Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kas­die­ny­bė mor­ge: „Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei įsi­jaus­čiau į kiek­vie­ną sun­kią aki­mir­ką” https://www.alytausnaujienos.lt/kas-die-ny-be-mor-ge-ne-zi-nau-ar-ga-le-ciau-tin-ka-mai-lik-ti-sa-vo-dar-ba-jei-isi-jaus-ciau-i <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2.jpg?itok=AiqoAobU" width="344" height="287" alt="Ag­nė Ka­mins­kai­tė – Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus 1-osios šau­lių rink­ti­nės šau­lė. Kri­zių me­tu dir­ba kar­tu su po­li­ci­ja, sie­nos ap­sau­gos pa­da­li­niais. Žy­giuo­ja, da­ly­vau­ja įvai­rio­se ak­ci­jo­se, tre­ni­ruo­ja­si pri­rei­kus gin­ti tė­vy­nę tiek gin­kluo­tu, tiek ne­smur­ti­niu pi­lie­ti­niu pa­si­prie­ši­ni­mu. Asmeninė nuotr." title="Ag­nė Ka­mins­kai­tė – Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus 1-osios šau­lių rink­ti­nės šau­lė. Kri­zių me­tu dir­ba kar­tu su po­li­ci­ja, sie­nos ap­sau­gos pa­da­li­niais. Žy­giuo­ja, da­ly­vau­ja įvai­rio­se ak­ci­jo­se, tre­ni­ruo­ja­si pri­rei­kus gin­ti tė­vy­nę tiek gin­kluo­tu, tiek ne­smur­ti­niu pi­lie­ti­niu pa­si­prie­ši­ni­mu. Asmeninė nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ais­te, pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­ve. Ar Aly­tus yra Jū­sų gim­ta­sis mies­tas?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Svei­ki, taip Aly­tus yra ma­no gim­ta­sis mies­tas. Vai­kys­tė­je au­gau jo re­gio­ne, šiuo me­tu gy­ve­nu ir dar­buo­juo­si pa­čia­me mies­te. Gau­sy­bė gam­tos erd­vių ir po tru­pu­tį be­si­ple­čian­tis drau­gų ir veik­lų ra­tas pa­ska­ti­no ja­me ir lik­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Jū­sų dar­bo kas­die­ny­bė – spe­ci­fi­nė. Ką iš tik­rų­jų vei­kia Jū­sų pro­fe­si­jos žmo­nės? Dir­ba­te po vie­ną ar ko­man­do­je?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Kaip ir dau­ge­ly­je me­di­ci­nos ins­ti­tu­ci­jų, dar­bas yra ko­man­di­nis. Taip, yra dar­be­lių ar as­me­ni­nių at­sa­ko­my­bių kiek­vie­nam, bet ten­ka pa­si­kliau­ti vie­ni ki­tais, kad dar­bai vyk­tų sklan­džiai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­tiks­lin­siu, kad Aly­tus tu­ri du mor­gus. Vie­nas pri­klau­so Vals­ty­bi­nei teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bai – ja­me at­lie­ka­mi mi­ru­siu­ju skro­di­mai, kai nė­ra ži­no­ma mir­ties prie­žas­tis ar to rei­ka­lau­ja tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, įvy­kus įvai­rioms trau­moms, ne­lai­min­giems at­si­ti­ki­mams, ar ūmi­nėms li­goms pa­sig­lem­žus gy­vy­bę.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ant­ra­sis pri­klau­so Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei. Ja­me lai­ko­mi ir, pa­gal gy­dy­to­jų ar ar­ti­mų­jų po­rei­kį, at­lie­ka­mi skro­di­mai tiems as­me­nims, ku­rie mi­rė li­go­ni­nė­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Teis­mo me­di­ci­nos mor­ge skro­di­mus at­lie­ka Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai, o li­go­ni­nė­je – gy­dy­to­jas pa­to­lo­gas. Mes asis­tuo­ja­me gy­dy­to­jams, o po jų, pa­gal po­rei­kį, pa­ruo­šia­me mi­ru­sio­jo kū­ną lai­do­tu­vėms.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Tur­būt ne pir­ma pa­klau­siu, ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kį dar­bą? Kaip ar­ti­mie­ji re­a­ga­vo į to­kį Jū­sų pa­si­rin­ki­mą?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Žmo­nės la­bai įvai­riai re­a­guo­ja, ma­ty­da­mi jau­ną žmo­gų dir­bant, sa­ky­ki­me, psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gos at­mo­sfe­ros pro­fe­si­jo­je. Ar­ti­mie­ji džiau­gė­si ma­no pa­si­rin­ki­mu, tik­rai pa­lai­kė ir smal­sa­vo apie dar­bo spe­ci­fi­ką.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O pa­ti nu­ta­riau pa­ban­dy­ti to­kį dar­be­lį da­li­nai iš smal­su­mo, nes vi­suo­met trau­kė bio­lo­gi­ja, me­di­ci­na. Ra­my­bė dar­bo ap­lin­ko­je man la­bai svar­bi. Dir­bant su mi­ru­siai­siais, jos tik­rai ne­stin­ga.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Apie tai, kas vyks­ta mor­ge, dau­ge­lis ven­gia kal­bė­ti. Ko­dėl?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ma­nau, jog mor­go dar­buo­to­jai tie­siog „įsi­dir­ba“, ir tai, kas ap­lin­ki­niams ke­lia nuo­sta­bą, bai­mę ar net ža­ve­sį – mums at­ro­do na­tū­ra­li ru­ti­na. Kaip vai­ruo­to­jui ne­ak­tu­a­lu pa­sa­ko­ti ki­tiems apie sa­vo kas­die­nį marš­ru­tą, taip ir mums.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tik­riau­siai yra dar­buo­to­jų, ku­rie ne­drįs­ta vie­šai kal­bė­ti, bi­jo­da­mi žmo­nių re­ak­ci­jos į tai, ką iš­girs, ki­ti ne­ži­no, „kiek“ ga­li pa­si­da­lin­ti. Bet juk ka­žin ko­kia mis­ti­ka mes ne­už­si­i­ma­me, kaž­ko slap­to ne­da­ro­me, ga­lų ga­le, net „You­tu­be“ ir ki­to­se plat­for­mo­se in­ter­ne­te ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­rių au­to­psi­jų ar mi­ru­sių­jų pa­ruo­ši­mo įra­šų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Tur­būt sun­ku ma­ty­ti ava­ri­jo­se su­mai­to­tus, su­luo­šin­tus jau­nų žmo­nių kū­nus? Ar bu­vo ypa­tin­gų at­ve­jų, ku­rie il­gam įsi­rė­žė Jū­sų at­min­ty­je?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– No­rė­čiau sa­ky­ti, jog pir­mais kar­tais bu­vo sun­ku, ava­ri­jų au­kos nė­ra daž­nas reiš­ki­nys Aly­tu­je. At­vež­ti mi­ru­sie­ji vi­suo­met gu­li spe­cia­liuo­se ne­per­ma­to­muo­se mai­šuo­se. Trau­mų at­ve­ju, sten­gia­mės mo­ra­liš­kai pa­si­ruoš­ti tam, ką pa­ma­ty­si­me jį ati­da­rę.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­nas pir­mų­jų įvy­kių, kai pra­dė­jau dirb­ti, bu­vo anks­tų ry­tą, ava­ri­jo­je žu­vęs mo­to­cik­li­nin­kas. Be šal­mo, be spe­cia­lių dra­bu­žių – tik su šor­tu­kais. Tuo­met su­pra­tau, koks iš tik­rų­jų tra­pus yra žmo­gaus kū­nas. Ge­rą sa­vai­tę po įvy­kio bu­vo sun­ku ei­ti ša­li­gat­viu ar per per­ėjas. Pa­ra­no­jiš­kos min­tys, kad gal­būt kas nors nu­tiks. Pės­čia­sis prieš au­to­mo­bi­lį – kaip deg­tu­kas. Po ku­rio lai­ko min­tys grį­žo į „nor­ma­lų re­ži­mą“.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– O ko­kie Jū­sų dar­bo įran­kiai?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dir­ba­me su skal­pe­liais, įvai­rių dy­džių ir for­mų pei­liais, pin­ce­tais, zon­dais, kal­tais. Dar pjūk­lais, skir­tais kau­lams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Sa­ko­ma, kad rei­kia bi­jo­ti gy­vų­jų, o ne mi­ru­sių­jų. Pri­ta­ria­te? Gal tu­ri­te ko­kių ri­tu­a­lų, ku­riuos at­lie­ka­te pra­dė­da­ma dar­bą?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pri­ta­riu šim­tu pro­cen­tų! Vi­suo­me­nė­je vis dar sklan­do bai­me api­pin­tos is­to­ri­jos, kaip mi­ru­sie­ji ju­da, ar pri­si­ke­lia. Man dar ne­te­ko nie­ko pa­na­šaus ma­ty­ti. Daž­nes­niu at­ve­ju mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji su­ke­lia iš­šū­kius. Kar­tais prieš­ta­rau­ja pa­čiam au­to­psi­jos at­li­ki­mui, nors tai bū­na tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­ta už­duo­tis teis­mo me­di­ci­nos dar­buo­to­jams. Ki­ti net rei­ka­lau­ja, kad kū­nus pa­ruoš­tų ne dar­bo lai­ku. Dėl ri­tu­a­lų, tai min­ty­se kar­tais pa­si­mel­džiu už mi­ru­sio­jo sie­lą. Vėl­gi, ne­ver­ba­liai, ki­tiems ga­li skam­bė­ti kiek įžei­du ar sve­ti­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ko­dėl la­vo­nai vi­suo­met at­ro­do jau­nes­ni?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Žmo­gui mi­rus, rau­me­nų to­nu­sas at­pa­lai­duo­ja­mas vi­siš­kai. Raukš­lės be­veik iš­nyks­ta, vei­do for­ma kar­tais šiek tiek iš­tįs­ta, kar­tais su­ap­va­lė­ja. Nuo in­di­vi­do pri­klau­so. Bū­na at­ve­jų, kai ar­ti­mie­ji ne­at­pa­žįs­ta sa­vų. To­kiu at­ve­ju klau­sia­me jų, ar mi­ru­sy­sis tu­rė­jo ko­kią uni­ka­lią žy­mę ar ran­dą. Jį su­ra­dę pa­ro­do­me ir juos nu­ra­mi­na­me. Bet to­kie at­ve­jai re­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kaip grei­tai pri­pran­ta­ma prie mi­ru­sių­jų vaiz­do ir kva­po?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Kva­pas ga­na spe­ci­fi­nis, ne vi­sa­da blo­gas ar no­sį rie­čian­tis, bet pa­si­tai­ko. Pa­vyz­džiui, krau­jo kva­pas sa­vo­tiš­kas, ge­le­žin­gas ir sals­tel­nan­tis – bent jau man. Ne­ma­lo­nus. Vyks­tant au­to­psi­jai kvė­puo­ju per bur­ną, to­kiu bū­du kva­po ne­la­bai jau­čiu. Pa­bu­vus dar­bi­nė­je ap­lin­ko­je įpran­ti ir be­veik nie­ko ne­jau­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar mi­ru­sių­jų ar­ti­muo­sius guos­ti ten­ka?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pa­si­tai­ko. Ypač sun­ku, kai tė­vai lai­do­ja sa­vo vai­kus. Pa­guos­ti ki­tą nie­ko ne­kai­nuo­ja, bet vis tiek sten­giuo­si iš­lik­ti dau­giau neut­ra­lio­je po­zi­ci­jo­je. Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei įsi­jaus­čiau į kiek­vie­ną sun­kią aki­mir­ką.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– O kas Jus šo­ki­ruo­ja? Ar šis dar­bas Ju­my­se kaž­ką pa­kei­tė, gal kaž­ką fi­lo­so­fiš­ko at­ra­do­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– La­biau­siai šo­ki­ruo­ja ap­lin­ky­bės, ku­rio­mis žmo­nės mirš­ta nena­tū­ra­lia mir­ti­mi, jei taip ga­li­ma pa­va­din­ti. Dau­giau nei pu­sė įvai­riais bū­dais žu­vu­sių žmo­nių bū­na ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio. Ki­ta da­lis dir­ba sun­kius dar­bus, ne­nau­do­da­mi tam skir­tų ap­sau­gos prie­mo­nių, nes taip grei­čiau, o gal ne­pa­to­gu jas dė­vė­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ir sa­vi­žu­dy­bės. Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­jus, kad Aly­taus re­gio­ne ir tur­būt vi­so­je Lie­tu­vo­je prieš sa­ve ran­ką pa­ke­lian­čių žmo­nių yra dau­gy­bė. Įvai­raus am­žiaus. Tai tik­rai pa­li­ko žy­mę ma­ny­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Vi­sos erd­vės tu­ri sa­vo skam­be­sį ir ty­lą. Mor­ge, kaip su­pra­tau iš Jū­sų, vy­rau­ja ty­la. Ko­kia ji?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Be dar­buo­to­jų bal­sų, vy­rau­ja ty­la. Bet bū­čiau nie­ko prieš, jei skam­bė­tų ko­kia nors mu­zi­ka. Net chi­rur­gai ope­ra­ci­jų me­tu klau­so jiems pa­tin­kan­čios mu­zi­kos. Bet te­ko gir­dė­ti mi­ru­sio­jo ar­ti­mų­jų nu­si­skun­di­mus, jog jiems at­ro­do ne­pa­gar­bu klau­sy­ti mu­zi­kos ša­lia mi­ru­sio­jo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar apie sa­vo dar­bą pa­juo­kau­ja­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Apie dar­bą ir dar­be tik­rai daug juo­kau­ja­me. Ma­nau, tai na­tū­ra­lus mū­sų or­ga­niz­mo bū­das ko­vo­ti su stre­su. Koks be­bū­tų dar­bas, rei­kia šiek tiek svei­kos iro­ni­jos ar sar­kaz­mo, aiš­ku, ne­įžei­di­nė­jant vie­niems ki­tų. Ne­su psi­cho­lo­gė, bet tik­rai ma­nau, kad per­dė­tas rim­tu­mas vi­są lai­ką tar­si pri­pil­do žmo­gų tul­žies.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar iš tie­sų bū­na, kad žmo­gus mor­ge ima ir at­gau­na są­mo­nę?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dar ne­te­ko ma­ty­ti mi­ru­sio­jo pra­bun­dant. Skai­čiau, kad pa­sau­ly­je taip yra nu­ti­kę. Daž­nu at­ve­ju žmo­gus tu­ri spe­ci­fi­nį pa­to­lo­gi­nį su­sir­gi­mą, pri­ve­dan­tį prie gi­lios ko­mos, or­ga­niz­mui imi­tuo­jant mir­tį. Jei kas nors pra­bus­tų ma­no dar­be, kaip juo­kau­ju su drau­gais, jei tai bū­tų zom­bis – tek­tų bėg­ti lauk, jei vis dėl­to gy­vas žmo­gus – tuo­met jau kvies­tu­me gy­dy­to­ją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB">– Jei tei­sin­gai įsi­vaiz­duo­ju, Jums ten­ka nau­do­ti ir rim­tas ap­sau­gi­nes prie­mo­nes. Juk gau­na­te už­duo­tį ir ne­ži­no­te kuo žmo­gus sir­go – yra pa­vo­jų už­si­krės­ti tu­ber­ku­lio­ze, he­pa­ti­tais.</p> <p>– Skro­di­mas ne­pra­de­da­mas tą pa­čią va­lan­dą, kai kū­nas at­ke­liau­ja. Eks­per­tai ir pa­to­lo­gai tu­ri lai­ko ap­žvelg­ti as­mens li­gos is­to­ri­ją. Jei jis tu­rė­jo už­kre­čia­mų li­gų, apie jas ži­no­si­me prieš dar­bą.</p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aiš­ku, vis­ko pa­si­tai­ko, gal­būt žmo­gus nie­ka­da ne­si­gy­dė, me­di­ci­ni­nės in­for­ma­ci­jos apie jį ne­tu­ri­me, tuo­met de­da­mės pa­pil­do­mas sau­gos prie­mo­nes, ke­lias po­ras pirš­ti­nių, at­sar­giau el­gia­mės su įran­kiais. Įta­riant in­fek­ci­nes li­gas, gal­būt dė­si­mės ne­per­šlam­pa­mus kom­bi­ne­zo­nus, vei­do sky­dus ir pan.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ką da­ro­te su tais kū­nais, ku­rių nie­kas ne­at­pa­žįs­ta?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:9pt">At­pa­ži­ni­mo pro­ce­su už­si­i­ma po­li­ci­ja. Ima­mi pirš­tų ant­spau­dai, plau­kai, kar­tais DNR pa­vyz­dys, jei kū­no vi­zu­a­liai ne­įma­no­ma at­pa­žin­ti.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei ar­ti­mų­jų taip ir ne­at­si­ran­da, lai­do­ji­mu už­si­i­ma sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Gal pa­ty­rė­te keis­tų nu­ti­ki­mų su kū­nais?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pir­mo­mis dar­bo die­no­mis, bu­vo at­vež­tas sken­duo­lis, il­go­kai pra­bu­vęs van­de­ny­je. Žmo­gaus ran­kos ir ko­jos bu­vo keis­tai bal­tos, tuo­met dar ne­ži­no­jau, kad van­duo tu­ri to­kį po­vei­kį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aš pa­ė­miau mi­ru­sia­jam už ran­kos, per­kel­ti nuo ra­tų ant dar­bo sta­lo – ir ta bal­ta oda, kaip pirš­ti­nė taip ir li­ko ma­no ran­ko­je, tie­siog at­si­sky­rė. Bu­vo ga­nė­ti­nai ne­sma­gu ir bai­su, ne­ži­no­jau, ar tai nor­ma­lu, ar aš kaž­ką ne taip pa­da­riau, bet ko­le­ga nu­si­juo­kė ir pa­drą­si­no, jog taip jau bū­na.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271270901.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271270901.jpg?itok=qjSLcFeu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2_0.jpg?itok=T8oAny_m" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271349504.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271349504.jpg?itok=DPFtVz0K" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kas-die-ny-be-mor-ge-ne-zi-nau-ar-ga-le-ciau-tin-ka-mai-lik-ti-sa-vo-dar-ba-jei-isi-jaus-ciau-i&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3668&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LZMl6Z_oSgjksGMTGRDJomFSVBkin3CmqS8mhzO05WQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 23 May 2022 10:41:12 +0000 vyrredaktorius 3668 at https://www.alytausnaujienos.lt Se­no­liai ti­kė­jo, kad gam­to­je yra vais­tai nuo be­veik vi­sų li­gų – ar mo­ka­te juos ras­ti? https://www.alytausnaujienos.lt/se-no-liai-ti-ke-jo-kad-gam-je-yra-vais-tai-nuo-be-veik-vi-su-li-gu-ar-mo-ka-te-juos-ras-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/1200x1200_Vaistiniu-augalu_knyga_su_rankomis.png?itok=EY2mrqHW" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do Vais­ti­nių ir prie­sko­ni­nių au­ga­lų ko­lek­ci­jų sek­to­riaus ve­dė­jos prof. ha­bil. dr. Onos Ra­ga­žins­kie­nės ir gam­ti­nin­ko Val­do Sas­naus­ko pa­reng­to­je kny­go­je su­rink­ta in­for­ma­ci­ja nau­din­ga kiek­vie­nam žmo­gui, ku­ris rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta ir ver­ti­na na­tū­ra­lias gy­dy­mo­si prie­mo­nes.</p> <p>Įspū­din­gos ap­im­ties ir dy­džio kny­go­je ra­si­te pa­ta­ri­mų, ka­da vais­ti­nius au­ga­lus rink­ti, au­gin­ti, džio­vin­ti, kaip ir kur ge­riau­sia lai­ky­ti ir kaip tin­ka­mai pa­nau­do­ti me­di­ci­no­je bei ku­li­na­ri­jo­je. DI­DŽIO­JO­JE VAIS­TI­NIŲ AU­GA­LŲ KNY­GO­JE vi­sų vais­ta­žo­lių ap­ra­šy­muo­se nu­ro­do­ma:</p> <ul> <li>vais­ti­nė ža­lia­va</li> <li>jos ruo­ši­mo lai­kas, bū­dai ir lai­ky­mo truk­mė</li> <li>ap­ra­šy­tos veik­lio­sios me­džia­gos</li> <li>au­ga­li­nių vais­tų in­di­ka­ci­jos</li> <li>kon­train­di­ka­ci­jos bei ša­lu­ti­nis po­vei­kis</li> <li>au­ga­lų pa­nau­do­ji­mas liau­dies me­di­ci­no­je ir ki­to­se sri­ty­se</li> <li>kiek­vie­nas ap­ra­šas iliust­ruo­ja­mas spal­vo­tais au­ga­lo ir jo ža­lia­vos pie­ši­niais bei gau­sio­mis nuo­trau­ko­mis.</li> </ul> <p><strong>DI­DŽIO­JI VAIS­TI­NIŲ AU­GA­LŲ KNY­GA</strong> – svei­ka­tos šal­ti­nis vi­sai šei­mai. At­pa­žin­ki­te, rin­ki­te ir džio­vin­ki­te tai, ką ge­riau­sio do­va­no­ja mo­ti­na gam­ta. Lie­tu­vo­je ne­sun­kiai ran­da­mi gy­do­mie­ji au­ga­lai ga­li tap­ti na­tū­ra­liais vais­tais nuo ko­ne vi­sų žmo­nes ka­muo­jan­čių li­gų!</p> <p>Dėl vais­ta­žo­lių nau­do­ji­mo gy­do­mai­siais tiks­lais bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar­ba vais­ti­nin­ku.