Sveikata https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata lt Al­vy­do Uni­kaus­ko kny­ga „Klaus­ki­te dak­ta­ro”: apie su­dė­tin­gus da­ly­kus – leng­vai, pa­pras­tai, su hu­mo­ru https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/al-vy-do-uni-kaus-ko-kny-ga-klaus-ki-te-dak-ta-ro-apie-su-de-tin-gus-da-ly-kus-leng-vai-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Jū­ra­tė KI­LIU­LIE­NĖ</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/142-13225" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-13</div> </div> Nr. <span> 142 (13225) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/klauskite_daktaro3d.jpg?itok=6_ppcfo5" width="344" height="287" alt=" Kny­ga „Klaus­ki­te dak­ta­ro“ " title="„Klaus­ki­te dak­ta­ro“ – kny­ga apie tai, kaip pa­tys ga­li­me veik­ti sa­vo svei­ka­tą, ge­rin­ti ją ne vais­tais, o tie­siog šiek tiek ko­re­guo­da­mi el­ge­sį." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong><u>Kny­ga „Klaus­ki­te dak­ta­ro“ pra­dė­jo sa­vo ke­lią dar ne­pa­si­ro­džiu­si – dau­ge­ly­je šei­mų ji ta­po lau­kia­miau­sia Ka­lė­dų do­va­na. Toks su­si­do­mė­ji­mas, ma­tyt, ro­do, kad žmo­nės pra­dė­jo rū­pin­tis tuo, kas bran­giau­sia, – sa­vo svei­ka­ta. Jus tai džiu­gi­na?</u></strong></p> <p>Ne­drįs­čiau sa­ky­ti, kad lau­kia­miau­sia, bet ver­tin­ti ne man. O svei­ka­ta vi­sais lai­kais žmo­nėms rū­pė­jo. Ta­čiau dau­gy­bę me­tų trū­ko in­for­ma­ci­jos tiek me­di­kams, tiek jų pa­cien­tams, kad su­si­dė­lio­tų daug­maž aiš­ki dė­lio­nė. Da­bar jau ar­tė­ja­me prie me­to, kai į dau­ge­lį klau­si­mų, su­si­ju­sių su gy­ve­ni­mo bū­du, bus at­sa­ky­ta. Ma­ne džiu­gi­na, kad po­žiū­ris kei­čia­si, kad jau ne­abe­jo­ja­ma es­mi­ne gy­ve­ni­mo bū­do įta­ka mū­sų svei­ka­tai. Žmo­nės vis daž­niau pa­ti­ki, kad mū­sų or­ga­niz­mas kai ku­riais at­ve­jais ga­li sveik­ti pats. Tik svar­bu jam ne­truk­dy­ti.</p> <p><strong>Dau­ge­lis lau­kia iš dak­ta­rų ste­buk­lin­gos pi­liu­lės – iš­ger­siu ir vis­kas bus ge­rai. Bet žiū­ro­vai per dau­giau nei pen­ke­rius lai­dos „Klaus­ki­te dak­ta­ro“ me­tus įsi­ti­ki­no, kad dak­ta­ras Uni­kaus­kas to­kių re­cep­tų ne­iš­ra­šo. Kaip ta­da bū­ti svei­kam?</strong></p> <p>Per pas­ta­ruo­sius 40–50 me­tų žmo­nės iš tie­sų įpra­to ma­ny­ti, kad pa­grin­di­niai mū­sų svei­ka­tos ser­gė­to­jai yra vais­tai. Vais­tai, vais­tai, vais­tai... Ypač ke­lia ne­ri­mą ten­den­ci­ja, ku­rią ste­biu jau ke­le­tą me­tų, – bet ko­kį vais­tą pa­teik­ti kaip ste­buk­lin­gą. Nė­ra nė vie­no ste­buk­lin­go vais­to! Na, gal iš­sky­rus iš­im­tis, kai kal­ba­me apie itin re­tas li­gas, ne­su­si­ju­sias su gy­ve­ni­mo bū­du.</p> <p>Iš tik­rų­jų vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų el­ge­sio kiek­vie­ną die­ną. Ką mes val­go­me, net­gi kaip val­go­me, ko­kios mū­sų min­tys ir kur jos sklan­do, kai sė­di­me prie sta­lo? Ar mes ju­da­me ir kiek ju­da­me, kaip mie­ga­me? Kaip in­ten­sy­viai pa­smer­kia­me sa­ve stre­si­nėms si­tu­a­ci­joms? Ko­kie san­ty­kiai šei­mo­je, koks po­žiū­ris vie­no į ki­tą? Ir pi­liu­lės, ku­ri su­tvar­ky­tų mū­sų kas­die­nę elg­se­ną, nė­ra. Tuo tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti pa­tys.</p> <p><strong>Kai kam gal­būt at­ro­do, kad gy­ve­ni­mo bū­do reikš­mė per­ver­ti­na­ma. Kaip pa­aiš­kin­tu­mė­te, kad toks po­žiū­ris nė­ra tik trum­pa­lai­kė ma­da?</strong></p> <p>Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė yra il­giau­sia. Sun­ku tą už­gin­čy­ti. Egip­to, se­no­vės Grai­ki­jos, net­gi se­no­vės Ro­mos lai­kais vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė ne­bu­vo il­ga. Tuo me­tu dau­giau­sia bu­vo mirš­ta­ma nuo trau­mų. Vi­du­ram­žiais pa­grin­di­nė mir­ties prie­žas­tis bu­vo in­fek­ci­jos, to­dėl vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė taip pat bu­vo trum­pa. Da­bar, kai su trau­mo­mis, iš­sky­rus ka­ro me­tą, ir in­fek­ci­jo­mis daug­maž esa­me su­si­tvar­kę, vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė daug il­ges­nė.</p> <p>Bet ne­se­niai at­lik­ti Vik­to­ri­jos lai­kų An­gli­jos gy­ven­to­jų ty­ri­mai at­sklei­dė la­bai įdo­mių da­ly­kų. Žmo­nės, ku­rie iš­veng­da­vo trau­mų ir in­fek­ci­jų, gy­ven­da­vo il­gai. Ma­ža to, iš­lik­da­vo svei­ki il­giau ne­gu dau­ge­lis žmo­nių da­bar. Ma­to­me, kad dau­gu­ma se­nų­jų lai­kų įžy­mių žmo­nių gy­ve­no la­bai il­gai, bent jau 80 me­tų. Tai­gi jei mes tvar­kin­gai mai­tin­si­mės, pa­kan­ka­mai mie­go­si­me ir ju­dė­si­me, tu­rė­si­me daug ga­li­my­bių su­lauk­ti svei­kos se­nat­vės. Ne šiaip se­nat­vės, bet svei­kos se­nat­vės.