Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Po­li­kli­ni­ko­je – vėl Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka, ko­vi­das – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-kli-ni-ko-je-vel-kars-cia-vi-mo-kli-ni-ka-ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/20201008_160437%20%282%29.jpg?itok=ict17LlN" width="344" height="287" alt="Alytaus poliklinika" title="„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­du ser­gan­čių pa­cien­tų, to­dėl siek­da­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go­ti ki­tus įstai­go­je be­si­lan­kan­čius as­me­nis, nuo spa­lio 27-osios po­li­kli­ni­kos at­ski­ro­se pa­tal­po­se vėl ati­da­ro­me Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką“, – sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pa­dau­gė­jo karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­di­nių pa­cien­tų</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­du ser­gan­čių pa­cien­tų, to­dėl siek­da­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go­ti ki­tus įstai­go­je be­si­lan­kan­čius as­me­nis, nuo spa­lio 27-osios po­li­kli­ni­kos at­ski­ro­se pa­tal­po­se vėl ati­da­ro­me Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką. Ji bu­vo už­da­ry­ta va­sa­rą, kai į mus be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių pa­cien­tų bu­vo su­ma­žė­ję, Lie­tu­vo­je kaip ir Aly­tu­je tuomet ma­žiau fik­suo­ta CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų“, – sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Po­li­kli­ni­ko­je kaip ir anks­čiau dirbs po­li­kli­ni­kos me­di­kai, taip pat bus pra­šo­ma Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­gal­bos.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, karš­čiuo­jan­tys, ko­vi­du ser­gan­tys as­me­nys pir­miau­sia tu­rės kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus, o šie duos siun­ti­mus į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, į ją teks at­vyk­ti nu­sta­ty­tu kon­kre­čiu lai­ku.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ke­tu­rios kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios ry­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nėje ne­li­ko nė vie­nos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­je ne­bū­tų fik­suo­tas ko­vi­das. Taip bu­vo at­si­ti­kę rug­sė­jo vi­du­ry­je ir spa­lio pra­džio­je. O iš vi­so mies­te yra 16 ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, spa­lio 25-osios ry­tą iš 300 kla­sių ko­vi­das pa­lie­tęs 131, per nuo­to­lį ug­do­mas 361 CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­tis mo­ki­nys. Dėl šios prie­žas­ties ke­tu­rios vi­sos kla­sės mo­ko­mos nuo­to­li­niu bū­du: dvi – Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, po vie­ną – „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">13-oje mies­to lop­še­lių-dar­že­lių yra 148 gru­pės. Spa­lio 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas yra pa­lie­tęs 24, jo­se in­fek­ci­ja ser­ga 33 ug­dy­ti­niai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Šiuo me­tu ko­vi­du už­si­krė­tę 30 ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ir 5 iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Pa­dė­tis mo­kyk­lo­se dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos įtemp­­ta, bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad tra­giš­ka. O situacija lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se pa­gal Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je di­dė­jan­tį ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su da­bar pa­kan­ka­mai ne­pras­ta“, – sa­kė V.Va­lū­nas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, spa­lio 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­gan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų nė­ra, šia in­fek­ci­ja už­si­krė­tę 19 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių, ku­rių dau­giau­sia iš­lie­ka Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­se. Ra­jo­no mo­kyk­lo­se – 5 ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tys dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ser­ga 693 aly­tiš­kiai ir 226 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 693 aly­tiš­kiai ir 226 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ly­giai prieš sa­vai­tę ser­gan­čių­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 579 ir 158.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien in­fek­ci­ja fik­suo­ja­ma 66 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 22 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. Spa­lio 24-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai diag­no­zuo­tas 33 mies­to ir 6 ra­jo­no gy­ven­to­jams.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tų CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 693, Aly­taus ra­jo­nui – 1 tūkst. 22, ša­lies vi­dur­kis – 1 tūkst. 314.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, Aly­tu­je – 105, Aly­taus ra­jo­ne – 62. Pa­vyz­džiui, spa­lio 13-ąją mi­ru­sių­jų su mi­nė­ta prie­žas­ti­mi mies­te bu­vo 96, ra­jo­ne – 50.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios ry­tą iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos 65, dar 4 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. „Li­go­ni­nė­je gy­do­mi 26 as­me­nys, pa­skie­py­ti vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma, iš jų vie­nas, ga­vęs su­stip­ri­na­mą­ją do­zę. Re­a­ni­ma­ci­jo­je – vi­si ne­skie­py­ti“, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20201008_160437%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20201008_160437%20%282%29_0.jpg?itok=R5pLgGlx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_0633%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_0633%20%282%29.JPG?itok=_9J8vcRU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-kli-ni-ko-je-vel-kars-cia-vi-mo-kli-ni-ka-ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3015&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0V7dIFmHA5_vreCYGjA6GpOaFc9Gde8XiryCjOZ_A4s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Oct 2021 06:25:18 +0000 vyrredaktorius 3015 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ati­da­ry­ta ana­lo­gų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­ti Vai­kų mul­ti­sen­so­ri­nė kli­ni­ka https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ati-da-ry-ta-ana-lo-gu-lie-tu-vo-je-ne-tu-rin-ti-vai-ku-mul-ti-sen-so-ri-ne-kli-ni-ka <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_1129.jpg?itok=SnUV7KnX" width="344" height="287" alt="Daugų gatvėje 5A numeriu pažymėtame pastate įsikūrusi Vaikų multisensorinė klinika teiks psichosocialines reabilitacijos paslaugas. Zitos Stankevičienės nuotr." title="Daugų gatvėje 5A numeriu pažymėtame pastate įsikūrusi Vaikų multisensorinė klinika teiks psichosocialines reabilitacijos paslaugas. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>LIONS mo­te­rų klu­bo pre­zi­den­tė Si­gi­ta Sta­siu­ky­nie­nė sa­ko, kad idė­ja įkur­ti Aly­tu­je mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką bu­vo gy­va se­niai, tie­siog rei­kė­jo lai­ko, kol ji bus įgy­ven­din­ta. „Pa­ti esu sa­va­no­riš­kai dir­bu­si San­ta­ros kli­ni­ko­se, ma­čiau, koks po­rei­kis yra vai­kų re­a­bi­li­ta­ci­jai, ku­rios lauk­ti ei­lė­se ten­ka mė­ne­siais. Tė­vai ren­ka lė­šas, no­rė­da­mi iš­vež­ti vai­kus į re­a­bi­li­ta­ci­ją už­sie­ny­je, o mes ją da­bar tu­ri­me ir Lie­tu­vo­je. Kli­ni­ka įkur­ta Aly­tu­je, nes šia­me mies­te įsi­kū­ręs ir LIONS mo­te­rų klu­bas. Min­tis bu­vo ta, kad ir re­gio­nas ga­li pri­trauk­ti žmo­nes iš di­džių­jų mies­tų to­kio ly­gio pa­slau­goms. Pu­sę rei­ka­lin­gų lė­šų ga­vo­me iš fon­do, ki­tą pu­sę įsi­pa­rei­go­jo­me su­rink­ti pa­čios. Su­ren­gė­me kon­cer­tą, pla­ti­no­me bi­lie­tus, ieš­ko­jo­me rė­mė­jų. Krei­pė­mės į sa­vi­val­dy­bę, ku­ri pa­rė­mė su­ma­ny­mą, Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS vy­rų klu­bas, ge­ros va­lios aly­tiš­kiai pri­si­dė­jo prie jo įgy­ven­di­ni­mo“, – sa­ko S.Sta­siu­ky­nie­nė.</p> <p>„Kai tu­ri sva­jo­nę ar tiks­lą, jo sie­ki, o kai tu­ri di­de­lį tiks­lą, dir­bi la­bai daug, bet jį taip pat pa­sie­ki. Šian­dien mū­sų bu­vi­mas čia dar kar­tą įro­do, kad vi­sos sva­jo­nės ga­li iš­si­pil­dy­ti ir vi­si tiks­lai ga­li bū­ti pa­siek­ti. Džiu­gu šian­dien šia­me ren­gi­ny­je ma­ty­ti tiek daug gra­žių, jau­nų, veik­lių mo­te­rų, ant ku­rių stip­rių ir kar­tu glež­nų pe­čių šis pro­jek­tas ir bu­vo įgy­ven­din­tas“, – dė­ko­da­ma už ben­drą in­dė­lį ir svei­kin­da­ma kli­ni­kos ko­lek­ty­vą ati­da­ry­mo pro­ga sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Du­ris at­vė­ru­sia kli­ni­ka džiau­gė­si ir Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis. Jis už pa­ra­mą mul­ti­sen­so­ri­niams kam­ba­riams įreng­ti LIONS klu­bo mo­te­rims įtei­kė pa­dė­kos raš­tą. Už in­dė­lį įren­giant mul­ti­sen­so­ri­nius kam­ba­rius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei skir­ta pa­dė­ka įteik­ta me­ro pa­va­duo­to­jai J.Šu­ke­vi­čie­nei.</p> <p>Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius vi­lia­si, kad ži­nia apie Aly­tu­je ati­da­ry­tą Vai­kų mul­ti­sen­so­ri­nę kli­ni­ką grei­tai pa­sklis po Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ną ir įstai­ga su­lauks dau­gy­bės lan­ky­to­jų. Dau­gų gat­vė­je 5A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te įsi­kū­ru­si Vai­kų mul­ti­sen­so­ri­nė kli­ni­ka teiks psi­cho­so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas. Jas gau­ti bus ga­li­ma su šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mu, pa­slau­gas ap­mo­kės Li­go­nių ka­sos. Se­an­so truk­mė yra pus­va­lan­dis, cen­tras vai­kus pri­ima 15–19 va­lan­do­mis. Mul­ti­sen­so­ri­nė­je kli­ni­ko­je vai­kai gaus pa­slau­gas įver­ti­nus jų būk­lę bei su­da­rius in­di­vi­du­a­lų gy­dy­mo pla­ną. Pa­slau­gos ga­lės bū­ti tei­kia­mos da­ly­vau­jant tė­vams, pa­gal po­rei­kį ir in­di­ka­ci­jas – ke­lių vai­kų gru­pei.</p> <p>„Kai pra­si­dė­jo kal­ba apie mul­ti­sen­so­ri­nės įran­gos kam­ba­rius, ne­ti­kė­jo­me, kad tai ga­li virs­ti re­a­ly­be. Tai, kad pa­vy­ko kli­ni­ką įreng­ti, yra la­bai svar­bi ir di­de­lė do­va­na mies­tui. Po­rei­kis yra di­džiu­lis, vai­kų su su­tri­ku­siu vys­ty­mu­si dau­gė­ja ne me­tais, bet mė­ne­siais, gal­būt ir dėl to, kad to­bu­lė­ja diag­nos­ti­ka. Vien Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ro są­ra­šuo­se yra per šim­tą iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų su au­tiz­mo spek­tro, miš­riais rai­dos ir emo­ci­niais su­tri­ki­mais“, – sa­ko vai­kų ir pa­aug­lių gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vi­da Niem­cie­nė.</p> <p>M.Ja­sai­tis pa­brė­žia, kad Aly­tu­je įkur­ta mul­ti­sen­so­ri­nė kli­ni­ka iš­si­ski­ria įran­gos gau­sa – to­kios pil­nos kom­plek­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je ne­tu­ri nė vie­na gy­dy­mo įstai­ga. Pra­dė­jus veik­ti Vai­kų mul­ti­sen­so­ri­nei kli­ni­kai, anot Aly­taus po­li­kli­ni­kos va­do­vo M.Ja­sai­čio, įstai­ga pa­pil­do­mų rū­pes­čių ne­tu­rė­jo – pri­rei­kė vos ke­le­to trūks­ta­mų spe­cia­lis­tų, ku­riuos su­ras­ti ne­bu­vo sun­ku. Mul­ti­sen­so­ri­nė­je kli­ni­ko­je įkur­ti ke­tu­ri kam­ba­riai – minkš­tas žai­di­mų, tam­su­sis ul­tra­vio­le­to, žai­di­mų ir edu­ka­ci­nis. Juo­se su­kur­ta ap­lin­ka sti­mu­liuo­ja jaus­mus ir emo­ci­jas, ge­ri­na su­vo­ki­mą bei dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ją, at­min­tį, pa­ži­ni­mą bei la­vi­na kal­bą. Taip pat ma­ži­na ag­re­si­ją ir bai­mes, iš­si­blaš­ky­mą, ge­ri­na psi­cho­so­cia­li­nę adap­ta­ci­ją. Kiek­vie­no iš šių kam­ba­rių funk­ci­ja yra skir­tin­ga, cen­tro spe­cia­lis­tai taip pat ga­lės mo­di­fi­kuo­ti me­to­di­kas ir pri­tai­ky­ti jas prie sa­vo ma­žų­jų pa­cien­tų po­rei­kių. Vie­na­me iš kam­ba­rių bus tai­ko­mos at­si­pa­lai­da­vi­mo, nu­si­ra­mi­ni­mo, su­si­tai­ky­mo tech­ni­kos, ypač svar­bios hi­pe­rak­ty­viems vai­kams. Ki­ta­me mul­ti­sen­so­ri­nia­me kam­ba­ry­je per vaiz­dą, gar­są, ly­tė­ji­mą bus sti­mu­liuo­ja­mi su­tri­kę vai­kų po­jū­čiai, kas ypač svar­bu tu­rin­tiems au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų.</p> <p>Kli­ni­kos pa­slau­go­mis ga­lės nau­do­tis ne tik Aly­taus mies­to, bet ir vi­so Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no vai­kai.</p> <p>* * *</p> <p>Vaikų multisensorinei klinikos projektą įgyvendino ir prie jo prisidėjo Alytaus LIONS moterų klubas, Alytaus Dzūkijos LIONS klubas. Velizy-Vilakublė (Pran­cūzija) LIONS klubas, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus polikli­nika, rėmėjai ir geros valios alytiškiai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211020_142219.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211020_142219.jpg?itok=wtblVVtH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211020_142254.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211020_142254.jpg?itok=ABVrhfEp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211020_142935.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211020_142935.jpg?itok=qFjwvsrZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1129_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1129_0.jpg?itok=d_jixDTm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1151.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1151.jpg?itok=vUvFE8b9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1189.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1189.jpg?itok=A3yFnTfm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1217.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1217.jpg?itok=ifVlbkbS" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1235.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1235.jpg?itok=hmd_EOOH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1246.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1246.jpg?itok=LYaRUK6x" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1254.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1254.jpg?itok=xtvzDaQE" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ati-da-ry-ta-ana-lo-gu-lie-tu-vo-je-ne-tu-rin-ti-vai-ku-mul-ti-sen-so-ri-ne-kli-ni-ka&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3007&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bFKW6Xb4h6IAwsi6PiLV1Y2D0GJzQq98Qyw3hIF1s90"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Oct 2021 12:19:34 +0000 vyrredaktorius 3007 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giau­sia ko­vi­do – „Vo­lun­gės”, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-ko-vi-do-vo-lun-ges-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jo-se-ir-dzu-ki-jos-mo-kyk-lo-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/covid_1.jpg?itok=gHQRD87N" width="344" height="287" alt="Covid" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><span style="line-height:100%">Ko­vi­du ser­ga 22 Alytaus iki­mo­kyk­li­nu­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai bei 266 mo­ki­niai. Jie vi­si ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Iš 13-os miesto lop­še­lių-dar­že­lių spa­lio 19-osios dar­bo pa­bai­go­je CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­bu­vo įsi­su­ku­si tik į 5: „Pu­ti­nė­lį“, „Gi­ri­nu­ką“, „Sau­lu­tę“, „Vy­tu­rė­lį“ ir „Obe­lė­lę“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Iš 16-os Alytaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ko­ro­na­vi­ru­so ne­tu­rė­jo tik Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja ir Pu­ti­nų gim­na­zi­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dau­giau­sia ko­vi­do fik­suo­ta – „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 21-oje kla­sė­je, Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (19 kla­sių) ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je (12 kla­sių).</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to mo­kyk­lo­se CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 24, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – 3 dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 20-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se nė­ra ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų bei prieš­mo­kyk­li­nu­kų, šia in­fek­ci­ja ser­ga 20 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių, ku­rie ug­do­mi per nuo­to­lį. Dau­giau­sia ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių mo­ki­nių yra Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­se. Ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se da­bar ko­vi­du yra už­si­krė­tę 6 dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 20-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­ta 60, dar 5 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Šia in­fek­ci­ja ser­ga 17 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, tarp jų yra gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų ir ki­tų čia dir­ban­čių­jų.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-ko-vi-do-vo-lun-ges-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jo-se-ir-dzu-ki-jos-mo-kyk-lo-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2999&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4HDCB-9QhCd31j6hTd63L_bHZT3IMd2yUijLQ0HGH6k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255389" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634985121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erazmusas</span> - 2021-10-23 - 13:32</p> </li> <a href="/comment/255389#comment-255389" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255389#comment-255389" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Praneškite, kai bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Praneškite, kai bus nustatytas bent vienas gripo atvejis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255389" token="PN06hcl8SQdnwsuxFzf8w08ad6yZDEGmwHq8b98iM00"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 20 Oct 2021 11:37:58 +0000 vyrredaktorius 2999 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar ge­riau mir­ti, bet lais­vam nuo skie­po? https://www.alytausnaujienos.lt/ar-ge-riau-mir-ti-bet-lais-vam-nuo-skie-po <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/119-13642" rel="bookmark"> Nr. <span> 119 (13642) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/20200904_112002.jpg?itok=DLN1AxEW" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nuo­šir­džiai gerb­da­mi na­tū­ra­lų žmo­gaus imu­ni­te­tą, pa­žiū­rė­ki­me, kaip anks­čiau žmo­nėms se­kė­si at­si­lai­ky­ti prieš įvai­rias pan­de­mi­jas ir epi­de­mi­jas.</p> <p>Kaž­ko­dėl man at­ro­do, kad žmo­nės, iki šiol kom­for­tiš­kai gy­ven­da­mi be di­des­nių pan­de­mi­jų, vi­siš­kai pa­mir­šo niū­rias is­to­ri­jos pa­mo­kas.