Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Vai­kų li­gų sky­riaus at­nau­ji­ni­mui skir­ta dau­giau kaip mi­li­jo­nas eu­rų https://www.alytausnaujienos.lt/vai-ku-li-gu-sky-riaus-nau-ji-ni-mui-skir-ta-dau-giau-kaip-mi-li-jo-nas-eu-ru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13391" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13391) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_9976%201.JPG?itok=RIPK-H_2" width="344" height="287" alt="Alytaus ligonines vaiku skyrius" title="Dekanas Arūnas Užupis atnaujinto skyriaus pacientams linkėjo greičiau sveikti. Vaikų ligų skyrius įsikūręs atskiro trijų aukštų pastato antrajame aukšte. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Il­gai lauk­ta re­no­va­ci­ja</h2> <p>Vai­kų li­gų sky­rius šiuo me­tu įsi­kū­ręs 1969-ai­siais pa­sta­ty­tame at­ski­rame tri­jų aukš­tų S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­sta­te, ku­ria­me į pa­sau­lį at­ei­da­vo pus­an­tro tūks­tan­čio ma­žų­jų aly­tiš­kių per me­tus.</p> <p>Vai­kų li­gų sky­rius iš pa­grin­dų re­no­vuo­tas ne­bu­vo nie­kuo­met, tad pa­si­kei­ti­mai tik­rai lauk­ti ir rei­ka­lin­gi. Į at­ski­rą pa­sta­tą Vai­kų li­gų sky­rius per­kel­tas po to, kai 2008 me­tais iš jo iš­kel­tas Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos kor­pu­sas.</p> <p>„Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad sky­rius bū­tų tuš­čias, bet vai­kai ser­ga. La­bai svar­bu, kad gy­dy­mo pa­slau­gos yra pri­ei­na­mos, ko­ky­biš­kos, kad at­nau­jin­to­je ap­lin­ko­je jau­kiau jau­čia­si ir vai­kai, ir juos slau­gan­tys tė­ve­liai“, – kal­bė­jo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­ste­bė­jęs, kad bet ko­kiu at­ve­ju vi­sa­da ma­lo­niau yra kaž­ką ati­da­ry­ti nei už­da­ry­ti, nors gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko vis­ko.</p> <p>Apie pa­tir­tis Vai­kų li­gų sky­riu­je iki at­nau­ji­ni­mo at­vi­ra­vo Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ja­me gu­lė­jęs su duk­ra. Sky­rius pa­si­kei­tė ne­ta­pa­žįs­ta­mai, jo re­konst­ruk­ci­jai skir­ta 1 mln. 81 tūkst. eu­rų iš Vals­ty­bi­nės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ir Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do, 900 tūkst. eu­rų – 1300 kv. m plo­to pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jai, li­ku­sie­ji – įran­gai įsi­gy­ti.</p> <p>Sim­bo­li­nį įkur­tu­vių rak­tą li­go­ni­nės di­rek­to­riui Ar­tū­rui Va­si­liaus­kui ir Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­jai Vai­vai Sa­vic­kie­nei per­da­vė re­konst­ruk­ci­ją at­li­ku­sios įmo­nės „VA Sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Al­ma­nai­tis. Pa­tal­pas pa­šven­ti­no de­ka­nas Arū­nas Už­upis.</p> <h2>Įreng­tas at­ski­ras bok­sas ser­gan­tiems in­fek­ci­nė­mis li­go­mis</h2> <p>Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je po re­konst­ruk­ci­jos įreng­tas spe­cia­lus izo­liuo­tas bok­sas, ku­ria­me ga­li bū­ti gy­do­mi in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys vai­kai. Tai – vi­siš­ka nau­jo­vė šio­je gy­dy­mo įstai­go­je, iki šiol vė­ja­rau­pių ar ki­tų in­fek­ci­nių li­gų kom­pli­ka­ci­jas pa­ti­rian­tys ma­žie­ji pa­cien­tai bu­vo ve­ža­mi gy­dy­ti į Kau­ną.</p> <p>Izo­lia­vi­mo pa­la­to­je įreng­tas ne­igia­mas slė­gis, į iš­orę pa­vo­jin­gų li­gų su­kė­lė­jai pa­tek­ti ne­ga­li.</p> <p>Pa­sak vai­kų li­gų gy­dy­to­jos in­fek­to­lo­gės Da­nu­tės Kuz­mic­kie­nės, toks bok­sas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir ak­tu­a­lus šian­die­nos są­ly­go­mis. Vi­suo­me­nė­je gy­vas ju­dė­ji­mas prieš skie­pus, da­lis vai­kų ne­skie­py­ti, ak­tu­a­lus ty­mų iš­pli­ti­mas, ste­bi­mos kom­pli­ka­ci­jos po vė­ja­rau­pių.</p> <p>„Su ne­ri­mu lau­kia­me in­for­ma­ci­jos iš Ki­ni­jos, ku­rio­je plin­ta ko­ro­na­vi­ru­sas. Pri­ėmi­mo sky­riu­je jau tu­ri­me su­kom­plek­tuo­tus antivi­ru­si­nius kos­tiu­mus me­di­kams, jie yra ap­mo­ky­ti jais nau­do­tis, to­kia ap­sau­ga ga­li bū­ti tai­ko­ma ir in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams, ku­rie bū­tų gy­do­mi nau­jai įreng­ta­me izo­liuo­ta­me bok­se Vai­kų li­gų sky­riu­je“, – sa­ko gy­dy­to­ja D.Ku­mic­kie­nė.</p> <p>Ži­no­ma, me­di­kams, kaip ir vi­siems aly­tiš­kiams, la­bai no­rė­tų­si, kad to ne­pri­reik­tų, ta­čiau kaip šiuo­lai­kiš­ka gy­dy­mo įstai­ga Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė ga­li­my­bę izo­liuo­ti pa­na­šius pa­cien­tus jau tu­ri.</p> <h2>Pa­do­va­no­jo čiu­ži­nius su spe­cia­liais an­ti­bak­te­ri­niais fil­trais</h2> <p>Re­no­va­ci­jos me­tu taip pat per­kel­tas ir at­nau­jin­tas vie­nin­te­lis Aly­taus ap­skri­ty­je vai­kų or­to­don­ti­nis ka­bi­ne­tas bei vai­kų re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­da­li­nys. Or­to­don­to ka­bi­ne­tas per­kel­tas iš rū­sio, kur są­ly­gos bu­vo ne pa­čios ge­riau­sios. Per me­tus šia­me ka­bi­ne­te pa­ga­mi­na­ma per tūks­tan­tį dan­tis ko­re­guo­jan­čių plokš­te­lių.</p> <p>Į Vai­kų li­gų sky­riaus, ku­rio re­konst­ruk­ci­ja tru­ko nuo 2017 me­tų pa­bai­gos, ati­da­ry­mą su­si­rin­ko me­di­kai, Sei­mo na­riai, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ta­ry­bos na­riai. Dau­ge­lis ne­ši­ni sim­bo­li­nė­mis do­va­no­mis, kal­bė­ta apie Aly­taus li­go­ni­nę kaip ben­druo­me­nei la­bai svar­bų ir vie­nin­te­lį mies­te to­kį ob­jek­tą. Gra­žų pa­vyz­dį, kaip li­go­ni­nei ga­li pa­dė­ti ver­slas, pa­ro­dė įmo­nė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“.</p> <p>Kaip pa­sa­ko­jo Vita Grupės Šiau­rės Europos Regiono direk­torius Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius, įmo­nė pa­do­va­no­jo Vai­kų li­gų sky­riui 49 spe­cia­lius čiu­ži­nius, tu­rin­čius an­ti­bak­te­ri­nius fil­trus. Pa­tys čiu­ži­niai yra pa­ga­min­ti Aly­tu­je, o spe­cia­lūs už­val­ka­lai – Es­ti­jo­je, įmo­nė­je, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si me­di­ci­nos pra­mo­nė­je.</p> <p>V.Gu­ne­vi­čius ne­įvar­di­jo do­va­nos kai­nos, ta­čiau ino­va­ty­vūs me­di­ci­nai skir­ti ga­mi­niai yra bran­gus ma­lo­nu­mas.</p> <p>Sei­mo na­rys Pet­ras Va­liū­nas lin­kė­jo, kad kuo grei­čiau bū­tų mo­der­ni­zuo­ta ir vi­sa S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė, Ro­ber­tas Šar­knic­kas džiau­gė­si jau ma­to­mais po­ky­čiais ir ra­gi­no mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus star­tuo­ti su Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­no­va­ci­ja, ža­dė­da­mas Vy­riau­sy­bės pa­ra­mą.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­abe­jo­ja, kad at­si­nau­ji­nęs Vai­kų li­gų sky­rius ben­dro­mis pa­stan­go­mis dar nu­švis spal­vo­mis – ja­me at­si­ras pa­veiks­lų, ki­tų žais­min­gų in­ter­je­ro de­ta­lių, prie ku­rių at­si­ra­di­mo pri­si­dės ir ben­druo­me­nė.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai fi­nan­sams Vil­mai Mi­ke­lio­nie­nei įteik­ta pa­dė­ka už in­dė­lį vyk­dant re­konst­ruk­ci­ją. Pa­sak ko­le­gų, ji kaip ma­ma rū­pi­no­si, kad sky­riu­je bū­tų jau­kų ir pa­cien­tams, ir per­so­na­lui.   </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9941%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9941%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200127_121250.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200127_121250.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9966.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9966.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9976%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9976%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9986.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9986.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9999%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9999%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Kuzmickiene%20IMG_5653.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Kuzmickiene%20IMG_5653.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9900%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9900%201.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9930%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9930%201.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9962.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9962.