</p> <p>Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės šios įspū­din­go dy­džio ir nau­dos kny­gos re­zer­vuo­ti<strong> te­le­fo­nu 8 661 36 333</strong> (I–VI, 9.00–19.00) ar­ba lei­dyk­los pus­la­py­je in­ter­ne­tu <strong>www.obuo­lys.lt</strong> iš anks­to PI­GIAU ir gau­si­te ANKS­ČIAU, nei pa­si­ro­dys ki­tur – tik da­bar ga­lio­ja AK­CI­JA: <s>€149.00</s> <strong>€89.00</strong> + NE­MO­KA­MAS AT­VE­ŽI­MAS Lie­tu­vo­je (vė­liau brangs!).</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 071</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/1200x1200_Vaistiniu-augalu_knyga_su_rankomis_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/1200x1200_Vaistiniu-augalu_knyga_su_rankomis_0.png?itok=6C84B2UN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/1400x2000_Vaistiniu-augalu_knyga_03.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/1400x2000_Vaistiniu-augalu_knyga_03.jpg?itok=4rhQ_RtQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/shutterstock_1013304244.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/shutterstock_1013304244.jpg?itok=Xcpw_aKd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/se-no-liai-ti-ke-jo-kad-gam-je-yra-vais-tai-nuo-be-veik-vi-su-li-gu-ar-mo-ka-te-juos-ras-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3665&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="I7e_sAgBKo9UV81M_zxKQwKCXiXAbXRzTuxfQbnkM9o"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:38:27 +0000 vyrredaktorius 3665 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nių lo­vų https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-je-ne-be-lie-ka-ko-vi-di-niu-lo-vu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13725" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13725) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Covid%20skrius%2020211007_115227.jpg?itok=NiJBlkYR" width="344" height="287" alt="Covid skyrius Alytuje" title="Zitos Stankevičienės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Gy­dy­tas 2 tūkst. 391 ko­vi­di­nis li­go­nis</h3> <p>Ko­vi­di­nės lo­vos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je at­si­ra­do 2020-ųjų lap­kri­čio pra­džio­je. Iš pra­džių tam bu­vo skir­ta 40 vie­tų ir ko­vi­di­niams li­go­niams nau­do­ja­mas at­ski­ras li­go­ni­nės slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­sas.</p> <p>Ki­tų šios gy­dy­mo įstai­gos pa­tal­pų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja pri­rei­kė jai plin­tant ir to­kiems li­go­niams vie­tų skai­čių di­di­nant iki 70, vie­nų me­tu – net iki 100.</p> <p>Už­si­krė­tu­siems ko­ro­na­vi­ru­su re­a­ni­ma­ci­jo­je iš pra­džių bu­vo ski­ria­mos sep­ty­nios vie­tos, vė­liau jos po ke­lias ma­ži­na­mos.</p> <p>Su­ma­žė­jus ser­ga­mu­mui CO­VID-19 in­fek­ci­ja, li­go­ni­nė be ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo li­ku­si tik per­nykš­tę lie­pą ir tik mė­ne­sį.</p> <p>Nuo šie­me­čio ko­vo pra­džios vi­sos ko­vi­di­nės lo­vos, iš­sky­rus tam skir­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je, bu­vo tik slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu čia ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su bu­vo 20 vie­tų ir dar 2 vie­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p>Su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios šio­je gy­dy­mo įstai­go­je ne­be­lie­ka CO­VID-19 sky­riaus ir lo­vų re­a­ni­ma­ci­jo­je. Į slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­są bus per­ke­lia­mi to­kių pa­slau­gų rei­ka­lau­jan­tys li­go­niai, ku­rie iki šiol bu­vo įkur­din­ti ki­to­se li­go­ni­nės pa­tal­po­se.</p> <p>Nuo 2020-ųjų lap­kri­čio pra­džios, kuo­met Aly­taus li­go­ni­nė­je at­si­ra­do ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su skir­tos vie­tos, iki šiol čia gy­dy­tas 2 tūkst. 391 ko­vi­di­nis li­go­nis.</p> <p> </p> <h3>Kur bus gy­do­mi sun­kiai ser­gan­tie­ji ko­vi­du?</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, sun­kiai ko­vi­du ser­gan­tys li­go­niai bus gy­do­mi Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nių spe­cia­li­zuo­tuo­se In­fek­ci­jų sky­riuo­se.</p> <p>Aly­taus mies­to avi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu as­me­nys dau­ge­liu at­ve­ju ser­ga leng­va ko­ro­na­vi­ru­so for­ma ir jiems sta­cio­na­raus gy­dy­mo ne­pri­rei­kia. Nuo šio mė­ne­sio pra­džios ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­be­rei­kia izo­liuo­tis, ne­be­tai­ko­mas rei­ka­la­vi­mas dė­vė­ti ap­sau­gi­nes kau­kes vie­šo­se vie­to­se, taip pat ir vie­ša­ja­me trans­por­te.</p> <p>Nuo ge­gu­žės 1-osios kaip vi­so­je Lie­tu­vo­je taip ir Aly­tu­je ne­be­vei­kia mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas.</p> <p>„Jei ky­la įta­ri­mų dėl už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su, as­me­nys ga­li kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją, o šis siun­čia iš­ty­ri­mui dėl šios in­fek­ci­jos, ku­ri pir­mi­nio ly­gio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, pa­vyz­džiui, po­li­kli­ni­ko­je, ti­ria­ma grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais“, – tvir­ti­no P.Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Covid%20skrius%2020211007_115227_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Covid%20skrius%2020211007_115227_0.jpg?itok=Be9sneC7" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-je-ne-be-lie-ka-ko-vi-di-niu-lo-vu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3640&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="thoe-QFQs9gZjcBcXmd7a_CoRQM6J6KcASdC_-fvFR0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-983510" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652346892"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko gero </span> - 2022-05-12 - 12:14</p> </li> <a href="/comment/983510#comment-983510" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/983510#comment-983510" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pardave</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pardave</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=983510" token="ByEW5JGdQnYW711YXU9TwKWw6oK82GlOVXWaUG3T4n0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 11 May 2022 13:07:41 +0000 vyrredaktorius 3640 at https://www.alytausnaujienos.lt Du­ris at­vė­rė šiuo­lai­kiš­kai re­no­vuo­tas Chi­rur­gi­jos sky­rius, ne­ma­tęs re­mon­to nuo pa­sta­ty­mo die­nos so­viet­me­čiu https://www.alytausnaujienos.lt/du-ris-ve-re-siuo-lai-kis-kai-re-no-vuo-tas-chi-rur-gi-jos-sky-rius-ne-ma-tes-re-mon-nuo-pa-sta-ty <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-06</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/53-13723" rel="bookmark"> Nr. <span> 53 (13723) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/20220505_121224.jpg?itok=S1ZdHdAC" width="344" height="287" alt="Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę at­nau­jin­ta­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ker­pa me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę at­nau­jin­ta­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ker­pa me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ne­bū­na re­mon­to be dul­kių, bet šian­dien at­ėjo il­gai lauk­ta die­na, kai vis­kas pa­da­ry­ta. Te­ko ne­ma­žai įti­ki­nė­ti, ieš­ko­ti lė­šų, teik­ti pra­šy­mus, ta­čiau vi­sų mū­sų ben­dro­mis pa­stan­go­mis ga­li­me džiaug­tis tuo, ką tu­ri­me“, – sky­riaus ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.</p> <p>Sky­riaus re­no­va­ci­ja už­tru­ko dve­jus me­tus. Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Rim­vy­das Kve­da­ra­vi­čius tei­gė, kad, ly­gi­nant su tuo, kas bu­vo, da­bar sky­rių sun­ku at­pa­žin­ti: „Pa­si­kei­tė la­bai daug kas. Tu­ri­me re­ku­pe­ra­ci­jos ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mas, kiek­vie­no­je pa­la­to­je – sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, at­nau­jin­ti du­šai, per­so­na­lo ka­bi­ne­tai. Da­bar žy­miai pa­to­giau li­go­niams, nu­pirk­tos nau­jos elek­tri­nės lo­vos. Gy­dy­mo ko­ky­bė – vi­siš­kai ki­to­kia.“</p> <p>Ve­dė­jas sa­kė ačiū sa­vi­val­dy­bei už tai, kad pri­si­ė­mė fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir at­li­ko re­no­va­ci­ją. At­nau­jin­ta­me Chi­rur­gi­jos sky­riu­je – 31-am li­go­niui skir­tos lo­vos, bet ga­li­ma jas iš­plės­ti iki 43-jų.</p> <p>„At­nau­jin­ti šį sky­rių no­rė­jo­me jau prieš po­rą me­tų, ta­čiau, pir­mą kar­tą pa­skel­bus vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus, ne­at­si­ra­do tie­kė­jas ar­ba pa­siū­ly­mo kai­na bu­vo per di­de­lė, tad te­ko nu­trauk­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. Tuo­met sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė drą­sų ir ryž­tin­gą spren­di­mą – sko­lin­tis 1 mi­li­jo­ną eu­rų, ki­tus 412 tūkst. eu­rų pri­dė­jo­me iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prie­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ręs Chi­rur­gi­jos sky­rius, pa­sta­ty­tas dar 1983 me­tais, iki šiol bu­vo at­lie­ka­mi tik kos­me­ti­niai pa­tvar­ky­mai. Šian­dien tu­ri­me vi­siš­kai re­no­vuo­tą Chi­rur­gi­jos sky­rių – eu­ro­pi­nio ly­gio, ati­tin­kan­tį aukš­čiau­sius stan­dar­tus. La­bai ti­ki­mės, kad taip pat bus re­no­vuo­ti ir ki­ti sky­riai, mums į pa­gal­bą at­ei­na vals­ty­bė. Tu­rė­si­me šiuo­lai­kiš­ką vi­so re­gio­no li­go­ni­nę, ta­čiau ne ma­žiau svar­bus iš­šū­kis, kad čia bū­tų kam dirb­ti. No­ri­me, kad at­ei­tų kuo dau­giau jau­nų spe­cia­lis­tų, pa­si­steng­si­me jiems su­da­ry­ti ge­riau­sias są­ly­gas“, – kal­bė­jo mies­to va­do­vas.</p> <p>Li­go­ni­nės di­rek­to­rių, Chi­rur­gi­jos sky­riaus per­so­na­lą svei­ki­no Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, per­da­vęs ir bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos svei­ki­ni­mus: „Lin­kiu, kad šia­me sky­riu­je at­si­dur­tu­me kuo re­čiau, bet gy­ve­ni­me bū­na įvai­rių si­tu­a­ci­jų, o pa­cien­tams kur kas ge­riau sveik­ti at­nau­jin­to­se, mo­der­nio­se pa­tal­po­se.“</p> <p>Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ją R.Kve­da­ra­vi­čių ir sky­riaus per­so­na­lą svei­ki­no ko­le­gos iš ki­tų sky­rių. Chi­rur­gi­jos sky­riu­je dirbs 17 ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jų, 6 pa­dė­jė­jai, ūkio da­lies spe­cia­lis­tas, ad­mi­nist­ra­to­rius, 7 chi­rur­gai, 2 uro­lo­gai ir 5 vai­kų chi­rur­gai. Bus ope­ruo­ja­mi vai­kai ir su­au­gu­sie­ji, ta­čiau Chi­rur­gi­jos sky­riaus sta­cio­na­re gu­lės tik su­au­gu­sie­ji, o vai­kai – Pe­diat­ri­jos sky­riu­je.</p> <p>Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo R.Kve­da­ra­vi­čiaus, sky­riu­je at­lie­ka­mos ben­dro­sios chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jos – sku­bios ir pla­ni­nės.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220505_121224_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220505_121224_0.jpg?itok=0HLdEPQh" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9302.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9302.jpg?itok=cIHLwbW1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9308.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9308.jpg?itok=tXAWgzK1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9342.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9342.jpg?itok=Ym-i8uaz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9355.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9355.JPG?itok=CXUyH47E" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9373%20.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9373%20.jpg?itok=c4trLH_g" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9380.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9380.JPG?itok=xhQIHNsk" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9405%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9405%20%282%29.JPG?itok=HvUG3VkY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9419.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9419.jpg?itok=bHzTwrMM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/du-ris-ve-re-siuo-lai-kis-kai-re-no-vuo-tas-chi-rur-gi-jos-sky-rius-ne-ma-tes-re-mon-nuo-pa-sta-ty&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3631&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2eVEu69jvGy6buB-UuEja6zsJX4yXRZ7llYot-LM2KU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-962510" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652087678"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakykit?</span> - 2022-05-09 - 12:14</p> </li> <a href="/comment/962510#comment-962510" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/962510#comment-962510" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kitur savivaldybės dirba per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kitur savivaldybės dirba per es paramos projektus ir to visuomenės reikalauja. Nekraut paskolų ateičiai, taip kiekvienas sugebėtų,bet ne visi sau leistų. Alytuj mero komanda gausi, investicijų skyrius ten su kapu darbuotojų, ką jie daro, kad iš paskolų. O gudručių taryba pratyli kiek paskolų iš vis.. Mandri su kaupu.. Vis dėl jaunų stengias, anekdotai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=962510" token="qPZj0ZdSa1ucTr_uutQoa0j_JVirX9RR6ZqpnWNiNMk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-961484" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652076140"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lygiai</span> - 2022-05-09 - 09:02</p> </li> <a href="/comment/961484#comment-961484" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/961484#comment-961484" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na ir mentalitetai Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na ir mentalitetai Alytuj. Valdžios reikalas užtikrint, kad reikiami projektai būt atliekami laiku kokybiškai, efektyviausiais būdais iš es paramų ir kitų valstybės fondų. Alytuj už, kad nesugeba per es paramą dirbt ruošt laiku kokybiškus projektus skolijas savo biudžetui naštą didindami ir dar dėkoja vieni kitiems. Nekalbant, kad per tarybą neužtikrinta, kad iš kart būt ruošiami kokybiški projektai ir vieši pirkimai, kliauza ant kliauzos dar vieni kitus skundinėjant ir..- begaliniai dėkojimai vieni kitiems. Kad gaudami gerus valdiškus atlyginimus gan neefektyviaisiais būdais esmėj eilinį ligoninės korpuso remontėlį šiaip taip atliko. Gerai, bet kad organizacinė pusė silpna ir erzelynuose, kada nusibos tai Alytuj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=961484" token="x6MTLxzh9O3cmvsSElvh_-3_8Ixc1djzlm9fIO6P5sI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-956249" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652008830"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Robertai,</span> - 2022-05-08 - 14:20</p> </li> <a href="/comment/956249#comment-956249" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/956249#comment-956249" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kodėl perdavei kažkokio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kodėl perdavei kažkokio buvusio Verygos sveikinimus, juk galėjai perduoti pačio Hipokrato sveikinimus. Taip tiktų pagal savo rangą...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=956249" token="-nebGqBJ5zBjTbwauaVETRJFizjXguAueeBLCqigT1M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-954307" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651982116"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas?</span> - 2022-05-08 - 06:55</p> </li> <a href="/comment/954307#comment-954307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/954307#comment-954307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar alytiškiams reikia rimto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar alytiškiams reikia rimto mero, kuris sugebėtų užtikrint viešo intereso pirmumą prieš kitus? Drystų aiškiai vardint pagal mero kompetenciją problemas ir teikt jų sprendimus dėl paskolų, dėl miesto labui efektyviai neišnaudoto potencialo dėl pramonės parko, aerodromo, laiku pertvarkų neatlikimo bei negebėjimą dirbt per es paramą? Ar tik kuris po juostelių karpymais imituoja vengdamas prabilt apie rimtas ir didėjančias miesto vystymo problemas, kur užslopinti net reti į viešumą prasiskverbę kolektyviniai pareiškimai dėl mobingų. Ko klausi rimčiau -to negausi. Esmėj ir prie kurio bujoja atskiri oligarchiniai interesai net per tarybą ir kurių prisibijo. O gerą valdišką atlyginimą imt patinka. O kokia nuo to nauda alytiškiams? Juk šis straipsnį projektas seniai galėjo būt atliktas ir iš es paramos, nenaudojant savo biudžeto lėšų. Nors tas savo, jei praskolinėjant miesto ateitį, tai.. šiais laikais ne visos savivaldybės sau leidžia. Nes pirmumas per es paramą, kuo mažiau savo biudžeto naudot ir kiek įmanoma mažint paskolas. O jei Alytus nesugeba efektyviai per es paramą dirbt, Alytaus dalim pasinaudoja kitos sugebančios savivaldybės ir mažina paskolas, kad ateities nesunkint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=954307" token="6Qi0XhzVKvfZYO-pv_MNlufCNxPR_HMp2A-KmPzrAB4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-951310" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651943258"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>būtent</span> - 2022-05-07 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/951310#comment-951310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/951310#comment-951310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būtent mero tarybos išimtinė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būtent mero tarybos išimtinė kompetencija pagal sav. Įst. 16 str.- siūlyt ir priimt sprendimus dėl strateginių plėtros krypčių. Akcentuojant pagal rimtų savivaldybių tikslą, kiek galima daugiau dirbt per es paramą ir kitus valstybės fondus, kad savo biudžeto lėšų mažiau naudot ir kirk galima mažint paskolas. Tuo gerbia ateitį nesunkindami gyventojams per paskolas grežt per mokesčių didinimą ir panašiai. Išnaudot optimaliai miesto potencialą kaip pramonės parkus apkraut rimtais investuotojais, laiku vykdyt pertvarkas. Kitur ir be paskolų neblogai tvarkos. Dabar Alytuj priešingai, potencialas efektyviai neišnaudojamas ir per tarybą puola nuo gyventojų grežt per mokesčių didinimus reiškia sunkinami žmonių išgyvenimai Alytuj. Vietoj rimto darbo per es lengviausiu keliu iš savo biudžeto ir tyli apie paskolas. Tik viešo intereso labui iškelt klausimus dėl neefektyvumo, nepasitenkinimai. O dėl pramonės parko ir aerodromo įpatumų net per intrigas su teisėsauga iki nužmogėjimų slopina. Gal tuo ir kitus gasdindami, nedryst šių temų liest. Nors čia didžiausi potencialai ir šiandien lemia miesto vystymą. O nuo visur kitur taupyt, kas kur net per tarybą skundinėjas.. Per tokias kombinacijas ir gesinasi.. Ligoninės direktorius aktyvus gan, bet jaunimo kur stato į postus mero ir komandos, kiek monopolinių įmonių valdybas- silpni strategijose ypač per es paramų sritį. Orentuojas į aklų vykdytojų lygį, bet tokia negabūs, netechniški..Ne bent parašams sudėt kur atvejai dėl savivaldybės sistemos pervedimų į įtartinas saskaitas, vykdytojų buhalteriukų lygį pakiša atsakomybei ir.. kaip tylu. Ir kas per savivaldą, jei mieste per visus lygius vengiama prabilt apie mero tarybos kompetencijų lygius strateguojant miesto naudai niuansus, kur akivaizdžiai matos neefektyvus didelio potencialo neišnaudojimas. O dėl aerodromo kažkas meta dideles lėšas velt per teismus, po ko neaišku kam nauda ir kaip atsipirks? Bet momente nei patys daro, nei kitiems leidžia, o šiuo metu nesimato kas ir mokesčius moka nuo aerodromo 100 ha žemių, statinių. Lyg turtingas būtų miestas, galintis sau leist taip elgtis. Ir nėra valdžioje kam aiškint apie šiuos klausimus, nes meras į juostelių karpymo lygį neria ir vengia rimčiau. Kas taryboj delioja kam ką kalbėt, ir visi mato. Po ko aišku, apie tą ir aną kalbėt negalima, bet galima kitur sliekinėt. Pasakė tas toks, ir visi fas.. Reiškia nuo tarybos tokia strategija eina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=951310" token="7wCqDgVTOISIfdFWJrscBIAq-FYEa5p4pm_7ttc1flU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-949950" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651925916"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įprotis</span> - 2022-05-07 - 15:18</p> </li> <a href="/comment/949950#comment-949950" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/949950#comment-949950" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus išsiskiria…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus išsiskiria mentalitetais vyraujančiais, kur kiti sau neleidžia. Neatsitiktinai daug buvusių gerų įmonių praradę pagal paprastą schemą. Praskolinėja įmones saujelės labui neefektyviai naudodami lėšas ir įmonei bankrotas. Ir atsakingų nėra, apart už akių pafabrikuoja slopint, kas drysta primint viešą interesą. O akis susidūrę alpinėja teismo salėse ir tablete atgaivinti vėl vaizduoja. Tad nekeista, ar tipiška, kaip dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų keli ant orlaivių laikė ir tabu, kiek mokesčių nuo aerodromo 100 ha ir dabar kas moka. Kaip per kitas sritis taupo vieni nuo kitų centais. Dėl ligoninės šiaip taip projektuką atsistenėjo, pavargę nuo saviskundinėjimų. Kaip ir ateitį bus momentas, kažkas išviešins paskolas per savivaldą ir nustebs, kaip čia iki tiek nusiirta, kad kaip eilnę nustekentą įmonę ir per savivaldą įritino. Neatsitikrinai būsimiems rinkimas aktyvuojas keli nepalankiausi deriniai taip vadinami kanalizacinės sistemos ir voveriukiniai veikėjai. Ir jei, esamą ligoninės direktorių pakeis į savo proto tradicinį, gal strigs ligoninės ir esami projektai. Nes būtent ant miesto nuo tarybos eina kur kiek prasiskverbė net kolektyvinių pareiškimų dėl mobingų, iš net atskirų visuomenės grupių kaip medikų, pedagogų, valdininkų ..- visi nuslopint, bet nesiaiškint per tarybą, kad negatyvai nesivystytų. Trumpiau daugiau požymių, kad dvaro metodai, nei rimta savivalda. Kaip čia nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ereliai iš politikų, pareigūnų nedrysta prisistatyt atvirai, kas ant to rašinėjo niekinančius komentarus po temom apie aerodromą, orlaivio įpatumus? O teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 patys nualpinėjo akis į akį ir tabletėm ..dar iriasi? Čia elitas atseit. Ar yra taryboj temų, kur vieni kitų neskundinėjo, apart vieningi alytiškiams mokesčius kelt kur pasiekia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=949950" token="kYf7KcMREvCKcrEmQNM_hQqdbjPmQCh3psCHaDUmtKY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-949263" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651917606"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - 2022-05-07 - 13:00</p> </li> <a href="/comment/949263#comment-949263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/949263#comment-949263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">su albinais pastrategavome…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>su albinais pastrategavome pagal straipsnį Nr. V - 587 ir primygtinai siūlome chirurginį skyrių įrengti aerodrome ir laisvojoje zonoje arba atvirkščiai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=949263" token="je5ihddOMWKb--afuRrwrpMYMaoBTozvY3xqd46p5Sg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-948209" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651891262"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėl paskolų</span> - 2022-05-07 - 05:41</p> </li> <a href="/comment/948209#comment-948209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/948209#comment-948209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtos savivaldybės stengias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtos savivaldybės stengias mažiau paskolų turėt ir projektus stengias vykdyt iš es paramų. Kur svarbu kaip meras su taryba sugeba taip strateguot pagal sav. Įst. 16 str.- tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl strateginių vystymo krypčių ir tikslų. Visur skelbia apie paskolų būklę, tik Alytuj mero ir tarybos lygį kaip tabu. Nes, jei per paskolas krauna ir nedrysta jų vardint, šiais laikais ne menas. Nes gerai tarybai strateguojant per es paramą, buvo įmanoma jau anksčiau ligoninę šiuolaikiškai sutvarkyt. Bet alytiškiai išsirinko tokį merą ir tarybą, kur per saviskundinėjimus ir negabumus šiuolaikiškai strateguot, projektai išsitesę ir jei vyrauja iš paskolų, reiškia sunkina ateitiems kartoms, kur atidavinėt reikės. Ir kitur tokius projektus vykdo iš es paramų ir per trumpesnius terminus. O čia per kadencijas velia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=948209" token="cnYyDev-bB1FSCbzsXuLc4sVMLW6JpicUkJz51LZag4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-947776" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651882040"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>čia</span> - 2022-05-07 - 03:07</p> </li> <a href="/comment/947776#comment-947776" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/947776#comment-947776" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia būtent strateginės ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia būtent strateginės ir miesto vystymą į blogą lemiančios temos, nesugebėt efektyviai išnaudot miesto labui pramonės parko ir aerodromo potencialų, o paleist ant paskolų ateičiai, meras ir taryba ne riteriai. Greičiau priešingai įrodė vėl vengdami taryboj svarstyt prirš Naujus metus viešintą medikų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo iš tarybos nario net į teisėsaugą kreipiantis. Kur teisėsauga nutraukė tyrimą, nors ten lyg ir gydytoją kaip nukentėjusį pripažino, reiškia. Ir teisėsauga nelaiko, kad medikams galioja Konstitucijoj numatyti straipsniai dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Pats ligoninės vadovas nors solidaus amžiaus, aktyvume projektų vystyme daug kietesnis už merą su visa komanda ir taryba. Kurie ypač atskiri tik kaip stagnacijos Alytuj garantai. Jie jaučia tai, bet galvukes pakėlę mandri ir mano, kad Alytuj to niekas nesupranta. Mero bruožas paniškai bijo oligarchinių intrigų, per kurias tarybos darbas suveltas ir tik klimpt. Tad, vengdamas rimtų temų neria į juostelių karpymo zoną. Čia jis jaučiasi ramiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=947776" token="1aW2xsAqcovTfzgf1lvtUuVoXvLXWvU9VlprsXikmBI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-946587" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651859357"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeliui</span> - 2022-05-06 - 20:49</p> </li> <a href="/comment/946587#comment-946587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/946587#comment-946587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nusibūdaai su 27 riteriais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nusibūdaai su 27 riteriais ir maišu paskolų. Ieškok rimtesnių temų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=946587" token="hdOVvkXkZ-zBdu-9OaGIxK0Q0nquVoTZosicfzNdT4c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-946067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651850251"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - 2022-05-06 - 18:17</p> </li> <a href="/comment/946067#comment-946067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/946067#comment-946067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai, kad meras mėgsta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai, kad meras mėgsta juostelių karpymo lygį, Alyyuj neabejoja niekas. Bet kodėl meras pagal savo kompetenciją neaiškina alytiškiams ir net tarybos nariams situacijų, kur alytiškiai klausia? Ar net tarybos nariai meta merui priekaištų. Nes pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kur iš tarybos nario gordėjos merui priekaištai dėl medikamrntų Ukrainai remt pirkimų. Tabu apie paskolas, apie rimtas užkulisines priežastis miesto labui efektyviai neišnaudojant pramonės parko ir aerodromo milžiniškus potrncialus. Apie istorijos baigtį dėl užkastų atliekų firmoj pavojinga, ar ne? Juo lab, savivaldybė galėjo ir gali sėkmingsi vystyt miestą ir be paskolų, tik efektyviai išnaudojant pramonės parko ir aerodromo potencialus. Kodėl savivaldybei investavus į pramonės parko kūrimą 10 milijonų sumos, Alytuj nėra kaip kitur pritraukta rimtų strateginių investuotojų ne mažiau 20 milijonų onvesticijų, kur kitur tokios salygos keliamos onvestuotojams ir smulkesni nepraleidžiami. Kodėl kitur sigeba, Alytuj ne? Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų iš vis kazusai. Tabu kiek per 30 metų sumokėta nuo tokių didelių plotų mokesčių, kaip ir už laikytus orlaivius? Kodėl ir dabar kaž kas meta didelius ponigus dėl aerodromo apskundinėt ir vilkint per teismus, kaip ir kas dabar kokius mokesčius moka? Vietoj, kad prieš kelis metus aerodromą perdavus savivaldybei, iš kart turėjo per tarybą priimt miestui naudingus sprendimus dėl aerodromo. Kad dideli plotai dirbtų efektyviai miesto labui. Nes, meras neaiškindamas šių dalykų ir nutylėdamas rodo, nevaldo situacijos miesto valdyme ir neša pirmutinę atsakomybę, kad miesto potencialo likučiai neefektuviai naudojsmi miesto labui. Nes pagal Kondt. 46 str.- valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Reiškia, miesto interesas turi būt aukščiau oligarchinių ir partinių interesų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=946067" token="WBkEDYeYkfBv18W61EPa8pAbcYA1IICdlO51BHke9G0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 May 2022 13:05:02 +0000 vyrredaktorius 3631 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­rui li­go­ni­nei lem­tin­go raš­to ne­pa­vy­ko nu­slėp­ti: at­šauk­tas li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, mi­nis­te­ri­jai iš­ly­gin­tas ke­lias tap­ti jos da­li­nin­ke https://www.alytausnaujienos.lt/me-rui-li-go-ni-nei-lem-tin-go-ras-ne-pa-vy-ko-nu-slep-ti-sauk-tas-li-go-ni-nes-di-rek-riaus-kon <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/50-13720" rel="bookmark"> Nr. <span> 50 (13720) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/20220310_080716%201.jpg?itok=vSwNYsXF" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so skel­bi­mas – sku­bo­tas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar prieš pra­si­de­dant ba­lan­džio 28-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ta­ry­bos na­riams iš­da­li­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Arū­no Dul­kio pa­si­ra­šy­tą, me­rui ad­re­suo­tą raš­tą dėl kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo į vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės va­do­vus. Toks raš­tas pa­si­ra­šy­tas ba­lan­džio 20-ąją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Raš­tą iš anks­to tu­rė­da­mas ja­me nu­ro­dy­tus pa­grin­di­nius ak­cen­tus dėl šio kon­kur­so pa­gar­si­no vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas, pri­sta­ty­da­mas ta­ry­bai klau­si­mą dėl me­ro ba­lan­džio pra­džio­je pa­si­ra­šy­to po­tvar­kio, ku­riuo pa­skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas, pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vy­riau­sy­bė ko­vo pra­džio­je pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo Tel­šių, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Ma­žei­kių, Ute­nos, Uk­mer­gės ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nių da­li­nin­ke. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je, at­si­žvelg­da­ma į mi­nis­te­ri­jos ati­tin­ka­mus raš­tus ini­ci­juo­ti li­go­ni­nės įsta­tų pa­kei­ti­mus dėl vals­ty­bės ta­pi­mo jos da­li­nin­ke, pa­tvir­ti­no nau­jus šios gy­dy­mo įstai­gos įsta­tus. Ir tai jau pir­mas žings­nis – vals­ty­bei ar­ba tiks­liau – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai tap­ti Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad mi­nis­te­ri­ja, su­ži­no­ju­si apie pa­skelb­tą šios gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są, raš­te me­rui iš­dės­tė sa­vo nuo­mo­nę apie to­kio kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą. Vi­ce­me­ras P.La­bu­kas ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­gė, kad, mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, kon­kur­so skel­bi­mas į li­go­ni­nės di­rek­to­rius, kai jau pra­dė­tos re­a­lios vals­ty­bės ta­pi­mo šios įstai­gos da­li­nin­ke pro­ce­dū­ros, yra sku­bo­tas ir ne­už­tik­ri­na at­vi­ro ir skaid­raus bū­si­mų da­li­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo įstaigos val­dy­me.