Fl6Igq6P0U6IEy5OkUvJ9RB4hy91FvmwruEn5udXc1kwBzRqzmrhxmg++All6/Vp6BbIcARqKs+LXpBBVElrDor1QQ8MUds8g0dU+B2x6bGRZ3szb48Y06B+Hbh8RKT7q+Y+MLMs2J3oW20dNqOCwalYI1mRKSMjts9wK9gnTRmF6pRkxKkgjoFRI0wcoO+Yl4VSRjq8tRKwuLWFpdj0DEKGkIg7cEzCsemgmnYKQMg+obpcqBh+OLEfeKsPKSjwZpiXGtpe8PK16PzYGBffg/t21hw/gNmF1YjsBM64MjlJqsZhOfhp6GSVbqlxP/CQyl2QkG6Ennia1QxlX5uXsyfP46QquIaGLwG3V0CYZ6BLqyi5I5dQDjUnaUu3k6J/lcTJa1GC5FqztkvT2hOaRd7uUfOO/mTJwQfmpmjbLqsi4tpSRW8XyJnClJK4yM0MQp3yqlBnMH7Q0OzrtbdV5a+fSKfw9trt3sNPf3+z213vd9c7uVq+3DZnb623i6HY3ezy2+32ATkFPODV3t1Gaku+Jd7bxVz/R39nv7eDo4eTe1u4ufJ/wgNK7iVvtdreAfnBmv7fV3d3odAg7eOxuASf1D7Z63Y3eLk6DIp1bWJyenuOu5USW2oomCuSZ0DKCt8FQac0hrVry94nfnwBZpsQCzifdeYxsp8iwiyiFO8/IUiUFdEYHSPFgrzE7vbazs97ZWd/tbOzurHV2Njo7GBYOyE5nfWdrE79ub69ub61tb6xubaxsra9u49jc2NnCr/hpbZsnbOzsbOx0tnZ2eP7Wtr7Z3sTd8OUuBx8Hxhzj7zna7sFswEFTAV7SXdUUBaYEwMU34E98M/LgaftjPPboTMY5MBPxBuVJd/sHICEdwKyGrUCcY6AHLJzZATDGo5Rti0oAJZgQ21rMFaJSG0CJYcwrsXBFnJ8K9CUBKnmV5G6q+SjJ0HzqyaeffeY5jPz2JkZ0S3Kvtbq2cvfeHQB4oigsogLO2OvTJlW2jRh0lAw1jRlFRYNHADg2JgwfCyqnmNuIlW4VdvN+5bKTnFrgWkLQJXTqknS6/SeeuDQ3N7e+usYe85Q9ZotqMyzJMSaYNHD1ATYZ6k+3Zp48d6nVaNGXyUYOKpE63pWikZxEZ9pTk1MzgCME8WxdwMrAoglWHIos82BVisOjhFYT3kNDMTE08niJ9OgGT+DKzkhL/WhzKI6kRi0Fix4Zdvmx7EGW5fGFsVgNWZJTFcfRaidHd/p9NA4mYEaWaf8MwriIihXiO7opDZNBXiLcqjVqQ7JFi3aXisBKM3oVWNJQ0hrRv/qeaq5Gx70deLg+apUFh0sUJfVOn0vgyonx/+Q/+A9CZ6a5UnZyhnqpa6abAn+Uyl5uiTBGDLs18Jq2EwTE3QDzQ75tUEwS2OX30aZDUv2QiJ66YiJmvzlah8j+8s4lwj78/CqFoFglTZr2cyUKRj/s2O9tGwf9xtCZoiwkYlkM/t2DHTnVak2j0go2idJU1/CiZYaiLcKU4jLCUQ11ekS2bgJ45JGDCCm6yXAUkQWiIHDqQPRgSKHShrtTfoMnOpWK9WHA6yjDONVW+IpZVpHk4zYPSqSS6jyk1Xhm12D5fe25wS4H66srb7/x02sfvLu7tQ5NB+/VBD0arMEcK2vkOmR+mNyoOzusKcTEsooa1RIZJmY/sBEqArJQObgokKV4kWWGwq9IkmOP7XsWRuSiAgJ8QhPZB5xo1cUJiiGXuo8aduaJeRsS5ahx+jgI0glaDpPOtKmvqnI0/k1+tReJxt+noKCYTLI1QuWlayHJE/tHvIIm6I/wNOUM4A7a9pieVY6MHurVPyx2KvwtZGmW5sAL48JvrMyl8UkstYBDaWdvbwu+yT1iDj4nU6b5yOpMcBt8TbjH1RyUgN6OxaPHIG/oTu0SGSQDzsB+RZNKHpM3yduOe6hFd2PclxwcRJ7D6J2dW371xU8/d+GZZmN6AktdmlhsDsLlcnIPIB6lND7PWtXaARGaxz8rA4+qPoaw9jnB2/k8asDIwnd6Y8Qaxb78iQV5zIxw2DGpQgmL3kwezkG4HBHY34WrkWHs3R34DOHbncRil35/ZXf7Vndr+uxpucjoAvDSGTRC48LWcBUzJpHpF/QSOsSNh0iTsM/cYMdZGjpfSRiw2vAUspDi34CCiRFEQnbim3Sy1uOcSKeEZ0hzn8bNb7JQiDcWjNJD8TdfElkebCXXbAGysd30vHbg1mQ5alBlvchOFGisnFJEoKAurr0j5iOEGmNF1DS3YkkpOpmJ1eRzfQ5XkkHOTUAyTH/pc7/05S/+ysN7K/fv3tne2VxYXJiemX3vyvs/feM1AG/WDJubxRAhkIKRRux8rN8DwKxsPsqIRBvsmFlLSFDG2UjdIvs2y0k0hkKfw05W1wZrbYgsLC1S1TJ2jIzgnWG9DAdO6u2tHez8CWEC9zX2D5pUUAGfnC062QTx9cGHjRazljfWd0/NLf/yZ764MDVL/yvHpEy98chVG26Za+izRBLe5MHiqfbyOYDSPrKg8Szc3rhEosOp/PShJK1Kns0KTozviakwg8aF7hZxLrZubzollNEIBi26mFcZDUaZdGGKKyt+zOxJnuBQy98pCJXKEEsocrSck2peMGbEyWN09HN9GjM9mLnhCr2or8YAAhJy+t2dTqPZRpLPnbsb45NLB2OziuOADZkv4VJgsQZTjs6QEvAeO2iVhIbdir42ZIgjZVTxgo/lS2Sj69O93WvHoTKMNL50eyLoFoOTHhIMqo9GlnSGKxMa/iYUReD+cHYhEVnWHZai4UdBlriAS8lqcMpEEGI0y9nD3vjsnwey9BPDZ0kTbASEKUHJ30pkmTWQ19cGgxXI0jIvxArlUiIEvDeyNPEbWZZ9NGXp6opwPWgDyDLl1BFZ4oUhJXsNCbnyG7GKlgpAr0MuocT3kciynJ2BO1OlJ0OiZJl8Wn6Ttl6gABOyfD0hS+62Ems2jCz5IkJhvpckAMN4XepFjEiiRg6toKHGZB/hxAkiDgnCaJHED2VVSsSUw3ECtTuzKGT7uRujNGLgVLoNJh0al4YlC4ha+W9UYWKoV24oCjgtfiQ2ZaxZ7cL/XqWvlbP8VxB2gM8of8Pa8UNEQWmHjDjZjhGRSjLj+YYlyW3fm6606pdai8iSHQpqssQQrLQJJ2QZ4l/IUjTKHC3mjB5gdQO8SZgSwMpNwEr2ssacElqxuQech+1JqDMAvQb0HXAgbgb/Jbdo9JJxPk+7jXvzcfXRcBIH2+NOy/HCodZwUNBxdXib0wVPzP74E3Onf+uzv/z5Z17GoosxPA3ueShVTCR08c8BWVqMh3rIFIb16dLQUTrfSiIjS+o4B9gqZMn0UGJLajWmDAhZMtexA2SJrAEYVPSm3N3dem393nZ70ptdYpE9d8XUqNNlrglSfRwiS+hkEQPe9KTxAvlRD/EQ0JEG03ofruSX4aHdkYSiSexurfWVgE4QuQjQySFiQ52ekWXF/DVx7YgNX4Ew/S/P4d2MxvgZ67SEk5mJCWTZ8z7zxyFLeO5AIA2eB/NnCFliUZBGyjwaIV21JpCl5ARAzdSrr3zuS5//8v07D25cuw7/7PKZ5amZ6Q+vXfnZ22/sbGdkeZCQZQeoP42SOkdOMyfKL/NxIUsaw9i2S6vmIHgkQ1RyayIjS1RKwpChG9PtadD+xDjZdHJ8HzEqIUs0BsHcMVT3ghQDslxeOPNLr3x+YXoWblfxVE2JSDJVGflh37KU7B4staXl9pnzCKQDWcJWH0fLCmRpVnYhi7BdFcRXqwnqhCz9Tcg97SRBVY85LJClPBlClr0KWVIOaW/KYWRppx71gqRdIEt+FQaSuHEksgQTmAcTsoQZ7bx41dlCsgGtv11scrHdqZClJ1rpHociSyXo8ySTv7W2wN1HRJYBOX0X3dnja2QZpntSuH64G+ADZ9uFoh1MK2QpwRsSNrtJJUIe9VUq+2D8R72FsbIPkU4cRzQnnC4WGUaxFnXFB0sdf1nFAwdPqYasuPaQHlgCDh7l58cZweJhuXG1BliYknuPGtnhM8Te0vpBlxL7tn9TRdnw/dRvnES/v631z3cbhpX1BqupAWOo5nWTcONJsUdnRjosM0Xx2akL0RR/FtZMb/OgSM2EXcRmVu7Q8D5EfJbgiCMij5yuNrCRhV+Sg+lHKCSsZKES544ajakKYJQASjehWCwqwOMsRcognSH4iLOdrBkQ0cQvZWYYmGp9GibJjI9JNHsEYwv0CeipL0HhWWImZtLZZmxf4UMfhg9mJXlRfFrFbqkm4aPgjigoqALOSDheqFybwH7KTQylwLmHFuGOgsx61EoLpkv29re6e/Ahr3V7Dzq7q93uFiOhTJWDFxMQRgdFG1ziuCHSHk+3585MzV+YP/XUqbPPnLnw1JkLFxZPL2L769YUICA8brsAqQqsM27ex7HnY7OPODti630E3De6vY1OF8dmF6F2foM3+HK1s7O2u726uwOX3r2dzbXdHa+SlbTNA6uxM2g+kgEHJImv0pHiUHGGKMprOBJ1ebriAdT6EcLNZ/r8oOlYyetWuX540ji1d3ZVcMJgM631+ne2du5td+7vdB5ud1a3O2s7PFbxcaezsr29srOzilD4zjaSE3BwxHYxXL3NDpMKNjvMK0AKwVavg4QE/N3s4k1nq49J7G/v00LYPTjoAs3RclC824FsHAdjPSSo4HsZFfi7u89ANt7jZB28CkdkvjL/dQyHTgDGGe/ywIV6o+8x77wJj7HOAQ88fRd+wFTJKGnLQnQmXgiGKCQbhl7a2s4o0bfoPA7TfG06K8FpxeO/ME8B0ZCG6vXvyDxFjqoFgyc31DiZf1SKVoaV5eOiQYeSn6VWEvKZPS3/4tmiFed4B9yXIJH9ZhqViAtEZ7ghIyH+TSiXAyNCtT/JWITCREZCSit0lmH1igKm9Iu7mRZy9rBVw2z5F8ZCllsxdlXej9mRRzBWqXzyjPkcMVB0T4NeyfjqwWpEQh+GqVkTDLJ8bjYHzgaSbT81IlR1wfS2zGNAuSdtEgKp8fb+eArViDiy2Pbs6AhuturxIaJyI0N/WXuXWvskYiufX9060c7ArYqPyVuhR1s7MdomYzXFsGKP49TvoKxEsoXGLWcxiNGgJ1BM7feTfhCB1WGlP1YzXLtVmBFSjhXHi1nrB81VdT8jhNqbpDUH/z283fVhTQ+rjX3xhJP2Pw97br9HXh8TQkt0ZCrStyLKEFYpRTMQlzk48bxpH9Eu+7wUT4ztW0bMbQ1Z1mg0GprHq+xgHnlDx+z8duXIWJzkglpsRC29M8PEjFlL4FhSY3lmNQIZK5vXrLgTb4pn/Qlwh/viiAFi4JxIGHwePChZEPJTUaOAuBh091LZSbLa8B/G0wX/8B6xAIbLgSMV36G6IkhiRgDBZUpGMTRVzrqkrDzSDuoSl/qADQ5rEDfDenzNecDFAqlIS5gAzNoVpWfDMQkr+cNUlbIGRaRuGNBnjUABS5eGV01rtZ/+GJUl57ShyYiPoZeAyaqszI9T03M4Wq0Z7G0Or65SBrAF5SQGGW405NsBlGzs7q51Oqudzkpnd2W3s4YAHI15DgArdRtUK6qPB7ab7aWZuacXzrxw+sJzp87j7ycvPPXKU8+/fOGZp5bPPbF4+szMwlJ7bqZJfEk5Zhv7gPdR3e8wY0IAixxVZIie3xTnF7STnsTQbB/01pE1wWHQsnBJ+wDfHiKPsgkjC/a6ui/liClNbJZKzQV0CfoPSSwx52KDho+lhvFDFbMKWOmOynvIiyKVUpo8FRp3q/Giu9Gchlno0HWD2Hjj4KCBgZo4QCmcBo4YNBVetD+aO2RqxidwAjcuajCzWyeE7VPZrKECYu5Ugp5TEFVSNbkMt7CMKMs/WeNUKtLEznwH30G+qDjinqFSXSIqjZIljP2t1YF5jzSMAHp6Es+Qbs8iNWFIi20nk9Atr+Gq1HCB5c1yld4P7SQBa42OA7yL3Ve1gB0bacqCnGzkQqF6Ok8X1gsRW8j2eITltl/DOrBoQh2DWF9YDkgv+AsdsonQM5aD1RudmoYoZAe/TJTqFAa1NbGCJKT0vMMiEl6xIlmXZguU1zHikC1XYU6XOQ3+SGMsUV0yU7Tc/jgBrQJR5WGJrg3CypBPor3EwDGOVgoehdALAyobJ5Jw2UunLGU68BCkhqpQKceY7Yt8IZFGLEstlU6BTKSIE4CM+5EkzaoJoEsOWxpXGlbEGsI8j0ahAnJ/Krpy80t8GdizPoTVp6K7ifQk5nLF63K0NBbphtnctXwyXBmMnB322IpKDznDwPKYy//mfi559W+uFcc/eQTEO+4i0bRQkxCMJGg1ESUgk28fZ/pXY5GQEEc/pJBzjzDF+VQ79x7V6jjGJzrc4qqVIQdqHJ7Y1L7J9PJ7yRtL6Wh0TebwjNQaAQPuH4O/UGcMLCl3SYFqAkRGvZtIKgWIJJI0QtROhMo8FJy0QA88BR2uU7T2NP1lrhHresO/iUBwW4FgbI+NE6gl0ivnp6eC0Yxi5kKQcj66PhHDOun7WDCtGLsogmgE9xxnrRnClNjoREU0SSMAt4jxtduzrdYsHZPoFvKY4DKcXmi3ZvEJHW61p6em5qZnFvC33ZqZauPX2ZnpGZzWnp4BOgZcgTNpa6+33t1d7+2udzubPXgqMwkmWC/KRBx6rtm+OD3/9Pyp589cePrM+Utnzp6eXzy7tHxh+fS5xVOnpufnWtNzjfZia+rMzPxiaxqrbTWT2REyTKhSFoKX4QW0XWPjVbmfiNRvY2kQMgtTEmdWjlawPP0QQ3eAHv344LTUlviYf/IWk8ZKzKkkTUjvcwOhhKKodpRoy5e0kMrvyK0rH5HsBARw5T0u/qrt5nTaDPAcY32LehwWCCPgAHp2vUtoxGIOWUz6aOvQ5+gN80zFLeyL/x7xClYzP9bODc9L7drQjxmlZTb2Wbo+nVM5EALthIwJozLdV6dHa/1djf3z40OtltLy6J4N/2pEBBy5uLA4OzPbbk0RUyL5EhkcYACuB4+L4ilhE5+Uoip6OmHLCqhgAeeUwHh6wIHAmEIptZf8EC7Fyz8DT7fyoD3g2Uo6KN8i4ccwzDJIUiaHuK16jSYio9qSxpLCysIZMhf5RE4yEm9XcEfC1SZN9aLsNAmJngUQA0CmeyaVGN9To2bgZBr04ZuLCcSgvCdGggxXJRPX+xgZQfjSxYDVjCDoY6Z0BCwo9JlacEKiOOS0Y/j4RDcv7kFHykmuCRfR0VI1dW1AHJzk/j+/cx4Znfz8mvJx3TkYefB2Jbh0mLg8w2u3AtYMteRYsio9kb76ZEhdDG/XXDKideHxbHDsxB1+QtI91CHSjh4KE7GWsRXX1hqT1VDyqUiNhmiJf+nU0x4lVmh0MSJVr4H8eLjOWBAZrjyFuYVetOTbeShex+Pwe/Y+WeJ7PA0XtXYC6TmS6X0kgcMFh00MtTc2l6RTjOrkqmK14WEEsXWHfKsUm3K2jxN+VGZQ2wk5duWVFS6QyU1wdBiS4hd0ETiZK8Wm56an4JJEAhY/zszMz85wGTVAJupQtdqz+BUH1r40sbKsOTU3Mz83O78wt8BjYWFmbrY5NYUVDlhrigw+pGUZ49TggjwQIPBT07NPzC89f+rsS2cvPnH63PLi0nR7Cs8FusYqsGk8vNXmjo0HEzMTTcDKpeYUICbGPkhbcjZp06w04wuCtnA4ixLDSUO+gsRH3RwUyvGcxJ+kjz1NjwA+SOtV/Lx0r/Cx3hzbng85JP3IBHRR7sV1djyZwTZR00TOIFKJZpWJelhC4eSv8OmlpmqIebJqUUaHXS5SYVEOVHqyRz8YPFpjfs1w2vaX0IS+rzg5c5K+yho4UF3qfPW9zsneX94r8ufMhXGL8nyPTRzF+8JQyDAgGuzeyBOZPDyPK4ePkVn+WQ8KlnKSHo0A1ktnzKHw46hB7pxGXzLhcZs2+rqQg5VwN1QL8zkjqeSmHZzJjELlbOSqvPwYvg3QFw72wzRI5hc9VnJLXnbRUDyxFrca6EoaFvVFxgSHDGiSjnb62r1m0bF5LXV3vwKwVUMag+Hb20zSPkPFEajUqFFxjxF2U6ZHz5s+Sh4jNBWFBUrtpp3NKm6IS5ggJGRJpVSwwPHzX2o9A+/wKx9/6dFnpGH7aPcJoKhEtUCWRwGFRFIfN+UPd8ISzjLLpJSF+xFQ5uMZlI82pL+4q7O8GPZtV+BS+KkQBMJUCVxakJkIynYfgtUG5R2ZwVrQ8rp+k/pAhDjJ2lgOFylJSdWjLh09ojmOETqxUGFxQViu1ibRQCX+Rcgu52ZG+70wTreTS8umr1AhwCNyv1jTBLKVZZ4mEEfdnwQqwnJTu/lwCTyXXBmCwPB0CyCr2QaMpDoJCGp/JUurcbPI2E/GxSlYzI/Zh1iODvedq3yrwmDf5cCRlIjzGSVFtxmeZPo9buax17bOvIPL+I2x3orKsugNKzvq4LJ31zYUomSBaxZnYUFwFDVk2RemP6KCocpK80zeFg+m4NPCKyz6ayPYzXfElIDQ2FIEHSWSw0fgPADKNmpANoB+GbpvtabarWm5LemznJ2aOb1w6vzy2UvL5y4snT4zf2p5dmGxOTMzOYXNvKUFzO3ERHDsIoHy0sKpZ06fv3AKoPL0/CycoIitE1bCEkaFElTawlNPLS4tzi0wVfzgYKHVWpqabqO2q4NI/D8tHKmcApVYKRwFfm48Hb1HaUaMQzSKuQ0i03TpYRp0gFp9Sdq60Iv7tX2NU3eURKp8sygSxCXZrn+vn6h1DAOA/qjYiR25r5B3GxXg1M5Qu5hMZqWiSgM7rWU1QpzWOoWGJbJk2qyW7ihVVlZM2lHH3qlogNziAgEuh52SjTQMbr0hk+U1X3KlMhZPcs0ZAHLuq+YK19TAQatNIYsD33C5jQ0KO2nFUlwKMnAkJ3KMdEYKQTqR3ZfT/DzOFYDBjICOk0+rUisjxIyoZ2CiQ5BVZ4dwkbYK8vWQY3C4TgOrf4njx8APkY0I9zDjGgGb5fcNu8puv49RjZkBAqqWI6U5svmRjDir3MiKEtQX3AlZSEJWDuDgOEmk60upgxOLclK0E3LId1w0VXoEy6dUxOUHcWNXmWNI7P3g7auX37nOilIk2e4eCpgiX5dr2sgIWi6e9SQXqrHWmSuiylvqtIxkHUXOk3I88AKmnARQZKIgl55yPOwR1ExDCdA9oaWMonXxGsZ1bQ3ltjqEeuIFuVImVh9u3b2zqlp/ImtSOR+7s7MtGgtN6m6PwGAZJifsVSD1GH3RUfVK98kqN+6dpGJFyPma/GjzdPn9CGidpyj0awaTaqv4xon2k7/1la8Oc1dJKB7vkFLSzz6/emMvdA0pDKKWEQxcfBVnh0VS2Ea5Z5iXms2kc2T0KPo7gJBqoCo/53Acc4i+KL4uHkGQVtwzjUYdKNWaNPo+tSGp37/eHve1GHONNZPdFG9l0d0M8ti45JNLse/qQa4Rk54lcq8IJeZ0YDC1mjNexpSQlXhlGhiUKQV5SDlJwHGCXUh1Utv2KRiSiepI4jDl5iZY9A0dCRcGnYd9gj0w7t+7t7m2uod1xHtIooe/jHeiUmegV+461V6mD5BIz1qXAq8/NoFaIKiejeJ5kIJcS4LQtorfQPLkBZZKH3P+FnPQGuhn5OhIXtMzJEXFJ2kHEi3p5bMINVEmWhuaaEsR+ToYjrZ/SnNDziKXcgj8HLYwQRWemipLY60DFkBwc3N9w/3uWBU8FQ/ne5YWB5QEBtXJqCiO6oAoCohVF9rJptq9UvY0Zhl1onAgXRJBcDMag/T4vtWGV5K1l1kAH6Fw+CxxQkPT7QtxShu+WmHycfw8NzUzPzU325pBdHwWAXKc0mwTKXLAhGLHx+CUXZydv7h05vkz5/EX0XS8ZqZmvL0fzgBs1UpE0j0wKyKMqMiIHV6ARyHSdw+IkqN8C0fOQ+jDTJMEimk/zAiHxyM0dao9+4mLTy/OLhDJq1CRPNDquvsf3u+abTTABQRfQlvGVQAbKj2CRdaYZelUAjYuksIfFfKp9pwBWTDPU4zDeqZYq8v7CBHqcpAPDJxudxuTRv8yICNWiHRIpyQypcjmRVhiQe60hgUlD3a27wCPagfrrAeGeYndjAiyB86h8SjIGmaA9GwyCUzhXhMoZCmE5Ty7lD0aNaOluiq3fZUhL6zq52pu7J8qDgGYkvGLZM1Kjlk3hqnArHKlGIAxmfrcwqLdpKMjRF4IQz83yzrRjtf7hbALEazzHPGUMLHhEUSGTcOnUMxyeXEZpeQxIbg/zKuZ2Vns93j37p3O9hYZuoX62DBPAYNkNsiwYd9rsu4QsVgDedWAVLRd9sNol3dmsXPKNTof7XcQGRhJSt7Y9DBMRPkkbiOPBXUQhMDEjTGwqy7ir671jfKv8zPzT5y5gFPNwsmasYyt2u9B9q/UQDDPJ8Zm55qz88zTRuatagxp7R/vnplJzwqRLrpgQnvzxpW73/w330F3nnn6KRgL3PG+IWubCA5tQzth4lJYa+8mxWAohdRJ6rNxCLut9U1ISdir9+49uHz1KgQLRB05a3xyZ7vz3rsfgKXm5mdxiVzP7Au0Fy5fX0eN3V0IBQeZ8GCVQ9j/6U/fRmOXFpdS3so4aqK/+dMPdzv7Z84so7gqlUv/YGN9Gxc9eLCK1PTG5BxWHxamicctY/YYQAG+AdyZRzegSBoyXSuWDeIsUacYyNNiEJnPMTw1T1fkI8aJc+rANzdRUpE+K5U+kYJnIQ3I48bkb3/VyFKCNr1KQWmZ6l/T/zwvn5O8RCX4K9HAIRxSfB1nG0INIMiQ/rUbxjmBLKtm+5YjkZ++P6wlh/wwjGWjgT9HZKmu1dvjYYmuVbNQIUsLYEkETXOwZoksDT3TROdxGESWwwM0nEnlhSnUPqMcn3mUfQL0hSQmW2U9zTp52nA2E//R9FGXtkODU1C+vY0eKHMJkOW9u3c21lb7qIfd73JvOM1pDiUr3cXK17tOa0cWVsDjWtRY5SoNDyg51cCeR5TJEItaBe2lCnTpuFq1HyzLlmKHnxS80zes+ecNqWXsKgQqGEurV4MRS8K16lwFKnEY04j4RRhyeilyLQTJPWm4zBZN9SJZI0UWke4AE/PQGxaXxoHikfpyb8zvWfSHB8pJAvtI6gpko02YK2ji2RlkTCK6zel28+DBJGpswYsZtTgxp/zYBLLEPijEzXAOTU1NQZfjTqjihGGAyxFOzen2zBSi6kjQbE8tzM7NAzW24Whsea3SXHvq7MKpp5fPPXP6whNnzs5OT3P9A6TvzByco5BXaBvuj5bAcwq4iSrNEPbrqOC9hcLqXSsl6ADs95i0fKIFAyR+K+1Wslh8DO7Cb/PNqRfOPXFmcZmLV0i1Kq+XNJ7ZM01JIQNrZhJnm1OPrM17D3YfrEyh+CsqGd69Nwavxl5vc21l88H9vc2tSVQRX13Z3dpsI76HcuX3H3Q3N9rU6+wJAvMb9+72tjcnD/Z2tzamJid21tewTQq2lnpw60Z/e7u3vb2PVVD37289XLl/+85Uu0lEp/w4WkraRdHABY0GssTCqU28gzE6MdlC/u5EYwp7DsXf5hTKL403psYm2ziwCO1gAjkYTRSHRIawUoFb+Kiqol614XHhUikPkAjYoxypL5UYKzFiZRfaLxYgN2R36Jg6oLNTL0tBqargiFJ4WCvaAx0IVWvqyImgWQguFLiM1NO6RB0UuXoU/8tphOIMsaFJJTSBPijcaQQ+jmVn008/+fTy0mntUNSDdwoUPz09u93ZuXvv7vb2Jm1EVEoHL/eRFcJCo/wrv1ap+yzGSnw2JL3zgESLCrWR5GS6XliSgRMifkkaTx9vobHCLzJJErIkOMCPqkwF+DNZQ5awLbVR0/787MKlM+dBS+E40yzlZ+a5KfU1nh3Icr49M8f4jtZqSeLVkWWQRsKWRsTbW70ffPetd9+5/pnPvPT0k09AYqOaw+Ya2B8pOSBPuDyALJHhOi3+Y+UsVsnX6hdyMza9aTZREOqH33sd2wBdvHDx9ddf/+73fnD+wsUL58+BdyBy7t9/8D/+6Q/B/k8/fZ7wWtXvMRMQ+YDE3//eGxtr69ipiOBSN4fZgv1Drly5MTszB4Ta6ewSZo1Nrq1svfXG5dPLFzD/7793FbW/9vdaV6/c6ezAl9BDcycnZ1D/ApNAR0uxtMcIWCosVAq1TM0xbCvLs2fm8ouQL9nUpQkS8+K80HTkiwbxj5VYYE0FJPJUDrwxIXkFnvffYZlnmeNAltjdUd7vLC+H4J1Dq4LD1Z0zG/wdsjSLD2LiirFGDNrwVGWlNfjT0cgSyWaFU73MIxz2WQ499BhkaQvIV+XeqXQVfZb4cTih8wTIkq5BXh43PpRq83OLgT0SWVrb6LZGlqj9od0dV7H5CH2WY6oiS9SXMhHtqFRk2XsX07HHCniokEKIib9geWh6pPVB/UNogRUgwGgnY6wVGtSmeo5fitH1ij7a88SYpnIcleaIDnOFuMpzMzcIujl2MABYZaUirvbRuiBhOQy9t8xQ3zQlDKMLVu70UW0HlVYmdhEkErJMmJLYMYFLVuThx/gGVST5E/7CfN4+wF8CUJR3cWPsyYWAoKMRCxEAGTmgVNisK8mapNMs+0foQjgKWQJkCWGClkFzYzQRu57CDhuTDYRlt3e2EeOnV3MKiZJARxA+TEjFneG5XJpZgBdzGkt+JhunZuefOs2iQk+evQBAix5jNhACx0ogtWGC8hgSmWshuOocre10OvfWHj5ce4iddOjGhIt0/wA1cehJMPIImag3KvaZpHAlyIwLAm4eHMyMN587d/Hi6XPeykMoL2qGJiPnCGSZBTf3fdnr7N58850H719dnJnZ3d6+9s67jX5/eqq1vrZy44MPW3v7zW7/6rvvdVBMe3Z6/fada2+/u3r7NhbYT82izvP4zfc/uPKzn822mv3O9vUPP0CK69X33sM+ejvrq2/96Edj/e76g4er9+53N7cf3Lq9cv/hhYsXMbgClzKTYp95IS2UHNrd3dzegU+mNdEAJJ8bm1iYaM5OTEK5z41Pzo015/l3cn5scvZgfHZsYvpgfArH2HgbsAz70OE9fM8ARXAtj48TZSIBd3wcPxlxYv0zF6Kpxj+RKLwWaZE2S9xzP0F53+XfcF0qKaXqoOwKGyoYOZtURqARtqyEbQKyNrysh6RyhXR5vnyWnAtQLXgOg2CdnKc/yRbxWalh/d7IMkkqPaOCuBWQ9noOlemGFXTh3MW56bn1tfWNDWxstIPtIUCy61ubD1cfbm4BWQKzt0iIzGGgVer1xUPIUqx+zKtqcdGp4m2JLOmzVMZEdkBkG0DwhD7LGrLEiTg7kCXqWXJ2mcnINUlGlkihvnTmXAulPhWSpae+0HWVAvTIhtuRMhJcNQdkOcM1ToPIUoOsChFmy/Baejo21nde+9G79+6tv/SJS3AQvvPWB2/85J2b1x7cvgXLCkJm9trVu3fvrvUA4/b3WygMPzaxtrp19cr1m9dv3b9zH1FxPPLNN97+5l/8BNtRPXHpwuXLH169cu3JJ57AbqV379yF4MJGUj/6/hVgx+dfuARL4MqV6zduAA52kfPz4N7a1//89QfgtfOnZ6bmbt64+967Vx4+WFNUp7m1CWfn1cuX78DEXlpYvHb15uUP7p85c2FjY/3mjft7/UZnZwwHplo+YNib03Bqk2GJLJ0MbO1Rm3oZUuE5SkPK73h+iugX32ukdadE5kFF1EUjkGVF33m+ErIMJ+YAHZYfB5BlxJOMMd2bOowNm4/WTLQyxQ7M1RG2SDUwBulf4iE66BscekgiRIlBoZeSuQ/lKg+91yomCF4tYzz8Mg3i8FFyQ9Ia/DdFZ4oul9B68DnyWsVIVu/Zyup1tKAY3X07vSq7JGnNdK9yyPKs+83wDdWXvN5TZUR81IS8+Fq58tUg2A1gpKlIQNmiSohEHC1N+ZBstFy3sI7Fpq4YkskqhPeoobL48uFKZjqCiiKOYrKNV9B2ZN2VDMjT7N8RECTAjK2KmZWjLRG47BDrlKGMVVlYI+XSOHJDwt2wh32WUV49BZKVu0avJCOCSmKTgodXkr2GsGME3FiW8jO8noqySkj4tmmrWeFWyRonvUdKqNJ/EJ7fG5/oTYwDGm4e7G/u76Eq5CY2DeNxUBxjW3tjqKOTj639MR0ElDgEOsc6/bGOSgM6R5OJmGimZtv+ZrZOPk01GtiA6kGrfCTAIoQlGC1STSUt2WUuOaeXmtBC8RjKDXiQTi3Mn11aevL8+WfPX3oCKZjzi6gidHZhGdmTUMVO5/M2P97yWBSDcDCWqtg4wK6A2DQJGwdyS2t8ATiGZE/44SZUWoWy1eyonNcIQ5MSomKmThApZfmHQol7exvbKLjZk+g221VELPAdMrAk0KwOrMo9IFub2Dh6fXNt/d71Wx2kYQFn7HQAzedn53FLIGYkja7cebCzCa9xf3N9/cGtW/ev3dzb6jCdUkHzLYCT+yudlc07V27ceP/Kjfcvd9c3bl2+srW6Cii5ubp25b0P56dn8RDmt3JzImWP0QfGTGCzAYacWba9bqO7e6Z/cKHX57G3f2Fv78L+/tm9vTM8+vir93jTO9Pv4e/pfne5t7vc653u9Zf7e6f6e0t7e6f2Dpb3xvD3VH//VP9AHw+W98eWD8ZOHYwtHYynY2zxQMfY+OL4xML45Px4Y2Ec+LUxN97wXwBZQNg4xvVmfAKod2Z8YlqY1bCVa9fghtJHHZOAMrLuaOkBwuIvSzQgWYJ/UVFprLk/Bi8TUjGMA/0Cc4YeCsVhXSB5aN2jDXzqckfUXfeoZHUmYlcBNdIP+dm6UekJCIVrBR6jpUxRUNzP8tPvRCaSgxItWTFVTqW67K0UnOWwxUVxmPlSfnluld+oHg4BSiSgBtnHI2xXuT/hgw38je+N/Ax61AM/1ZVxyGYOoeCOupsLFEiQpVXSFtfFMMZQ2PBL/TCeijQDiZKM6XmWfjxAhszps6gNMQVYeff2vZ/86DX0CpUj7t29/6PvvHXvxva7b1//7nd+cvfeQySOozmdTvfy5atXrlwFXrz6zu0f/uXb195/cP/++vrGzv2791cfPkR/ezsTH7x944ff/fGf/Ivv/fA77+9u7jcnkDHf3lnr/uBb7/zou2+9/7Mr3/vrN299uLJye31zpffwPpi6c/Pyw9d/8MHag847b7/35ptvIBTz4bu3Vu5s9Tb6myuQx11sXNmeaSCN6MHKg6eefgL9uX3n3rmzZ2fnZuw/dYctXkJfO5iVcJdULclP+iLBxQTKTEPW8zElIgApbl8XZJIWTNW1eWgc3tY5LJqwmLzgG05zCrtlGWc6Ti8zk8i4Aoc4wXKS/GMxG4AkGXaJ8nSl9LgDH0lq1+w/X1x/HQUrxVMVrBy69tgvDFLMruWDDrvwsMYc96BipktRVb8s4YJBcHnczY/9PUsQTafs5pLlYlL//+z9d5dkWZbdibnW5jpk6pJd1YoLQKMb5KzFAQbkl+EMGpgPMDOYxS/GP7i4hmiBRleXrqxUERnStZb87b3PffbM3SMrqiqrUQRgaWlhbvbsvfvuPfecffTt07wBp/YmYcg9xEB6z+Ex3bsiDunWNoy2RJK7h18A9I1APKzYj3aF3k7wh3c8zNEqmGvIgGv5e4QUzhduZB4XVFZnbETui2vbJpfTMd5jSlt2vW6+oYLf3OTY/OTYnOyUSheMwsDJFeDo5sV005MTvSnrdY3+rJlFOhQAgajqj2oCpjZ8pOycnSujhn9pbE70zimeFIXMnZ4e84dSamRHcGqwAKoPJbWHVsu4vDE0Yq0cPx0fOx2jOjSvuMUpUj2G+1kVpxUh1Z7jEzRfo7fGOW/GJnnvJ9nHpTwmqzKhcQ53FxyMmJBkkewWtjMAthCUMqJkGtlbY3KNM8SRqJHQZPzkh8aFtnTzyfgkd6Sue+cnHEwY5drK8r2V9Y2l5cHsHBnfcr5TJhOuTMiXAuEFKx1bKVeW8S2WHu8BnHvxUcqRp8aCrCTpU4tEgTIyoUmvucwurGiVijL5CGVaBBo6OhpWd+rTMt+0wGb+k21TFFQENWQ4X7FrOy6IyjG/PLj//ruYwBnFYGNjsLk5q4ymxbml5SkaWVGPaX6OVZDyMT6+srm5srbO/HBysP3S6spgfW1rh6Kfl4OltaWllcGAKC76NZ+/+/4HkyDU1fV7Dx4xeXOD5dnBEoag2NANH3S/tcEwPaEpnB5PHh0O9vfXd3fXd/dWd/eW93nu0iJ6cW9nYX9nfm9nntd6sz2/t7W4v81zeX9n+WBv+XBvcLi/fHiwfHS0eny8dnKyfnJaz9PTdT3PNs7ONs/P711c8Ny8EGDd0BPceb12NQ7uXLse9xs913kd4znmJ59MrI1NrF5PrIJEx8aW9bwejI0NxscGTB1GVuDpxOSK4CkgFRg6vjA+hohepGHM+PjCxATlr3idHxvHrDt9dTV9CbJ0YZjGC1BvStj2hUVoqT1s9GxrXgykAbgma3S+GEbbDw3LSgZBpvi+IWPy2KyvV69RNoLDXvixoFqIreRXvemsJI23DYlsyFB6WtAIC+xAZl9N6t4PUZ34nWBe7rlsHh5/IF67km8yEt8ZimKnlczjPVOo3YpakgnZQjqL8ElanQ2tADbKOuox4QndrmpAwjOZ3djAZeKomj3Dex0WTygOdSY277GTNl88f8W2+Sd/9n/60z/7g+9+7zvbL4+efLJ9foKSNf/O40fLKwMPaXKwtHr//oNH9x/Mji1+9pNXh9uX9+49XF5dePwuH2/CYE6OLuanl773nT8cH5v/6Y8+23l9gnOLfpMf//iLH/3HT+6tPPqj7/7J4evTH//dx6uLG+uDxfce87tHv/jx092X5+89/ogV/9nPPic684ReAoeXy/PzywvLzMCArpcDuJe25Nr6Kmt+RDQKHcEUs+MNKr3c4qlYRk9P6JbePCqPdnDTJjqsH7LqvbZEOM97y6/TIQ7wHqUQ2zKcY95/WkjWeLr1ynA9koK0fZTrXVCeg2yPjsLqBppv6BbzjMvhVz9CpP/t8Y8xA8GzTSuohf+6Ljyy2KVQaGVb/Jn1/DvUia/r+r/meW7RZpMRBgltnCOk6Z8kybqQ5fWEQQjROuPzk9eLk1eLE1dz4xczMBszAWxJeLXJoVZfGTkd1XnREsK7yfZXcezob4pOx0UrHi7cJTvLJNgFzHFwenx4enx8cXJyjl4NpMS1q39o2EFjPp5HuHjp/awqhKfKGud/ep+cXuyfXu6entNMZf/yCne2Ct93tvumlPqTbpu32hrhzfVfLDUZqS2DLjYNLAkkU2klwA5+e9dTIjBPPk+DPOIPU8Mz5ZRUvVP/OCjSRZFiQlYst0KR1Jxa4d05YIrb5zbJwKbt3hWhnPjcAZTkli/OzJHlQ1s5rsGU2jUHF5aH0c9clDABZUkxGCxZc7OLS3PL81Ms1ASwm1nFLiqzJbONuejiMjXxS/mM4IwETsa9hZelKikxeK/VURGP+/6ROqhICPphdUKHvUnhGSVTr7utP4OV9Uff/Obj73134xsfLT58+M53v7v6+J2r2fnxuaWNd96dGgzGlhcffPsbi5v3LiZneH3/D7/3wZ98f3x5IdWsiTzYeOfRgw8/WHyw+c53vrP5wQfvfv97Mxsbj77zBx/+0R+//93vPfjoG9/+0z8dX1r88Pvfvff+O1fTk0R7KIW2UILq58nqjLn46nLq9HjuaH95d3dtd2dld3d5Z3dxe3t2e3tue2t25/UMz93X0ztbeu7W68zO1vzu7hyIU8/dhf3dhYO9xcO9JSDmwcHggNf9Fb8O+FO483D16HD1mOfR2snx2unp2unZ6umpnmenq+dnK+dnvK6dn6/yvDjnzdrFxWo9sYbyvFq70nP9+mrj+npjjOfYhmDomM2iINHrdX14vTk+tlHP8c3x8XvjExtjE+vjE4Or8bmLq5mLy6nLS2yWMZIzAw6nLnfBDbYS1hBJmpCyoQStP0o+JzG+GYKMoBogCy6K1q2Ikbl5J3mk9KxCqQm7RJUMtZVBKSL6zdJy1GZZ3gD96C6+WOi2cxm10waydY+GQHLPbzpZO9wcQuUo0gwyDMNqKBsbwzBVaoWbXLBM3LFhpZ5QyNQOt1ISXBzc3mVB3QYVnsqC/M32ad9UqXi2FJP5SCj4gDoTc1ODVVSP8YODI/jVvc0N7JozBCwr/mXq8nxye3vv+ctn6O6sIG7rldXB0vLMvYery2tLpDbOLU189K1Hf/Snf/jeB5jgsTcrroPwoC8+ebW/dby/c/D82VNCnY8PDkjPml+YJiMHC+XWNqEOl0+fPiGSaHFxgXX/9nfe59snT7Zev9p3YVPbIsQ1pl6/3j0+VlzE9vaWdGbSQ8loVwfgabOLAnUNr9X8Z1KTVN4e0q0NRcspU7RaZsHusKHoy+o3KNjs66VwxcDpD/skMjy+cb52jozkbQCexGVHR/nNiBI3QsRvAys9hLcHloFF7fF7BFPu2r2/j5/V5LV/OgL8uscqzuVHFjhe0q/7Il/L+UobLx7uXRi9z9DgpnJUcNG8T7bH6r6CTLqaHruaub6cub7glbhCq+l8jBMc3CMPlzzb2uFir6biWC7cbUid+RQ5Lncw+TFq8wYbhtcJbPEnGc08AY5KD28pRUrrlmqvVoe2iSqyUM0RhSrPyII+JKuRRoXnl/u0McRiquWOVeTmbi+RVx6/kmD1V5uNsAtYC2NSJqjtGQUr3doFKKp6Q8RH4tRx4JztlB3aMyS1ZycWzYKVPq2lB/d2wcids2XjoJs5yzBLlJarNaori5Jlxqm0DoMm2h34qax5SiJdqki7nJxuiGnbJ08DXMY1gV1oIGRJlOY4EYyXoG+uSRQgnlPE3gQuSDeQLj9DzUiVOunCC9rXsbPQYficeESyLyrXSkPOPMUmMMKCQ1s3PhQdWLtQNc9796aRQ4/uz9+/N3jwcHJp+ZzeRUuDzcfvTS8vT4Asv/XRww8+xPy4/PDh8uOHq+89Xry/rnRcAhznFx689+7Djz4YPLw/eHjvfHZmCbvLxubaO+9ML6+tP3x3cX1zdnXlanZ67dH99Qf3rzGPRFOS1VNlU1yMWWRP7sD06enc0fHg5GhwfLx0fLx4fDh3dDh7eDB9xPOQ55ReD3idOjridcYfTh7sT+7vT/M82CeOjOfsgX41d3g4f3jEc9ZP/3k4f3Q0f3y8cHKycML5jxdPThZPT5ZOTpdOTwe8OT3hdXB2Ojjjtb3nq7MzPlw+15tl3pydLwt3XqxeCnSunV+sFQYFiZ4Jj16e89Xa1eXm1dWGn5uXVzKRnuOXnxhcjs1eXJFgwuqTyqvN5gY8EsdKmTeCvLVi+bAvvbPeZR3K8aafoe+7/NdBh+0PoyCHVKt6qONKU8dbIch8FAkflcY4qZ25JwE7rNAL3JJYtikwFtgmiG/SXocvfJVuzLdo1mA3DyPfu8GqdWXn1uSKsWuar+m9Y2pTFktYp81f5uOmTO9BHkHKzhvgoY3qbDHomVeXKdOzlmkUdzSapcTZ+uba0dHJT3/68bNnrz759FOU4rWNZXNQGCqR5KT1XG9t7fzkx78ktuWD999f3VhBQaaaHAmd7HPGkGods/M4v92aTUFGU7qAbnWcdEEiwNfW11dXl7/z3Q//4PvfJPFNdbs0DTILLg4W3vvgnQ8+eO+b33yPRPKJqevvfPf9ufnpV6+3pK7LPXW9sEBpi6nPPnsKf7p/f4P4GBIXCca1yioCkF1iVHqPkKInvVvXzHVj9pZd9aUptIE+fVGVy/J9KU4h1ei9foalab6H1+ggRIfNurWtT27uoNBXW6+itkS1hwZzjSH/7JBEI5S6ps5ihPFmE2Z3jx1RjyDIoqYRB6gH91Y20d5G+S/t7R1r1uaktp8jYvrQYGQKiiu93bR8dQBo922RRZ1zRLv47TWB3lV+dTRqf8B3kEqZJ1rUH9Pk0i8Wrj68TWH9VbGkVTJQ1kibrZDJME0Xk0jApI1wXShIC9LydpT5Vkiy/OMKq4wR04GW8CYhJBAPFgvQFCIf/KXCOY6UtLRgUHYou2mejHJpKp6xqcC5xhB46tqTJBhdKntdqMyj84Ytl5+3UO1zy65wleEmNGOReCweE/OaQLOlhQx8maY4r9CWq56Eyv2QK+xejm7xR0NFIB3p3q5ARH14/pkj9Ztcb7CnMuGFmS+JpwSZGrEx9qq/nuhT+D+SElsxJTn4lqtyGpcdkMcclo8zHQe6rJ4qzqOVJKKAhkQaiXo5glLd/AL4qLBGnPiYLTkPP3NjSaBwuK3tzNWcKPXgdUbbqflKSR5Yft311LCArKNDMi00d7EW2L4Srl0is/G3xvKHc1weH8eWMCqKglFiZmaW12vmYWoGGK8e65Q9dRdP0oaXadlCjrwLoRIxMD87q3jB5I1pavmMaqlTCEGsx06xki1ZWB/pxXfTIH7rfQlo0KpZ1JtDewbo3n0+eXa5SO0dkmlYaygIyUqaOSEELnLEryjfKnM9aSU299KPiJjTsdPz8TMKn56On56NnZySM3VNevvxCanmE2dneY77dZJyRufnPLEes34TF/pz6vxi+uKcYj8zZ5ezel7Mnp3zOufnPM/zy4XzC57z5+cL5+fz52cLZ6cLZ2fzp+fzJ2cLJ6fCqaDSc56ni+enS2e8ng14ngmw6nkCZj0dnIBKzwdnFwuXl7PkSmCzpMUAW9VoQWuiLkVaX9O+l68vS20zipO2Yb6hwKpI9BjjvW2HoeqJRDcKrUqGKtelIrCyx6tCApUV3N2ASTZHiv2Oq1e4pYYRo3jEfnmAHZ/fwt/VGtf7TnfUuu1lJHFYxJjaE7YREpX6NwrdcvvNHh+qLqgX60F71VBSakTUnFxDpxPGp4plvRrcdGyoJ3caPhn9N35gz7ZYpEO7/LjbSJFvW5iWPGTUFL5/f/n9Dx/MzE68+8GDdz+6/5Of/uT//f/6/3759NVH3/7onQ8eTM9dkz0o66mC26XrCkMfX+6/Pt7e2ju9ou/XBf7yy9PpT3/+8tWzHeqAiIFkq2CF1bbUKGfmJx9/tDk9gJEQGL2CojnODp5jB4+R3w1gffje2uXEGX0VdrZPGOHU7PTr7VeffPbscuxsbWNJRojpqRWaMS1MPHyAjXPi3r3BfTTEx2r7MFhis0MR6BpwIan2aq8aC3se1szzpvzX4eTD8IDSMQqHGQq3sg2jMrqHq0QTxRaakaGkxYjdsqOkErI+X7MajJy8W/BQTUJEIpGoZ0luuH/ZiaQGPrvzlllax/doZwgER3SOTuQ3Ye75MTQOHM0psmlCxcn+unHympDi1KGwO6+ewfe+7b3vf34HFrlxxjdD295vtX69CW2z1m7s5hW9d25d544P8sP+FPUPaki+NmFgiTCIhIXWsrtuSgJ5zm+iea/E24zFB3GOdvBQ7XCZQ0CELhr1OWvXHv3V7waQLJCqOiTLwVDxHqWWXDX0V9e+ff4bn/jKHQXW+WJvODykUO3zg70dKpGDJ8QoNew0ybATx8H1KuPmWEnXDGRD6yRqHNYlmdr/6o2blFbdvRCQyyzAao3NYhaRxy3b0KYLRVPGNqAgd+unGqtOIkuAWjji2PWGFFryP8oKb9Ewtgfi/1XMmOAPbBDPrX0h5fRs/o07d0c0fU1Q0hTyLu5xKa01cRi7hDkkP1wbHMZKKNvUzIAsZapjqFqkMDTWRCeKkAkJ5iGHWQVVSMlUJXN84tnQ8dL4HnknEEqtItkeEbLEv1F+R05+jh8sDTBTcuT+wd7JyRGYejBYwSvOT/XJ6SnqPp9MT846ipJKyNSfowb7HIWPOIZw1N2dnRevX27tbR2fndia7DkZx+qgUvaRub7jbm5sH2jo0HSjVhzOx9dyT1+Nz16PL0/NvLtx/9HmfTnvVTHPGNFFRYtTDbllbdhR9pWZzsYfsosgAAjoGNy6s62e3JMTlKXZfv7q5ZOnF2fHKDO7L1+/evbl6fERQofD8Ke+ev7syeefYo9FWr568pR1Odk/QllZXFpSKEQyHtznXYUzpYpg66W6FblYrq1uAH5+eDC5czhzQR3BVClEf1KhBLcDcBnWNB0xyLFRxKA6MalNQyklJqpKwMHQBuIZNkpJ9Kq/cvhqjCQ3yqenXrqM5TYVkapVT8zMimHwn7iz66m4SeoVyMF9yXscCFOXV9RU5A1ZyrwnqpIn1IuF/1R2KBmfIPn0wYlVPQY6QfPbLLBPJ0aeppvGur0ZbQYRT/SWMp7UEVXm05MEwU/SI+BDgM+9h8wPKVyETLNn8HoenxzjCT0+PGBbsInEsTmp10uTHFtBQ3k+c+XSmBeK5RQeLnZXEx5534xY+U4ALCC4CW7+UEAKnwvUJvxFTyvGPHxq7Ky58fBqbwzF8mgLqwSa0n3zG3YETuTT8yu2573VDaubuYP+Tiuh0JSxfJv7QmkcWxrMLA1UvV6hNNYMzV6Lu2dcFi3CK3Fsi+tOjg8GC5ubayqhuzCzvrm+uLg4N7P43vvvf/sPvjlYpQPtxMa9dZp+6QzsaBD+1MzJ4cE1WgftaDeWH7y3sbqxfE3y+NnF+sYqJ6QR70cfvk+k9872ztLi/KOH9/AqPX5//dFHGyeXR69fvdx6/frs8mzz8drGvVVcRwd7u2try+9/9JjszdevXyEPHzy+t7o2IFCIagDLq/MffOMRTW2ZJVwwaBbo30tLc4MBnHJykVZl8zMXF3hFsA9Iz4wV2BuwdpDfdDQaBCnf8nAmExQgxd/CSmSokPT8le3Xo/EQd2GvonSTW7dpsyd8npGLB55pOI2l9UBavjQdRb67pKUW01mefWTp1W1Irq6UARbW/M2RZZ2mSbec/Majb1wZHv9bI8vuKtJHfxXIe9MBvfn9nSDL3nVNKLcePWRZK30DWYZ0uEc3EqyU/96ubme8g63evlohSRFow6jdQW7EUsgyQ+0PuHvf+FVI9lcjyxuDeBOyvD3WItBG8pm8QpYHBy+efUml9Itz6jlSz9JVh9L+prmD6IKDNJI0rqrjpB9nhwYUmJW2XdjUISnc8QrjqzVYK4OWd3/woQS9QWW5ylXHUvnUat0sB9OVk0ws95w3o196GEqijDuoNq4iCwUINCRlsdhCmfxL73kbYjphV6imA9tDGeVvqp1ZkkBd0kPdfWggidotVCnUAEijJMaywh8XsJaFL0FVyIFpN+MRrKRROP145Jjm8OrnQoaR1PBzKniLDl31VGWZuCNMNxgvwToEWZJOjyVucXEAl2UhDg/2qA8FXS0t0kxngfshqRq4T324pcUlvN7KbD4/5UKL80uEOnG3hBIc7e9ic3j2+tn24c6ZCsBn6uWmSx0XzZac6DKaMhZuOEWEMpsgaYiYYjqzV+Pz5CNfjy9dTSxd8jq2PDFFu6AH9x6An2VfdqBZZbtb4PVp3n/mJUuTfzpOHnOy1oqPoQZGQtWhLz75xdLczNLM7Oe//OXzzz8bvzx/+fwpFwNOfvzTnxIVcHJ8tPPixfnB4fMvn4xdnG89ewaa/tnf/d01CGVvHw1ocXUZahEoaK7Nsr2DSWXwdX1SWekU33G2fzCxfzzj9Etqnkg/4TVl6p1wZat3hXU5ySJJxCpvUHFY4c6B5aM6a3Z4wZtsgJuP/O7mM6cbAlZZ7nJUfAWuxWNU6rCS5K+m07o8/fH3s4sUT+keP4zk+OrimF2nEDbUBEyxuhmXjhKokjv8DuZa25ujdApbC6OEdZsoMrhb2DqH/zGASTNAPam49d477y7OL25RE2p7m80gc/7sHCRMPUus4QIRWKCdNyF/rBq+9yxGXQAc185g43KpmQ//C3QwuftRnxVq6GHK3BlbwjowfxXSdiWt4mbwMC+Z2285JFztD+Q1wXoHc7JKjT/FynUCtacIY1YXhuWlFRK1XdfRQyizb2HgRiad2O0hy8lrYCVpbGpRVGcOTqkbGkWWuUdRKK8wCvRZYa2xa6Db/Xsbjx49uvdgHSsj1XyWqbwwWKL4k4Dw9SUx4Csr5M6t3Hu4/vj9ew/eXZ9bnp4bzD58tPnw0cbC8tzavaVH79xfXqVQwdji8sK9hxvr64P7j9cG63OzS1Mb9+kYtry6vvrht99H14Rtr6ws3H9Aot3yMuk891fXN1bee//hytoCZYUHSwtra/MPHq6QEq4S+YTlzM3SYU1Fr2SLkXlB9uyZqSNi7Ontdj1L45FYvU1qFVE6ur0ytXKsR/toz/D/ZoMM4RqE3kKWIRjNn6VqJPqQilp6q7+6hSw7gqs1Hv5zE1l2FUkTH9WZ37JZMu5/jEfHoMzBKk7tH+PCv8U1bugCv8WZfvOf3gCLxcZ/8/N9xS8b/+oYWe/YOzDr72QMb3NS22/veniLuoZPwbCYZCrEKEH9FQ4tPu/M6K7oj1qJyU/oBssRc+7TbCCK7FZyDXIDdwYmBWey1ENmoYKd7Kb0jMFoAZ8Gs5K1TU8yrAPEwmFRIpgQB+4JyFddHYm7dMa44GjESoI1081EsnYKboQibp40T+0ef0IBX9XqpY6gGBWf+E996Gd9cjkNn9UT8881/mlFkcKmOZvqYBMyVS4ZmYtkHLriQ2FGNQk6U+a161JUOz47yoHDdKM8PTyiOM7e9vb+zu7R/gFx7iQmkZV0engIirzGJ04YwPEJ78lW4nl5elpzRyyjek2SDH+sXCbu/ZSbP7ugZyHuVO4F8ad+vGN0u6TVDqY2pY1PzmCLOz7c2375dOvFk72dl5R7JLQQvm0P7AWuWIxYs1djpAlTtXFlYmp9YmaNsP2JSewYq+PkII9vXo9tXl4/uLh6eHH5+Pz8nbPzd88u3zs9f+/09PHxydrBIWGFYzh2w47L12LU+sZHk/TFQAvzN5nftpLjJtBUsEoyIVxi79Xrscuz9995qPpVxye0V0ekb5AhTs+W49MXT7/E7PbOo4dkPW2/fE6t/pODvc9+8TMqFZCrI1XFCkX3qMvYTtjHH6kOpYLPamuH2Jsm+dXahGIwdJcicMEKtym3M90m9sDNWCdhA2HTHa6xibO69VUOgm3W6SnUe7q11BueKXSimFu9dp7SvLHJ1R2IUs5LqljVkMKDfzVByET+dANMaED7ymjVcMWlT4bacYnTN61hIFrjbLYLleugUHEfGjcQzKWEe+2tjmUGReBib3f35OhYDUlVZh5YcHl0eAR5aw7J+KB9gM3NbhDoEbqZfRTEEvAViFEzUvMePBCfhasZtCHlV0PYUfc4XK1ikQrg8U12iMG4xli60NuIlNNs+Kzmgi3a0z+P2p1849FHRHqrv9a+bdPu86eVp2++qRx3s/BGbglVSFEO0aNKt+oqcNOzsSlcFidUDCO2UqHgag1msy2GeYpkTJwsrE7Pr81QqXVuZRzVlfIYc8tT6+8M5lem5pamljcWJ2ZoS3a6sDy7vD4/szi2TLXKwQzkxSfvfvjwG3/wwT1g5czE2dUpnb8ePlwfrMyRNDi/OHX/4fJgBXTI3j0gdmRxQJSQVFHHn7KDcJQRZH9KzQkbFi9lUriiC4fDa5rgskk8dutRZNeosdFkaS8mcOkCXZGmHt3ensawphuwtXZFFJe67tsI29FjYkfJI6cpSsDj9y//sDzvwQAA//RJREFU/M8NPqVrF67036anprQlmIT/+qi5Di8VvrtiqVD+de/DSkX1EEqjN0QOjUdHLB3MgyxXuQk4hH/zvrsL+ZQjF+sf2vGLPhgaOb539Js+j66WCewHhQxv1mpl7dEC6L6F7mZvLVupZ53S2Rbo9hj8Semm2jSNjSiNATWtXTknuGGz7J+tYxNNgxgKpRjBQtxRDUNtcVx7gaTZslcwWeIR7Vb3xmh7q9/imZJLriAyQa/KeylKHJmU4YR0RKIbT52rIsdozaPPZGT3KBYm7+EfyWb5FNSTPni5jbTPlikt3bsFFtV7zw5re+3MunmodE5Ve5YynYmQCMTbqLQa0sPlTOfzIMuYteIxzzzEBuDOhBqh2yeGD8sv2tzjdsGHcdZ9KmreDqJYS216ST/p9G+sMHJNDtYSbBEz17LAzWKHo4q1rXH6JE+7uUGQfGUQmUKALmfNb/UqTMl7mB6gE3jKIs1PTC3PL2GYTKsJyRfXb1e+t/zck4yDHG864FCOkZ51pydH9EqmbhJNR9SuUptZQ6aDMocxYjf8GCf1HXskieFYAqnMgh3l+PBoe/s1nl/1GZ9bxPWP3N3f22G9qBg+zQpcXNBFiQQIYjAm8YwTBwmS3X61I2T5Jamb5EOBJnGSzo2NUc17FrgM8qbDBkVEKGEzMb42NbkxOb06MbVyNb58MbZ6cb15NbZxxavKN96/vrw3RhFHcpZPNs5OKOJIbvLG6tr6u+9PUT0EeaIuqklQKktKxwhG97T2f7ZLt6+MTGKeCn+X5xoC2tt6DZ4OGFBFAPD05fXG/fvTC0sHx6f3Hr1zfIz3nw54S0fHp9QzgYYWV1cnFxY2Hz/aPTp68O672CyJuIWeBTBNy2xb1bGST/OKoF4RivrvQNtnZ9vbC8dHc3aUS7GyLT31X2wslxRUtIb2QOt23mn7ktCpNtWFVNR+TFf1G1956TuI044c2lr8SYuEaoFZCV9MBGM3qUY6ZruWPJEQFmWNy7RPvVuFA8eplkDZf5WRxC5IJy1n5RljBok385C5RScR7FOpmo2+ZAaZy3YDapxwKBfDpxQ4I2SpEl2T1JT66MOP0A2geSlLZ+f0EcAhu7e7vw/cPD6S/HC4i/zyRLtenOti7f5zwxUMEwtTNyMd5NObmq86oIye8cg3VhVC1ITJVaqNy9lciqtSizqzpcgkTZtEDvJlajocxYnZUtGN4WtZOrG7hF2sDJY3B+u2ThVfE3LWxi99pBhaaKKxccViTF4PlmYW6Vkj4F1e8LKhWtA1m+VQ7nUSwH1uS6w6Rklw3RKgiE1F+t3dwHqR2kpUITUyHkH0heFSeynqYmEQjrfVToM3uQ1dQQHKodAQqA51g1Zvs1AgHyl2srQ1LsZm9K6yLFC4lcDDOBHLp0d0uRibxRrQpqiTvA1eNvSfk8ea3JWJzAhNBKUQlEvAWyQIz4qH/40ZM2TTjvOHDuLId753L1TvGSPmLejlEdUesTm7ysKJtm0N10f/8i/+PMcNd9AQ+bVTNvTTIc06b2661J38MTxRH+zVd+2I2ps5uocaO+LoUWHwxsgJuj/6OGZ4xOjROabEdvvqTWf8iiu182v27hiAp2EUWYb+zXzuerzhWnff7ejBRVMCkfQ+adMeEZHQGX0W0mmPYJf+eYbf6WC3rx0+62eJLQ8VeaMKWeKPuHvmR1a/kKWXT3zNfZ9UpzB46za9Dsd2Azr2xNItCqxopI7b89MIdy5/dLj/8tmz/f0deLzAo62ObjUhSS9RHHlq93h6NbtMm22E2mmJPrQrOoHJZDiYUxDQLbtjzDqGDU4CrV0bOB7jaACjrKHKWrGzu4ixwyrxuDtOJWzWQDwwJSjU1lXyVfBxEoLu1uOM0gw5Xt1ZlZKmuLQbpfip1inGmsaRfq3uKXoPXAJrum+KczwDLmXOvJpRMZGx+anpgdoqgtawCun6WBATTGkhRE3KM+CgkOXx4dkpVlfluCttR5ngijrQOjBRBBSdqKVeSsGDLPmRqnZP0gFyFrHCSXZ3tjDY4kCkZyOXO+WQ/V1GRRIlc0onm70dSnWokQ+VhjCgHlEIZPvFwetnh69fXh4ezl5czF2SnkJpQ1XYnseVP3bF7c+rGuL46sQEjdg2JiZXL8eWz6+Xzi6Wz8gsvlLeMSDy/JRXUIBykynKeKk6OMvXV/OD1cF7H04vYeLEk47lyZGxtbOGO3R0F0SwNWYTbm6DXMiEtVS0FN5blgaJivSemlxeW51VSMDEBl60e/fH6E9Ec5LFwfQMhU0W7z144D6Lk5uPHy9urk8vD0g23yBDfGmeIvJQgKtwq3UUhmWZfClQhRKFp/IUWjMZooqcHl9svV4i3ftUoF8AwkZoQU8rVs2Ij8FPH2FPgSD1W+5G26sINU0BS83r79De9gws6z9FxnWiHtwsZBku1Rn7OvGQj80jMqN1SkMtUVLgZjhrwUvtPmoTjtEUgFDNCXrUs02wfsvvbDduPOOxs91gPw4MK6ewRGwAS65zk4HXpHRjKlCo8GedBjL+5kffWh2sbL3a2t7aYm3StgqNa3d7++jgyPl6+BIMfChcpu7hYRwdpHBNnQYRMqV6bQigYEKAwpBnh0dblRH3a1PowxIkrWxl19R08lAxSs2hCkG4u60aAgGTzY10DN0Y5DUQEhVgKD2Cv8QGQZZLKxuDFSGq0ZKIsddpJssBa8QyBGXE+14tLU2BLJUWqJ3V9Y8tcd95w2v5O5pqItYraXbZgRPdiUJdq/iuYxNl8c6VsxE9zzVTBTI6/FFIIeTGQxYLhUIp4oRn2949dcZamUcifZs38ll7MrMuXehquv9GWUNqU1qO5qzwaaKEsk5B590jO6H/sBjRDRYibJhS1Fx35kNMJHqxkLVEK8BoSZJrlAE4OyysqYRSO0P7tIaVsY2OyDTplAH7wQtcxrAl5nb7Hn69T0Zh5a/32xsjfSMU/W3O6tn7CnD665y7M1//Oj/63R4bFBXqDF2Wf/cGGfwmo/Bpo9WVbjc8S3bhG4H4b3K5r/83QoLKIDGTtIKJpFGco5lqOESLcy/1tesFJDZR/XPsdbCKazOPcg+qOJGYDlhTfQdBWvJl6x/VOicQMLV1qICu4o2Y7rByGtVKehvOhom7go5tga4qnlQh+IFNSzYjCJDaDYT2LWulHIvh2Qio6fHLmXGA1OWMn/SusY+bFJx6YsOb85M3swDHPGl9dqUAcg6mVOf0uPzm2CxdqIU/aYyOnQ7z5TjefgL31H5ag6a2JkyRwMg9fN+8ggGBhme0cMTHTfY3T8xv56dXFBXC2c39U6Xz9ASXN9CTP+sALGu8l/8Xi9wBEBUPIsEBcOLLk6Ojvd3jw/0r+rzTRYPiSvu7J4d7dpfjjDpV7Ds/2d+72N2eONhfUA0dKiaer56cr53weuoqiQKI1BzfuKyqNBuX5+vnZ+v6nIo2qm6zwvOU1/OV88tl+tSdgzWvVy/HeR2cX00eHl0dHKq+VHmRyrTxlbvKVBbxlWyuPKualVi9cq+pmzk9CUwkOmxpfX1qfn7lwX2KVq4+fHg9O0uBvqWNjWsCWclTWFsdx0j53rsPKDx0b3MS4L2yfD09Q7Xmibk5Ck6l0HIl3aiIADksCtyA5Arh+h/mkFTuscND7uj6+GDs+IjO49RbHz89uabbIZU7T84JWhizBV5uZVfXig2+QbrkMBkCuLZo0zWb5aw4Y59ZDN/XwS0S0bG+dth3mdBlVmk7UpPda8rlrdncxTL2VbnWuFTLmBrPsDQ0I0KS7qmbjq8gNp3ALQPKO5hZcZ5UohVXG3qlmw9Yn1iJ5RwuBM6FXZNeHm2nRClWOgUG2MUYKUGTqpdOdwBLb+CXOqiqpI2Bo7L4W19uZQ46eqBiCzwzVW7cbF2KaYXhlUtFMQdOz+6emQs7md11toXtFQrXTflM1oXl9xCSFEdSM4YuGnwEzES2FKLIvHkCeRRu0H2EM1lJL7dKkaUulSywqMbZCjFn+jX0VRg+QvoODNAQnYfWjnkTVrhrg2Yz5DHyfROe/W/bASGaptl4EnvQKuJjeLayqFutUqcx3a7gdm5UoiS48Nb01ll6w7qbxfQ/7UCezpmp7d1eM0d0t+txRsksCJnt4J3gz7SeDW/fnqv8smk+BT17s+Gh+d6aJqa5Uofdt3r0EWsQzFv97Hd80FsO4+sa8O/FPb95Sss2GKWhZwn+TRdhSEQdeP1NT+Xf/c40h9FR9TiRd1JNRXd1y44InOG+ttCx8aTqALu0BizT3o6kjZfiGqNi7MUktRCTrWjlsGllsLiWnfAVT3nDKNAL2iSEUNZacxqrjslEx6GJmHG9I9uPjD+Iv3QEJz9vjc0Nh4uvhiFzb/zWEglHvzJMaXt4QbE2vWK1YW/7CVJULq2f+px4REWk6RgKXzikUjm2PliZuZxTBk6wriv7KETgeozO3bii+QNkSX7rETk3hzi1j0CN6smOwdIhBdyq4kXPdNMWXG7GzreZQo7BKkbkJXmRuH9BloRPHh2eHxFxeAGO5ElB4uO9XYdjchjJl6R17lLbg9g0OtUEjJ4f7oMsL/cPpk5OZk6pYnM6c3w8c3w4e3Qwf3K8fHlJbsvyxcXg4mKR2jTUqTk7Wzo/H1xdLF2eL1xfzl2rMA1PLJ1zV2MLE9N5zo+Tcz5JXZFZZD/DOz6iOo9aMin1PylV4dG3uV+Jx1hlYkFAqmiqScdmhtvTJTZdXRr0P0MbHazGOuUULUSDWxSUIN0iNaiYNbQNTF4JtXUNeakxSRthMc5obnl8BDQ/Pzre3dnGfuxKB4ruYqwZDkWZhSwJdQUuH59c4VsHVjKfVAuilpDqCp2Nn0MVilzkksomc51W7xF7V3Xj8cSpZFKZuftI0e8Nn5z0MXzah35TpmavxbzSns082AG/TqPt4KP9jRpUzunNGgBgOenSCo7jEd6TG1IfjzCd5sm8m41lMO10eSPoVEGNxnBoBmpdxYZljsGR1KxxfGiLm5Tyd3JwzPQPFpfWBisMC1eFApQ5DUReyUZV5CptZINK3fxK7UvrE1/X0cyGrZBUYlE5wFfvfjVO0zD1DfOrG4iphERwqgP6TJGe53JUC911U1/xtMWhO/QzKuvMKPNdHaGpNRsSbqzHEH/kuMZeg2eDL6N0hZvGy1eW51vIq13tBiD7R5Qkv5G0sy7aj+aPgbADfzdO2gnZN17MIKeWowCP/rKa4Nkc/eUbQErxr/6xHawc3YlhcIGhw7e9P0a+7p1wFMFP/qt/8RedObmOaottMKDDhwbnGzLcGuFQ4o3qHG8EEr3z98/XZwI33t9BXO2XdxjPehfuq0FvOv+bxjByr+2cUUq6r7pzFpMbteDexDQ3Zu9XIa3MfX40wiGbD8Rxlg6D4wBbpQvyvCE3/IZGODI5FQczQnn6o3QZS1XTWrzhIe3bYxtOiL09eRjyqlYfFo+E8jRo11HcUFvNqO5+3AFOG44czlXJf8Z3uL9PbjhheS5eeK5YFU9n4J0ZrcNn1FNHwYu5ofBDy0P5wYPTfXw+U+C6qniQB4ozR+bGdKjwAT6D+Xa5LdonFnR8akzKOx1q8cqblCtGxPgY5Dvh5LYi6LyO20xxHHdNdMibbRp+rVXxm5av0JmDyjRUPe5a2bnYi6LFeiRehRiRrpSsOAvGoj4bFQD8Oe/mqD1EXxs84EcH5LcCn51UQXEb+iMjXSssWvZawIptsY6pvVLYJYk1E1RjUbcJvuXniDqMOuTMsi6sES5y7mvBNYyAoXt7OyTxUMmI6pgI9p3t11hGKUdAqjhpUGfUmtx5iR/8fHfn6uhIlRcVbqjRIPAxEDFowDRTwfXiE1/AfMsEA2fdKyRZUZh1Kf2iKp3cmjJU5TF1fyGVSz6nAeOjd+YfPDhnf4kC7Bkz4+oebVeG/yXV3l43y/BT2oV/8hnBH2C4rc8+P3z2kiKLAOLdz7+43tunXyi5ONsvnp0fHhKZsL+9s0f5EpxIM0S9Xh8+f7H/5XPANOECV/sHO18+W5gHOe+/fvb87OCQCqLEeDx/+vnawsLzzz578snH6An0/fjyyZPB0iLGb34Yj7HSoonkO9g/efp09uCAJsrC+HGAy4Yk8neZBLkuTQyBUxZcIYqgN99dszIaYxRebJA6iSidDbKyMyp2O7wi5qvQeLaLQWAhuf6byOGb3/jYYJHYRpIBEdjqr1RH6fD6+gBkzfCmpohUTcFTlYMUfYfb6PbCer2U2sxGoM0bDvSP8TKx281eGtRsu6A7HfnzLrVeaNrHE0C8vLi8tLgIYZMbDrXq3Nfje7t7r16+QBOTX4LTgv9AkmenqjoUpbESgHwJc6GA6Ay2olztXB4i68amCm77VwmJrRM6oJM7t2QQaQnU6TvdYEfQmhKRgxii97I4jlgPFUEnrlRWQXlfmaoQu7tkXRJnOVgl50yTawKS8azeBJck4rAUiZCU0ChlCa5IdqEpKdVvW05xoi7s324p4rmeFnDU692kbWP6nSR1jCih44pkjcgqZJ19WUEpLfElQYp9GV5UEULpHkOAVQTkW+uUzOL8BZ1tudVHtilQWkhjklagdo6yLXC/ctUco7XOhWfXrMTb2LPZ+Y+oOyFfse0iYb2VITS074+9Efqbtxt3eH2drD6tg+suegCjQdORHdpA4CiEuOEK762ec8OLO9yYzbYL6zp1S7U5h6gi+/9reeSOv5ZT3SaLr+W07e6/lpN9xUk6pnr3Md0cRRaE9jJ1tfBf3yx2xPHb3XtYXc4x1J5uIN1fPa2/ehDZXd6MHTGliEaERFkkaih2s3nPtbDz7OCUBY7YMNySKcftH+P4YSu7qvk4jJGSNhSwVlXLchmKtwmpqNbolMqugYpU4lvNEFXEG67nc5ZPSMYVmzw0lhiMrIimykRtfKv6kcuu9ke/Ps7ijtjGi/HxOeBG/no/W/yNobNNrzIg5rWsieZ0mS5L/qAihewjN2iVwzP1tJUbQttJ4ioP9nGGY0TEeIlBUU5w6mcIaALdndOE+1w+e5dcwmxLYrj6nZ/zoVLfMUbKcqO23fatyyeuJF+WDZumDsCxrg4ZSZU6PzmmfhymTWzC5F6p4frh4enB/vnRISUeJeAzJ5oqzRzeYGXzUFT86nKWnB5gMRUQgbbkSVxgqVU5QwkfaQRKM49qQNVxnirAXm1+sEvRl1252xqlxUKMLR36uotWQ50uMjc2tvfi1Rc//Mn2J5/uf/Hk1S8+fvKjH2198dnW5589//FPn/7dP5y9fL315MmTn/38cm//ZHvnJ3/3H199/vk1QBksdHby4uOPP/v7f/j8xz++Ojh49tOf//j/+A8Hz1/svXjx8//09+f7+/iyf/mTH3/2s59tf/n09ZMv1Prj5HTLoFPJ3q6P7Q0Q+x1G4lNl5atJvdbfxfxNCK60VUHG7Q+boJz8k4o4xF5SyiCNTYr+q01U525V9VDTrerOR1Ur/6chq06laA7XWojZKgm+ohIGUmZ+BX4UYaYAbD2CgT1sR5Jo5KyKW1UNR5Vd4zG7zOv4GJEoytcxpCp04j1SHHO4foVSovm1Z8U12rMsHCkQCVy1tTJt6CewZau2vBpBU/PRuBMcT6L/xdEBfVuJf1HdUuezXyuV54Rtwhyo8Jjt4E6mkY87lUVRS6ZUJDdQw8nmrTo6A1CRBB9ThX8q96b7s1Ki6ltReDMG5ifdCY2gbYc2Z/Hcmic4ErAnN+qtWXRBwiaWelzYSpQnPvpJFiGZ/GGpDS5FRLWHrW2i0aax9ffTTS7/RjHRib2R3Vho9E2w5i7ZWNKprzn+xlBEAYcKSwV8qz0E9C23T+4h9JWpcpUSz07suWmJkQkqEOzP6wgD96qdUIkA/iiQMdCp0FMh0Zg0e5N+421dJFaWJi37s/OGn46yvuFi1dV8xSijv/rRZpnZ6SB2nbHZHzsw5Fv8b49/rBm4sQtFwFZzfvvrd6zgtz+VbQ21uW6cLRagr+MSd53D263laQc+BoorHK1DoHrboTJjB8NKa4INcHUi8RKzjxqD2Z5YvN6AIuUt0e2TsW9NHJ8yPk8KURBuBfrkSeIGhrFOny7Ga3U0jCF2FEsDGScSsi1hdHWtK1usBkyaz1Q5kETKB1amCnWCQVOnxZ405RvpWdF/AQ7JlQSkUsND4V86bSKj8Okfn14eE9eIoRIv68Hh/t7B/i4pOwo+PzWypLH5CchS8FG4RSGZitUzHvErAZoGmuodpKEL3riwkyKPlNNEJCWAD8exrw1IxaR5eXoifA+UPz8/xt52fEDXIfWVASpwBpIqgbYgS+S08P3ENG0NqaNzOTZDZ79LIkpJ4pngqVqVMj9e0T+GpypsOzxAXMzRt35SW4GKUKTJqC6UrDMULWE2CMg9PATkKWjKyaKNdde/b+ByNj9MUP6IKNBtrBY7z14cvHxNa6CFpYWV1RV+tbdDiOoOBtQTYgq29y9PL1BOSPt4/fLV7tY2N0gYxtnBESXTz45Ojvb2nz39Evz9xS8/XyTlaXxq68sXr16odPPF0cnnv/iEqFNy81+/eAnup2giOpTY+gTNdGyetZHkmGaVxBgQZwB0J6DAne9oi35y7RZ4KtyiNCCBPHUhVSoWJvNTAl1dMoFMH/5UfhZLNfLMt44BVjvSFOxyooILdhmpBE36Xbq1W4FJO1OXZOggrLLT8hQ27SEU0WkF6Ink+YnpOVnOltTRpEpEx7hT+D5uHPOXQpB6d5d73myhwkYrfjOAsuyUbaP1YhnlqpZPPIexUZV2l655R/v7VOCC4BOg7FoS5y6kKru4CE9mS20ENd9qOLK9sdFRjeyl41Vcpm5hROx3ZswKmJO5MjXK5BJyEd6yZ4mJNLdzS/JvBq4CL9GGzIor2OANLHmUVXPNPjwqDtvQTBBUWQpzvna5uMV7J2vWw7eWBb9bwfFbCCSbdO3mSMYbNAKLi//RtthMT4e5S823H6GPBGNcj+2+ftE35cf+WmaUfN8PTLAWXJpCqVM6uIuLdohEYiUsOnKZIYVFGllO9f00bxTWTWWLWUSPm8iy/9M29D5B15VGZj5ofPgcWou+eoH63LmPj3+LZf2v4qcxUDUqGNnrXyusLxD2289p2IU9a6aSrx1JjgYhtAHH4awaH1zVqll3Rw5iaqa+sLwyWPRsnRZc9hsnv1f2K/fSSWp5UmqMppwCLpkSv0/2aMynGgMuZhUkV5JlPomsK86RK3tSIv2Sixsjq6EeJhJfSyDg0k/J2oqwsdm1qiWN2AWa6tuMshHvpcUKdVSYv8PiJBcNLgWjJNdBhkr/VhIj2IV2t1QC4lWw0qZKJeUoUJInzSsBlx3EBGXmqSBTVXgSVhGstEXzXJnjwuuMIF+dw99kaeO6vqKsmC7+TpMMimUSRHh1caoIBk5GMR588YRdytIp45yQJUbHKxrvqIMO7cLVg1KS22XRkxWqMocgttQmdZu/WFYV96lMe2McllX5FY5VGwNYOmfo1CsquduYrxnVqJDvNkhiG1k+zjW3tPTet76xsrFBcvfyvY0PvvOdjXffXVhdow/46uNHZ+wFct2XlkDFYzOzm6TvTM4cnFCQT5t7aWXt3Y8+ogHR6509UsUfffARVftIC1nf2OT89Pl48PDRO5TjHgwWl1f2jg4WKdu8tuq67mBKiQLBymhOF2Q9oQdcHFCRfvzqmIonY2Mn49d6HeP1iucpEYAqO5DqW54P6x0slSemIUgV7rr76YgEhSA0TSe5KF1GSvd53jh6sHMsy2bnZ8BbMmSSOdOsPHUvzjnVqhYYUxVvl8bRUx5WIgHMClTs0LIz7lV7YId4cogxvUfzMFOtbCDrc+WyGLqhbQXsufhqiAK5jm6UzVIsQF7mvb29ra0tML3S+khjOz6mvKV6pQ49N64jo7CgXLSwX42lJ05HLIlFhuX5vCl2O77ThhmpGo5rUBH43Lvt3HwkfCYjd1mfvonS+9ayYEublocW6wKc5lJNL6uzBgUZuDTzonHlrVF1a/PbvjEtfB3WlrcZiPUaV0OZmFS/HeqoqAK/KxyFzsSFh/OumeiBwlFwaSkR42MPJtZHDTNlsRpob/jUx/dhVUHUhiBtPO3MRyGU0cP9yc2ThJ6Gj5GJHYJmfEf/fVUd6pOUDV9NrrZiG82XGdVOoRpto9kiVdEggQ8N52oiM599E3XNcS1TlA8PNXl+2WrDLey3d4KRrE8f1Pp99IOe9vPVVrG3OTK31yH4HoV1V/cENvzU25o95tUfkm+qz6ha0s2tLWZSrbO3WQmrcP6uS0taGcpdO0qmoZpmBst4clBYrIelCcyfN8Sl/xSsySF5mtKoOqQWf8mA6y7aTUg3mb4WFiIxEF0ZB6RrFSmPhdPcuvWQQY9OenN8c7pLtCcSKbEeub12oIGd4yzp0kLtIdyupGgr1LJhxWY5E+tjSKRtyzFcZ4mrSM/YWgsuWuPWdWpLaHI6b09XaLNNp27cXCNhnUOTpKwCSpDgw5C2F6smirdusmfrqkk5f9pspuB+2R09g/5lxGHsDBnscN9k2QrO55gWOuafGOzGtlqxZrZ6qBRRQgZ5OKVI5RLVKURudWFBWpx4RlQBjzA+/SkrL1Ohujck4uCvd2vHZCFxgEyDGBYp/kRty0vCLsfpEckxCF38hpyedpHzs3OcARTEUhCWSW1L4gZIAz863OFg2vMQ7olj93Bv63R/++r0BG+TUpHU5N2tuCnYSX9t8mJsf7ykGhcOKfel1Ko5iRe1QNnpKkWP6VS2UlvYSA1SRgSWaMojgbqOxsf2MPsNlpfefW9qZRlo6IRoJRo3esiGHG7tBLxVXIJSXcYXFhdW6Oaxsb64vr58b3N+bZW26JNzc8sbG4N7G5O0CVniiBUawE0v0tB7hvbhq/fvzdOzkc5AJH88vDe5tDA9WFx7eH/98SNOMo7rfh4M+mCwvrpxn6Z6G8vrq0trK0trqyvrawvLgwXOOU0Hx4p4sF5yeXF0dIBF8+iI4dEM5Hx8itczutdxv07zIEjWRb41iQFqnRs2FbBUdSj4TFlFMvY6FE6z0Ty0KteaGolq6ORX0ZTe2Dyn9zLW+2w5OA2o1eYFjSZlt1KI25bkKmOi0Oy0IOBfNRBVxwHVVDXfG9dzkur5vOo5PUlm/ck4t+kgS9kyUTuo6Cry1QZKcDETIfY4ImOyrAp/TIh0ybYRFlRyrTFPnyIaoh7Sykwd9KlaX1vj7cE+2VToJgQik4p2itEf/ziG4XTB015GuwGQ13mTKmXNU/6Qnvmose4SP/ontqcWV5R93oTkkItC3N3JXXIwGCYcvcRkcXn9KAq/biIp2wbXcvPXuunuvM56pCIqWUrLs4uKs7RPR2Uswus4vyO/7fYpSBvmpFcJjrOVlfnVtUX2lp0H5kEy92cWfVxYrwVRu48sTON8nQhtbK8FarYc1sxmQo0KJxW869ii71nMzK+Rl+3YTpyMYLjCVRafukn/l+6+gdG+6byT68tKnk/pcneiSinIirMkCNyBKxxSSU2504A3T2AooRB+Cz/ObRUYzIhtawo+zAlCLgGHHT60oAnWGiHuJPv5kRiawn9tGMODtXwOqm7nTtUI75+UjvJ/0FtDlhHqNSBLjlhgEpYxykYbMAlOMb205IGCLEUZDZuPiLwbJqtQUBwmnWIRcd7G0/tjdD66v3pMXpL/xoD7MmDkBLnf3o/fdGQ8qm3vDSXKyNm684yc8O7zRxj3cUDtumwlU0kNpttnhe+KtTA/4bDdqDKTt5HlG+asm+yOom7MzTAuOF+EJAkeNEb81chSMcuhbFsROmRZ27cB1rYEo5Nxe50aNdQWCsJzalCQZW0qjzRMjQavL54+pTii29ycOp3SA1I99HRXiz0LR6saLcfOGMrzpm7QUjAp2NCl3SI3E9DuKU+6uN85caeYSe1RcZlMnmcimyIVqkOAupzfZgQ+g6+XGmrZ6N5mZuDiZvyliogOBk3soE7d+HGkw/DpEVrC60PhPJfPNLJ0AfuwZBW2TCJC7Dfe/j5vPIqO0XQznopfV2UkBhSxkG/xqXIHWg8BUQysqmKTk7tmNyXr5Y8W9MToqypNIIFxYlF55ddIX4yb2OdUjh+z6fH++fkhyJKq6Yz5QsFre+fHe4jlVBY108gicIdT46DPqcnzqQkKZp5PTXIiBid/pNq4gB2vcAHjDgZEusActr3Ji/FJRnA2MX46ya+mTqcmj6Yn90k/mltcfvx4dnV1YnoWXKMieblMe/RYR1mcE+7qNsBE4M5MYEScm8PVPbUwT3dLcJhiIuZmaCQ8OU8v4UWKn9NOeHp+YXZxYUBjuMFAaAk8NU+DYQpbLswtL80Mlrj5mYUFUDPwcUaN3NVWc3xGz0ngtjrdcWb0PeqQ4npTyUrTk1QBOiEdbe8olmJi+moSk+6EbXtgL56TBALAQ4BlsBEFa7Cv9ZwCkAnJKRKVwGC9UV9PdYznVclXvPLkV3wCnDXs443CiXUYn2s4OS3HcEIsy34KHbo3jT7Ukw/zhntnkrnQ1BwKwhzOf6ywGHbdo15/TpFLP0vOB9ElesO9T+ipYBPFm2i2588mJ0+u6cQyhrsf1YKDk6rvCIzGIRqBe/dVpkHkn/gVelEX9NXjQmH6/byEqG3t8+IGbKbFBSqrTmDrh7ZV3gHF1TXIeLAiaiOuIDzYDugXZJm0DO1w7aJwgSbmu+v3BFMhhcY56pDuAJNnxw4jRJI4KAUi+rMZkSS3D2zCusSadqvIeJgzmF6QJVjEcR3vAUxaoUMraXaphZkCaeULjVPCPM5XbCzQRmllVZ2trEH+i1Bf2GeG7ZHn6r1tFubXJLXvKIpBPsoNd4fYrB2IWsiywFJAVpvtBrgCu7p5z2l6c5ypHIK27s/eGwG7io8vB5eLyumHyZbLhV3eksGMC1kenSnDUD3UmCYF4FbMe+9yJTMkT5rdtycbyvpQWLgNsuRIw5e9kUcoaR+UmaLth0KRDX42+WPLqgV4b8qawFJKgMcUWVTLFjNFIgHuQJae5KLbcNK2grV8zbKYpbXi0MdSuXgj8BB+W/s2sNoOnhU/muy0MFPF6CLzXGEIM0dOPtx//eN/F8iyNmtHzN2OH74ZTsLI4D07txmEV2P4eXdbbe67SdMEdbNZHp1orCBLV3HuZjgX0qqO2ixHBnuLZ7Vvb5ZF6PZSN/58Ilw5DQ54S2RpGOTMcPdbEHro9I3bdHLHvH7lR860duvq7ICOroIsd/defPn08HBPFRaJ1cuOkle76vY5M4ANT7SbctaZPOdlanqTLGuWZbths/iRdpikD5UcQnQa3StZx4HbAqSVH+kN6gLsumD66+mE1dLGHKi2pba2tnA0fKfiFLR0Inrqv9gqab+IJALPmIMSLGhjkVXF4tOO5W/aZPdOAaCtdqYLdXvoKV1YR8smJd+9yyolTzNHMC1xcYkam408K8icyA7rWvOCpzZCGbYXCFaGqlzEwp6qwKIxe71sQGHuqJpeMaVqaIGVUHV4MKhdnB4BwjEYAkk4BxGfxB6S5aPapAoTBdXKr0pxR9nhgJLTM5fzc+ez0yfTU+fTU2eTmOjk/D2VF3j8eHLydGIau93F+PT51MzZ1OzZ9OzZzMwpz9np07mZi4U5Xun2czY1TaH2wf0H8+t0dQNZ4tKyKmHrXUTgCIsziyrhFjKs1NukgWXGKstLK9N6fgKnYsNTwKd6NVmpd8aFNzIW5Molsw5J4IJgj1i+1Q3RauS3/kuhAxmVbUyRzZiq81eHRzOAR4M8UCAp/8rLn6M1DDW86zlF1fq5efoxC8+pJ7yfvJ83kG1fzcwtGNfy4Tz1v4X5KInU/QkipASAkv59lWlQIPhvVmoCb/hTV1fSv3GhIKO+FS7UkYKM4EiDyHrqW7/HsguynJujcdP0PG/0w8BK/TyXm50Tshwb3z89oxa/lQdNJjkUiniwBhLlsM/MGzIMRNFWTfZeIZduTRsX6rPsDlmGGVsAaJ3hkAohPlPTL5knscTTv5S6YyQVUQLM1nptBuz9tmAFy5iibmjII9Jl+EfAROMJTT7m4gFgFeRW7CvlSSehn+C8aNARrA1Z2hsvSuLOU+RAdmQMlrEvC6yZGYmZ81Crp6trmpGi8eBGSc0165kGUXEGmKnZiFceYFOqwmAotY7BEmSplLkwsO7R4czeBsvcZuHq4w6ZDOFH7j3IUvazt0GWd4uXt0CWmrkGOO2t8NzqhsPYsiPNqBwspa1pZMl8KDf8kCigWbQYf2Jrpw+rs/qzdn6vSk9q1vkD7DqzZjea7k1noOx+W+VByojpDWE+0oSnT5mx+62FoB8FH/NH8v9zhAcQZFnePMHKO22WOVnRaWkDtfEKDDW6Lazqpe5WKO9G2O4bkGUkd//I2hb2S/ROeAeyvEEQ/QH8Zsiyo9o7Sa3PjEauNbL3a9Ajs/H1IsumHfS84dROGU64mMpvhyw7Cu6osbudUOxvgCztDdODgToJ8Q0c8+5dfuenNcwgy+Emr2MLtVDK+/WL56Q0O3IstaWTaYCDN9kFCjfEK4U3HPkjg53PJaDUtpYto/o0e2uaPjC6mQkK1iCubfmzy86cVwg0XqEkzojDhgGJT7gWYNvV+qDUCzFe6YAVOsLRjC/YwYYDuXojuiwZJfkUX+h2i4aTWfO83n66OXQSVmKqFN8VmozXMQ5xcWIfhuBTppGtWbk5N+aUZdMsiMvoF34I0+sPWZsYo2t+yCIjq65JUZqPfqty0Wa7+lS/zPV8ZuxTPOZn5oEpKmgl45esVjqpSgWqqZoKdDMhah55Qhkjwg7HkNLnZOiOkbM7eTUzfTk1czU3N7awcLUwfzk7ezk7fTU7czUzezk9dTE1eTHNJ3NXcwvXswtjs4tj8wvji0s0TxxbHIwvLY35eb24qOf8gr6dnQdUDTY3cUNPqizRTAnYnnFlhMUFbBYPrh3JojUNPRyxuGhkf3hptxVEC+GjBq76Lz8uDiyvjplyTAgFykUPTTA5bRoFCmRZqgpEfbp/MH1xTd47U45CKNC4sBDgqD+AhZr5ehagXChkiTVUOLLApd8LVgpo+o2tiUyUIeY0mE84D50gOBJL5Ax2VmCl3hhWClnqVYZPPXWkDhBLwQ5qoyZvGKjMzy66oPPYRBp7qk6lRDieqc3gjrGyAvLJDEEFR2cXOwcHJw1LssOBPS0kOfphhGAX7T1k2iWoW6xkt5xDSVSQrD4oaViL3qwhNgzpjggZwiiu+q1nxCkr5tixJdkgMfArttewssfj6n0YXMd7R4VOqTBN3tefobBUABsq2X4bRcaqbqkkprUesmzUqCnSI64QJSUJULZ4hyGyBLpfXQ/mF2eJba57UbWBYL8gFiOtxAIVCAvLpQoo7SHX1hfX1kCWYhLNZpktVTulvW3SrYcsgxvadsu2ybLy9vcIWbqnVQJQE2quIkQ8jk4u6FxG1SEpMiUnGjC9abMMfhviIckS/Y8siwveMqGYQCDtyEOkno9a6HW+NuqPq96EXw78YWBsk1Qdyg4CDctppo9kABUCqWUJ+5r8l1XPsgflos1YOQ9UbTp6scqKD+vBg7yV4Ghz0NFI0zWGHww3ailYHWVoL8Wz2d9I4Qb5pOiuTjHckCPf9rzho8cPR1zApH0wpGiva5upHlwuzdL03IPRPY7Q3cXI8EucjB6XTSB+MsIw6gzdXdWXN3ZRltcXibPp60WWXsdQcwRgk2zt8yBLkUIfId5YsrAHkb5MBUI+xhh89hsgyxsX6tHxEKRULKP1VOM77uLyYHf35bMvSTfWZbHlOGlFe4l9IXypmcVU6Q7gYrlm8pE+eueCPkoidqa27ofZAFkKeMlaaS+OPb3eLd4mXozw0uJ1ZqtarKEF0XFeNkYZuLl3oA0OilKzYlS18dR9UV5Y1Wcz+INrcl3GoEaHEsXxPJShMhx6+Owi3+qH9uPrvQS3YaX9Rr4RfxW02LnK7T8XgMYgG6OdjZ7yWAolyI9Zlk9F0RnkCxnYKiYiAWFgHBOGSGtI2auEZtQB3AhDdi/byTA4AU0wo/EZ6AEMwRkUmZeW62TVOAWIME4xQ4VVzlwwNzOYqRYm5hemFlcmF5aITxyfW5hcWMTdPA6mxPk7heCbHceaNTt/DbKcmr2iXyXYcWFhfF4HT8wvTi0Nxvlkbp7nJO0lZ+cpTU4Rc9AS6dyAy6nZhRQkagC+YgdGeEtvk4ZHlNLc8GK4V1TpfNVyNmqT1dlERbJ6+1AfJjEdJi961Z6Lcy2NNyIipMeo32izWcamIPvl/tb2pIrdOGxAViiFNhopkATvkEr9acNqvOTKXa2wpORfywRfWpirhloCKn0tb6rUt0v2exyKa1Nom1DJNUtAbhVOWAdKuGuQ25x6sPYTekdWmZo6c6u4qe+Vu+ZqRITsyrWsBgTqReCMK33v0F8F9LoswfUx+fgHB6S4qZ6PQJWwjDdzsY3alQGYMRQWO67N62CGBJyWMGsuIutVPU5u33g4sVfK73gB7S5AkxQYoALA8RHaEN7wdEGAFwgTk2+ksBHFgiYmKlyrDzHfILneJHtqDCUgfVQFOWpoRbleRwd097h6vOI8hnGW5t0iDRkTVTEh+ms5xK3Exma5hNYBu5IbygY63Z/6QwbpmETjTQpfDemiK18RpbK+McBsKRYkFVJquWYxrND8VB+Z9P2H2WezUxYiyeTX3WQVOaYL7fEkmN1bZtY4lDofGWFBOoRFXr3I3FBHtpcl3VAm5sOIpIbgEmEt1U8