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9963%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1198-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9963%201.JPG" width="1984" height="1932" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1198&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0Gc74S9iNK3ce3n7zJKp6gdmym3xMnpuoFGTvqQKPlw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jan 2020 07:26:52 +0000 vyrredaktorius 1198 at https://www.alytausnaujienos.lt Už ste­buk­lin­gą­jį pre­pa­ra­tą nuo vi­sų li­gų – tūks­tan­ti­nė bau­da https://www.alytausnaujienos.lt/uz-ste-buk-lin-ga-ji-pre-pa-ra-ta-nuo-vi-su-li-gu-tuks-tan-ti-ne-bau-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13388" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13388) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/kipda-balta.jpg?itok=yiJ3pBLM" width="344" height="287" alt="vaistai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Da­vė vai­kams ir anū­kams</h3> <p>„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si aly­tiš­kė sa­kė apie mais­to pa­pil­do „Po­li­sorb Plus“ vos ne ste­buk­lin­gą po­vei­kį su­ži­no­ju­si iš ke­lių in­ter­ne­ti­nių tin­kla­la­pių, o jo mil­te­liais įsi­gi­ju­si vie­no­je vais­ti­nė­je.</p> <p>„Ne­su la­bai pa­tik­li, bet šį­kart re­kla­ma pa­ti­kė­jau. Bu­vo skel­bia­ma, kad tas pre­pa­ra­tas pa­de­da ir ser­gan­tiems vė­žiu, ir iš­ti­kus in­sul­tui ar in­fark­tu, pa­ge­ri­na svei­ka­tą vai­kams ir net kū­di­kiams. To­dėl aš jo da­viau ir sa­vo vai­kams, anū­kams. Ne­ži­nau, ar jie gė­rė tų mil­te­lių. Ta­čiau, kai la­biau įsi­gi­li­nau į tų mil­te­lių re­kla­mą in­ter­ne­te, pa­gal­vo­jau, jog ne­ga­li bū­ti to­kių ste­buk­lin­gų pa­pil­dų“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.</p> <p>Ji tvir­ti­no dėl to­kios „Po­li­sorb Plus“ re­kla­mos kreip­sis į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos bei Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos  tar­ny­bas. Aly­tiš­kės tei­gi­mu, kaž­kas tu­ri su­draus­min­ti ne­įti­kė­ti­nos re­kla­mos pla­tin­to­jus, nes žmo­nės tie­siog ap­gau­di­nė­ja­mi.</p> <h3>Skir­ta 1 tūkst. 168 eu­rų bau­da</h3> <p>Ar į mi­nė­tas tar­ny­bas krei­pė­si aly­tiš­kė, ar kaž­kas ki­tas, ta­čiau fak­tas, kad už „Po­li­sorb Plus“ ne­tin­ka­mą re­kla­mą – Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba Vil­niaus ben­dro­vei „Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jos“ ką tik  sky­rė 1 tūkst. 168 eu­rų bau­dą.</p> <p>Įmo­nei bau­da skir­ta at­si­žvel­giant į Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo po­bū­dį, mas­tą, truk­mę, leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­bu­vo nu­sta­ty­ta.</p> <p>Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba pri­ėmė to­kį spren­di­mą iš­nag­ri­nė­ju­si Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. O jis bu­vo su­ra­šy­tas gau­to skun­do pa­grin­du.</p> <p>Nu­sta­ty­ta, kad Vil­niaus ben­dro­vės „Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jos“ skleis­ta mais­to pa­pil­do „Po­li­sorb Plus“ re­kla­ma sep­ty­niuo­se in­ter­ne­to tin­kla­la­piuo­se ir so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ne­ati­ti­ko tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.</p> <p>Kaip pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, ben­dro­vės pla­tin­to­je re­kla­mo­je mais­to pa­pil­das bu­vo re­kla­muo­ja­mas kaip pre­pa­ra­tas nuo dau­gy­bės li­gų, ge­ri­nan­tis nėš­čių­jų, vai­kų ir kū­di­kių svei­ka­tą.</p> <p>Re­kla­mo­je taip pat už­si­min­ta apie „Po­li­sorb Plus“ tin­ka­mu­mą vė­ži­nių su­sir­gi­mų, cuk­ri­nio dia­be­to, in­sul­to, in­fark­to, gri­po pre­ven­ci­jai, virš­ki­ni­mo ge­ri­ni­mui, liek­ni­na­ma­jam po­vei­kiui. Net nu­ro­dy­ta, kad pre­pa­ra­tas su­kur­tas ab­sor­buo­ti ra­dia­ci­ją.</p> <p>Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma by­los, su­si­ju­sios su „Po­li­sorb Plus“ re­kla­ma, ap­lin­ky­bes, pa­žy­mė­jo, kad mais­to pa­pil­das ne­ga­li bū­ti sie­ja­mas su gy­dy­mu ar pro­fi­lak­ti­ka, nes jo pa­skir­tis – tik pra­tur­tin­ti mais­to ra­cio­ną.</p> <p>Taip pat pa­žy­mė­ta, kad var­to­to­jas, ma­ty­da­mas to­kią ben­dro­vės skleis­tą mais­to pa­pil­do re­kla­mą, ga­lė­jo ne­pa­grįs­tai ti­kė­tis vais­tams bū­din­go po­vei­kio ir taip ga­lė­jo bū­ti su­klai­din­tas.</p> <p>Be to, ben­dro­vė, pla­tin­da­ma mi­nė­tą re­kla­mą, ne­pa­tei­kė pri­va­lo­mos nuo­ro­dos „Mais­to pa­pil­das“.</p> <p>Toks tar­ny­bos nu­ta­ri­mas per vie­ną mė­ne­sį nuo jo įtei­ki­mo įsta­ty­mo pa­žei­dė­jui ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.</p> <p>„Si­li­cio bio­tech­no­lo­gi­jų“ va­do­vė Rū­ta Bie­liaus­kie­nė tvir­ti­no, kad nu­ta­ri­mą tur­būt skųs teis­mui. Jos va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė, di­rek­to­rės  tei­gi­mu, „Po­li­sorb Plus“ pri­sta­to maž­daug dve­jus me­tus: „Tai di­de­lis dar­bas, jo par­da­vi­mas kaž­kiek vyks­ta, jo ga­li­ma įsi­gy­ti ir vais­ti­nė­se.“</p> <p>Kaip sa­kė R.Bie­liaus­kie­nė, ben­dro­vė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos skir­tos  bau­dos su­lau­kė pir­mą kar­tą.</p> <p>Iš tie­sų mi­nė­to pa­pil­do yra vais­ti­nė­se. Vie­nos Aly­taus vais­ti­nin­kės tei­gi­mu, tai mais­to pa­pil­das, ku­rio pa­grin­das – si­li­cio diok­si­das, ku­ris da­ly­vau­ja me­džia­gų apy­kai­to­je, jis rei­ka­lin­gas plau­kams, na­gams, odai, krau­ja­gys­lėms, saus­gys­lėms, kau­li­niam au­di­niui  su­stip­rin­ti. Pla­ti­na­mas mil­te­lių pa­vi­da­lu, o pa­pil­do var­to­ji­mas re­ko­men­duo­ja­mas tik van­de­ni­nio tir­pa­lo pa­vi­da­lu.</p> <h3>Daž­niau­siai sank­ci­jos – dėl klai­di­nan­čios mais­to pro­duk­tų ir pa­pil­dų re­kla­mos</h3> <p>„Iš vi­sų Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos kas­met pri­ima­mų nu­ta­ri­mų dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų daž­niau­siai sank­ci­jos ski­ria­mos dėl klai­di­nan­čios mais­to pro­duk­tų ir mais­to pa­pil­dų re­kla­mos. Ana­lo­giš­ki at­ve­jai, kai re­kla­mo­je mi­ni­ma itin daug tei­gi­nių apie įvai­rių žmo­gaus or­ga­niz­mo li­gų gy­dy­mą ar pro­fi­lak­ti­ką, nau­dą nėš­čių­jų svei­ka­tai, vai­kų bei kū­di­kių svei­ka­tos ge­ri­ni­mui, ne­tu­rint tei­gi­nių pa­grin­di­mų, nė­ra daž­ni. Ta­čiau tar­ny­ba to­kių at­ve­jų sa­vo prak­ti­ko­je yra iš­nag­ri­nė­ju­si ne vie­ną“, – pa­sa­ko­jo tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Na­ta­li­ja Jar­mul­ko­vič.</p> <p>Per­nai Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba iš­nag­ri­nė­jo per 4 tūkst. 700 var­to­to­jų ir ver­sli­nin­kų gin­čų – 8 proc. dau­giau nei 2018-ai­siais.</p> <p>Daž­niau­siai var­to­to­jai krei­pia­si dėl dra­bu­žių ir ava­ly­nės ko­ky­bės. Kiek ma­žiau –  dėl ne­ko­ky­biš­kų in­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų pre­kių, pa­vyz­džiui, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, kom­piu­te­rių, te­le­vi­zo­rių, taip pat bui­ti­nių prie­tai­sų, kaip an­tai šal­dy­tu­vų, dul­kių siur­blių, ka­vos apa­ra­tų.</p> <p>Pa­slau­gų sri­ty­je daž­niau­siai nu­si­skun­di­mų su­lau­kia­ma dėl ne­įvy­ku­sių ar at­šauk­tų ren­gi­nių, tu­riz­mo pa­slau­gų, au­to­mo­bi­lių re­mon­to, spor­to klu­bų su­tar­čių nu­trau­ki­mo.</p> <p>Re­kla­mos sri­ty­je da­ugiau­siai nu­si­skun­di­mų gau­na­ma dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos elek­tro­ni­niu pa­štu bei te­le­fo­nu.  </p> <p> Nė­ra daž­ni at­ve­jai, kai maisto papildų re­kla­mo­je mi­ni­ma itin daug tei­gi­nių apie įvai­rių žmo­gaus or­ga­niz­mo li­gų gy­dy­mą ar pro­fi­lak­ti­ką, nau­dą nėš­čių­jų svei­ka­tai, vai­kų bei kū­di­kių svei­ka­tos ge­ri­ni­mui, ne­tu­rint tei­gi­nių pa­grin­di­mų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1189&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WZTWDC0SyRy14wxucEb6HvUb5j5sx5TMh7aUpW-VJEo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 Jan 2020 13:39:08 +0000 vyrredaktorius 1189 at https://www.alytausnaujienos.lt Šaly­je gri­pas diag­no­zuo­ja­mas šim­tais at­ve­jų, Aly­tu­je – vie­ne­tais https://www.alytausnaujienos.lt/saly-je-gri-pas-diag-no-zuo-ja-mas-sim-tais-ve-ju-aly-tu-je-vie-ne-tais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13387" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13387) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Gripas%20IMG_3803.JPG?itok=-3c0pkLf" width="344" height="287" alt="Gripas" title="Ne­ma­žai įta­kos sa­vi­jau­tai tu­ri fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Ro­si­ta Ja­kai­tie­nė, dir­ban­ti dve­jo­se Aly­taus iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se – „Gi­ri­nu­ke“ ir „Dvie­juo­se gai­de­liuo­se“,  aki­vaiz­džiai ma­to, ko­kią nau­dą vai­kams tei­kia mankš­tos ir ba­sei­nas.</p> <p>„Mankš­ti­na­mės kiek­vie­ną die­ną, vai­kams tai la­bai pa­tin­ka. „Gi­ri­nu­ke“ vei­kia dar ir ba­sei­nas, ku­ria­me no­riai turš­ke­na­si net ir tie, ku­rie dar ne­mo­ka kal­bė­ti. Ju­dė­ji­mas van­de­ny­je, spor­to sa­lė­je ir pa­si­vaikš­čio­ji­mai lau­ke ro­do nau­dą svei­ka­tai – ak­ty­vų įstai­gos lan­ko­mu­mą. Štai šian­dien „Gi­ri­nu­ke“ mankš­ti­no­si 148 vai­kai“, – re­zu­muo­ja R.Ja­kai­tie­nė.