Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ko­ro­na­vi­ru­sas li­go­ni­nė­je: lai­ki­nai už­da­ro­mas Vai­kų li­gų sky­rius https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-li-go-ni-ne-je-lai-ki-nai-uz-da-ro-mas-vai-ku-li-gu-sky-rius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_0528.jpg?itok=zBc60AXC" width="344" height="287" alt="Jei me­di­kams koronaviruso ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, li­go­ni­nės Vaikų ligų sky­rius veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Jei me­di­kams koronaviruso ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, li­go­ni­nės Vaikų ligų sky­rius veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Į Vi­daus li­gų 2-ąjį sky­rių li­go­niai lai­ki­nai ne­gul­do­mi ir iš čia ne­iš­lei­džia­mi</h3> <p>Spa­lio 21-ąją į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių pa­gul­dy­tam pa­cien­tui at­lik­to ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mo at­sa­ky­mas bu­vo ne­igia­mas.</p> <p>Spa­lio 23-iąją jis per­kel­tas į Vi­daus li­gų 2-ąją sky­rių, gy­dy­tas šia­me sky­riu­je ir jau spa­lio 29-ąją pa­cien­to CO­VID-19 ty­ri­mo re­zul­ta­tas – tei­gia­mas.</p> <p>Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, la­bai ti­kė­ti­na, kad pa­cien­tas į li­go­ni­nę at­vy­ko jau sirg­da­mas šiuo vi­ru­su ar­ba jis pa­te­ko tarp to­kių as­me­nų, ku­riems CO­VID-19 pir­mą­kart tiks­liai ne­diag­no­zuo­ja­mas. Tarp ti­ria­mų­jų yra tam tik­ras pa­klai­dos pro­cen­tas.</p> <p>Ka­dan­gi pa­cien­tui ko­ro­na­vi­ru­sas jau bu­vo nu­sta­ty­tas gy­dan­tis mi­nė­ta­me li­go­ni­nės sky­riu­je, izo­lia­vo­si čia dir­ban­tis me­di­ci­nos per­so­na­las, jiems ir čia be­si­gy­dan­tiems pa­cien­tams at­lik­ti šio vi­ru­so ty­ri­mai. Iš vi­so – maž­daug 20-čiai li­go­nių ir maž­daug to­kiam pat skai­čiui me­di­ci­nos per­so­na­lo.</p> <p>Jau aiš­ku, kad vi­sų Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus me­di­kų ty­ri­mų re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi. Į šį sky­rių li­go­niai lai­ki­nai ne­gul­do­mi ir iš jo ne­iš­lei­džia­mi.</p> <p>Spa­lio 29-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių at­vež­tam pa­cien­tui, o jis dėl CO­VID-19 iš­tir­tas prieš pa­ten­kant į sky­rių.</p> <p>Tą pa­čią die­ną šis ir pa­cien­tas iš Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus iš­vež­ti į Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą.</p> <h3>Vai­kų li­gų sky­rius lai­ki­nai už­da­ro­mas dėl į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją iš­ėju­sių me­di­kų</h3> <p>Va­kar, spa­lio 30-osios, ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad CO­VID-19 nu­sta­ty­tas dviem li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus dar­buo­to­jams – va­ly­to­jai ir slau­gy­to­jai.</p> <p>Ka­dan­gi į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją iš­ėjo šio sky­riaus dar­buo­to­jai, jie taip pat bus ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so, nuo va­kar sky­rius lai­ki­nai už­da­ry­tas.</p> <p>Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius, pas­ta­ruo­ju me­tu Vai­kų li­gų sky­riu­je pa­cien­tų bu­vo ne­daug, jie nė­ra sun­kūs li­go­niai, vi­si iš­leis­ti gy­dy­tis į na­mus: „Li­go­ni­nė­je vai­kams kol kas tei­kia­ma tik sku­biai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, jei pri­reiks ki­tų me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų, vai­kai gy­dy­mui bus nu­krei­pia­mi į Vil­niaus ar Kau­no li­go­ni­nes.“</p> <p>Su už­si­krė­tu­siais dar­buo­to­jais di­de­lius kon­tak­tus tu­rė­ję as­me­nys, taip pat ma­žie­ji li­go­niai sku­biai ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so.</p> <p>Jei me­di­kams ir pa­cien­tams ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus ne­igia­mi, mi­nė­ti li­go­ni­nės sky­riai veik­lą at­nau­jins at­ei­nan­čios sa­vai­tės pa­bai­go­je.</p> <p>A.Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, spar­čiai ėmus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, iš San­ta­ros kli­ni­kų gau­tas nu­ro­dy­mas Aly­taus li­go­ni­nė­je įsteig­ti iki 10 lo­vų ser­gan­tie­siems CO­VID-19, tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Čia tu­rė­tų bū­ti gy­do­mi ser­gan­tie­ji leng­vo­mis ir vi­du­ti­nė­mis ko­ro­na­vi­ru­so for­mo­mis.</p> <p>Šios lo­vos tu­rė­tų at­si­ras­ti at­ski­ra­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se, čia gy­do­mus pa­cien­tus per­ke­liant į ki­tus li­go­ni­nės sky­rius. Di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, už­si­krė­tu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­mui teks su­for­muo­ti spe­cia­lią gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų ko­man­dą, o tai la­bai su­dė­tin­gas ir at­sa­kin­gas už­da­vi­nys.</p> <h3>Nuo šiandien pa­tik­ros punk­tas dirba dviem pa­mai­no­mis</h3> <p>Ko­vo 24-ąją Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ati­da­ry­tas pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas nuo šiandien, spalio 31-osios, pra­deda dirb­ti dviem pa­mai­no­mis. Dar­bas pra­sideda 8 va­lan­dą, baigiasi 16 va­lan­dą ir bus dirbama še­šias die­nas per sa­vai­tę, ne­dar­bo die­na – sek­ma­die­nis.</p> <p>Ja­me kol kas mė­gi­nius ima Aly­taus po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jai. Kaip sa­kė po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius ir šio punk­to veik­los ko­or­di­na­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, at­ei­nan­čią sa­vai­tę pa­gal­bon tu­ri at­ei­ti Aly­taus ko­le­gi­jo­je ren­gia­mi bū­si­mie­ji slau­gy­to­jai, taip pat Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro me­di­ci­nos dar­buo­to­jos. Jei ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų dau­gės, M.Ja­sai­čio tvir­ti­ni­mu, punk­tas pra­dės dirb­ti vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis.</p> <p>Punk­tas ap­tar­nau­ja vi­sos Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jus, į jį iš­si­tir­ti at­vyks­ta as­me­nys ir iš ki­tų ša­lies ap­skri­čių.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu punk­tas pa­reng­tas dar­bui šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu. Čia dir­ban­čių­jų są­ly­goms pa­ge­rin­ti pa­sta­ty­tas dar vie­nas ap­šil­do­mas va­go­nė­lis, ti­ria­mų­jų pa­to­gu­mui pa­la­pi­nė­je, į ku­rią at­vyks­ta­ma ty­ri­mams, pa­da­ry­tos spe­cia­lios užuo­lai­dos.</p> <p>Va­kar die­nos, spa­lio 30-osios, vi­du­rdie­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su jau ser­ga 50 aly­tiš­kių, tarp ku­rių po vie­ną mo­ki­nį iš „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir Adol­fo Rama­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos.</p> <p>Kaip sakė miesto savivaldybės gydytojas Povilas Jagelavičius, suderinus su Nacionalinio visuo­menės sveikatos centro prie Svei­katos apsaugos ministerijos Aly­taus departamentu, nuo atei­nančio antradienio keturioms „Sakalėlio“ pradinėms klasėms mokymasis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tai daroma dėl koronaviruso išpli­timo šioje ugdy­mo įstaigoje. Dabar turimais duo­-me­nimis, čia COVID-19 serga viena mokytoja, viena mo­kytojo padėjėja ir viena mo­kinė.