</p> <p><strong>Ką tu­ri ži­no­ti kiek­vie­nas žmo­gus, kad kuo il­giau iš­lik­tų svei­kas. Apie tai, kaip skel­bia pa­an­traš­tė, ir yra kny­ga. Jei pa­pra­šy­čiau jos es­mę nu­sa­ky­ti tri­mis pa­ta­ri­mais, ko­kie jie bū­tų?</strong></p> <p>Siū­lau ke­tu­ris – mi­ty­ba, ge­ras mie­gas, ju­dė­ji­mas ir ben­dra­vi­mas. Mie­go, ju­dė­ji­mo ir ben­dra­vi­mo reikš­mė lyg ir sa­vai­me su­pran­ta­ma, bet mi­ty­bos moks­lo kon­tro­ver­siš­ku­mas vis dar ke­lia daug pro­ble­mų. Nors švie­sa tu­ne­lio ga­le jau ma­to­ma. Kad ga­lė­tų tin­ka­mai funk­cio­nuo­ti, kū­nui rei­kia tin­ka­mų sta­ty­bi­nių me­džia­gų at­si­nau­jin­ti, o jos gau­na­mos tik iš tin­ka­mo mais­to. Iš ne­tin­ka­mo mais­to mes gau­na­me ža­lin­gų me­džia­gų. Vis­kas la­bai pa­pras­ta.</p> <p><strong>Kai ku­rie su mi­ty­ba su­si­ję da­ly­kai kny­go­je aiš­ki­na­mi vi­siš­kai ki­taip, nei esa­me įpra­tę apie juos gal­vo­ti. Teks pa­mirš­ti vis­ką, ką iki šiol ži­no­jo­me? Pa­vyz­džiui, tei­gia­te: val­gy­ki­te rie­ba­lus – bū­si­te svei­kas ir liek­nas. Ar tik­rai tai įma­no­ma?</strong></p> <p>Svar­biau yra nu­sto­ti val­gy­ti ne­tin­ka­mą mais­tą. Mū­sų lai­do­se, taip pat ir kny­go­je aš la­bai daug kal­bu apie pa­pras­tuo­sius an­glia­van­de­nius, apie blo­guo­sius an­glia­van­de­nius, apie cuk­rų. Tai ne­tin­ka­mas mais­tas.</p> <p>Jei­gu yra jaut­rus in­su­li­nui, žmo­gui ne tik ne­bū­ti­na at­si­sa­ky­ti ge­rų­jų an­glia­van­de­nių. Juos val­gy­ti to­kiais at­ve­jais nau­din­ga. Žmo­gus ga­li var­to­ti ge­ruo­sius an­glia­van­de­nius ir pui­kiai jaus­tis, bū­ti liek­nas, ne­tu­rė­ti jo­kių pro­ble­mų nei dėl svei­ka­tos, nei dėl svo­rio.</p> <p>Bet kai pri­ei­na­mas liep­to ga­las, kai ku­riems žmo­nėms iš tie­sų pa­tar­ti­na vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti an­glia­van­de­nių. Juos rei­kia pa­keis­ti kuo nors ki­tu. Ir štai ta­da vie­toj an­glia­van­de­nių kaip pa­grin­di­nį ener­gi­jos šal­ti­nį ga­li­ma pa­siū­ly­ti svei­kuo­sius rie­ba­lus. Ne var­to­ti juos vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mo, o tik tam tik­rą tarps­nį, kol pa­ga­liau at­eis die­na, kai vėl bus ga­li­ma per­ei­ti prie įpras­tos mi­ty­bos, jau įtrau­kiant ge­ruo­sius an­glia­van­de­nius, bet jo­kiu bū­du ne cuk­rų.</p> <p>Mi­ty­bos te­ma, kaip mi­nė­jau, – vie­na kon­tro­ver­siš­kiau­sių me­di­ci­no­je. At­lie­ka­ma dau­gy­bė šios sri­ties ty­ri­mų. Nag­ri­nė­ja­mi tie pa­tys da­ly­kai, bet vie­ni re­zul­ta­tai tei­gia vie­na, ki­ti – vi­sai ką ki­ta. Ir štai mes tu­ri­me dau­gy­bę in­for­ma­ci­jos, ku­ri prieš­ta­rau­ja vie­na ki­tai. Ta­da tie­siog ten­ka rem­tis svei­ka nuo­vo­ka – per­gal­vo­ti ir at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar tai pa­aiš­ki­na­ma fi­zio­lo­gi­niu ir evo­liu­ci­niu po­žiū­riu. Tuos tvir­ti­ni­mus, ku­rie vi­siš­kai ati­trū­kę nuo re­a­ly­bės, la­bai sun­ku su­vok­ti, jų ne­si­no­ri pri­im­ti. Ki­ti da­ly­kai iš pir­mo žvilgs­nio gal­būt at­ro­do keis­tai, bet iš­kart ma­tai, kad čia nė­ra jo­kio prieš­ta­ra­vi­mo nei fi­zio­lo­gi­niu, nei evo­liu­ci­niu po­žiū­riu.</p> <p><strong>Jūs pa­tei­kia­te dau­ge­liui ne­ti­kė­tą po­žiū­rį į van­de­nį. Ar tik­rai ga­li­me sau pa­kenk­ti kas­dien iš­ger­da­mi po du tris lit­rus van­dens kaip siū­lo­ma?</strong></p> <p>Be­są­ly­giš­kai esu už tai, kad van­dens ger­ti rei­kia. Ki­tas klau­si­mas – kiek? Du lit­rus? Tris lit­rus? Nie­kas iš tik­rų­jų ne­ži­no, kiek van­dens mums rei­kės kon­kre­čią die­ną. Ir ta pa­ti svei­ka nuo­vo­ka ta­da sa­ko, kad pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­riuo rei­kia rem­tis, yra troš­ku­lio jaus­mas. Jei­gu mes vi­siš­kai ne­jau­čia­me troš­ku­lio ar­ba stai­ga pra­dė­jo­me laks­ty­ti į tu­a­le­tą šla­pin­tis, aš la­bai abe­jo­čiau, ar mums iš tik­rų­jų rei­kia ger­ti van­dens. Per di­de­lis kie­kis van­dens tam­pa tok­siš­kas.</p> <p>Esu skai­tęs tvir­ti­ni­mų, kad 90 ki­log­ra­mų sve­rian­čiam žmo­gui rei­kia iš­ger­ti net ke­tu­ris lit­rus! Tai jau ri­zi­ka ap­si­nuo­dy­ti van­de­niu, nes to­kiais at­ve­jais ma­žė­ja elek­tro­li­tų kie­kis krau­jy­je. Mes ri­zi­kuo­ja­me sa­vo svei­ka­ta vien to­dėl, kad be sai­ko ge­ria­me van­de­nį. Vie­nin­te­lis kri­te­ri­jus yra troš­ku­lys.</p> <p>Kny­go­je skai­ty­to­jas ras pa­svars­ty­mų ir apie nuo­la­ti­nį van­dens gė­ri­mą ma­žais gurkš­ne­liais. To­kie ra­gi­ni­mai ne vi­sa­da pa­grįs­ti.</p> <p><strong>Kny­go­je pa­tei­kia­te ne vie­ną šar­žuo­tą is­to­ri­ją. Jas sma­gu skai­ty­ti, bet ar tik­rai su­si­du­ria­te su pa­cien­tais, taip ne­si­rū­pi­nan­čiais sa­vo svei­ka­ta, ne­si­do­min­čiais svei­ka gy­ven­se­na?