</p> <p>Ge­ru lan­ko­mu­mu šian­dien ga­li pa­si­gir­ti ir ki­tos ug­dy­mo įstai­gos. Pa­gal sta­tis­ti­ką, re­gist­ruo­ja­ma dau­giau ser­gan­čių su­au­gu­sių­jų.</p> <h2>Spar­čiau­siai gri­pas plin­ta miš­kin­giau­sio­je sa­vi­val­dy­bė­je</h2> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­res­nio­ji svei­ka­tos sta­tis­ti­kė As­ta An­dri­jaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad kol kas gri­pas dar ne­pra­si­dė­jęs, iš vi­so pra­ei­tą sa­vai­tę jų įstai­gos me­di­kai diag­no­za­vo vie­ną  gri­po at­ve­jį – gri­pas įtar­tas su­au­gu­siam pa­cien­tui. Ne­ki­lo ir ki­tų vi­ru­si­nių su­sir­gi­mų krei­vė, į me­di­kus dėl vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų ne­ga­la­vi­mų krei­pė­si net šiek tiek ma­žiau žmo­nių nei anks­tes­nę sa­vai­tę.</p> <p>Aly­taus po­li­kli­ni­kos vy­riau­sio­sios slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Si­mo­nos Ne­dzins­kie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja taip pat džiu­gi­na: per sa­vai­tę gri­pas nu­sta­ty­tas tik trims pa­cien­tams.</p> <p>„La­bai ne­di­de­liu skir­tu­mu, ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sia sa­vai­te,  pa­di­dė­jo ir ki­tų vi­ru­si­nių li­gų – pra­ei­tą sa­vai­tę – 313, anks­tes­nę – 291 at­ve­jis. Ma­no­me, kad ser­ga­mu­mą stab­do skie­pai, nes jų pa­klau­sa bu­vo ypač di­de­lė“, – da­ro iš­va­dą S.Ne­dzins­kie­nė.</p> <p>Aly­taus po­li­kli­ni­ka  tu­ri ga­li­my­bę tiks­liai pa­tvir­tin­ti li­gos diag­no­zę – pa­cien­tui pa­gei­dau­jant vie­to­je at­lie­ka­mas gri­po tes­tas.</p> <p>Ty­ri­mas nė­ra kom­pen­suo­ja­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to, to­dėl už šią pa­slau­gą tu­ri mo­kė­ti pats pa­cien­tas, ku­ris no­ri kon­kre­čiai iš­si­tir­ti, ar ne­ga­luo­ja dėl vi­ru­so, ar li­gą su­kė­lė bak­te­ri­ja. Ty­ri­mo kai­na apie 8 eu­rus.</p> <p>Kad ski­riant gy­dy­mą iš tie­sų la­bai svar­bu ži­no­ti vi­ru­si­nis ar bak­te­ri­nis su­sir­gi­mas pa­tvir­ti­no ir Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Dvi­lins­kie­nė.</p> <p>Jos pa­ste­bė­ji­mu, Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri ati­tin­ka bu­vu­sios ap­skri­ties ri­bas, iš vi­so pra­ei­tą sa­vai­tę re­gist­ruo­ta 40 nau­jų gri­po at­ve­jų. Dau­giau­sia ser­gan­čių­jų gri­pu – Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bė­je – 24 at­ve­jai. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se – vie­ne­tai.</p> <p>„Sun­ku prog­no­zuo­ti, kaip to­liau plis gri­pas, di­dės ser­ga­mu­mas kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis. Oras pa­lan­kus per­šal­ti, plis­ti vi­ru­sams. Pi­kas pa­pras­tai vy­rau­ja va­sa­rio mė­ne­sį“, – tei­gia J.Dvi­lins­kie­nė.</p> <h2>Tu­ri­me ras­ti lai­ko sa­vo svei­ka­tos stip­ri­ni­mui</h2> <p>Vos pa­ju­tę pir­muo­sius gri­po simp­to­mus dau­ge­lis pir­miau­siai sku­ba ne pas gy­dy­to­ją, bet į vais­ti­nę. Ta­čiau tu­rė­tu­mė­me ieš­ko­ti me­di­kų pa­gal­bos, o ap­skri­tai svar­biau­sia –  pa­kan­ka­mai ras­ti kas­die­nio lai­ko sa­vo svei­ka­tai.</p> <p>„Ar su­sirg­si­me pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių pa­stan­gų, to­dėl ypač svar­bu skir­ti dė­me­sio ap­sau­gai nuo vi­ru­sų ir imu­ni­nei sis­te­mai stip­rin­ti“, – to­kį tei­gi­nį de­kla­ruo­ja me­di­kai.</p> <p>Iš dau­ge­lio pui­kiai ži­no­mų prie­mo­nių pa­grin­di­nė – tin­ka­ma hi­gie­na. La­bai svar­bu daž­nai plau­ti ran­kas. Nors dau­ge­liui įpras­ta vei­dą nu­si­plau­ti tik ry­tais ir prieš mie­gą,  pa­ta­ria­ma tai pa­da­ry­ti iš­kart grį­žus na­mo, ypač rū­pes­tin­gai iš­si­plau­ti no­sį ir ne­pa­mirš­ti per­si­reng­ti dra­bu­žių, ku­riuos dė­vė­jo­te lau­ke ir dar­be.</p> <p>Pa­gau­sė­jus gri­po at­ve­jų pa­ta­ria­ma daž­niau vė­din­ti pa­tal­pas dar­be ir na­mie, dez­in­fe­kuo­ti du­rų ran­ke­nas, veng­ti ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mų, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja­mi už­da­ro­se pa­tal­po­se.</p> <p>Ne­ma­žai įta­kos sa­vi­jau­tai tu­ri fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Tai­gi spar­čiau žings­niuo­da­mi gau­dy­ki­me kiek­vie­ną sau­lės spin­du­lį, o prieš įei­da­mi į lif­tą pa­gal­vo­ki­me, kad kaž­kur tu­ri bū­ti ir laip­tai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Gripas%20IMG_3803_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1179-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Gripas%20IMG_3803_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3703" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579797664"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Išdezinfekuoti</span> - Ket, 2020-23-01 - 18:41</p> </li> <a href="/comment/3703#comment-3703" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3703#comment-3703" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškius išdezinfekavo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškius išdezinfekavo Cicėno padangos, tai ir neserga :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3703" token="XyvSctaR1RsYNLsrr-ICywGwAKfInlnWtXtxCiYVQDE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3699" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784326"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/3699#comment-3699" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3699#comment-3699" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3699" token="3PuWwdaC-LR4Qv2eUYQmMrrykU5TG7mYJFC6MA2knJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1179&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="unFUo2oa9cBJHSoy9IMlGpQNLZ9FSsecV45aPGgHbzw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jan 2020 08:03:55 +0000 vyrredaktorius 1179 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­ta­lų bu­vi­mas or­ga­niz­me ne­bū­ti­nai reiš­kia pa­vo­jų svei­ka­tai https://www.alytausnaujienos.lt/me-ta-lu-bu-vi-mas-or-ga-niz-me-ne-bu-ti-nai-reis-kia-pa-vo-ju-svei-ka-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Li­na Gri­ny­tė-Jau­niš­kie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13381" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13381) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Art%C5%ABras%20Ma%C5%BEeika_autorius%20%282%29_1.jpg?itok=tfUXdMdB" width="344" height="287" alt=" Spe­cia­lis­tai pa­vo­jaus Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tai ne­įžvel­gia. Ta­čiau bū­ti­na įver­tin­ti, su ko­kio­mis dar che­mi­nė­mis me­džia­go­mis ug­nia­ge­siai su­si­du­ria ge­sin­da­mi gais­rus, ko­kia yra ge­si­ni­mo pu­tų che­mi­nė su­dė­tis, ar yra jo­se sun­kių­jų me­ta­lų, ap­tik­tų ug­nia­ge­sių or­ga­niz­muo­se. Artūro Mažeikos nuotr." title=" Spe­cia­lis­tai pa­vo­jaus Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tai ne­įžvel­gia. Ta­čiau bū­ti­na įver­tin­ti, su ko­kio­mis dar che­mi­nė­mis me­džia­go­mis ug­nia­ge­siai su­si­du­ria ge­sin­da­mi gais­rus, ko­kia yra ge­si­ni­mo pu­tų che­mi­nė su­dė­tis, ar yra jo­se sun­kių­jų me­ta­lų, ap­tik­tų ug­nia­ge­sių or­ga­niz­muo­se. Artūro Mažeikos nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Sun­kių­jų me­ta­lų ras­tu­me kiek­vie­na­me iš mū­sų</h3> <p>Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (NVSC) in­for­muo­ja, kad įvai­rios che­mi­nės me­džia­gos ap­lin­ko­je eg­zis­tuo­ja vi­są lai­ką.</p> <p>Šiuo me­tu yra ži­no­ma apie 5 tūkst. che­mi­nių me­džia­gų, ku­rios į ap­lin­ką pa­ten­ka na­tū­ra­liai ar dėl žmo­gaus veik­los. Da­lis to­kių me­džia­gų yra me­ta­lai ir me­ta­loi­dai, ku­rie yra mū­sų na­tū­ra­lios ap­lin­kos da­lis, ran­da­mi že­mės plu­to­je, dir­vo­že­my­je ir uo­lie­no­se, ore ir van­de­ny­je. Pa­žy­mė­ti­na, kad aliu­mi­nis yra la­biau­siai že­mė­je pa­pli­tęs me­ta­las, ku­ris su­da­ro net 7,9 proc. že­mės plu­tos ma­sės.</p> <p>Na­tū­ra­lu, kad tam tik­ra me­ta­lų da­lis yra au­ga­luo­se, gy­vū­nuo­se, taip pat ir žmo­gaus or­ga­niz­me. Žmo­nės pri­si­tai­kę gy­ven­ti che­mi­nių me­džia­gų ap­sup­ty­je, to­dėl jų or­ga­niz­me vi­sa­da ga­li bū­ti ran­da­ma tok­si­nių che­mi­nių me­džia­gų gru­pei pri­ski­ria­mų jun­gi­nių.</p> <p>Pa­grin­di­niai me­ta­lų šal­ti­niai yra na­tū­ra­lūs, gam­ti­niai (uo­lie­nų ir dir­vo­že­mio ero­zi­ja, at­mo­sfe­rinės nuo­sė­dos, vul­ka­nų iš­si­ver­ži­mai ir t. t.) ar­ba su­si­ję su žmo­gaus veik­la (at­lie­kos, nuo­te­kos, trans­por­to ir pra­mo­nės iš­me­ta­mo­sios du­jos bei dū­mai, gais­rai, rū­ky­mas ir t. t.) įvai­rio­se pra­mo­nės ša­ko­se ir bui­ty­je.