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Taip pat, kaip ci­tuo­da­mas mi­nis­te­ri­jos raš­tą pa­ste­bė­jo P.La­bu­kas, sie­kiant bū­si­mų da­li­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mu pa­grįs­to ben­dra­dar­bia­vi­mo, nes li­go­ni­nės va­do­vas tu­rės įgy­ven­din­ti abie­jų da­li­nin­kų pri­im­tus spren­di­mus, mi­nis­te­ri­ja siū­lo ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę at­šauk­ti šį kon­kur­są, o tai lei­džia ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Kai raš­tai ad­re­suo­ti ta­ry­bai, su­pa­žin­di­nu“</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­gar­si­nus mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo, me­ras iš kar­to su­lau­kė ne vie­no ta­ry­bos na­rio klau­si­mo, ko­dėl jį ban­dy­ta nu­slėp­ti nuo ta­ry­bos na­rių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Ko­dėl ven­gė­te su juo su­pa­žin­din­ti ta­ry­bos na­rius?“ – tei­ra­vo­si Va­le­ri­jus Ven­cius. „To raš­to iki šiol nie­kas ne­ma­tė. Ar tu­ri­te vi­di­nes nuo­sta­tas kenk­ti li­go­ni­nei?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. „Tu­rė­jo­te pa­keis­ti po­sė­džio dar­bo­tvarkę ir įtrauk­ti klau­si­mus dėl li­go­ni­nės“, – pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Me­ras N.Ce­siu­lis tei­si­no­si per die­ną gau­nan­tis 20–30–40 raš­tų: „Kai raš­tai ad­re­suo­ti ta­ry­bai, su­pa­žin­di­nu. Ba­lan­džio 21-ąją jį ga­vau, 22-ąją su­si­pa­ži­nau, o jūs jau svars­tė­te tą klau­si­mą. Te­ko ben­drau­ti su vi­ce­mi­nist­re Dan­guo­le Jan­kaus­kie­ne (svei­ka­tos ap­sau­gos – <b>A.M.</b>), pa­ti­ki­no, kad ne­pri­eš­ta­rau­ja kon­kur­sui, tik sa­kė, jei kon­kur­so ko­mi­si­jo­je bū­tų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas, tai bus skaid­ru.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to ta­ry­bos jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me šios sa­vai­tės pra­džio­je, apie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą me­rui pra­ne­šė ja­me da­ly­va­vę mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 28-ąją po­sė­džia­vu­sio­je mies­to ta­ry­bo­je už­te­ko bal­sų, kad bū­tų pri­pa­žin­tas ne­te­kęs ga­lios me­ro po­tvar­kis dėl kon­kur­so li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti pa­skel­bi­mo. Jis at­šauk­tas ir tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Da­bar pa­skelb­ta­me šia­me kon­kur­se jau pa­si­bai­gęs pre­ten­den­tų pa­reiš­ki­mų pri­ėmi­mo lai­kas ir tap­ti li­go­ni­nės va­do­vu pre­ten­duo­ja dau­giau kaip de­šimt as­me­nų, ne vien aly­tiš­kių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke – ben­dras su­ta­ri­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 28-ąją vy­ku­sia­me miesto ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas dėl vals­ty­bės, ku­riai at­sto­vau­ja Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tapimo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke. Vals­ty­bės įna­šas į šį pro­ce­są yra 100 eu­rų, jai su­tei­kia­ma 50 proc. bal­sų vi­suo­ti­nia­me li­go­ni­nės da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me. Tiek pat bal­sų pri­klau­so ir mies­to sa­vi­val­dy­bei.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, į li­go­ni­nės da­li­nin­kus pri­ėmus vals­ty­bę, ši gy­dy­mo įstai­ga įgy­tų tei­sę į eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas, skir­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos re­for­mai, li­go­ni­nė įsi­tvir­tin­tų dau­gia­profilinės Aly­taus li­go­ni­nės sta­tu­są ir aiš­kias at­ei­ties per­spek­ty­vas, jos bu­vi­mas re­gio­ni­ne ge­ne­ruo­tų re­gio­no pa­cien­tų srau­tus, vals­ty­bės bu­vi­mas da­li­nin­ke ga­ran­tuo­tų pa­pil­do­mą nau­dą sie­kiant pri­sit­rauk­ti vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jas į li­go­ni­nės in­fra­struk­tū­ros ir me­di­ci­ni­nės įran­gos ge­ri­ni­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Me­ras, svars­tant klau­si­mą dėl mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke, pa­brė­žė, kad kol kas tik Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bė yra pri­ta­ru­si to­kiam veiks­mui: „Jiems gal iš­si­gel­bė­ji­mas, o mums? Ne­aiš­ku, ko­kios bus in­ves­ti­ci­jos, ar iš­liks vi­sos pa­slau­gos. Ko­dėl mes sku­ba­me? Nė vie­nas di­de­lis mies­tas ne­sku­ba?“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė kryp­tis, ką da­ry­ti. Ga­li­me nie­ko ne­da­ry­ti. Jau da­bar kiek žmo­nių iš­vyks­ta me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos į ki­tus mies­tus, nes pas mus trūks­ta gy­dy­to­jų. Re­for­ma rei­ka­lin­ga ir dėl sku­bios pa­gal­bos tei­ki­mo li­go­ni­nė­je at­nau­ji­ni­mo, ir dėl tei­kia­mos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos. Me­di­kams tik­rai ne­ky­la klau­si­mų dėl re­for­mos“, – sa­kė mies­to ta­ry­bos na­rys, gy­dy­to­jas Vy­tas Ja­zep­či­kas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Me­ro bai­mes dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke sklai­dė ir mies­to ta­ry­bos na­rys, gy­dy­to­jas Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas: „Li­go­ni­nė kaip ga­vo, taip ir gaus fi­nan­sa­vi­mą iš Li­go­nių ka­sų, kaip vyk­dė, taip ir vyk­dys Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus. Po pu­sę pa­si­da­lin­ti mi­nis­te­ri­jos ir sa­vi­val­dy­bės bal­sai – pro­tin­gas spren­di­mas. Ne­rei­kia aist­rų, kad į li­go­ni­nę at­ei­na vals­ty­bė, vi­sos nor­ma­lios li­go­ni­nės tu­ri da­li­nin­ke vals­ty­bę.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Me­rą ra­mi­no ir ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, taip pat gy­dy­to­ja Vil­ma Kruš­nie­nė: „Mes ta­ry­bo­je esa­me trys gy­dy­to­jai, bet jūs mū­sų ne­klau­sia­te ir ne­gir­di­te. Ma­nau, ma­to­te bai­mę, kad at­eis vals­ty­bė.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po to­kių me­di­kų pa­ste­bė­ji­mų ta­ry­bos spren­di­mas dėl vals­ty­bės ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Va­di­na­si, or­ga­ni­zuo­jant šios įstai­gos va­do­vo nau­ją kon­kur­są, pre­ten­den­tų at­rin­ki­mo ko­mi­si­jo­je ly­gio­mis da­li­mis tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų. Jei nau­jo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mas už­truk­tų, tek­tų pa­skir­ti lai­ki­ną li­go­ni­nės di­rek­to­rių. Da­bar­ti­nio di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko pas­ta­ro­ji pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja bai­gia­si lie­pos pra­džio­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ar mi­nis­te­ri­jos at­ėji­mas ne­ga­lė­jo bū­ti iš­spręs­tas anks­čiau?</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jus li­go­ni­nės įsta­tus, at­si­žvel­giant į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo šios li­go­ni­nės da­li­nin­ke.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Se­nuo­se li­go­ni­nės įsta­tuo­se bu­vo nu­ma­ty­ta, kad nau­jas da­li­nin­kas tu­ri pa­da­ry­ti įna­šą, ku­rio ver­tė ne ma­žes­nė kaip 1 mln. eu­rų. Nau­juo­se įsta­tuo­se to ne­be­li­ko, nes ne­lo­giš­ka, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, or­ga­ni­zuo­jan­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą, tar­pu­sa­vy­je da­ly­tų­si mi­li­jo­ni­ne su­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­kei­tus li­go­ni­nės įsta­tus pra­ver­tas lan­gas vals­ty­bei tap­ti šios gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­ke.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šie­me­čio ko­vo 2-ąją Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl vals­ty­bės ta­pi­mo da­li­nin­ke sep­ty­nio­se ša­lies li­go­ni­nė­se, tarp jų – ir Aly­taus. Taip pat joms vi­soms nu­sta­ty­tas 100 eu­rų vals­ty­bės įna­šas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­dėl Aly­taus mies­to ta­ry­ba, pa­vyz­džiui, ko­vo pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ne­si­ė­mė pri­im­ti spren­di­mo dėl vals­ty­bės ta­pi­mo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke, o tik da­bar, ir pa­pil­do­mu klau­si­mu, gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va? Gal­būt mi­nis­te­ri­jos ly­giais pa­grin­dais ne­no­rė­ta pri­leis­ti prie li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo, gal jau tu­rė­tas iš anks­to nu­ma­ty­tas kan­di­da­tas į šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas, gal siek­ta li­go­ni­nę kiek įma­no­ma il­giau iš­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės glė­by­je, o gal su­si­kir­to mies­to ta­ry­bos val­dan­čių­jų, ku­rių dau­gu­mą su­da­ro so­cial­de­mok­ra­tai ir kon­ser­va­to­riai, po­žiū­ris į li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant su li­go­ni­ne su­si­ju­sius klau­si­mus, ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas at­vi­rai pa­reiš­kė: „Ta­po­me ne­su­ta­ri­mų įran­kiu tarp kon­ser­va­to­rių ir soc­de­mų.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%"><span style="page-break-before:always"><strong>Alytaus vicemero P.Labuko komentaras po balandžio 28-ąją vykusio miesto tarybos posėdžio:</strong> Priimti sprendimai nutraukė manipuliacijas miesto bendruomenei reikšmingu klausimu. Paradoksalu, bet tarybos nariai ne tik kad neišgirdo mero padėkos už laiku pastebėtą ir sustabdytą kenkėjišką miesto bendruomenei veiklą, tačiau dar ir buvo apkaltinti, jog praėjusiame tarybos posėdyje priimti sprendimai jį ir privertė skelbti Alytaus ligoninės direktoriaus konkursą.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Visgi tarybos nariams teko merui priminti, jog jie žino ir supranta, už ką balsuoja posėdžiuose ir balsavimas už savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų viešų konkursų organizavimo nuostatus niekaip nėra susijęs su jo paties asmeniniu sprendimu pradėti konkurso organizavimą išleidžiant mero potvarkį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Deja, tarybos nariai neišgirdo mero atsakymo ir į užduotą klausimą, kodėl jis, komitetų pirmininkams nežinant, įsikišo į formuojamas komitetų darbotvarkes ir prieš pat darbotvarkių išsiuntimą komitetų nariams nurodė neįtraukti klausimo, susijusio su valstybės tapimu ligoninės dalininke. Taip pat nebuvo paaiškinta, kodėl apie šią situaciją nieko nežinojo ir Sveikatos apsaugos ministerija.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po savaitę trukusio ministerijos rekomendacijos, kurioje yra prašoma svarstyti ligoninės direktoriaus konkurso nutraukimą, slėpimo visos frakcijos, išskyrus socialdemokratų, balsavo už konkurso nutraukimą. Prisidedu prie kitų tarybos narių padėkos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkei Vilmai Krušnienei, kuri pirmoji pastebėjo susiklosčiusią situaciją ir nelikdama abejinga visa tai paviešino.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/20220310_080716%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/20220310_080716%201_0.jpg?itok=3_r7F3VO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_7323.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_7323.JPG?itok=NQDzrogT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_9155%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_9155%201.jpg?itok=2FKTCsS5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/me-rui-li-go-ni-nei-lem-tin-go-ras-ne-pa-vy-ko-nu-slep-ti-sauk-tas-li-go-ni-nes-di-rek-riaus-kon&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3614&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vhPh7ju8yQ_QiN9VQtW6aiThXcuDcRPu7IhF8zwKYgY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-931057" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651654387"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - 2022-05-04 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/931057#comment-931057" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/931057#comment-931057" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O pats kur buvai ir ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O pats kur buvai ir ką veikei?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=931057" token="tEnr1Nam_f-pRk4XBhgVu6naCY20OZ3vM1EY64U_xLo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-929648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651638843"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>problema</span> - 2022-05-04 - 07:34</p> </li> <a href="/comment/929648#comment-929648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/929648#comment-929648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto valdymo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto valdymo problema, kad per taip vadinamus jaunus mero poste ir jo komandoj neįmanoma niesto labui efektyviai panaudot dar turimo didelio potencialo ir gerai vystyt miestą. Kaip per pramonės parko, aerodromo...Čia gali suktis miesto labui 10 n milijonų srautai. Bet jauni postuose nesugeba ir nepraleidžia sugebančių, prieš oligarchinių interesų intrigas bejėgiai ir tai nenorėdami Alytuj matyt, mazochizmą tesia. Vieni iš kitų per sliekinėjimus pasišaipydami. Tokia mandrumo kaina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=929648" token="dP0tt93UJiQpwSRlsFl-op2ZCsyxj6fdxsYKBcoinEw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-929007" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651631235"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėl jaunimo</span> - 2022-05-04 - 05:27</p> </li> <a href="/comment/929007#comment-929007" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/929007#comment-929007" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai, kad jaunimas postuose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai, kad jaunimas postuose tragiškai atrodo. Meras ir mero komanda jauni. Negabūs, neperkanda ir bijo oligarchų intrigų... Jokio tobulėjimo nežiūrint, kad didelės patirtys politikoj. Būsimi rinkimai dar blogesnė energija, klastingesni, ciniškesni.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=929007" token="PwXel2-qjLfB_U06gtsriFEp8d8MShcQ_FZgc8xpaRQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-926937" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651608011"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jaunimielis</span> - 2022-05-03 - 23:00</p> </li> <a href="/comment/926937#comment-926937" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/926937#comment-926937" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia uzleisti jaunimui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia uzleisti jaunimui vadovauti o tuos senius vyti lauk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=926937" token="WN6aXVArTBjjiRvX2fGLhHp_g2zG3MElleCe2SHn-H4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-926932" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651607880"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Miestietis </span> - 2022-05-03 - 22:58</p> </li> <a href="/comment/926932#comment-926932" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/926932#comment-926932" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau meras neteisingai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau meras neteisingai atstovauja miesto gyventoju interesus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=926932" token="jqqsV3Xr_KM3lFXANuY2IuoAkmUOZw21KAM6QyLs1Kc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-921565" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651516759"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Miestelis Alytus</span> - 2022-05-02 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/921565#comment-921565" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/921565#comment-921565" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miestelyje sklando gandas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miestelyje sklando gandas, kad meras į direktorius nori prakišti vieną tokią savivaldybės darbuotoją, kuri labai aktyviai reiškėsi, kai savivaldybė bandė prastumti ligoninės remonto sutartį už 2,5 milijono. Kai opozicionieriai užsiėmė šituo klausimu, buvo naujas konkursas ir kaina nukrito iki 1,5 milijono. Meras liko baltas ir pūkuotas, lėkė tik administracijos galvos. Nors buvęs administratorius sakė, kad meras viską žinojo. Tai ar ne kompensaciją už prarastas pareigas žadėjo meras tai "nukentėjusiai" darbuotojai? Ačiū Dievui, kad daktarė Krušnienė, konservatoriai ir visi kiti sveiko proto deputatai neleido tokios galimos "aferos".