</p> <p>Vakar dienos, spalio 30-osios, vidurdienio duomenimis, Alytaus rajone yra 9 sergantieji korona­virusu, tai Daugų, Alytaus, Alovės ir Simno seniūnijų gyventojai. COVID-19 serga du rajono savi­valdybės tarybos nariai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/1.jpg" width="1280" height="796" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/20201030_090638.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/20201030_090638.jpg" width="1280" height="862" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7084.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7084.jpg" width="1280" height="862" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7118_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7118_1.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0703.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0703.jpg" width="682" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7436.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1939-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7436.jpg" width="682" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62863" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1604071389"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jonas</span> - Pen, 2020-10-30 - 17:23</p> </li> <a href="/comment/62863#comment-62863" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62863#comment-62863" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jus parasete pilnai apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jus parasete pilnai apie virusa ,o alytus plius ir alytaus gidas kazka nori parasyt bet ar bijo ar nezino padeties ir nera ka skaityt apie tai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62863" token="ofhEz4U55l5l53niREgggz9u-GmP-ZDqzl_-hUFPluQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1939&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Zbzw_S1SPX1EveFDxXtdR7J9C5qA0pNOjlSkJ7Wbv_E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:31:50 +0000 vyrredaktorius 1939 at https://www.alytausnaujienos.lt SAM primena: kokiais būdais galima pasiekti mobilius punktus https://www.alytausnaujienos.lt/sam-primena-kokiais-budais-galima-pasiekti-mobilius-punktus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_7118.jpg?itok=75i2YCll" width="344" height="287" alt="mobilus punktas" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><ul> <li><strong>Važiuoja automobiliu pats</strong></li> </ul> <p>Nosį ir burna dengianti apsaugos priemonė privaloma viešoje vietoje, kol žmogus eina iki automobilio ir atvykus į mobilų punktą. Grįžus iš mobilaus punkto žmogus dezinfekcine priemone (skirta aplinkos paviršiams valyti) nuvalo ir tuo pačiu dezinfekuoja vairą, pavarų dėžės svertį, durelių rankenas, jei tuo pačiu automobiliu naudosis kitas šeimos narys.</p> <p> </p> <ul> <li> <p><strong>Veža šeimos narys / giminaitis / draugas</strong></p> </li> </ul> <p>Tokiu atveju galimai užsikrėtęs koronaviruso infekcija žmogus sėdi ant galinės sėdynės šachmatų principu, t. y. ne už vairuotojo, o įstrižai salono. Tiek vairuotojas, tiek keleivis, vežamas į mobilų punktą, privalo dėvėti nosį ir burna dengiančią apsaugos priemonę, prieš įlipdamas į automobilį tiriamasis privalo dezinfekuoti rankas. Po pavėžėjimo į mobilų punktą, rekomenduojama automobilį išvėdinti, dezinfekuojančia priemone nuvalyti durelių rankenas.</p> <p> </p> <ul> <li> <p><strong>Veža taksi, pavėžėjas</strong></p> </li> </ul> <p>Pažymėtina, kad Transporto veiklos pagrindų įstatyme viešasis transportas apibrėžiamas kaip keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimo nustatytais maršrutais nustatytu laiku paslauga, teikiama visiems, kurie kreipiasi. Tai reiškia, kad taksi ir pavėžėjai nėra viešasis transportas.</p> <p>Taksi vairuotojams ir pavėžėjams nedraudžiama vežti galimai koronavirusu užsikrėtusio žmogaus į mobilų punktą tyrimui atlikti. Rekomenduotina, kad tokiu atveju vežančiame automobilyje būtų įrengta pertvara tarp vairuotojo ir keleivių vietos. Tiek vairuotojas, tiek keleivis, vežamas į mobilų punktą, privalo dėvėti nosį ir burna dengiančią apsaugos priemonę, prieš įlipdamas į automobilį keleivis privalo dezinfekuoti rankas. Po pavėžėjimo į mobilų punktą, automobilis išvėdinamas, dezinfekuojančia priemone nuvalomos durelių rankenos.</p> <p> </p> <ul> <li> <p><strong>Veža savivaldybės transportas</strong></p> </li> </ul> <p>Vertėtų pasidomėti, ar gyvenamosios vietos savivaldybė teikia pavėžėjimo paslaugą iki mobilių punktų.</p> <p> </p> <ul> <li> <p><strong>Važiuoja nuomotu automobiliu</strong></p> </li> </ul> <p><a name="_Hlk35602812" id="_Hlk35602812"></a> Užsakovas, prieš pradėdamas naudotis transporto priemone, privalo susipažinti su paslaugos teikėjo pateikta informacija (atmintine) ir ja vadovautis. Rekomenduojama naudojantis paslaugos teikėjo paliktomis valymui ir dezinfekcijai skirtomis priemonėmis nuvalyti dažniausiai liečiamus paviršius (vairas, pavarų perjungimo lazda, durų rankenėlės, salono panelė). Jei važiuojantysis turi ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomų, svarbu informuoti paslaugų teikėją, kad po šios kelionės automobilis būtų papildomai išvalytas ir dezinfekuotas.</p> <p> </p> <ul> <li> <p><strong>Veža, viešasis transportas (autobusas, troleibusas ir kt.)</strong></p> </li> </ul> <p>Važiuoti į mobilų punktą viešuoju transportu (autobusu, troleibusu) griežtai draudžiama!</p> <p>Primename, kad atvykus į mobilų punktą, žmonėms neleidžiama išlipti iš automobilio ir atidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip, instruktuojama, kaip bus vykdoma tepinėlio paėmimo procedūra. Kartu su savimi žmogus turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą bei A4 formato lapą su užrašytu mobilaus telefono numeriu, kurį, atvykus į mobilų punktą, reikės padėti koordinatoriaus nurodytoje vietoje automobilio salono viduje. Šiuo numeriu bus susisiekiama ir sutikrinami atvykusio žmogaus duomenys.</p> <p>Langą žmogus turės pradaryti tada, kai mobilios komandos narys to paprašys, tad čia dirbančiųjų specialistų nurodymus būtina atidžiai sekti.</p> <p>Atlikus tyrimą, žmogus turės važiuoti į namus, izoliuotis ir laukti tyrimo rezultato. Nustačius poreikį pacientą hospitalizuoti, kviečiama greitoji medicinos pagalba ir pacientas transportuojamas į ligoninę.</p> <p>Sveikatos apsaugos ministerija primena apie taikomas išimtis dėl veido apsaugos priemonių negalią turintiems žmonėms, kai jie dėl savo sveikatos būklės šių priemonių dėvėti negali. Tie, kurių turima negalia leidžia dėvėti veido apsaugos priemones, gali rinktis alternatyvias veido apsaugos priemones, pavyzdžiui, veido skydelius.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong><a href="https://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai">SAM Spaudos tarnyba</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7118_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1935-49tIm-LIASk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7118_0.