vzaSgPeJwoAQJqANcekbQ5JaqG4fYLymMlkCrNnu5riVGRxDDNzm5z2XAqm2YN/7XA4htvonmgpCFJSsmKzwjNyVGUlC1Pu1MIXVHQa7Dpxe5CzEpPcVjFGvzngmP+/f/7t+ObJasVowLLUC5T+Uij2GkZH9dajXyUftJd8BwS3R+nNqTPtj3blHfEGS3ib3JreTffAwduO1X9iaMIsvbd5dPMvsBsnc+cs48lF+sh5ft7p8YXLRH99vbyHJ41wHiw6t4e9vPFaLNkSICT0uV/mJdnZXImOTDQl5a3GTCeSD5R3yX7WaL2ux/7M9Aey/fTdsqQyzXn5308JqDay4ssoH5Y7hYt5ClPNTkRijkS/GgsA8MHBxPYRlFx92aqNElGGGyw9H0DtKscLMKy3JikGWXJ847zNUSv/zs0x/+3d/uvX5+dUnFbnziFEpUgxz5ygirtNHwGN+Zey+ep5ZkKgk7sNruNKn7Vitccc6ucKCTosXcegeMoxB3MTSujdJukW7PpMu+NLlh6lWBOsNA846weH3ira7qe3xiq2kxQn6jzBH9YPjI3DUwWzxSH2VH+8d5hLIsF4V5h9TczLChZy2ifPCWpGmrV7/XgBEustHK7uk+Q2p4mKvrKO6Qm3GP4eLIvr/AXdEsG8dcj+ostpvK0prfaksTx2dIqvg652kQ/cfk0VxyjlwWPiMT/AygQP0jhW96lbFCqaaROpWkHZ9OROl+tH/Dc8Ng8LmKHV6TjCSZRkei4qS2tgITYwD2kGLDNZ6LPhARyNAfvPfhN//knyxtPpiYWQAKkzFnSF49jrPdavtEMN56JL4hoGGE3Tf+42Fl35mbaRTCXkyDtaPYPFJM30H+3H2qkrooUOuWSX6+MpCVEUVjJEJXdeTZydHhk5//Ymz/kBY7svASedh0fwsphx23wA+HYXgVXa/VTKVIqUnR7oPi8b6rHOO3DusXE2M3sN3n5plYLqMaAWRuqaCSDvHmsAm/Bcs1URdO5nkyx0vxliawfHLPUXQgs25hR8+cClDDaE6uxp5t75Cyd0YsoMoBqCervm5owkvUUlukFoqxp/6NMLVfUypBc5D91Et36BIdPET9VvTs0mB58BeG4KWlJcZPU1dqZbuxe3Eb7gri5AYAGXAhawtFNwGCd/K6PlnZBDnkn/lK54gs8cbTHWnQIqPMl4J1KrhT6F4Her3t+tfkdVPU4qxp7Y1eAIPFSXUFi225fmp7DVM6JMriauzR2uby5OxkClVY6eE8tTTmeGjBHl5tmRAK8cAzC2Pf/u677394X1okip/YTNTY4hw6iQKu0vVblFCcLGjBuz4z15BlWBCrYd2fp11IqqLhQqvmyi6c7+2UlJvaeqGN3sS606Z+4eWPp7uKtPp93a//FSkTpeJIny4qIBVCVQP4hEoasu9SG5eqsid8SlWInb3T1y+Or68Hl1fMJZd2F1jV9C9GejcdmE1wkLigY5PUK1SfJIgieqfYd1FRGEgHgluggj70lXI6kZ0xp85ZO7CzfJreO+I2rbkSie7cMFJ7MeE8FVttiax4udvI0jenRevAXA/wSfA5asBCcYj4i9YNeIrvdGw3pN/x3dvIsu2cisodbpVsG7Mgv+tvMc453GBFZIlT+Upk2c6kibX7yJvBRrWgzG5v15DNYP6RkWXUh8yDdHv6hcQ+ZepxYIOQzjRtaWe+NmRpus1jOM9fL7LkvAS1fy3IMpPjauQjyNLcxDXkLs6ffPrpD/7mr3ZefTlxTZ2cA5AlmEQDcGVvzsDcqqk3daTFHyZU2w+tUsVBJFdcR0W6R4FLWC2pqPL9ylbnQB7jqITHiZ4ovWL68a4NXgj+MNUlMlUyy2Rmy5TDm6Tyazzt+CG0ExSIFdOop9sGtUQFS9rW8JVG94hF6tA3Fj7sufNxVjQ7HuMgU8R/J7qUJDY+4UwNMrCVQa/WgtnORmYSXXaQN4SlTdpc65J24e9ltk6cRreVpS3Gipp97kkVIp9Yf/zh+r0HFBDaokvN7i4NDFUXnfrlDpOHT1OF6IyrZ5VAfFOkAGubOkJRSNqxAdhTSGrBmEVCOj8Su3RI7Kwq12jOxaAdaCquGGab6Yt56eG7H/7pn/9fNt/5cGpuyc5WHdhSICWdO65m3+Eoe6oTdevRuLiv4cU0z6+PzVI1gkKWTapJcllXkqtRpkfZJlVjHLElM6AatVNYFGMu5Z9OQJcUSwJZqsvT9fnh3s7H//DD89c7NO0UaXaPEjmJ6xqjvjzA319Ly+kaO5Wq0YM7jWgs5QVLhq63UKhRADPPHC8sLg2gBNaLHUbLEdKkWYpU84udJeTnvdDSAbJnIrNQ5JxGzYxnTcqaZQXKmouvqZP4YWR5OT6xTWA1lDo1cUF7TA1JQDn8tGlX3VQUsqwkb3sGRU8NWbY1bMePbC7rTb5wQE/HsSVaic0gBCeRCfrC/3uo0STlCg9sCpiI5LmJLG8iyNqz3X34/vvSOSqTtAVRjZSvSC90YSYylmNjELEel78cIsuC16nURXF2eN302CTPKWJDnS0q8Bc5OQmyZLM9WFkfgCzVydXo2Q2PKkDbkdkOksksabeothhgeuJyfnHiD//oww8+egB4pcO6kaUJJ2nipZsOkaXZTQETn0cSsBiR5UDhzgI65NsRf2Nk6Rq+ZRXvI0vPjOc7qfgFqUyQMvzFEuglEcHZTuhCq2U4aGRcyFJoT6VfK960kKUL5iNclMelDYqtUk0ipnd2z14+P7q4WEDbMrIs4BqIX7tsBM/V1s1n4RVRDf2IqSLsK1Cw8ENoMmwmj/xYb8TAc3DNhU/SDi6fuvmUqWwIv3KYT6ZllTbg8g+2DfhFMdbyhg8ZTribzWOdDPInkUde3xp7fZLfdkw1B+UkfSRYv2w7o7tix5r7J6mfN0Zt2dckl2+9+9ME1l2uLp3RBCaGprs9r8H7TNDN9s4O1YxV7I3CdWS81sFNzrUbiSbf7JFeyTtFyAh4biPpbfvultvk1Fr1ZqA3vUUfOtYKBjqBsyy66RY3s3nm6/CGD6WbdZyRRemNO8T2pjjL0aX0vTRveLgF8ISTyR7TY5j9X/Wn6G3em6zFjbRzSmnW77x/xNhpr/bs6ReU+HbFwjR7Kybj2aePhrg/PMFAJC3LxFZAjXA7df+TJ1rRkbikla/TnOBN4yvGLYeJ+EqallwCj2QHcydjcVZDQ4E2h3AVNWdr+7/a90PrlBlEcy2l9rJsDM6qtjSKTLfy7X42sjOl8Y6rNtoH6CylXveTfKVW46qinjqZLqcuHppeK5dqdaNqPtLB1bHGb1TfRwdQ1fyMgpScU+3FeWKQVr9ytZzWSVJImx9ysOp8Ano4XnV+JEdVYkXFP+W8vDhVdwonkl+6i885na8p5g1Iogv2yekMaRqzC5jftl68ODvYx2x5enzkOuonJ1jlCLcEQ9Ggx65RO0cVKUuTE+x4qvqpvi5MCBmstMWW4cD92+VP5R++wzt5hBXbNcTjW0VoqGBSIBpPgBude2bm7z96Z3l1XQ76LhqsLWF4SxGqWeRtou1TenhHe4aHNyQbrBnA1sjB34bti0Bk5Mtbk3orJa529PjZnB6AN8Cp4e5uyKmwWT774vPzgwN1f09GqH6o5bbgHHZ5lDc9dgh/yFG2oMkIIDhQRBvIniyjxpSHd1hnd+wLkS9KLOcg0ajW/BRkqcbZtg8mUzsiJma2nNm4K/LO7+ur4s0lgDLNthZZ2MeCJKTKcJH8x+QtsRkpOxVuH1tgiULD2eGTd3ESlPjNCtls31tOnyXPjndl9eM66LBhBJMcBF5ewbjhemOsEsiTGc25GnGyj0rt3NuI6LyTE/aPCBkWKUbeFTkVxUmBg/emVqgM0h0VdkLaA8lLg22Km1BVWBYG+70GlfaycDZAKfXFgBODhQUCkNU9y3EYHQ/m7vVBLDcmqBj3/FattXAAPHy0vry6ACZUb1XPYnN3Z2qzuTz1baMVYfS2UTwN/lwuJfW1TzSQGPYQrWd9O7d4bbtsuFrq7DzPf61Kwy/53B8GsdWe7PapaUtfpNxItqd3Gn+o4e25+t9qlyq7ThECh4dn9N46O8d07crBcqTBmEQYRqh+8ca+9fCEeuPqtVTOaM3pEuxvszF8XJlYA42bwbWzSXIvGbM/8T4Jnvb9tLtprCP3bq7g0modMqw34Wghx8l/+Rd/0TRAO8WyxN1mawDLi8eXaR9ik6j+riVtpuqg/1zGq9k0De3JiMSsXalr+ivF1PzDTgSHqiKOO5+Jf9iIrJ08RososOYR0mhEkUUOZlzMm2lXHI8DQZNPnzyhkq3MGqQZAs4Ev2V6UR5GyHwoM96ELGt4HdMZ/qRNWpuKms4+jzByb96WuCqDM2Rz6Yg9NrGEyaSanGem4qsdZ+n8lUb79phniirAoCfafFi3m0qIFcPM8XGHtfuvKCRPRWUO6gQKo1ONmCFw7y9KwlwiFzha9OrwRIWty8wHFBF2aStetxy+XixxKG1rwjpGoyUq4ipRlKRmfuvi5YmmKNLgyns72Lye0nBZHa5ltUoBadd3wGBJexJt+2rtCkUjmckLgRZw/syP8VTv6dRKhLeq6IqCHmV0sCHOvMSkmz45eNgN6eTHnLK5TiYRpVd6tI2+q4u3sSMgzDWdwWo6CWsQHNnecGnRA5Y3b5mu+HTRjmuM1/bRr1Kr2T/HCQ1ZM3KVe+TN8H1MMlXS2cRmsw6H4ajCROqD9VvOQJHIMdxLhDSGbesA6nGrW6WSJuJ20nt/gnXTr6BwQXNc3TJ5coxK6WD+QJNVrCURjE73UN7HLOkkJMhwPAfPcN2rq2nhEbrEYGXeO9k7IEyPCST6IFGeesrdQkaIgzGVGEJNnkUleSiUV5V4OMIRYsXHmHl8NVQkUnkbleexvzzJS8qDt7fQCpPdOLMEWJKhQtLJ9NzCxr37K2vrDF9dirRZtCO9S8oSU7vP2nhtpo4jdAyrca3aKXE8lze4DCb6rTenwaN4tzekebk+cfJZSaw007P9UnJEsJI/kVsySSlZTSCG172dndfPn01SxYnxxsbuwlIOmYvxSePGFAXBa/61cLzXomvFLZ9tNReeYOoDrhIN7K8cHOAsLgfnapvjQZ0NEod0WTt0m9PT8bMz9DRoY45SpZMTrPjc1NTc9NT81LSfpItTDYCzKbCYtSF9C77MGutzvVfhozxd5Sh5YV5LvYUUXRlJZaemiAkgqhFMpF6fweWaDs2o5R634Gxn5+QLBXbsufh+4o6GOmDbIV42r3G4Ti+yOgio5GuYkH0S3RVlrTNsl8QPm/ICW0dsZiPehxpMAo033uWwC/srchJnKfEa4VxCNvxegtGLZIkQlaOJCR+QqwaOlohQ0R+XK3DHcJc0kMFYBg7H6VKo6xSj8ORgdoEOWNAm6ozxlK9nrcQIMna+DtzISMJEQKIzc+OP3tlcXln0VdySPP9F8nZCzGZqc/14I4fYwnfPjdhnAqFdjAPb1DtXBgKxYemQgLXSkiJYW5dus+7MHkOVQ9JZnVwgQipop02GiT4mdvgtcEJORP1Q2M+okUk1KlT3qoO9A6TNF59/cbB3ODc79/nnX9Ana36ORrPjO7t7lnGTR0cX+/sq24ARX/qufukgkdBHRYvEeGDk56e0doNAhzs37NfgbmbZH/cAohciBszCxKJML3qnb8V5kBa5PZQmU0ZHi158z4m8Qn7fuTNDNoY/xa40g+P//i//bcz6fOjcLrvNO+neKUOF6iRZA3B1tkCd3iJ0fJZzeifXru2jrtpKbTjdvu57lEZQWvlM+sDMi96LvBxaGn1JawZWhuwdYMAwUfllTs/29/d26ZCwu7uxsbG6ukZBY+4XIsy929cpPukBdJFPZr8+sa+bOe1mdgiAuiF24zcH6W5x5BZG7rEdE95lWSJq0Ht5LQS7tUzhVen+wGjnVHGjOTuL0cRbweFR5nPJiKS86QbRf5+vdLwajuVXeW1b2uZGqHp+fmFxcYE9GLzOEaM3Ukg3FOWwPJzIQhXgUe6HphTDUYVZtMebJmp4QEnf7gfyvMALxMVMlIGV8oZzLxfnn3/8ix/87V+/fv6U4jUXFycokDZlylKm5oUUT8dVgUNCo2CHXx2fY+7SiBYmJpavJ2elb8hXIkZChCB4mjhAsWfdsuo02pFiu6kU+3jYS8uxMVWs2GvowpTiSrIamHMR6WOXqwdcy2321W0Z6xrQeLnmdWAJsLaEXtPiJPq6o8gA2Wy/G/7x3mS7irjXL8MQ25CBypwj3WBEZVW/UzLYEq+sAhXGpCrEcXJHlzHzj4JpqaVST6ruCGCgig1PMo7BDgwQckoIKWZL9wGnF4xCB/XzSRJ7lkCDdO1Rsgnzq3qHsplotdAKJij3LTmp/kGWTjjpE88O901HPfupnLZiUeUhiSdxOq2pOXJMAnwCnFSys5CqHtwDrmWciN/67ve++b0/nB2sTFC3T/g51T/LCWSAkS2Q+b75KFXbH3fbrVatRTxHcHRcOduQoavgZxkcGKc84ALcom43AL9QUgiGQNVqVblWQhmPVB6UUvPnNMPExnz6/IsvPvnpj2fPL1X5xqPL+mbA/CdDt7e81SXzcz0qctuEWcN24FnCz7CROyjOLLFEkknDlkjOb+uuywpEJEdixtBRT/Oq0Jz/E1eTd8+5DgkyydPoL3MsTmhMK6KJBaDAlbwK2m9gXkqTfvrixYvdvQuIJ319HFXZQrASYZk5KFNE1sw71KuYUGNvptgznQFUe05szZTt0Yu4DF2MUTxI2zkEvrwVonRynK1F9pXqmIRdeYPcYMLtVj3xxYFz/yazPpF5wHWeHGHzrz4s+5yWNoUkFNxpS6pZmj4uRT4BAAUaMhP8Gvc3qfk8aRElcaeeA+TxOF+fYPPr6+mD/SNCj+8tr8+h7WKMtn4uVpRBWnoqdlwtCGqhCo5Q5GHsdPXezD/9s++998EDtlq84fWf17U4aspV+FHUUjNdhp8KjZZpe+bFs60nX7z84IOP5hYWCL4gjgk74NLSItS0tb1FjYTNjWVS1Ih1RLnEgo6QhzkQGbW/d4Rnf3lleXmwCpWiXe7t70KMq6vL6Ctsr2fPXlAkiHZXa2srzNXLFy9fvng9P79Es9ZtTr39ms8f3r+/v3eIG4YB/vAffry8sqIKpmenDx48ePr0S34L03j9antv/2B5sMgK7O6effklQRswIgoPefuF0hxO0JZBH1VOiye2963nOApqIwqLlQJ5Br6h06ioEf0W6KG5OqF/X/a/rL0t/N6Y5kpa1TCM4XMYXcUXyDGtTnaj1bWYjcng6SFLR34kaKoJrxFgxC9sVLd+kk3PcZ39qejSX0WH7zDhCGiIktYopuPHXyOyhPFyekmB0rMVYPtqewvHNyvOPQ2WlgYry6qtMjsj4KZFGlZkaEH9GaLhgthoDdntYe94jAKsbkv8hshySGDRcL20HbJ0nCVFNlRArhWrqfX9jZGlic89qou+//8DWcomrZxHgcZYAqzUwcfPP/v44x/8x795/fyJkOU5PXiMLOXXpd/y2f7xEWJZDmv9ZlxNCp1eyuqSerAis6WIvQUqyyoCXVu518ZTqo/T5GxUjhnZ0C4ORAee8P8QyatlCeMrQGFA2HZ6srZqY7etZ8ER029RXkOJfThe/MK/t1nBNNsk0HAH3iBYifTSGdjVjSHph0aWJjir9eIHYRYyY2B/lMU2/h6jBk21BL4ipHQDKofpPFL3MxG0FvDElkD9mIUF+D5P7ItsOAIUZItAXSfR4fCQdorSWd1jV5oIed/TMqGysi7y5HKMlBMyuyHo8owYPskWSpBihFU/Q/euTk1HmyqsVonjJb0/S5PFMqnbmBL7NWViMIiBK51IpIo2YzTRxopx7/F7H37ru4ur9yam5zlIM6BlNfbRmxJ+vxay1ECMNLImfWTJSlhCR3W/jSwd4q44S7nr+8gS0U7wgNz8p4QJ4KnkqOPPf/7zLz/5ZJZ4hoYslZ4SAWOgImQZ2VGDsV3WeNBHWAJF5okp2OqmqZW20+wWmk0XcY3PoRzBvkLQthFU4/INDtUXnaAxj8vWyqU7cdULYDWytAyTeiCtMpzaYN+rMkn07ZNXL5/t7NK7kuwIa8meysBk7T7+EmjnQrlbzXlyIp2RE3DpjVDGqwC4er2xjwpZJlwxD0lJW4D8K7sSAtZlmEqFV0slS3eb10wFniVv3CEDGELYnM1fF9qK0hLZ5f+Mt2NNjXfUnEhJgyowIVtJrFfoxJ4G91YX69SvjZjL189IjSzVzQpkiY+DCGen8qjcE1FBZ+djJ4fng6nZtYUVKtGrMWgLEy/iMoTQHVuUNKypSdWAJk8378/+03/+h8rgoZbUHHHP2kpex9IYEnN5A1kOqaLMl4Y8Iomp51++/vSXT+8/eLy6tkak8TSa6cLcYGkRn9SXT78kNvu99x4d7OOnfI2xm0C4wYCLUqxsnigboOJ77727sry6t7fPZZ88/QJF7lvf+sbi0twekcoff7KwMFhfX8Oesruz8+WTL5eWVl+9fP3gwUMYxaef/XJlZfDwwQOuwr5kGn78o5+89+77eFFevHwxGKx8+smnS4MlluXLL18SZrO5uc5B+wdnz58e7O8zTbNpqVsPTVdJgqC/MmvnbWkaoReZ/5qh2TaCIbLUtw1N5gQFOrPBYtlp8LKZK3qEbbpq2pPtmyHsPOP0N2fIkCqXwMLCdGhmewtZGnB2Gz6AtNszLdJY530LZNlCWMwmhiP/XSLL6EfgSP5FSkj39/bb2dkBSZC1t0A3Cxx86EqOpDYIlixkeJrxpnilrLcn6/cQWRbjSpXg+My8x2wo+1U2y3ZwqTI9ivJbi4/iemaNokKv3u+hzTLLZ9Oilu4Gsvz044//4T/+zSsjy8sLWqspjYP7Q7k8ODjaPTjEDgTX5ebgCOkkbVvR2Oz4+Oo0UMIiSESiQAkUFc5fcsAQYAgile6tosdi6fI7S3LIH2gJ1U1mymVmloO78hhuDrEBb1vtu+HM10m6ldMPGoy0II6E1Kt5x1DcNIGdXT+q/GQ0kemRaDZb+tTFRSS3XauSicaXTYUgV+lzXLLzfO2f4WgclA7kxlem9Hn9LtaH1B206UO1sl1vSEWbqUOpoE/PlAIvSds/pzQ6EQVO17avVSC2Wjf5PVeecmPosfMJap5PXNoqJlgJplT5Gyno/FhWl4bbNB2aThOILcoCwVqBgm/WTNSO0k1jnESuogAXDkSYnFtae+eDb69tPsZmGWRZUlAw5neGLCtg7Say1MaUJUglmO5ClofEoGK1JMIVSj09Ofjlj3/86skXc7LqD6ObTdIKjRNAdRBk6geVlIjGowkr4BsSjd9RUNzMpoBg1CzNcKr5573mz1Sdj4rOI+EMC9tjKLRs6U/YSDEznUlYM8RZ2yRJlkWuwvbu/thvjkR4LYWHjojBxT6I3xK7rOyFRvKFgEsISydUkIm2fwy68vMIn4k4xFPKll9qVn3jxJTYTTKoUgpRIbmdij1z5IHS/4K50yndsiVk2Nvw8XtklgIca8JDrwaHEvJhwTZTZU4j++OvDLaUSd8QMctpVOe+BipU5updwSKwOH+jwfCGjDkrjmEyuuvrSyCeOyVpw7G9FAwydQ0KJMAF+j89Hz87PFuenh9ML2Den0BDDN+J29Xg2nqRHyGAsn+jT2Lxvrj3YObP/lzIko4E6ncvP6G7M7wZWXpgDcTE+O1plPY+NrmzdfDi+RbVVRcWl1lYGAgeCDAfl3/x4iU2hceP7h8d7r14/hwHCQBzeXl+bmGKvqgk1fDnO+8+osc3cdfol1tb2zu7W48f3x8M5rd3tz/79PMB9ZHWVufn5148f7H1eueD9z76+ONP723eYzmffvnZgwebdLn8/PPPGRGglgPeffc9EMjTp0/X1jZ/8pOfsBzLg5XdnQPCvFfXBkz13v7pi2cHB3sQ/GxbW9kshNpMKplM04yZek1r+YqLb2sp4+RKpeGhEaPwaDBh9COfwpTj/7pH4cbalO1CWTMLr95pPSxXJYvjvbz0tdm9N7U1ApzG//e//HcRz4VDyyXSxN4bkKVP0e342hiZkXxltmKzZYGeiCp/6xsdHtl+9bXYLGWR8IqEg9nZJYM8+b+wD5Alsk1jqyksK3Rf4uarNk2B4UHbbfj/+W2W1sVV1G+a24myovlN0YY3I8tszgjd3HKbhm7p3hZZylZ0d9UhsX7Jj9/OG37HwMw/Ryx4ITPTVEJHSmi4vB+S87OPf/mDv/ub18+eXNCVA++haiYryUSwcm8fVzi/BFlK0DrPzoBaM4TDZmFifN7N6rA/iPvnliw/LVrDMOVWS6W3GnCoPUjPY2vyuSRHm+hmpGz7JZ8PvaKSNrpWZ9eqfeOz69xdHFiDld0SxoBbO6ztwwxnyHvqcqEb10yR0dWqSbdR9Y0Mlc7YVKc+FaEU5rOj0BgY8xghDxyRypoG4GrmbAuEvdiud2JRI5OnLaCRuLb7eVIJRU3SZYx0UuYcb250LmRZS+zhS+YDbQGXbn6tMSRODdOKaUFuihZ327GWCOLwQ25Uea4F3AMUC780CWk3J0EyV+Mr6w+//yf/9P47H07OLqoUoVsa2nRWyLKYQs8b3mcmQQ1tcettGHK3GHfYLIPfYti0iz8IkCBl83RMX80bfo7PjbAOecNJcpIr3J1dcH4SZPzxj/5h59WrBdpkSqfKfEvkMx75tZG3pCmFRbqSs5KqXLoLFaGWwKQWdGCHfbI6ymrLx944qANxhIaGc2ihnw4ZWrpF0unRUaPeiJ4UvOiN3KDIEGLWmeMJM/HkSsWXjWNSAlakr7r7C/NYdPUkFs4E0pClf5YXxShHcsbQFskXBhNrfbmtMdbaSiqtxujPBlJ/5MH4XLJNRhBrmnUcSywJ6OnATsglld1vdNQAYk/Cm3gtbUs85iThJ5qT/Nnsir57T+JwNnrvYoy0+hpyp6m6ub3uigFED/O8cBiZ31a3zAds4a0Q2incYtwmQNNVLfFczyozYQ+MdHS2OrVAnVgihFSkqcWPefyVJGRicAaqmKMjA6/GSbAjpGUTZPkX3//gw4dOP3f8c6sDEKZg5pHtKN6r+E7fQPHgTtuQpCYaamJ/9+jwANuB+PHszAJpmfz6/oMNQrBevnyFGvbw4X30ridPvqCBOwEkXHNhce7h/Qe4wl++evnw0f3FhQX2AgL1xctX2KFAootL8zi7f/TDn2KAxJ/xzjuP93f3drZ3333ng1/+8rPNzc0j8g7PjzfvbSBEfvnLT2BZ52fXJAFubGxiHGVb4TF//Xprb5cqWOy1S/bqYFlR4Lu7p69enBwfUDlhJuqTA7k0S0XrJQuK1i1cvPamB5FDHA9m3E0bCXYUneSgrLjeencqpstEPQosTVwdk+ojAhtC/Pu6pilU6piZg0KJauvEoG7CL+LnzxvI0hunbb9G6+1uLc+yqa09tM/L4d99FagqiVX61fB6bTrqVjpo4C06dHz0ufObPHq34yxLpzG1QdD4vlXaDYhAZTUTrqKPXXAkt1BGG4+yai40xUjj9A3m9fcaWUrISwY1e6XQ5ZviLMU1f+fIUhj3NrIkiI3JfMs4yzcgy6HDN1w4CxSbZbEhwbNClp+CLOMNP8NmSSdh4RV0VuzXewcwBZV8QCAJbrL57OPUDnS2tdO6rQ6Xk7uI3Rct6nUsoltgeyv0iTl/tw1eW0b/VOp9k2VxHLSt5LvWV4nFjCOt/bhtt1g9OvxnxChBNtyNOqBFx5h6e2CxHRVG7TuJzaTStBrIynSar8cbLlFVMZcGkYYGYjBYONIH3AkRMjsItXFdx74aLkSRTUiJimwUmHC9ilgdGgeEByalT7nKLhmuok5tfpSo74caD9u07mh230Mi3BpfTcROd7PmRtkl0vtLrfYtBk97YPZdhFlLtE1dXE3cf/j+f/ev/m/f+oM/np5fQpNTQ215BJ2nZkyaS/S94V+NLGOS7lusvwJZVlS+fuJ6y3ra7W9kqWBhRVYKWZKGf3pEdMcxjjwGMDs1+ezZ57/80Y8oCAquQK0iPLLKQzb+ziynCE0AN3Egzk/FV6pQe5AmORDO7nX4q4OFGCrzQt4+RhpZ5N3M6vTiYv+A6BL2kMkomLLDhT25FzhdwnA4dUUdlnkSg50oczXYTlRVbKWEm21znvahJ65aD46Nq6HT7Ay56EeXijklwkW5e6Y6L1U2lCstOIotrFMfBqHKtsdhgkeEJ1rKOD2eAplyNVAD3sSvz/2Kn9ioTJVvFUAs6BYvswJ+dcMJNywFqEC68ZbHUki6EVInVb1jvEl9TKPm4hC+/TiUbD1qRnnPomGixg1wJLzbDdwr99+aFcNJSpgbkjlHUCHkuFy0o4qcJ+gzT5MBmheIHFTOdRqrvYLmd/aOrk6v16YX5ygMJS9FIiNlcHRYebEio0yZ4TxEKTyacu24i43703/2F997//0HrpSpEsExifRslncgS52uRza188SkJ2DoKhhxdnlwdLK2somddnFxbm19AMN//vw593lvY4PLP3v2/PXrV7B0tszS0sL7770DiNza2Xr0+DGtqaB/nJrPn70gfvLx44eYoSgfcbB3hKby+eefbt7bpGgspsd333n/008/X1xc4qfrG2u0U4AqfvbTn0Wy7Gzv3b/3kHjyxaVFNiOw9fQEl8zZ/t4xq7i2Tl7H1N7u2etXJyeHtC+S2mxrumHc3RCv+3woDeSLNVVa6pjt2TjY3oSyhg9dJYpFk0r6zlIzDKl75MOmxZSw68aWn7sWSB7ZTRFHDpRpqzL+v//b/7kb1vD0FdDcqLzt737UV+/g3xdkyY3KZuIpQxfhwSDRG+YXF5llxIa+6QR0fzp70l2zGvJ1AM4QWSYeR/6T/+xxls1mqfzaGfE+r3wE+FfYLG8Qrnd+j6ayom/hDScyutVo9Tz1IHiU/juRJeojM0hFl0aPBWg6QhoRybcHZuLtQgk7ZCnC7vmI5MYz3EHqfvZLkOXfvn7+BVIG+wXMnjLt+/tHW9t7h0cEYnnCFDhin5GiIqVwdzm3AXDcjxxapb4VyAnASTkxp7JYXtpqcuNRiFdfGLsacGbSu1vs/ywCq5N/vkAmuf3EI6kL5Sv/X3u8racjqfyrdhednt+d3gaPaLmdmalga10ivzUulNBJsk6Mkw6DMv2oVKLHoHVw/FuyeyTLEK0KOJVfzaEpHdsy08ldWYR6GM6g5bzO3J5Czyf4lTQaDdJbj84+vmExtBNVBLQBHv95LLg6kSpD8Z6Ytr4mLrQkNNCDPGazRu/xSMgG21QGTqii+OdX1+sPHv13//Jff/9P/+ns4mCCHGUc+mQjxZbrhNss91cgy3DbzFVgpTh8n5VbnmdksSfE1eQwNaO+DlmqW5yQEiWSqLCkuiSqkadSkbJZHh3yHrsJ18Ku+uTTjz/96U9UyXKMlJ+z6wtuSebj4XZLwKknxaFBrvasuve6MX7nat7pbeMsWGX6CnYszM6urRItolQopo0xbSs54RgQZ+CYjMOevuT9Ee9ZE4TmEiathndDUVFIdZ6IrSY0M8nhcGYv7mRjgKcVJzVd/VYdggGxMQ+Hx6qwT4yFCsrz7Ai6FKaUFkpmgQqjCokpv8k0KV3R1r50YxUjkIrppLagSeNYN8+SOdDbx8rIjJjIOOB7kRHt7+wC98ewnF4T6eHf6r/wADEA07zBV7StgM9GMA2T14plVqNw1q+FMkUu4mDGsu3MXELmBbMKbJYK9fBxapQqp6sCIAwx5RAXwsbToAwR9UkyM/Q0oETN4wNeWEIfn5o4nZkdA19i4N7ZPaJ6+vrMAp3IbWu2iij1UrUbzE+kmes+VGfCYTNUoRWYZZaIQ7vYvD/zz/78D959b5Ogsx6yVLJglNA7bJa2CLeHeUZYh8T6xPbWLnMArX7x5Nm9zcek48wvTA+W56FhI8uLzY1VWMovfvHpl0+f3d+893r7+crK/Pe//wfPn6my/jvvvjc/N62k9Zm5L754sru78+jRfSI1yfYFL66urH388cdr62snRydk6nz4wTewWbou0MW77z7iFtiVv/j5z5jl2Zn5zz9/ilrLTiMr6PBw/8mTp4TZzM8tP3/2Gv/NxuYi2+5o/+z1y5Pjw5nry2ktXiFL59e1R180V8ZZBJ2j38wiEtsTPd+bLlqxmaGm3SkxFcFii5LOGYbfNBaRk9hekVbxRx8o6mwTXkcVr2tmTlc38WHGRabFTgESsuwYX3dThUI7ifd7jCwL+nnoqeeEg4gdknr3KzS9X1iQ3an8nr8WsrQkTVi37WIOm/09QpYQMuHPCqAxv/E4fzWyDIDr4N1Q1OSdXW8V9d6ZqE2LXZwl6U9yHPcUlJCQf/+VyBLVVR2umu4VOutxizv31fCAt0GW2nSxWZ599suP/17I8unlGa3DcZ9eH5+cv97af70Nv5Cs8c5pnIwcEYcHpXOdHOcNllnmV9xQdHC53vxON27x49CqRGYN58GM38cEAubrwKnurusTybRYbXwind8vMpH01ig7WRwkYDb30MP25hUx2AVstUf8CB5HdEzLSUtrGwnlrKp8lng37KJUamlAZAYWc6W943JR6ZyaBsstcaM4wQ0sbSeyMWNuYQ7brgvc2d1TCRMVo1YODksOCTk5GahIQ1fC8/3DQ/o0Sn7ZD0bol+9XScoUqnQOuMwg6h3vaY0lUeePe12z1DySkUNy/Re/1ND7UnwoyTlsiiU9Pj2fXxr8yT/9sz/+Z38+t0R6+JzK4GDJKRuNuHrW5lciS09RIUuvwHBJfw2bpQAe3l0qWVArFFshNkU8bCrZKZvl8YEbXJ15SFcvnnz2+S9+wQEwf3WYojqpR9nyAOTicGSpPuaGHEFl2GKg4M0u8y6wjMQge8zPXRuFmFqQkzLpFUOLMgbKV01SbJx8zb0JAHSIWzeubRDDaDcDIUDJRVcNcn1llecVWE9AhuMcEjVgwrJtWx7zqK2GMsY/eivs5EAFLfHUBJkWr3de7Z0cHRMTQxVWe2Q9451l3/G6AaqTDhT0Shbhx9kmQW8DagFY6S+poOamh/phSdXahK5dyynOLqdnaFSmBGFKisJLlKovJcvEH7WiuCV3ppR/mUIl4T2GjLQBgJBX/pYiLCBapgQNLUlYTvd2QSF5SFUExzNnkOefVpiyAKf+LqerSlGyVZLsL2SZsOnm5GAzgSuXl9ewhZ+ebi/MXc/NTGIYPDm+QMdapVGH8/iLJURNcbSLZjajcg00MxdbvanjNj1H9t3GfcVZgixdiZ3Kp7FZKsc/q9uQpcGyCmiWxl1T49BQT4zZ1/X40eGx9ZSpFy+3MReCiZFXyytL5Hq/fvUSizzIkrJUxEe+ePbq4f2HL14+Wd9Y/Pa3vvnll8/29o/W1jbgcJD0/ML88+cvKCBD6RiW4uBgnzBN4ix3drbfefwY/vj0yTOGi3KnqrrHR2TkIC5WBksyhU5Ora1uvHq5dXB4iCmUs3H1/f0DthIO+i++eIb1l27pzPLhweXWK7zhGImnJVk0Q04nU523eph96eZNC3rEmC5HVrQ0t9RyxiHwPNbraAWpa6eDXcLSe8+uiRLaPYHSxPhQxHiT+iFGW59XAdpGmCEspruQZdFZMbWCpf/+L//SPLn/CD2GvDvEEPLuOGL/R74Zs87s3/J9NUE2evIRrlpaXF3s5ji+8uNwsHqEwtCtj45obpay5xOY1rCTMfWd/NDyNKVQAx6R2R756BD8Zxx2HbIsmr5xUzFD98dz44Cbk6ABDwc//GHjKL1PrKiEPTTjjohG3R2FLGFzIRkr8z5IVtWm+/tE/r5sAZGG+UCIIcK1rCb6nIHlQy+ocxraSVJ1aGF+XoUoRmuqt8WKw0L8AeJUqoecM+oZTdUetgNRzNkA7QaHWlpv8gswfcUcjhDjkLLNWY2RqDTx6ae//Pv/+DfbIMvTQ/UGp5P44cmLV7uHhyqlnHA3D0UmEFWcUaSEjGDJ5Aoz1/fi/wqPakGChAoFa1ncST678p8r/El0S5sUj8CAZPl8RbG+1CsI3Ak640+16TbdZWtpecnDVHE4Qp1sGcuGGiHL2m4ajoiiqq9b8dS8pUiKgWClmNjImBsxV1JVEUEKxuIqbCnNk1xY/TDiFz6PqLdGLCDtHCYesgyFpDQ+zY8XK5q0TUB2mxIJWbKRn1Pbi0NU1Zy0UlmVXGLCM4wI4YdwQBuMxCDlV7dXzNZkJJKi/gWobEbj6vQYB9coIjBI0XDSM+glM/kaWepeXCpeakLklUSeptuGVdtXnGoRV5xuFsHpjhnyUfF7RNS73/j2H/3zf7F87xEmCTqhg4CMLPUDz1uWMpzyBiMd0q+4TuLNspViIzaMECaXqNeXiaQKZ48xqkEyGQ5VBl6GQxdFJ7bSyJL4SmxzqT1EbTxFvmJ7OTt99sUnr188TyK53IRWI6BIfstgUaMQe4Hp0gJktUp7ISdrTU1znbnFtXc/+gOg6y8//gnZD/xYblNrCNAR5k+5Qp2yj7YIfOMknnwzTBNLs6KIgbXChuZl8WfbvaLLSTyqbwe5+fGJJoZCPl5PQFbQOLDm2Ywru8noUgd78rGa0xT07OzJs6fbh3tClmNGlqnArEd87LbphZcrcUcLaD4Y0lfF1/Y0iNRgbWQwnVVQZDipz2amadMRq0xIP4EjdKg3I5CccRuYlMVS3ppWOleSO0RP+xdjdPTn3jsROqEXCzidPztcU9N2XvLNq0qmp0QsyF8PmatPHGup+UD+iDtGOqwJs1wKmvqaLEIgIXY2KIHNRFW4WapExNLM3CpaFqETqBeSOxoz+zOgn0/Uu5JNR/xl7kiBvNT7Varc5PTFex8s/9mf/9HDBxsqfCqzpbScbCq96oThtTCZWK6zreNmih5gHN/2ne5Xy+kavnWAdFRoRL18IV0Lfiz81Hjnc8QBBIyrn92Oq1pc8Pqa7G9K7YIF4QAYa0mxYQxHRye7O7tU2tvcWGeSKB5Eog8yUBuJWDszm8Fgaev1Fib+9fVNzq9CDXSKp8aR2jKcHx3jTjja2z0AjWDUxptyvH/97Onu5aX0bbBhtBzGz0gaAdRNS9OKDUMUq1XqioSKdySc3X4isbwy2XibyBit/ywURMBhKQUXnRiWh0/j6fbm0g/KU+LuoDqXacbraLJtJGq6Hw44hJvDud6//8t/E7roPYZHZx/XVzr/CJhrPylRJx7VbADylLyBz/b19T4zfhNffuPnt5AlDOjo6JjJUMFjY8obv9VAfyNkKb1CvxRN3y1Cwlx6MzI6pTf/Cje88/ibY47PRMsVyRsMUshSCUlGlvkVr2Vhsm26kU7BSq98FaG8hSyDe0bgZpBl/zw9ZElN6zrVCOnY0sYnEGqKBXISC445VoSfxGbZ7nGELns3/jUgS2zXn3/yy7//T39DtXSQJa2LD0+Ot3cOSN2huWMs96pQ67mVHweDmOPE02jYtsHaKmw5DmYvIo+hKnNOiW8dNjk+Y7Th0uiq8yy/EkLJm1wxgpaM4DGE4+HpkUrjWNEs9qkVtbYO77X2D747wI93cQ4YBYzrJH1tLhvbSgQXMmKMQ9thAvlWrxY2+iLaiD5KkE12aJg4b92CWmtkJFdxO/mlXY7yoOoamYl0tiwsGNCjeTRAKR6SRZQM0Bzo5PxMzSGNReF9IlEDQR9D7L76FMTnGgL2CZK1654lpKfyQ7XvUVwhY57FYKaYXd0HckmpRaycZlK/KldhqfUONo8Vmy8zXxqzAZSdnka0yVOSRFMjHpDlmQz3Af2b737wh3/2f958531a8vSRZUfDHrMtf8MNPdwTdT9W/rpPgyz10O5KFXRPSEx0NbMGl+UNV/ciNxgSUERIgyOhcMVZntKgVL3Csc1JeLO/zi9x2j1/+tnhwZ5Nf/qBIl4RP+qHc8qQkOP2mydOUUsjyrepWxuW6qMzsxuP3v/GH/6T1bWNpyqL+QP2kSAWDQHOOENqHKYz0aTSZMD5slhX3aamzJisDFRKVw0rEy2BScSnY43S71QQ3fLNT5OXN6n0Cte5dF0aH2FgpKGmQLcX29Y7lygYBw1/9uWT13tbxwbamjWZV8T9NBpOoGEDkkH0qsHTbRAtkB0XzlQysFMApfd2YKWxeA3Ae6oDN0ZjLjJETVzOOgG7U9CqISuGSRd0KxOjNLFmGdTcZEuHKeWEBuUegPelHqYMb//8aVBgFKiH1JIc43WEsNUHIIXNHVWZjd/YhFVBbKkO9HGoZf/hBTN49/WS2tNBUdZpQHSI1GUmfGhmw14eNqENLL+6KvjWNqn9KPw7OXP+/ofrf/bPv//g4Sa2RRU+dSp6+oI6vrIhS0krD9tkpA3yBmRp/iaaorZl8TrzyTSmSTKcXTIyTyuKI7zCSD8x2bbRZTV1pvCu4lpq9u1YEQqyWz1VNx01IJCiDsPgMExasA1ifCl87uZiiiPR7nTfcDyoeMm4CUmcs/GDnYsvn+K+n4PwFeKv6QVBq+C8btYDif1ekFFoT3QmrukNajppwjpG3gSRyPJdJ+DPWKB1ap2obH9Blp3r1qujSTWy9MIVCwon6IAlxxn8NC+ZzRj5sLheFrpxxYnJf/Uv/oWnL+JhRKKXkMh8d8i1EWA7Rb4c4anhtNmutx/9T/u/vHGS7odv/vyOk8uyjtyZhfglzG7/tma2pPNwLN6dtwfcfRjcODKJI5f3Av3KMfcOeGtkqd9oiWsZagFF/tiUbBioFc0taOa96rlWybOCBvmwuEj/fhu7ams9vLe+IqCzBbWDFrrz9Ochc5CBmBM2HONmGXwVHNMurVl7+0kbuVD/lx277O4Ogr68oCj+qxcv8RJaNl3Q0O/g8AgbjpqFyN0i+creNWe207mZCBtzN9py5JRDspQHTcVuXLV4A2dmJujfRK36udTSSX09dHxlT9ukQE6l1HHC3uEOyq9k6tDhaakqmE3FKBmO3ImaxzR0qwxJRqqsVf4EPcmKmrC3hDUWNcroo2GR06ngMHGKdF4LiBQzLtOoMKuxp+WOdCN1n3RxJaE2y9gYI11dyPCsLBrN1pA003Aca7QIeSUGqhOm+5Apqzh+ywh3McqcWBLVXtWkNDsmR5Mth7XzaTjMhWOcbS14boxoLKvliAHTjE+80LRdqvWw8JsMGxEMkhxKbRHTL4dOeSElPGz3svtcNmGFDqoTIpXxC5g0ySP5Ubhcyw4Im1tY23iwtLLG6iZ1Jzu90XAJpIYbb3KRSPpbrMp7o6J3i+sGU2TP2tLQkIJ3UcEnzpXGbeoUxzvdb1pluoyn7pMntfJ2Xr/iRAJ6mmSaFlGlfm5OTWooC0/gF8Q1pbr1pDfOL87NLs5gClat+Dl1Vp+eWV5duf/uu2sPHi6trN9/8M7Gxv3Ts4t93Hhkf1xdqQuOvNdaMGxQqj9KHQWZnfRjnqyTkHzKg0LIuCwoRk+/JWxB1DTlH7+bIxvIH/MX/7AFbEx2m2YXh/etFypnMVRjSMqOK0SJcrU5XNueFjxSDrVXeDMzzS7axxkeEezISW0Ewwr7zlXxWxCjulS5cgvaIaVR1WzKT3LB5aANErYyrGXR9nAgG38l2UwL5Qo/XlCbIIUFJL/t5naJeznEnS5j+6lhHeV+BDf19CeW+Y65ayLV72xDimUxWUqFKYvgoliaJHnKR09jakKSxydmJ1Q+TcDNNCtbXpRXmxUlJyykGzHbX9K4sb6N8pWaRPWUCsa5J6YXp+ccZytTTTiQn2Yf5gIO27DB1Rg5FZEcKIOh4WptdeGddx4sLUBsGZS/i+ZnLJqnJW6wS+qDZsyyVhq/diyxkzrRADRrubVsnZ4cDCgzmnYjD6P/ulwxWFvDVf4gOK42H1bPGpiV8XMGKqQprKmgZLE19+ywKihtSM/Wp5FvVZvd+5aRHx5d7u9SX5n1nwJ50jyElh2Hxxek4J0Q2gISJeccN4Q8EbyxpRWQekbFZVwq5l3qlxDGa8XFaph5g0A0/NlXNuOJI8yvkRGml2jTiUJxP6uEMZXvRs4p1fqWp5FXNjCufb9iWtAbdbxqTcuy490CKxzB21PdHftow+9DpEVz9ffvPbIMXhExeVd0f97i6T3Q9BZY0BRc0TklbBuSGznz7xRZij5qRbIqYWtqWWfHYuRc1A7NQMOTbWMXwquf3jUjvx6yVDXQyue9cbKvQJYKSygr1+8QWXqjJbDrcn9v/+XL54dHBwjdg6PD/YNDCucq51jyRW4c77IqV9KjhU7FsiQxe1IOg2U5qijWcAo7zk5Pzs+z7WLDlPiBa9oUqf2r8jzT/FA6OvuMwajQusGbPMp8beNL0JBYkbrJCLcwS2xn3sAYOFCM2ubPOKpgFTAVp1XY2HV1pWbZMmFdntKC+0yuGPrRVp9s7FxO9WzkK0qG9VncmgU7rTJ2AAgoTMqS3FFS4alNgNlq7gN0ZWfOpmucO8KLRRFGlAyRmHhYbiM4ziClosf8bViyfbQ8oo6fa4JCfuhEFJVSI3oPpCyZqFhYZQPoSvHCC2LZRADnVcPOyj1xt3Cnn/jh+QjLt7Gi2dRt1gyYS5y7xyLDicQFYGtlY2NtfR3A4naVVlmbEC7h1uRc+GdHS023GtklAY6BlXnka/+Tv+vz/j8yuto5LlBpr7dApNCxkKWsepLlwstMz9brlwd7u3xSkS+6F6kuBNZh2RWhkizMtw5vIA1wenZ+dm6RXA3QHhBwcZngOmLGNqcXlygRiGxZXV1//4P3sBYfHOyKhtVTC6mjvoy8krhArdPZuQVe3cqI1p4qbg9a1c8JsyV+DUSJT3FxsKirgCPV8Uht0qw2SbuIO05bLjOSXWXElVzUWhjTaxlphnMoMrA7no+0Lacm92g3T+yNtayhQBOf1OoKqpXFXatu4GIrjKMyrHiaRg2VvKdtelVtSsXFuL2Prer60Nl8GLZcHpKCPvgCtIUuVExThsEgSP4U6NQQqe+v3/pVH3rXBZ4ZR+sR0sp1gwI1OfGfh2S8XWOqzK8KC0UCcHf0O8NBQ/wr0RBnaj/LkEw2QrwYVlNrTUWIDHZtwdAiCIgKNF6nvaf3XZRXFcmfn5xacFKeoSyACXxuDiL3O7veZjWcM3Y8yMwlo7D4BFPKMoLEVlcW33nn4cLSrNtSGlYGY9aj7DgBtKVbBjhnSgqcRBjmmc86ZFlwMTyslLVMn+6x/ItB1t510QuK7dnUJ+JL63NOEmO59VMXsOJGyHzyDJQP2tMvci09Ot4GU61dDwphoe0ogmBi5vDgYu/gFFWGE+NJg0cdnV5QXUGGzngdzqlsc3UC4jzT58DJcDVxeOAmZlLOBtvXOH0P7GQA4Bwrw7KokWj5sWUwEZ9OiEnge8C6/nBzVFtE4mxQYTl7EkgMVhdnA0bzCPdVbQ+riu3pb8tTUTHTOeX/gM2yj1pqabXG3Tq39dYqdO97zLL0tu4THxceW5A/elEOaGpRI4b2syE/HuHDPT598/PRvxtH16rHKubQQ9HVKILs3c6vfltq3fCWujuI/Gl389shy5GpG52QIMpijT28L+oGoExjs9TO6K9Lk1VtwptW2rhRXaATaWZSpdv1b8ob1zC9IQx+IvvAKLLsT6LwQLtcD0eaiu33HLloxxRCGL1l6i/t6Pnrm8ZOiqYsdIqJONdSlikCsV+9VDj24fEhLT0Pjo7knE2cVbN+qSi2o5xNoXGTDO1FNjF0LEK+D9RBtjfgTaJTTWJK4xZ3xBzkBNLYH8Az6bAhhdJJJwIHdvPhGlGX5/hpxOn1rXR82zphzSqEbfYhRpxk52tCVOVKV6f4iYnZ+XnMnBIN4wpDpC6we2jSaXk2Bg71sZmh9zKR7GYlHqf6bMssJO3SjSeFB8vCZJzqfGOn3agciEJpnQxlHVzITSmuTK3St20Ni1ul1sKOaGnzCWA2CPIebAzdB5u1OUZANk/39nX5HOeS68iS9wg92wTEO3U5jXMwGESmpFkop1K0pTl6XFBunM1Fxb2MV8gyJxdHSwsDlM0OFmnrmsIWDIBtJgnnFdC3QLEBW8FYykrhBgjwX9+8T4/KWIUjQjqu0rbnkGYjo0OTDTf2v9Uk9mFldoXARIcuPdEWSgUa7NuSO89OuapAJE1HEod1w9ZBng2mlLHTo+PXL18SPjZFzRyXZlTi1PjEyQk1ic4gCgpKS9Srp8oUlkxc39NU6xwn0WpheXUD8Le2vkn3OiQf2tj+7vYppQIPd5FrSE0uR9Ts/MLSzPwioHtqlo5KgNJFUp3ml5bmlpZ43Xjw4L0PPsBIytrFVInxgwtJ2TKGCAJirq0OWA+w9xBKk/k+FhFwKWO1tGN8Xh3JSyXEg6yRuISvEWCKLiWZjYv+nF5OTJY97NTQ0WpSsxbJDSXZci/7vuyVQM/U5RTIUcPQcRp8IvFJaCbf6ZysJbJwrq9PLqmXT1b35OXUJE1FLybHmV0O5kkcAU+KIlD76vSSg3USfTvmOqvyhlOjaPyCz3n6PRtVPaP0BJLiYncXa3XrkU7q17L9lYTxxmn/l00wBkqdQX4K7TO/F4ywV7++svpAO4Exsrl4erTcFLdJspJvQcerL6oIWkn1MA6gBN1XF2akHyzMzEhFYPIJRnEZMYeZiNKx6s6Llcsxw8M97cReFG4L7jn1Ikpl5WDBMbYeKo+wpteOu+Rul1bm3vnw0eIS9ECpFVUecn5K7SojzOiwhPOm07K+K/zqjVfaWKT70J5hu2KOLvSRTVhac/wNIj/fj3dX1/amqbaeY39j37Ttu0GH7aoWYzmlE1ubXPM+zpd5JBBHe1Zx/exTXiFwVJ79A3arS1aFf5mfMIeqambDnwao+6ypYyzweVQDD2oSLk2RFYfxyhahuk2zczgWHr/z3mB5FUMDv1YJenWpiGFSUUxB3tpTAoMCkS1tTnZGmKrC1gCobsObwKfS/cu6adNmfHilqxUgNLctOydnkFfz//nv/h0jzdw00V4oqS/pg6wS9HDrEQP+EK/EvNCO7hBYAzq9czSi+BXA4q6LNtflHcMZltaILcToqCGSUZR55+f9Uw4dBMNPh2Gp1p/80BzcfZW7B9+0pTuG385TO8p0Z9XUEEuWLm0J+AMFxcjgET9xRItVEleZS8SvMXwkWyxeejNUeEeFnqMGc7yZeLdzvalMHjpz+oYr3X5afoTc+ggirBhKBmNRMYyzpDOzZWI8XG3WeopG7zxDmHvj/N1vdXs9QjKq8a8UIS+ugKz58umTf/jBf/rii093drcxXmJu4SD5faOlCeRd44MggJuTKe6wJQvXpJUZq7a3RmL4x0WAlHg36MtAmwdYMoyEtFxxDdlelOKgBsGCi7azoZt6ue0nINm2LHnyoImbOBfEkk+NMuQ9EwCVSbAYqGSqGZRdyQ51t1IquIApCksQNqaV5ZV7m/eBYv/wgx9++eWXSphVIbriAaWtajGjY2ePG1na6srE2egHu5J0l4XC616wvhRCRTAzczI4odJglHGQeqZLu55ObxcEyIv1xCqpY5qWz4cQqh3K2HHs0rmmATgGXS2c4h2drewV9ziFv0LyeC/d4IDyIS6taEL1FNj6qugsML2b0wgtw2p15yWTfEJZjmUDdkiAzElG7bnBmGTC37hBVg/DgMCavOtgo7mPvvkH3/+Tf7Zy/zHcOkG5zcZWWawOMy1mNrodbu7vEko9ZBn7Um09T3p0mTJ+WErxv+ZZlX+waQCmsGOQwQONHwMoz47p6wjGOjZfON/d2n714tnV6ZFMUrYZO6V7AgPexPjZ2voqJkZJPPSU8fHFhUWatJMBLHAwPf340WNmEmI7pigKpblOTtjtxrK0PQLiyXBBa1wgBCemKCyX5URQGtkPWC2tWsAigJeDvV09OBUUBnrc39/nq3gUbWmlXY7YVO1XqUjKpFN8vCJ8OuOxJhAKjdUnr4ahzg60oqL1nlF0XcVwZyGUl3O5tbfz5c4roi0vqLpkf7g2D1tDgnYaEoq7XPxNzgGH8l6eCegpB+US4IcGI5+4aG7IbrIprCWWAiGt1HG5VhHKpa0rdvytjJH2GuiempG+3tl77tj4BEDaca4wzQCkxmhtN+0LYe0d5QSZGdpEWJw/ETAVB2M2XYbA4rxMnE1MrAhBEXEjtFiTZgeF/hU1KNAfLRctDRhIdWh0LOvg2j3u0KVoAzaN4n1tffAEZUew3A5lUYwAhr6LxcHs/QeLf/4v/vjDb9A3XHBKKX0WTLLiEkSk3TohE7u4UElzWQNql/VuRuePXbPFWaJ4K3CgNL/YDBNnbfOBGIsZiFU7xypkQkrCde9tJi9xEx+OLdz6jWvQkJzJsSbIyr8uPGlndTQlEumUPaesQE0LBbblObmeRu978SUpIWPnl7o7e1wEXLV+xqvNbh0+qOByf1wAVBFcZhTcuCNBpGYTY3Jvc/Px43fAhQd7e1yIy+3t7Z2cHBUPsvJaq284J1Sh9fN/fgQpQNnKpUMxVXRpryK65yky3etpCCFgrId96XFi2dX+3//FX/iKoZJgo69AljcZZXd890WJItNV/8OSTd0/3V5pB72JI7/58zsH4z1+45xvgSZ/navfhSBrzurCXy1dNMVvjyybUM8CZZGsdY2T4gEwiLUjBuZC0hrgcJCmh25K7tQNRFE3J63dSv/X4Rq3bZa93w5nwFu6QtYchSgsEu9An9I8Gx3t3bGmd05mAefh4d39iqG6yMIlsvHVy5fbpO2Q5newT1y/YaUMJ7op4KAFXJJq5I5RPJ/n1l8bBCT0XbtHnD59euz1gp+oOrS0baoQo1Da65oijjgr2X5uZi3PsgCQfcjijY62sRgAKGqZfM3YL23c1C05mx7dlXbbBjHSKHEtEglH4RvGj8UBIT1BoVaU1D/4/vfe/+D9wYBKCFP4xokuBSUKRzkePlxDCon1z/aMJPIsWO3gWwXjEfaGnJkFP5UO7cAahdbyBTqFomkUPSrlP4Th+5WlMDJeavcsRqNyoGV92oonPEAPTSaIBDPvNOmZWITwNMUKkCBR+zXNqZgEWK5SODGJqJ+WAT7sNlEBjvU0VTkX0mjUCwdPdNaLbk7mEFWAxGtsX52tsFG2hLvMtfWUmPIC8YmcQQi32XnuhA/mF5cXBiuOH7AaLaJIYaOYHO5+WLBGK9TTEVCVA2ye2xlOIrREAdYgtHE8RhdXjaaSgpKKqdRkMBsSXGQGYLtTrBYBWrJZHh8ePfvyGV+wCRyIqKvK9+2wLwKEY67GZkYfzQUsk5vU7VtSFxXQwsTEEhaPtXXu6viEzXGxvrEBRpQzDGViZpav1jfuraytrm+s4wSngsza2vrK2jrUwurF9CsziQPOIJrB0vLiYAnCYbH29tmAZOmqNSg2FWfNcicuocTQz05ifoQYJIf5gNtxUVKF6SYDoy2SFy5WaelsUQ+klNnTq4SmI/qsSNOLl88Gcix4qBpj3DyxJnpOTGGWIdDPzeCVmUclHQx1i9MzC0DtCXSICV4XqR/ky0xdXPNKpfDpazDp5Ax+AtUO50+a8zgm82KcTva8mb6cmL7SG47Hakwc9yRLwRgpvOrnFLobqJX0FzKFLsfIsOaVKePn08zbFc9rv5IbRScoLFSo6RTu5/y89ys/pP8ov9XlfMVr7hPEYZ+1vO3XJL7pychlIFXRCuAeyhYYHEytxjXE2zg9yXyubGzOakyMHmZPEY83zikzC/BQ2S22hNRLWUy9gRxO7R5OWlYRqaBGcKKBstIExT+VYacwDGzhcwuraBxioXSKtD8Leyms1MsI7mdlbRSNR8cbAa7gdrkBy9qp/WjLUIRFoDOtGrIU8y7UmB8W9i+JOFQMzA1dVdBvvG99D/5EDKRQWRklXQXZZw4j8YWyg2OwTNCz967aBstmyVtVczi5OjqYOD4CiE9Jf018tGE/gDE17q22MA+JggTnwZyR9pK8wnyaIlkXE20sGK3OZ8TqTMp1w8yyMxfkKKBa+9oqHc8HBDKzFxhOZZJLSQSOsqupL6PMOVujwv3MdszgJBc0pZ7RyGjNoebFmaeyAPNIgHw4d6wxQiPkhjfW3yzJX4Us78QlIzbLWuIKCymGa3BQ/LdvauoDijsBRM52J9vuVx3qH8CddqMM0qpo3lvn6Z/5TVf5/bRZyij3Zpulib8mrbbWLZtlPh8+3mCzjJf47W2WnVUbsrM8VGSbUYuoWPLSLOw2shxd4giRPvHU+27YEdndo2+zVGKikvPOX718/sO///uf/eynL1+8oC8X3UrsDJDJROhByAMGgEPJAkjF8Fyz00GaNlL4ja4hNmqIaV7KxRzYjlUDmLeysri6ukweD0FsKgdDZRz6QyK/zP5qAtvOhCOoWCZhWLaimTHZhGgvmQVAYUD1lJM6L+XB6ePiIgzAs6ebVxa6EoGQg7OrqytAjh0qX2CA1d1JQPhIGT4NamXfVCbF7BzXYn6Ojw+BJba0x3XkUCo/mA4turFuNNAwEA7BiEVAuXLkHYnDeBT9Q+3YK7Ezt+vQqFM4qXi6UbV5a8KV3IjcN+7Y8GlMX1wbVVtxmelI7kSfpC6ZS6myidicEzDyWxkYr8bVJjvXScmWMosK+mYLBBbzSwHQln/mu5O5ix+6VIpzJ4s/aJkNu21BAFFYLmzcf+e9b3x3eX1zcWkZ/B225B8K97smTexx3UtPEfRetNiJ+MkfWnHHAGiprNJEu5Cct3FEUbLi8mVMc7vwywvKL2OwdH/wixPKCFC++eSIupbYl6gQfrC7t/XqBUtObhmK5/zstMIEVO0LLcgKycQEQQWDpRWc1Gsb95ZXVqh1IhiBB9kT7rraYDAhdR6gNDm0Z6mQco2/gicGa7QPhCJNB5gckeYUBQ326GVCzAnu0WVOv7REub9XL19hNeFWZAw/Vwl324WVQscjy8j9MUDc9NxpAi6z1ghQecWnphMqy4RngaOyuBm2EL8KKjl/ojO6KDjAMWtKjlNnmfGj06NXW6+ZTXVhi1PVoWc8mHMwOgtpgr2eI68O2ImBUx2gzCR4r2JN2kJauaptlNxdRQ+7toucj5bFBltmmeJgjrcQEwj3aISl05g449Iua6Jzy0P8LnInKOOKrUY4xkRx5DbWGCLNlOqNQx86ti7XTThktpDJuewZ5mBmhVI1U57Taqe2ZpUq8w9VKoGqjdTl5CfAykWiJ5yibMauJD7pJFqOdGRS6Q/G5x6w4T1goKnYLLkDUYI0bsVjLNHBZ/xweWV2fZO23EvUmwT/wEsHhPsKFMEQlGBZ95Nkde+c8FVybAoaNBuNoh2k28yUzdIHmokJ57lwUtindlx521sLr3CQ4cwqBlcqs/eq1tRuA4vBuLh1SojE/dtGbJbqwOq0cNcGoziY9SQe6IIQMq6tg4OLnddjdHy8PJ9kZvF/i0MHqRCA0fRdrmNLEYtQRp+UJxBfEPdDH0IhQqkJ86ZbEr6rBU04hdnnZ+VYc/iQ+L/dP+hqWFhCM0wTdotmZJRApK2MblYcibCJ2GhdL7CskF7kErmZ0iQmJqBKXsCo2bFdauT/61/+T97knRnJ8NR92LJHvJD16L/vPiwNYXjQXSaoUJYfPc/5yMk71p6b787nmNs7BtAB4e7IpOt7X0qO6jz5pXfWcMDDHwzBrjaCP88ydoOszdkfz4hN9JZ9NPM2PN7milsPb4fhb/O9fmUW0qT9zZ8ZBtghAqxBhM+rnqV78OijmKja9mgqVMmz4amahKvUkLp0Bz1HveHKY2zTL4l3dUmM1cLCUkw7w2EP16cohym3kZ88A1sOnBvq/dj3hr+JuoZ6SEninH+oOd6YmQ6JmmnLYK/ah+Qx/OgH//DjH/3oyZMnhxTkm6BCED2UL9lFqOFWyhikpputERatKEaizzXsC+pgwBY5zFHvvr7cs0I5CubTgsmDJik4Pr55f5lMR5IdFPoY0+yF2pmgjWu71vrKi+EueOx/uTDCqbi0dD57kR01ragyZIq8RJhO7O4KFwusND5H1/cvxNllV4QKVBaac7visa0OyBIhHr13rJONimpjA6LjEpHKvo8UedFaxxZkzVhOQH/osEh/68xj/j+HlyQPg3RFwc0z4Yb8wj4amSHsaTG3t0yD08U6a8KQYYQbm19cAF1W8P6kKhHCiHVJz7ZOqbJCsxJamJ0mJhbn5zgBTNqO2VmOlNtmihTLI8hMCOWMIiDCQPKJy4sqeseRLPQi7JKIEdlDwcb8wQUZSSyUqjZjSpC/GSTkjueynIDKpmcWaeyxtKwopIX5xaUBySmAVltVAdpYqZpCW4udHe2nmXJn30hoSja6gzdMBVZmDCaUbQr5Cvxa8mm6Ip2UmkUFkyOmXAXz+Pvg4AhMt0e70j1mhRqu58of9eS4njmihQ3HIJYGA6AkmhRpNE7MJpRujpll3bHkqkLo3LymQqbEM+iJoMyd3Z3D4yNIZX19nV+52KQmh81CTjemDhYxHXRjIIQxUSMa6cXdcAWWlY1GB5TXr14zWiXzkIW+oLqA3M6r16/BrJJMSEdtAgXaSuY5Kkw9Y2Lzsf3WQDvGYqhIW5I/pcC4ziXklx8GczBhyO/EWjDBkDJbdnt3Z//okEl2cTG7AYg8VEMj+Q/salDOHHSpHTXG+KdZG27CAF9lGxU0rWNThjr6gfOKnLEhq1xQT8vt6kSA4aUDWmzTyecOI2yKath3mL6/iPXMJkMnF/kzX9bUPIRAFQVo/dA8MELU1qOCYpKFVgorLbiKdyZT2JjQXg0sni4dKZ6C+VY63wyLKVh5csywEaoUwJgjdyteFzNYx/qIpynEG0fHNbvp1DEnrI5UAlm6Z1BC3JGevSkgOksDAvhrBSQxCnvTWZKFxdnBYI7gy/U1LN0zy8sLy0vzqyvL9F2khTdRCXA4ls+JJQI89rMZiCdALDFgQpzZb5pLCztohADxNOWS9gqxOaRaJUY9nxEuMSToJR8YlHZo09DeTNhKu6Y1pSZyBu1g4nIvaHg1Cbq2Z2Hs8OhsnwRSZvH4jPJ0FAoDXx7LtTBGH8jTk1Py3xglZetU8hTl8Ohc9WLZ7pyiRSIFMYuyPNWY+FVBzJGpCZ0nuMU1Fgk/0/ZllzHhJ6dHVLnnLvADMF9Li4uWHeNOpJvnzdHBIcNqPF9z6KtIooVz2eyiu5PRRbtL1OKpdnoXpnNHc+pQbKiO2cwGNBSZGP9f/vJ/Yh1+K2Q5CgS9pN48NyHpPx6yNOOO6M8sldoWihk+Wvwls6VJbY+ygue3PlHfconXpzuyjw5v3W+O+s2Q5Z1AOAamHrJUzRuC0dOK+ddDlh0uzCjTeFvDHUWWqvfWHkNkubgArL0LWQqk5fDbyBKDvJFlStPpocPsrWOvdp9kOG3pakg1hF+BLGNW8N5X6ZmL7devf/zDH/3wB//wy48/RoyxjRFL+MqO6foWJ2lZp8pFkDGIK19eUEQX11iiCZl2JDi/8u7DEyWVXR2W8eGKy1yAVdD0iD5F4V4eLChOyEGVye6Bdxq5mprS5JDtOo1nci6bVTof0MQchdB7MU3l/dATgszaJQ7Gj6+YaJ1Haebb269ReDlh5eQJB+paDNzJDfivHObtWMluQR1AqWRwfFvIDaxPoEwJy5YpWVxSYeHSQ4UsxVhLFupGw1Pl1xGbtry8xkiLIOfzsBGuwmDwnBrsWuXFC3OBP28SOxa4iBIzfKK5GB8HkQI+QCFwUq6KQdVhDJI6yCwFfV6KryG3Al9U85Bjrq/gjozN1hXpx/E5KUaTPApHOXEqa9iiaptIZX3hC4tZWWbkJ7a/LeDZG9X+OztdzT0l7Tg49y0GPjvLKbAQsvayGajCjsPduYGlpVkEI5ANa57KR6liVC7hAGwDS6v6ZbKMCdZgwPVZZNCV7c3FmPBly7lowYUgwTOsFo4U6z0kFe3wWM7eo/2DXSo2n9Mr/BAIuG273bXqYSmTe2Z9ZV0esTmMQKug4JWVlT/+4z8mMfuv//qv6SmysrwsdWhGjZI124Ds6VmWO3YLHtA6s82o5xcJuCAEQo+OP4QGpCe4pVbiHXNMxLQOIH6AHsyLC5xnm3iUnV2HTGDLHwdZUvzv+YsXLgQo5ceqCxk0WoR4DEEhTJpA7tl5tgNAHzGKH51LRIhmDGEphiaRrLEpVSwcm1QLLMvilW6KWp4qeK6tqLUFJPl+2aIG9ueckBADwodVXGx2crC8gCWXWAMOxS55Zs8l1jqlYmCHszVLCpxDk2TccVcOo5PGTmPj9MObyeDTiWC6W7+E3uJ3jc9H8jldoet780RXPnP8pcNFfE6plTKyirwYjQOc47jlQrZ12mapORQligbdRV2NzDl90oBhK8oIUa0AYXo4l4jQZma4CQDMafxy7ksRl/oj5wNDQAt0R3YhS2fUTalXpMucxYQMBYYkzO1V/+L8SrFDyr6i8rSGrMBCFwLGAKwgS9YEtZdtlyVYGmDKmAUMQdv4hXhDqphdHQrE9G6zT9iZKk5hJt/cnhOHhMfVDIk5HCG8znZi2yir/bU5mm1y0iJjezNfSANfhYdGE+anSq9U7Kns1MBHWJ8Chid5z0YFOKIoTtOP6viQtkXYZ8fxB4Cr0RanxmdJDec9m5fYDxxonFa2XVU7Nn+gky1R3Wpwy2GKyxSp2PznUj96MKXAQVulnFUlC6G+c16mFp8lW8RdcHJEWLOslQqFv9QcTU/jWWKh6cuaHc3WOjw4DAfwWtnn4gRTeU+UMEp0g/iVQrEqDjdlAog2h+2huuMPUbl4tH6TWSO3uG+CLDvqN73x969js+xAZMOUOds/PrLsX/cGspTY6+Xx1P3+V4AsbyBIrb4fxew6u2Njhfl8eMCdNsu3Q5YSPPIKUMoRbVdRHZy5I+WY2aWH2gdaG6lI8WtAljCDrVev/+Hv//4Hf/f3n3/y6fHJoSLuXcswfNe8XBTA/yAVPHiQvoK/EPOony5pl43B9sKIBdfx7pVhrCSBb4ejIXWH0+jtwuz4yioIUwl24vXujAuXy45AnMsI6orfiXOHgwG53NOIgKZLVEnVFbc/QiVgSHQ1DpO9yDVExewdUSdk6ZRpe/J1KgaG/QauzVB1RWfYBPPVuiMMLQDT7kMhkQRuOow/0CdCmfcpcSYIqce5ZiNASRNmt2D8gVJtle+iCB4D2bjFdffTJGwhg4XzZOZbWOA3OFIJvRNPtPilvwWK+9HpsYUT7p0ZkmY4IQICb7s47CnEw5BnVOH7QudRejheI93mMXPCOWX6NRhNtNbh0REjlhIv5iut0sbXsVQkUhSYzbwcb9OpEjNYRAP3cXJWDJu0GWIns20P+KLu5/qQebcBBhar6DNVl1PUYKzdLgmp2ExAqKCtTNGsfcP/mWWTkzIuLP49Y3an2gwEKAM6P3r4gGOZOspSUu2cb7C3kZX15dOnR0cHwQeCngIT14jcx+88RkhgosOIDC1htFhZWVcQouxAi5wQeby5ee/Vq5c//PGPWYjNjQ2+42YjL1X/cWqG9wA+Zpgz8JPYn6lExAhBnN0OzSrbTp46QTF84Q2ozhTBlxxvUC168D0LqYCQgdH8a+KZ2t/dBSvb+CWzsbysNCDQASJx2wVZDSkqsUYDDZky7tc6CcqhKE0gYZzi+XMMwh19XczPlQJspbY1kpEQCWCUwYiwqjrcVuuQ4OCIKrgD/QAVaXByDLjR7pxgH7nSqwycyqzTrQDCFHLCKMVc41BNOIO2c9PTLJ5tj7aeYj+2HsFYcR8Xr+2cWkaW4S3iS6YWvkycm40UUGbiTUVBmUZmxwk/5AmqJlaSzGPRSOX9XE+zqdhuaiJdY7JTPSonAlMNTTY9ebHxUhNrO65A1ZMTLkhkACYyrMf0zVTNNE7oHqHEKbAiTIf8Ayr6mdQlWVq5IPOuAGW5LSZlTSBA0/GCihYUDJ4F/NEsco+migfoS27rLnOAea2TiOTM9ZLJWKKdBJCRf4AnUb+kKkKiPJTBvCi5onNPp4maS/wae2tj0gFVOxQjn1i6wt+lW2qgdlfbTC50bvOf1seunlabNOqJiLJ8LDmNKkmyBtwj5gty4cUN3CdMFk1RbYWBeQtcoxxD3QSZXp0JiKMYOrrgiKV0FrYS1jglR8LN5lx7VILg1JDWCI1XQUP6f+E3FxD1QjrE0VBOrIfFskZltq/kM+0AoX8klDPqWAuxKXkvKt5B0lm1MYcdUpzYJBIVwyS+16VyOQOx90S3cOZSI9XmyvWPXUOK6WUyEa3JYEvkmMjwa0OWb4aVkamdFep35w3PTg2bYMpZ5s4SiZhpPZTajjYd10/+C7VZxrrQu2G9bczOXLKFId/owXAbWeaTeMOhVLZ8d8yoCjG0WfaRJfwr+ZsxNlgUSWGG0J1Ip9DAxna1hh21ZMCNCVcctQFZd19RQMU5K3rGNkswEbVX/vav/xZk+fLZCxX/oksJoegSELqUtSw1AeaHwD80OREJGGVqcmFuFs1SbcFcG0cuH1jXlJgpm311ZR3rFJgIiavu1bL6SMqKLXmvYvyAZXBCfBBS+FSmWryYQSHpBQG5X/trhLsv5K2Ad/oMmgVxagNuePPC4sA/VLkf+KbVWSUuC1nKB5E0d/kiYPDybMptKhDMGWzPsODx7MQNbXOCa08qKbweYiUcYrSnm3XRF1nsyGc8OgZwhJDMhZsljvdOD0LapnZv1kyszlZYCgjAAQ29BF8oZcLOROiHj7ukBRWDgfvyqrg1MEJHdlnRpK0dHIMXlZpRHo1yUGTvVHzR9IvnzxknCEkigQJxQNILoWrOeXJ8wigowp3onxileGBwYm4SJcAL7JKbVZjgBC54dWlhnFwujDW2WUCYjcR2ErrND9IrksbO9DmAbAvHSlJRpS0XGPKfrjkp/T9hW1qKKzp2YD/Tmrb96JqmUNfV1aNHj/7v//pfHxzuP/niCa5k7JME0XKbBCzyYJAKbHL4vaMLJJ/W19ZYddzNghVaI9GD/PkXl0wCC+6alxTlOYHkOwdlQGGBy3E6NGqZuFbAqHQG99VJQisPDo7OEEwpHC97UUKsItLGMoGZsb6lk81DC+a93b2lweL6+hrqAb96+sWTn/z4J89fPGck3Dy6AgQUcRhbCFexAdhaFaLOwdOGLDUAAU87QDDu8yrImIjIiGSLAFCLGF3AlQ0zUDRESigB2ev7BweJAbXRhqm7xj53enqIiW5hngDBc5QFvLHQmMkmAeISqJABMABiYVUdbJLi+wryhC10LDfBvma7BTTNuwRvbnHmWNQsvAplOXdCBKc0GQNEtzJveSbCp9buUp7dUdqJ9rUcrIuUATW4R7BSlZQoQKRCXKrK5cxFvpWTmC0gBm1dB+IB5BGaA4aAxYEnKrjFvnMHt1h9BvNJ9VKwipjHODSAFZ+RpScN32It09BTFUIVxNCupWnQ9tB5565xAOWoqo4UW1AVoEvVGdHDlcxIrAYOFiGxxYVBSqJSDYOSq+vrq9jjV6Da1dW1tTVtgclJZyFSr4Nejuh+ikhmE0F+vBCjTPDIod4fHlP7B/8Dx5xSnAq8ByWcOCiISXIBD1u/Zehs80k8gP0desGdZBAphsHdpfWC3SwYL5VVx2mlnUkVVXg0M4ZqBDt1eXYRCqW6Hty79/jx44QgExWNKg/5y0YBt1JWvEuhhSJkFDAduRKAE/KLtHijC9gZaJedVB15gdiDLk+ZGE7zevwM6K5zg+UBc8RKMadsRjMxbSUWgg7sxN9Ldb1AB4NDHzOrQpaik5CjMZatl7qfk0OV0UItlFUiu08CZIgs9VnNYBVQyF8dbijVp22aUTyRuIbSzNq+7vbX6BsNrkG6nrm0W8JctftN3lfkdO/zm1GKdw2sPrPgTEnxnndi5CpVcNw/qGO8cv8I3nBr5zZ9Zxb7kz46c6PecJIbZ6fmSE8cxlnGfmBelHTkyLLho/szb8KaeSPOZWqpILDOqOmwnCad9RNgJdhS2SYdwYwsVg9Z2msMtSWOp+WGa1SWGfIvqrqHBYaJcqiv92NTc6E+SXT3k1+48YExtH9m1iA18+XzF3/9H/7qr//DXx/u7nNFIqmUYSws6LtNwVgUfhUWk2kkNTjiGcgVvS56GyUkewRIwUEwLMFQm78waMH9CKDmJsWdxSWFM6SvT0wAUJRWKcVxfLAkmSoPCoDSSda5ULhVli/mN2eeiJlyajVhEPgu/VLs8vSUwzin25bQTIXE1mklENn8w/E2MtnyobFrAzhkyOntttsJJEmiiNEAE1RiR+siKoAVMiob3zAFTbigkqmoAj0d/q+wTvMSRiW3+TWsKqYbEYz8oYJSjNS2T8ErCeMpfPFnmNCWlwfYIgCtOJYVHnh6zGEICkYMY1taXOYO7fgW24beOOfx8SmIFLOD0B5iz8FWKoBlXMIMuYXaMfJARjirMYzFCEl8V4DasQ2MK9Mr8catuawGF+UVU2N2i7eCA87AWMp0FsXaqipRnNmQvJubtx8SOiewibSRFPObIIpC+oCRhiIrKOU4OelWwro0Jw+1doofM2XxrR7HMaDyU5g2cxV6IIPzwYP7iEz8yrpNUq/GxwzypDoE9rnIU1aJ4EIV8mRnWZJRbGiCOeReuCpuMl4ZGQgNGhb4hoy9nRk9qC2H1dJeE5cpeG1vuwyTyKHAgsxGkKWubh7L4EOrPAJh8yuOQap+8cUXr1+//uY3vvHtb3+HK+BS+A9/9Vd8SBznYGnBipy2mw3nJByoC6XMLQ7x4mwgHiJSpBXYBK59pNLTicqQyipXgH0vTApzlYJ88C8omV2xu7eLsUjzLnu/TMIADjuPx6jaCQGwfCp+eUGBxusTgmco/AnAFEfQDnL9P2FcDcdFynBCUtmTzc+Oh9y5TQjegaf8aU89ipTzrDUzSug3o3MpBSJmbYxnjWRJEjGUHzbkp7UsJKeIyC55xWVpVOheP+Y4oxGctTaW+VGMsPFkPombyGh2EsvkuSycKtMO0Iv9JYCg4giMheXXGBuX7do7RdqgF5nQPVaE6QcwYo+MfZ6YY+aTyVHBAilvYoBsRddn06nk0DAZn58cAR69BWT5BrtBp7yBofEDdjGunIPDAwY7vwjcQSdQZ3KF9CmiT/pDAiT4Q/1gZM4UjFTqyuKCAOba5vLKxkCocxkigZslLoK5kTPKbbwBQ+q5SE9UMNEuUPPQxcmx0x7gRMYChzWRLcOODqzM+GVEJ4IynS/sJGJwbo2rm2QROaODbbQFBNPJrjs5hgD5VQSBxah1S1juNG59+aMY58P791kzefQoqUH8ydw8uiV1wyyUCeE4ki1gfOrFi1fAVZi29FTigjBz2AyLf4yf2G9WpYhi6fcwpN2pj46DRrgwBhHl4okdQXiq9gqdYQPmMD6HJ5trKaSklCTVh5BhRS7fFnPKnleFspkZoDwD+Pzzz1+9ekbdWMXw6CLOwkT0VJxlzzLkKJAOtr01smzSPtw8IvPux39DlvZuiGP50ZBloXh/1QNrvUn8XSDL8CNnp0knfROyDADlYc7Cpn0Lm6WRJbqvpI44YSX9cDX7Lxw4Eg+jhUqggBhbi6ccTkP8RM3Gc4Ou+NzgQfahCqzB+XV5ubO1/Z/+9u+wWR7uHSgxBEwpTwbGS+8S+JadyRLMCjl3DLJ9MLzkWgIBJmQH1bkRo4MdJZns75OwMRyTqx33HBWG5+bQ86QmqZsc8ymGAs8SSLVFBDAUoUt1HyY88L/CVJSP4gwGCbDOi6oRagxuC5KiOpFGDBVMubikKCS+5Sxp+ZX5FMsm/F5OT2euOB8lSh2DJ3uWSXVVauqA2Epn809mMrWGMgeZChldOEDySAGdcRl7ityh2HZKjglGhMvDnnd36I2rknhZxyB1LZYniklgnCjFyCEuyccAZWISACa2jU5EPHA8U8HPFS+lOCqhHEahIjyqpCg8zZkDxKU/OERR/mUP2594LiyuM63if4kuEubWAVIGoIEZlVzNbPMIYnMQQqKBiYhyaXG7lLxdqq0UMyDU7vQmueZtPNcqyEJPelB1J3I2uLywzIWnXSU4MzMG9DKpciMxvsqZbYgsc53srUJFiUnALsuA+aHzZBSEKpqkVCAhgI7qIjrSDkjsRtindPvK6QFgIZhPz8KcEaqxOwomBlk6YDHTZb1A6Q4c48kXbeCCxELEFSU8/JB6Y9ycRz7kYLdRVvRCdgqKJR++fPmSTKN3Hj3+8MMP+fwXP//5j374I85P3KdnzGXSXcySB04DZiNKRWmejuVwHGC1dIrOA8CQ2VGqWlsO4ieM80A/cATuFyjK+tMr4eBwL9Yo9Bm51F2iRcQ9OYkB00Qj4KcWzlJB5amFRG1lEkZhmGwdYDv7zq2kz0llwkER7z+DU0e82VnB9zEK7K8xADQOGVOtfDhLWu5FlkO8RU3YcU2H2ISauL4SKVDVBBsk4VkqzLaAO53hDChwLe+KykhV/In2LQOJ1Um6tV3mqTogGCtztchSO1aVzi5UlVdLHKoL+7EE0KfsGIhV+VlT03RfXCJzy9EU5vnkhCn/A0qyQq9xAy6xNPBGiYeYGMfk5eArADb+IMgbzCizpQpKqCnZ8d6BS7G6OqacOexo4T851sXPSJ7T8RghgbsiZcklReK699g5rdSI4mBK7QRQKCR3Dv5h7OruME3+Oh2hhKU4m2t1aUOhAkJCBCgXG7CVQMZZwhhQOWVXUbEOB7IS6AKOxE6vBXX1CFnipYnBlmVqFvPRNpHaYGSpCnRaHM24ZtXebedoAvDgr8l0FG0LjivmcWmJciKCZeo+YEM4lV9VBRZ77PLg/oN7uzs7+M0gdFacsEZulW0NvjSXOGHeB4MVeDvmUW5czqXoIuZzsRwya5qZU2UCRQkUt3MoMNsE4EzwM54TyiB/8P4HHPPy5QtOgqqMOyTNsnhjEeP8IQWBOL5EQTgu9mLrB+9hI59++snz50+ZAYWNOHNXxpqvH1lav//PgiyDfeIBVz0JwRFXe/LWldfg99pmGWT5m9ssk/CvyX8Lm2VkQISo9oNxAmJLf5b1UAdcq5hA6PU3R5YyA9okk3wdS3dwgGndKo4VLC+S4wtltc34eg+vXoSOBty3yMpoZKJXDCLSBq+fKl9M4vr4xc9/8dMf/pTu4TA4BdyIFThAze0njI7EkTm5m6GqfrImIUxXO1FehyrTaA+NAh/9pRIR/c6s2e0fxccVBZOQZ8lIw01lx+NYdsA7LkkG6r7Jc/c377E79w73MYIyOZYOZU7rlkaLYlDIkQgexWrPzyk6UNBKuB1+B3cmR9kCyXV2jQ7lSZdBRb7muMiVmCPw7EBv6++2zwq2+tKyrxiwqtySEzwVdZrjRZh+1C07YzfCyTYF9chhKpX0KMeN3LGaYRUvjN3GNjrfC6sruZJ0ImPfWH9BSwqonJl+8OhRLscr+AAjUGIrkdappM3Fac8ehynDU9kgBXEZWVYsaGA04k1+/Eyg4CPOTcU2zavUkB2gwABuwAMsb29tByfLx9gj8aIaAuKsEeJlEhNUk1UVKW4jd8UbKAQ+JFol4ovzqAkNGQp2m5rkbDGKqd6oztawWBzsRtCmEQvX5w4GFfJz9anYpwIMIAzmAcmBPmOB4iImNtrzlwNOVFWEV9aUAK5cjrlCXoL/pPXFlGDobP6hkF+PgqaAZa7WJnDEqKzvc/TcWey2JrtF3vlpyulpcRltvOTgNgaMYclyl5Y5xxgsOS/hNBvr65zr2bNnGCxjqsRmBDNgdRYJbAV4ERdhCnC9BG2iVGMIoo2VNH8agk+76QhmQgelGKwzXOZA+Ht8AjOYO5YvbO9sUxEJQtHYToXjcwa0LIWWTk5ivOQn7FZK38hoqsgO4XVXD5WNiOFQZUKe+kmuLsc3pMPu5O5s8VXfK4xVLBbnJg0XuABE5j8mBB8u9JbFAqNzT6pifcV8Ss+Une/kyFuA+hIyNMbIGR1J6rZhKANWeVGrQDL0KUFbu1LBQN783DtvpKgJePFDGv4o750DvLaqQQHhRS+K3hJml+xfZ6XNMG7M5IvUvp+dYkWIvwENK3HNZbzS0KX9TAySm1WGsvgnlkt8C+NgKAfLCj7Ca7i5kCLDonVSbNvknkN5ijPClUE4ByUb52ZBS2Gp3KCClVVDh/AMOOQY0Z8BwWxYuX18g6BPUCygjlsQdMN7PwGrpIzOAZ5v9ChWJ9NOMIkn36qxw35gJ45tFuNiaI4PEohSbRDqk+soRxB5X3EjKvhTFaYyjIBJ+akzIVAps8dKaBfMTktlajFHUIJm2fQMmbpA28RgeZEsIGZ1Z2eLA2ANKCFzM7gENS2cGRjNBTCHgESXKDE/N8d9USlseWXNboE5plasVk4nzLHHdlWJmXibEMkjFaVxGNGkxKsTfSj7AM3ji7937z6HoPVtbW2lzAIGYGgVeMnT0F+6ZU4bwACVQyb8tbO1Q0jJ0cmRKuuewGw1W66rcfE1I8tOfkiEGAN0DGj45ndms7yBLHV5M7vfDFl20lRcvmdD/Npzw0dtlr8SWabV6pi6l4x6w38/kWUMKopgalqyUp6p2Cy6xyjgQJvWx0WqcKSm/wlBm3KsVNvFGskdSCc2mp0vJRJhgY3umMwAQCS8m4na3dr5yY9+8vOf/RyQ4cIzxkTwDqEpWYBgJQ6gttGL2mIp8GapDuN1wyviqaQpuemWvHvCEhL8+jxJL0HffJiUVLmpmps70IHoIEk+s3JAHpKGX1D9RT6+sWukstIsFvGPTAOwYK+xqcSHIo5WrJZyyeRCkV0RvKjyRnFI0oAhRZ1kc3Duhe6iUbAhKMYnOY8ijzVagXgRm49TiKcSbxUooKAtQVLDL3F9Q1WLjQlFrdmDyA8LknqPC/hqGVN9Rgw0YUH8yi41MT4DSvHhmMY1DJe+05AUxu91tHKUOAGmwj0d1fmFY9LHkCvPzS/q58ajcfQAyAK+AzgyXSYbL0dwuSwEKpYp8971mGPyLpl5piVOZ2VDSQ/XFWMV4wBjC5FJBsJpYd/0p3FsOzEQqkoTOjUGTfhEVeIUCLXwSd0YZ1MKTNu0KSktJ53MyeNoNdiQjYcEEcIqleBqoBApG7OTcIA7vfNeM0YdloYssWqAvmxHOceWyb4TNKcqmWCKjDqicAKtxhSQCjrU3Zns+TY2S0aVCRRB22t7TAnYWLuNvw2zsGdXmKNm0ohHKUsIvfk5ZB4Ujg4goGCC5GzxcrB2n3322V/91V/97Gc/S7RGDFdcjDEoem4JSTa/urxCeXY3l1NgCaGZ2gjK5SL75xJEu7m5iTFbY7KbUsRjfdEqlaYroFh536gr2HV8L7L+2Sjo1DTRjDgGMJdqLI4ekY1TGW/qucpUUBcC1MgBGrkKFJAarUhbl15wRM0l5V0oMa26nrgpE/1hb4tM/vyX5j3cNfA9Xg47FSf4M/ZdNktsmVjYCAtmUaw7KbTUKmowvdCk497EB1Tb0FFOVpzEiGJ1l3VanWa98UTDgrg8xc0geMxOIgq5R11SO72pdLQInnRj0rTdecsOeitMc2mIkIKqhJforL5BTfz6+mbFC4nLaayKraQl5BT6nrabLLhEP/vBZZTpr6hOVCDmeT4QJITN/Fg7mlC9R2z2xPkdH0yD2glXPdgXq3c0uT3D7kcqtqb7U1kr58nZsYtZUTXHGSeOIBi1DAwuWME/JraoJdqQhGZAaWx19I2DI0IgFVjPSTHmG+ZKIYkbPUovg4Qu5TyRz5q0vAohOz7iW6nk3AcqhLgctkAvPpPFXfMd9Mw852ZtlLVfcEwKsyTI5BgxxwdHe9rF0xNEoqvE08kJWe9QCuTHTDruZZI8vnId6EwTxJcaGso2vLq+9uDBQ3aEL3GqsupU+2Jwx3RPEMvlTxWE0v49g7fHHcYty5liTZKbAlnidhemxLRvE6zs5dTqp2uAvPapzVwPiUJZhefEv9zACtuvylfgAcAPcHZySHfZ16/G/7d/85f5Re/Hlu/tPJFPeYktqX+Z/LSzMUXQOvgsYEzaUbw93cgklfp/Dr8YDiMxl/nVjbsS4xv9yY2/OpuljnToUa7deZ+1OD37Zc4fINy/VnLJy2PdO16tv4az0967uMgd47Ib9/bn/ZCDSEGzHl0/4uTOB3jBTlbNDYXXFM9FAUUZ6SsCwSaH2CybVa9ngPQdDievQ2b+2GNwnGUXbVkTaDkdIcGjecOFFPPJyAL1qg4x+ewzdoj6/zqSI9EkPOwZwTnF7t4XXLC7uZvsXM6KF9teVTTsGnJUi4u+BsAFAfJbRD0n4bRsGUViH7BXlTKM65kSQ5Rrfvbs+Y5Ln2BvyI3YOXLC8Yg05biNXQ0GRISviVVNTBK5vKOaz8TcyA6c8ENBw2nC+eMmUOQN6E6WKo9NKamyOAqduAW3zAX8CnsbmTzW9vDNzSUuU4vjNgdCK1LTBZoUvur+N8HKCsuzeYxLMIHuvHgGRxAXm59jGiREpAELZ7jokGWX5aWtj/bueKLyueGy8HKmV1DF5Y7L0FEk5BRJ/8Q8SOSUDeR8F4SsEgNNccLlJpzSiXVPdsRHlGoHYwmGPvX7gto2wSm+M5QT/0rAn9OB9HlsTrliUnd5z9RpWkyc5i7Y1QSRq+deGtUYiwuQGdcrY93yEpOFAKt1ldw4J6ydonM5V8kPWeTIInfxSKikM7/5hyQvYz6hhoB89BwALEjoJN+lWwnj4afcrKLzsqMd5apty4Z1tJZSlZtbAOkviAk+Nnzn7jKqQEk+l9LQqtbLVqqsCLrsHMRGCy+naaF3px5ShhC6rg/iMLYU6Zd6rRfHLxL1pTBQ561nkiUdZLexyda2RrCxgxNs/I4F1UhHpjDfjbdPTLiU6JHFJRiC35JGgZBT9SKhnymVCnJmK+6/BD8Anv7+Bz/40Y9/pC1jD1soDVMiu5UxxbdulYObbdX1TYccz/YCXMq9OEMSYWkRpjqhOcW5euRZYs4jJSGp5Yp7U7lv2yY9y9NT9+/f31i/x89xbtDjdWt7y/eC1U02/hAnn6SxvR3uLDdbHoShoBWdenqWWVYcjpZLEll8yauD1Yd/QnL2J4AklBwNzVAoFKSrOVGlHooM4Cc/FsHTNuz4OGLT9kfNj0STLdaqhCDwq20WAnZHMOXzSi28uFhaHtx78EAJyMfK8Ycb8gWrhgNWBeGldDMD8s94mIoX1I5zTR1OCD2zZNiLhT2V+KF9wfidMWZty/E5Mo26QwELJ5YrX7MMn7I9K3RSIX9m9cLwBjRKnZZSMyMdEqM2syTvjVNYzJM0j1hIgex7e7sQHY1CDw52dnZeHx/tp1W9EgEp7mPFk8lmQaE0rg4lsKsdzH/FXUcKKBMAv0RYqFcFC6lnUroiM4BFlpvZ3afzIcHcGLMVceG2vUNJbS4tQuI18scmcEIJpd5z7y5uKms6WgZ34WIY0jxZnw4mWRaXfGQYsPdUSmCkgZvi32aiSDkeR/tS5Go/p76UxqCDZdUQzbO7uUUi41U6Axp1Gx1tGZixEqocf+LyYYJ90djjH9c9EHpBsCykubikpDR70hWyqbjMaHoaPB8p+MGmTWHBQCNFDQltc09k6DN8uBuijW8zz4pyPz1GR0ox2q8TWXoWXD7KmpMNy/8NWf66yPLNoFvi4Vcjy8KnMfGJseklUsQE8o+HLIHmcIViWOwG7XgK/y2J0ZOpau/YJ598grAheOvhg4cunZN9JdjFWL2fFQETICQ25+mB4qHj+PiAeioYJG+pJD2byh2KiUpR3A2RK3RTZRJIs33x4jnaOfIIBWvr9WskjVV9ogPlbVLn7eVlRginxH315bMXcqY4ao1vVTLJFqOVlbX4NWDTNGyGh4EkdnZ3KRcufG9cQ2tmVTnxlkahZCPDSZUY7qhtJXng+JudZWaiU8p3IJfGBCq7oJ4RoWCJoR37XO00ZRVzZbIZSvPIkV3hNTYwGdjIABBDlAGcGHYAhG0lQmR8GNAhkOEQAvFslHsHYkYtdqaPrh6UnDPEACoBpppNat4hwFJh+MlJbIY0Va5WAV4V87D8c9QRkEcBckYDeeohRmxLgkCVSumVizM0HFBlWDyFCzUgUBQtW52j4RQ5izwzSD47VXWMxSXew+LsrpggGZM7tZauO/A4c8IKMIhtNaycW9Ks2YZKTD8nSSaTwZYYrFZIdmzp8XBzzhY/PidEeAsi8IBgVJQ09GsFXXBvFl4ONVIRCX8rI5RKoAMsiU0PllXVUD4uYAlCeKlxqkII3D9T2NQebb61qV8+9GgAIhMZxVVkwJECEt4gb3AOZ7Mz/RzgKQiytKRyVAbuurAWIjYkYSDINbVINCQj8aIiab2OfxBGl8FMLX+A145JiN5o9++CIRft151jfEW4rVxmCPuHDx+urq6y62m1uqw2kiuAEr7DJ767vRMcLyp33SvHFrZlShKY1lrFLDk9nkFlH5t4Qn7MiMNc1cWkW2LflE16LWw5hOXU7gnzIkW1zuOsUPts6XVYslL+XX9OzwGUtrdfqbfC+emrV6+U8DuJ7pElYC5EzAqwtGhPAQab5RHDTpWTHVq+Yw7AFyHLn8uFMgr0a4ttwXbuzSmOUyB1iES3KfhSJgeRhwL8xtTSVIU/RR7eOC6pI0+3ZoDJ3Lh/j1vb29+DYihsSifBo4Mj16adlGLjOE7j+Xh4HbVqCAV5ZLbZczVV6kCgGEomitmITde3OkWkOmo5kA9VBEuj8vywzp4RRaCSopycYwS+HXIHDXINbMM2sipBnJIZK2trnrHShNUcQD4DEDAVi4CebCsYL03FXhAZsEyD0FkSmRElxCqIlZrwjfmIy1RFSQXtJKGeGWaebcBQF1wpe45MMD4T9UoB8TyEZVni2P1iNTuek8qnVJVhcOocHBKDBZAPwUHrMo6i3pHs9xZJeqjDggJChAudTxu2ZuNI53ZTZXZBeRL9r+jEpmgKhadjiRa611ZL26eiVVqECvM7r9xY3/yTjbUAO+G9MgYcruOoP12H/2Wqv1bvAAaDGwDBGRBWwj/tS7T8KRLi2gtodPbP6GP5YVzLzn6J2lf+vfaQzEba0QyFwlTsvqWlZQXeSz46PANnOoLvmsZdx2+FLMVlbPPrm/3aaOvL/OklTOyLkGXkWrj58Pj/ZrO0FadLk4qcEI2b0nsTe/OtLTYkM0sq3bZZ6iS26Eh+vzWyrGs0g9CbbJbZQRxsfCholT8z8m6g/UrpfOikuao8l5xTa1E6nF1H2DJMnA+lN8mzFlaqnZqZMLEraj6XY2ziRxMTwY7gUVKtpV0ZgsAXEHIcBYkj4Dkn7Aw1URcl6/OQvE96K5/t7e+ieCXDQGLbdbx5cLABnEwdnEFppPZzxuwX9oS9amV1jaFqf6qJ3LEdMrMvnr/gW0VPOj1cGG5aziPgCVtucW5RhRxOTzG3EO2JKxz5y+ARIXwo+T02hgFDHjeDG6Q1tQsZIWfmJ5hzbOyU+GB4MsO7loqYpgxpIGjten1l25JM1pq86kpiOecKysaWBRcaFszEKjy0Gp3Y1Gj7mdZXT6+v9782uJ2kWXobJisTPzQgpK7GQmaQrgEe7BVZG1MZnKijljiSIXtl9SrnqQBTbE4hOdtRZGNIELpGa1nMejhgwIR7Tc02AsPU9Yel2t3F3nySQlFiW26RKYwbh7IjxDxX/nVGoxHKWMMtyGAjuwCONmEXJJGZsMwPshGpzIxKPNvpOINdyg2LhBQtB5SE7g3oH7VaiZY+GqrEBhICuSLy03VDipoHGW1T2UVrxSADx3kDRolRwTYtKYeUunTrI1xsAVKGl3FWxIxqoKbi0dOUF5D5UDZOJ1zXHXdlKb3ABdEUWuBN7SBjTmbZLION0B5ZGoptUEilLE8qDCTjFu+V2bEwL3g7Q+8W4BkK3gH7gq0KmmZP3tu8d//e/cePH+H2xn0AW9jYWGd+gEHiKmRZy6WIxUVCTqamShIy7o34FuPQGzMHIQlJw5gnmTEb1cAE/CCxiVlbOwTA31iVKM4gX6eIWroOYEuXovj83s4uFqf1tQ0mLdE7VoFCtCqXaKsn3vxPcRriElHOGeinUq61zKJ4kSSlE+VwZH50IccVqL6mjalJIOMrjGNAk3BRq1UCFtZFpC8xKJG6I4NFWeX017Knlqq1CFzVnguXN5TunRSLKyJoReqyFqMnSElUQLhaG5Boj0GLbDCVl9JwuaCovIFpe5YnRfaibBE1fyraWLnYiq4xYVVIMVsPopO+NzlOiB65emxehQ55tF4fuWWT6EmpoPhkVa5OFrJr2J3qWsjeRhwfgJICT2G86NgAd2oQQekHr1884+i1FfVTZUJIVSQ3nbuBk7NqxFCiIJHgr8jOqj5ioGycFlXc8eQSIglyMP9xKqRmXnq4U58qsr+RWZVYFgtNhIyjqHM2rmyzhWprhJakaqU6iRldPuwiy02BiYjR1oZa2THAt4RksCk5tfJZ7cyKBSU7Ot6YFvOf04YLCztD7uFcTpEQDURJ6ezZYDtO4FZTull+x4AxnpCCJRRI5g3zpvJIxxaa7mnhrER5ibTNiW1R3TelDBjJSbHhLig+ZQZlSOpIpETmGMJaX9Pl0MF+JbLMbYobvQ2y9HZylrF4oxnnfz5kGWeQbQfmlc0HF2HGa7+S0X9Ob7gEQWzjsa28AVwaLdiSIGR5yXKPesPbUhVEbfzYEKF73LJZ1jdfN7I00dswZrYKUaLwpYVGbjR0af3MSTPOIchgNAMS4To4hbuMbRylnr3nFATOEqwgRdu/CtEbHNBtr3wZRfeOcmcAirUnCr5a0krvVF+ToyPGw9mo32vuVg0AzeudMOtLI/wwXnJCaY7z89zX7tbWL37xCw7DGEOgJLyS9wtUPp8YR/bjgWe+4aAkaMP+MFxNz6iKGGegFwInETfCgiXPvWyZMDH4KSoybUu4aaLWVPV6eVlI9zgRb4IcvkvVMFONIeRK1Fk7QYUujK09YQrxyebXD/wqsjeT7ShC7/mv2X7MIMsbzlAVCFUCMsV75aKLpHFhF4Hs7mwsBCA4y8QauLafwnc4Q+whWanukVM5WyaVjKQ3WRa02km4wGzdQRw6P8NF4yelAMShzc9hj76cb+3CRRBVMRoBgoJO8LtKYMglbqCZLJxwBAMw8wXPp/iDxYMIKe0pHb0eE6dDJN22DERC7ihU5FqYSZIEKMj4rUAdJ946Io1/EZ0YT6TYYAkjJVa4U/ibiDQO5SeMSsEYFoTG/RHfGgbEBpFgkrfRV+Njr8SK75jFz58/fwYBMDDtBaPABDZkOeLS4voPHj1OOC+W+M8++dhmcuWLcAtydOIomBhjC2SbsCLOjXDI2rwKU3tylJLFALDVoSKxm2WgdTkShgftgMbo/EFaK8ewoba3tghBQZeyC09BKTgCoEw511yJprJMKVpOwPHY2Le/851vfuubzDEsQkCqPaxwWmVy+C9rZAZZarMQvimXMatwlY203IP2gWUWX2F8ZF+vr63HMCumBPe0IGDZUO0+/uUvsO6w7q9fbaWaGFdgr3GAUb3UXVlJZ1TLFnrm3CoLGgnieAxpLq5X4Cmt2B6HhCu+BNs2EyvNLZYjy0OjB+tp2qcaaxTmMLdgPhtnKkY56pkPUIEhW8NUPYzDDTTkajf0qSg6bSUKdqqeu5wSqVwJNQsMXSkkMahXnS8NIW2dl4qiYt04bVxeyYbnclkoCcaFtLzddLCYGOSN/4SJt3osA/AUZYnmGHdjCO5M4Rpv/JxiQNoj5qXcLYuFIXB6lgJkKk25uLDMkDgXq02DHppMgVYvz07mJhxlrlW7InHINSU8vvExrhwvAd8LkSfOtYvqkSZYapaCLhmk2UUmzXqR1Ea5BRywkTASe3pkqWWTcgD4zHbKY1VUAJy5RZFygKLe22oobuX/RFyKWDA/1IDZzKpMJKuEhIiYEgLtO9/53r2HD2GxKF27u9svnz9XtX0zbTW1t1tGp9VI4VQO4LVLwZX4J4iBJSYf22XTWBQWb2eC2Y8tAl4v1XTTj5K55Zgullz58yyS8hySQHnuApawUC2UM7+vieAis+f+vQf2POShgl/pilyhdppKFTGVYx3/e/xvLhSgGG5KFP+v/+O/0aC9FxvHZ4mHgsfGjoYte+CsJ5n0+zx8Hv3WZ8t5jGV9h3UJI+i870u47oTm8cPR5NAMyPFLbxVn2Z3NgxlGRgZT5tG75ZH39W2vcFJcyA5dG9oaR87828RZqqareqmmYoV54s1HJkr1AB26xVsFKMldQ5y4/FOa5ZY1krUQiXn5++dyfoY5rE/o3ahHJsiuAfPE9lBXhZzGR5ZxQpXSf3Wcpaw7CWw3HMmE28sTeJF1bh45OMIwgNVBItLHQkJ+elZqHrKNhphG0KVb0yxwKXi9m+8VTJXLIt+wH/Z2dtgwyvgZH8cDLonL9rb5sDCl8gdtGlHTPuHgzDCc4TUS9Ph48949qlXHggLUWFleI4MbdCgb7NXl1qtXCtufmCT5YGVtHS7m/FMJrew7kbf3DndHEV9EB9eCgVAFWHZWZxU409ZmKwV3xoYoOagFUmGI8h2LsUas2jxsvDJcwQ5ldktfVw2eMUmwaoq4tzPaUrxkooSJqTTkYbRhG5+8gDrKwFc/6a9RKoRbFa5lsXp95yNlqCWzFTPnuDZLUwW/KxLA2cccsbG5wQlJeXENOYG8BNoD0oLwWGgxQXmRVNPR0ULkHesrlapzGgdSU0K+nJUFuA0sCygLobqSUQQSM+msWRleCL+YW5xnMWQ4VEV99bqUQR0wp06Pi5qHycnnXz77+Y9+ipBEwnBnGFignIePHi4NaB+i3iGyGM3MKurLufTcFAI1QUsKXPBJaqEdLcG9CErKRniFYZsHo5IUtKWNI13GhbRNYVxmnDJ/ID+GzPpgotjZ3sEXj+2Q82NUIAGNlY6B6uz45MnTJ69fvDJyHUM64K0mb4FoNldjVRF+okLdRESl81ES7UCQTuTAU/XsYY5iO2c2GCfCRuCG1ecLJM01hnm1Kt2l3vs5BQPP06FGuWX0Gl1c5FrAU+5CdObbAZalxg2ndNLMpbqxuMCWCOCCTYFx6xTXR5on2dYoPSs1rThMIA3LjS2F2p6y11UhSQhdkTMH+8LWMiKzbdJFXYX/uWJnI4/AwVUJfXJa1xKiPsMFS+ib5YdSmba2X/785z+DGuOc8fYs5YfTUr9BtOEOty68qhKY8YdoO5sbQXpCSi5gxC/xVzx48ADnRhg+44Fbyhl5efns+TP0Cna5EBEJL95bznkW0HatJJGsNpQ+kf2cGcENLbaI8Y/HAHZnD4b3sve7tpeJzsGXBBS6eZiYQDiqHxx5fICjSUkbVP3kYPlOFEw5QUSQGkf5wTxwL/DAhBil24KUQ8Vpuzaoe5fwKxQSEp8BTLq0KE3FJDmYqAl+TnimZO44pv2DL59+wZRBlnaIyiaqU7lAGhufJcAqLw7mer3sGHMqLQ/DNgZVOK4I0rpHJJ0MnGC09I0xkXA+GDXTRy556hsoeFolEWYXBMqkLAaW7Wzvbm1vS/dO3IgrzEktVVJBOr9OK6iGKgQoija7Yhx87733rCimztc5++706ADUubWzg3sKyoXngxDZDo73VYQoOks8IPy9MCCeFovDArfJT5hqRsuFnPKlWHDxT1RAQWFZ3JXlB+ZzuwHHaMlFx6Wjw2hINpdHSXbtVPKK1kGWLIeCwVhQ9ol2PaWerLebK4YYtN1EPBKjCcqE6GRHQoK8BbIs4V9Q4JZQCObJo2HnIsUgS+OVDm5WgwFLkSHI6581iKP7rkSvj/gvFVmydGxFZfu7R8uNOTYJOpjd1WwcZzMhZVnsigwew6RKShWPyGwXL3gDssy3wwuFwX29yFKsMwmtBhzV9Sl9qVxypQf63dC1p9vcRJZh4T2yGA6d+x1m1NaNd8gxELPx7nzrSKwAVsFT9gQnlvXIQYECCaI0xSrGTqBfxA6klOEyBGpjXqvaXPhy5XAYgKassjPyVLGQlHX4SyK4eXIGWRx6ik23EOL1AXMedlzPbW8JnWOcgXvu7u6gR6tskGPOUuMnli5+KEdaws9LvoQJBDXpHJ3YMwIdWrluT90ILcml5Kxm833BSE9QWKT4qqcihsnobx6DLtmn54T01bVGvrAQjOtc9z5MVVY4kZOZkMdck9xh7vrkUJgbOSITiv9nZI5Hc7pDJGQsXgGzXvB41VkeZIbmCtSSRBC7UOOB1YL6V7zvsDLjAuvbhTenoixkGbCUIB4FfunpkArp/K7uNMkhgM6//v/8H8+ePt3c2Hz86CFyCZS2TN9eoKe6ijMS5bGWA0lXVTFO3axyb0K19T/UAIrCliYjmQvjcQmvgt5rZbAgClIpfVhM0hodb4DjSF3ZCx2XkmjIpB8tLy5zj3If2sqH55poSGcQix5BAwLlsu4rHp+BAdk0cVgfJyeZfMk8VxiBSLhvoS635+qWNJQgz7MmV44sJBZTCKtTqeozZa5CDHskkqvy5Sw1UNc3N7gAp5JEPVFlgCpmlAh+u4xl7xSOkTgUUHBWX8CBhhfFzzC9QIOZnA5zWQPpDe7SzjZmVzIdfMLEHpJDc6XUB8xUsCqmTWJY903fLC003XYgB6ChbYRyDSua1o/IPoa8vbMlwD2NbzceZwO8a/oe4WARVQDvZAAydsx+DNHzmYCDMr6FzhHdHKzGWrQ5IWbmRF1tiMOB9mL/RgHmJJYGDk02RKVNKqOFZF69eo2gB6bzZFYDzbmiz4DlwvVSXGIgqMvFL2UY4y10qcRql+uCXRmdO9xP8Sp62AWlzjLKu1dmjJdA4TQUZaRHlE7C2MnxX11bnZ+bwZkDCUFvaOBcjsg8tfh2BVzmhoAOVQZYXmSl3aFUVYpsBLU74vRia3sH/Q0yw6yeoqfWGRwNKIAplUDISU1xyOKXOT9sMAWwwOXhw+Z7Ykn6nVUCDgPFQ/vsG+WPWwV1rH9p+1lYM+EziIHJhqogCCmZ8hHhX2JTqtg44+DGnYSuTC9V6hENpA0B3QqOSO7mLqzxcHeKcpWPyZ17kC0QIXcmWDep6rww0SXKCq2oAIJGrhZlIh63ypSsk5/avRZzp2AG1YI4lUSwKQHnwOXOzjbjTwaCziDVQV4m1cV1pXhWhH9ltpV5VIIVD7gho4jFTqxzdqs6Gymp1LXj6JpLrLCrk7pu4Iz7tSbwV64yN5WU8FSq0Nsiy0jPoewfyoQONQYS9UBk7Ey33Ls2z3R7ssOXEfUS1beQZXext0SWMVJ21pHfd5tlUyDCiztkqTeeTfG3hiwV94BdHWRJnCZ+AawFztTNjMac9pbIsr9ejUtWSLLOlZTSZvEKW4nNsswYzd7Zh8L9OEsXgFNoVMMbkmFZ4fL5DU3j5nM9oFuBIw0XFi7oobEh/Zm336mldPMwerBuK7AyjzLJ22jnWGK5pRRRpEeihGMflWkwtr32VUt0aC0rO87LQiyvriTahnuJs4ZfsS8liYWuhn7hbgIth8pCgJ3UnlMvqG9Pg3YkpSo8SALSTOLMOrkeuRfdgnaqACpfSbgxYuvnskKoBqYsoEInCaHPZPSBuKCR+7k046InK22KdS3PqqcmJkaj/UR/lqHYIXq2Ufo3vWXlr+rS49FGy8/3kcGeZxkTBLNS3cnRl3ZUqY0NFwXAwLnjleNguCRQG65nuKIMWD50v2+cuQpLEINWk2QJ6xYUYKE06ppvxaxEAoH1iQooo7oScVR4SougJp8EmemBXNQOdcSukP8Z1VIOVCwaJHd09OSzzw529tY31t99710A8cLikgp2wL4xFZnXW+dCYjmUweqBShiaVGylqGWNjtEFb1mVSBkvKZkxqKf4dhGA/foqEu6S7DqzF0gxWc4TNUsUpYV2ZA50oglhZK7vc4WrjhlD3dKCSFzI8JxBZoNkftRrxb37kOtpOB46lMxzIaf8JGzNlImNxMTMLrhS1ggEKdxpKirzmNGVhUBoWGDMSqjHmnJ9xmRB/90jF8rMiHLcwdkT4vLvULBH4959WrEQW5LtREsgSwDQETZmU6ORpfzO11UW3uHeKQSt/50HLZNfNkKSD7MEAr/BW/b88oqR2kFMBhN2LGiDBQP5bFJly3Sds03AM2hw8vTzL0Ah65ub9x8+wAjGuDSqK2IxjaysxDn9Ges9hSSJ2JtK2e13339vbWNdFmvXbHLrJpEW44Z14OVlgNl30RXDqbx0+su8ujambOSHe4AMEiIxhsnv5IBLLi/AR2aHyhPTDEdl1AhuB9GSYuWkH2938U+XIOgeSaeTOqoIJUzYtoQpukYIxboCpMp6qom86w9Q3IPI3c3Ne/hqVaFCsTFi+/qHjBmsA2QRXSrYSWc1Q2PmOdgRSq55YvoTd4moucLDe8jUKUM/u6mYkpY/nlotkEhBkxMxkcBWh4fIws0jK+7bkaQT4VS1KQJmlDOnQJqxa7wEOA1UfcIP9X3EI39xTsiN27fSLX0O0MmaMKupE8dp3eBAVaiQ+2BN7BVie+V+VyQCK5k6xwweFqhdou0pfVv2V+cjQtvRRUVXbU0t4ARZU6bUlGB+a43cNqGqFaVcKGeMhSwVw5qI4Qidss7LsM45o82yeg1Z6jc9i1FPGmQ9tIaWuv2d3FGeLpl5lwwqWWGjpDx1ndTXUGJfa2cJX/MQy4j0XyOy9KpmDsVge0Zg73Z9lVeFoQkzyIlcGTwNWRbd22MfFpzf3ukNz7cjS1n699eJLJVl0orwQdnpQ2iBFA1yZAA2nqWkSW7XnoyOJItqiphvEeFXIUsRV4Nm7ZJFgyFaAzZvM6vRYfd2DKULWVitmIv5eIXCGWgKsLF7FT9nexjHOKnCQsL5QMV37P9IBWt/mO6/9egAhDmt1FOxe8fkWRBKkHlJDQVs0hNMdD4HPcr0asiVihvyUCv5QzsfDoXoj80PoCGFu6VDiSc2hURr4fWwTHO0prPCJf+yYa0MttXISIqEImOU163YJ1k4NCm2DwSvZpKLa/NRlzNT5CkdN3wj6df6peJrU9ojyQaKx5UAsI2iOx+F8ZglIDYZI6wCrFpeINISXQuTUQD+sBGurK7QHoRlTB1gWd3UVieMSrWTir05ydFipMSsGZpsmRwsTOnBy+SkBO0LhKg6H2ImxB1pG7WCMil/fXT08vmzZ0+f7L7eIjQJVIt/HGvc+sa9pcFgwUWLAiZ1Xe1nQ/wE0eJL8v2WIbzp6sJFtgPbJqTEYRs8vJcch9BtjHiKW8FWhq3F9IE6g3MRXH7I2y3Cpvaaax6FzvWhMtYTqibRETsgn8uj6BxNHrK0tWnJQnsgXmoRu7aSjgvmTiNjKuq3dAfXdnDMiUvBS4fL/rQLl3+iaQtX4lzLBrDglGpU2RgFIhuTtArU3Aj8S1KNaUmqrEO8rSZ6GZMH4JWVl1AGUcVvUydVzf70eWxU2v7I3uhIbquls7lNgazLZlG55wiy3F2zOtvbqsxnX7dsBOHQmvfmDQ/b5xqGa1IwTPiXYBEMyZCxUhXpqSuMItjTSUsV21VdNuk/ULUygdwukgUD6+MCSySA7kHRfi4frIx6pxyzxGaEBu4uY2T1U5gSyjfuTEwGt89nCuBx2YrsnXwL0GIexe5mpmAwDFVeez/6uN/EO+YJNp60sprKzIzF8dzVR5RDQJlcX3g3hYpLkvGJZl+AVTGunoVktZT8TNU8sTquFi6qjWN04Yt6NWygy3yLNryyojYpQnZJaXvEaSDML1+81XSnk17LYxhHlpfb0DO3q4eOtO6RXdNtqKhMWVNilZ08qp95MFe0ICeVnq3Aj1ga0GTif4JfmSg3hBI61GZqExK6owkIZ3MMusjamqo6HTgSVwhQ5fTpl6uyXzO8C2vjh1oxZYW7l6/r2sYbYElN+KwIJEgtGBQHi3m+ezVLszAGVV0qh4rVDZcMFfP/X/7H/0cmpeNNd72PbIhEqUf/+OHUiqgbSEqkm9HkHY+gTK96DaC96yRHrZY3Zb/f9+0Bh3C787D6WrYkIXePpi50N/imW27nH8k2GJ6mZ1uzaUgP33ZvDP3x9N7fNRG6veEtm/45rAxpoz+w/2JYKV3e8HnFWYZvGQZpKJ3l0vt4BMCl1dsdw/g1kWVtKp+o+OroLRefatkeBKO7P5jEocIwWn5xTXVHKiMjK/zX++xuBOkNcPOmLDutfXqH9++6f7QHX19ag2rU2F+1XtqTDSn16DOVUVoabpM+guyXfBq90TsUNs9spZp1kxxaK3hqNAhXxotk14bqpNA7d3ZeobqR5Sy2osfVyU7VhZh759RKgFQnClsOeCgSnYg3ZyIjgLCOAINIYJGXn3lx00kPQ5iShzT/dg+6d+jVdiaYpzy8Ul0cncZDRjIjtqTO9KK2YqCVLPUjpf65XLkRG2m5UzA5JfYgVYS+e2U4PSwhPgrpc3aLk8b9J6GZuK8J1DPm42HbTBhuzaNHpS3lG08Esx5KxHFYXsqzcztOdon73xLKlTT13kWFxmG7bpRJeufB7s6TTz/58ovPLoiOsljChcQ4Vjfurd/bJEYTKwWfyOOp4KdS16U0joao1tYIuOyxvxDrCL0lkdk7gANdubPsEG+KaR0hv94fXt07qNEBJLXgjo908n4xHudo48Wj+Ihr2ufRbEBWGWrMdRJpHzH9yS4iEMAXgo9Wz5hpdyn0bQ71GZ3y9jb3pe5mC1IXeyQaerVP1HLwFhfUAQE9Q7NubiTaoLL6hpMQ2NLOdoO95GfWlwDBgv/R+LVK+aE/8y0Vns6bUrFyn2HUAdyWB9Hacscd13XoWOSoXyvm3nUJpC6XbckxhY4szP8ZYaG2rKw16p60HaG0XMIiO0fnX+s0jgUSIbv6r34G2xvyyW5ybghxyyJjl0y7KSY4tbFKaRCloebYhN63c98AIbnDzNsNFJHzd+uVCfYxds3pJ568SFA/2uH5S1+Kz/XIJmqYzfgjfsL2g5rSdv4h1Fbvd2mwpbGkcrYP601aF2shuGwI21Sm4XwSAoE7XgWnCO3NXreSET1MjFS8VFuM5EVX6kAztN1AWlNfcps6KtfTK1KUMZzJ2jENsoUv9QfcmztNy9sjy0y9/9dJbyxqN/vdmpVr7BayzA8zpDuRpSdnOMV9Wu+t2cgA/gtAlkW9gkN6dHaI4UQ0Vm5Nb1x2g1Fk2fkiQ1XZSG9Clh11tl2Tf9/WZmmqLbF1mx60X6MBvwFZOkm8Mja8Z0NQN0Tab4UsdUZMLM2YlwmpDfwmAfUWyHLEZd9bm/526N/Ib4wstdF63Ll3/pqWGokjJfB0YbkUtKqICNmTErGnlADiaYhtU6rgBSVoZNehMKizic1NxIZiHAQacaqtrddorgT9UjWJRnv08iOyUJ2X1XVoik/4luFxHpUqd64DMYiOHUwmtWPns8FddAMLT6FLa8BoQFJ7+adqPqfcDgY157Y324ZXME5D45gwTk2L6cTUbUpXQX7MHpgkFW5odUIiPcY2dZuQCuDaeeoIn58aTOtBgzyQHrZee+JyBedSCLAqgF2u+RbPoez08BrPWs7DrVK3BOsY5giC8fe2tva2XgIrHUoh3Kocc4oCLA7I38KGWhV2uKKjLWPo04TYZN4MdyP87ddClhqd9+avCytz850xr89ssz/bJ9rZQwEfK68rsOKV6H51G1nmJEInXiKXu0zRHO5f+jEPhwVMMfKvBVneuIUSOkEedyLL3uclpxp2pM5jNwnhrFWlP9cwDuimyEJPWyQRHQL8+s4gpnBMoe2I444zDbX+9lkncBs7r3H7hJnQfNJot7uvSN4Az2BUk/6NOfGAOkTV4cZ2fO/oLL+Fz5DxVfZQu4cAV1VRVZ7z3Qpz8KWcDxlVb0ja0Ua3njLdXhbkxqR1g6o18gklkgyf8239cvRuM4cF+nvI0p/4F3cgS32eIRiNaWg5a6JTohT7vDdvpzsyX+Y1d231T2Z0V6OsFIP+Nu8svnZ23YEsdb8uqcvZkhF1c2XLPNWQgNRhWXXMFctpE+rSADotw/OT5e+tn0edj0dtaGGYmpT+QvLp14EsG4307sz8o4bds/IUBXh83fsine7X4jM94u3TcX/u+p+PINHUXnHLuJG5/v22WWaoEaWivPDg0UeMBA1ZugcPBio70SwwPXPNIZVd9Osjy/ipZUDSPn1DnGXIusZ8S9PQOHrIkvdTLpzGDnQSSGWB3LjBNy10n6w6Or4xMXdiRa6Eq5jTqrCfDWP5VUGzG5MbtHCXzTIVBG8/egrbCLcdhch99vomWX83C+5Hnt45OeFoiZwzl5HxLuqmLXmC72cE9pOYSRatcnKPKeIB2KWwBqmqmkz7F3ljpuP2EmNjWy9eIvSx9b149gIb32BtlXifucUlLG8yKGkq5abkQoA5tUVZWiL5jM/ou8h7e81kbGicjewTBXXZfqlqKQaHJlg7FWyxrBaavPEuKBuzBYUO8o9jOqp9oRhUAZJksio8kXh6J5SY9TVmzU/ihOqbr3RCN/eQR9AKfQpe2oCr3ccP0tgjuMf1OmybUTVOj9wim7e6tHqjX54cHu9sv97f2T47OmRZ7DXLjzRKrqEwNErzUIR1mbZMStbD0uC24O5ZZ2A9KmWH1NK3DWSEXQSF5+Qm/XTy9U66/eoP77RZZubbDw2r2iPGDa/acHU0RW17RJR3JpLagwb/fBGVRpZKlamyeRjD5y3Wp/P3pH7/Fvrmif7nmag7tu1tdNU7aESsmErbeaQB5ECFmvUeoyK1s7wMwYbRRCHL4e0PZ3PI53unKi4VXKO7L4f5EIqN8ATn4XjadaXuPCO2G9uFbk6IrjO8nf7q96mo+7yPLEfUbAsbOyi0tFLiegK3u6j7UdVDVXmGdFJW1LdElrf5oT/h0qM8NrTXbjuk2k1O/yQ98KfFaihzZLZGUgESTDyyL3TwKDHUYPJhBxb7NGAO0/lxelt+1GZZW8zcr7230m12XybKos+RVZaklhLnJJ7biMKI2qEoPpe3ZPBXAGm7wfw1IvF9F8Nr3UCWk//Xf/7Pc5/9q956nzGZdbQjR0Z5i1y7482SR76uP3vI8gatZwq639yejtsD7l9DnLxZ7G7QxZCm7wJDt4bxJnk/PHB0bMPbfNNk3tzVNfM9Zbfb+XfRQQkqz6nbpChHzgbeTFfN3MiobnDX26p6IxDTjajHYsBOuvBDP7qNl1oPHX13lHPjlvNnR5opFNbI1ZYem5T6E/Kmhe4dcxdnvHNO24fOl42U7/ux7/6Nqa6GNHI7zT9y82e94b95xfv3eLeoewNcHhGv/fMPxYZ2fgqFyFXHmyQ+C/dxy+oypxI82BZBX7SVub48pl4kDN05vqqCoUqYnh6BJTU+kYP24vScXy3Sw/DoiNDFVWcp8jUh9hjWyC1UaVKC5f9/7P1ps6VJkh6G5XJv7lmV1cvMcECCMpPMaKSwCjMEzSRQv0QkZgOob8BgIcT/SJlJMAMBCMPBzPR0VVdV7svdM+X+PO4e7rGc856bWdXVgz59O+ve98Qb4eHhyxMeHhGyj+iNnoMozBVfq7cinct+VV005tou14J1lwmSrXEmtLppIEzdmKkhbWyHYMogFubdWMKSaZI7DnYWEIjLNpDZrgv80iMkQeJdIV4zMCm88pcmibljxiRHuYf9xYxT0iLquafCLz3MRUO2uCdJs4uw3QqxNE0vEyXTmSpGEa7TUj9xLDryOuSwlbevXr54+s3bl8/fX5wJIZpQjKPvFDSCyb6THpE5kKQHWCFdkrtVqLoY2fgpyhF/EBdRHuLFQaBXkrZTW8wcDda8f6lNzZqTBoLOZnvWUtUqWJcw9vIL9ykyxRZFq31Y0T5bvsdo7e/sWKIqWq6E8BD65B43iM/1QHJZyijoNxuUVpvRrr8FWuCKDtF591HRpiz4JKa5TTRih6z40DR+BoVYQ9D6MX9ybDL4Rw1rqomoPi7MpfkeZOOC8DzzSd0tRpgxVf9WfmFHrY1hwqC9dNkfRdQVgtwgS1LV/ge1ZmLkSQn7TT2YyUZ5ljUxfZFftE7x26X1b1xNRVx2IkWHlGf5ZLWY8ORvjKswhzYhx3yjvRvON2sZ5JVZLzqA5OGohmw0JCUY1fVOkeVIbqbefyd6tXh+YXDIQh2KJjfIds2QqQ4cw68QJBvdmXdPSGUccg5bSDTfD8W2cUU7LoBVQ7zGOmwrC9vMv5aI6PEiCXUUhY5+DqANWKZkfNOKOrJUD4ZDoalwjiy5NSDyd3Jzea0tqodEUTD0V5mJcYGOK1JuKM20EVkGezvh6SRnRJaMXEWdM0mbDm+wZ6/ba69rWhN1pMUi+8qrkPjKS7UrFQCnGhIttSOK8/hT68cqH9efUqXZBdZ6drCiSDhHIUuRmBTpjCZbA3IJArotIeMjyWHSizduyxW0xDsooRt99CR2PdhCzscTemQVWLChBO5kkVk2oOgNyDdvyJk7OGKXF1PosRfi2bD7Uu5goxLf0Ctf7um+FokDAtDLmjvXOvXkRGzJ0LR03V2BSS40H54NMAMu1LrGxXF5mQni0G8tyWNSkfmp4E2+UIzIMxO42ZpYDXCWd9qoJAPO8jpAXcRHfQCm/uFhy26sBGxLjbiLQCUe8zfch3kpR4XrQrncxvJKDtz75ttXT58Jsrw4fSddkreEJIHWnjuKU33IaT1F03YuC37XDW3yg91SGq3cOdQ8ejAGGb80GBdDz8nh4MKa1E395dByQ7fJROiuCAe+NNT2E34I2qY6h59Eb6Ceoi820toTbvzBNnbsOcXZW+bVaH8C4bV2Qx46DBByRTLGn4CzmUT0tC9PeSOM1P97zIpsIciELtP/dD8skB0N/rLaclsxAsLieG5tRjdJTP7JbPGVZZIKk2cSIopg5sgfcpiEaixYQFMc+3LNi8y3fy3KkMogf8OJse6QMHMi4M/0R8hrvcAaMMiwd9GovgzLyUrIEB8q6Au9G961blIXgtUhmc4HtGJ5wdpE6SDSP9iElacrHH9cvGnYbSi7cXHdJIsoAD0zg3iQ1Biit4LwvlDToNBxHstj9STemiayUX+uM2Bpmkm1kb4QuozeYUkZP0g5zhzTuoxsc2E0yKH1e7wS67/93//O75KruXj+M/1O6klXesXOf+/byzMSkxa+y7ZKg/HcFNh7ltWyf2EkUp/4gJOtXb9a64mSRWdnJNpbraftXVWHFuNc1zkZlQ5ZutmCtHTFE7KUvsFH68ZGH3ObafC9KbLsvI4rbBjbZhoMWToFgZDi/AKThEpmkMyaZ8gSUymb1hfBG7s7MCubj/3y3bhX5zarN12jsphSMhdvpOd1xJsk1Dcbfuj13MvVeubtZrQa5WNbLgwzbANOcKZRFmQjR/SJfZKDxSUwpDceys2EivA0GIl185uSayigU1OANDlQTbweUfL+6v7jx3LjkOyzkOr0KG49clwO5tXooZ6780B2o+u5NljTlps+ZKfjQ9mXKpmFusFc9v4ocsJpfgIc9Kzxe5KqqQBCkyS0Rl8KR5QViAxwl4FXXSwWynEPsaIrok2coIa9w374ioo+44M4jcXcqsk30AlPKvV1TIggEzNw/5vCTqZjIvSrGyeP5OxKOTpONiTJa5pnIBfFa7j25N3b13J3ofzItdlyWKkc6igRYZzaoDsYcCkPopY4nVjv3tQTnth/4kztEi5O0xvSsPOJe8SWRjh8BgSCk/xiG10kpgA1P1yJ8lzSUiuEd9bOQlUnFmunlk7UodZcurNSfm6GiZ/U4qqzKxi/nzm71ZPixtEJFEqoZyMWpnr0fyYA2absN3GpREPf9bXGNqVtXxc3GOGKFhIvkSOxe4pUhLzSkoSBUt54ZZqRUQdLb6HWCqbCrAfcsDY6Rq8MPprbhUOGAZtzoz2t37Nqf1bVFn912jF1BKwjclSy90qv1454n0KA2ZF9wsIi01I3b/+D3/l7tlqUNbKaLf9GDXs0WTqJcIVFzvzdayNL08zBeg7DX2xrMF6ekuPkLno/REyTXI422vzRYpEli1179xMiS5+sT+x0QpY64dTbRzXgQUbYtMsDAMoBjkv5LDRfh6+Noo40rnyNVMKMLONciTCj0UIwhL8Y/4E5BAPIQ2RV+bis5zODija5W3w1eZxFfrNVtZcy839oyHKlCA4uFVapQQEMo1xoJo2mOF5JjpgG+OQmbg1bHmu8EOYSt5bIbS6yK1OfyJnOcryHHKvz+Y9+fE+ikvcfSJqg7EJRMKQXoemN4VK9hDAF86XN3brrUE7Mlk0/sjCvl2TKzEfqlJ09Crvkd5FYPQgaB27Lb8isAExE6EohpR4MSGysIQQcCcQkeQm+2qox9VlPEuFbuocGG3b0oBhu4QUH+C8wpJTVFF9NJNK1cj0w+N2pXLl5yhVwPVpIj3aSC+50HzzPCmTI9q2ccSy3vLx+pT+v9EcApQD09xeXksGkESGkiYJ2rJxLv9Ap5CrrwaH6sSt1iDn1dHThpJ5bLoftgWJzAEtXqVatxiNbTAVa5vZ3ogc9sgTfNniNYoEzClx59InF2qmtS78bKLaE8xdOzOFueIBmjXaaETrF68PucZauO5p1rSgQApsw75tgjDyRWR6DTLlXeM6NE0hUDsetv6rK6b/69WT0Ckx3F1Yc/14biMD8/k91/bl8znFkpHysL3nthWMy9ul/nH4qfFDn8H0/rV7CXGTwBb8EI0d1yE0lZqpP80A1xmEPw/YgS309FQm5AdVFMknD0N8y6PxWVx0ZrTT/azH1wsAOEVIMh/pTe1LbdD2kMQSNxxs3b//f/t7/JRYjmkYeiizzm0lyEqCbRacqo9Axe0Qu5q7Oxj63ZL+rLBPTEL7EjmDfZjvWOX2SiemGc8WbiFlCYCe0rdTA4KKPTDBtIkoJWeopgrh/BTFLKgnXMvRfDHg2udH4RNbpmTR+o2f/agHmyGH9217MyBJX0TRZnA6TjQIXMfXsC01pk3eAK7tUZhfJ/WatGMoVP5swJru2sqpZBvOgeyDYRmVucNPT3bJKlQ9j0UlI8S1FcmZdrAMYVbmZ5AN1EbBF2HuC4KBAQj3q5o5c8iaXEz4SACj7vOV4OFzjIhhHgaa+gKVleSZnQMqWHdkSLsvb8qoEJ3lJA7abaLxc72MgrER4EbmsjNop/pR/uZ7FfWVAgIivI4CqwVRsA+ZyHHEq7vDhGdLIdre1cuswMzKxxQZnuHC/gG2ClgM8cCa23DSJTbtaIUSP5lVXvSVUi8Akb6CRXFIJyCINCZsOmDyAEKv0Qw41lHME5SMHCuqZggIoX7+R24wlbil6Ir3ByjZ6zhgqf2PygYZjcdu99EirI3eMSbiBXJVBttgrzNTIsYJpDzSvnNVcAFtGQToVaBAa5ZkMgvJHzwxXfu7ziFaHFfOVMI5Etle1ranz2xHGWvjdNB0O77/SfDv9auJKSNqcb052R8Duwh1fp8R3OJUVwpU1WtiV1CF3elzxJM11B67H78h8r6raywnICMNqvHBCVpaT48ejGHZ8ivAUNnQ7FKeD5r3t+Wd/8x3IaGOd6nsSWiuwm8rybd5sufW1lY6YXXVdWFfXDP4u0SnIEnBwUuNKMvOg62vEk/ZfcCx6QYfgddeh4WNO42Iyx709eKQjsV85cp03b/6rf/RHmEcrIsnB1ehdpiZilqTZ5HVhp7AbcD86DIo5DlIpM1LRmdabcZh3f4uFG7OhLJnnY8jjmdcP+6t+cC0x7atWpwcd9C07p9NjuEmqp8K6DVkqT9wnaGNyIOFtuTf8/j0NO0GW4KYZ3sFuBiTw8j+tL+loxmCRvCEOFkcAymFXWGeUUNMHrQSHI/AoNLMaWDOVO/F89JPsgqV29gGzTPSMOjBTIAhvw+MZsAxb+lib9DbxcwZutAFTA7bz3anOl2rySK32gK/2BK3MmMCNKVU8hoN7T3K7caIHvp27YUcMqmucnPLDwaUUAMxLTE7OxZEfgVO6Z1xOOJaDYvSOOsP6VlpPPGW2vtYCnni+GKU9KKGCq5C42VEZFGsiKPXBI7nfVgKTGqeUlEocA2cqrT0k8r3x/gIXJetVybhe3BvQ8yTRPmY4yhTtBq5lNy7Jd9hMIxCUZ0FTyHHIMxSfus/dQtj2I4vYsuyNawPl3oo3wgegPY0rahcw/dGL3+QkIFxqIqc4yc53ST/VFFVcVoSfMgrBClpwLsFrAFPDrjgxQ9CyLobjwhCmgGKLlWB2OeFSttILcL9zT3NeCbJFrWQ0KCVTW7FDEmaiZReESLaD8Jtb6JBLihlopGJrW3PpsvjZRj1cFpu72CzSK/HOVa5oxM7WrVhZBaf4yGTM0xbpHeo27WUqHycNaUgyH+E0HVBIycRpa2Kwb3Ou9q1nJpv2PMthHA2KHjCEolY68as2R86rjCpmHbGd3c3+5D7VrfRRppwNmconZgr1U5tZjqOZDxY8lxlDWrLhE3YOncWtA8OHuVsr9vGrVYHxeY6pWBAnVR23PUWdcLpLKFLrd1jvwDJ/iyFrsAoy1JhDqmDcc19gSCcMWXGjyKnELH01HDEC1rMAbdnt7UeWnF4VKRxEMsOS6HpM33djxy3fNntfITffXdXAt9a6OMO7FVkmhF80e1rtdmTpYwNnL5ESyT2TEzqwQYHdiY9rFPFB6ko1z7m8iJFCPd/cF3NGVhBCZnmWMa+ovGr5EooGEPSky0WWmVSFnbUuZiv3qaKwg//9yByOLNdj61a+ym0rX2RmFRFZ0L4biY5St383e56VVqbl2hA+0wfIFzf8g+3bukiNkFvkAGLZtuU46jKuRyVtU4p9zd3nXpIxPL3/UHGe5Dxc6lXaZ3qUpl5Voufjy45u3G4i15/Y2XEiVdi8qBIhlwPhailKC4Lcuk+dy/omJ7r0jOCFeDkELxUoy49se9ez0fXO6/fSluJHOd5StmzLE/ht3XtjOZXy/PxEiJFnSIOUqy+4TQNzMx7DrqKr1UgKpsBSLEsSRTNcxymcZ3ISk3Ip31NDEbbk+rjuELf1cOWs3myte5tkMi/5AIIyJQUTBx5xhLR2Bxo7TdAOAc5f2aq3dAT3D8XqFC6P8ok32Luq8AA13EjTtYutSdltrvsGK8hIxnwaLapvbxkUuFHzZisXky0yLW334TSmwYF9XFsPIIOcmz46xYIcAllaqJtv5lpmTBgRbWpxNSvOReZErnHx5k5ZI1NkWbiyAkxLWMm3t0yKop06MSVj86c/ls7995bezie9NnwVWXbSwDe3tLFTjCqy/Ae/8zsUJqyIlvwbClASo6zARZk5jTL6wkrNkKVrnKkea2l7k3L3esjSd3yv0hqmmVnNoWs9ytQTMZfm9geBLHXpTjfg6oVUI7LUAY3V8DWyTGIHYArvxngtrQG7miuwU4e4WjwB6J6Jq1+p9+JauEZuhFS9nk7ursUMiZ+pqFaQtFOajciP1grjRAhgIS3VXqTukyLLsZsbkaW9OGMahhQpXcZu1UlkOuiCdgA5W61GvBsrugooRbZsDRebTvKHkXFd9+YKMFEVt6cAqipEkkVmxWZ6EaLcdC44T37kKHGJjUuuJ6+VYBxSy1yd4yZoxCqRCkm3iqs4dCmb1/VKSfmRSlCh5EmeSBbk6bu3cjj5m1cv371+JRu25fBOuVPx5M1b+UUCk7hrQi9y1hC6ViI4VLGnoFEEMvRLS2njiYG4wUdwKi99lpcNWQM2UpJt3Z9zMIBCQMjGIWxutsRRrH3LdTvHBOjcxaNr4hq71KvUyDMHqg1Z7hX7DQVMcXn/kOSMCssRuWQmXzN6v+rIcu4WmfXIn6yqxVgchiwrz9uu3lR/eDPwWKunbzRfN4xa8cf5WxGFtq0he9jZwH8SZClyKDLPs58627xGlky/44cMSZ6Dj381kCVUwgN7ZSDceHaMFy5xKW/LfMM4kasY+DRebuCc3eLfMvEW0InWiLMopSO13wWyvPn/+sf/SE0b89xpamFxovlEh/opp3WOCuDdnAs4rJhdqT2EsOFZO0ErLQnoW2BE8eKD8dv9rUl6eosHivL5r/BquA6V9kI2ox4/lPOu78mKl7hLeWTenvAQZ0HzU2OW+fjlFqLW0de4P1cblfW8D0CWRlGVfeR3WQ2XnQcS2wnrUweirYZD7/QYWHWoctT2PbmBSq/VlqiljUJ1CG3V/pezGh6WBRKSJOc7XQ1Xt7OwGxtXw025Fkzj2RIw74gP6rXCPDhS7w3B+crDMlAKbOcZeTc7HxWwe6IunfFpdTe8o1iVW+QBm6/lFsrbAvRwFfWVctxTLPS/mH0IyQhHnjIZUhan9R4JzZiUmOK5HkF5IZCUGRsqVDyUJKyNYLgHjx7qXdVYKL+UTTf60SVxeZEA22QQ82pMrZGWgLgTcj1xdLDXiCCSaQ0TQV2ShXptGpN0RZyUISJG2yqOr3FgqCw16I4pWQfXY55ks5RGZ3WpWl5RMxUd+NhfTHFVnT98kOxS6eSDBw9xBXAZzO9uNRzN5DSN1qUdojXt947V8CWyjIos/Me/Awl1SGJiG/eNAMeKFWo2C+Lw7aWUgjX1mDy4KOt//K53owe51GEAZFPn1rNPtxpOOZEZiEgtVgza0f3r1XAyTUlzRcHKuNlPdGHfanhnA5NgaKBjNgRtNXwVMgScsVeXNhbLFMbkUhGZbTlFsAnMVLax1nQXnCyRQQXrKY5jgNRAWd4itzSk7i1Ww7tS7YVF33FwIEfFW+uQpWULeRmWVtlNTGPvZ8xfhWnLHOnm//I//WOm1mktPosldwbPUd5MTSYYmt6qvtnmPFxv6pXDhySB0tbWCkHuRpZUaSRg2cJPUvL9yDJX3rEiC0Ors66GxxFnyo+Py7P04QWs139wZ5xgQEGWj+6Lc9Kojmz41RVnRlQYgVb4gJOotYIE95fWk8iDwsTy8jtTYeQXXjshyEQ8U4css0blPMsOWYonlZI7kGVIlKn1VKhnD1dyua6A3s6MOLusXPKDhbsRPxRZEst3IqRP5nqqc4IpqRlZ7mfGPmSJ4cNMQ7cH6KYOHFpO/cj5PzkIsWutp1PArr+068a67NeT8ULIkHFD/eCuHDsbCNgRZ03KbppLiXvqMjemSVqQQsnL3Lj5JjlnFwdd+ceuIGMvE9cIq00LsDDB7W60qsoKUt2CNF1ypaHeyAU1FjGOy7bUIBIoM8mYcUqLamKruAYr9eJMvR1KjmfSo4n0DnGS9V0gSyFHb0G/Or93975uwK/QcpRVl7c5LSuXQwfmtXFUqc0r0bd2VhVmsd+ELFMe+UplVNNJDo4WYLE99M3roiPWPiKPmLYSii6aZZMLj2XMDALeyf4hGQ1mjxqZxsGNyLJ63kb6epRbGemL6J38jRTklFs5me/k3EpRSZ+ksTK7bLDPv8yD6Ddd90vAiZo8rctjUPIsa/nJSMqjGl/xNzL6LCgqS6zJZm/f9LJEXB+Fi0k7AQ4HOhWcbG0j2RRiCYMGkWGFzpqD1BCXdYbwNIde/KTNVaLXlmHZXuxCe06Sy6Q7zcT8gtlu//e/+7s0g1pijSxHBiVGhylBvDXigjnKqNPxFo3tgjSeTsIJXKwcuE7OQp5K7OI5SeW3+i9nG6nm8q13bKxtXX/zYq1MRZYpTIuez1pJDxPTypuVgwhpkNcqgHLciZz/cnzMuIQ8RMTElj1VDsxfV5SzRDdNmjNvg3RKqvyrR/FJxuR87qGeNPEfhKmLZSaa+rMArxC3j8/toNhev55iLyAlEbZvMp9jClnwFvsGVl5qmfE0xOPZ9JbV8ELkrJ6OOR5W010mZJtLFZZ2bXXXtoJh6Jaf7lvKZvtYAqKvtLNyrs4r3gOm40WliMTA+AP56f08F3rXueRoXuqpQPIIXva9UCxbXLibHFmj/JFpFVd/tC786HOYZSyv2yxJnB9RNfbrcCnfDzS3TnKtW4M1LQHAdn3jOE9sBEe6IhNXbS8437bT0Zm6apvEuSvczrHkSZfIH+VKuGBKnsfE95ULHJFP9SlrmtKEZKRo6ip2OeU2ihaUxg+jBfU0dwCbQnv+CXq0riPJ+E77ZqYpuu6LY4fzPBbZedIF1wHCyTBIQzu6G1mCoqkjQ0fk5YjCsJMrJvB583rB7/TCepStNKWCet2N48x2GTzHy+x7W9JEpyaGsNDP7/cM2aLHB0rUNWYOYcrIkzRH0s76rIm3irRPjMIOic/E5H5YYDo98pKH9XYsTcUs4rO/yqrI+zW41S9v3v6/b0eWHkLNAtqZEtoVU+ABWaoAtmR4+DSKlv1gks/fjRFNW8Y6BzJK103H/FkzJgkSTWuY0l91so1Je/59IUt2iJCNyJJirkt7CVlSE0L6E527VIxAMFuoTuuvjSzVv2K/4Q8NWZKZ/JfSpxzwKZaJT1XCvd4iszhYauY3A9Nm/eda/smRZbGArmLscPskQ7kDVhqYcuhZjCv+4HlC/hOwUgWThfkd8jT1F0SQoO+y0CRTJ0wGEWmQ4wWIIOVwTBoGcdzvdfu1MlPvhiHKs398boV4JQP5slDNSxr1CZMlcXQ7hBI9iWODAlHq4nb6sa09rUPsgr4KUMk9PNaYHUZk+3iQXKmAUjMrdfO5/Y6LNXlivLPPY1gNo8SMeL9hn5RoksgW3Nn38tbsQ1/Jfv+T3+DwsDbDriDhl4QsGX3XH9uGZTgt2EtHE3/u7GzO2rRIBWfviiyx3MMEE2YTmRNPM22d8LS8T/udxdpwk3POvBbOpNSrXVqcZxmk90OZ+rQe5blw5fJrZBlLHOyz556u8KI7e84mYXEdhy+oOOjxSk2ugSzDD8Jt6XpK2dntKNw16wAFXSFLhKnNGZmjn3qgfU2ZEprKByRzoeTr+zXbFHlfa82NRaVqG9lAN4VdtMyiSCTZNFDJrm2m7lMVZNvRr/1s/OiGaR7IIs7UN364CoexngadgnY3QJw9qWaqXetkLwAlHW+Yri3E2ES7Fm39CokE+EyyGb+HmSbvk8U0zvChfUb/2be1heiPK5Pxt1G2T1a0C96JmeI0ggKz4pXtEqE17KPi47qNtx2OeTjRAn4Ocz7pf2P8nW4DZsB/CGGmH+A3Pa9Hr7DBZiI9YfMOVowVCjKBUQqoAcO7enaQnJiu50jiNEnBj1h/xkI0Mhvx3DZvExDmXTbAmLiXkT9YseYP3me4snziCd80jGolbZuPH3NpZ3763nEiVsZtGTq2FTDFDdw43w/v9XWlry0tT4eX3yZMzf5My5Nmi7uoXeLZUdPUp76C70baF7WO8ZtmkKY9G82SuX+k5OICJ10XlX/lMAGmqvs63B5FLjV35IKDdj51bxGSLTGvseprC9xMY4iT/m4eCxRslwqmFdt5FQlUWrN4wiMfdojUNumUUqPXDZFd1xGahQraj77h3kHzZ5haFkuBtJ8sg2+BPe08vQNM/RAA0kxrzVBqw7VlQBLlqfGV1XCgkunE70WuNvO9FbQGNZ9edvDAylJKPFgIQxcJ9baSTQBUwzlkbgAilZQWs2yJFzYGNk1BfQPzzQIiYsSPzYBTAkeQhG9bFavZmDwXmrsMSyb723qWRblzi3t+7/IsaTuNYM4sMWuX1Wo+NxaB2MacweKMU588ZWjmWfijGXJycbJc/nxXdvCoYurauBR35yfnIdsOnnbEDymU41pCDAoq8rTzBlU1ZKT1RuBTfhHtevTokeRZ8hTANExRq9VPzovKMVqJe/3uyJ+S7BUp7pl1WYpVEqa62YUSryH59kpT24p01dH7TK/Vvpx+p4lAlsAObkbYciWl+dC73Ccd2c0fKZrlPL2Xph9JAvOwZuvWNbgDOrvu0wK0f0eSGaim/BiitHxEO/yPYB3GGaEB3aCtG8vhsPX0Tc2M9H1kcoKR7vI2k36p8c1oMqZSKs+0Rpg/00bB3bvRNlCH7x1EpzHXV1xabMsTcIRm0IWJ00aseilLeeaVQayRcJPwVi/oAWQ18Gq5lUjTItDUwzixCqkVqQJEjKRLH2rdXez2seGwcimPjb2HO0ScGMt8Svk8kau7ztxmSsnidWqbo+whOSs11z7O1Hzd2bkyrMpvUZ2S9rfQtpUKIN9dT0BQXIn8YB17HUy9Dh5S1WLsW4gJPRKuiOGN1MBsD2tKcV+r6lh9VpzI7nnwThL11OT5Z5UlyfL5W6ih0SfPPY5sqbHZMc3rnJPvcZlQwNGCkYEjczgHYHlUnj2aSQPslu+EA0SK+k0dkJlGIx+mfjTFLd7JDFrvTLZdWoO4SF76MPqh2jEtMz+BtV23DeLJmIRRegZxvY7R88akldrmUVj9rqbv//p3/y72MkIOWt6Jm1o1UcgwiLha7bB7FCO2IkujNhTGesfVxkFM+QQNem1cW0lz+Oybc3xv5bNZUX1LpYAPx8HrSzqRWT8zJrTyGVlag+1RtvLNJ+VawN0pMUnsIP1pM4GePIaj8cguDF1LsrTQwaBM3W6ENghTJKdkWZEABwIQ28ElA3urcpq+2Xrj7dv00MWdzKx5k5tOSD4ZshyEzx5gj1QdbPB2/llJy1ja1WRe01J6D1lEzKo3EDAd3aZl7DPxEFUj/55sQf8ri8XK+I6S/CryGrnzlDl/1HFwHX9iJQWU6D8spsvXwF9oDcmLjF52sUbEN7m+bgcoeSYl1ue5Bu8hQ18p50FLqM0X6VGKQU1mmbhyYT85l75tSw4WwY1KtGqBT0QvEfxEUqWd+Il4qERf9bZ0xR+WrmnzGcQrEd420OUDt5CElWRa6CU5wRCJcAZZ6qaHdcPiWAynl6il2i4oWhM6Ua1D6zio8tpeefXQegBFYuHI489QiKQJlPCVxektHBUQP5i20N+39/fUNZiSwZhtJGQotrRFu2zLyGxnhLwlh6HRdbGGXM/2Okc65wK1GIB5QzQ+URHNE80Ax4LfZaseBsstWt+gdZLYw6d3rMUACTWfYMvxyWq0qMVLb+6D5bNIJrnpO3PstZLRrWI7mAcx9bzdMaImDuuSABict5fpAxLToQn+QNkaE/o0PPaQgjRIf6ErfW3e5YeBLGksMFR99/N8oHQRUmbyl2QxbEfuuPmu9Kgymu/zH1gb7gzgeZYVWepoUpIOR5YUQaMiIUtdC8BHApaGLEMryRQb9zzts2oaskT06btDlrsla6WlTY0NzfTVrPRrVIRpE1UjJkWWZH8vyJIE0RXG7wEZaVLNsBJAud+MX/ju6hOVx3mPqQa520a3wRDNxg8CjvqEUmVwD+vZuGRcZ1WoTZMnieQU6XHZG5mL+go34/hJ7ymVMha+rQ7AUaRIGhw1UOoL4KCNp4DarY2AtUCYli4a259ImR3RoB2NhXA7z5ItObr1XsK/mB3BYlh3Us/ByJIjyTBM/mniF8O9CB16BfHfIu4zMXbTNP9uh/p1Xy30benmruv/zKIaFthOn7poaxOBLmZoQ3opq2bLORu5BrIMUsaXC+QZSM7+t+n1AT1bF/30yDIW9T4KWfZx75kwrJm2CVnW4TA7xzfd6LXfsiHN3LTymCzYxGM4Mxtrqb01HofEJ4frYH0DZCCHIglyV3OcOYuuq1nSmuwN/x2T/mY4jAy1TI5Nwm0EVCJbXXwdT+SvU4FW2Bm3EmFjQClW8jCCN8RToT871KeYRNLcJKK8NymZBEgZYtaothtktNmMFkCIGcwc7tUYB3KUyDYM0dM1skQTRAEqRjR4KejuBE/Xn7xjzoumbzHToiTIR2KWvAEc8u0/libRmJlkQ/vB46DllY9FlhnF1yF33TlMG+pb9A19DR+JLIPMseY90vsxyLLNDvrR7TQlVDsP2V7UmHQoV7Dr91xndLx7oWqjjgW23dAUe/AQKBJBRj2px1IvAQtZxOKKwIm1fiJHx4QWu2QgFfFQRkTt9HdD1HgYsUwDrRaoZRMMbcarmpRCY67UEE8DkAMG6xeg3DE69waBn2YnsrzZoGRjl3i0DFoUPq4iQIGO9IyDeR5wmjSydKKnt7iwaanO/P1hSpkn78mk9A3634dWvqpn23MaVZ37GKzUdU4cMMWP7arm72DXbjRYRT6p/HTY9jqO7i0TLDSykoNN/f54ZMkUuyCk4aISMY+Y+kBVJZ/hOI/t75YSY1oaDH/SuGLxGQyW/z6R8DmvkpVZMdPhs/6XASqdQPqRiGyy5T+sLT/drnGpz30IjXCVqNxcyaKp9kj6R2iWIsuoEJ025FXMQoZ7DI+5NXSJtVGPwfdBLH5at3dWLJg7bi1bw+2vDLMr5E70LsbTTXbjUMgA36iNlj/zVyFuGNUMqQ3rWW3JJPZqPKj12PTkSfQrDf40ZonOmDeTerhhZAxablsN93lCSmWNIwB9NVwVoyFLbPhVLD3CMn2k0R75EFnqHL9NqiYjt9ESx+ByTBurkp5Pf+1sbLzb1dPxfqJ3hyC/UdgywSuDtbJTUyPQmJByj8paWn1t7G9m6VRBdtM8H/1hDMiKsS0+D5vAX7KlwUuEaIop8SsusJHNO2qWkNKDCCjOAkECueFIi3ciogksCNCnRYD3cHqfftotOb7ErXFJnO3H/+mPFmeUlGARgVLEUIlcfSGe6JEhUuxFQnhV+8B4p8eDsT0WxjEDgTRY69XqtP05uYE86xsHZSY8mFKNP0mzbME+LN1Qi7a/B8TqOzG+Jccx+8hFZGXp5j7C/61xzFLzzHwFwESHuLILBlL4mNDxHSLL0KqmL5m52w3HxpIfgSwdBuVxcmQOidAZlX2ZYNMOwop964xa/5rZGQL8+qFt7GwRys9FKqYPZqlmHiK3kEmhZti3HrBh8qX5dg1hTogZaMZBV9Cj5eEhzs3Wtdr3YHdo86rDG6VjLNan5QKLlGJhmOyLjW7/2hRtftGSEiyU1v6zuYJi5mbW1iabH2G4DqLloMIK4/oX6sgdCHs2tU5hGFhuKc6rKlyPdi27bWp+VqgQ45s8JhSmR9du6z+FF8MYsbPXcL27uTStMDBW/GIBwzjI2nOjY7e4YDWc3yP/3OHhkLo5BumbkdwoZ3LZD75KG75j5zd3j9uXkRQpJ02iQt0YbuecM/ao+Sdy67ccSKnbcXj2Of+1CzGFHBBipfG2/eBR+IlY3dGjalIi+wYZU7fiP31xHoYf88Di21YRjg1N/rrID42TtGe82SKCCB8VlfwljrFNSgbwsZOk3UY+f/tL7Nm0acNUbmrbDHO1Vt1qMYAWm4qim0U+q3Uwm0N7/n3x4vDrHiDIdVC/L2IXwKJzgaRtUpZz8s2ffPoYX6QCfxfu1rqwd+Dbqnq80feHFO6YeG1mwJSFlYExzfDHnbaTV8H1Tw5TqCtmYgkreXTx7p9fu9iZEHSYkmNHjDLMm3cJ0WrWPr6Tw2nxViwTE1xyMzW/RQDQUJvswL0ll3HzskTZyKb4Uu+zObpz1370SH87OUjhnuyh4Taa9EMo2X08bBmgkN8jJBkZkv5LO/aSdHsJHpDpT2zR3Ir4YrlbEu2ZMWeT4Z8gy5jy4XQU3U3PyrMxnDqhj7EGv6LvfhrMkcJCvyw+FGP7yyLi+u1SjPUjjnnptcf6J0vg1yfi0DcPoHNf1ar2btcsFXInPglc4+iS0wowsCZRrCScAEYDpRZxB1JKP5vMz75+8fvb/+B3fpfhWCaIINtnvSjMLLQRnuFJrOb4r4Y75JWQoIztMjs6BuXl97IajobAUKw+lEX5INvC3nSI8S8PL5JuaiAetYyjUpM4vZ/kivywYaxcxbQj+IzV4MqbxChyKLoM1rSvc5g9VVgEzfqiJ0njekxZYJaYiqQ88j5TUhXJW4GDa6AwH9WUJYSAmU9G8dLqEYCXBuCixdMDMnK1x3/hqI2C5z4Xl57xXnLqg4sMBSV+VqLLwbdvyUvmb+f/r162Fing+s4ofhjlWNLaQM8hExUM/4I4+yLJA+WDQ77th+I1b2DVrpfOFsplW/MmmAXEJMLpyHbNNb2Y0bFD3zvi1WK4evLKUp6ZjrVrs8baW+RUmtSb6PsSNd4KnAeQqmLIl3xrDvMyDfaF+rCYGcK2H4MPuX+c6+mefGlJlhk3Rhu21o4ESz8ULLrgkJ36QFM1F5PZCPIAGv5AXNQq8OA9CpuLgxo8U9hsWHdqyvDlQrhgxYKGHQJuZfLW2qzORbVT470JnRI9c0mq4oc5ypUJ6p9HF0QofV+zjRuH0JMmssFfM7vwLHHZfVxvG728awj/u9T9nslByGqsMtNW9iQ938JkK6NvBfV1dJbpHoVvxJTupkbjSIEfDWZqdyE/4ZFClr2gO7VM/MDTfQZWhbG3lfbETE0y3Z6UUn2icognNXCJgykE5iKSoyBtWW1a1b4nnZNOzfI0WLlaA+nHuW2XmmGFlmqnFud/+Z/+n+xyzJvdwBknmshqjyf+WI9nIuD0LtA7c38yP2OGpT1PcsnXs4aQb841EqkfxFFoLsnZ8omrq6M23ZehJ4Qx+qLhAd1LEsgy3dqcb2rmaYKtU6gEb6XbVFuXe902w9CRlsq3JAlnXddW7ZsOCwCkZp5JT65u3Th+cO/O/ftyG4k4E6FMvZluctUAD2ctcswaj+IKKnhzScd8lTK/SblnJl7H2a36j3BP9obj3nD9m6wnUhfHCXbpv7kJJprxoyTB7fnHtwfWVmesw+jXU5fz0Oc+dl3If3bS5QPaS91Qw2Gh/ZWVtwuvR/qMdb1cdacJ7ugXudPa7fMs97jYcE7ZQuG+OgtYAmyJiLVIWBvCmdp23xYJzDZ0UF7KrXzkNMu8qqsXiENyhJJOeint6aEdhldDG1kLaFbwP4Nz+qTz0LVO3t6nKtDsdmogbBeMJy6hdNNk0BXr4BGOjW+zBVPLBtuykp+J4BQYoB3XiKWwDgcrisY5WzAJ10+tIf0AAP/0SURBVIqLenbDtFvAFMbjw3gHf89m3xR0j5iyBr6vir5bc7exwlBr13I+rbB+NVfnlT2ZPqd9Jf2pC3pMI/eNSdSmI36xlbfYwPSKTsNHXuohhocBZjqN/uPGe/ymHfEoXZgOZpaipU1Lb+YzknOFeg4kxWB1YnApnTNzVq8sHcp0mpFHrsrhhGlSQM+PpOBu8zf5GJR8f4/pkZ8hDT3CwduZadUja4MKfLRl+mKlRz86ZY33SFgnacQxGgAK4v2AYVPh5Hni5VwPJy+G66s0ZU7k39NFnxssAnm6t+D+EnurWBcgQ2M6aJq9j6ogqVkCTuqrb6NATZGNwfXrT/o/os/Dq27jP0GdWwZ0YpeEHTF3Uk8jSqc1ZTvLmq9V/yfo16+r2M6BwDdlsBSdaOhP1Q0jaSbVVW5Vf/W1W6no3DBxGLGRVKhZlUhgjMCg/EJqW6jQNmNz446HIz0qma7YQRiURwO1MGLexO37uhnP5Kp2Cz5yodtv6kmJlJjWcZuOn7jpcypyOD7ZE3wyHYH1t83vN2/6KWGCNT/I9QSXF5erqfjWEfqrU+7TOKiQ2Do9IJu4mvNdfD4N8d8FZdescwusvGbV9tonHIlACB9HEd5OE6ItXtJmY/ugTkeYwcr+qcpsTHTLl4GLWkzY57oMXlRuZpuWfz8sGEMKAsyZC5l19TvTK4yIH7mcdTtxp+ieTYsa0Yi9pWBFZquuJ9XIWCDRCuE/Rr0/5l1XFQZQZ5PRgyR+i0DXChFmAAv1VhT8yETOLs21qVRD74fXfxD531vhTzBk3xutn6oh2B6P7fmhND5jbkNMfRwN10eSQUjHDEcuTxOkZWTJpsNEMhOEe67tgy3dkx++ZacJpfIV/0VbXbsWhoxYPE6o5DmVCi4dVgYqJX9q3Y1jn0pHNAqla0PSrO4tEv7JEx5sAidyxKXIT9XcR47voa9/QpwWE+CPYUWSsCz84VgO7Z/5teu89ut3DufA9QEiLN/hDU7eyBMS+5rL3ItPN2PPhKzgVovAeZ0knkYzflKDnZXSP2k3Dv0EsmzRuvZbV9k+hgZbrJ+mZbsIWwLQSTzRqFmgyRgabsk3+ItVWk0R60Kbq7BKJrn8rkZaotEH8Hg6IB0ZMCdcldv6MUS5FsHo2hR3xhh26pEFagcpWjkSgLEyaBtlmPPBH63WVYMFtnbsI8p9vKrnGvh7m4nsE/sV4QcNKypJOngN+5X09mOmHDaCMyuQpTcEZjASjXtk41gg8zZ+j0ueWD7qj+0zo80j4uzQoENGO9Yn/szFEvpsR//kHsHwRnp9i1y2SCfCovzwBCNJe5YfPogzjKb2LSr/CJHf9aqlgspBoFi5luYY7u2IKRKehntltqd6QDtk1ui6mrKbDwDL5HQz8ttY92mMz8pZOA0Nr4PElqA8tUuJvexTE8zWKap/1sHrQ6FtrPoOSxVzmvrI6M7mMbomwoFhrZI5tT+VAb0pRg3ZuX06foVA1JDd2EA3uXK56TvIqKJxq1uSnfEBWDYQSNnQ4y4pDRpuTh8/zYz77lm5g6edZ7mHWwQ1oU+N6G5NOalKi6y2ujsD13mG7Ffi9+g53+W/iluQcJldAiSgnQvF6ALpFpbkklqPNxDEMTfUf/LvsbxRBDz6wslBx0Cvv/WDGSdmTggqU3g5947dTDWihSQCkll5+46ecSK9ouZY72CFzRrW5WmUKXKRGRK/Zz20zAxTTpUqXZc8OpZahPkkT287Tttd9RH6ResYAaeRP2U9YM678rSzLSEGLLQbX7aRGoape3FB5z7lSHGpJLeFsFW+EUcuN6B/0SAPPyH/ewgq1e0pW0Z8Ns/x6Y8ZEB10bnOZif34sNSfepp7HWW6wl2Z0VxkSlC46UJTCpLqmifFSmgTldJQ5E51baEMSnL/Dhhl9bSUTYIgqyrTlqFqlsYqfoY0tog0VW8+tG4quhBvlbHWP8nobd4IhWxeNJi0nbHDXowPENGhqBPXpImxRmp6WDwj1vlQmTlHLQhi2+d6FLrlsdMoohIbVlzCO5oRuknwiD/kef6dGk8IQ3Azfg5FWKt6Vl3PjS6kq0hdvu97WucyvuCMKHqmVSzQZgnCTElbh/yiysFNTBojjkw66H8eOHcqrF93ijLApdQ4N4+tu6TRphl7hTyyDCal7K2kdMVsJQQduLgMm8En9oi+2j7WTJUbQ1y7nSxySe092RuuyLKqQTMQBTBVAJleKV9kMZkK2qhymYnxe/AR5R2k+VN5GNMImmz+S6Zb0ACPpEKOlu6dxAeyi6Fys8QxlH+KpS4uMIqnEU58K4zqup1od5vITdWOLGNIq6tuwwD6EqrUv0UMJ8jSRQnqSWhXqNnpGJrgxjsdspTqdN1P4h/E647ssUm3bEDhWMgnLw6C8QsNy2QSBgyfKbKcytjk3S09T6+FlPovKyNr74xSPevpvO9U+YlezIrHiK70aMKQPbRTIZplWdTcrE/o0V4a9hYIaqeCQSnizaIsmc1LZ2pCueO5anReHFfToF/mU8r5iCdNjkFQws3UdCWg1cZFd/uwPFEdH7Ge/IRlAiTZL2brNugIm1ggS71uEFUFAbvVhAICUAOSeDCJUGH15LeXwkSHtruhg76N2jj4zquQwyYUi2q3snE3VaPFYsOMzpCwkBD80piQGbJmTvhjgjBkrHfhGieRyFOva5mHNFtVqcCkf2s7vIFpecKbHIwSP5sL57YaE0ApxzR/pg+jQOC9DD+jzWmogkMVvcrE4PdJf/PzyqjDVoPyDp41w9PoJFGb+T+rQ/6TTM1spoGXs7yBCT2yhJjRTgQNgCXtr+E3DNkoyW2AnJ8ZWbIFvuVoKNP3S0KWmaToUv5FHQOORxaidcOyHU1i54Jw3RY7I5MJcEuQONojS90bbiwBmozfZ4ZjI7IMA4QBvT6yVNPyy0CWYLUiS2UIXFAwctyST43OuxnkSb8JvXFYhQ5xZYrfd4gsOyVPDsycVmfsuEuPDz2iYBZpFMhqxzq8uLDaab7UtHrnQRy0cFNDPnk42u/OmldkmamM2rLvzHirM2FB/2hJR3u0F4iwAPeJ05jKn9F6Mq8N8MUEss3cWc7u0LGXbDraHxhUVsDHhnjghVcR7dtZRB095Vz0ARNnfiZTHmKPqW8yxRN0sBNZxrhMmezjbzkI4eFpLS3XxZWxq2GFHj85ssxdJtSdRf2hCtklN/o2gKQpW/uHPihmAagTAqMKrEyK0CaKmXXZztCgjD+0L0QBU/8NH/axsJKNz6FpRlq7ysR3rZ4t4KljAi1qNWRL0jI54Xc4JlmDsufIX24hz+u5vuTwLib+lFqWVfKLZkzMzI2S2c7AsBe8SO8r4zTGsJkrZGk29RBkuTL48Eftc/sf/L3f0YWd1LHi1DPKRClDnzalCjDqX0RFZhVn+GBhmToljNgif+G3qYxCZ4fCvKpVtQXhDU2H1L+R8cJpoPypZkmS2dn3Kotasw9vltH4vSq5dypH51c+oDDA/nAXOSAoD2SPNOSZBA2PIku9YkQS84mYOY+xGA36GUrXlsD3xxSgpqEdVHwwjMIpq+F6lx0WfCQgpKzV8rys2d+TR0oQYsXYz6AxIfrpnE6XuYrR0U8oQ9DQRiGDrWo/QGIMqpmgPMGkWaFDLWMFQvk6PJR9SCdJ4iMUsJBOkqFAANnulVGPOvcwn/S3CfjKrs9O4jSZnr7SiXsTrj2/pZlY1hmOWpjpLJnU1FxtDPEU3wwqb+a16J2OghyepYKBKxhpWSyoY1oOXW+2icqfxNjqne3V4RkxYV5UhbDUgSf8h13C6OjzWBfosau14pYqqmV34ltWGtLqDVlxa419tCNA2uV33ZCxy/5JRo3WkO2WIITJGC4sxu4e/ELBp8inkdUquoHTP40TNt0OW0qGjUI1edTMiQEp6BZPuqUM24d6xx/DIKUBdkf/72O0a7ZFSnKdM9r6MnyJLMpk0Bb0/TXyzSy4W9ExcFpbVVFtmAiOmpmqZo2aWQpbNAWmi4d+bGFjZrQzWIzcI6MlldFjd3wc8BgXCVucoSIpH0HOT+Qtsw4xvuFS3LvE6CSeujyQae/hyZqEuMkkt20ww2X5AFGPHLLb69YpWv3+JzGhSshKXgrFM4XspDaJDdui7wwT5qo7xlikG8mwjE7SHHJU4MI76CWFwSwl7GmLn/U9oNxjnObnPfEsrMDSao3/1T/6xznByMQ6GYjO+kebzWfgiIU8tGp9YYPjXKVVJWNtxhEz9eHAmOFk54zAOogZum2m3TMLry6vzs/P39+80tvejo7IDN6eoQp5ZcDFjEtFq9aFuvg1I0/zyadkT33nMJ7WI/NldWKqPRReuifo/a7XJfBYYOXVzQ/H9+/ffXBf3uByoe4hsAOilf3qMYCLor/yi95vO9UO22rT20qtt354b7jIjDy+qTxl+oG0qJsa9KhQM6Hio5Tjd+/q2erHR3dlTOQViT/xyD0hhmfKsJtwbIgu45NprnYmqE8ing5no5vkK9hw1XqbJLYd+OWWhQrYTpA0TXI8mkEDaQ71DvqDzls3Fe6bIsIkmlT7iYCDVETod4Pl0sZXRzpMDsAbpi/WuOGzUUBT/dVxmkHv+mt5HWWQGibaqBQhBsa34Ji8/0FOa5VLZZSHlLooM3K+6w0kV/d/4OWJJMCYlu0hXqcvdMLUJD5o+QnP6qOgdoRlvjwtHZlWs1BPOYdyJhp6wN68mls8ixT9TgTjTF9VDejajo4Q79LW2e9eWr6wVXjApVYP96YPnwp/oRdAJ0QoszBke6OTwMXcbF4+v5sHYvU8E563Ho4TVOMhO1I/wZxAAN60ClqYpgCQcMc1+d0qJXPGMZof2bgeyiQhZXAsT7r0eqdI2MBRplwc33+4FDLFI0yFyc2ndsQaT1Ch6TJsb6rfiOoOMM7cWOiJ1tGxgphWaqcjjFZkXACTZx+i552fvNK9KijeM74qxCe1ZQmVYC9L8970Qh0dYR2NUTsQeno87Uqvs+XU8SAywCeff9mMavJcROX8LA0H7lKJQg1ZFu6YFa54sc5fdyFLeN6Aw8q4BVSNRkcTzDfoG+RDwJG4IyOL3CbszJQCcmbb2emZ/Pvh9oe7QD+Ca+T5/Xv3BAwpGzlBTwuybJT/fp/I0ttlCKQ4PNjy0MHuqzZqRJZyTLogS9ExPRFd2eS4UnCeeNOELMlJ7aasok/Ns91x3+tTIMu45U+YyWU+FbLLi/fvL3kU+gfFtQJcFVmyLWJ5Yb+MxZ0799T6AFnKGMlHCmggE5Kihc3fyH8BNPFnHiAXlWwdnVocuIIWTWRYGNan8JCEhcHqlFCv1Aj1NjKiL3jRWZcnYyMOlmhy06ZEb4keZX1zf78Nh62QZVLsVDni4BMwBNGfmM+SEm7unwNi/3o4zN7V9eE5Hp53d7XIP/X96KqZMhcq/S/NLlFamIjMUf9dC8MWzcJp1P6KLE1yVA68XUIg+4wwyb/wCRL/VrnGJ96kPBuy5BxmZL/mgk/6ISk+WZKjhDAnEWyPaQqi8jI8LmmtP7W9qhFCzVxysuC0V3Ygy6GnKfBV+ova4GdNVbP+LOCERaspoG2woLoTCc+AcCG6vHLMJD6jzMDrKnj6cquf9hYQCSF0XF2Ba6KUJqRdiNlEnRmOQ1gyC5yfZst6aWCwftqtmQI0LFsXZ7udHyQCtWIA0u0DhTa767XZt6v3l69fvXryxRcrK2DdgR4ySNZZXWoLsF8W4ODLbO60GDYdAot8Dz40LDvtBcgNtMuhXsrLjLFF0uYGUC3I2Cl5ElKkrULSsG5s9phTQU/hBR/aRERoDGQ5n2OEI+yoNg/LrnIhjr8nIQZqg/+l6kBSlWBqVpSfAvL8UOJNEbM0TabQGuKy/wSJHQzicxWKBNH0CWz56t6dUQSnT0ZkWc00Mio168/WWM/wkdblPmG5JEZQi8TGRNUFCTFahhtsPkjEjCY+7D6r/d6QZWLmIcgSbLWhlUX/GzcdWd4TA+YRCPVcvA1PLJqIQsQsTVaALDlAndiJsJtq5S+0ISiif4Srwk++Lv++vzwXZCm/yGO/6jEbCItZ4phrHRGpRpClfuTc5ps3JJiM0KrZUKo8l5/t4k5vqHPSQaO7H0WWoX3NhiyQpa67aaH2CivMMU7royo7VAsmNWxiRpbBjTayRJbgcVGZadyJLVOVlkHNPCoKhvrh05fnfvcgZAlqWzCDTFKr0lyZzkyyb4jSVKuJ26i05sBw/ibnbsY0RhWzTpIpJDS7xGlpXBYGnmPR1EcrAFs0KBf7uKtQqSS6dOVqC7KcetMwpBTaYIjyR4eYIfmG/Ap7VshyuldHQUZBlon5aV0F/fRPr/5dF0IZKY96lewoarClvjSR4nZpkarI6xQUm5Ppq8fo3sQOoqY+RiQs+ITnGVlWX96ITGTy7hzTuDVGYQEVN1mD9WqBCWBWMCXJ1MO4Xby/xKV5FDmUtHNYYZOzjFH+aFkzu4pVapDCiuh9dzszsCeWgR1pQIqMbXHH9oqvPRNl8t9MHrvGJUl+xIZ/+dVXP/7xjxk46FpnKXZ8rC0VbqJTWtT351H5leqRgrUhsEENa9Cza4qZZjwtbFm0B2G2l3P5DnEqq93yy+ASipT6i1TnS+xmjmBlgv05RS4LnkM+jC374rDS0Geqs58WNeakyKaI6L/6o3/c/Bmlya1wGjw1kanZJIr0RTTTzhHef6HTN9fbTg52/4mGTDzUHJuHLtF7zg95QQZU+lJgpUTCBEQe35Wgmn4ji+NSjGW0OjAJK2ttk2Z0KuNLdi8bgiAYY9BmbHHjmdfTqdYuCfd+NbsPLuuCuBGwtHpYDb/x4c4DjVnK774tRt5XzmtMEVYvI0sKqyyfcV4Sg0WZ8XufmHHYlEEqpwiyCSJLDIpOwmWhkqshN2X91+40wyo55EFAp7xyfEfP+dPsTNgXhftIS0C7Uq8tdMpjb0h+o/EquDJkbuQKZHYwajpHavzPIgeFB2CqCgxX2g9ZvMgsNB8aqj/kJKmGaQPv6GtaYgK9wo2tzdr41Hqir3NlDPxXO9GmthYoKoqdKKUkJpfjRoS8oqsnh3Ss2D/uaTFO0nuE23YOxEDA0qJ5/IN1Hq8n+V2XZ9bfXIv7WcYpmZKrA2EyXG1U75RJt03HjQp21vnRNFEHOhbBXVk42nlgpwMUxOi3iRshLXDq85s7l8GoIXaoplorD+a0EdGG0kVxitR4FoV+WH70vzYKJJ4KjsE2WxS+xyYbpkGoMbu9JvNF4aahw7GzGAAloWIzHyEiSwpb60UZFBcnG3x2hv9gOkGCca+6d3OGJZrbhaAl8jWeYRv+baHEJEoDUchbtawezQ6+uuLijIqpn6LPgzVgPqy75Jm2g7kHf1GKQa6Rl6nsKc6snohkFI+LISHzGgU3O8xoElQpRjNMTGrNptnJYwmyPHrx8qXknt2X1bMMpOi12bdsIcFLo5JfU7beY5XNct7tqXsmm8lkE58spdqfkM8mgP5bcIQ9au6NTI9iTqeTlGoKh9gEYZCaPhcaTEorzrmt7uWS+O8ykD1R66yKcb0e2aTHZ3omSyMbtN/NsVPC3ESaNqlNMc4bE5zQ4JMUQYjF6neWeqtWq9YMZGkYJ/G4c01umKRkGgsDKKoiMNREqCKsiiwlQOWStXCQFLkw6zNemFg22YjfqH2xRM5AGLL67t64fevi/FwIoFIeH0uM7YaAGa4/oe8KN90+FGfe8MICWWpfk5WfIcvQnOKEZhLfGM5+KS8Q6Y0/p0zBpsQUs5TYIbwgTIPFLJlVNiBLuS3nijznJyxoRpZ59YcxS1Yl/4pZFA63kBKQJSayt2/ivvIIxmCB/kqYDGSJIA0++i73xgBf6usYF98no84j+W/oZzNM/DYmVs4efdzMDv1iEpp4I8a6SXGVZxdZUyzXH7iBlBDWS7R6AbfESLLs1y5Nw4YZJglaDXdpJsspcENHhKFGyLj+k0XHytO2yGShAehiGvhKBenhqhOydEXCOEX4Iry4V9OMSMRZAnVZrFF8WxipZHNiUCp4CgRJi803u4EubMmDW/jRuKMLljHMhB7KWEOWzpAmOE2pd5i1aCubAC9P2dSE55G8aYgQNPUSZZwssDuNeUaWdhAb5zWqxRkLktRMSYwR2vVZdERH8T6u3jIxKwlnnQ+2PxUrmlRUz9IYRf2BK2FSirHOn2Ncio7nAY3f2TVzmehwhjscRtkOJv9q4h3x5ggSmFrrVXE6SX+B/V4a0dB6Yr3FJsX0eNw7pa+LlOqtmkj+UQfkV8dh8q/Z//zgqA0xzPphR8xuO/KklW50FpdF9OZ67KbEHpEOR3gxC6EEyhdc1msnHtAyeDRVfy/QqzYMTZHqZW+DNCcRh5yuxrOOs46YreOiGdaCbKVJrYPASqQNgFria63bzL2pSkga5cQ/JikE+gF+89eVjnAxNiFOnsI6CLnwzqbLPnwIoESJGRbDGLpc1GpxaUhbD0I0RVrWvQs6KB5gKjZWqhSfPJH9tMK+zL6O18BnE351CVQDal2YlOxVY41CR6TNitv4uir5ptf3iiwpmVkI7OgXkysedm3OLDPL4ElFloLwpDI9AwjhgAkPksAtfSpea67DvZ2RYV8iQHfzpm4JuRLApP5GI2o3b5ycnPDqNflW9Pb8/ELRpAFZNSmcxGf8QTr3I0uCJ3yUeO+fa3YHfWbB6lCI4I0zX+lZIMvMdu7gEWnoYpZbkKVEGVUREdskIeZIwGvL7YgcI40LWQGiSYkI379/X0Ehze17mZSfyp4csZlHd+6q2QXSkAJiUDUFU2bqspX81m3cAwlEiZglJ1AQZzOmYcHclfi+ijb0IRETmTJDQ8NkcW7jb5kwpy7n7vuAQhPSJ8unMWom0jE6Ul56PE2s1qoX4mBVDvYiL45T8u2TcEMiVj0FRtFL2X8x4KZ0ZlXVZYQcVnaiBL8MZxYwDrWTQ/4+1aofEs82MyYzPGO+nFMnfUlKtRjJAllqnn00yO1oFQkpY3P7jVHJGUdna1F5DGSp7xMXBIuDQ7UWc2MoNul3VGFzicQXlKadgGfMTA3y5qFMZVTPYWNKDmCkIgOy5KER04Nyiv9rZJEnaJdjF0Ty2EIOis23bFxYztxULGljxFh+hBq5X6bFPiITqfJ6Ms25hoIsncIowAo9FY9fT/iqnXIkh4iluj+/ZdT6wU31tGIIVDYxSUOl3QVOwNUlOJmVOxgd7clqjtR8bCvmvqiR4TEI4cfdNISoo7uaLdc3t7Nke0ycOF/XUQHZTO03ttgNCOb7E16ZSCC1moBYYzXJRgVf6VjSEKT8DTSi5lpIKFF27Z/GMB1ZqqC51mv5bIMUUbJ31pQpcgvRgW+NX67o6aGjaStVkGWaeGAQSFSZjhTzkwam7AMbJjCmPrqOqGfWICqEZT0c10CDz05w9u6tT9IDjK6Q6LwlJ2lBaI3xxuOWhixtpMJ/tJ1lCVjSATijkj4KIk6yipilVpiQZZgBiCM6thlZStWCLIWhAkHk9tow+aNXzqhutNCknZTQCZGdZHfIOLGjzgsV3KgO60Lw7VtCw7FsNME4ye+vXr3SbEssyGJlPFCl6WgI/g5k6UQqKptYI6U4SDbrkxzJ7I2Qx+siy2OshosUeRBxV8zSpAor1D6mJq/KWGolD/7diSwfP34MJC9ydCWrKefnp+cXF7LeLchSTKQMjq13a1U695b9+jKKsKc6LRdYyYgE5/0aQShJE3S9tkapSJszKn1cNcqFHTaSb9lUmOLcQH+DlsHxghZC3xxHlohgCOoow2lQKadKuZpXifTMPNYoOMVBDqZnjSybbpuocSSVRdCWEHHqtvEC7oOHVrixbxxhBbBlEZ3lQqBirJJRVoQZgs9qrF0TsIT3Yn6P/vqcAcAlMz+IyUG1HCyzwpM4U2O3LimgIhTuhyGUF4NFpZ2CttblbLX9aCPrbnFYNADJTHR5r9XK3bJsvM4wLCbj2ZqXNyQXZfqpyNJ0SrXJkahrnWGOJntFNSThKFffpKC6W3OAZLu7wyTbPhCBp0Jc8EtDDfZH20hHSfaqYJ0S7OK3mUJ+2+WxdRxyRebjIrR8hH0g4ANFRC5h98s36DsRU9RFGfSXjzJ4chE3TbSLO5QwTq71ZcYo9ZSMi4tzqQnJ6Oqh1MHgQ4PiWmmEhu+qnTJSSE9wKZjjUUiCKsZCfWT11RaAs+Ri1MPIojU0n832/OdgdFrXNAhoNiinHcLoUw0t9crqiAWLzvh7JouPXyDLwpJiWiEo/jWCm2yWlJGi5DOcJBxWtECWnVC55Nh2jvgzivX0BKOEsYjg0NGYdEkgLHuLxNZF5nMygOBnRx4kVP+XmW+q5HwgBOAAmT+JwQ8ukVOBdCH7rDNWMm0Twv/8R/+IhriqaKOMgg5vhOZcMgzmJ0tKviC7UY8hwOlzFN8saWaNw2FP2w5O0mMjvMGC8Pr4nehD/g/11EZV2XHgohTjRhOh4OT05OnTpw8fPpIN48xBjHXw4latztTxCEeTAvtord2wxTcxMDQDLs6Zme3VzHD7HTwlg/gkymTUoZZAEPPNG8cP7t29r3vDoSAWiLUdPMRk+WwRzpqR12hmK3cj2etmCNzmK2bBrhc5PujzJ5/Le4rmry50GV6DkDDEGhQRy3hbEl6lBiyO6HFIYjnl37MzwZ9IOeJEhejRLTNFhFabfYEmwISHmffsI+Aes56sQB0R/qeGSp8wOSNkJnPSJau40ja0lLKR/7TwUjn38Hkp+y/HzV7T/+K2vM6+qouaC05nir0F5D3R4hmn4vXQbYgLVJTSFjQ0kR3S2VimWZDMeW2hGQstaMeFBPy39YxGilXXeGJUpL62PEsYahEYIU/31cGXNM5ZZ40COxdjtgYqstCUytFGjCIZbzLhw4DRGzWxJaEWn4ees0KVJlPmAkMH/TWLyAFDV3TKAwvmMhM8GcGxWZhwvSrOSYJ60fHWc8yyEZxdC00/yhNZguHSKT/G2HoZ2ud8lDJ5Msf38WlspLrpc+7B4DfxvTmrLFHF9SZ+NBcO5afztxfDe8UY8YvQd3olZXyDWF53etkHtJOFJKnJEIFRCGT4AhcbNcMEu9TebENlnipsLN0QBFK7RMWkzkrNUonkbl1eaSqX1EhHJoW5VQCmMsAkXrUflzIKaCizC70TZiNBHWXNxg8yDGy2t0EkU+BtmPkEdljNNuZs8j0tOcCvppVZ//ASRQBANaQRLdkIFZtorJCUGGArGn6VTHaJbo1YxyXK5CvcsXlMhvfYOecGuxe8afOTwN5waSnY3NCn+lSYSOov2QRyKALGnyRirj0a326WoaDSLCyND5zZ0pxZ7airmBfzOuBIQvvsHj/5t1lUE13tV/Zh1dkl43CbSoQ2R8+TUHGAnR+tfTsdUiXlX/zRH9bQCCTX5B+yYo4rW/LGI8h6QaUmHHYYkEs2PTOqg/Ql7sdDyF/rjzMrl00hB8HuupdXKsVqg+oDQa2nsGjanwyzIJoXL14I0JEEQfozw9SoV9UgDc8Ys8wDTG6U1fDGiRhfKAWsRzbB+tCem1gOngnPEzNzgS5oIXJwoedZ3rtzT8+zDLGSVxqyVItgmmbE6QN1LbEUHuRzwhHF4neBSAjO8/NeopJfPHkiJu/8SvdLyXdSUmfgAi+hiMJLec50zKBf3mQiLI8ryoqHdBvTfthW/l+PMOSEgXFOBknxJY0BVpc8BqASTnSLJaroBW1AmxSQwSqKbY5udtY63A8ZVYYqhF8duvkY+ogZmmD9Eump1VrtWbqq4AymAEQrPoVPoM0J20FFMquL3C/zQMmoNubnhW+rjfLZTKT2jmuXwT16wQSGoemqLiG+9kuR6mIKkkSxF1rnxXs9dFZquycSwjkGjASmGo5MNHXYM3aS4QkeyFgvIo2mCtoTW9H0fRtuisL99NLe/FcdHAwE3WgeQTA7K7t+2eQAPcZKnXWvVWouir3Gv4ZFmcvLyBy0qXEwGY8MVMspQr7OiEy2qQRyVkaDz4wgPewzQBxYltS2zo4Kf1LEK/IjtLM9E81whPCiscGXuJSbmKhsqj2npkMwVx83cibMQ/v2HlvUQo69cp5cGkczRzQjZAWZZUoI6eklZ0bcaN7pa2hI4ZsMOwYWERsnqoGIphz+YQEdNh500IuE6hXOBFsbxrdeF4Z7Sgm+I0vsA5U3fBOGmvRI5ECXu7FCeH6m+guro8v4YdCbZdedQOnYRbKeGpF4pQoDNqv99rRj7R/hpGEejRZx/budj61EdrMe2mazgCiv04KEM33gUo+5Tc873yizSSHHHtzW4wrgfGI6gbwVOBNUQHMlDMxRm9VKz+osTBIzEfY2sk38TJoH2ZPXJ8gSJPrKJL2JKTv6gcGxEJXVGNY47IM3Fd/M5N6evS/IktYLDqQtCDImkvXExDrPGyj5HINibV05kzVEJmH1QISbECmNiYtgpTUws+bWebNoShDUAPEr5REjZ1IJHK1KfjDr9PRUCuDIdE1qib6MnVqshmfFpH+1kShab646BMPZmQekwZzC0kbJp0OWnAR3g09kOXZ8I7IU1P7Z48dyEP3F+3MBfrLUfXEhQVBJN1ahBfjTkc1nXpIAah0PHiqiYvgIAA42l9hSpwlISIJZe29HSn2QLUTHLGEm2lKYAC0bAqbTV43I04bGio9Glh1XO37WeWUruzxkezhlkBYmHlfX6tQ7DqTAc44VJaMteJkmkwF9LBhASWZ7aYpFdy6vFo0wPNq7s9GJdvwx44s2JFdGz5ySC+ix5StZkQbL+BTzRQlvpnFLTn2RkdgW9gK/WW10YtgXkHrafi188jaJthWvJE/v4ASOix0Al2kEc98Jo0YkRa5bycx2u7iP3yTwvKiiuiHMtG0kdYmtowTsB+o0I0Nb34x2kwEXIyorOjhMlPEQX1lDhga8W80bVsEapgRgG+pnVgvRTfLi+vccXBrxzVOvfDmdYfa4BVlyPJIcV7uROdnGN3crs3r1u6IQt1uQdYR63W9G47RsVokjF6KXgcy+KSMuRs3eaTRDrwhfwHEepuaaR6235lU2dIYsQ6GLDJLiowqreU064u6Vi+4nct6nLcxZJdrMA2tNqB69tfxOJUdjmPBSUFRBljbdiVNTzLo7cDQlNdWDPAOzZhwbv3eB5hha5zl4x4AlmW6arRS5TGoTRJbRY7guO9DQh3SZQ1SRZVKf3l1z1JtVpw3zRuuaQntaQHcbEy7uOdOa3mofnQbtpTXapb5Uc1L63kkhB7UiS4trCyij+kPRqXLVYurz9AQmqj2Riit6K+/vRZYyZtihYh+GAvjJMUvREBgL47vAEPkNi920leY/iFZIEu/jgXcxN+PVWgOrPEs6cyBe/R9+ATU3Vdm8sxwWM+14WDP2RqZ5x66BLOWwn6MHy5ilA7VeVP3O2U4Y4twiSFUSohKzfP9eNmY9fPBAN0VdyUmW7y/OzgXzMbf9UrD9lezNvx9JQllCWKcwXzd4uTjwYTRndkaNnW4+ZRoScKYspp/JMfhSWnb6I6hvSfOEobCFCHDkmKWAaA9tujA4N7Yhy1HmoQ4ujaA7BCkZb8RhewZTndIJ6rlAQZaoyYS6SGm8Qcgp3zFXgHlZHWKyvCVObOlXqUBcfNHf9WV7in7lcaePUQnu1JxGvfZvA7Js/LBzrMylNTMZhkylAzoMjU5DFaIC1V7GLNHT7MzY35T12OinABpjpzFLdpYXTfnVUPJCsJN2oFr8NoCGLCssigilt9s8B2OKbieY+VO6YqB2Kl+x1Unrm0TNwTZDlqC6+MXooO42MSNG0cFnsYco5MTwZz3ikYwIJacXsal5HSGeEeB+jYQGW9TLu/Ant9rGuUnXKmbpqIz9JvjAwFnvWg38rUh4w3lFsmrYzAlM/yVzmq9xZAkJhxfBx+xh9JJENakcUHVWydRcJ/M+bqQZckrQALsVfgrFAlkoUeJTISWQa5pUes/jI9VKoEyhHxsxtZit9Zf5lvyB04G7D+yZNsfRTgdDONbAyABrOrKEOGbJoQlqA+dSY2po3QnmAz64HLMM//Jf+Qe5bPJsoNJQghduAqkqWqM2aiTguUgY1bbZXecDRyAdww8+mMknCRBO6x1/lWhQnhNZQmAq17jMQVjFLLMd4pwFTUYwk3+gNrjMkF4la0CAw+jaA