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=921565" token="nHpQy9B1Ur5Yt9lj8aHiyj2HJcpqR8qyNdTwFSKWhLE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-918065" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651474543"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>labai</span> - 2022-05-02 - 09:55</p> </li> <a href="/comment/918065#comment-918065" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/918065#comment-918065" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, dabar įvertinot , kokia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, dabar įvertinot , kokia čia saldi vieta? kaip į ją veržėsi per teismus dabartinis direktorius ir kas darosi dabar. Šimonytės atlyginimas ir t.t.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=918065" token="GiIvlEjj3O9zDoF2Gn5UAfhAk0MXTM7HfcO7dGQpONs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-913314" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651425544"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2022-05-01 - 20:19</p> </li> <a href="/comment/913314#comment-913314" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/913314#comment-913314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei po kelių mėnesių baigias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei po kelių mėnesių baigias ligoninės kadencijos laikas, būtent dabar reikia atlikt konkursą ir kitas procedūras, kad konkursą laimėjęs direktorius normaliai pradėtų dirbt, prieš spėjant normaliai perimt reikalus iš buvusio direktoriaus. Ir jei būt nesuspėta, vėl kaltas meras. Čia kaip dėl medikamentų pirkimo ukrainiečiams paremt, nežiūrint pirko ar nepirko, visais atvejais kaltas meras, kad milijono neteko. Net ir už tai, kad nepirko. Trumpiau iš mero, negebėdsmi rimčiau konkuruot, primityviose situacijose daro kaip atpirkimo įrankį pasišaipydami.. Toks jau Alytaus ir politinis elitas. Kur intriguot, su kaupu liejas, kur rimčiau - nėra kam.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=913314" token="KLGeGr8hdrMMvd4DU89wCHXooL0RBqbbwvB9icgwxzU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-908599" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651376128"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žinokit</span> - 2022-05-01 - 06:35</p> </li> <a href="/comment/908599#comment-908599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/908599#comment-908599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj žinokit, per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj žinokit, per savivaldą gerai vystyt buvo įmanoma ir dabar galima, bet trukdo taryboj saviblusinėjimai. Per ką neįmanoma tarybos kompetencijos lygį užtikrint miesto labui efektyvaus išnaudojimo pramonės parko, per tarybą sprest aerodromo 100 ha kur atvirai apskundinėjimams per teismus mesti dideli pinigai ir nei patys daro ir kitiems neleidžia, švietimo pertvarkų nevykdymas išlaiko perteklinį pedagogų skaičių rinkimams palankesnių, nepraleidžia sugebančių per es paramą dirbt geriau lygis aklai paklusnių kaip dėl įtartinų lėšų pervedimų į asmeninės saskaitas buhalterių lygiai...Trumpiau taryboj viskas apgalvota kaip per mokesčių didinimus nuo alytiškių dirt paskutinius ir pigių savikvailinimo cirkelių paduoda praktiškai tasa per kiekvieną tarybos posėdį. Kažkur blusinėjasi nepasidalindami ar dėl postų savesniems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=908599" token="LwkQCIdtrYnO_OCl16aIC4ujMXJNiDI_kCGUp2TWepU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-903774" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651332100"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tur būt?</span> - 2022-04-30 - 18:21</p> </li> <a href="/comment/903774#comment-903774" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/903774#comment-903774" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnį minimi tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnį minimi tarybos nariai baigę Alytaus mokyklas. Matyt ir švietimo reforma pas vienintelius per Lietuvą neina, nes čia kitokių mentalitetų? Taryboj įrodinėja vietoj sprest rimtas miesto problemas, kaip vieni kitus pašiept, prigaut. Tas elementas jau pas alytiškius ir per kitų sričių vietinius mentalitetus. Ypač ir per teisėsaugos atskirus, jokio rimtumo miesto intereso labui. Lyg apačioj tarp eilinių alytiškių to nesimato, o čia net taryboj, kur skaitos geriausi iš miesto, kokį pavyzdį rodo. Ir taip visą kadenciją tik tarybos posėdis ir čiūdinas sliekinėdami. Kaip skambėjo pirko nepirko medikamentus Ukrainai, meras kaltas kad milijono nesimatė. Čia bus direktorius, nebus, kaltas..Na anas ir kaip anekdotas, kur tik apie rimtesnius dalykus prabyla savo protely, ten ir yra. Tarsi limpa.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=903774" token="7na6T-62qWYBvm1c9XkJP49MBlU2zDI92tHsYHBBRxw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-903463" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651329027"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>negali</span> - 2022-04-30 - 17:30</p> </li> <a href="/comment/903463#comment-903463" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/903463#comment-903463" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškiai į valdžią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškiai į valdžią išsirinko tokius, kurie nenorėdami ir negebėdami sprest rimtų miesto problemų turi kažkas kažką kvailint, bandyt prigaut. Ir taip per kiekvieną tarybos posėdį ir būtinai visam miestui parodyt. Kokie mandri ir kieti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=903463" token="p3PxV6TJFCd5HT1BgJ2-HOmpDNlLaHzEQPqftgsx09g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-902389" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651319290"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gėda merui</span> - 2022-04-30 - 14:48</p> </li> <a href="/comment/902389#comment-902389" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/902389#comment-902389" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras bandė apgauti Alytų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras bandė apgauti Alytų, susimovė. Kaip jums negėda Nerijau?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=902389" token="E8J1I_fvytyAnXU27z4SQeVKmKu0txBy9IQrYkjMu6Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-902223" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651317763"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laistytuvas</span> - 2022-04-30 - 14:22</p> </li> <a href="/comment/902223#comment-902223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/902223#comment-902223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kliedesių laistytuvas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kliedesių laistytuvas nesustoja. Kuo senyn, tuo durnyn</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=902223" token="lp8uYJLMzgw9aGiKhj-aCL35ZS1H7tSxkr3alCkNucs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-901481" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651311269"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>stilius</span> - 2022-04-30 - 12:34</p> </li> <a href="/comment/901481#comment-901481" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/901481#comment-901481" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išryškėja šios tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išryškėja šios tarybos kadencijos stilius. Kur svarbiausia miestui mero tarybos kompetencijoj beveik vieningi kelt alytiškiams mokesčius per kur tik pasiekia. Ir nematyt, pratylėt apie paskolas, neefektyviai išnaudojamą pramonės parko, aerodromo 100 ha, pertvarkų nevykdymą ir neprileidimą rimčiau dirbt per es paramą. O dėl viso kito per mėnesį prieš tarybos posėdį šnabždas per komitetus, komisijas nosis sukišę ir paprastai kaip kas ką kolegos apstato, pradeda per tarybos posėdį viso miesto akivaizdoj ir veliant liet nuoskaudas vieni ant kitų, atsiskaitinėt kas kam sugeba. Šiai imitacijai vykdyt gerai ir vietinė žiniasklaida, fiksuojanti menkavertes intrigas vietoj rimtų problemų. Štai kas gaunas, kai gudrūs dar gudresnius renkasi į valdžią. Vis klampyn, klampyn.. Ir kokia nauda miestui, kad nusiorina lygioj vietoj? O nesprendžiamos rimtos problemos didėja. Ir taip nuo Nepriklausomybės pradžios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=901481" token="qUU3mVqzu43eJMCMnclTZnVNwhYpzXZcGnRJfpzyud0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-898514" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651284800"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>test</span> - 2022-04-30 - 05:13</p> </li> <a href="/comment/898514#comment-898514" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/898514#comment-898514" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš rimto tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš rimto tarybos kompetencijos lygio strateguot kūrimui ir vienijimui liko apgailėtinos erzelynės dėl mažėjančių likučių, ar kur savo žmogų pasistatyt nepaisant tam pasiekt priemonių. Taip ir tes, kas su kaupu pereina į būsimus rinkimus iš tų pačių. Jie jau pamiršę elementarią žmogišką kultūrą prieš tarpusavy išsiaiškint ir nevelt miesto į tarpusavio gaujinių razborkių lygį. Bet, negebėdami rimtai sprest būtinai ir viso miesto akyse apsidrabstys kiek gali. Pūt, tai pūt galingai. Iš tarybos posėdžių neturi ką rašyt optimistiško, apart vieningi alytiškiams mokesčius didint. Visur kitur didėjanti erzelynė, kas ką žaviai apkvailins, apstatys. Aršūs ir aršėjantys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=898514" token="dr21cOTLi45CI68NlkbafPCjFia61SO1nl-Yl8qs7G8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-895704" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651260258"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeliui</span> - 2022-04-29 - 22:24</p> </li> <a href="/comment/895704#comment-895704" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/895704#comment-895704" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Raminkis, marš miegot!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Raminkis, marš miegot!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=895704" token="Vcy8VlgxXld8e0EC3GViWhQAPj-9vxu_tQC7AlMYTWA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-894720" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651249412"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>netaiko</span> - 2022-04-29 - 19:23</p> </li> <a href="/comment/894720#comment-894720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/894720#comment-894720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip meras visai sau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip meras visai sau reiklumo atitikt politiko ir mero kompetencijos normoms netaiko. Elgias kaip vaikų smėlio dėžėj patinka, nepatinka...Stebuklas, kaip su tokiu mastymu sugeba kadenciją išbūt, kaip taryba ant tiek užsileidę, kad lygiose vietose pigus neatsakingumo šou. Ir socdemų partija su didele patirtim, o lyderio tik toks naivus lygis? Tai koks lygis kitų, nes lyderis skaitos geriausias iš kitų. O čia tik kaip aklo vykdytojo lygis kažkieno...paspirtuku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=894720" token="zRlCfDz5zxEkHYUGbkJVonE-na6f4LqKVFo_tRoOmro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-894075" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651241876"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - 2022-04-29 - 17:17</p> </li> <a href="/comment/894075#comment-894075" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/894075#comment-894075" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ne kaip mero įgaliojimų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ne kaip mero įgaliojimų viršijimas, laiku neteikt tarybai svarstyt svarbių raštų iš ministerijų? Juk mero kompetencija yra laiku ir kokybiškus siūlymus teikt tarybos svarstymui. Kur tik taryboj aritmetinei daugumai patvirtinus įsigalioja sprendimai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=894075" token="EHvYj6YIxyjucIxrMbIhqkF8taUpGPpyKMR6nfPxrwY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-893945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651240553"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>bėda</span> - 2022-04-29 - 16:55</p> </li> <a href="/comment/893945#comment-893945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/893945#comment-893945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bėda dėl mero neatsakingumo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bėda dėl mero neatsakingumo ir neatskaitingumo net prieš tarybos narius. Ko rimčiau klaust, atsakymų nėra, apart spartus juostelių karpyme ir..Tik ligoninės medikai teikė kolektyvinį pareiškimą teisėsaugai dėl dominuojančio pas valdančius tarybos nario nesiskaitymo su medikais, iš kart kaip kerštas konkursas dėl ligoninės vadovo posto, kur iki tol tiko. Sutapimas, ar ne, bet nerimtai atrodo. Nes už viską atsakingi rinkti 27 tarybos nariai, kurie aritmetine balsų dauguma taryboje tvirtina. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Nesigirdi mero paaiškinimo ir visuomenei, dėl tarybos nario reikštų priekaištų dėl medikamentų Ukrainai padėt iniciatyvų įpatumų. Apie paskolas, rimtas vystymo strategijas, pertvarkos net klaust neverta. O juk meras pirmas apie viską turi aiškint, kai to klausia visuomenė ir ypač tarybos nariai. Didžiausia politinė patirtis taryboj, o elgsena kaip neatsakingo nežiniuko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=893945" token="Cs76R4NBuEa44NpkfTKqzFj86EmyMa_ct3DXS5e20y8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Apr 2022 13:09:24 +0000 vyrredaktorius 3614 at https://www.alytausnaujienos.lt Už­da­ro­mas mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas, su­ma­žė­jo ko­vi­di­nių lo­vų li­go­ni­nė­je https://www.alytausnaujienos.lt/uz-da-ro-mas-mo-bi-lus-pa-tik-ros-del-ko-vi-do-punk-tas-su-ma-ze-jo-ko-vi-di-niu-lo-vu-li-go-ni-ne <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/50-13720" rel="bookmark"> Nr. <span> 50 (13720) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/20201209_121223.jpg?itok=ORDkXbrr" width="344" height="287" alt="Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Ty­ri­mus dėl ko­vi­do at­liks pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­tu­je mo­bi­lus pa­tik­ros dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos punk­tas aikš­te­lė­je prie Kul­tū­ros cen­tro ėmė veik­ti 2020-ųjų ko­vo pa­bai­go­je, tik pra­dė­jus plis­ti ko­vi­dui ša­ly­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šie­me­čio ko­vo pra­džio­je jis per­kel­tas prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, nes va­sa­rio pa­bai­go­je Kul­tū­ros cen­tre pra­dė­jus veik­ti ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­tui, čia at­si­ra­do di­de­li au­to­mo­bi­lių srau­tai, at­vy­kus tir­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so ta­po sun­ku ri­kiuo­tis su au­to­mo­bi­liais.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Punk­to veik­lą nuo pat ati­da­ry­mo ko­or­di­nuo­ja Aly­taus po­li­kli­ni­ka, ja­me tir­tis ga­li ne tik mies­to, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įsakymą dėl mo­bi­lių ko­vi­do pa­tik­ros punk­tų nai­ki­ni­mo, sa­vi­val­dy­bė­je nu­spręs­ta šį punk­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je už­da­ry­ti nuo ge­gu­žės 1-osios.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kaip da­bar gy­ven­to­jai ga­lės iš­si­tir­ti dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos? „Ty­ri­mus dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­liks pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je – po­li­kli­ni­ka. Ta­čiau jie bus at­lie­ka­mi tik šei­mos gy­dy­to­jo spren­di­mu as­me­nims, tu­rin­tiems ūmi­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jai ir gri­pui bū­din­gus simp­to­mus. Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ko­vi­das bus ti­ria­mas grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, li­go­ni­nė­je tai pri­klau­sys nuo va­do­vy­bės spren­di­mo. Pa­cien­tai ga­li bū­ti ti­ria­mi ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, ir PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės“, – at­sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Li­go­ni­nė­je ko­vi­di­nių pa­cien­tų ma­žė­ji­mas ste­bi­mas maž­daug dvi sa­vai­tės</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iki ba­lan­džio 29-osios bu­vo 40 vie­tų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, ir dar 3 lovos to­kiems li­go­niams bu­vo nu­ma­ty­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Li­go­ni­nė­je ko­vi­di­nių pa­cien­tų ma­žė­ji­mas ste­bi­mas maž­daug dvi sa­vai­tės.