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1935&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mqi5RJ2lQ_5gHXHPTtEen8ZmSgC9C0gFmTBAIg2xLHk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:12:07 +0000 vyrredaktorius 1935 at https://www.alytausnaujienos.lt SAM primena apie neformalaus ugdymo veiklų keliamą riziką https://www.alytausnaujienos.lt/sam-primena-apie-neformalaus-ugdymo-veiklu-keliama-rizika <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas_2.jpg?itok=BwZknDa0" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Epidemiologai atkreipia dėmesį, kad neformalaus ugdymo užsiėmimuose susitinka skirtingų amžiaus grupių, klasių arba ugdymo įstaigų vaikai. Neužtikrinant srautų atskyrimo susidaro palankesnės sąlygos koronaviruso (COVID-19) infekcijai plisti tiek tarp pačių vaikų, tiek tolesniam plitimui šeimose.</p> <p>Neformalaus ugdymo veiklų metu gali susitikti vaikai tiek iš teritorijų, kuriose paskelbtas karantinas, tiek iš teritorijų, kuriose epidemiologinė situacija yra geresnė, kas taip pat didina infekcijos plitimo riziką.</p> <p>Primename, kad remiantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms neformaliojo švietimo teikėjai, kurie vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, turi tai daryti nuotoliniu būdu, o jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma.</p> <p>Saugant visų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad visas neformalaus švietimo veiklas, tarp jų – dienos ar ilgesnio laikotarpio stovyklas, mokinių ekskursijas ir edukacines programas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu būdu.</p> <p>Vykdant treniruotes, taip pat varžybas aukšto meistriškumo sportininkams (vaikams ir suaugusiesiems), veiklą (išskyrus neformalųjį švietimą) organizuoti leidžiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.</p> <p>Šios sąlygos galios ir po lapkričio 8 d. organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą.</p> <p class="text-align-right"><a name="_Hlk43979339" id="_Hlk43979339"></a> <strong>SAM Spaudos tarnyba</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1934&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xi5Y7GirZqLFe7vu2-r-ZMSjcXAjGh_cunritEIf3Dc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:09:09 +0000 vyrredaktorius 1934 at https://www.alytausnaujienos.lt Kitokios Vėlinės: nebūtina visai giminei lankyti artimųjų kapų https://www.alytausnaujienos.lt/kitokios-velines-nebutina-visai-giminei-lankyti-artimuju-kapu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/A.%20Ufarto.Fotobanko%20nuotr..jpg?itok=xZ2wLRqW" width="344" height="287" alt="A.Ufarto. Fotobanko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Mokomės gyventi su Covidu, tad šios Vėlinės turi būti kitokios. Saugodami save ir savo artimuosius, kapus galima lankyti visą ilgąjį savaitgalį. Su giminėmis bendrauti telefonu, susiderinti lankymo dienas. Tradicinius bendrus giminių susitikimus kapuose ar namuose privalomai atidėti vėlesniam laikui“, – gyventojams primena Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė.</p> <p>„Mūsų tauta laikosi tradicijų ir mirusiųjų pagerbimas jiems svarbus, tačiau, vykstant į kitus miestus, rajonus, prašome gyventojų būti sąmoningiems ir įvertinti savo asmenines rizikas: amžių, lėtines ligas, tos savivaldybės gyventojų sergamumą. Juk ribos tarp karantine esančių ir neesančių savivaldybių nėra. Kita vertus, juk nebūtina visoms giminėms važiuoti į kapus. Galima tarpusavyje susitarti, kas šiais metais uždegs žvakelę, o mirusius artimuosius prisiminti mintyse“, – tęsė mero pavaduotoja.</p> <p>Nusprendusių vykti į kapus, prašoma laikytis trijų pagrindinių taisyklių – nesibūriuoti, dėvėti apsaugos priemones, laikytis atstumo.</p> <p>Veido kaukę reikėtų dėvėti visur: viešajame transporte, kapuose, bendrauti su kitais asmenimis kiek įmanoma trumpiau, laikytis 2 metrų atstumo, nesiglėbesčiuoti, dažnai dezinfekuoti, esant galimybei, plauti rankas.</p> <p>Kol kas Alytaus rajono savivaldybė pagal sergamumą koronavirusu priskirta žaliai zonai, bet naujų COVID-19 atvejų skaičius per parą Lietuvoje sparčiai auga, o trečdalyje Lietuvos įvestas karantinas.</p> <p><br />  </p> <p class="text-align-right">Alytaus rajono savivaldybės informacija</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1943&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CVS94esn5gCHzIzUO6aYUE76sA90vcDezDPJQmyu1o4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:06:00 +0000 vyrredaktorius 1943 at https://www.alytausnaujienos.lt Jaučiant koronavirusui būdingus simptomus gyventojai raginami likti namuose https://www.alytausnaujienos.lt/jauciant-koronavirusui-budingus-simptomus-gyventojai-raginami-likti-namuose <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas_3.jpg?itok=mrlz1DSq" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_Hlk54965155" id="_Hlk54965155"></a> SAM pabrėžia, kad jei yra jaučiami peršalimo simptomai, pasireiškia sloga, kosulys, karščiavimas ir bet kokie ūmių viršutinių kvėpavimo takų sistemos simptomai, žmogus turėtų likti namuose, nevykti į darbą, parduotuvę ir kitas viešas vietas.</p> <p>Pasireiškus panašiems į koronavirusą (COVID-19) simptomams: kosuliui, dusuliui, skonio ir (ar) uoslės praradimui, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją arba skambinti į karštąją koronaviruso liniją numeriu 1808.</p> <p>SAM prašo visų gyventojų būti sąmoningais ir vadovautis viruso plitimo prevencijos instrukcijomis: vengti masinių susibūrimų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes, plauti IR dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo ir t.t. Jei leidžia veiklos pobūdis, darbdaviai raginami sudaryti gyventojams galimybes dirbti nuotoliniu būdu.</p> <p class="text-align-right"><a href="http://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai">SAM Spaudos tarnyba</a></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1942&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="eCLKDBXgysTBjTVEj9dm2xTed_NIjSK0g6YG-5Idp7w"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:05:00 +0000 vyrredaktorius 1942 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­ro­na­vi­ru­sas – „Obe­lė­lė­je”, „Sa­ka­lė­ly­je” ir „Saulutėje” https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-obe-le-le-je-sa-ka-le-ly-je-ir-sauluteje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/COVID-melynas.jpg?itok=V1w4T8Vy" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 6 aly­tiš­kiams ir va­kar die­nos, spa­lio 28-osios, popietės duo­me­ni­mis, šiuo vi­ru­su ser­ga 26 mies­to gy­ven­to­jai.</p> <p>Pas­ta­rie­ji šeši at­ve­jai – per 40 me­tų vy­ras iš su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je su­si­ju­sios įstai­gos, to­kio pat am­žiaus mo­te­ris iš vie­nos mies­te vei­kian­čios siu­vyk­los, dau­giau kaip 50 me­tų vy­ras, vyk­dan­tis in­di­vi­du­a­li­ą­ją veik­lą, ir trys Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jos.</p> <p>Vė­lų šio pir­ma­die­nio, spa­lio 26-osios, va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad CO­VID-19 yra nustatytas daugiau kaip 40 metų turinčiai lopšelio-darželio „Obelėlė“ ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti trys jos šei­mos na­riai ir še­ši ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, tu­rė­ję di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­si­ą­ja, ku­ri da­bar yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas sa­kė, kad „Obe­lė­lė“ to­liau vei­kia, nes ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja su lop­še­lio-dar­že­lio vai­kais kon­tak­tų ne­tu­rė­jo, su ja kontaktus turėję dar­buotojai saviizoliacijoje. Ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, ben­dru dar­buo­to­jų ir vai­kų tė­vų su­ta­ri­mu nuo ant­ra­die­nio, spa­lio 27-osios, vai­kai ne­ve­da­mi į prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, ka­dan­gi CO­VID-19 už­si­krė­tu­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jos duk­ra lan­ko šią gru­pę: „Kaip bus to­liau su šia gru­pe, pa­aiš­kės po at­lik­to ty­ri­mo mi­nė­tos dar­buo­to­jos duk­rai.“</p> <p>Taip pat šios sa­vai­tės pra­džio­je ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los be­veik 50 me­tų mo­ky­to­jai. Šiuo me­tu mo­kyk­los mo­ki­niai atos­to­gau­ja, ga­vus tė­vų su­ti­ki­mus dėl ko­ro­na­vi­ru­so bus ti­ria­mi de­vy­ni tre­čio­kai ir aš­tuo­ni pir­mo­kai.</p> <p>Vakar, spalio 28-ąją, po pietų tapo aišku, kad COVID-19 diag­no­zuotas lopšelio-darželio „Sau­lutė“, veikiančio Dainavos mikro­rajone, vienai per 50 metų turin­čiai administracijos darbuotojai. Ji, pasak V.Valūno, taip pat kontakto su vaikais neturėjo, įstaiga veikia, o su ja kontaktavę bendradarbiai nedelsiant išsiųsti į saviizoliaciją.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 nu­sta­ty­tas 5 gy­ven­to­jams, jie yra iš Aly­taus, Alo­vės ir Dau­gų se­niū­ni­jų.</p> <p>Spa­lio 27-ąją Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te tir­tų mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų ty­ri­mų visi re­zul­ta­tai dėl už­stri­gu­sių iš­ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jo­je tu­rė­jo pa­aiš­kė­ti tik va­kar, spa­lio 28-osios, vė­lų va­ka­rą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1929&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tBFLyXaq2x54CCEO-RO-nyxRebY0808g99_rU0Cz1SQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 08:10:06 +0000 vyrredaktorius 1929 at https://www.alytausnaujienos.lt Dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio dar­buo­to­jo „Al­so­ta­na” su­stab­dė bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą https://www.alytausnaujienos.lt/del-ko-ro-na-vi-ru-su-uz-si-kre-tu-sio-dar-buo-jo-al-so-ta-na-su-stab-de-bal-du-ga-my-ba-ir-pre-ky <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas.jpg?itok=P3HdEx8y" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio 17-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas pen­kiems aly­tiš­kiams: dviem jau­no am­žiaus mo­te­rims ir vy­rui, ku­rie fak­tiš­kai gy­ve­na Vil­niu­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę Aly­tu­je, vie­na mo­te­ris dir­ba ban­ke, ki­ta mo­te­ris ir vy­ras – na­mų šva­ros, spor­to, lais­va­lai­kio, gro­žio, svei­ka­tos pre­kė­mis pre­kiau­jan­čio­je įmo­nė­je, spa­lio pra­džio­je iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­mui į Kau­no kli­ni­kas per­vež­tam vy­res­niam nei 50 me­tų vy­rui ir pus­am­žiam bal­dų ga­my­ba bei pre­ky­ba už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės dar­buo­to­jui.</p> <p>Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad pas­ta­ra­sis vy­ras yra Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jas. Va­kar, spa­lio 19-ąją, ši Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė su­stab­dė kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą, ku­ri vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­mą bal­dų pre­ky­bą.</p> <p>Kaip sa­kė įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė, va­kar ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti 35 dar­buo­to­jai, tu­rė­ję tie­sio­gi­nius, di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siuo­ju šiuo vi­ru­su.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar iš mi­nė­tos įmo­nės lau­kia­ma są­ra­šų dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­jo to­li­mes­nius kon­tak­tus su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu as­me­niu, jie vi­si bus siun­čia­mi ty­ri­mams: „Tai pir­mas at­ve­jis mies­to įmo­nė­je, kai dėl CO­VID-19 grės­mės lai­ki­nai už­si­da­rė jos veik­la.“</p> <p>Ka­da veik­lą pra­dės vyk­dy­ti „Al­so­ta­na“, pri­klau­sys nuo dar­buo­to­jams at­lie­ka­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tų. Iš vi­so jo­je – dau­giau kaip 50 dar­buo­to­jų.</p> <p>Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nai 30 me­tų aly­tiš­kei, ku­ri yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta be­dar­bė.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 jau ser­ga de­šimt Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, nuo ko jie už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, iš­lie­ka ne­aiš­ku: „Vi­ru­sas spar­čiai plin­ta ša­ly­je, tik­riau­siai ne­ver­ta ste­bė­tis, kad jis ne­pa­len­kia ir aly­tiš­kių.“</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603309744"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tiesa</span> - Tre, 2020-10-21 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/61416#comment-61416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61416#comment-61416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai gal A.Mosteikaitė galėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai gal A.Mosteikaitė galėtų patikslinti-uždarė ar vistik dirba? Ir jeigu uždarė, tai kieno nurodymu ir kokiu pagrindu. Ir kaip galima prievarta versti darbuotojus tikrintis nuo kažko, t.y. kiek žinau, dar vis galioja Konstitucija, kuri draudžia prievarta atlikti bet kokias medicinines procedūras. Paaiškinu tiems, kas nelabai supranta-testas nuo "viruso" yra medicininė procedūra, ir niekas negali versti to atlikti prieš žmogaus valią.<br /> Antram komentatoriui( mėnesinų specui)-užčiaupk burną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61416" token="sSTyLwbbrQeEmwUYvr2WKwZpOBETqhCf-t3O7xNTfs4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61394" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603298149"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bevarde</span> - Tre, 2020-10-21 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/61394#comment-61394" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61394#comment-61394" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką sustabdė kad ji dyrba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką sustabdė kad ji dyrba kaip ir dyrbo kam tokius nesąmones rašyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61394" token="YKwnmCbBELtOWat8V-OaDM1tkOOU32Tr4-R1dmpv5uA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61276" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603228326"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvaili klausimai</span> - Tre, 2020-10-21 - 00:12</p> </li> <a href="/comment/61276#comment-61276" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61276#comment-61276" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas uždarė? Atėjo sargienė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas uždarė? Atėjo sargienė su raktais ir uždarė.<br /> Kaip išsiuntė? Aìšku, kad paštu. Visada taip siunčia.