</p> <p>Pa­grin­di­nis gyv­si­dab­rio bei ar­se­no šal­ti­nis žmo­nių or­ga­niz­me yra žu­vis ir jū­ros gė­ry­bės, aliu­mi­nio – tam tik­ri vais­tai, kad­mio – dar­žo­vės, grū­di­nės kul­tū­ros, ta­ba­kas. Me­ta­lų ir me­ta­loi­dų ran­da­ma ir ne mais­to pro­duk­tuo­se, pa­vyz­džiui, aliu­mi­nio yra pra­kai­ta­vi­mą ma­ži­nan­čiuo­se pro­duk­tuo­se, chro­mo – įvai­riuo­se da­žuo­se, me­die­nos ap­sau­gos prie­mo­nė­se, gyv­si­dab­rio – elek­tros prie­tai­suo­se, dan­tų amal­ga­mo­se, liu­mi­nes­cen­ci­nė­se lem­po­se.</p> <p>Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Neu­ro­moks­lų ins­ti­tu­to Tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­jos dr. Ri­ma Na­gi­nie­nė ir dr. Lo­re­ta Stru­my­lai­tė pa­brė­žia, kad ter­mi­nas „sun­ku­sis me­ta­las“ ne­bū­ti­nai at­spin­di to ele­men­to kenks­min­gu­mą ar tok­siš­ku­mą.</p> <p>Da­lis va­di­na­mų­jų sun­kių­jų me­ta­lų, to­kių kaip ge­le­žis, cin­kas, va­ris, chro­mas, ko­bal­tas, mo­lib­de­nas, yra gy­vy­biš­kai bū­ti­ni nor­ma­liam or­ga­niz­mo funk­cio­na­vi­mui.</p> <p>Kai ku­rie me­ta­lai: ge­le­žis, man­ga­nas, chro­mas, cin­kas, va­ris, ar me­ta­loi­das se­le­nas yra kar­tu ir bū­ti­ni or­ga­niz­mo gy­vy­bi­nei veik­lai pa­lai­ky­ti, ir tok­siš­ki, t. y. or­ga­niz­me jų tu­ri bū­ti tam tik­ra kon­cen­tra­ci­ja, nes per ma­žos ar per di­de­lės kon­cen­tra­ci­jos ga­li su­kel­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mus.</p> <p>Aliu­mi­nis nė­ra sun­ku­sis me­ta­las, ta­čiau daž­nai va­di­na­mas sun­kiuo­ju dėl sa­vo nau­do­ji­mo me­ta­lur­gi­jos pra­mo­nė­je.</p> <p>Yra ži­no­ma, kad de­gant pa­dan­goms iš­si­ski­ria cin­kas, kad­mis, chro­mas, ar­se­nas, švi­nas, ko­bal­tas, ni­ke­lis. Sun­kie­ji me­ta­lai bu­vo tir­ti gais­ro pa­veik­tų te­ri­to­ri­jų ore, dir­vo­že­my­je, dar­žo­vė­se, van­de­ny­je, pie­ne ir pa­di­dė­ju­sių kon­cen­tra­ci­jų ne­bu­vo nu­sta­ty­ta.</p> <p>To­dėl spe­cia­lis­tai pa­vo­jaus Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tai ne­įžvel­gia. Ta­čiau bū­ti­na įver­tin­ti, su ko­kio­mis dar che­mi­nė­mis me­džia­go­mis ug­nia­ge­siai su­si­du­ria ge­sin­da­mi gais­rus, ko­kia yra ge­si­ni­mo pu­tų che­mi­nė su­dė­tis, ar yra jo­se sun­kių­jų me­ta­lų, ap­tik­tų ug­nia­ge­sių or­ga­niz­muo­se.</p> <h3>Bū­ti­ni pa­pil­do­mi ty­ri­mai</h3> <p>Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to kli­ni­ki­nės tok­si­ko­lo­gi­jos gy­dy­to­jas Jo­nas Šur­kus at­krei­pia dė­me­sį, kad sun­kių­jų me­ta­lų ir tok­si­nių me­džia­gų kon­cen­tra­ci­jos nor­mos žmo­gaus or­ga­niz­me nė­ra nu­sta­ty­tos. In­for­ma­ci­jos šal­ti­niuo­se pa­pras­tai yra re­mia­ma­si vi­du­ti­nė­mis svei­kų žmo­nių or­ga­niz­muo­se ran­da­mo­mis jų kon­cen­tra­ci­jo­mis, ku­rios ga­li bū­ti skir­tin­gos ne tik skir­tin­go­se ša­ly­se, bet net ir skir­tin­go­se vie­to­vė­se ar pro­fe­si­nė­se žmo­nių gru­pė­se.</p> <p>„Di­des­nės už vi­du­ti­nes sun­kių­jų me­ta­lų kon­cen­tra­ci­jos ro­do bu­vu­sius žmo­gaus kon­tak­tus su šio­mis me­džia­go­mis, ta­čiau ap­si­nuo­di­ji­mas nu­sta­to­mas ne pa­gal vie­no ar ki­to me­ta­lo kon­cen­tra­ci­ją žmo­gaus or­ga­niz­me, bet pa­gal kli­ni­ki­nius simp­to­mus. Rei­kia pa­žy­mė­ti ir tai, kad tok­si­nės sun­kių­jų me­ta­lų kon­cen­tra­ci­jos daž­niau­siai yra daug kar­tų di­des­nės už vi­du­ti­nes ran­da­mas gy­ven­to­jų krau­jy­je“, – tei­gia J.Šur­kus.</p> <p>Pa­sak gy­dy­to­jo, no­rint įver­tin­ti sun­kių­jų me­ta­lų po­vei­kį svei­ka­tai, ne­abe­jo­ti­nai yra rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi ir pa­kar­to­ti­niai tok­si­ko­lo­gi­niai ty­ri­mai, taip pat ga­li bū­ti rei­ka­lin­gas ir de­ta­les­nis žmo­nių iš­ty­ri­mas. Gy­dy­to­jo nuo­mo­ne, ug­nia­ge­sių svei­ka­tos būk­lės ver­ti­ni­me tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir dar­bo me­di­ci­nos gy­dy­to­jai.</p> <p>Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) pri­ta­ria, kad bū­ti­na at­lik­ti iš­sa­mes­nius ty­ri­mus, no­rint at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­kius pa­da­ri­nius ug­nia­ge­sių svei­ka­tai iš tik­rų­jų su­kė­lė ge­sin­tas gais­ras. Ne ma­žiau svar­bu įver­tin­ti ir ki­tų gy­ven­to­jų svei­ka­tą, to­dėl bus vyk­do­mas bio­mo­ni­to­rin­gas, ku­rio me­tu bus ti­ria­mi Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, ir pa­ly­gi­ni­mui – ki­tų mies­tų gy­ven­to­jai ir ug­nia­ge­siai, ku­rie ne­ge­si­no gais­ro Aly­tu­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3514" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578822670"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tadas</span> - Sek, 2020-12-01 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/3514#comment-3514" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3514#comment-3514" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai kitaicai susprogdino…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai kitaicai susprogdino atominę, po valandos jau krateriu marširavo kareiviai ir jiems nebuvo nieko, kaip niekas jų daugiau ir nebematė! Teisingu keliu einat ,draugiai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3514" token="L5FSyl_V3Y0ejjPETe6c5ylE1nlhazc86q5Ftih_tJc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578726018"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gal</span> - Šeš, 2020-11-01 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/3496#comment-3496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3496#comment-3496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal būt putom gesinę, būt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal būt putom gesinę, būt greičiau užgesinę? Mažiau terštumų ir ne taip pavojinga. Bet, gal būt ne viskas sudegę?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3496" token="kabH7nrVV134c5mKrUAtrfjhX08gloNWkSCLEOGDiLM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3488" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578662922"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>prasidėjo</span> - Pen, 2020-10-01 - 15:28</p> </li> <a href="/comment/3488#comment-3488" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3488#comment-3488" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matyt reiškia, vitaminus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matyt reiškia, vitaminus. Vieni jausdami vitaminų stygių perka už nemažus pinigus. Alytiškiams nemokamai padavė. Tik tie patys vitaminai dirvožemį ir vandenį..., na o žmogui..? Nors valstybėje svarbiausia žmogus. Bet Lietuvoj tik Konstitucijoj. Realiam gyvenime kitaip.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3488" token="ExkmEIDdKznFjLSmFSoXpChaQ8H-0NDWjvVOPEBYRoI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1153&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6zjMQgODtCr3T69W9uoSPwipb4yHq2DGQ1X99DJ_its"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Jan 2020 13:06:37 +0000 vyrredaktorius 1153 at https://www.alytausnaujienos.lt Kam reikalingos gerosios bakterijos? Jų svarba didesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio https://www.alytausnaujienos.lt/kam-reikalingos-gerosios-bakterijos-ju-svarba-didesne-nei-gali-pasirodyti-pirmo-zvilgsnio <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Maistas.jpg?itok=yqCufpxv" width="344" height="287" alt="Gerosios bakterijos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Na, o gerųjų bakterijų nauda žmogaus organizmui yra iš tiesų labai didelė bei įvairiapusė. Visų pirma, reikia akcentuoti, kad gerosios bakterijos (probiotikai) padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą. Taip pat netrūksta tyrimų, kad probiotikai pagerina vitaminų bei kitų mūsų organizmui reikalingų medžiagų įsavinimą.</p> <p>Ne paslaptis, kad įvairios alergijos bei lėtinės ligos yra vienas nemaloniausių dalykų, su kokiu galime susidurti. Alergijos bei lėtinės ligos gali smarkiai pabloginti mūsų gyvenimo kokybę, o jų gydymas gali pareikalauti išlaidų, laiko bei pastangų. Tad, natūraliai kyla klausimas, kaip nuo to apsisaugoti ar bent iš dalies sumažinti riziką. Sveikatos specialistų atlikti tyrimai rodo, kad pakankamas gerųjų bakterijų kiekis yra vienas veiksnių, galinčių sumažinti alergijų bei lėtinių ligų tikimybę.</p> <p>Stiprus imunitetas – taip pat labai svarbus akcentas, kai kalbame apie aukštą gyvenimą kokybę. Kuo stipresnis jis bus, tuo mažiau sirgsime, o susirgę – lengviau pasveiksime. Ir nors egzistuoja daugybė būdų, kaip stiprinti imunitetą (maudynės po kontrastiniu dušu, sportas, vitaminų kokteiliai), gerosios bakterijos bei tinkamas jų pusiausvyros palaikymas jau seniai buvo įvardintas kaip vienas efektyviausių būdų.