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 29-osios ry­tą Aly­taus li­go­ni­nė­je jau da­bar iš 20 lo­vų bu­vo už­im­ta 17, dar 1 už­si­krė­tęs CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ser­ga 325 Aly­taus mies­to ir 68 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 28-ąją Aly­tu­je nu­sta­ty­tas tik vie­nas nau­jas ko­vi­do at­ve­jis, Aly­taus ra­jo­ne to­kių at­ve­jų ne­bū­ta. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai fik­suo­ja­mas de­vy­nio­li­kai aly­tiš­kių ir pen­kiems Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 29-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 325 Aly­taus mies­to ir 68 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 361 ko­vi­do at­ve­jis, Aly­tu­je – 670, Aly­taus ra­jo­ne – 270. Pa­gal šį ser­ga­mu­mo ro­dik­lį Dzū­ki­jos sos­ti­nė už­ima 2-ą, Aly­taus ra­jo­nas – 28-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Aly­tų ser­ga­mu­mu ko­vi­du ap­len­kia tik Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, nors sta­tis­tiš­kai Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra aukš­to­je vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių dėl ser­gan­čių­jų skai­čiaus ko­ro­na­vi­ru­su, ta­čiau šios in­fek­ci­jos at­ve­jų ma­žė­ja kaip ir vi­so­je ša­ly­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ba­lan­džio 29-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos do­ze nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos pa­si­skie­pi­ję 69,6 proc. aly­tiš­kių, dau­giau nei 95 proc. Aly­taus ra­jo­no, 69,8 proc. – vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Tarp še­šių di­džių­jų ša­lies mies­tų pa­gal skie­pi­ji­mą­si nuo ko­vi­do Dzū­ki­jos sos­ti­nė ly­de­riau­ja, už­ima an­trą vie­tą, pir­mo­je vie­to­je – Šiau­liai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/20201209_121223_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/20201209_121223_0.jpg?itok=88O14TeE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uz-da-ro-mas-mo-bi-lus-pa-tik-ros-del-ko-vi-do-punk-tas-su-ma-ze-jo-ko-vi-di-niu-lo-vu-li-go-ni-ne&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3612&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WgHAQ8DAnLddmOKqvtK8vRt8Pip2ZIrcj2l6OU-3mGs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Apr 2022 12:57:59 +0000 vyrredaktorius 3612 at https://www.alytausnaujienos.lt Prof. Albinas Naudžiūnas: pandemija greitai išmokė medikus dirbti naujomis sąlygomis https://www.alytausnaujienos.lt/prof-albinas-naudziunas-pandemija-greitai-ismoke-medikus-dirbti-naujomis-salygomis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Birutė Mačienė (ELTA)</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/photo_3220296.jpg?itok=soAkm8_1" width="344" height="287" alt="Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas. LSMU Kauno ligoninės nuotr." title="Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. Albinas Naudžiūnas. LSMU Kauno ligoninės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Apžvelgdamas šiandieninę situaciją įstaigoje, jos vadovas konstatuoja, kad joje, kaip ir visoje Lietuvoje, matomi pandemijos mažėjimo mastai. Nors šiuo metu turima gana daug, apie 100, koronaviruso ligonių, ir jiems vis dar atiduoti keli kitų ligų gydymui skirti padaliniai, tačiau nuo šios savaitės du terapinių ligų skyriai vėl atnaujino darbą pagal savo įprastą profilį. Todėl ligoninės Šilainių padalinyje pagrindinis priimamasis taip pat jau tapo nekovidiniu, kaip ir kitų LSMU Kauno ligoninės padalinių priimamieji miesto centre bei Šančiuose.</p> <p>„Dabar požiūris į koronaviruso infekciją labai skiriasi nuo buvusio pandemijos pradžioje ir nuolat kitusio panašiai kaip viruso mutacijos. Pirmą COVID-19 bangą teko pasitikti infekcinių ligų gydytojams. Visoje šalyje tada buvo daug nežinomybės, sulaukdavome klausimų, ar užteks resursų ir kvalifikuotų specialistų atremti šią negandą. Reikėjo pasitelkti ne tiek kvalifikacinius sugebėjimus, kurių mūsų medikams tikrai netrūko, kiek išlikti stipriems psichologiškai. Vėliau, kai infekcinių ligų skyriai užsipildė, gana gretai su šia liga pradėjo kovoti ir kitų sričių medikai. Mūsų ligoninė buvo viena pirmųjų, kuri praktiškai parodė, kad COVID-19 puikiausiai gali gydyti visi licencijuoti terapeutai. Taip pat išmokome operatyviai perorganizuoti skyrių veiklą tiek kovidinių ligonių gydymui, tiek sugrąžinti juos į įprastą darbo ritmą, sumažėjus susirgimų skaičiui.</p> <p>Vėliau sėkmingai pritaikėme kovidariumų steigimų praktiką nekovidiniuose skyriuose. Ligoniai, kurie gydomi dėl kitų ligų ir jiems pasireiškia lengva COVID-19 forma, buvo paliekami izoliuoti tame pačiame skyriuje. Tokiu būdu neapkraudavome vien COVID-19 skirtų skyrių per pandemijos pikus. Žinoma, to padaryti nebūtų įmanoma, nepakeitus požiūrio į šią ligą. Ji jau nemistifikuojama kaip anksčiau. Dar ne taip seniai būdavo skambiai aprašomas kiekvienas COVID-19 susirgimas kituose skyriuose, medikai dėl to net sulaukdavo kaltinimų. Dabar į šią ligą žiūrima kaip į vieną iš daugelio, nors ji ir labai pavojinga“, – teigia prof. A. Naudžiūnas.</p> <p>Jis primena, kad iki vakcinacijos jo vadovaujamoje gydymo įstaigoje būdavo dienų, kai susirgdavo iki 300 darbuotojų, o dėl tada taikytų griežtesnių izoliacijos sąlygų į darbą neateidavo dar daugiau. Tai buvo labai rimta problema. Pradėjus nuo COVID-19 skiepyti medicinos personalo darbuotojus, jų sergamumas staigiai krito iki pavienių atvejų. Nors paskui virusui mutuojant sirgo ir skiepyti žmonės, bet ligos formos tapo švelnesnės, o susirgimai LSMU Kauno ligoninėje jau antrus metus po vakcinacijos nebėra tokie masiški ir nekelia didelių rūpesčių.</p> <p>„Taip jau sutapo, kad pandemija užklupo rengiantis dviejų didelių miesto ligoninių – Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno klinikinės ligoninės – reformai. Dalininkų sprendimu, tapome viena gydymo įstaiga. Nors pandemija šiam procesui tikrai nepadėjo, bet antra vertus, sujungę savo pajėgumus, lengviau įveikėme iškilusius iššūkius.</p> <p>Toliau sėkmingai įgyvendiname ne tik Kauno regionui, bet ir visai šaliai svarbius projektus. Pavyzdžiui, intensyviai vyksta darbai kuriant Nacionalinį geriatrijos centrą, kuris suteiks senjorams galimybę kuo ilgiau išsaugoti orią senatvę. Jame greta stacionaraus Geriatrijos skyriaus bus įkurtas dienos stacionaro skyrius, išplėstos ambulatorinės paslaugos. Mūsų ligoninė visada garsėjo vaikų tuberkuliozės gydymu. Įgyvendinant tam skirtą projektą, Vaikų ligų skyriuje įrengiamos izoliuotos palatos, suremontuota kvėpavimo gimnastikos – kineziterapijos salė ir kitos kokybiškam ligonių gydymui užtikrinti būtinos patalpos, įsigyta medicinos bei kita įranga. Šalia šių didelių projektų dar atliekame remontus skyriuose, diegiame naujus inovacijų sprendimus, skaitmenizuojame įvairias paslaugas pacientams, taikome naujus vadybos metodus“, – apie pastaraisiais metais įgyvendintus ir būsimus planus pasakoja ligoninės vadovas.</p> <p>Anot jo, Kaune įvykdytos reformos, sujungiant gydymo įstaigas į vieną darinį, jau parodė, kad sutelkus jėgas, galima efektyviau įgyvendinti naudingus projektus, pripažįstant, jog ligoninė nėra tik vieta su daug lovų.</p> <p>„Metas suprasti, kad šiuolaikinė medicina suteikia įvairių galimybių be ilgo gulėjimo stacionariuose skyriuose. Antai daugelyje Vakarų Europos gydymo įstaigų dauguma chirurginių operacijų atliekama dienos chirurgijos centruose, kur žmogus tą pačią dieną išleidžiamas į namus. Tačiau tam reikia gerų specialistų, modernios įrangos. Mūsų ligoninėje vienas iš prioritetų irgi yra šios srities stiprinimas. Kitos medicinos sritys taip pat aiškiai rodo, kad norint teikti aukšto lygio ir pažangias medicinos paslaugas, būtina koncentruoti pajėgumus“, – įsitikinęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinis direktorius prof. A. Naudžiūnas.</p> <p>ELTA primena, kad nuo 2004-ųjų Lietuvos gydytojai, slaugytojai bei visi, savo gyvenimą paskyrę sveikesnės visuomenės kūrimui, balandžio 27-ąją mini Medicinos darbuotojų dieną. Būtent 1918-ųjų balandžio 27-ąją Lietuvos valstybės Tarybos sprendimu, buvo įkurta Sveikatos komisija. Tuomet garbė rūpintis savo šalies žmonių sveikatos apsauga buvo patikėta tautos patriarchui daktarui Jonui Basanavičiui, inžinieriui profesoriui Steponui Kairiui ir kunigui Justinui Staugaičiui bei vėliau prie jų veiklos prisijungusiam daktarui Jurgiui Aleknai, tapusiam Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento direktoriumi, teigiama istoriniuose dokumentuose.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/prof-albinas-naudziunas-pandemija-greitai-ismoke-medikus-dirbti-naujomis-salygomis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3599&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="l3u4qL6fabeikW4F70Nrbk7OCmsDFAzTS0kCkqK9O7s"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1047917" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653111762"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>call girl frie…</span> - 2022-05-21 - 08:42</p> </li> <a href="/comment/1047917#comment-1047917" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1047917#comment-1047917" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">all doctors fuul support …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>all doctors fuul support daty night well work on allof county last 2 years very deficelt covid 19 a dengerouse time thanks all doctors care extra week saty moth pesant care show glad the post very use full. <a href="http://www.callgirlfriendrelationship.com/"> Call Girlfriend Relationship</a>||<br /> <a href="http://www.callgirlfriendrelationship.com/desi-sexy-video.html">हिंदी देसी सेक्सी विडियोज</a>||<br /> <a href="http://www.callgirlfriendrelationship.com/unsatisfied-aunty-number.html">Unsatisfied Aunty Number</a>||<br /> <a href="http://www.callgirlfriendrelationship.com/night-partner-in-hyderabad-call-girls.html">Night Partner in Hyderabad</a>||<br /> <a href="http://www.callgirlfriendrelationship.com/bangalore-call-girl-number.html"> African Call Girl in Bangalore</a>||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1047917" token="KCFhtyNAzvthggGoF-IG-QVn0xSMT7P67lh-KL0uqY0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-892130" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651218274"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ีufa1688</span> - 2022-04-29 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/892130#comment-892130" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/892130#comment-892130" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The parade, to mark the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The parade, to mark the <a href="https://ufa1688.com/manna-play/">Manna Play</a> armed forces' founding anniversary, also displayed <a href="https://ufa1688.com/funky-games/">Funky Games</a> banned intercontinental ballistic <a href="https://ufa1688.com/kingmaker/">kingmaker</a> missiles (ICBMs).<br /> In March, North Korea tested its largest-known ICBM for the first <a href="https://ufa1688.com/funta-gaming/">Funta Gaming</a> time since 2017.<br /> It sparked wide condemnation from the <a href="https://aff.ufa1688.com/member/login.php">aff 1688</a> international community.<br /> The US also <a href="https://ufa1688.com/">ufabet</a> imposed several sanctions <a href="https://ufa1688.com/">เว็บบอล</a> on the country after the test. ICBMs, <a href="https://ufa1688.com/">ufa1688</a> designed for nuclear arms <a href="https://ufa1688.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95-ufa1688/">สล็อต ufa1688</a> delivery, extend North Korea's strike range as far as the US mainland.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=892130" token="SdwvhYVtumhZ3ofOAW8KHIaR-aqvKoOkXmuYLtvs1Uo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 27 Apr 2022 07:37:44 +0000 vyrredaktorius 3599 at https://www.alytausnaujienos.lt „Af­fi­dea Lie­tu­va” in­ves­ti­ci­jos Aly­tu­je – dau­giau pa­slau­gų mo­der­nes­nė­je kli­ni­ko­je https://www.alytausnaujienos.lt/af-fi-dea-lie-tu-va-ves-ti-ci-jos-aly-tu-je-dau-giau-pa-slau-gu-mo-der-nes-ne-je-kli-ni-ko-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG_20220413_1151144.jpg?itok=Ha7-tTDl" width="344" height="287" alt="Klinikoje teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos, skirtingų sričių gydytojų specialistų konsultacijos, diagnostikos paslaugos, atliekami skiepai, kraujo tyrimai ir kitos tyrimų programos." title="Klinikoje teikiamos šeimos gydytojų konsultacijos, skirtingų sričių gydytojų specialistų konsultacijos, diagnostikos paslaugos, atliekami skiepai, kraujo tyrimai ir kitos tyrimų programos." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Mo­der­ni įran­ga ir dė­me­sys pa­cien­tui</h3> <p>„Mū­sų tiks­las – dirb­ti pro­fe­sio­na­liai, at­sa­kin­gai ir nuo­šir­džiai, su­ku­riant jau­kią ap­lin­ką, kad kiek­vie­nam pa­cien­tui bū­tų su­tei­kia­ma rei­kia­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba aukš­čiau­siu pro­fe­sio­na­liu lyg­me­niu. In­ves­ti­ci­jos Aly­taus re­gio­ne gy­ven­to­jams pa­rū­pi­na ne tik pro­fe­sio­na­les­nes me­di­ci­nos pa­slau­gas, bet ir pa­to­ges­nį bei leng­ves­nį jų pri­ei­na­mu­mą“, – sa­ko Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­kos va­do­vė ir „Af­fi­dea Lie­tu­va“ įmo­nių gru­pės ko­or­di­na­to­rė Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne, prof. dr. Ilo­na Te­odo­ra Mi­cei­kie­nė.</p> <p>Anot jos, skir­to­mis in­ves­ti­ci­jo­mis bu­vo iš­plės­ta įstai­gos tech­ni­nė ba­zė. At­nau­jin­to­se pa­tal­po­se kli­ni­ka tę­sia dar­bą su nau­ja diag­nos­ti­ne įran­ga.</p> <p>„Įsi­gi­jo­me vie­ną mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je rent­ge­no apa­ra­tų su ino­va­ty­via po­zi­cio­na­vi­mo sis­te­ma, ku­ri lei­džia ko­ky­biš­kus rent­ge­no ty­ri­mus at­lik­ti su mi­ni­ma­lia ap­švi­tos do­ze. Mo­te­rų svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mui pra­dė­jo­me nau­do­ti itin tiks­lų, pa­cien­čių vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tą ma­mog­ra­fą. Tai apa­ra­tas, ku­riuo anks­ty­vos sta­di­jos krū­tų li­gos yra diag­no­zuo­ja­mos dar tiks­liau. Dėl pas­ta­ro­sios tech­no­lo­gi­jos mo­te­rys ne­pa­ti­ria skaus­mo, tad jos ty­ri­mų me­tu jau­čia­si sau­giau ir ra­miau“, – var­di­ja prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė.</p> <p>Ji pri­du­ria, jog at­nau­jin­to­je Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­ko­je įreng­ti ir mo­der­nūs der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gi­jos pro­ce­dū­rų ir gi­ne­ko­lo­gi­jos ka­bi­ne­tai. Kli­ni­ko­je taip pat vei­kia at­nau­jin­tas kar­dio­lo­gi­jos ka­bi­ne­tas su vi­sa įran­ga iš­sa­miam šir­dies veik­los įver­ti­ni­mui. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių echos­ko­pi­jai nau­do­ja­mas nau­jai įsi­gy­tas ga­lin­gas spe­cia­li­zuo­tas ul­tra­gar­si­nės diag­nos­ti­kos kar­dio­e­chos­ko­pas. Echos­ko­pi­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi nau­ju echos­ko­pu, pa­tei­kian­čiu ypa­tin­gai aukš­tos ko­ky­bės vi­sų pa­cien­to kū­no da­lių vaiz­dus. Mo­der­nią kli­ni­ką taip pat pa­sie­kė ir pro­fe­sio­na­li oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­nė sis­te­ma su en­dos­ko­pu, lei­sian­ti tiks­liai ir grei­tai diag­no­zuo­ti au­sų, no­sies ir ger­klės li­gas.</p> <p>Prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nės tei­gi­mu, kli­ni­ko­je taip pat at­nau­jin­tos vi­sos pa­tal­pos, re­no­vuo­ti gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai, nau­jai įreng­tas pro­ce­dū­ri­nis ka­bi­ne­tas, pra­plės­tos re­gist­ra­tū­ros pa­tal­pos, pa­cien­tų pa­to­gu­mui vi­so­se pa­tal­po­se įreng­ta kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma bei įdieg­ta elek­tro­ni­nė pa­cien­tų lau­ki­mo ei­lių sis­te­ma.