5Pqf/mP/ogd45uu+bwtwGQclr4Xk9KSBzbxSrMCUYlpM2muMDTaJtMtbImZKxlkWSppwDh0QR75wIxqze+k4TA8qf9h7+QTSZaZKbkjS2QJlnPC2SRV9QsXz2hWLYTCAvisHvbD+RbsBW2IgRjPM2+oz8bqOpbyhYVpyOLLmx+O7t87vnfPN9GZhdLVcByTPgYstekUFMnWk9IQbInfFeUnVkq0UvaGK0C8OueB5wL+cEau5iRIu/fuPlCys7AkpyBf6EZCoDMw0ywYR9NFB6TIicOIVrLxQJkq7VwvtxxM/RWhgBKzRA1MMm3WNGPYJKVJFmLybgNoX5kd8kH1gYa8wugp5c4/+Qt4YjSrKg9Z8Pz3xvYilg1v8DGJA28hZjgXlO1gPQ0i6naNUsTloDSu0ALqC22WtciIUbyc6LBuJEMeFjhKJVvh0lt730SRyuOU0mMpP5tJKxNUtcJ5fJpDKUmIg++dsbkchpD70wqbvQuGhbNsU+VQExdZjkhdf+R4mYme0bJ6ZsiyTV9GKWLVU5mxh/DL03wMeT46Heu0GlplEbNbqTXSUJNYlMshJydEZ/iQJyqC6b/aOFc+PRlCRzmsdpMYOgNzp9kGgQhX3+wSjbmwt/r/7HFKlGgiFfQanZpbRW1MtOkS/m+j0OoM4tZjaTwsBUzHmD/JeF1vKsL+cxiKWU5VptdgEorRjTbRntNPNTfhjCHmEniIrHVMBwYfnjSsf4JoKci2cEKAiYrOS51YOLaWldSxBxhWJth8Vf+w9M0s0m6eoP4eVe07GIPSxDVExmyn19mYgw7wsTprKK5JH5WKgmyqa1LtXWBvlQFq9q0wvjSjSq/bdDOvq2RpzGXyc7Tr+N/knN3PgkAhpsp4Akxrk0CkKIy5wZKFkrwtOhzWKlQOdES9xTS2FRQXALKoDYlI2r/8x39kT5tA55gl6NSPgcuAO+EVWCWlMIsRsVNU3lqlMcmKEQPj9OktuUCW3DNlEVTvpk05qp8mNspZDnxCnrG52Lsz0GkPpsiS72JlTiPzfi+bVSvgUmqHsQIHZPx4p7Z+Wlph0QMnydmW+LZCljiJgyaApQVZ3m7IUuVBGWUHMUHqZu4nI8vVCnh+MWKWAHAfBFnqRii930gyguRcIUGT2k/YR8lhlUmtciPLgousyWkMB/lJ0YoB4jBAPbklK8YQG4WQ8MM1Ul83j00++rUZB74E9BlZa1newiBmMVAakn52X8WflOpO0MltDwjpHQETYKnqXt7rmnBrNjVMbj0hHlK7Qm9kFQNRgihuio6Gm/W0WJa58BllZnrcPHSKbLK0z5W2+cTQyyKKUH8b6LqjNhiSy+cJkq9gArqHNVgircLgUG14tD0jbQWGUpzFz2Sj2bqV5Gx77gO9rfS0lCHL6fl5JcGCPqhHbe2Jft/NhZDoEaMX0GLkSYLaCPk2plG61GKoKYPumw0pk+FRYdmIzeGbZ8GzAXrK0/m5f/rFIKD5AcZemeAkD5S4ldpgLnaakYlidaoXgupMU6K4lhqe1X6fRtzJsJnVSTM2xMmjtw2NmRlnmhmduc0NWCEOY2G4JYFhIjZDhN79RkFdRLbnAII+50l2Rp7Pw2/u0I2DAWq1IsY4C+PzzVYNtVJuwhYZGsWLyGHpxg5C1tUb9LfCOZKdI+gZTa5+55IWQSuD+G00RpulNtDaBe2JhkKmjZHU5qcXUf/sozkPPn7FM3pvCUm0CXNyzbJkorrlgt3Ikky28yxNnIBf6F+bfJffSDHLBPXtj+VquA+tvCYt0FrolAIVFfiPYTdEUsafXjaUjiasiMi4eSXTGe5HHyb6CVTEFupiuo27VqtKd2UrZSSfWc3sP9fKJwJKZIkuFBSGpx39zsGGLDWwsBNZsvWp+7w+svRDy5ioKivhur3GwmaSZqBbGcFb7qYsow9xsH6oxqCHBIg6iUmXryReERx65Fl/13vgORA5Ysl4JW4DikVyB5b4LsSxVt6Pi43IPm+Rt7sl32OaQs6DzEn9aVI3U5hhhliQbmACSKYBZySkurKFMDF/SYlQMVAlgqoSE6+QZdLVqSuaUMxXUk+7bjf7nkxpYeACWWbL25bMbM8pWc2LD+xTyk8Zn5b1lSH7kGWW2FyfvvfLQZYruZygBoz9fA+ZbsP1TwYTuU95gPJdPhxsbu1W4AVfo9OxWGl0+QYBvuLJ0o3M8IVaxpEKjS39Gm1jkdPKcrjcMsr0FfgkfiyloqTuslcZGYCA6rwmTNsoRQtp9PrBqjZd6dWTas5+WWhtBhOphlNXs5JkruSRuozD0tUFtszNaXwZD3POhjZGjcB4JEzYR757phRglAYDyLJBICW4qi7/CjykOGGun206mytIPFCT0l6tOZpt9DMqMB/ey0+Wugy2crt5zuMeSmmRqEz01pQBf+Nw8gwdOWztCQp7/LIOKOGgjqAyx0ecKmSQDieZ2Aeeg9+6aFIoDVhyD21Gsa47kWXFmvYgSwq+hsI8QKgpXbLgqgdJ4l43HZGAs6QI9Tr0jD8b7RjlKqnQGrblWm0GzJ2hPneuc6GcyHJcX9zhOwnjugLFiHjr+WpHaUW0i6eOIVOTq+Aaj5TTIi7O5QgGObtTFoj1I5tXmHcoNcUhzNkShmMLZJk49sNFlgR0CpeBm+U2TflTsh/lUHoRBlzULr2W7+UGmgmyNCYj04hBTWz6lpCnpm53loZjFCCSigEDB8/mwDL+S2RJYBmoE6t6yeWYMibH1ts3yN7Kg3vh8Lv0ghZBSRkbujC0usaxtDhdGTc4SI6YIaBeJ9+ZrU8cNU/nTAwJ09DcRrPNfgZ13/Vst1JMMTodtbqDaxVkjiVDDy/gpTIg66G5G6YsBBZ8piVJ6DNt6ZdDShoNe5Fl1vlQwGH8w3AZ8RNLQoM7fGi3xucrGDBtGg9XMZrV84kUHYQsqWhmgnxNs5FX01mpf4i9Y0ghFrFXrLAARYmGEMEKBOD4EejT8oUCZ+FLTYgKgaucIt5zlxffNebU/V6LfLNUyHxraaWezgM7Ht/nCHoFOeshnX0TolVUJiFaFvCcHksxUNsCLusvhkhj7GZS2SHwVMSO7fI5Z+qhwQZVGczeYFHtPAGQpCAmwz/WShDQGFV2ysxtXSvM91lPhexls4uuFxriYskQJptBezSoLYtYG002A4ZaW95zJqKQCkeERdPVC5VIZqqzP83HW00VrJElC2mA4HaCM0ScfEsDMPL7uAqRo4cZWVZZYNBS6nJkyT6zqzoDxCap6hkd0xGAImaJ6LQhS8NvuVN9zFLPs9QGbErU/U7XyTicKhhcPv/kyjLcN7dQwLOHkVLNIPRkle3jM1X2y/2fF1NE5gFLe7ce9UHB1/6WyXWrH4hz0i5RQ8GRaL1LISWsyUt78rto17lAyIsL+V36LVdz2bYVrApLrcIQBtLu3r0jBxvpWZ6IWnq3sohxSMFYNpXZk1uOUFNz7CiNuIGvht+FcEDsecJuWlye2L4UtNAoLEUsVAbDl/VJmvMbvdWXC47Uk/BvfJANNaenJ+/evZMn2Amu++7hJ/Q/PAgJYwBYZF00t2Byzd02ZY5hnsreYlQzrXGHjEPYLHopBZiFKY3ZDi03T7q5xztIETWr2aCWRwIot3CXIbRGfRJdSLJLLJmLOrMopsNzTH6TApgy44sugy2aIXENIo74hkrjbEzWPJHa3nLU6PO59nJMVYuczKI1wAfeaFNmqg+pVVdnPK4c6/9qKl+KZ+dTY5bJwqYRzGBxd4P2bepXlB+BchMYSEPnopp9s7G1oSguKI13VaaBE6WktawyNQEEsF2mUpSPAoqMMFCsH0WE8Udrty1ZGDBBPaao2Ug7z5J1hPoobVRj/b/inDQOpLF9kqYU2JGtjL0eRlcljebIemjGOCQwd2ZkbyYh1F9JLfMBtUdZHGKjM5lMSQ4zrf4oXl9gBaeKRqbn/QB03IvbYA/iE9XBm4fydYMlX/l9LTqKYF1mfzJzg0RZpDkruw0q0Ur0mAlJYwSHvWwG1ZTf+z8wvFelbPlbFx0vRjd48EsVnzRNSfDauoL5TAiGKzhmQ+Z/QLVByCRNIIK9ciEu40JwE4KRJag9TDyhcmd/EY2FfTO45l7XoQikGPFZ5zKwS7dnCKPUGJXzG3y4TZJNp5oyW82oQWrlYmCWWvLI61e5C7lOusQx1+NgSIaCS7cON//nPwSyzKpWnL02J0BSUuh4vQ27Q0OgtSJcRO9i0JiYzwDTxJyPyDKkULEY3gxlImFRiy0NgOAx1mUduaFhs75TWpFt5em+5WYlfoQSpcGuh/FK/CtdAJajdtJkQu/GvtLbsQVqcjn4WG7qknRDxCxJe1RefoGQuoVriIqPMvG5+6wNyPKm7+C5qxFc26Wk2A5HG9roTJoekCWZf8tO0ettnBovZHBrZv/l+2fPnr1581rM2bt3bwRTCroUXIeb2UmZNq1IFz0oCQztsEI+p6ZYMCP1l8aTp3tbSqVWHGzMg4Vt4zibSBfmRUDv3bunJ+QL82k7ONnhuIaSJqYEoyjJGjEKj53h22wIaU1YbR5lPYCpmABAJqsNSNe60KDU9MYeFZAqO9ZWPXA9dGeSGRRkY2tzEzLQoF3maIe84Y9m8elhMFJ0t/51zw4iEx0vN0bGcy+Y+ZMTm5rPdqvONyzJyH07n6Huytnk8pfOeTZ2Zd44aihdGW1r/dC1lOEmA80jMZZHz+bsGyqJKq2ehYWYEc7h4kiW10y8g7bZzfKgKi5TJYEEcAVcZmsc9ouMiK+ctrpIant+B8JbPtiqT3huKJWHerY5J8lrorKzjvylCcuUvTZKVXMXtnrotTUyiSGRRdGiS9E4WN5+prcgQ9M4yryJUB15CL+YPzFcGuRRozcTNQtyDuHblKOQ35PTgmKs/TkcRFGF1sNmfwALkklMXaPEplmHQVJ6ehOt1bjq8iSsS8X76c3UbXWfhA8xPQsoAgl2hOTvrAZ3pAZzKqj2lM0F5Fmvpkqaa6BBC0HyWFlbpYf7sgT9sd01JUYACrSRS/S0V+EbJ0rSGdsYwTad0DpSvlmYEULEfcjSIpTHev2zIEs72ySCSSRdhDoRbflehFaTEYIp4yfeCg+twM72w7cy3x+yRNifyBI43e04pR93Reo+Hs/oY8KEIUvE7Yjr3D33e1MaNyD8jiyDGVzsOABZ3rl3V09o+u6QJfbNsLtvX7/55ttvXzx/LnvCzy/OeHa59PRIb8r2ZD4EqhfIEsIpBXHBhqn5IPdwZnFWP8Q++3L32MAZbsShfbi0QiLrmJsYsqQ1gmot3AbMuX60lzwM0exgkc+JGFP08U/e9C3Nc+5BAc8qUPYztyjAh+lZRKgXUufY2Gv06wspk2EitfwMX+nyYuEAxQt7f4wpjggdsqywTucPYWPYZjNUVnvYcHChpgcElc1o0EaFiS3JSo330T+1ZzydylAdKKHd3wfUjNTmrRcvzBFJtau0+1GS7GyCQYA5G5RRngawOCuy+dniLr52u2MI6KAXxV3tod1y5lkZ/fm0Z1NHECWpgKiAU2JuvEsBn8TYzSzgXMSQs+mOT0UKKEwD3UGB3W1NkWWamLH9+fykuZagzBa4TVVpBt04JbaWeSCPENZDOXRCO+W+IchxYFq384uyF3sqsW0e3Ol74lHN0N1hRBz+uUUDk+bgRu8Q1oUwxc4NXzaTGPY96poZoAxqFzJajNhi4FfikRmYfy8z6gI9W04kLYZLAdlssLhVBeb04+IoeSS2SsJcJ2uZmELGzNmV0lS7VUKxTvRM5EXK7EWWeiiAHrR/pD6brtRhJUOADEbp5DWmVL7HZz+yRA1tHjCdjnvF2pnvPGYJZBl7lKS/Zbe4rv7b+gQVvCEIInAcy6AlLO67CVly0Cx+dhCyvHf3+B5ilhBNkP0pY5YqXLpLx66a/+arXzx99gzIUhbEuStcbZqknKqcUaNlp7z/Xqa52YE1NCSMalGohDOEG9x0zkU9wnxz2TQBrKNJnW+cKnUnX1eMAicNpjOozYZVwUouid/nJjLnwdRXZPME6/FdFMaaEqDN60v7Y5aY4pjr1d8aUguNV1hWkCVAD7nkEpYiCtguCeXV3rsPDH3kL3NflS1Z2z+YnoK9ZRtTtwxCzqdG4VjSoCQwnROtWga60RyrLyYMOuA7kaVJTvNHzaRGB2w0UU/vS9yqNhE0KerMt4V45/GNwkB9UVnhtm/SaC3PF/KzPBfihBinBU08Cm9GsaZYhYO2qHCK6vNYNUZx5uSqrYJUyGL9bIOR+/FrZx9GxNFUAzf5jUnHF/XxMWl24J+5UUen+fWBvhRsG2em8+xeim7GTqa8iVbolSOg0ofQOI1R4IwRs3RRyktQcJkthH0Qu5HlLk5lNb9CVDvDV/7eNjmQrdopDqn9xyZR3rF8dm+qXxW0dMWnDyu8ZwHsZup7QFznbsVce7tNcEIeitSjSis8h2EogP9laR/GJNVD2U9Ck5mcFaVaGOsdC8jIjuioDWQvGfZNP5kNhlUkusO250a9ORZfqCBdU/AQvzRkGRSbevvf6n9wj5PiR7P4Fp+HX0eQzsWFnt63POOb4ZNXw2lNqEKkrDflJlLOtTTw050f6J9tze5bTgvB0YrQV7AjJ8qOJzBtpGm0f2M8jPt2KrvqE1iBHB2GUqh36VO65qDHB8Vup42AX5ZLsLSJqa6Gf9B7w4/u35VDgPToabBOxiiQZWjCDiaE1YIjYh3w0E2a5JBWpDtcXb17+/apRCyfPn396hVokzvENUFCXtBgtm/wor2hOafta70OMJdtixYG91Bp+sfeDTvdLCpl2PirjUBsfIqS5Js5xZ2edKYhBM8Vo+ZZjuIbzAEZRogSjlkEO0Dq6OPlFx6zLxg6BpvX5Thti/x2RzEmfF79LmTZEnjo3Gj/XRar2QX4ZW86K9OxaMID+mzzu+gr/kcl5kIe5am9Wwc9xnBu4HA8qp6UjnX8cF7+m+7iyrrV2ikp9ovBS87arWUqmRUtD6JzqrnY5CRLaKrDICEMldfJ4Pd0uq82EY+vydi1SNpAwC3JZVcTmKcRIJYK9ABqy8aUMOawafqtzemaK7Ozhist8peet9WqDnWwFgOwZJnT8UUD5vXNmyQ1JDKDoGRtJR9GfxEPw76hufZ/ZaNJjHlKt9agHdWGeXFu9WakFSrjASKHnRa5fr7YxH7iIa1fRQ2D96k8zYlaP9Jcdcm1njsX+mb0xTTQ0Qkiy/wxZBmne6eBCFaTEv23zfUYVYlJUMjKRCzpMrt2fSzcDI5f80lBUrZwXMta0xNlXzAhv56rz2IDhlvBDsw1JV0oK1nIl811goMxgKkhqGdyFj1tI1tSPWE8e6krxhm6Z2aKsqJ2hobC+lJR6Zokl4IpsgxxMZo1fGSx6MZJ8sQdKbENRAHbOHS6JV/LAT0TcQlkyc5wJxB7GpzNmjC1HXixr9wGaZFjlE/cyHUqZPZPjud79xpiGNtjbBLIRr50hKAefG4wEsxKgmkShr3kvpScR0ENfOqsHD8lcI/I8vbdO1jWJEzhRFeXRmhVZ36oKXY208yzZEg4Ax1d/ZfLFc/PXjx99hwf2bXDELYcbCn/BXLReDZZ2FQJnFHUDs9hZ5BkqMHyziuKEgFKcClMZ4xPAEU+obzx1N4YxCZF0IzueVTO1PQ8TtUytxfXv2UrmXbkpNFPjchd183QFmQ5NUBqJFm/0ei1yui2vXHJcvMMOXOWMbg6M3QBw4pSt65l41ZVb6a2AaPdn9VwvkGQ0ZNQLJK1HYQgSEiM1o1ZmtMs08TmF7Ov3bvqvRq14oAXQ57hUQbIef+jmjzn0xbJIfG6iB+wZfT300MoRQI2nTaQRH28uxDDECcJQNtCEjpMklUml7FBVJXN2wVixpiPWkyzDi0+X+uE1YKNMHNlgqpvdEJP6nfzOQyehEJa+R7+GowttioNhIHp6GBxzkLDfL95FraVTOXRbmVG99ZYV+KtqdqJvcjG3Gyj1SOiM5m6WgTEGN4KIM9yZo9CMtHSXk9d7s4K7kADpop5ePkgMksFtzfs/qykqLoCr2Pwotb1LBfzvIiC3gpJWUK6afxUeELqqGrqtkKYQkayp8sjOHjAwdyiiw5eiWcCWQbdlTDzMguYgwlG5Fnmrhdpd2SpTc5GTT0gMbgCAS7ISpgTuCLCJan2HLOUxzigp7ca10OWNhfHHXoTPFpjlsHKLciS5He7yJXsZvG1v9bLw5GlEGPbugdkCWyWnKuiNCDLW4EsTY4iZvkJkaXc33hxfv7m7dtvv/nmxfMXJyfvZLeMxCqP7wimvStRSzgHHWyC6c4mNfnHF+OgdAf0eIy4FE4yjXROeDazniI+tlfenhSrN0OWO3zAFnxQjdYcWWYmcOaHt+pFhQlD5D1kuf73w33i1uvF1YZpNdyW9zUHC1M9ChCRpVGTw3sJ+eUhWJlDWttsW21ks/fbF2uA1jcGlkVYpp1gopPVk4YCYlbg6QKr1rFqfxXXshr0GMRs80q6QWJglrppq6HAttV2EWw7XAIXfdyQZ5mVcdmuZemB8d4U4HU/QaXut9QFC4FYwMtVYDKPo3Gr+1TKJphkVOagYQyrmE9R+eoMkg1939/EC/46+H5Tmr0DZC53NiwNQxR2zsOu08kmrEiapNVWFtwZL9zU19LhjYWAVZ4lTRHOl1TSbGdJ84nwA+ghKZ/OJfDNHFnaKUgTvi2Q6DxgOI1Z9pXOBpHj1rg+8t9D3e56YFBZNcH2SPs8X0I9wXp4Z7YsCDPrl7ZjK9tJQzTfdc+/WM3uR254dxYCtehslnz5fSuyBGrpkaWBs13Ikh0vJHZ7w3njMfMXQ/cORZYE2uStxPIo5f1I/6oiS8I2n8NPkCVi1/pBzBIRY+EGtqSMEjyJWWIrh8UsOVoxFmfvTt68efPy5ctvvvlGdvAQqcjhPoIscdiQLLrJsM1ilk3lYGZAP6F5A8rZQflo9UPfqzuQpI8tAnI4RdZ9fkYNJcIUkRUt4XawphJyI1R8JiLUT0O3IEu2BZua44X7kKWCp7ojxzkBPaz2gCad5UMXmIsoX8jwuAAlaygvzE3HxLp3ZtcsWXp99Mc7rGdqoHn6Do4HVtPTg4exU/EuKGVO8+JplpGOkfZGl2sIBclexAyNsZsT450kfAyydHeyuwVrXul0ODgKsEL5mJXVyPpi1C1TvFlXSBqSZyAFqeP4PZ7rl26HKXXBA3uRNaSYJcQVZQPH2QqrtdXTmKROfRlahIUpcdDCt2BmkbfECtqoLAARUAiZ3DXUa0lowzFR3qoTw1+75WvlLtU2axr+hN4DkSX9gwy3Hu7m/FHZcObo15EGrQWWscP9yDK58hIbGJkwPNmPLKec5MSG6ebt41eiJ9FtYg/K/M8FUlyNWjZo4KrxJO8EzWPWxSypWe7HrGBrq7PqqUeZntXvrHmXhLN1lItizghf1hCJ/Jd/oLc7djaou99YvuUqK5NoAh9zXiKDiWAdK9dwtBa1mCXLl0+HLOkIYZRsab+nZ7ESVFfDG1XoDVfYC48i4p+/UiSWqcMfVsAEynIGoydZf9qqN5Z8WROjQ15rrj6x2UcnaGSwtx4pg/I0yIEs9QAIvcv18rbGLI/uyt5wW47HENk5oxhhbvk1KTSbm8aDydGMe8N76//VUvjNN5Lo9vbNazlp6NnzZwIuJftf+CoBSwGWcgrVkRxEdUtilr4zmimn6DYTCrVC3cTLFW+aIV5AqD3qYmMgo/CqEwPbg8xZMcJFIDs5IuN4EneKfkg9adP/K+Y2F2QqCqOyMhBtNI2dNtBFuJuujYjNKlhEknoNcdEpp4GHlAq/LX5gj9AR8MQqYocp/6qQNdbeCoXEFjOBNYisE9ZZhbOJxUABK8rR9DAQY6UcER69Uc0Z60bSnZ2Sr4IjSRs6dCpWufFVWysCffcVCWq9p4noMEfM9bMw5WJ9+mNyT4lBLgLuFUbDSKZF65m5SFydDEqZ2fAF1Q+o1+wT+RJaMDcAyS9P+O3glqxMIaYpmI5jyIiLIZYz5vRkvM4OqjsgJA2c6B2x7H79tjFJS9qLac2Xxr93f6xItcpgBP4ugNc4WHueT0qfDEKTIvttUSb4HWbZWnfeeDCojjT4Qivu9E6G1oxvp5HFAJa3yESvsX0FSD12gEdMy+fS53RqVzhM+DSbY38vTUM2C+3losJOTl9H4oK/2fjSD8OESU7poEqQB57HbeTBSWHZ1TpZxMQ3ENraCbRnMur7IFp4Z9fjhYPIiXwhY/DYKQ+yEJCZnCxKmx6bSBndwVjrvr/Shzb4Fnxu4EqUha61RrUEkSVF3MZCLUFhk3M5ZXd5UfCeS5rgLjw9zu3hAtxEvjq718Yy9pkSevhnZSc7TCj1xFbiKbKMZbUOWU4kkEaVaYJkjucRyt8ZWTbLqOVbTYl+DkPjV3QrRiJMKmBuyxQx50ouOi8VQiDEq6vhDwRZ3kNejG2EsjTLhKoNtWurwHZpYC3pisd8Zteld3NfybHwZ2fnz188ff7s2ctXL+WcIdlQIXHKO3fv3tMbd7CrCzFL46fbXxexuJiRkqipEVylav1SjDhRSHS45AYFE7VyHJdj4wL4uhA0yPvMH+crLnWgbYXS9qmPr3SZwVGg6oOy0YDnai60MhwTEYSmTq2zdL7PovM8Vmz1DllzFhWJbWpFNIpPnqrnAHChS2YwUd5BwIxwe7ZCe/m5ayIxQ1J5ZNVAVHSjPY4r1aNVxKrwCKyQOqO/jXLFZjPoa546OQO+M6o2wDNNJtSo8c7JXdUflpmaO3zgFSbMK5GkbJMXrmtaudR7GxlBA3Nkd0bbn9FsFEBDKKa+xUWS1OeA12OduRvT9M68dDAVmDL2rkTjrAB2iipW3ZPJcc/nea4p50049ILEjDlOHZFbrtTaiyFKnZ1dCsIX9sqVlCMz/8zsqJZcEbYyL5PyMEM4LVM+kvp8BRclAjZJ32zE7csMxiD4ONb01UxDupCwqcyhnarMn0ycOXvlNgNzx1z70zu1NdKCGjLvS6JFMQ6psb1SYf6i8WExvPNLWXVYoolin9ol7J3/8yGrklYrCeWaeWebrrnj6GeY9q5q9L/4wwFZqrL1Zo/JWvpCgUnEkZ24W4Az5VnWkXUPFf3RuYHUImbVzmV03ECEtJjxBrL04bmBC7tJuWHTzO4OWXLpk3d8Tz84y+GHiizFMt66cVt28Ny5I75Cuml7d/woIJqBKtkwEL6PECrEpTEYGc2VdbG4+iBXWcrtOq9evvjm61+8ev1a9vFgfUlvcXxw/778y+uDsOxuMYNyrxocABVV35PPezURFrN0bImBmi6OyEtLs4VLVBuy5GLP6IfGMW0dTDt+lEe85ofzNvey+XX7zq1O1NOlAMYrq1XmlfWfy99ym7MdTzm+NWUCtKfYRL4IHs5Aj97IMBkUHb0ZGFqqTwYjyZAVtxHnqmB6kOg3sKE2R1yZHp16JQFyT/PQY7Dma5TVYs43vniZRIn9GgQoymzz+8gGbXZziguNsbPJTMcl8GbCTSwi2PNMfD2nmgYO6enw3+Moim1o0phg99V0ZVTXTKmqZReakFhSZxLBUxHsEZ9TMJezekVgEdIFA63+4Vs4iZkYllhjK+ExS4PxqyXIxsB9IMkNw0oVpqZorkt7sciqjRV8X4bTFhW5EcxfQ8bMn0jMMtag0lIli2dBTEBhnjOUJi7SaDnVIvGm4f7kzbp5Thup1Ww89ybVE5KZ3SW+l8MH8dELLi3yAPSbpmN5APHKdJh3GIrRXGxJNi0SkkIVxZqlCWTyaEURkzdMNqf0ISHL1D1UOCJLedzmxSok/3xAlrCqI7LEwlQ0jDARwwqRwwXR0v955GzP3nAqJENfmm0pU4NLudSmNrIBWfoRkwITuVOYlhcGJ9XWIUvOWXEEa1MI5YgvLv8SkCXQWswFd8UsDVneuXV8VwG5H96kumCAjyaCDqN1ULcV64fKDlTIwxflSlbnlRz3Irc2yhr4N998/eLFc/lTN4Mf3X5w/9HxnTuyDK7b8okseZOkhv1UKQzU45gdDgrnDMiGLNuqKDmwRHNkucoB1NHRE1VijJlGNBfXXtUDUqhXdz+oDLCFkCYwXG9HrW71HFWkptY7b0Yjo09GfDAv508XQZe6FaipZCBIhWUcc8X9OWZmEwlTkSmTgScmg6Izg0MSMwuwpOUmS1Vc7F/qmlbMGwqG8F7ELF2WPIF412p4EJ+hauE0QySqNRabQ9S/aorhlSW+hwyxW/UzPsnfj3apxG5Sc5n6sMesnLnpWhU2QWvYvt78JOocjSYXUka24FE93YmqrJ+QmXyYaPh+aO0MGM0z+jCDqcXZFjSwfRG/8TaOnqtg0xSORVdh8uw9Dbl2yNK/kvKWVTeYx4Xeuh/doa6JtEzkZOpWkjhbp1n3buGZtW81AFlOWoO3n7Jt0ZkFaqPtkimeSYjKG0TFhcbt6VBt1aAsCbmzvHOkY4JCkdSpAp6U4exvEaH9JqqbfCZ63URpz3wnslIfC+UrPtZRqx3Zx/v87gJZFtaWtlzNu1k8byHPSB9dk3pMV3IlVKte80NBbUiaZFoumolrc5N6/Xg6svnmH//hH4KEZtQR5HB5zX4JOwdgE6KwxRkw/KANFU2RZbykfEoqwGVV/RZX9fl1MqnEIlYSMY5QasKqlfr3m0xRbrUUoj4vuzraQvxLHWuwz6X72qvhQTB8CbSJchGNwukZg5E5J7jtSvZl3BNkeYzAoy1J6yU0wZcpsrSxhSOx3BnsnWLMUjI431/JleDPX7z48ssv37x+LcWlHSkhcconnz/xTcZCDhJpwfHwr8CSH2RAhUOygily5rcZ6T6bznH3KCJMFMVorpDKBSXT08KQPkC9IGDRLjQ9qaKQquTRL4SXkTMDOWJncNI0/tJ/dA4ynkOsrn1hNgo+cCIi0DoK6HSVHDZtJsyrmKVyNEwGcnZXqrDruTJlmqLg+0K6l8miSZ/A2/S8FQSMQ4aQqxI4nk1Q2pDneZa0LoH3s7o1Q1kbLai6kEKiW2pv/r3v4JSNnqrJLmIeEp3dxfdmBq28vkWMqyQxgdg40bgXESm+RL0TReNx9MR8udVAlspY7I5kp+RMmehdMe0TiQA9C79eephB1aLrBU84AgofQ02bgqr0ojbDn9YF/NaBFU4S9HFnUvw1DUOBL12L0528Onm2M4wUYEz4NDxq1S7kj1ZH5wOdERxmVlZ3h6h91kh7xTIcrfIBFywKPpfhaW+UtM7tg5tq3ME4XRj3taYm8371tNOTkqNyM42QivDarkwOjIl0cedKQWORKgpqztrPuKLxw/7T9d3btVFg1ptVZLXRn9LlRwtoJolMN5foxggVTiWqUFznEssjrfJqeLpapMeOjdEchSYQTnqshmfZt987aUxJZ04lC07mfaFQ7Wyqm//UkGWXPtjktRl8jVkAkBQXoH84skTIUqwaA8npPMtMdNoJoL0nHFRF14OR4fE9wZFvrVbDR7XF+rjJ0fjtau2y0Barcr4RvvSX3efWQ3yan6hwObMoD39VjImdyikEzuzCBOU2dCMhy+aNxjzLTKRym23CTkiuJriLwA3WHKX3Au6/ffqtwMq3b95IWTm4EkN56/HjR/fvPwjRvX3riNFRQD03lWos32uCwYcbcse6VY72TFVdySkoTRHIo5VhbeWAr/VWoAuhHol3skYat7STjLlzywBI81SpdTRhVAc1mw1Z0l1RlbhhJl4Icm4tLME826y6wNT34gAzT6YBXTXqMweno5GwHOcAgGLpLJiu1Vk9WBmdSaZq9oS3y6AImFm7M/vLHcRY1AzerLc0bvFK9i35qMXFPNP81g7aig/xSR2kIM/drYPKZjpCU2//b3MbNMhGcUDqgmygEgVZAn2QyBTt5rKQ3l4hgyFXzZq7bW3iBR6I7gjGeTWPRtf6ea5/k3H7LeMAGHl/3rLWtJWZ8uWF2lUZQq1xRErICuz3Mg0+JFBlW3yt73NLoNGEWODsWjTrmNVEBpfbCDYIM4a4lKvusrRGwTdnDTSnIjSyIMaREpYKZDkeV8M5FibJw1R9b16mk6P2g4ODxS3kYJi0N1PE+T1lhBTSa7sUzvrFOr07ITkwyU25kcses9Ay+hZMsF5y1jFg8IGh4QjU8CNhC06MzLIvY8GKDIwxzdzPOHOUDWPCZDS9DRvWZiTdPowi0LhR0TjlxSk33pBeEN6NMUwUvBD5nkrOpS6pZPh4vEcna5bH3lVAYemyoEiRpaHzVHscKqE4Jtg5QZY0przREz8NWeq9LCFaU2RJHnNXh44xrtyQGghlQicPRJbWjdGpHIQsda+Ab0Ht4pogroQVTYGTSFwfWSpHc+XmMYIJOiKQofdHN2/cPb51JDHLpp+RbZllPTPfR1b36FxdIWnGoL1eiX5xIXftvPv5lz9/+vSp7sISjIjhePDw4aPHj49s/w1XwHkUvq2Gk+lqEm4pspSB1Rsg0xRTl+v0NeNR/p3vjk86aYdOQOVlR8fFqcS3pV+3j+/KAUi3bh9jTz1ti8l99zqMjisf9oaTYPm/mpeIozCCqRclNsWjO7QHyXZlEJObMxUeKFi5jVUufDk1MNU2WzRpi7lElGA29X8J8Ao9zWivkGVYhdIxiN8EEywAaseU9mc34Ywv5GTL8R2Gm0LIi2V3JLrDU+9CCbZlxyunXDqnzMaFtNPqKbI034mirXqTSC8fapKcldurYa6VwVYgS+a7U1pVheGGmU4UXEKkRHbRu/dIPB7vDYfepjvsEzoE8ZOUf2CtUKXmGpdDW7+gNvWfNCQFJGWogLEwHiahi8oYIuIbDeMMTXGECEKd+42gCt5QnamTRjz29xE2pUnv4hXXTUvyZu/7plNjwZ5VmeKp8SI3PPWBWa9zlZeZVQMQj1wK2KCJ9XQ4iGl5Z3GpL78w5+gmqPIjQUyIro2UUzUqZutvpawMhOtnKbKeC1A2tGOGLC0jDhQBk8QkET2fDroRnzb95GIxvtN3cyyz0LzKfyo7eBI98zzL3HMosUt5U5+M6q3THaUYWXeUNmkY6gmhBed0c2XAtoYso2LdH+GGY0SWEFd8wDxHlrrWiYcWs8RqqYEJlg8RCRcS6iRf8WBktWRwjBWJBkDtxKm3T3m3+EciS6HdUhGxTJfpAU9MFlunDHz0BgIFSl58KFEa8tYvxA83IEsxGRI0vHN0c4YsO+tTkaV3Sxd5sexAz42Y5cuXr7/++mu5GZwSIJIl78p28Cc/+tHxHTnCUg8KtU+66IjCIiW1NkeWgK0NScqSfYcdRxPZPemMKZGleoX3F5fn7y4vzhXaHt87kp+jO3LF5G5kmUNrtJVC89S0+YYedJS2lb/W8gAZWW8Tb+rQxlaMebBRq5ljzoYsS8hhCmiVwUoShLXoibBtbhuz1KU3ljHLObLMCK+0iy8qJbv+WiVIpeBxM4FSr1ln9LUsUzZkObcbffmOqMTqDHbJVQghOK2CmGbt/fTeRWuMFSVBsqEqwZ3GtByfQKTItIxTcXrBYFoxmPptaziLA+8NH3qcohslV3IJP3K3RjSwe9B3Z8Jpn0JsXHzMU3Q7aYYADlW62eSF+JmlStvDi4U0Q6XDrdYRFlKNcmD30XIZkDVOZ4awLRs550ty5QZmCF+KvCYYTWBnbydp4XScz90BN96zxrmFghjPP46uTMbwH10mUQlXX5YkXVpw4Krm1z6NUakBG8Hars8EGinSz3E5K6oxkBczB3zRRsNVkuXbJCP+TBVJVzRyBA/IFDL2l0UYwyRnl/ZtgVwLEi1h2cYOMNP+zNJy4A6e4jhyPWnKJK20vPPsaGr5XhrQa2ZS2FepfGu3mJ0PyLMk00QN/5nv4HGechYOhFTGTZ9GQjdrtF0cOK3aytop1hrHBB5TG9zqgUUmpTaSMNPyWK+n1q3K3BvSxoCy00SifGVzd5cjq8qIJz7LEaZUTzUlqTlHQyCcJy1o+7k8/sS+lPxRi9yepPIhonVK2h7XaiyTPmpPXITh0b8hlh8kZnnnWHYtMc+StYiScLd7n4vnpIVxRs9UDuQOPWH+5fmlXAj+zTffvnzxAvUc4aiFm48+e/TgwcN79+9pckNCluOiM/S6DVd36ji/WLp6CAS/hTKSO3SdkCD7j/b7pnhHOfxCc3I14nr7SI5AQsySb6dRyJwtBsIVG9qifOCCC823GfsUFGG/qFrVj67NjrdNDSD7cfiB6Z53Cd/MFnw7JdiP0Rj2sCkPBd+yV1YZAnPkt/Q5q+TXgVPsOwjIQzD+Xop0HY7SYdmwstEep4nLFNzQ7EwJmJbvSs7SYlX3co2QT35sAU2NGN1JM3NWhA9NFkyXNQvIpYNEtRhTdo1WRbxsaqLjrfFDc/vJ/uwXl90jY9+uYihs3wv5b0sBKcg1N9yy6/wpVTIqdzOJroVHC/6aZvaSBpeyDNfpOXn4SMw3E9NmgNAiFtGjCQTu0Et1fmC+9i+0I9kPraT6s+xgwKyb6G/3UeOHrqPfKO1qkB2H648+q1mljSOsYWjDJ0q1YTRUE1DRLuMMGIAwgzykjTFMs7rtpAKBCjT3Wt4Ms2lJatHsnlbhig0jRrW1ljMXmy2YrZO4+0jiYMXc2bFyWm2eX0Zn7obC2gJMn5iOvKGtyFwZ6PQHjcH4SX3K3VvlZWZDHdUpfclx4F1oSAkNJNZKrznbABcyURN7aIZsgiuLyhBhgSbuDadIqkv9Z3+gO3jacKLlWOwIhMTx8Ow0On/9ny6/aqKCbAN3UdKCIueGNfkc/zJlAkS4tOkcBRLIiCUSLFm8ffKfVZfT2oRt89QX5SQTf1nNQ6soLRjlOm/PXakQkWKNabrMjUwdnQiCVfvfuDqLWYIjo8hF/C++azzxRzht/MaVsOoukSUMB1yU3I7Dk1nm8SXmlJheyUtyFOYNMa/n5+evXrx+9vTZ6zevBbBx56lsBpc18IePH8kBlpyG8l8zSYvIwxafPdG0LH8QxqKq2aLrWY5yD5AOgVh8WQ7EreWyat/nJ+xQZ5oWFgCc1M7gGYO40I6OAq8unnuhPT3mDITSIojY4sQ4EqEJ4badAXO+5acKtopYmUOeWUnKzP46DytxYJX0sKYp86XGHAPIscnicKIjne04jPhWWtf58oTW64fLaUxLNDTiVYT2tRs2jq4cb1CgUm5LMg95BaZ2cX7ewMSy7CNp+v2qI9kzhntb5jMQmUyMXRVW6iNn8/CSMAQ2nTbsNKcy1Z7d+oIL4qsIGSez31DzMA50dS4MxXEsDg2VYzaCzGCU1uE2s6qee+batRZGoHCEoghH0jaMeAmZQsth3x0nLtQmFJsoCiLtCBE1k1jVy/KXmZPvG8trNWWukuzeVEDUqZl29AM/VbKVBBa1spHVNTr4bNjhDnIslGWl2i6ym4iEmk9tyPLWx6VFyQxEJIhqk64F1oGq0mhlMq3TrWk53jqNvZqqpu4Ynfji5h///h9kgaDJI7Ls1YmqwbfBGS2sWRWGLPFIFQj/cfF3IwrfiuxJhtxMXyKsokFLHiK1A1nWobMmWjAAGUiyjh0jUfbHHoYspQ8twl8PxuMU1sKWLm3FFaUuaMmm/y0WOUeWxKfheMBkR9thN8D892Ig7x5JiqHoashpIEtRyGm8BqiR6708G/b92dnZybt3T799+kYub9Td3Lck3VLilI8ePbp37+7RnTsKVdEB3xNC1dyQcrTQz+ljqHfjU2clwU/MxsyCKkU82laClroDvVntNEssDi2pJ8L8bCwbHWUK/Xw6PaGjNmoxPVgqvb1nyBKSKZYsPrFmRKQ/ndkewj/0xdyxvTcPS6RKp/bCX541vhcxOT7aSHkmYIUJYaa8vrlJbtUAxefGd0Cs3Z1BElmuySxe8tFhCGEsm+xmSCoMmZLgNlQtIWSOApnjWpkhRJ18Yv9iini1hgzTZpfx6MWABQ4In6EFu6r3qcBKGBibcDX06FKO8mApAR+fIu0QLFfoKDIZYFSDmKUyXU5JndYXQKHzjFWw/CQ1ra7JKAYSk9U0WPqiylPYTHca/sWEjJQUUMQwZShkxsP97JpQZCyj5NBrDCZgdTJanETGN9qEMHG5SmxyEBkANRqR0T58wq62b5alhpcXDBiRJX0fmKYJ+tQvCNrUbVpDmPZtp2YTUvRj2CEK+8IZXYcLZM9oNZUzZMmjX6ql8lJZGksLjZ5d0LLXXKqPIMvfp+qGJkyRJXE9mEoLGNf0qTHkajgFlciywalkLFvQkhNTWFVCCp1BClrBEUTd+K7H2huFuwbWI/hRoaExYgmr4dMiyy46VIMc3yGyVF+kvEPM8kh28EgeKIVdGuXVOMqNBbKk+BJWyi07ss/mzRu5wfH1uzdvZV8McZVc3fjkyZPPHj+mo+OKBse3IeyPQJbzAU2BAYDuPnFIT+yDeUZPVdSALPVgI5xaNYnSdnftNKXxwBAQnWYL0VwE7IPJmyOPmN65BO83NJiGYCpZbUfwYZF/WZS8/JE4OFH55mF2+pp5/2aN0l5vKH8oxsiuhROqsflWJtcO42U2BxoRL9ZJ4JqHO7+BnAXqSX40redwauzVpEhAwhRzV5TGjCKnIs24dnfOlLk8Or4EVkxZdM3xgB6mnTpb3tL++dBn/9cs6toXbqm/qycN6Z63V/OwHeKeX/Fz0nbFLMW0cDckOU9S22DBacVJam6SdTCQz90Aa5MFhMEdlTdfzjDL2OGwQJ1S2FZ8jEtWiBWyHFWSTywLc4Ay8JgTPSSyHOF/nqtUUr2zra+gOWnVxFw03LrL3CztjEKPifBMY5bwkjqO8ovMMYjAoIRDPp7bv241PFpa0bM6piqXb5q1mugvn6djGSoFwTt/lTuWsplMXFooXkycO0krvU6zjCABAw5kSRTIUCOtu6421vg//+RER+GbgjgHl3yaJAG4wE7QIDqRniF1pYw7J46Mycm6pq6Gb49ZglQjWxVFm8dJHAo6QsCKrCdkmaVPz8jhp4CbZcyynbhRZLh1DmbHBBz0pIXakHvg6YkrHdK7EMWtNWDoJGbJ1XBoB7wSFqwNmidkWQyQZZTrWsA7fF6/fnN2dnpxeibF5F05t/LxZ5/Jdh25FjxGLNXg/do1tdvjGOZfOzcgjSphHJDiRZIAhaH3IPckhjo1KDRvNCjUKcuz1L8McjYlybTSIrstZpm81tBUziOfNFUilvxFMpy7vutgLTV+wifznTkqlkDw+O2WkViM5OQx4feOOof+ednFF7muFURKY9FkgaxvDM/1J8KXdW7gS8CwLIHr1XCdypkVSRh5GhPL3cBUvJHJzVaYN+HjyJLYxXSc5c34aWP4yuwhnRlM0KSTB5/VTyoY3so5G4w3gtClm9/B5M70oZIMXoP6g0JEE3PaBLBJi+hcJKXsFoQRWWJMYsjMRlWMB19Yma+EqTy1UEi0i4hKnw3D8o6SSl2KJmaR55ZC13VpSLImI0DlhLujfffybT+H+mveW1Z95q2busUz3YVo4GQ1E5gy38zy7oFZS928rcFosRi9AA5FkbuL7UIQRjG5h6SbOi3iyFCBmV1cqcYqTrlEqCvD6oeLOZ0me1MbDZ7Nbeb+dp3h0c9kmWyoukq2IkvaMkVsdp2mQRn8RwSthbWoEDIwFm+njWOx2mPIkKwsN2RptVcIONqLmPcA7UJfGWTwzejynOs4hyHLHJPTXsxXw/ciy8B5YDnDb/w10eOeoNMg9iiTbdfdZCRakaWll3fIMq3CUVejzghYvnnzRpDl6empKNXF2bkUuHf33mM5XQjJmrz5nfmyE7VZOe3dFmHnt4Ym6STRrkpRFtg6NQGcphzyZ/y0GQ+rYWaVnV4U6uiGHWeyFBkdE/uCnHFjY2ueku1nDTqyvCWJobEIbhJhs6NdcK32CoAisIhRw9dNJXsuzMxG1MDqRsatuHnN4b0O+rCmVnmWmZI6Zv6XYZ+BHyrPexiucpOTWFy6kMvmqC85ZsQEWkPB3siYn4hmoqEN6PvmK+IVU4G6Gk6KELMksrTRf48V3tkRAW4qNw+heJFAxvSdioMJKF3gVj51TyOpBoxGdNGYuBtZauV0daORXzRcrIivhtMadCrZVaA2cDpSCrUd4heMNk9DgvvrtQpM5R1qIVQR3lHSJmIj/V5krU6FepX/sApg2cgmc+pgothSIZj38aildn9Nj2nl0aH8+2RkFlamC5DPdWeK5GZYWV9feCtCZNlmIE5QSslinfg+reP9e10I0+Pziv9Z5XHOQXoHS1M3skStcsdzrxcM0S3V2Urgd300bLxjDq7Go6x8heZT8zxFooVy2oSFLe2Rpe6T0hw6IHq6vXA8asQ8JEZDxmCZ60xYmZhAY1CjllGv1P9mZCmtRtRtQkAVMapzbOtq5ctum9Zo1uuc+9hiltuQZdrGnwkSNgSCzD5+P7JE0MoUhUmmjef5hKM4UAbSHjHLjCyp5xrGS/v/WTnrxB3MV7IKfnpy+vbd2/OzM/lToM/Z6dnx0fGjRw/lI1vFtTOoJidiT0zDdR7NtZzS5D3X9smHotk2jTCxCm/qe8l7asbVcEN7biEsAOlGaoIs1Zw2ow9jafNT87WDXqm1wogycClv8H5LnX+lAFVChyu7t2Ru5mAY2E5sssXpjHBXMgtb12SxGgugtkUEVtZny7t5xXx/PQXp7IDae5FlWoIokD0hSx1czLUhj0T2pBD/t182bp4gK1Rt5wCh1xq2+sHPEWxY1nMHp1kBB8UspQNz5ldJ2D8oi2Hu4jwH1WPuBzVDzfbNzRL4i9XwbBinNGbVMPvZRkdtbdYy/12d2ljbFFmS/JjNVg7YbLmjQValc2fjW9r4SS8WJ9nsmPO0TjED2ABigr95lk4kQOl1aQQp9pDUHjS4PXwZe7UjZrlv0pgrI3hizFK8nSBL+VaApvBYMKbcaEwzHmxd7xD6pccsg8M62cyT3CwVnuWFxIbEqNXotOcRs2ze0GVjG7JkjkFEGxuyJI5sh5r4tNg3VmHLmDefkWWCpxuRpR7R7ZJaoW2VMHY7n39ubf1KIcsMK6U7XAmeI0s+x9xDRETv4NFTh47svE3YSynAg4dwYBIRjn1Y7aXozZlO0U7kf4hWUqMuzs/vP3hw//59udOGAE9jpXqo52Te3NnTHdBkaq/naSwxB0FGPOfrQgVG2TVF+p7ISe2u9kUO2zDADA+n+/KA6wYOerVDOEdlMyMbqgX/MWbSNHiBtmhx2eVJHB0M2ujvS2SkctZYkTQsWfYhRNfFnRYTevoUdMEmh66V01Hd9RBjuM/3LyrYYgGzQF4Dak9bbkmJaakBa94+0yBrTG4NBxjLQkhgwA7g13DeZDjtqIjN87kGVn3mrkt7cayVL+B0TW+UNL6ltbVJV/KdSX52yOTeXkO2DpaKhmMcvZjr2V3VgCxjpDrzNaJJF/t24I6XQfIVIX5b91BAPvQ9lvCaqLYymPKjFjrR+KYZu4YgU8wyG8Clel0XWWauQtIbsiSltv6zE1mqMVwj/wUcayzYhXhmgnOQNHL2r6qUAANDmESWwCFmxKluKzi+EuQVPYethq9q0TFpoDdmshVZCtVpOwrVGvsKgvnEB44t5sxvwhAGYXxUhf7mH//e73msSKn08EpsUU4zErVhLkf8DaXzbCyG25KVxYfbI5vY09Pa/yF0jFnqnTC805bHANh0kMiyKRjtqLHF7qLBS56IyAqij2Xi3h2064Ui/cXCDj4D+3C7CW/4aby0C2yBYPugcAM9vc1KHscRiNHEkmS98Yd/6/IwkKWYMiBLOWdIr7eBV6GSSDwfR1oqR3kUOs63+iB/SKhSDhU6PZHPO8GVujlOkKhsrj7Wqxrv3bt/586xqBPGLsb9Vhd0obZ3idsmCCq3E43HCwX1sJ8AipPnmPGawHRvJgvLgBGQtraLCnMr04myIfMWUgqCcRhXOt+Opn6YcIexA2MxFNYX+ofaff+LhM3XyciI8TM7UBEK04pCFkLBFpnnk8rNIVaptmq7Zg1ZxmgMdB4MDZYIoBGaPUomfy86hSQkta3yQNq7MjPW73+mIx+jTQOKf2ClPdRjlu4QZJlu4oxIkOtKwEl9wNxrCoOZCyBLYx1UY/wcujc8D27Jg0yMXbn/TUy8BrJs4bCkCBskI3QT7HI+DS+ukWVI1oS5hi2SCPfd1ynJakiMzfqfhlCTJHdi7NVU07kY2xV6L5GtmfnBJCoZwB5ZmiMY45QkC501u1dsRPuj8V7LdofjuDkaVnZBEvRvtLfKs4UxHSQNmkoa4xXTXlTO58Wia8Nedon3csS6nApktkf+o8cd+afcX7o4fm66c4hIIGxayRqanY4O4+D2LzkOQwgOLppHKegzG07y312jd8Weer9u/vE//D0DMP4fWkggIjvwhoUNRFJcDGMSgPQZJDYAqCTLe+S4ax3eUUNOcjah+HVWaxJpY8gtHaQhr33LIZhT47U8LWgfskQfW8gwI8vUkJC3B1matBo4KwalCXEKhHS9iDKBT+WX2HLP94TDRJYCC1X1HA7IgMmiNhL7dE+UTSsBMM8vLuSAocuLy3cnmlspv0hhzSY5EmB5LBftyH8Ekyq3sePERDbB+kJnbBTgbKQZkTnSkMDqOFjyaB6/5IQlZLT9Xpjvpg2gLSWSTqXCHgbbQx9aDFKRZbjP7C9NIz2I1+rfcA5lxQdz0lYLpsscqbBu2S9WSJglrcD64GoH62PE6ykHbRSmSHc9j1+Pwlxt84QtR4JXuGyFaAsqnSFLSssuITFzNymSX+sqcSdKeJDmGwcBS3pNElCI720OZwXdVGpvp65dAIh1P9MOqP9alV2fhtwcDKbZt8DiydqEvhtkT/ZNS3XAUg8Z8u0sC3mzt2Y7eGC7HR90Yjll0VIf1HeN/N8i6rtV1XiuOlnoHJFlqYeHh3QUudMfWiyLS41mLV+q8K+AquZaPN/KmTfsR+tawcL4hkMprVQ4PiUgk5XPLM+FFVlGRCDLzAZkyTGgz8saWRwWg3RappwMHQi1EclKUqJ21NN5wCaMyRSAgfZNl8fTkCWdPE/hxnZ8W8NrQIfzcrd62CG+B1kutKDoAJGkBtf9GLB4y7d0NGQZxOAKSotXdQKWrW0JdCdxzvdARszSuubgcoEshZVzZNlZecOFehrODCRtQJb0HGRzQ5bOdc2zvHMk++F5GgTbMGR5Sy49B64UuK46K7Bdz608PTuVxMp3JyeSWSKFFU3etv/J5Y28/UhjlgkF5n0M2RxwpmWNbghgXBtZkgPJ7CfmVxM/RuBUf6pwUGJ71AjVQFE9eyLjyN2WmkFzzAPxz1h6m+9fTbN3ORHajS3IUsqtYP3UFfVHOFivuoMdoq9bErYqYzYgy2Q0D0KWJZBgkdl+VFbBhq7c/nYHr8karo9+TJo2IcuZrH2Xz5aY4LtstNb9cSBpTue0Tk4MAlswPLwDxNPOCId2Av0SYmjtIvRkkrNhwrNkt60SDtL+MXXmOGL+fXoQZWl5DnPNZI2GUlUpbS5pDOmRX0GWc1WbI8seiBnHAeo3T3LKetGCsQVZlphlawaHhMxalfJp2uOWtxRtkjOf60mPdEUT7xZYKfLZDjbBSLB+RnGkWoq9Ba5aWBJWKXV2hTjbggmrtZilR4mU00B6OOsmwodBgSNLbLXZjSyne6hBloKlTgO0Y9jp2OEIL9wQbbwo+YAchR495HBXTqFITXbIsq1pIrFP+i29e39LF4snmrwNWXKQFAdO7w0/BFlqN2OAdP1aP5JnKfFJGYaCLHENj6yGX72/lJu7GbMUkHlxfiGplQIuz87Oz+XG7Rtyxc7RvXty47Z+NC8zHWyU1x+w1F6YwD8Jqkb+TMdClW2R/FrTJltDZZlvhSzT2Oy06f0YbkSWHQY1WwQdy0yI56G3ORC7hbDVHXrTrLjlNHtxWiFzG0YxFgGcBoyZBzMT+8Wi/QqCTaqgyVkgy6RWeeF1eXTzot08uCvmj1LaP1kEaIP5uyV/y6AHezIAjnOvYkKl7kMtvoGbmD6tUrV2N/0x4Oxj3l3JQn4elK8aWp0OuKXyVZmxLdV6uvLIVd2JPGgl+MnbzK2e8m7LeEv0zJGlQdXiD3d3dK62e/dZ76x0sUK9F61qr+fxl8Xg1sCtM422NlNItrjbHwZmBa9xlPDY0+VRTQum5Fn0Ukozc/JttPkmxhWYncUsO4OfkWW/qAV2IRzKQ05s94t5qJQnBDbaB1k1CKzUMGrnJXE8VuMLv81luhDDzX/yD38PnpLO0nAdYmSyF6Sgih2r4cjl60eOscjZGAFvWajS9AqAWZKNDdVleeJqeLaYo19nJ0uZMU5TwE0ouRyY1NOowFJYED6tQ4HJBRol8NyBcckK66QS70mg2cEvkOUUxulDjhAoI6L/IGvWx5ITeQuhdWtOFdoOS5fNOYoshRg5EF0hpSyBn53J3nCJDh8f33nw8IEcXRkOTN6fHqNDZNmKOasE1k5GdghsGCukDtxmPn5KniW+hkUu9iTxRBnQVULLzoe73eqUgPAKUBtd8RklOQ5v62oIeN2p2YqM6XZdbXWgDOdcLpBcZU7S9Xl5LTDNA1nW/8tHlpkf+1MC1lHCvWCFdkOjTZ0LP5T5U9laPBzFo9EZy1guzJwc5tMPqIyBftiFaKpUTh0NP50YNZVzVhKTzK7MypWWwXKz0BVeDcRBCruFgEPGoTAHfGqTxmxPki8vZWimNOGLmyU9t8cWwSrzUSHdRE7E7ei1ofLphNFjXGpTkDQDh3/H/8dDjVD5YgfPilEVHyS5GlAFa5g6+L5XWT5n0kjyrcISHutjljZMiPlNFgeWyBKVGypt1IFx8xnq9GnGVqszK7KUZl+VG1+duJ7vAfeegnC7MKky26CTdSezzV1KvzqXV8MTF+arLNGRDDrJxfZClorKywmyJEzioTMFqxHdJP8NxAOFiQzKHC/09bOMDECZLfJS0yzuyB08MPAMlUbP9yLLBI9cfqZ6M0OW0L3m2YkpSXDZwZOBVEKWEfUhviG4bMhSK2ur4Z3R3+FgSD4LgOFirBBNRjCVFH44uiXgUsKqGlklS/EWj6IU6yVL3lwQF0gp+91k7448EVgpnuPuvbuyDVzyKvmS7jTXixKNe2jBOCh7wxt7E1clyXPK45RHrKffS5vyuuw9z8iydbz672iVRpr1V3eiDOjatcGa5Vn2cCFghAsuq2KaFBoqS+EcUynAk9vGD0mJYlEAJB0QyhuNmw09hqSTk5ah461bu4mZhWkQoAn1hyLLRZe2uJbS+oaYZS6f5zDFmqdCK8wxqljPh5s3VEavLkUpeDVAuMrp+O3tLAUpjC+00mrKxPS/4xIyDHY7ECQEG5a8LciabEBBVmG8+RymTvz2Mi0XWBWeKuOgtk2Gu3qij/HKiktjnVOV/JiHu3fsTghr5y6bzadG3k4HIU/pMfEYhIl5GmRRRK/pE1kP5BO2BQ97Fz9HQ3tlttC4Wj/JyTB5EFflc6WtfFpXqUkpDSWF7oAJc+QHZDNb+hiQ5W4ZXiW4r2b1OZVQ0/f8UxiSIF7eFpLL5B08mVHdZWwmD+SBeahs9QpzUv2FmY3I7njaRH2KZrb6Q7pcIJsgcSoeRQNFZMR885/8/u/zTXXaejgozxFk7LBEpjxuZhU2sdYIJ065MahoTSqkWswHPFewxFKYZxn7tVKckmhWP0GqEJEDqvtdiL6Q9owTO6Lj7CTFhGcY2ekwaR2u1D8iS3xN6xIDDH4iQzTtkmvjNsQsuy5kzKodB6rXgKVWqsMqCFGOc5XzJnWoPsiuG36nLFW140Zw/ciBQvL7hTzFdYgf7t69IyeiS4IlydMcTM1y1Y6jUZ1UKPoHt8br47jiM8Yayc+mqx9uSPt6Tpikg969i+3q9sk9FR6H9Vg7lRAjjdcWQ1j/2CQGPVq1KoAv9SdXOSpVMQSma56e0gzNAbBS+TYU3+FfQ27RmkpZkBQCWyDEBFmC5WtkudzDvoP1B3yVObwfghdW5BWlxLQtAGslGxrbv7wUqZa0kFZmlVqwjHFY/2H/7TQTPtork1pAd+FCExKyVGXCR2vp1km876vKsxsrEhsWuTr2vWUyiNmlgHlCGJ4o2TqYyDAENuWh09TbfQmajHHDnGrDhrkDxHAoukIhRJzZ8qhB5tkt0ZXE2EXwsLQ3HbiwNu4He1CIt6jP5g0jerTEj7PQ3g4urXcTNlUtQGo1UUxt5PI5uWUKhrJ9gz+dEUt5GT9AlkAzSR/xiA66e2OZKVSjcm0/eImnJqS1QJk53SjbqI3IsmNFxwtlTuLBFmZmiW3lF0fvQykrx/Jf1WdRhXN5RZZkN2AJsaUgSr0pUf4XYI6DFRBP/tRomCytaoXmpKgtQbFeEYmaaWrjxFEcdMPQW0OW8q7sDYcOa3FY1ICO2myXwqIEu5iwPP+dqHo8Wt0bntCkHWSEagSzzWubIUsyJAvuQciyMzRdR1QrWB3YpjdnSvKkeCNZEJfTXIEmb8sebztv6AYA5bn+X0DlxblsEufKOLl6//69O3d0HRw0c6OP9LQFa0UGtPtgqaydJ/4lEDOLyWHkGg902HmwkW45nwwNzcA+ZNks2hiDLJYiJ6zNzFE8W/ld5Ue6DyML8/RdX8CB4ymHol0HWa5Qwvg80a8DStrcpkLjQDqfh/VM9RjLp1SGOu9kYRnlrmRnB4Z6sprs3wxX5hJJxUo2cFh8t24j03aAMDc4SUT35VnuZs5awDAiFpTCvN9Rl79iMcuoATorhM1D9Tb0dQa/o/XMhFWxVZndneoo6QpHnSUKhfmySSkleMF2KzNHGf1QhAvXRquI75bM8XRD6lJbJW8BRVWuMVxHmylz/R2mZoeTCsGg4iYMbvXh3WYPc8/Divbs+KjV8FaZLo05N0tw90BkWc6KaQOa9oanaTFDXqOugVGLdG1sAShY0GsZkZKh9LGBvPMmkbBlBbxpblpIpNYXvrkdKHZpmDtlPRoVMNxt7VpJLWhzjwKX04L2Qq3WKuyeRf29VsrWuzmJ3MHzBwHa/OJGgzACVOC3QuBVuIg9hVMKSS6BBRFP22FqASsVv0gxdcCoxQymv6b41PVYhxIXk7Nafa18/J3VFHZY9bbBk/X2eswNkS0PA2eZMqPCt51F79Q9T0oMOhPjAguroXHYbfIZ6xpokj3hDNR+x6glQxyXBcuCOFIsHVleCOexDUeAm5SXi6mICHHJjoZhJF6oH1kHV3+sg6gA9Oi2nFspe3Y0Lq03dF0KtoQJ1o+NShobCs8OaxjjvhJEdiczFmyhICaDArFQhiNianvb+gil1hQiY3VUt1rqXNzzugrXUf91Kmgnx2pT+rtPeY2JcCsYp5V1w4tJPok7rVM4Cp7sUgnU//aHhpLhNcUwuSvXNiCOGTiDvoPzO0K8ZL7HBVwAsynP0l4cWl51KmgAtUBvfVrGqHd+u03YsGUvJCjbkFam7OAJhnchN17aSSmzHY7W8eybRl9tjlp1AdLYpHlp0YonaOVbB4szoAGoHxEMHXXdB2rjTI2wD+KX8QlJgDFSsQjVkD+y7Wq0+EybT0ab1tEjtEylZB3W7CtY/L1yCvYci1ShQcYLrcqld2MzMcTmqNz/awpRFi9dm1Q9NGuI2kdvnRs15hc6MFCcD2eXzPFLcs+XxvqJPldda1/h1L+xGFSWqr3L5yZhIFnjJ+eAhSdam8YUYtjNtK4lKNakv8LCxRbzVj0wi31Wy/E26I4myZaALHwZdrI8t9mCa6CUQSJUa23KNG4ytk+C7KUj6XnQ3DZl09Cshm6WdaWMsiaNHc6VYs+6Ls8FbKZZq9HM/GhMVhhhayzRooFLSr+z8OY//b3fz+FAJ0iWRHmZC9dMqSS6VghwY2vfWHsFkMIOHpvzDRJPCwXmysotnGgt0xRYMZnN48MpWna9g0uhhH6axhjv6rk6TZfSsLGSEVnmhGteYNiwnUshp6TjVpUScsmhODIKPoFATf9KyDK3UlrMK+N11q689SY0lBz7d+QSKjn+U2Di/Qc35QBL3YCuW3CIKbnjJCAmK+E4yoDyWnCyS8pIYeRAcLVdn+dGs9hlW8bn8QSdTs4xYVOWGXf4DikHMKX4SEV+XCYGujG5R5Yx6M1eG1riUPTHAbP2gPKddaYMd33RirjF3rEa3lKnqCHdmdHM1i1TWMJs+foHCXMM2REh4V7DFFlqADuaaG3ZcCRvPXFFU2SpzfbgEi0Un5OQZVNDNSzQ7RSLCiCks9LZJ2lTjvQ0EztHlslna9h78LVFVlPLaoPizwWi2hE5Y/dm/WhMy5qghi+BRhMt2Hefx8F+eZ0AyGZFQuR6eqATNuwKpnchjN0T4+jIfP6RokfTsdv5sEjRYujLRYVJend2qdVlTSS1Cg9IiS1DhZ2PiIkwyoLPVH87avM1b/mrve+imRmomj8uxGRBjYbMOK6B6cjnxcnhGljIpknZZdxayEK6RWJvxzsypuXVyM+YYw7UqyhuJU/9EhM4nNTrbHsb3wZk2fVd/iw5lOMclNKSDqjsciJbl1NAIZfJdiOvhhfmLLJWY+XQ5Lv1vc/1zLW17ruwq9nxRcJWcq3mTU2ypgBZUnfcWXJyV93NH+tqOCS2ZpgBi2gwjMFD/2C7iKTQXerODOJOjUTekAMUEZVUe1l2lE9sinqe5gyCeoCaUpyDQWsL8OMLfwQrKD8a+tUBN7eH4IHL4lHrHuc3qFSnuOhP14URWeKydfvoq2l4PxJZRu/Md4LhSCO4KchSThg6vqcpjK4VgiZ14w7xomBMWQuXPySxUs5Clwh0MKt5MplgKW/1Jqtp4Bk8Nw4UJa/MlK8IyQghWT+Zgt+VjxNJSFMMvFbZGByNkMoMflHle9Hh04kJVnJK9kYli6/ENvn4MzwEQsb6jpwYyiQPRi6rHE46W7COaHg6an4aeQLvLD61nuSKJCB1ofdfiAdAftk/InTva4M7CNZ1LyeQtAAtpTlDk5gQAuZ4o63mOkdvzFml/5e8yVVg2C24puomZLm6QjPGuV+1mbh+9GL2nNPemSQnpvnEXRrCwROmEUTA/AjbzVRSn1GjDHZmSG4mw+uyJOcX4U6Viw9T9q3I0TzKPj+29qODlkbVIsKNgOWUy1mldyDUzHNrCsYGAk9zlD7hxtRSOXNnJqLwEhPRuRrsfTdW0vvRWb1ZaSZa0rL+HGZ010RiFAOA2OkrKc2pdHBuqMXcNQ06BNrKWzu6G3VmuWxQRA3VDJrXOlv9sD6UnvhfWHs8Z8zQKs3anImcz3iyVFYCpuoZdol97Ow/NT2TI+VrPl0bzKCtki/mIgWeYQ/NEoJnZCOsTWtL409dvCUhy/qVvBr1J21CYIY8jk/XQf3zn8rtjgBQ7MeYztick1YoNKJSwZHarpIsvlYvmyb7DLn2uogmTL7z5EAekjh23Uh2lvIVlocBLhrSlrs6xVnsAb9NE894J1nD9W73zeoJyAR0RCKEQXbGlz2yTF1jzdkWqGokqJ27UBkbps6DEYM502oVxd8+xvL3hSzuy6q2XB1+66YAScmlZMYkQ5XykYVwHF95/tlnnz18+EiXy3WhWT9tLGSruN7CI7C9wWsbyjSFtU7lQFFNUyeulKmY9h74z2Al7DKP3W+Kkn6TRnwTT3EhlVGGbhNqyZUtJpgm+tNmu1hSUXsOewQv9dhZVzAK/OARkeex0zrHtzjhX3fu6zTMmKOCGJJZyW1rhYHvawEwNmElMlG6hyPym9KFzGM21oz1FFky2DMEfEvLtNdWBjCpIssyKAOYw6xw7SITeFrmG9Bo2GH125Bl3i5ms8oFsFE2rr6a44yEcnI0ReQI4q/895wK5FfYSgzypluNIkjRYdg741FDh9hrl1IJbx90GKrMVRYM7fMxONgrTDBVql0PhyC31r2YEFrThjpXyLI8V7fUuAX7gxlikNR1JJi2t4Myajmykvu4WMwtbNgCqtoLtTRVCAYbS7UMdvST2D1DsYpZ7shTnNb4XSPLYtAXG2LaaK6QZXj2kF1XRvP4BVj2aC9Jy2rKk2bLC3gtQ5W01YyIDSzdh+h4cigN/wABTc1OyAU3pBMJQLiTNjMeGf2VYnDKKOUQU3+Pd3u5Gwy+Cl7RIP1baSymwVvMkF3NXayGk/Ut55LWsLpM1qllpGOIiykfNWSnZrDbPdcJKB02upb8APik/+ALqk1AH/5OZKn1M/UypqVljTK5qdVOnSH+b9FN+HUBa8pZACCCIIT4dJO8PsEASRfkv9mgJHSY9hgFVqYbN2vQ3Hx6y4S74RLOMdlJwu7ER34n1+YIpFQ0KYWO5LiUW/I7du0ompQzht6+fStXgwu7JFL56OGjzz//XM79IZNpp/LeLN0Se+M2Gor1BEASTQEscDD7MGFOfCcRUnlbUjfDLwqCBRvl9CM0KnSWzVq+T1yV4cpmVDaAxiX3EwHTO2lKYuDfNB7qUOksCPE4ly50kH9q32wuEyX4nDIPqvG2/I24io2Dj0ZbHOeTqXfP9JhyyWwlDWc+iICd0JmBAk6FHREeK/2yrjVpb+E9zEQxYaLe9hyDqpk7D72G8kLyUVzbgnUjEfEJhqB9lPQ5Q7ZHWCwqiIwzCpYxJgSyTTNAmlcOmPIhVZL9ep6fXMGqmmKmecv0ticlWE/LBZPTZSgFQfpaiub82PLZGvz2Ukd9ZVKQzrrJKGnSJhAQaJ0RUsYW+EDf9rHIR5as6Jiu57s7iYFo7mG+7amgfJ3rMT6QNAKcW7jSiZz5I3AD82HvOHvO77NtSyazOh0KrL1Q0GS0uwtbe1AnR8FLYJghhjwZqN4pZGzsJt8qam4p1Ek9G5Qx2c71qMBQPdzImMliR02amCREjmnhediyW/s3DtsMeTFGRlLqflkV5FtsG0Kta2FKgfv67rIilicMmJ7QzoaiuWy7go02ew+8MpM68o2AmyGu6KAVb+2Y/W9iZESQELeIIWJm9dFlN0etchVmtBz2qlg7/YLzxlAW+RXLuYoCEMUkGAz68vsa9zEbxa2kreH2m4SQaGNwkQ/cnNaH1bPENHpen74Z3/Gn2SajwB+Y8YXf8B76cXwlAmzfshNkP4lzau2/soPn92mvu2ilW5bQHBMwADydZ7snQFDOjVGDyVWWzbKYUwL53MvDoSAD0KHeoimzKd/aLgWdFlydH9bfoyn+nl1L3rErSlaJCt/Z8BORJXMr6fhZW2RbCo1TZNnVnAXdswfVRSrZDjTRl+iQvUEb0576KrP1WofdNpRoVFL+ECr19EoNVb558+bp06cvXr6QO8EfPHjwm7/5m0+ePJFrG2WxO3OJYy01wUzguCJGGhNvTVZM+tQphjlmVTn91IajGUl144rDhTjovzCS4qZap+8j0QDsVc+bnE3jm6qiR8BJ2cDiZBANLFAlwEICQrwDW9AsF82zaY9DSBRM4eyESHWKGfW6ig7ELM+BK/KpUBs80Q85UEJ3IM26W717a7CwIllVzGLhjybIklIXQmZNc9S1fHPfUMPSvYznTMXoAGlTYNpGNfQJGookJugR8M3oaQ0igfKvnqjqC9zhKhDZG6Lp5OEoEBxtSTh28o0b/DPyn/rk20Sh8lCtpa+BLtoYRj8njVTefXgP6wLu22G5NHRF8vwd+G2T4NjoYct5LJPHUP/WWGMMFxOE9J/ij+dhSh++bpMt1BMNtbVCeJta58CC+oDvEmRr33XVQc2f/NkCNkqqS3t93dwfEIT12ESIYlx65ErTk1QydBP1rTy9j/OqmojW31X0OgOarCN47itqjnRiWmvDSFeFoQI2Ah9CU9BtHVlQGEBf/7xidmKTTFQCcxd65Zww+z1uZIT5C34pB8IuwWBnIvG70shYEqyFEWr1owTHelThblQSo4zzNtYgIKCiBefmuZg2ULSiGEBSDzzAp/488FXL6Wy9dWeB91NFltI1iLg2EOplCoHa4qlODKumKCUxwD5qNoAjaFbOc3+nBS/YNf5LN8QhUAPCcDoFiYrW7Gey4GH3CCvNaHc2nvwzo66FQMWkULItrCtrQebYzX/2B3/IRdLONwB7qEVJz7EJ3BIpHd7B/2ODKnrIuH3qV5PR0AUgBmSwI7b14YOe360neBvmCvr4wNaNAC35FbmDhUWEnyrx5dzKOLRW3A32ho+fbKWQwdiMXf49XrSxwd+ZadPnyoyEH1nGO2oNFb/rf4QLj2rBaa1LNoELC07OTl6fvD29vBDWyZK33LHz4sXLZ8+eSuTy888/++t//b/86U9/Km3JV2oLmiGykLFJEVhHWeWeLSnJGGRi1GTtEsNvYyHaJGsluoCs0mk2DiJvcUNoCcWD4tQSG3AuZwI91qrqI/gLFRo+kLGUTe0FQDYXeG1ymQ2okmyKCjszeBTGVrrWEMILq0071khq3si62NOagyV63pa/qtIPbGni16kfhKShiFQrpSn1GDVaPVb7CNZNBpU7sF3q5gtrW5fKajnrZnPNGmB0wGbYc0chjgGMuMxJZyDdZzQmuq9pGxeSE3z/wYPGzCb01YfJQhMuX238UKI4mF5pTYw2KA8DKHKsJfsRdnJTzBJ9Uls3yt70CW0sJbz9W7cFaMySiRa0kINgy7NYn1F2c2B9tyKpRlS7hTO6/MhgbF3ATRYuJWbVYEPraZLEopjVJuxhjKqSUiuBFbn/AgsgJF/9sHGJFsH+oRiZkCl73ABC0kzG+b1WrG8FCasBTZajhLVcgdTK4P+sKYtfDGLfz6QnTaapB/iY8eEugMYyrF1ltfV63ZwgaAIqiMkpem2syUCj2MuyEh1I37OczY0RhMKd0Nd024aFaN30b2/O6NT5kTbDPYsws1b9QkVGQowh2X6mVcc8mM1GZb1OIxHOEedv9NClcd4HIJvsZvayyQNycZU0czf4ApqZJFVO0ug1glgdMZkMSKAkxy1ghbq3DJLmI6tQCwyRDwNlVffrqhao7/av1DDiy2wM8S70DEzpUK/WNPo7qqSxdTK6HQcm7CDZ//wP/4i1h9+N9tQKev/ZnKXM1Z00RJYx2EkA2q+oqI0DfZuaWv3NkCVdaV38gh2BYeJHehW80OWtwOzJQJSYJXIo+UkHvxQaaXf5L3MryQF+xu6MwCK7E5aPSjBHNzb2kmRA2lgcvj9zoHlYygeZAUmT44Jk9Vv2gcs94BKtlM+LFy+eP3sufvrR40carTw+Flgpi92yfSea1pOicOGO+PKLS/HoailkN7kUEFgpJfX+HjivCBga5wsnhIAsc5yZQOskkYvomTykrGvzUR49sI8OW3A41MCEhYyZBUv4LFxU4zl9k7IJ2Cmm8q4ttB0xOq3pGHRSnUEn7T06op4S2DIPpfy+3ImScAbaNWmcmt3dkta+baEk8DbOpFA6G0xt2oZCwW+biELVqFv6PTrsvS5J8zooHEQOLyJkDPn22gF0O7G8eLMEfuCYYFs05RRZwZLv27YKNvvNpVl8yHiLy0JEGvHuFRgSzxIVfVfiMxxhnf41dZ3sY7yEBqvX/9kzV3+SVj8WUKTM2KqLlOhzxv2ljoFNDtsgQvIdyObAMOsI5eLE23rJ/+hYNnVLl4ioetoAddKVEMkqONF32ciAXCHxW2lSSigzovtZ/QPVtec5vDczwGzAZrDT1uNhTOR4E4SSVIfIsjXMClmgCGycWP6uLRt3l/kYLCRT2IcPUZvP2GCYzNObC0iLZpx1JNlm1DdEPWgrkWx9GtFda5pujJbY4+ZOVg3Dok1HJUG5MsvsgjgFyZm6fUPSrrAUK1AJnYqO0mdlplU7MAMo1VZg4cwpd+aTS+MQoyyIS6/4cOhYBiX0Kc2eDAaqG+jUDViELAY2aXCJNTEOIqqDNFOgLau7Fdhnowq7Yuwa2NISTC372gP8Kj+0wBxV7py+FKA/cAeFqOZsBr+BkTzDJ72xS8whr70W1NeH8UqV3/wXf/SHQNMScQqjQ3FsDhgcxhOoCbMd1VayDOb61oWikCX6AY/NehUaqfqoY+F6ONQnvLt3xxAl4wcIohLxBD+a5U0IMrO6cO524+kYjeACBoWbOFZW6fi7PiKVC2vTsbsqWDDGXtZeNy5ZX9orJs9uBx3H2KQfDhUzSrAdioWNO3qw6MuXL1+/fi33g8vfAijl4h1BllLczrlkJubVlQilnGqpE1Bs+5H/yWOdJKdrSJRIOxlAEihxTCaQRJx5zu3MXMf02ZhAUoQj5F8KCkN0Lh5gZrKhPv+D0yWTFUbkrIxV7vygTZMHbhXVn43bMTrTM62wCM+oZOkdApSWJlHzU6NgdCcnVODb3sTQufJUo0wGoBh6hI/1semLgUCEMIalg9QFVqFAjeGMDvk5xdRZzOe1ReoFYdf46bQj6SZkQSGwmRgYDa1AouULztsaCN5UE2GXMnz48Pb0RKiRK+/lxAOunRltjAPabL7V6nMblcZgWszr825CtmX/unXuJro0ebvFj5iZ+JS4YmKOE4AzawtvUEqyTAkvYTEBK36koYoo7JWHbNXYVmTJ1VUnvkmRVdWsY5k0Rmc7OWzMhDR2KRPGJ9oni5ioWSjWO41Sz9Y5k130vF/uOZNDK8iR+d76aeCpgksKIkq5TqTJZz/QWaWUla6GaECFUVd7lBlZlqA0bAd3VWjGr6/soSD67mT4CLEKwIE2Mcz0BN320GGAGnzADrgObQqLgzz6oxddjmle+1Sb4zxr6QTeAzIKXVfxosZZh2Hwe441YONSlgSwzevUtsQXxhTHZubvfdVb2jX5jM4ELKbRpDhae3BPPhkDqUVnBnrbe9o+LZZX2Tx4qBaJTtjJEBGLyrcawbm4lIHgQTril0lEfiWIyOo/JXO0JE1rS1cKMzlo0REv2CZ44VDwlT+H4AEVF2vT0RA2M1AixvzDzX/+R3ZSeso4gaw3nAdtSMgSv2v9hsASdMi9SzkyPqIVWarXhJhYQgnopxqaWNg2XSofMCiWU5jpWduayDRra8UOQZa65BZuRl0gbOTCp3SsJ6lJXKqhKVSVVoxg54AJNPxLcMRmH8IFGmlji5gDlQA9aUiORscKo2wMl4+iTj87nb8I8+7cuSOCLuUVaQJvkql+Nr7WjGOetHoqA5My5W/6WkGWwg0iSxss+UIumbQkLZ0saMJCmzAAg84chgVinWHdqkHRlwP/8FHonWitZm5p8tOJSR4oyeeiz89wSd3vDcQMidqKc2j1cPqVWYpqWszWI7g3Sis7YvAI+brSsr5iOY7NU8pvPHWLrTBeFbki+lD/noxHTE8jxIX4nBYVWbMXfIX3g0xYZh+RrHhs6VvIqBY6dOn8xoc7SB+mWIrp67J+52LS3J7hdmJvRPLKG5y9cd4fYtBM0KLjuaRuiuLAgdeWXNK1Es5vNmlppmaKLGMBN0tFulucaukktThlvVauPS8piXU5oil4Ut6mHT4nSdbSjJJhNYshkKX0UknMGjpow0CzttD1MijsY/HHTR3KuI4G3CCRS7g3p5ogv5fdqEnFyqp6Cf9whq96E5Y5hkC7o4zqp7hAPDLAxEIOXDy4HjOBAHBtLLji4G+RX1xO4MirTtv/lEoJOirsKwjBJASrSU3TASVMK8sYILBjWzIo2nkHnk1abvnkschQzDqis+NmX0G+Fd+gH7HOwJRTPOtXNYNdNoGhqaqTtCpMa+nqhY5t6jkeVSa7GnYgQvpcKaD+FZ8drY/AsSMIprha/FJiiFC4P+BuMJ8+8Z1FHkMSMjWCCVka3mMBwI+y+OYoUcdN5jP/7A9+n1GiRDTxgwkuWWp/mgqo4AayHOXeJR7fmFtpDKAo828iDzZBpuURLDFLxrQRFcPwiGa5ZdTt6b0lMg3Ls6idyLKzUFKlbm0BXkvrSq0XY4QmOMZ+edFq4GgCmt00lc7Spo/QHVZSBJHM5AQcPbZVAeWMiY4YFLlYR+7sRvKlIkvGNAEgL8k0YeDx8R2pWYrp/y4vYXz0/KHoBfePCyV6YU9FlroHHK1PbvGWfFkdRJUolmGFoz7xOXtBCYR7I0NW+mPsasOw77fCvTIu5U0jJilt9+K8nXycWPGFc6WNOiHJ2UCslDytXRZhaDDdRt2kAre7kKWBLGfARdtH4rnGySBTsRM5u2Y+pHBxmKhm2sqMI43cxGqOmfolLKJx0YFvr04bzsy/RBxcIushb6abQrumfRnUyLyta33WVD4tlTN4JcYlsO+NTnpnIGa2QkSWRFy8KLgHOTt2KbW9xTISIsharXZjbQ543+L+oPTJlnCU4QAN+/Qmvk9TxymyzAPtcIdjm1qfLBqAZfPJiVqLGXdwVpMvbXEhq8eFZXiwlNYcTXQpS6ldjmXpa/tXw7Nf79IDmAKr/aLlTOyCnRST3c+jGPujw29KkdcW0N4Y0Yi+oxmzmZ1SYvMCAsYgBrsp3Kc7W7xRY5S6Y9X1zCFjG4ekSFTyubr0UaNiN5Nk5rfsSq5BlsbTptnwFEiB3DKyWZYMQJXgTtG/TbY9ta6rlUljZ2qVrGbqGonPc5X4fUpD7ux0c/2KITZIHqFI9XCNi9rWkGWkP7hSFJRinLdQb2y6oFAPQKtFNJs+qyD98e//Q+AAOA+LMFEO213P+BtC6VCnjDdkuzdwcElqtz34FwUCWUYlGoG8JdMd1QUj30AJXoam2SIpT9BERhbWFEwH0OFiZA1ZxtE5AgKSJoyr4dpOBRbBxLbrwru5dyPwRyLLbFfLWO5DlizMRW692fHinJNI+ZdL4VyR0dEFXmSWm6+GyyZyXMaD6BSmufqRQ47kieBPjqDFLAEu8wETOC/ANtTTvfFYBIrbuK5tqmrjzYSMTohW+LIrNvkTfDA1SDYBdgqzBVdROqqJk99kfYYz0v2t/ciSMMs/i/IueeaxknpijJTshCx1lVTNgCPFpHF9D33O5zuLsa5sKybuoKB6DvN1gz/D1Wh0gSzzUmSLXmCGRiFUgduCLPNE8eYRDIPOjqQSEVENp2sH9GJS2fznBsH0N59wmTgs0dkEktI+cdGHkLuktupig8n8BYLEVZZiYT11QRkTr5gEZgC0YFoW33wSHrx18fG0WkYJNYtQZjEjGmV46qf3qxPbCiOfRjC0KYsyS8a/MTPJeGiHFJHRI1WUOqt2jSwLP/2PgOmd6Q4lirciPD9ly86Ype0Cro5Gu0JxoZzJr9A2tUTWuj7V/4VdQpy3wDgVhizNg7UMfkmdttiEJT5tB+41epqkQh2v7QjzxaVbw4SKzapHcAq04jo+Y6AhG/Msh3kpJcATnLfIdodozf6H0OZ6yE81A27Mm/HBLo6J/IyRmn2i30akQdkKr1HDSgH5PCuCxHGcn0sKo8IdJzf1hNdVL04hQJliupj3Mn8hAjdO9twDSo917q4fjosZPbxlorCj43Ke5T/0mCW8kjkPi9xafcAi+rstZ1MH3PGrLE9cIx1f42OoCqaS6qWcRsq9TbHcdPrmdG1UQ5TUDffl8rtAIr6l+1Qk2naMRVvE4OShICdZ8xV8FIhTL/3Myulx2X6QYKy5zpu9YC4WA9eBoWynYti6DCRjSJn/NUfVjHIVvKxUU/cQ4INyqc5YwKXu0tHN43zdU1W0d4occVxRJF/CHrVxlG+jyxZTRAHrY14KSfqTl+FGZJl7gcXztoWC0rX7E55pTzn/2oV5V/GRscV+zdag97a+Gqy8yKv99cpzdKoM7vzGFBnLNjSBLBGsdKXXIJFzs7qoogFYUgM2UaGxr5Jb791Ds1etmkxwRpzF6KSRzehzdW8er941kUajXhs7DkXmlGlg0SL8K1yI2xxSwAMS2C2MMg+B+BGGVccqMSe0tc1eTKkdUVlpJMwHp3LHWa1W1Cq2fgaCiFiB12A9a5M0yZLNjE1tZXry79rqIgm40dkkYRK7ysIfxsqxU9GMrAVgIDuoY2lfJaSY3jRPVtQQMgmHZvV4VmFpUXuH/ZKSwCOnXMgERBZtZIKtmT+MnaBpeR6vlQCwuiT7Kj+f2tskk5RP4xUuUmmjEr0AEhpdOMM5LlwxGXYMyi80RRk/QXZyrf6ussaZk2fLSZ17HNCFuKhKlgs9HfrENw8rjJKGJ51kJmeWHUfDp5OAbh++8YiAtTiLB6hDGbSgG6kqlkV+pn+sRj8XLjZwRoByJM0St+zg3FsnC7RiMZp+ABS+orPgooH/9I7W17lq/1Ea0TscOaU6bgcUwniF01+AeIlZ/h4MnMU7ULlOIYjkwnbUmKWi4IacNFDeA3AqsLyFWIOm9xCWQFF2IUs2GrBSisfFA0oM5nu8vFAakCcCncR8vHnzSvClFJaQxp1bd6ScAM17cqn2g/vInEV8jo43ffi8PLH7zVsGYZdN0pX/5MiSk9fcCnrt5sPDVKMOYLCbnGVwGcgypJC4ko4T81oLz+TIYmZORpmmmStkaTZRbRDPsjZ5AhhKjtR+DwO2mDf1HT3ILmwpbCKOdijTNY9ntU49jkB7Ml1OQvfL0Yx7yRvXLvFK9h85ZomVLMg53JjTs5jBI/hmMUuYnYYs88QpZDFT24Mkb6p7HhwpACh7mVloSgcieZV6uXBDlr5q3LvA3hK56uTE/+gLXVGPLHEqXpg08gZyAjsJPNmgEiU8GcAsUSn1rd+V3JiTjSe0mJ+KLLXjfYaZcmqeqGpwuFLVMXaU4CGnyECeabFzYEq5ciZNFNWFtMFNAHsxh6nE0AX2jO14PtJPh6fGX4ClmP2jW2/evpE7I9QZeW6P/K67nGefvAFljSbnaDuXL3fu+RCo8GT1CJVRir2zGVkmR7ANWc4DvYiym04QERhj5RwUrj+Qa6r+CP+79HUc4pbN7R/GPvkpm+WL4whlndxsmOJu3GWYZsuVjjAvBEPaonWrRBObRC1sxLR3iWfL3u9FgeTzsn58QS88BZ3Td3tkmcMNAIP8NEGzGLmlpqSvNiBLLianyPduSVCbyjxLJ8PCnhE3DItJc5mj9Hygxm6mMqrMA7Jk/ozddeMxS90IEpEwGHTpQWYlkSXnIu/1sEWNw8nG5zfv3gqafP3mzcvXr969eycIU946lkjl0fHd4zuPHz+WWw0fP/rsvsDLB/ex/qt+HV4fV5l9kD0ompIslx6aAqRJwO5M2xVbya465DogUb7xcxGz/FTIEqgxrkky8Qquxkp3kNq5RiF4BFilTJl6av1jglceRL676P52e5W99v639kI3I8kNDY0IHKhVvqWGTEcxMSWTUkt1eyf3V57PiIk5okoYYLpmemSDVbLZshdbNMTpLD7J6q1YTH0fmQ4ANDGaK0uaa1hxoIVxtK+50YYsfW2u9/SLdrMati7SZysz01oP1gcRJMIHX/Fsf2W6JYYT39dTjoCuAJ1mmWqMGYyKtmZU78vHd6vsrTbaNyBV21rVnzBBm2+omc8qHE3P8BLYhi+U5oQms7fIh3caqxGKdDXk79BGiIC6q8hBzPG/7pBOHGGBUyw+BLLUPYuaSZ5MMeQqJ6paMrHhsHlccwvDnSHCxmr8m5ZQlQxAM0AP6GRSGOvmbI4hoxyNcz40lWzoSlkmDtQ1O1HM0e+lSJic0kz9QgGgnMV5rgVl6kHUzqu8gLC4obFEatIEsiJRJZQLICmgWxa1inNJnc22aAnIXKSAvOaAr4n3/iIFNa7Uea89VKuxiGvueLf7Kv9pRxA0QWg9LW/lsHmWFggljaGlKWIlu3BmkC4+UFX953/4B6ko58k2I1cDHFMuOhbQRtfLb1WqFnvDUTJNPTnXnyFLXewe/JbnuyCyoqE1wZR6to4AyucvXgigfPHm1dXlh/PLi3cnb+Wr4yMxoB/khMfbekHMzTtHGrP8yY9+JPjy88eCL+8+fPDg6PgYNxmqv1LBBZe4sVS9gn30nAZchX7I1AZMJLt+MMgSWBxyEePNXzwinaWEYcseBI9bo1hDNk9zg1VnaSyf0OoKwCRRnfy6H4zllyio22tcdWRPFenrOvTQsYQvPwZZNrZbXKYMAb41R2VjnTo+51ryzQUzLri2Yn13cE8wA0Z7j9WeZtGAaZQxSGPazeYhFcgqbVHd1bweqebjYYcYpWV4w36JDqoZ0INLBagZnAQttKoN24C8Il6YLGuVe5AljGcmde45hmXrPdI/z51I85A+IrKKQi0WwWf1w/c0I5+DpA1ZJjZp5i6RlDqf3qvn40S0KuOL8Qo7Cpxt+5AlEvevTk7fSfRBbLkgS7qrYLtZJDB5FijajyyHvECre4osw3uiUEOWDp5sWkizmJGlchiM6FbDwcSCLNk3oKUWJM4aOLFvoVzq9ptasWt7kaVUWPTvUyNLoSHAZ2VgAXNjzHJlB0Yc9lcUWWI3GeL3cDrVNUBGGitWyBLqiRVNWz6hDSx2Mln4zFttWmKWjofK8ovhxgSVOFp5R47PApvVHk1ktoZmp4nkfNaGjSAwI27lQwHUiquxAap8//7i/eW3z5794tunr968keWN4zsSjHwsG6C/+eYXP/7Jjx49evj8+fOT01MJZz589PDy/OL92cX7i7N7t28/evTgs4cP/9pf++0Hdx/cv/9QtjvflAsPJfnGdourFgkeVTnGGT28ZZtY03qdTGbu49i7GDNlrsFlQ66s0yos4CzBrGE1vBEwA0nw327R6pSUCIFTDrC2Lfxxe1YQg6SFDvk1p7rS0u75uEen+M6ZF4sAxsjGaaN5CpsLJPaV9/Z44kXHtr+19MzEF0PMchHd2cjgvth2OveWhKjsweB7K+nom6OlOicpr0Qgdu7p93NpNQuKPWdUQOo1s+6QQWI15w62FBGPZepr2GYWUZTKkPbXyj4UiaUBrLsG4UfnqO7WIjkyl87dp+zZERPp991M3JL+BR8wzmpQMSPoi28jKhwGjYyyUUiUQZ2bNEaBaW6lmTV0NujnLgHZ3yU3k0mqucQvJfOSI6h178w09eFryi3n9LKVXsInGjPEKalW5AnXaJNT32j3yCUXUw/hVmo6vz63n9OYZQ0BrNR2h+TsfSWH4vJxIttTDy1+Ge7YwffepqcFuoejBGavWjveoHxluHnYXkKWW31nywI6zLqhamT19EgHtWH5fOjmbq54W7xuaXfzhToT8bp2i37v/KjAAj9Qr7ETrFwnW4S5nmlw85/83v+4wAQ0wm6Iy8TUYpaBLLu5e7GheRrr0UH2UtWVescOYi1JOaJHbaep2y05pvHq7bu3ciX2V99+c3b1/v7jRz/6yU9/9OSnghGfPv3mf//TP/2v/qv/k0Ql//W//tdnF5c//e2/9uMf/+Ts3cmrZ0/fvXx5efr24vxEjr/7yWePf/TFT3785Meff/75nfsPbt08lvAlCDBkSTZJ6zLBzSwDacXSRQdH0xAvyi/sBPvKklGefsXrgb3j5xMiS5hRlww7UJqzGD8FPZnGdBieEcLVoj2yx3GbQ6zMnKnLPBRZquot8E91887LfWipUyt4tD0AK7+yYk4OWZWtALv1+FrfTjteaoIK76t7f5H9JWobK7O1rif58kTwNCVfJWEATPvmNqaAUHLT9M74Bm20y+wCFVkn69i9K8YJqTXt6IwdvF11ttn4+vLHIMt9Q/zpvv/BIkufZjOyIshSjsfgQp5s8WwxkcOQ5Xsuao2wewIbODFI9ZsAfEJkuZibfSpkSYE/SFb2lv8kyFJIatFxz+KNpnfTMH7LJxyd6bfzWGa+erGE6xbIchlLmCNL3JP8scgStkUqsUzLNJTXQJY46tiX6Q9Clrf/u7/7dxgsHIwgPBJYz81BWdr4lR40QwSYRLGrJ//J30sBm9Ghbncnbvnlv7L1R9M4BFZ+9c23X379i4v3t+4//vw3fvuv/Wf/+V//zd/4rTt37r5590YWxx8+fCA0fPXNLx4++uy3/4v/449++p/duXv/+OiuLHWLiMi5OpKZ+fbNG1kZuZBt/zdv3bv3QC/f1o5d3r55lCdSeh3i8XGsILPXSw8x4GaWT4LbkGVhxSdClqMJaEx2B+AJ2jitCbN5pMCaI7dRjqQor9Hq2WljYqv4tFTub73dz4oDx/UisQfB/JCQ5RqvNX04zEhvs+imma6ee17aUGwPz3eqwDaSWym2ZdsD04k/eXba8s8V1dliRqxq2C8LiZ3Tw5lctjBY5lEjBhTCf7sPnJmvBEFUOc/fgixNrRbcWSHLqZqo/VlkdXwX0rVrQN2k9EZeI4bYsVNBp/xFHzFyI2oY2d51thXITlKf+h5TDWbq1RY4QsS2GeCGa43ZMPyRqGgv9sMNbgaxnGa20tYAm9EfvcHKyrCkvZunv9bNVRx34T5Ahy0P9hZyEXrIo8Yu0MLnkcqjsEM+u8Eda54MWXqUeGgGMpdf1cYwMz+Ra9c11EbA1SGL1vXIztTm5iBH5acTh66bMfq1sytWhZiZ+/PhUH3hD6WJANf8tQuYVYollMaBED+VHQI6ZZjHtiYmZ9c4ZoODqXUIVWdzEgXFcrS9MrY6VO0Ko3g6UbfrL4HNhcgW2Mfmb/2oJjNit3cS0