</strong></p> <p>Be abe­jo. Jų, de­ja, yra la­bai daug. Bū­na, pra­de­di kal­bė­tis su li­go­niu ir ne­ga­li at­si­ste­bė­ti, ko­kiais keis­tais da­ly­kais jis įti­kė­jęs. Val­go, ką no­ri, kas jam ska­nu, daug ir be sai­ko. Žmo­nės net ne­su­si­mąs­to, kad mi­ty­ba ga­li kenk­ti svei­ka­tai. O kai ku­rie gal­vo­ja taip: ne­svar­bu, aš bent jau ma­lo­nu­mą pa­tir­siu, pas­kui nu­ei­siu pas gy­dy­to­ją, jis man iš­ra­šys tab­le­tę ir bus ge­rai. Pra­ei­na daug me­tų, kol jam pa­aiš­kė­ja, kad ne vis­kas taip pa­pras­ta.</p> <p>Džiu­gu tik, kad to­kių pa­cien­tų kaip ma­no he­ro­jai Jad­vy­ga ar Zig­mas po tru­pu­tį ma­žė­ja.</p> <p><strong>Iki šiol esa­te skel­bęs moks­li­nes pub­li­ka­ci­jas, o da­bar – įtai­gia kal­ba pa­ra­šy­ta, pla­čia­jam skai­ty­to­jų ra­tui skir­ta kny­ga. Kaip Jums, įpra­tu­siam prie aka­de­mi­nio sti­liaus, pa­si­da­vė šis žan­ras?</strong></p> <p>Tai ne­bu­vo sun­ku. Šis sti­lius su­si­for­ma­vo lai­dų „Klaus­ki­te dak­ta­ro“ me­tu, ku­rias ve­du jau šeš­tą se­zo­ną. Ir ne tik jų. Pa­ti pra­džia bu­vo pa­skai­tos stu­den­tams, kai rei­kė­da­vo su­dė­tin­gus da­ly­kus pa­aiš­kin­ti su­pran­ta­mai ir įtai­giai. Te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vams dau­ge­lį da­ly­kų tu­riu dar la­biau su­pap­ras­tin­ti. Čia svar­bu ne tik ko­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma, bet ir kaip pa­tei­kia­ma.</p> <p>Man pa­tin­ka apie su­dė­tin­gus da­ly­kus kal­bė­ti pa­pras­tai, kar­tais su hu­mo­ru, kar­tais pa­si­tel­kus gro­tes­ką.</p> <p><strong>Tu­ri­te daug įsi­pa­rei­go­ji­mų – gy­dy­to­jo prak­ti­ka li­go­ni­nė­je, dar­bas su stu­den­tais, ga­lų ga­le lai­da „Klaus­ki­te dak­ta­ro“. Kaip ra­do­te lai­ko dar ir kny­gai?</strong></p> <p>Dau­gu­ma reiš­ki­nių gy­ve­ni­me – tai laz­da, tu­rin­ti du ga­lus. Kal­bant apie lai­ką, apie ener­gi­jos są­nau­das, kny­ga jų su­val­gė la­bai daug. Bet yra ir švie­sio­ji pu­sė. Ra­šy­mas tei­kė man ir di­džiu­lį ma­lo­nu­mą. Da­lį sky­rių pa­ra­šiau atos­to­gų me­tu nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je, at­si­ri­bo­jęs nuo kas­die­nių dar­bų. Ta­čiau bu­vo ir la­bai įtemp­tų die­nų.</p> <p><strong>Kaip ži­nią apie bū­si­mą kny­gą su­ti­ko Jū­sų ar­ti­mie­ji, žmo­na Ma­ri­na? Gal­būt, pa­ti bū­da­ma me­di­kė, ji pa­dė­jo pa­ta­ri­mais ar ta­po pir­mą­ja kny­gos skai­ty­to­ja?</strong></p> <p>Pir­mas žmo­nos klau­si­mas bu­vo – ar pa­ve­ši? Nes iš tie­sų ir tie­sio­gi­nis dar­bas, ir ruo­ši­ma­sis lai­doms at­ima la­bai daug lai­ko ir jė­gų. Tuo me­tu, kai pra­dė­jau ra­šy­ti, ne­tu­rė­jau jo­kio su­pra­ti­mo, kiek jų pri­reiks. Vė­liau su­pra­tau, kad tai la­bai daug lai­ko „su­val­gan­tis“ dar­bas. Bet pra­dė­jus ke­lio at­gal jau ne­bu­vo. Tie­siog rei­kė­jo baig­ti dar­bą.</p> <p>Pa­ra­šęs kai ku­riuos sky­rius, pa­pra­šy­da­vau žmo­nos pa­skai­ty­ti. Man bu­vo svar­bu, kaip ji tai įver­tins. Ir, tu­riu pa­sa­ky­ti, jos kri­ti­nis žvilgs­nis man pa­dė­jo.</p> <p><strong>Ku­rį kny­gos sky­rių ra­šė­te su di­džiau­siu įkvė­pi­mu? Leis­ki­te at­spė­ti – apie vy­ro ir žmo­nos san­ty­kius? Dau­ge­liui skai­ty­to­jų jis tur­būt bus ne­ti­kė­čiau­sias.</strong></p> <p>San­ty­kiai šei­mo­je ma­ne do­mi­no dau­gy­bę me­tų. Vi­sa­da no­rė­jau su­pras­ti, kas vis dėl­to įvyks­ta, kad du žmo­nės su­si­ti­kę įsi­my­li, su­si­tuo­kia ir vis­kas bū­na nuo­sta­bu, bet po ku­rio lai­ko san­ty­kiai virs­ta ko­vos lau­ku. Kaip vis­kas taip ap­si­ver­čia? Ko­dėl ne­su­si­kal­ba vy­ras ir mo­te­ris? La­bai daug apie tai skai­čiau, ir pa­ma­žu su­si­dė­lio­jo tam tik­ra mo­zai­ka. Pa­aiš­kė­jo, kad vis­ką ga­li­ma pa­aiš­kin­ti ga­na pa­pras­tai, že­miš­kai ir daž­nai čia yra tiek liūd­no­ji, tiek links­mo­ji pu­sės.</p> <p>Iš tie­sų šį sky­rių ra­šy­ti bu­vo la­bai sma­gu. Ma­nau, skai­ty­to­jams bus nau­din­ga šiek tiek ki­tu kam­pu pa­žvelg­ti į dau­ge­liui rū­pi­mus klau­si­mus. Kai ku­rie tei­gi­niai jiems tik­rai bus la­bai ne­ti­kė­ti.</p> <p><strong>Bet ką tai tu­ri ben­dro su mū­sų krau­jo­spūdžiu, virš­ki­ni­mo ar ant­svo­rio pro­ble­mo­mis? Juk san­ty­kiai – ne me­di­ci­nos sri­tis?