<br /> Kas dar neaišku? Nereìškia, kad serga, jeigu nėra mėnesinių. Taškas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61276" token="-xtazGL-8wlIap_9l5AmRNb9lvcqLAz2rq6FG5qe67E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61253" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603209874"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tiesa</span> - Ant, 2020-10-20 - 19:04</p> </li> <a href="/comment/61253#comment-61253" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61253#comment-61253" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pora klausimų kilo po tokio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pora klausimų kilo po tokio skysto teksto-kas konkrečiai uždarė įmonę, ir kitas-kaip galima išsiųsti žmones/darbuotojus testui? Supakavo ir kaip dėžes kažkur išsiuntė?<br /> Ir dar vienas pastebėjimas-žurnaliūgos, atskirkit vieną kartą visiems laikams-teigiamas testo rezulatats NEREIŠKIA, kad serga.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61253" token="uNojxy9nS03mBP3fpHgFWbVqLd5VQ7b1Qe5V2Xr1JrQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1900&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cNIJG0No91W_Ws7YWvbS12hD5aWH8BoSIQfumwqW20U"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 07:02:51 +0000 vyrredaktorius 1900 at https://www.alytausnaujienos.lt Tai­kos su­tar­čiai prieš­ta­rau­ja­ma, pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nei ga­li nu­plauk­ti https://www.alytausnaujienos.lt/tai-kos-su-tar-ciai-pries-ta-rau-ja-ma-pu-se-mi-li-jo-no-eu-ru-li-go-ni-nei-ga-li-nu-plauk-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (16)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13489" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13489) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Ligonin%C4%97.jpg?itok=HJGeyC5J" width="344" height="287" alt="Ligonine" title="Vyks­tant teis­mi­niams gin­čams pa­na­šu, kad pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­li nu­plauk­ti. Iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tus pi­ni­gus dar ga­li iš­gel­bė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria bū­tų pa­tvir­tin­ta tai­kos su­tar­tis. To­kios ži­nios iš teis­mo sa­vi­val­dy­bė­je lau­kia­ma kas­dien. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų rei­kia pa­nau­do­ti iki gruo­džio</h2> <p>Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta lai­ki­nai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­jan­tį Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją G.Ši­mą įpa­rei­go­ti ne­del­siant pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį ci­vi­li­nė­je by­lo­je su Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ ir pa­teik­ti pra­šy­mą ją tvir­tin­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui. </p> <p>Šis teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs „VA Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį, pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo kon­sta­tuo­ta:  pa­nai­kin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą dėl „VA Sta­ty­bos“ pa­teik­to pa­siū­ly­mo at­me­ti­mo vie­ša­ja­me pir­ki­me ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių, pa­nai­kin­ti ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą šio vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ti Vil­niaus ben­dro­vę „In­fes“.</p> <p>Nors mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir tre­čiuo­ju as­me­niu šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je da­ly­va­vu­si „In­fes“ pra­šė „VA Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį at­mes­ti kaip ne­pa­grįs­tą, ta­čiau teis­mo ver­dik­tas joms bu­vo ne­pa­lan­kus.</p> <p>„VA Sta­ty­bos“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas re­mon­tuo­ti Chi­rur­gi­jos sky­rių iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ke ne­nu­ro­dy­tų dar­buo­to­jų kiek­vie­nai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei.<br /> Teis­mo spren­di­mu ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį, tad šios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės pa­teik­tas pa­siū­ly­mas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas iš nau­jo.<br /> Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­ri ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę sko­lin­tis 1 mln. eu­rų ir be­veik 500 tūkst. eu­rų, gau­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>„VA Sta­ty­ba“ Chi­rur­gi­jos sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų, o „In­fes“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas sie­kė be­veik 2,4 mln. eu­rų.</p> <p>Ka­dan­gi be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, skir­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, rei­kia pa­nau­do­ti iki gruo­džio, mies­to ta­ry­ba ėmė­si mi­si­jos gel­bė­ti šiuos pi­ni­gus per tai­kos su­tar­tį su „VA Sta­ty­ba“.</p> <p>Lai­ki­na­sis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas spa­lio 1-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „VA Sta­ty­bos“.</p> <p>Kaip bu­vo ak­cen­tuo­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant klau­si­mą dėl to­kios su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, teis­mui ją pa­tvir­ti­nus, „VA Sta­ty­ba“ artimiausiu metu ga­lės pra­dė­ti dar­bus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ir gal­būt pa­vyks pa­nau­do­ti jei­gu ne vi­są iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tą pi­ni­gų su­mą, tai bent da­lį.</p> <h2>Įžvelg­tas sie­kis už­kirs­ti ke­lią pa­si­nau­do­ti ap­skun­di­mo tei­se</h2> <p>Šian­dien jau aiš­ku, kad „In­fes“ Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą ne­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­ties tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „VA Sta­ty­bos“.</p> <p>Vil­niaus ben­dro­vė teis­mą in­for­ma­vo, jog ne­su­tik­da­ma su šio teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus dėl jos pri­pa­ži­ni­mo vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja ir „VA Sta­ty­bos“ at­mes­to pa­siū­ly­mo, jį ape­lia­ci­ne tvar­ka skųs Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Tam pa­tei­kė įro­dan­čius do­ku­men­tus apie jau su­mo­kė­tą žy­mi­nį mo­kes­tį.<br /> Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mui ap­skųs­ti pas­ku­ti­nė die­na yra šian­dien, spa­lio 6-oji.</p> <p>„In­fes“, pra­šy­da­ma ne­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­ties, kaip pa­grin­di­nį ar­gu­men­tą nu­ro­do sie­kį už­kirs­ti jai ke­lią pa­si­nau­do­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo ap­skun­di­mo tei­se. Tokią teisę ji turinti ir siekianti teisminiu būdu galutinai išspręsti klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.</p> <p>Vil­niaus ben­dro­vė pra­šy­me teis­mui ak­cen­tuo­ja teis­mų prak­ti­ką, kai gin­či­ja­mas per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mų tei­sė­tu­mas, vie­ša­sis in­te­re­sas rei­ka­lau­ja už­tik­rin­ti, kad, at­lie­kant pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir nu­sta­tant lai­mė­to­ją, bū­tų lai­ko­ma­si ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo, abi­pu­sio pri­pa­ži­ni­mo, pro­por­cin­gu­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pų.