</p> <p>„Mū­sų pri­ori­te­tas – stip­ri svei­ka­tos prie­žiū­ra. Da­ro­me vis­ką, kad mū­sų pa­cien­tams bū­tų pa­to­gu ir jie gau­tų aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­slau­gas“, – sa­ko Aly­taus kli­ni­kos va­do­vė.</p> <p> </p> <h3>Kli­ni­kos pa­si­di­džia­vi­mas – pa­ty­rę spe­cia­lis­tai</h3> <p>Sklan­džiam kli­ni­kos dar­bui ir dė­me­sin­gam pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mui – ne ma­žiau nei pa­žan­gi diag­nos­ti­nė įran­ga ir jau­kios pa­tal­pos – svar­būs pa­ty­rę ir ati­dūs spe­cia­lis­tai. Siek­da­ma pa­ten­kin­ti pa­cien­tų lū­kes­čius, „Af­fi­dea“ nuo­lat ple­čia gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ra­tą. Pa­sak prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nės, at­si­nau­ji­nu­sio­je Aly­taus kli­ni­ko­je gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų gre­tos pa­si­pil­dė dar de­šim­čia sa­vo sri­ties eks­per­tų.</p> <p>„Dau­ge­lis kli­ni­ko­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų at­vyks­ta iš Kau­no ir Vil­niaus. Kli­ni­ko­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai nuo­lat ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją se­mi­na­ruo­se bei kon­fe­ren­ci­jo­se. Stip­rūs, pa­ty­rę ir sa­vo dar­bą my­lin­tys gy­dy­to­jai pri­si­de­da prie kiek­vie­no aly­tiš­kio svei­ka­tos stip­ri­ni­mo“, – pa­sa­ko­ja prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė.</p> <p> </p> <h3>Pa­slau­gos pri­ei­na­mos kiek­vie­nam</h3> <p>At­nau­jin­to­je kli­ni­ko­je, įsi­kū­ru­sio­je be­veik 300 kv. m. pa­tal­po­se, tei­kia­mos šei­mos gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos, skir­tin­gų sri­čių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos, diag­nos­ti­kos pa­slau­gos, at­lie­ka­mi skie­pai, krau­jo ty­ri­mai ir ki­tos ty­ri­mų pro­gra­mos. Be to, kli­ni­ko­je, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šo­mis, vyk­do­mos ir svei­ka­tos pre­ven­ci­jos pa­tik­ros.</p> <p>„Kli­ni­ko­je tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę iš­ban­dy­ti ga­li ko­ne vi­si aly­tiš­kiai. Pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tiems ir kli­ni­ko­je pri­si­ra­šiu­siems pa­cien­tams šei­mos gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos ar krau­jo ty­ri­mai pa­gal šei­mos gy­dy­to­jo nor­mo­je reg­la­men­tuo­tą są­ra­šą yra su­tei­kia­mi ne­mo­ka­mai, ka­dan­gi jie yra ap­mo­ka­mi PSDF biu­dže­to lė­šo­mis“, – sa­ko prof. dr. I. T. Mi­cei­kie­nė, pa­pil­dy­da­ma, kad mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų ir tu­rin­čioms gy­dy­to­jo siun­ti­mą taip pat yra su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti krū­tis pa­gal „At­ran­ki­nę ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros dėl krū­ties vė­žio pro­gra­mą“.</p> <p>Pa­sak Aly­taus „Af­fi­dea“ kli­ni­kos va­do­vės, sie­kiant už­tik­rin­ti di­des­nį pa­to­gu­mą pa­cien­tams, kli­ni­kos pa­slau­gų pa­siū­la yra nuo­lat ple­čia­ma: „Mū­sų tiks­las – ge­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę ir di­din­ti jų pri­ei­na­mu­mą.“</p> <p>* * *</p> <p><strong>Alytaus Affidea Klinika</strong></p> <p><strong>Naujoji g. 48A, Alytus. Tel. 1811. El. p. alytus@affidea.lt</strong></p> <p><strong>Darbo laikas:<br /> I–V: 8.00–18.00. VI–VII: Nedirbame</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 052</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Alytus%20Affidea%20%2840%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Alytus%20Affidea%20%2840%29.jpg?itok=cHdQM97L" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Ilona.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Ilona.jpg?itok=2JO0O8rJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_20220413_1151144_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_20220413_1151144_0.jpg?itok=ViW9F8Lb" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/af-fi-dea-lie-tu-va-ves-ti-ci-jos-aly-tu-je-dau-giau-pa-slau-gu-mo-der-nes-ne-je-kli-ni-ko-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3587&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7QqTYi9bnfMFVusHJ5R6v8RyYuOGWJX6NgKf4nfe7hY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-856622" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650901068"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Geros žinios</span> - 2022-04-25 - 18:37</p> </li> <a href="/comment/856622#comment-856622" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/856622#comment-856622" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmės šiai klinikai ir jos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmės šiai klinikai ir jos vadovei.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=856622" token="jU4cpq5XbSLy8GhR7k8dcnYpK7lSD1JJXMolDDWCDAU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Apr 2022 12:15:00 +0000 vyrredaktorius 3587 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus – ant­ras tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių https://www.alytausnaujienos.lt/pa-gal-ser-ga-mu-ma-ko-ro-na-vi-ru-su-aly-tus-ant-ras-tarp-lie-tu-vos-sa-vi-val-dy-biu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/42-13712" rel="bookmark"> Nr. <span> 42 (13712) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/Coronavirus-Covid-19-DNA.png?itok=o58cVvvh" width="344" height="287" alt="kovid" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Nors pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių už­ima aukš­tą an­trą vie­tą, nu­si­lei­džia tik Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei, kur ser­ga­mu­mas di­džiau­sias ša­ly­je, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dėl šios li­gos mies­te ge­rė­ja. Pa­vyz­džiui, va­sa­rio pra­džio­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je te­ko net 6 tūkst. 731 ko­vi­do at­ve­jis, da­bar 1 tūkst. 481“,– sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p>Ba­lan­džio 11-ąją ko­vi­du sir­go 612 aly­tiš­kių ir 105 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.</p> <p>Per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę vi­du­ti­niš­kai kas­dien ši in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ja­ma 40-čiai gy­ve­nan­čių­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir 8-iems gy­ve­nan­tiems Aly­taus ra­jo­ne.</p> <p>Tos pa­čios ba­lan­džio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 32, dar vie­nas už­si­krė­tęs ko­vi­du as­muo gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p>Nuo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos pra­džios, 2020-ųjų ko­vo vi­du­rio, iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi nu­sta­ty­tas ko­vi­das, Aly­tu­je – 175, Aly­taus ra­jo­ne – 97.</p> <p>Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos do­ze pa­skie­py­ta 69,8 proc. Lie­tu­vos, 69,6 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir dau­giau kaip 95 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Coronavirus-Covid-19-DNA_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Coronavirus-Covid-19-DNA_0.png?itok=K6hherao" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pa-gal-ser-ga-mu-ma-ko-ro-na-vi-ru-su-aly-tus-ant-ras-tarp-lie-tu-vos-sa-vi-val-dy-biu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3551&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PLGoqgrNBtVqpXQXeY6uw6QLywAb7rtoz4yIe3bk2Hs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-775011" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649833993"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>valio nors</span> - 2022-04-13 - 10:13</p> </li> <a href="/comment/775011#comment-775011" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/775011#comment-775011" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vienoje vietoje esam pirmunai</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vienoje vietoje esam pirmunai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=775011" token="8i8bNPMGn2GBNm6COb1hcxv5lQVko-rj6gZFaWlZMM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770998" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777812"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:36</p> </li> <a href="/comment/770998#comment-770998" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770998#comment-770998" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">We are really grateful for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work <a href="https://www.sharonricklinjones.com/">https://www.sharonricklinjones.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770998" token="-jSqgI1GNFqR-LdrA8Ye53MsTazroYdyof2BPMBCYmA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770990" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777716"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:35</p> </li> <a href="/comment/770990#comment-770990" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770990#comment-770990" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">very interesting post.this…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! <a href="https://www.anchoredvoices.net/">https://www.anchoredvoices.net/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770990" token="NCJpxZJ28IBdtUKYZ3dKA-EuFiM4AvkmD-8DQcdXKs8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770980" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777612"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:33</p> </li> <a href="/comment/770980#comment-770980" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770980#comment-770980" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Very educating story, saved…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Very educating story, saved your site for hopes to read more! <a href="https://www.avscholarships.com/">https://www.avscholarships.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770980" token="gPZvZSwZNEO8fz305GYEIlEfro_j-mLjZau-XAysuIE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770979" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777593"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mr seo</span> - 2022-04-12 - 18:33</p> </li> <a href="/comment/770979#comment-770979" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770979#comment-770979" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cool stuff you have and you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us <a href="https://www.jillshooterosteopath.com/">https://www.jillshooterosteopath.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770979" token="07AyVloeRtl1sQjWl_iFDOazGJkrWy0ub6kf3zAnPgA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770969" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777500"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:31</p> </li> <a href="/comment/770969#comment-770969" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770969#comment-770969" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is very useful post for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is very useful post for me. This will absolutely going to help me in my project. <a href="https://www.dentalprnews.com/">https://www.dentalprnews.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770969" token="LLKmRN8pkieg43I6lkdC8Vr8EltOsBV1fMIgKnlLM14"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770965" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777409"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/770965#comment-770965" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770965#comment-770965" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If your looking for Online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. <a href="https://www.healthymomshealthybirths.org/">https://www.healthymomshealthybirths.org/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770965" token="jMPzBpkHc3zXOLXlP9lbN1OdvE5FKgtUVzG7oNFgnYM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770962" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777378"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:29</p> </li> <a href="/comment/770962#comment-770962" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770962#comment-770962" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A debt of gratitude is in…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A debt of gratitude is in order for giving late reports with respect to the worry, I anticipate read more. <a href="https://www.leadandinspire.co/">https://www.leadandinspire.co/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770962" token="jnTeEd-O7oOtvuo7fSPhohPOIEGUXxlMOXeDO1FzjlI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770946" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777189"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:26</p> </li> <a href="/comment/770946#comment-770946" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770946#comment-770946" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Interesting post. I Have…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks <a href="https://marketing-maneuvers.com/">https://marketing-maneuvers.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770946" token="BreFljMGEMbef4SJfHKMbOfVFSRSlZrMDHORK4hKHq8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770943" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>life link</span> - 2022-04-12 - 18:26</p> </li> <a href="/comment/770943#comment-770943" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770943#comment-770943" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Great post! I am actually…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. <a href="https://www.harvestenergymaine.com/">https://www.harvestenergymaine.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770943" token="G-W1JmQfklmziVJKbGpJTZ6D3aparpM7rFO5JJW_TOc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770935" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777085"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>life link</span> - 2022-04-12 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/770935#comment-770935" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770935#comment-770935" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thank you so much for ding…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thank you so much for ding the impressive job here, everyone will surely like your post. <a href="https://www.ourmaninboston.com/">https://www.ourmaninboston.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770935" token="5ehO8VM3PuLzsEVw8YA5Cueac_Gq_kALHRFoaCyEVuk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770931" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649777056"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/770931#comment-770931" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770931#comment-770931" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Your site is truly cool and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Your site is truly cool and this is an extraordinary moving article. <a href="https://smartinvestingatyourlibrary.info/">https://smartinvestingatyourlibrary.info/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770931" token="-l3pAL-z-nbuuzGkWYvW9N9Pw8ZDEoR4HvlqLx1pVhc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770914" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776858"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:20</p> </li> <a href="/comment/770914#comment-770914" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770914#comment-770914" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">We are really grateful for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work <a href="https://www.stlrentstrike.org/">https://www.stlrentstrike.org/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770914" token="WYXufWOT0_j8uzPqy-xWNpNlfzAyJiwUx4Fsctqs_iU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770908" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776763"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:19</p> </li> <a href="/comment/770908#comment-770908" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770908#comment-770908" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I must say, I thought this…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material. . . . . <a href="https://www.sustainablecommunitiesandstates.org/">https://www.sustainablecommunitiesandstates.org/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770908" token="hST4DN2Zw8jvZgUX8mtCZgE9k6frpF2sEuESSXPmHXw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776663"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:17</p> </li> <a href="/comment/770900#comment-770900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770900#comment-770900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">You completely match our…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>You completely match our expectation and the variety of our information. <a href="https://www.capecodtreefarm.com/">https://www.capecodtreefarm.