</strong></p> <p>Nie­ko pa­na­šaus. Blo­gi san­ty­kiai šei­mo­je daž­nai tam­pa pa­grin­di­ne mū­sų li­gų prie­žas­ti­mi. Nuo­la­ti­nis, kas­dien pa­ti­ria­mas stre­sas anks­čiau ar vė­liau pa­gul­do į li­gos pa­ta­lą. Yra la­bai daug šei­mų, vir­tu­sių nuo­la­ti­nio ka­ro lau­ku. Žmo­nės jo­se ken­čia, jau­čia­si ne­lai­min­gi, tam­pa li­go­niais. Iš anks­to ži­nant, kas lau­kia san­tuo­ko­je, dau­ge­lio nesu­si­pra­ti­mų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti. Kaip rei­kia mo­ky­tis no­rint tap­ti bet ku­rios pro­fe­si­jos spe­cia­lis­tu, ly­giai taip pat rei­kia mo­ky­tis su­tuok­ti­nio pro­fe­si­jos. Ge­riau­sia, kad tai pra­si­dė­tų mo­kyk­lo­je. Mo­ki­niai iš­mo­ko­mi si­nu­sų, tan­gen­tų, Pi­ta­go­ro te­ore­mos, bet bai­gę mo­kyk­lą ne­tu­ri su­pra­ti­mo, kas jų lau­kia san­tuo­ko­je. To­kiu at­ve­ju kal­bos apie šei­mą, kaip apie pa­grin­di­nę vi­suo­me­nės ląs­te­lę, pra­ran­da pras­mę.</p> <p><strong>Ma­tau dar vie­ną kny­gos pri­va­lu­mą. Nie­kas pa­ga­liau ne­be­lai­kys Jū­sų Ru­sų dra­mos te­at­ro ak­to­riu­mi. Ir... bū­si­te dar gar­ses­nis.</strong></p> <p>Bū­ti gar­siam ar dar gar­ses­niam man ne­la­bai pa­tin­ka. At­virkš­čiai.</p> <p>At­si­me­nu, kai man bu­vo pa­siū­ly­ta ves­ti me­di­ci­ni­nę lai­dą te­le­vi­zi­jo­je, su­ti­kau ga­na leng­vai. Jau ta­da bu­vau su­kau­pęs daug in­for­ma­ci­jos, ku­ri ne vi­sa­da su­ta­po su ap­lin­kui sklei­džia­mais tei­gi­niais. No­ras tuo da­ly­tis ir bu­vo pa­grin­di­nis po­stū­mis. Bet aš net ne­įta­riau, koks bus vi­so ši­to ša­lu­ti­nis po­vei­kis. La­bai grei­tai pra­ra­dau gy­ve­ni­mą in­kog­ni­to. Da­bar jau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai vie­na di­džiau­sių ver­ty­bių, ku­rią žmo­gus ga­li tu­rė­ti.</p> <p>O žmo­nės ma­ne lai­kys Ru­sų dra­mos te­at­ro ak­to­riu­mi ar gy­dy­to­ju – nė­ra jo­kio skir­tu­mo. Svar­bu, kad jie ma­ne iš­girs­tų.</p> <p><strong>Nau­ją ra­šik­lį au­to­gra­fams ra­šy­ti jau nu­si­pir­ko­te?</strong></p> <p>Da­bar tik­rai įsi­gy­siu. Ačiū, kad pri­mi­nė­te. </p> <p>* * *</p> <p>Al­vy­das Uni­kaus­kas – te­ra­peu­tas, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius. Uni­ver­si­te­te stu­den­tams dės­to vi­daus li­gų diag­nos­ti­kos kur­są, kon­sul­tuo­ja li­go­nius Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je, šeš­tus me­tus ve­da po­pu­lia­rią te­le­vi­zi­jos lai­dą „Klaus­ki­te dak­ta­ro“.</p> <p>„Klaus­ki­te dak­ta­ro“ – kny­ga apie tai, kaip pa­tys ga­li­me veik­ti sa­vo svei­ka­tą, ge­rin­ti ją ne vais­tais, o tie­siog šiek tiek ko­re­guo­da­mi el­ge­sį. Pir­miau­sia – mi­ty­bą, ku­rios reikš­mė svei­ka­tai di­džiau­sia. Po­žiū­rį į stre­są ar jo val­dy­mą, ju­dė­ji­mą ir mie­gą. Pa­grin­di­nis vais­tas esa­te jūs pats. To­dėl jums teks nu­spręs­ti: no­ri­te ką nors sa­vo gy­ve­ni­me keis­ti ar no­ri­te nie­ko ne­keis­ti ir ti­kė­tis ste­buk­lo.</p> <p>Bet tu­ri­te su­pras­ti, kad ste­buk­lų ne­bū­na, nors bur­ti­nin­ku tap­ti jūs ga­li­te!“ – sa­ko be­ne po­pu­lia­riau­sias dak­ta­ras Lie­tu­vo­je. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/alvydas_unikauskas_Tomo%20Kaunecko%20nuotrauka.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-293-SsYSW-wTMk0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/alvydas_unikauskas_Tomo%20Kaunecko%20nuotrauka.jpg" width="2362" height="3543" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/klauskite_daktaro_virselis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-293-SsYSW-wTMk0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/klauskite_daktaro_virselis.jpg" width="2362" height="3543" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=293&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Ee-CbL7uah7XxmCooNCI0hAJiuKXMAM30Vk7qgI-cDw"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Dec 2018 08:42:04 +0000 vyrredaktorius 293 at https://www.alytausnaujienos.lt Dan­tų im­plan­ta­vi­mas – at­sa­ky­mai iš spe­cia­lis­tų lū­pų https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/dan-tu-im-plan-ta-vi-mas-sa-ky-mai-spe-cia-lis-tu-lu-pu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/141-13224" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-11</div> </div> Nr. <span> 141 (13224) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Albadenta.JPG?itok=GAsGwSCe" width="344" height="287" alt="Vil­ma Tau­rai­tė" title="Bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė: „Pa­cien­tai gan daž­nai bai­mi­na­si skaus­mo ir ne­ma­lo­nių po­jū­čių im­plan­ta­ci­jos me­tu. Šiuo­lai­ki­nė dan­tų im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra – ne­su­dė­tin­ga in­va­zi­nė in­ter­ven­ci­ja, nė kiek ne­su­dė­tin­ges­nė, o kai ku­riais at­ve­jais ir pa­pras­tes­nė už dan­ties ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­ta­ci­ja – la­bai skaus­min­ga ir ne­ma­lo­ni pro­ce­dū­ra?