</p> <p>Taip pat nu­ro­do­ma, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mas dar lie­pos pa­bai­go­je yra pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­ša­jam pir­ki­mui, jos pa­lik­tos ga­lio­ti ir po rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­to šio teis­mo spren­di­mo, iki įsi­tei­sės spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je. Tad, „In­fes“ įsi­ti­ki­ni­mu, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tai­kos su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­ja vyk­dy­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras tuo me­tu, kai jos yra teis­mo su­stab­dy­tos.</p> <p>Vyks­tant to­kiems teis­mi­niams gin­čams pa­na­šu, kad pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­li nu­plauk­ti. Iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tus pi­ni­gus dar ga­li iš­gel­bė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria bū­tų pa­tvir­tin­ta tai­kos su­tar­tis. To­kios ži­nios iš teis­mo sa­vi­val­dy­bė­je lau­kia­ma kas­dien.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Ligonin%C4%97_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1865-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Ligonin%C4%97_0.jpg" width="2098" height="1490" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59688" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602578077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/59688#comment-59688" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59688#comment-59688" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59688" token="2ETriU0Urk3cug6XLeAay8q-6Mfs2jw8Fy5yssrU-lM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58325" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602097495"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Parazitam ir Minedui</span> - Tre, 2020-10-07 - 22:04</p> </li> <a href="/comment/58325#comment-58325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58325#comment-58325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas parazituojantiem…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas parazituojantiem Alytaus politikam - p...zdintojam ir Minedui. Per metus Vilniuj padaugėjo 8 800 naujų gyventojų. Kiek nup...zdinot per metus. Kokios varkės nepaėjo ? Kas iš politikų pasakys kokią sumą nurašyti byloj dėl šildymo ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58325" token="3Xt9gJFL1u92H5m0Xtwf5OYG0QPES4rKz6y9wPti4FI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58237" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602063263"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Tre, 2020-10-07 - 12:34</p> </li> <a href="/comment/58237#comment-58237" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58237#comment-58237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei kuris valdininkas tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei kuris valdininkas tik nepaiso valios iš viršaus, iš kart iš postų nunešami. Anoj kadencijoj įrodė net dabar švietimo skyriaus vedėjo V.V. atveju. Iš kart atleido. Ptoblema netailo teisingumo ir atsakomybės mero poste esančiam. Kuris būtent už viską atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Jo valios vykdytojus taryba interpeliuoja net 3. Tai tas pats kas netiesiogiai išreikštas nepasitikėjimas meru. Ir merui jokios atsakomybės. Bile ką gsli. Teisėsauga kur už smulkmenas anoj kadčncijoj slopina. Kur rimti reikalai šioj kadencijoj nemato. Net taryba kaip naivių padėtį. Kelia problemas vieną po kitos, institucijos kaip aklos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58237" token="vgUQMGPPNKj4ekXQKuXIDAv0WeE0g1YnVWEYZLjGX0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58235" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602062625"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - Tre, 2020-10-07 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/58235#comment-58235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58235#comment-58235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj politikų - pinigus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj politikų - pinigus pasidalijančių valdininkų šutvė skersą padėję ant valstybės pinigų, nusišlifafę pinigų įsisavinimo schemas. Skandinavijo tokie klounai ir nusikaltėliai atsidurtų politiniam šiukšlyne arba rūsy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58235" token="3WfP2e33DJvL0bRxSg5uaSnzuG0iIT6S7QKfkxiYWG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58223" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602059948"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Krito ,,galvos&#039;&#039;,</span> - Tre, 2020-10-07 - 11:39</p> </li> <a href="/comment/58223#comment-58223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58223#comment-58223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bet kodėl visada ,,sausi&#039;&#039;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bet kodėl visada ,,sausi'' išlieka dešimtmečius dirbantys įvairių skyrių - Architektūros, Statybos, Gamtosaugos, Teisės...specialistai, kurie ir ruošia konkursines sąlygas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58223" token="bf1NGailMRJxXI3S-SmKCUHQyNnAmwbT-SPl8q1mexk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58204" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602051671"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>blogai</span> - Tre, 2020-10-07 - 09:21</p> </li> <a href="/comment/58204#comment-58204" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58204#comment-58204" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiais laikais, ypač prieš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiais laikais, ypač prieš rinkimus kiekvienos dienos pradelsimas, stiprioj konkurencijoj tarp savivaldybių neleistinas. Kur kiekviena diena brangi. Nes po rinkimų neaišku, kaip kiti valdžioj tai vertins? Gal pasinaudodami situacija, kad Alytuj patys nesugeba susitvarkyt, nubrauks investicijas ir skirs. Kur sugeba. Juo lab dėl investucijų yra griežti įsisavinimo terminai. Metų pabaiga nesugwba įsitekt, braukia ir...Po kažin kada ar..? Nes pasirodo, kaip nesugebantys susitvarkyt. Ir čia tokios primityvios klaidos, tokių šposų šiais laikais niekas nedaro. Tokios situacijas sprendžia iš kart gerai. Netekt investicijų, tokių situacijų nepraleidžia. Dėl teismų jiems kas. Svarbiausia darbo turėt, terminai ištesti ir jie dirba uždirbdami. Kad per savivaldą patys nesugeba susitvarkyt. Ir Alytuj yoatybė, per daug klausimų per teismus sprendžiama. Tai kam tokia miesto valdžia reikalinga, kad teismams uždirbinėtų? Juk savivaldybė turi dirbt naudai viso apie 50 tūkstančių alytiškių. O ne vien tik teismų naudai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58204" token="diOMOMmieA0r2J_hoAh-0UoI4Lr9neDcczdtrzF6F38"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602050945"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įstatymai</span> - Tre, 2020-10-07 - 09:09</p> </li> <a href="/comment/58201#comment-58201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58201#comment-58201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus sav…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus sav. administracijos direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. O meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Kaip prisilaikoma įstatymų visose grandyse. Tame ir tarybos veikloj ar išlaikomos įstatymų normos. Dabar direktoriu jei nevykdė tarybos sprendimų, tada taryba interpeliuoja. Bet šioj vietoj meras pirmas turėjo pastebėt ir ne prileist tokios situacijos. O čia meras, kuris už viską atskaitingiausias ir kaip tiesiogiai rinktas atsakingiausias, paskui įvykius. Tas pats kas jo nėra sprendžiant rimtas problemas. Įdomiausia, kad ir iš interpeliuotų nesimatė. Kad jie argumentuotų, kad jie tik vykdytojų lygio, ką meras užduoda. O nerui taryba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58201" token="cnM1QdygTQIaIPBU-8-idM4Zv4xLVuiZvaLk90wsM7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58195" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602048353"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KOKSAS</span> - Tre, 2020-10-07 - 08:25</p> </li> <a href="/comment/58195#comment-58195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58195#comment-58195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prisiteiskit iš Juonio su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prisiteiskit iš Juonio su Rinkevičiūte 0,5mln. Kieno kaltė, tas ir kompensuot turi prarastus pinigus. Kadangi Juonį atsivedė meras, tai ir pas jį galit paprašyt už draugą kompensuot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58195" token="nDAWp9XVBYwpPJxtcGs_6YwMjjuVzXMM5w71EPl0A1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58173" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602040716"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pamiršta</span> - Tre, 2020-10-07 - 06:18</p> </li> <a href="/comment/58173#comment-58173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58173#comment-58173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj vis pamiršta ar ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj vis pamiršta ar ir bijo pareikalaut taryba ir bendruomenė atskaitomybės ir atsakomybės iš mero. Kuris pagal įstatymus už viską atskaitingas. Susitaiko su broku mero veikloje ir kurio pasekmės ne į gerą miestui. Nenori suvokt, kad būtent pagal kompetenciją tarybą turi gebėt patys sprest tokius klausimus gerai. Kad teismams ir kitiems nebūt per kur prikibt. Jei už savivaldybę sprendžia teismai, kurie į valdžią nerinkti ir alytiškiams neatskaitingi už savivaldą, kam tokia valdžia reikalinga? Jei sprendžia teismai? Kodėl meras neatsistatydina po interpeliacijų vertinant ir gal jo vietą užimtų taryboj patvirtinant l. meru aktyviausias tarybos narys? Kad ir straipsnyje minimas tarybos narys S.Leonavičius? Kurio pasiūlymas išklausyt antrą pusę teisingas. O tokio neatsakųngo mero ir nenorinčio už nieką atsakomybės prisiimt, Alytus dar ne turėjo. Kiti nors strngės. Šis tik bevertis ir pigus diskotekinis šou.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58173" token="K0957S4rkKPQdVTwtspSKov9KZ651wNhMDPF9lO2y8s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58117" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602016087"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sprendimas</span> - Ant, 2020-10-06 - 23:28</p> </li> <a href="/comment/58117#comment-58117" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58117#comment-58117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Palaukime teismo sprendimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Palaukime teismo sprendimo dėl taikos sutarties. Jei patvirtins - šansas yra. Jei ne - tai toliau nagrinės bylą, nes Infes pateikė apeliacinį skundą ir bylinėjimasis vyks toliau...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58117" token="IbrC4NcazfD5TZIszEk5EGvG8EhoPMdks0S52HJ3aPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58037" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601984092"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vietiniai</span> - Ant, 2020-10-06 - 14:34</p> </li> <a href="/comment/58037#comment-58037" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58037#comment-58037" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žinote visi matome kaip ,,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žinote visi matome kaip ,, torpeda,, pralobo per metus tapusi tarybos nare. Dirstelkit jos turto, pajamų deklaracija prieš metus ir dabar...miesto taryba lobynas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58037" token="65oRwKkrlCHRuImFdk3H7KhNz979hLDhd4eyxCDpzd8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58016" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601977569"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedui, Šukei </span> - Ant, 2020-10-06 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/58016#comment-58016" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58016#comment-58016" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Minedui, Šukevičienei,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Minedui, Šukevičienei, Krasnickui, Sabatauskui, Torpedai ir panšiems demagogams linkime pasveikti nuo melo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58016" token="qsltAoDCteU4TyAHAug5ReMh3kz3v-_dcBS3QixJWoM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58011" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601976619"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taigi</span> - Ant, 2020-10-06 - 12:30</p> </li> <a href="/comment/58011#comment-58011" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58011#comment-58011" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi tarybos posėdyje S…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi tarybos posėdyje S. Leonavičius sakė, kad reikia pakviesti išklausyti ir antrą pusę, t.y. Infesą. Dabar šitos nesąmonės būtų nebuvę. Bet ta blondinė skandalistė - "pseudoteisininkė" vėl įrodė kokios jos tos teisinės "žinios". Jai svarbu tik parėkaut ir balaganą sukelti. Tarybos posėdžio metu progą patylėti praleido ir V.Gibienė. Šitos damutės geriau jau patylėtų, jei nieko neraukia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58011" token="krKLAYDkfVY9Ej1depZYc9G4f0QAhgRiAE2L7GMw7Ok"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58006" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601974694"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kol </span> - Ant, 2020-10-06 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/58006#comment-58006" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58006#comment-58006" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol mero poste nebus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol mero poste nebus kompetentingas ir atsakingas žmogus, tol tęsis nesamonės. Milijonas šen ten, toks teisingumas šioj valstybėj. Eilinį už menkniekį gatavi sudraskyt. Kur milijpnai, taryba viešija ir interpeliuoja vieną po kito, jokios reakcijos iš mero. Iš ūnstitucijų. Taip gali ir viso miesto likučius ir nieko