</p> <p>1347–1351 me­tais Eu­ro­po­je siau­tė ma­ras (va­di­na­mas juo­dą­ja mir­ti­mi), už­ge­si­nęs apie 34 mi­li­jo­nus gy­vy­bių. Tai su­da­rė nuo treč­da­lio iki pu­sės tuo­me­ti­nės Eu­ro­pos gy­ven­to­jų. XVII am­žiaus vi­du­ry­je Eu­ro­po­je dal­giu mo­ja­vo va­di­na­ma­sis Di­dy­sis ma­ras, vėl nu­si­ne­šęs daug mi­li­jo­nų gy­vy­bių. Ši ne­lai­mė ne­ap­len­kė ir Lie­tu­vos. 1657–1659 me­tais ma­ras Lie­tu­vo­je pra­žu­dė apie pu­sę gy­ven­to­jų. Ši ne­lai­mė su­ta­po su bad­me­čiu ir ka­ru su šve­dais. Ma­ras tiek iš­re­ti­no mū­sų bro­lius prū­sus, kad Prū­si­jos val­džia bu­vo pri­vers­ta kvies­tis ko­lo­nis­tus iš vi­sos Vo­kie­ti­jos. Ap­skri­tai ma­ras Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vo­je kar­to­jo­si dar daug kar­tų, nu­si­neš­da­mas dau­gy­bę gy­vy­bių. Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo ma­ro pa­sau­ly­je iš­mi­rė apie 150–200 mi­li­jo­nų žmo­nių, tai su­da­rė 40–50 proc. pla­ne­tos gy­ven­to­jų.</p> <p>Po kry­žiaus žy­gių XI–XII am­žiuo­se į Eu­ro­pą at­kly­do ki­tas pra­keiks­mas – rau­pai. Ši li­ga kar­tu su cho­le­ros pan­de­mi­jo­mis taip pat pa­rei­ka­la­vo iš žmo­ni­jos dau­gy­bės mi­li­jo­nų žmo­nių gy­vy­bių. Kas su­skai­čiuos, kiek gy­vy­bių su­nai­ki­no ir kiek gy­ve­ni­mų su­luo­ši­no ty­mų, dif­te­ri­jos, po­lio­mie­li­to ir ki­tų in­fek­ci­jų pro­trū­kiai. Ir tą gąs­di­nan­tį są­ra­šą bū­tų ga­li­ma tęs­ti ir tęs­ti.</p> <p>Pa­dė­tį pa­kei­tė tik an­glų gy­dy­to­jo Ed­war­do Jen­ne­rio vak­ci­nų at­ra­di­mas. 1796 me­tais bu­vo pa­nau­do­tos pir­mo­sios vak­ci­nos, pa­ga­min­tos kar­vių rau­pų pa­grin­du.</p> <p>Dau­ge­lio ša­lių vy­riau­sy­bėms įvyk­džius sa­vo ša­ly­se vi­suo­ti­nį vak­ci­na­vi­mą, žmo­ni­ja leng­viau at­si­kvė­pė. 1980 me­tais Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) pa­skel­bė, kad, įve­dus pri­vers­ti­nį skie­pi­ji­mą Azi­jos, Af­ri­kos ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se, rau­pai iš­nai­kin­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko tik iš­im­ti­nai vak­ci­no­mis. Mir­ti­nos pan­de­mi­jos at­si­trau­kė, ta­čiau at­si­ra­do ir an­ti­vak­ci­nis ju­dė­ji­mas. Pra­ėjus 6 me­tams po pir­mo­sios vak­ci­nos pa­nau­do­ji­mo, spau­do­je pa­si­ro­dė ka­ri­ka­tū­ros, vaiz­duo­jan­čios, kad vak­ci­nuo­tiems žmo­nėms iš­au­go kar­vių ra­gai ir ki­ti gy­vū­nų prie­dai.</p> <p>Šių die­nų an­ti­vak­se­riai dar iš­ra­din­ges­ni: aiš­ki­na, kad kar­tu su vak­ci­no­mis su­lei­džia­mi lus­tai („či­pai“), ge­ma­lų lie­ka­nos ir dar kaž­kas la­bai bai­saus. Ne­pa­nei­gi­nė­siu šių są­moks­lo te­ori­jų, nes apie tai ir taip daug pri­ra­šy­ta.</p> <p>Bet dar su­grįž­ki­me prie bai­sių­jų pan­de­mi­jų. Ko­dėl jos su­nai­kin­da­vo treč­da­lį, pu­sę ar dar dau­giau Eu­ro­pos gy­ven­to­jų, bet ne vi­sus iki vie­no? Ogi to­dėl, kad da­lis žmo­nių per­sirg­da­vo mi­nė­to­mis in­fek­ci­jo­mis kiek leng­viau, jų imu­ni­te­tas įgy­da­vo spe­ci­fi­nį su­ge­bė­ji­mą pa­žin­ti ir su­nai­kin­ti tam tik­rus vi­ru­sus ar bak­te­ri­jas ir to­kiu bū­du iš­lik­da­vo da­lis po­pu­lia­ci­jos, ku­ri gy­ven­da­vo to­liau ir iš­lai­ky­da­vo gy­vy­bės siū­lą ne­nu­trū­ku­sį.</p> <p>Vaiz­džiai kal­bant, kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me sa­vo as­mens sar­gy­bi­nį, ku­ris lyg įgu­dęs bok­si­nin­kas no­kau­tuo­ja kiek­vie­ną pa­žįs­ta­mą prie­šą, be­si­kė­si­nan­tį į mū­sų sau­gu­mą.</p> <p>Kai ku­rių žmo­nių, be­si­lai­kan­čių svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do tai­syk­lių, šis as­mens sar­gy­bi­nis (pa­va­din­ki­me jį imu­ni­te­tu) stip­rus ir rau­me­nin­gas. O štai gir­tuok­liau­jan­čių, rū­kan­čių, lei­džian­čių lai­ką ant so­fu­tės prie te­le­vi­zo­riaus ir kem­šan­čių čip­sus (ne­su­klys­kit – ne či­pus) imu­ni­te­tas sil­pnu­tis, pa­lie­gęs, jo rau­me­nys su­bliuš­kę. Bet jis vis dar at­lie­ka sa­vo funk­ci­jas. Ta­čiau vie­ną gra­žią die­ną pa­si­ro­do vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mas prie­šas, ku­rio evo­liu­ci­jos ei­go­je žmo­gaus or­ga­niz­mui su­tik­ti ne­te­ko. Tai ga­li bū­ti iki tol kles­tė­jęs tarp gy­vū­nų, bet pa­si­kei­tęs (mu­ta­vęs) ir įgi­jęs sa­vy­bių grei­tai už­krės­ti ir su­sarg­din­ti žmo­nes, net juos nu­ma­rin­ti, vi­ru­sas. Mū­sų as­mens sar­gy­bi­niai, ne­pai­sant ko­kie jie be­bū­tų stip­rūs, bū­na pa­gul­do­mi ant men­čių, nes jie ne­tu­rė­jo spe­ci­fi­nio imu­ni­te­to, su­ge­ban­čio at­pa­žin­ti ir su­nai­kin­ti nau­ją prie­šą.</p> <p>Tai­gi, pa­si­kliau­da­mi tik na­tū­ra­liu imu­ni­te­tu, grįž­ta­me į vi­du­ram­žių lai­kus, kai di­de­lė da­lis žmo­nių iš­mir­da­vo. Ar mes to no­ri­me? Ar vis­gi slap­čia ti­ki­mės, kad mes bū­si­me tų iš­li­ku­sių­jų gre­to­se ir ne­mir­si­me? Lai­mei, šių die­nų ko­ro­na­vi­ru­sas ne­pa­si­žy­mi di­de­liu le­ta­liš­ku­mu: mirš­ta dau­giau­sia gar­baus am­žiaus žmo­nės, bet nu­si­ne­ša ir jau­nų gy­vy­bes. O kas ga­ran­tuos, kad ne­pa­si­ro­dys dar pa­vo­jin­ges­nis prie­šas ne­gu vi­du­ram­žių ma­ras ar rau­pai? Prie da­bar­ti­nio gy­ven­to­jų tan­ku­mo ir mo­bi­lu­mo ga­li­my­bių mir­tų šim­tai mi­li­jo­nų. Mir­tų, jei­gu ne­bū­tų vak­ci­nų, ku­rios su­da­ro mū­sų or­ga­niz­me spe­ci­fi­nį imu­ni­te­tą, su­ge­ban­tį mus ap­sau­go­ti nuo mir­ties ar sun­kių su­sir­gi­mo at­ve­jų.</p> <p>Šiuo me­tu la­bai spar­čiai dau­gė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 skai­čius, už­gul­do­mos li­go­ni­nių lo­vos, pil­ni re­a­ni­ma­ci­jos sky­riai. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma – ne­si­skie­pi­ję. Daž­nai kal­buo­si apie skie­pi­ji­mą su sa­vo pa­cien­tais. La­bai ap­mau­du, kai, pa­lie­tus šią te­mą, pa­ma­tai, kaip žmo­gaus vei­das su­stings­ta, žvilgs­nis nu­kryps­ta į to­lį. Daž­niau­siai to­kie as­me­nys bū­na tiek pri­sik­lau­sę ir pri­sis­kai­tę ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos, kad ne­no­ri gir­dė­ti ar­gu­men­tų už vak­ci­na­vi­mą­si. Aš pats ne­se­niai skie­pi­jau­si 3-iąja vak­ci­nos do­ze. Ką pa­da­ry­si, dar­be ten­ka su­si­dur­ti su ne­si­skie­pi­jan­čiais ir net­gi jau ser­gan­čiais pa­cien­tais. Be to, ne­si­no­ri kęs­ti lie­ka­mų­jų reiš­ki­nių po per­sirg­to CO­VID-19, nes jie pa­si­tai­ko ga­na daž­nai ir rim­tai su­trik­do žmo­gaus svei­ka­tą.</p> <p>Ži­niask­lai­do­je skai­tau, kad an­ti­vak­se­riai da­bar lau­kia mū­sų, pa­si­skie­pi­ju­sių­jų, grei­tos mir­ties. Vie­ni sa­ko – mir­si­te po 1–2 me­tų, ki­ti – po 3–4 me­tų. Ką gi, ačiū, kad bent tiek lei­džia gy­ven­ti. Vis­ko ga­li bū­ti, juk vak­ci­nos šim­tap­ro­cen­ti­nės ga­ran­ti­jos ne­duo­da. Ta­čiau tvir­tai ti­kiu, kad ma­no ir ki­tų pa­si­skie­pi­ju­sių­jų šan­sai prieš nepa­si­skie­pi­ju­sius žen­kliai di­des­ni. Ab­sur­diš­ka dau­giau bi­jo­ti vak­ci­nos ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių ne­gu pa­čios in­fek­ci­jos. Vi­si mū­sų pla­čiai var­to­ja­mi vais­tai, ku­riais gy­do­mės ir be ku­rių ne­įsi­vaiz­duo­ja­me šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo, ga­li su­kel­ti dau­gy­bę ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių ir kar­tais tik­rai juos su­ke­lia, bet dėl to mes ne­nu­sto­ja­me jų var­to­ti. Rin­ki­mės gy­ve­ni­mą, nors ir vak­ci­nuo­tą, bet ne ga­li­my­bę mir­ti, ta­čiau esant lais­viems nuo vak­ci­nų...</p> <p class="text-align-right">An­ta­nas Dam­kus</p> <p class="text-align-right">Gy­dy­to­jas</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20200904_112002_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20200904_112002_0.jpg?itok=MeatGnij" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ar-ge-riau-mir-ti-bet-lais-vam-nuo-skie-po&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2989&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W3gpEGuAtF20PLENVKaK0nciTIv2YERjIGKcM4ZtLHI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-252867" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634818210"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dar keistesni …</span> - 2021-10-21 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/252867#comment-252867" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/252867#comment-252867" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kuriems &quot;kasdien …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kuriems "kasdien smegeninėse važiuoja tūkstančiai žmonių", kas trukdo suvokti, kad žmoniją lydėjo, lydi ir lydės visuomet žinomi ir nežinomi virusai. Nuo kurių žmonės susirgdavo, suserga ir susirgs, kaip ir nuo jų mirė,miršta ir mirs kol egzistuos žemėje žmonija. Nuo vienų virusų (gripas) žmonės , kurie nori skiepijasi, kiti - ne ir "tūkstančiai automobilių kasdien važiuodavo" daug dešimtmečių nepriklausomai nuo pasiskiepijusių nuo gripo skaičiau ir keliamo reklaminio skiepijimosi triukšmo. Prieš kelis metus buvo paukščių gripas, turėjęs visus "išmarinti", buvo tuometinė valdžia užpirkusi vakcinų , kurių didesnę dalį po ligos protrūkio išmetė, nesivakcinavę žmonės kažkodėl tai neišmirė. Tad laikas yra visų lygių "vakseriams" baigti kvailioti, pasakojant apie viruso, virusinės situacijos, virusinių rizikų virtualius "valdymus" , tai yra "persti į balą ir bandyti pabaidyti karosus".... Laikas yra priiminėti epideminių susirgimų sukauptos šimtametės patirties padiktuotus, sveiku protu grindžiamus sprendimus. Kas nori lai skiepijasi ("vakcinuojasi") ant greičio sukurtais inžineriniais produktais pavadintais vakcinų vardu, kas nenori tai - kaip sau nori.... Kas išliks gyvas ir nuo šiandiena visiems stumiamo "dūro" ir laukiančios visų Nausėdos ir kitų pastangomis "kuriamos šviesios ateities būsimoje gerovės valstybėje" nesukvailės iki beviltiško puskvailio ar nepagydomo idioto , tam bus " valio"....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=252867" token="dBg_xw8KI7M9ytt6xQi7XpWmJbeXXxIbsgSvBqjrtGE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-251062" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634713803"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Keista antivak…</span> - 2021-10-20 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/251062#comment-251062" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/251062#comment-251062" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kasdien keliais eina ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kasdien keliais eina ir važiuoja tūkstančiai žmonių. Kai kurie iš jų patenka į avarijas. Ar dėl to reikia stabdyti visą eismą. Skrenda tūkstančiai lėktuvų, kai kurie nukrenta - ar dėl to ignoruojate skrydžius? Vakcinos gelbsti nuo mirties milijonus pasaulio žmonių, bet kažkas girdėjo, jog vienai babytei po skiepo pasidarė bloga, vadinasi, skiepai yra blogis? Tikra smegenų atrofija, net ir be vakcinos poveikio :))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=251062" token="kG3Ur8pwbEbTMUSUEsLXmDNvnQ5jGH1qMpDjgA6VmP0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-248381" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634559611"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Atsakomybė</span> - 2021-10-18 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/248381#comment-248381" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/248381#comment-248381" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur žalos sveikatai už šitos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur žalos sveikatai už šitos ekspetimentinės "vakcinos" pasėkmes įstatymas ??? Kodėl pažeidinėjama LR Konstitucija ? Kodėl susirgę covid dalinai paskiepyti priskiriami neskiepytiems ??? Kai sąžiningai atsakysite, užduosiu kitus klausimus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=248381" token="OPQSeEixubnkjWV6B0jGnFKnuhpfLr-pBFZGUzArWLI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-244173" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634408680"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erazmusas</span> - 2021-10-16 - 21:24</p> </li> <a href="/comment/244173#comment-244173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/244173#comment-244173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Senas komunistas damkus tapo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Senas komunistas damkus tapo apgailėtinu propagandistu. Asmeniškai pažįstu alytiškę medikę, kuri po "skiepo" turi labai rimtų sveikatos problemų. Damkus tiesiog įžūliai meluoja, kad į ligonines patenka "nesiskiepinę"-absoliuti dauguma sergančių yra paskiepyti, miršta daug pilnai ir nepilnai paskiepytų, netgi jaunų, trisdešimtmečių. Galvoja, kad visi turi trumpą atmintį, ir neatsimena, kad po to, kai nausėda išgyrė rubliauską už tai, kad masiškai suskiepijo rajono aveles, tas rajonas pajuodavo naujais atvejais. Gaila tų žmogelių, kurie patiki senais komunistais, ir tampa eksperimento dalyviais. Dauguma medikų ne be reikalo vadinami žudikais baltais chalatais, tačiau jie patys sumokės brangiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=244173" token="upDveInbqJIiKd7v4sqi4RAFclaWu-3D4Df8kUolio4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-244026" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634392685"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taigi</span> - 2021-10-16 - 16:58</p> </li> <a href="/comment/244026#comment-244026" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/244026#comment-244026" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gydytojas Damkų Antanas savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gydytojas Damkų Antanas savo "moksliniame" pasakojime užkabino net 11-12 amžių, bet nežino, kas yra vakcina ir kuo visos buvusios vakcinos skiriasi nuo šiandieninių, nepraėjusių vakcinoms būtinų tyrimų Covido suvaldymui prigamintos produkcijos, pavadintos "padrąsinančiu"vakcinos vardu. Taip pat šis "šiuolaikinis gydytojas" nežino buvusio pagrindinio medicinos mokslo principo- NEPAKENK... Kas liečia ateityje galimas šios vakcinacijos "geras ar blogas" pasekmes vakcinuotiesiems, tikrai pasimatys po keleto metų...Jei išliks šiandieninių puskvailių ir idiotų valdžios, bus galima pasakoti, kad tai "klimato kaitos, oro užterštumo ir t.t. problema".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=244026" token="6TTF9RH5rgpSO74ZOhxD6FN5L3GI2jBcfFl7oU69EvY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Oct 2021 12:18:56 +0000 vyrredaktorius 2989 at https://www.alytausnaujienos.lt „Di­džiau­sias dar­bas, ku­rį ga­li­me pa­da­ry­ti – tai kal­bė­ti apie do­no­rys­tę, lin­kėdami vie­nas ki­tam tik svei­ka­tos“ https://www.alytausnaujienos.lt/di-dziau-sias-dar-bas-ku-ri-ga-li-me-pa-da-ry-ti-tai-kal-be-ti-apie-do-no-rys-te-lin-kedami-vie-nas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13639" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13639) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/sirdis244538786_10222841044473130_3044632654113778146_n.jpg?itok=Jt3pLqg1" width="344" height="287" alt="Rotuses aiksteje žvakučių akcija" title="Rotušės aikštėje - beveik 2 tūkstančiai žvakučių, taip pagerbiamas išėjusių ir kitiems gyvenimą dovanojusių donorų atminimas. Povilo Šarkos nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Transp­lan­ta­ci­jos lau­kia tiek žmo­nių, kiek gy­ve­na Du­se­to­se</h3> <p>Penk­ta­die­nio po­pie­tę Ro­tu­šės aikš­tė­je, prie iš de­gan­čių žva­ku­čių iš­dė­lio­tos šir­de­lės, bū­ria­vo­si aly­tiš­kiai, vie­naip ar ki­taip su­si­ję su do­no­rys­te. Rotušės aikštėje uždegta beveik 2 tūkstančiai žvakučių, kiek Lietuvoje yra orga­nų donorų, 525 žvakutėmis prisi­dėjo ir Alytaus miesto savivaldybė, skirdama projektui finansavimą ,,Neatlygintina donorystė 2021". Eti­kos mo­ky­to­ja Mei­lė Pla­tū­kie­nė, ku­rios il­ga­me­tę veik­lą pro­pa­guo­jant do­no­rys­tę ne­se­niai pa­dė­ka įver­ti­no Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras, už­žie­bė žva­ku­tės drau­ge su Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tais. M.Pla­tū­kie­nė pa­ste­bi, kad jau­ni­mui do­no­rys­tės te­ma yra svar­bi, jie ja do­mi­si.</p> <p>„Ar­ti­mo­jo or­ga­nų au­ko­ji­mas yra tas sce­na­ri­jus, apie ku­rį ne­si­no­ri gal­vo­ti nie­kam, ta­čiau tik­rai ne lai­kas ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos ta­da, kai gy­dy­to­jas už­duo­da le­mia­mą klau­si­mą. Yra at­ve­jų, kai žmo­nės net­gi bu­vo iš­reiš­kę sa­vo va­lią, už­pil­dę do­no­ro kor­te­lę, bet ar­ti­mie­ji to ne­ži­no­jo, ra­do kor­te­lę jau po mir­ties. Tai­gi man at­ro­do, kad di­džiau­sias dar­bas, ku­rį ga­li­me pa­da­ry­ti – tai kal­bė­ti apie do­no­rys­tę, lin­kė­da­mi (lin­kint) vie­nas ki­tam tik svei­ka­tos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. Ji pri­me­na, kad kas­met įvai­rių or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je lau­kia maž­daug tiek žmo­nių, kiek gy­ve­na Du­se­tų dy­džio mies­te­ly­je. Per me­tus do­no­rų at­si­ran­da nuo 50–70 iki 120. Pas­ta­ra­sis skai­čius – re­kor­di­nis, jis fik­suo­tas prieš ke­le­rius me­tus, o da­bar vėl su­si­trau­kė.</p> <p> </p> <h3>Po inks­to transp­lan­ta­ci­jos ta­po ma­ma</h3> <p>„Lie­tu­vo­je per 51-erius me­tus, kai yra at­lie­ka­mos or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos, do­no­rais ta­po 1905 žmo­nės. La­bai svar­bu, kad per ši­tą lai­ką pa­si­kei­tė vi­suo­me­nės po­žiū­ris į do­no­rys­tę. Da­bar pa­kan­ka­mai daug kal­ba­ma apie tai, ku­ni­gai – iš sa­kyk­lų, ži­no­mi žmo­nės per te­le­vi­zi­ją ir ra­di­ją, mo­kyk­lo­se pa­sa­ko­ja apie or­ga­nų do­no­rys­tę. Jau­ni­mas la­bai nuo­šir­džiai ir no­riai da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se, skir­tuo­se do­no­rys­tei. Pa­ste­bė­jau, kad prieš de­šimt me­tu bu­vo dau­giau ne­ga­ty­viai or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos po­žiū­riu nu­si­tei­ku­sių žmo­nių ne­gu yra da­bar. Ir tai džiu­gi­na, žmo­nės ta­po su­pra­tin­ges­ni. Ne­už­ten­ka juk vien pa­si­ra­šy­ti do­no­ro kor­te­lę, bet rei­kia ir pa­si­kal­bė­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais apie sa­vo ap­si­spren­di­mą. Nes tik ar­ti­mie­ji ga­lės nu­spręs­ti, su­tik­ti ar ne pa­au­ko­ti do­no­ro or­ga­nus“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties li­go­nių, su­si­ju­sių su or­ga­nų per­so­di­ni­mu, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ,,Da­lia“ va­do­vė Lai­ma Kuc­kai­lie­nė.</p> <p>Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja ,,Da­lia“ vie­ni­ja 64 na­rius, bet šis skai­čius la­bai grei­tai kei­čia­si, nes žmo­nės mirš­ta ar­ba at­ei­na nau­jų na­rių. Tai pa­cien­tai po inks­tų, ke­pe­nų, plau­čių transp­lan­ta­ci­jos, dia­li­zuo­ja­mie­ji ir jų ar­ti­mie­ji, me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. Svar­biau­sias or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – pro­pa­guo­ti or­ga­nų do­no­rys­tę, skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie aso­cia­ci­jos veik­lą, gin­ti li­go­nių in­te­re­sus, bur­ti tos pa­čios ne­lai­mės iš­tik­tus žmo­nes, vyk­dy­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą, ben­dra­dar­biau­ti su me­di­kais.