xoZTKO5EVvd12qfv3r5869+8fW3Ty8/3Hz8xReff/Hj+w8/k8wZyQLRneB37ty7d+fs5FTuNpT2ZYH87vE9iUfevXPv8y9+9OizLx49+dHjJz85vv/w4sat1+9Ovn369C+/+vnz59+enZ7IIY83Lt4zn5Jki1jreRU+lYnubOnUljL73fAn9RUcPY6YWtiwxQOe20/YD7jEDptyGNX7Y3uH1ffr0hs5kC0Gg0M5GnGAPcm2tth4/YPEmFLsyNwnIMInAQZ9JqEvmXby/qqDqAo+KBl7I8gbufYDKxY40nFRS8nqKOVYfDK1HfjAodEJgBzQ62ZvO7cIHHFY6NXmRN6d1cOrHeRNVtV9P9Lz3Q3N9lE4qOQSwe2rxSHdvnL2/a+C6lYaFWCm5MiN/WQxotHQ1lEqdrDj9t//23+L4HbKYsNYbAZ/GKFMWIGYM1OfmJ2mm/8dzcdcXiNNMKmeZDvKud4CL0/PL7786mvJrbx5dOfR50/uPXz8+PMn9x8+vHv3vp6aILv/3rx6/vzpF08+l4WPZ8+fffbk8/v3Hj3U44buQ5tlSUTOB9erOiST9ez8TI5vFOh4enpydOvowb37YnqO5dhLBEbYNYlZMttSDEGGmJk/U6cShY1X5AImHRYRSaGagRUtOG+DOqKcaewmSUqmsDkwuGm1s7CwONUPLgAyg/Np29THmubgumx1spiEZSJXWcPzi2MwBiWRvFE/u0S/m7QthDZqmMsbJXkWo+oo2fsn7z8cPwXepD8Wxfe20wpItNk6Ne3CMFRxTsTI1R2tbrQ+mb3ziF9tA7Ej++QxskUu32cdYtxiUlnmogYKUJX/HZS3hSnfUB8G11nqUSLiHl1c113GYhAUo0hqMmNibXrWt7YSfsibd5wyvIpB5vOZctd+qTHLHPCzqCQSVNkRX7kyckNHd4hcHv0DpN9Cohz3NPRDRLAbiPjT22XUXIckL3p6Md7sKwf9nosb0PCRZzQN4z1X6KL+OMBBTXCc4olawoNoS2nJj6LRFu5VEC1ibXoRscw0Uxr1niId/45M7hRnYFHD/SupXula6C8J2PhZ0dMIy7q+UKJpN3cQsJLDadc6tS2S4ydGdG2tGTCJWYJduGy32jSIhMGDTmKbwaJKOOtzMJOVZXmgTE0/TatMpyBF2YXVQbWqW7tBwp5Dqsq8PNBrzv2sh64ZS6gpVJjtM3vE1yzsKfhPTqmUxetXr988f/Na9Pvuw4cPP3vy4OHjRw8/k6jkqWBDFJDzh/TI9Fs3Hzy4J4tXb16/evnim9cvvz0/fS0HGUgA8ujO3TvH947u3Ds6un/7zl1Bee/OTt+8fv3zL/9SzqTgmeEMRUhhsSm6VejigoYgIhMcmN3duXYYwwWJDDDJ+ujaOvkklCwO6gcw//oBkLAykD/Y5wOcajYi1gLl0T7oXEwETFSAJgTrfGqx0zPkt8aC3fph2Lh5lXD18aMLQPhTT6Od9WVYnNwpS8M8fu6x6qAHNSnc39O+RUxi6SAV/qRrE1uI+ERlCCUxI7Q15o0VhwndWP6QYp/YjGA37JV4gYvLs3bZ/SEEFeOLhHV6k3hOMYqpVvxCr7+xKTPpU3Uye78MDO/FW9sd90ZqP7JYZovNZ5L1uV7lHyOT24fperRteGurnGyoal4kJnAOHQ+o6fbf/zt/u8OznXUVF6PxPOoGMzIBrlOI1TBnGielJDuS+H0HaVxK18SmGzcuLjTKKNtxfvHts9cnp3cePLormPLxk4cPH+vx5w8lIvlAYOCbt69//pc/+8VXX16cn56dnTx/8fzs9FTOGzo7e3d28u7hw/uSCyMplnIpjyRHSQxUWpfDRKTww7v3Ls7P5I/PP/9CUCWjERoClQVyvUH+0oGdro/LW/JvxnzZQOxhdtZgnzrsG58N8ct9VSj/OQKePETrZiIC4MDvkTBU890SdhmFN2vjKHArXZ3HLBHpJmH7OkRateimkiy+KAzmTOrZSoZTsI2U5k5GNLEX/7Uhw7pAqGp7Pqor+bRhBaQpaeIVBUO/8gXfHWwMDnRlVkF9FbRhf4A8tHXnrCwhq4tl61kcc/a+yWg6pjpphCKkBFszLxe9Dr2xslkFetWoFzjZTBtmjtHuUZJ/mHmWSU6M7My00Qhky78S1O1a3IztOtAChW6fbhxV6rhuY9HXFGGf1KnhWFm1kuiGuCM9c/0W9pXnyC3YsDywJu3baArrhi6otHSLRAtTMDohppluOCYHaPG71cNgp6tSsfb2Tam4cZUrVDWw2oVUY4hH8jq298TDknQqljnQld/7Z57PtOg4lHI31Otixq37C0cwpQTux74pHF6l1ix38EwmliZjZYpvU22sA/snCChOu9OnwyauVTK8gxS8QfBXmtuZs9v/3d/5O5CslRsOqTNbCDnUfziS1Bz+139v8fvgvtsaooPJB5jSNiKJC5W1cFmXfvn6zbfPX8hFjQ/kwPMHj+TnWPIn79yR8KLsvDk9efPt11999dXP3717c6TH61zJGRMSs5Rl8bOTExkMDVjK7diaGiq4UNbWr/RsvA+XZ+9OBS4+evDg/PRc3JycqI5EV/WkWILXYzM1NxFdo0TyM3WK+0wkmYTPdgillTKpYB96WWgUB8iGxklEsAEbd0iMf6+zhSSKMY7T5su3g1rmb4MzQMq9rIMh/8kjy81A2SWoF7fM8CafJm67ZLMbqUi10FkjqOJJZgHB1yM7F2yud9hcdNFNQVnRL+rg1DbMHvYIb58apm0VRdTnc5Wln8rHKKYm2+gwMcgM4pKoKTOhmPNXVl7zMAeyl0fTAtmwq2zA+K+Giid7uMm7XoOrt5atziaJXSU+mzBv5SZwLm9Il8BxgHL6sdznYwPaySfR6th2OqVzQIE0esEfAEnbq7FS8AmJvMjRWzZD6k6G0Gc756MwrUeQ4cZE+8gPgyzX+KzoOYjOHe1alx1bBycyq6Nr7Vv6H8cu2/o1Z2ye2FSVXA3ESnGn5WlE2wfRNz6ZlZdni93981b3gfKeM0W6GgHFRskf//R//B96NQMC8up09Okk5D8lx44zJKpKlykSm819GK02yvzMOksLejaxADuAOokyyrU6f/bll6/PTu4+ePzg8WcPH33+6OFjWRmTBHpZr3795vXJ25evXjx7+/r11dXFk88/k0sW/ux//9OXz5/Lrh7ZvvPZky8ef/bFb/zGb927/1BqlKPUv3n2zdn5W4lYvn7x7a33V7/545/cvPxwfHzn//zf/M0nP/6J9vHmjdPTM5xSwbPENeEGzGnbqOXP6T1XUi4WEEcZpQpVRWqXeuXykviYIGFznziPeiIYuKAoIGIbZj3k1geRo6egEhqgAF5vsDYXwbMz8pkaauva8F/Tmgz9bWcLBB8oQdtUuknQtPxeIwU5nbmgQ6zwRlKnx4+ByTAG1zXQXet7u8zyW4p1voivSMwmrl5oQ0YNxozLBb5tQa1TL/rmLEv6e75fhxSGx1pFOqdsnxbeOECa2cl0F1qjgUvQk4m09DY+1GSBCaM8WREMoWJvGRq2sDoXb2N/o9iWEyuz+tsAzW4RC6bFQKgN1xPmcUiTZjD0e5NHanNsbG9f8oivWDdKxfZwQCopwQUNWEIv5H/sy1ZLtTpkJ87oMMWsEJA9mvYR96CYEyZF+WNEJmXPI7IMrA7slj7rmOIoNezItVt/cT2yuAQ975mysVuKrqGY0mS9xNWIUx1JTi/VbMfKdm3p3czpVknumprKlcMWq96YG+o8OcWfVeEYnKFKPSxoGrZMFxEVMpanF7VrtKaUK525R6meJHVSpJxqxFc2MjnoRGZexxiX3Bl2tc3CKKLeYa8+zwsQ5xqLZ4PnLKiMQOvDx/hlF+up7IpUv3739kQ23Ly/IacA3ZPrdO5ptFKN19XVm7dvv/76F8+fPZODhOTJo/sPBVmevnv36sULjTpeXAhhp+9Of/HlX/7FX/zZi2dPLzQd80wy8WkdJPVS0rdevXl3dfPmydnpL7795lKWvwGgA1YSNJNSNuodWc1CrsnI7/k1KgD7MN6B8T0T859ac3raE7bgxGcjB1Qa8RnfndaWH1KSd/90Mk3IFcJf5o14yvRHb2WCkOAmG15lydzZeLIdXW3k1ZZi378O/1K6uYUVH1Om83OQNMqpwcrdlYdUp8SqjyHnk70r0i0bOzXz/kjOATjOZ9Id1EaHARWipoivzvB3JNYnGdV5jiuwLY4PwWNTxr1rXOsOuEoW65TctwQrhkuTDmLHjqYPr6fLTWAFq3itdomL/rRKLXpzeMOzNzpJDuN2bcnZQdb3Z0myBPYGvLfnI8GGLK8xz8Ck2w54WzGC2Hlj5ZYKI6NxWxav37890Yu5RBgUjOPAMkGNumdcNncfHT158vnpyduTt6/lAFy5wvHh/ftPJSPz9ZszTau8knQlOa5SZOmbb77++ptfnJy8FY+Om3U0tnh8dO/W0Z3Ts4uT8wuBrn/55c+/ffatYMrLS4GalneVe1ToP9wphShs5MOnEfahFsWRTny7Duvw7nxH5P3VrjZDq/H3DgiOfwZzuq8yXixfAfzxxyDe3jZSARFU1RPEKhDkVnOcd9KYHTdzU6KSzaoCZeTO8i0Cj6ghjzsLY8dOw98rwTikQxM76G6mLf99DxIYpmBky/fQ+vfQhIwsQ1zmwtcLAtdgRR7x7X3ZzmoXP58yyUFtN1UOJ7mPQ/OZtnYk4XSRhEdaxbGFKzlOGFFpUK+IiSl+iFD5sEOr5HzoV25rx++CyThwPPxTfxFwfSS7WvWwZ41B4xdbvt85T4X69tmiu7U18sW2K7UBSbNx9h6zBGwcCeP9xzolE/ua/XyQIFliwND9j8Dzpf2lLHipENGpaZ32ZW+dSwOr8xnVZ25BIV87c72De21jSis0C0ES7U8r6uLAnMh2RJSF/1o/y9sZFroErROjN7IWrrmSN+4cH11dnJ2fnp7L+ZMnJ7JdTyHg+fnrly9P353I6svd4+PHnz0+OTl/9uwFUrQFat66FJQoa3kSanx/+er1yzdyG6Qf6Cg5l9BH2bVzS64gl2UmuYL8z//sz1+/fi2V+74H66rfmcmUR6d0uzB+XMlFIP/jKl3L0XdT769rbRxwk2dT50/Lmk7po/JeEze3KvZTwvx22UyVxeytaXM6i7MXN1wPJWym3Qqaxvr6yaGv/6dYfrDx/eLrTqYEDtvNuiweHy+on3aYsszIYqYmLX2Xhnijek7xwSfseELVsuotGPP49i3ZCive9e7R0R0BmRvp/IQkHVAVosEAPjCtNUOMmaxNzHISQjzusM2BAZcdOnKQ+mzp8gbLeSD1+yBBG/oho6xIRRfj/Cf/w/+DNaf3sRPJnuhv3JZKbBVOheNIHNttz6B9idQjr8qi1Rp/TCMNHKqxT3lLt+RdfZBkx599+eVffPWlhE0ePH508/bx/UeP7919KPj57l1ZEz9+8+71n//Zn7z69uv7d+/IVY3/xX/+n3/1zdf/7//1f5V9P48fP5R6pNh9OWBI4iPHd87OL3/rN3/7N37zN+QqyNdvBGW+lUjl2bu3d+4cydU8d4/v3Li6enjv/n/9X/83Xzx5IqBX6peGhJCbeouDcZ2CJ91ClkVLIaA4k3+rxILM/fT7/jzLPOKKbacz4MTK3FDOs2Q9pnqkFX8uLzX9TnIfJ5dW/RDyLJdqtQ63bND/+e3PEvjb8O68yCqLtwz6kO7cq/a25ulKVR/9FDDVaF9LMlvRckUmiUdoh2lb2BuX8o3AhE22L1Y8DvJqW3BAlIk8y44x6qpmeXWrPMttfG2lGEve/jk0zzIvw03vi9vR9LiEt7Bg8zrCU+SvD+zudsb0JVejv3q+JoyrbWrf87vxZzwca+jK7+3MFuZM6V+92MR7cYhmkDSvwXPkWt/1+JC29rhi5qGSRjLsZgToQ3eVawctUrv6zYyxarGs2g3zgciO7Ho0z6ac5YizrXwpa2a+wIU5r+b5kdKnlB+Z8gZzJeX3ZBeSTZOee76mE4Dg3aZk1uBq2MaYa3l8cM58cN7zIyXPcktOtzdGu9pCjhvxeHsHqSXpph721z7WAdnDowvTuktb2XLjhoTk4ZkkpViTHeVfZDTLrY9yDrpkSF68evXq2bPnerDQLcmkhPNGMW5BkBTJi0vJtNQLZAVpHh/duX3ztuRm60lEt4+ubgqwfH9ycvrq1UspxgUBTbCRHYE8rw0/LqzYSIMPETYxdE6B22tHflkFPpVT/GXR/+t2vzcOZH9jKZXXafsg7HSdBva+k+NPewv/usCvOdBxYAvm+2EyLdzTweRNN5d8x4Hbg4n89QvfCwdoP6/X1ME7eLhfSFVuNW0AIT09GUHOMi+1QmygwZk/CiQlxeX9zQ9yhJDchXCF6xBkZRyzGhxkq5uPPmhq5MXFi+cvnn77VIKdsitRwCe2FgmuvJJtO3KgumBKHCWku3DkZDLZBiR3tEnW2IWUProt8PLy/dXJu7dykc+5nHDpxOuF4rgHSI+3XO3wyj29Jv+vN2rXeSvnWcb789jadar/9Tt/pTjQ+dTsqKD7c9TIqZb96H8PNi8xZwtu/kp4dyrX+PNXSib+0+pM2wwewr8Dro1l+GQ3z3aU0QhTzoyfNbCqPNpdaXHfEfWl/vMRo5zzOD+imk/zambYxkWST9PwD7KWLTLcEV6yHAH7DuoZbq5Sc96/5dXwvxpkJnptS9saBNvRmKJdy3/AajnLYtP+EKfEQxIvWEcijSfnpxeXl2xamCLJXheCL3GAuWDG95cX8h/BnXJto2zZefnqlSRl6nkX729KHqZ0SYpJMFMg4ztZWb+UC8NlRV3vbOQJEvSL72+8l4coe3V6fiL7zSVmCQyqEVO5fkHeF+AqP8y27PluW/IJh1twZOR+H+llrxajdNjo1UrKuxObNo9aWhS5HJtwKBXRxfwLeznt/UEi2grvsNN+5MEyMlu7NCW4e/dQJuROcdY1/nz6jl+zxm2vZc90+OS15N0kbmxr++NLbRjyaSOjmO0V4sWljB/fh78KNewFWNfq5Ce2LRtp+JgoTtfEfDW3cw0fY4Q2dkmd+vfTzH6Cdkar9r++7MbCc0R8rJ8CrDzNqh7ucPEsTxK6cUV3f682lFieLVUJDocE8nJscOaqoGEh8Hv9GZpqpfQOHhyhiJ0z8hy/sy/dODH3CGdt635RJEta9lVM1slOmhL5l0mAgsH82EXGMCxrkWmaJAe5WOq85J/Xb99++/yZXKqjG7rlmMqjY54Vyd2pEryUo9Ffv3yhO76Pbgmsk5il7MKRrd93796TNu/flwxLWQFXRKiw9OjoRz/9qVzcc34m28axG+j0VACjNP7Z40eyG0jukTw5eSetfPGjH332+DNZ2kaA09Ci4lrcdcdkU43HAAcTn/Jfu5toga+aWwLbA78Yx2ugQ4qk8kng7coH/bLxDLxLzG9VMi02/8jA8pox/78OlXIoCy7fSO+uvQKTKnb/ZBpaM21KDUGKOih5ZJLLY+FOkx2vzOGOiiO7bONBATVZb6V1FDG5QRZgT3wSfKvNy6wszVzp7YiLYZ5oB7kOOrqqPW+wXJmX1QDl5x/j2ruwyni1j9nUNng0DcJnu5Ie+t62U9q3ZkG8MDagd30E2Xr26jQcmEv3uUdmy3DKnC7koTFPnrIpods3U+FkFGFs+IqdzMU1IVOOVbz2oJnEVL4XPV1e5LF2OdwQ6Wa8GXJJ/Jp6iNxEkRbuYQmzFVnd62hcDpjtiMmtaV9/k2RGXamPCVq0zhad09uczefTMvhPU6yDyKCYhbDVqFixb7MIYyXN6VIlUe+iPcABsPq3clx0Jm9HOIjQVHgvJSgQnOl+yYxqUrSqs3qSrWjVhMQkE7QkKc11pnYLndlnygbd+A7OUn8A+uztUiFsE76Vj4Sq2tumO55xbm8tOGV7pzFyxFJea7o7p3BtzvA41FNlLCtqsqVhZtSHiYUz8ybdDFMXvUK3IFEQMuqJ/uJGjw/rBvugU9+E6eRbU/phFN1uoSrv2XWWq3YLOS2Ld8SuZHAIMZc2xv1wqeJ7uZbx1etXspDNQKCECzVjUo+T5Go5siflvkaJJsoqtmzFkS3jZ6fylzR7dCQokGD3tuBKKSX/Pnr0SB5J7PJcF9Z1fdvrvHz3TnbzCAS9ELIkWfPFC0Gr2H4uF5GDl3r2ghxfxIiqNs//t144ojdS7UDbA+PGVSEPAzHXNTgqDrEUHhHXa9f2vb04Rs4CqX9vNPy6oe+HAzBlMFBbndSnoctWT9ju+rDlT9PYd1bL9bZTfGfk/LIr/nRmtXnej+4TZyxd7v5H1/oJK/h+Fe8TEv6rXNXhq0PfRW89AnXduq+FLD3WuKNRckfjQh6WEjyOH8BomychytQW2mUt++LV6zdvT08EOQqkZEalGnfPdOSJ5UfHd+7fuy8BTfnrTBIp5Wj0Gx8EA+rpW0e3NE9TS2nlshPnyZMv5CwuQZVnZ2fIudQtQPK5OL94/fqtAEs5qEiinULbL77+xYvXL87Oz4Qiic3qIbl6rjUOtMU7Qap6nFhFZnYo/wX2jD1KyWhca3wyQk06/hHA1bw0zNm1SPrhvdTiFT882n5N0cdwgDaEB9F9TD3XeBcKbp9rvP4DeSXdAvcDoeiXRgYmKW0v5vXomMbqrldVrBCqc9PjmhHIwOEj/JFnGq332j9h04cQzLUd/uz/WPQRBZlzuf+dX5dwDnBF+4cBK42mj5lE7QkJ1PVCyDkCy708RLkUmNb7bHjnITbn8BXcvwS73QKBuGvtxo3zywsNQJ6fKjxjS+S0XhemNQgoxCr2h7t3jh89evzw/qPj23f0aCHNw9QN3bePdBFONoJLniSg5e3Hjz+/f++BhDC5PVw+Al4VnmJ7+fmZ7A0SSHrn8SO5DPJHb09Onj97fnb6Tl6X9nAmra62a2ZnSqXsIGS32d1TLuOI+OafShbsCtjlgKjtV0oXNRjfCXGt5WB5F0ztxoitR3ZoC8zs0e0qAiVv8mPDhcvskAVJ5Fl08/pK+KuAqj9dkOUTGG8uRJRPyNPyeZacj6XhEC/VSezh8h2gMv3ysR34ft4flNVuGE72eSTE5pmuFDQSjNZej+rrK+bu9pyullFkBuEQMr9jvfJVrK0krUZGXeenWA3fSsevbLmVsF1PCBHH+iWEXZjQ2JvS1aCMemnv9vpfC7a/NjJnRzG3Eku5uf33//bf5pfZeUwcCcvYzMrSFgz7pYFQ2j2VMDKvNFPHPRNXypGHwGQ3YDz8IqhPji5X7Hcpe7rPJEgo0UTZzc17HbAupuf/YMup5n88uHdfciultLwh3z18cE+OdT47O2VTt46OBH1+9vnnkqkpKE8veJSTLXVrjv4rVQkuE5yqUc7j4ydPfvTFj34sFctx7FLJg3t39YTo24pTBYY6exBoJatGbG2BWIshoyQAMRMb0qeh5pnd7jjf/qzz1+l45namI8gClvyKJNHpQsxq9GujbS19W/kJyS3Fpf9yrdwDxCGrKZqdGHtKylh7q38Q+4nnQZnJ86x4W5iwctRZnLbkVub+LFU1MWoLbXs9Sw5IAHbYG2Q6/6jTlcaxQsByu8DC5/tjqSRPRdYIoaUoaXkxNpFKWdRwN2xiCKl99vJny6BEGWXIp4Y4W86PW7VpvKBamJWIXwfXoNqwn/qV1IXWHCqWeNEpTW54rMeeQNKa3OJVGPFrxtI0WpGOt1zYWLdC+zlk9BT+LuTsUF4dJK6rwhvxx/T1Q6MGh66hLQHlrKK5+a50TwmuRo9iP3MQS8PSg7lxHDOmzJ1ieM0kPtkqU3N7LdWvKdEpsOe60urUJ3Ojlx+Twh0TJEDgaT2FOY4s6wL3XGfMURtnp7HLcPBgtbZkJFQHDnBp1DHyJkmTAhBP5OAfgYCXl/KLQDregCU16NVSenr5ewF8NHiCCGX/zW/91m/Jrh1JlxSUqEvmWDS/d1evGH/8+ec/+clPJJQpuZbiXs5Oz8hWLlWL18Ae8AsBrVr+7r2Hjx4KjJXLxwWAPn70SA8n0g0v2FCOTxMeHu6VHvDb6j4xPPC2KFmgEi1kYWAaqSnzc7xzBWjwoo/OHIFplm9zb0kf6vhsMYqN4vQuH+55PcqvkeWqDtunM+nCIcgyz0mHjpN4d7Dsz8KgZNO0yfQvsdMChG3wD6t2Dx/QDY3NigAkTTu26NR1kSVGJUndkt5kba282Wh7I+tap7atzlWnDuDSZGhCrObWk5LnJnPUoz3AcD9tWyooktPk3yrHcB+GLFcgYJPKlD7N/eJO9Yzwa3bOW+zbhJl7dYqeIoptwdDqCmC2R5psAyy+OJxX+4Xhk5fImONgVDof24Np3A95FlVugsIbkGUzMgEBWotGXVs+rKHKTHz+XdFSfIog5z8+hoPFVh8ad3fSroUsKSgwKdAc+Q0d6SU+IVRaoDBI9pcVaJqk8E0WpuXUyksBdecnp6e6g+ZKAbheiorjyiWsKKFFXaG2i+VvCvITICh37Tx69PBYDrrElT9S9vHjR08++/z+/Qf3JBHz6A4uEZf18SuJVMrmHjXcQJY8RF3+lhru3b8v8Yl7dyQAeiyhzdO3b+/du/vks89ww6huL+3sBTs1Wpm58heDYeqmFboY6Ftpl8AqGppi5dYO/zOQsddozv39XqM56OMEWbo1Ge72rC9HW4ciy9jvnbWMcolpQC+Qit5Xlia0YYjtmaiDu6nOrXB5ly38NbJUpq4s4JI7abi3IMt0j0WEuJhDUeZ3kJbvEll2khA3jwFezjtr4YCBzlG2c+Xbvfj3iSxXFDb1XwQ+t3dnt3rmCHqO3KyQ6G4EzIBlAEc14fSJCwOSu78HFxZP2d5z6zPzs7uszC/nO8LKQ8eu0foxuCj1+JeILAOQMayIQQ8oKQ/ayYXGJar5HDQWx/V9Iksh9LqDeC1kmeZixO2cSdXAW69njWkd1geaso8Mgyx8y55tiVXKSUMnp7KBRkZFF70ZqpR/BVlidVpXMZAarP+Xa3Ikb/L09N2PvvjiwYN78v39+/dkVVvDjTePJFIpu771vPVbUkxxJLEHt9mcn2kIU2p48PChXBgpa956S7JUcUvClieCcH/845/I3T+SwSluCovv5oYCVvpaWcRrFtbDcbi2rdMibGrSleji1XjiU2ukNw4qgCGBiet8GAEQ/mXMJm6LHy3VmfIk0/mbDStdJRNldFfOrjyj8i7ZvIR0L+fiq5NWyKX+p3RsA/mV4uIbvPKs8bp8tg+x73Ee5gPnRj/jjE31pGqm5buHh9a5dk0z9ufaffrZuIi6ypCEePbDOG92hyTMXqDImTL5ujgxpS2mQ8ua1y5z3FbjerU6CHJA4EyZHCpVpAhttrdJw9qhjqM2oYkwfVjkYsR1+rMa3Fa4GRDSG8be1TV5gKELMWNO7egze57qGgSjUDY1HXNmrZBi77ebYNDQZpVmzTvqb8k2ASACZXYsJQaFlCW3uUNYnZDOxph8gdsbjNpaaz/NN0maMp8S0TYvYnMjdz8NGZT3ldr0BqgZgjQnbW8rkZTOscK5rWudWJAgr7F+AQ1SLRc99SQWnYkwuU6WTLFHCyuf+vu+DMsyGffCkDCHDUnFqiDnns0pxtp2Eb2woXnEoiLi4fHTzY/mq+H5NRFqJhzhZvemL1GGx8WZHUsjiyRDkpFXhBU28l1Yew0KasqjbNa+vNSDzc/OpSo7PkiaFLAnyFIgpkUrdR1capYNOYScp2f6jkDPq/eXerXOrdtXH24IpuRBRQrh5JYdiYDqKPBqcgywXOSooPXowb0Hd+7d4Wnn8kQkQVbjZU1eEjQf3H+ge/XkJd6BHl2L46pcLqM33qfGP88p5TeUA55ZxsEEDxxWUlZkCEc7ghfdWyQ7w2qyIwGtBVPyT5xFiotMLXQTxpTjYMS42ExoKMKUlKGdW5huJlVW5zIhIjgezxTeanQhccK4d2D8gbpO/CWqcayevm/crl4WUjzTDQhsJo90Ag1MKWq1FHy1SAKb2aoeXh/qQwosXniyQ+uc2Q2ybPpTrEUqM68GWW6TelbeYuVDMpyq77bK8S7PsdSUYvuiIKdCZGXUQgadoCwqcRxw1zHUnkStSl0+t880IpfdhCZwLOvAzvGQzqpx/dDUChoqtUPy6EqoBaoP5YTLVFfhGE0cPEDD3KjBDOBCp6o9tDQg1LKQSyWt8sqjiXE9O2QASE//HXbGEBJx2p9/0gTEF+sACCJa2QltGL0V6Mw9oFQql9CxYU3c+OdFYohoi7Z+rht/GupPRyrG+iWtYxTNuzpW9nBF9xY6c5lV+bmRUsrsm5okaDCpYGKT9UlN+VGWR9vFL7XIbmNcviJ18BBsgSVo+ZYswl5eXL568VLgjsAVvYFF1mA1lnVbVmtFDuRPRrAg62WIKb7+SfqefnUJopqm8un3KdPM6UXtXl6riN8Tgwrey6antJkuCd0hqiSogNZdar5V6K2cYTZYIRzMyz06GqTEWrj8KqeVy0ZvHR/gS1gbRYMycPLa+dnpmzdyvLpcoqPX9uiFO/I5ksil7MHRfEqtCRMInU0CHks8UlAojIw2p3t3zs5evn59fnl18+iWbCGS4y2L+XCusZLdn9hIzqEx29hexGP92P5u207OYaSV+TTsLVYS5nCTSVr1bu+4bqp9by27C3Tuvmnb5LU1PcsB9LHAqcWfZhQ+ssO/fv2jOECpj6H8RCD740haQ4OYidO9dM1QavPD8clHUbZ+uRl/MDQOVtulI1DV3uZw5aQi7L6bNIPxs6FLHRkjsNsC9XKZaXmz2na6nI1FHoJwGVtsuGF9H0/DFLPOrsL2GxjzfRfxue3OAf6+ifrO2+NQYvKiNwgqiBEcKWcfSizn9k0Bl3qozcnFu+dv/vJP/uzL//izb3/+1V/++V88/cXXEk6T2wIFfgpCaVI/Kv5hk4nvvL9bGtgUs9SKAMB1wsmQDiI7Lj72iO0tHrfnmDnGqxqww/mSGrM8OTmVU4EU6CmavCkjdEv3hktGpa6G63Ocgy4/MhJyGtDFxZm8Jf/KlnBBljI4x5J0qSmYR/q6zApQF2sjnnMijVSBmHeO5OJHCWLq5iEsiN+UtXJpjwvreh5nvtoRh7fr/KDG5ILXW1wXGZeQHo01nplBLWOnddYpbbTCXzgZT/yvkxwbFzf0jfdN/7eQnWkqlsMbJ1Jma53w5b9zW8t2Z6Zpanx1IDjtR12lQiVmAi/3LLCm+EcW5mBw6tp+Bm5h7CaGLLT50Pq3GIVVU/NI74E1VoL3T0aWg7V4NcsfzzPbDivnkKfKejChCNvSkxp+CCbR/aj59MhtMx3dlHIds0xAqnGhSNFu7LZzyKKebpWs1W9aVS4D2yKHNAz7S/oUeICtK0hqTJ7WrLaxcnIcKyuT9pLnpu24ftgWP7S4bMAMX3CoIodwjMJATpmUHKhi303xhYinldpl5GK/ln83JFcvOmljs9rupi+QpZ5Cc6Unz4jVwrqpnH54dXz71usXL5///OsXX33ziz/72buXb7768ss//ZM/ef38pcTOJIb14MEDOaCbx5pqqGtY96HR2I3WN4aNZh1pNqqfoXXeMxkbqWcc1UwhkCUeJLRXByTUsl9EAIjgysnUGWs1DMFZhQaDuEhCdIXQMQ6XFGR58U62Zp9fKLq7fUT2Kihk+BLLBoAuV0i0/CDnB53K/zRgKZ/XcmcjuiEfXTKVaLMsawfgwPrNDYGtUkRqj8nl0e1j+UYOT5etPiIKevW4nDR0Lkvtt7548uT+/fvdNBR9FvmZm8fAeexw/rOOGQLm/r8oqQxpg1MHrk1tMyzX0mY4O2wJrkdlHAYDqJUwH+zdcov3uUrNz9RYWCgji4MPvdMCf2zsyR1H/Wn+PnWrwzKW1mCO2iB2rXNp0uKL3E6woIxu223FMXUO1NFa+cv9frQTpjWeSA0HVzf46fralJ7d0VnDatT0j/7k/u1u1wRtv0dzYWxBfxdSwMpOK6/Rg2TVKxOm0pMFJEMD8BG2zxZAu54RsDXJ7KWNOqjfd8hy7GBJ+b9Gh+OVTCJ/t160Lw5l78rRdGQiFogsphbB2IMsN3Z0JcQ4nSqsae5gOaWIS1JcPcstVjDaw9lpyZ3G4dOo20aebCtm/S0gJucA/iAQ5KQrrnnrXvaUH8b85hVxlCFStm6+lDv9nj6XqNf9o3tf/tlf/Md/9ydvn7+QLRwSxfrmm68lFia7lb/+6hfffP31T3/zNx4+eiwgRF559/rN3dvHIomyg0QQiexh5ok3ynpvhmFylbdD7PHa2MImjQt0EZex6bkNO9JZNM7Y86z+rcjS5Dt9USQ+YRp2pNeHBBbq0PHWxmIdLJMgYRTelig/cjLl27dySvmVXqRzU+9U1AGS33SHuLShoOuDnBSEecC7k7dye/jJqZyt/u7dybvXr2XxWi7O0WRYnKgu4Uw9Gl0Qq1aFkcaF4PrBaGn6JOOZQosEJS+0ZpEK2Zh+eeP9leDZJ0+eyFFECNNmy2JchVWxWTvt0crCmhBU1oy5PsFY8pvj5rZLUWI2q+hQGovBw0HuOLFmbTYfwjuFlC3Qp6Nd/sxn/WUZC2Hp5C5jXJci1jrBqu55e0OQtSt/Z/6YTKjIZR6zLE+T5+obtNoI9yeMyvG0DYjwcFaPBF3nyfXahQhZ3oZlaqxMRBdsuw6Ny3cyj4s1SxJmeAumRCegXA8wDdLBEw5sQbHXYxSEI2PC1pdsbJd74r24JhjmGdtOiTJSLdmz9zAfgyzDzuCm9QlY8GAa6c4Qas6EtTjsQIo0Wpbt7Z39bpFl7myFiT2y1D4jTyvMfrYP15OiUUQPqmcl3lvEfpO+5phHMe5NQr5zGjYQuqDBkCLdYipjEgtJa0qUz+ZbtVm8HhZ0NVPywwfBjgI4zk5O/sO//fc///O/fPblt5cnZz//s5+9fvb86r1AFzkG51zuo5bW5Fp7DWteXf5Uzkf86U/l1//fv//3//7f/NvP7j+8Ojv/+Z//7Juvf/Hg0SPZDXLjSs+xMSsHPIFg3J4zWKaUT/jjIYPhq4bSiCaMAAcnXf0ZjEvJ2//t3/pbfC072Pa7V8f90QOyhFnhT/2gBtkJJcf7IPdRsaEXzhYLsE5GRIoLsnzz9p3EDm8f3cadkAB/UF7orVCpq9ayHVwPPZdY5ek7/VfAv6B7nGcuZfX6cb2JUS8WF3ApXRMcic3lDIJqFVyy1apROfgn2Q6SFyFfSeLmhxtCw+3bTz7/XO8cL6ZTO+kGCDgn2O3KhnFfzt2y+Oa5ezxf2WZG5vrXQVwHelIhHkhPmvmPbZ/agIJsOFfWbTVZKq40NVNgcdZh8LN3YIu5SpbdEDdQSAmkMBZoudcWwTd4Z1elc0cK7xobtriBT1Wm9X0VPN/hzGdjP5VYCrLmYUD3RKn4N0RqcZzTXnZXgnO7mTmcbfKTJSrfKJMp8Nn0fie3gcBJkURbkcEtotNmcitclIczNb5DWuIrhtlGij8GWZbaUt2t0TLLrQq3gb+JaXOOwGrlfB5vokyuc0tTw7AkZWW7Vudh1cgCjjgW96GraKUmWJKt3Og0bjaIW6vawPJPUiQBrzL/SQq69HufhICPqWS/hNQhWMrIlAhAPd2tI1mWX/3sLwVKfvWznz37+ttHDx58+eXPXz59fvbuRARaEvYkEvbi1SuxpXLvtJjUO0fH9+7clV0hDx890pO5X7/5N/+f/+/Ni6unX371F3/6Zz/72V8+fvz4xz/5sRzFKNXLKxovBwCxkPmCzG3Uh9sDknEvnHSywe6AlVpSd2zv/9z+3b/1NwiB1V1QdVMOCQG+PPfZWSfu+HOGLOkUqD/cjgPvr58IJxjeQZBR9uSfnJ29fvNG1sSFbdyhq+0qopVK5D4eybmUcygvTk7enp6eMLeSsUn5KChEe1B77s/SICSOpddO4WLvK6FUoaesesvYKFmYjN7Cdg3Bo1L+Su91lEKS3UlkSQhKvOiYvWesf5WKtMBgBNQKCiEasvFxgNgNl5kuK2VmLDsz1tCZMx8hbdfH0xw0S4erc8NICvufrGmj4csxmvi2g8WlhhwpDYvcAYh4obrv5nkZeK2uDy/Z3MYqaBZ/oQTVX/7qIkvlxPZZAgZ+5sMWZkK1RfYzSn6KzNCw7Z/IUiaJahfIRPxnoIGDNDVwKwKaFEEqXNcQeuScSGkwiUGj2ogRYVLB5aFolgprP07jNqtLI+KMSTRX0dzP/Drr5tteR0cKTG/7bBmpSftWxbyb3dOph0h2qgxh0s4M8Q4GQMmCzZBlx7C86PwdIMu2a53udfbpkKU5RAQsWbyzwAt1mj+GjGq7eXZNm7aciWwV4YMImRQuJKWLi2ogYAvM+FhKlD/DGsVYaYfXG53baKxqvolmwAsdPwllnb17d/rm7X/4N//bl3/xs1dff3vv+Piv/bXflrCX3Ch4eiJ3Vr9/K4urb96enF8IrJHtIBK9FEwpcOTbp98+ffqtAM3PHz3+D//23528ev32xauTt2/lTBxZapVOPX/+XJp4+OCBBNKwno57s4nJphJLsvqPvhQmLc94KX5utJP9NMksFaHYvPb89PZ/+zf/hkb5BGwBAvJ+XqJFWG/AO1MdN9sm9gREnB53Fly57Rqo++rBAHLBMQk6IhXIfyXpVXZUvTs5ffX69dnFOeGkfAlISmrVsQg6lY02EqKUUKX4O41MCt1AlopNpT1sBUJgWkOhmkILxdXtWlgiZ4oM/wUe1nMxQaniSlR3KX8e37p5fOv2kyefP378GUePiN5xfZPTQJzmCN2ss6voIh+ZkBvLHA3ZiGVkiVdUMIxl5BnriLwK5TZbiLFM8KjZKeedtYOwsyYW8GfPB+7dxGBRdIZNDbqiidTITAW8rw3uUCaMBdbdxm3/oqOGY8mH5fikNIkZOuCkuaCTzWuuJPqrOtsr+/k5rd/JDvoqn7bUOh+bXW+2NiBoJlzGZ4mCyTINg/FqLk9ORW1EDy/encoajR6qoIdw3bL1GJmRQqE46j790mktISc5ajJhQ4Sn+URbCiTOqVX7wIPBMBskNNTKsMVPfkEZzjB0tsjJtIXiqWQ6q8c6Ed/m8R+w/1qXHCxmzds0RbspVUHmIAyeQuT1qI1iz6jGoZFQkEC+HcNN7fcP4KgYIfCh5j7EQ204Xaj9uOLMHYvrVhIYR95Nx7pCNnxNwWgNMyHRgX7lIbUDObAfGramDVEXzSU77YY03rLyc36y5p2f1MNSNP1B+sMwJILrG/CIh1xk3xPWASC22TjtjjJ71fa7livDtafj9evpGGW7lwsMdEZdiYAE+JZ0baB3h/C0VnNbRYpbAxlNljo5XR1BvNUTIkTvqQPi9sNsJCxIagjWSa+nls/5xatvnj79xS9OX79+9u23L589k60aUoscM/TuzVuBlZKtdyI7hPVywTPh9qN79wQz6mk2V5ev3755+erls6dP5f6/B3fvvX75UqJlYmRl97AIgtT95VdfffXl11Lbb/z0N14+e/Hln/z52Zt3QgtORYQi4TYZUKk0Y8ZtFhGdg8Q0hTJra1l9MOAopf1riqRdte6Sa419RSebYnc6KKvhfxOwS/5RU6pbZTRmaNZK6vNjLFGzYSDVLT0hkaX0004CcyDNceEub93txH9dg0KFtSmBipfvLyXkqzHLq0sFuLrYgN07cOPcWCMeDavhEkORHeESd5RNPJpMyXU6Vq2NwiUI5QCSVEQ6Iv24cICx5pf0/FJZPNdV9PeXMpj3dPH85hdPvvjsMyJLrTj9mDCOikeoSrhs48VRpS0mkfZ7OL4EaGIwkzL5r+aqWBd3lRCD8V8UC1+XEW9TBhqvqRXm09kP3bI551ZA0IfbW3P/VnsrmXS/tgmFqHa8lI0/dkG9UBrrfMcQ8mO1sVh9F3+sDEpCmyb2XMv5xKIQurCYAopSLdktDRcWm2Ln8jaOqCG/u2DRiExQwfTQSK9aeyu12wJ3qAa/lpN9gdpExd68eH365t09sYM3b/7iL34uM2m5WUCO5ZLMEVFBmdW9efXy5M1btX/6qvJIc1uUpzLL0+ma6DEkFiLr6MwMXSB0xx3qrZUAUXfLTpFMFmHmueRUP3shO/XO3727PD+TZzpKehIB8lo+iHGQ21qVZtV9aRSWQKyaTDnl4oMPV3pULQdQU2HgNLCCoeyVKpAJgyVOiLpWKz9yu6z8F9ia1oayYkdDEO9S4wTvDjoCccT/HYrFWGrAIQ+tSxFAm36Zf7I4TtWzFRf6ZOygWvyMEY0qmcmRLCQNw8bByxA2DE6WVaqIn5tE1phumgdMPQva3PvT9LV3Jn31EEavCDZPN42f62RewCNb2PlswyH4I6k2bsbMsHLbMnfnSpuemnPkumAeeV5kO/6sa3RXRcuXzH645OZzrBYWMi+OrhWnVnjZxtYmWRgt0aug0RzcQPUaoWZG7GHVqhI+NzGCDWoV+a+mjOZ0wpaHC7LUCzpuIZ/mmB+XYf8jkam7icV6nF88/csv/+P/9m+//fJLAZRiErkKe/vm0dtXb5598/T5ixdyW/Xb89NLOSQReOizO/duXkrI8uK1LMBenV/d+vDjJ188uv/g9ORE11qxIHt891jOxRGAc/L25NXLN2Kg/sv/w19/+fXTP/3X/+7tM11P/9FPfiRH2ahY6gDoueAwXGURid3hv/gFxkoTBPV8zXdv3jz/9turi8s7eka42yoefUNl9HNX6Eg51NSbUTDBMVMWaeX27/7Nv4FJueQWSgrpe714Rj4SkyjzA7BX/me9INgKU0mPYR/Kt3kRNSAs3Js5vswhlDilHpN+IrHkdzImurNG785BCFV9hLkRaVxcgISWBVsivChjeiG8RAOqmVQTC5foS8oiPbfSVi7MDeApjo/yj8Yz9eZxFQlxbnLToxx09CNBlp8/tl0+lRsrKQ+2RHEdnaoyFGcDKmQbS8c/QOQsxMEsjZfaGtvZlfhyrcwdOW3UKpl7nm/MSWp1TgHQGjqNTvH/z9qfPdm6ZdmdkPe+ve9Pc2/ciMgMpSobJeqogjIeeOKZqoKq4g0wun8IzDAMwwzeeMWMB6yETCYkVUlIJalSmRkZtzut933fO7/fmOvbe/s550YGGB4e57pv3/tr1rfWXGOOOeacX7y8/rzq3/nwBzv4+ulHv1AruZ7DoC/gT4xy97iacRra9j99yIMnMbTH1vL88vfwATprlgn7k98/NSL1+pdAcqEO5kZQWXO0xFuFMSthIrCShUfq4ta790dbuyAv7Nbexy0EQ4vLSxzhcGfv4vCEWMPB9vbR9h6NqjBS4LnJiUlPC7YLiGNZ15XEwgxmKKcJgAKQDSXeC+fUR9/f3GLsDnb3bi4uZ6am7s4vP37344dvvz87ONr5uLm/u0cXAw53e375hB24vpVJHdMy2o/r5Iz3e3aqftzdn+wdbr55TwhqcnT84uwUksBbi0IuwQ0u+4JyZVAOV2fnnFTbJ7rFuN8/3T08Xt9y19vvPzICxK00IzZTaOPbByvPTGH/6dY+XUBksC4HtMCwiejmRJ71p9Nj8Jj79qr/Q3+3qMWfZOrfnqv05RM8ZyGfTcU+9OtWcLNZn8++gh79r2HH4SdcRN5eLknfMtcCyaDVXjf89WXTVTvLT/yt+/jwn4cx4ier7rNTfnqXDDMRPge76O3/P3wFGnz5aMPD+def6ZMtoG8GyoI4sl/aSDJ29Ww7xqI71SfvH1zj8HX99ObUv+Lf5TaeIcKfuNdPYMbQ8Z/tfe318lX69zJ0U4PNojkSX3jKn2wo3QzzMht0ydGR+RG2/ot/9W83375DL4kJu7m+4nA3N3c0joaGPCWufXtNFggwkdcxML2JiaXZ+QWUdnNzyC5BXEuLSy9WV7FKRL3PL88vLy9QBkJwQpzdAHFubxMDenr58gWljA4+7gJAH0afVjbWe/NzRov04QW4+L+klKR6UYBmfwYEC/JbkkwqYAuUut/+uPX++x8x4xT3xu5a2JG4sBMlk6XvJTbbkuO1PzUz8snA9QeNTzRk6WLLvkIxyPAEA8c3D60Wv4HvYi0/QZZ9cxAAqeHucE5Dlp8DhaDfPKMxgDltve8urvi6zqMrqjLB25yrrDSf4P4bsoRjRBZpGE6CMyORzUpKoui0sUE9y6SHZ7BqA01u0AAB12il/RJl1UdGenQpHx9fWaF5eJ+z7KZru7Fn5vUZmimHuJvTtW5r2XYPZvhx5NTPn0/f8NVs7oB57r9h9Ha4nCSPp7uq4WXeH/rnBmJgDZ89lM+QX73vswfXXWyfRX/+nnRY+ZKd//8VWX5q3T4/TmcVa6ieI8vPZ37fhH7ypzycLzyNvP7spM82qf5Rnm8yQ490mDbN1Hj+3X/l8+sJPvrpry9slsNvbrOn5lD9wZXlTAlFrwKGL+pwhbM8Pztj+TFXQXvEBfg+OTjcfvNu593H7Y+bl6dnl6fnx0fHvbkZ+L/33/6w934TKpG4zNn+weXx6d7WNjTmwtIiS/j84IhuWlYKJvpzfoF8xTN3Fjn335wnsymVwtzdG7S4Pzs53d/Z29/Zvbu6Pia6tLU7dvdwtrf//rsfDrZ2ULUf7Ozhzc8vLfDmnTfvT3b3+aZWHAfAhhxs73z4/s3Bhy2OMz49hbxl782H4919ok0XJ2cf3r7b/bhVvRi0oU8jx/sH3/3lr7fffuCCt96+Oz44QCPPwj85Oj46ODw9PDqgoPH3b4CnNIrl/UQyNEnFBzdGqf8QnHhFg/cHvNiDhpGGFr+To5iGmnRDX0Faz74yn2vj/OK3f+1/f75Ynm/G/QOVvzJ0aT8JklqPn8/w5U/NyyHzMrB8g7sdtnbBwUN7fzk2fvUtX/3cff3EavhdkGV3yDreALV2bEk7xWCtZJZ+jh1lsfE6JH4+zeD5LUv1i2u7vThkKj453e+WKdEdpu0BDUT2h60/uT7bZp7dcqbR0Bb1fE8qLJKH8ekz+F2yOT7Z4L44UL/Le4Y/WNfTpvfwh/sb1HNY+UVTWvhicNj+Zz9bg/1IY3+YwGjEOq4ur/Y2t3/z5395c34BWEy76RscdaIl1VoQj3RscoI3z83P4nj3JqdmpqanSNmZnfOH8cnZ2ZkF2lJPTF1eXOweHoA1w5xhEWHNMNUYSMsscq7Zmd7Y4xPm7ub2hvo1L3721ezSkhq+m4e765uLMyzt7eTUtCHntJNyfAaOGj89EsA5Mux+BdmGA7/3YfNs/xi0Sn0dvjhFbVBRDpoSndD0J2PRX51taT5fn4PfjIYLWWiwPT5GCrWpNgUh68o6i+bMcxIN1mV/Cx/aj/ugsz7qp/ub/ScYpU5QwWP1BzeEwoHq15xBtjaVhjqUWdk2okN7OV5BLdMrR2Fl4Vxtep1MaBjb7tGhXavwZGQIQ2/TZFT99HELW9bsDLIU1ROTwPkoznJ+YSF6msF45e2JwTUgMrjBPInhccuvw2xAm7g1Sz9ZSgNDH4ufg9UjqBXdN4fPn3QfVj7fQr5sg4dNcAdSf8Ja9883sPUdjK2Zkdfb/Xb7VP8Pz5Zre9LDY9gm67Adfz5/n/1Wt/YZxh16T/fIG8gc2qCG3tQedFmkwfh272gmuQlUng/Lczj7/EqGV1Z/sJ493AEs6MiBmjx9RDB8+MHBu3nwW0amew6/7S31oPSZclb+y2I7Pzq5Pb++Pjk/3N17Qk5yc78PbtvePTs+vr++vTg55efTg6Or0wugIfQhUh+l6JX69jTCp473hXREdACXJ4dHfJ+fnU5P9Y5293fffjzc3uWHh5s7UB3JkryTOBEFZn1Qj093rOCraywah+INmGZI0Ouzizfffr/59v3x3j6azrGHp5P9w4vjEzjFh6sb+UhLkj1O93p4jIf7B1CJBJsgHS9PLyFTQaLHu3zvH+8f7u3s3d9i9W8OP+7c00vh7m5nZ3t/d597IT7C67eXV8jkf/irb9989wM3wlk4FFdyw+2enH748Q3tMQCUIFG4TD6OLQbR2vUV/f35JVzm0410LA0c9EezNmFhK8xdK7WjH5v2pYu7hn0oJzFrqL9sC8fkYIPJ002G50vvt0+I9tc2uYqe7iZ8MwCywwPBRixMzjD8PZiTBaL96i+RL+Pctq7qOA1xNAl0XzYwBIIbqzKw3m3samAGy2podfxUWuoA5BUC/ik2sW1GOXy3YQzYx+Gzlrf+HNZ6Scy9Voekidu+fK6/hoELVTN4jANA82y3+F1ovP5Bsv1l8tVF1zH7pMMnu029re0qLQbczp1dt03LOtIwXdHmwWeH+53m5E++afhO+2f7hENo2/Sn+2Z7jvXy0LjGyrdZPQSw2kSuqRb40D3j4X4oXzS9GeCh9TlGaaHrd9//uP3jO7zQiSSTHJ8cExghdRh0kRjIOCWxp2ZmAFfoJnv5np6YnJmZnZ+dg9GExZvuTVEs/VYZ5s0xeSYptM51wWXaxmV6mvsgMi7dCPS7uSFSOzE1zn+W11Zn5mcP9g7ff/+GPPTzY7JUzuYW5ilUlLSZ4f3OqQ3/uf1h681vvj8/PB65vb88PsNaokGkLwxEAv/hMi7Oz8HKpCKdE/whFjQ+gd9v9cZS0tdkqO24m2nD+19/2fKiVYdiCMRz1efGj3XIsrbhWJ5qRDMgLYemSc0zl23/0P0LqMU8vBm3CFF9PmngKCxPTk9PTk6gfoGUNsKhUTiBpzx2kJ0wk9Y4iBUuZDapOWQwS3ti1D7bZQBfAmpcRSxNXXqk1hbFbLt6B1MGyJK3JZkfY8uoFbKEuqBS+gp8dXeKL/OCHK2/AJ7dY0OrMbJ1iUMLtO8dPhuZpvur5SGMz3+apezb6p9a0883ofY8PlnKhXTbM/pp4/AJhhvYqKHDlSaordNuqmUOfCol5I19cJz3DwbCDfaTS+x+rWv43KjV338byuzb1Hy+jv988J3M9XL3DY8VfVgGJ1/P7+ITIze45uFlNbQXPjN/Zd6qbEEY9ZqxffP9fEyejcdv5yyHruqnhjEPO0An6W0IDzFP16cXNBnbfb95uLOLetKw8s0teA7eEbgGpjzeOwTV4SzTQoDLnpiatNMVJm90FLf4AgN2enJ2empuIxW9iBg8jdKVwGBCCEuAGjhv6/3H06Mj6MPdzW2ODFoF2D2S2nhxycH3P2xeHJ1gtHa3t9999yN85Pm+6PCBzEnMwcUFYBQoySl4T80D1CrjuOS9HgZ988MmBW0xFTwq3nAD33p8RlB+/GkMy3h1yRGuBNDHp2RTsphPtbpnPOMZtUsPp3uHOx8+7m3tADGZCzaDnZqk1BlomNfpjWEonPK6KDvhDxDqXF+BJ0CZhP5ppHF5fMJFTs/0iEbFtU9iUICXqzYiDGZYwk61iPuTLZAyazvTcjD/O1PQlmUMS5u8zSY/t6L9hfLJAhq2A91c609rxjA6iMqxL7FIKUcHO6YzNLLKWP28oX7o48ufWLJ1k5+88xnAGVpxzR7WlhF5WF1DTdUWMfvUEDVQ/tn5n2HPzq59siTagLfzFgSpQYhByT/1nnpaw33X6i19fzWVLKuOXg3gp19DAOcnx+qZ+f3i8v3/Er198e3PjMyQ2Ro8yz734eD3J9/wsGSiDo7+qe39DHd+fss/ZcaH3/kcXNacG0R0650x48+fb3uMw5+u9wIMuudaL7Rp3O2p9Wt3sE+usKGn7vraLZdIObtZfQ7a7+O3P+y8+3B7Seo3WR8YG8oDWZSGs5PKzTutujg6Cqy0QmLaBC7OLyDymZubI/YNU3jzeHuO83z/CKq5w0SDIyenkLbDUNpOcGoC0xpQhJ0dm50Gl46hcudo5onf3eOK//CXvyH8AkaaXZhfWl2Z6k0rEWwUSSOobq5u9nf2P/zw9mRn/wlzdnJOSApTDI+IDhDxE9wnF3N0eMj3xenZ4d4+ppsWhxRvvzg7J5Zj3cZsY/zT5Sd0Y1pPJ99trJ5GrDqU0PAQufgJRTzYgPOm5u08A4tDS68AQT9TpgzmAFv451rG7XlrLdgLCEAh0+eBJLjN/xlJoG7TWvIeuEr2Bprt8ABURQZZttk2QJaVyqOUCjBZeCKX7FH9Qwf4ajn0Z1YeaOUeCEztDmnVoeWqOvRb1k4dMGdo07DDkDXODVLmbW321iey6bhOOs8x/y1P+pmV7x/22QV/shL6q7271Gajh015d6BuudR/22V2P9Rr7RoG7/x84WZb7CbT8BuHilO0M9S9D8bi2fEb2/4F09o3+b8FNWUiFQZ9flv9+6iTfeENzUh1D6huOx8bxsyDo34ZXA6hyWc4r02v/gjkNAnEJvG5u96m9+1+zeIYzKRcy1/39VtBdveMo1G4Oj0XL17fnh+e7Hzc2tnaQrMIPiNozTfRcNISMSJYFig68CJQFPPlUpyc4IqVNcvb0QX1BhElYkpXp6rEpwlc6hFBI/EhzBQeM+7v6eU5cO707DQu8S0FGoChhNQPdncxapdHx9Ccezs7B/t7/Hp3eQUq5Q0cEfh7enJ6fkrvgydiB76kTafu2FivN0MnNEuPpfAt16KGHdf0/EJCNOOqYAb8a7ct23SBC7GJWA/US1zGpA6rikwsJmVx62nT4JUb4cYuLs7hBTjmZCTt2G/POzF2dY2yHvn1NAVEuCsOPjM3u7qxPj41Gd83Zx5yMYNMfM4pP/dpULXWQybgsH1oYCdrpU3bwY/de5/NkDatP8dQgwlWEzpvjN9tyoGosa2aTm6bPaGB45qN7crabv5bgMVglg7BrGGzUgurMEE7ThpVOF7i3KSPtmSsdrDaJZ4vh59eDV3uS7vNZ9aou5C6nZROTj5vZxYaaq+FX6s2HyljMLy4+vCigGXbBvsnG77jv3bVPgN8z949fMZPjPxPWIK/9mQ/bUE6uqgsk7BpyPLXeDXj+Xw0hi/srz3973IXQXLdHGuw7tlrNYGfWfluNg0b9yFLX7trt/O0mVcPOBttXIJECbrlUQuyfX+Z9a4j9mOOVKncffcRoQ7mhYUOCuzNzIALMVhQk1QtBA0SZEU4GbbxGqMKNCRTByKQA5HZA0l4fHUOm8UawImdnOZzlrecnp5apEa6nvw1gVxsKsZnltqXk5Poj2gVyS2wbs7Pzm+uLu+BsyNPL16/ev2Lb3qLcyMEd80pLBDIsWErrz+8f//uzVuqtSOEB01qxvWZ7xgA3oVBuyAYf3FhnfCbG0Tz1xeXkKhoPrHgNL4GDmGHWap8iiHk50I9ZSiaxLC/fLJ+QJZ/2gWLG0/jB/Kmvvvb1lp7rYHFn97SujOVaeiiBrFdsb5DyLKgHzzwCTKvmxvDzFm4VjeXuUz3He4co08Dx/OzujGvwHvzp2Yyko5Qd8knlIoWndkqKVUae7dyYvGFpx0xEFF2n7McnYIyHS9kuSAkfQ4tv3jjBS67mT0wxG26fop8ijzstpxyvMrOJnjVLdeyrQOrNww1vmD1OhvCsepihr/bH58txC8YHR3xWpOf2YznNz64xwGsHrLFbVNse+iA+ahtJt9V32p4pvWv57lg7bdar77F/2Qn8FiVOtwHbl06Z5c20uHduoSC9s3DMnw82DWGUeMziPnbkOVnJjW0TDeX2pbWyNHBYD47/BBn+VPL7a9FlvU0iTsT+9j8/s3p7iGhZ+xF1VhgiVGhl5u1FWq+kC8nb24E8i/VwB5wqSEBlZc9PgK5+Otsr7cAnf80Sp8CHGee5PTMNIAPEKnJQtwCNXl7fcNn0rmAgsDoihAVAR9Pjw6Bkvj1CiuJv5ydgfrI18Mu817OzMLk9LjrHBCGkT5YVATDlWb4ZmfneujiU9VtqjfDD3wEpTzYFfBnUdunJ2AsZhWQy3pm8SLhZDJxKGyIIJIMxXGET1adwJsknM0VYmr45jb50+z8XAubJEiCC4u55xSEMWZ6RKZMN7QY3dwsH0SRyT3b2QFxkqpVbwqBqfIowJM1kmr3Giy+ZoX7szIrw42ugGZVr6jqaTVvq85Ep7lzXQ5D0r7KvpvnXWmMgodBDMmMqu/6xZLOXB4PknfzfPAHaqPNZGo7bV0h5wrPXqZt6KszLf635ah12DHvbzH0bv3VxyPUbwFlXkCFcXGFM4Nt55LUuHbCpVqO3RW1kfgtWYN9INDQR9vkntthRayJTeV2m92pWy59UuGnRPJbYO35ws/2YsKow9HF8Ly4IVwUmza0ww2MyGDwnkOkbsg/sYTDhnpo3J/bwmayPjfWhV2/ZMVzLB9Lt+v4s4ayEhW0mjwhrMAt671QVJinQmP5bDNizbAONpm+5/B8ovRt8E/+UDO6zTivwMtr89wNMaPd5mH/+rvLGT5qGVhfaZt9Lri/LadIWdtzMr41CPmpSnq3rzYSbbAHo5wBwJaydfHj/s7OIbDyTK0MAeuFRQSTM/wBqV4FXdVAyi2ivbwharq6slJLj08DN2HTLu9uLvGJHx+wMfrpE+N4zh764XFhdpYTQabxcWzKJC0fSZS8vNw72gUirSyvYsLQZFKfiIVDlH1iZnq8NzVGmszYKOQolY9Ojo9woU2+3N397q9+g84Hu0QaOLeqmJCHOj6epjLJXU6FIP9kL0ItsM0L1ROTCnknkekyPaf0JgpQ0DMTA2vPZ11A3Wg70MXfyVn+6X8rifDDMzYj2QxMm+DJfZH7a8u9Ob3tQXxmdrpH0tW5HTr+0Gac6c2fQMdEwxn9rGzu18bhPBu6PPIOHg1b28XlOT9gFcWMidoXV9WZTY1x5eeYWO4bzKv3TQ1f14RraMtYVWvHWXk7kR4lNKTDAWdJNHxpCcq6EGquq7vywVi1++4MWM3x4ZGsiVwfr0P4yAZQrNnkGPBuVdToVypM2ePmvsdofRHGPbu8WnoDo9otlrou/1DR6XrHJ6u9O2fdRhmT54fq+xuDdTj0U39bqiXbhmMA5XK4uoRA/c6JGV7Uz41nN3Z185+ftI8sO3M+hF27UfgEfrWpUzYyNRG97fZ0vuCt1lmzz9X562E+fzzPr+yzC+3Gse2XLqU85aHlUNi2P7uGhr09i+FB6n7+LciyP29jmh8J2ex92OKblqi6Xumbyhf4EoWJUW+U5g/36JjBh6I3a4FRZRax5TnmhjVh0Hh6srw9lgkBcjLvwAYkP87NzXJFEIHYmumEY6ANS8yM0ZzpzeBtO9oIw5+e4EdPTo75gXdynCjKRxQkAfkmxjFY6DUBbxg4Fj43iNKdAPspKd4689OcAkqUt2IMCXMzYFgKysKBlFm3XAbhe2Ie3BcDilnk1rgOeVP+FPgyMc6BENNP1ToALmOgUcFDDEAaMCxTE/6JbCSITN4/PzerjoqJMkaDDAEsVhatJ2CdCnMM1tX5+enBIdnrZ/uH5zCyROHPLoiYP17fkcCOXSrvXehpU4hUlS2hDj9jukj/tLCaM1Ed+fkF+xL+sci0pkngTrVsyNFQ9BOHdw0Hw/KawoVAUN8GmhfFYdN4hID9q+uL47PpyWleuzq/JDWKrYtb1XNIRzMIa0tEYVlliK0olynjPqMPkHQEREVcBhfbQeUSkAQBpCRyrEsVgnJp1eTO+tIm5yIt6PLAmMjh3J3tHpxs7e593Nx5/xGimughF9AspiVTkygVa8F1eEhtfvHDeTHlpQYrKLivoYgiDvIRhydudvYCb4znQgCeqSJM7Ayhc7Ph+rIKHavKjTvhOalbb/bRegj9nTHX04HRtsOUwWjLufMFhqxpZzzywWwSsUFlG50hVaivtmp+qjtrpf4K5+WkZY0yzs2wdzi/K906rLioa8qWxASC+8J7JPCamgf2qLOaH4uImY/SemsHl6PWBeCndlq8pqpz42Rzx0SAIlTniq3mwnF9xrXLRN6Qqypb1d8l2x7cMccFBv1c1V2KVb4DrJ1fjhKn5TwwaqdneHEEVzBBFRyQmEvdNCYSNWWQtWjBgEqGVm55lvwNseDF+Rl3ByxDPk7AIZteFlEeZO36fSDhjUli5skOhxp4U8KkvMjyYEVwPYjUP/zwhlGiuTTiSHAJFkKLcXeLUY2/9mDyIpNufIyFT5aOieRXV7Wij43LnGMOmIfzdA1fWOCi8Io5B14wFmkOf3ZqSmtg7e4HwtHEprHGePLzc4uL80uGWaAVL69IDGJm7uzCGRzANbK+EO1Q1mN/e/f8BJ36FTmRx4cHrgQbWAt2Wc8EanhkcYfJCp+Y7oVtJVSVjZlX8vQS+jdQfoHJBaQdHyFSIvhzd3p8vL+7y9gGCj8dHx2dHJ8wBmwSPBQsvDrLgKdaCd3mXXO1AZu2cDKHywnv74exLT6H/mfbD7Vr1v8z8/tQtWZ2+8rfx2BEDkhZYkLkzQmByyLwNigHuAT6g9toB+NbLn7CcLX+zWKSWem4gPxVZBlSMyuzVnF+6rZtlUQd7PA4tRK8yg5Zjo2RGB5k+byKx3NTVsftL51P8Fyt9sHZA076qyz+YNnJ/qorV7+NYe0m9ed6PhnuoRMOna/uon9TtTa6Ye7/N9tADpPrqDfklRrZ+lObBf0Tdx9vo/jcUDw/Rx22uZ9lW4euvDO72T/6CQ+51OHr7+6kjFQutl31EIn36Xn7c6pNyc/u3ReGcVhMehn2ZHr1J39u4VMw2s2ePhqOEewrTmKsu+9PTh1D5rmyjRWPpcGJGrg+Vb1P6/U2/MMravCYmrUeTJu67eFZ2h/JehFYwDcoEJSGjpCKaIA2UryrvwBhEQwN+0k2Dmy4DSNQcxsgl8l/GEdFDlADICLxMeNNucgdARhaquLsPtI66/px9HFxcYmdnvA3IHJlZYW/sg4pfsk6RVKi7SMqPaFuCBqStcpJ+Vc0OTEpcLgj2XF0ISECHPy6NpYwP3NGtJVsebjvbD9kWjJibDOgX2AihpXb7830uHiuhFEG42LdZmYhD56oABLOFFZyojfd4/pZ5YWnKzOPrVQciX6TAHiqSbAhcJ1esIDN9ZkMvidGSrsyOUnmJszB2cnZw/XNNFsIsOzoGEx5cXB0fnh0cXTM9/nBMT+TNY+W9JSfT08twBTikX3v+PCIecBYOPlu79miSBU6Pjy0zdv0JDZ6/+P2FLCfUPvEBBOxNmu+9IH4BVJ5RD61aY6CLCUffRyNdxFnwj1c35kaf3Ryd3lDqsH66hown3ysvbcfUdYyYgB8FFdII9CtskODG6jf1M709Hh5cn52dHh2eHK0ZzIWUi32bLYcHpy1j2tOc5LoKPiReZJgc0mSulUtYsbVnxAekeh6dUM6P/vfycHx9vdvztGt7uztbW+VKgNeGcErj9s1+aCkrUErxRh4CJTuf7y5uq3KIcwZofDomGA3diYFieUXRMNVSMtrpUQxRzN6RTdnopII48YiU2C/pOggIJ5rDr3+yK6Z/QUFRFOVMXmYLR437X+5JKNYAfRDJiKmPNGtEBb6DNnHBetcm0TV0E6Qqy1u1DHsKqTGcCWCWass5jj2AposqcicFUQl6dDQWQy4kN2x0ShUAUE/1RATQLBqtdYXM8d3PT7dnJ//8Otvtz5usnJl2rLxUhKB5Lzp0bH9d5vvv/vemlznl9sfNsEo3JjlD3f3KOxV8JqUu6vLc+uyWEz2iWcX5w1mSMcms73DkF3BkG6fTR2WZnw70+4dR/N7/3gaofbR9i6ngNU+2T9CTfj9t98hRAEAgbHw5U4PjwHBZMkwe99/9yP/gmbwNk+PTrY3t9FJ35xdfnz7DrquR5hjfGLnwxZwcHZmBnPmjHQoigx9rEoRzB5MARcWVZz22dtkbT2O4D1W3Ud8b/7CLHrz3fcHH7aPt0BsR4SN+aToJH1bGCjAOpMBwyNVOT6+sLQASAQ+EtC5xFoSUSHifH0FagFBLi4swmHxTuTl8ecppT6yuLAwi02Kc2uSuKOK3YNifJomKj4x7RLLvCWSy8+gw8uLcx4WBCr5jpdHp2cHxyaoU6od1vPykrsjzi2KfHgAnjKbMHiJMkXeaenhBDMSL7FaeBqah14FzZuclEwfEn2or3mJxWOewAhg24kjYY3f/vDj/vYeZpbxOTk9+/GH7yuDpzbwwd7cvKUB8qiN10XXkGLcqQ57drDxk80++s1yK1voutvAs2bqS+uNpd4HbidcJUcboWU2sDv+dHVJFToef6O3PF5mZfG3hTgbispBDaV3qUj6rWV3WuuZhi0KmNdFBI7hmAYGS8aMJBo+ihvxBWRZq70Dcc/wXAfshl+srKJuYGJK2mf7qG4Y7tSLAWPlSfXRXxDh5/Ar72+wq34YxpPDvwyGaAhPNqDiPG0PpM47gOB9CDoMU4fQ7fNn3q6mf7/t4lq1p/bUgq/aFMhDiBgtXkBB6DazniHj/kh8dsLBGA1m1edX1X+lDWx7inG72+TX2vSHfXCEvjcyuLb6Y39EhkDt0ImfYVPvsy2f7iwDP6c+1MeIXxjS507CkGvWrsPD5wFn+Nq7OQGrA20lRR/vrm/fvX2HLhujzPLAfEBXaCtQUo6PgRqtk9DSx/W2+RUACsCilAaYrMBCYsrXvA07iD3C5lpKIqhYLDYxYbkM9+xRU15Ys/KUjywiDdfDA4Un3PZwkfEbcW2JpLjpPiBp52lcnF3a60z+Dr3jBUYWp509T1110Al3hebIUMY4iJNA0DV/Be1xtWwYUAIcigvjJ44D+8iOgrgS4+DbuJ2pSW4EQMawlGZIiBAbQioO9wo3oJQ+917uKiwam4RSAWL+hIwTSsZMkY/O2cE0CwDY6RnwHFu1WxIhXUwdMIVjMbS0L4L0PL8ke+maNPaTUxLeUZq++f4HBpPYGQN4c45Ua/Pttz+ig4JFXVxcYMvc+fEDLT0Yotn5xdJjl+MhVkSiENaTdHgK1wOhhDklRQWkgrOBM1zs9Y1g9/D4/fc/KK69vX/77t36iw221Q8/vn26vGUT2tralszY2SfF6mj/kI+jxOXgpyqvAAD/9ElEQVSDcEWwevzLdr77YZPM/a13H2GtDnb3SUJgL0ndt1v4JG7t+vj04OM2R2B8F5aXkgonX31LpiV5ptfX2mKeEQ7M5Q2XfXV09uHbH/e3dpFknJol5g7GbOGARMUx9iRNcozDXWD6MacgRYtRBV54hVSau7sjDXbKfAJ9Fa6qlBtlT5SUoYpgqM/OpU+mJxDgnu+fXB+fg4yhtTbfvoWz33zzjomIb7C9ubU0v8gA0sv59oxd+YLypYwA5WDYiLJ5A4rtCRGQqh9llS6BFGeECG8L35PH0eT36sfHpn52iJL4kMAALHhQrouzPMLO1naOc/ZRzsH0KP1aLWTpKxniWAY4MIKPSddlKoiDux2hxKPxR/sOZ3Zz14wQUHK303TFKOEm3RPGffub78FbJIdQGdGt+vHp7bffb719O353f7Z/BCklgNjb2/rwkTQ77gsm/sMPP/Kr4d6b2523HzbffWCe45WRTfz2+x9xMZaWVys0Wka+7UyJyJXNbFAjyDr3mrt7fLpN/Qee9cXJyeYPby8OqGR2dLp/tLu1vbO5xUPf3dpFOCEmu7wk7/Dttz+AonBRvvuLv3r3/Q88Sjgz3OLdzS0gDkqXk/2Do90Dj/n0yJr68Tffseo3Xr/CxaySa5kw4wBZ5ipTi7EqQGW2ryFmY8ECpfv7jz/+CLM+iWKnN21CxuODKYmHx1CIhejhFLF6OK5zM7OARb0vXG7oxlQOAk4sLVAaewE8c0KiCA0mri7BhXOzM3OYLZDu4+Ph8TH/YjZ4QKSNU/BylujMZAV/bqDKYQM0tgRwEonGxnAKOdF8YSR17cg6n5zmOYIysdWEiRhbVkDk8kgKU6fRfUJzDNtg1UyiToBODcYNzYJYsF5zvhoVQu9Dil9G1K4w00J1FhLnLDPT0zxDHsr+9g65khZhur1Dsri3s7u5uWk0vLiNbgPtb5Ntk2J6BBs2SiX7YfOnAgszNzJtPqV5kmE7eH/7ue2FxXIawnkiV+n6+PiYScPBUnDITG7jdze35HkSkHJGxk9qZ6lE1yrIl/YYbTPOfyU8gyyzbdSqq6sYJPw2ZNmPiRtAL5LT3HAoGnYvNryKhtfB6yyFfgYIb+CW1Sh0kLP7iK53c+IDKwfs2wAq9SFBLT0XZRmAWoUdXvgccPSvq38V3UgMPvbpp9oCf36h/ZMM0FL/CF+ETYOL/+T4g6HxmjrCtV9HtIGfAajvPl4HfHauwZU2gxzcOXSC4dEZXEY3F9os/alRK0Ijuqv6RJMfDM3kz2+ygG8b9sGgZTPwKQ6GfcgvaB/JHKwFUf/mnF/8+uLTG57j3Vp99ukhN6L9SMzl8OjNX31HVXO2pd3dXSyOu6Ny8vRHvRdFGR2O0rBmuQyHanQk5IvYpliSakwAOtXF1Ry56EbgdYBr4DaGGgPLEVhuF9gmi7FpxDgemA8sYolyBZHY2HGOT9gF2SXjcH5xBlZYWlwElYIrTNBWsyiSErpNTpAog7WDrUxIfRZYzA/EpqU2b24AnkjmYS5BkRUglumUWJyUesS+PzzAA1CJg9i39W87BbrB8bs7AAr7tM14xlFbPoJvTs/PYJcAye4wcg/QN6jAsUNGqZwx0SFROI4RAbzOwaCYn+6+b82KG+27jWITGjb7iCDh0yjEI14ywIWyoOdHZMwfEopaWVvBWm/++H7zDUn6B8TtICw5JqHho519sBc12OaXl9EfEGGKeocA39PH9+9Pj46Bs8Aj3gZ8ZHMFpPKkIJPYcWk4QZLW/tYOtZP2N7c5IxcAFtw/PiJ1FAAHshy9fWCvpRbH0eERkcTaWMAKHAEQDCVLdvzJ3v7R3gFZ8RA2kD1wrjCvqoRGx3ia3PD1ydn++63T7X2wKRmlMKxLy8vQISCq872jbcqgftgCoEIyXV9cf/zxHcDUJK/Ti6NtyjxxFoYLJe4tTgOTid3Mq7gme+Dyw9vNd9+94bB3Z5eMIe96/8P7vY87zD9EvkAHoAATCYEUHLyVpFKwWmxK8autHdDw7sdNnIr5xfnD/cN3f/kdx7m9vNjb3Pz4w7v9zd2LU2pg3VFgixKnG2svIFw/fPcGGQMlWg+3d7hrJIbyXiMjuFZMdREeE/72DhwsscrCIYGXbT4kYnbhtNjg+TCGRAwps/ABzu8HoDnhgvWNdbYTJgZw1iB/QF+B0lr/GjVqYREfpRDsFZvgKJOBr0o1YG+GA+Rcl/LfhxKhzOqrGyaE+j3eD1KkvUDKF+hglMa3A23Z70nFuICJwinjlLiUOBtHO7vAR/hsbmHt5UZvdg6i69f/9t+dbO+6GBCcnJzwxBFkcxaOPw3H9fgElQjKZ7XzCPANgBRcPU98f3Nn5+P26vo69XQ4PpMEq2HrFb/FtW3/1MY3mUEcgoYsuTYm8/nxCYwjIWbKRCBnPjk8OTsm/AowuL2G66PW9cMjpgB+nRIWFLhAmEKxsO2PH0m8UzIOJ315SdExrhARCOw4Ig1G7/Bw/92PbzjUi9cv11+/IrKBjoXlD1c9MTJ+enhC6bHbyxvSB/f29pnbRplh+wgy4MlcXhtZfvsB74ebIiuRTEOSpikzhLtuhwlcYiPU92ZxT+iN8zCZilENjuHLCmOur2H2cFLxnKjNxpzHOhDPAV5g91hTcr+kL6c+z2xvZpme0hgfbKtZ4lPgXyLihDgMuUhLiNn1yTHjt7TbNaCEkzODY6qcfRark97XNhVERQiy5G1qPwzREKRBW69BwpjztszCMRAtR9PlZqJGb8KNABydWpEBpPDxnckoHaGIC837zE8ixQd/nmJK4xOQozif+CR8pDjLwdcwvixbWhv+8EbYsT7lSfMXmZ6EsP2hcGq3t9XKySHiWIfBrOifwCN80SO7iCWd6NsWOsGOcHh9ZqHi8hu1yXWUDlI3klecsQl5DO2njbFxgJQLJFAe2JDu48FqA9+uEZ915zqCTH45CdMXlBuALGGkKRzwvABNAYh2g8+ZpA4mDAB2TE6FNmqo2jjWiGYfr928rmII3Ncw5hq7Eexjmk8Q/OB0zy8nc+Zz6DIEjoafe4Nx3ZUMoOowfBu4FHx0OLzTh0KDi+wO3v7U0bbdxOhAWFffaoDYmrEdvrg2BB6qYzcLxnWoewD4uk9/fiGfHlAMYOZvqSDK0VEk0R/ewcDKuw+NpFNg6PfiGPIcWwz9c0haJ6+5330FWn6itfj0IjNpu1nQZomvDB2lO+LwQsgVGhyEbHjzm+/YQmSk2PXBDYRBE/lAtcPUVLeUjRnJI0bOZmJYcNTMYxKZrGpVRFSZjcoM3seeEARxsDuyhOYqylZOE9h9NNCjxpF49/g1bScgKSeM9XDZkBkQeEA9PlKBFiwqFwni0bee6tUq4FicsYKtbEycDvPFKoelAFYuLy5JuI6NIkrKpkv6trbCK5iY4KDsCowLCBQTArDgZ9kyzjU5ubS0VJ5qJS2Z2YO1NbjPxgr6s3AELjv0Io+E3TESTGU1sjMY5vCmsLKiZ/Z40jynp5cXFqZGJzB2nMU6HsfH3AMWQ3m4HIMDgyGLYlGgWSe1aSRI9OmR0P/h7uFf/tmvd7Z3iR8BGBB3Xp1evvvhHTEnzDwMzMRcb/nF+uLK8uzSAlsEzSS2fqDKyJvHa4KAm1YS3T+Ch15YWlpZWdvb3GJXtqfw3T3h9Y/vPpD25JOdmGLrOjo7lhO04v0Z8AVYiT+hpAHmA91VtimR9zWJ/yNwPzwvHySx95tb7kQQeHfH7kgo0MR8MrEOUFodQmsBbbPxGCw+3N7bfrvJZvzxzXv2b7YpbhWacPvtR2pRgVzlh5TBgcFu2KC5MIwj0wYWGBjK/3d3aZK3A6HoDGACjI+dn1/sftimoAEAl9xU8luhUQGU1BaglP3e9g57B5wQIPv7P/9LYCVxQH4+3NlhPqO0+/CjDCXpsRQuBbohMtYmk5d2CrliPyf4sG2rqB4CpHi4AE0EZZRNiAzxEvGA3U2ubs7QFRwcPd48HNEa4Pxydqp3SDB05xBeDcnBwebO9enl1dnFd3/xa0D/3sdt/gpuYyasrKwyc4BNSJJhubiLIudUNCaaT9ET2gPuvft4tLWDfAJgxE3B1U2Njc9P92w1fXZxtne4/cM7BhbkavVWxGMUmt3aPT08QEFIx+q3P/wAUzvH+rJq7CgRYOcdiwe1xv6hqXv7h/hhzEPQM/d7lYKFIFSLL44DaHr7sLl4HUbwR3guRBHPEAdcXQKPshvhbcLr62WBqtUWS9wrm4H8ZhrcXt+9evmSZoan+wdMQrAs7WcczKNjgxWhyBArC3FEKpDNRAyaIUNucfBxB8fuh2+/hQdd7BHleNrc3kaIwdTEuQIP2ccBf5Kyi+enXI5ZENPWajg5PSYPBgQGElIBSQQfCY1SCo0WDNzxGV7SHnMbeRuJeAza9psPhEVAgpB856fn32Ehj04gyBlVniwPCJKemYwTiIPHTMbZgCLEDgDID/b2fvzue26T0cOaHF+cn15fwKEz4DLq8Iv3dlWAvCThj/tjXs+B+fRgH00mwZVCvUORC8zU6BhLz3ANsNLKP2OmhY9NEAkB9bIiwYWiL5ToMIsW3aDFwygmlFNUbQIWLzYKcTjeO0gUi8dJkQaBEw0X2EtxtFyjqivEGuZ67iyLhKMtlARBGsLG9nILPdta1xZldXM6XIvO3HIFRGrRExsJ1jQmUOV73BtVmaoFuL3BlbKSxshnyLLtgG27cv+uVL6kFtZtNlRU+2I49wC+yIDrhfKXihWPcCKfd2cyRsSuA99gVilaq7D9YEpcNG09YttI7HlElEbmdd5Q3l1DWYEW3FnoidCB3RUXZ1S7e+G4QgDJVGhRzmzKAtsM1zBWy+4dBAsIJUmBnYtNMeG2hPSHvoZByzDiaNc5wA5BQtHNBChWPvsAfzag0VBKvLka4P57cqb6aIGo7ufB68OIp4BLUWLNHfjkz93ph4FJwyvPkNNnKKx7oYOQA2j9DOt9gue6gEcg8rBctR2mMNNzvBWPPvf3fMg7tNbd0eeYefhD+esw3u3/XC/XV0B/EeF5u+0G2xx/dvh+LtXvgFfbib84gs9YzULGg0nYh6MNpvavMsGuAaqu+d6f9j/1qAq3AgIAH0+k2FwJfVh1ai4psZY4RGyCiAcjAj8HXmS5ib5k7B74O48ndJ1NIHSCEyDAxJBhk9APNYB6LkbDa/cu4fsHQtgK2gRjt3ZeGBs3OyT+FWYrYE4oU5nprHVWsdxB1GD8bKzZKpJynqiETNNGVoW8b3RidWUtjQyoITyJ9eB1DBs7NTu08X2M6eUVl47Nxuxypxi9ufn5GjqULdwvGyXxVoNKFB6CV4C51PekuTkhyymOCUAktQfbXHfBZ7kMXi8XNjnjlJe7R6U/x6F7M2zqAeUE2SGPrjAXIBUOxRBB1mLK7KosmXrPPKv+D54dSJ0UqXc/fvj4fpudkGAwdpCdjo2JqGBvcfHF7/3y5a9+vvHN11//3i+W1lbXv3rNlomebO/9lm029w6gcNzsx8bJMMWwfPXq9c5Ha5Gab0FyzDH8zyklSdhLgHE8f9Dw/gGEE7jzgZR8tmqG8gJ4oEEGTT4BiJ0wjACqUza4kVFahYAaGT+2LpmvhMkgDkEwiC8x0MwkQD8bCoMDuwXUg0niBq7PxU+K7+4f2ZXBWLyIAgM8yrUx+GBGUAs1US1EMDFBaj98bmJzAAh+u2O+pZqfUOYApAKWBcSwa4CxqLlycEigGSEdLwIHkXmBqPY/bn34/keCqokWIyGVG4ZyY5Sgc85OyeK/5XrQpeFETc/yCnDoSM+KXfaSHf9WnWg4izCgdzCaRGa5WdAwlNXu+w/oX1lNBPtIjODRv6Hp6I/v6FPFcwE6w+dBldkXgKSuSxsBQINxLYTjDg8P8Qe23sBPv+ewoFWlhIeHhdHBeT/++lt0umRw4Dxw3ce2gDrmBlEUQC5CY//w69/QJooKCAzC4f6+WcnoZbe3edAAsq0PH96/ecto4AzwwSJcQHVweFz83rvNvbcfro5OqsUU/VpPdw5uSF1QI6Nwg8KK+A8gS54OpRjQ5ZG0x9yA9IKFY1bHGTQeynSi8p9uIel6MJoX5wcnh0xl5g9TCTSJbPfp+g7tB9OBdgNNkIcikwd3dEwYEbt0Qg/DkzOwCKdnBABziIDhpOHLCWqzCCnJgsT3w+4W/qg4F+PzhK7kWpyEXZoY3djYWKHNLGCVqj1np4g79PoUCTAGZGvIUBXNduW8AfTKygHE6I9wuLmDp01LxugGwRk3JE0D7vFkeHyMAzMH9AkLy0heMi8tjOE7mZ/YkDgku6Z4I865uTm6PEdZCdFI9iGOUG0uYFyiGVzAKcvtiQKWlC43CYbFRRlzpp+ZUoSUhUEphHlPK0jMhYpz+tDOTEwzOFZyIFPwEl3QDQXeXB0YPayNbt613vTkBGsFU6N43Xu/hUs2sUknGYftCR+bXEal43xDi5OzwjhII4vHsP3MBiAv3yBs1gR8J8dPtEbaiDWIHehxMZnGYkuzN5E1WySEe2TL0CGl2JyeAr4b5tfNwpgNM+cTznIYWdYmniwZHxODFpDWR2niggoSFW5gj7GwsUXkYFqtnMy0ObuAsT7j8RNgIX2IVWMSEVR7Uo0cuPoy71vNPvfADuPGU5Xfo0oLaeTlKDLN1fBvtuWoTfJVyFL4ldIVjUONZLMSM+ttAvnWdKAxUdlCdGNTW5FnQ5iPaiRm8LB1VnXN+mwd5Bno6BDLEBgaAjH1idrDW42dwojtawDS++xbAfMO2Q9wQ4dbP0ESBezqoupDDcV+/p+8aQjbDlGaz2HaMFz+5HZ/CsfUE6inIGTr4Fv//e3lChr7127iNDekXXz/ON0PbTCHEfJg9IZQ5vNr/i2X2QBc4UqRZUtmcuK0uTSE7dsTzxOrqhfDX5+ftN7yu1xMN3H9RCmlGsqsnwr2DuWlDR5zpvjng+Cj77jUuCeuVUzGxNPY7cW1XXDu7gi2ws5hcLFLeKhS+3yEt+WLj5gbipgPtAGDFa+IhVzLjHXNtYoOwzpgruhLhn8Majk6O7s0v0PDWrjdpUrBS+xU2rGyArkVUh0rEZXV6wxIuR/WOffDXmU5SSKzj3rSsBQiOZIX/ZpgZ2BK0V0XFbxAE0GkKPYeXMvHVXACCkgVZ+e4upw2wxFoC7s5TnwWSAQxw40zmhgdkJAqTFKCos9m0AS7yYEovVHlPnMWhkX0i8Em2ZMy6sRATCqBQ1W8jSEGN/AxBDOor4yQgkjMBmlryT1gesq8C2KmInhTjAG7DBAnYilCxW1u7tAgkzi/termZ9e+fv3yl9+s/+Lrb/7ob/7Jv//3/8af/snXv/q9lZcvZhYXKayMJd98/+H927egNzA0F2/5YnhHk6mucYOBGnR4w+wS/7q6u7WfBjEfkvpH6dhxd47ld38V2MHOojTgRd4DaQxzLxa2SoDULOIEnlTitjYyTtjoHgMOm6NP8vhkQhI0p/11AYJAVmKJqCg14qi3DO1a8VQxQMJOomj2H54LLBEQnI1CjQGBbzwBVRXmUVkoNTwKcwMfZ21pCZ0ZvwOC2enh96wUTVjw6gqWls5LbDNcM2Q5I1lJskVeJijJXLollEt/UN6/RBu9ySmoUHY8HIYzGK/xkfnFBTYmEDI88cxUDweAeU+pLO6iNHAA5eNjEq18cIBOgBGEFnCQ+UOmCBfPh+0CCrEHVnU2MrCjPvG7OzJdDB/bdGV6b39/8yNk4EcCx7tbOwhbcfA4SDKfzoGhm+/eo1yk9hbrihmm0i2Ag1xc9skDZBGbW+/fv+cI3CPHZBoztzUa0K7wZZQzhIg65+Fcmgz38Li/t8en6AIAtYkXAcV3tLkDYKXtvbFQSV/BKEfQGwTtkA1z5sZ8dXaJLejNTJMJsnt8AKSjIiNcJlaFW3TqEqa/urSIGLEFOPXzM+ptg/lAOTSSISsB14RvNKaATCS/XBXImEg3QBWOEMUFUJJTocot8bdh9C37b+1ubX3Y/AgE5wpZYjBQiDeu7m+lS9PYEO+VTbg3S2YMfs708soyD+bk5NA4+AM1KGzfjPlWHI02d4L+3WbeYABviQknW44qkotz80guCK8DSxg9oB53zUUi/aaLNiuTrT+Pl/YK0l/GYzCfoBpcDzh8IhWZWsxqDAiOOLIfhDGcmTm22EuwglAPM3CMEkEquRnPhFOEK4aeU9QMm4ASxVwfLOSI6A2FTyuyODK2MDdvYSDoSbzTWTE964Lkdm8soQ9ujbnKlTHvWXegPo7D3CA+4ARQ444/cYWwBiyKq5zsTVk47SoXxqrBlbf8BZhRa86NaM2oqjaj3NyoN5zo6CjX5BJTkAEfKdAgr41FKC41J9I03AuULnc3PBTeF+Qis0qzNW/n3//TPx1CTbVh9ZFNR5g17V+htRbydq+NpB1Hi+mJOQMpUvwT4MjA5QdgpD8r1sCOmozTFo5JhlEvKcSP6wBclNdlmKeYtW5OzBadflFhgbNU00hBUfDrEEBppnwYWabSeXGoLXeojwqy6RYglZLpg4AWqEQuRkK+OsviLFV0/S5AoU809jm8BjCKGApcLBDRwYaMc8BYB1jqRj7l6uoTfQarQeiAoIZFOpRRp+7vbV+EV0XOta++6PM5GPopZPnZ6wWM+99DsKu7if51D521g05N3uBz6Fclyj01SVsHtp7f6TBuH7rD/svDP/xWgFnoVgFbkL+Qu6VaFS4bjjjnzoZR5fBQ9H8WUQ1BYH7+5AF9fj3taofo88H19xnOblHWysxieEai16SpCVyOixM7LhkBDHgI43cXF3P4sMaPcNieiNWw8Tlf8hnsZC+8FJjSZYpbmPKVUokMUhQDhoOTOeFeSzkS6zsSXLOhA/sN+wgXQFDSDTIYHLOuYDFZ3lYDscyNkRpiEZwXGkx0BSFEXMJMVrWebHwgMXTtePCWjFxQh/QIuSZ/huhnBAPIdgjqxWycXZIoqhjJdJxH8oTINJpWPhVKkhwS2EdsJfdxeXYZGD2m+bm5xuphy4Ms2RSncCDZq7iB5BtSFJ0E81EulH/ZYIzvPFKVw4E3PcWGC/5sGTnS3sGViwv2Bru0yDAbSBXuyQ6nnywR+/Rg9nGStdNHwxTDmuPImkCyWPgXr1//6k//5G//9/6DP/h7f/rzP/6Dn/3NvwHKnF1anF1cJNY1PTtLmXiGDj6JjZDm6bjsUKSAOAbTx5W0ZZg8N5CRB+DzCWUiaRiXcCOQDgRKQeaRcU44UTlrpYKAjcH/YNwWZue94BFL7sFRlYaH4SIpFrQIikQEyLOx9EnGzckD83oDKJFtZIczCliBpFLm8pggYMnrJ23fYp8OtTWtrq9Ulk2Mpzwe5e4Z0onE7Aj43cZ1mXi5tvp6HX76CYpZ8QbjNkHpaU06B7m4Jan2gZtidpE5BSPFD0BtSu5xUmAxw8uWhC/CHJjrzcLnmM9EoykEndTwPz9ll+SpsSFx/WtLK6gFZPTPT9HA8bzh6rhy7h0mJxyfeWcwITxirt+aAw47NQd0r5gtkkCj1jAKxk2zN31C3Q8ePjRVCOBo47J/MfJE0tHSwU5BT25vbcGzmDA3NcX1c17IE7ZEBhbow6ZJpWeoGY62tLzEHFAiMjHOZUBHiSkrJq1/Rc0dqvSNAn+BqmgkAK8gSyL1cIEhTUYZcf5KDT9wOUvD2Q6LzOQRpJ47u6Ws7uBFD09PWD6v1jcATByZD3KFSEpAk1qAeL3skWQhcyWrayusLx7I4uwcDiZsLN/xyPyaJf8v1QxgjtnvyS5HGABSV2BwcAy8Bl/SPPbw3HbYrDPAHHAXgSSzncngUD/ezxMNWFwA9YpdcD6fuCTkc7dTM715FmGPMEWwdjKlqGbBUDDsBj/xSSaBaIC02WX01tZ2gMiU+YJlkw+NOhbClXGA9wSnAmAYeIAmGTTcYwoS2HyBN2BtGMcg6V7FS1lNrK7F2VmQK5fAzMRkMQHAcMYnJibx4niOhoBAxnMzjLV9BFP/CNyGT0kgm0fPc0RfgGUijG6JCAzy7Ayn5rkxXVWuU65cMY4TkqUHksvZQ0okt4xQA2dM2IdiHUp6GR/+jP1gvethonngdNj6QGA2gDh7k1wD0ScWV6g9NxCz4LGBzNvkz0nnZWAx06xoHitgVfElU+XuhjC99SF1NtyecM8IWuhE/7f/ViHLL3/VuwtQWsgn5F/tuywS8/CIKZBBRjWjhiAxNLZXY+w4AUvXMH+eQW14FYXuM21BDQl0P7rZMEmIIrGpcIP8iNKRfzEhNUtKPh+3u5i6tnHXdl77mbusuDDNIQO+cmOFXbptv11BIegq+FIA0A2UfYkRZWbIWfbMThCBDuisT3ir/rh9jm0agzOAKIGzHT4YvBw1QYOVfYhQx62Uug5ZBkLkFvMECkjU3TUoV8gjsCgV5Nr7BlCpP/ZtsH4bpvTQ/dMMQch24me4sjt/VQEbhuwNF3XawD5wHoZudY+dt+BvdV/D4Ll5DnmtQ0T9CdU+/inUbrOuDtcHfTWCLkwlIy3xtpXBqFnSTfOwgBmE/tUMX3a/MGl7eHWa4VPVbfSBY1dw6Bkg9yLbWObK+uPapKzds+7+1E2X7n3d1BlyShx/HsTtA1p4JF/oyVjugDPOxAZJRAn3FiinvlDqQvE7ezYXwuJCkI7lAEawitK1VkwpvESAiDyILHJtgbYV3Qi7fqn0oPigBBbnFqS+UswCa8OVsVxN7tFpVJrJO49pCxk7ZaPca/IVUBdZ1dLIS+LIpv1mm6QFLlxjamGS+mPV2xRIMtRi04j0y+GvWqZIpdPAwgxKIB7Wx2hNDzQjQhKbIoQysxsulsC0ZC222Ozv+Ov6uuzZlcuopggbgB2lxvv4gjbJjZOnw6mbuNv6juqleAWO6Oj0pMrCC9GnJUStmBMWNGkEzWMqcxohprA7F68A6A//7t/+7/4P/vu//JM/XHyxNr+yPM0upX6UWDckRMzZxBQnIlOHtPPf/Dd/cX5yfAt19UCdSsrVXVFvEKZLcD82yniBxQ4oksxTFsJa5I/PY4o5uanuFGaamWFTKUuxtLS8ArbmnkdHV1dXLR16fGShtxtSdE5BWiXVIuTGFsiR2JGVQwSYSh4TdILpZKun1g0DIgDEGyFJnxD/DXeB8AJ4WIUyZVbYX3tsmSNkEKFL5DMYd7ZJGzuR1tCbXpibYZ/mOPDHMg6RyjGWjAYbELsomxnx/goNEAbFsYGAkaK4wn+YXliYZ3YxTRlbjruyuAS5onoY8cMEE4PgKNNVyYSo5+p6fXmVx0u9fkLA11A/hvbvuWU+uwx3i/sE8wichdzlRM5J0Ykrgow0mF3I12ylTEtOxPWD59iHeeLJn74hU+3li5eMMJ5b0TxMSzCWfVOFC+6SGHnACofi/3wEZAOXzA7NlZTXy9jB1i8uzPNxJ7C0uniCQSuKk22WuysFHmQnY8FYmRUHcbu7x4PmkQFPoX7Uy+YLqMVJuQIh1BSFbLWEzAuS+IlxA5fJUF5bXFpfW7e218VFpfrJCk9Ogi2YQCsraJclxJaXV3gYcMBMeyWgpycwfPofqb8TxuuB0wGDQJxoiE3MZommKi0n5RYOjo74gfGcoRgFxR0BWz0JQ2YAIWYW4PraGl6kLgyuLygQH5QEGmBcb5rFiVkVlOObwD5im9KKUKiEBTXPRJkNsU7lzxhF6pdRt+AKRfUI94hDoNEDw4vptcTqZJ6cABzT0CtBG2tsk5OEo8IIqT7n+DoV97dA1pXFBeJCDKP8GiHvmD6lyTBut7eQ/VwA1o+1yR25XnRWMYljLEMQM/9iMO0YnrwfJomgBPXP1FQZJSYT87yoRCzh7Nw8BhxchSeGGeE+afgoW+n+qSfLnMFzNtJNXQJyevANqAkVUS/k/TycAnA5kg9mCHn9FvEl5dGoVNTk6YVR8S4wlRMGm6f2HUGCVd+LbeVSLdaWzhOGHWIXq9YZ10EoAGT5t7Kd9Xf8wUbWMIF7lCHkwMoqUW5ICCZyn6RAOhSdn1Wyuj5rnN3GSmVf78Bbg5XZaBtNVxuxVtdPJA+I/Hbug93o4Z7phQMNsrR7B77C+FiIFluzl/CzatXUV0a1oEmE94ouLAOSwKzvC9Bs9xiM4g2H1cxN1QBIlJbO0tnJBTBr+92f3P8DK7pztlMPDd0gqSXvrNTohhoCTWpnaUg2gKJ7S3fQfuuKOlGGavBVON+6Fv0jdX8cfoI5qQXNBgPd4d4ajj6q7YPTAbbtLrj9afggdQ/DFzT089CFCtJzDUMoaXDYDvx2iK3QcP9In/yaGdT9VQehw7Ddx2uEB7jxJy7v2TlaslSJIDIb+Kd+qLHLbCjvpZBhf0p3jyXodij5vT/UnS8zQLX9h9ih4sG8LSegMYeZKd3tl0dTc6UPSNttfvER9BFwzVB2pfP9Y+p3oBbC0SNkieFmHZuRy25ALQkE2irir+2AgstrkCR7sBbznpGubETTFxJC5TrApgTAVZmPW1OdQdNBH3nCukGIQk5Iy1mHEZzZdDOxkwoJZH9gIAAcJC+bzUoZ4RsOBetX8WvXYaQ8PBOolADZgI7QD2YisgldGXtSU0VRd0CG5eKEXSYGUSvu8kpuguZpoMkLso5UCrKQsRWmHVAYHGSp3uqJDYIybJJJJLGq8zF9VfbvhvMiJFJyw01x/kW2dKpyaiGcA7YmIUe4c/kYFqIxxGfBAewGcrETU9bMozAellZpV0BXjFsVn6gnWp0gxgnFw08szP7Jf/B3X/3qFzdmkleB4gLKJDaVl6OVYkOF0N3++OHf/lf/ggJGj2PE+aRJFVHJ9qElnXdnZZe9uz+33dyj4/ZocBAdGLEtaRLwNeWBZubEaLf3S/PzG+vrwHk0eVEvjMkPnJ3JOCY8HRmy05zPWWX8EQoElthZ4VYEZ3ZzxWa4uLQIRgcwcSI54/A5ht0mxwkXIhTAqWCzI31UUMVQ39zAAVINBWYbyK5L//hI47tl4kRzc1bPYyOwVKrKSyYthtWE1vt7wpdn6PKqphW6CGikOCSgTc5L9JYRFqtbMdtcTOaPdeIR79LnaXJCGmxqgq1dEt0SCbcM2sLSIvviNdQsCf78I81j8BSIQ00Bu4ZKlk8xGkySBaYNSon0F9ChmoQDRm/HtBlZW1mFtCNtBaRp9kO0JXwE+MI+H43bDQ+ej8kFyHei+kPZcMGFLS0ugA948KxOaBpcBTAT2JDzcoVgXyY2jwDQQ5yZDZ534r5RWFCaXzJJSptVwPICXfAseBqKNIgKXl0DZTnUIblWFI1amA9d/SR1NTZG0IAFyewKfz8OemOxKYy+f2A5W7qL+t6j40SQeUalkVhbWUkeAklCttQ6JtdqxGhAKtbcXcT5A9zgfKjCTmsZtiKeMvd1cHQgmwh5ic7BfrLkv5dM0IFdW16BP1uaX1hbWwHGGX2m9t8c0G0RF5HVKY9LAgqVZUcYVWB8j3nCnFR8izg77bgkg6pMBKEGI76TxXNx8aI9Jh7aPBQRY7SxWcFZajnsT5bqYl5xCxx2cWGJgVCih3ATvAXqzVLiX5Y24QL52AcrXHFUJZU3wr6ySDJ2yMefHhBIqqy8usJmLi0tsuBNcr9NnSBEkBRBw3CBU8fHiOyeXl2q9k6SSQQPUdcQcE9fM9wz613cOQNBN6wLVKLcIyuXx0SiseEagCzEKiSj3a3He5PTZiXHyRGbPaFhAK5Ps1AZVZ8WKyuJO0ybUgSZ+h39aDZk97G0Jr8Dp/Ie5kxVB2PtWBZjepbiOfMzhJUAzWmdrXjdYzL5uNrxv/8n9A2vrbnbsxvOapjNZVA7d21yKe5lmbD9A5sCJ5IdzjHobog8KqgRuNgHB/mhO84QGMpeGJFpuiHZpRdjhPVXPUpZYIJck9ovvHa8XxW1yWwdBot9xkvOUr7EqkN9nJugeqtpWXtwvrTaAcvtZmFhzCKKVJ+6ALhc/Zo0dTsFNOor2KJhx+6PdZyWRFNow2O3H3KewkZ+rnGnOdTgAIWPGy9XL3dhVq84Qq663kwAD+hX4fSCqg3ldXDyM4DZh5zGaAYUYItLi2jy3Z2kfvjk6/nBBUf1PcTHZVz732YztF/rFvy3pV1/Nvf6OLWeVHfugNUOQw1e98Sfwq0vwK/uoDmA12/QqjSDUSUHc8exLZ7aHa9QZcHMfKR7agX7+5Ph2Q9Dk6RDwt0z7+5kaOI8A71DN9seY7BZ+2pLdRhqDj+WmmpJnYPLItOTmnNYPYwRL0bNM4GVMRUjwBErheljxRVvHzGQyZ9YZcyrmdrs+Mm+E/iZal1VF6jfS03HC/bvudkeE4j9nzNabSdetWLKtJ1Q0YjpjLK+hNFxi4mkw0Fa95GdAP/N5ADNCKFAUpX5GVriipmO1TZIemNhNiOhQhZgk0AQZ1ldf4qKJSBuBNxsTbAC8IFKN8Toz9l3lToRK0pHR/g/CtwIIo01Yf7Ex27ztcQU6QtZ1J+FdHQjYUPi9tNR9w5Ylki3XKAGIr3F1TzeyY9idLxltX/TtXw0wUCDcLfJiIpfmEttlse2bAzgCDwlKT9EsVMIGkqTPUWqsR430zM9yMwp/pf/7J+9+fNfwwLB5IKBGE6ODnwG/q6vrLIb87yMRcM9APeJUY5Pguk2VteA7zwi0A33RdE7+eooX3mdt9MSKaIkuxYRhmNEgop81paHJw9ATZ71fciFgsMzE9Ng2z2+OCMJJlicmauS41hauW1hiS1/GEnL7BORhJEyhm51J4S59PSE1gL9MEIqZZOeDFxgx+VZmLFe5UWhgenNQ5gvVUKrfQgTkSfofvbwsLK8CBzhGbJfmGBEAvvMLIAJ5pW5wUZOHB/SNEnoqoSZHV54+tepNsPdGh9DtQVEhofhdMwKUM7KwqKOF43yoLIeHknMYhDCkSurkIxmdz+nQo0dosFbFC5gtNEUgu14HFgR4A6DyQizargfILv01egoDxLuhPnPJfEKy48rZ9KaL6/A0lqhTCciZiBmdm5LJDKANvCbtsgLZfgSv85CIF97mrUMwla+jMDx4pK1IOenbNqQF4/DyAPFhsLJsakxb4lrFwrnhFqAeCiCyIlxQD8sOOPJlTuf9SJuCejyxFnXOFqrywvEkVlcXDkRXCEQIYJUyeVJmfo2Ye164BS4h0visnku3JeEJXUGTJDrWfDUnF0qjnkl3Ona6jLv5P21R6IQEAfPzeH8cDGkQCGrw7RVUAJZD8IbJYkk3sHy8ogBcLOzrzZeuPavcgvO5Gk4KmQPPEjmGR9nPkiE3dxCFgbIUqnHIhWWaoSTw9ZIr4rKEx22ZFMZbmZFbxqaaYSUQQAck5OjWScDiQiUOXCaYLoutynSGrSUN+ebGUK83tqUBkbUaOqKU0I4ykSGlPPuHx3wBNWqIulxMluoEiyIKYFbPaZQkYF4gwzcVJqj6UliJ3hzJWxjT0Dc5zxiXCaj1gnh2rDQDEhmPhlq3GZZA7wSqVMQFLKoXq+Kvknnq4GWDjfnyTZsOIXchX74wsIiA5jaOelgHjdmbmaOk0s+Rz3Tdq6gL2ExnGXbrr6MLPtbWvBSmB2MDk+a1QhXnORKIUMfz3TM4TBU7WNWB7q88OggK+rYfXkq3uler98JSKfmp+lxIa7naXekUh+rxTTA1hMVq/fXxtBHlmmxoVHuJ0AUMiubPtij+2xAAy/BaObP44RL/Vs2wDrJjTgoODoMIBrYyAXkDhtw4j/B8F1ySJi2fDhAtPBkYcc+SO1j5D4srEP2EVauuz28drONTMsBO6zWx3tdiszwKRrCzXgVLE7guq5nAFiHscowRzkMej6rOtTAbkHpbiAGyFJYWQi4Dy59W/GX9f+6Qe9xgI3bTXfQqn26PycLSdVIP0OSz8BaHbm7kwLuue/ULZAAt/YrPyRZDBc9cvDBYHlLDVfmUM8vr0bv+feQq1Y89k9Rqt1ceHZH/ZVTD3942NvP/Zt1+vfxcmF16ybAJtGfjSKCx/tHLHxYAlm+qHAq1zHhxUh23KNwid3Mw3/pe7P3mJgC51Tl0yT/oOLAmlph4Np56nUTEWOoLIlNuR996Yh0Ura3tESsYlYQ18T2DFpzUaUKcTorqljCeWQX5KawlbzNHEnyGaU2qTekcA0UooVEr3ZxFdkbRTHM4DRz3CJt0jya1owBfwbmjdwhByRn3CpuUBAgCGrbaWhg0bKu3QCSyVelQLgpPsuoCMgSE0zxSJPQMcSYUT5oxbqHBzgsI0QyVX4ZEX58PEVENTLCVq09vTVPhXG14RB9gKzKZOk4rLY7cERBkX+bIx4HxoqguNM7+3tQlOxdy8vLbGCMQOSq8g3qDSitQjbJ/cPuuw//5L/4hye7u3NJmLA0KVs1SGiO/X4FsgcQwGWbp3kv0+bGw22OWsDZKvco+tllR0dRVUKWSBvb5xNqdho1GLCG5knkRsTKOQJq1JQ9cGWTuh/pcgkryfudO9wwBUonbM7EXVOfEkEUvC/PRbU8+1kcEm7ZJoEjYyBLhpr0AgJ/hJatXWX3eegWmRq3QPPJrAWIGNaa8KbbGylmlMBSOhtPMG1TzBiL/EUuysUgmSgvkC+4H0aVkSe1Rs9negpiiQ1SWtSK10Ix9lGWPVDAwGJi4twpexnnAmIC8lbnFpdn59T0Id/Eybm+cjOC8E6HFTPiMlHZeNNQ08KWYBTGH7Ceyu3J0nh8AHuZIcvcTKNIlgzf6cVDvpTstVWu0ADQ7G1+gQCkdbKgl5I05rqQ2CDpBAZ3nAg7FwMcYU2B/LgpXbipaWoGICU2UcHcHOvI82igSA0+PJBuf8GpYWeYbtV/JVDJ2jC4B+yn5dFJq8G5mmtsSJTUGXhHHkq6aqEN040y5xqsY5qaUjTTuSlhxuQZn1pf37CibVY6l82jLKMMLIE1YDHD/nJVQqq7W97Q4z0snCf1prgVPHR75IBaLLJrtAQSl4mkTroSaB6fuEBEdwIy4xOqGLVJqYzGuYjdg70Y1tWlleWFJUvLGvakio8NJ5nWkTKDcdudcmRGHwgspReHhOmDmJWxVdJMNQlmFt5jSAbWqX5C8AonRflgcgjGqrEPEPM4gQpkWa04LUzlqiel5CbCnkBSaps7B3gB1gwzwKwwTj0zywlSO51ZiEdEOQlYf0u58XFy5QiCU/3WKkqqB2TJUvxc629CdyTvBEZkpm2kY9dXXCXBD4Nl6VWbVnADodUJwZOiZLtsHiLvv4dqRug53cPU8170M/CmBkQ14KSyAStN4iwqp+x2hEgaxuzYKlysA4F2wqllXk+hXBPuqUb8eTR8COT0N7YOdmTHxeFEWlS6BPfpFH6uvXGAL9uvg9cbtVYUIe9PkMfrKw6zSwxqL2p91UJp8e9uoV3x3XyLFSvwkGh0i566ujSlS2Lbmj1WBAQmr3lxXSn5dqrubQVDASQllctiyK8hBd1yx8aN02VfLH6z4cchAOOel7N3ILBT5dXxigFsyM2T1OBEOllIZcAztiO07OQGVQITCqjZn8xz5TmEKwsw6r+xDcFz8vOLoCTX0Md+HTtZA9Bwbwd+m/SwEzeU/9C/oT6eCu85ePrdPdRkGBC0/Bx42eHxdkY7BQ+AY5/WlJIfwpGlfChQ2KcP+1Ri9ykHpy5k8JT6uKtmZ/coEwiXay8VjsJCTYlzBwDS6q12hyuJQi2ndoiCwHk0ZWWef3fzLJNn8MsXdZY5ZAPjXnpNnoaYG+xup+/WV9ZdXw6SN+c+QVG3t9TH3nrz4XB7F1hppRVieSYyytiJ+agzoz/teewwEvlULZMqT4YVRn+ii29es1+cCESxvLyEGWULM3nkxlaHAEvMlFqf2FCWrLIk+CGZP+EXZ+RFRTx21nGrYEPD3Wcy2+kRAslEGVvLOPhUY1gywMKlCArZdDMyADJzFCBFyJhZXIjkUdESpxC62UbcBhL1bDF86A2hLtM9ZdyIT+wMYShFa9wzI5USagrjQlfIMaBbMox1gzmARWMUmBNW4mDTM3OIHGd86PtkQJmc20xCjWcyftKmUgmOiU0W+iQ4ZZUWrhvdedhAuhMZPE3pJfYqa1tyyYoKRkbhY0DA6y9eLC7DjcnhJdpmXqOMEZFcqjQfHP2//+E/fvvrv6JeDOaNPRvdkx0dR9OZfbrK41lFxlOLogA9E+bTsJXyWOWtReFVXoQrMsf56kol++ysXZovLMfDo6F2jPJ8+VfvxTisuggjd7M9OstNIO7jUNZkNtcbuZsaLKt/UNkHhnJEqMoTB2UWf0AUT8QzR5VQ8/pBvbZgmoIAm0f4xZnM6qXRzg2DiQeRfCCaYIboZsdm5E2kur31ylFEzdqYlJxQtlE4TjYfMAvPUfmXJVHJ+bhBwMeNUEiyMou4VG6B7Q4EzM/mV8GXOxsXhGglwEVONzJClcQ1IqEwA/do4ybJXiKaX/tVkpDoijTPPJPbBu3BYSMvnp8nDm4Ch7nJlClI3+QURnU5cCvRpSUOMI1Wku9UXrRfFJLPlEKcSv1zw83JiL1HAYZkmRXFMW1qj/RNd9f6r5BYXDMXv0yZ08XlQodRf5GgZTY3iJD5ae4PVWBnZ4G8TDMrfEVSYlJaSkNw0NRtoBjRCQ/FzCT4MDtGXYIncB8YaIw1cJxnF2Ekc0sukIcSreYDMAgXJc0hmRXIWrjqWXPkySGG6aS9Nbzg0jKPDMVqaYvVqjBV0fgiOcsriEkidRjDdzLkcHcLUsSGUHgo6XdWyuHmybiwZxXKWnLhFQBYm9aOYBQJQpN6i4h8anZ6xpJq194pj0IobIfWUbQNXn8WINSgaBs8joqRklyuH0qdmyaFoQCaVti9anIwjFYQSwkqLqnkp4xM9IRCLsyWq9XOlpasgkatEvEWndB2VV18d/HgOdv3xJLcYQJcU3jC1zeE5rmyexI8GJ9JZzjgkmJPx4T4L85EhNHyJbZGrAazJFoVffIgQNCEgEZUsoIslYcbSRk363zMPkCRs5pdjiEmps0fk2hXNd1MntMGjj5RlfPw7AS7jrEEcwN+eBD4L5xMvwLnNhQmtxm1qLEa0z1t13WBuVFjQyuK+C2phmGFjYYsy1YO74f1c22gtavWexgaytBqCk1k9+Xa2IYRQztOx+ZkG/RJBUJmnarbbCigO0XBYJFeqA1q0fm/SsFjkmHT+TvrZXNzG24h09fxre+oKOxKXEbWEIsv6zrzQ5U7SdWLohtcWXm/P+cf63f4jSo1r7vtKbMhoDMMmwQ3esvZ1/VTnETeWrLkdfTrS6lWClJlFxMD5FOVyhVSpI8GCoM2tBh45/EKRzWgrn62NrSGnSLNawikQxXdR8NGdkCjwGvnYBWObE/zGRjq6p7X02wySYnXoKf2PczOdVOi5sygtxBvzogNOL/cid3vcst5vUFWf/X9QVEFI9qc6yZi3IO6l8FLHY5vY+EMHMKghd4LektKRuVWQxrw3J6gDyU10n2xHqFkknktOGhFNEZuEaw3uMQ6SvuuRdFQ4NAP3bX2oXV7yxBF3D9GA8ztuce17R8wB//SKfpK5obcfaN5giz421s6f7z5zfenByfsBtxVNdG2EbalGdlX0FA6G/ky4oyWq+vuwKmSCxv3FIm8TWUUEAmzWFkEbizei0adGCVFMZTTsU4BgwZTbBOm/SX8pCzP5jgzfQDHYBOM4yqTBcl+bW0Hd8u0u4imyHAeuy5LBH6CwwBATeczQRJzzHrXUicILq9jrUoqENmm1hHjIJKCJhS4KI1azrGFzRCt43PEfuM91LJsy4ttyVCwTQJTJs3qJAaCsRRGme/MOLZW/Cj7ChztJYEhd0eUqVcIDSy+mJp0wjiGS+VpnOMI6AWvlMtxy0/B4ZCqmrXSCRg54n+kCZOpzQWbYDEJslnb2GBHIcTFhRL4lVyCa4pyjoH6N//8X/6bf/xfspE+Akef7iBz0EaZCp47YiGhJSDCCK7SOZ6S/zNebID4HoPIVo1B4xotHQ/CMxx5wZWvrqzCjoHk0J8ZrJOOs5qoRDWUErwkek/2W9MpUgn5nrqhTIJLBakQYyTF0zex+iAT0ZtCKwnWmmco2NAigiQJzOXFtse6MYHGZE2jkOjMkE5WB07Gx7yrqhLimFj+k7lYpq8ETnDm6pN6UwBHKEmGnLtjXvGB0F6mCaunMtNXUAUIUDLIOEdjaj4shcd1jcjXhjccs6dfamCpGWU+IPRklCbJwoEwgvQiwpgeJ+l0yqD6vjiBFMxjRkEHcsaVpWXgAzkupFe7+7JG+Pnygv2pBBsMwtraGlSi6U1pAmJnUpNb73DmAFtLYk2dJJ4yl8G9iwKxP5W50PZOwwf4DcQcuJK53tzsNBDZyYvR4r1gRIaZ6StkRDIIlf70SEgdfkTx3IjqMhYgw8XeJrlIBr3U2iPZQuoIqU1IEDawSNVHlCf2kLL4NiebgRpT6eu+vMik5q8cGrcEDWNtxObnUcHx9NTSVJaOcibwDLiL5DubC8iDVumh4lDFCwPFVDOPkPEnXTqTEwOioCTgG0Nh95r4aswfViUXlnPxrClAZtS1CutwOgwEQLPKaPOi+deqHbgXXtFSKQ7F7cGjgMcdteg6DwudaYOM1KSws+hIWacU9VW1nBqjxCwol2H1MeZVMfG6o9ZIGuFZAhuTugfzGpUCDyKZhYy2kYeOEOAp8LBMALIFAWshbbhDQoP8ACggSsElAP3hYetgz+lnxjdUuirn8k41gxhzliGCeStATVAmQOmC1g9/OEUKEo9MmJYVxNOw5pDeZRLpGBAri1NtLN3tKRt+SkbTPRAWaY1ZPsw9pihXbYqLqeVPFoiQB6ZUu5i40aXCyAbqzLSTOI/syXJLo19Gln2UOYB9tQnbLOFy/2CfTKpi0TohWoeI2rvaLl5opx+VLpangZWiewpKGBdq+rZEi+wyBEdCdIZzcrUCRXVCIzu7eycnZynEwZep5Mwwqf184YPmf202tlfzH9aYXk//i1cWkG6XL2RooL7nMAD8A0GqV2MpZjmbSrnyfxLdPBUmhK2REoJg500lNh0BNyk4AjacRFgj2CqJsMVDfW/VeEjnpfrK8uGZ5LHk7dWcM7tWjpp6HKn0pg1snyEimBNma2uHxTR333yAgvs2TMMv48X612tL5z18Tr7bpYbhaFebdqIa92zEOXIckc+/dMJkGuobh6nuMZ/CA88lda/4nup5n3+7n9PbkyUavyO5NIF9KaXQL/HYh1wNaA+Qd/Nn/Gy/mlOHx4ubLGTWB2pB9vXt1A11y6zDnluNhb0LFMA3G3If8rbp2hGTjVp8zlA+B98C5MYEd2T6EFL8NKcqLNrAbctVDxy81quqQHef1I8HVt+hkQc36HVZI4WXgIYPJqRYRdwgJhbBssxkCAJ0TGpxLjk6xnzBkh7dSJMZjhYatFN2gj6Ea4O4dfmY8MiM+AMHAUkZ802/GYCWwCLF1bmi6tmtS50tlJMGOlSOOXBKG2wk14LtsQ9MD/x4lhsSanYqu6RgwlAeAk9tHs7Cl14eo+Wj5W/pScjcVb+fxFJuhOvhaPA0saZjLC6eKNsny4Mr0rGMPEs0YxAbAZmAlremjmf0l2oG8EGlrzgmv2a8nR7YaG8i1tnAE9fXhbYZwBRHi2faBXPtaS6zcoc4j27BsgJp7yV9C8yC/cLyJooK78jDMy7fm2a86bttvro1iJXuZXVjaK4ZBkq0/NP/5z9691c/sOMBk1QjwnfCb1m/WrrdxGf1qXZLAhzzUEVpVOSZmlqViXEMMG3gAztYxrXgHlv+BFsNTWKkCy0jX+aOZxTxALevlyxe1wcgKRgtvxIIUl7QL/INBMZABTTQM4h4p73Uo3aV4EwUEbWl6fyxXvIZqVxB+lf+yE6Z3ks8YXs4RYEAaqHPMriEcWCGefWAVCAF1BQZ0KA3nlHsBQeCNkvmzxzHKrkb1owpiCSRaamGIS0AyAdlzyALBFCH2efBQ9Pa4vnpkSx4zMjL9XUwBwXcQUCSG8mnZi7V/sVzZIIZeFWjxVJSnM3lc3DGhSAeb8a9sSQQ2b6QziSakM1GvtTCwtevX/NUKfdD3vchhSrRioDRXa28gfQdm0pbdSEJrBK9LDfUpKn0maYAE7hJdqqjLpIklnNp9LHDxPcQjfg+V7mYaSAA982VcNGuKdNrpEeZJGAYTILYKCHLWEd9HOvXBknxjFxvlmdJxZnYVWY3GJ0W3TC1/Mnd1PwHUJ2euezXXTQVvend/T2rU8W7Q+fAHCDnHjUbHGE8OzcaBtwspYPDc0opPT5xMFHjCBNQTgcPUoJN50xcq1YXTD9i5wV56MfHleVlFhEfZJGYRyWUIWvQYjzRHkiGc78MB7NUmQZTkIWfrqT8YI1R/EmuAXfo/vZKTtpcFhaCgRo8V71AbWCSkp2r6B1BeFJZ4aMcDbSkmFPyeNxdXRZaFav8SmSUwxntLxIIK6ylPLZBfCAGg8J9sjAB1hwfm2O02vYTY6R/4TejL8FYUQMLHpHpAcpktGUxiQgpF1AEz6Oxy4xOy9QC4lY0uNPTRGo4Mec1Gq4eHesdF8V869CowZoJw+jH8pKLTnGjY8iIp2S6PliKDSj8YCqkjiny9AdE1fzAukgqptJ2c/lxJ1AEoYxQk9lyuL0dtpT/zX/+PymK5dmW1m1vw8iSR8WoASvff/yY8FNROtkZ66dh0jN/aO/oji8Fz21nI2tMWPhio9zJl2x7JlNpbPTli421tVWr2Z6eWcmjN4P8gkAfo4Nz0adRQ+yl/nm5xvnSdqfUggxQcnDCxLhx1htC2AjpSzTQ/6JAGn9L0U9lsOwsavnzlkR2jLCnRHu74TGHuh2j+ED/ZLZQkir7ODq7VIBO8YCuZwW+tRVLm7VId52rjzB0jzyifHjgdyjf4tg7Ek7BQ0aVyVNarjyIaBRiHYqqy6XVwRrU6VhjL8IBCc4I5PIzTU6BfTN1IzAsAKvGy9q0Q19tWAN6up/9c6M0dSSzh+TTuUOvrsbK03UeRlUfHcpL6pjMekPni9SZQ3jWTdSAtYtrP9Tx63a6u69xC6gs5UNNvdx4iBOmRFNGdtRuu6Shs/dvsH/G7npytjZM9XMnoqgLfjbX8krO3z7ePfrBuDoHu68By98/RaOmw9tltskOS/LQaO7NX/3w/V99BwqCJyG5cr43RyqP6YRkET7dI99RB/YQfIPQzRkrYcnJ0mbvRiOrhkifmQ0piugRklKt9YMG0ZCfaqQkihuL4ctAScJ5sC+YPPYw+aQ7K59XP0ad+6en9ZX1ipaqVIufjTfD9j2/ZL+cNHiAldRr4uEgO1pZWz+iQg31CBUVXeFSEyxg+sGCqAxD9XVzLeiYnKQpCZYRyaMthh9VZhPFgqbFQoJzWKd8ZHLUWscHR/tsDLgQ+JAkAvCkEFCxwZCLw5ajQlQZIeooUlApkzlLgI7NYJwqQKRzj6lDYqGF1rZIpxsY8DElrOEaGasSGJB2jetqex5iiDf2wrH0HrQliOKJenLG3d2GGcyJ8ZPry/Vf/vzFH/1q6WcvN16+kqEB2Zutf7eytHK0c/h/+t/+77/713+OzHNldW5lef6OHjZUuFZJyoATZl2AC2VIidIgsOdkp+dUY75/ufGC+uth/rUkx/TJoRFz4IthViuswXhMw8cQlwQ096Z6obgoyIIwMqFAmzEShpOU4ghsJ84QtkbaM15dREOujSBxgOFhe16YXViep6zpuOxNSueMjE+SXsBmLd9ICRtSKlDNTk0tL1NJ1DEFTNAIEOTCCmQkl+bmKD3IFSLKJJODuVDRWxKPLOw8Pcm++3F/n8QiRhPcubq47P48aWgezMc1g0J4jgA4ru1nX3/N7cMposNjtJkkPLlXr1+RVEu2AMflce0e7PEwv3n9FVt4+obDZUwzyQkR0iqauSBPkywiyCuvBS/CBneKqRgojCa3BJkGgRFZqnLSrd0djrm2toH+lYfCaMB07h0dnkDeh47VNxuhBME4lY+o2EUFQcY5/TblpcTzpBNwO5MTkNngh7393e3dHaqNS9hTr2aK+LuKz4sbhHpku5MmzDObgb1nUbEYaXcIq4qxOKdQuf4JSWbjAGuAC3cA8iAgwFWAfoCDYAsTfZ7M0LKQM31ibq3siKenInBultUOPQYNSXXNaqzKkoxohADrDaQswfkf37+D+dZZS8YxqwObw/iur64qpCa7Bfs0PsGwHxyaJI6KALivubdpgtpQKhaB8q13hvCA64QXv6UK7BhAHPhLirIJ8rqFyEyTO3hnmj/Tw4yi62uWKqnKLH/AjdlpdpqNLpa1xDsjfbZ2Fc+R6YErxYKhrM/jSG+yt4HEWMErRfJPjmxSRTKMYiFbj1MWI7m8jAmW5gXFVkee3n14h4kz7jMysji7QNVxVQR4sHjaZxfm1U1OU8Ue4wlIh7vSs8U8jpuadnOvPBH/17qkFoc6x9cjaWxqdJLj4GPsnx7T6InAAaZ7cZbgDPXPr7b3906vLmBEud9ZOl0EB8+MT81PQFg+7ZwcY2OX5pgYdqOwzC1SJXl9kSIXbI0gKvmmwwNuJOZOT658e1SdpEUmqovsQ6HzAxWCcUXnuT1bXzFWuOIyvsQv8IGoyaqPzpPCydw52MWLqzye4KQxnt0AWfZ3vmzmQ3ArP9ZuylE2tzbpbYDdjyNeTH1SMwIcCrfUdh1JXduFRRwpNGUELMYoAMhTJWHbn4xZGPkHVhs1oLja2soyuxNRm2SkjlJPlfyyFEMgz6uwX4CClZY154EkYo3iSDoc1vbvdC5JtDHQwk+FqkHMUjciPBVkFeZh3oZoSfn5oU3/E3jQbt09vT9MJYEPeI2MrXClICMB1oJZXkKDRPViw6FNtSpYzHZeYyiwzCTI0UQZGVkOFV2oLpmZaB4xiCkp721A6ggFMfNtvD4x+fagK2oczXJSj/xqhGoeZLuGAEF7qyQCmNttGWElac0jtYyml11fY+K3nLzuuCHLHFNknXF2mNz2AjrbgRNgr7HtXqxfBu6LjzqC4+6wHaKseVWdGv3y+tvZkz7hJMHVFIjlmiMGsyR4pjlX0r+v7tN9D+k5NBxaJHnn0Cwp9XCS9OpP3aW0gcnj6C+0zORna6790u5uaB3lfvpQuoPaHWBXfeEzunuiwse+JbWJctzAXU+PTsxhsqwKCD/EQqYP87EpBQ+0JsOP10jxQQbCoBjdPqLGi8aDymcYkEmbTtPzQwkjJYtsAgaEVYqn0lHOmy1WtgahFW6SlWIoEkTijunS8Em8TgSTrej1+ktMFoMD4KqZiPbLpw8NQJPiKbs4gu8Mqz3KJXz1s2+Qgu0fnzhk7GFLS4BLPDoLplACA8YICz2hc8+uyWKjebFRthuVTyyAUKc3lmAENRCEHbHyyPHpISUM0XvyKXRvlUTJxgZPkGAWmwrQ2TlKrB/KkD3eQAoh5tg8g54gwnuSiY0VEpvjX+6o4qEQE8BcVIyM9ouNDRaAQAdmhK3Rvc2nQNs1c4Pwf5n7vSn7JKIU7E38/n/n7yz87NXai5cEWlFlGJoffcKav/2rN//n/93/cfPX30083r5+tcp+dA3nc3FxCHZP81rIthfLq/avi4YBXoUPXpyfAWuAzoRgCLIk/ugNYrvBuwCRVdqp20HusqoUqYKbnAJMMGhGbUL6MpjMGUM6FNKLuMqa0pNTZ9eX7H+47Kp4wcog5FDZQG02JG6IRcacUmz68JC6dNfWBZ2agjtnPGd7c8SKlPYmw4Aqp+zTquVAydw8AcHHe+p1U9eO6Q5TpayTcKfxegOI+B9Qwqxf2jxCZBpoml+w2dvRMY2XoLgAi/gnPHfeBhYxu4W9mHagF5dsQyurK8w9+4gm3s1kYB5+8+o1NJu9K09OuQT4pJ2jAzK0VB6b0TbN6sqTt4oqC8n0fIk4lA/n4MAlc6jmXJzGGUfo2IP39WLjJcvi5NBiTiRk0FMAAn/B7m4zpoNQt39kVD0JnJYdVjCkj+gXWYb0s+a5sM8miDbP6kCFYj3zsSeZpfGp0ccxJnnKYlOAU66XK5LmvLmGCMOlgQ5kdh2Bkk7OZdFY5nOz+A+AY+S8DAjID6ymtlU4btNqtmcz9EEnMzMICSinBSLnkaVAj0VGeQ8FMsnu5sjUS8gWQIjq1sSvsTHukpFUCagjoBqPWWQ5Mzm2az6FdWLS4i0AByFqEadiPbDqzCiOxMjuHO6DTQkmGuAH2+mDaY2xHqwclgPPCxCiVs28E5PMQPJgMtSmAFaqAcEn8T7LbKlxG2e6kiIDghRq6yoZY9FqTk3gGYBi8Vr5FGaEtK3FaejBGXxOks2LSmd4eWpQd2gAzKK/uGSywZDzmHb2dqzYnyQ5kCU3cnR2ajmemVlqTGARrZMV1pmHy/LB6up4PtyxJV4+3MCVIiVmHemq0R/86Z70o8lRizCwEoFxF3c34GvALm3ESb1k6dEviCSbK5usPlg0YNpqR3YAC5sOb4AVonckQQNFR1ysXSF4Cg4+2ynACVRAsJMpZGMtdAhu1yIyadYHe+3yP6sXcf2WcJpiZmI0maYIBqiEJVkHNnUTmUA0bdWDNN5UHZS0d26Kq+fGuebR//V/9p8PY6Xa+/vQoDbbgjCYG3ajza0t5nfFwYv+LUwW7JhdmeqkofGaeLCgQ1IFSrPCc400qLbc7MfBSjY1Qg7Sm4aqtJ7lAvUsly0Ge+H+x7a0tb1tfhm+VzheabmKfgYVmX1QFeMadmybfV0Y7+4akBt2CZ9q9hiHKQSistdLTWpbFHidzK7Big5Ftbqb0q5ZWEFtjcD1t6IHzbkRVfXBdENJvrfYsQCahi36QkEvNtRhK6ccfq2Pb0Ri3mNiSDl7JWEYr/SC8+QsHB1RSRMYdFisxjmoPnLPlhvUbqKYu3pw7uAGAiy4UAxkQdHCtep5k2lYIfzyLbiSRLYz+N3scTgzwplEgdH1UwS6nIVNJZ1G1VTJ2jYyrt5f8pT21U3RAbKsk3aEn4+zThsf0muoIQpyFHDz12SoYNM4lxkSzpsg7JqfdaZg0Fxnx3fmxTh3dfyGFD9BlQPatY5TqYXlOvip/p10P7TZ1Z7ts7/neup9/qeg8LB30zB37nZoiByRPI3kVCWoac/oczv2jt09zYxOsjuCaTCFEEj267Nr7SNuHDI6qLiEtyQ/CaNi74jCYG6I+LDdYnFIHsQPRi5roUYFagYbrHDZm2b7YT6QPcAgG+NOixfeAJSxmgn+K33hEiuEc1in64kSfpu4VlVe5gAK+mRPk389S8Yrfiv7BBFUPr68uk73hfOra2AJPW3Wl5fQFTECNB5k01TfSPtHhJV2NzYXBBbE/Nf7O7CIVBY8DajFTj8UlIGdNfpJfXG2gduRRzZRds0I1ElDHrGcof1dULlNAgWZKmzQkbFbX4lT2R2bKB6FIVOoj51NFZQFuiVl7RY4Nc2+SAvBg719AsevX77EgtGRLI4TDLHlcuAkyNeO+I//KHTVixof3z47+urv/OE3f/rHc8srK+svIVoBiHdP9zADf/Zf/pv/6//h/7L/45vJkfu11fneJL3XCBHefTw+Iu+dcSMo9stXX4MsDw4OMJXyVXNztL8zL2RykmoscCSWOSYnmhrgq6s2JLy+fvHiBUuCdGDqhDO9qSsu9qI54Z2lLoWPfIrYMRsryIrwsdVIRWaYGXvR39+RqQ3ss3Hf5TXXidmxcDs0aq+3ur7Mvkaxne39/SOcCirRWJVePtuK+mxyFHIioDbbQ8J1cHiInzAvEplaIJg+P08Npq39PfZ+psqqBTPp/K5MkG2ImYBIw/Lv+CK060xhaiLd8LEs6BUiXRcXsGJ0kVSWMdurnstCXmR/4EIg89wcywLujJNyYYlIPv7y628QTdLxnE7lIH/29a29HaYEEI3kjJckYtOVG07t/NziMk8PaHlhzhCC0HMGbdH6+qrp8DBYcxBUZLOpz1PZMN07PTk7gfcmbizRbwUZvqIwviXfgvXlnCQRHjqKlCA4qtFxInWgcTZNcKX9VKM3tadRD/KUVUZI1Hp8PA7YOAsSjEFyo4aDMn8itYeHwgI9O784PIJbtFMA6leMoJEEIAjkZhJVF1eXsbNURMJSc2qyhxJClARiwrCshIhj4zTpxqDKO2JPrm4AhTwUODlm7/ExLcivQXI8RGPWxHDtMzKhmCHAkcnJ48BSbaytA/HfvnvHveNx6biqC5zEk2Hh2MT14W7/5Bhb9+L1K57p/t4+64sjKDtOVhOEmyVULUlmhJOZAFCjjA4uwerCAmVLdw4P989OKUU53yOIDBSeNHMcVS7tbZhpzD4D4pNYMJvWZjQgyzE9APPlGXKmKDy5wP0DqZn2zExOd3R2wm2S0cTxIbM5LLNc2h7yGIA744mWZhfYbg9OjpmiRFIYQ2h4i5zf4q3pZ1oZIxEgNqTrh9ud04MLkZg5YVgJBpC3m+I2PoXnw5SDuUGsao2O3swioth0yj27uz6itRZzLPAAPpbuBIn3T3IELBtjxeSweBPFNLB45m6q363yJ6BnXkmVNJQkbrduiMnNT02x81bMAZDrLLWWOzMTO4BLjN1jiMBYANJc85Q1L1KuFaDhVo529vbm4PgYTA0tjc8wqGdZsKB2s/7ONtgQmVh3d4eQ+XAJku1+1XZbki+1WNZRD6VWSTiVieMPzNQENMxqshlw9s5sit0PwpoQSha1X15mL2f+4eNar99SU/qXWEy3ohQPKqgSrjGSvECB0Ibhz4TC4S8bOdpB0IIL4Szr7PlZF5P/KEaIHqEQh/A3YeiGfwvhN4KssWcJ7w7AQzcYFWgvvWyFe91XWkVNf61sllxswdI+1M5NNRo4sdT6VQCUZ+NPudGW1R6GMIRmpSf0eWRuIjkLymzrbhpPWYMXXyBwsgYteTChvsTEaqHSaCuca0FVRfRNuaKrZVkyNQoIn9WnIlydV1e2soJDDE+AX05cxX+wMfynflNSxJ/8q9l/83OIKkumrhSTOR1MkHCHyk9FwfkyLc0voxr1kzJA8EBqGPJlqkM2Tv4tlQweZnTcSrlTyLcSD/y+JJ2w/2XzEt9cb5VbyQ5sO2ZLq9Z3Otvnq3rc1/+ffVkZrlr+dl+DN/unXEb3Qy6pe1/90N7S3pXKw/m2c6L/1nf9kv+a/HnV7iiZoJD7aYCVj0aTgwMA9XPPnkGIhGdsqng0r1ZOB9hFQWXxnUyShBzxWZUIV0KqM4G2vGmLx8Ht+AyOifDW4E5gemFbPsqiSaUhO+f2F3hpm3h/0lnGmRkAi2wMUgIWacuUs4UMjjVKRIM1Srhs+4ACzPRDtkKsgZFQ9obUXyTISvo5qUhOSySYnDrGQ0U/l2qgkVSDObX2Xmqy1L1DM4G0M9XZhSA8v7DD8TYD1hGIsTjYmTgdrp+RZYlP9+AkocukMsIpGUhpa1N6uXxJGlvtyedJR83NAFkwV+keNCmuTbNy0xBZN5Yrcodj5cUoWr5R/38yRewf71/+7JtJas4sr/XI/KXxMaV/Rsbe/9WP//qf/fNLYRa1OTkjtYR4mndywslxJPy0vggRdU/7PswFZ0D/xjqArWPMEGuBHlg7ZOO4ES6A0kzAlzE11GhStsJC64eDLUYxvKgkHbRUodLRikFgQbklR22P2WXRry4ts5/V+lQm4fwx80TlV49+oXeABrSJNdmk2iatupzEKf54Q54VvgT0KuE5ODlMFNeQKoOTOBsHJ0dQNRppCzDBYI2g+lQsG6EbkMd2N85dWXKVnxSR6c1YfPGW9NsJ4E549B5vY1k6eSIL5kLYTZnhrA5WOzOHWDOPEKuEPYZsjgbOjG62Z06zvrpOlRD2bPu7J+srGfH0HTH2Bz5kQHDGuDNyMJirSjmUJZkyXPSB+uapicWVJTZ6txcljffQ5PHfkBP3ohI239yQaYowYeqBIoSzmZ/MIm7RJHPziiBuZTu5C0wpEwkmbHpietlccpKCbVHobHxEPHqG+6Qw+d575FBEinmmntDq9EAHkIe9BPgI1balE1K1ii+uUdSLSHR+ITVl6dloi2aldMZ2iNrqunCnh5Sawq9wGlrDjSu8TeBV0TJtvVJHSalAJIoWI7u6UvBKO4MkDjACgHW+LKp/Cdy6BdyzRzBQuL72e6QnAnM1CQygIp5Xqg26iXIopobOCBaM8eeBjjzBo4OnHdtpiii5qbBxCvIA5clj41/zICzdYFVWGRRR1qi4Ne0xWY/YMQnje0Xqwiwzup5ImIMRXF1coGY9C82UdksgjWIHALJJtTJFwNIP6cHIMOaBiiY5QpUyNISSjBliFC64ZJURlACP0pcFuGhpJ0wK8BA2lPWJFVTgLQiwYIIpSiTWoNGZVQwErBux14AzRiFpCiSlgyvXXwFNHjo6V/7E+HOUC7Y7CkIFnRXYy+zilmUBxE0pGKLoJ7nU6q0xNVT2EMzSFojL0xQk3V5JpHRUHSTtXlnp6Ro2JrIcYMohJuxTmgWV1c01niX7W5FMQq7GEjUcVUAq0cVCw/m3cvzSoUxkmbZLAZGNbylQpTxLBxMj2GNicZSk+1msVQ45CX18B6QVlmylCA3XJe2T1/ODsVp2jsCpvC9vyFfE2PXuiMkLSaaiX6Z53pvDJ10nl1Wna4crDGgr4Ho1zF+BwszgwrvFznmT4b7yXWvBDydxueil/vn7V+Ih65eg58YKB3UJRnnqDf1WqDuYt+opNxqyxZRz5TlWP9FG1JbkIjYLX/cmuwScOn4uska39IGF3DUzrcxfaRe8smy3zDTmbRpJ0WDD7Ex9JDWxwk6LUVeKVdL8BZ9mWQEyaYhsAWDjDlBTlLcLfhOTsSUkf6n+39KiwtXXdyUG5WfNQ54bL9Tzi2avyzeqxKP83b6v9Z7SW5u5ZOHGCI5b1L99NK/YTyFXkLMUO9t++uv+U59IFlS+69fuu67hS8fsv2WQ99XwdYet64oa8q6Laqxx/ZB6cUntbccPBrdCBxzPhG1X8Bi4AJYiB6HpNhAhXR8mGRzeiW/LM2JCWSIn5Rhdu843E0kC7lPo1zI3PnrmHLYmKWSUwrY2cqUaaO7iqGXHSnEGKjxbW1iSuDIcy3et6+T9DLqI3OK4ol4WB9etVZtQuc/q50eiPyw6fmAXCTliyzU1bdNWS2HWYmN0RBE7ajcBbVZBYjwI6nFIULAT12ZvivxBKIbSsoCFMskQjBdnDinIMvFtcGEJ+puqmEEGynPp/JU5z2bGmoLxrbIVujHUROSklG4+OuQ2K1uWwWMkGFuC0hrIqrocoMxK4SIZwDh/tNOcQI+4vPFycX0DFhSj7vq8vt3+4d1//Y/+6dtf/xoZPZsUnCfQ0JAVm4FKO+0Zy2ljZbUStwGps3Mz1mNQGY+yloSSB8gkbtnsRiLstpMZTRqiD4X8bppx80xCFTwRWAcTMCuigEyCgj02qQzAlq4J1fm0q4qFnbEk9PaFWWTvpxYVaN0Wmw6I7WToKw1kJHMcoIm6iVBj0vnVqzHlzIABKCM3fHo0f8hkXjsP4ciy/dHdjdFmHmIwZL+me0tzxBxFQhgY5hZPBY0gFDIeBgaIVZ1i9Q+KOCmIk5qN7M9YRAs/XSO3tXNe0hUcMn5L5tg9l4tLnDi7ia0mu+AppWc0vCyPDJkgShIjr5Bb8detF/QEX4hMz4XDmeQ7VLKSOHV3yh1TCAmtxQwq3kUGlY8CNrh2F+CIhYrEQxDhwb66cISUUSSnYFNVNgE4wiwi822WnHRd+7CLFrBV7o89Ks9b0dBWCE+j8spJo0acwR2e0tgR/zmF5dlrMcikkzvJCaSSzzdBaUyLO+mWp4YUUx9fyNpeZiI7/XlMTGhsBc+FvkfpM0QbPD6L/mH2xauXfGh7B92npdJZcZzablWUiSBLjwo3MJrEggWrxgEUq+SLW0MME7edHBS3OYLjViJLlIiJDe6USLq8oGc9U1RqjCq8lKIyggGWJx6i/JcPCq9dfeJyM58QDNze7FNEyT46+h6aHUY+yUFMD51homQp46UHZZMkwy8VjrMLjb9bE81OLM5PPDSVmlwP90LAZ31pCeEj5oJL5XPEtt2pUwJG0IeckZKr6cKga4oGILQHx+cV1qPrQ4tsPj5gkidiqBaPRS9MH4P92doOmLt54hJQ+9Y0TUsqI8YcMJtrr/ro8pDwLfXWBLh611wNT4fVZIIRqyk9qAIjwhXFkpvVqYQ9lfXc2dXQlYUHoakXErYVlZSYsGpAQUcpGKUrTF7Lpps6XwXzVBI/PJrHk9ogHqGQZYHLxiO2bNUWafSB56AAOwJQPMUKzj+Hj7kQvwSQonPRpJgy4EfOMt0pU8utyMmU2s0b2ukxBayp5HYvcCfWQ8HzDnPF48CISNgG69Ugah/CtYSbK0xZWKEymxugHGzmfaBRe7+hCbuqC0eCMhrMfH6E7piFU3xnpWjroQWs5juYtRjC4Jv2a8GhRh4W1qn3tCooXaZ3Q0AStK6ROm4DUO128nK7vfp4va+g1gBEtfdx2VUxNjUJlRkVDnEOpV+fsMMf+LcowvoOHBFaWPTE1w1Iut5qfJzB4TEKTBeqLjhck9vjW1TPLhcFBYOHGsSK7caxVHECr7O1+QHVDhtQzujZLcKSeVwjlXMNRrmfje4J+45BUHL/uzB2sHwgcp+lbsxvLbLiFOIZJIDcfeWT9WJTEQ+ObFGprjpTeRCd09B3KLpBaUPjZ4fcjc4F6f+1O0Ibyvzaii3EzpZLU9eT0/lHXbewCv4x15PkcB2r3EneX2Ub8ld2cpKSIFKAQT3UhhSu4zehvEgunIoGBiMGn8xP1FFPqWpqPgvZrPtbFdRT7oCjs/cZC47AJQli9jJRfWtzHYuowajwSZCT6udEIWyrRWRctaK5hWxmAuFYkmgGzMJRoBkbqmEK/OXN3IrWov6QJ1NRi3pe2DFetjaQpXweQESKmYKtm4nAsUaLlgpBcTCEtvB50IoMDSaSq2dHhEm121a13IDBSkU3K/WQuDAojNcIdbZ9yMdYVWK+qr65huTtWjGYJ8OdImd0WKyKoiZvbXVV1E6GjSm6lluy0lNKwfMEK6+Nf3HSgED8cf3VK2JagKep0Ynt797/k//7P3j/Z39xc3JMvQcYDOwouS/wK2xl3I0rj14atKSbXWAouQw4jDAObgrpVkZmEqjEZE8A6ERlMxLOJoMK6X4q1Uk3plk2Zp338GnG0GSvtDQ0xR2aM9EM9lpEdZKOaaoEVjDW6c2S8Sr25J3q28ygNxXM5HEC0LNztH1Bx4M9SBd4+o+LLsW+5JaSc316js0gQCdhINKG5hHDptqVUUI3OxDnFWWXLsE7CDkOTk736bBNetkk4b8n0+QpgpEuL2w3lkrJFGdjlIQUM+EO0WH8jou3DnSyWSG3ePRcG5eJl8sT4fIsMLK4yB6MKJAdCjcC3Rhb1yVOMPIA08KIV+LTT0DByUbPmYdBGJNvXCjjjHS8nDc0k0IB0OEUauAhwPLIOaXVEA11CouMGOvF/ZC+ksUOUeV+zI7JBHOPsy6464u5Z/b9VA98g1TMal+oTkkXAuQWm2jtfbk65i2zlAk8PYPeIEXH7HKl5gtSlU+cVQGI5D9j8rkx2E1PlWZdhJ6x1UcnR8HQEkngYHsFUU/KcgFGyhD6EsPkWS5znwgGsCC4Urf3CBOZeRYvNV3aAhHMHNw5BgJ8uTS/mL6hDykbNAm5wBBFrqfbw0wDF1h/5vAQVy2ZCj75QC8BhE0prarrkPESwN0KOOIRusiQmKg6lesHZ/fzqas0DoSf7nECUNnj3HCScmeGLg+Xu0qtyAmoF1wGa0HEE7ZSoz2ijPAK7GC70khWE2YhVekfHo9lubJjQqXgh0m22eHTmENjptCYuT7MsgXWQ7YgyzXb8hLJBEnW1lW0L4w13SSfrKVonzRZdmwUV6Y+ewat7Ky3k0ZlekFJFTeoMjEV36hBGS++ctJNiPRLyISFs56W80ODI58qJZuYBOiZrl0zYFZYWNAqYlserh6XS91+6yl9GPatiCyvs6UVM40FDfqLVrXzuf29P/6TPqwsZFmgof3cYJ90LsvKcDtct9SE8qbEu9VPGhnrYt5xKWzR4J/S9pcfHBdKbamPTI5rw5Z+2IsIyuRfrrVqT6YPrFGP+PwiS6XH9jBoUCY7R/IVOuqvNptCh/U1DArFOY3T6ggw2buOlaqtqPsKGOr4rgEy9VoKKBV/FiwWYBZYFOKo/u3CtilMFBQb3FTMUv9t8ZIb5Gs0nQhuwDqVy9OivcZ7E/fN791XhWVdnXGa+qHbBFgJU+SPFShmFbW4cRff7cKw9ktN3NXIqzFWg8YJIVtOpsWSISDSeSzaJt9fLGPZxzpynRQXQIe4HZAQByo5pQxIXuqLX5GrHRzgXh4ziplEKjyhFJw3hgjcGON9lO+USeZc6r4qtFB/qH/9rTQa/lCQJRt2enp2bLK4pa9uiGuVyf/su1HBkQt0XwkbJLeqKTkGf+h4XFFCSTGb5rJbOs11+uQ/HY/95b82H6+o7vK8uJF4f7mtnKXhyEDMQMp6KZy5F+PPQpcnyggd7h+S+ABokDnLWDHZY1VtHas+roo1ijN4ooIEiQFLNbevVI0xKq1IK8Lz6rPCwSL5T/PZLDpbCLIvGjyxBAbPCs/GgAOcRDQSmBEzbAgfkllSNbwASXCQMATJuq1KLhgxrhOcF6ApXWFJ9XTNsWWZdYtsm8SGJja9JjlRms1muQbfXUmCY9SQMQtAKHWNEefAGLKOmMXMOBgpTLZzOPuVJcGp/Gf+TlWufhAsWMrNcAFzkA20tkzjqpBGYyNmZthzCOxiDUjOaWH2FNhi5wDzyRKB5JRQAS+A7BRCEpqX72VYN7463jdOFseZX1scQcw/Prbz7uO/+Af/5MNffEu9RPvt3NPzjYSAMYAOsTPtx4PcCV8MNS478AA6hNHmwKk2L3jCOmF/2fAY+l5iRswfnjJRsdLRGIuH+0GGmN7fTb2QnklBljTTUykryKB+HtmvkHlo487sMcMRIMnsuTcB96xmGboU1IxLwoOwqrZ0lLiTk1aaOfOBKYYNCEU9wgXTlYcxZtbKPVh1EBbHCu3VPybNinkyAKC7UHGXoFUcESLW8OdevAJ9fSQecnNdrJxm5hZzBlzLsLgtgtjiqRENZhVTdURvCm6YopJpNq3NQhUACZR9B2UkJos1t0IIVVWoLQ0J2SNnuxvhvmifYx2urAShKtmlnCUV8yzZWKFnQtIhxqgOa/ktbsR5rtbCELnUe8JFXA80JmCISZttwuApTgv7BSYYLMujZAelkLuVqrgF2xfZRAc5Zp4LtCj5+7bNZu7h5RFhBb2ap06zK54EbD0QNlEgslLURDogtolhhA0NE8gK/qtNvbZdnT0eigXekU9oJpkevJkdgPNi6rHTYMr1lRVmAFoQcAzPx7WMwg8Wyf5D7qploHERkFoy1wGTiJtfv37N8mHZmaK0QAUGqT4ejzW/nmzpWT0OMBhRBFjqCEROcjqgGc+NUUc1BxjlsKxiNj5kjuBKYIlJ5cD0GKhC9uzRSk1uTTnii+kDy6uaJX25GEnkF7FXNkIEcKdNg7ai+ppgAWOaLHXpsqUIK6XyE/TvgpmUC9UAstsB9CjOwHllqW1rJD3CQ8QKMSfKC4Wp4ezoAu0lD0nJjaL+H31SlxXaD6zCibj0ckWwzTwRLkQFUW/aeHq8HK4taNiqZxa0x9QTH0jHKV9McJwnbhgKjVDmJYsx2gCQq4oFRqPoW914X5xEWEkKFBOSdcUjF8FwOKlQquIgyocflS7hB7N93Zmw0wg/qMDkWRRslLDuf/Wf/mc13LUnu0OlD3hEk7UnmzzAdIH63tvf53kb1E6ZGwfdN/HO+DGBAxyo6QEr8cPt0BbAhkiqQImpIamwGU2DTFjtnTkZEZNXL15hmfwI3cBIs7++wYpt7+4CUbpCRsbT3E7D3xQbVftt7fgV2OWhtiO3vbjeULpHd2NHrjbtOnv31Tb0fHxoc29/7p/HEWxX3b0rm3qam/SPV39q73Scc+c1X32vXEzwTf3cKu4UvMnoe5f6sTVG3XEzfIm612XJ7IS97q45n8qAeM81LEN3maMGDEVk2W6UjSbp0vGZCyX5dPlvKiSpjeNnd/RkllQWeHCNj907qsvN/dUFen+eog1bgviWC5ZGkuMZuqhWdjUPKCPYgShvRbjZfbWb7x5OG5MCVfXVH/42pE2BIPGXtPTgyXx9/oC7Q/SfYc20OmYuojt63Ws5Y92/jtXQZBo8sfbZdvQ2Tv1benacoNVMj3oQg0FtM7yNTDtr98wzAOUxttvKk3ui3NjJ3vHIzeP60urrjQ3013CI9GclGYE3I7WCB7Bfc6rcoWtkoQVEYnkMIHL62mhY+GnMSKzTyh2le7Wvydwcl4ABLV+DFV2l0WAgnDCJt+4fHnBZL1++woZubW1xPBxxKAd9FTjONL/mjNxpqofIltHAMWqaKYx4/BdL3eHbz4kMYL9MjEXUi01HpE/vBmeqd26JQXY08CobJ6iII3EXapIYmyTgjkzQN5LSTFfc0euXL7gFg/13t0i7sKrLC4sEujDvcFd29d0/BssoQzQDvTe/MMufrMYngQdb9hj6i/QDE0WhJxk00keiiH+EviB0xd4I4XFOhjjhcqsyTdPj2xLiTkMi13OicRRyvRkyMHfOTjb+vZ//3t/+IzJc//k//q/e/7sfyOIZIZn0ilbKZ+QNkKb7em2DLkn0JDy+uCLRg5A2kJ2mkEAoO+4K91WNF9UNUkCTQl0Ya7iwjbENpKXNiLQbUNiK8LY2od74jNwbC40Nkidp9jqhf5K10zcSV1A6mdKhYS2YAOZJgLOnJoHVZ9CC0CIa8OlFEI2IZRyly4G6fEcGKMAUYTaCOQzyUxCAmm42a74mtZ+/MkrLpOfCjoESKWQU3MaFgdpZ/KozrQEuUBY+Ml0dPLkhthSMH2wWLi/TqQpbFr1i8H18bP/gQGKMtpb0g4GNpCoTEd6LC1pWwywxaGAWLubonMaZu9z18tIyzjZpH2dX54g+f/X1NxQhZGLBbjBNFlaW0HMcnZwmIES9dEpj0laUGooXSoCmqcHJNvdo2dfYXdAcg8nEZEJDEK2t4cusgh45FAiJzBuUHsFzggBOYV7dCA+UvpUz1AM6uTgDseNYA8tIG8frJz+RgDLLkPtFoWjdAwDlHTmvfh0fo8SA+R7VlcKMQLVe2VsFj4FTgnSZabgRbPIMo/iGmHVpZGkviivo4kBcaPyBw7o7q/i0ogLVGJgsPHl8JOPdaFUpmbSyNj+3gJN6sL/PdUJIMOCSwfil7uxiJjRwcH34ClZWSil85vzqxhpKBnP5V5aFAbcWd6SeFB4e6c3YH6Y33zYv0A1D5Er/pBlwD3zE+80PjD3McnQaFMt8QjvBQOnYpIYABBq0JZMKqGZTdcq73qHYJvlsnLQjfER6eC4tLNloe3QE8AroYc5jpk64N+zK/R1GkRJOatMz2a1tDkROlyZqXQHrmB6EG6SaKIFErHVOeQO0CpDQImsKGyhh4RdTdn9/n3vEnvAvPRQwnTjYUIqMO+diP6RuGuricyU1uCCEJgC+E9PM8uyVZPNwDbgeXCrPghoIVvZIfhj5XoiAuSnoRh40eZZM8NSNN4PBpkpIXTgNiWVMKMJHN7ZZ50nhtjE+8rgC7sQdU78MFWmFsTBOaiFgIS24G5/nlrafk+HHbngnSJMH7c5up7SE1NLgTGEPj/3v/4mcZduOI90NFytZWsDAjS29E8jP57Kw/3aqmUBybnaeFfWzMfF6dhO9Nb41w7blFWxAQhqgUdVZVVgS4erTStksmcdFHGEmUldItQ4gG6PNTIRC41mKd8OA4hamYGfyS+rbl7WJRV6lwWiktP03dLToIFgfHiwvd+H7uFbRitWL0YamW09qIZdvMAm8ShOlwXfY2fxdR8Ci7r6z42uzO/oGda05auN6u9MmcSJndNBMf6rrqLvpbrRuxRJb+Y6bE02Bx8Q70dVvOVQddZdMqrypfar0rfWdKIO1ibB/Q1+FREVP/a/kWQfi+D6nbOcMdLgqmFJkqYsXzrCkGWozwqJVmxsffRCYZDEHzYhalSJPYGi083t7siXpbf/W3dS4pC5qhqr+zaB1390LqX+eh8oEzDOsRzn8QOvR5sE9++q/0no9dX8M5MpDrjmRz7YvNlD30PpPvqMXHnyl/GESUZ69q94bqWpkqvnSHLNZsU8rKOTbBlP2mEJ3hhuPdLWqz1ko2m9/AGIQnfKV/HGZ4AYVBonMLSIclEKwo4mV4eMFQC1YoJyIS6Vp83iKRxd/x22pOuoQFdys2d/qCO/YRGGO9MsrX0d5g91Z2Gj5lUtw+yFdMSuJWcOvKQJgIJajkyShK4KePS4Kkx5WouAw/1bkwJqXkXzUvMGLlxOnppoNpn300C4Qb5hjPiexLroDYrWZW1lnnBoaDqvE0WgQyxUm+yG9bk3fcakxJhoUywypseOCiWNisFABsGmwrwJqCRQmWE+GpoUF5J8ILvemrJQUhSinrZZeauSmpqrndQoxQh3JnnDZhgVtla4YtE3JpME1lymxZsYcNmL3aG9tbYXyN//iH/9Tgr6kslMw+5ZtwmbCT+vL1D9cogQUDeCx+yEFpUyYjlpvSkJR2TGCFea9QNz208Rfe0QKLgw633JTRs/nF6yaNNvjeRHHAv2UgAZTr2A0Ii3LJBFcHhmDv4PAU4oWciszk31XFSoPNC0ZqZ9vgiZ8zGQKAssKMziGW6V8CKizUNmT3A4XF9N7074m7PoJgy4QHFS+mp0qahX2X1lShlTFIZyeGm4qpUtn2mjNBj+T89bZpgIxJQnpEmS406U5RWo/GhugleiTmYPVWV1e3kAxmQQixql6VWQW62CwLhRSJhVJU0w5a3ijibG1lRW8ArOa6DejsPWJ7X5ldY3lxgGSOTFiBsAVtX6mliikQ6oPIjzrd8p1c/poStFdcGMINma4d24O4WBmlGIMVrhNUY1MIwQwAYh62dwaez51vniUeFbuuuOTdDpCeyC/Zcslw0RMmYgrS505BWfEc7RF1LXNVO30CDaiPXJEkFA1Bu5AjYggVVFTzdSeNGYlp8tf8ISZIMwXrMc6BVkXFlhRLHbWJjcLzEkGFT1OVUQDNFk7FVnmcuyxnmR2Xc0ImQxo0KSeIk0Tk0gOXNCJbwFjwLLUMeAV+2wJOfRUmWM6r7Mz1P4EWFYsjvdgxDk1iJC3ebJHxKzUmC0OUsUwMIvnpSCa0LlujfiCO0pWmYFpV3c5sXQYX1yi1bveKQx6rLfyWdfOCCIweEKeCySmthEm3uo84hZN3OOTfS97hAu8WV5mlqIY09qkW6Z7kVoLspisVYJWxEZNFCLAX9B2RT1Eh/GZ6VVqhNGOlcUyjeeIy8xkcweMrlQCnk+BYuepZoBLc0W1Kfcxd09cWaVMoEUYOuMPQDGefRTMckR8igXFBTCeXOQlaXwjeCZjbiLMkDACEkbBAO7saM2T4MP1MAOSImvIJRRMVR802UjiG72T2y+9TylYMY6RtFuAf8ePVZWTtE8vyYPDWQ4xQ+7/LBhBhXGlIrqsyAP7/WFzm6eJ8WSNSUFzKZwQYD7GQhXwZgsQfXADDBMrB8LchzRN3jvPndUlpLDXcOrt8F0YhdkccrMYpUcsHd7JOs9+bPSU9EA6HCDH2z/k7vFu2ZEs1miaoBfb6K3sPyZSeeQUoFFV46jFXBfT5Lj3GaC8XhDKYklh3xobVVxRwaCOHmv1jHyy3mWHxdt/Pb1rMl9+vAR7genY+sC0HCx0Wf8r/RPrtI3SK/qrjtPhtr5wsKW6exvh9Dr9WQi4IRquf/wCc11gOKfoaLb82Cg3r67YxzzDbtDqMI0s7ONMj9jqutd4RZEY1XAdv0bMHwZ0IA0jhm47gcUw5llrHb9W3Gkd00HrPu6rPt3+AwoIGbqRYOHus61Yqi9wgJaX5AD3y44/f9IZ/ADnoStsl9FeMjm1/9fuB+HS82vojpDr7x/s+WH7deSdIJ991fysIeCrP9O6t+YqrToZdq6L13eEdNG83VzqQJZrkwYzjPn1w9HuAd+s53RAJWZkwSqowXvk+cyTFCtGgJVmhrcsYbZy3omxYJOzhtz8PIiSCipn1wZiEOmbi5CMEK4WE4O9gwei/DGJpHAYVr2GsJudQ0uHHt9GxqQXkIlMWZx8cY0Y0BibcTYSfjWTFyU4qRuhMNlEsHSWK5ucAkoRgWP/RsK1trTIM2PzxiJr1B5GQDYYPmOpgj9TdcwNT1oPRjE6YJJJ7aXDBtBKHCNvT5sjKsBBVfr61RkmbW15DUXVFdXjLs4w3tR2g9/iHNwJBF4CfISWCKlPY9Sw3Rhr+1oQk7XajlE9grbcL6MBs/h6fWN9dY3bONzfh8agfDrRQKlixhZjT6Y8tVTTRgjGhTDl9uH+x4Pdta9eYi7f/vBu8mEUa8uTvSYR3L1kFL4Taf/xwSFXZQdCU7xHVogvrqxQQYW9GUBo0YCLCxyQFcr1sBFew5WOHBwdmNBDrsAcxcxJcaXciSCSfYj9YWt3GwqLTR2RGRQUiRQMNTDRzRkpFL1nxkeBU5aOIpN6ukeizPnJOUhRu5qKJOY8kUNze7OojPWJei5ka1+YY/3ABRO5RIRHwLmcOKDV0dkxA+gg8IL8BIyZjIXHS3ogOwiQzZovEWBQJpDlk6KKE8nut+oqj5v3wDtwI6pyrNZJMRcSekQk5arxyBlh0titvIPQMxXZjq/Od/Z2R+4hO8Wq5nJNjFvd8OaKypQ4NBJX1MfheVEU1s7acxBjnIsZDu5nrqLvAUgAfQjDMrWYHS9frDNYhfmsJhV/EFgJownjQ7g+yTlT8QeI1LPTUTljhUybvb19SYnpaQOXKNWs1ayrDuC3uNCEbaV4gg8k5ESNxkIfezKJHkzprpqaX+zLzE2mAOkQjN/6iw1AK5QVIJvpKtoYHd05oE3OGS4p0w/e3ZT5Xu/l+gYrBcKevs3YZeAUAgCYVELPrM1tijAdHsTHACFOohYET6JuYsmbaDINhf9AO0sqilPNqTpa8YhwYywb9DCyvLImOzI2trGxDm97fkINruNUveHubnFvXrx4qXIDkvhcdTLkOm/f3bWdD/ThzYhEGhlUVkzTnbfcDoW7N/d2MY/gfkYtMlNBvPHedI/kI9gMQBU2hyWDHoEEeTxFVii39tX6y+obTpjcPDKqKASocOeodfE1WOwMyOLsIsuTh66zkbRulj+tAWkbRIyE1cfMxehJG2Nnon8FQ8O4mZJnTVMkCvcv1jegCj9ufvx4tA9DIbnEZaNLIfn9/IJi/vScwrBhhlCg8sRxxhH24Lrb3gK1aJL8aGzBDNasteAkCh/3ap5U2m6R428syZrEVH1nwj/YJgojQJ1/BNaMi3UqLCyqsBLXgwnDNduxXu2ioNUQUaR8bBZw8CmAn4giPSojVCcixFCxcvAfKUaHpYW0IOPQRDEiNmyvabphLU2CEqD0fjR8ALlCgIvesmVVchaBl83NvdubJwMglDrTaSU5jY70S6yIUhFm949oEicAUiGqDvLnOcbR4S6V7ZGLQL5yudHSpWR6ARF06eYoybpzV2aI96Yo0I8dQlWN78Ec3T88grFhyshX2E2n4Rgl8JXPANKXFOlCiFFw1t4tagpw8mfd7IIEHbIMSA0kHUJ4HcYxvt//OQeMU52XLCdZqKeCrZ3Qr7b4bPMtjaJOGYDQRw75e3vhE1RTzFwBntKMFtc7QLTdrXWXksOWDqGutnBVImIZhw7bNoBW72rQqCDe0Eu53AZNciX1+br9+A/d2/NrhGwNWfbP9Byq9WFUFAatMlQutE4bYBx1RLuMYViaoa53dO8dXLyfLRegoaoaZV9INsyXIuRDxynV5dA1tOvpTlZPvDtm/491Scmn6b4GY2Jt/aFbG/5QdzXDoPTZ3wdH6b/12d9rttVpB2NXP6WAZvsSmXc1PvkA/T1vECqfXNBPnOA4dcwhNhEqUSgPyRtZAAheWVJcORm+2FtMNTM/3KxZHVYBBGJOThGuou4Yhd3YBZNMMI3dZG+TgExSGZIpvoA4rFyib2iYiP0h+BVp3RipBGMxcBhQ7AOnwI3kg5g02oWD7aqENdaGi1/k8ixtfZ4OXHS3u8EWS2dOjG+srpHiAg1wfIa46hxFE7uXxgfkAT42hccrYWc3JJde3gFIevmsUn+QuMWDNxpL7BVhH5u+G9Dt/cIs9bOWSKQH+tCoA2QJ4ONSIQPYy63DpBzaNmtVggdbmCxpRW/mm8zNWcP85ASjyAYGT8bVYh7Bgli2r1695mLAVVzVCimelBSOJ8lcJU7IhkGlmK39Xf69SkFZKpKwfXJ3jI+Z6SMjFPViQIipUdCbPHEuhmsg85xhRxUAuIKlhrViB6d8y8b6BlAAZTMjCXRQBEbIfmmVNjncBnWqRKJsCTMz+0cHNE9EjAllyYa8urzC9lwVrkqESrEioINRcpr7TUzt7x0CWphy7E2gn9SHsCcgWz9bL9wbGTYUpDm7hqoZmYd3tHGcsgpz+Ngd2HstLUdNk3GrMI5g2ilTKZlPkobK1Enrg6I4dBuyW7E9ZHiKMDo8aKuVocbr9VgODIWlmu8NzPFOuzBbUNDEQRWoSNAsf/NEjDsde8cZaGrcH16cbe/tUm7aTAXVsaOUqoZ83NrbRCcn3zwOez2PA3d8eAy3wl0D1pk5OFNsyKp5yCu3dvcd/YOSQT8FH8lJgRUmwZgGM8e9cCi2fzd9Wmsen4GHzKmZpWw4RRWsRrzPSBFothWhpVtCI+ENUioVhG3P6PvRx30qBSILHtHd0t5RQ4cKBmItoDzc7/UGjXo21vkgAJvYa6FqgXWvB2gDpRnZsYcnHsEVuJESlcidiasy9xBsVBn8rb1dqDATZUbGUmHHVoq7J4e0DrInQoSehCa5cRtgGmVCwWER/j1UBEZQFsFWEcXenJ4cQ0mS/b+8vMY141JurK1wZ+SokJ1jndTbW7hnlj/gkplC8g0EJVwp1DJmxL6IoyOH8Pa319SxW55dwPrg0JCwdEKpdeScVwC7HqsJM4ip4fGRoEFVVyqs4VQZSOpNo5Tlkbk5hYkxHkiTod4sldWBmGIvk9vUweodRUaPRVempZ7EWu7wxCB1ZkUFzqzkD5afmji/PFN3NEkA5xZADN3FHLJ1Yw9fcgbtrNUsU9MKS7JI/6TDg3fHu0xi3gb0XqVC8MQky5ylC5hhnk+OmRtOHJpZevd0p37j5mp5fgkJBHlRnA77o4m4u0fOiysLW8fX6vIal0EVyYTvDRlgB7FgNmfM2YHgFsTFVhNhwBAixnUZago5mjMiwmaWicYnFpIDMuUgHZhIkV/PRCdAxYmkXFssCSrYdiksSbhF5JXUsFQYas24aXwPsKqOw//yf/yfdptZzeqQRYUjCkxYH+Rub+9ge2sPxf/CMrezPrOwxEzCAi+vrnFxTHrVBqlhRYgC64K2mgmH/zq/SH7l3Q/f/nrzzQ9X57SrV/yRkHBouYqwGqeHAUY6nSfnMSaYxKhUYTJ42rsCy9Pp2XnWPDeTQJ5XVmCtXXIgTlBQdt3KsEtr5ZZdmjcXF9g+2KqdFw/Uh03SdNm387+GBDvcUgRXxwx1CNOhs99MaQ89f0fJOSEadVpEVqd5TDCyQ3R9cFNAKMDSWK+oKcRnHkoHk9oDG76k7mENkCVX0fKZ8vZ6kt0TrZttwzCEXDqsMqAzq7pVG4nuU101zYArKU4usd5WX40AHjpw/8cBmTf4a8NJ9QAydrm6ASbsOORuuDLA7c31tLv/twfi0+/ErMPor5sb/SvNk+8f4hkafgYaM8+e3U+extBFtufueySZv3Tv/ddyk19+S/ew6mQ1YyJ76WjQfG4gOR06z6DrUMan8wBU7j+eHZ0fbu/dnV+PYVJwRiHJqKxL1UJCt2iGjo/VZhkXJ9s0qW2pv2OwOE6TNf+Q2ih+OgQVsXqJ8RiWV3dpzopLzLnts8OiWfcxNoFoGi4i2KRxeKYQATMgcm7hmTADbC3gFugTM/bvH4jqY0/QgEL7LK9BSEyS9wUexSUGnl4QmYYI7FF2h2rSY9cPaKfIaTX3FmiY7n9mdhcFwsaDWddYose3VTWOvrgHWMDqSgrOmBSFuWa37g12IkLJZ1FLmtOQf43uavfo4ATRIUGrKcN5JqIS/7KL4AX/8pDYGZeXl7HzZ2enXDYoDaJBif35heEhMr0nJ1EQsjYQ9GAgf/HNzyFT6Spkv0GCwKQgQFtSeSONiHjKjNX+ydHHvZ0QgdSjIYRKrWxzEdjhsP8W+u712DTRw9pxMTmM3JUKdltkWfKQ9Qj1DAuCWII0YKKD7JHI2oj5kAmxOreEeok7RZVljfREkAgZ+9ca2KtLOBieONQajgRoMhstpC2iBVwIaA94OBOASPjBvEMeE6+sgCxljeQRb27pH4qwlG45jC2BLXJ80M0TXiMf5YlHAedmyUnqGgJ86VeOzZ81CO2L5LArQmUW2dOPW3M/GycqzVmKXIkEU/EiW47Nx/S+Za8ZB3NybVp4wR7MMpA3TK9na6kmeru/t8eTpYcQAIJSTcwlRp5oP/FfZvz7rQ9y5wTNVtfAne8+fKCGMx1P4BcRGrI4wrVbjYs8MbsAmBECu2NzXTQSEB8we/Q9ghkF/LGGLMxB8cjxMcaD4v4AYBDYK9S901MHMIiIna/k22zOZJmrVvfA+Ym0jifdm0IgsXMISqOijV2kU5RzJHl3lOWS5WS680FoZo7JJbFGdnd2+NfO9YuLDJdunlEI8zC4GOsK9aaZsWBASDi1HzSWpFqWvTTh5uemR8ZXZhdor0zgYvtwd+8IoIPMAFXlKgvN9leX11zA4qLcbWqNU32JCxsHo3JVZxdGs4lkA4X1NGfnV5eR+fWsmnBF+nNYsLs7bEj5foikOTu3akdyKUbtDyTtDr2ybi7XF9fWFlaIuhBJIGZ5cLjHvMV7gF/HmLDnpjui6V9pkjl2SJAd5E145A6/0aYe0UHZRxTryn7Mf4wUI2Mx0UxZjhUeWspvAnDksoCGiURzFcoA1Krh9uFnYSJAgK59y1DQEAh0qhQTko84+Uw6BZmME8ees1vhYXyCcutHt5c4T9TbQw8Nmclk29zfBSXAEnIxVrU0u24U0Qj5H5TxYkx4M04pdpWlz7xK88UJnATLUNgyh+zDDYwPHDCWgbWJj4H9sUaI4Uw1DMxzAhDmSNFPi67xl1csIhYXd6giHj1GlHIwgGyYTFGl8xCTUeJFnq7MkMUGC0/yuRWybPJEXSkTmRv2QjaDOsL6uCoNxOehgcgN/+OAsIoaJ/TZRHUDcMk5uB12AjRRaxsvN15/Nb+yskBD3xevv/rmF69ef8UMJr9reYU73VhaX1t6+XL15Ss3kVnetQrbvL35kUZdaECcMKkPXhLM8iUEgP0sCd01LQc7ddW8ZdIgKUJGMT49S6CdAFB8kHSfkfy28at59zK9AW4IqOOk9ItOukWnqG7VdEnKpvgl/fyKznRbVOyRjbxkhMXbpXJ6wYUMWN7bQFo3jAEYbq+GKVs8PHSjlWAsehAkkeFWiFEig8ZrdmCvIc4c3T092DJJvAVF678t/zln6YsLB+rCZ4JRz9UUnk0PWKrRJutMBaj6Ur7JO5uoVJ1SKRObdtQJ3QSFyhOb9LRpFZtCFNfbOsQpYpg3Wzrss+/2okl7faVjKRabxtECiIO/quitb95g5l4kjUPvT5bX0FenjDQjMuvQD5T6tftUqbDy/5JItrPXa8Nve3bcT44wfM31c4J07eO55u7Uz445OP5PvqFTbNblRLVpARoO1z2EOvIXvoZfrTd7WSXZtOMZNoWg5AJ1AdVfs8dgRlLrUQ6JfTmAOLlW5kVatdHqMPrwaX0wDkUHVcCE5hmDMjRSaDdjRKM/UQeCvcLSETQPR9Ay6XGIibFyfEv5WJWamslqI5k8isyCRJnj6hEhBqYhoiS37ItkMMGdmJ0IcSR8EBdiw5txcwrPLs7IteaCExiyLAhRV/kkNUYQU0aLGEWWgUUkyD2B5gFNpzyKqmDYM2uzaYhkObkv9ViUZJJMMgccrRu/ZghUNEethbuc2qGUiVEgKP6gO3M8qyTDPhGlYTsHcmlXrcGk6JGzwQGwdIiGc+SUFYN/U9bG0y3bq2aLoB5trtC1399CAVVtLUL4QuqiNCs6Ql68WljXrNPD7UtLyCUaQSacJ4ssTpOXITdiAmozNMojrd6R3j9Q5sMSgJZsvIWA0nzS7859VjPj4VLMhYwYIDLsYEqsW40HKFDNM9X6MqcUeCEhhfc1eYL32OEp1foBf7CLziUZnRnUq6t2TuC2qG+FPNJy02BWbxmGjJetYq2Skttjp2BWcKNMYy7IAiuE3dNJoaqfmA1tPQ4vGACd8n4SeKnISI3DafWS4F1KA6JXW1mBgk2C8SKWH5xECA8DDCkFeALO4YnA3nIsHgnPmkHbWF2HbudRU8qC1pw4FS831tn4FUJAyRAcsyiePEhapcOPLzJBCECCg8Gg7HyQglwGOxcwiPLUR5D9UNkibTcgy788jVQdDR5jE1QnH0WjTWMe8AuzXMJFHacOFeOPWhLFpKFNs3oB9BYLUqHpYKT8lPUFGXMgBTOFSypK2wWlZEUXkB1PFiBdf6zDQOAYHiv6Ik7N6BaIZ2HyOiO/f3wIBCF1LPsb2V1XYAErZcKBoUJhYbNHJ88g1cqshUKeEOSopWOtDgG4RN1GzypVLsBK7zyp0ExRHiu3wJjDfbKacO5Chzywbq1LEsQM5KLkKfCX7CucE2Zmud+sa5GQfdIVdGIoLXZLP1LLRNB6ynLj3BH3a8ll0pLsi6jAU5JX26cPhvVjrgsmUr4RY8AApgzQDBNPJfcE/WZXuL0qtiAZio+NY2MAlqA5ztUMV8PiD4bEv7LOgKUMwF4ExFNSQ42GzAtrgdQcN1HD6Eb/MXSYUwecq09ZGUyd9bcUFUMBztCQk0JbF0nIi8Ui1W96CvcAk8DzxljJzBKU4OFS+gegSk1Ng/KGdIC2fIyFWVU/ERcwgFUCguNxBIudwpQTeYj2ieFRUSJU0qiKjqyCbBCIH+MnExOSRDCLJiCOGVXbLpcWFZh2TKbp7/3RHxc5VE+rKJASJBbk4tSWYCBH7fySO/36579Ye/mC6mTrL19+9c3X3/z861/83s/WN1Zoh0VgwW4PK0svvn5J6oCa1PEpMgnOL08+vHl7un9gmUMC8HGR3Yw8gbDSqxHtqQY1bTB1coq0SqIPxVTPbgihTNOHnSFjjGoCsHNa7SJZ8ByswBAtxcd5jiDLssLJWkJOnj3EQ0Ye7qpIVUOrAigSVdicyiZcj+RussdbBfGoSKNzULJWHywrn1KNJkWkfrBYUGDKSRMZ5P2eNXPCp5Qvj8qKbIpG9p4S5TkUBXxTtbDxxibSW1YkNRiTaifPmM+GRiyKtILgPqzcjxg23kJgaoOlRfcFomZQ6xnXk6+HnVejgDQLR1GDaS+5I01Pe1vBXf+fSw7aTY/yllmTT+HpYqWCwMWs/ZyhIGb9Ia+jy9npI+TKQKqEp0++k6hk2kNlhvW/y7XIxVZqVEuBCi6PvCdZXO65/SQfNVxJXMrGXMDaI+Qo6R4w+G5pQXmx8qvqyKlekzvId4AyCg0Hib8Xum6wfeg/uZKW+PU57G6vYGAqgSzTeShRLK9XZthQ9lj9XLeRnLGIsevsYtMC1rjSltfGcKMuYjNi0xf+0h+P3rIQkJQ4lh4ziGx8juBgyhzxnYpv9qZOf1hjjsxCw4eKhozJVE40g1lJPWo0r28FcCgwKSnsercXuV1eUmOcCWcciiRK5HcIuZIfgKUWrS7MM/1sFWOND1qoXWKwlleWWAKkfpINwrwnbIcSq2opu6WaNmvPWFPRIQOpHnx3TWyRbY8/Mr3Z0wjuYN8J6rp2rchjAQ2mPjsNlkYvPe1GjdFTzS42lGHjXHKEFh+GLhnF3EfkbnG4LH6DhhhopkHVXmZsbVgXR5/XWYYWIE+baVeezLF9BV+9esWwYOIqhpsx6WH4eBaa45QBp6MzfK9JFa5mKzxaaxCaL0WbNYiQr+Mm3XsNIAAf/ST0lAYn5ecwD1hHvFtshsznGOBJ4SwznhWfmvTCbmR+7DQiZ4NApmioR0LJShqvVcetks2coGkQuJDNDwOFppBsKTY846dJWcCLtJzQ49MCbWDY2sXhFm0z50CUD058gEgEKkGdslOZbjJrmz5i9yA8mwzRWZ5MXsr0GPBj/wO32OyH62bEWDRmsKK4y0blFRKERZvB7QhbySQgCO//mPXswWZypXofmBfxaeXDWg9NIebdzv4u7ciZz2a+pSdnChkB8Ej1dUfK1vNkv3XSkO0MeMH8ACtiA9K3hvrqzNgLk7XobtKbhTGFrGLo4MZdM3ZIIpFcM88p94+ghc8vbmgXzlgxqfiD2gEwbOUaWHIh2IvkYuoEAdV1R5CQ6kpOAI6jonSvT5PJJaoNEHDlI6pL02xdxwWeybZ+Bv0dq9wv7+EMejXZF3gi+pkyeeZpcePltfIGU/HIvKHAJFqCZN+zQBApHp2e7RKjYHbbGOYB04Zoj0bqNsXiDq1o80j9d+6i5gzHrAqRPEaRt+njZCJZldNEcUhXaLxMDk7CNDZBXgnfA/mFdmeNCLp2KTYhJgDZb6uzhNhxYnGJ0cki4SDj3nSZ5mCkm4WmLgV0mF8Mm028bBllPbXao6A2mX7JEbVevRDUctmWh9QIQmxjQHiyKQ6ot4Z7Q1ZiSgTCUjAtYe5PkAUniMyrVZmIp2nlU+twW9SCRYgHwmIRA4R9ks5077c0CquYza0IEoxO1RnAbHIhmCgp3dk5YAXG0L7gyVvArmJnxI03lza3pGYqbh5ZRExpUqHovQQRm+JlzDSwmTLFkCkmlo2NE6NAssn1GGlpLqlmjr8zxoIsCwzbsSlbtYX+8Z0CWmwsaSX+wHo8j+LIeJEzplwIaSxqnRkuHpbuYAq0iZoolhyt8/jf/aM/CuaoryCSAhvdC86A29sTLfs9rTVXX76cW10hww168uuvfvbLX3zz1etVLAXKzpn5pZmFWaPhOBNm+dtw9qufvcLre/ft9yd7hwTHk74TyWht1Z2KMcWrNa/w0gBQ7sNUVydcTzL/6PjmcYymZ0ThmQ6gQCsem4hJZzbcMvOCOCwsKRYPd5K9g9nNM6h2M4yqwqiURq9llpXGOFCkjYXJLxSp8lfKovGR6opnrhFIy9R657xdWVPBEic/hR19kR/4dkO+x70GXKOaogDbjV32TGtLPWC9Fu24kRHddI4eNyB1ypONWIetSpiQ1tUsTQPN42CimFFnjcEqZO6fKoG3+4+vW8zSZESZDQ/c3tN/Z9om9gtvVhWZ6tqSGppB/ObqRiXjFlwlzYJr6TlB2FCw7NLL/qwDlBqc1WwmeNstMGU+rd+WWn1Jv8xQV9nzAN8WuIqGOwH76g/gd3tHyOLaR7LhB2z7xo5I7t4Q8ruo5TgCpWtuH67/lIPSfnZaV3i3of1SGHTvK6M2/BXIXdfRxI2NW88Bh5dN3tF5aC1BrVtEQe4d0S0Sdx9shHQh/n5RpnprluInyzDqkSzP+BUqygKj+5dciTy6Dnln3hwHoNyOOi+xoBHiqDu7dOWmOroFdHg8oBMMnqJDG5AAsKgLw+5mXLi8MB4VPo5xTJt/EO81z5qhrwAHkMvWz0dHeJ+QS4GDK1o3NrYk91DAzcxiysJJmKlw4jjslNgAQ2nX1yZJp3FFVWtN3Mp8c2wWN8F7CAAxpegkysHrgVc8i/MrWqNmJFFCzkRQLzVcoSPM67QbB6bbZhgkJYWX1fNP1qRZSuUgRsjXfAW5QXjHCO/KIjHOyZi+BY7wm7gufic/KFmxeqUBdYuDZMtkqLlry8fQ9gbbbRaRlbGNa8/OvnzxkgsT6ULVEK+cg6exCAZsXeyvUiEWFPAcckiKziYoXhT8oBwwvK/FoGhkYi11fk4zYpOvBazs+lIpd4wmL9rshyBbrhJ2eZ1mzXaLMQNUoR9fUErWt7ujyBDrT5waytwyTGTtXJxzNXgd7Bvcr/W0o/VkG+dh2dfn9DSzBTguuhkbmbDlsD2HMMWAz1kmW1qeXjMV4JyYrakZqv0DnOEbGObGOQxLB7UAMwYsYiDjQPGgk4EsIaRrl5qm1k7ni6klSzozs7q0gukEv1U3VysCovtSpKh+AyUxewwq/b2jfWtw0m2jKhGOj6+p4h1FC3h0SlVdnqZLIwuMTHN6PgEaZ2kvCf2G4oszKruAdSY7iro0d/cry6uwYVwD85nnyC1YbnEO0SEy1dQYohshMXdgmNT0I2CFzYnbBGTDrOPt8BGkJOrhyIdIIclKSHVvMA058XY6d1uCSXyUKAwPDNkogOkJmgpPT9YBT48WO9RyJznE2gDmDGhdY83E36J/B7Qy+i0ue4GbZQo8vCy3zIMQM6U2grW9POYT3aXJgZLlG2MzTZOK6nsXmoqjWch9ukc0FlaYJ54qiVp6Kx3CY6ktQXtgL3n4CbfPkM3APhY+bySPjXFjKiY5vmecgY7zQZZhguwpwH3hlVKNheAn95JSu9ewry4Q4tFJRQAYAUxBjYlKmx5e+qYyrCxwFxcZYqrGQRCJWPCgWAgwoaJ2QvY2pudq8Y0xFMwvzGX8EB6rC5KfiHqbCuLaUcJrj6VUabWty/wcD06kaG96q70mhplLSF4jM94PhvFhVUCgc2TmKgCZJL6UJp3HO8w2+WSR9hSjtczZGMWeFCuRHwOnW4ysXuLjPfie9xD6d7UG2LGO5B/TR5v5b9ksNKaBs4xAJVlmdnvPZIYFlpCM5fuLmam8Y4lbB80EHVeB6hQLvyduk+5rlamSAkMYUhYOjw+XnlEHyOhacL+sVzjLT5Blt611W1baKIHZearTcwtrr15Nk8Q0NbO8svFi7fVLYt+L9IynIO0IJPLc4jym5IffvNv8Yef84OTl+tLXP3txcLD75jffH+8c4Ns/jYWTj/6RcYxfRXSb4I73GZNhDzo8aUIYPDPsIxZh/+DoFpX94gpwFrcLf4FtjxZeeBdMdlgS1gV0JgaPmcuGeH0HcLZ9jHJpWrUiaw0/KQFgmqAjCDQNYErjS8Aoyx8JkQJe8aeV19wXGSwCJO4+vBj20BUm4grSSacbAmFU0sVPBd7jH9+bFJmOlELOkKaFvISP1uR74N9IptBhWK7ZGuOIyPIR0B7ANFSKdc9d19YKJmRAmbPWSDrlyBVd2SS6+kenDUP6vYkvLS0X5xFqJLXPW9Fzf+5aUOf1NNW2SgUXQgKW9U49FgfhgwhiiKnYGO2GTSB11tHzZKNIj+sUUTfwFX5B4sOk4hR79SRWIhn0yVZaY4GPNOSWkqjy7erhqtG1lRRCVeQNgxLvZnumnGx1AW9F4a2t7Q3GrayyHv7qSFbbb+viptxisHP+ZQNqX7WoWGypRpYGRf7QkHr/bX0Iny5F9d74+/4/3Y+6r4oBhS8uPjtl+Ye+5crysWD7nG0A9UXgIvHaSYZ6VKYKTP6UTxWdoCMQr4hl5Ok60B5wHYweZW5I9oLxafCZTp9M6WiZZymQxpSJlsla20V960ljXK+ureDWhJpu4G4qcUfj8aNlhBVQ5x5uRaecDQNMST25s9sLwBchT2CENhjP3VyNB/N28f7j8rLYuA8ME+QcMwR9W0nEUngSl93waFHhjD+2m1XMpLL+IjsoXmUSJkyqspqMZfOIwBLitxN34GZ6YmCyTKYsVo9N2/1beGaGI2wKF8/0hMyxtIWYuyqo2+7YSXWrR2eMLOicgWTeWXGmdUu3XRyfkoRhg6SWdZxL9mAmL1MFAEKxQ7Yi+UtTEu0Ugmo8+xxQVdbEvsmEpM9ObfEnyiM32bp3fNzQBPq5O9i1PfYPVh2PH8EkpIV2BNSIoktMMAvCcEOKh0q4yyYGlKSxLy5cA8KvcTxzwpz4sjDA9Emx3rJNHu54kVgtmywr5fj8FHbKLnPICWwcB7GNwgHdJ7vpFSPAtambtMXfpfW0bXdE9o3dblhmxsLS3JLlb14qwCnZo9BU/EkHm7IDIHUpEEEwYI7pzDQjDMXopU8mePSRTZSpxblIP19dXV5fW5eCTVDIYihyxjgndk1UPUU9F4W5NGZUKOL0Q6gHCIeHLg/QSlmU7rGkVNkXKdsIwRXVARphieYXGAxSJfRPEpnh7Ebz04SGVGuCvKgbmc8r1O6xFD+BRTdnTBb7NyFvDo4RZFUxLBTpwezx0GlJdA49j8IkmzRuDYuXn6h29IKIPIBLVtgyMeB6HHmixpfYXns9K1AuNz+0Ajc+gu/H/o7khylh7X/UIGxSKVJYCkKpMjlyw+hKVGd6UGhwe9XkKcrXpNIrQnPRGAhOLSdPwyaniZEjMGza2htbjBBMKMhTV+DDxbG3hE/2a4gxy3YiA2BnpQATQX/KGuCcYP2vLvVhrPNlERdz6a5vmS6ufmTE5oz3mMkqQy7p0/PIILM0WHQVtUhisvuq/htyFNKKcBdHFfxRLRWpIuoXljSrmJD6DY8aAA1HawyCkmQCGkaNZ81FMgI8TRxGJhWaDV6RWnJMQxIk/Ajgyv57xdxbWVrhrjlFyspCjZnUwrRLPD1oLMXanHvy7taaEERan9uGURzZTi6pea5Shd8bc2/nI2U28H8oShWDGmcH5PMgkitDh84p7CsIQG6J/4P7rX1/h8eOceOWMC+jjqdhGUsLjSp1IGueJwgstC0kq4aBMtnRQBBjkg1fFG7sPvydWgi53gnDI9bqh+I1S0z3OKE+YxSkJLqTO4yMUoq1iciLbeaC9XNoM2GJ90ZjFHMk15FYNI+Q9S5FhzX+X/wn/6MCocGXjbOs4FDjQEZGGLWPHzcxlnNL67/4m3+08uKrxbWXv/obf7i29AL5869+tT4zP7lzeGWdtPHRd2/f//m//s3R1gkD9h/+h3/n3/u7f/Bv/uLf/oP/2//jN//6351d7I9OwMNrXSU7cLXz5ELIkTdqAwjsOHfOnKJ2CcYRM09f2m+/f3s92lv7+uerGy+4quP9A9aHogY2nqtrsgqA3OuvXsOXg9zANJjji4sz3AToAOApkwq0csfDw4io3YH0JcRvAb5amTx15qq41rL4VPGwlzx7Rwggw5uSPQR1TBGV4chIpvsTgn0MVXToeIny8H5hxZRxYeszipWJEY8grmT2TgM9rGoZmpQdUd6kM4oxFffINkX4gksSzId+ItWgLGkUh7arQZDtL6RL2AhjYXh7iD9MzxeF5Dk2/qzPiImC3PpbRg3vICuNCygcxp9kCJJWxUqyZqFNOBy9BLgTlA/Xx3E4tY3oqGx8q8gJH5R1q/Qq1J2sTkfCeZ1BDVFweCSPkCrseVvqThWq6YhCyf3UzQ6xGvYw99smaOebFpfXThRqsn4Os1gu7CDrxeig0iLBQXLBPGJN+PzbPtKGLOKQyHH7HGVxG4NjVu5heuPpJjXWtP/57lKGLqEdrcYwV1gXXPdV/7RbyF0Mfm7vH36o3Y3XR4vFrEN0S7hpToR6uXZAAQ31Tnf2iXBPj05ISgfwo+nhoWOUzbptqLQ1kIBlEZNF7mdFGBgCwOIYvd2WCY3RAENV1L05DRIAVjaWWGI/Ipp2dHbGU7YHrkEAdkYTHYBcuCD8bDlDck6npqiWcnh8ypgQFsceHh+f6k9Pe1KWNG8AuIQ0t20MfCn+pVwR7nzPYigcmIVaHM3pOS67beWWrOY5QwTlgDCuHVMQ7KQ/7+0tE4uCPoaH9UDVn2G/6WyBMbKKO5Qq9cZ1Se4vbq5Or86hRHi/SsG5BQyA9VwAsNoQtxmu1IijG5i+g9plj0d/FytHQktYsv7igvEhIE5AhuIrb3/8EZ7h1ctXYJcEfxWW2oFj9Al1/w+b76ESsXLqFxcXLcbut0sBjpaibCaqjI4CqvDhVtbX2ZsJLmPcKP94eXsB7qAeIWUbSVhhksNisiTZkGSqpudebbxgUW/ubO9b7Mle4TBPS6r4