</strong> </p> <p>At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė </p> <p>Pa­cien­tai gan daž­nai bai­mi­na­si skaus­mo ir ne­ma­lo­nių po­jū­čių im­plan­ta­ci­jos me­tu. Šiuo­lai­ki­nė dan­tų im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra – ne­su­dė­tin­ga in­va­zi­nė in­ter­ven­ci­ja, nė kiek ne­su­dė­tin­ges­nė, o kai ku­riais at­ve­jais ir pa­pras­tes­nė už dan­ties ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją. Pa­pras­ta vie­no dan­ties im­plan­ta­ci­ja trun­ka apie 30–40 min., o kai im­plan­tuo­ja­ma dau­giau im­plan­tų – 1–1,5 val. ir il­giau. Prieš pro­ce­dū­rą at­lie­ka­ma vie­ti­nė ne­jaut­ra, dėl ku­rios pro­ce­dū­ros me­tu pa­cien­tas ne­jau­čia skaus­mo. Net­gi ga­li­ma iš­veng­ti ada­tos dū­rio su­ke­lia­mo ne­ma­lo­naus po­jū­čio nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­ros me­tu – prieš tai in­jek­ci­jos vie­ta pa­te­pa­ma ap­li­ka­ci­niu anes­te­ti­ku, ku­ris su­vei­kia pieš in­jek­ci­ją. </p> <p><strong>Ar tie­sa, kad pri­pras­ti prie im­plan­tuo­tų dan­tų sun­ku? Il­gą lai­ką ten­ka jaus­ti sve­tim­kū­nio po­jū­tį bur­no­je?</strong> </p> <p>At­sa­ko pro­te­zuo­jan­ti gy­dy­to­ja San­dra Mar­cin­kie­nė </p> <p>Ne­tie­sa. Žmo­gus im­plan­to jus­ti ne­ga­li, nes im­plan­tas srie­gia­mas į žan­di­kau­lio kau­lą. Kar­tais žmo­nės, ku­riems dan­tis bu­vo im­plan­tuo­tas prieš ke­le­tą me­tų, at­ėję į pro­fi­lak­ti­nę ap­žiū­rą man ro­do į vai­ni­kė­lį, su­pro­te­zuo­tą ant im­plan­to, ir sa­ko, kad tai na­tū­ra­lus jų dan­tis. Tai tik pa­ro­do, kaip pa­cien­tas su­si­gy­ve­na su im­plan­tu ir ant jo su­pro­te­zuo­tu vai­ni­kė­liu. Tuo la­biau kad pro­te­za­vi­mo ant im­plan­to me­tu bū­si­mas dan­ties vai­ni­kė­lis pri­tai­ko­mas prie gre­ti­mų dan­tų – ati­tai­ko­ma to­kia pat dan­ties spal­va, pri­de­ri­na­ma for­ma. </p> <p><strong>Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­ta­vi­mas yra la­bai bran­gi, dau­ge­liui pa­cien­tų ne­įkan­da­ma pa­slau­ga?</strong> </p> <p>At­sa­ko „Al­ba­den­ta“ odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas An­drius Ne­vec­ka </p> <p>Taip, dan­tų im­plan­ta­ci­ja nė­ra pi­gi pro­ce­dū­ra. Ta­čiau toks ver­ti­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo to, su kuo ly­gin­si­me. Pvz., jei ly­gin­si­me iš­ima­mos plokš­te­lės ir fik­suo­to dan­tų pro­te­zo, tvir­ti­na­mo ant 4–6 im­plan­tų, kai­ną, skir­tu­mas bus ryš­kus. Ta­čiau ne­ga­li­me ly­gin­ti kom­for­to, ku­rį su­tei­kia fik­suo­tas dan­tų lan­kas ant im­plan­tų su plokš­te­le – plokš­te­lė kram­ty­mo funk­ci­ją at­ku­ria tik iš da­lies, sun­kiai lai­ko­si bur­no­je. Dan­tų at­kū­ri­mo im­plan­tais kai­nai įta­kos tu­ri, kad mū­sų kli­ni­ko­je nau­do­ja­mi tik pa­ti­ki­mi, il­gą is­to­ri­ją tu­rin­tys švei­ca­riš­ki „Strau­mann“ im­plan­tai. Siū­ly­čiau į dan­tų im­plan­ta­ci­ją žiū­rė­ti kaip į il­ga­lai­kę in­ves­ti­ci­ją į svei­ka­tą. Taip pat no­rė­čiau pri­min­ti apie ga­li­my­bę dan­tų im­plan­ta­ci­ją įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai ir pa­si­nau­do­ti „Ge­ne­ral fi­nan­cing­ Med­li­zin­go“ pa­slau­go­mis. La­bai pa­to­gu, kad vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus ga­li­ma už­pil­dy­ti mū­sų kli­ni­ko­je trum­piau nei per 10 min., o ga­li­mas iš­si­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas – net iki 84 mėn. </p> <p><strong>Ar tie­sa, kad, iš­trau­kus prie­ki­nį dan­tį, su tar­pu tarp dan­tų tu­rė­siu vaikš­čio­ti 3–4 mėn? Ne­ga­liu to sau leis­ti, nes dir­bu „dar­bą su žmo­nė­mis“. </strong></p> <p>At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė </p> <p>Ne­tie­sa. Kai ku­riais at­ve­jais – kai žan­di­kau­lio kau­lo yra už­tek­ti­nai, o dan­te­nos pa­kan­ka­mo sto­rio, im­plan­tą ga­li­ma srieg­ti iš kar­to iš­trau­kus dan­tį. Ži­no­ma, šią ga­li­my­bę rei­kia la­bai kruopš­čiai įver­tin­ti. Ki­tu at­ve­ju, kai po dan­ties ša­li­ni­mo rei­kia lauk­ti, yra pa­ga­mi­na­mas lai­ki­nas dan­tu­kas, ku­ris už­pil­do at­si­ra­du­sį tar­pą tarp dan­tų, taip pat at­ro­do es­te­tiš­kai. </p> <p><strong>Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­tų prie­žiū­ra la­bai su­dė­tin­ga?</strong> </p> <p>At­sa­ko pro­te­zuo­jan­ti gy­dy­to­ja San­dra Mar­cin­kie­nė </p> <p>Iš da­lies tie­sa. Ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad dan­tų im­plan­tų prie­žiū­ra yra „la­bai“ su­dė­tin­ga, ta­čiau ne­rei­kė­tų ma­ny­ti, kad su­si­dė­jus im­plan­tus tuo vis­kas ir bai­gia­si ir jų pri­žiū­rė­ti vi­sai ne­be­rei­kės. Dan­tų im­plan­tus ir ant jų su­pro­te­zuo­tas res­tau­ra­ci­jas rei­kia pri­žiū­rė­ti kaip ir nuo­sa­vus dan­tis. Tam skir­ti spe­cia­lūs dan­tų še­pe­tė­liai ir siū­lai, ku­riuos rei­kia nau­do­ti kas­dien. O du kar­tus per me­tus re­ko­men­duo­ja­ma at­vyk­ti pro­fe­sio­na­lios bur­nos hi­gie­nos, ku­rios me­tu nu­va­lo­mos ap­na­šos ir nuo sun­kiai pri­ei­na­mų vie­tų. Taip pat at­lie­ka­ma pro­fi­lak­ti­nė ap­žiū­ra. Im­plan­tų tar­na­vi­mo lai­kas la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no pa­cien­to pa­stan­gų juos są­ži­nin­gai pri­žiū­rė­ti. </p> <p><strong>Bran­ges­nis im­plan­tai – ge­res­nė ko­ky­bė?</strong> </p> <p>At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė </p> <p>Šis pa­sa­ky­mas tik­rai tu­ri tie­sos. Daž­niau­siai bran­ges­nių im­plan­tų ga­min­to­jai in­ves­tuo­ja ne tik į ga­my­bą, bet ir į moks­li­nius ty­ri­mus, nau­jau­sius ty­ri­mo me­to­dus. Rin­kos ly­de­riai pa­pras­tai ski­ria daug dė­me­sio im­plan­tų ko­ky­bei už­tik­rin­ti. Džiau­giuo­si, kad mū­sų kli­ni­ko­je srie­gia­mi tik švei­ca­riš­ki „Strau­mann“ dan­tų im­plan­tai, ku­rie pa­si­žy­mi itin di­de­liu pri­gi­jimo pro­cen­tu. Ne­ma­žą da­lį im­plan­ta­vi­mo kai­nos su­da­ro kli­ni­kos pa­ti­ria­mi kaš­tai. Kar­tais net tie pa­tys im­plan­tai skir­tin­go­se kli­ni­ko­se kai­nuo­ja skir­tin­gai. Tai la­bai pri­klau­so nuo kli­ni­kos po­žiū­rio į nau­jau­sias im­plan­ta­vi­mo ir diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes. Kaip pa­vyz­dys: dar ir da­bar dau­ge­lis kli­ni­kų im­plan­tuo­ja iš­ty­ri­mui ne­nau­do­da­mos 3D to­mog­ra­fo. Be šios diag­nos­ti­kos prie­mo­nės šiuo­lai­ki­nė im­plan­to­lo­gi­ja tie­siog ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, o tai sa­vo ruož­tu le­mia di­des­nę pro­ce­dū­ros kai­ną.</p> <p><strong> Ar žmo­gaus imu­ni­nė sis­te­ma ga­li at­mes­ti im­plan­tą kaip sve­tim­kū­nį?</strong></p> <p>At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė</p> <p> Ne­tie­sa. At­mes­ti im­plan­to or­ga­niz­mas ne­ga­li, jis ga­li tie­siog ne­pri­gy­ti. Vi­sad kal­bė­da­mie­si su pa­cien­tais pri­me­na­me, kad yra to­kia ri­zi­ka, kad im­plan­tas ga­li ne­pri­gy­ti, ta­čiau ji yra ste­bė­ti­nai ma­ža. Aukš­čiau­sios kla­sės im­plan­tai ga­mi­na­mi iš ti­ta­no – cir­ko­nio ly­di­nio, ku­rie pa­si­žy­mi ypač ge­ru pri­gi­jimu. Anks­čiau mi­nė­tai ga­li­mai (ma­žiau kaip 3 proc.) im­plan­to ne­pri­gi­ji­mo ti­ki­my­bei, la­biau­siai įta­kos tu­ri­ im­plan­to pa­ti­ki­mu­mas ir ko­ky­bė, in­di­vi­du­a­li pa­cien­to svei­ka­tos būk­lė bei pa­cien­to bur­nos hi­gie­nos įgū­džiai ir pa­si­ry­ži­mas tin­ka­mai rū­pin­tis im­plan­tu. Ypač kom­pli­ka­ci­jų ti­ki­my­bę pa­di­di­na gre­tu­ti­nės pa­cien­to li­gos (cuk­ri­nis dia­be­tas, os­te­o­po­ro­zė), taip pat rū­ky­mas, ku­ris pa­blo­gi­na au­di­nių gi­ji­mą. Ne­pri­gi­jus im­plan­tui ne­rei­kė­tų jau­din­tis. Šiuo at­ve­ju im­plan­tas iš­ima­mas ir po 3 mėn. ne­mo­ka­mai im­plan­tuo­ja­mas an­trą kar­tą.</p> <p> Spe­cia­lis­tai su­tin­ka, kad mi­tų apie im­plan­ta­ci­ją, kaip ir apie vi­są odon­to­lo­gi­ją, for­ma­vi­mą­si nu­le­mia daž­nai ne­ko­ky­biš­kos in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te gau­sa, ne­pro­fe­sio­na­lūs ko­men­ta­rai. Vi­sus, no­rin­čius su­ži­no­ti dau­giau apie im­plan­ta­ci­jos ga­li­my­bes, kvie­čia­me re­gist­ruo­tis ir at­vyk­ti į ne­mo­ka­mą odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „Al­ba­den­ta“ or­ga­ni­zuo­ja­mą se­mi­na­rą, ku­ris įvyks odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“ gruo­džio 17 d. 18.30. Kvies­ti­nė lek­to­rė iš „Strau­mann“ kom­pa­ni­jos – Vio­le­ta Vin­slo­vie­nė.</p> <h3> Te­le­fo­nas re­gist­ra­ci­jai +370 640 64 141. </h3> <p>Užs. Nr. 1101 </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/Vilma%20Taurait%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-285-hGOx2Kj6Q1A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/Vilma%20Taurait%C4%97.jpg" width="5568" height="3712" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/Vilma.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-285-hGOx2Kj6Q1A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/Vilma.jpg" width="5568" height="3712" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=285&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="USibg3-kFG90aQH9Zlsu5sev23dp5xq4rnn2I6AvOaM"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Dec 2018 09:37:42 +0000 vyrredaktorius 285 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­mo­ji pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti „ža­lio­jo ko­ri­do­riaus” sis­te­mą https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-be-pir-mo-ji-pla-nuo-ja-igy-ven-din-ti-za-lio-jo-ko-ri-do-riaus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/140-13223" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-07</div> </div> Nr. <span> 140 (13223) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/IMG_8611.JPG?itok=q0xPQVZ4" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Alytaus mieste veikiančio anoniminio „Pasitikėjimo“ kabineto slaugytoja Janina Matjošaitienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Per­nai Lie­tu­vo­je iš­aiš­kin­ti 43 nau­ji ŽIV in­fek­ci­jos at­ve­jai mo­te­rims ir 220 vy­rų. Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kas ant­ras (51,7 proc.) ŽIV in­fek­ci­ja už­si­krė­tė var­to­da­mas švirkš­čia­muo­sius nar­ko­ti­kus. Iš vi­so Lie­tu­vo­je diag­no­zuo­ta 3 tūkst. 12 ŽIV in­fek­ci­jos at­ve­jų, iš ku­rių 7 – vai­kams. Dau­giau­sia už­si­krė­tu­sių­jų ŽIV re­gist­ruo­ta 25–44 me­tų gru­pė­je. Dau­giau­sia (59 proc.) vi­sų re­gist­ruo­tų už­si­krė­tu­sių­jų ŽIV šia in­fek­ci­ja už­si­krė­tė per švirkš­čia­mų­jų nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą. Kas penk­tas ŽIV už­si­krė­tęs su­sir­go pas­ku­ti­ne ŽIV li­gos sta­di­ja – AIDS. Gal Jums ži­no­ma Aly­taus si­tu­a­ci­ja ir šie­me­čiai duo­me­nys?</strong></p> <p>– Iš tie­sų Aly­tu­je Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­tal­po­se vei­kian­tis „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tas pa­de­da grei­tai­siais te­stais Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams su­ži­no­ti sa­vo sta­tu­są – ar ne­ser­ga­me he­pa­ti­tu C ir ŽIV. Kiek­vie­nais me­tais ser­gan­čių­jų ŽIV ap­tik­da­vo­me po 2–4 at­ve­jus.</p> <p>Šių me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį vyk­dė­me in­ten­sy­ves­nį te­sta­vi­mą dėl šių su­sir­gi­mų, orien­tuo­da­mie­si į mies­te gy­ve­nan­čius ri­zi­kos gru­pės as­me­nis. Iš 140 tir­tų­jų dėl ŽIV, tei­gia­mi bu­vo 14, o iš 96 tir­tų­jų dėl he­pa­ti­to C, tei­gia­mų at­ve­jų ras­ta 32. Tai­gi skai­čiai ne­džiu­gi­na, o vei­kiau prie­šin­gai – ke­lia ne­ri­mą.</p> <p><strong>– Koks pro­cen­tas iš su­ži­no­ju­sių­jų, kad ser­ga ŽIV ar­ba he­pa­ti­tais, pa­pras­tai krei­pia­si į me­di­kus?</strong></p> <p>– Di­džiau­sia pro­ble­ma ir yra ta, kad 10–20 pro­cen­tų ser­gan­čių­jų šio­mis li­go­mis pa­sie­kia gy­dy­mo įstai­gas ir pra­de­da gy­dy­mo pro­ce­są. Ki­ta da­lis tų, ku­rie pra­dė­jo var­to­ti vais­tus, po tam tik­ro lai­ko, dėl ma­žos mo­ty­va­ci­jos, ža­lin­gų įpro­čių ar aso­cia­laus gy­ve­ni­mo, nu­trau­kia gy­dy­mą. Tai­gi pas­ta­rie­ji vėl tam­pa „pa­vo­jin­gi“, ga­li už­krės­ti sa­vo ar­ti­muo­sius ar drau­gus, be to, nu­sil­pus jų or­ga­niz­mui, ga­li su­sirg­ti to­kio­mis li­go­mis kaip tu­ber­ku­lio­zė ir pa­na­šiai.</p> <p>Ži­no­ma, yra ir ki­tų prie­žas­čių, ko­dėl už­si­krė­tę ŽIV ar he­pa­ti­tu as­me­nys ne­si­krei­pia į gy­dy­mo įstai­gas. Ne pa­slap­tis, kad „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­te ten­ka su­tik­ti žmo­nių, ne­tu­rin­čių as­mens do­ku­men­tų, ne­pri­si­ra­šiu­sių prie jo­kios gy­dy­mo įstai­gos, ne­tu­rin­čių šei­mos gy­dy­to­jo.</p> <p>Ki­ta ka­te­go­ri­ja žmo­nių, dėl mū­sų vi­suo­me­nė­je su­si­klos­čiu­sio neigia­mo po­žiū­rio į šio­mis li­go­mis ser­gan­čius as­me­nis, ven­gia vie­šai pri­pa­žin­ti diag­no­zę ir ban­do nu­slėp­ti sa­vo svei­ka­tos pro­ble­mas.</p> <p>Tą ga­li­me pa­ste­bė­ti šiais me­tais Lie­tu­vo­je at­lik­ta­me ir lap­kri­čio 21 die­ną pri­sta­ty­ta­me ŽIV pa­veik­tų as­me­nų stig­mos ty­ri­me, kai 58 proc. su ŽIV gy­ve­nan­čių as­me­nų dėl li­gos jau­čia­si be­ver­čiai, 55 proc. jau­čia gė­dą, 53 proc. – kal­tę, 14 proc. nu­ro­dė, kad dėl li­gos nu­spren­dė at­si­skir­ti nuo šei­mos, o 13 proc. ne­si­krei­pė dėl dar­bo.</p> <p>Be­veik pu­sė res­pon­den­tų (46 proc.), da­ly­va­vu­sių ŽIV stig­mos in­dek­so ty­ri­me, gy­dy­mą pra­dė­jo vė­lai, tai yra dau­giau nei po dve­jų me­tų nuo diag­no­zės nu­sta­ty­mo.</p> <p><strong>– Kas da­ro­ma, kad šie as­me­nys bū­tų kuo grei­čiau in­teg­ruo­ja­mi į gy­dy­mo sis­te­mą?</strong></p> <p>– Šiais me­tais pen­kių sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, da­ly­vau­jant gy­dy­mo ir so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms bei ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, pra­dė­ta kur­ti ŽIV pa­veik­tų­jų in­teg­ra­ci­jos į gy­dy­mą sis­te­ma. Trum­piau ta­riant, sie­kia­ma su­kur­ti ap­lin­ką, ku­rio­je ne­lik­tų bar­je­rų ar „slenks­čių“ ser­gan­tie­siems gau­ti efek­ty­vias gy­dy­mo pa­slau­gas.