</p> <p>Taigi, kaip matyti, gerosios bakterijos yra iš tiesų labai reikalingos mūsų organizmui ir gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tačiau nereikia pamiršti, kad nors natūralus blogųjų bei gerųjų bakterijų santykis mūsų organizme yra 20:80 (tai reiškia, jog gerųjų bakterijų turime maždaug 4 kartus daugiau nei bakterijų), dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, po antibiotikų vartojimo, šis santykis gali ženkliai pasikeisti (gerųjų bakterijų ir, žinoma, jūsų nenaudai). Būtent todėl svarbu vartoto preparatus, padedančius palaikyti teigiamą gerųjų bakterijų pusiausvyrą organizme. Naudingu pasirinkimu gali tapti 12 rūšių pieno rūgšties bakterijų kompleksas. Spauskite<a href="https://www.ohhira.lt/produktai/drohhira-12-rusiu-pieno-rugsties-bakteriju-kompleksas"> Ohhira.lt</a> ir sužinokite, kokiomis dar naudingomis medžiagomis jūsų organizmą galite praturinti šis kompleksas.</p> <p>Ne paslaptis, kad dailiosios lyties atstovės skiria ypatingą dėmesį savo savijautai bei grožiui. Siekiant šio tikslo, ypač vertingu pasirinkimu gali tapti gerosios bakterijos moterims, kurios ne tik padeda atkurti žarnyno mikroflorą po antibiotikų vartojimo, bet yra naudingos nuo pilvo pūtimo, natūralios, todėl lengvai įsisavinamos; tinka naudoti nėštumo metu. Daugiau apie jų naudą skaitykite<a href="https://www.ohhira.lt/gerosios-bakterijos/gerosios-bakterijos-moterims/"> https://www.ohhira.lt/gerosios-bakterijos/gerosios-bakterijos-moterims/</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Maistas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1112-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Maistas_0.jpg" width="1600" height="1067" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1112&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OjT0u-wIdFmv_-QMRpWEGHD2NY6esnPc5RmG9hzeagw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Dec 2019 09:57:54 +0000 vyrredaktorius 1112 at https://www.alytausnaujienos.lt Hialurono rūgštis – patikimiausias būdas išsaugoti jauną odą https://www.alytausnaujienos.lt/hialurono-rugstis-patikimiausias-budas-issaugoti-jauna-oda <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/137-13367" rel="bookmark"> Nr. <span> 137 (13367) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/hialuronas.png?itok=Q2gNrlQS" width="344" height="287" alt="hialurono rūgštis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tai, kad <a href="https://www.gerakarma.com/hialurono-rugstis/">hialurono rūgštis</a> natūraliai randama odos dermoje, daro ją dar patrauklesne kaip odos priežiūros sudedamąją dalį. Žmonės vis dažniau ieško produktų, kurių sudėtyje yra natūralių ingredientų, kurie nėra toksiški ir nekenkia ar nedirgina odos. Natrio hialuronatas atitinka šiuos reikalavimus.</p> <p>Aplinkosaugos darbo grupės „Skin Deep“ duomenų bazė ją klasifikuoja kaip mažo toksiškumo sudedamąją dalį ir suteikia jai aukštą saugos įvertinimą. Taip pat nėra duomenų, kad natrio hialuronatas dirgintų odą. Sveikos gyvensenos guru ir UAB GERA KARMA™ vadovas Andrejus Petruša vardija šias natrio hialuronato naudingąsias savybes:</p> <ul><li> <p>Skirtingai nuo kai kurių kitų drėkinamųjų produktų, drėkikliai ir valikliai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato, nepalieka ant odos riebumo pojūčio.</p> </li> <li> <p>Dėl šios priežasties natrio hialuronatas yra tinkantis drėkiklis daugumai odos tipų. Drėkinamosiose priemonėse jis gali būti derinamas su kitais drėkinančiais ingredientais, kurie sudaro apsauginį odos paviršiaus sluoksnį, dar labiau padidindami odos gebėjimą sulaikyti vandenį.</p> </li> <li> <p>Kadangi hialurono rūgštis natūraliai randama odos dermoje, produktai, kuriuose yra natrio hialuronato, padeda pakeisti hialurono rūgštį, prarastą dėl natūralaus odos senėjimo proceso ir saulės poveikio.</p> </li> <li> <p>Natrio hialuronato molekulė gali išlaikyti 1 000 kartų daugiau vandens. Štai kodėl tai yra tokia efektyvi drėkinamoji priemonė: naudojamas ant odos padeda odai išlaikyti drėgmę.</p> </li> <li> <p>Ši rūgštis yra gaivinanti odą priemonė. Reguliariai naudojant, jūs pastebėsite lygumo, minkštumo pojūtį.</p> </li> </ul><ul><li> <p>Jei kovojate su sausa oda, natrio hialuronatas yra geriausias būdas papildyti odą vandeniu. Naudokite jį, kad pašalintumėte odos pleiskanojimą ir sudirginimą.</p> </li> <li> <p>Natrio hialuronatas yra raukšlių mažinimo priemonė. Tai pasiekiama hidratuojant (drėkinant) odą - daugiau drėgmės reiškia stangresnę, lygesnę odą, todėl raukšlės tampa mažiau matomos.</p> </li> <li> <p>Šis ingredientas skatina geresnę kraujotaką ir maistinių medžiagų įsisavinimą. Norėdami padidinti kitų produkto ingredientų naudą, naudokite jį kartu su maitinančių medžiagų turinčiu drėkinamuoju kremu ar serumu.</p> </li> <li> <p>Natrio hialuronatas padeda gydyti žaizdas, todėl, jei jums aknė, šis ingredientas padės išvengti randų susidarymo.</p> </li> </ul><p> </p> <p>Taip pat naudinga naudoti veido kaukę su hialuronu 1-2 kartus per savaitę, kad odos aprūpinimas būtų dar geresnis.</p> <p>Apskritai, natrio hialuronatas yra saugus ir efektyvus drėkiklis, turintis galimybę surišti ir sulaikyti didelį vandens kiekį. Jis turi pranašumą prieš hialurono rūgštį, kurios molekulė yra didelė ir todėl ji turi būti suleidžiama į dermą. Be to, ne visiems patinka jausti adatą savo veide. Natrio hialuronato turi drėkinančių savybių, kai jis vietiškai tepamas ant odos. Jokių injekcijų nereikia.</p> <h3>Natrio hialuronatas: mokslas</h3> <p>Natrio hialuronatas yra hialurono rūgšties natrio druska. Hialurono rūgštis natūraliai randama sąnarius drėkinančiame skystyje, akies stiklakūnyje ir odoje. Jo gausu jaunos odos dermoje, tačiau šio svarbaus junginio kiekis su amžiumi mažėja. Dėl to oda atrodo senesnė.</p> <p>Hialurono rūgštis suteikia odai apimties, jeigu jai pakanka vandens, o senstant jo lygis mažėja, oda praranda jaunatvišką putlumą. Kaip metodą, nukreiptą prieš senėjimą, dermatologai įšvirkščia jos į odos dermą, kad atstatytų veido putlumą tose veido srityse, kur jo trūksta. Ji taip pat naudojama ir kitose medicinos srityse. Gydytojai kartais naudoja natrio hialuronato injekcijas kelio sąnario skausmui, sukeltam artrito, gydymui. Tokiu atveju jis padeda sutepti sąnarį ir sumažinti skausmą bei uždegimą. Jis taip pat gali būti įvairiai naudojamas oftalmologijos srityje.</p> <p>Natrio hialuronatas traukia ir sulaiko vandenį, o tai jį daro veiksmingiausiu, pranašesniu prieš kitus drėkiklius. Tai padeda drėkinti odą ir išlaikyti ją drėgną. Kadangi jis traukia ir jungiasi su vandeniu, jis sukelia nedidelį patinimą. Šis patinimas padeda sumažinti smulkių raukšlelių ir raukšlių atsiradimą ir suteikia odai jaunatviškumo. Be to, subtilus patinimas padidina apimtį, todėl oda atrodo jaunesnė.</p> <h3><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>Hialurono rūgšties papildai</h3> <p> </p> <p>Šiuolaikiniam žmogui vis sunkiau atrasti laiko įvairioms procedūroms, o mokslui sparčiai žengiant į priekį, norisi naudoti paprastus ir patikimus papildus savo organizmo priežiūrai. Būtent todėl GERA KARMA™ <a href="https://www.gerakarma.com/produktas/beauty-full/">sukūrė BEAUTY FULL kompleksą</a>, kuris yra prisotintas hialurono rūgštimi, jūriniu kolagenu ir daugiau. Naujausi mokslinai tyrimai patvirtino, kad geriamas hialuronas taip pat gerai pasisavinamas ir kai kuriais atvejais net geriau pasisavinamas į gilesnius odos sluoksnius (ten kur jis labiausiai reikalingas).</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/hialuronas2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1061-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;hialuronas&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/hialuronas2.jpg" width="511" height="635" alt="hialuronas" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1061&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pRRQAJSaMUsd3GVWG6GkSTT6qPN_Fjb9FgGMZZU0W-Q"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Nov 2019 10:30:32 +0000 vyrredaktorius 1061 at https://www.alytausnaujienos.lt Ser­gan­tys ŽIV gy­ve­na il­gą ir vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, bet yra bū­ti­na są­ly­ga – rei­kia gy­dy­tis https://www.alytausnaujienos.lt/ser-gan-tys-ziv-gy-ve-na-il-ga-ir-vi-sa-ver-ti-gy-ve-ni-ma-bet-yra-bu-ti-na-sa-ly-ga-rei-kia-gy-dy <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/134-13364" rel="bookmark"> Nr. <span> 134 (13364) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/iStock-999105252.jpg?itok=L1Qq98Vt" width="344" height="287" alt="ZIV" title="Susirgus ŽIV, gydymas jau skiriamas visiems iškart ir yra nemokamas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>ŽIV ne­re­tai pri­ly­gi­na­ma AIDS, to­dėl vi­suo­me­nė­je vis dar sklan­do nuo­mo­nė, kad li­ga yra mir­ti­na. Al­do­na sa­ko, kad kai ku­rie „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­to lan­ky­to­jai vis dar at­ei­na su bai­me ir iš­gir­dę tei­gia­mą ŽIV diag­no­zę klau­sia: „Ar aš mir­siu?