</p> <p>L.Kuc­kai­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad jai pa­čiai prieš 14 me­tų bu­vo at­lik­ta inks­to transp­lan­ta­ci­ja, taip ji ga­vo do­va­nų an­trą gy­ve­ni­mą ir jau po transp­lan­ta­ci­jos su­si­lau­kė sū­naus, ku­riam da­bar yra de­šimt me­tų. Iki tol ji per sa­vai­tę bu­vo dia­li­zuo­ja­ma tris kar­tus.</p> <p>„Aš ži­nau, ko­kia ne­įkai­no­ja­ma do­va­na yra do­no­ro or­ga­nas, ta­čiau pui­kai su­pran­tu ir tai, koks su­dė­tin­gas tai yra spren­di­mas. Juk po­ten­cia­laus do­no­ro ar­ti­mie­ji iš­gy­ve­na šo­ką, jiems sun­ku su­vok­ti, kad jų my­li­mas žmo­gus gu­lės ka­puo­se, o ki­tas džiaug­sis gy­ve­ni­mu. To­dėl apie tai bū­ti­na kal­bė­ti, taip pat ir apie kon­kre­čias žmo­nių is­to­ri­jas, pa­sa­ko­ti apie transp­lan­ta­ci­jos nau­dą“, – sa­ko J.Kuc­kai­lie­nė.</p> <p>Lie­tu­vo­je šiuo me­tu gy­ve­na per tūks­tan­tį žmo­nių, ku­riems yra transp­lan­tuo­tas vie­nas ar ki­tas or­ga­nas. Transp­lan­ta­ci­jos lau­kia per 400 žmo­nių, iš jų 30 – vai­kai. Inks­to lau­kia 115, ka­sos ir inks­to kom­plek­so – 3, šir­dies – 53, plau­čių – 6, šir­dies ir plau­čių kom­plek­so – 4, ke­pe­nų – 101, ra­ge­nos 142 žmo­nės.</p> <p> </p> <h3>Pa­si­ra­šy­ta per 37 tūks­tan­čius do­no­ro kor­te­lių</h3> <p>„Pa­ste­biu, kad kal­bė­da­mi apie do­no­rys­tę mes ma­žai kal­ba­me apie do­no­rų ar­ti­muo­sius. Iš 100 tin­ka­mų do­no­rys­tei at­ve­jų tik pu­sė jų su­ti­ko ati­duo­ti or­ga­nus, ir tai lė­mė ar­ti­mų­jų spren­di­mas. Rei­kė­tų skleis­ti ži­nią vi­suo­me­nė­je, kad bū­tent ar­ti­mie­ji, su­tik­da­mi do­va­no­ti or­ga­nus, at­lie­ka žyg­dar­bį. Dir­bu su dia­li­zuo­ja­mais pa­cien­tais, ma­tau, koks pil­nas emo­ci­jų yra jų lau­ki­mas, kaip kiek­vie­nas te­le­fo­no skam­bu­tis ne­ša vil­tį, kad tai ži­nia apie at­si­ra­du­sį do­no­rą. Taip pat ma­tau, kaip po transp­lan­ta­ci­jos mū­sų pa­cien­tai grįž­ta į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Jie įgy­ven­di­na sva­jo­nes, ku­rių ne­ga­lė­jo įgy­ven­din­ti do­no­rai, su­si­lau­kia vai­kų. Tur­būt pa­da­ry­ti bent vie­ną žmo­gų šia­me pa­sau­ly­je lai­min­gu ir yra vi­sų mū­sų gy­ve­ni­mo tiks­las“, – sa­ko ,,Nef­ro­vi­ta“ gy­dy­to­ja Da­lia La­bu­kie­nė.</p> <p>Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra pa­si­ra­šy­ta per 37 tūks­tan­čius do­no­ro kor­te­lių, iš jų 33 proc. vy­rų, 67 proc. mo­te­rų. Dau­giau­sia pa­si­ra­šiu­sių do­no­ro kor­te­les – žmo­nės iki 40 me­tų. Po­ten­cia­lių do­no­rų skai­čius per me­tus bū­na virš 100, iš jų tam­pa do­no­rais pu­sė. Kas tre­čias ket­vir­tas po­ten­cia­lus do­no­ras juo ne­tam­pa, nes ne­su­tin­ka ar­ti­mie­ji. Tai ro­do, kad la­bai svar­bu ne tik tu­rė­ti pa­čią do­no­ro kor­te­lę, bet apie sa­vo ap­si­spren­di­mą po mir­ties do­va­no­ti or­ga­nus transp­lan­ta­ci­jai pa­si­kal­bė­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais. Bū­tent jie, ar­ti­mie­ji, dėl do­no­rys­tės tars le­mia­mą žo­dį gy­dy­to­jams.</p> <p>Šiais me­tais po­ten­cia­lių do­no­rų bū­ta 85, iš jų efek­ty­vių – 40. Inks­tų šiais me­tais transp­lan­tuo­ta 78, iš jų iš gy­vo do­no­ro – 8. Šis or­ga­nas ypa­tin­gas, nes yra po­ri­nis, o tai reiš­kia, kad juo ga­li da­ly­tis ar­ti­mie­ji. Vi­du­ti­niš­kai inks­to transp­lan­ta­to iš­gy­ve­na­mu­mas pa­sau­ly­je sie­kia 10–15 me­tų. Ta­čiau yra pa­cien­tų, ku­riems inks­tas tar­nau­ja žy­miai il­giau – ir 25 me­tus. Il­giau­siai su per­so­din­tu inks­tu pa­cien­tas Lie­tu­vo­je gy­ve­na jau 43-ejus me­tus. Kai transp­lan­tuo­tas inks­tas nu­sto­ja funk­cio­nuo­ti, ga­li­mos pa­kar­to­ti­nės transp­lan­ta­ci­jos. Šie­met Lie­tu­vo­je taip pat transp­lan­tuo­tos 6 šir­dys, 17 ke­pe­nų, vie­ne­ri plau­čiai, 47 ra­ge­nos.</p> <p> </p> <h3>Žvakutės – gamtą tausojančios</h3> <p>„Kas­met at­ei­nu į Pa­sau­li­nės or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos die­nai skir­tą ren­gi­nį, nes man at­ro­do la­bai svar­bu kal­bė­ti šio­mis te­mo­mis. Tai pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti: o kaip gi mes pa­tys elg­tu­mė­mės at­si­dū­rę to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je? Šian­dien aš pats taip pat pri­ėmiau spren­di­mą už­pil­dy­ti do­no­ro kor­te­lę, kvie­čiu tai pa­da­ry­ti ir ki­tus“, – kal­bė­jo prie ak­ci­jos pri­si­jun­gęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas.</p> <p>„Džiau­gia­mės kiek­vie­nu at­ėju­siu mies­te­lė­nu, ku­ris su­si­mąs­to apie or­ga­nų do­no­rys­tę, klau­sia ir do­mi­si – mes vi­sa­da pa­aiš­ki­na­me, at­sa­ko­me į vi­sus klau­si­mus“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad prie ren­gi­nio ini­cia­ty­vos jun­gia­si ir įmo­nės, ku­rios rū­pi­na­si šva­ria ap­lin­ka ir siū­lo gam­tą tau­so­jan­čius spren­di­mus. Šiais me­tais pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­nau­do­tos ne tik nau­jos, bet pa­kar­to­ti­nio daik­tų nau­do­ji­mo cen­tre „Ti­ko­Tiks“ at­nau­jin­tos per­nykš­čio ren­gi­nio žva­kės. Cen­tro dar­buo­to­jai per­nai Aly­tu­je su­de­gin­tų žva­kių gaub­tus pri­pil­dė vaš­ku ir Aly­taus at­sto­vams per­da­vė at­nau­jin­tas žva­kes.</p> <p>Fi­nan­suo­ja­ma iš pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­to ,,Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2021“.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/sirdis244538786_10222841044473130_3044632654113778146_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/sirdis244538786_10222841044473130_3044632654113778146_n_0.jpg?itok=dlIMAcoF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211008_145642%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211008_145642%201.jpg?itok=0l1Ml_um" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211008_150713.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211008_150713.jpg?itok=GAKxorYg" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211008_151637.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211008_151637.jpg?itok=XFvDo571" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_0298.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_0298.jpg?itok=oqBtKl7F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_0317.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_0317.jpg?itok=nD-RIUAe" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/labukas244663886_10222840876228924_3580883130387126558_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/labukas244663886_10222840876228924_3580883130387126558_n.jpg?itok=G4bFSpgD" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211008_145753.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211008_145753.jpg?itok=QhFjBZWF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/di-dziau-sias-dar-bas-ku-ri-ga-li-me-pa-da-ry-ti-tai-kal-be-ti-apie-do-no-rys-te-lin-kedami-vie-nas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2972&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aUNHXr2SVetcFlPmhhTgVt_gqjS7NpzT3FXfzX4hh4A"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Oct 2021 06:20:56 +0000 vyrredaktorius 2972 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus li­go­ni­nė­je už­im­tos be­veik vi­sos ko­vi­di­nės lo­vos https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-je-uz-im-tos-be-veik-vi-sos-ko-vi-di-nes-lo-vos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13639" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13639) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/20211007_115242.jpg?itok=3OWZT2_w" width="344" height="287" alt="COVID Skyrius, Alytus" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Li­go­ni­nė­je nuo ko­vi­do gy­do­ma dau­giau nei 80 proc. nepa­si­skie­pi­ju­sių­jų</h3> <p>Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mu šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je nuo spa­lio 1-osios at­si­ra­do 70 lo­vų ko­vi­di­niams li­go­niams. Tiek vie­tų šiems li­go­niams Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je.</p> <p>Spa­lio 11-osios ry­tą iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, bu­vo už­im­tos 64, dar 6 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. O iš vi­so re­a­ni­ma­ci­jo­je ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja skir­tos 7 lo­vos.</p> <p>Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, šiuo me­tu nuo ko­vi­do gy­do­ma 30,3 proc. Vil­niaus re­gio­no gy­ven­to­jų, ku­rie į gy­dy­mo įstai­gą at­vež­ti iš San­ta­ros kli­ni­kų: „Ten dau­gė­ja li­go­nių su ko­vi­du, to­dėl jie ve­ža­mi į re­gio­ni­nes li­go­ni­nes. Šiuo me­tu ir pas mus si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai įtemp­ta, lo­vos spar­čiai už­ima­mos. Jei si­tu­a­ci­ja ne­ge­rės, ga­li tek­ti dar di­din­ti ko­vi­di­nių lo­vų skai­čių. Bent kol kas to­kio nu­ro­dy­mo iš San­ta­ros kli­ni­kų ne­tu­ri­me.“</p> <p>Dau­giau kaip 80 proc. Aly­taus li­go­ni­nė­je nuo ko­vi­do gy­do­mų as­me­nų nuo šios in­fek­ci­jos yra nepa­si­skie­pi­ję, vy­rau­ja 50–60 me­tų li­go­niai.</p> <p>Nuo rug­pjū­čio pra­džios, kuo­met li­go­ni­nė­je at­nau­ji­no veik­lą CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius, iki šiol nuo koronaviruso yra mi­rę 46 as­me­nys.</p> <p>Ko­vi­di­nis sky­rius Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo ati­da­ry­tas per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je, o dėl su­ma­žė­ju­sio ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­so skai­čiaus už­da­ry­tas lie­pos pra­džio­je. Ta­čiau be to­kio sky­riaus li­go­ni­nė­je iš­gy­ven­ta tik mė­ne­sį. Jis vėl ati­da­ry­tas plin­tat vi­ru­sui.</p> <p> </p> <h3>Aly­tu­je ko­vi­do ne­pa­lies­tos 7 švie­ti­mo įstai­gos</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spa­lio 11-osios ry­to tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš 148 lop­še­lių-dar­že­lių ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ko­vi­das pa­lie­tęs 18, jo­se 21 vai­kas ug­do­mas per nuo­to­lį.</p> <p>Iš 300 kla­sių mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se spa­lio 11-osios ry­tą CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ku­si į 100 kla­sių, nuo­to­li­nio ug­dy­mo pri­rei­kė 169 mo­ki­niams.</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, pir­ma­die­nio, spa­lio 11-osios ry­tą, mies­te bu­vo 7 švie­ti­mo įstai­gos iš 29, ku­rio­se ne­fik­suo­tas ko­vi­das, tai „Vil­ties“ mo­kyk­la-dar­že­lis, lop­še­liai-dar­že­liai „Pu­šy­nė­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“, „Sau­lu­tė“ ir „Bo­ru­žė­lė“, o pras­čiau­sia pa­dė­tis „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je, čia ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas ke­tu­rio­li­ko­je kla­sių.</p> <p>Šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 13 mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų dar­buo­to­jų ir 3 dar­buo­to­jai lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bei mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, ko­ro­na­vi­ru­su da­bar ser­ga du šių įstai­gų dar­buo­to­jai ir 14 mo­ki­nių, ku­rių dau­giau­sia Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je ir jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je. Dar 11 mo­ki­nių ra­jo­ne dėl šios in­fek­ci­jos yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, jie vi­si tu­rė­ję kon­tak­tus su ser­gan­čiais ar­ti­mai­siais. Tad ra­jo­ne šiuo me­tu 25 mo­ki­niai mo­ko­mi per nuo­to­lį.</p> <p> </p> <h3>Ser­ga 506 aly­tiš­kiai ir 116 ra­jo­no gy­ven­to­jų</h3> <p>Spa­lio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 506 aly­tiš­kiai ir 116 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 489 ir 115.</p> <p>Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 266, Aly­taus ra­jo­nui – 526, ša­lies vi­dur­kis – 951. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien vi­ru­sas nau­jai fik­suo­ja­mas 42 aly­tiš­kiams ir 11 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.</p> <p>Spa­lio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 68,2 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės, 86,5 proc. – Aly­taus ra­jo­no ir 63,2 proc. – vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211007_115242_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211007_115242_0.jpg?itok=G1CuLrcc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-je-uz-im-tos-be-veik-vi-sos-ko-vi-di-nes-lo-vos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2971&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6QhSn-3A1eBwTAgzk3sIat0BsC_BQPDfcl8BuBrMJD0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Oct 2021 06:17:44 +0000 vyrredaktorius 2971 at https://www.alytausnaujienos.lt Dantų ligos, odos problemos, regos sutrikimai: kaip cigaretės dūmas keičia išvaizdą ir sveikatą? https://www.alytausnaujienos.lt/dantu-ligos-odos-problemos-regos-sutrikimai-kaip-cigaretes-dumas-keicia-isvaizda-ir-sveikata <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13638" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13638) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Iliustracija%20straipsniui.jpeg?itok=FdLERRxA" width="344" height="287" alt="rukymas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Per gyvenimą – beveik 2 milijardai nuodų</h3> <p>Vos vienas gramas. Tiek sveria įprasta cigaretė ir toks nedidelis jos svoris gali pasirodyti visiškai nekaltas. Taip kyla klausimas – kas nulemia, kad vienas gramas tabako sukelia tiek daug problemų – skirtingas ligas, vėžinius susirgimus ir net mirtį?</p> <p>Atsakymas paprastas: pridegta cigaretė pasiekia aukštą temperatūrą, tabakas pradeda degti ir išsiskiria dūmai. Degimo metu kartu su tabako dūmais išskiria apie 6 tūkst. cheminių medžiagų. Taigi, vien nedidelės cigaretės dūmuose iš viso išsiskiria beveik 100 sveikatai kenksmingų cheminių junginių, kurie gali sukelti onkologines ligas. Tarp jų ir vienos kenksmingiausių sveikatai medžiagų – dervos bei anglies monoksidas.</p> <p>Degančios cigaretės dūmuose be anksčiau minėtų medžiagų išsiskiria ir nikotinas. Visiems gerai žinoma, kad nikotinas irgi nėra nekaltas – jis sukelia priklausomybę, iš kurios ne vienam rūkoriui sunku išsivaduoti. Įdomu tai, kad dažnai neigiamai linksniuojamas nikotinas visgi nėra priskiriamas prie pagrindinių su rūkymu susijusių ligų sukėlėjų.</p> <p>Todėl verta grįžti prie klausimo, kuo gali pakenkti vienas gramas. Skaičiuojama, kad vidutinis rūkorius, rūkyti pradėjęs 17-os ir nugyvenęs iki 71-erių bei kasdien surūkydamas beveik po pakelį, per savo gyvenimą suplėšia virš 311 tūkst. cigarečių. Kiekviena pastarųjų nugyventą amžių sutrumpina po 11 minučių, o iš viso rūkantysis įkvepia apie 1,8 mlrd. chemikalų. Nelabai įkvepianti statistika, tiesa?</p> <p> </p> <h3>Visapusė dūmų žala – ką matome, o ko ne?</h3> <p>Kaip ir minėjome pradžioje, dervos ir anglies monoksidas – tai tabako degimo metu išsiskiriančios cheminės medžiagos, kurios yra itin kenksmingos sveikatai. Pastarasis cheminis junginys ypač trukdo kraujyje gamintis deguoniui, o jo stygius didina ir krešulių susidarymo bei kraujagyslių užsikimšimo tikimybę. Tuo tarpu dervos silpnina uoslės ir skonio pojūčius, nes nusėda ant liežuvio bei nosies gleivinės.</p> <p>Nuostabą gali sukelti ir faktai, kaip cigaretės dūmai keičia žmogaus išvaizdą. Kad žmogus rūkalius, dažnai galima suprasti iš jo odos. Dėl kasdienio rūkymo ši suglemba, ima greičiau formuotis raukšlės, ypač apie lūpas.</p> <p>Negana to, dėl rūkymo ypatingai kenčia žmogaus šypsena, kuri gali pagelsti ar patamsėti. Taip pat rūkant dažniau genda ir krenta dantys, nes cigaretės dūmuose esančios cheminės medžiagos retina kaulus. Be to, rūkoriai skundžiasi prastu burnos kvapu.</p> <p>Tai ne vienintelės pasekmės. Nuo rankoje laikomos rūkstančios cigaretės pagelsta ir nagai, pirštai, o šie požymiai ne tik atrodo neestetiškai, bet ir puikiai išduoda, kad rūkoma ypač dažnai. Šį įprotį parodo ir slenkantys galvos plaukai, todėl nuplikimas yra dažna rūkorius lydinti problema. Kaip ir akių ligos. Tyrimais įrodyta, kad rūkantieji rizikuoja susidurti su regėjimo sunkumais, netgi apakti.</p> <p> </p> <h3>Kodėl verta atsisakyti rūkstančios cigaretės?</h3> <p>Visi kiti cigaretėms degant išsiskiriantys nuodai irgi darbuojasi iš peties, kad rūkančiojo išvaizda ir sveikata kistų į itin neigiamą pusę. Tačiau ne paslaptis, kad kovoti su šia priklausomybe yra itin sudėtinga.</p> <p>Deja, per vieną dieną visam laikui atsisakyti šio įpročio yra neįmanoma, tačiau visada galima ieškoti pagalbos pas šeimos gydytoja bei išbandyti kitas, sveikesnes alternatyvas cigaretei. Juk rūpestis savo sveikata prasideda nuo pačių mažiausių žingsnelių, kurie vėliau veda didelių pokyčių link.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Iliustracija%20straipsniui_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Iliustracija%20straipsniui_0.jpeg?itok=e_tb6pm6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dantu-ligos-odos-problemos-regos-sutrikimai-kaip-cigaretes-dumas-keicia-isvaizda-ir-sveikata&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2970&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bhZ2SAdbUlwKlme_pFEWWxThT6STb58NHCrj2gDGIz8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Oct 2021 06:13:09 +0000 vyrredaktorius 2970 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar tikrai vitaminai plaukams skatinantys plaukų augimą veikia? Geriausi vitaminai plaukams, pasak dermatologų https://www.alytausnaujienos.lt/ar-tikrai-vitaminai-plaukams-skatinantys-plauku-augima-veikia-geriausi-vitaminai-plaukams-pasak <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13520" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13520) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Geriausi%20vitaminai%20plaukams.jpg?itok=saWbLDKC" width="344" height="287" alt="Geriausi vitaminai plaukams" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Tinkamai subalansuota mityba, kurioje yra visi 13 būtinų vitaminų (vitaminai plaukams) , gali padėti išlaikyti plaukų sveikatą. Nors nėra įrodymų, leidžiančių teigti, kad atskiri vitaminai gali paskatinti plaukus greičiau augti, dėl specifinių vitaminų trūkumo plaukai gali pradėti slinkti arba lūžinėti. <a href="https://www.bonum.lt/maisto-papildai/forcapil-n180-maisto-papildas-plaukams-nagams-ir-odai.html?keyword=FORCAPIL">Pakankamas vitaminų plaukams svartojimas su maistu gali padėti išlaikyti plaukus sveikus.