ZtmSkNbhKsApFToBENoiEsOY1G8If+w2mxx7F4uOAeENV+eXZG6uzS9Z+m/08faRNiHnp9eXKdc1Ov7oJm1fFgwvlI+76A0oHxYtFUbvyatFTQuwI+5J2je2D3uGBIJJBRfqzm02sUnf0Ntcarnp7KyADx7W4T4pJreUcZXaobAlIkIwLTibGTBpiUwK9YOGqM2EeWPnloxBOXdz83F3h4GylQuhzPkFyhzubW0z0yjKSJYKFaCw0t+8eoVc8uPObglgsFgkkkgcm7Q0gwWBUyc6yAUJmi/PcduEyIAJk03NAeEU7LEvVtYA7ly4wMiSSRNkZ+8cHBMmANPaXOfhkZwhywRKv6H6nSREjpGknKESzau73uSMDW+mJNGxhumK5vbB9sTF4PIB+NjcoPEAFqcnakl1AtXXmmLPOFSlF5AH3K35WHFbVdoxQxJMx61SLTRF48oLtkBUydbSvr0xhZ/OMb1pqjesLC1rHMI+s2eTwM2ey8xHhM1w4USxDGdovD46fnhARR4T1Lhgqi8Q8mfjgvSl7ldaLM3CTHNrWzvbXJhll6LdYQRUpFAMQAdvitEiHqLrTiVOgZ6eMpq+uNnyCqU0Y7jYwZ2xdYTsIsTTFf5Ka3jL6owB9xSlQt2LrvHpHr+CKmbrSyuYjy0mg9VsTBjQVCYmw3PG/4YzEZ27xYsHlFMrJLBZA6JXNjB8KOCmDbeA+PYsca8DI+BwoqytpAisOLcHHmdRHJ2QCnmuqgiwCiogJALqwI1nOl1csasyG0mKx5AyuKeXp+p35xa4cjwc1+aTzoAK5smphelZjBU4hAxCLDAmPuKvMYwe985QSFuhGbDm0TgLByujaujeOBJXnvLh2uqwWbhPxDxbYXY7ZKYPG9PxTNYWwyjtXU41z6hKhNqwByphAi7gBpPV2vCALPs7YHBL91v9kk2KwE6Q5XVvceXlz35/46tffv37v//LP/hDCo5iYv7GrzaWF6eOTpCNj2JVv/3N99/+xQ8Xx1e4sX/6x3/4e3/r9/6b3/z5P/0v/vEPf/ZrnPmxKaL1thIWfxGrArJYi9jwwcaLdbxtoDEmb3GeHnS6mFw4lvHN2w+Tc2uvf/ErMtN5xqfHp8QFIHRxuAD7GFZmzMvXX5NDRmX6Io4IJuH5oEu5wyOnzxil7+DRjk9t3oBXpNiiB3Sy8GzshZ6PjX/cUI13EQI2/2sMtGq6qC4bLdbOmNapIa1PLG3DXDFLAHGns4dlyXFI8mP+J3poiSU2aZBUhaXDEinwElWnVTHj4J2Kr4xigAxZLCXy5LyBYqLUQhaYtkrAcQ5gU1rcMwLPIEv3wXQGY3etmDafqthiUFvwrUcy7KImIt4En5xfWGIZK6kjKGbwC3skL2d5jyd6HyfhQ4lAgyaCLRZeGnJy8EoN1s8L98NBC1l6scl25DUOXqpZmwWJJRMtaLMsCFaGXbqMN4UbjtQ7UNRSI/IQTsgqup4h6dK+hdsdImxwKiArUe+MW8SRgXOBOx32il8hZ9XmfcvXNzQQrCrjJzvYjt7WRuHbpPA7ogkSGSFKb6oKzPfXVPeDr2SmiR6MTRT4G4765621/oaQs9g91Qjy9jrcAOLWLcXfaEH9KHALwyZmkXstZNnFaFIrgU2PzEaSRTFMcCAkNp+RsHx+rmSKfXF+nlnKlgnM4lFyStAe6wgDyrQHHjG57JDmHjwHKuKTDAL7JXzMooG5VDBKp3P+Ci5kFSBDhEIHwRIOA5+yEzD4eIZEES2DNzZOBQj4SJ4y5+KPbIiYLUrNcEbGDQjL4Sx0fnOLqhvjie+e7p08qgdEb0AyHoCBRgp/jIwdASVvrm2aNzMFLUcOLlYPPJsCHM4o1iq8HfIdYQo9ufm/XfsUWRvmo6vNlI6rJDzRpXSL5n4p5YMlNlGGaslpn2j/GPq+RBNt3gPJ6aRUn9PW756NgX0LO87RuH4Bva1f/AJcvX/7Ds7z5YsXkDeudMPuVE6egr74uLv9bmeTS+JTVjK/fzw5PtYluEOeeMYPr6iTR+6qtRKvmG+E+XgRlhFkySQBzdOAWPns6DjZFKAHJif8kwp9Rm+UBCx6VE7w1I7JZaGS0ewsab8YVZ4IbCLIEnCGXbO9R/S4PER4FHsOUQOEQdaAU7HZhq48RWPoY+P0LOlNYj9BvzzxaxkgFIprq0yJ4wNLfDC13D7NHGKx5GbNnqFoJXnHIkI9PqgkzYDsbEpqWyxTGZNFxXuR49hhEmq0ij8BK1+srkI9IUFT3btAzNmdz6r4kQfBl1LCiYpL+B9rK8scYe/wiOnErMChYMRWV1apMwXQtxDg7T1JuaoXpqdBxqhdNyiWszDPRX735g1PPPVZ6bZCofJLQC0NdfAutnf3zkxH01DLI44ZxjWdmX0HK831Pz6QA46uD0CPfYAKgcQT/+Gx0HV9jFrlC0AE3AyknxgJwuhJXaW6tSoq622dnMFRgr83kKJBVsMpPjzsHtr2BgY27pbZYClEwLQlgxjlguW19QQw8+ru6OyHFtD+fkTAdg73UaAsUSaSPW5uATSBncFMUoMFS8s9Hp4en99cr65vQPgc7R9wOnAGb2OsIH2Agzge7jWszzTSdBVSqoZaQlwfkQTEtMAXCynYwRwzAjtb3WJ5NEyGylVixwe1I34Fy9JqE3xvcmEkWMpM0YOmMiUltljLfvgBzQaR93RfLFUorl2xRQn6Y0mAe7Tu5BilhTWSn9bnEQvKqOAhGwWqoMbII34aM8caPT6L0h266Zhal/ZOOHXg7ISDkZfglMxIzE9Qe4io3rkTFoxFovnjE5oclhLCUFwOA29mh4xT/RfbaOupNK/GVEemSRDglCUPBKcQEmpC7oUmW2kvaZHN5dmlF2vrK7PzXP/W3h6jBxu9urbOzo83COULl2lKPtWOkCchw6McRHTwPGhMXFo7qvm25aaNDOg2qWyfh2UF8ghy7FpE+1wb2VhZAiuRvU6LnTJGYHAepZUIGCsWNZ42Th3HT7zTbu9snQYuuPF5FRHGRIFlibON/90/VGc5THJ0e2HjO/gPsxzzxCoFKczMLb14/bOXX3/9+uc/W3u9QXchYhhGdAHd5mA+Uf+JZWNx4vs7lJL4+NRt+vDj+9P9I/6eTsK26uK7uK/ISGwPSmM0y5FgvsMrhAOzHAnF7U6OzmZmltbXXyUNk+UqntFClXosuhlr9NBIA6GFx5MuM9UUoY9x2ytY6RE8lNt0Fh5FJg9yncyuie/Iw63C0ThtUVa4EO30IUuCB6lqBz1yj4INaVyDd4jfw/TCx+pZ1PYRVg/SAg0ZLGxv9EnpJ+uUDiZQLj03X2JhiJjJe6VwBs6uNQ2YpZGgsBawH8ihKHTFdi93aWMn4krwlTi+9dcxopCKqfiVFRRJKIwIH8d88cT5Fy6BH1JX19tP/01LDssTlFSnxB+hG4VX+IwpINqDLnjx4jWGgvnCMHJwVmtlDhXbmgQOgYK9jbmAcetuKN82jYAxbnWgkkrlNXDScORcB9Wz4I6Z9gJy925r40BcCb8iCU3aiGqUhIej7fMNiRbLtbNfl9A1IrYi6wUF0ajmT4lzJNIsQFDsxkcixrE8vzpQ/vVbGQj7lUHHeoMyXHY/iCf+xbvk/ZJQEXyqpuH9D74fZGGNNkKq+bZhCQ6LTf3ovytVkSIZWDRbkRAa5VPtnTboJU5jrIYbzJZ7e0WabtRVKOLwMf3B0sl8S0FgcpAe8M2LHMxficUiRIgsH/ezdAgK8dJlllfys5qH7t9OrlBiCdV3yhr45h/lbf5iBrFFZHWrkizCikIFopOAneUVDsLmxMLGFlciOqPMowqHrcXJpuWEcoeJg2T9vEmbg5kWYJ/BpDreUJGkB9OHAeI37Ims4d09VWDWVlcKRjMLo7VgwyDHkwa40QGkKTmWziY9kGqQiNXAlFeMgk6lbUzE00/khUjSswBtNZRSYyTBm+Bpo14dcUJBoEY+rSVlAuu3uNhYSMrV2S3IhFXUbjxaSSWEkxK6smzaGW6SpZS0SjxSx9sAnzyL4AuTDWA1tE1n9okJyNgqgwfpmIKvZl+y1TD4mAOxNVJL6kvfP8DxcASOaapQ2rowm5hcSEtxPpdXVawSZFXffQvXA81r4UawL8fk6eu2pc4D1ophtBgRTKFqMFcWhpkjM8TQplCYRj/IgbA7mpoN7ByOspHBUAg46RSU4YbrUSJSpCp0iZ8rps8g4BtwO0j6eLQGdqysZJNAipzbaQ0xEgjI7jXj/MsEQJPLNgZZWx4vj5sb5181ClGARUaNEXG0XeyJB0fpwk5mFrbeHds8NaRkFu3rZkA/ucDxF0c5NeAgMHoUcQVktZ3bVOyZ+cuDoKqfFDX7J/723T3KLhZTYst3lIH8+vVXuIMn1OUh8ghMt5Uf2bIjkA7MH1wsxZJXFv7EnjIOTFrsaYJa7Izq5O2FhP1KGEiTl0bkVV3LpRtZFMdAc4TYAw8h42bEJhDHn+mTSbFGMJQV42nDaKh0dG6B6pjUwrTxpp54EiWVpuD/2BIPTp/ypZIJ/mvVTN5J7XEKJBELVltSXnrCnebrWCls1hXB/YCbeQPzlqEDjDP4PHQ2AgfeBTsdku8GCoa/2pI+rR2REPAvJshd/uYOilkdhWlkdgVLOBUngcpTpNXrFaCQACULIpnD11HWpooC74z9EYNwBN3OJZjvCehR8/HxhdSNmIjDQlCCiQAAoIx0WLRoXyhmvBcPU0fic/KHDG0lA0buTamqcJsRkwYNwxFdsYaDZyRtQZ2dLE8G3FhTOALOJawMIpeW9dnxnaQUQxOAHYuiGl001qrbWQHEUCOkCs0h/OUhAiX9jCynsMyIiDSK6dRcXrL4IZ4MXXIrQHZzARGdYxGIKoBuczTigARkAG0sEFS1XAkmIvFurSCnZW4zLRCvIyYn/s2EZDgYHAg7u7al15Rx0UwPbKKd3+y/ZBhE+wPcxBSafuTNM0gWWFA66J5p5XnWNUXEY5HCu1kMgfcqclGZzWxXaMRDNHzMmIS80CKBk/72H/5hsRuhQzqI2f1c6JKLAFlil/E055aWN16+2nj54qtvXq+9WGWXhmbgri/hkZ9A9+zFtxMgZuWxqSM1N0XR1O037y+PjtD/MEsZ/eJ160mAgkWWqEOWlzTZpOIbJdf5AK1Ltl7dnB2fU82XrqGyETCj7Mds85g2RxlpjUIWBRqmRhJrM2yEw2vSNUwbYkoYYCuAPGJ9MDFW/bBQr/o61t3S/BIVenW5UtY8AmBx2DhxFFhxCG2ibBbpdaHM9ubwBB7gHCEf7XMGbc4soGjtLHschKa1lL0iHAZ7dPXGe7yfNPkR9a+IuoCVIMVZG2uNAHx5BUnONPEfU5vyV2JEk8QSEVPxToiACWQiMzxWCrbMz6E6pyYLl8e1YWYFnfzL7BKJqlRm3uML4v0LXpkJSQFON05WopPKPsGoL/hmyCHvp7j3J0TKCj0NS4dLTMyUe9aWQccxwXT2dIFxuSaxhawZAJ6HteIVShvhJtE/fqATAf6qZQlyeXzGKareDKOmnpt/c5Zm9NKrLyH95CNnT6fidS1zCbi4RkKK/JykbN+fjJSuoH9tje3ZCTFE2Has5SESJxGmVx63pWewNZL6RA1hWbzcWfx+wnBWm6a0xxwFrPH8SZHQ9SSGy4vkjqQ3AHaA4IHyfuvP+XPaMfZmVhZWe9wvaWagFBQBRBEpS5JvRjg/8ECnKPBmtIrnRZnd+ANMIeaAfa39FbNHzxgYGV0OBwqHwd51eC/swSJ4O0xZsdAq/LKZ/KAyOHXDyhOwgGrU2OLd1DdImZa2bZeUHpuLAzAxKby+Qbo3TcsResSCR3STpCSRL6eHbdZIhCJNGM04mE+Zvc7yeIJ9BJHjLGTYRx1cwIVyLv2/cBTki+joZ7WSky5mxaSYuYLfj+9IyQzb4dh116xVcQ8p2HfcM3bALjJ0656Z47nXHGD7rLJhBdTVoaMin1btzThoehJzZ1axQbKtGOm36Tm9T9xulPTZr9I9Q4gDi6Pq2rYW7v64rcxjduPITlS9hPNgyNkGK2gQx8ZdQYwI6wmcDijMzqfl4uLw3dk5LK2stt3MUHbHqNWvCYXjWJtlTE+8i0umI/DF4Fpog8rawbyxzXDBpRXGwnLvDDWjytJwfxWZ4QEmnZbZA/OxuMiaI+yL42JEj30FsIuWK9CBOC+Ag2J43KJSnElqGgtFa+ZUkrUp/5NTJBURFmflszepboRTMqcKbDLJk+K75RoqybpjQKDZCPcbRyc4Qy1Dy5vfcQH2IAk+MB9Ijc1NhQLMd7G9pJkbPE0Gk0XEivZZWD/VSAipMGx+tVfJ2EfrJuxmhTDxHSELCPB8aQHFB/GtRITTKBfvQeRmT7HRgv/Gxg6hJqj/93gPqMLUqMBGEmolkXESTGEg8QB2drZhtRlA7rE6BWANE2qfwXsBRbn3jY8urywbCnWujsIDMVHlg++ohk2zylG916CMtIhTFRMXRVklCeZo0SXt7WIKFKjUKzdyPsP5LFWDPy/4BrKrrCLRV2mWZZVwGaZgroF94JQr/Ei8jkvkGaSpmfvPlKgWo4abzMhmYx2DdI17r1NRMjseIBaLhe9DpPo3HqOxIZMobIuFT5yc7kCoJ2QDjLnK2lT7p0EsSwxAialjroIiBU0jTyTqKTy7vKTpAqfY393nnlGyVYtaZiAOO8gy2bKPsG7G7mmoDTqhiWV6DFrVgTViQSj6GkyR1kVamGHAaTtFMUMx9pUBjS1icRFMgV3BTrPWSNfGRJVonrPD4NF3mzx/xi8pOlwI8wje3QR1eFPz7g0cjRA7NmmF5D/rRln6vBZ7vgxIGtRJWEyTldaymNpSbPM35QGwATemKkTkY7pa1FiPGB+WG4wDSmtCqiACeAYVVwFcmd6G8rkg21IkgUanVHNnLAbKQscergcVQm+GR6Ovm/RBICzPyyJcLhOqNRm0tAIS23kUxHpuFJMnFk/pWUZzDozx5MNVHyk9y9TlFozYJKRfAnEz0JHSmnRojfTIc8dAcekZGwigfMUOiiZvhQzinckB0V2v1DqtpQ6VdK/bBHIp4sX/s//oP+bZ8Htgfdiu9tU4S37De9vc2jpGSTNPRaGff/XzX/3e3/ybf/DHf/Ti69dU/gBWUj2UD3JVonI2OgpN3N6dHBwzRqy6v/x3f/Yv/+E/2X/3fro3MjWrcIeN2awi2Pue8JHJhEuN6bMW/9ER1AxTmQwejN7N5dXezt7bHz9Mza69+vr3l9fXmUf4pSw+bA6o8/GeigloE+kKPzMxTfcLMmPsHI/Bxa03fkfV32nXGHBTqrx6qMOKNUFfBBHpmMkHsdgV6uz6EHEkbT0vseYf70hoxTOmn9hlSrtgl8OgmDHaGtWwB+fNnkjXhs07yacVxrWOrtu2ChVrASjDsUlo9t/kY4gI9B4SNkos2xq8bm8cBLI01ymrxieyTnxgnbQvQdOSWsIlRNBamdcVAW8nKVYwVc1K0BMLI7sXbyNcZ4aoqF8+j50AcfArGymcpRH8kXFwR3WsZfy4UU5Afk0KPejK5Pk64xRIprGnc86qfkxasjFkKqw9dn4aLyaejjt2NNaSXga+eE0kZeVSg/tREbZoeKHIcoVEGf5klZxWF7TgqNcPogTWuWTkb5MKhz8DrjRbUtcwCVwpSMFP7UB4adnmy9Yw/Hgi5Zzxj8k06h4cZL0y3wLXPeEg5sk6VF3EutpClkMcPja/ysb6vMulM5stWkp/Dklc/S+Tba/vVNrNKBlq2pZn6Jmxch46Odw1DcpJdGYJiap9U3uxEoTyXOXj0a2DrTF+s1iQm9uzvUN2CSdtj2iv94jxwg7GAzDHlAGN2zrDCgViSOxZ9ZDrA3LZR5G/MivMNlN/YzkVPBi8BLCHlJhUFPufQBjjSClBDmqh3MvzheUlCGYkg7AD1O0TpFmLZJbGiJh8ZjvUrxUuLEo5SQgDo47BYtc9QTx9f8c+yhPlwNhu4JH5dxFDw/6zjTHYKJO4c3ZTrAE73triEnbQSJbl6KbZCTQIKN8hgS2KLjNR7dR5cyrkKUtnO6mGLo439ABAinnyaJFOdnSYZIye3B5ivqeHD7vbUErY/cWZOaWH8sFUyrSY8Dc/o57Ga/aAvW2a7e2xhfzs65+xFyjct8WMS50I2g/v36FeRY/ic30gOcYCQzA9pFrYVMNeisQN79EwsBJWKMW0tkE+ytvN90xpfrF6EZdN/sTljaCfVs4T41wVxhxfkIZ+KzRnu7o8gPcyY1KYj0AWPAILC/zdO9gHJzGA5keoqDHnkp1PCTiAgOBMUkqZE2Q60yUIeI3/yuUfQcqdekkYKwac5QVlwEYEx8Y0xFwUeuY5WvxLCY2GhnNYPMxC/WxptBiRd8ESuY0BdkYshcj8pzgLbvfpCcWiqRzpsoaqQvqL5pUlR80XLokb1H0Etka4hsiDBn1MY+gQzDS8LC4xUAZ/hUZ/F9a3P3RPVUGGpvBuZ28foMa9IGAg2sK0A13xTDEgwDs6HTKvAEnEAlQN3T+AwkExe7ScOcWUSXfha5jnDjbFZ7CQ1hMCOGwrbU8ZKFJ1AEHT1uq3ds/R+dnh6flXG18x044ODtAFmmodcYjpu7QCgmOYscZnZWdCSNt+006EJJvPcZ1X18R+zzBLhvinp/EiIG7oscSVgLCpuc1y5kRMLdwPIDc6DZMFXWG2gQZ4Wc9WrkIxD/CAT4G4cQjebG4hOHm1tvazly/QOXz88JErYmpBFOIjYV54ADxufsDFYpoe7R+z97x+/Zr3MFwEhCjZSF7+jD07J1US42ZIbUzYW+fWojmsAvZBXSNK7o+OWMT+/JwosPcyN5uUFtbjFHcBMJCroBKtQTrz0ogbJBZhq27L+pD/F0EhU4s4wPryMsARv1wcdJUqp+kPhOdAVIE5iLXRHwakkggPQoU91Q0gLq2iFHq1dmHTWa9QbI9YF8hs4FGYNIW8pkLZ5JCuoRCFu7u7mFvymuZ71M2wk5lxmHtKtUMA48nGNE1PctXMLsaWJ6tHDZNKlSIC9NE/2VOJNrbHx4qh5+dprnN6ez5NHe8JZZE88nJicV4JZKNVIFZrcWIFnY+4RlhjKqvLJAmBRwlMxSnSLRTPpNqugQULsqIDuUQiYo94xEvw0EbfEPKagYfyAEYaWGnFIvyoVBcKjqQPhbQvdpTxMRU99eS5WpQnRhJacuQlZnr0f/o//I+68IStKfo7YiikIoLG4BI+bm6dnF9PzC7CWH71zS8pYrmM1X+xPkuqF6WgkE9Cp2sbQvqGbebecH+J3vzZv/qv/8U/+n8dbW7CO4xMPCI8R4tk+StLovBQzRmmeShM0e7eroUzsX0TY69ev7Iq7/k5naPev9+ZhmZe+2pxhfAZoX1jiAwCi4qwImPNvEmahTXSDbo5k9SMW9dg1Pr4PNo0jRB5AV6stCcDNg5gwoWtI/BXMgliSEWb2cvx+PW95MxStherkbu7450iGek44xeJgyidNtmlAsoPDxQk4FNqolN0kDUQ1llAwFIOLvDUHIEXDTVWBl+gQfAK3k6gYpLT5PaDEko9yZf4MlS8mV9R2lW2oClB+UpCPHL4oJmGMUxQ5faSbmykrCR6nkH5i2AQ5MfrCEAU5l/TAJdtR2IARgpiwgiC8Mx2cxsbL5jl3DvWIZoBhYTqbaqJUSB7oZwqtck5dbasZowympx3A7pRZRjsVpCdXGP3m1bhKP5SanGFzYIMpB4bO6aJCHmamaPac6F+5F6ST1yfBcDSO94mHGxobFVsSoYRkcotWqgTn9X4mBNdVUFJK6GgxaqOZAVkGWGrfCdhq1S5ckh8md3vSDraI/QLOfPsdnfAxFv+M3U97EwNG2jmXYK2csAeSjdWGYelT9mGRJlcf7FufBkVbHEu1EW6hpHpSl+VSiGPXfJR39G1RjcO/5Q0drl82YxWxy6zoHjLTOn6E7h/cW7x1doLTDKRVwoPcsV0FzB92x4q6fjiWtHPyfZPNMSkZlA4KIHtR1oJvAJ9inAFwENwzQLskhP2XrkTcmEBDErq4TxhyNhdsHogJGOF3O/TIwgGGVyCdBM45lwY8hrWOE4p9UyWF+cYCPZ+hhujWzzW8dER4FUGfXqSmuziqsVFI6rUP4oC2sVM7bdkBEMUcfcWjrYONjG4K1b02uKyc/vqgpkFlS9va1UynzdTyrLCiFuUzNaTsZeGdUCUhdkF0tGLVqlEGpgCPBYqI+mnpfEaC3X3+ADbTZiYVnKsAmTfaczAwXtsvS82NjDiB3s0YdmFFOdXtliFNmbik4I7xqayc3Twfmfr6PKEuY2Jp0q2zY6tbmztpEo6QX4BNGcmAH2QRUFYnl6fTY1OEbWkhLvdNWiftnvAw8MHvH68PyZ5gkqZlsKeI1WZubJ7eICX9XJlHRsHVc9KZXHRmpKHGO9T6wREcI+Q1n0Ix4J+8L42sBg1IKusNo8s+5lVzXHClHpnmrIXRfpioL+WT/nP8Rhdf05Xgr+Upqe0e4oH4e+CmQiqsmhZNuRe0NKa61HkSpl9SlDiWrhkjfKYx5kS02G/QEppDjAzQ7flvcN9VWvGMafIN2cAWadwE0xySqvD0J8cH3JJq+vrrIfjk1P6hhNwAmWy69sxyKZueEYPkHMoLJX2ErtLcW/IJBYhBdh//uoVQJxMoD26dTNpwRk9em9aiJ61U1JsbQnr3YDOFHCWFtgo8TG/NgqiVPPd4+tXX8Efb29vM3Vhl01RAtOYuWzaRGrKgHJZ5owamb/2ycb/syWd8qQxRMIHZDvdqHImooJuD+Uy52Jg6SsIcVhaQFYKy1bcnHaLTFccFYw58RdjRpEJsnkxK1n41DHao5PWzRX+0y++er2x+mJ7Zxt/Et1aaGUzNcGXdMhk1fDssCqU0OFuGf6vvnp9eXN5eJ5G5EgzVYjM8bBDB8ueMHVxdgxqe8EW5GKjoAOQBGf633BtqUyOStUwAOOJ4bKymGJKYZOtO8uHHh1BcQEKJ8sHUtT4A7To1CRhJrJaiOWhxCAByqrtM70KAXBI5VcAKUSKcCWU4QQrXSCcnV1dW2PQ5IDJDoSue9RAMUpcBJ4wil4QM+o+VjcrgrkN8f9ybYMGoR8/fsSXQghLbykMMNVqXH3ZgZn/TFSiO5RjYMFs7ezo3EhwpiBrtp3aqukggOYEB0LFk2Lba3Yjptn81Fx2UwMmC/Y6msTXOiBF6+Z6Y3n1640XzNLD45P9g33D8Ssg3R6YEjjOWmaUwo4zyOZMqDDByqGJvEXsdFZbKuOg905gJ2WVqOhEZyEAu3F25XZMjXyYAAjUL71P77BnWlRlA0hF48W5r6Pe4uKp0wkMgLMsNFPsV3brfDVY6Wsgy82t7aPzy9GpucW19ddfUx7992fJ+bDiqEo9uGf4oKSeWPdf5q8Qbq+H0/Ttv/vzP/9X/+pgc3N8ii5kxLg0M27n0UzgUnC2r77+msK1XK7PmHJ3Tw/r6/g906wiaMwf337AaZ+cWZyy1gGhYUAJD9veCRhK6ZTKwqMssGGsMfC3UzbOkA2RlUPpkKmutjsTmhYpLBYmWxDIkrruYCbZaZ6BHYqtHCsoQVNoLVOCyFZhwLOwWnL0vdb8SxWKZKikJEGILkFkKuLyFZGYZTWrqLaMI75jomZMJithqvKUZZeuZIOHtAhYGVBl6Ryl7CxVxoQS2hdDGEz+aDtMJLLac6GNVrZKAt+SYMyk3EmBjKARYWhqf+AEXxT+E1eG9gIiiasgxmBrIHugeS5uzM2eYDelqgsCcJVkqZwyhXXlAQZZFu1alUprBhX/77wKsEwqSaKZ4VSjM0mWcF73IxmrAtXtAM23KYVRdiDZeZuciq0jh625apeFUHbiNk4idIuah/fUxM5XBTlAllZqMLTMrEhDLQ5jTJqHO2EEvWpeqONhveWBcgaO5lNG+2KBD6s0FxmsaM+uxI586XrhGeyaSPCXvs8yWzMIHcs5waw7XVMCI9Ux9DSUoAfqxSsQ9fXFMRYEgIoIamYIRT5OgJysSqLKpkrq8BGr6jQ47jL0rrqyyfJABqQcFl5kYLhySkrbPZzuq5Do1O0isRvHnd7Ehn8UCVkQilohqHNS8BybzMior398ODqiddu1QgCw4/IiRz7OK5WUo6IVWdu4+mK2DkykxDuv01ojRfmwLYw8Nr6KrkHDyEZMWSoBO4X2AAcUI8szAjfgUh0dHjE9WbZgWW6dT7BjAXoIqNLahJsFRQkELccgtouSQyGgtWakwUwh4sSclx3L/E37X5vXyKpkWwIWgSwBgqJh63S4k/OYmM7UUiHYpyQx+hLdqnxl/dnSUE20WBOvgxZzrjKLydO9A6ktvaTHJ5dm55nZDA7cQHUJf7nxguxafiBfaodM5LHxFy9flgerioEVQYr65SXFFH/4+P7g4pRniRiDa54dn7KRziOKOsIFCDJmL6g1LnPzRPYDkZGURjLcz4EInmLKGPmd3X0APTj41riEQtq05eyZzEmtx6N9Hus3G6/WlpZQ2Z6fnsOjwjfbJTN9O3z6eEdpJWJ6rK2S0N6RcoJih0G3+h3BeuaWchN7PzqSarL1UVWG1YIuXM6XkThry18zKZwwmNYHpAXucEAAnizqMQaBRQo+BkrywQN8C6nZdM2O20ngDaYKs8gsT81Omo9TDJ++Lxgov9g7UZwenhxnkZoyLENGM0wYRyprIQmAWbqDF6fi+zxJVNu7O2/ffbi4uyE34Jtf/HxnD6B4JCXhHd0iYAB2YzHMwiR954ao6zljQoj65coadUj2jw5PLi/pxEMVZlx2EBhPoUwWUz5lIGOVsBLYBHAVtbhHrfbPUFOTCjaTY+7u7DoZ1taoG8+uQTYuG6JLyfLU6E9YPoyBto6tA+uyODO/RjP0aXK2yDCjPxYJ+jcIxA2nEpaRnRqjLPz+0REXAXnPHLZ2HOkvJJ5CdwFibm8ZcB4CEcKinNnHITWRfGPmDs7P4TZw5uZ705RY4Clz/SgfCLkjR2AaMEogV6wz4VcrMS0sZwY/rr94sXmw/WFnmx0ESEuXQpsWkmFGtRxSHcbG6KZj5t+VjcJNCvHCrEmHs6IA48wKFbgT0nvRzDDsJZC0TLfb5wgenroay28SrkS2cbu3f8AvOvNwQAyyCmjzFfDV3DXjDkqpxDGLhN+e8twFs9Ni5FdXrDC8RLYmywVK8DntTUTT9E2uLa++puHW/Oz+6dG7rQ84GGziZM+8WnvJMt/a3mJCLswvxeN/xASDB/RmtWm2ndWSm9r6aNNzEc4TbW/x8UDe3CguLOSHfXjIbUfkSqj2YB9mlOoDOqtjpr3jL3hTSqdGcdw393ZObi5x0dfoYjC3wM4Ayr+6PtfOzM6kvRN9mGBPpP/TDnccsbDmkQuz4IAVwYLbQUpw6G7A/IkjY3wIdSPi4nVC7Uw+a3zi0mBeoAZ66IBvUg/BgrJYktRVNo+D3Y1AjW9jr/yf/8f/SRimhgE+QZYahVGR5db2tqVDJiiHvri28erVV7+cXVy3VKmbroyR4acAOw4UbRZ2xD6wXMHmuw/vvvvN3tZHikUaoAZSWDLimiePVMbyChPjr7/+6quvv7KlB0KZ01MulAlnevX11fHh/g8/vrnBie3N69qYsGI4n1Wf2jvxC/HoJGasoM4bWMTCTdk4qR72CJ2qB/OdwRKmApgk75ZgXVN8NTrzUu0ZtIoSndQ8tgHeb1DfFBBIr9rQEeuACvWKYJ6qGZ7xVpVDehRaTHUSEZlYMpcd12pkLOnEle1FmO4m0R3Ed0+FF37VuyVLJjXGVXe1XJsU8TfNUXVBOGTtNZsHJphzSXeaQyNazdoRvcmGih7M2mY1cS0YEdMQWIFCWAE4H0v2DOFmOcssVS0ChxLuuPBktg3xs83ZaZnWKaE+x57YHs3ToUaa0WCoR0yl2JFBDssq/NLxSSnjCI0DMVOAvyXHtDL0iftaQTZPTgBanpsx3wBcX8rARvZWQf8KgId7LmDpjI62o0qiCi90eENAsSdUMcuUfyf6HnbTa2KgOXoIVbNCFL3GGzYXwtC4WihbqqAEYH3ZZRHDy4sWBzb/zDpkEVlHK60XItOULplcFu0qwk0SkqutiCOz3sT91uBlkgACwCWeX745q0zhUeCgmr88nagajNFU2FEK2+F0qBzZuAW8hdtr2UvRGxW9GtZbhJeQWnB3ithxWHGqCnoDQBZmQ8CgoPweM8fGNnJ9R+4ip6ZkIF5vSCudRiwvh60uP+T/cJFKURGUTlrJnB7NQC2Vmx7NCVnjhK3BeigKJoDLbmfzcV6x9R8T2JoyXitpyHiczHZSvKfT2ZYOCDz3EaJmbDlctzossvdMN7FCIfwECZHAfxpwcwCCXwxRTTCXQmQG4sIr86ZtLDQ2ygHcV+jKmElQgREen8lA2k3oeSXdJk3rpqt2R17LyO7a3Jl8YevDm9SZdWdLCiWbqneZDFwtqS18itvBXmO40X9wLbMEZ+h0kHF+9WID5EEkl72ZbEUmFUTv9sdNpgosJlsvdBHJX+wHUqcAo+urH7c+fDzas5bTzDzeMKIFaEO20tOLM6KTYL/0/rUOM5Xi0VhZIdbyJQxElcFyLSNJZyqkVgjlb255RurPUHFdqNyCWOJWViyYOWt1w9s7/B+MjgUS7YEJlTgL/mAy8AStS0rEf5oslrVlevGZHai3RjIJhDTLjmCuWvZ0S2IukLHNrLO6RSIL1nFkvcCe3t7tHxxiVOECgczG7IjlTYyBXXDDrEmZails20BY5kzqBZ6FeCfGRbyCZGoyGww0J/5JOUwTv9wyEfZZ1e/efkXjIzgtNt2YX7DsMOXNV2C3FylBsLW5hdUCgL54sY7En5gl1UPf7G3iIpO+TeoSiwZploUBtNLS0saXY4FZecQiiQJjv9ZW1thC9nf3oHWtv02YldA8G+XDCGFK5VLGJ+TTLa+K+lsLynWp9mOVUEmIe/n5z37JWO/uQRGeSuahgMV6jD6RBwjDqJ8iYk8q2yTJp9mqkSTcYrKm1q3Nx1K/RUxAywGIU4R95MYB3MiCxCZCZOI1LSxaUY6xTcKjDioof3V5iQe6vbcNLNtY31ianWNCAt6EeCDL2RnKWbE9fCW/TvcXup6f8FB+9vrr5aXVg6ODb3/8gWILUERWOicJYHoGu8dIvnrxEjy0c7L3ZvMD9wXyIAHEmuduOvjDqmuqOViaFI9Z8hHAgJdt9y9K5Fyx3Cp9m0tNuExW21hYdFx+2TYdlJ2CSkna5XHbowt9KjrCtNkT7mQPklCPcoJla/2G2oRCdzAruBKrup6ehmVH5CVlobVNo0uMJ+udT/EaYJ3EfO6UFRrvi7Ea42GtLa3ygAkdYCCwEtbPTxRLqMBqZZOlbqu7xNTxOaVrLtHyUp6JW9lYWkXDA/vHc+dCmWMqE0zlxmkhfeWMgQJ3uzWXDozNHgfs/9Pce25HkmVZeg6tNUJlRpbomulu/uAM+STsF+BafGj2/JmSWZkhobUGv2+fa+bmAKIyuxfXItHoLATgbm525b777LMP5axWsHmfxT7ip70vnEIh26i1zULGWejk/IQnYk5x5zpFQChSQIuVyyqss8i3mWtmFKFUcY/UMsIVjLWF6ZNko7ObKzTErIcgS11e76kHC8G8AjlJ+iBCWNayYnylbBd5/K2CbeYCPCKGOfaIDkEGZ5kduv3/c2TJBo6mBAqX04+bJ5vAEqLI15imsyQzxnXOdMLFNSNebkCUCJ3Jqh4RPsCQ8mDv88nRPkcro9Zyq6a4yeMzheIe/Pr169/88N5xhvHVIhAbX1/svo4wkzg42GMhmMUVbmOH9Zqhbw6NHuQ+jJjNyLUYU2Aju8z6omxUSIbYv/KoeZdeByIpgTCB8qAxTngM6RQsIkBsfis4NdxRIBHOeeZByxJJjOXs7b4dVZA7WbR26tCTx5p2TMg6Rsr8xFJKzkZUdBYn4FuokcNBEW5ShuEThQJ5igZdo0ZILK5Al7t18XTq/yQIBWuKOGOpk9sNUWcbijLDP0uycl/J6tW3OeHXO7CiCMW3BNQYmU2d0HCwwq10Co3D8xLi4eyXhw7oeTTqTS/yIXF3y92JwKihRx1S8aJIKwjQtbiIykR+NeMVfHr0tyKWnrVu/HaEk12mLcwqNHM6K0rB0rCmjYoC9fMCL7usM4PYOVeU/WblkxZmSXC55Kc0ggtGIhNN2Gn4WXypEYB916G2ShtoX3pCWXAC0w2XGEka5mNK+UkY0rzEv9RbOOGQbaPJdKKoNE1eiP2iXs3usw2ytAf9Qzb4jC04rfVVeX94IzaInZhm90RB3ymgthlyZqjh0zWUD5y4us2TJTjd6CvVQ1YfeTNptOg5WcptK35BORdrtOxs725sL9w+kKLFykFshXWQDYZGSUYEKQtIhZC+qKRFDVmL9QlCv9MTs/cjC5YoUSJMUFgmSZCBw7nlATWt5M6PsHVhdYslAPCaO4GVoHSbRhdXELTaNOB8TiMA9EA53J6jhfgdRFRcMGFy2PJX1vSAhJSSB3ULN5+OZk9XyzoI3VCpczKXJ9aMPTG7R2hSdi+GN/SDeeh3HGWx27SiBvsU8WtVHzlhcjon5woM8feff+ahDbqhuby+oC90MwlFnBIaKGSm2djqeFYK6FN38TscnbALJU+VAQZe4SgN7qFsB4AGATqCAzhLUvIxr3n39k1Oh8oaW9WEx/tPB/v/86e/HV2dJfI7vcwJBci17EGXjcRKINbaVCYMrORuDfojelteNvUKs2UoEysgeOiFJWKc0/JMEMJfOsIo2rs6uRF8y+UTGUQEmUIRPA6xbQnCUI+h3Fgb6WvoDAOLkGrQ8mxpEkfxdTcWeX4BoAG6RaPjHq/8I4MQgMbsk9cwwogs0vQwpiIOlKyJCdFyxiBcA2Iwk1lBrcYT4kuzj/EMiUIXtdjx2TngWGJP1zZcBRSeFWXOJ/LpnGQsewhLvThvVOjqGuzIgYHmkjGfn8MzlZvBkA5kSQSDY8zZ4dGPH37+8egz0Oa3373nLYxkwr481Beoo9Hd7sYuwVAOSEBoRt05LUdQVSesHfaIw/2D2flppK5MbMuW3twS1dzd3OEpkMOh+MnQRTeJ8x+oh/2YExz5MTCM7P1z3737bnt7d+9gD/QWqoPsDmQp95iPXl4Yyma/ynLGsmMVQg/Tj7hEyszATpH7eXt9zuZGBHb/GM+g2W2CtgAv8sD0qrhzL0xknCnMkLWRrS9AwtI6ct7PXz9ZGxAXAgLDi4ucnCR07q9RDN6Opg4OD3/7/Xc0Ff3HYyIds0r72ubx6fFffv4JcEGsgeMEqzbNyLrHoPru9VsMWX8++Lx3fAQjid4RRwN2HaYP5xeYGtccdhDW0tEDx0VpiKkpZhlDwiwNj2xWuKkFy7m2COixxLROuMayfZyc5V3Sza+FFSSAHlIYLp8VL4AzB8xsJ0zehAZBlql1VzXWUXzhkb6+yWcdn51k35pWyQMth+yHCC8ukyn7U2d4ERsAGQ367Z0HaZCowjCMyldYd1mmSHtKXoEx5RQ70N9UmuaGA/McF4FnJtUZ7YgUCJFSFqC5BWAl+IqcW7NueFS20XuWteNKWiDrzlhr/KHpAq6/NI07PWz+6qf9vb/vYcB5i7GA3wsrRFFS1+qOIw4LLJPMOO8yPuokDM6SM0XDFfLDUYmBRVCFRzBWPufcp0WAvGdoqQ2gtyx6Fi6aKg6MjCwjw6zGprdb0hOrsKXyZ7DxrFnguRRlpx5Y/9e//R8N4ZQcr8LgIaiks/LFU3388gUXJQGa7o2sYmsz5CDH66gClXLNgVXZytsGp3v4SPdK0tH+9re/UthFNWvyM9x+SgAWqR/phW/fvuEuISnpoffvv+eyBwf7CKoO0SJ93Xv/w+92Xr8yhxRI1yBGHG/M52cmGlg0SphNV0hh4PAehompak0k8luVASHEtGkcZEWBVbyY8WtBWClzAt0Z1qEAg4lESKYsq2EvZFNEmlgwqCCx0UqLsSVMxEpydTF3visNWsmt5RnZZ5oUy1hNYby4MqgqaixGkGiq5jQ1hItwtFdOqglCdHPyxIKsvtF7/OGfwtGJgBt4jcIvgemiqZPj0vBXbpfHyKkAwhK9iMsQs5bXcBPFayew4whJgCaGkTEbDz3JmV+o7/5a2C6IWRWsYFU1VRRHaSaGQVsafK4sHN6lRF0QUsl/G1CCdgrWtH8DthNpKl7Tm8rBqMpTtQGgW6dvDsZydrhU+bGRPhEIDlLN3Tda1Tvmt8nka3C07jPXTqA9n+eZzxIFhlE05RlZHZGMb7PmTDzFKVk0zCXqJisdpyBd2e+XoNbb8qO7s0hxu3mm/DXvEKk76Orsl4etv9bBpP1q8GN6sb28/VCnnfb79r8AWNlavvhf9jOkQsC7bbT/xIbvRgRoWOtJcM5JVKNjYu1W1MUu0WRetjRqwKCIOAdWsqZzVONSskpJNVPrgqnByopM7cMDmxbrL2CO5tr7KmBlI+QIXmF6juAoXyVKkKhOiTIj5VFuFKx+R96NKSZk/ln14J5jN58FMmDl5vqsR5HQnCsu14rV8aVaJgYTVqrCxBjbPy6K2LwpVoljiMciypzShuZCHafki6sbIh13KyfHzBTFrz4TZkLFLxOJtsa8h7lUMuRECo1BQFUrZkwZ4zVNGwHFCJlZ6HIKcwRtMhAMslfxLNS/9BT9/ns+BmR58HWPwDB+QLpPC8SIBhBV03wNmHh4fvqnn3/8dHJwncStZSv7zfOBAAza5fzUOHiOq8pTKC7Mp6/M6b+zd3wYGQMCRJxurDKygwfT/BymnvQSmQg0BhvP/uERGUwYQt2TB4YuHH+T+0cisHSXyd06+OphxIgoUJgiYFZ3JI1PjolYG8jPRVXenXnEegNzx6GdD2LMYdCzuU4+ljpXgoAC3xzYVClEtu4B1fXyPmn7cWJ3u9KtVNURyjNcRGKA5RSizODjA5anTKw3O7vsyvxeATWiCISh52e8d3dni67jUASC39rZhrAD28Hhfff2NZ/717/8BSkeKxe/YSxxTbAUOIwijn/8658/nHzG1pf4O96WjIo3r19RNfzT3meGMxwtIg2z0hRU6dojLtH1eimWZDdoVRk8HAloIhZkKEBIZbOFUgsNAthTlhXJMdtfIheE+YhhJLQ0g3ZtlfmxBnVAJIpVXidIjIcwB7hEG4bsR9kVozqOMXMMBCYGyytCW57X8yrHwHDJ8VK7oY41c9OpJDqnx60tjiEWgI4JwPzFPpQljHrXi8uIpEf7RzTeCY2zBWBcW2cCg4Av7ohcGFyjhXGdAf8xHixhBRHzgGPUAq19en1pmpQiPBSWMl48Ml4HnCGRHfzp578h4X27/YYQhFugJAvRu3mch4QdlIO6vUErw0TgrjCSxEcz6jCNKoXSiesJFVH/o2SYn6NtgbNcqHLqJVNyQtYvHZmNxWktseixPxnKqsuEoWLQeFxY2YtrFmVryU1ytOeUlGj7H2US45pPZHViG2BWcZazvBzLXRRNrL3kwdEU9On+/gFiRAPJ7sd4s6sY5cAm2x5ZCESW9Z2vrFFp+IlP5zNwobq7w4HfyL5AF7b5MaUZBK/G5R/uX+2gB9798vGTyeDxVHbrqe3dKAThEj+OLuZQzfpw8+hhWHMMw2rssyNza4AERABYsh4e6dP15VVdNIPpeTp8xaykpYG/Bhe6WWofg57k5vjyDHdKa76jCaL7Le+EtO+e7BfWakOxsWLgIsxxeHxEwwSecFKTQ+Fsgzz1oQQwow5ZBkTW/lTI0m5rvBNZ6NdfSPHaO2DFNBHLIDI+8uUAI7isjc4NLIm6OWxUIPSB8+Lvf/97EkD/73//H+xDrGil1GbBR4xC24vSQrttbKxxXIWo4C2/+/1vWeMRxTMxybpCZvP7P/wTMSOHsp9XtxqOUDCGNszRKKoT0oSNzH90ayKvGUWFR2uxoydihnUEiz4y9Q9SC0cwxWEixwIuG2ax8jP8KoTtll36Pj0bJZw8GBERRnxZnpp5VfC0N5QNvm6sfXnTUQ0qQradi9kTheRZbNGSg/TgQACUtg149bjppGroMERjfWrBOy+UQRh1PNunN5/87ozM3KGZS7mrhJn99MCbhPbmgoYMgTJHaEn+kQL2DU/z/OFGWeQNi7bQhIcLC4jl9d4s92zJnFhLBBB7W01LmqzqZAM8EuhkLXAVYDlLeTEWJr1goutiL2d1MOEn9I8fQQzXfC8YBa3ICmL5wHaLn9zx1inWl5BEtWsBVO48XReuM2Hz6lPvPOwwdGKQpS/31XX1DrylARPmUKoDNLQ7SqdPE9FoSUGy5BpLVzGDhXe5iDcWRFwUbHGKzrG0Vs27AMj6iijIQxP/ay2I9oLSA6SH2zsaWmzt0EBn1vHnL6iPqD95CXoy/v/cBhiKOMvy/OLr9c3vpC1H53iJIcXWtfOqjPj1QknZPJCAQRmW4+lZVeYasiB9WbJllBmoe3bogXYWjZ/ycYRanNps8ym+7EHLzHzlxazLcEfAAxYvGp3NifM950xuECkbQVgAJ4PVmJp+/qQzXyLtYjRt7ZiAgtSS9NuvX/fk0iKCTC0Cc620fF9dAbGILE0/EoHVYKMNPRdlUCRjicOnBKTgtUyGYy4hjmYzuL35sr/PBaGj2VedJFNQVDN0C/vDDikbq6smscqXLPEutkkWd0zIaTEo2NX5pR0oM5PoOYdgy3fO1vFPv/8dM88yQepMz7c3SXpeUxZsor3hCMYQ/OLV/Q1JPD8f7CGnB0Ew4kn+gH5jW/CcBvuFcJDN1aqLDxQV5Am/233Nk/748YNPsmhSLVYs89NzbxDSzc2SoYIYb2N9eXf3FWvvzx8/0mbsEHCNhOlZNFmZGdJsIZwKGKgYmirVzxlAzaV1LZMSt7DkUcPcWM3MtFfw2zM8QBbkkAjEvdZ64AnOCff3B0CcFIPmZWpGFSLfE9ZXERESnonBvs4uDHpaoFQwyitoUZzByFegzvLlBfJY7KY+7u2zC20DoBaXCVWyJaH1l86KhxTtSKeiA2YR/f6777npn3/+ibZ9+8bibSSD8nrK/bj2ZmEkbsxk+vTxE9zk5eM1I5YbM93q8eHV61ecN3A1Z6TqAwDjILZYZQB4FLE2vbmhOIezckrVkBmTWoh8KFIuzghwGEjcDIVJNipxYfxpGWjkikqqULUojMk6ouKUOwixRvYeRhRLs9zn6AFhCMcMcCO3i1qPx2TlYFawhZNnTrOfnp9UwmXSvEQ6WAshICarmFXE5AfQA/c3j/oZMuIeySPog2VWlIILz/wclUcOj04JWbzZ2UGNB5wHEe2fk6NnlQQQxgp8G9dHmj5FjtcqyhOuRFdyTtB0jKTghweKSDEU8fRkdeUIx3j849//TGme7199t7GyDvLWtHl1kTF2uH8US3dd5ZFvvn29S8iejEAMoCWhAAfUU0hFU4VGS4ucEOCJK5UCUpNfmvCQGjDZ4GSIVCxk9zQ91AXHT3Br1nxGfyd9/lFxxJKJic/cOT47ZhXnpszBZWFZwt5c0zQcCmHQcL7mcXhgPJAwPmEA6xd2c11loojLQorTd6xg4ubk/BnH05ICFaQxZDFW7D8SO4UtvuKekMaxF/JErI+eQonmRyWv8695+q6tRGsBl+QyYnVvBmI0x1LdOdvxxCuECjAuWMF59Hr/7IShFb96BP2EgN2FaZQ4yNFB5OHcKHRZAVkSuFSTQ3KlVW1RHaCc0bpLMpdDiBWYRg+cSBGbE5UGrZrOa64zC5cFZdj1xMaevBXhwMQrqFjfZPsIBUBFKCzbyN3RNAPW4BeQpRuRgoO7r/sHX7/uc7v6FJInrxI2qCkgRSwkA9KQZUXeyl2T89n7979hSf0zsgyQJV24QbrMEvE1KElUppYOj9BVd03XfUtIff/uHRQm6yxno/29PZLm2CTMRUXFnto8AZcRtbUvMW7Cpm0bDrpysVOBzt6Z0hRBkNrRhvbTRpXtnsGn+kq3FfVkLZsPrjsZcJ4souUvQMIPlsRN0mThEmlgGT4/ou4lWNCm4R64GvYQBdvFcKU7DN6Q08th1H/mQWQ6kxJUPwuDOjOj9ptKkMn/eQaKZ47fHXtXyIPPiuLNr8qqyS3V5ZJMYRuaXOLBIAciyRsfdi6WQ545Atr9ICJwgqEQfmpYK6aqEaBa6XgqcT0YO9UDCSI7q5PxzdKqlbkITyGfiwUammoW/gtMjJeEgWO/rm9YegSUBASvSG/w4AFiMF5wealN4OMIOUuQpSCsSNzCftXACQSLsHPidZyUQsU/+ZQ5M7XG8telAAvs80KlZ2mozg4pHWaDeIXhC7F5bklcqTB/DlcVx1fkCSBLllK7O/fYTtlT8LT6qEjMIXDMJOIrt1PIdAAr/WVoWNq5bqPA6POfcwZqOLQev72m/kfpSqC+CDMW9qyAWIsvLb/bJUt5c44Qy6X+Mi7iBkEosGuquKRFhgqjCDqEW2Eh5xI0Iwwc/yziGTyhqlK8pVooXLX3o2l9PL+0UCDrgoPc9Q2rOTQAo4vTI+iFjAQr5DrrZsnOOTg6JArKblPCfJqOS4CWGJsAOobH5vY2TFsyiqzaHTWII98SumzwSPEcS9fRzyZVudNHcFL3JIC7LSuSZcc1zoCU4gqujAhhIZ+slDenrvHs1Kuzo05rtWtRBKnCUJ4UIiKFCxJRwRnpTSO2SQKdpG1CCYAsSbP4fmeXVHPlrQ+j/b0DXv+73/wGbMWhCQTP7gW2I8sYKKgR+s0Vi4BHF/xNLi/++Pe/fjo6GK0s0MpkPOm8S3Tv0WCx9ZEJNWpKrzk04S0akxKCdASxXZSXkJSH7ogU4Zz7/tUrcm6+4Et0uIeo6u2bN4yAw4OD2SkBHEhIhHt2pikmhnaXl6bvjB44X6i2nJkmLoz3P6gCPOfYTjyEnqUR6G4QMZONswYA+8tX4sX3kBuoalkB4TM8QlCzjkMIymPUFHG1rbwN1Jln56fOoZjhlV0fBS7ZI800pzAJfQetAodHqYvZqbObi72jI/ZKaLGF6Tn0UJDlKtTh7ZKxxfwAk9ky6+uoO2BY//iXP4MMXm/tcqvEX5nsRJDZ9CuPFcRAt8LMxtkWn3m9Zjxr4Yr1apdjEusPtAXAyJLed3fUT2It4qbNfMfuanERIEinf/68x0K3tU2G/jykSZwchFlwMIx8Ldui397QrFxj12MkIbjHk4eOD2vCT3Qor7REh0IpqThWVex7wsJAkcb2gV+OZs17VJuBTAXhhAZfOSmpC6dh2AahbPf29gESfCajRBS/pPSI62ieyn7HJDq7QJoKuDwiBHB6xoja2qC45Sa/gxQ4ODsiJ4n72VrZIPuYpfnwQqNyJcJb22oBLy7gzIBEPAVrCcQYzYtK0Xo28wukLX86+AxCeLf7dnNtkzWNyD2p2iD7H3/8iSzaJVgkaUs8tTwoA2cZq5q/Zn+HSyiVoRnAiTloTGkCuzkM/Hvv4ABkL0VkHchHTXelNqdx0mTKAna585AjpafyCEk7eCLK8ZJ/s3Qw0Yge0vsMZm77zab5NPh87Z8eQa+C8CAaiHqzohEvMYYO+JPeMzjDSsdhTJsLFUGK8YC6qISVqchPY/luViWfzT3S+xbxvr8FwBiOAEQxf2WjTPdEoev9xwzOkpjRpbCjcymdgOI8Zy0Wl2lXUaZG1WpikBPXBq06j04oMaWonU2TikqgLO6WvxJ34oANstRTOqkvnNCsf7YwXylodc7JoRp15gq/5FJJldOVz0x8o+Ga/4axK8Gh+lWgJAMVR366O7F9fZo4e4ujqLXLw7Ro+Dc4y0KWvHPv4PDL5z0IB4kvodKIpP/U1BZZZrcKFmpJG06WmOx4QiXWw2vQSoLWUfQqdUmhUthcJndttM6NjJtSRpAZCrQEOtMN5J/9REq/PjWeCPms9okSbU7FwLkSmwbQZvMu6CnIgOaV9RVFcK+KMxT5KRzMzl/AThAZJoeAjsepsK4tUC4ZmQNuEwfkwmwUfojkIJhS8GVmZJqxIpxBlv4ztm25x7BoNdaFD4l0azHIhhOUYys4jOr2YyauMi9S0oJOUkbBEp5hk+2s/KGQZb0km3iStS0emv8LJ1pScprOXKu6XthYnyLXE3LWM+pwkTsMw+mLoiMVLpcsUGhoqKSi4bK2vCanCZ/F8kupl8NBTaFJopP4kLC7gA/I8+UIWzRtgpiE5wAo+j9bVy/dx0XgQ5h0fHqwmr8PByyibs8Yfq8gS9pZDrho3aSAB1qF+W14sGBgk2xmOStJg3qdAHKuHiFtffXd3S5Slwn4Lx++eD9FV6BreVovkFo+MltvrpILsrWUjja3U23lHxsmHJ+Fug+vP4hzBX+DL9vaoZGhG3xfJ5O64XZKqZsXOXZNVJeLHZXDstqsUsWjgPV4alhEGf724uoGKqOENMBe/C97sPHreHVy584UkcBsUoxMv6tKUwLNJKXFnQpXauoEsnGDAh1ELKCVXcMwqBVAkIrV5SpFE8ATCK0O2fne4WOF3pE0FPJvri7hdQAtbDCmy6T+BF9WQ5mZxTgOLLSxteVf4bwx1pX/5uC3hKCT1B++zBFOalRlj5rtgQmXKSyk6Uwz6rgHD6ymOWM1Z30UMBo3r8kz5LoDOny2w7pZiZrOxo5iKT5lWFTItqQhPk1kmseKiOFEwyCEhx6gaYnnbiGgt+nphBnIJAbeH3772x++/44fPvz972Sfa7duqoMJmKxEbFcmzbBTXV/99dPPH/e/PizNgraoars4swBtSgV3qAsnf5XLy2LFhNfgIlYbhDjpUW5SA+2EnPEYpEohHjfwrw/TD9STFOviNEQiVE5m9C5JJHBG9C+I0/IqqBdMrRBBgguZ8GjmCObCPFuyhSaKUzrkIuObfGcupwaR8lG3+uGTTc02nuXu0fpTpsxajMRFK+luDL6j0+MY/rE912ZB7geRvhXwLgRYoD/ROQvkRiXzQPgP5/NXb3apnYhj3L01m7QY5cAgUzBt9jGHVRKkKvGWQvR//fgzkOIVvCwps1trBOWZGBabub766eMHwpoGtZfmSWdG1wh5SWNobj+aAtUx0Nk7TLbjrEKhq4tzRpfVbtDpxt/erBpLUi3BYXHCAe0p5QGZcdS5lCouI3ctuFxwsGJYgyFnIHKopi2gPdjUgEqsd8pLNF6QMuQYYwjYVAwt61kw2eMhI7kNk5gvbiz4kERD6U+dZ/2C6cQcCeyzf7BPBUv2AKAaI4TEZNOgGFQpx0mqFieuD6RQnZ4QH2WssgzQJ7yMTiE2zMXJ4IEzg7C0lvraJm379y+fRBKxxD9lBlLaizrMS4virfjQcUaax3kRhDIzKz99D301u72GVsRS8lyaxmHP+vmnD5+xehDgUeSDcKL1OWXslzCRMH7F1symb5p/kgToL/YRMu5ZKOgLECFjlQ/PNm+b+ktOn9kOeEzAWSFLVKTsQVEguNRbsyqLvBICy7jDmMxbzfYar0rqnUyvACenzWuB+2d7Y0FjFYJFpnWYKJ7mizFKSSPyf98oZsWXyvJUBjAg4K0Zc8Fyp5ODp2WjLmrfCUQgr1fWaVkRfu8yYck9vbJRmwgv5aqYsE3d6CmIrZAVJoxmLKJdupmqlN2yblDMRjjksGgQyGW1g1KlMRnV5HUhouXozm/AkUxn9Ala3MzMkarCLULucANurHA9nAyXluRG726oFELbUvEQnMvR39RV1xfibyZ/6hjVvLctoVeYgZKsjHCjmjNTVmHgVKwttCkov4AssxO6v4Fkf/74iaC26k4NMsjdKUFa2z1reyvNZTYQYSwNYXaYZ0TUURb4ioQ6XFc2KpfmpJu0wU0Gew73pK3t7GyzzjLNiMN/+PBBjMxcEsy1DbtQQKCbbl0MG+sHuGkGNxUGzT7ceC1fXeSUsVQPS9mMkzLfbpuJShNGYyQ3xGPEzaRQ8xh2VJiz2M26h/6vAUMJNvbIUvDR6K20WPFqwvLcQFPaOW7CZIYdDJ4LHqiPaKHSAsvZCSonph63+qC/i8gN210VxG6Xib4hr3RH8vxR6DHx2R6G1HPWjmW5l3ylY4NQE3JmuhTYdrbmRQm4ByU3paMrbBBMWE4/2P9LfnKsyNqBws2mMGJLO8kzZavICal7Y+B+lpOeDBw3DpeonJw8YShEviJRTOd9+2tMYTa1Zv9SwXr/jx7ftccIcquzVPvq8GF1REul7/44hofVH/l3NXrfxWnJyXstZOwV219q5DQiMw8s89he0r03v+/vqxozL61Xtu6tbvIh8+vcMYWAZjcWll+vb68ywVHZksEWIp/LMSkgN/RtAIMuSi2UMtZKF0uqrGBq2X3ZxUNHsX1e8WIAnwt3gi/NRi7Qx2BTFgoehkWMh1BEf3uHg7fkR3K3iZAonCBSY2KBirSy+2EJ44fNnU0rTBiCJHS7zKmVt3Bl9k1SgAkneXxfW2Nr4VNYZ0kuti4w5b42NzR2ZsnGYmlG23x+CQWS+pdcwWLonhyib2aScnusMJVUy2OyfkG7EXqiyaC4qLOBLSiYae94n4kpYaAZ4QiTTjy6gaVrhOtVfqlVpYPBGGwMv3//w/vv3vApZDciBDTQT8QqbpmMh6SlryB/4yKfDveQrB3dXtxyYAMljqY2KZiL+7oVU+kdMocMMVs/kyDv1BQmHkrs72+W5pfYzrRC03lk6YfXr9ntfvrw86f9LxwEyMLQcmVq5g3LLAI1biK+whb2hCTTq/WO6oLANmqIo0JlJSUSSozMFN1bCliv0NSYATEn+T17i4KHmWnCYXBxOXEgRFYSCmL0CIr7dHZKI8CXl7S5jvf4HZ4cQwlzNI4dFVu+bU5SBa7mbPMIsNgkrOKot5o6QsDf8fkJdPHvvv9hY2n98Y7NFSd49mZyUJQx2BH7B2xQxaKxTeJhzpaysUSRLQpjzYF7QaiqJqjlfXjAfg3IxtmU/LKji9O//PQj8U2klhwLWH7MT0Kv5hnBoCSFWhld/J6dmPFPgzMoWPNoDVAlj793fIL8jvUHHhqnGKsT4SfAieX8FBCG0zbJLth3cZaAwwJEE5RkE0T5hvAVUxueEK4O+oZ0YtqDBB3mbuUX4iuDZJUpDLIEDZlCoEevzlHoxxi5YAMghslkFpy4v1EdYUEaHmHbao/a9Z+dHDPkQDBENPF13zs5MmEw1VbJjbGCMVmbFnNXzQkFxYIA4267zcx8oLT37Gym5ywWtKF49R5iAHAk4hB0sLdPdM5gFAUM724v7663KMg+v6Ic2TyEO6zYmJgMj7/+/UfsHhCxAPfpZfpXthKpQ+rQEAHnBrQLSCMjkgHTqD3TLuqM0yCaVK5sJl/K2arTgNA1pZfm0TOVDmKNKvN2FgXmLH3KPYDX1fZwygXHLyxSL54yV18O97VO4+ZI/L1/AGiqs7QEuhtwseAWU0iNRA0VjX7MgBNXSClcsGYEesoNguTgs+ur4/jG65aa+vLqO3GHMmOYrMgH+r1MbdN9aPNjofX48HF/jxiE+Wf4iWoHokSHu+IAQ/iGzGlEOKYIJ2YNQIS20dcZyWYU55whzW8zbZnUCBTM+iQqG5BltAgCc8Hse/T0C0uEX1gGrYxptSdNRTxMzs5wVIDApvEJJoNHdY5k3QMnlO4rNBA3oQPjFBlFPoIOx7SzJffmeExSM8mat4gkOJ4x87+luuMQObW9vNuDCqNwUbTc+tuFoQq95XdgW2nO/M7u7yE/XIh/FvAZBPM/6vD8MH0ZCUCrUYs/SIebjGPGHA4tLd5A6OIJy+i6zCZBw0VWYb+GbPNLpUWFewNPSqJbv6uXVby8A1kVMy332oY+GznYaJ7m9sdrrCCH943aY/A63AaBi2TfhlTzMQmG+uj+UpmQXU9An6QqOBGPktIykskCV2hDY/0J98fWQMib3Blbo26z2CNzBlpGTiBVMGYPGQvAdv/17XUpGcdKv65wn6I+lfH+Qj2W6dc8kndrqez2DbhW2G1CqojQYEuqpHLQQ4iuv5g1p0m70r3YoMTZGd9mO16ctt+ckwLLtzVmySrzl6zzVn7yhO9EVpNtvAbuwSix/60a3jEBsnq3lo05ZYTSktjyO1JGf4jnUn4Zn6egx/CChRsb4uaXlfdTQ7F7TfQYNTK1AupGaX5o/1RtaUM5oX37+Dvqr/zTcFb/++ZMl8SD0H7dN61apnX9L+uH/pdxlOxHUSH0JMdbnafea6+1SZRXBnP7BPlvcHPmeW6qnrL7Gv4zw6pH4FFqpnBtcHDfbg1QDjBospoi92XLUuhg5RjWFHTZkpd0Q4rIeWMGgpPQw4DnkzjeszbFCNYMM6Yt8T5mLqsOEVuHJmgyUWbuk1UP9AkcoWNNvmQjJGtSFkfiTcliuhAsolVhXAxZARnnzceYomTT00iekidu2cNKfRWnOl9klLPkGJrgN6UlYkQauyC7XDElBIa4Vok6NiUz06jKIBjoCa5ZTGdYf7khFmnCSbAhObrjTmfF6kRC4K5M2KRPaB9mD1iKJZW3piCb416lV2wF1QFaz8WXAb6/f/d2cwNOReNDAC4XZndN/eJYhsUuF6TLeo1PEG7wpzAX4bmNO6NT9H6oLeQJTWUVdQGE94t0DNWGakfh/kEyTHFGFvbL2O0wwCAszZ+Ymtlc33n3+i3xNoKsvBxEaAVk7QtcTsT9xDqiLEBOBxoLaSsdkMCCNq4AwfyMebJ8GDCudgpu0tRRBUiE9mgbDPM1MAqVIIfEIsGbaVJGRfmecP88HNfSMzORD4d3eWtoi6JRZuAOiwVHBoR9WviTYQChAPcDCuFIYBKVzqMPGFLyEHwOyEyjj4d7GEwSyLQ0MtMFn3NEWIT76ZdZaA9kbeQgYM2IdzTZFVyQs1LVRw3rQaYRoWSPxmYupRpCpm1sCyVyiGizea9yGxT7IW3CMk4ZY+zoOK3ymPsnBFgXCFzyTq7ATZrWHx5IaRq+96BzfKBubihaw4pJHZ43373jvMQkt2AbySLZBmC0Wfn0cExxBLvDDC2L2POhRqVYLjzsrZAEpcAWgSZnrcUFqEdy/eNRMIM2wKVYKGbMih4yQk8Qj+h5alzxW91zMKBV32mnWx8V+8bMCG9V7+cHTlDMdKLGrCsgaciw7G/a3yJXsCA1ej1VefKloXjkalgT8PBmMYelh4PVLkQxoUbO9LzGX8nW4pQoyOa/yBUiA0gKDrN1EWAAL0ab0AOgPxNtsntyEaNhRXZANgtUVYkYcw/FwFQVggR5t7WCWeyi4UFXFYTTHmcYFzgwlvF0E6dI81n2XHF7bcU5zgYgV851jkLD2QrNy5LEQ7xPAR6D8uTgwQUBLK4/xtOj1gjcYevzFEo+/sY6GhTO5JwlHPFwr6MRWI0RyIa4f3TAosqz89GFcDDL5Y10N00mZtOqRxFw7YvAWVLNDAgrWrUcDAtFfLQt3pNgLPk9VtCFj1R0oVLcXAteHcTGjOKRKW0oleBGIFeo621ld9A6DI/M/Xk/ES8zyqvaUAasFLmW8k0LsPlfRpbG/7zoCK0Ae4fUeaVAtGBbESGVZ5ANvrKqDe8KLKM74xOrT4WSAQxsJcKdXDgYtO2FlnMIMWA9+OSsKa5H9s5SlYQUC1kWqE14qf03VRGFV0GTFUgOuRfpnEJE/+k7vIbR6aaqS5smEipyhJNga+EGCL3pUyB4zZRQQmJRqQDE/MwkKi1ffWuyPUtYhHdxzKBlcWMgXsQhY9ZIRM6XGtCZd6qdhymNalIU9/BfZrsmfkiTJPTzeiQ8eVuSH/knwqXu24rXJEJxUrZ+tTOXF6iW94f6J+SH1+Ei1r7mv/7eQuJw15pBa8NI6AKRFAdViPLggQj4UA1GuumTs3Iz6jDvI6MAWREI1G8M9JhQ2FmwxCELY+yTA8mqTZlj9iCSLxkp2vHrJg2nhJ7JFLv2sz9gZprSq/JAMeEJhAzRHQei/BD3ltDG2dGjVPTH9mWndaiuEr9bWrddmbNNAKgYdPBz/aYzI2ovqONQ+9PEDw2tFuhsyLX7IdcpBtrvHp9lOjQ4m7NW0GTdibxqu58BzM0LBI9+Z275Q9BwEaMJDZQgslLc2wlH4Ftzqn9YEajnYg8NGeQ1tTo0aQA64e/+2+WpzjDBnS6tFD4nTWSVkDBifxZrAKP97aQtgyjtTgGUjCALhbnxULMMzo9sHssT02VEZ+BRUH8jqs40lGI3isGCCBZxyVtmgHleIUitqbjDgAlgBXNMqa4t5MhcYZjH24JiWoprQV8AIEYO5+yNrQ2Pu6HZDCdlbfVQypneMkVaQPCbSI1j303MMcWiVKyzqiRSxvLkFpHc5EqdIdK9ASObszbrsvyly5h9KotBGgagJs781ApDI8/CwhRWI0gcR898dyD2MKtq6xer46nl1M2v91BKczPX3+zusiCY/Y61J7jNKibGKC3EEFuxTB5LWXBc26cCCaLNlBTgWZisbPwo6rgtcAkQgd+qQo7l8iUeJ2BTP0W9K9OMpyZuC/PE0g8tB3gk1kwNOpxKGCD6ZrNKP0DrUtdObkTln70M5iOV9RYKp0Rg7itIyUuik5GF/R6MndvPlIUD4kuK8wjpruTh3dF9LDlu6tkyzO09xk2czCoduzxUa1U9I+7AQSnZbw5C2lMrYjVLKWmml56kmk6IlLc+P76C4mUlk/yjOQOrzlj6WA6rZABgbmNdFVrqtpqRra8WcduIOVjAeTZAJc9MC7PdMAj3DvdOLcgUVzXkHFoq4eDL4DdmwlK5sbHFMNYrtBEuyeQLUUKbVNY/JXyyGyvnNcUJ9Sop1XMaj4NZtQIV1lLrxfAu04NJC2QBfZIBxoMyAlWd6ha+QLXP//LPf4ATg7ZmhChKIZuCnLvkLlQopiYsMFxThZjzl+UeajPgo0n955e8InWiXQnIz9tY23CbI3NFXlCvzUqVYBYgAIBCk4B020HE6mFAdgapq4ygNnBF3JgBQ6rl1RWcOg3CyqkK+YLSVouUZOM6EpDBxAxXbpse5KaB0HYgYcyEKDlJu7OrUAG+mubpZplYU4IMnnY8milj8zRNFJ/WFtEwzu8lL6Ew6F5rz4OrHh84VIS3dnNNmFRkxqwVA2lbWa4vU4QLNIHhA7LgBC9KoWQoSloxATnhaVOQBd06PSmORWMybJZMQ1qZN2lat3/W7TW55I34KbsMclE+V+eF5WUGpxkIkZ+xSF7BvFjdXrrCceIkTcoeJz1qCtjI+jBlQ1T4y8THUJ0JSNoX7S9/Bu3APhy5Guutx9pkM8XIJUX1COBQrhNwML9Ij7C6CI6V/93ZvWZM4laM0Eh9UZTrhkdMq3df9ayiSi07TcBS+cagXFCfE5Nfl0VPjHPT5d3hQbf8lmPxRrsp5ktexy8jy4ouc39ciA0DjJ/tsQR22ZS15W3kSciViq4FKxY4EBOESKud2MLBtQt0tiyljExI2gxEHUz0f+alVblLzjIUtx/dY4v8UFxFKSxjOxOayEkz8D/KnbDa2+/5VpegmkVTWB3vXMjpCVT/zqPbO8676psvLrD/RSxlfElWzXzIfCsjtMhvWDfGE6OCbdefLSxyfYZNKYqjm+uTa47Bl1jYkoOC7y7/pbA5o9RjszmkEoAkB5AbIcZi2Fmsx01K2/7YCrPmuBmS/1gJmMF8/pBqhoUROaDmOJ2yAzru6+jtewNMA2dDdHNBkKtpUGzsUQUxCCXGFesKuyUFU2EoCgH8U/gIZHR+dNxjk0fn0CkzJWYmYnKOusQOwqaJ6TguBdbEsaWoVOO+vq0FX4vuy7gaR4kz14KgagQVSZf/NJq2wz6Bbh1+a6zl+HcN142vMPmn9q/JqHO7sXEkukbni58zccvtSFLsYP81JlN7VrVxqx3JWv9s9kZGNWva5KBY/F7HxlYcYIwXG+h0dQ5xqxRh8N29sbFHRSHF3LT7mkTAE8GKmrfEp0jn3GR8zC+xKDLYnWYUjIHWqoOyOBFu3jwbbg262gxHC5gTUEtuXGrwSBZG3RURhewUtjNQ4NxAqqGYuEBcWyGRVJnKEOu2Edkx9QWbMAwgtxKm8KjNbHUckYTL7NGrxTKe8txxAJVGy0kj1URdSnhjxcGlXpiNzO7ra+tbxB6Fl0vD4MbCC3C/I3kTeIcz0dIiDh20qA7ZlsoVmGoZbrkBISrtybok8caOSCQUyiSzhzbho3lYPg6iSAcY1ySXSotJbqwDp/il+X8Yc5rloFTfzS+ZbTyalovgpyxv/tJsIVUEbNtfDw7gLHmR+XeK0a31RzBR8V+AKR9GE1mqj+NbThs8pr6SFB+yUjkyOIShUGVWSiVCwD2QeATeJVptDYZ7yp2b4RTZ0gPcG3dgWYfFJdASKxrPzVLECgNUYniEKSQgiJYJt3+gg9aX+gxYDGKeuyGyzuDMeT5fVlf3yErIg3bmcJvcQpPKrcMei6EY+qdEkwJciF7PHjwpo4IGYUhAioEnUlWdcTq9vbGN7TwDG4xQ0i7jh+gUs2aUgRTPohRRBv2SrK+UxfLwsMj5BS3p0RFLGgNVN03EA4x3nxG8RSwS8+RVDsg0JXfiIklTawYpIBHxF5/tCr0Agwcl7GEm2j4GLP3AXbLQsnLTmOg+3XHVtd3ot4o8Dm+yB2ybl8hA2KYw6d09F0f5UOXpzVZZXCxKhv0BVptVNQUIpu0rJK3Ww3YwcnLTdZgxzM1oNKsXPfcAOmKEeiSlRxgt7JsJ/PBQ3KosAov6wmJBUsCYuyAkLgXuAPHgytlZbCw5A/Bx1lkxAwjrUGcY2wj7ZVU6YMQaNIg5P4hNUYSgTmMvg1bXCCWFGPH3gEGX6Im1gN498A38XyqVB8qZW+3mrcbGOWto2CFCNjfhBVgts15shCoyAqbgmOFY9rhgqTP9ceNsYKeEkTFLHeMIqk/H6S+NA6K2611eYOwYwzmRBxHIqNMIzHoCIBbwBKq6y7uOeVxkTlNqZBoqZgktBwugBklUPOZAowlDLmudEz8oObjWiqsTZy2J7Pi8pTk5Mt8ZVmbqODt4fI5EHqXC35ui4PmZMLoS/jpFVC6LBy1EkzMzgIcKSvqJ4jrDMpXwCoJka49cFb4HogegIm5mw2A1qKB22F8s5c30ZdpkJBgUCg1nh5j1kSRUHz9coeAYfTCANZUCG68YtiTcT3gDVmI2B9PQH2b+13/9X8b5s22PartbbUZhHt3xLLuEygPniNgseekW7PNHd+eAgoYZC3eGq3EXzISv3xSmLOQZCaIFCXyAHFiBQYwnYrFEWEMbcyp3zWRdDvoc77sVTazv2ogTj89z+ssEHxnazWWvIq6Bhy5jyjN0xIk1QBQacj9Ivwht8T0zRQm1YzYg1OepWR0//oSzagClyHVFMzhX8AOetMwyZDYwNxdUgnh8oBID9lrnD3dnKOBv749AyJcE9s/PsJZGRUveGTsr3iIkOiACM5c05fpCOKWN/D+esg5CFRDw1pVshxEJDtyQJQAAhU5JREFUfZIs3wbypRoKZQd5tB5q+DsKd5m3nHyzg0k/mUrDXVpnjBoGWbn90Fyoxa8NkfPUHiXDMOJZRdq3CF4EWSSycVwPxLn5jChHZU5noaz4yA4DJf+9wm5xIi1CueQB+Q510QL94cvbV5ji9hpflo/+R9/fek1H0fVc3dMfMo/HX8MPiZqh3a5sTXfPnZjBnKsBC/itj3Dwd/OsQ7ZOtzJsH37nagOuUVWrqokc5oXu4vz+O7GCElrk+s70/vpFiGbuR9NZWpEAypzyPDug/d5CdWSCDh4v7SBrRRCGX8RMFgQzBu4az0ismC9rDy8wPBMZE1cEcVEBnEMtYSnWKMYQsMfop/V4TP5mOWNfhyYqlUPeCtE0y7RkuGhNv2AFI65GPJYp4FkH+RcCjPsrudVpqm5YtYgzmdn45E3PLeB+AkZihPJUHru0pJZpS5U8uD01ncwl7IwY3GaZUKxkdTV5DDh3zGDpB0+pWJCFLsU0s+LYgoZlIfugHrkfcrqB2XA/+HouLXOYgteVe8hkLKU4d8sEYniju7TaNcXElTo9cpNsNmbEE7LUOEK+wU/3y40FFyOmJc/NE0IC8NnEeo+vzzGb5qHVmmv6S2DgBgPqqtR0QQ7DPU43q0xl2pmKzDkqgjnurs5tK7rD2AXnzfAbpoIuWsaG+bpCgySGSBQUwR8UIJ8OOmG3ZFGLYpLjvY42bJ/UQMcPiLwAegqsyYrBzqXZRuLhpZdg5UhoSGWqNbs5MCzOwYBLUXN9k2TN6SPYEo8eHAOIyd+xkbN3J/d2nqQoIkBgIP4hurq4wFUKatI0A10kiaFEkkTVu1kRNvnaoDda7PWbt6tLq4RQry/P6QQOzpYMiSTRaulAJr2ycftW1sWqDZP7w/v3dvPo8d379wz+o4NjvKyhfFhBGeHASsOmhla1iuS+Kwd5d2NreXaRAxiNLExhUt3f41KEoLFQGg3OmT7ncwctrWeeOGKJBU2gfZLUTQD+Qt+htU2VQncYHp/iPXTryf7x/eUtBp6wWCRsLRuxkg4M+iW7+T6Zc0zS20oiAdXF28wOYJNwonPIYQCl8BgTjntgXkhqk1Eu5tCDkJ9NWDYxSNCf2+bUp2oFAvXixvxrA6DMRGPJd1sUXCG9KajaHL+ZGav8TY22NzaJkh9hsJjUY/3Gr8yEg2QwiSQxV67MksKYkdBSME3KiCITrsy6o1MqQ0PHPtTDpnVzh2yL9I5l6MnQIHYRTlJLx8cHMVPJAtyxZGRol4QGzX4DkLMRgZKBbv0Jk26SfjFLWHKaiQ/YSCRGqZvWAvJElgrgubBoitcEqfQw2KZaM+IAkQwq4HeIAMGJZDACX2RBQmTrAHlgAinmDGRqo/UXbrBkQPPKJYgzunwSkAFZajKhpoOFgxHBxzIfKLHDM7qEUiOKD4MPmpnGfFU6C4hCUt3jHS6p9KMUO2MAJK1aw90WvhCZmiJOx4rPHrWG9kxWGeS9BkmY4HdEsbkyzajMIZqW8BqahbEUe02svpxvpOi5AAbAywHHbSB2lR4vTY0vk0u6zPvxfG1GrEvff4/OsmihMbHx7Gf+ypLB9I41dJEgwZfCk+jJ8qvClgX1CvPll41BKvyXAi4JWFcArlFTnk5LisEpPCXIjWcJAHNSjGu31Gt/k8Mf2s3XBzSGpn10B2YHqLdDvFHTZg66/bpbs+6q2/AwA8LjHnr5XRhQPRK8ww7KurrlAYPTBKacuuh9RjCkDns81xStmj4sceM04HmQNnWQtrWYyjYj1VHoArQTaC3pRlBjCwT7OQ2dF4L0RiaJ2w5th9Bt0DJvEesJs9NJxSZH+hQSXfJWtGocr3CzrV4Rad+nytBKqrH2FkE6gni6Eh6kD4sG1IDa5GlrRpUE1kzq6F5VS+U7X/5JMrT/hexU/8eWVRVKPq65eYfhipe/YlLw4nesFUt02781V/2Fr6TV+97hG/t7Twgg+Lg9ZD1qxRMmvgbP139+0guNO+d4Kw09uPcQMBPfXq9FJ+qHHorbOPnAVo8sPw6hesIA418Z0pKSrl92x5cm3wwChYxE6wzKUF+civXqW6XxGUyKFF2ak0UacwDjj7pAZMIYZDQPQ1ipgo0F12O0mziR8AymUl1wNGL00TLiwgfP3AQPGfdMPl2y5wjHu+aGqiQh18wSP4UwlssApxrXPlCdo5TF0U1Pn1rrV8BaJZUL6EZmBtSd3GGAIyinVHyBgFoxWNdn0ZAfB3Hux7mn450VUDnca4FJRkIMgLh5TW2Mq1rPGlANkmNckgdDtixl8fglF46GGNN4A7hqQ3UeQafFTZHp6dbVBvPUtPuTBit2GFMRMMQD1aAoOgcmhD9F+sydX+H5AuslnubW1UzfU9pHnxq1ibA3fKg2PcoU7g1DqwTNzKSXjW3MzpE8QemO6KjY7M95Ic3EtOeCbGXmDF9d4vEE8IMz4120NDPfzrLrFW6ycsHP0WcEXdjUwR+8l9fT+zQ8W3rpU9nXGWaQYzy37DU9xik0q5RCs+SHJz6YMz45K2fnpIeShsnt4TlvOvaVZYepLA16MQvQaOadjpLEYXnSkjNly7IZV1egAPf3KS5qpT7DPIvkglCjeZrio1LOpM6QJnxPsftDrkOAyCM0MXfoPWDp8gosuLwsyxSmZkcktdyhVwNj0EFYF2UzUgTc4CBs8fLy7ub2++++t1wemePGLa94dih2RtEhVnpa/S2+2iWTXosinpzgqJtedhoUdY7X1K3lGfQR5CgqEUztbPtOp3z+zXJ7y8ldy5TITKUkXQlnwYvGixlmzMfiAJi3Yki2SMNKMzJtUV9IRLluOlS4DrF4vL3OLi5ZppEkybqlhgVYjZ4onYm2HOaDCCMqMsnwNULHEpCakIpPMhR5O8wI85GWrNqAhGihS2C2ImOIunDe/FfnvooIaW42EY2QKPdDnZhbZNY5lyZia2VstJve2y2mAZDKcC129Iz1wc2aclFyCjNnV1bxLbIFOBzCMkrFPSL5hTH1xQBlRY0Y9+RLZk4nbGSCGkkaotaVe4Hn5ZUOmxhSGgtmI4bvhHimRlQV3U5VKCs6EI6n4ujKKgCUE5jg5s4aGVu4Ml3f0SlJXZdrVIBr8GDEMZIzR8VFMeST6M5JUrEKhYsoKEVK9LS6ZFPsMeS3Crxha7ZkVlGGDR/NU+xub7PC415JoVcOADV+uJS5MznnE0Gky8ijVw7CenJiLS5aSQGfNdFc8PmNc9E6zFLC8uJx8xBIxKdbH7EIV+Qyo0JgVbCamnZpHP/sKdG7WYYMDETqylqMV7AgpayJ3PbogQnDoPplZFnsTcE4FlwSh4p2rBBehd/8ZyMPi8hsXyEDG4Hl3wfJDd1L+v9NLkyIMgQTVemriEiF6qHtaof0wNFh2PzsC2uWytB0qs1idAb32PR3haqKxtEQPvC2I0y5Pr9Q2tbwV6GwfGbFKztBXqnnwsYplvCvXi7d40af/bvwtw2X/9Br9CGRq6JH03INXfP32EcVJiPw4XUlS9Ioygd6bpYfWrKHipsinarNn38Xn9m+6+6TllEnfgMVYUJTWsMqGFlGsYk1eyZ8Ljda99BIYHvL+3H5kYBSHl2qGGMKkeAV41myyCabVK1gtN+IzPg7r+n/KTCho9VbupcU1e1anFaPYrB+U/0w+Z1uevnIEVV7966S1E4KDScJwiILWyR/QKOO+dQC08UjDjnLAZnavzjXGXOx3e8D6waIT5DZ/bMqj9e3+0T/84BEHRK1udL4KyGAXHzMuabWWL7bNPGOMmmqyYr+zXyos8Gr16+pBBF4YaFT7sjXeAgjTDm3QcFofHRT2CknRSF2iiIpy4rNuKCZJY+9h+xLFjONIbkcmW2YE0VcwrXEXjc3rJ5vX70lr5ikA87riK1g0ehoQE+2OHY0knnN10h1geTTa03vimpYpxyy8jQGcLNDcKsWQ09qJ2EWIy1Qe0SOGHCpNSCzgd1GKgmxq8ij6AgIyac3JwdzwCzj1X0Ui0osms0ABZrewjdCUfBZzBOGJTSdFQjRg66s0ghRWLq2W5DDskwzZLGRzswvYW6YT9wfN+AOrembwIvZxx6GLIYQJDi1usRQXYhMVWWjEZGvI5pRasbCSaxPhOxRapJNbOUfk52x/FxdnJqzvqgCR/bzEdocTYUoM7i1Q/wODMWleAoeNoysLU/PqnydJZOdvE7Q0xWtwXVZA/mZ5YWZDW5zq1T0hOcihcu5f3cR0LPheKvJe+rmNdbUGU0jpoRtcq9mh46RXOK/4FQlvDw7+pptINsqxVHVlp3SsFaUWccu/tXmJnJAtQZXWBganI3QycONykU2WhdVUT6NgZqNgRxbevzGufK9RvfUsltdpbWpCewR3lrBC0xUfX6uFMXWuYrkejg2gDJ4quqLMFSODo54liQ4W9dIdTpNJETTlvUCLD6lrxN3xRt3tjcZ7gApnp0jb60/QHNiUEw14C35yFrP3D/iFsn6rfQ2BFJlOeheE4ycFCVpLn2jQZbQaAxtAaTcP6O9TsY6qkBuUfLxEthwzkQBUgdqQ0AaCAM/ORoBLpa4cDaWNkOeuw75HirFqOh5ISEJCSIA1T3ObcbYGENRpjsFM7y3TCRuRGJVIO5089gwhV/mPrQZsXtGprFy0lO4LR7TEhhaBcnHMwGtY6ltLUlgQHM2W7qeYxhTDoDC675SA4oMCgIaNzfMSNqWIYJR2dejfc6TEInSipSzH8E7kvJMzHeJMJkVG6YI5nK0MVBOj3Jj8TyW9iJUr1yhaqSZPayhD5+p4bxnQ0lcI+PaiD4cHh3iisCMZoJUQXF2IIYHJOXsA5Lrhd2tbX5vLlHUxiRCvXr1iitg74rXuppp0uYQkCRL3fWKqRE3eybL8jwiWsIIQVrhF+F/U2LDJYhO5qkRaVw/PqAy4iloFU5KvCazUo2H2zG0KIOWmZXKk0SRHA5UplVrAffJrS5hV04v0JOsP8wWnp11LIcBhS50k3Uviz5LhQiX/2Z+pyFxO6snVS7EpJoEllvGD+/iqWv4yDOoDnI0muoLXqelHq3+QLsyVo1dYErvFRWO/weQJbPOxK4zxS4Bl409K6hWm1T7Vf8/9cuGfBK+DsAsvFQopaGP/BgL6GZDY8mjEGaFqgxDGDf3ZFmYM5OiQav6uYeVtW0OGNMO3QUhFu2XO6t3tb/Wfeb/RV5UOQpPJ35oof4yyJG6DPuTXSA4pG3ZjZZMpi+zLIjQCHGYz2hQ2RoUYvNtMkYHgxsKsC20UCjONxZtRdg2IUiEnYnGM9xpGMZK83D31S2IHRVAKhtWK4+/3XUKTPoDrR/sCEBMBOfKMsScYKQoQuUnxapF4sOdRAxgSD6g0/fy/7RIoq/B8Wm25ubozwUD6vcvIMLiskub2w4h3cgJJm45Ok9ye3TLbIk+3Q+Tv3A3ylfh1A6tRpeS7yE89c6fiBUbnBWwP/mmWaN7qd8Hqnff3ZGjfpMsmgZ/Cxw//R42SEt574blePaM3xXs1H3XXBt+jf9UmLEeKj84NaInEjGLD3Szr7naay6C4Nt9Ihx6/eoVA/fk8IgdnXiHuSCRBKnoypLN4sLIYPWn763hmxSZcPZ+XM6c+qJjJgGuKvtZh1socvdUWS6qX5DAe82GgfUg53TO9e6mFmKd9qBjaRaTVyUvU4tMQIDJYuqzMeLYKviNNV7iZMasVTy0vIStAVCXtFOwqRoPSoebaKCrIx3Dq/0yMdI8R5gMOgYJH1+aqgLdQrDXMct1NpsTgTfmC7cdGQAPmwSdAoUX2CNzzILG0B8724YsfSxMHyC6QBKC6WQVsZ8pO7s2xmTdbZlL8k4ilby7Y3vY3NziKSoKIRmN6pSD390NBoFiVhokajNINRxt+Ai14TekBWALujr7aMtAXZjMvrRC3DEKIjcJ0z9Hj2yHX/f28MjUndQkZU1trAgPjcf7UpIJMgnjS/YYtkp2RJ0hrq1c4LMTo2TDiGxCKefiEiWRaDElsMkIZmtRYxq3WnfuPEWo2Rm97mAKM+FBBNCTwAJA7iEOOsT9kynC4ASGYHxDe9D7nM7xoGQsSUdhQD2/oPRGV+NkaFH5LKIKRjU3Bn5iELgOP0KjakkB1KD9yesBqQi+Uzv33XffmUx9fh7cKxV3cHiAMInFlPve3FDXm7OSOVJVnIkHJFUR6CBTbtlAxzcJVug+UTFxBYpD0iMAGroLRMvQR8fB5KoajInmA55UACsSdPhYT48ZF/yGJsTEHkEb/JBl6CHAl+iyIjcSmCLYLRkPd8Ypi2EW5GqCORNQ4+sIpJhVMuUpvsqVGSFgr0pkzjwSBph74enMiYCVkicu/Gss0wrppeqXG1oh2XtrsyTU5onPWtVdrefjSPNw9II4bQFE8WjMsOeQCcpR18uYXF/jLTQgkJrRwDSBRCRYS2o8CgTjGFh1o8jA1fj0mDx6stfZKhEFeoIKM8NHUfRIuAhE1v2R4Mk0KwN3TEFOTo7CAbJ/YlNPxkwR4UVCmyOY2cr/ELCm0hWAkoHKBNR2oJ3ulJ3wFBDVIH5idXUo56LxdLSaFRsGDwVnTNAdHQv9gG/8xZ36YA7cgKwDioGengieQgbR455acMEMejDLAaki5pHrVGGF+4TJlbA0iqyDm8ndjCv2YFV5hPU51jKGcwxj7aqdi6vFCFq3UZYaDk9MTrP0wi9IpqYpmI+ASxEhSjtcZkFolsdM6CrbMT+nskUihIqpPXvQRMaRUhvPQ1rSm4jPWC2CEzjJfPpzt7QO3lufG86S1AupAYvuxCMiDgd3LqQcY5Jor4Y4X/8BZMkTcTFkgirfK/5dfFi3/2UMjxFn4TP/vyDkALT1VGJe0JJns/01ChNUoRSMP8ddJaE7v9wVbDXRnLt7KdUqMzf23a1BrVlXUFOGQD8FiRfvLmFcg4cO30TAG0fVhTMlLYT38yBLyBHOqRqpmrFiuemwVOUgBA1jIo0FxUMtNcVgId62jyPzNM+FuRDzH9hm3MVZsFpSTHkQVRCVR/ecYS41JVDEpEGWgZKJTRNYqoT6sG7eFu+qFxRHmHZuljdPoFf/z/jkSDWVKKd6x1HOh5a9T720U6UaPMw1S0GVLKNkdGWnrztvUKZV6TREkeZtB4DSJjSUMyDq8l5bymaNLnACOTWsE7FC5fHnW2q4O1o8R4QdQiqcVAYA7b0ZjAP4FzVpT98+p3tbM9gmA7a1AGtn7ZSfq92fEMYSPI28fwaD68qOxdp766TVfdXv+yNaP7l6ENvJHer0UXYROUXIHLe8Q4CY0LZOMzH5dnFh4HaqVpZti3sq/eDbqIm/0S9rZkTpthMS/S9mH0a4B1MwmFCaimJr0OT5Yx+l10mWP0T7jPgKKaSBvStuChficxLKmZya+5SPAlbGmJLP06ialt+pJkTYyEgGPrGyQ0xyfPccnzFdajxHk4ISH8Q0E70nCZe6agjF1jZMYnCKaCmsWFnDHSe+Z3ciivqWW1lYaWC+2DWddEjskT9b/FArTN5rINFyGq62MWpOlYEq0ZSDjy5LOuqKEdgcwC8kYsOsmNeZoxcdUXpEq0W7dt+zIWGSzIKQuLeyVNqPCU/eHE6ByBlRKVl66uREN0E4uVgaxYUHjYHI2wDl9BTliKo0ohM/DrtMWJhUArH0iuZPhLnZ4QCtbOfIwWbnq4YVYwl0QI8RAzVf/0aYiHJQNvj6ii1he2urjMrCOCZ6RnY/x3hwD2HQhzuQaywqgHwRCrkNNx0NLcZupcNR4rXGZBBualohncnU0wSAyPIjO2XsoB9UKWDNCPULmMcCCbMnwA3PDm8EyQd1bQnjRZJVTWIASQCP2AXBcC6M6N6w1zZ19/aU8GLsmbgfMBdXZozROHHLt7DN2eUpslZeDTPH/9meuXNSauBZpa41P5dqAvTxzQeDxpRGWHB4hE16UjqB4BpDsmUymmgCRi/hbw4dhu+MdLP3i/hB5KVFg+FjAvCaiO6tfEgjw46DtEgDT3LjYwqjS2kzZ6u0NAOPtYuuxxcxQWRTP1xg4f4J4Ppvy3BYH5WRiSgFmlCGXBNKGbhZDBRXw9IZN/NslEEe7SAnDdM5GXjIKhxFjuAp6FPOFNBsdD4CUAq803Gki+GEapj7GLtsi+GxJeHQwh2CCCmGzvXZm4hEg/OcjPePlBmE2OO/VO2CdPfmU7qZ1BkGhsNpAUNyi2HCsDIVED/A9tOkGAgwh2EH4Qt5GZSpg5gnQdfBqQVYP6KNnAwcO4HJFKBnrYBE0+9PT1WaQtBWjxvJwLzKEMsfoGzB+2CF5qMLOFtWBUVLiGH+sLRMJQVwhIkStzcMg41NZNAAtVRWMwZpJQKq0sNHQlqzFlktCTcr1dILKGc0b3cyuu6yBPHEnI7Uzzzea2C6tOj0MfTNCoosmOD7LHfFHbI2Vo4jMgydvBV0UvdAwVw8/i7B6qyDgH6WwZSGukTtm4CPXVnKGTxoUaFye7RMThRU7lksyRCrf1IisL51+tYNyIrju55URWaZg4QdQ2qzMZeZuQIhmoLG5QYYwAoAQuRn8bNeQCW6MN8DVG5oQLj78l9ToROoouGgrJOk/K9Clu4VGY5sTEw3D2E9vRcFoEilYy7HjItor9tARUlZoAMBCxQ2mNBzL+Gpap+kFTjHeLzIg9FM3AH9zk4ZtZob1ViWZzmsFmHs4n0tIFisXsIBBogErIaarJKsLD0erZFnmVRdjiSS1jITiHxY6KyLG41KfXOhsqrUwyk/0LJJrtZA1bhGfVMDCt0z1Ey+iQfhgsahhPpU/BdBVdLUtJBPuZK4Azmd4jOUuenhsnjAasQoPLNp58kyPkVvRQE3ZJOX9O3/wg9pzAIuziLdH6MmUK6e8H0Rpcm1tbvqz/l9Y3ZbmNYISp32hl8B1xXp9Wyfo1MmflyMWiCq7j6QVM3AOMhbJ6t85cXdVz1w6RGTWlnvrcvnX/2f2i9zmc46KZmQCfBkIIzVnvU57emeP0w9xCAGXS8p+UFpMAaYeUgpckp4ziq+9BvD6VH4VuPmqxHmxXyOKdGeG82Zvf4VYNqEB9F3tDweMkmtuOC5mQGqx0BXjbD+aXoyWx3nzBgJlGOV3CRRXUg8XqKP1hQJClQw41l0joI3CqpUlxNtH+v11QOnWM/fHjMeR1yBoevtRUwcITxOrs5NSBEXtYhWmdeaLyi/v8F6EHojiQUEscqKJXU1witrjMd+GWlgfZkI9vDIsst7efR0P+WdBEllF8emy87s+cqwk9IMo8+RZTBkXFJa0CODMcWF7YG0J4sm05BGjVJQGQPbHtOTDtc9TmfKtCSVUYjD4gqe4FfF4ww+stSaDNHKQIgziIGSHCCxWsjMocgrAU14eQGkmtQpRbGZbK4E7KSyIBJCLAdiIBxVLjEeOhKm8PSZDCz6sLoRCWnzxO+kDRCV8nsW/fl5MipUzt1cc2vQGyz4JpPq9oA5nynSbBUSGEyJOIPyoexMCjITVoZ48MCp85+55Kx57KB1asUY0rUXshCiAXlrPKpY8cSWWoFq1pMEaktlirMJcU4ZhU+Czpye0guL/ItywWxCVomP/gdoxxZNNjj7LHXBiKyIRaCH7x4ghBKoNBNF6EFgDmMjZHAYdsL7YpbksdzsAf5uPZsYyHOFskziwZkncmAjkPqVuT6ptchkkRw1/2yEeT6fAIlFjyjSgCKVGF7leVnbqfOUNqczrQzJ54IkPKMsUteOMxvnolsOCVU5hsHMOGUPiWmaeB3EBvUlLZeF14olRrflqFQJY8FmngQm7vwqlYjSyXUIKrjDbxi2q6sGi503UfIx3xlVOuRhpJpaPu5MGX6QBAKUfMFICG6odY75Eeo9wAGTfWWFMU82h2QViTXkgEM0kqU+NaLEkaJSXFHOcTgxEYU/cWXKAfAIWoeen/NDXOKRjOoKjtPJSRzCY9dPZrrJW2sAxuVlFLQfPn1go/Fce09annW6+a980v0jAx6waIFEntdrYo0F/2meNeOZqUdz0d3Yv9N5DL+rW89F3CRR8hhRGX+r7YFGKaMuel/429Xj1kGdGZ1MQKZwlO0sEe71EmsmTVlHiu5jbLnXxt8A5Md6BRdLb3DyxNKCFU8gnUCN0V4QfICCySvWy3Hf9QihDaD+VhpMKWrUJIhPrUWG59IC3a4yUs8FCBGyTLESsBpwAlRhotO7DIFCAp0p0YGYt+WOFiCjOtwWU2fCmGQF43r8ybrwM0hoIn/kjEo0HyGK4ewH7omfaX8y2RVfymUqWuCHaANM3AlPj/2t3mZlIssNS0DG6zrUh9Smus9QYMW4e9jOUmAAx1wN4+DRVT1O/Z//9m+NUupkV7WbPtkJa1clovBl7+uf//ZXmltSIRaDckP9NvzSe4tSySKfLVd001++uKn8uvtMXs9iWa2p4CBVLBlGiG3LeLmzMvZU17KgPS0XhyODKZtldMWd2urREZzmkzVo4F+197OHac6cQKWkY35ltk1Binp/gYgEmwvb5RHH1XfiXtwQXT1HqjomBmhUtLGo9UbZ6Uas1YUKRTUQM26UaqLu19lToxntPr5QF78X/2Ularq8/hIv/dCRyx5su0sVUtK3yuVbh4gbMUGyHess0D21DHJrJVvS1zz/apHWZ39oBbGrgVozpgXqmbr7GT/z+ArjGxi/vgbN00Gaiw8GUthNMV8DJjSgLdWGnD/ZIum81hzj0VhCheGt9sjeT8lHO/a7n7/14DXSntpdpvWaiL/GGR9GhzZ6rN3ONxBqo4Prmo6KrGuKoiDSzaAqwb6AI5f1vxUOKCavHrzIbV9QrHMej+eyviBwEPn57NwKm526uihuNW0269ODbMpIyA7GGs2j1RQBuFX+SRkGgssseeySFonu6MykZMrUBllCn4jJLOXixArl+KDBkae9+bnT41PofapUb+MjODXFNTm+MyxpIFZXIjEIE+Mu4pEMFQevke+3NMUi9ed4ObOeP2vZjQ3hveX4GMwsuB7G8ISrw8aUBesTvXDvYdEkEMmTskW5zxFbJE+ZZefmkiI0ZiqQZbKyuru+zp5PhP3g7OQwRufu1uSs4HWHri4UqeR+UimJPrC9cH7cAZ1gvnh6RjNzw8vT879/9/7tm9fMYusg7+0x7bZ3ttlEXalzemZ1goEDZH/c//KnTz9/OTtK4XJxLF1JzpQEMJnpWq8TppXeAj2wC4JjULNRRpUKk9zSb998D/32894XdjjqftMpewf7UC8EN6lEgv1Qit+Ab65X1uGEZg72D4l2gfk0FmVngXmKgNUU8ofRm60dkCB9x6YG2cvvNzfXA76punkKTnK0m47gEXx9mVr0mADOIMODoSRTBhDKcEF5Smq7SVh66SH2usPMBYy4BQ2yRBH2++PTw/2DYzqTbY6Ib6SzmJNQuIWI6xoU5tejI87mr8nN4cRiOjBbvrU0wT1giM2tNQ5PH/a/YOVDh7INE3+nMjuQCVUlm5c8jvHoWQqEw/as5RGuL8heWuKoRHFLLANwUCctmY4gw5/9/POnTx++ftxa22bLB1Sxd9L6OvZCSyMepUwL0PLqyuKi6xtMhCpAxaeLn9bWOOjSsxur63SWXkKGsW/k9a9J3h9RA4bcWgA12JpPBApQzInZapGCSDI4EwG8OI/t7R3i+cOTMtQ3NkjhJ11JS3DEslBx4PQvnz9/OTiQ0Z/XxVg/RSpa3VIs9FRcUFwyQgjCj2fH4AKi+cw+BjIdhoyPTnQRqJPG9AxnS8YJ2wzqTkadgQV9BqAU580u0h/PZBcK15Ad/pvvSbS/pc0xPnnz7h3RjJ/+9jdElmA0y9hc3ZK2w8cBVhiBcJZ46e1sbqkXTDZnjFTvGWygMiqDc1Sq2Bkuzwynz3tfmG5JRMDSQYdWjivMehY/Wp4HYaYcQLVSHwFNhfGGWcIFphdPEYXQvJanF1Ny3o5zJ/MUmEkmEzPn1c4rnqXkDdn8Rpur6wB/JsL57TXTn9MsM49lVLWEmeNK1sSC2lITh8G9Es4LhybgIFVtsZo65myFHpduYmghNiPTyAgqrChYhNUm0QHq6zBJGVHOk1me164UL2WVRpbA4nB8eU49eECbDvzWk1TUhB6FZyEgQ8SFK3GiqBxbyGD4grdbr1g/WW1kQ/HCpMbE1pZC+OQDMaKk1RYWahhCYzFaeGSSk9ghlMUnJks3URcNFsBAubymjemRMqb03GB4NWeSupHpaRTGBLRZnnhouPBfiyyzRekJjjiD6kzgy8aUCtdT1bIDo8VZFYCoHTL7uhtIQwvPkGV7vQCvfQ336WRxWVCVkUSrkIIXd/vEqkCWtb/61sI6YKTaL6X1GLPsVPxTceA9K6P5NuxPGnBAEHC+IJsJ2bEfzEASwgV0O26Gj+DWnJylepZuyzc21QFiN+vu9oM9Q11F3tag9+CvNXhSb1uSvIdvPkeyVSawZsNAHSbwLrtGrmv22HSIhPqP638INhWPRhrpl4ih8XBqOovGqxyIYNZJVNd1sWLDATrsr/8ECfVDovVLPxg6TFYB6xxwRIANHk+eaoQ73WcFAHWDaIAgnz9p96IGwjIexrfjaOzBZKj47goDZBkMFt62H7bjnx0bnZD3xU8fNEXpcVNRRPiXI0v6v/ox3ZfU+m7WtD6d+LThh5ScOI8U+wBP7iwAZvhflp8C06RmQV7lh0pBxdOqJPsVtc4iGSGH9yPwlP7xEABtZIY4inXFN5ZhuuDFZvtSHhcSKC/iv8UOszEYP0J+TqHqG6TYRqkAnBilSPDot2hqOfFqrsnk5d1aaeeGlPtA7Nme8tqCy1g3I97cWd+0rC0FcG9vAExQKcYEkVhhznxywjqKxxDok5FqYEtT2TsWcugbilDKOa2tcR+SFskZYnFnleem+dmTubS/UX4fATkjWaujaXAqNC+3RKOsLSqKV+4wPSJfgRAYizKJALgyiX5h1+ZmSdn+enpo+Oke5YAGsly8SExt5MxnFwVqb7S2zoOcn5zpdOcZf/QDVVbevgmfR7rJAfhpZ3v3zatdfmMdZLlCH4f98sdPH/748SeQ5ZVilMQFZIj1AOJ2L45PqbnHvZFbSRYObO4WdevWNvf39o7OT0EAr1e3oAk/HR1wftvd3uR+qJcN0UVwEfec+ejYkOqoAeXs8PiIfWYgfoyc4ZnIh12meCbuvNe0/qtNqvmsM6C44YOjEx6KSrwsG+cXV1/3v7LVSbBAZMbeJeWP0Y+SsP+wd3gM0RbluFiJ4w8kK29kYFC/BXb77avdVX0HplfXFk/PLSbMHkokl/GjzHBhgY/gZkhFghv5uL/P+g/HsEIkd2cbddinz1/Ye3G4gLtDKspmhU+TNYeiQAApvn79mg4FxMPEuJteU6JpHgWDdS8Sq+G0wxhzr8FbIOUpLKo+NbV/cczIZ0hT1ZD2fP/+O04ge/t7vIW/Hp8cEt+iV0DVDENitt+//Z75RulLmlqzTA4qS9JGjChlQnwg8sqbW0qxH15oF4q3MFsarvcAN5SITAMVBcRhLzHOBEG695WpB9wKUXYNtcklAo6srmBRSXxNJi+1qrDA+/Lp08cvX8AH+r1DkE1j4HCPWJZRuryKmSW07hngDNB5dX4KKNjY3uKYxZEExYXcnl5aFieku/k0phimm4Rn0aNaayAm8CXaY9TRUCdHx8AdntLy3xtriB5RVWKiTnHm3d1XHz9+ZDrj2pnK7y4z7OYHJ0d0FvOScgx8M8d4ZEqHM/JRJdr+M9Ofv36BeXWeafSzzCjZOzzYo1AneeUWIFUbwM26mEFUY3HAuYonMvANntN/njskuH9ydlIeGKR5gVJNfJlJLjOUqX6xsoYsmOYDiplMbAl/f80kAyQqk8XpmvgMwh7Memb1u/VwG3EGWfwMdbO5BRtQfYINopX4J6HEBGZx++ihLd+VaI/pd6KoqaPjQ3LYyKqjAOyXwwOaZXd9883r1xwMyAljpPE67pBhAwTkNVCjJ+aXX8ipWUiCj9ZZg3O4HE+iSTw7QwR9Dqvwa+pfrm2wJkAEoFlijHOy0nAjaWGsufLhCwv7e+D7U9qNlYGVUJNTVkjbQEEzu0rWk1vEEmY4kcwX7YEkt+5RpkkJnGOZzTNyYKNgPe9CDONC/Ss5y9qigHO88/Pe158//MywM9nE2JxBk8Qj3BzDAYzZpEJNQZYTW+UQdrQ/BXEWZqrfuOkl/Cz8MkpgOgsbBgFofmaJrkwoLRogPKwy/JA6RBK5nLcsamNJgQXmGzrui7MTKHlk3jQEJnOIu3/zT38glK1u0p2N3WEMpCL67CV0iZeFEy5xXKrT+0TeakHbJwDIP+T3Pk2JEdtDde3QU73jYGgePDC0YYLAjnxEXX8IKNPYDS61xhxA9mGAtVB/AY369B7EjMFN8EZhEX/Z9ZVp7t1XD7N6GDTEO/Vzwaj6mujinAD635RhbH8/w7utW7Ah2lWG1+lA1ZPPSPvkgqVwnbivaqPhzfSP6Sc53dtfS8HZD79/ANN5TY8US0VQ1GDfVF0DtvaYeMDgy2FHsOH2V2jUe64WwW/r4uEjlTiC75IDMCQBfzoy7+2dHZMjqYa6CGbru5CSLLNgmTvnS8L44SCbQik3I6nPkI5UxPAqadorC0tsk4oRj45ZU6RSWJtIadR/2yTigqHx1NX0x3LhRCF13qH88TGNyjoLVQD7ZcCBzAPyJclZYSFi/XqkHLMwyCRr3YeI4yQ/TZPWBzIkSeZAvAUtB0wiqvtlX5wEMcNiytUsnQCYI4IBYps3WYT3uiwSsbq93t/fZ6sgMKdE7+wUcMa+kUOeEW0jjMkvZQExzkgOUbTOSOVob95C33E5MXsaKoZz4D+Cq6kbDpUrqiNJZgnQ+fmEOzvk4hBjFIaBIOK9LvfOIjGEAnkIJIAFjKZpiNZ7PD8+IxL9/Xfv2HQZOV8+f6WR37x5w8NagpL8n9Q8ZcFhz4IE+ve//OnDycEFyFJD6bu50QygZ4PUBzprNHr9+g1yAhIi8CAE0b599ZqmA3wfIk+8v/5u6x3MJffEug9wgzQCoHw52KcXLANt4EYBLa10dmk1FQhFRihjEu4BxMJ9vtve5fTy6etXnmkHbyAiwoCA65ujs4sYRxNex3znXA9zapMApCAyNzYZVtaGvbwArqO6M0+VRKqgdvU+C1YJN9r+OPp6uE8obXdjm2o0fDINBfX1+YC6OPop1ltoGaYDulbey8g9MpH0fmd9Ywfr7+lUAEKGeHv74wfKpt9twHJNo5Uk30IqhDbn+ilFOgdEBp0AG+EgMWJikgGBq63wpaT16B3cD1bmVyAs3Rvm576CHc2anoaUYTpgnMC8OD1BMYh2ENobC8N5Mod5L9hie23992/fMwzge7gmxzCjiegQOKqhe0u2BHwbd8t4hkpkxTEQB5dpWs8jFrBI7nwxUWYkldS8XiVB3iMY4AUccKIwkzlKxsw6civQECwuSBrtLHvcyQHF2E/MrYnRBqFXk2CUUMuCG/2l0Y3VwWjOk7lDs2Bfz2TjrviBhQNJKZiVobW7uQV6gmxmyLE0wPXK/mrLRR3IB5w7kSeCR6kPRSMxjaH94AEPDveRnabGDxkFpjFBS7/a3uY4Ruq2Rd4pLXNOPtA0+ANCFGQGeUj/OjUMEGv6AwiGyiUswNSAlTaNWm7YVINqPToS2A3lxlFCWs4wASJKlCHy4OUXy/yluQLNTagiykGswDQv+BRFzLCVirvZ6IUXqqcUJsbiGt0FlQtoeCt2knzmUcj9W98AJheDSvATEy56IfUJbljcWMx4amRxrLSKBhGmoynClGhjE5AKkYsUNaLSma+HX1lL3+28YnX6y6efuAco6h++f7+2tFDFLekjJikH4zKNQqwMHKf6vP5uMQ/KEeURaQphdBYbzr0nN5cyBSj9IDup9q6n5VKy8s2G1GNrdY36gCzzSnfUTtCq9n6i1+JIjiuV38i1wY7lbcSo5haAUSxxJt2jEUJKYdbjKYMy1nIGuOhHOpr2rICnUPEX/SzHW1qyBbi0IlAJXoF726KqaIsbu98xUiuEEBwj8HrKwAx3eqkyX+YmapN1wDRSQgFtMjIl216/ev273/2WmAm/dtdkHxLRVqjYndLPxJ14bW17C0WP7sD0hNUEry4oRIAz/QbqD9bX2ZnVjfXNbQrbL4knUlXG+6ybKDIosFAEIEwIejCYXUbgHfbL3eb1JSQsg8ImAIzlYb2i831JFY18Fd5sssHufyIEEU6XICSMUPNjDLdSXwoGSzuaV+a/+X1miP8sbWkMGculYPyv/OhC6e9LmqOqxbQBi/PKk6cmD//vd6RX7UuVU/t9rDG61wx+GL+4u1r33lwz188P9f/dV/djJa8NPr5e3L+y/XH8vsr0rTt1WvswT26sXpym7L6r3fNPnT+qzdPzkSpWb8qhNcOOwVv7a8iw9b7uzbe8DlV9fpWjqI3sDKBKAavjQBG19Ybx+MnAamNpMtjvBMlIlK9gRuTOo7SltvQ1EVxLbIJ+rLplkCgpMnoGMYAVYzoTG0hNbk/LXWf1qFT/SL91LuTCJGtjVcOaxcdRNIpTPfxTQWf+W1RlpOhsbEJR7UzSXGYmZdZH/yQPxEk68H1KxfqdSix6h62UrFVuzPqHnnlUIHEl5/JjrXpettYPUKzJldwYqqNpYr+oAOOUYW5fDNipUmDdZBc1liO2k2xCUqLsT+Zfxq2NSwHWGM+aM3sBfDRTlyF25dySjKynV2CAjsrYFHObtJngMlMva4tJ0FoZmwDh0Zo/8YzqPsUPEdaAX0mlj3UzSs0SdTHdWKs5m5kJRTn1aKq5CRrRI0SozVppnZXWlc1yn7fQO0TNyLKHEWTLaepkPQApTekRmr2QZUUTcmJ20zOAMMLfqXcHnpx6vf2KJG6aGhBAl/BUjDxLGcGqAsJWV8F/kKZ6rntcjpaK7RE1IFn5DjYlgDwW911HNxrEZPypEcUt+UQeji4DzDCl2HWaTIKIubrGC15ui2nLbH1gWoVYPcBOnz97loGb6jtMXWUSOreYADGaYQNEWmprpo3MlTK/34XZJok3Kvhld2eHIwQNiLUfAApmizFMktAqetuZuS0ALukOqb5DJgqoBWwBC8itaqguG2q/80UsTx8DBAOrazih0nH0oOm7+ABYfZTkIY4EUmWoPczjtlyEkAjMxC7LlEupAQyhUACsMuXAPZon6EnE8uOqy6MwYBSbojZdWbVmScxHIZgxCmC6sfczp2gP47zxbxZsxWOc8SKzzqHOOolE2aTHjCPPUGbw+uDo4GCf/xxRgoXRa3WchXnsZghJIB6z/i/Es/ae8zD3nHxSWRS/xmmYRVwGGLU3qFKRO6fSle6nkIkLS4zClDI/5WoMDTpX/9fsXQxOXs/BwehnDPhRakOMkfHNlGS88frY0Kp4cUcCfd7qLgkGcotR2q0BKtle2kBaAQirSJoBlg4xAFs0lvzTDFGbMYZfKS+0SmiecWkWEch0ecWVO2dEvmhmhoQp28SKaUP6lyw68/mA6SBwl1az8rPa0gtxjRDGcXZihFiXUp+dMuLBFf8xRkIp41AWNNNTfDpcsjGc0/MNh9iC3v9m3qQK2MM9N8loTZKndRk4eTbBIEcfXS+MSjN9eI81k5BMkDIVIyfWQI5AnA+lhOfMLeNDNd/icCXpu8uSqMFnHNWVeOrOwVxeAORIskKsRgFPxygEZ46jRwcgsapEFZ3ErmSbaH9B8klyRBDRZMHh4awx1IK99q6HmewRLmvYNikKhyBwgVXpF6dMXkDb1jjkmkp0wgMaOv/1GTxZ9JpJHpdzZ0AYUBt2tsm2Gdewa5hS+qjottoXC2V234VEa3ttfntYJSffQql7DH4rG0bZu4zuxuZ/+cMfOA1TKYM2TTE3TvDuIbIslpJT0wAxuVwVx8hzvcaG7GYZ4f0UA2hEfVaIWlYcvB12Xr3B1KwhCh8jUDJZ54UGCgvXdt4/SEdytQzlLCb13VVDaeVP6sHyVeBh4tnDYXUotv012LS9Iei6vhsFbLIHZ9Xqg+6/7QV5WzwHGyaqzujuLCg2rdx9J6eypbhX6yejofsaoqvQrfVdmZjJZk/V9KTRDL8D11IcskPZHYBuCTwtDT5/raFTeLyEHf31G9TLxZOzLM7Id3B0gcInX0E6+d3gBgavycVbIo/5WclCdQMNIHVjq1QC/pQU4PzcKl++jKF9j5mb7ZXtOlryeIUOIhdK5r8wFnWd5HyZuVcFEvOb/rt+XxfR56W/vgdqMx0MXxemZN33OpAN+4d//Z9//PHPfzna3ydonOVA+MUPTCRBZBCP+xQsgscsQJgpLuzhwD2tm9lttGFwMQHcY5BG9BCFJSEcPpGFI6nnqkVoUXXouuOaRmnRsFJwVkgaJGQRMJ1QeNyqUqWvcrSU3DMmgtk+icCyQZ9UJh9LuUEG577ZbTxc6dYZ6Ky2J6QUXJzR92jgQDxsuvrX1Fjn6eLnJ4rECx0wHUMiZhe/JwjKoyVbvpmK8mnWQbGyIuPZPGUWDaB4Ymhq803GTGIEu1Y2CUXabhvmMRjQoA39Pds5/i9YKrnOxiD95p79jPVKmtmXsfh6dKPpNok6I41X5z1F8hSNSIiKrXWNOH6mVfL+5qxpeXPL9ubjI9eJGaGg/8HSf6c4BXFkUBorCtc+tJaBGFm4pqMzS1ExfkUj00hckH2GW2XDphvwGzIeB3JCp760BCPCjg5iMKvTrAfJOYM/OUszKsEQXL8i4BpSRx7EeHRholzy+hq3RhY/7zamuWJ+jys2ecHXl9Tgpn00QKFk+bIRW8YplYQgRMk+QHUqm3VDyu3FIeY9bKJxKaraHjQat8d1whkoVIUIgaVkI49YYwoIYHUZiL0ZMrU9qPBPjLU5UXzd+0oCCjf8dmf3zfauVXBU28u1xAT+mq2DlGE6+2B/nx7d3N4CUTBBGVGf978Y6kV9kbqCbPUMA4Y2XcbskPjEKIrE9mXrGxnHp0lS/AY6hw4l+gxFxHyEl0u5TQ9sqorJXUu0VDpiboaTH/1GrBnLBa0YWIUA7tOzBt9RDlB8nCpAx8fgEDrZ0Wk1F4xCUcM+elZkeBtgi9+cdwkMxVvxAAwbrABoxhZ+lY2TOlI0LwuAlkAk+YcUSMBX/x0HXhs2VjTgJayO3GAoZC+ONpabhwRNL7h+AM4gC2kButLCyMrLFBuaiGouKhVfSLwbWU2Q2gfJweJUlxzZBYZrqg/PW5bp6pq+LqUEUwTm7wRHqssrKxjPWlzKyG6q4hAgJcx9dGphZ0Y10IYJiw6BbC+mG6uTIj9qKyQ/LnynCgHN0oNJmEEZwIQaPL+VTbJig9TIYuFm9fMADBRTLknnycVqO6rm21Ro0DZEXeLkbTnnSV27CGtQpyrFLS3OFJstpgxLluIEruwpnZLznmYlvCwOYzg+ulVBv/FVQgTwmhxmMrM872m4eM+NsR7BjjP1uKYh1xjuEuGBAuc4x0MDHE0ijIdw5dIxFNUGkPVoVTCfBdTOghMTohEolmWNp5W9TtA/u7oZbE4fgQ9SJdMu+UmGRnetxLFyVmfKJ7d4wbR8JArkekZSnwK52HHqtE/vutqnpqhrJuLs/wBn2c4GhonoHtQ2W3AbiFyQcK+vyTSY9xTHrMJkIS4T2+1cYwboqnOg7GGSZB6rahm12qbJ16a3NjfWkSDgsffbH35gWyq2i6EpIc/nWiHUrrOcAuPGMI58MaOP39PK+DjsbG0woyDDoVhC1M2tbe+sbmLbJkvhWjlAkgWvgmWTcBuup+iE9j+lwWzPOIZjeZK8s7uCFxm8r3tT/+bWoP2l+g9K63UfWmCz3Uj7eeKvHQnW3tDd2NjHp7tUfwOSyt1HBHYUr6waz+BwnQHqQ1t6U14/DlDnlPHsy4sMFLL9TTa7oI4zq5bsn2qIuftLOvpzVwHWDZe39417oj1Gd8Fg9SehcFNbcloIIHY4dp8hUsizt8B0CMV8Yl5SCojoH55918DO6ChSfdznqgcc24OvdhxorvztwJBjQiB7n9Nd6L87PlQH1HeNvHq0oIp2/uH1IO/4fuvgCFXAqsKrLMNotRKPaZJwTYibhgy3zybHuJedq6BvfVCAOIumponcHUzS1AwBF2acLqYpMMMLiiWG9nNNid137FE1DgXQ1L4Fa0LTWbLPkjmuTXwx79jnuCupC7R1ln0TqbCv8LC6gZCSGQ8j7oH9mX3UpFfXPhESSzC7o3RsmE6uJmPB3x7MIk/mzxxERllN05RVPMZF1M7n4eLyq3jAvdKwES/Tm818Uv7Ewloey3brwwgTP2uuwgfHQVbXDy0UWjRD0yoyA5KCmuYVScZcRlU7N5WtSv6hIgC8hu2f/YZH5l0xXtbStvZ7HtloO9ElWoEtIQETOFEJFejAh3ujWlapk6urqkum+QsYTNXUokYJrJ58JpVj/ehAMYTL/SckMQe/aNDbwm6L5hLB6FAsW0spLXHB+7xa6ho7Fdp2gTx3XcqzHU6jeS2BIMClIjKADDoXro6PQIpHTq9nxehWwcHYpmjzJEDBREO+lnvQKghLII8mWk6CLI29kqIOxbJiDXRGArsbtI0bydy8IVEzJ67pGkL/JJNpicU1YYFBezd3an/liUfcBqcLiCRilKM7aIXl7fUNKEtgBs/y+fMnWg94CsIHhFhD/PiIKKcuqNa/cUUwFC5HyIETI4IHMJEl/JaXLWZDkiyR6+NjBgVtQhoQn2ju2NIiqJ8eZlTRrJC3jAG2pKwMvCDdnsp7oBIoNM4NVDF3VJtiok++MGhpCUCmZi3+gjwICkWwI/seaw4Zv8mKm0VbAmjmvUyryJRZkTy8RFULplX3QpIVGFdQvjgHJQaSJkYrbxKdhpQ5djw4hnpj+sVqS7Mwb2yaeuXnF4S2d3Z3E1KwgE6woC3ktJnDJkyddLYDK2LowKn1j4CGE6eEbOTCJEdZ10cLAtlu1pfFOWtOcpYNJz3LmOEMwDXFozEn14T8/ExYia5AwxyLBkerjbPPDR3H6hEDFrPmYQrRDZpVjrk6YcgrypqjyhVJx7xCzgwYbeq0bkxG4corxxpIoEwPuXFOU+1bJ9JbTk1mj5F0gRtrmD9WDFZUE72BZziIZY6rtyYykDLZzE7lErEOFG/RIPkUpZlWO1zisEoLK+WktEToWQaVdIkmuxYE4qUY7JC/RV+DUBkpjDYenOOgT3h+njikKd7+dQE3JZNpPFG7NBkyYmXmiECPaMJhwsYMD+WM071rJQgIvGuqeDbwmI+ygul/zpmByI/GnSDBiKYqFE5vqmxEvCQoT8Qo5iMGhXW9mjbfkR6q7dCugj/VXu/Bur0ezoHLdxnWy3pWvIgsh5ih8EGF4eo7sMNQFz+xyTAHo/PdefP61S44k9Q4LAfkT3VqlVVJsoN4tOz9rfDmBbWvSrTVb5SvBI+WFmlKghEI83e2t7ngd2/fvnv3lvActcmqqIBLmxEb+oy+F6Gvr61oaQD/cn/xeHtBpj6wkmnJXeE8jPmWW84S5iYkhqOFXVnf3t18vcvzZ3MnulRgo6kYe3VdC4EP2sJ+Fco3ZDkBHxqPOER3xXo2bPAch/WcpRiiCqhPfvWAsm6pArUdhxp6220u+GMM4nKxAiU50zyjSwvw586qZ/PlzSQqlzseX6/F8uv1E8PiBWSZRhwju8FN1afknnD6aqeKJiltAGtAqTaWtGBl99/+XFOPFA5XIURR5i243AjyRpbLQA946PxzTNwGS1fuUPdfZQ4C7JyF/JCqhPTsu24w7ZQjaRCt98LPNlKys+q7/tpLZ8u3oNB7mHw3tmrYrjsSNK9n7L5thEy6UHXB3GMu3RIgJLe++/779z+8xz+FoyRbbC1AvNLTQsByrpBjdG62c5XK6SFfcrrGOeSJ2csREkKomAkUj3E+W4QyB2pxSwsnipvwNKs1m4PWgpYhliNk02U1FD9lY6jGLc0GP7MkIbSC5jFhiJgpAW6ETTgTOZHXQUUgKPXxfMHcTE9zcOWQyU6j+Zy1sB9IUzJwY/G0eRJg0RqCsFgxdXWxKroFBr1Iwkzu03IURGwXSMDkLQ7y2ITwUOUoQWhSy55snxK8sa1mw/MWcnbgN0AEliZOtryynIxSFo3nnkUkZyK5LJZ6I9qZlRpeuoLgtL3wtHk167ZkqVpiu6MRy9qbV6/gOeCAoLrcSxIQBFiASri8FZOx5qHG+s3N/jF2zXqUyH55PkhOYZL0RQlExCzHQ2E98l6rHq5iO/6KFOzVq11ACApWllpQDujbwnfkjqzqN2SuNJFovG/AxCRGaH3szft8aBzhC8kiJ+iGH97ycpJJ1TWSvct439rYfr2zY5A5XjMkmOhaGSDPVl2V1ulMRgjbMzhLyz0ABNkAwQ0gA9AYm0VCT2bA6JAP/8cdaq1Hu93T4Gj+IBvNVdd8m8CUh4XaTdhlDLmukzS+zuPTI4jSCPGDdVKS3sdkrAbfihrBlAqJKQtE9aAcq2KkpRsdo4We0vuROuOY9eSJ6H3QXgohwmJCKSuv0nIVb+qLC6xD2e1oEyglxhoHI8gOjhBsu3owpYanAWtGIzFfXQGolDMDHbK+tOwJhE+MjdDZ1QWZHAQQCAdE5mI4Ih5YnNZIJT/HhJPHIdSmYBEO++ycpzdckDo3ljsKDDCvjgOPZcGJp3PGwI2fpkgMVCdUoSbEOkAAI3wTPjgJ4HGZ+hcV+SodSdQgKxpa6SY1S5/SLyWbAdAHV5tYE6QVlssYC/kfYPGU1yJlTRklwj59c8DEHCFYX0haQmzJMZH3Md6I9tJlsHRynuIZ0nWWQ23ionpNl5heOkNRLk155Hd1dlQLq4pUe84bsBvRSe5T366o4MS1UU/5XDGvIHuKZ3HUMcJVf07BXuJxpr86h1XFCRoO8Hvuk5OMruaYc4VY5ShVkW5F5MGOvFgKC0NSpQLXKGmN1IuMXa2B75w09La1FdGBwL7zSp386dVaW2IArrFfubtDlyLE1OEyGh5e4Yk6tkQsmTw+B1xmqLASujpFzlLdJEPaUp8GB8I66kvLGy08QfaSVr2nSvBT/Jb/y+rt4pB10jsAgFVwRgc3hASZ+3p96Jzvms1B1lUuVkQGrKyKOcODcei1+Ba5iTOzCHYZWlUvKieuJV5sGPnXIssB4OgRRoGmUhjQ0LLxC4v0gegQTMf/A+1U+qL5NpXGzCnT3SHt2xfLATLqV69fvXn9Bm0s3ORbvt6w3qL6BV5upK4A2ogGahq0SqDZEFfOAaxrEJNoMziPcSes7PQkYlVHKjuB8876n3wTCiGddHVzkzuolJL6//houg01Hqs+La0pWuo5ypBcgQzeAN8TBNlTZNjw2xNINoZnheCC3YaYrf/5KTLrwEcPB/sXvPDKAe/44sV7KNPuMrxb++XgqSburcNAAUMvIEub9BvIstBWvhuEap87/qz6a/eaIdDu0qQKgPX/qR+eNMJEU/TYMdCvUzbYndWlharHHaC9fn9DDbHXaya/cqBr55HIDrrzQz7da4/nSGdf4BEwvw2grJbo0GQ9WNq/Tyr3Jd1VhjMu6F201z87s5p18vjo+M9/+vP/+B///vnz515h6VoQNsgUbIg03EYIVSSoYTQrka+EeatfmraBc78lHAF5VJim/IYCGkJgV3wk85ZFCshojFsai1CjZRwqYVrjusTLI6lXDQZ27GaQH8Ka6/neCjqIJkG36jKD0PRmhLyxiLN+u66VrIR6bZJ8E3etlO5lrXNTieWZtuQ4BntYjc7B11i1V4EagImdlsXBRSnyOuQxQDbL3FaVZPMcA+tTB489RiKmebYVeRtrdN5FaMmQXy7CIma6rUp/cJCxaXVmC+AeCLHyn4/pkB9tCk6+ISGI67Ed0MIsj2vrm0kqnf3u9WvqvzF6VBHMzLz7/j3rG5s0XWHmk3StRZDpG+LL4BusMZpZnNpUR5GcgZ6cKlZTk9X251msY47dkiyF509FlmRQxcqNhZoINe0PvmeJLMeLckpyDMR0Q4Y4aUxcFWaYeLc8KGUeNGfGMMUUSbyl4CLFhVJcSlk4L2jNGN0Gg6SsgotUUzk3T51uSihJEIqXdWDBRZxo8gKJO3AE1ojQHAph3IzKwBRbZ4RJ9gQ02O/mC5M6pqeBB577e1CDA0zjSe1b3Z7Z0Wdnwfo0hVWCsqpjTxUrKB8URSAIEiwoqS8jeMplydgA0wCbaHTCcdwMYIWgGAgAfRtks4F4EP9omuItDBt6hB61xCL1smlbPTcQdLrHEc5GWBFZW850cScFWmELz+4rqT49gwckPUMfqlvAHRCJhfs+Y1MSGl7Rl0XoWfUIckSdQVsKwgBnKB+2TDAdjW6VLJdVCr+QTwDLDqaE7acL2P70WLZuFNdiFwTWM3dgYY10HJ6enQBXYs0IWKEJfWSQ3zllYGhMFTlgEAaJggeyZlO7hQ5Nev6qAnxmE6aSWUa47UrsYGWikQ2ewjFPzWxtUshgDsHj3ci6L0Qn3LBTPSktIz8C+AY70v58iuxGuHN9Gb1GvGkJSszOcX7T4RLxCaHySLvF0GpDLc3KCgIeIlwOH2zhSlQ0ojFlNowTgDNIiMWQ3ukjUDxm1YNl/DAeyH7jXdYdyILJ5OKj9VJVkD29smZUlt5HcYKpGbOARosGx7ZyLnrwNhyqfDZVCnkXVAaML1dLYfBUP4lyEVKZCdMC0/El4EqUoUVDEj95r8nc5LLAX1KP0TZwY1mgnZ3MfpYPRilIzorqTMnUC2B5J5jgCx5HtLahqagpIpKZSWEkQaTnRnrHwa+tB48v9RwlgGPYikrkOXuz8pCeA0W6llNClYH6iAzRVhBxGsSP9kYjCLqKqrxQ11dX8tAUQvtPIMuGVGJRyOJcJY/d/Fr8UImoRx1VAgs4I2xtCB+parC7swW1CbMJGYmXGz/wT2jOHSoAhOl0ZOjqXtpNy3coj7BmRD7FCE86vTBQOJ0qRUOPejDhG28H9S6e+61vL8eQqBQnHg4gpoRDL1M3Pfiwyt41V78xvCsYMYEa2zP3YKZYxtxPYYI8f/+qgp4dOnoJOI6fIlBk8rtBvAHiLNw3RFF1k/WJ/Q8NLXXIZvj7wRN04KZuO98Tr/wWskyjO+WyBY2JwUbP1a28zFn2jWPLZE8cSleHTVdX8UL9ZQtZ5vkLUY2/niHL1gLj1jGBunpzjFuHl6jU++5u+gYJQdwhRmvajIFpPWZqmSciHoazq/bDz/JhRVfWn8av7J+te4BuJI87cdiqwy6re6kLhBntziUwiOcXn37+9OOf/vLT3/56fHRYxy0ZK2ZNFJ2BNwZJ2V5Y82BxkhnuJRx8WWuN53pGdqGxaKyOd48V5mAlYk1P8qY1CwBvWC7rRB4mkjfGG4j9HsWka5x6qUghWbxYstwJ+JxiTagaFf/FwjR6s8UkOVWm1HHGndu0GNYyNldOhO4/xtNNlMHJksWFO+Q6SGVAabUO8t5yxBD9qY8UPEllBPYJcaQOFL9yD2EFUvNNYQAshlJ6LWOSjc2noSHOMqP1JvslKzj0DDwBOJsHgTmBYbQkoFm2eum1olnsMcbdjKNyJ1a2TMi7PJyl09gsiTuT4YFkUNHdDFQc4UZrq5K1ip/27o67giUBFR6AhblVkASEJaFeknhEljm6BFL6f4aq0nN1SACVGi3ieXHRMyvIvwIFgD4QPPLRIBtA29Q0HClPh8iI7QjcaxK6mnWXbj8gdYcld7UhEGEjgYRykVckjmalY0YAjqSmW+FtqHYCaz1oLaJpBpnRA9jX9FQwpCVAE75XJ3COj4Hl4Sw0DKRA31cpFLw+yFIBQ8FmcBUaOOhzthIQnsKD3NLRERVixILyLuRiUl7cTDT4RfyhbhmchpJxjxI6KBhISFdnbPmXEWVgcOnTxxTbF7PFk4KNsgtChMRq2TsynBAPQFJk+09lM0amwuINopbkMi+QVY3DKtWugawLgBv5NA1oEPyNKPuIOz1nMDTCpWfgUiSLFBzRfpPAotDWnq2a9ezL5q+QCUFr41UZ1SFX1EXLXGmcz4n8uqlyFYQTzEF6TF8kjYeW8fXmPAGspAz3NalERNvJ2ceT3vs0IkpEdmVNIYrhvDtQ1PEJ5ShJ69FoxfCsdDwQj3GjWb0WzyVZBhKBrrQVi1ySL84StInW93cYRMyxQmTYqDWBiz88PqC79XnIuUqCTezpWgF1zBmPavBmFFmRAUd0GTiymJmThlOvGeeWA/BEo7DbEG4CKZpYAbr5J6nv2AJwfoggQPWk8WXNdHVm5wRCi1J9kXR+hIqINZkBXvYS00e6eEvbUR1z6AyHMc1Lo4LUySuCJdUxN2lAuhqp/zb2YcQ/lWOjIPcWWV9VrUBO8aUC2xmT042oUT1JIjwpzKLAlGnKDRjfYAWKvJVHkvbSC9O66oUOVZDfXLJe0W4e42n8e8hsCiKIU70JVuaYR3KCBb66hGtNQGjHpKUKT0XZRiPcuM8aR5KGd4BxAiF4y9EoEXyQv9k8KOx1JxCucchgUCkngGjluA4NyVFfK3ZPDqrfdSZWrMK90kTKZk0nYOCrOhBfcQzA3ckXXJsl8J9FliE5std3+90kOmmBpXLrkWLh46VKLTxhuEHBh1p0Kfo63IU7KZzXtGaii4FmrUDD+L8FNDpwVYUWUZqscrghILKB88ZqX89GrZnLBBlnlDxqSKbMz03MqqVs8iu/GtCWxWdmSS9Q17jMIp+85BBZToC9J1duOOIJnhvipTF87h4vz94QdYNYY65t+GHBuu1hvoUs689P8Oj487+BLMesIy8NsH7+PeD8JsdD1ziFY19okIlfVRS6v/5gkI3f29p9PAKeXbhd44V2HtzAE6jaA9BJxDkEpg1EliV/BbrHuLOaPoUgjMTHwGkcAH/64M+R5S+1zLhVWhg9Uhe8nb9+/srnkdOaBGRWCc+41oaOwIje4txFS7DQAApZFtxCWCzcAORSy3mHHwBM/MwyxCxignJ5MUGEKPwJtsnasviBC8zkCTQzS8oFOCCl6pwIUf84Qdw40/UiSBdW+TCeOt7IqhaTLGIgG9SUk+ESRxaxoI4pqfe2QFyZhcwF11Qd6MCsaxCrid1LLbC78GHWy/Hy5gGA2/Lp+tJVSJru4prsWWJQmKHklbOFGAc3GugKm7pk+jNAa7H4Fq3iW4hFJkTLrbKOpSAk5R/bKgDy1undLcf+NK0mJVjMP5entJ4KXAIrX7UhvCxIjxbDuojV2d9cKDm1pp1YzSApK35Unlf0k7jkymQXshHRDWTqlkBWlAw+oytpqHKVI8pDOJiFFuzos+QB6WRgnxn3qcxu/R5CeAsLb9+9BUB8+foFWBOlqRn9EWtq8M5uxBlGb1SP+K6gKfJGxyfFQf2p2BptJjlbXDNuuX5JFZu/1eyplRMuoHdfpi/0XLVoMTB3FnECFaMZUvyOfoey4q8MBMv2kKSEG8AIiaeeJppGYZpzc0u74cUTCg/cfE+wVT0cVA2ZYQDNERybNiua+2gB+VjlvBmjBA2VKEBsPz6Qv5z8UFA94GwJoAEEBhQyLpWRqBZB9goleUUTG/pPhlNYPKCfFafoXFoQxEaLMibcCEgOc9CatmzSbgK4PCrvIf7GIJeYJPXNRFxzCQIvzXaUyPLANgOx4mDg3BW/i4oykzvNp/PU7TCfzi/unhvj+AROpXcYvWYRA8tikSKfx/+aOfdwYjFLTjcgIsLfD4wSoJ2eOwoakV2KJYtWh8TkwgBZmFogI78hLZumcC6XhWZ4L14M2sDBqhxezSnLAsI4gRNNkdVrmgrwq2NdGM1NygTYtufMYiCgZKqYZIYLsWfzG45kvlHRgjkrLBalA+FJTAEy1wdhwy2WqidWYsWmO+nJTDH0EgY8PPHStNwK7UAJUxTJRMxBPdywubxm03mo1Bn39CzlYb2xeJbfwQimCErBGZEff7AuwOOjvCDql4RfxLIcCEm3YpVyPVTk7WE4IgQGnCico5FTUqQV0Tb3T2qOVty811KQDKcc+EXbmMXiSrGyrHDFoPYNE1riNnCQeD0dxI3ptR7yOxIgEDdOHQo3mUZxl4tVk7lBuMEuMv7JNuP3jEb6i8bgkcMnms9kUcfwgJ4VSVxjgF5flSkMJ1iWQSUNHgLlJk3tCxmMYMmV2KXDgABtTz+a0sP7VNiqT0DuQtEtDgPO7koe/d//5V9rBx9TOrZxtsv23cBbNtDGrsnF5EW1fxQUyW8qSpw1tyVf1L9ykfb28Q95dSRa9Ylj9DTcg7u/hLntIVHHX/nhJMHb6GUSpLl98n198Mgyxe5u9Up/K9UtxH2xlbVMixEqf7aLfefXsTPKD3379I87iSfrgYvGrRh3SQHHUIGLtKZpzZNtKC1TnzWBpgrClrayLlpR+BLudWkf6aPKF5/or67Rx//btHuFWZ999QFdH7m6tr6rZ569a2K4DIbO4AG5UsOiAhdNQ1uG+pihbM9fdxNVYRs/tkj/sZOgv8N46ZL+NZMt4Lbr2EyfxCaqaWNrGD4FxGO0Om7F9M2Ljz5suzpZeUvDoHq1VnV8Bp5fnvxS7r6+S7Lcph67VQZLEbV92w5RaSkv6w0OAYdX7jEbOashQnx8l1k0OIGy2HH4VhPZAjEPHuqIbqvve2RVgA5cRboyZSk/j8JWDCcfFtbKaWEg++YOxoOFjysrlXYYKOyDcAIGmZ8Ri/XoKvU2d8NTSphwI9yWh8nEMJyUhtuSXanmXbuf1FxFYGSmNobkhqdvI5okZGedybXltdSKSN0LRzufI75Rg0/lPZHUPMd0xEbHJ0f6Rz7ck0QCM8lqCDgw1nlJwooyLWUApu/dQXlBcJao31XbLMhpHfXmZon5cKsV+K6+inLMcDb8kNpBiy8bExesIKNLPe8KeNFE+LPAFKItB9lFaYpSlSax1oZRWvOC5Txodt3IH0Q/oBIeE8kBJjW0Hbs4jQky5qF8Lh31oH6TDRnZaHxOCExe3dQaVX72Li5Eij2eg0hY7wxBWoOO+oXG0RgZZJwocwQEwCbKGlL2Wr9T0Cj6TgD6xw8f2EGwBZVvkQhcY/Cc6nEo8amcXQWcMT6rflI+DrEmCZSry/Q16EoZQzjmFNQx8YERBRcXEzAzZ+k9lIMsxBrW4CPD3+6suINtuBWAkgmo5oGSP4/qSoUIVmEhIfsejwLoFRBJpNnTPAVdE+A1Q95GeRGAWvPp1irlOPX5cB+XHPIbVPjhi46fuapcMkWOIYRkER6RNl4CXsn/ZKpBmrpdkjZrYPqc1oOP4NBjXDKSiGTCmUnDkOOAwcgm1swjGOUMfV6iVtwj6ROenyFvhJTjBACSSSBykhkF4/I6jkPrwun58BkopPUF4DEIQ9ObRqxzilNuG7Mq2mFv7ystzA2rCqA74jLB3TKVgFzh4FkT1KAsLiwzKKw4Cih3bpKRZp46j4zOw9QQxhHJJefg+JXN1SoxcKM5/dwcSk7GV7loFd8W+CotDxaml6HtEUUwfj58+kgFHasDqFd2iWL8yAvLblsUwEwyvB5Tm5uIJb1PM62tb+wfH0eSYZSAGZpAs1WdPLpkjrNUO97xEcI/gcF+74cyopme5IRhbnrM2NXwVhyvBXA4qBgVmpvnJRKrxUCKowvNS+eSy8XY5jboR+WqmXoG5DG1UJwT0Y4NWESG0gkPvYJi21QlHbpPSheCdB/w218r2bdZi8i4JTNHcK2OdTO+TWPhrKyHH/lRwC/oP4+OVY5TLQrLCvxxjvBTNIF+YWTr8wqO+JRTJfkEmVBSaspSCvbanGam9tISiE2lhLUJGTiqUVs4LicZTibNfigeEp69ObGjw2bBlBFfpVmpSp4MPMNT9C6Dg6M4Sh/XSabAzBRwEUWHkaUYHvv7KNq5b479XEdzouRssTcQHTFcQKlVhi+qVk7+KUgV8e3jzH//l3/pd8EeBA1/0//cdsEG7tIZg68ee4xxwMTfh6+d+LnfqCevlp5uX4ErHax8EVl246KiKMFpyd0oAq/daqt3l99Eqd8gTrb+QdLwxO01uFkA2uNMS/TpXjRkKvNR+UMPkZ8gy3HDjsFHYGb/Tt/6VMKYq40v26O3HiI976/6zUTPPuuOiXcNHnoAhievMOzub/Tn5FhqV+rOAP17uk8YILDuWbrXjO92Ytw9GSTdx9XC8OSrBoWdXX1S3fLsZS8IRtuQ+XUDuC447LUnxG3fni2/53nTDW5hclKNXzp4wPHDCjIedcD+69/+dnJwsgB6wZ81pYEtEgOMI44mj2hIFOTAtCdvLisfuZZTrARsup72GXLyMmmgqCcreO3h3W+DqhZxJLLDomPmNIov3ZGUOObob1gvVR+5oBk53oMLKaRLeoBNlz0C1ZRFT8zhI2Un9TV4pWBUmQ/EKhmBptOyqcitJi7Ju/kVNw/VV4+WYuIaMGlrSJ7m2iqOgGwtOAmb6AohwRqdDjfmHldIHymGSjwLsFJDFnxJYhdcxKRxcxWZUrwmdaYtkhOqCTx3ZcR5+lEVERZ2MQ1hcYnxjbWCreZCOJhzv9pAn13KU9MTy7WFgLmVJdAyk2q8MKwj9umtdayRzViCnmQvkz3N7qRAbtY4lyjtmnJtiMPuCV/ifefmw5cDRtANARZJvrsjO5oSWjhlQoTsAOz90hEoI+9gn+jH+LAYvuckAUrG85zdheiVBeIYFfAWqPLjLSp5md0PSlgR1eISwCjOyY+wIGx0PB1jiU+ROFTfhqk9Ur85nVp83uTShl0mxIxDJOwcYsNMQQExyC99YS/zJLBWdIU1pK4veQKgL6QuPbJLLSEclCB88BiKOpZZQNCWh7VYDGlAjO347QEVfDPl0bWFxvsQbkx7IKsjcgrC7NPUKakp6CGtZAAWhDtNAeFcNANDzx5p/B2hcGoBMIRUcFp5ksFjQjqPAGoBAhNOheChxUgDMDXkWv1xwtyL6L4I4lLcj6agFApzRIslfChT+BHqi9/DzhoAhTzjhGaoGPelUwYbe78Dm+C7DmA6BfIu/NjpbD5F/z0zCjT34ZYgZokx+Iw6UDHOYYWREKMZiFyBwGtMkeN7aGosQ6jKgKlfpPFHsx6T9GMyO9i21TacUa2fQ0U86R3Ysgp1SpLdmXpFR2DHDjzVFpSDAXx51GvmwC1g6I0D/BQsWeXfgPfAwWF1SKPznEbPcj88ka1B2UACHRDJpEYpe1k4gl+FnU1JceYIoIeRl3dZf4tVwjJDHiukovyhMUfGQJw20uiCNAaZJkexuoRSo82Z+47zoEPGlTGWWC5oGx78VJKSWBQrU1HALZSXl+Ksy8ssW4o3gkJt1QLgMFqPV5dMVoo90Z4sC4JKwEey9bHuerxivMR5IK64XpQcEhZTBqTepYx5DwMKgQyzGIM305whx9Qw+Xh5uSQ3YRC1s5LZTaUobkkbzjmrItHTysevL7krk8PCpkSerjqWzqIrGclZt03OUyQK35m8Hm00kv3jKZIQh1JRVUyVtsVJwLADRMQ0FQcM3LPtJJvImrqKyCWBU+qqZACKxXFK/5d/fQpBJhHJcDMeS9+eoJaGpcbx2baVv4w/asNPfw6+e5xUfxrCJu+hg0r9/XR4xaW2C1AOduJs0QnZdsgyZ8ySbXUIsGHKF2FlfVBPYdalh//MC8K1DXnAnL/queqDgwvb1wRS6FBO/jaGi08+sYPs9RztdV2X9S05AGIDTDnsu3pppBcdsTxo8WFHtYvmr8+4wIbWKhT7wvcEdOturx0J24c8UTh0H91gYP5Z/d1/jz9oCCAHTzcBtnxA6QYXCiFCOnnIKWLzl+9yUW2OB22o9HfjgwyZ3Jee9Rv3WQ2TzP3irTMKMude/Kox1I3nb7XrYEYMrsJoYXqfHJ1Q4GF5RiJKqTW6OMO4VHXTajtFSoi9YMniaV8i2vQZC/exncGEsJYn39xOJazD/ipPBdQA9KRkNtuMim92O2AKsdR7EjUwcK6UA9lLD7ZSRwtgHA7fZjeXIb/JmIbaASizo3ihK4Bx0Qd+sRCBITD1Lr7T+iCpWwPOrOgMdwRrxW+s/Y1f+pR2zTyjOBEnF1YzbClXV1mp2YEOjo/Um48US1mH2K1VztVgVk6RcGf8r8mv8QWkQQQo1hzUNMAcRDJzteow2puX3ZFYUVY7ZhlT+wdUCn8Bfk6PKkh1p5NlJKWDZGe3h2YvLEWR8LdlKYzYqUCFpJuKpPOOLWp3e4ujAC9gQ+WRuXcD1obtsJq7jZSJJiLpU8B5dHaMPBHITAe1KW5KltJFuhteRpYr5Tch7YBZYBoeANJuftp0ZrAuSjQ+nSZiSHC0IB+Vi7PH57Y19E79JHeHIllJsSm+BKCji+i1XoNsQbzIjJakX5SjTeEhg+xlGB4HGbYghpaggdSa0NvEzN25g5LobtR+nB6q9owYH0bk7ubk8gxoHLMerXk0PxLCGiflrlAjwJSY72AQFJaRYPecLh+PlmbGdX3/6JiW5MRCr3CnDNHQapbrLY6Z1X/Na5jFrCyBiqNkauuAAz4gb3ruy76jiD4FwgLTUvZIYwOlln6oq4l2PIEvNDn3QO+TJiDXvkYx63OQZQlLjBqsLO0fHVKyL/SYeJEbA8YdYsAZI+5SENBKqeBBNan7sxMkgrL1iXVS8mSVluEFRGbpbTZ7jk9QaLL9AK+bKzh0AISQA/kBEcl8EHOcCUx0nreYLAYjSFnUMCOUN4SJ1YxQBYjOEnQWBxiVm/FqoFOwvwFOcasoFuBO/fPVtX5SIfspbEqIgOMEEX8QOayaUQQUq1fUVTBazX3DYDFyqqYJ619BHHFtVgVap4hqjpssQYxVwik0E+APZCat6JCZQTJ7aKk/3W2VypDos4gRvWnpntxijlICm8ROgYlJp0MMB9lpllzyvBLQ18EqBVeZMhzqmGdRz2ZvMGbKGKZPvQpjDA9abYBwtzg7MwuRUDhLIIvGnYUJtOFM6W1eruiIxYEVI+ogbjWoyo0Hlwekn9xkRJPSqil3ZY0xs+M8/uFmw0oSz8g4NbPKGZonYzIOaZ5Ko2tyMnbcVvAL01njhcKg4lHoz+bWboIOo4XX019cXEbf87NbDLO3CEtpssgtOKvwSWYpVYg8R2jGmFMjtXC4DhesNgSdsyxzTQsWJa8u5k2IVh3HuqPHszlbXYcsO6TS7f0DfDBEJ/2OVoCpoFb9MvCo/TDe+L61lw62xhdQV3fx+lO7fkNsAwjV8Ipt9Pwm2810gDR31lFDiR/kskVt/KOvIc6r/uift3tbAy/Dq4zvfEhaTj51h0cLMXTt+ex2elBa+LOxsO31/wFk+ey2/+Fj98/2AsmXhvtGq31ztPTP1c4Izz99iCy/cW+DD50EzeP31oip/+QYEf3GuHkzEJqg4OmnTJK1L3OZ32q1l0Zgu93+st9Glr8wT8bTreZa3zu6S0qPYcKwPL+EVzh5i7JFRDoQpVk1Gz2WPkFsN9BSLNaugGy2nacjLcXOzalfnwvNdEgTtk4aKzc7ByudRZbZ9KO/4bO0HRFlWHCF0InriKpSN1zpLnBkOMw4uNcJW64OoGCSkLkZdgkX5AnYfdnpWJiYUwVblbi58iGWf+BsbFDYjcPaLfA6LnOYdLDkzy1i3wKLJsviTrDEWh62UsYLYlUflgQrkzwgJs7USapCcA/7Iauqnx7tfC0FloRh3ST5FHcYEwrueBSuY8njcAlgzVjKR6QSoUc8mVNgl3wdC34Y/mbYKZq6uyNxWA1ZpJ+8pYuSaBpvXtQ0YlaE4Bak1ogxzpvwChYCUSXnchVnHBcr4ng4aJ+wNRrPFY54HuJ/Ui0CTkq+y8Aunt5s7hcqzGKkwp1wZTYMuEOIJeaCmaJl4g2pwqdfX5/i4geAKh94sFU4G6g1SaHUDmWLYb8RvsTSRUD/QH2/DdxSVpdXGWpI/ZP4YOa4/ceZBGc+a817TS5ovWbzJjkO3NELbLEkHQOt1PuCv5M9BtAANNOSxN+gKomV82jm4U+Di/wqO1WCm6YWJUmU9ijTAysTJgdBAEBYGZJFux8sCAAB99TAK0MwDkIMMBhKQDYbJxWugVpkUYAY0IpynFC5ZlxSa8CYtt7CBfKkoFachhgekI88EW4n2ODxgPuH+0wXmov7LE/pw4NDxhrpqjwSbwFWBpHb+Z7BMnnDejKYpbX40oVSrQpz5IHkbPzJmcLIErQeTKSWKyelR0f3Y4p4JuXInFySh24AfIhT1YMyFnVebYY25Nzoc0pUm+aiNykLQPfpUEPuti6LixavomIBeNGCsAZG4ck8FRiiJUZBDrt5IVEL+/86GNC25N6YFWUQ2qiEOlhVZUwM6n/unx7BoZPFxsh3UhGFJ7B9dsppZ//4EKqviEAdHFewkcFjyAMD4xzrA+sUaOWNtlbzgbKelNQk8bzQZIwtuXkFi1a7dp13euEa65lQOpxGZlgX+See4wYtCUN5gnMAPa1PdB4kSwNENUgWmnuDyVGcQoH+CCSQaQBK0+ysCYxeGdmELbgzsHClv4i06Fld3F37eSrDRDmv0h3kJykBB+1FHKJZBIZfYkjxLPQqLZrcvBueyYkZ33Ij/LFoEKTG7MEpjo4FOSbdlxnKjTibdEjwk9UbeU5wQQblY2bJ7fEnFisCLLyFScw/RbKxQsr+qMWHsvsgXW6qNk0ajabm3wxspOS6JuGctbwC3mRNz1mRkyGTSNlr2CnOIfhORBxiAeGycGW2WjijcZZPtt5fs312seQwW92+GhxSf+mYmm+BhAnG7h/vrA0/BQeWQWHpPPtb8DNKk9ROIf5R6FwrdJfEGxzcoF5J9NKk3c5fD9F+mR+CWX1Hf+UeSQ+BWr2lLta15Pif4wbwXrrX+b8NU/aNX/3bPqLdS4jPMUzufi6E0cjRDnz3dzCA5v2nlyZj2BsDonTwBL/ux9ZMz17cU69P/jL+/Te4zq7h/+HHd2B82FP1hjqb+vvqrQGyrGcevyXGAy9Fz1uD/roGePqq58O8Rmf/uv4000bOoKUmO2V85V6W2x876pWd5NZ5UbIOiYmpaXY1NlcejbMlq5ZrXGe2RPxRpzjzxIt4cg3Vas6w4xRLleZ5JLWgEzI9kEowuuekaGHVvF5lcdczkrKuehSzv46SD25CpDVoNI90DhqtAU1WQl40OhZsMp8AtaV6FNY0thPjg7Hi4G5NSExmDE+ebEuinCaR2GukGljpQcCHipHYFvAUPpF5BGZkYSb64HWwbQ8VyjCATQHxsBPwNtjB5qGuS4qZFurDeBm1UtxWdZrmn6yzVsglQAkcutWHpUi7SGpGXFxD6iSv8HttdxcxIySDwJ4yG/ThTqtClKBk+VC9UBEbwIAcKJwaV3hkVnSj3CSAh6a17C87kcV+9EBiILDb8BMVhnk9+Teu79VPVoQTEqk8u77Yhw8yJT8J23W40+ZJxkXEgq6Ofo+rs9Ft6+uI9wGLsNCEzPBt4TWmo85Ym5duYv8AVqLKFHenYhAONrXH8N+o/h9RgynMXV21d+LMbH6ARTFgI+k2PsV7AbpAkLEZKmK4v6NQnQaZ6GvFHiIJpA/UUOYnyqzvHR0AI3h3XJCmzP/S3H5E8gFKOEYL7BQDEhCdFIGm/Q2JLH+jrSnbLUbfMaiCzNI6FFBuhRUPLVV3cWsT6E6evs1rhXr7QMkqxjQ8wt7J0enNOacU6+MBN9fWia8rK5zTHBF6zdqP9CYQF0ekqCCuHm5QKNIXJEwwZq7vlPm6+y4CU0xXspqUTjOeJujlY4jJK92FXm3vkG3DDDIpLZq2Gng5TdncDH66iR4ntsg/oSeBv+XfLK0VYA2B9fVg//CYsuAKG/BS4ffElz3RgfTi3qW1jWuOvjPib3OnUcaasUeuOMAdoGLPmUVLOFh2s3wf5feB4RroEIXnNIh/OOQf97xMm5UPg0LPLCBc3FYV/FhtiF8qNjCxTycpou/4vZhKSJmlU+lzUH8VHyqMSI6arkPTnDBFX/Qh3vVY1Vj+J3oV9jwBomiFM63qYZCgyg0C7VG1Cpg8ARmZKaet0k97StRh9+6ICl84XNLUI2suuBB45slCh0zbCLA4L1jZYEKBB1qPJ+KGk6u3xBrKx1n6IAXbrIO5zPFMZ83aUKKSNG4ASnQYU/OJ5VHjM6XnHHc5FGn2z6DltIaneoousJTxeUZXrHz7uLG6vr29rXnHzS1DUV2mUXo1LqWIZEkUTa5xkFgMEhVZ6sSE4oL8dKutKnxMSpO+VzACdArsNd0t6oaHzgjyYNZkNMp1WANZV6seLLcdRS4T1oURFjxrudYItTJzdyyFin9iYsDDW45csw7u2qxCY1cpf8jcLAnVzH/753/uN90XQeAQjjyBJm2PfEIIDeDLGOc9u3R/qQ4RTLxi8paKsmlQq39djw6Ks6wXDD/x6Vu+Qb/1yPLJBt/9c5zTU9v6kMV8scU6JNPBuCFy7X7XoE//GYN7m7zNYPT+CpPEbR76KTxtnfJCcz2F7y/25pMn+tZr/kOcpfPwF6jhMfj7dpNWu47/Ph5CQ6Q4fvD6zAnC0rfU/794Py9d/Bfu55f+3N/kU2T5jdE40eDD+3lpBo0fpFPxuEKVTS+spBELTIkVXeE1w+qcGN0jewbCcKuBxzacfTv6LTEci4ssYZf2yMBj/Sa6hFmjMMeyC67sOp9ZllB3YL6M5MYP0dU2VstJwzABhWXR4C8VwxcWKNXFJpHgORZCrGrkQrho6kVr6NbrA+8UCIJQk5ArYUmAbGYE48LJvgzOcoMz7G9YAUPKmp9r0QzqAbpVVKV7VnArlaMVAzcEqCVkgdzK4pA8gjnEJTIrRhHLJJdjM2SiTkOU5MZfWiVzMnW3ddCw1aVyrC6bMlxxbCIOR/+Ca9YXl3c3Nnc2t7jHlD6rMhZ+mcCRsiukpPCwQK4tapcRTzSJR+z9m9/8FiKKXcXcTPSgMd9mxeb9dAg75QGlrXWej+GAcI51L3FAaMzb2yUQV7zBqyQ8X1qiWFh8Fl/7ZGKR1zIDvQ2K0d6PRgbTAHY1EWyFRgGLoBFAEj0oL8Guxp9QkQI+5q07R5iMSaivEURpYo5J67aITvnbF0Y3wSRpTAAmgKP5EOBLshyAdHt7dIJF1S1EjRWAA1KZo0bNWqyYZ10aNTUciARuUPKZJZ1ac0YhUwWAuzJgd3UNKPRsEL9AfWR4Xi1+sAacwgMbwrKcq0nKASvQhTQIHSoBiWTN4uMyYZwFzjCTgsWM07gdNDP3eneXIwIHC2jCMwrx4SrFfVBi5Oqa8QPHaao3fQTxVqFVnWXMrqDx1XV6PLrHqxxBJF3C9OL3nCUAvuBUU+ntwKQ/h0EP6WpQ1TPS1DTNAuFUQhHGAFgBRZtdFh9v/sTjgK15u80Y7Y1buiRLyfmMoYIhdUug467O+a5yVMCC/f19Tcv5h0S+9cFi+BCLG4aK8d976C9u2PkCsABeWEjGyUJjVu4/45m2pd41bydxw4oJo5HsOEkhBE4YDBpoJ9GtimQJVpRFOhvUnpIRRSEAoDxmSTqh+iqdMkl7RxxAIUeD1LgqpKyOnCL9kkLz1hgzaJBcXRNfqijo/DxPeoLemu7ixKtyw8WKz2LsMP45sfBQeiFxIMwRqIuIu8vH6yDZewmhGLhQrwzsnoWbh+dGKS7rHwgPLDObG3rSLJ9Ep6emaatyZDPsII9rkpmnO5ZcKHkzdYT+FmIgmemRqk7L6Fh4tNJcxubWIDjdEvMuQgeoir1UxVg8n3oc9izNWqLJq45UnP/vrHRFp7iIU9/BmuMGcKKydQm7v9fTNNi3kLQeqyiP1erIZBuaj7GR1h/xQ3VN7KJJrp/kNWqoIGHNADZ130iVqN4us+hRsqQDkRhDZvDU7jv8+haa/GVkWRv3k6+cgN3NB18NUPY04Us30F3qF5Blrv3/MrKsa3Y4tSfCWjJ8haTHyKb79CHxVjgo2E9WIdni468JiPTsUp1MM6Aym0h9jz9n/Em/HlkW/TlgD18CKy+OhOGd18/DETN8sBe7uPVN97fnV+sbqevHiaFSnpHte3II1b/iK9rugn/mpxDYlfU/bPZ0XOVWP/8qEri7h2et85/6xXCQDOdZ//t/MPUmYPTkg7s/BB7nCe1Y8ypIl5mZYc+rPcyVQq+fWRKQMbjhuOkKcnO9AX6JQaOEkHmgD8kpli1wWSE/1DivORY0KwsT9l2UOdbcrFb02Myyi0bybg0YUk1EPzlhs/Dy0ayKKYFNzjK1v0wn5J9UumANogh4SkpY5cx06RyfuaIJHCEH3YpIqw05N5odATHYjFmX5bHIfk2qf5KTWNyveWoTU0QgqWhJFMnqEpjsQEgqzuOW1JtaPa8VOuM2U2eEhCF2hdqVbUc5DEu8LBNvjT+RIM26FrZxkm8tBAeZsVzkapKp5UsArzQ7yzF2QUB260Trca0ONFX7TKamrSoBJXp8Fn9k9Yuvt7dAlmWQxM2vb25qK02Krl8qWc3uFM/iDn2DwfjX01M1kpEy1OoCgIsTieEn8l1Wl9YkgkWTMAe64/iwqXIJzjAJF0MTq7AZO2P/3Nre1jY/lqVuJCBCmJJMHKUFNNEjxnuLdg0SvntyTUytReDHnmcgfkQWrVWaNJo+PqJbfWi2csBi4q96MhP3BFtOq+XCeNXqS/ofzZLWAz/Kf3VTT8IAxxZ6TqYNvg3nKZ134K5SQpAiKPE8hyynu40b6pxFW5GUilUhncyosDyMSGWeBAVbULlFjC1NPpAb98pAOWK1G1tbJoOf44OjGz8nGsL3ZMRTdjyMoD3Ipg5sT1rSHbH7yzuQpcgI1QHDAyqXIwigQuVCjAVoBzAut5cAwKKqxMsL/kXBEObJ2SnM3aVaQEg1a8xo+NqSOuI8xUyR8b1q1aLlmcK8VtEB8TqaafpRu25rGEeB4mIXwtIUIlqShrLwVQ5s0SfMMNWpE4JlD6H5QxUIuLLaneb8OrYpQ6qlotGJiA0AjsaLTRB2GNCbFrxJrpUVHa224gx1+FHuiDJd84sIUTgjAngYm1LjG+sASsA9b+V4wewFk4EOSZYH6NHL3Fgy6NGSUo3QHHhUPJpfzknseXJDVRm+HPRGxznBs9xpyJtsJNYlib3Mk9I7GYeRfaR/tRbihi3LmWWeEcgNcIqrpCVOjMBiXcKs2BSryOyyCbGoSlTYrYnBZQnF+Qh6c3tjC6azmAoaqk7Xso7wuxCKaGEZACT0gP5BluTIe75A46t3gvGDOGpDiNKbvKxOm7CGnFP4J6uy9KEelYqXeS5PyxzJLI6KwHS5SUJjBWQ7KJ+lFJPJVrxdu3vOSJRWV2GvEpfbi+l6eF+FB5RTImol0V4nDqvmoskujGyMSNdT7oc1JRSptXl0mRBQur54bAuOpxssrZ4sPRZ9ukXjNjkG+XFeaC1ZXTWowSOybCCo37wmtr3BP17cDrPB9VzcS8iykNMzZDn8uCdotD6o+7ghsgyQaDc83nmf3lj+PXmRp9B2vFM/xdUTe33DdXI9/r7+81w8+Q+v8UuQZHj3wTV9WxWwDE3a85YdKso0qpb9Vg9OXDjv+8e38vwFT9uwe//web9x2clBNAmMXriNF88k495++o6JRxtykPWIGZPDUpPD9/8azvKX+uzX/n2iFQat9p9ClsHX7Z2tZ9p9GBUikHODK93RwYELLuGzFFbJHumhnwOz6dWjKZzPCOJaV81tW2hqWVj0MUjIDdAo5XbMoZWhGoqKeD2cPXAXesuR1JUx7ZhVRiG56ZYwhaDD5HSXbBwQH9qumEXSXazwSzYyix5lEsAWrPtszII/1Zvt09nq8gHijM3dLVX/inqmkP+YTRxYBD3AnUMgcYXQBxb8dX03t139EC2DQo5Rb8qme6iCMDdOoGy8oNl9zUKwaoWJPilBIZIGGvIy90BxtqEr97VULYdftLxNcFAd8TmwcwlmJzdmi2XrZcNh3+Ue0JixyAapGK3jNWWux94Hf4NTOvlWPL7kwdTUzus37Jp6kUQJQI/wESBkPkWS6fhon6sZoGnIEmVmdkTnP3vCMma+i0syFvrXINpjSMj+EnvkEYBQcEmwdgQo2casW5dNmrGRyGNUtiSwx65PjT8M4rW6fiALOyJ7P9QIoERKDOXZEobhVn5i9wWbHp2cHJ6eVJOyY9Em4MqtzS2JFlCjmMTEcB5EzgZFAY5LoMrFJY4rWvndXIN7iKgWBIezjLsqdyRjisKspEsgAHOq2OxFDkDGecvxUdAyJoiEj7ltesw8bmOjmJWSVwRpvYQsQccWzBBw09JkXKKqmXri1r5GRrOaCjlmw18zlO9gs2Q60YkEcvmrCPbRXHvamREifY4K80YPlxreMYtV+GfD0jg4N52d6R0jm65xTDSrpnpkLGJmqM813yIb9augjaRzgBEt9SR4YlLwdHjocC4qZ6WU3/RcpN0BUNl0kia202nIYx6ASbf5SgEhIZjfl+TuiKUByta6kXoioG6BSbWOAx9aWWUUigT/MRZwBMN8dX4BUpMYdwUQDDQnghGjMce20CcnUhwzyfLjEMBwMsd7fg4YzUIgcMTdDHspbWDn6GvUGuB7rEexl1f9ubzEUkPizt7BoTEQyFeWmkVPenQ4uAnPBD6IZwcs0nQZzExPUwfTPnRRvpKXXOqR2Ezo7UDL84BmL+kViqjBTH+mFXNf8ptmcTUTV+UEGe4yFB1v5Ge1K6wPEYHE4tfxxwuVGIbf1biRqMiDfpN820qERNBbEwnBldbql9ps5cgPtjRswgpQ9vueFAIk6P1kLnrXdJNKElLmgeOzc6zSgGDZ/XhG6qno44t09RuGSk+IyQdhHAIfORJvbDB+OF9pg6A/kRSwfmSCPW8gMyhRFhW/QuT4gJiHVA/ObXCTLHQAfmdTa9VIrHM2c4AhSkgZVXnuDAa4Yj6C5Y2TtvQtHwrv8N/+a4uGj+OG0Sj2aeCNLmv7tV5FQW2e1Np3yLT2+uDBesvEXv4MWT4BQ77+GxC2UOLgat0dlUKy0FV5PFo+3GMpv2/4bGAP+PR+hiCpo8Rywf47As3uIZWKuaiXVDNeiUUadULNhn8DDfsvF8SmC+0FogOd3PAirkzds3ZdUBBz7AcjN5dqRN13a2pe1rVAmqIapP23u9Xquadh4LrVlN+uUjf5Z8feFYx9DqMmnnHwZ3Kuy9ezwd7+s3M79dWztxP3Uo/cjcJBxnbRc/Vdvdr9T3eh9EKJacsXtOS4joJquzxV3VXEc4PhXfRlu83Bg+QNv/A1vLMndzl+5+AqgbzdeeBZCw1Gcn9m6BuzetzYGfcVy16+/VkjOYzKII3IJvj49eNPHw72D+IaaAytwhWaUDw8ImFjfdbcZGXVUAju4rXIRicebY/icaMdUdsop9M+Wi0YXE1sDgkhK1rnnzpxBERGOmSsuezTXD1lnmZYZbhfHXMSxEl83ALB3BKLaFbjxSSzWJma7TAKpyv4FY/LCf2wRbhes3rCGkGeIPDERxpSw6ok+ipza/FEFEsi2rMKtoEsE8DZ+vgI4u+0kYEhLUtC7Wg8p28Ik9hGVLqvezY4lf/LiDGQK7I0UpaIfHkii3IgYGRBJalIIZfLsRi3G33KoLE2sBy7w0Eh5IuXGYOCZgNdpcAP/0dD4QyD5SZBXO5foghwfH9PdQf2c3CYKlLNJW0cLgizCw9xfH5+RL7mA1kIMYgyIaqtRd6hcnKqjGwKvFJgPXclLIAzM+B1dU2hXQpbox9UH4aWURyhpyZ43zu2J6vLEg5EiGaONhBw3fgXDQ74iAMwIImNzTxlgcIUuQBm7t/SelNEMAtBmqVBSgHJKSqAbWGGLq+kNdhlk9ttgRY2UW6SJHEKqzCGCO+pcyBxXgdvRag8u7AENG+GP6ML1ss1WG9Q8leQipoePs1rUoIDIueKF/MeELl6VhKN5Y4BwXdKOIkmVwH381OfLtn03LaVNx9xfLzUmptC0gCRxZXLMyo9zrN6HxwfmMwlEECppsZkdX2VXZuVHUWyST+M4dR6oZoy45bSO6StOOa5seQh6Z/FEPVQIY9II6QwT+h8d3dDk0xo+B4F0y5rks0MGCswxQGUEUJpdAYsRt90Pocf4JpHMuyBxKNAIrOPaXwnoNMeEG+qPzZMSDMPTk85r/BbJgVFk4EgcHgck66BnFY51xuUY8nuzg4DnaZjBSjnskwIhyIHP4YFxVQ9cREHx+goGIKP46kLKGvIanknRCA6fMHgoi5VShkNDYjEUxZa0xSaYhGgQclwOjw71QJRa5sVHpOhkdKa+tvQ6VVd0NXMDHHJMTQnHkcFRiJD49cMFA3OGGu4epmswtVT8FCpQ5JcnJPQtVwwOfJSeim7FUwXwUsGLR2gV5RUJA67nAizVuSQxqHZ5C0tLkxV9ME1vUILkTR2y3rFrh6KlyWDnmCprpKdjEs+RTshXmRWeO47R0Kl21aKQo9h2SpOYCxrADXmCeCSxuSFnE61UYtduYlKLvx+8wjSB+pPCDFJvTOjGToEhfTuUIYqYRA/Jo/B8ggsdGQykX5ucqR7CBNat7gHpL0ElOZ5AHYKOt6EJZxAmPVXetHzStXpHPgR3ydYn/qdPHjLc3XJiuUTsiWLrBLZ73WWBR2zy75M7yXRdsCdjQFH7rH7+hYQGb7mxRcPIczwIvm5XX/y9+2O674r9bIHqA1/TGKFf3yTz/BTpRbXl/9bpHn7x+DVhUdFNS+BsCcgu973/JXDx8/1qp5FAyaJ+CTLNL8peNU6rP9h8vH9a6LwCXGUMqtg8EQqfV2n102KVvIZ7YNrSDz/eul3ue1v20O22xs/e0Z2d+kaeO3ryVnipc//xlllsnnHN//yU7QR/8L1efwXfjv5q19+xZOOHgyFf3A/gw95+gntXUFAwb7Odn5mVlOw7WTv8AQGgALTEF3QbzhQKk7yqw4NMHxJEB5dxfGEpYelthiyoCJdgXS9raTClEl0ZVGOZtaLC3ZixI6oqrohphTmpLpDLmMt1sBZc7RVPmW3820EgtmcIIF4Hfu3mjxhqfGsRJeM4LOYM/78dVgK/psKrMF4j4jGKM66yr1ZWy+LYElFaQj9aFZWhRGk+5gIL0XqSqqdZyoGYTgCRYe0b5HdQuCojVyC+KaFysooRddr0z0+TjqZ8bay4nR1lxptagvyaA6Chj8WoXPXiRePyQeVFJ8sS9NstdTWMjN+HVaKY3tQj2fR5wf+gEJAIgzwkaWVV8JZ0l+Z6kJhNrXktD4Sx9w/O7269+ecn2JolTXAe0MeSpgv5Zh9FsJbZDXBsy5o2sxOyTbKVgdNyMN6K9eGldnsiIUnnK5boZyu/lB4COgb6u5inidJOQoV4hbo4YM8aNpWs6SMIlAF44BmBADK6wQN01lY6nMmASOyuVr+WE9No8Z8lvwuP9MWSh7xxgI9Wb1QyDALRLuyr5Np63kjNYFgTK0pb7ElRxzdDQ14lARzuWSyv6UhrT0uejMgrmqDxqe+OW/UJ6h4hwAd+phHIBbJncffVI8VmguwhWch2KUm3sr6Gs97dHoEWpVqQi6s+REoWQEDTocoKGk0NbtU/kQ2l1qg+4cIYs90fPQcJUYEaDJ48L+EnWVUO8aihKzVL+cca+qwu/MgADt83WlbehaIz0uUYcDksdNHumkm+dJSuTSYGp+RydTml0TUTRMmOz+ZyGzwknIyVXoWiHJMGQPYUbbKaCoGsNiAmsgSmtNSAlHg2dsoQ/KFmyStz1MDZ7W7D3tqjjYqTBLLPG1e8gxknpkwaxdTQhB/eJqSCUjlAlwbSOiSdmVF4OynOPb8ghlKdyC6YFBF+MEDQCuOyI5nODL6uBlXgxkJQh5K2bSGoBpVcg80FCccPY6sMSPTSsPW9sbIlHXDm9Zgn66lplKdnwaeKuqxgrkqW48TLQKTbvCUGVI28mJhWW2cURo4fsIvm3tfxxUGf78LM+ulbvlNbETFZXH50fQNQIauN6CTa9RC6jkzpcYt657QATfPIPTmIaNZ2BOLZ6u2e7I2ch2uSm/SrQw47yGrpEtwCjtpxeZMcQGJ30IraF5LHI3JOmABLJZHrXVVA/NIenOmxJQaVpaF0noq1pTgZCTUgVnmNRW83Ecie489nJuAUXqTmVxGgiWQ3Fw/QZbeYyMCn+2rE7t9t0c22Pf/A2Q5gCgTkGuMVn7pJl944heRpYye+Gv4+jROodlnUGz862+84CV80w9ZCYkBxHQnmfynvxnglMFY7+i93Gi9pgGSwU0OkWXPUBZ5k+nWrv3kIQbP2hLr2ucO4eHgPQG3LzTO+CWSiR2/N7hIgHDH8hb4rMafRH5Pb6/1TQ5Jz3tkiN0mm+7lHnw2MuoX/18hy9xkkZdiMpoornVzMF0s2YAGmjIUIXKi2HbkQMI+zkZIRT2WOagKBeMmHnpez6rhVqdAMEdqCCGDvIb6Hlz74t0HdAIisNnz4TFxdH0UdHK27oxacsLyIMbOKv7QCtgMgGQ1EgJTbBR52SxRG+V1qT+uzTE7BDzUstY5uj3LaZlULn0mlyOdo0gxZQ/1tgx81BDE3EwXx3B7V0dHR5bX89hNnO6CzUAzYJkw8YSNwsoOhVACfGNwMkmGIuMJrBQpWXEVATQGNzWy7DjsxfTU1d21yeOY78RanNsT/pKrwOYX/oQn4/FpmWpwFnqjZkSSoz2QrwWD6uBCzGsGJIHY0Liq/JJUiwEqA08RJLTTrLcBrULlnn0yuc0AyPpd3GDjruXh9Wfy384iXhJDYwlFHQDM1ylNm08B9wzLyFNb9A/T+Dgv8l9CYWIGInf4n6ceDJiJ/C8QNynk52Sb6uoyB8KgPSkGiHLQ0cNOHJ95CkuimzRjwEnrl2UMZ+YgTw2fZQfk5SmNKXogTE8zQsaAgnED1eww9LAZrDnB23rqAtWNuSNaGVxYnXGnVHHv5Bg13wKdtrDEa46ODitqTMtrDwR8XBL98KYURpnT1B5jaWzJCV7PzjALjimplLQePhDYRAiSZDUCizrbA0YXZr8eHXL7EY8ZL1CrVzM/vtkE/UGzIFfllXwl212JKhiIjA3MKSm9E36KD6bBeXLwgGcQ87542JSOIyHGGieLGxtQtlMMYNqHD0kJZMxrnJnMQSV7xKBjUlSpVHZx9LLMDsv2OP6JIV8QD9B+ISS6pzvOSNUdUUbTjHQBB5hgdl2KmGGME15Tzos8qXX/UHzqF6ZMgtFpMrKVJMU3K8urHkXwNaOUDhM31RaWV6lNqrIlzCWhKx3CCcHTsya1cJ8idmaYmR58Fp/ItKb1XG3I/qbcPYOQpoEQXcAvk39zKCUooAiXB6cD0YcD8sKbj0xbX3E1iLsni1Lqjpp9IkFa4ZxSBAoflVBrCsG0clDBYDvZKrzJQUEnTAenC9cjyJVhjJFCTFVFfqwnWlugCPLEC7QSfJf3VoWVa4AxYlnl6EHnEJR9uEVTAFUj6ADPzAIwctTigMEA5g4ZMDxUVh50DiPMxZggZlhqKmTeD6MElEbX679r3oyG9kql1RqbfRNjBtdTbruU8QXyXNKTh2Q2UhlSZhJxs1oOET2wRJaUOdM8clAPh/R17JWUbUhYsBTTvcU7xIyddtWgPn60lobE8SqB/UQc5TWNViVx6v8B91pMW5+nuRMAAAAASUVORK5CYII=" id="Picture 2" /></p> <p>Kas gali kelias dienas nesimaudyti?</p> <p>Kuo storesni plaukai ir kuo mažiau riebalų, tuo mažiau reikia plauti šampūnu.</p> <p>"Kai kurie žmonės, kurių plaukai sausi arba garbanoti, gali be problemų plauti daug rečiau", - sako Goh.</p> <p><br />  </p> <h3>Kiek turėtumėte plauti?</h3> <p>Vidutiniam žmogui paprastai pakanka plaukus plauti kas antrą dieną arba kas 2-3 dienas be plovimo.</p> <p>"Bendros rekomendacijos nėra. Jei plaukai akivaizdžiai riebaluojasi, galvos oda niežti arba dėl nešvarumų pleiskanoja", tai yra požymiai, kad laikas plauti šampūnu, sako Goh.</p> <p><br />  </p> <h3>Kiek laiko yra per ilgai?</h3> <p>Jei jūsų plaukai suformuoti, galite išsisukti ir ilgiau neplaudami.</p> <p>"Jei plaukus pučiate arba naudojate šildomus plaukų formavimo įrankius, svarbiausia, ką sakau žmonėms, tai įsitikinti, kad plaukai yra labai švarūs", - sako Webb. "Plaukai ilgiau išsilaikys, geriau atrodys ir apskritai reikės rečiau naudoti šias šukuosenas."</p> <p>Lambas sutinka, kad yra daugybė variantų, todėl turėtumėte pagalvoti apie bendrą stiliaus parengiamąjį darbą.</p> <p>"Kai kurie iš jų priklauso nuo kultūros, natūralios plaukų tekstūros ir storio, kiek prakaituojate ir sportuojate, ir nuo to, kaip šukuojate plaukus", - sako ji. "Jei šukuosena formuojama su keratino procedūra arba ją pučiate, gali būti, kad jums nereikės arba nenorėsite plauti dažniau nei kartą per savaitę ir labiau apkrausite plaukus."</p> <p>Vadovaukitės savo nuojauta ir pageidavimais, su viena išlyga. "Nepaisant to, kaip jaučiasi jūsų plaukai, niekada neplaukite ilgiau nei 14 dienų", - sako Lambas, kuris nepritaria judėjimui "nevalyti plaukų".</p> <p>Goh sako, kad kai kurie jos pacientai plaukus plauna tik kartą per savaitę. Ji sako, kad jei jie neturi galvos odos problemų, tai atrodo gerai. Ji nepataria jiems plauti dažniau.</p> <h3><br /> Kaip pailginti plaukų plovimo intervalus?</h3> <p>Pastaraisiais metais atsirado vis daugiau produktų, kuriais galima prailginti laiką tarp plovimų. Ir žmonės sugalvoja įvairių metodų, kaip išlaikyti gerą plaukų išvaizdą.</p> <p>Pudros iš tikrųjų sugeria riebalus, todėl jie ne taip smarkiai susigeria į galvos odą", - sako Lambas.</p> <p>"Jei vis tiek reikia stilizuoti, gali padėti kondicionieriai, kurie palieka plaukus. Taip pat galite dažniau drėkinti plaukus ir dažniau juos kondicionuoti", - sako Lamb. Kartais tai vadinama "co-poo", kai kondicionierius naudojamas kartu su šampūnu.</p> <p>Dažniausiai tai šiek tiek priklauso nuo asmeninių pageidavimų, kiek švarios turi būti jų sruogos.</p> <p>"Kiekvienas žmogus turi skirtingą ribą, kiek riebūs ar tekstūruoti plaukai turi būti", - sako Webb. "Aš sakau žmonėms: "Prakaitas yra kaip druska, tiesa? Jūs gaunate tekstūrą, kurios dalis yra visiškai natūrali ir galite su ja išsisukti, bet tai taip pat yra sauso šampūno grožis. Jis atgaivina ir suteikia apimties ties šaknimis."</p> <p>Sausą šampūną taip pat galite naudoti kaip tam tikrą prevencinį veiksmą. "Aš liepiu savo stilistams jį naudoti ant visiškai šviežiai iššukuotų plaukų, kad jie pakeltų plaukus", - sako ji. "Taip pat galite purkšti prieš eidami miegoti - per naktį jis sugers dalį riebalų pertekliaus. Tai tarsi proaktyvi priemonė, padedanti išsaugoti jūsų stilių."</p> <p> </p> <h3>Taigi kaip žinoti, kada laikas naudoti šampūną?</h3> <p>"Jei tai penkta diena ir jūsų stilius žlunga, plaukite, - sako Webb. "Priešingu atveju padarykite ką nors smagaus, kad jį pakeistumėte. Perskirkite plaukus kitoje vietoje, supinkite juos į šoninę pynę, suriškite į kuodą. Naudokite sausą šampūną. Jei galite užmaskuoti, puiku, dažnai daugiausiai komplimentų sulaukiate, kai padarote ką nors kitokio."</p> <p> </p> <h3>Tendencija ir stigma</h3> <p>Pastaraisiais metais tapo madinga leisti plaukams ilgiau išsilaikyti be šampūno, vis daugiau žmonių plaukus plauna savaitę ar ilgiau. "Daugelis mano pacientų nerimauja, kad plaukus plauna per dažnai, tačiau iš tikrųjų jiems reikia plauti dažniau!" Goh sako.</p> <p>Tačiau ilgesnis laikas gali būti visiškai priimtinas. Caroline Lynch, IT konsultantė iš Mičigano, jaučiasi taip, tarsi daugumą dienų galėtų atidėti šampūno buteliuką. "Kadangi turiu storus ir garbanotus plaukus ir daugiau plaukų nei dauguma žmonių, prieš kelerius metus pradėjau rečiau naudoti šampūną, - sako ji. "Tiesiog vis atidėdavau datą, nes mačiau, kad galiu."</p> <p>Ji šampūną naudoja maždaug kartą per savaitę. "Retesnis plovimas šampūnu pagerino mano plaukų kokybę, nes šampūnu, o paskui ir plaukų formavimo priemonėmis, pavyzdžiui, džiovintuvais, tiesintuvais ir suktukais, jų nelaužau ir nedžiovinu", - sako ji. "Taip pat sutaupau pinigų, nes galiu pirkti geresnės kokybės šampūną ir kondicionierių, nes juos naudoju rečiau."</p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/plaukai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/plaukai.jpg?itok=juUJi7ma" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-daznai-tureciau-plauti-plaukus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2654&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WiSNjdiXQt_jp7ELoQg4Dkthw2p0qcK_w3mZGm5KJXI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-190145" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624031954"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GERIAUSIA</span> - 2021-06-18 - 18:59</p> </li> <a href="/comment/190145#comment-190145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/190145#comment-190145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I METUS PORA KARTU</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I METUS PORA KARTU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=190145" token="m9I2-liJqIVOKzJvGpycnhCyWPXqdUKtukFqht-xNdU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Jun 2021 10:08:46 +0000 vyrredaktorius 2654 at https://www.alytausnaujienos.lt