“. Į šį klau­si­mą spe­cia­lis­tė tu­ri vie­na­reikš­mį at­sa­ky­mą – tik­rai ne, tai ne­bė­ra mir­ti­na li­ga.</p> <p>ŽIV yra vi­ru­si­nė li­ga, nai­ki­nan­ti žmo­gaus imu­ni­nę sis­te­mą, ku­ri svei­ką as­me­nį sau­go nuo ki­tų vi­ru­sų. AIDS – pas­ku­ti­nė ŽIV li­gos sta­di­ja, pa­si­reiš­kian­ti įvai­rio­mis in­fek­ci­jo­mis, na­vi­kais ir ki­to­mis li­go­mis. Ta­čiau tai nė­ra tas pats ir ŽIV in­fek­ci­ja jau yra vi­siš­kai kon­tro­liuo­ja­ma da­bar ski­ria­mais vais­tais.</p> <p>„Da­bar ŽIV gy­dy­mas yra ski­ria­mas iš­kart po diag­no­zės. An­ti­ret­ro­vi­ru­si­niai vais­tai nu­slo­pi­na ŽIV vi­ru­są, to­dėl, ypač pra­dė­jus juos var­to­ti anks­ti, vi­sos žmo­gaus imu­ni­te­to gy­ny­bi­nės jė­gos lie­ka to­kios pat kaip ir svei­ko žmo­gaus, tu­rin­čio at­spa­ru­mą ki­toms in­fek­ci­joms. Įro­dy­ta, kad pri­tai­kius an­ti­ret­ro­vi­ru­si­nius vais­tus ir gy­dy­mą pra­dė­jus iš­kart, nau­da yra daug di­des­nė, ne­pa­gei­dau­ja­mų po­vei­kių ir ki­tų ri­zi­kų taip pat su­ma­žė­ja. To­dėl pa­ti ŽIV in­fek­ci­ja tik­rai nė­ra nuosp­ren­dis ir ja sergančių, tačiau besigydančių pacientų išgyve­namu­mas yra toks pat, kaip ir kitų sveikų žmonių“,– pa­tvir­ti­na VU San­ta­ros kli­ni­kų in­fek­ci­nių li­gų cen­tro gy­dy­to­ja pro­fe­so­rė Rai­mon­da Ma­tu­lio­ny­tė.</p> <h2> Tik in­for­ma­ci­jos sto­ka ir mi­tai truk­do pa­siek­ti gy­dy­mą</h2> <p>Aly­taus „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­to dar­buo­to­ja Al­do­na sa­ko, kad su­si­du­ria ir su ki­to­mis bai­mė­mis bei mi­tais, ku­rie truk­do ŽIV pa­cien­tams gy­ven­ti ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą.</p> <p>„Jau­čia­me in­for­ma­ci­jos trū­ku­mą, iš to ir ky­la įvai­rūs mi­tai. Pa­vyz­džiui, kai ku­rie pa­cien­tai ven­gia pra­dė­ti gy­dy­tis, kol dar tu­ri svei­ka­tos ir jaučiasi gerai – jiems at­ro­do, kad bū­tent vais­tai pa­blo­gins si­tu­a­ci­ją. Jie ne­ti­ki vais­tų efek­ty­vu­mu, nes gir­dė­jo ne­igia­mų at­si­lie­pi­mų iš ki­tų ser­gan­čių pa­žįs­ta­mų. Ta­čiau rem­tis ki­tų pa­tir­ti­mi ne­rei­kė­tų – juk ne­ži­no­me ap­lin­ky­bių, ku­rio­mis ki­ti žmo­nės gy­dė­si“, – kal­ba spe­cia­lis­tė.</p> <p>Al­do­na pri­me­na, kad kiek­vie­nam žmo­gui vais­tai yra pa­ren­ka­mi in­di­vi­du­a­liai ir gy­dy­mas ko­re­guo­ja­mas pa­gal tai, kaip or­ga­niz­mas juos pri­ima. Ta­čiau kaip ir su bet ko­kia ki­ta li­ga, ne­si­gy­dant ateis mo­men­tas, kai ji pa­ū­mės, o kom­pli­ka­ci­jas jau ga­li bū­ti sun­ku su­val­dy­ti. To­dėl, kad bū­tų leng­viau ŽIV su­kon­tro­liuo­ti, gy­dy­mą rei­kė­tų pra­dė­ti kaip įma­no­ma anks­čiau.</p> <p>„Yra su­kur­tos vi­sos są­ly­gos su­val­dy­ti šią li­gą, tad kam lauk­ti? Nors taip pat yra at­ve­jų, kai žmo­nės no­ri gy­dy­tis, ta­čiau dėl sa­vo fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos bi­jo kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gas. Ma­to­me, kaip žmo­nės drą­siau krei­pia­si dėl gy­dy­mo su­ži­no­ję, jog jis yra vi­siš­kai kom­pen­suo­jamas vals­ty­bės. La­bai no­riu tai pa­brėž­ti, nes dau­ge­lis dar ne­ži­no – su­sir­gus ŽIV, gy­dy­mas jau ski­ria­mas vi­siems iš­kart ir yra ne­mo­ka­mas“, – sa­ko Al­do­na.</p> <h2>Gy­dant ŽIV in­fek­ci­ją, pa­cien­tai kon­tro­liuo­ja sa­vo gy­ve­ni­mą</h2> <p>„Pasitikėjimo“ kabineto dar­buotoja sako pastebinti, kad bendras požiūris į ŽIV pamažu keičiasi. Seniau pasitikrinti dėl ŽIV žmonės ateidavo jau sutemus, slėpdamiesi po gobtuvais, tamsiais drabužiais. Jie ateidavo kitų veiklų metu, kad išliktų nepastebimi.</p> <p>„Ne­bė­ra to­kios bai­mės, su ko­kia su­si­dur­da­vo­me anks­čiau. Pa­cien­tai nebe­si­slaps­to ir nebe­si­sten­gia iš­tirp­ti mi­nio­je, nes dau­gu­ma vis­gi jau tu­ri pa­kan­ka­mai ži­nių apie li­gą ir at­ei­na su­ži­no­ti apie tolimesnę gydymo eigą. Da­bar žmo­nės no­ri kon­tro­liuo­ti sa­vo gy­ve­ni­mus ir pa­tys spręs­ti, kiek įta­kos ši li­ga“, – sa­ko Al­do­na.</p> <p>Pa­sak konsultantės, no­rint at­si­spir­ti ir pra­dė­ti nau­ją gy­ve­ni­mą, pir­ma­sis gy­dy­mo žings­nis daž­niau­siai bū­na ko­va su ža­lin­gais įpro­čiais.</p> <p>„Žino­ma, įveik­ti pri­klau­so­my­bę yra sun­ku, ta­čiau tai rei­kia iš­spręs­ti, no­rint su­val­dy­ti ŽIV. Švirkš­čia­mų­jų nar­ko­ti­kų var­to­to­jams siū­lo­me me­ta­do­no pro­gra­mą, ku­ri yra vyk­do­ma Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je. Pir­miau­sia mes pa­de­da­me iš­spręs­ti mū­sų ka­bi­ne­to lan­ky­to­jų bui­ti­nes ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Ir tik ta­da pa­de­da­me jam pa­siek­ti gy­dy­mo įstai­gą, ku­rio­je jam bus pa­skir­tas  gy­dy­mas nuo ŽIV.</p> <p>Ir taip po tru­pu­tį, kai įvei­kia­ma pri­klau­so­my­bė ir svei­ka­ta ge­rė­ja, at­ei­na lai­kas ir žmo­gus ran­da dar­bą, at­si­ran­da pa­ja­mos, grįž­ta pa­si­ti­kė­ji­mas iš ap­lin­ki­nių. Be­si­gy­dan­tis žmo­gus ne­be­ga­li už­krės­ti ki­tų, jo nė­ra ko bi­jo­ti, o įvei­kus ir pri­klau­so­my­bę, ži­nau ne vie­ną pa­vyz­dį, kai pa­cien­tai grįž­ta į sa­vo šei­mas, ku­rias bu­vo dėl to pra­ra­dę. Jie pa­tys ma­to po­ky­tį ir su­pran­ta, kad ne­be­no­ri grįž­ti į pra­ei­tį. Tai­gi ŽIV in­fek­ci­ja nė kiek ne­truk­do bū­ti vi­sa­ver­čiu vi­suo­me­nės na­riu, tu­rė­ti dar­bą, kur­ti šei­mą. Ta­čiau yra bū­ti­na są­ly­ga – ke­lias į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą yra tik gy­dan­tis“, – ti­ki­na Al­do­na.</p> <h2>Kai ku­riems la­bai svar­bu so­cia­li­nė pa­gal­ba</h2> <p>„Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­to Aly­tu­je dar­buo­to­ja taip pat pa­brė­žia so­cia­li­nės pa­gal­bos svar­bą. Ji sa­ko, kad yra daug ŽIV pa­cien­tų, ku­riems prieš gy­dy­mą ar jo me­tu rei­kia pa­dė­ti su­si­do­ro­ti su ki­to­mis pro­ble­mo­mis.</p> <p>„Sa­vo že­mo slenks­čio ka­bi­ne­te mes ne tik kon­sul­tuo­ja­me, kaip gy­ven­ti su ŽIV, bet ir pa­de­da­me įveik­ti sun­ku­mus kas­die­nia­me gy­ve­ni­me – nuo pa­gal­bos su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tus iki pa­ra­mos mais­tu. Jei žmo­gus duo­da lei­di­mą, ben­dra­dar­biau­ja­me su šei­mos na­riais. Su­sir­gus ŽIV daug kam pa­si­tai­ko sun­kių psi­cho­lo­gi­nių mo­men­tų, to­dėl rei­kia kuo dau­giau pa­lai­ky­mo iš ša­lies. Pa­cien­tams la­bai svar­bus ir ben­dra­vi­mas su ki­tais tas pa­čias pro­ble­mas tu­rin­čiais žmo­nė­mis. Mes tu­ri­me to­kią gru­pę, kur pa­cien­tai kar­tu va­žiuo­ja į gy­dy­mo įstai­gas, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi ir pro­ble­mų spren­di­mais, vie­ni ki­tus pa­lai­ko“, – pa­sa­ko­ja Al­do­na.</p> <p>Pa­sak spe­cia­lis­tės, toks pa­lai­ky­mas la­bai pa­de­da pa­žiū­rė­ti į gy­ve­ni­mą po­zi­ty­viau. Net vie­nas žmo­gus ar po­kal­bis ga­li iš es­mės pa­keis­ti vi­są si­tu­a­ci­ją, ku­ri gal­būt at­ro­do ne­be­pa­tai­so­ma. Al­do­na pa­sa­ko­ja, kad kar­tą at­ėjo žmo­gus, ku­riam nu­sta­tė ŽIV. Jis ke­ti­no gy­dy­tis, bet li­ga jau bu­vo pa­žen­gu­si, o kol bu­vo at­lie­ka­mi ty­ri­mai, jis pra­dė­jo tik­rai blo­gai jaus­tis. Po dar ke­lių ap­si­lan­ky­mų pas gy­dy­to­jus, jam įta­rė on­ko­lo­gi­nę li­gą ir tai bu­vo pas­ku­ti­nis la­šas, žmo­gus pra­ra­do vi­sas vil­tis ir pa­lū­žo.</p> <p>„Jis nu­spren­dė nie­ko ne­be­da­ry­ti ir ne­be­iti pas gy­dy­to­jus. Ta­čiau šiuo kri­ti­niu mo­men­tu so­cia­li­niai dar­buo­to­jai jį mo­ty­va­vo ir įti­ki­no dar bent kar­tą nu­va­žiuo­ti pas in­fek­to­lo­gą, ku­ris, pa­ma­tęs žmo­gaus bū­se­ną, sku­biai nu­siun­tė pas spe­cia­lis­tus dėl on­ko­lo­gi­nės li­gos. Pa­si­ro­dė, kad tai bu­vo ei­li­nė są­na­rio pro­ble­ma, ku­rią su­tvar­kė ir blo­ga sa­vi­jau­ta bai­gė­si. O juk rei­kė­jo tik mū­sų dar­buo­to­jų at­kak­lu­mo ir to pas­ku­ti­nio vi­zi­to pas gy­dy­to­ją, kad žmo­gui grįž­tų vil­tis ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mas. Da­bar jis var­to­ja vais­tus nuo ŽIV, pui­kiai jau­čia­si, yra su sa­vo šei­ma ir aš ma­tau, kad vis­kas jau bus ge­rai. Vi­siems bent jau iš pra­džių rei­kia pa­gal­bos, kad kaž­kas mo­ty­vuo­tų, pa­ra­gin­tų ir pa­lai­ky­tų – to­dėl ir sten­gia­mės, kiek tik ga­li­me“, – sa­ko Al­do­na.</p> <h2>Gel­bė­to­jai be slenks­čių</h2> <p>„Gel­bė­to­jai be slenks­čių“ – tai so­cia­li­nė ini­cia­ty­va ŽIV pa­cien­tams ir jų ar­ti­mie­siems. Ja sie­kia­ma in­for­muo­ti bei pa­dė­ti gau­ti so­cia­li­nes ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ir taip ma­žin­ti su ŽIV in­fek­ci­ja su­si­ju­sią stig­mą bei so­cia­li­nę at­skir­tį Lie­tu­vo­je.