</a></strong></p> <p> </p> <p><strong>Mokslininkai atliko tyrimus, kaip šie vitaminai plaukams gali palaikyti plaukų augimą:</strong></p> <p>• vitaminai D</p> <p>• vitaminas E</p> <p>• B grupės vitaminai</p> <p><a href="https://www.bonum.lt/maisto-papildai/forcapil-n180-maisto-papildas-plaukams-nagams-ir-odai.html?keyword=FORCAPIL">Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip šie ir kiti vitaminai gali palaikyti plaukus stiprius ir sveikus.</a></p> <p> </p> <p><strong>Pagrindiniai vitaminai plaukams, kuriuos reiktų žinoti: </strong></p> <h3>Vitaminas D</h3> <p>Papildomai vartojamas vitaminu D gali neturėti tiesioginio ryšio su plaukų augimu, tačiau jo trūkumas gali turėti įtakos plaukų sveikatai.</p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">2019 m. Apžvalgoje rasti įrodymai, rodantys ryšį tarp vitamino D trūkumo ir alopecijos - būklės, kuri sukelia stiprų plaukų slinkimą.</a> Daugelyje apžvalgos tyrimų nustatyta, kad žmonėms, sergantiems lizdine alopecija (plaukų slinkimu), yra nustatytas per mažas vitamino D kiekis. Lizdinė alopecija yra autoimuninė būklė. Remiantis apžvalga, kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad lizdinės alopecijos simptomai gali būti sunkesni žmonėms, turintiems per mažą vitamino D kiekį.</p> <p>Tačiau 2016 m. Tyrimo, kuriame buvo surinkta informacija iš 55 929 tirtų moterų Jungtinėse Valstijose, autoriai nerado stipraus ryšio tarp bendro vitamino D suvartojimo (nesant jo trūkumui) ir plaukų slinkimo stabdymo. Taip pat yra nedaug įrodymų, kad vitaminas D gali sukelti plaukų ataugimą.</p> <p>Kai kurie tyrimai parodė, kad per mažas vitamino D kiekis gali būti susijęs su moteriško tipo plaukų slinkimu, kuris yra labiausiai paplitęs plaukų slinkimas moterų tarpe. Tačiau norint patvirtinti šią galimą sąsają, būtini tolesni tyrimai. Taip pat reikia atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima patvirtinti galimą vitamino D naudą plaukų augimui.</p> <p> </p> <h3>Svarbu gauti pakankamai vitamino D</h3> <p>Maisto papildų tarnyba rekomenduoja suaugusiesiems gauti 600 tarptautinių vienetų (TV) arba 15 mikrogramų (mcg) vitamino D per dieną. Tačiau daugelis ekspertų sutinka, kad ši dienos rekomendacija greičiausiai yra per maža, kad pasiektų optimalų kiekį kraujyje, kuris, daugumos ekspertų nuomone, yra nuo 30 iki 60 nanogramų mililitre (ng / ml). Žmonės gali sužinoti savo vitamino D kiekį ir tai, ar jo trūksta, paprašydami gydytojo atlikti kraujo tyrimą.</p> <p> </p> <p><strong>Nemažai maisto produktų turi didelį kiekį vitamino D, tačiau šie maisto produktai yra vieni iš geriausių jo šaltinių:</strong></p> <p>• žuvys, tokios kaip lašiša ar kardžuvė</p> <p>• grybai</p> <p>• kiaušinių tryniai</p> <p>• apelsinų sultys, papildytos vitaminu D</p> <p>• pienas, papildytas vitaminu D</p> <p>Saulė šviesa taip pat yra būtina, nes tai leidžia kūnui gaminti vitaminą D. Tačiau žmonės turėtų nepamiršti dėvėti apsaugos nuo saulės priemonių, nes per didelis saulės poveikis laikui bėgant gali pakenkti odai.</p> <p> </p> <p>Vitamino D papildų galima įsigyti internetu, tačiau prieš pradėdamas vartoti vitaminus, asmuo visada turėtų pasitarti su savo gydytoju. Nors ir vitamino D papildai yra gana saugūs, o toksiškumas yra labai retas. Tačiau vitamino D vartojimas labai didelėmis dozėmis gali sukelti toksišką poveikį organizmui, kuris gali sukelti sunkių komplikacijų. Pernelyg didelė dozė būtų didesnė nei 50 000 TV arba kai vitamino D kiekis kraujyje yra didesnis nei 150 ng / ml. Vitamino D toksiškumo atvejai paprastai yra susiję su netinkamu dozavimu. Norėdamas išvengti problemų, pacientas turėtų paprašyti savo gydytojo ištirti vitamino D kiekį ir pasiūlyti tinkamą dozę. Vitaminas D vartojant kartu su maistu, kuriame yra riebalų, pagerins šio vitamino absorbciją (pasisavinimą).</p> <p> </p> <h3>B grupės vitaminai</h3> <p>B grupės vitaminai yra būtini medžiagų apykaitai ir nervų sistemos veiklai. B grupės vitaminai padeda reguliuoti medžiagų apykaitą ir palaiko centrinę nervų sistemą. Daugelis svetainių ir grožio nuomonės formuotojų taip pat teigia, kad populiarūs B grupės vitaminai, tokie kaip B12, gali padėti sustiprinti plaukus ir juos kondicionuoti. Tolesniuose skyreliuose bus apžvelgta, ką mums apie tai sako moksliniai tyrimai.</p> <p> </p> <p><strong>Mokslininkai tyrinėjo B grupės vitaminų ir plaukų slinkimo ryšį, tačiau jie dar nieko nepatvirtino. B komplekso vitaminai yra:</strong></p> <p>• B1, arba tiaminas</p> <p>• B2, arba riboflavinas</p> <p>• B3, arba niacinas</p> <p>• B5 arba pantoteno rūgštis</p> <p>• B6 arba piridoksinas</p> <p>• B7 arba biotinas</p> <p>• B9 arba folatas</p> <p>• B12 arba kobalaminas</p> <p> </p> <p><strong>Geriausia vitaminus gauti iš suvartojamo maisto. Keletas B grupės vitaminų maisto šaltinių yra šie:</strong></p> <p>• pilno grūdo gaminiai</p> <p>• daržovės, įskaitant tamsius, lapinius žalumynus</p> <p>• mėsa, pavyzdžiui, jautienos kepenys ir paukštiena</p> <p>• žuvis</p> <p>• naminiai kiaušiniai</p> <p>• pupelės ir ankštiniai augalai</p> <p>• riešutai</p> <p>• avokadai</p> <p> </p> <p>B grupės vitaminai yra tirpus vandenyje, o tai reiškia, kad organizmas negali jų kaupti. Kūnas su šlapimu išskiria viską, ko jis nenaudoja. Štai kodėl žmonės turėtų kasdien vartoti vandenyje tirpius vitaminus.</p> <p>Nors su maistu gauti vitaminus yra geriausia, daugeliui žmonių gali prireikti B grupės vitaminų plaukams kaip maisto papildų, kad patenkintų jų poreikius. <a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">Veiksniai, dėl kurių gali prireikti papildų, yra šie:</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">• vyresnis amžius</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">• būklių, turinčių įtakos virškinimo sistemai, buvimas</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">• augalinės dietos laikymasis</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">• nėštumas</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">• tam tikrų vaistų vartojimas</a></p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">Žmonėms, turintiems bet kurį iš šių veiksnių, yra didesnė rizika išsivystyti tam tikrų B grupės vitaminų trūkumui.</a></p> <p> </p> <h3>Vitaminas B12</h3> <p>Kai kurie šaltiniai teigia, kad vitaminas B12 gali turėti įtakos plaukų sveikatai. Tačiau keliuose 2019 m. Apžvalgoje paminėtuose tyrimuose nerasta ryšio tarp B12 kiekio pokyčių organizme ir plaukų slinkimo ar augimo. Nors dėl B12 trūkumo gali slinkti plaukai, tyrimai nerodo, kad žmonės, neturintys šio vitamino trūkumo, gali pagerinti plaukų augimą naudodami jo papildą. Nepaisant to, norint gauti pakankamai vitamino B12, būtina gera pilnavertė mityba. Geri vitamino B12 šaltiniai yra mėsa, pieno produktai ir kiti gyvūninės kilmės maisto produktai. Taip pat yra pirkti B grupės vitaminų papildų.</p> <p>B12 trūkumo simptomai yra anemija ir nuovargis. Ligų prevencijos ir sveikatos skatinimo tarnyba siūlo, kad suaugę žmonės gautų 2,4 mcg vitamino B12 per dieną. Nėščiosioms reikia 2,6 mcg per dieną, o žindančioms - 2,8 mcg per dieną. Prieš bandydami vartoti papildus, visada pasitarkite su gydytoju, nes kai kurie gali trukdyti vartojamų vaistų poveikiui.</p> <p> </p> <h3>Vitaminas B7</h3> <p>Mažas vitamino B7 arba biotino kiekis gali sukelti plaukų slinkimą. 2016 m. Tyrimas, kuriame dalyvavo 541 moteris, nustatė biotino trūkumą 38% dalyvių, patyrusių plaukų slinkimą. Nors tyrimai parodė, kad papildomas biotinas gali būti naudingas plaukų augimui žmonėms, kuriems trūksta šio vitamino, nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių biotino papildų naudojimo naudą plaukų augimui žmonėms, turintiems normalų biotino kiekį.</p> <p> </p> <h3>Vitaminas E</h3> <p>Mokslininkai atliko keletą vitamino E ir tofenolio tyrimų. Vitaminas E yra maistinė medžiag, veikianti kaip galingas antioksidantas organizme.</p> <p> </p> <p>2013 m. Atliktas tyrimas parodė, kad žmonių, sergančių lizdine alopecija, kraujyje vitamino E koncentracija buvo žymiai mažesnė nei tų, kuriems nebuvo šios būklės. Tačiau ne visi tyrimai patvirtina šias išvadas, remiantis 2019 m. Apžvalga</p> <p> </p> <p><a href="https://www.bonum.lt/lt/maisto-papildai/akcija-3-vnt.-forcapil-n60-3-menesiu-programai.html?keyword=Forcapil">2010 m. Klinikinio tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad vartojant tofenolio papildus pagerėjo alopecija sergančių žmonių plaukų sveikata. Šie papildai taip pat padėjo išvengti plaukų slinkimo.</a></p> <p>Kiekvienas iš mūsų gali įtraukti vitaminą E į savo mitybą valgydamas kviečių gemalus, špinatus, žuvį ir migdolus. Kai kurie žmonės nusprendžia įtrinti vitamino E aliejų tiesiai į savo kūno ar galvos odą, manydami, kad tai pagreitins ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą). Tačiau mokslininkai to dar nepatvirtino. Vitamino E taip pat galima įsigyti vaistinėse ir internete kapsulių pavidalu ir skysčio pavidalu. Tačiau verta paminėti, kad perteklinis riebaluose tirpaus vitamino E papildo vartojimas gali sukelti plaukų slinkimą ir kitus neigiamus šalutinius poveikius.</p> <p> </p> <h3>Kiti būtini vitaminai</h3> <p>Buco atlikta ne daug vitaminų D, B ir E poveikio plaukams tyrimų, o dar mažiau mokslininkų tyrinėjo kitų vitaminų naudą plaukų augimui. Žemiau pateiktame sąraše apžvelgiami kai kurie kiti būtini vitaminai ir jų poveikis plaukams:</p> <p>• Multivitaminai: multivitaminai gali papildyti visų pagrindinių vitaminų atsargas. Geros vitaminų atsargos pagerins bendrą sveikatą, taip pat gali padėti apsaugoti plaukus. Multivitaminų galima įsigyti internetu.</p> <p>• Vitaminas C: vitamino C trūkumo simptomas yra spirale besisukantys plaukai. Tai rodo, kad vitaminas C gali padėti išlaikyti plaukų sveikatą, nepaisant įrodymų stygiaus, kad jis gali užkirsti kelią plaukų slinkimui. Raudonosios paprikos, žalios lapinės daržovės ir citrusiniai vaisiai yra puikūs vitamino C. Tačiau norint vartoti papildus, jų galima įsigyti ir internetu.</p> <p>• Vitaminas A: vitaminas A taip pat žinomas kaip retinolis, prisideda prie plaukų sveikatos. Jis palaiko sebumo išsiskyrimą - tai medžiaga, kuri apsaugo nuo plaukų lūžinėjimo. Vitamino A papildų galima įsigyti internetu. Tačiau kai kurie tyrimai parodė, kad vartojant per daug vitamino A, gali slinkti plaukai.</p> <p>Maistinių medžiagų pusiausvyros palaikymas vartojant subalansuotą maistą ir žinomų vitaminų trūkumų papildymas yra geriausi būdai palaikyti plaukų sveikatą.</p> <p> </p> <h2>Kitos priemonės nuo plaukų slinkimo</h2> <p>Vitaminai ir kitos maistinės medžiagos yra svarbios plaukų sveikatai, tačiau tam tikri plaukų priežiūros namuose veiksniai taip pat gali padėti. Pavyzdžiui, 2017 m. atliktame tyrime rasta įrodymų, leidžiančių manyti, kad stresas gali sukelti plaukų slinkimą.</p> <p> </p> <h3>Norėdami išsaugoti ir pagerinti plaukų sveikatą, galite:</h3> <p>• Sumažinti plaukų formavimo priemonių naudojimą, vengti plaukų veikimo karščiu (džiovinimo, tieisinimo).</p> <p>• Sumažinti stresą atlikdami bent 150 minučių vidutinio sunkumo ar intensyvaus fizinio krūvio pratimus per savaitę.</p> <p>• Išgerti nuo šešių iki aštuonių stiklinių vandens per dieną.</p> <p>• Laikytis sveikos, maistingomis medžiagomis gausios mitybos.</p> <p>Visi šie patarimai, naudojami kartu, gali padėti pagerinti plaukų stiprumą ir išvaizdą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuolatinis plaukų rišimas ar tam tikrų plaukų šukuosenų (pavyzdžiui, stipriai supinti plaukai) darymas gali sustiprinti alopeciją (plaukų slinkimą).</p> <p> </p> <h3>Nereceptiniai produktai</h3> <p>Kai kurie plaukų augimą skatinantys produktai gali padėti sustabdyti ar sulėtinti plaukų slinkimą. Daugumoje šių produktų yra veikliosios medžiagos minoksidilo arba finasterido. Kortikosteroidai taip pat yra gana dažni tokių priemonių ingredientai.</p> <p>Nors 2019 m. Apžvalgoje nustatyta, kad šie produktai gali būti naudingi gydant plaukų slinkimą, nėra daug įrodymų, kad plaukai ir toliau augs po to, kai žmogus nustos naudoti produktą. Taip pat verta paminėti, kad daugumos plaukų augimą skatinančių produktų efektyvumo klinikinių tyrimų dalyviai buvo vyrai.</p> <p>Visada geriausia maistinių medžiagų gauti iš sveiko maisto. Nors daugelis vitaminų ir mineralų papildų gali būti naudingi tam tikroms gyventojų grupėms, svarbu įsigyti šiuos produktus iš patikimų kompanijų, kurių produktų kokybę ir grynumą tam tikros tarnybos. Visada geriausia prieš pradedant vartoti maisto papildą pasitarti su gydytoju, kad būtų užtikrintas papildo reikalingumas ir saugumas. Internetu galima įsigyti įvairių produktų, tačiau nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jie tiks visiems. Todėl žmonės turėtų pasirūpinti, kad būtų laikomasi ant pakuotės pateiktų instrukcijų.</p> <p> </p> <h3>Apžvalga</h3> <p>Nesveiki plaukai gali atrodyti neestetiški ir trapūs, o ne lankstūs ir žvilgantys. Plaukai, kurie pradeda slinkti kuokštais arba lūžinėja, gali būti pagrindinės sveikatos problemos simptomas.</p> <p>Žvynelinė, dermatitas ir odos vėžys gali sukelti plaukų slinkimą. Kitos priežastys yra vyrų ir moterų nuplikimas, lizdinė alopecija, stresas ir taikomas tam tikras medicininis gydymas.</p> <p>Hormoniniai ir genetiniai veiksniai vaidina pagrindinį vaidmenį plaukų augime, ir vargu ar papildomai vartojami vitaminai turės didesnę įtaką nei šie veiksniai. Tačiau papildai gali padėti žmonėms, turintiems didesnę riziką vitaminų trūkumui išsivystyti ir išvengti papildomų komplikacijų.</p> <p>Reguliariai kerpant plaukus, jie taip pat gali atrodyti sveikesni, kadangi pašalinami skilinėjantys plaukų galiukai ir sumažinamas plaukų svoris. Tai gali sumažinti poveikį šaknims, kurios auga iš galvos odos. Sveika galvos oda yra raktas į sveikų plaukų augimą. Žmonės, susirūpinę dėl plaukų slinkimo, gali apsilankyti pas dermatologą ir nustatyti plaukų augimo problemų priežastis. Dermatologas taip pat galės rekomenduoti jų sprendimo būdus.</p> <p> </p> <p>Parengė gyd.V.Mulevičius pagal užsienio spaudą</p> <p><img name="image2.png" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfYAAACgCAYAAAD+S07iAACAAElEQVR4Xux9hX8WR9f29yd87/s9Tw13h3gIQYtLQkgIEhyKSwIJMYgQgrsUp9BCi9VbiksgBHcrXkpxid+a5PrONXPfEaAtNUrpXvyG3ey9Ozs7OzvXOWfOnPk/MGDAgAEDBgy8Nvg/Tx8wYMCAAQMGDPxzYRC7AQMGDBgw8BrBIHYDBgwYMGDgNYJB7AYMGDBgwMBrBIPYDRgwYMCAgdcIBrEbMGDAgAEDrxEMYjdgwIABAwZeIxjEbsCAAQMGDLxGMIjdgAEDBgwYeI1gELsBAwYMGDDwGsEgdgMGDBgwYOA1gkHsBgwYMGDAwGsEg9gNGDBgwICB1wgGsRswYMCAAQOvEQxiN2DAgAEDBl4jGMRuwIABAwYMvEYwiN2AAQMGDBh4jWAQuwEDBgwYMPAawSB2AwYMGDBg4DWCQewGDBgwYMDAawSD2A0YMGDAgIHXCAaxGzBgwIABA68RDGI3YMCAAQMGXiMYxG7AgAEDBgy8RjCI3YABAwYMGHiNYBC7AQMGDBgw8BrBIHYDBgwYMGDgNYJB7AYMGDBgwMBrBIPYDRgwYMCAgdcIBrEbMGDAgAEDrxFeWWIvKCh4+tCvo/glL3p5sfNK3PJFr/8VPP0cf1K2BgwYMGDAwHPxChP700d+GYXnF15X8Mss+tRvvL7kPYtd/0xWLyIBPFOgwj9L/lLgIP+fy8eAAQMGDBh4cbyCxO4kuPwS2q6TBJ3EqP5+mgvVb8WuUdfnF/2uDpbYFELfypmzvq7EOfmOG5cASfmp/BWK5+NMJaHK9uzh3yzQGDBgwIABA8XxChI7QVIveYREqA9p0i3cdf7uJFCepzY8ovNxCgg8UkjgznOK/e6EPqXoWOH1apuPPEX6jjyKTuJ/elNMCOA1z5UJij3Ds78ZMGDAgAEDvw+vFLE7uTTPLimvQJJQaIFNJbvVpghTkbFs7fY8Oc+OAjm5oIApD9Se82Wf5ytNOt9J3kKu+ULIdh5wkD3/MT+eppJca5P72eVYnuzLbyY5ZpIT7Ip986AEDnsu8nMzYctNh92UIfvpyDdlIS83S643adqXc/MKuOcQN1hOO8sn5bBaYLObJU+WUQsfJWCwvAEDBgwY+AN4pYidIMmS8Ejsmvissm+B3WaFXQiXhK5JXc4RIi7IJ0GSdEmc/FuI3WaDzSz7Ns3HiqiFXPOEeC1mIeY8XuMkfcAuN2XKt8nWJFszBQHAJnlb8s2wPL6DJ5dP4saeL3Fx0zKcWT0bF5bPxMUVc3F5xXxcW7EAN1YuwLUPF+HGFx8h/ege2O9fk/yyJV8L8iTx/laLWQiezyLkLslstjqEDpbfgAEDBgwY+ON4pYidZGq3U1sm6WqyU5p0gZB7gUVI21qojeeT/PN1IinbhLzzlKbtSA5NnQowidVizYLJnCOkLucKyZotFljNNiUcUIiwKQ3dhhxbruRnFlLORe6FU3i49XNcX7sYJ6bH4WjcKJyOHoZz4yTFDMGF6MG4EDkI58MH4EJYf1wZ2R83hg7AmdDBODlpPK5uXI7HJ/fA+uS23MeGXClPpiQLhQqbELrJIHQDBgwYMPDn4hUj9nxYraKR27QpXhE8NW75zy6kTg3aKqScbTLh/uN03Lh1F+cv38TxM9eQdvwyDp24gpMXruPslRu4cusOfnzwEA8zMpFlEZIWTTmHSYjcxnzVeLjcQ2n/ebCK1pwjhJ5bkA1rzh08OpmK71fOwYWpY3BxUhi+nzAcVxKH4EbiYFybOBhnpgzC2ckDcWpCX5wa1xPHoroL6ffAucgQHBsWiLT+HXFkYBBOD+2Oy7On4WHqftgeP5Qy2PCEwoWNJv/iT2/Y4A0YMGDAwB/H30rsNIOXRJEnvNLehfzswsJmiw33n2Th4g93kHr8PD77bh+WfvQFpr//MRKmrUJkwmKExS6QNB9j4xdj/JQVSJqzGlPl9yVrv8SXO9OQdvoyLt68iweZ2ciR/Kih63F2jr0L2ZPwbWbYMm/j7pEtOLN8Mk5OCRPyHi7kPhyXpo3E5WnDcXnqCFycMgRnp72H05P747QQ+8nxPXE8phsORnbG/jEBSB3ph4MD2+JI75Y43q0FDnZph4OD+uL7hXPw5Pgh2HKyYaFp/tkKMGDAgAEDBv4QXjqx67Ht55A6zet5dtjtVsd5+cjJMuP69Ts4cOgCFq7egikLNiF64gcIjV2CkdGLETp+OcYkyt9xyzEiZgmGRS2WtAjDY5ZjSPQH6Be2EL1HzcF7EQsQmrgcsdM/xLxVn2Pr/hO49uNdZGZlwWo2w2qziQAhWvvtn3Bv29c4PSsOJxIH4cIkIfFJI3Euebho5sNwYsJQHE8ahpOiuZ+JG4izsQNwNlLIPbwPToX1xInQ7jhCbX1AB6T2aoXUkOY40PVdHAlqiNRWrtjWxA2H+obg9oZPYLpxDXaLST2n1tZ1hTy3bgwYMGDAgIEXxEsi9iKm0qSliUw7r2ktnWPfJHaa3ak933+QhZTUM1j+4VeYOncdopM/RvSktbL9RMh9I2InfYrIiesxJn6NEPyHGDnuAwyNXoHB0csxIGI5+o/5AO+Fr5btKvQKW4aQ0IUIGTkPfcNmIixuPmYt+ghfb92FGz/+KNqzGZYn93BvxxZcnJqE01FD8X3SYFycOAjnxw/EhcRhuDhhBM4kDseJOCH3cYNxTEj9eHQ/HIvog2NjRGMP64ETI7rj2MAgHO7jJ4TeAgcCmiDNryGOdPTBcT8vHG7qjt0+rkgJDMD1OXOQdeSg8pJnHeTRM5/1ka/rQ3sHsL7I9IXVZ8CAAQMGDPwiXhKxP62p8z/txZ4nZK5Ind7uVjsyMnJx7vwNrPssBclzNyJq2seImb4RMZPXIWbSx0LmazB2whpEJK5BeMKHGC2kPir2QwyLXomBkULokUvRP3wJ+octRt+R7yNkxAJ0GTEfXUR77zpyEUKGL8SIccsxfckmrPt6O85euYzc7Lt4eHwbLsxPwoWYYThLDTy+H85NfA/n4vrizPh+OD2uL07GCpFH98aJyJ44Gt4NR0d3wdFRwTg6LAhHh3TC8YEdcbxvBxzt0RqHuryLA50aY7+/Lw61b4zDrZpif5MG2NvQC6lNG+Boy6Y4O3ggHh89CrvJArO9ADaO99tsUh96apwelijS5g0YMGDAgIFfw0sj9uJQWjrsQupWWCxWNb/cLsR2/0Emduw+jgWLN2Jc0jLEzViDhNmfInraesRO/gRRQuxjk9YiPPFDjEn4CKPjVgupr8LwmFUYHCWkPnYZ+oxdJBr6InQdMgddhsxFdyH1wGGz4D94JjrLNixuBTZuPYrLd54g02wRbd2CrFsXcGnDQhwePwKnwvrhxMgQHBHiPhXTE6fH9sCpsSE4GdEdJ8JDcHx0d9HOu+Ek08hgnBBSPzE4QJH6MSH1I92F1IObI0209dT2DZHSxgf7m9cXMpdtk/rY19gbuxt6Yo+vF3b4NsCh4WPxIO0QLNnZsFhJ8BZY8/Q0OIPPDRgwYMDAb8XfR+wMJJPPMXW7EFkebt1Nx7c7DmHanLVImPwBoieuRPSkVYieshZRQuo0wUdOXIuICR8Jqa9C2PiVGDVuJYaLpj44aoWQ+hL0GiMa+egF6B66EJ2HCqELsXceMQft+k+E34BJGDPpI+xOvYi7WSaYhDhteXJvIdS7qTtwbHI4Do3qjdMje+H0iO44Ipr48dBgnBwehONDA3FsaCccGxKII0LiTCdln4R+YoAfTgihH+/dDke7t8KhQNHU/URTb+uLfS3qY28zT9HS3bHHxx0poq0z7fR2wRa32tji6oLtnk1xaNAo3D+wH2ZbDnKF1K12HbzmGTznkAEDBgwYMFAcL5/YlTmepmZGj7GroDO3RVP/ctshTJ63DuOnfiTa+WpEJq/G2ImrEDnpQyF2muBFWxdSDxdSDx23AiNjl2NY9DIMilqGAZFL0Tv8fXQdNRdBI2YjcOQ8BAxbBL/Bc9Fh4HQ0D4lFn4h5+Pjbo8jJzlPzyU0cy8+3IOf2T7j04VIcCeuFo0OCcWZYV5weGoyjQ4NwbFBHIW0/HOkjpN2nPY4IeR/q1RqHe7fB0V5yrEdbHOnWEkeCW+BI0Ls41LEZUtsKqbcUUn/XG3sbe2K3rxt2C5Hv9nLFXh8P7Gvgjl1e9bDVpRa2urkg1b0+drt54UhkJB5dPqtIndP+HGMWJerNgAEDBgwY+DW8ZGJ3sBNDwAqpciL3k8xcbNl9FMnzPkaskHr01HWIYpryMaImrUHMZDk2eQ0ikz5CROKHCIv7QEh9BYYLoQ8WQn8vchn6RixGSNgCReodh01D+yEz0bzfHLToNwPNe09A8x4xmLj0a1y4lQGbxQYz8pHLoDW2DDw4fxbHkuNxrJ8/TvTzw3Eh8sNC4Ad6t8fBnm1FC2+tyPtw15Y41KU50jo3w8HgZkgLaqbM7Wn+jXCgvS8OtPFBaqsG2Ne8AVKaiqZOc7uPG3YJqe/yqIvdHi7Y4+mCFG8heC+9v8fTFXu8RJuX33Y3aoRL02Yj995DWJ5jhi+uwT/N+X8WXijfZ8555oCGEuB+5jcDBgy81ih0D/o5qP6h2J9/Yl9RIqtfK8dripdM7A6o2O6MBmfDwWNXMGvxV6KRr0bs9HUYO+kTIfV1SksfO/EjB7l/grGJazAm/kOMcni/D4pcggFjF6NfBE3w76PLiLkIGDILHd6bhlb9p8CnRxLq95wKr+7JCBg+HdsPf49chpUVjZhOamabFWZLBu7u2YXDw95DmpB3WveWSO3SAvsCm2Jvp6ZIFQ38SIemOOjXFGntGiO1TUPsF/JObeWD/S18lFa+r6knUhp7IKWRm5C5B/b6egmhi6bu7Y6dnm7Y4e6KHR5MLtguidtdHiR3V+wWct9eX4551cUu1zpIDeiMq19/haycTNhB90JJ0kqZ9Jj7y2+hvC9j9nPIhHXHuPfIZ+heBvXJh4VxAOQ8O6PkFzDyvWNVPPVBOcv78sttwICBlw/nJ6+cfx2rX/EQ+wYrQ4Kzv3D0afYCWk+5DgjDgJeMwvl7uzrtdMwd54Hiv/578PcQO2lAXujd+5lYtWYvYiZuRPiEjxGRtEaIXQhdyDwiea38/RHC5VjEhLUIj1uLsPEfYkTMKgyKWqEIvU/4++g9+n10H7UAnQbPQvsBM9Cq1zQ065kMr5B4uPWagWqdJmLktI248zATBXlWFZc9zyoNTJLVko1733yBoyHBSAlohr0BQugdGiGlrS/2tvZFagtfpL0r22ZC4k18sKeRF3b7emCPr2jjDdyx18cdu+u7Ypdo4Ds962GHaOA7PD2EvD2w3d0dW93dsNXNDVtk+50Q+hYh9K2SdgrZ73KXv93rYpu3aPNudbDb1QWbfX2xPyIUj8+dgkU+An4IloJ8mPO4EI4m0z9Tsn0RqKmIrDMuyMMZDHapQ9Zjno4CSGK3F7Cs8rfNLMfM0EMtRdcbMGDgXwISuXzzNkmWfL3Nk2MccmVQLrXOB8N/2+xq2PFRvhkmk02t06EuL9Zf/Jauo+R1ev/f3Pf8LcTOjt8iGvOBw5cwcepGjIhehRFxqzAyfiXGkMwTP8LoxA9lu1q2HyEs/iNF6sr7PVo7yvUWLb2nmsI2D0HD5gipz0SLPtPQpMdUeHdNgEuXWNQNmYwK7WKw+ItDcj+SklmtuqYWe7FIwzNn4/ZnG3A4wB/7WtDZzQcpzbyR0sRLNHBq3x7Y3cATu4TAt/u4YZuXkLRo2dtI4F5M3HcRAq8nJF0Hm4WoNwtpf+fmim/dXPCtK1M9fONWD1/LOd8KmX8naZtbXexQv9eR/OoiRfb3iwCwTQSAzS2a4drqD2HNyFILxZjyLMi25MiHQStHyTXq/2oUkbNjgZ0CR6Q+pcFLslhESLJIfVrlQ2USrd5qUwvxFJbz5RXXgAEDrwD46TOyZ64wusWeD5tVlAKL9A1cm8PCEN7Sh1j1Nkv6FSvXB1Ghw/8YIevLnBFAnMcK/pV90Msh9kKC0CZlmmvvPcrAqrXbERa5AoMjVmJEwmqMSliJ0PhVGC1plBB96PgPZLsCI8atwDAh/0GRTu/399EtbAGCR8xFpyGz0WHgLDTvOw0NekyCe5ck1O2SgKoBkajkNxb1gsch9cItRUYFdpNa1rWAcehtBbCasnBj/Vrsb9kKe73dkeLtpsa/d4v2vdOjjiJsEvJXQsRfCQl/yeRSG1+51BGyrouv5W8e/9qFv9XGF/LbZ7L/uSRuP6tXW/bryn5tfOmmz/1WrtssZP+da1113WbR4PeIIHBAiP0AtXw5dnDAUDw6dlo+CBOsXGHOYlaR8VQb/Z2N/veCt6OmrszwBdqExo/WokL+5qmV9NRHyw9VBCaa34ovwPOyy2vAgIG/Dw5ulT6jQAR/B4FbrcrSl2czI1e2uUo5gFoIi6tw2i2OJawd6WfxCz854by//uMFLnhN8VKIXdWv/k8lu+yfvXQTk2Z9giERyzEkZjVGJElKXKlIfKSk4bGyL2lYzFIMjV6GgWOXo1/4UqWpdwudh86j5qDTMCH192aJpj4dPj2SRUtPRI3AOFQLikP59mPxdrOhaDFkEn7Ksqo48Hl5OdqkzWFiK2ARYr/28YfY07SZaND1sF007i1Cvt+51sK3LtXxRb1a+FTIeWOdmthQp4be1q6B9dyvWwvr69aUVAMbHPufyO8f16mFT9S+3q6TPNbXq4mNLjU1wQtxfy2k/q3sb6bW7uEhZF5PtHY3HPT2FJIXoaJRC1xZ8hHM6Y9g5cp2ohWrcahfa/h/AXg7pa2T3JVpTaRxOc4V6nLkx0wh9ntZJpy/nY0vUy9i6gdf4dyVm86rwfj/atF7AwYM/GuQ5yBvbm3S2VroU1VgEmLPRk7GI6Rfuoz7u1JxafWnuLJrF8w52X9C38bOyrGnOi7H9l+Il0LsT4PmmW17TiA8fhkGRawQYv8QA8YLeY9bgKGcxhazBMOFzJkGi4Y+cOwi9ItYjN7hi9A9bD6CR81GwIgZ8Bs8E637zkCTHpPh0TUJNQPjUck/BhU6jkPZDlF4p/kgdBw9USRELu9KiTFbEXu+EHueELs5NxNX16zCriZNhdCpgWut+3PZbnTVZLyhTh0h8bqyrYV1ktbXqY2Phdw/rFVdpY9qM9XA6lrVVFqlUlXZl1SzClbVqIoPq1fCJ5I+rlEBG2pUxGdy/Eu57uu6vJ8rvnJxwXZvD+zwdhOyr4Vtrl44OjQK978/B7N8DDRx59u1JvwyUFxyVhYWjvFzbF0+UrMQ+U8PH+PYxWtYt+8kJm3Yhh4Tl6DR0GS49UlC3d7J2Hbs+6dyNGDAwL8H7G+5lLaI9TTFZ2Qh89IV3N23Dzc/WoPz0XFI6d4PO1p3wrYm7XBu1RJYc7JQ0oj+63hed/j0Ib0WRxHB/1uI/iURe8nwqA/SzVixYRf6h89Br1HzlSbec8xC9I1YgEFRSzEoejEGRi3CQIfne38h9D6hC9Fz1AJ0HTEPAUNFUx8yA60GTEPjXlPhHTIJdTonokpAHMp1iEXZ9lGSIlCmTSjeS16k/LQL8s2w202w0gHMxEVfuCZ7Jq5s+gRfNGqKjULIn4u2vr4eSboKPpLtGpdaWF27JlbWrIoP5PdlNSpjec1K+KBONSyRcxZXq4ilVSpgdbWqWF+7DtbUqIallcthYdVKWCKa99rWrfB1zx7YMTocKYkTcGzmLJyZvwAnps/E/rgJ2BUahq87+GGtS12lyW+l+d+rJnZ51MZ+//a4ue1rmCxZyoufznQ2FbHv5TZOJfiqefX5+FEIfe6m7QiOXoQGPcajRuAYVA4YjYqdIlA+IAbl/GNRKWgCNh91ELsq5ssrqwEDBl4NcEjOmpmFe99tw9kx0TjSrTf2tGiPPY2a4UD9Bkjz8sSh+t445OGDy0sWqBUvVT/9a/2F42dtSdTnK4972ZrlOM3/+ZYCvdw3LQbFwnMXT687XhKxl8S12+mYvnIzQkZNR7fhM9Br9PvoMWoh+ozm9LVF6C8aep8IIfrRC9BnzAL0Fi29x/C56DpsDgKHzEG79+ag5QDR1PtOgXfPZLh0m4gaQfGoSE29/Tgh9AiUbj1KkXv04s/VPUns9NA0My59jkXI0ixkmY2rWzZjU8u2WCca9GeiqX9EAq9eEavqVMdS0bpX1qmBZaKZz6lUCvOrllFpTsV3sEQ076VyzvzqVTCjUgXMrVEdK5o2xBf9e+DQjEm4vPkL3D55FE9uXEPWw0cwZ+fAbjLBbs5V28zHGXhy/SruHEjFlfUbcW78BKS0D8BWdw/sFK09rXkD3F61AqbMDO1dmscG/HyTtmrkTx/8E8GPlPc4ce1HBIxbiPL+cSjblgJUDEq3G4vyUu8VRKgq3TYalQITsKWExv5XlsyAAQOvIthVWR49xJWZM7HH0wOpni6KzHd7eWOPbPd61cMu73o45FkfV5YsVcT+TPf2nK6jOClzlzoHTf6chWujJVZInclq4WwePdavAn5x6t2/CH8LsZ+/cQ/j521E8LDpQujz0JuhYEcuVOTea/R89A5fgB5C6j3DJI3m8XnoJoQeNHi2kDqDzwip95kGn16T4RYyEbW7JqJqYBwq+AnRtB0rxD5GiD0UpWQbuWiTume+aOscHzbRpG2yw55vhTXfhNuHDmJzjz5Y5+aCNXVqYYUQ9YqaQuo1qopWXhXzq5TH9HJvqb9X1a6BJVUrY0W1alhcuRKmSkp0r4dFfbvjwJpFuH8hDabHN4S8H0tjs8EsDSqb08EUMeoGRilSbXksj5YErgdvhy09Ew92peHwmCR807INNnu743R8MjLv3ENmvvxu57W/Jm3+0m+/B8yPZXQQ+/Wb6BT/vhB5vBD7eCH2aKnvKFQMFGLvNE7VfcVOidh6/LLjen6pf3aZDBgw8KpDEfvjh7g0e6aQuQf2eboiVQh9j7cX9jJ51sPu+i446OmDq0uWCLHnPJ1FYdfxXDM6d2lIpMJDr3qr9FHWfORIX5Uj/WWOKHBmKUSOLQ+ZmdmwW+kZ5Lj0r9aEXgG8NGIvbgI5fvEmQietRqfB0xESJqQ+ZgmChs9D19D31fS14BHz0Fk0dHq9dx42F4HD5qHjwJlC6jPQov90NOw9GV4hyajXdSJqdp6A6kGJqBwwDuU6iKbedjRKtxmFd1qMkO1YjH1/o6anArMKjmCxa0/uPJJlvg0Z125g++ixWFKzJhZVq4KFkhZUqywaegXMqVAWc6tUlFQZ86pWwdLa9YToqyOxbHlM8/HF5pgY/LBrG+zp95UhSIfJJXFTYsyHySzJVACLhcTM2PicruaQNCXZWA4RN/MY7IUOcjYzLBmP8cOXX2Fv5544PDZJtPofRTiQ621cAU+1ZF2f/O8pKfSvaqv63ZHYbwmxL0b5AK2xlxONvUw7muHHC7HHi/YegUpBCdh2/NLTWRgwYOBfANXXMk6J9HUmRezTsUsIfb+nGw7QOdjLBymitad4uajQ2oeE2LXGnqM07JIoOlBI6qr/lH5U+vECG6fMca0RM0wFOciRPv6JbM30o5I+VXpkpEsfb1JThZ+jFP1VHeYrgJdG7M5XThw+ewODE1YIUU9Gp6Gz0XHwXLQfOAcdh8yD/5D5kmbCb9Bs+A+aAf+BjCY3C636Tkez3lPhK4Tu3iURdYRAqnVKQEXRHiv4j0P5DqKptw0Xohkl2vpwvNN8GEq1Go3wBesVk+bbspUp26bINY9x0oQX82HNycWRRYsxv05tzBQNfJ5o49MrlMeMCuWKkhB7TNmyGPFOacxu0Q4pc97HT9+fQ15upjQwOpZxCl2engomiePhuSbR2E1yP07psDEmPgmcT68bKwWLbGmQT/JyYbPmwp7zRKTKDLleGmZWOh7sSMOtz7Yi5+4dWLkSnkPrL2zsbOCFW+fY0TNfxp8CCirU2k/d+BGBcYtQjqb4drEo2yEaZdpHKTN8+QBq7+HKFL/12FXHlUUfowEDBv4lYJ+UR439Ea7MmYvd3t6isbtgP8Nne9XHXi8vZYqnxn7EswGuLl0q/d9zNPZnoDlE9XV5JHfqNnmwF1iQm5+FdPtDmB/eRPahg7jzzVZk3b+Nx3YTMs0m3XcqoeDf0Rm9RGIvwuFzNzEocRXavDdNyH0WWgppt+wjJD5kAdoOmI62781GG9m27j8VbfpNQ6t+Quq9pqh56vR+rx0Uh2od41DRb7xo6TQJxwqpU1sPFS19GN5pORBvNR2Ct98difD5G1RzoCleB1dxhDRU5nCol/0w9QA+DeiEaULgs0QzJ5nPq1IV08qVQXLZUkisWhnxInVuihmPn/alIU+0agoGeRQQ8kTr5nxua4Gax03BgWPiZiFyev/bOW9eNcYi0qWGToe4XLMVt9KzceX2Q/xw5wluP8zA7ScZuJuZjSf3HiPnp9uwmTKknDZYKTSo4joat34qpUn/FSj+ATg19pPXSeyisYtAVbYt/RmE2NtFirYeK0negwhXlQLjsb2Q2A0YMPCvg2PoLvcRNfYZQuweSBFiV6b4QmKvWzjGfnXJsp8ldqem7eyPnAoMw1kzMme+1Qbbg0fIPn0WT7buxKnxidjfIQR72vdE+tHjyCbp282OMjmHBv+iTvMVwt9C7Ke+v43QSWvQZuA0NO83C02F1Jv1nC5aOUl+Jpr3mYZ3JTXrMwVNe09Go56T4N09GW5d6f0umnrQeFQOiEF5f3q/R4nWOFZIPUw09OGS3hNCH4B3mg3DW43fw5ApK9RrzJOXS/MMzT3OOOxsK5xCZrpzBzsTEjC9Ti3MrlgBCypXxIJqNLmXwaTq1fBxzz649PnnsGU8As3tNDNRi2WgHTauXIsVNoZc5XFODWMUNqtZEXJ+vkWtO8+4yNS6M4XMz/5wH98eOIWV63cjbtJG9I1djC4x89E9bgEGJH+AyPc/xaLPdmJr2nGcufYj7mfk4LHFjlxlaaCQInnzeURoYLhGCimUUgrUU/35cGrshcTeMR7l2lOg0j4NWmMfp03xorFvO6bH2P8t0rEBAwZKgv2F6dF9XJ41C3u8PbHPy0nsDSSR2F3UAlmHqbELsT89xu7sO1Sf6iB2KkT2fLuKcpmTnoH0H37A/d17cWnmQhzuPRTbmrTBZo/6OOBSHydbdUXOxQswF9AUb1X9Izt89to679e7b/pbiP3m3UzEzdmoosX59pmPRgMWoSHN7N0moHHPqWjYfRIahCTDq3uSkHmCiiRXvXM8qgYKoQeOQ8VO0aIhRqKsH03vo5UH/DsthMibDcTbzfriv779UKZFKP5vvSAEDI/X2i7Ho9XiM45C8E/1sknS+bi4dx8WtW6DuWXfworK5TCpcgVMbdYcWyZMRsbFi5rQFTnThM+5FDqPogwpLBTIvaipWx1j6g4tXv7ONuXi7LWfsOybNHSOWYbq8iylW4Wjgl80qgfFwUUEF68eFGAS4RacAJfgRDTsMxndo5Zh0sot+HzfaVz86QGyVVjGLOSZHsFuyVFr2eswy39dQ9XOc8WIPYDOc8U09gB6xY8TAUsT+/bjVw1SN2DgX4jC7lV2TI8eFDnPFRJ7feU8l6K84l1EY2+AK88hdp2H9NtWrkGh48ubbRbk5JmRe/curq5bj0OjR2FvB39s49ocLnXkHh7Y5uOCIx7uSG3rhyc3Lqh1LFT8DyUccN+ptRdtXke8NGJ31K3C4ywbZi7/Bo27x8O7xzR49pyJBj2nqfHz+iGclz4Z7t0nwKVrIuoEx6NGkJC5f7SkKJT3E0LvECEkEiakIlp6mzC802qkEPtQRexvNe2H/zboi1LNRuB/XALRsm8UHuXalGbLgZ8iYi8y7/BVZ9+7i83xcUisVhnjhdiXdw/GtR07Yb5/V7RvkxC6BTZGgXN4ejvN08W3NiF9i0iUZmsurHIN49Nnme248SgLn+w8ioCRk1CxeX+UaRkqzzBetN5xqNQxFjWFyN26T1RT93xCkqQOJsGnx2TU75YIj8Cx8A4cg+Y9x2Fw4lJs2nMGNx9kiOTKQDvaGqAFFPWAjof7c+H0ij95/VYhsZdrx/Jrr/gKdJ4rRuzbCr3iDRgw8G8EuyQS++XZT2vsPg6NXYi9vnaec5rin1EGCjiNjYFu8pW105Ynfav0w4/OX8CugcOw0aUetnp4Sd71JW8RFjzcsMW7Hg67u+FAW388uX5WWVWdTnnOfvrfgJdI7KxV7gAWUXjXfrUXLXrFwa3LRNQNngRP0dK9QyYqzZXe7rW6xIuWzvCw41BZNPSy7amdj0HpNqNRqrWQeUsh85ajVHq7+XDR1AcLqb+HNxv1EWLvh7cbD8H/uHaGZ8BgfC+arr550Zg0jTJ6URVpONCN5tLenVjQvwc+CB2Cm2n7Yc0Vgi7gmLkNpnyzCovIMXOOrTufqTix29kQ+becn2c3IcdqxcU76Uj84Bs0HDAR7zQdgP/6DkCFjhNQudtMVOg0UYg9Wog9Hq5C7J7y/PVFoPHtKcSuhh8S0ajXRDTrLWTfeSzcg6Lw7oApGPf+F0Ky95Fro7Zuk7JbnNXs4PY/l+SfS+zt6d9Ajf2XiP05ZfilD6vwp1845w/il26v8dQJfLdPH/tNeIFrC4WyYucW3/3FQv/Sb8/Bc09/7sE/jr8g26IsS9ZXYRX96j11Wy7+9wtchBc75/l4+krn+3T2H7+Ewsf6pdN+6be/CUXEPvMZYnc6zz1N7PrCovoh6HCsFpLheLryTbLg7uFjONxrIFJFUz9Uvz6O+PiobSo1dm9XHJbjaaKxZ1w/TbdjRezP1N/Tf79meGnEXhw0jew/fhEh4bPgKgReKygRrt2ShOATUCN4Aqp1noAqQQnK7F4hIFqIULT09mPUOHpp0dBLkdBbjBBCH6kc5N7meHqTwULqA/CGby/816cf3mw4GP/jHozKjbsg5cR56DfpEN0ccH5YnGfOMXJzxkNcP3EQD65dgM2cC5PdplYfohauNGQ6bcACc0ERkao81JZrDnN5Qk6nyxViz8a123cwYdlG1PCXsjYbgtItw1C23ViU4zxw/0R5pvGo5B+NGp1pip8Ar5AJQuyJ8JQ68eyaIOQuRC/HvEVzb9gzCY36TEVdqZe6nWIweMrH+DLtHO7IB6EEjRIN9c9ttc8ldofGXmSKjykyxR+7UvJ6Xuz8sorvF55Q8g+Og5WEPuHpy14E6pLi9y46+kLgmc+e/Wz51WOVPPoLKHlmkeDw/LtpFB1/5uqfvcRRsML6e+rK31QfzrxKHCnaKbxN8Xsp8dl51q/imfIUv7RENr+QZ7EX8Ux+T6Hk0efcswT085T8W2/VP/Xz0+c4/3L2Ec/eQ1/7szctfhvH63wq/1+49O/E7yb2EploYqcfkxra5KqSNjPupR3GiR795FpXpHm7I9XHE6n1vZEm+W4nsbu740CbDsi4cV4pYhwSfbainv5bQ9fx00f/eXj5xF6gG/IP954gctYauHWNQ50uE0RLT0K1gFghdNFmGUWuU7yaQlXWLwrl/IUM/cNRtsMYrbW3Hi0kGYp3mou23myEaOpDhdQHCan3x3/rk9j7ShqI/3XvgrfcWuOLnWn61sptTn1ijqIUKNJiHHau0a5M2/ZcFXqW6webhamtlPYYGEbO4RQLLspi4QoyhY+jn4f5UECw2zkGniHknoGjF75HyLi5qNB2hAgiw/FWs+HKH6C8PFOZtmNRutUYNcTAMXY+v2dIEry6JahlZ0novr0mo0HvyfAOSYZH1wnwDE6CW3AyXLpORbWOsWg2OBmLN+/GzfsPC8vj7ABKHPiDKCT2azfRKW6Rg9jjHPPYSeyisYsQxjnt9Irf5iR2Z904kj70bEdWeE7h38WJ3flAf+Q5HB1r8V6yeGL+z2RfsryF5Vep2MlPZaG2z+T1NJwXOf5yXqQ2zosd5zj29XCL489CFJ1TokyOv3W5i48pFq9jfdZzMv0ZOPNwlLFYXsXLoMvP37lxlqHwxJ/F06Uv2jrvq/MsehdFv+lbOe/jPE8fc55QmKPzuCq/8xkceRUWtOi6wgtL/O7Mu+h8XTz+c9a3s+7VySXyct7TcVbJezj31O2c16k/it/ecbXaKTzyKuH3ErvzKZzPTmWJM424bDWnFefbLHhy5CRO9+mLFM/a2CF57PBxkXt44ICnJ7Z7uYnGzjF2fzy5cRY2RezFvx2942xHT9eaqm7nvrLoFv/1n4OXS+yqfQr55dmQkZuLFZ/tRqPeyaghZF5dNPVKovVV6kRSH6fClJbz017vnEZVzi9cae1lGIBGEbto7i1Ec393GN5uKtp64/fwRsM+hcT+H+9eav9/6rTF/LXfqvnlzuAuReVRBdLLuHLNYJJynkV5XiotnmTONsHIRjaex+lrnOZWRDzODoVbWiK0Z7xZUg7Sc7Kx/dQ1jJj7Kbx6T0CZFoNRTki+gggp5fxGq+erGBCHKp3iUFOEmXrBoqkLsfv0SFLJW4jeu0eypEmSJsNNznHpPEG0+2mi6Qu5tglF/f6JSFz5Fe495upIUCScl8eAOPQr0EMNxVr174LTee5EIbEnaI3dEZef74pBasq0C0flzknYevR7uYar6DnWZqcnKxeRYaAIVT+6XMxTBejJc67h7jjGD1nVp8PTX/1G/wj9LIUf5Qt9dZzeyMQhFJ0vh0zoTKniSKu85f5SBi75V1DA5Fx/nlMidZn4N/0s8jjTwTEcQ8ccTrvRcfzVjBqVOB7I9eqdbaNEb8FdHufYn6P8qn55HwqZjuTc12OLjF6oZ2IwypaqQ5tNtWk6bOohIHp/8Fm4CiDLyKUw9d9MynG08Fl00vfSnZdOv1af+jpdn9oRSb0jR6KDkyo78y4sm97/tbydv6rznGWTNsP3wpUFmXR4UMc35kg6emOB+k3Voyoj64jvwlE2Z/2y3al3ztkqrD9Gn3S8U0ebY12yzvMd9aGKreqQbZRto6iOOQGV75FtQTvOsj1IO1dtSNcFQ0Fb83S+6tH0Q0K1L8e3oZ+ZHY1+P/p33o9TdJksqs2pd8xnUHVc9N5U/AzGVX2FwMf5zcSu6rp4vdMr3uEJL++H04rtNisyj53B2QEDsUuI/TtJmz2E4D1csM/TQ4hd7uPBMfYAZFw/B5PUmdmq64wZ6vbhaKPq+2J/xD5G35N1qTR8nu18H/9A/E3EbobJlovjl26id8xyVPWLR9Uuk1FZyJ1Tp1TAGX+Shjb10sRbtv1oIXUh89aiqbegCV60YI6tNx8kWvt7orX318Tu01tST0nd8KZvX/xfl0D0i52Nh9m50Kb4Yi/K2ZAcnUGJnxwvv6ihqZ2i/efC+Tvzonlcd8wXb2dgxTdH0TF0Oqp0GC6a7iiU8xdi7xgtz5uoguxU8otGNdHe3bomoj7H13tMVMTuRac6h0OdBx0KgxNRW8izKgUgfy56EwNXIf5ln+/Ho2yLIhS73Qyr3aQ6nF8u74vBqbGfuP4jOsU7iL39eJT3057x5TrGipBCjX0sqnSdjK3HLujO06Kn5JHk1TRAZwQoRSZOMrCqqYjOTpNjaBZOH1SSNjs3+iuYYbNKEmm9iNxV9b4ASLp50umyI88j9emlZ9nZqlXzSB4W3Xnmm+V9MZgFIwg676OFOJZNC31c5c6mfRvkmJURrkju7HgKSA5wCIW67vW1JcuqZlaws3L4fOSThNjJOKIQsvOmcEYthUNAJunQTBYdpdAm+1ZzjhoqouBp53Nw6yB21reT2LnArlNooaZjk07RzmBKbJeyNZtMMJu5dMaL1iXfXZ4SzCmMMTmDMyniZTwHhwCnhR+5Xz4jMhZzWv0FFO9wrZyfbOa0Tk3szJPDXEro5taRNNFR0OG+UyjK17HDHfXJZy2QlGdhPfCd8z2a5b3lilBmUmRhMVthlnem5kfb5HqbQ4hQ+bNtamIvFJicdcs2zHevCFyutedIuTLkWqs+ZtMBq5TwZ+e5JHTdP/AcJbiov0smLWByNcosyU/eN0NiS/uj8qEEFEddURjhrB/L60DshRfrtsBGwzZmU22NETwLYLJa8fjwMZzqN1DycJP8mFyR4uUuyQN7vV2R6u6CtDb+yLl0HllSkAwuDJOnBVK1uqfaUnjTlgAbpyOrtqK/3TwL31HRt/9PxMsldoIvSzpRS14u0nPNeH/dHnh31+PqlTsnqiVXSezlhOickc1I7GXaM1TsaJRq5SR2PbbOpVnfbjYQbzbRxP4fH0nePfB2k15qSwe6eu364eDZy7qxFGPv4nvOD6U4CRaerg7pHd3e9DmOtvcc6B+c+ZlEu3qUm4/dZ64h4v2NqB7ERWpGqiEGPm+1oATU7CwpMA6uXamla0dCrxCSuiZ2bt27TRCtPhG15PyqouVTIKB3fYUOUWj63kR8susYMi3s/B1ajuowHOX5Aygk9mtFxF5Waewk9ljR2GXffzxKt42Ud5iMrQwpqz7KPGRKJ3ntYS4OXPwRX+4/iQ07DmPTnuOyf1oEgEvYd/4mzt+8j4c5Fq0JykdsNUuHZs/WpM+OmZ26dGhWq45F8FuhtEdVngJHKEp29FqD4wdNcs6RD/5OrgVnfnqI745cxBdSPpaR28/3nVQp5cQlnL16B3ce58BsK+pclfAhgirjC7DjcJKT/v3ZNkKCZWelzivQ5XOSkBJ4HAKFsxMy26h1kDCZRGgzZap6orZqk07rwQMLzl+5g92HzuKzHQexYVcaNuxOw6cpR7H9+Pc4fv0Bfky3INfKTox5kthFWzVlS51qS8+LggSZb7aoLVdK5JCVthIp6USTcD6JXVs48vOY/4u9s0KyYtksjmiN0DEnKDCpDrnQAqOtBRx7pbBCrYv9sM1K6xDbDIRkpYycemql0JaniZsdPN87Nbl8TeT5JHIThR4KdpxpkgeLlQRfIN+THad+fCjt9Bq+TJX2u/sQPt13DF9K2rrvBE5fuoW7j8zIyclXQ3paQGT7NWtBwqq1ch3PwqyPF9BvpwC3nmTjyPc38dWBs6p9fbb3hNp+deA09p66iit3HiPLSuGIwjoFYNYnrQualFTYVvnWzXwPrxgJsTi/ndid/arj25F/ZhF+cjkbKZ/9GgX/XDw8cRBHB/QXInfThO7tjn3eeru/gZC7pxv2d/BH9vcnlEBPobvoe7KzBRXtyzuxiTBmVVYBtm+pW5NDYORD/IZv41XCyyH2YpXDl2WXF2XLp0aZjwvX7mNw4gpU7hAGrsZGR6zyithjtNd1+0ilCTqntpVqRce5kULoJPehDo2dxE7HOY6tC7HX7yHaegjeaNBLiL0L3nD3x7JNW1Xn/vw3Vbz3/blzXgRPX6v3qenxo7TIPS4/zETy+t3wGTARlQPClTm9ascouAh5uwipu3ThWLuew6/TBEdKEmJPLEHs5Tllzo/1FYVybYejY8QcHLh0GyZqBuxQ7M4O9ely/TYUjrFzHruKFR+PMm3H6TF2SYwTX14RO8fYE/H10cu4l2XC1sPnMHvDdgyfswkBsSvRcNAseDDOf5+pqN93KpoMmwe/2DUYMHkt4pZ8ijXf7sbpKz8ix8K40aJNycecKx+amUMhDglaa3/6w3+RR3ISK+UBtVCEWerFSk2zQHnb/pSRi92nr+L9L/cgctmX6D9zA5qNWCDvZybqqzQD3v2YpsM/chF6TlyJ0fM3YMlXu7Hn9Pe4+igD2RZqliYwumGezayCExVOQ3wOlLarSFwP91DTu/LTfazcvBez1n+HWRu3qjRzwxYs+Gw79p2+hCwTLQnMk2se2HA/x4ZdJ87j422pGL9wE3pEzUfzgSIQ9k6EV//x8OwbC+/+8WgeNgtdJ61B6NJvseq7A/IOb8u1VrVmAgUSnad+vy8CaudcUOPq7ftYvTVVyrkFczd9hzkbv8G8j7/GzDWbMW2tHFu/DZt2HsTdx4941dPZ/CxYFlpoOHf5p0fp2LA1BXPXSr4ff1tYL7M2fofZklg/fP4btx+o4QotFNCyQmsB/WM0Idrl27vz6AnWSnmZz4w1X2PGuq8xZd1XWPD5VuwRgS0jKwdqaWfR4HOFLO9l27Dv5BXM+mQz+kr79Y9bAt+h8l32j0P9QYloMHgimg6agh5xSzF2/ka8v2kn9py6hJvpWWoREpYh32JRiZo+Cii4WpBtNuHElZtYvTkFkQs2oFv8cjQcvlC1Nc/eU+At34Xv4LnoGPUBRs34DLPX7sC2tAu49SBbW4HytTBjtnKFSr0GBQUYNY78CuF3EbvjmyZHqDzkb1NmJu6mHsGNDzfh2vKPJK3A+YlJOODn59DS3UVL9xBSZxJiry9/u9fF3iaNcXnmVFxetRqXFq7E1UWrcHnpakmrcGnJB7i0VKdzS5fj+s4dyH7yWFlXSeiWwmHMpx7qH4SXQ+xPgQZRmuko3Vutefhiz0k06B2Liv6jRYONVcRewhTfLtwRLpbEHibEPkpr7O8ybOxAvM1pbiT2hv0Usb/h0xP/zysQbzXuj/91C8Gb3p0xcsJCZFuf1RwU5anOvzhR/JE36rxW5aw7TZqlRdK0mHPUsrG3Ms34/MAZ9BSSrMTY9vIMNQIiVSCeesET4MFgNSR10dA9VUqEJwPXdJXfqdkHxatxeWUK70AzOIUg0Zb9IoR05AN4kKlMl2rcuESZfh9KELszQE07vbpbmXbRqNgpQS8CIxp7xcB4DJ//KWKXfo7WI6ejdnCUmtJXgeF/RQgo1y4CpeUdvtV0BEq1CJPjnMsfg+pBMfDqNR5BEdMw5cPPsOP0ZTwUEs6lCU6Z0VRJwPFONczxPGHF8afzfeq6dySaafP0OLBJNLQb9zOwfvdxhC+QTjt8Dly6x6JKgAgmHSNRvv1YlBUhpWxb2bYJlxSBMq1Go3KXOFSW56kcEIZ6PSKENCejz9RlWP7tPly5/Qg57GRp8jZTe9fDBoWdQ2HZWB4GudbmQJO0yWzRRLYePovmI2eienAcanZPKEy1uo3HyFkf4urdh7BJfhZJh6/dQ8KqLWg1Zhq8B8ajWuBoqdeRKr4Dh0W4ZkLp1mPUM5Rrx+eR+m8XBbducQiOXYSk1d9g37nrShulxsoyOscVC/EzTYZjytR2t5y6IvefhZpdI1GnVxRq9whDzeBIVGPbDEhEjcAEdBu3CGdv3Xs6i+fCWU8FHK0uMCmfgrM/3UNw+DTU8B+FGp1jpD4k3+7xsmVKQI2u8QiMWoDdxy8gx0qtVQ9z0ESex9UbC6jZar+Z09d/QqeIWagqfUz1oEjUColE9S6jULvrKAybsxbnbj1QWhxN2sev30Hy6s1oM3wS6nWJRiX/OOmbpE+i9VDawzstOTtnDCoExqKylKtK4BjUC4mQ+piO0CWbsOHgWfyUzpkxFLBpvpd3LO1u38UfMGnV5wgMF0GxTzyqBoxFeenbKvKdSb6lWtB3aIx6XxU7xkk9csZQLBr2jseIqR9g8+ELyrJFZzISuklZIhyWo6ff39+M30Xszmud37Y8k+VhOq7OXYG01p2R2qQF9jVqjBRJe318JM8iYnemFC9X7PGsix3ctmiBvc1aILX+uzjoK/uNWsi17yKlIbfMqwV2+DTCkfgJyLh1WwuD0mem5+WA3vT/ZPwtxK7NadLgbTlKon2QmYuJIunX7TleO2JJR69M8Y4AKNTYC6e6lSB2muIZbW4A3mzczzHGTq29J95sIJp6g974f57yt2c3NOk6Upm2nFBNpziZq57lz/w4ivJyOmhZbbnIzaU2apeOyCwS/jX0nrpOSD0c1TpGoE7neNRVxD5Rk3m3BEXsHo59V+nIFLELeVbpyGVqY5XGXKp1lBAtV1yLgUfPeNGk0oQQ9Zi1uv+vPJaqh1+AJkfnGHvRdLey7RzELlp6paBE5elfUTr0er2lM+6aqIiF89xVCFou1sMyK4GN0xejCufBl+tAwWAKKnWaIPmOFlKIQbORszH/k604c+UHmKhts5POd4xLOrT2wnemiu94Bsc71T879vOFZGkGlYfIFK3nwLWfEL98E5oNmYZqnenjECNl53RK6VQ7RinhkuWs4C/tUQSn8iI4lZeyluvAAEm0Ignh+0XKM8WgUuA40e6nY8z8L/Hd8Rt4kE2TK60lZigBpIixCuuZlpR8mmmlXnOEXDNFA/4i9YRo2cnSxlk3MULSHIKKkr8j4NUvGZ8duYS7Zhu+TjuBoKiFqMo6dQh2ZejE6EcBb7yynCg/lY4su5SbQyWMOdCeVhYOdSUImY2Df9h0fLTtEO7m6KmbJQXbp+GoZ/6vxtWt2HL8OhoMmSt1kKBmRJT1Gyp1M0q2cq+OU6QcE+AXNg0Xbt7+1fZXAny3yFBWjPP3n6D1iKlKEFQBnVTd0+eGDrXSN0i/8O6wafju0BmpQ7vynbCKtmW3ZUn/wmWa2W5pxjXhmLzzxsNnSf9Bh9x4bWUSIa5M6+Fo0GciPtt3Ho+yzdgrAsvASStRq3O0PANTggh2MerbKtOGs0DYN0kfxfqmZdFfO5GyTFRIqopg1mToDCSv3IwffnqshMlbDzOxatsR+MUuR/VACreRqNJ1EioGTVECMqNPsm2VbacTp5FymKsiV60MTlTDdhXaDZVvYjoWfvodHj55CJIftfY85aBaoMbeXyX8EWJnW3Oawc2P03FuxjykNmqGIz4eOCz57PZ2xY76NMO7ST7uKlFb5zbN2w07hdi/9ayD7XLOQSH7Yx7uOOzpJvd3xwG5Jo3nefGYB9JcXXAsIhIPbv0oQm4B7AzdzWFAg9h/O9go6YSUZzOhgHHV5SVevvdIjT9XDoyTjoFe1hNUR1Wx41j5EIarMXaGj1XBaVqE4m1OdVPOc4OF4Aep4DRvNOqvgtO84dsHbzchqYfgf91D8B+vEFRtMwiLPtutTVlmStN0NLMpxyPtnfxbep/fBt2h68bKD1GPlVqQlZuLtCv3kLT8KzTvx2A94+Eq2rpL90lqrF0RvPzt3XOywwwfhzryoVcPkHrx11p6OT8hmXaiPUiHp4LGSGfXLW6haEp31Fies1fVJkqOPZIctZT/onASe3GNvVz7OK2x0xQfoDvKMiQRIRVq8KXbUCiLVuPv7IRLteKMBpJPvO60ApKEFJPlORLl7yS5brKcl6SuK9ueY/eRIsSMQ5eIefhoz1nctdBs7Rjf5XgqeYhaL8me9cpOnGVV9ezsGOjkxDrgXH8RIIVM1x68hOCE5ajdLVJITi85W7HTeD3FknPxhdz5XHxGdqyVgqUD7izl5DRM/i6acHnphCsF8ZkTFOGUbj1etK+JaDl8AeZ+moIfH2Xo8XYrPZqpnbMMuqOiUKfandXhXGXhcIMdXx88Cc8Bk1RdUbDlVE86V1ILrxwQhRFLv0Pyp2loMngKynEVw/YiOLVhaF8hqPbORCuOkHonJoefigghFfxZXsbzl/z9EtU9ykmb8R08GWFLvsHVB+lqIiiFpnwbnd2eMkOq+nQSOx3k7Nh2/BrqD5yhCZfvmMv3ckhI6qacX4IS4tqOnIrzN24Vy+jnUfTO6GCWK1qpFRfvP0bzkXOVsFK+I8svbV4EL6byUidlpe23GDUT24+fRw4dA/MpPJuF2Hm9TWnwbAP0ej927S4aDZsjbVLy8J+onFaVb4jUUSUh6mHzPsfUTdvQdngCKncYhooU3DqQuEXwC0pQ7bqsw/dH9U9M8lt5/ySpA2nvbVnGJFTtNlURdw0pX+SS77Du4A1ELNsCt15C0p11ICcKuZU7iyAbKOf6T5JjSdK38V4U1uKU4ECBgffku+TsGfoZMeqm98AkhM77GFcfaW0932JVbYx9ivoCfsN3/VfijxC7+rYdbc6ckY5T8+Zhl2jpe+Sa7ULaW9xdhbzdHGTuIceptetx9lSPunIvN+z2dEWKnHdC7nfMzRupsq/G4uU6/k5tf79sd7jVxsHoMDy8dUNZr8wW/W0q/6S/kBP+avw9xF7g8AC2a49pVqDdZsP5mw/gP3aJasBlpHMv3ZoaEs2MQ+UjZofr8IxvqbV2zg3X5nhGnRuENxsOFK19IN5qPBDvNBngIPYu+I9Pb5RvNRy9E5YgI5ukTieWXLmnRSR87SmtX+Kf9yKf/b6cB0iSipXUB2mxWNQY4azV3+LdvvR6n6DI3bPXVHj2nAq3bsnw6jkFro6lamuJhlmFnUqHsdKphMvHL9sOo1BB+SiI5tAuFh6947F2xwGYHGNy/OAL1353ELsqybOFfC6cpvjjxeaxl23nHAZgR8UOj1s60dE0T6GMGlGcIseyfiQrpjjdgZF8RBMiCZVrR+1U/g5MUp1ZWcmHTpTUgkq1iJbnGo+mYXOxdNcx3M0W4hEizOMYuXLSIgnoSUc0UfNJSfTaNOkQoJRnvQXpcs0Hu06h4bDZqNSJBC7aZYcxck/Ow49RWnnZdjwerbblOrBDTVAEoIirPcscJYInfx8jnbIIA52lQ28tJNtKjrVNUBqdj5DznPXbcPs+tTV6MZvUVnk/S7ksVjpsabLJ5+p/Vo712/BV2nF4iGZOQUnVJxOtGyRKEWjr9kxGrZDJss/YDlL3aulcEqkIViynkEL5DjzG2QlS1yKsVAzSpFCuA0l3rHpfSrNX+Y9X5F+tSzIWfL4Ld7KEELkCIp3plIWpqINVbbaw+ZJ8C7DlxBXUH8R3xhkrjvoSLZ1CTzlaY6RMLYV0T/9wu3hT+llofwQtcCqHyQKbEvZJxsri48dYFk4tWU+vLCvvrGXYPGw/cUk5kdmUbwYdLKWDpvZFcYWOjaI1n7h6B02Gz5T6DZe6YztlctbzONTskYB6/cajSmCYKBPS59B6I/XM2TokWH0enzFGteNybMvt+XecqldaFpUi0okatrZU1eo9HY3CV6OWfMdq9kgHhsOOxjstx6j3REIv31GEgwAKWyK4BLKt8RvRFgn9TelnLkshg5YkOaeaCPmz1qcih05eFtYZvwXO5ND9yquAP0Lsuq/ks4jGnp6OE7PnYI9PA9G+hYglnz3uHkj19HRo6x5qu1tp727Y7FIbO+S83Q18sMNTiL6+L/ZJ0gKA9qDX3vSuco0LtrnXxtHoUDy6dRk5Vgsyc0Xhc3jF/5Px0oi9OIc456A6uU7PC+XUnnzsP3cTfqOm4L++fdWHVaX7VOkwpVNqP0Z1xNocHyofB73jqbEPVU50bzUZpIPUkNwZqMZXNHbv7vh/Xl3xn/o98VajvqjfIwp7j51R94Myz+pV2SjZF2oMfwa5F2bBHSeJqiEj9V/RHUhA9FTOx9V7GViwMQXNB4jGLpqqT58pSlN37SpE3zURdUVDrCVEUkMSx6TZWXMRnHL+7CRCUarZENXhU2uu5BeK4VMWi+aYroldadzcFmliL0rqRMnpbo7V3Rxe8UUkRHOs3pYTrbCcn3T6osHoMkWjcrAQYZd4RfIqNgE7L4fGr5fdjZL3OFreK2cKJKoOs7RopO+0EFLqMBIN+sdgzbY05HJc2EKvaW3KZt1xXJTTftT8dxvJnCPB9GrmHGV6Q9uxfsdBePWW+7UOk07YISC2Ggma1ZXmpu45SfanaWtCJ5qtSSg0YcegdEsuPJSk/mbnqiwPUvbKnM0RSCFGCDZQyKfDEPj2H49FX6Xifmau8uTV8/f1EAIds8wFHKemuZ5TazhFyoZvDonG3n+yNvWSdJzkK6RSOTBWvW8OEVQJjlPHlHbHdqDqmwIALSSRKMVvRf6mllmps9ZMlbm+vQ72RDJUxKiemRprLOqHROCTnYe0wxBN7Syv+iac7aRIY1f9raStQqb1B09U3yTzLy9aa1m+c47zK1JKRKtRs3HmB62x/1pzc/7MrVqOE5rYGw6dDWXeV8QerZ9XPTPjJsSIxi7EfvKSihJpszmEKLaLAq7iyHrXAu2Jy/c0savIjxQMHLEyOGThSFx6uGInEjXrinWYqKwypdvxedhOaYbX1gP1DlgGqXMOn6jUVhM3vwt+I2zTZdpESJtmnfBdTlLWrFJtouRcWrdYZ+PVUFoZ9S2R2ONRSYT7ysG0YvEdF7UFJVCwPdJfIjgcO9K+V1YfKkdqJox6YcVr9e/D7yP2koXn85jSH+LQrInYJeR9sr4LDjRwRVoDbxz08RINXJvj93l7YL/cQ2ntHi441qABjvl6Y5do43s9agux18MeuXaHjw5ms13+Ztopx/a71sH5UeHIuPmD+i45LGbJzinmePzPxEsk9qLOoZDY1b72ZFXkIR+izZaPQ9//gE6jpytHImXqC5ioSKxsh3ClLZVuTa3dQeyisb8lpPYWg9Q0GizEPgj/bdBftPReknriv0Lq9JL/X4/uKNOoByatWKenP4DmFo5RUTtg+f4kUv9ZMG+HMOPsI+nJS69d2dJJ7MaDLCxYvwNt+ifCrVMUXEQ7dA0eBw96xHcVjS04EVWDOLbOsT4dhU91rG0ZqGeIEJVoj1yXvsUQNO0XjV3Hzqse1TlexfovdLYp9j5+DYXEfs3pFa/nsWtTJTUnahUODUhpmVqbKc0OTDTaUi2Hi/Y9WDq5IXJsqJRzsKRhamilrF+E0qArBZAcOJzAVfvYMXI63yR5NukQO0ahot8wBIRPw+7T13VgFmWy5TxuTlmjIxrbkpA4HdeUJq/j9jMdvPIT2o2UNtRmhHLuqxQ0QWlPtCJUCExQJFmq9Tgpm2icAdOlvFxUiGWUcrceIVsKj+/JsUhU6jJVrhHC7MSYCwlq2IAWpgoBEUIEQr6SKgfHwHfIDGxIOY8MMztcmuIpiNiVIyBXAFTz9EnsnFYlpERTvEe/ycU0dodWybogabdmuw9XQq4eY6bAxPc9WkhilKQRkqRuWw8RIhkm3wmDIIlA0lrIvhV9GTg1ku9JJ01kdFSNwTtNh6Jb7ALcfKw9kzkuzMU3FE84209hY9BT9LaeuCwaezI4ZVNr7NIO/JOUGZphk2mebjVqjhD7bUeT/5W25miLfG9cTInEfuneY/gOm6sFRraN4lq2lJ91pYidGrv0IXYO7SlP/wIVgMhOW45jDvTJK3fRdPhsJcgV1q+qYwpJrGcKdsngUAWPUXgrLyTPmR60DpZuNUrqPlKN91OxKCMKRnkOg8k74Fi89ouIUbE4KndJUuPttDpxlgjrumJQMqp0mQmGkea747AC/YY4jPh2s+F4s/EwFYlSzwiicOAQYljWAMdzcyt5lWo1Fm/69sbQyatwP1dPLbRzZoYypvxKPb8k/D5iL3a94zlMGY9xdM5k7K/viQu+HjjkK0Tu6Soau3acI7FTE9dOdO4iAHhgt4PkGcAmxbsW0nzriDDghjQfd6RJPgfqe8i+5OXjiaPuXrgUFiPEflMJg6odqSW3HW3+1ajO34yXRuzFK0h1Foos2HnQUzlPRRXiMQunC0ml3niSi9A5m1BZyPydVkIAyuTHcVq9EIz6wFoySM1QFYf9raZD8EbjIQ6NvZ+a6vaGb0/5uzfe8OmN//Xshv94BqPVkDicv/NQkYDNxlXYODXJORbtTH8x2DNyw/F2NT9ZB9tgZ3Q/PRtLN+1F24HJcAsYDY8uMaK9T4VHj8mo2SURlYNIJJz+56iHtg5hp+Uo6RxImqyX4ajecQTmrPmyUJJnUvNzLUWetC+K4sRe3BSvSKiQ0Gke1mZDdoTlpdPy6JWIngkrMWvDXny85xg27D+MtfuPYeGWwxi74hu0i5iJGoGjUEpIs3TLIajSKRrVuyWp8foKgRPkHYsm7EdT5XhU7Saaq9RH9/hlOHLF6cHKgCUOAqKWznFVaunSkZuotUnZb9xNR6exM1CrS6zUzWhwnLly8GTlMEcNlsSuxjKFBCtIJ11VSLpP7BLMXr8T61OO4Ush3HV7TmLami3omfQhqnQIwxuNBiqirSBafUUheR2ohwGHQlElZLyQf6Jy0gqIWoFjNx6qMpLYrTYrTFI2s5PYuRylRU+v0WPsk5WQpE2/TkfSovot3YbDLpFKkKAA+4ZPV3j2jcGIhZuwcNtRrD94Cuulfhd9m4rR8zai2eDJqMRQzO0ilICgnO2Ukx2fXedJ4qjafSYqiYC44usUETp0XdosHLIp3kb0t6GtPwVC7FeUxq5M8RxSaU9rTLIWzui0J+TYKlSI/eadYnn8PJzaJkVukjttLpfuO4mdwqKQKP1KnAJPRxJkDFoqjf17mKUOuQojpwOyT6EVjkNsKuqh1DnH2Ok8x7DHaqzcmRTBO4aCAkRQ6cg1HGihGSl1Eoa2o+dizpfSbvedkLo9iYXfpqHvhGWo30u0bGmzpVoMQ+VO9BmhEqLjOvB6WhPoSFqp8wS1VVaTdrEidI1GqeaD4dkzBtHLvsKGA6fwxf4T+GDbEYQv/AKtRkyTb3ckyomwRsGT70eX19kOGGo7WbWNWl3HYuvZ62puftEMmFcDfwqxSzsz37mHC8lzkeLTHDvcuHqbt5B6Exz08Cl0mONUN2rtTId9fLDHzRV7JR1u2BCpvg2xxd0TO129sd+9AVLcGmCfm6+kBnJeA3zh4YuU2Hg8IrFT6LZTWbApi98/GS+P2IuB74wfm7PjUGEDLSZc++EnfLHzKH68z4ABUHN1p6/9Fr59OZVKyJ3mZ5I7tReRmilFcx32t5sPc8SLJ7FzrH0A3m7siEQnku0bDXvh7Ub98GaTPqjW/j2s2rpPBXWwWnIc5jsS+1OF/BPxcySqxjIZQMNsgtXEedCMspaH63ezMWd9CloLuXuI9ufVYyLqdqa2TicvEnuEmtPPYQlqbEp7ly0lf2oSrJey0umETV6M+/fvKUInwTstJb91zuvzTPF6uhtJooh4dKc7Dq49xiFy6edIuXwfd3MtaryzOHj3LCG1qw+yceD8XYQu/Bz1esTg7aYDlcVBCQl+CdK5JojgNhYVg5NE4+HYcRiqd47GxOXrkZ6VLkRJRzQKhdJ5q6A8tMJwelEBsi0FyJE2Nn/lBlRsO0gRQxk6ObVhxy1ExDj9IjBU6TpRhfgt3TgEQWHJQrDn8CSLErsmGieodN/NsmD3mR/wXtJyVG4fireaUXtjR06nN2rEtKKEitYq9dJuIiqLUDJtzW48Sue4da6aCcI4bxYROVQgG1uRKf7rQ6Kx0xT/lMauxtM5VNGeDnWMFzBWhJCxIgRMxWd7z4lG/ACZVu1MqMoJbalIt9px6tYDzBQhsfnQaSJohYJDHyo/EqVDw2RdV+6+UGmjnUdNws376UqwVgFnnifosloKNLH7DBJi9wuXeo1xEHuS8v1QsweEgKixn7t5t+T1P4Pid2HzZP1cupeuxtjV+LLS2J1EzKQFS62xX5bvOU85zXFePt8/p7opU7zyxSjAict30GzEDGXlKBw+YnI4qelx7Vg13FG21XA0lT5n8WcHcPVRNkzsr0BBASKUFeCByYJ9F2+h78yNqNFZrmtDTVtr/xwKI6kz0erEWQ2sazr9lmo1AC59ojBN3sn5O09gYqwJ/ivgCmZ8Z3m4cPcJpq/5Gu496Q9BYtfPWtge/KntJ6Nyt0lS1tFIWvsdclTbf92IXfcTHLrKepQO0483kXn3Ih7eOIsfvvoWR0L6qEA0e0jukj+jzpHYUzw98KVrPewODMLDjZ8j58p1pP/4I7Lu/AjT3ZvIlWSS/dw7sn/nB2T+cBHpt67CZMmF3VygQoerhWPUtMvn99v/BLw0Yi9eRVp7pNndBB1dTD6WJ9mY+8FXCBo2FSev3FPRlizmXOm0TFi/5whajJkn2oeQVkuGZI1Q5j5lkuda7GrZ1kFqnP0t0drfbiLE3qQv3uISrr4hcqwXSjXrj1JCHKUa90b/+Ln44eETmM3ZyMl5LOXgWsC/jex+K5yNRLmyFejEKFIMZ8qoVHT8seZkKq0jV7T4U9cfIHrmWjTsFqmmuVUXzbCiPz2xSabhqqNQGju3KoWK9jBChB7ZMn5+4/fQJXwaTp67qIQFRjvjeLN+Eb+twWotzamxk9hFA2mr4wyo8VXlsczOl9ODYpD8yU5cy+AqeFCephz3VmFbGTrWKp2vRfbp9ONYk+eufLzrDn6PdqNno2zroaDzF73jy7SVfP1F6+kiGkqA1tqorXYaMw37Tp5VzoEcxjHnmtW4u44WRdK0qshwZ29noGmvCMlrJCoEJUiiRjxBdcIVhCw4tvn2u6Go6T8CkfNW4+TVmzpwC0Ozgl7WJqm3bBV+lH/zY88TYeyGdDTT1+9CnWBq0STb6VKuZGmTNHuH6mlmHRJF6BSNcvhMHLl0QwVJYWCaHCmXqYBhbu2/QuyagFm3lTpPUeTDvKt1HIvR73+D/XdzwbAMqllRw+UUOnMO8k1CzLZM1bZzpd7vi4DzyZ6TaNpP8hShg2RehlMjKYgogo9F6XbJyovdJSgM36adUQFPGG5X07puq0WNwUHsJy/rMfZniJ0WBY5JxyuN/ewPL6axF4eKKucwxasx9kJidzr+6aSJfW6RKd7K71gH3ClO7BRStCmeznOc61+c2DW5V+xMy00UyrUehJDIWdh+mM5UOgKZ1coZNFz/wbmIlCb4gz8+wuBpH6NcSw7byHsPmCDvKlkSfTAoiI1XW5Jy6ZZD0Wr0RHx06DxuM9Idvyla6zh8QKdFtgfVLoAnFjve/yINLiET5NmlPuWbpxVLWVpUu5V64NBVQAQCxy/CjQcZ0pYcznO/8dv+q/BHiV33lFooyzNLfVkYQS4HZnsOsk5cwJmBo4TEqbHrcXZnsJrD9SVvdzekde6OjDOnVAz/J1Iv0jKUBY/LdzHpfalvyZNhgBlfxJYjfbJ8Lxb57hmr4Z+Ml0rsKjlITS2qkZcDrluenmvFog170KL/FLzbNwmp524pLTMn6zEsliz1EVx7mIU5675FswHyEXYYpbQCmkPVmuwqEh1XUNOrqKnx0Gb9hOyF3Jv2EcLvLVp8D9n2xZu+A1CrwxCs2XEIJnrf5gnRyItULfEv+CgKCd1hMiaoYXLqlhYmON+Zft1M9JZmJ2JVsbJPnb+E0MR58Oo5AdVEq6oQKB1wAOeFO03x4WqVOy6GQ6sFF8R5q8kQ7WvQYCC8QqLw1f4jSgXi+K5zXJcF+S3SqNP8qkPKOqa7tdUaO0nYuR57aa7uJgS64/h1x4X6HsXvpfdJF0XIt7NDzsO+81fQIYzOkv+fvbdwzOLa1of/hO/ec+qFtkidogmB4C4JEEIIHtzdAiFocHctlNJTO1WKuyc4xYq7EyAQeyX2fOtZe+aVJFDa09Lyu2fDzsxrM3u2rGettZd0B9Wjeh8SXlUjG20ApZj3ImIx6tN1uJXCSG+ZaiWv8cFzuEebIWCZJADtxoQvNuH1ujQwNNexVdvGaIrvMfrfcHSduBS/XL2pwJ2hCXwYBMe/3SwaKEcIaKaA590HyYiZ+yPeqj9cgE0kNcvgytgbsJ007hqnxmQzf4pHqkMYDgdHGJosRGO7+xjP5QV2I6lRO1IofKJaub/doBcmf7wKackOATIGwLFXlSnmNY31uK7Sdd04hT7deZSOWV+sRIlW3BOmWp5GbxNAH3QaXzIYFGsxAZIxK9bpVgGDxBhXQb2w5x52vzyXwN6Le9zWHrtHw0Tw5XVpCDcA4f1m4MDPZ5WxoVcF8wt4upjPbp/AaBZ2HzyF6p3o+tkLdH97I2SMpQUwmgVK2PTwKdN6NDbsOQpGDSB4myhnNOD1xhEw3WzG9Mr1JPSd+BneazZEGFKur7GW7QJjFMTJvBZmtXEMAjpNx/6L96wx8p+vf2X5T4HdQzc5juwruuty7Ul/3Rem/lCHrh4w9wSqkbo+qCQOMLtbnVA8FOk+k+FjdSuMg2eEN722aiFNn+de53+jbvzd5ZkCux5NT8LOoOWSAduw62c07TYGdTqMR4224zB+wY8a7jMtPUUlD0r2tH6+73Qh4exVjF62CjV7xOH9cIZkpVqemd5MzvOXq3QVcOsu0rlIrXJ8tVI3vCb19ao9UbAmVdcDULBGR7QbvQAX7zPJAttCi3F7Yf05hYyKyfhlQN5bjYRIDtXELzYuaW6ZxA4BrE37jqNhn2koItJA4SbcX6PlLY2mBqgBoUlf28uE16WtgQJ7F7xQvoNIYH3x7ZadxkhP/XoZ09w8628pHon90nU/VTzdmhgwRP2mw0ysePp3bzh8LvclPMUMPxeatcj49BlMWuPEIyGmX2w/hg8iB6vrj9lrNoZ5RoVsCHLhhtFoPnIxDpy7oYk1yM0T4DX5SoYL6WmPcOXefdTpPkYN+Ajsug9sAbuHoIcOR61+87FSiDNjxdMzw51JydprYGjayGK8JzQmuYY8zcD2X26gbr9F6t6kRoOUqCzA0PuFxoF771Fjl+BOUqqGtCVBZ/xqMlpyEGDnvp4/sNtW2kZqJzCQCRmCWtGzcey6UZU/cqXqNUyfasOsDs5WFzsyzDQqZHhhuQX2nbuOBjFzldGg1uKNhjR8YzvJ+AxRe4G3Qgag98yvZRzYFw7tjzzFIoTPK7B7JHZLUreZKALxR23GYMmGQ0hKdZpwsALsqfRp1klr5q5ZwDya83PX76Lr9M/wTothMvcnyPPTBZDXNi5xKq3XG4rwYcvwII1aLBMimUwTt44YoVClU843/rPu4xKO7Jvtx1Ghz2QB9lj1zNCInHSPazBat3zo6vpRqzhsOnxZ7TXMktKG+fTmX1N+H7Bb682iDYYmWoaQSj9F4FFgP4lD7bupKl6BnfvrZRlSNhCbypXUfOx76jdC8qUT3PTy9GnewjfNYFpDbMbB+rK/+PF8lWcC7GbS6pkZNBoPyYJh7ONfLt5E9PgliOg2DiFC2Gq3m4iwLmNx+EKiqnFJCBl/O4d7IG6nusI8EsCLP3UOIxf/Gw0HzUL59iLRiuTB0KyvVOgkYN5ZQJ0AR0M6E7jm1Sq0Pu1m9uMrt0fZZgPw5frd6j5lODrPavVr++8t9kSyJ4kxXGMiB5tYWpOVtgY5hjNV9y1mmtLgJQTgbKTKb+b9ewtKNDUShRor0e2PwO5JiNPT2BhUoWdAF7xYoTP+WbYd3g/phhWrtxgwzyKw05aBhN87eZ+m2EzPz7bxnGeP3crHTlVhGIlPtOZjzx/Yrb71W2V2Jxl1J5m82yLZdp/5DRgWldd/i8CuYYYJxsaCmUZkpVvE4rONe5Eu/URQz6YqmkaY8pzpAu5r9p1AwWrtBMAY1Y5SFBkEqraNxT21AB80G4Phn67HlWSZW5SimXAj03IbyqfQe8JkXzPjc1Mk4fGfb8E78vzGwIlHAjz9jrmNMFptHorLXNt7+pZawLvkt84cuuG5cwH7ES+wU+KzwJ2gVqAOpfghCBNm5kpSijBCTA9KDY9XXahNVqJkmDiTeIQZzkzwntvJTvSZ9y2KNOIcolrXWH+rexq3JhqPwmvC/EYOXYCrSVa2PTIOuftCh+95BnbbKt6qOi8I7MNQue8MbD9zRWhTtgZCIuOkIXfZkRYIeLuDHZGNe9KvE7/Zgg+iOK8Yy0Ckd9UAGM0Nr02vhKgJX2j8e3XNVAGSY2VieHhB3QIY6/PDVxNRb9gsAfYhcg32q9yjIdXzZBj7ad+/J9L8d1uPaSRDcy27fX9t+X3A7vm1+Wv1kbqycnyZ9THDlti7mMhzGkqWBnS8hwH2AwEBiK/bUID9pCWx29eyxlI7ydAh7W+9nYVN1tFO+fu8lmcD7KxWZ2qnqV9vNh6mu7Dsm62I6j8LrfvNRljXKajbYQpqtBmNuEWrcPVeipFyhUvLYprK9FQlqppuT2qKLNhzialYnXASE5b9gA6xcxAikn9wmyEoHtkPHzTqgbfrd0bRkK54N6yngH9vFK3dCx826Img8K4YPmMJrtxN0n0YDzH/IxeGNX9YCNouB6NicYdHCK5w6pdv3MG5q/eR7GBqQoI6pVdK8ZTshLS5KHm5celuCrqMWYzCDEJDl79Q7rH3F4md2xAC7gR21VR0FSamk0jrnfCPgLZ4t15nfPLTZmQw8QnBSIGdai1tkWdC/1rxAPulqwjX7G70Y481ErsCO4NtUBU/WEPLbjx8wf6hvX7sK5nqmQvmAzI2JL5ZTEcqwPndvvP4MHKUR3o1BN1Sb9JAqb4wEiKxjPz4ewGsNN33ZkQ0rmCNyy0XHL7kW7xauRsKhU9WVyNbSjNSP4FtGKp2n46VCb8gjUyB3NftEsbRbRg9e5FrO63W6xg6aeRo0nymCYO5Yf8p1Ow9R4m5bcGugWDUEIuq7mi8Uacrlv60X4PT0ELeqbHMaThJVXxeYPdsP1jMDP36CzWORviohbj2MAXudKawNdtHNigokdJxylFXNd0j1+cw7XdI/077ehPebdRHQeyNBjT2G6HuaXoP6aPXqvVC3R5TcfJaInRriPu+uoFvdQCL3uo5BXbfPXYFXdvrgEZvA1Gj32TsOXtF+4+MIr0YNGuazlOlElYLjSBAu4ZkZzbmro3H+60GK2P7ei2OvZlnNrNHH/f2E75UYNe5lU13QrbTRIPUdcD/No5wzIQenL6ViAaxUzU+ghrj6fYO5z/DM9O6fxDeDhsqazxe5pGhK3+X8p8Aux1kylwnR8eAdkKknW6hY/ePnsRhBfaSHhW8UckHYGMQJfZS2FO3AR5eMRK7qvJtcLfHUA9mfZsz84kHp1ST6vnic1eeEbBbRJwdq9W4uB3+5Qr6j/sMkb3nommPmQjvPBmNe85DnQ7TENlvPuZ9sRUP7idDcxsroeK+FIGe+9OUnESyyCKBM1bG91PTNYTltsO/4IutB7Bk1TZM/ddKjFn6HeKW/Bvjln6LaSvW49PV8Vi16wASTvyC2ykPzT7aH1yseWk9rznakd9YkpMf4Ye12zF21ldYt+MortxMEsJPQsRnNMCe6UrTSqlry6HTmiTkTarhQ+z0tYyZ38dI65U7qxvWSxU64sXyHfDPwCh8IBL7p2u3iQTCvhKJHbS656RlC57+mf2A3XJ301jxuSV27rGHjxJgP+9ZmJ6O8BRrDpgzfUceT/fQaPhFQ8ILSS5EjPpcCaIBN6uqFEu1tABdg2h0Gs+98VuG0ctkJDdm53Lj8iM3QvtNU2O2txpPlTrGIubDzV69EF1aP7cftwJnb9zXMTFSOG0fjAbFt5jtGhKcbNW6qHoww8TpPnPlDjqINEajNG4dqJRtEXTGmi8cQcl9APpM/QopDob9zICTRnjcimKSkMftseszm6PJ4tcfTUfNx/UHKZoKlLYh3r61e5IELFvD1KofOkGE60UZnmysWL0NxcJ6S3/EaD/QDuAtxvJvPFYr+6t6t0nYe/qartF8iZo1l597YPdI7DxK/4YOQI1e47Dn9EUwzDRT+6Y5jOrcN+2s3c+G/mQgTfp60QYB9pYDNJzzm/VsOw7OVzMPXq8TjXaWxK7zLJPBdBhIiZoqA8ie9WLdhEzfeQH2JmNmytrqD7oPcj4VqEvN3Qi83TRGx/GdiOFY8v0uMOGMvbb+DuX3AHvetnMtmj124xJNLa+/xO4L7Kwbg0pgf0AZkdgJ7Mf9JHb7mt55nfd+9vzO89FzVp4JsLPYAGe9wMNHafjX99vRftACRPQUYO81G+EisTeR8/Be89Cw60y06DUVm3acQKIQ+gzuT+rCMBKV5lTOcCI7I1UWb5pK9fxMczDzs2zjk5iWnonkVDdS0lyminSc4jALn4FCqBbl3vOfOZI2MCoXSIIu7yXee4i5y35Eww4j0S1mNuZ/uhoHjl7Q/T2GuTVgI+CRkSaA78IDAYWxX24yudxr03+/rwa1eJ3pa6v2wMuU1Mu1VR/+F8q3w/+WboZiIR3x1XoBdlrhkvDReI5t4Ez/Dc/rBXafWPG6x26y7xHUFdhDvMD+pOK3fnOMJJyVLtKRk+5KLghkYcSKHZpFy4CxpdZUqZ37lqM0pGujIXOw+/hZD7BnulLhEkk2/vxdlI2iypLgyKAjBiSpgjd71jF4r+lokfhX464AZYbb+L+zbzSSl0/7fImNsZGwpGCCj3z/xr1HGDT/B3VB020Da7uA3gFMIMNgJYXCh6LRoLm4lWbUu64cWtzneIBdQ8rmAXbzvGxvgdqDNJhJo2HzcelusoKV2f+2CLmniea1eYYcHWeqMI07Zw6+3bwHpZsJ8NKDwXJ5I8AXChsjIMFAKjGo1nMy4k9f1Wv5D5RV9O3/V4DdZhYZcY7haacg4fRlBUkKEk7abdigrl3BP1blPJB+TXNmYsn6BHzYKtYkDtLIdD7ALpXRANtP/ELXNYGd0rotldqMvvcmps85v67cu4c24xcKE8q5NUaB3UjssSjahMGVYvBu01FY/EO8CgM+E+EvL78L2HNfBD7ArmOSoTYwBHYjsZskMDao28C+r0xp7K4b6gF2bud610neu5ji23++33nc9//e5ZkBu90/dv+evnAd42d+gagecxDZfQGaiYTepOd0RHSbjua95qBV3wVo0G4Cugz7FF+vPYF7IrlT/al7LRxgN+O8G+tyqh3Vn1kWcAaDfuhisRdIfgPjvwgMoc7ve3Z50me/XmjXxIWnke5o9S6z/tbdNIybsxKN5JkjhQA27z0F0ZP/hZXbjuHq7QeqdqJEwKArBCsmzfn5eiIa9B+PgjW7CJiLpF65lxoJvqb2BCY2/ksVovBiBUbaa4yAhu3x06Ztas3Nqr7TVmhTDsSTn9lb/mhg9ys5RguT5chSRixb7YaBj1fvB1NjeoNz2JXgSSlzuADLNKxJOKYME202shwpCpw/HryA4i3HqMGR0SrQgI4AxkQ19CkeLJ+PxaIftsPlMJHqbCJrDOd8m2e9fkxXJaU6MPXLdXi3Ca3NqYalgSOToMRqHPwiEXGq5g0WSfjkPQdoyOjOpoqXErvcj7Hjc0vslprY7NPKawZnEYAPHboE15IE2IURJbHLW3K/x8XmHee1CUcR3Gmi2V/X0KdDpH/HopBGCuRWwmBU7z0Ze89dt5ZI7uvxPbNeCOzlLWDXiHYEdibzeV6A3e5jMnzWVk/1PrOx79RVtUGhX7lmh7PmoymGodM+lQPBJt3lwsdrEvBBc9px8Hqca/actYBd5lu7CZ8rsFsd63dN/2K/zsTVxHuIivsYzKlAY0d6odD902TxGwDaXbzXbCyWrNyvzHHea/115fcAe37FALvpa6/EftJPYve1jleJncZzdXwl9qendXnL7/3dX1ueHbBbhR3MfMLb9x7FoDGLEdVrPlr1+Rgt+i1AZO8ZAvIzEdlzNpr3nIPwTlMRJrXDgPlY9uVmnLuSaKRxArnboa5NtPzVQffdq/IZxNwDar5jq630DW/Nt+S3YHK/fnIxwE6C4BKQTpVnyBRgT0bsxC8F1Oeieb/ZaNJtIpp2n4husQuw9KtNuHztjvpUUw2fQUMoIeYPhGmZ/eNWvNuAEntvTcn5coVOplbuIqDeToH95Ypt8EqFFqjdfhB27juowX4U2HV/zzKIMg+fu6n5lj8V2MGmZGlyF3pCMN0mm/Xt7mPQUJ1WbHMvsSQRJvGMQem24/DjriOqqVEDOt13zsIXO47h3XC64g0BY3qrmlyBnQDGUJ5D5beTsGLDfrM3T0LtU73t8h79p4g1d6Q8Sndh/sodKNZ8mMa/L1CXkrAQXrZb7sWscHRNDOoyAYdvUNo2hm9qhGdFnssD7D7gpc9NAFZgX2QBe6ZaCnuLz/kThnSNAHt5C9jpa69JSRgtLsT0Cw0zq/URqfW8BewGw/yXhr7OBezUqDwR2J/QqHzKswZ2WztSo+8s7D/tC+xshyN387RQ6ZUp42cD+/vNjDW8Ju2xrueR2FUVbwP70xYL2McIsDO5D4Gd2ybUCOl2EqNxDsa7AuyLfjqgWprf2s9/ZvkrgJ11g20VX7eh7rFzDvir4v9vlGcK7DbhfCBSztJvN6LDwFlo02cJ2vRbjlb9F0qdjaj+i9BGanjn6WjWYxZa9ZuHRp2mIKLHDExeshp7jpzD/UcOVS2bLFQGsNS4goOfbdQ3pEb2YOrB/LHmvjn3jnWuReE3B6wX9sHn9/ab+U8a73uc5MzkBSE66Y4kOGWCXrl2H/1ihbEZtBBRAxfIc84VhmY6wjpPlD6ZhoWfr9P88WlKZPhcmbp1cPJ2Imp0GakZ7N6oy7jwPfDPsgLmlUVq11C6UQLqUXgpMBKtB47HmfMX1SpaU57qfqsBMm8//Hr5M4HdDJUwHGrpzbEzwL7+5zMoGjFSc40b9zSbCBuJnQS0eItR+GbbQdASnlH71H1IrsUELEU07G60Jmkx+/MjNPY3/e6Zva2szK+vth+1GmE1xPMib7E/Nu21mUIg1ZWJTzbuR8k2tIgejNdrUyNgpOE3Q2I1ZC2BvUz7Udhz4a72pZtGU2TWKLF7QsrmMp7zfV5NqjIcDYYuxvWkFFBip7Gl1SKrel/mPx9tiZ2pQkcZYGcWtoYEY6PJYLZAArstsRvhlFKrT9HrW7HicwN7A4bXFQD2BfarzO6Wf3seV/5KYN93+ooalxLYaRH/JGCnt4nD5cbHqwns9DIgsA/1XO9xwP6Y4clVBNipirckdiYo0nTCavjJSqt4A+yLf9ov9A+/tZv/1PJXAvs+BXZjPPdfYH8GxQb2s9duY9S8L9Gs90y07vcJWvReJhL7PKm0jl+ATtGfILLbDESI9N667zw0kWODLjPRvM9sDIj7BMu/3YafT1/HozRjgMJKFbzTmWEsWi1a5xlMfW2kdDP57UE2XzTf875nt9PzHb2Wfeq5uP/v/a5h/c567TH603jhKSqhHTt5A937z0KHwYvQbqAwMwMWork8a+Nus1Gv/UQ06zMdy39KwI2kdCUyNOxi9LIUtxtxn6zEa5Xa4rVqXfFWvZ6ave7lil3xggD8S+Xa4KWgFihQviVGzlqBpKSH2j6NPGcZHXqfybe9jy9/NrBzv5hR2AjstsS+8dhFvNOM++QWsFvEmPvY3AsmAS0hwP7ttkP6XJ4ofjLOU7/ciMJqZMiMa7RM52/NNTR0qEi/5brPxjc7T+j9zXhn69jaavnHF//PGJ3ss61HUKrNaBSsxwQtNHCKUWvzt5gghnH1pV9KtI7F5hNX9ddk0Cix+2Z387OKt/Z+td1MeduAsQtGoMGQj0ViJ7D7Suy5j48vHlV8IwL7UB2/N5hqNYQBVggaBPapSDh3w8yP/Aii9pcwXhaw+4aULWhJ7IYRGYE6fWeIxP50aVt9yzMFdvtcjtX7zsb+UwR2I7G7qVV5ArDTgyXdBvbmBHY7DOyTgT13yd3FpmTi2j1bFS9zyAPsVMUT2PuDHhfMrbD4p73G0yXf6/w15a8BdmMV7w/suY3n/m+UZwrsLOzfhGNn0GfCUjTtPQet+3+G8G6LENl7lgD7TAH5OWg7YBFa9qEEO0ek9tlo0nU6wrvOQCQt57tORvPe0xA99Wt8/tMunDh5Cqkp3Fs14G5U3qx6N889zbkN2ual9Y7f92xQN2Dt+bGCm89V4PV59GUEzHfMF61zzzVp4OUArb65fbAr4Qy6yHN0HDAfHQYuNlqKnvMQ2nkeaneag2ptJ4s0vwDfrNuL+w/TkOE2YWdpLb/52GV8GNYPr1TthNeqdzBpaSsQ2Nvgn2Va4MUykSjfbCi+23pImQH1x3Uzop2VaczTTp/2PqH8GcDu29f06c7O4JYDJXZGU8/B2qNn8XYkk2fYQGeIpAF25naPRem24/HjziNGc0OmRUNzZmHCp2tQlIF8NOEJ971N3G6eM4gOCXlwz/n4dtdJJfq0z7ABnYZ0GtfgscUaZ6v9ae5srNh6GCVaUZ1NgybuqdNyOVqlYnPfwfig2RCsPnRWn5teGGo85RtS1ldi9wC7VKr0mUUsdDhChyyxJPbcqni7XU8ua+J/9lHFE9jJ5FAVbzwc3rJU8XttYLeqX7Ge2wPs8htts0bfI5PAWPG2xD7977vH7ltVCxSre+w2sDMksSYY0uj+eQuXvwH2DKOK1z12zrUh1jx9PLDn7tPcr00hsN8XYF8qwM70ruNhkutYKYMJ7Nxjt4A9v1hCf2X5K4Cd7m7rLav43RawU1tpmRQ9pp//3yzPFNiVkMu/rXtPoMvwJWgqwN2yz1IB7vkK4i1kYbXsPU/qXLTisddcqfPQnFbzBHiR4ht2mYLQLpNFgp8qAD8d0WOXYPk3m3Ho1FXcT3NpSlbujdGdKItejBrliwYwzPpkwnBygEkXTSWYZKvzl/c9w5HrRLBmhPkeP6OGIMcCOzNTeLRdogx99ZwYQqjSurQmk+FxndLGHHz+3S50GzgPnQW8Ow1eolsQEfKsYd3mIqTbAlRrPxPBzUajeb8ZWBd/EilpxqedqvSbj5yo1z1OfdZfqdIJLwcLsJePwj8E1P+nZDO8UqYZOo1chFPXH0B9kQX4aHRo7BCeBFr5lz8H2L39l6lZ2ThutH7lAs/G9wncY/fJQmZVEkwGU+F5xc7jsX7fcQ1goeOiGokczP52A96JoKsb97eZRIVSlJGA1cdcrlm28wzN2mY0IZwbnCdZcDqY5jP/PlLAYNx73kvHIhOpIrEv23AIxZoRzAfB5D8fJefDFeyY05vJi8pEjcSW41fMNWRMMj1+7PkBuw06BHaq4smkCLBHL/Kq4vNI7L9e1iQIsDODXKilipfrFgwVcM4F7AnnblpTmJOXv8w1n3OYBMYGdgYS4taDzAn62zdkPH8yIwT2WZq29beWZwvslmakkTGe228bz2UYW6DHAbuq4jMtid1jPEdgt9rpZzz3ZIk9/0JVvA3s3OZgoqEY6d/ROhfeatBPrj1YgJ2q+H0KXn+n8qyBfbt13CL32R1QGgkC7CkXT8CVQ7siM2f/L5VnDOyUirKxNf4EOkYvEUCfJYA9Ryql87loJrWFgHkLAr6C+lwF+ea96A43F03k/bDus9Cw2zSRbKeiTttJqNdBJPh+c9B77MeYvvx7rBWp5Nzt+0h2uRTgaWdNQkjrVlqYc4BpaMJAJIz8lkUim+VWgk11Nat9zr1b9QWmdAXj3mTcnAgifN+S1uWoQUF0H93vibXmZJLBEIk5O0XjtT9yZWHKgp/Qc+hSdBuySIB9Idr2W6DeAE2EgWnUfR5qdJiJss0nIKDpCPSf9gXO3kiUdvG+xlWq6+gFeKF8Z01X+3JwK7xWsS3+Ubo5/rdEU5QM7YZPf9qu+79kpEigc0/s3K+fVP4cYPceOQbcz+Qo0X2RffbltoMmM5YSSYtQNqK720gUakK15BDU7j4W246cUiLOLWebGVu+bgveb0bLeVoSU/3us+9pgXupqIlYsfkgNIxvNl1tmMvbiszn2b/27ycSGaeT36PrJWPKu/Eo3Yn5QljfbzIMBWv3UyM9SsQF648Bc3sXaTpOU+tW7DgeR64+kvtkCbHJ1Gf2V8XnNp6zgIEgSeM5ldhtYM9PYv/1QlU8JXZmzvMaz3mBXY3n+voAO++R+zY6nXyAXQMm8VrSXnoDaOx5SuyjUafv3L+vKj4/YOceuwI7wEBuTAvsbxXvLToHbGBfu1eAncZzNrDHeut/DOxUxY8yqniPxG6AneGlPcD+f1xi97i9BZbEloBSOFCnARwXTmioaF9g/w1k77kuzwzYFRwIiNkG2NsPXoSwLjMQ3m2WgJnU7gT52Wow19w6NhOgI8hHyjGctedshPWYaYC9yzTUaTcJNaMmoX5Hed1xEhp3noQ2/edh8IR/YeHnG7Bpz0mcv3YPSaluLnEjVcsgawAY9SmlpOhEhisdWW76xDukkmCTCaC7mRwzTTVhOmW1K3OQAZcGQ5H3eWUyB/IdTjpKm+aB7QfPMcFXGGQnJ41sBi7deogRk79G75jl6D50oQD7IpHY56FZ79nyjLPk2aajarspKNd2Cj4MF+kycgi+FhB6RBsCF/egczQ/uMaFF4n9Re6xV2iPF4Na442KLTFo8hJcuf1ANQu+hZP6twC6Xf5oYM/dBHXfkjeZq1yDDsm/Bav2CkEcKGBBwDCgbgP7m2Fxmro3rN9k7P3lgmpbNCSs5Rnxw44EfNRiqKrEVeJVy3r7GgT2GBRvPQEfrztgQERzeLNfqd3wATPtL+85x5bMHc9pM8FUuPeS0zDpqx0aAYxZ9jTsp0jtbzYS0ONedmPmZhdgbz8aF5PkHtkuMFa8Rp77lexuBthtiT0WDf5DYLet4hXYeZ8QYxVPUDbGcwR27rH7SOy5izWHDLDzt5a7W6jxuX8zRCRJNaAjsM8TYLfTtuZzrceUZwvsVj+rxE5gN8ZzVMVnKLDnL7GzaxjsSVXxCuy5JHaf6/8nwN7WVsX77rE3zA/YdcByX+QvK88a2D1VgH1zYGkcrN0A6QrsnANmzv4e2ve8lmcK7MafENi85zjaDJqPEJG6G3adLnWGHht1m4HGcmzSfbqq3SN6zkSEAHmEgF1jAfqw7jMR1o3fN8BOAKzbYSqqtxyPqiLd1mw1AzVazpYq1xWwbyVA2WfkcpGON+DTH+KxdtsRnDp9FXcSU0T6NVRbI7ypZO5W0OaqVgldmZAso0anKlsIRAZTBzqdws27NPWmM4cJNrLg1KQgaQboVSvhP4k0EAmt+MHIY9nYvv8kBo74VIB9BbrHENgXoE0/AfZes9FYCFk9YVIqtIpD6ZYT8Q59r6t3Q9SoJTh25Y7uk7MwWUoRIaovVWiLF4Ja4MXybfFSmXBhlGJx4ASzU8m9NEczn5MH6/g7ihfYr3uBnaAZakWe8wD7QBRuPPJXgD0vASIxpplSmiayyNB964EL1mhgDwZT0WxslmqTYWUVQOr2R6exS3Dq6m1d/BxHSlgcp4Tjp1CpUxxeq8Xfm7C09p6nRoYTsHxfCOL4r7bhkYvaFC5+RjGkMebjO0mDC2WTiWOgDBL+bNx8kIroJevwRn2mh+2vTERhBntRlTzV/ow8NgAhApiJ6Uxdmw4Xtx5y77HnB+ysfyiwmz12j8T+u4E92xOgxms8Z3kc1O2rfeEP7LnH2+9lnuIP7LNUW+EBdpWEzfHPBfYcS2LP33jOH9jzUcX/QcDuUcV7JHYfYG/kBXbym/mVxy37/N7L/02WvGv2scX6GteRF9iZpMUX2IOwQwB4Kw3dAoN/Hdi1ry1gFxr74KgvsJs87NxfV6k9sAQ2limJ/bVCkX7+BFKprc00At1vAvbf8NW/Y3l2wK4EwQDext3H0EIk1LodJqN+5ykI6TQV9eQYqoA9RYB7ioD8NJHOp2tt3GOGgLoBfzIBDVgF2BsIsId2noG67aeiZpspqNZ6OqpFzdJas52AfNRkVG81DnWjxiO00xSR/qeh3/D5iJ2wHFMXfo9lX2/AdxsSsHXfSRw8eRmnL97BjcQ0JKVnIMWdiVSGlZSjQySzh+mZSHzoxK37Dpy/mYyEX65g874TWLlpJ7bs3ofbifesPWwzI/RZrdlBtyYDjsIMyLU+/WYz+sZ8gj4C7D2GLkLHQQvQut8cRArz0kieq3b78QhuPRofRIxB0fA4vFEvWs6HYsX6g0pIWP696wTebRQjgN4CL5RphBcDwqUPBmBTwhE8TEnTOPO+STx+06TOVZ4ksReoN9hfYm/iL7Fbd/e8zm/B0PaBpDw9k1qVTJy7lYT6/RcYFbpFeH0D1RSoH4N3w4dizPJVuPmQGfoMA6YxDmThX09MQsSQBXi95iCRmIcYxsAD7OZ6RZuMQI/Z3+DCvUcGSIRZy84w2xyqc7H7zfOH/ZCh+/hOp1vnh0O+e/JqIqLGfyb9wOhwg5TRMfnpDZHXlKj1B6DPrG+Q6qLlvsOKPEdgfwo/dlXFG2D/T1XxeYBdr/t7gN3rx67ATut/+lpTcpdnJbC/UX8EaglDfvSSZTyXz6XyfU8KTRwU2O9aEjvD34b4ALs1hn8OsBtV/G8C9vz22P8wYPdaxRvjud8G7H5LL09/55jtlnwHIr/3nr6QZjju38P5x0jsOymxK7Dnldh972wDu4lXQjdPX4ldgFxA3T4qwFvAvo/Afs6S2HkB66KPp4Pm/cd9+ryVZwbsLOTiqIrfIMDerN9c1OowEXU6TULdTpOlTkS9LhMF6CeJJD9JQF7Avcc0NOw+FY26U5oXUBcpnlI9Ab6BVErw4T1mC7hPQd2OE1Cny3jU7jYW1btOQFVhFqq2n4Sq7cajZsdxcm3eZwqqkwFoM1GAX+7XeTIa9ZqOpv2mo1X/aYgaOB3tomegY8wcdIqZjW7CBPQeuRS9R7MuQS+pvccsQZ+45egb9zl6Dl+CTn0nYdyUT3D2/HUYKLcmCOeSDQ62Vab8u5uUhElzP0f/mH+hl9QeMYvQadAiAfa5aCrPQ5/9OlGjUbHNSHwki7ZwWJy6T71eqx86jlyIm3fv67UWr96DQnX74H9KNEKBik1Qp+tobDt8SjPDUUXMMLJMafpHFLONAhy+KMBu52O3VfEhJpSqpm0VCZuq+PUHz3r6wRwMQ2f6xOoX633zHbfaQzhzaDGeg62HTwvTQh9rE3vdDkxjksAw4xn3yMdj6cZ9SM6gsRs1JQK4QohdGekaAKjH5K9RoA4N6Aap1G4IuJH6jbX5UITFLsT+CzcNkLgE2F1Ozb5lYn1YT6DtVaQRIkPQMEGDUqV/U4QRWLvnECp1HK+SOf3rC9YfCLrjvdmAID9AGDOmmR2Meet+lu+TyCTDDeOm+XQS+98L2O3xW3/4LMp1EaYzdAC45UFf60LhjOE/UPOGF6gzHNW6TMVhWtj7kkvfU7954N3CsiX283eSULHHTAPsoQOtLRUDwqz/BfbHA7uhPXZnm3NfUPN0u1+xx8M6t17YApmXuj2+eGieDKfrwX1cnDFDgX23SNfxFrBvF2DfHlgc28uVwMEAAvtiD7Cb35u5wN7ndUjGaNCoIWWz3LhnSey7NLsb99dtcC+twL5BgP1ArYZwXDiJ5Gyn/tavbWYSm+r7nPoZ7+3fV89jeabAbk+QNTuOILzvbFRtOw41RTqt0W4CanWcjBrtJ6K2gH3djpNQT17X70QL+OkC9pPVWC5EXlN9H9rZSOs0nKvdlgA9FXW7TJDfj0CV9kNRveNo1O46VY5TBNzHCbiPQbV2Y1FTrl2r80LU6CT3bj9T97GrdhCwl+vUFKJaq4MwBnLvWh2kSlvqyJG1QWdhKgR0m/Scj4g+i4QpWYBmfRaj8+Dl6DpwESbO+AKXLt/yzhXzsPZ8EYJj7dnLG2dFghk8ZjH6Caj3HvYpusXMR4fBC9TNr7EwLdQsVG8Th8BWo/BhiwlKMF+rNUDjppeOHIDth88psIxduAL/KFMfRSo0RsdhU3Hg/E04hXAwrjw5W2PF723Df1JyS+wM9vIGk13o/jX3/Qzw0rf87aajsX7/eR1nRggkMSNYm/ZwqdImge0jAab2gVqFVCG+DjCNb6oA3bR/bdHIeprTvMEQFG4ySlX8mvEsTAhbo5Go2ms21uz/BW7NF2AZvsk9mNed++1xS1ejSBjduZim1ACCsbA3qnwS4Eo9JuKHfb8gnUwQM+m5DbDz9/SmUAldj7axG/uWUQCz4ZDfXLufgskrVuG9xgzvaZKq0OWNbX5DGJ6CdamWj8X7TQdgzeHLAj5kutLgkn9GS/AYid2WSv+GwE4LRW5TbTl+WST2iaDBnY4/98GZzY753gnstQchWNb19uNMKGN+aq8Pkk5Vr4IpcQCmQeHaIDbRFTCTTJb0+9Hr94V5mKSqeOYif5NGeT59Y4B9tgD7uf8Cez6XZj+ocbB8qDZFMmfI/DJnhK5DMpjJD5F2/Gfc2rARV9eswb3dO+G+cAFZDuNBpMGtcjjn87nBEwrx0fmAEjuBvaxHYt8aVB7bgoKwK6CkHEvI+xVwZvEyZORSxdu341zLyKKknq0Ci8vtwJ1Dx3CgPYE9ADsCjeHcnuAg7CkfKABfHFsDS2JntVp4JM/F7dJsp9cAOouzIodHZlqUc1ycIeAAAECeSURBVG7FualplXvx6KZmwNa85jP/n5PyTIGdhf21Nv4EGg2cJeA1EhWixiG4lYBv1GRUbDUeVUWartJ6PKoIYFcRqbpq20moJp/VbD8FtdtNVbV73Y5TUUdqbQHumlKrt5+MaiKd8zeVo0RaF2mumlyrehsBe6nV5HWttuYa1QWwWau2I+DL/YT4mCq/acvvym+ihAFoTWCfIkzFLKkiSXeZg7Aus0Wqnq8GbhFCBKIGLELXwR9j+tzvcP1mIp8u9+PqBHE6qaZ/BJcQ8bUbz6DX4BXoO+wzdB26GJ2GLUDU4LmI7DMTDbtMRh1pV3lpc7Fm41CEhIJ51+v00SQgBev1xKRv92jikT7DRqLzkKHYEH8IqU4zMQ0x5mIwQGy/Ns36/RPVC+xX0Xj4fJh87LEWsTW+4QXqxWiUt7ebT8bqvWeN7QJdhtT7gEBJ9yEBeTI4voQlmwaL9+B6dFdtGrYcuobSzYYLIyOSr4A548W/03wiijaNU6m4cMQ4vBM5Dt2mf4tzN+/LokyV6pKFD/VmoCcDl/C24xcQEEVXN/oAM8wrATNGI9mZRDDRKBo2EJ2mLcfPV29LW6Ud7mTjC097CBJCISQ5TONKGwyVruV9yxqegWlWJpxGZWEmX6vRy2gTrL18k+VtjBDjiSrBNxk+HZeu3hGJIwdpOcwYZojLY63ifYHhbwbsJmNcNg5eSkTlHgR2JlCJE6Ch9b8Jd0qjrrdC+uCDJgMxZ/0RAT/2pTGcZUyFDGGYHNLf6dKX9IZwU1sjfZqa45Sj2RK568jE6K824qNWDJ7DPhFg82hwDBiTkfyvxJ4/sLMPyIAKKykMs0MkYpl3Ivrez0qXPk5FZvptJCZsw75BAwQEayMhsBR2lfoQu8oH4EBkc5yeuRhpp5ibPhOOHBp8sl/97/GkQmBPF2A/M3MatqhUXRLMl75FgH1TYAD2lBYADiiFVYEVcGLxp3Cnpml71Y4ly9gp0cuF3kcZThccMhYpMm+ccn4n/hj2RXXBbgV2s89+oFIF7C4njEPAe4gPLI51ZcvhxtqNykAzgViG061hyOkBxbgZ3K/PEmY+M92pnjBkJLIcMj8dzN9AI968tlLPU3lmwK5qHA6cnO/95SpaDVuMEuFDUFoWRNlWE1Gu5XiUbR6H8i0E2FrFIbj1WFRoM05rRQHmym0E7OW8CoGbYC9AXbXdJFQSMK4kn1Xk9+Q3wfLb8i3HoELLOGEUxup7la3fa/V8fzwqCANRQZiK4NZyn6ixci0yFHJ9MgOtJ6C63IdMQ50OUwXcuQUg4N55nlryR/Sagda9F6BtrzmY8/GPSBSw9XteHxxV4iASyM3byZg87Qf0H/4FuscsR7ehC9E+egFaD1iAJr1mom6nScKUjENgy7Ei5Y1GEUZYq8cUrX3wmtRXq3VC437TcOHGQ5y5fAM3nGmqvjZgTjnITEbfBvDwn85NG9iPXLwmwL4AlJjfoCqeUhpBUkCdSUQKNx6FopFjsTr+lNUmLk4aHabK4kpWUKdUTSmAoX9NhRJy2iHsv3ALTWLnoKA8K/3AlYGwc1vT2pxW5gLOZYUx+2TTz0hx0zCGiVUI7NlId1pZs+TfXYcb7cYvV1UxJX/GnFeAJxFXtTkBfigC2o3FgrXxSHQwOyDVdqkad17wQAm3kXSscwF2d2qyukKevp2ErpM/x5t1+2o0O1UPazstgA+jlmGCAGg/zFmzU5gvE/gmPYuuffSQYGz73BK7MAIhBmT+jsCub9G4VPrkwv0UAdXJCmRMrsNUupTY3yZD2ng4CoUMwFv1eqPr9K9xI/GRgAu3TMh4MUAT895LPztT4Hh4H85HSdK/Tp0rjNVAIGba5dJtaIwp/VtvCAqHjdf7qNZF+8a0mWFgN/4X2PMFdm0jDVOpeaLxWQ6vKpJq2n1cWvIxtoQ1wXcflcb2YsVxMrgCDorUu6FkcXxTvDi+K1cTP0dPRtqxM9K3qdILjNvw68TEpj/8qgH26SKl07BNGIegQOwoXwFby5YVRqIktgvYry0TgBPzFiNDgJ3cgIgDBtD1VjlqO5MhDKBTkNch84cgf+/ns9jfpacC+Z7y3K8vrQC/uVRxbCz9LvYEfITtct3LM+ci8+EjPJKLpVr2RmQ4OG6aUVI6JFXeSJH3aQxNUYPdqAzorzzn3708E2D3dJE1WBeFKA6c9hlKNB6E98NHonjLifio6Uh81DgGpZqNRkmppWShlGoRp8fScgxoMQaBUssKYJdtOU7qeOsYJ0BoPgtoMRplmo9EgPw+sNlIlG0WhyBhFoIEKMu1GGu+34rfHavgaaq5dhlevyW/K4yF1ODmZAqM5qBaO6rkBdw7Crh3457+NDTqPhmRPWajTfc5+OzrHUhOJQHwAVY+rnWuGd2yGG3uLHoOXITeMZ+hZ+yn6DBoPtoNWoxIIU6h3DqQe5GpKdF8NN5pIos3dDBer9VX1dKae71qR5SPHIgL15PgIEjkMPJZlkrG3v713N689QfMTz9gZz52IeCU2EloCJYFQ4aIJMyEKyMV3D/fegQpLpdIZLRiFYlBCG6WO8W4ElL1JQCZ7c5WAkrXQ6dIdIcu3kLbyctEOuce9UC8UWcoCvE+Gi1usAnXSsOsun3QetQSHL96TyQQt0ra6skgfc989ppaVdXywI/7z+P1qu1RoD7tAChNss1elXyhxmMEhEah4dDF+Eak73tpbvWQcMr1aHSTJgCcJoTFIUyZgyRRiEuKcPjn7jxC//nfC+NFUBuNwk3ilIDrPfRowJ3W8LV6TcHe89elHwhaGRo2l1bxlCSexz12UkZGQbydmo6WIxeiMDPtEWQ1Bv8QvB05TjPbFQ6Tfq7bH+U6xOGr9btxT9ZHisMp/cdtl3SZC+lq05CVJpJaujBnGSahE3Ogf7n5JILbDMWb9bvhtVo9UaAO1f2jLGndayfhVcX/F9j9gZ3jZkmc1F+xT7IJ7DlqJHpv1zZsDW2ErSUDcbhsZRwJqiBSbiA2CNhuLFsCe8sHI6FcFeyt2gDnxs/AgxvnZS2Y+A1eYp5/sWkeAdQhwH521nRsK0fJuqQC++7yFXWPPT6oFLYHlcSmUiVxauwEZDx8oGBqS8kUAQ2wWyr4bFPJdD88fxX7+vYXyV+uUa6MXEeYEzIKASXlPh9hfzl5XaYMdjeLQtKeBKTL79JzaDuTrbY8HIdMxjKR95Jz0mWNcxvQLTQ1Q/3eOa76rD7P87yVZwLsLJ4Bl+OjdDcW/XuzSOOjUVQI4ztNJ+Cd8OF4Vwj6O41p8Ryr9b2I4SK5jtDjhxEjUKzJCHxIBiBytKki1X4UMUqOpvLzYhGx+KiJMAvyveLyGx5LNB2DkvJ5icgxKCGgz/pR5Cj5TGqkXE/uUUxqcXmvZGScMAcC+FKDBOypAagk0ny1ttz/577/NAH4KWjQdSKadp2FLgOXYO3W45q72fB73olgPzMJDP2d5378E7oN4N78MnSLXYqofrPRus98hHefiTqdpqh2onTzUXhfnrdwGH3EB6ia99VqPfFadTlW74z36nbF5t2nFTTTsp1Ic6Ya9lZv6Lm1VZQ6537zNxcPsFMVP5LAbkvsVlpUVhIdqqDDhqPhoDlYtj4Bp++l4IEQ6kcEeZcsHnc6Ml3psrDcIsG6cTcpFRdvJOKrrSfReNACvB0+EG83H4bXhYl5s/4wC9hNgBmq5AvU6S0S9hjNpvbQ6YTD7VRuXtXD5PazuD+WrXndGQ706sM0NOzJ9K391eCPFvHq7taQzEiMGiW+Wl3AOWSoupItXr8XJ27eQ7KDLo0C8BlUXzpVdeyS/r6V6sS+S3fRd/5KFGlIUKfBmJ1kxgs4eg8GlandGVNWrMYDAUHd1eNWBNPTZpl9z7+NVTxD4HqAnQFqGFKWRDyfe3AbIdMhY+rGuBVbZN2M0jlQoP5AGTf2M7Ujw9WIkp4BhUIHoWGfSfhy+1Gcu5eKe7L202l3oQRbGFNHJh6luXBTnmvHsfOY+Mk6Yb7H46WK7cBEJ281MsaPDNGrBooW0+S1ivfZY8+gOvdvBOzWlsGfBexvPhbYvYU0yWhKDLC7b93Ez0OGiRRdDvHlgrBdgHVr6VLYVD4QPwUHYIOA8D4BYNYjgeVxMLwV7u7ermOez2x4bGH/OB/cx/nZMwV8KVWbPfY9QRWxIyhIjiWxreyH2FmmOI526Yz0KxeMKl5pDRmSHKVrXNfUODD2QybtXSi530nE8dGjsV4AfW0ZWteXUcl9b3AQ9grQ768YhM0C7CvLlMX58ePhOHsE7vQk9YF3y3PQNdmdKXRI6JH70X2knT2D+wcOIfnOTSTTHdXFGCaZzy2oszwzYNfCAcvh3g+wbf8phAiwFQ4fKws3DoVlkhZu0BtMeFGIRLPhUHlvqEhUUmVhFxWge7vxMFPDh4lEGytMgBzDWGOso6nvirTwfuORUkeoRuADAfwPmpjj+3J8j1UYiffk9+82JhMxTOt74cI4NCHgCwMgAF9agD6wxUiUa0kr9XGobknu9DMP6TweEd1mYci4b3DkxA3LktdYc9rzQScGCYDU+INnMHT0UvQashydo5ejffQ8tOwzAy17zENYl1mo0X4KyrYcq5oLPt+bDWlZ3BevCKi/XLmHSOu9RHrpgUJV2uGTz9cjJTVVOEyRhDNFSnFZQTT+pImY23jOBnZGf9OoY6rWZpsNIaM/9wfNhiFy9KeYsXIPtguxPHr5Og5fuY49l25g1bGLmL1mL7pM+xw1e04U5i1WQYEq14KUzhpzL53gKEAsjJ/u5Yf0x4eRQzF42Qb8cveRLHanqnU1cFCWAXXl+Kk6T0tRQzeyWmsTjqBk1ARosBiPunwI1OgvRAC+Tgxer2vaXqxFLFrGLcTClbux6fBFHLx4E0eu3MKe09fxw65TGPbxOtQfsAAFaw+U78s4NYuT9tF4kL+3jPJYG9L+IAZhQ2fh0JmrIknStoB7/zIX0rI1bSvtDXSP3c7Hnju7m4IO20sAtvKx/wnAbkLKGpCkIVxVC9jVOjif+aQhinNcGqpz7cFrqNBuinFvY+xyDSXrDdtLozrtc7lPKVk/HaZ8i2UbT2L7yes4dOkm9l66hR8PX8KEf29H01FLUaLVSLxeo7swsWS82KfRKNpitM4F+tzrPFBgN/2jwN7XK7HTMPGJwN7rTwJ2Xz92zq3cwF5bgH3iv3yAPW+/5i25gZ2aFQPs2rcK7N6Qsr7A7qU//MNAXG5NaENgf7B7N/aEhGGPgDn3vSnl7qREXS4QmwPLYGsZAVyRejcGfYD40h9iT+WqOL5gPhxJ93gxq/564bcosV+YMws7ygcpsHOPfXdQBblvOXV32xL4Hg6VK4VtNavh1r54MOiTHZpboZ0MO4zRLffGjQGfrJnUNFxfuhg7alXGqtLFdA8/IbgcEgTcE0oXx25hUlbLc60rUQLH69bHL1274ernn+Fe/C48PHEED08ewYNDCbixbhVOzZyNA1E9Ed++L27u2CXjmaZRSUlTnufyDIHdgJytajkli7rjuE/xNmNpC6EpRBeh+v1g3FpMIom3GnIxD9ZjoYZD5DsG7AsLkGttZGqRRsO8VRZVUTkWFXAvKqCtR5Ei3xagf1ukCZ573zdVGQdhIJRhoOagiYC+agcoxceKFD0c5VqNQeWoiajRdpKA8FR1l4voNhVT5q/C1ZvJui+UyX3ZLE5Iqr9IAMlhZou07tR49n1iF6JL9CfoFvMZWvSZiWbdpyOy60yECrNAtX+JyNF6fz4j+4FGc69W74FXqnbXKHOvVO2Kf37YAONnroDLLeCQI5IgE8tkGN/2P6v4q+Lp7iZSQ33urTNfOqUUSu109TLuXhqwpBEJe7T0+SAUbzIQAZEDUKpVND6Kkr5tTomOv+P3jYRTOGKMgE2sSHhSGw0Rhi9a71M0crJIxhzj3mgSMwfrj1xQ1VqORovjvrXZu9YAFnqkoZZb1bycZ+myQHvNWYX3m3F/djAKNeZe8AgFicI0xtLodGPk/gL+zKJWv5f0f3+823QoPmgxDMVaDceHLUfgnQhhYur2Fiarl0r6nLMGxATU1H9diDnf03zZMSgtIL1o/R6RRmV8nJmqsdCEFAQMmRua3S2PKp577L7ATkbBAvbQPxrYGd/dXxWfJ6SsB9jNmtUzbbtLYwacvvEAzQYvwpv1GAVNxkwYMrNmBYC43aH74fRikDVOrYaA83syt0tFDkOZ5rEo03o0SrTmtpP0p+X/XkiY8bcjmVpWxidc1iZBXcaN3gUmHoENxkbr8luM56oQ2GV+PhbY7XzsWU8P7I48ked8gN26dm6J/elGzgC7SdvKuesL7HlV8eTDchcVopjSWDgVZzafJxMXf/oRu6vXwong8gKEARqpbZ8A4pEKFREfKAAvwLghoBhWBr6DhAol1JVs25AhSLn7tKGBFYp1rqc9SsKlJUuwvXw5AfGSUkvL/QjyDFBTXF6/jwPly2B92VI499XXyEhOVVU5q9kDp1eKAXtdLzbDIvTu/uZ1iG8RjvUi8e8KLIX4CmWxlTHjSxTH5oBSCuy7hZE4FFgWG4oVkzZUwq4qtbCnel3srlYHOyvXwtbgKsIUVMC20uWxP6QFErfvgIPustS+/o719XcqzwzYjfRqCAQ7jSq4Jat3CbEnAZCFEDpC/aDfCGGe4QHG6EnDVdL4aZDu4aoBFEHEqgoqVtUsXp7q85kV/csYTvl85nmfr7kYB2t9qxGjlRFUooWYDBaGYDDej4hGyWajdK++cqtxqNh2mkgqM9Ci71T8tG4X3LT6FVDPcOVopeqI4WOZgpRhKTfEn0HMjO/Quv8stO47F12HLkeLbvMQKpJkSLsJqNJ6DErJ9YuGU8VoorkxTjpd3KiGf7lKF7xUqT1eCIrCC2UiED1psUw+grmJtMZc6/6E+I8tXlX8dYSPXORVxTMwiS0F072rPhkykYhUNU1iZNSmxv/cjBEJnS3ZGsJPVyYyMvJb3bPmXj2v0w8F6g0TIj9R+mUg6vUZg7Xxh5GexhC/uSxWLYbR014955vmwzM3H6D/nC/xbhjHd6SCu0rZNKpjylINh2qs2QuF80iCbEvgRhpn+/k5mZnX63BfmfYEQmxJdAXoC9bhb8aC+bLLdZyAsV+vx40HlkGl1TbT5iyzV5id13gusMMkf2Dn0VbF/4HATgbEBnaV2EMp/dKVLHcSGPM7XboeFSmDAOVoLnJnuhuf/bQLxSKlXxtz66iv9BFjGdDYjRn4uK6Gmv601OemP1lpj8BUpzSQHKYxEcjAFCaDIOvt9Vq98JasgUJkHmVucVzMXPL2DfuqhkjsG3MBO4EgP2D3quJNW/z6uaGPxG4BO10ffw3Y82Z3i1Y647m+L7DTdeOpS/7Azu0pzx67T0jZPKp4Q26RkcFQ1xlqVU6jzTMr/42t1atgXwAl9tKIp5QbHIhdIvVuF4DcRst1Afj1ZT7AzqASAsQB2DVkMFITr5uL/kqxDaTp4prsTMO11auwXaT+rQK0W9SArowJJKNH46rG/feEFm2RuHE7nMkpSOP4Sf9n0pAyg86QnqtbFUi+eRHxY4ZhSzkB74Di2BdcBmuFCdkcwOegMV0pq1rnGnKWjIz5fLu0xUSuKyVtK419TZrj3oF4OGgPRZulfBil56k8O2DnP2Ur2WmGIzt+IxHNRi4U6a+/AIUQmbqUfOQ8ZIAeC9Y3r7nXzAVJwKObklZNjEFAGKLSIiNTqWpY1cM8j/Z+Xwmj/dshlnsWc2eb1wSkN0IYQYvaAqpZB6mUUEiORRoNxLtCqLjHz/3voFZjEdx2Cqp3mo6hU/+FC1fvWuliYVwmKIVR7QUmocnC9bspmLFsLdoMmoeIntPRrOdsNO87H427zEJdkf6rtqGB32gUE8mEGgc+E0GdAWm4v04p/aVKHazQsW3xYplmiJm2FG63AXZKqzQ68oDZn1CUqGcT2C2J3QL2IgKQhRqPlP6L0ZjoRUTSKhwxUSQtkxDDRGIjYJBx41j5EjybuNLwiuPD3Om8xji9FhmD12v1F8LeF2GD5uL73SeQTKt0SuUENX1c7/P6AruhalQl8zxb98tP3ryPAbO/Q9GQ/jrPqCY2TB2D7JCRGqwEmGpTz16u1UYG4OFrzSpHZqQhXbwE2An0zO8eSumSLl8xCO4wHnO+34GrSanqdmcIrKXWtoCRanj1JaaWIb89dh/Q8Ursw/5gYI/xhpS1wsHmNp7zk1q0+eY1D5lMbyvz7sr9VHSf+SWKhNGXfzQKNx2r40dGgWvR4/4XZqnl9bl4ZFRBSs8EWjLV3HYZhiL0Bmk2Tpha+W19mVu15NkZ3TDcXMMXlH+L8dyRc/6qeBPJ0Kc2GmGyu52+8psk9jyqeHuP3efanFdtFdgzc1/mCcUH2ENzA/sIH2CPw5L8srtZQ0dGkkabqkmUen3dWuyuXQ8Hy5bFlgAatAVgt4D7nnIG3PeWL4+D5YOxS6T2fWVLIL5SZRyaOBmOB3TnfXLR+WExgCrouDORuH8v9jaOFPANxFG5dkI5K5iMDbRlDdBvCPwIRzu2xe0ffoAjKUkYkQy4HDKeDI3tt7b1Rsh2OHFt4yZsbN5c23yyXFnsFoAns0Iw367+7aXVGl+t5nkfYVoYoW5HkHmt95bPFNgjCOx74FRgN3v9nk58DsszBXbvbMtWSZMhW+d+twUfhffVGNMF6vQXAivHuv20vi6vX69jzrlvayoluf5WHaBGVfo9/cy89lb+jkfG8R5oVd/f8Fp8bV2Xx3pkJBg9SwhV6AA1/incIBrviATyQYQx3Csm0kP1dqPxlSxop8vyidR48EaSocsVCXeSw43V24+h+7BFaNp7BiL7Crj3mYeQrjNQo91kVGg5Tr0AinFfndHRRDJhJjCC+qvVe5vMbZU7CqiLpF6+Jf5ZtjVeLtsCI2ctN0RC1VQG3I009edMRBvYdY+dkecEdOmOVjjM7FsXqGuixBWJYBrPkQpwhUT6pr2EyUxGUDf7r16iRyJNwIxVyZm/LxQWJ+BJf3UhZCHD8WHTQYgavRDr955FSpoJHENrdVqz+rXP568NQIqj3B+R4nKmqvT18+X76D39K5SIFOk71GhlCjWOFlCmBb4Q5XoxMgfZVi+wqpTYyGgm+NwqyVPbQ2ZQ5g4rmcAijWNQsVMc5nyzGbcepOi9jfTChsAQPHXjMQE/7Oxu2QLsLj9gZ755A4JGG0KmyBjPNRiy+A8Bdk3bKvdRZtgCdhrAcdtLgf2sMZ7LDex6sN43MfOdSBcCvOv8LUQwcBGz2jG0rI6n6SubETJ74z61IQGwvzABAwW0ZRzCY2Us+MzDlFEs2XYGag/4QuaAMIry3ltqd0Ltjpc54Jz6Lar4qr2mw2iGvMyBPcYE9hoC7Bor/rcCuy2xk2GwVfE+11aJfeLnwmDS6uNpi8nHbiR2kwTGqOLZr77A7pXY/fBP1wGrMP5u+nAb4ePhoSPYGd4cO8oEYFsgrcgF3Cy3sT3lg3AgOBhHygVjb5ni2FPqI2ytUQfnv/gamampnnX1xKLfkXu5SQuzkHLtMo4OHoGEUmVxNCAAe8sRXMtoxDgeVVNAzUGlYtgdXAzbGzbCzY07kOZMRzoTc5mH8LmveU2tXfrNOzi6ZBkSGjfHseCK2BckjEq50sooEMB3BxmJnOCumgFPCFoD7CZiXWlsU2BvgXsH94jE7jA0XPfYrbX7HJZnBux+PaTGEMb46cSF6+gwai7ej6BLk4B5rT4iNfVVNy/139bXPPbW+nrtXlpfq+Vbrc/0c3O03/P9zPe7fr+x7uG5N5mJOobBKFjPhMgsJCBVRBbq22q9H43WQ6bjlEjrGpXMna4uGW5ZPDopCEBCaA6evoHYad8gkpnr+sxBZP8FaNhrDqq0n6zuebTkf7uJAGJjqiIHK8PB5321Rg+8Uq0LXqligXq5FgLqkfjf0s3xarlWGDP/M7kfuX9yltzLNwT3zype47nrxt2N/sSWVXwhBfb+KBkVh4gxn6Jqj8l4q253vFm/j4DnQN0vV2DUiHEk+F5gN+5hvM5IdRvjtQpKn78nhL5Gr5kY99laNWBjDHliORc5U57SQtaeT/xrM43aB1qtg6UWpIsP/aMdQmiO33yAuT/tRoPoefggUgCd4BIqlZIcjfXU6ti4rflXSviUGo3bXMG6lPx7o4gQ2NJtRqLV2KX4bPM+3HjwULdiNKmQLamzFbYqO4egQ39+bt/Ia2duYPffY/cF9j9KYjfZ3aj65vaWr7ubAfa9efbYWcy57n1mkvBJfzruqXXxI5nzGw+fQ0NhPN4XJuk1mb90T6RbZEG6RdpbLn7Azgh9fK6BqpVjVri3GvRH0YYDUavbeMxbfQjfHbiBGr0X6r59kUha2XP+8PcGlPOV2LOfBOw+xnO+wG4xClTFmz12k4+dwJ6twJ63r9k1BtgzBdj3Wqp4Arul8fG5PrVAKrH/Rqt4Artv2tY3Q2nDYFTxbzboC7PHHudVxfs0055rCrKkTS4aaebAeTcR+0eOxsYKDOhClTijtQXoOcF9n0i/8QL2Kv0GiLTbvgMSDx82QZusaz65WPelkCPzxJWajIvf/ICdNUKwu1QJuU9pH2An+DKBi9yvSnFsLv8B1lSviWvfb9SolXTpVU9e65beZ6IfOgPJuPHwwmUcm7UQm0MaYaW0WfOxlwsSgDfXZVUgt++p4E7wtyR2ld4DsL9pSwH2BJXYDbBzT//XnvXvW54JsJv+sUaI/3PICTMoiQMOpwvr9v+CkOjZajxHVyf6bNN3m0DL46v046a1bE279pD3ukvtZo7Vfar9vufcVP7e97Wnen7bU14L8Nc0PuN675r9NOXm63UGCaGien6oSqNlO4zD8jW7kMwAKToRUtWVQlXyDEkoE/LS7UTM+3w9mvWYg9AOMzQkbq32JqAOfe+pei8aRgJAuwGqgimp95U2SDssUH+5Uju8GNwKLwRF4h8B4fifUk3xenAbxM3/UoGdYWptYP8zi5/E7gF27qsP0/74sGkMBi9Zif2X7uD7bbuFGM1FUKdxeKN2DxQQhskkReF+Kgm6Lc0YqYlE8K2GIqmHCaPTIg6NBs7G+GU/YO3+k7h9N1n6lRHrhEBoHnqqf40xUL7P7EfYvFbdJOwZQgSYvc0tzGRiuhMbf76AkcvXIXz4xwLMY/GGanJoXzFGn89PnUrNgrZ1lEauY7jUwg0GoVyXiWg94TNM/3YrDp6/hhSncPtZ6cK0OizXHHN/ZTyUIJkmGuO5bBONTQgugf2nvUdQut141X4QsDy2JDRI1C2NGNSPXojrD5LxnwB7UIfxcn1qXKJNrU93QHmmusZgs3KvyUg4d92sU+1C//voM1DzoEFmEuV5k+V5aRyYgfhfLmDC8pVo2H8aPozkPjBVyBx3C0AV1E1/EvTfbBAn60sYP1lflYTZ7TD+U4z++HvsOHgMydIvF+8+RM3Ok1FAmG96SnCuUKOh9jVSC9QbIgxgrgA1ylBxzuSY7Q4Cu5wfPncLlbpPVubZ/r3H1ob9LefVett77NweMfOOwJ67D1iUwRHUSXdmYvHqBLwXyWx+NCLltok9fub6r9YYhDbjvXvs+V0vb8nC1cR7aDV6CZhQp2DIOJ0D1GQxiFFBYZwLhg7Cu03HYNGPCTom+QI7BY9MunllIVXazGh/dw7swcG2bdQ9bI+AIKVX+oEbNXUgNqqh20c4WL8OLq1YhrRHD9SzJ/9F5y02ndfnk/+UqqlZvH/pAn4ZOxa7qlfQMLKqHreB1Yoet6tsCexvFoFfln6C1BuJqg53OWiLYveXqXpp+ZOVQ9sBEahcbiRduooTX36F7T26YkflYA1co1sMlkRu9tpt9T+leKOu5/uMLb+d+dt1j30PnHJdYwDNexmN3/NYngmw5y66B83QopkmrjnzjC/4YRMqRg2VRczwqfTfpptXV7UIf7UagbeLX1WJVqt8pxotxo3V+CtVrMpzrZ2ldnlMlc+qdJH7sPK7PXRfW33Gq/XUe79SpacQH0ofscpkvBs2FP3n/YCr95NNzGG6LmXS35m53Umoc5CU5MB3a/ei/aC5qNN2GqpFTUGF1nEIkMVPv/oPI0aphT73OQvUNaD+Wk0D6nwWqt9frtgOLwVTWm+JfwQ2E2CPEIk9Em9Uao2F32xUDYGJ1mWswn9lzf3uYhMI+h0fOncF7eKW4N3GMSgqhJBxB95r0BO9py7Hz1fuatjG9NSHOHnjFr7ccxxDFn2NVsPnonrPySjRgi6F0XgnYiiKNo7G23Kk5XiNQYvRatRy9J/5LRb+lIC9p68h8VGKWvBmO9xqOc5+dmQxuhzBmRarloXsE5/Z+6FJPpSlwM4odZT8nfI81x85EH/uDpZuOCxt/QHtxn2MRkPnoHjrsdLOUVrfbsLjaDmORKUuU9Cg/2y0H7MMo5avwde7TuDQ1Xu4m2JZvJPRElDXOWFZ8ypA+rSKRQOFEDSkDSR+zCN/4vJ1TPlyE2IXr0bsx2swbMlqUxevkvdWIlbOF62Kx8M0J6i+UDsDPI7W+r7p7ahTV25g+teb5Vrr9Lp67SUb5Ppyv0Vr5HwlZn+3FZcFUPWX1tjnLWRVOO8YbIZgSu0Dt4QycU/GLuGXy5j+5Xp0Hb8cETFLENRlFt5vwYh09ECJRdHwESjbbjKaRi9B57ErMFra8f3WEzh19QESU1JAX3nuByclp2PhVxsxfMH30rafrH4xVc/ld/O+344z1+8qCHvcH5XwG8JstkQg0m8yZgsDNmwR+5LPaq5hzk2fz/1hJ67eSdJ7E1AoflAA8X1uzxnHkEFOBKwTTl7C2E/XW9dbZY4fr7buIWO4YBU+33RIGcw8k+GxJRtJqWn414a9GMHxWrLRzI0la636A4Z9/BPiPt2AhONX/OeBz7nGdyC4cw2BEdZosJmGO99+g9Pde2B3jTrYSmv4gNIaY31dqZLYGFwZ+1q3xrX5c9W/nL+hMVz+cyH/wm9qOFhqCVxOPDx6CGcWzsbBzh2xu1ZtbCofjPVB5bG7dl0clXudjRmJ+2s2wpWUJIyv0YZkOo11et7bmvlHDMnMNBoZd2oqHh07isvzFuJUzHBNErO9Xgi2VKqMbXKvHRXkKHVLcEVsq1oN+0Mb4FjzljjWsxeODRuJiwuXIeXyJXVL9Qsnm+fez0f5S4DdxIzmQmS4QANMN2/fxuRlXwvgDcArAmyvidRdQKTolyt2RcFaBNlOUjtaQN0JL1dh7awW4wTmlypJrdhZaie8WLEjXqzA152kdpDa0a/y85cq8DPrdTArr9VVQJ0+493lmt302q9U6WFUlfUG49VK7dFh3FKNkqbuF3yOHE7eTJW6KIWlp2Vg0/Zj6DF0IeqIhF65zXQEtpyIks1HiZRu/OeLcK82lNHbYsCY6Gr9rm5tXS1Qby+g3hYvlmuNf5YVYA9oLrUZXpDju7XaY/vP5zSsKROn0OXLN13sH1l0XlsTnEZr14SZWbP3FyxYuQsLVu3Bx2u2Y+mqLTh0lglOhMNOSxcwFonV7USKHG8/eqSAtVEksH9t2oWla3Zg2brdWLp6p/x2J77eeQSbj1/CoZPnce1Wogat0RjzGj3OEGV7YZk40haxttr0W57ZLFKCr+HClfDkGAKe6srEraRHOHn1KnYeO4EvNu/DJ+v3al22zhyXrovH6vijiD9xHmeu3sb95DTdM7Vdcqy7mHv4VU8TrLtaZ+ar+o72byYDtTiEmFs1JR0PrMpz1pR0JhPyimZP9/ze73jukeK9vjn31uR0pybj0V/afZznNtpqmLHwjkcmJVIyuzkE5RRcFEbi4PEz+DHhF6zYdBCLV+3GktV7sGxtAn7YfggHjp3Chas3kJiULMSfiUY4JgZOaZVMhixVGJmHnj6w2pnq7ZPkdON54tsebaHdN9rPOZqON1mfPe8z+z47DVGtYbQe21dqyyvB8dp0PX3oaZNvG71tTXUYBsGMt/818i/036b3kMu6pv/1tU9knjyUyoiLfr/0u4H3nP1qh0p1PrwvQHgIFxctxYH2IunWro8ddesgIbIFTg4bjxs/rUbajauqjSGoa6TEvBPBr+S+r/ahjim9hYQm3EvE/Z8P4fqaH3HuixU4+/mnuCrndw/sRNrNm8h2msQzpo9yr++89+bntn2RvpZ54HiYjNRrMqeOHMHltatx/t9f4cLny3H5qy9w+Ws5/+JfuPTdV7i9aS2S4nfgwdGjeHTpOlz3HyGLeSFIfyxMerr19fcsfwmw2/3FznPTsCOTHZqFc7fuoOesz/FWtVZ4uUIrFOR+eg2GVO0roNdB68uVpVJNzWMlgiCBu70AOdXW7bW+UL6dVJ4LOAbT8CwKL7Lq67bympXft97Xc167k0jqXQXYCbBd5bpdNWBK4YbDpD0dEDFwKvadv6oGQwRWIw1Q1UWDCyG8bhd2HL+IHnGLENxiKMqKlF6ixUR8GBkngB6Ldxhwp8FQY6RVmy49/b2SelUyJ3yWKGE62mi7XggSYA+0gT0SLwY2RfW20bh0V7jaDJdKh0yoYqSTP3YS+l6P40TiSXVnihBgbkGkZrqRwtdUmanaExo2lXuv1CRkudk++qJma/KJNAELh8sl4+3QaHFsv1sYgEyeu00aU40dn0m1OQGTBN4GmPwW+tOV3L/Tc5sQkDDkENzJuIg0I3MwXRg0ZyZDTDo0SpWL7WM0Kqlp0kZHDkPC8lnJeDA4jkkZS3JEi3c96j09t/Qp3vt6iJGe2wyMucrjCz+zCab39/kX6znNT/zaY//ee8ynPb5f9in+fen/WpmOHNOnjPzHfUqG6nSJhOh0psDpln6UOevOZvQvp26PZKrFtu2j7NMXfg32/LG+Yz+Qb9se3+/2PNLvWz/17zeeG4bJ//ny3sO/+L/2HTv7Mp62as1937wl7/19r+H5CL4Mlfe9/J/fFLt/zNi6qJ53pSMj8QGSDh3HjY0bcWvnVtw7FI+US2eR8vCerG8TiIhr2JZi83RBPsVul7ea32r0OwaaoVYrgwJAmq61lJw03Z6yf/u0xfv83t+QJ6WWgHOPWTUZZS7V+QAuZzKy5HlpD5VFFT6T4WTKfRlfgkwl7V3ITFL618hz9pp8PsszBXYzP83kMwEIuPBNqlG3EH2XAMXZm4mY9flqkUwF2AIjFdhfr9lPQLytVJFkK7RXIGfISbqAvRRMEGRtjRfKtcI/CYZlWdtIbWW9x31qnre0jvy8lanyfQLoC7xGcFu99ivCMLxKbUAlkeCpnq/YFiE9R2PvmStClChZZGpMcarBM5Wwu+F0JGPToRNoO3EZAqJi8H7EILzffATeaTpcDe8K0Qo7dCAK0kBOnulVDRHL/XSCeldlVl6sQOajlTyL1U5p3z8CvMD+/xWrh5iZK3AvWQijKxXMjEb4UzWZ1b9/VLGvxfEi40VGhtw7g5NkZ8m9M5N1f0s9AQh03E8TYBSWRwNIaDx4F7cmaJXLa1CdbxKgZOQw8pqp3DdXdWEOJXXDMduqcyOdetvxe/e8bGKh1+A1Vb1nAIgqXA1vKlXTW2aTUaGBXqY5yhxlNjZa4pvgGUIUsyzgoqSu1bq+GYVfHQe/9ljVesOc+/7e76X/hfMjgp63tCk5+qwGUKzPrOt772l93zo3zKp5016reYvvTbxHat8yubXA+ULAzmScBek/mTusXDvcolADyCx+16wjamhyS0j5tiG/tugzWaePmR9mXPTEc7Sva6q5iN9YWK+frvB7tkTrXz3jaR1853R+xbddXAemCdYb1qnfifU5f2e+7/mCT/G2xX7WZJnr97Po256jbpcM6qTjQXevbCZdYcjqDE3zyu3FHLqA+fXP44tpixUsikybNbb2+yb0M7VUORo4x8nv5qMN4TN7HtvvtuZFfm1xZgDpLtoSGEGBRqo61yg8qGcA72VoJpkWbvPpfdgPSneMJlnnI9fOc1qeKbD7Fg4KQ/fR+pEdqYubnKG8fy85HYu/34Kgpn0FfJsLeLcXiZnqaZFoKV2LxK0SbTmCMkGbVuPNtVJlrUAYKK+5Ny3Mge5R61He4+e6Z22O/M4/y8rvg1paDEBrZRheo5tZcFu8GtwSbYZMw95TZ5XLZThNp5MGQ06djFRR3093aOjSVrFz8E6TwSjcaCCKNKEL1RArPC6NXkzQGVrtc6/egHkXVf9T+8B7vkjGo2xTaQ/bJW0K5HO0kLayNkfB8k2was9h3EtJEVClERWB0Uib+U3yP6LwurqPlWniNKuEytCdmSmgIVum06X5szl+TuYzF2JAlVaW062WserSxUQ1DrrcUDozxoWqcheAzMig6ssweMx17k+EvG3we77cr3+l2N/Vv+by5rksUPcyEmZBU+1o8jbTep2hYPkvE+npaereyD3xHG0jCZRhRvzKUzTN80zaNnNU4mI/v6cPrGq/b42155medC/r+p7b2G8ThDzX8H6g9/Bc1/t5/vewf+uVdF0OZscz20Jk1IwWxsT4Zu5rp6yfVJHSNMZ/NvNh83PzffMb9r/19J57G8nJfIfg6b2zb8vto90vvp/a5/oZr2Ofez6z+tRignx+8sTi6T69rHUNbaN1rv/4Gfvb/l4+AJZv8X0W6x3r2ubc7+aeeeF5z/srT7Wvx2s4Zc053NxGlBF0U4LPgSOLRxkTF9ciPZcMTaYwralULYB+XPH2gVWzjfCmtgXW/dW4WIDXZvZpgZ7lzDH3sH7nvaD3qH2Z59Y+X7BKmtzqYTazuZlntJmdbNrq0AVP7s80rVluxhyhvRf1OV5thLf9+C+wP23JPfCGoJpO