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770900" token="g_mJq1HTUCisV94ozGtSowAVzqtDPcZqWxt4rLQl7dk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770877" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776402"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/770877#comment-770877" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770877#comment-770877" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Three are usually cheap…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. <a href="https://www.lu-webdesign.com/">https://www.lu-webdesign.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770877" token="xvwY692MpQm1GrxaGWLJrrO8Sf-31p7PD49X7pdFFcQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770871" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776304"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:11</p> </li> <a href="/comment/770871#comment-770871" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770871#comment-770871" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I’ve read some good stuff…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. <a href="https://www.theadfellows.com/">https://www.theadfellows.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770871" token="S9WMzAtqhjmmiiCa-FHTzdkGYyhrRHYCdL9dCIW1N4E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-770860" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649776163"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seomind12</span> - 2022-04-12 - 18:09</p> </li> <a href="/comment/770860#comment-770860" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/770860#comment-770860" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The next time I read a blog,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. <a href="https://theshieldsdesign.com/">https://theshieldsdesign.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=770860" token="uutv60XAD2UNpt18tfMjlOUFS0rosutxMzffH02LYw0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 Apr 2022 12:18:20 +0000 vyrredaktorius 3551 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­da Mi­liaus­kai­tė: „Ge­riau­sia, ką esu iš­gir­du­si iš se­ne­lių, tai, kad jiems esu kaip duk­ra, ku­rios jie pa­si­ilgs­ta ir lau­kia at­ei­nant” https://www.alytausnaujienos.lt/ne-da-mi-liaus-kai-te-ge-riau-sia-ka-esu-gir-du-si-se-ne-liu-tai-kad-jiems-esu-kaip-duk-ra-ku-rios <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/39-13709" rel="bookmark"> Nr. <span> 39 (13709) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/IMG-8265apk.jpg?itok=34hBUQu2" width="344" height="287" alt="Kineziterapeutė-masažuotoja Neda Miliauskaitė parenka senjorams patinkančių mankštos formų ir sveikatinimasis tampa smagiu socialiniu reginiu." title="Kineziterapeutė-masažuotoja Neda Miliauskaitė parenka senjorams patinkančių mankštos formų ir sveikatinimasis tampa smagiu socialiniu reginiu." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Po ko­kių stu­di­jų įsi­lie­jo­te į šį dar­bo ko­lek­ty­vą? Kiek lai­ko dir­ba­te sa­va­ran­kiš­kai?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Bai­giau ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te, tuo­met vis­kas pa­si­su­ko taip, kad su­grį­žau gy­ven­ti į sa­vo gim­tą mies­tą – Aly­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Grį­žu­si sie­kiau su­ras­ti dar­bo vie­tą, ku­rio­je ga­lė­čiau sa­ve re­a­li­zuo­ti ir dirb­ti pa­gal pro­fe­si­ją. Ir štai va­sa­rą jau skai­čiuo­siu pir­mus me­tus nuo­sta­bia­me ko­lek­ty­ve Aly­taus mies­to re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kį, sa­ky­čiau, net la­bai sun­kų, dar­bą?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Vi­suo­se dar­buo­se su­si­du­ria­me su sun­ku­mais, jei­gu sten­gia­mės ge­rai dirb­ti. Jau nuo la­bai se­niai ži­no­jau, kad at­ei­ty­je dirb­siu su žmo­nė­mis ir dar­bas bus su­si­jęs su ju­dė­ji­mu. O kai sa­vo ži­nio­mis ir pa­stan­go­mis ga­li pa­dė­ti ir gy­dy­ti žmo­nes, tai ir yra ge­riau­sia, ką šis dar­bas man duo­da.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Džiau­giuo­si ga­lė­da­ma pri­si­dė­ti prie žmo­nių svei­ka­tos ge­ro­vės, dirb­da­ma jau­čiuo­si rei­ka­lin­ga ir at­sa­kin­ga už tai, ką da­rau.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Daž­nai gir­di­mas žo­džių de­ri­nys – ori se­nat­vė. Ar tik­rai oriai jau­čia­si žmo­gus, ku­rio sa­vi­jau­ta rū­pi­na­si sve­ti­mi? Juk šimt­me­čiais ar­ti­mų­jų slau­ga ir glo­ba bu­vo lai­ko­ma šei­mos pro­ble­ma ir tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais – val­diš­kų na­mų.</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ko ge­ro, nė vie­nas iš mū­sų ne­si­jau­čia­me ge­rai, kai ne­ga­li­me sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms daž­nai pa­gal­ba yra dau­giau ar ma­žiau rei­ka­lin­ga.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ne vi­si ar­ti­mie­ji tu­ri są­ly­gas ir ga­li­my­bes slau­gy­ti bei pri­žiū­rė­ti sa­vo ar­ti­mą. Tai­gi mū­sų glo­bos na­muo­se ku­ria­me ap­lin­ką, ku­rio­je se­ne­liai jaus­tų­si jau­kiai, ge­rai ir pa­to­giai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Vie­nas an­ti­kos lai­kų iš­min­čius yra pa­sa­kęs: iš se­nat­vės ne­si­juok – juk tu į ją ei­ni. Ar Jū­sų svei­ka­ti­na­mi se­ne­liai mo­ka ir mėgs­ta pa­si­juok­ti iš sa­vo se­nat­vės? Juk mankš­ti­na­te ir op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių se­ne­lių.</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ži­no­ma, kad yra se­ne­lių, ku­rie nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai, jie daž­nai juo­kau­ja, kad jau ne tie me­tai to­kiems pra­ti­mams, bet vis tiek juos at­lie­ka. Vi­suo­met šyp­se­ną su­ke­lia pra­ti­mai, ku­rie rei­ka­lau­ja ko­or­di­na­ci­jos, kai rei­kia at­lik­ti kas­dien ne­įpras­tus veiks­mus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Se­ne­lius mo­ty­vuo­ja nau­jos prie­mo­nės ir mankš­tos pa­kei­ti­mo ap­lin­ka, ypač gry­na­me ore. Taip pat sma­giau mankš­tin­tis gru­pė­je nei po vie­ną. Tuo­met mankš­ta tam­pa nau­din­ga ne tik fi­ziš­kai, bet ir psi­cho­lo­giš­kai, nes mankš­ti­nan­tis gru­pė­je vy­rau­ja juo­kas ir tei­gia­mos emo­ci­jos.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ko­kį ne­ti­kė­tą kom­pli­men­tą esa­te iš­gir­du­si iš sen­jo­rų? Ar jie daž­nai pri­si­me­na sa­vo jau­nys­tę, ly­gi­na kar­tų ge­bė­ji­mus, kal­ba apie anū­kus? Ap­skri­tai, ko­kio am­žiaus žmo­gus, jau­ni­mo aki­mis, jau yra sen­jo­ras?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ko ge­ro, jau­ni­mo aki­mis, sen­jo­ras yra gar­baus am­žiaus žmo­gus. Pa­ti dirb­da­ma su se­ne­liais sten­giuo­si pa­lai­ky­ti glau­dų ry­šį, klau­sau­si jų is­to­ri­jų apie jau­nys­tę ir pra­bė­gu­sį gy­ve­ni­mą. Be­veik vi­si sa­ko, kad ge­riau­si lai­kai jau pra­ei­ty­je, nes da­bar jau vis­kas ki­taip, jiems li­ko tik ra­miai pa­sen­ti…</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ge­riau­sia, ką esu iš­gir­du­si iš se­ne­lių, tai, kad jiems esu kaip duk­ra, ku­rios jie pa­si­ilgs­ta ir lau­kia at­ei­nant. Ge­ra gir­dė­ti, kai se­ne­liai pa­sa­ko, kad iš ma­nęs no­ri pa­si­sem­ti ener­gi­jos, ir juo­kia­si, kad to­kią ener­gi­ją tu­rė­jo tik jau­nys­tėj.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar ne­svei­kuo­jan­tys sen­jo­rai – reik­lūs?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ko ge­ro, kiek­vie­nas, pa­si­ju­tęs blo­gai, no­ri­me bū­ti iš­girs­tas, ap­rū­pin­tas ir gau­ti rei­kia­mą pa­gal­bą. Ži­no­ma, nor­ma­lu, kad bū­na die­nų, kai sen­jo­rai ne­svei­kuo­ja, bū­na ne­mo­ty­vuo­ti ir pik­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­čiau tai ne­trun­ka il­gai ir dir­bant rei­ka­lau­ja šiek tiek dau­giau pa­stan­gų nei įpras­tai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar žmo­nės bi­jo dar gi­les­nės se­nat­vės? O gal jie jau iš­mo­ko ją pri­si­jau­kin­ti?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dau­gu­ma se­ne­lių su­pran­ta, kad sens­tant pa­si­kei­čia ne­ma­žai da­ly­kų, prie ku­rių rei­kia pri­si­tai­ky­ti. Ta­čiau jie su­vo­kia, kad kuo esi se­nes­nis, tuo esi tur­tin­ges­nis sa­vo pa­tir­ti­mi.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Jū­sų se­nat­vės kva­pas ne­bau­gi­na? Dau­ge­lis jau­nų žmo­nių ne­ran­da jo­kio ry­šio su se­nais žmo­nė­mis, jų ne­ver­ti­na.</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Tik­rai ne. La­bai re­tai pa­tir­tis ir iš­min­tis kal­ba jau­no žmo­gaus lū­po­mis, daž­niau­siai pa­tir­tį per­duo­da tik daug per gy­ve­ni­mą ma­tęs žmo­gus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Iš se­nų žmo­nių ga­li­ma tiek daug pa­si­mo­ky­ti, juk jie yra su­kau­pę vi­so gy­ve­ni­mo iš­min­tį. Su to­kiu po­žiū­riu į se­ny­vo am­žiaus žmo­gų ir dir­bu sa­vo dar­bą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Su­lau­kia­te pa­dė­kų iš sen­jo­rų, jų ar­ti­mų­jų? Už ką daž­niau­siai dė­ko­ja, jei ap­skri­tai lin­kę dė­ko­ti?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Sen­jo­rai vi­suo­met pa­dė­ko­ja, už tai, kad ne­už­mirš­tu at­ei­ti, kad pa­ke­liu nuo­tai­ką, mo­ty­vuo­ju, ska­ti­nu pa­si­mankš­tin­ti ir ge­rai pra­leis­ti lai­ką.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ten­ka su­si­dur­ti ir su gi­mi­nai­čiais, ku­rie taip pat pri­si­de­da prie pa­dė­kų, džiau­gia­si, kad rū­pi­nuo­si se­ne­lių ge­ra nuo­tai­ka ir fi­zi­niu ak­ty­vu­mu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Se­nat­vė, tar­si upė, ku­rios ne­be­už­tvenk­si. Ko pa­lin­kė­tu­mė­te liūd­nam se­no­liui ir ką ga­li­te pa­sa­ky­ti links­mam se­no­liui?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Se­nų bū­na vi­so­kių, kar­tais se­ne­liai bū­na ir links­mi, ir liūd­ni, ta­čiau vi­so­se si­tu­a­ci­jo­se pa­de­da ben­dra­vi­mas, ge­ras žo­dis ir dė­me­sys.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Pa­pa­sa­ko­ki­te dau­giau apie sa­ve. Sa­vo po­mė­gius. Ką lais­va­lai­kiu vei­kia­te da­bar, kai dar daug ką re­gu­liuo­ja ko­vi­das?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Džiau­giuo­si grį­žu­si gy­ven­ti į Aly­tų, ku­ria­me jau­čiuo­si ge­riau­siai. Ma­no lais­va­lai­kis, taip kaip ir dar­bas, yra su­si­jęs su ju­dė­ji­mu. Mėgs­tu pa­si­vaikš­čio­ti, bė­gio­ti, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, rie­du­čiais ir daug lai­ko leis­ti gam­to­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­vi­das iš­mo­kė ne­sku­bė­ti ir ver­tin­ti tai, ką tu­ri­me vi­sai ša­lia. Pan­de­mi­jos me­tu dar dau­giau iš­nag­ri­nė­jau apy­lin­kes, sky­riau lai­ko sa­viug­dai ir svei­ka­tai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar jau­ni­mui Aly­tus – ge­ras mies­tas?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Kar­tais per kas­die­ny­bę ir ru­ti­ną už­mirš­ta­me ir ne­su­si­mąs­to­me, koks nuo­sta­bus yra Aly­tus. Šis mies­tas pa­si­žy­mi ne­pa­pras­tai gra­žia gam­ta, o sa­vo in­fra­struk­tū­ra pui­kiai tin­kan­tis tiek jau­ni­mui, tiek šei­moms.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mėgs­tan­tiems ak­ty­vų lais­va­lai­kį yra be­ga­lė ga­li­my­bių. Ge­ra bū­ti šio mies­to da­li­mi ir pri­si­dė­ti prie jo to­bu­li­ni­mo.</span></p> <p> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8265apk_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8265apk_0.jpg?itok=OZmUpO12" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8132.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8132.JPG?itok=_PO1CaJA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8133.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8133.jpg?itok=Ro54j9ce" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8135.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8135.jpg?itok=ZE-A_2Ex" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8136.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8136.jpg?itok=uXqlln6O" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8137.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8137.jpg?itok=MipMJf78" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8138.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8138.jpg?itok=K0-eBWiq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG-8140.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG-8140.JPG?itok=2DvLIl9X" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ne-da-mi-liaus-kai-te-ge-riau-sia-ka-esu-gir-du-si-se-ne-liu-tai-kad-jiems-esu-kaip-duk-ra-ku-rios&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3533&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="swSbP7XvPzt4HwSorLClxkF4uVXxgOE7_CTWXTiWGXg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-760785" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649621494"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>geekstation</span> - 2022-04-10 - 23:11</p> </li> <a href="/comment/760785#comment-760785" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/760785#comment-760785" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A very awesome blog post. We…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. <a href="https://telegra.ph/Why-Are-Used-Bike-Shoes-Crucial-04-13">check this out</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=760785" token="xLqi6Zma62rknNPrLpAsDI1855SpGUACe-PO9AUJkeY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-750911" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649437519"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>geekstation</span> - 2022-04-08 - 20:05</p> </li> <a href="/comment/750911#comment-750911" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/750911#comment-750911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thank you again for all the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, <a href="https://www.fiverr.com/logo_agenci/do-modern-minimalist-logo-design">minimalist logo design</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=750911" token="NbxDMo0yVy3It5RXH0fE4OkYV7IVQy32NjXDGQQG0Js"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-737918" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649139323"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ir as</span> - 2022-04-05 - 09:15</p> </li> <a href="/comment/737918#comment-737918" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/737918#comment-737918" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">noriu masazo</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>noriu masazo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=737918" token="rZ8JkVWLsxXG2voeGvv1-y2DS4-Kaf92rFKoZ5s9zrU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-736537" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649108142"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jone Martin</span> - 2022-04-05 - 00:35</p> </li> <a href="/comment/736537#comment-736537" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/736537#comment-736537" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Your blogs is like a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Your blogs is like a magizine or digest. Females most llike to read you. </p> <p>We are the trustworthy <a>Best Junk Removal Services in Houston TX</a> in your community. Our professionals use cutting-edge technology to collect your trash on a daily basis. Also, keep your home neat and tidy.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=736537" token="II2PoDI2NfTvZ9Me4U-qJ8vagozLiJlIu9uCIqe53do"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 04 Apr 2022 14:37:32 +0000 vyrredaktorius 3533 at https://www.alytausnaujienos.lt