</p> <p>Dėl gy­dy­mo rei­kė­tų kreip­tis į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ad­re­su Li­go­ni­nės g. 12, Aly­tus. Gy­dy­to­jos in­fek­to­lo­gės dar­bo lai­kas – 13.00–16.40 val.</p> <p>Dėl ano­ni­mi­nės so­cia­li­nės pa­gal­bos ir tiks­li­nės in­for­ma­ci­jos apie ŽIV in­fek­ci­ją ga­li­ma kreip­tis į že­mo slenks­čio ka­bi­ne­tą „Pa­si­ti­kė­ji­mas“, ad­re­su Li­go­ni­nės g. 3, Aly­tus. At­vyk­ti ga­li­ma dar­bo die­no­mis (10–12 val. ir 13–15 val.), o dėl vi­zi­to su­si­tar­ti tel. (8 315) 51 548.</p> <h2>Že­mo slenks­čio ka­bi­ne­to dar­buo­to­jos ga­li:</h2> <p>* Su­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie li­gą ir gy­dy­mo ver­tę,</p> <p>* Kon­sul­tuo­ti svei­ka­tos, li­gų pre­ven­ci­jos ir žaiz­dų prie­žiū­ros klau­si­mais,</p> <p>* Grei­tai­siais te­stais ano­ni­miš­kai iš­tir­ti dėl ŽIV, he­pa­ti­to B ir C vi­ru­sų,</p> <p>* Pa­dė­ti už­si­re­gist­ruo­ti rei­ka­lin­go­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir su­si­tvar­ky­ti as­me­ni­nius do­ku­men­tus,</p> <p>* Tar­pi­nin­kau­ti su svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis ir spe­cia­lis­tais, pa­ly­dė­ti pas gy­dy­to­jus,</p> <p>* Su­teik­ti so­cia­li­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­ra­mą,</p> <p>* Pa­gal in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius pa­dė­ti ki­tais klau­si­mais.</p> <p>So­cia­li­nė ini­cia­ty­va vyk­do­ma ben­dra­dar­biau­jant su ŽIV sri­ty­je dir­ban­čio­mis ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, že­mo slenks­čio ka­bi­ne­tais ir svei­ka­tos prie­žiū­ros ben­dro­ve „Gla­xoS­mit­hKli­ne Lie­tu­va“.</p> <p>Dėl as­me­ni­nės me­di­ci­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos pra­šo­me kreip­tis į svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą.</p> <p>CL Nr. NP-LT-HVU-PRSR-190005, pa­ren­gi­mo da­ta: 2019 11 20 © 2019 GSK įmo­nių gru­pė ar­ba li­cen­ci­jos tu­rė­to­jas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1049&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6Uy_HBvbX_KFQxJSw1MrF2wRyxgLHSvi3IMgzkt99zI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Nov 2019 07:51:09 +0000 vyrredaktorius 1049 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje eksponuojama pavojingą ligą simbolizuojanti lėlė https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-eksponuojama-pavojinga-liga-simbolizuojanti-lele <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/127-13357" rel="bookmark"> Nr. <span> 127 (13357) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/Pavojing%C4%85%20lig%C4%85%20simbolizuojanti%20l%C4%97l%C4%97%20-%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centre.jpg?itok=TqqZ5bqW" width="344" height="287" alt="lele" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lietuvoje užregistruojama daugiausiai susirgimų</h3> <p>2017 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, Lietuvoje užsiregistruojama daugiausia susirgimų meningokokine B tipo infekcija tarp visų Europos Sąjungos šalių. Kasmet suserga apie 80 žmonių, o kas 10 iš jų miršta.  </p> <p>Didžiausia rizika susirgti infekcija yra vaikams iki 5 metų amžiaus. Ypač daug vaikų meningokokine B tipo infekcija užsikrečia pirmaisiais gyvenimo metais, nes jų imunitetas dar nesusiformavęs ir lengvai pažeidžiamas.</p> <p> Pasak Alytuje viešėjusio profesoriaus Rimanto Kėvalo, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovo, Lietuvoje yra gerai sudarytas skiepų kalendorius ir žaibinė infekcija yra valdoma skiepais. „Kai manęs kartą paklausė: „Kam reikalingi skiepai?“, perklausiau: „O kam reikalingas vanduo?“ Du dalykai gelbsti vaikus nuo mirčių pasaulyje. Tai švarus vanduo ir skiepai. Skiepus tėvai turėtų pasirinkti dėl vaikų“, – sako patyręs gydytojas.</p> <p> Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, pernai užregistruota 40 susirgimo meningokoku B atvejų, iš kurių penki susirgusieji mirė. Šiemet užfiksuotos trys iki 5 m. amžiaus vaikų mirtys. Pavojingiausia yra žaibinė ligos forma, kai karščiavimu prasidėjusi liga per 24 valandas gali pasibaigti mirtimi.</p> <p> </p> <h3>Pataria konsultuotis su šeimos gydytoju</h3> <p> Kaip rodo naujausi tyrimų bendrovės „Spinter“ apklausos duomenys, beveik du trečdaliai (62 proc.) tėvų, auginančių iki 10 m. vaikus, teigia žinantys nepakankamai, kad susidarytų objektyvią nuomonę apie ligą ir jos keliamą grėsmę.</p> <p> Medikų teigimu, gyvybes pavyktų išsaugoti, jeigu daugiau žmonių išvystų ir žinotų ligos padarinius. Deja, bet nemaža visuomenės dalis yra tik šiek tiek girdėjusi apie meningokoką B, nežino, kokios gali būti skaudžios komplikacijos, turinčios įtakos visam likusiam gyvenimui. Ligą išgyvenusiems asmenims gali būti amputuotos galūnės, ant kūno išlikti daugybiniai randai, galimas dalinis ar visiškas klausos praradimas, traukuliai. Minėti sunkūs liekamieji reiškiniai išsivysto vienam iš penkių pasveikusiųjų.</p> <p> Medikai perspėja, kad kiekviena nepasiskiepijusi šeima yra rizikos zonoje. Infekcija plinta oro lašeliniu būdu uždarose patalpose, žmonių susibūrimo vietose ar artimai bendraujant su sergančiu ar bakterijos nešiotoju.</p> <p> Lietuvoje vakcina nuo meningokokinės B tipo infekcijos į valstybės vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių įtraukta nuo 2018 m. liepos, ja nemokamai skiepijami kūdikiai nuo 3 mėn. amžiaus. Tačiau rizika susirgti išlieka ypač didelė iki 5 metų amžiaus, todėl tokio amžiaus vaikus auginantys tėvai turėtų konsultuotis su savo šeimos gydytoju ir apsvarstyti vakcinaciją savo lėšomis.</p> <p> R. Kėvalo teigimu, šeimos ir vaikų ligų gydytojai yra pagrindinis informacijos šaltinis. Jie turi sukaupę daugiausiai kompetencijos profesionaliai konsultuoti dėl skiepų ir plačiau papasakoti apie ligą.</p> <p> Dėl detalesnės informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.</p> <p> „Čia tik Lėlė“ - šviečiamoji iniciatyva visuomenei, skatinanti tėvus ir globėjus kuo daugiau sužinoti apie pavojingą  meningokoko B infekciją,  jos padarinius ir naujausias apsaugos galimybes. Plačiau sužinokite čia: <a href="http://www.meningokokas.lt">www.meningokokas.lt</a>.</p> <p> GSK – viena pirmaujančių pasaulyje farmacijos ir sveikatos priežiūros bendrovių, siekianti gerinti žmonių gyvenimo kokybę ir dirbanti tam, kad žmonės jaustųsi geriau, gyventų ilgiau ir nuveiktų daugiau. Daugiau informacijos rasite  <a href="http://www.gsk.com">www.gsk.com</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3083" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573282929"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Zosė</span> - Šeš, 2019-09-11 - 09:02</p> </li> <a href="/comment/3083#comment-3083" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3083#comment-3083" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gydykit,o ne ligas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gydykit,o ne ligas reklamuokit</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3083" token="Vp0UYWLk6IwboP9CvgcxItGKFePFTqFupPUbsYQJWdQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=994&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="yCn_TAKLYUA_2iyNHHEdm7KgskFX7AKkw9__0hf4dxE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Nov 2019 12:04:10 +0000 vyrredaktorius 994 at https://www.alytausnaujienos.lt Tailandietiškas masažas: kuo jis naudingas? https://www.alytausnaujienos.lt/tailandietiskas-masazas-kuo-jis-naudingas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13346" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13346) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Tailandietiskas%20masazas.jpg?itok=3Nxjl60o" width="344" height="287" alt="masažas" title="Nepamirškite, jog tailandietiškas masažas šalina raumenų skausmus, pagyvina kraujo apytaką, mažina įtampą, stiprina imuninę sistemą ir lavina kūno lankstumą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kuo tailandietiškas masažas naudingas mūsų kūnui?</h3> <p>Kaip dauguma masažų, taip ir tailandietiškas visų pirma padeda atpalaiduoti kūno raumenis, sumažinti kai kurių kūno vietų įtampą, dažnai atsirandančią dėl netaisyklingos sėdėsenos ar stovėsenos, dėl nuolatinio streso ir emocinės įtampos. Tajų masažas taip pat padeda iš kūno pašalinti susikaupusius teršalus, druskas bei toksinus, skatina organizmą aktyviau kovoti su varginančiomis ligomis ir sutrikimais.</p> <p>Tajų masažas skatina medžiagų apykaitą, gerina kapiliarų kraujotaką. Į organus, odos paviršių ir raumenis priplūsta apie 10–20 kartų daugiau kraujo negu atliekant tradicinį masažą ar sportuojant. Sumažėja virškinimo sutikimų, migrenos simptomų, praeina galvos skausmai, stiprėja imuninė sistema, gerėja sąnarių lankstumas, sausgyslių ir raumenų tamprumas. Be to, tailandietiškas masažas stabdo senėjimo procesus, atkuria organizmo jėgas.