5bkCCIOQyAA8SHdhzf4TqNk5VsCVINdGQF3AvVw7jcCmErmCH4GZIN1UwK8J/lEmHP9bmscIqdZ7pcI9n9G63BwjzHtS9RoE0TJkBlrq3jbr+6G9MFgk5JPXbqmBHA2FGIs63cnUnSkgDF1+5MDCtQdRp/d0FBbwfq0WrY2HoEjjkRpY443a/dRIjhatGhynLl35aH3fRaT1jiqpU/tgpPRIeRZpT4C0u4xhPtguMh7/UyISDXrE4fT1O8KRUnWdqhmyNMd53hn/hxYlKAQ9NdoiQaZPuak0WKJ1vn7G8cswantK7yTc+h2CfSaNJeUolERV7TQ0pJTPcxIRSg2cCzBzwthe5F24dvEjAE9ZfAkH/2r6WHsuUgp3ZCBDI9vxefhcDqk0tuNraieorTCaGptQkTE1Pq/+5anb5/s1nufzM7+38vv8V++V/4XzvvO4kv/vc79vpDPftU3CTrsJGrUZmxCXK1X6LF3G2wUXt2XUnoKsxv/f3rkHV1Hdcfz/jjoJISGAg9raaX3nwSMhEEAHECgQXnmRQIyYIgpqsVJxwNpaH9MpWt+MZRym1VK1U8eZqjNMaTvjdMSijoLWAlFHFKsGgwl5XW7y6/n+zu7dvZt7r4l5XTbfT2Zz9+6e3bP37Ln7Pb9zzu93nQaVU5Z6ZtybRPkm2GRJtCN+mxZVomRK0h1K6nJ26lZcEt/7+NV+Y4Xt2x3ZK0e9P7ZBixjsaFirwKHXyhXAiP1O4CuojS3ne9Lfa7DPdZuXloEOz2HYKyItUQx72QiMyESvVO95b3rnbT9X8HoQ0RHxFfAT0e4zRyfxmedRRxSNS5un9tBFYbWb7WJ74/SMaGyqt1PqRky6M+zCDmylwriXbcm5+zDmhgc+hARjtm3mhr919Jjcs3OPFC6/RbIhyvkrtDteZ7JPr5NxU8sl2wh1VgEE2xFz8wrLN3vaKtMQMIuxunOKys1SrV32EMoxhfALXymZSFu8Wrv50fV91g/nS3beIlnUcKc8/dKr8mnTSQ1vGOlot/HHMQZsKsOn7Z3y4oFG2fjQs3J5+VaZMGejuiqdixCYEPEF+NnJLTIJgXDUJx8Bd242gn6jM4sfXf31Mq4EY/zoeajWBkamuX6IeU6xabhMLtcQsplXLJZJM6vlkT0vy8lTNga6IBBH1E7YG47qhzytpQ0xtCEj0dJFoBXMH9auSDwworYVfBr7NG1U00SduO540EcicAtD48R28dvGnc3DdoVZsXcn+rj5DzY4vzYlkDfEBQ+yqCNMPXi1QwT4cz8j/Ivtq8V74MU29Z0+HeMmik/slkdfyiVxmt4PRT/J9yTGLQf73faXi91m83MtdFtX3FcX97jEeOWgx8bt6x+pj029ty8EP4J7vck/WyL0iATr8fTnnLE6I6j7uA/4jjkTQPEddBtj+P7qOtIly7lvIEvXgMMbdb/rtsMxHegNg1toUET7kWHw8+MZ0xPFMxJuj2g0WoPEGiL4XuN5hIYMrgO9STbwlfusUaMCwo4eirgzn1kMm7AHb0AiNI2TzClmrWRftbTKy68dlIbtv5ULSowgGwscVvuYfGPh5pVJVv4ya5WrWBvLu8BYu/llMuYKs69gmRFIYwVD/I2Fn12Mbm9vfD6nCCK/wpyzzDQclkrBj+rll4/8Qd45/JE0t3ZKByzQbozdYKywR1o7IrLvzcOy+YkXZM76++X8+XCN2yAT5lk/6HPnI6odAu3cZKx3G2hH/eOvvN4I+vXa9Z4z04g6ZvBjaAG9AzovAGPpuBYMFxiRN+tjjeWeM3mZZFx8lSzf9As59OExLY+kpNg1UIL3z3vnPKR9+xTcyu6geGDd3eY9+HujBw/a50l0Gnebew3Ba3G7THtdX7Ac9Dg3bdyu1Ngi+Ab6lGgQ8PU4oOj79UHicY/1XuP2OktwW3xZDyT/QWVILsNX1qn41nk7B6Y4Pljng3UfB+tfrOGFSuHb3WeSH2TPivN65/Zfh/53su4Pek5dAnUaL3p+Z7tm7fvsvnzSpv4NgGET9lQkKkgdz9VCR5kjQElUPmk+Ja/sPySb7n5U8o0ATzQWeZYRdAh9ZsEqY+1iLHqtsbzRVQ8L2HZjwxpWixiWuvqDL5PMvCVmWWSOX2jOs0SKV1wn9/7uT/LWESPobW3aqtz3+puy/dFdsu2R3XLXk8/JbQ/9Xq6qu1V+MLdGJpauMcK8WnJL62XS1TdrdDAEEkFAFhsZ7wYb3U6D7Vg/fMx8x3i6nb1/rWQX1amoo6cAQg5RtxPlqiQjb5VpaKwyjZMFct70JfLkC3ulpaPTKZve5TUcJM7W+SL2ejh4JNtORhesB+kGRM6/hINUz6LRQloIeyLcCUm4Qehe6eo8KRrlLRqR1q7Tsv/QEfnV409LxeYdMr3ydpk0o1YyLl8qGfkrjCiulLMuWiRnX7zYLEvNskzOvqTMvC6Q73xvhpxzYamcP22xzK64Ua792f2y8/mXpPHzE9ISiUhzS4t0tbeaC2iXxhNfSvXWeyXrslKZULpKxs2sMMJsZ+CPL8WEvjUaHW78nPVOtLqNapnbgDpu0By8R/Abk34WZt3XOjP1q42or5axU9DggLXuWOyYNzANM+NrtAv+nAtLZP3W++SD45/rjGzbRTz8lVYbWNra9YQ8Ef5WcLI0yehvenJmYetQ/+sFGV7c+zNY92lwztJ3kN9w55lujLiwJ6o83pgrXIl0i7pYRSHuPZiZbruIMNbbYrSmsalV9h54X3Y+t0+2P/y8+pHX3LZDarc8KLW3mWXLDlmz5QFj6e+Ux//4suz56z/lHwfe1QhbHTobU5x88NDBxC7M+P5amttPyXtfnpCKW++SjEvmyoRZ9cZCx0z2G3QGPsbIEUwHrnium1yuBs5ZJznwsy+FWx72oQFgLPwZ1Srq6D2A+5pnodslU99X2G74QvN6+SJZuOYWef3gYTs+lKat6kT3sD/4jw8++Ad67lR4D7De10CGD5Z3+HDvqH22+r9nsSSDSOCkOuNvSDI6YxhxYU+G99DFpA64FWFCBCZfRTREIVwxMIu2WyczeS42iK71dVunnGjtkC9a2uTL1jZpOtUhX7V2SksXJlT4HyQ9dnKF47eIY+G3DN/qDpNfa7vtkj/Y+ImUNdwhE4pqjRUNi7tBco2Qn3f1Rjlv/o1G3K9Ryx0T8PRVfezrHL/0WiPoCLhTaazwcnMsZuovNyJebpYKycR8ALjeFTpCX1glmfmVkpVXLnOqtsiLfz8gzS0ddkZ2t/0hhpHAn+1IXcNQE9bPlW6wmEcJjqhbcQ/uHDqGObu0JG2FPYZzh1S4o/jFJfgnnpZO+D/DVQYzIOFbDcdE63CpjYHY5Cvf8VjXWZ6Y+RzFzEfMyEQ8YsR5hy81AhoIQqyIOaMGZOnuQoMiKocaP5PKDffJ9414j8lbpZHt1A8d0eKm2+A5E2bXy/jZ18j4WXXGejdWekmNEXNY6EbUS8pNugqdnT8Wwn7FUp3Jr374cLFD9zuizBWY/fkrJX9hgzz+7F75wjRQEJ2ru+OUXi+r7OBBgRlZ2JAaBTjiPrTEnz/Y6zcaSQth91vQvq1effDdpPj75d5A//GOoGPNnQEZw+7QG++8cw+3lcERfmdd3XO62m3sYJPo6CdNcsd9j8llV1VJ7nS4qcEah5W+zljp10qOEXdY7+ON1Z5bslZyi4y4TzHWenG15BQbUS9eLjlwwzPCnj1lhYwtNA0Esz+nqNakqZVc0wiYWFwls8s3ya7nXpHPmk9plLMuuISZ6+jWKHfBz0QIIcTFrwijlbQQ9m8iJttxAu+Iuu8OWjGOT5NoPe59khqglUPH8q2/NWKNtUWjcvSzE7L7xX2ycN1W+e4sI9hTVmqUunEzG4wVX6/udFlT18iYyasls6BGsibXSvbUWrXMvah4xjo3Yj52ao3kTDMNBETCu3SBXHRlpWz4+UOyd/+70tyBcI49GhFKfdXRI+EERklX3DINljUhhCSDz4vB54wQdohZUMQd6U1RKZz9sfUEJDiff6MVdkQWs+P5XVGzmPxaOiPy2qHDsu3BXVJauUkmzVgtYwsQJQ7x6utU2LMmQ8jhn25/aAaT5jCGnplXLhl5lZKRj273SskuXCEXlFbJvJqb5YFdz8jRj4874/wQdQwPOBMFNZDLyI2xE0IIOTM4Q4R9ZNDoZ4hk5ARa6cQ4vEYkstGZPodf/atvyNbf7JKF9VvlsgUNMqmkRsYXVUk2wtXCXz4fS5kR88VG1MtMA2ClTJxaJecXr5VL562T5Ru2y91PPCP/evt9aUXc9SgmBtp45MjDdr0jxGqX/rBGrKeCEEIISQCFPQX2d3ntjHt1udMZ9PYnZhEmMRLBryH1SFNru+w/eESeev4V2bbjKbnu9l9L2Y+3yLy1N8ncup/I3Gs2m/XNsmDtT2X5+m2y6c6H5Z7H/iy7//I3efvwR9KGX8QyQt4Zwcx3J/a6WWyQHmux21CdHF8nhBCSGgp7ClTUY935cLtDt7wV+9iP1sCCd4YJuozQf9XSJsf+1yTvf3RM3jrygfz7v43y+n8a5Y33PpR3Dn9sth+X400npaX9tETU19Ja5YiPbhsR/sUJ19pj8/KC9njXSOOdEEKIHwp7X1DxtAJrxdbboeu6ePMAHLm26R3h1l3OcfbVF4fZd24nsxjxeVHFCSGEpIbCngJPRh3BdoTbI6biqsAxnfYfie36y0bOupvOjSLnV/zYydz13quEEEJIKijsSXA13Gqu+8a3xBL60zjp4nDF3Aq6Z3XDlsd713J3z+MSzMgjPh0hhBDiQWFPQlLx7LXdtcDtuvc/NSrrmtAR/ARH+bf4r4dd8oQQQpKRNsJOrRr1BUAIIWQQSBthJ4QQQsjAobATQgghIYLCTgghhIQICjshhBASIijsJLTQe2D4GKyy9p9nsM5JkuGFqI53u03fck/jS0srRlzYg5XJ/5rsS+76hI8UwYofvNZ0JViG7uvQXzvOnyyPZNsHztB/rtFJsFwHWocS1cvU67HVXnkne+9uC74f3fiF3f1NjN73N51IVg9IPCMu7IQQQggZPCjshBBCSIigsBNCCCEhgsJOCCGEhAgKOyGEEBIiKOyEEEJIiKCwE0IIISGCwk4IIYSECAo7IYQQEiIo7IQQQkiIoLATQgghIYLCTgghhIQICjshhBASIijshBBCSIigsBNCCCEhgsJOCCGEhAgKOyGEEBIiKOyEEEJIiKCwE0IIISGCwk4IIYSECAo7IYQQEiIo7IQQQkiIoLATQgghIeL/lcX7jglqo0wAAAAASUVORK5CYII=" id="image2.png" /></p> <p><a href="http://www.bonum.lt/">www.bonum.lt</a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.medicalnewstoday.com/articles/318403">https://www.medicalnewstoday.com/articles/318403</a></p> <p> </p> <p>#vitaminai plaukams, #vitaminai plaukam, #vitaminas plaukams, #vitaminai, #b grupes vitaminai, #vitaminai vyrams, #vitamino d trukumas, #papildai, #vitaminai moterims.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Geriausi%20vitaminai%20plaukams_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Geriausi%20vitaminai%20plaukams_0.jpg?itok=uwBbHHNz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ar-tikrai-vitaminai-plaukams-skatinantys-plauku-augima-veikia-geriausi-vitaminai-plaukams-pasak&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2968&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JfPADy_f8aij_JT-V4Q8WkWfqr58yX6bRV1Msx-ZGFo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 Oct 2021 13:35:25 +0000 vyrredaktorius 2968 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Aly­taus li­go­ni­nę ve­ža­mi ko­vi­di­niai li­go­niai iš San­ta­ros kli­ni­kų https://www.alytausnaujienos.lt/i-aly-taus-li-go-ni-ne-ve-za-mi-ko-vi-di-niai-li-go-niai-san-ta-ros-kli-ni-ku <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-06</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13638" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13638) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_3057.jpg?itok=3xG9JG8s" width="344" height="287" alt="Ligoninė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ko­vi­das – de­vy­niems slau­go­miems as­me­nims</h3> <p>Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riui ati­da­vus at­ski­rą pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui ir slau­gai skir­tą kor­pu­są, slau­go­mi as­me­nys per­kel­ti į Trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riu­je ne­už­im­tų pa­tal­pų da­lį.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu ko­vi­das įsi­su­ko pas li­go­ni­nė­je slau­go­mus as­me­nis ir spa­lio 6-osios ry­tą ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su bu­vo 9 iš 18-os. Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, ser­gan­tie­ji izo­liuo­ja­mi at­ski­ro­se pa­la­to­se, už­draus­tas jų lan­ky­mas, ap­ri­bo­tas slau­go­mų as­me­nų gul­dy­mas įstai­go­je.</p> <p>Iš de­vy­nių slau­go­mų ko­vi­du ser­gan­čių as­me­nų vie­nas nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­tas vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma, du yra ga­vę po vie­ną vak­ci­nos do­zę, še­ši – ne­skie­py­ti.</p> <p>Įta­ria­ma, kad vi­ru­są šiems li­go­niams ga­lė­jo at­neš­ti lan­ky­to­jai.</p> <p>Šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga trys li­go­ni­nės slau­gy­to­jai ir vie­nas slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jas.</p> <p> </p> <h3>Iš San­ta­ros kli­ni­kų at­vež­ti pen­ki li­go­niai</h3> <p>Spa­lio 6-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 46, dar 5 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p>Ka­dan­gi Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­se San­ta­ros kli­ni­kose ima stig­ti vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, šie pra­dė­ti vež­ti gy­dy­mui į Dzū­ki­jos sos­ti­nę. Iš Vil­niaus į Aly­taus li­go­ni­nę jau at­vež­ti pen­ki ko­vi­du ser­gan­tys li­go­niai.</p> <p>A.Va­si­liaus­kas ne­at­me­ta, kad iš San­ta­ros kli­ni­kų per­ve­ža­mų ko­vi­di­nių li­go­nių ga­li dau­gė­ti, jei si­tu­a­ci­ja ša­ly­je dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos blo­gės.</p> <p> </p> <h3>Ser­ga 489 aly­tiš­kiai ir 115 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų</h3> <p>Spa­lio 5-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 207, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 144 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 45 ir 42.</p> <p>Nau­jai ko­vi­das nu­sta­ty­tas 43 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.</p> <p>Spa­lio 6-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 489 aly­tiš­kiai ir 115 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.</p> <p>Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų fik­suo­tus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 180, Aly­taus ra­jo­nui – 522, ša­lies vi­dur­kis – 825.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_3057_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_3057_0.jpg?itok=pLoNys8J" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/i-aly-taus-li-go-ni-ne-ve-za-mi-ko-vi-di-niai-li-go-niai-san-ta-ros-kli-ni-ku&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2956&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kSfQ71ojxbNr0YXJ7b_6WsgGQnzsdA0U5KVhZiZgzns"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-238492" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633942392"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Eilinis feikas</span> - 2021-10-11 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/238492#comment-238492" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/238492#comment-238492" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek dar pūsit šitą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek dar pūsit šitą nesąmoningą "pandemiją". Geriau parašykit teisybę kokie skaičiai dabar sergančių covid, kurie pasiskiepinę. Vien tik mano pažįstamų 4 pasiskiepinę susirgo covid, du iš jų labai sunkiai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=238492" token="8t77VAZzkb1tFMePqiDX4Yt83D0QhXEmaEg8IfUFmpo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-237126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633629776"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Negaliu skaityti</span> - 2021-10-07 - 21:02</p> </li> <a href="/comment/237126#comment-237126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/237126#comment-237126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi Alytaus raj. 95proc,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi Alytaus raj. 95proc, paskiepyti,kodėl tiek daug serga? Kaip užkrėtė lankytojai, jeigu neleidžia lankytojų? Visi važiuoja į Vilnių gydytis,o čia veža į Alytų? Kodėl???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=237126" token="0j6ppLo08Cybu5t80pgnlV5xgUElfJY85q9Hu9k1e8U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-237071" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633623350"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>As</span> - 2021-10-07 - 19:15</p> </li> <a href="/comment/237071#comment-237071" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/237071#comment-237071" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus ligoninė ne guma ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus ligoninė ne guma , viską suprantu bet kur dėti rean., gili visus ne covid ligonius!!!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=237071" token="A20fjXoGd0hqRSM0QaXNBS7pC5cy28UJWmguWBaRB8s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-237022" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633616802"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O TAI KAM</span> - 2021-10-07 - 17:26</p> </li> <a href="/comment/237022#comment-237022" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/237022#comment-237022" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">REIK JU ALYTUJE TEGU LAIKO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>REIK JU ALYTUJE TEGU LAIKO PAS SAVE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=237022" token="CSmy-OoY1SZeaF7qKc2qvqs0BeQdYupi5v9yWgbs4_s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 06 Oct 2021 12:34:21 +0000 vyrredaktorius 2956 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­vi­das: ser­ga vis dau­giau aly­tiš­kių, vi­ru­sas – slau­go­miems as­me­nims https://www.alytausnaujienos.lt/ko-vi-das-ser-ga-vis-dau-giau-aly-tis-kiu-vi-ru-sas-slau-go-miems-me-nims <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/112-13635" rel="bookmark"> Nr. <span> 112 (13635) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/covid.jpg?itok=zUgvuNyx" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iš cen­tro iš­vež­ti į li­go­ni­nę</h3> <p>Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre, tei­kian­čia­me slau­gos ir glo­bos pa­slau­gas, stip­riau­siai ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo įsi­su­kęs pra­ėju­sią žie­mą, gruo­džio ir sau­sio mė­ne­siais, kai jis bu­vo fik­suo­tas čia slau­go­miems ir glo­bo­ja­miems as­me­nims bei cen­tro dar­buo­to­jams. Va­sa­ra iš­gy­ven­ta pa­kan­ka­mai ra­miai.</p> <p>Rug­sė­jo ant­ro­je pu­sė­je Slau­gos sky­riu­je fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas vie­nam iš Kau­no kli­ni­kų per­vež­tam as­me­niui, ku­ris dėl svei­ka­tos būk­lės iš­ga­ben­tas gy­dy­ti į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę. Iki spa­lio 4-osios iš cen­tro Slau­gos sky­riaus į li­go­ni­nę dėl su­sir­gi­mų CO­VID-19 in­fek­ci­ja iš vi­so iš­vež­ti šeši as­me­nys. Dar du šio sky­riaus pa­cien­tai, ku­riems nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, yra izo­liuo­ja­mi at­ski­ro­je pa­la­to­je.</p> <p>Slau­gos sky­riu­je, tu­rin­čia­me 67 lo­vas, šiuo me­tu už­im­tos 45, ko­vi­du ser­ga vie­nas šio sky­riaus slau­gy­to­jo padėjėjas.</p> <p>Cen­tro di­rek­to­rės Ir­mos Mas­ke­liū­nie­nės tei­gi­mu, pa­dė­tis įstai­go­je nė­ra tra­giš­ka, ko­vi­di­nė si­tu­a­ci­ja kon­tro­liuo­ja­ma: „Ti­kė­ti­na, kad dar­buo­to­jas už­si­krė­tė nuo pa­cien­to. O nuo ko už­si­krė­tė pa­cien­tai, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Gal­būt nuo lan­ky­to­jų. Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad ant­ro­je rug­sė­jo pu­sė­je pas mus iš Kau­no kli­ni­kų at­vež­tas slau­gy­ti­nam as­me­niui ten ko­ro­na­vi­ru­sas ne­bu­vo nu­sta­ty­tas, o mes jį jau nu­sta­tė­me.“</p> <p>Glo­bos sky­riu­je, ku­ria­me už­im­tos vi­sos 39 vie­tos, šiuo me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­diag­no­zuo­ta.</p> <h3>Ku­rio­se mo­kyk­lo­se dau­giau­sia ser­gan­čių mo­ki­nių?</h3> <p>Spa­lio 4-osios rytą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iš švie­ti­mo įstai­go­se esan­čių 148 iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ko­vi­das yra pa­lie­tęs 15. O jo­se vi­so­se per nuo­to­lį ug­do­ma 18 vai­kų. Čia to­kia pat pa­dė­tis bu­vo ir pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.</p> <p>Spa­lio 4-osios ryto duo­me­ni­mis, iš try­li­kos lop­še­lių-dar­že­lių ko­ro­na­vi­ru­so ne­tu­ri „Li­ne­lis“, „Du gai­de­liai“, „Vy­tu­rė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“ ir „Sau­lu­tė“.</p> <p>Tos pa­čios spa­lio die­nos ryto duo­me­ni­mis, iš Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se tu­ri­mų 300 kla­sių ko­vi­do pa­lies­tos 95. O jo­se per nuo­to­lį mo­ko­mi 149 mo­ki­niai. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo įsi­su­kęs į 87 kla­ses, nuo­to­li­nio ug­dy­mo pri­rei­kė 156 mo­ki­niams, ta­čiau ne­be­li­ko per nuo­to­lį ug­do­mų kla­sių.</p> <p>Da­bar dau­giau­sia CO­VID-19 in­fek­ci­jos pa­lies­tų kla­sių yra Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (15), Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je (13), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je (po 12). Ma­žiau­sia – „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je (po 1 kla­sę).</p> <p>Šiuo me­tu Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­je ne­bū­tų su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su. O iš vi­so Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – 16 to­kių mo­kyk­lų.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, kaip ir anks­čiau, dėl ko­vi­do nė­ra per nuo­to­lį ug­do­mų iki­mo­kyk­li­nu­kų bei prieš­mo­kyk­li­nu­kų, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ne­be­li­ko nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­mų kla­sių.</p> <p>Spa­lio 4-osios duo­me­ni­mis, ra­jo­no švei­ti­mo įstai­go­se per nuo­to­lį dėl ko­ro­na­vi­ru­so mo­ko­ma 11 įvai­rių kla­sių mo­ki­nių, jie vi­si – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je ir šios gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.</p> <h3>Dau­gė­ja ser­gan­čių­jų aly­tiš­kių</h3> <p>Spa­lio 4-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 480 aly­tiš­kių ir 106 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je šie skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 443 ir 104.</p> <p>Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­to­mų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je ten­ka 1 tūkst. 11, Aly­taus ra­jo­ne – 476, ša­lies vi­dur­kis – 765.</p> <p>Spa­lio 4-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­niams li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 39, dar 4 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/covid_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/covid_0.jpg?itok=HWzKurij" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-vi-das-ser-ga-vis-dau-giau-aly-tis-kiu-vi-ru-sas-slau-go-miems-me-nims&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2952&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6LRhvJbeku6v3TxFN9kPkg_WWvtCIyJAJSrspQtgt3w"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Oct 2021 06:51:34 +0000 vyrredaktorius 2952 at https://www.alytausnaujienos.lt