tokio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58006" token="Xa--SMZKgk6vhsSQMXhrKKxX0nIW0A1ZGyshBkPePvk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58002" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601973737"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lygiateiškumas</span> - Ant, 2020-10-06 - 11:42</p> </li> <a href="/comment/58002#comment-58002" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58002#comment-58002" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koks dar lygiateisiškumas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koks dar lygiateisiškumas ir viešasis interesas, Infesai ir jų prieteliai savivaldybėje? Viešasis ineresas permokėti beveik milijoną eurų? Dyvų dyvai ant Lietuvos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58002" token="tLGLU40Drb88rktbwBKNP8zVcXGGSrIAlesB-laYaPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57996" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601973159"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atskaitingumas</span> - Ant, 2020-10-06 - 11:32</p> </li> <a href="/comment/57996#comment-57996" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57996#comment-57996" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 20…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Po tiesioginių mero rinkimų tas pats kas ir atsakingas. Dabar iš mero pozicijos jokio atskaitongumo ir atsakomybės tarybai ir bendruomenei. Kad pagal mero kompetenciją nesugeba tarybai pats teikt pertvarkų ir strategijų plsnų. Ligoninės skandalo atveju taryba neiškentus interpeliavo net 3 mero komandos. Kurie tik mero valios vykdytojai. Ir merui nė motais. O skandalai ir jų pasekmės paraližiuoja savivaldybės sėkmūngą veiklą. Kuri dirba ne žmonėms, o teisėsaugai. Kur klausimai sprendžiami per institucijas. Kaip turėtų per tarybą patys išsispręst be kitų įsikišimo. Gėda. Retas neatsakingumas valdyme per virš 30 metų Alytaus miesto valdyme.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57996" token="ZZOagmyoAkj6Y4s6F0SrbsOStzhV-1JSp1GYVcNYopo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1865&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Hy6ChIdhkx2-iQhFqSERXfT7muwdg80j6L2ONWmtvGo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 06 Oct 2020 07:35:36 +0000 vyrredaktorius 1865 at https://www.alytausnaujienos.lt Li­go­ni­nė at­nau­ji­no pla­ni­nes ope­ra­ci­jas https://www.alytausnaujienos.lt/li-go-ni-ne-nau-ji-no-pla-ni-nes-ope-ra-ci-jas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13490" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13490) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_1167.JPG?itok=YHVbMkiq" width="344" height="287" alt="Ligonine" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Rug­sė­jo 18-ąją pa­aiš­kė­jus, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas vie­nai Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­jai, į izo­lia­ci­ją iš­ėjo ne tik ši me­di­kė, bet ir 21 li­go­ni­nės dar­buo­to­jas, tu­rė­jęs di­de­lės rizikos kon­tak­tus su CO­VID-19 už­si­krė­tu­sia gy­dy­to­ja.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je bu­vo at­šauk­tos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, toks veiks­mas sie­tas su me­di­kei nu­sta­ty­tu ko­ro­na­vi­ru­su.</p> <p>Po at­lik­tų pakartotinių ty­ri­mų 21 li­go­ni­nės dar­buo­to­jui pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ta­po aiš­ku, kad atsakymai dėl CO­VID-19 visiems yra neigiami.</p> <p>„Tai la­bai džiu­gi ir la­bai lauk­ta ži­nia mū­sų gy­dy­mo įstai­gai. Nuo vakar, rug­sė­jo 28-osios, at­nau­ji­na­me pla­ni­nes ope­ra­ci­jas, gy­ven­to­jų at­si­pra­šo­me už su­si­da­riu­sius ne­pa­to­gu­mus. Ta­čiau vi­si tu­ri­me su­pras­ti, kad nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­sa­me ap­sau­go­tas nė vie­nas, ne iš­im­tis ir me­di­kai“, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.</p> <p>Šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­si gy­dy­to­ja dar yra izo­lia­ci­jo­je. Jei at­lik­tų ty­ri­mų at­sa­ky­mai bus ne­igia­mi, ji į dar­bą tu­rė­tų grįž­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.</p> <p>Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį taip pat su­lauk­ta ži­nios, kad nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­svei­ko maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kė, Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čio res­to­ra­no „Dzū­ki­jos dva­ras“ pa­da­vė­ja. Tad iš pas­ta­ruo­ju me­tu už­si­krė­tu­sių aš­tuo­nių aly­tiš­kių pa­svei­ku­siais lai­ko­mi ke­tu­ri.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_1167_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1846-H7cDk3QVkHI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_1167_0.JPG" width="4000" height="3000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1846&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W-M1MR9gqGnq4byH5Q1pHo2owlveypNtr1Z80ndMqSM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Sep 2020 07:05:17 +0000 vyrredaktorius 1846 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tiš­kiai nuo ko­ro­na­vi­ru­so sveiks­ta, dar­bą at­nau­ji­no „Dzū­ki­jos dva­ras” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kiai-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-sveiks-ta-dar-ba-nau-ji-no-dzu-ki-jos-dva-ras <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13487" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13487) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/dvaras_1.jpg?itok=Sixc7NNm" width="344" height="287" alt="Dzūkijos dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jo žmo­nai, taip pat maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kei, dir­ban­čiai pa­da­vė­ja Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me res­to­ra­ne „Dzū­ki­jos dva­ras“, taip pat bu­vo diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.</p> <p>Ti­kė­ti­na, kad ji CO­VID-19 už­si­krė­tė nuo vy­ro.</p> <p>Dėl pa­da­vė­jai nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so de­šim­čiai die­nų bu­vo už­da­ry­tas šis res­to­ra­nas, nes į izo­lia­ci­ją iš­ėjo be­veik vi­si res­to­ra­no dar­buo­to­jai – per 20 dar­buo­to­jų.</p> <p>Jiems bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai dėl šio vi­ru­so, CO­VID-19 ne­diag­no­zuo­tas nė vie­nam. Tad šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.</p> <p>„Iš pra­džių bu­vo sun­ku ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, bet da­bar ra­miai grį­žo­me į dar­bus, ži­no­da­mi, kad mū­sų lan­ky­to­jai yra sau­gūs. Te­ko at­šauk­ti ne vie­ną re­zer­va­ci­ją, to­dėl sa­vo klien­tams no­ri­me pa­dė­ko­ti už su­pra­tin­gu­mą ir pa­lai­ky­mą“, – sa­kė „Dzū­ki­jos dva­ro“ sa­vi­nin­kė Gied­rė Al­do­nie­nė.</p> <p>Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si pa­da­vė­ja kol kas dar yra izo­lia­ci­jo­je, jos pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų at­sa­ky­mai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.</p> <p>Šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1837&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EP_0v-6xBp4t2HvxApGaldF3dZrv_Ww2Zv1Cna_LCFs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:42:08 +0000 vyrredaktorius 1837 at https://www.alytausnaujienos.lt