</p> <p>Priešingai negu tradicinis, <a href="https://www.pasiutuslape.lt/tailandietiski-taju-masazai">tailandietiškas masažas</a> atliekamas ne ant stalo, bet ant grindų, ant patiesto čiužinio. Ypatingas dėmesys skiriamas kojų masažui. Spaudžiamieji judesiai atliekami pirštais, plaštakomis, delnais, dilbiais, alkūnėmis ir kojomis. Atliekant masažinį judesį į vieną kūno tašką yra perkeliama apie 70 % masažą atliekančio žmogaus kūno svorio. Dėl stipraus spaudimo žmogus gali jausti sveiką skausmą, tačiau tai visiškai normalus reiškinys, kadangi stimuliuojami gilesni audiniai. Viso masažo metu stimuliuojama apie 100 svarbių žmogaus energinių taškų, reguliuojančių gyvybinių organų ir sistemų veiklą.</p> <h3>Kada tajų masažas nerekomenduojamas?</h3> <p>Tajų masažas nerekomenduojamas nėščioms moterims, sergantiems onkologinėmis ligomis, uždegimais, esant šviežioms žaizdoms ar kaulų lūžiams.</p> <h3>Tailandietiškas masažas Vilniuje</h3> <p>Tajų masažo metu, masažuotoja rankų delnais, dilbiais, pėdomis bei viso kūno jėga suaktyvina gyvybinės energijos apytaką ir išjudina daugiau nei šimtą „marmos" energetinių taškų. Šis masažas ypatingai efektyvus užimtiems ir mažai judantiems žmonėms.</p> <p>Vilniuje tailandietišką masažą rasite šiuose salonuose: „Užupio grožio namai“, „Kūno akademija“ bei „Nuad thai“. Pastarasis yra pirmasis ir ilgiausiai veikiantis tailandietiško masažo centras Vilniuje ir net visoje Lietuvoje. Be to „Nuad thai“ masažo centruose dirba tik profesionalios, ilgametę patirtį sukaupusios masažo meistrės iš Tailando.</p> <h3>Tailandietiškas masažas Kaune</h3> <p>Kaune tailandietišką masažą Jums atliks „Saulėja SPA“ salone. Čia masažas atliekamas ant čiužinio, nenaudojant aliejaus. Masažo metu dėvimi specialūs laisvi, judesių nevaržantys drabužiai, o masažas atliekamas naudojant paspaudimus, raumenų ištempimus ir sąnarių atstatymą, išmankštinant visą kūną.</p> <p>Nepamirškite, jog tailandietiškas masažas šalina raumenų skausmus, pagyvina kraujo apytaką, mažina įtampą, stiprina imuninę sistemą ir lavina kūno lankstumą. Tad jei Jus kankina bent vienas iš šių negalavimų, išbandykite tailandietišką masažą!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Tailandietiskas%20masazas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-893-iwECXENO71g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Tailandietiskas%20masazas_0.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=893&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kk27nmr6xA5CRrWTHyJzll-pmjJ4hQqR2ujKlTdpaSw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Oct 2019 06:59:27 +0000 vyrredaktorius 893 at https://www.alytausnaujienos.lt Kodėl ruduo geriausias metas valyti organizmą? https://www.alytausnaujienos.lt/kodel-ruduo-geriausias-metas-valyti-organizma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13337" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13337) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/P1070467.JPG?itok=QW3ygeKp" width="344" height="287" alt="nuotr" title="Rudenį gamta dovanoja mums daugybę natūralių priemonių, padedančių kovoti su organizmo parazitais, o tuo pačiu natūraliai stiprinančių sveikatą. Įtraukite šiuos produktus į savo kasdieninę mitybą, papildykite savo kasdieninius patiekalus ir netrukus džiaugsitės puikia savijauta." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kokie gi tie požymiai, kad mūsų organizme apsigyveno nepageidaujami „įnamiai“? Vienas pagrindinių požymių, kad turite parazitų yra nesveika oda. Žarnyno parazitai gali sukelti įvairius išbėrimus, lemti kitas alerginio tipo reakcijas. Vaikams miegant ypač būdingas griežimas dantimis. Mūsų mažieji dažnai serga peršalimo ligomis, nes kirmėlės „atima“ maisto medžiagas ir palieka savo šalinimo produktus – toksinus. O tai silpnina imunitetą. Apie parazitų buvimą organizme gali liudyti svorio didėjimas arba net jo mažėjimas, besaikis alkio pojūtis, nemalonus burnoje jaučiamas skonis ir kvapas. Parazitai dirgina žarnų sieneles, todėl jais užsikrėtusius žmones dažnai vargina sutrikęs virškinimas, pilvo pūtimas ir maudžiantis skausmas, o neretai vidurių užkietėjimas ar atvirkščiai viduriavimas.</p> <p>Rudenį gamta dovanoja mums daugybę natūralių priemonių, padedančių kovoti su organizmo parazitais, o tuo pačiu natūraliai stiprinančių sveikatą. Įtraukite šiuos produktus į savo kasdieninę mitybą, papildykite savo kasdieninius patiekalus ir netrukus džiaugsitės puikia savijauta.</p> <p> </p> <h3>Antiparazitinį poveikį turintys prieskoniai.</h3> <p>Bazilikas – tai prieskonis, turintis stiprų antiparazitinį poveikį vienaląsčiams parazitams. Labai patogu, ruošiant maistą, naudoti džiovinto 45 laipsnių temperatūroje augalo miltelius. Bazilikas tiks įvairiuose troškiniuose, sriubose, salotose, o kad jo savybės nebūtų prarastos juo gardinkite maistą gaminimo pabaigoje.</p> <p>Česnakas  –  tai vaistinis augalas, žinomas jau nau senų laikų.  Jo antiparazitinis efektas pasireiškia visuose  žmogaus organuose ir sistemose. Česnako poveikio spektras labai platus - nėra tokių parazitų, kurių jis negalėtų sunaikinti. Geriausiam poveikiui česnaką naudokite šviežią.</p> <p>Mairūnas  –  sveikas ir naudingas prieskonis, kuris naikina bakterijas ir vienaląsčius parazitus. Mairūnas vartojamas įvairiems patiekalams gardinti, o taip pat iš jo gaminamos tinktūros arba geriama arbata.</p> <p>Petražolė – populiari prieskoninė žolelė. Geriausiai petražolės naikina grybelius ir bakterijas virškinimo sistemoje. Iš jų galima ruošti užpilus, arbatas, šviežias ar džiovintas dėti į maistą. Petražolės ypač efektyviai veikia parazitus, kurie aktyvuojasi organizmui persišaldžius ar pervargus. Šviežios petražolių sultys (2 šaukšteliai ryte ant tuščio skrandžio) - puiki antiparazitinė priemonė, esant trichomonozei ir chlamidijoms.</p> <p> </p> <h3>Antiparazitinį poveikį turintys laukiniai augalai ir grybai</h3> <p>Bitkrėslė  –  labai naudingas antiparazitiniam valymui, tačiau nuodingas augalas vartojant be saiko. Todėl labai svarbu neperdozuoti. Esant virškinamojo trakto parazitams ar žarnyno infekcijoms, apsinuodijimui, reiktų naudoti bitkrėslės žiedų nuovirą. Arbatinį šaukštelį susmulkinto džiovinto augalo užpilkite stikline virinto vandens ir palikite uždengtą 15-20 min., nukoškite ir gerkite 2-3 kartus dienoje.</p> <p>Dilgėlė  – tai augalas, kurio naudingos savybės buvo žinomos jau senovėje. Šio augalo poveikio spektras platus: veikia ne tik odos, plaukų, bet ir plaučių bei žarnyno parazitus.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Kadagys  – vienas įdomesnių augalų, augančių pamiškėse ir laukymėse, pasižymintis naudingomis savybėmis.  Kadagio lapuose ir vaisiuose yra aromatinio aliejaus, kuris pasižymi antiparazitinėmis savybėmis. Susmulkintus jo lapus ir vaisius galima dėti į salotas, pirmus ir antrus patiekalus. Kadagys veikia ir naikina lervas, virusus ir grybelius, kurie gyvena kvėpavimo takuose ir aktyvizuojasi, kai organizmas peršąla.</p> <p>Pelynas  – pats karčiausias augalas pasaulyje, naudojamas gydyti nuo kirmėlių. Ši vaistažolė ypatinga savo savybėmis, tačiau pelynas nėra tinkamas naudoti, jei esate alergiški kiečiams, o taip pat nėštumo, žindymo metu. Kaip paruošti pelyno arbatą: arbatinį šaukštelį džiovintos susmulkintos pelyno žolės užpilkite 2 stiklinėmis virinto vandens, palaikykite uždengus, nukoškite po 10-15 minučių ir gerkite maždaug pusvalandį prieš valgį.</p> <p>Voveraitės  – grybai, randami eglynuose ir pušynuose birželio-spalio menesiais, o kartais ir ilgiau. Be daugybės naudingų savybių šis grybas pasižymi dar ir tuo, kad naikina ne tik organizmo parazitus, bet ir jų kiaušinėlius. Gal kiek neįprasta, tačiau siekiant antiparazitinio efekto naudingiausia suvalgyti kasdien po 1-2 žalias voveraites. Jas tiesiog kruopščiai nuvalykite ir drąsiai galite skanauti.</p> <p>Papasakojome tik apie mažą dalelę šiuo metu gamtoje randamų mūsų organizmą švarinančių augalų ir grybų. Daugiau sužinoti  apie  kitus natūralius organizmo valymo būdus  galite: <a href="https://www.zaliojidezute.lt/">https://www.zaliojidezute.lt/</a> arba paskambinus tel.:  +370 624 04667</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=859&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pwyrELvppOwzkDq8fSmCFDtcwJicScDL7zXuKDf9mMc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Sep 2019 12:10:05 +0000 vyrredaktorius 859 at https://www.alytausnaujienos.lt