</p> <p>Ki­taip ši in­teg­ra­ci­jos į gy­dy­mą sis­te­ma dar va­di­na­ma „ža­lio­jo ko­ri­do­riaus“ sis­te­ma, kur iki mi­ni­mu­mo su­trum­pi­na­mas pa­te­ki­mo pas gy­dy­to­ją pe­ri­odas ir ser­gan­tis as­muo bei jo ar­ti­mie­ji per so­cia­li­nį dar­buo­to­ją ar ko­or­di­na­to­rių gau­na vi­sas rei­ka­lin­gas ne tik gy­dy­mo, bet ir so­cia­li­nio po­bū­džio pa­slau­gas.</p> <p>Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Aly­taus sa­vi­val­dy­bė yra pir­mo­ji, ku­ri ki­tais me­tais pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti šią sis­te­mą, dėl ku­rios mū­sų mies­te bū­tų už­ker­ta­mas ke­lias ŽIV pli­ti­mui ir bū­tų ug­do­mas ci­vi­li­zuo­tas vi­suo­me­nės po­žiū­ris į šios pro­ble­mos spren­di­mo ke­lius.</p> <p><strong>– Aly­tus, tu­rin­tis pa­tai­sos na­mus, yra po­ten­cia­lios epi­de­mi­jos zo­na. Ko­kių iš­skir­ti­nių prie­mo­nių ima­ma­si ŽIV pli­ti­mui jo­je su­val­dy­ti?</strong></p> <p>– Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, ly­gi­nant su ki­to­mis įka­li­ni­mo įstai­go­mis, ka­li dau­giau­sia ŽIV ir he­pa­ti­tu už­si­krė­tu­sių as­me­nų. Su šia įstai­ga ben­dra­dar­biau­ja­me jau ne vie­ne­rius me­tus. Šiais me­tais pra­dė­jo­me vyk­dy­ti švie­čia­mo­jo po­bū­džio pro­jek­tą, kai ten­ka su­si­tik­ti su įka­lin­tai­siais ir kal­bė­tis apie už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­ją, gy­dy­mo ga­li­my­bes bei in­for­muo­ti apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų lais­vė­je tei­kia­mas pa­slau­gas ŽIV ser­gan­tie­siems ir jų šei­mos na­riams.</p> <p>Džiu­gu, kad į šiuos su­si­ti­ki­mus at­vyks­ta Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­mi gy­dy­to­jai in­fek­to­lo­gai, ku­rie kon­sul­tuo­ja, drą­si­na ir daž­nai ra­gi­na už­si­krė­tu­siuo­sius kuo grei­čiau pra­dė­ti gy­dy­mą ir rū­pin­tis ne tik sa­vo, bet ir šei­mos na­rių bei vi­sos vi­suo­me­nės svei­ka­ta. Juk be­si­gy­dan­tis as­muo ne tik pa­de­da sau, bet ir ne­be­už­kre­čia ap­lin­ki­nių.</p> <p>Gruo­džio mė­ne­sį kar­tu su ŽIV ir AIDS pa­veik­tų mo­te­rų bei jų ar­ti­mų­jų aso­cia­ci­ja „De­met­ra“ Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se vyk­dy­si­me te­sta­vi­mą, ku­rio me­tu nu­teis­tie­siems bus su­da­ry­tos są­ly­gos pa­si­tik­rin­ti dėl šių už­kre­čia­mų­jų li­gų.</p> <p><strong>– Ka­da, at­si­ra­dus ne­ri­mui dėl ga­li­mų su­sir­gi­mų, žmo­gus ga­lė­tų kreip­tis į „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tą ir ko­kia tvar­ka?</strong></p> <p>– „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tas gruo­džio mė­ne­sį vyk­dys „Pa­si­tik­rink-su­ži­nok-pa­si­da­link“ ak­ci­ją, ku­rios me­tu Aly­taus gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ano­ni­miš­kai pa­si­tik­rin­ti sa­vo sta­tu­są dėl ŽIV ir he­pa­ti­to C. Mums ga­li­ma skam­bin­ti te­le­fo­nu (8-315) 51 548 ir su­si­tar­ti dėl lai­ko. Pri­me­na­me, kad tes­tas yra ano­ni­miš­kas ir trun­ka 1–3 min.</p> <h6 class="text-align-right"> Publikacija parengta vykdant Visuomenės sveikatos stiprinimo programos<br /> projektą – publikacijų ciklas „Gyvenk sveikai“, kuris finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos stiprinimo rėmimo<br /> specialiosios programos 2018 metų priemonėms skirtų lėšų</h6> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_8637.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-280-NHjjbIFTxG0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_8637.JPG" width="3456" height="5184" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=280&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sGYn1saBAMNhvUCNDF4VsKaXSZADnn7pqAqTGBkGKjI"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Dec 2018 15:40:14 +0000 vyrredaktorius 280 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nys – sau­gus ap­lin­kai ir dar­buo­to­jams https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/me-di-ci-ni-niu-lie-ku-tvar-ky-mo-iren-gi-nys-sau-gus-ap-lin-kai-ir-dar-buo-jams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/139-13222" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-06</div> </div> Nr. <span> 139 (13222) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/na-40%20ligonine.JPG?itok=FE8q_oGG" width="344" height="287" alt="Danutė" title="Naują medicininių atliekų apdorojimo įrenginį aprodžiusi li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė: „Jis yra tar­si pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, liu­di­jan­tis, kad li­go­ni­nė pri­si­de­da prie šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos tau­so­ji­mo.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Kai­na – per 100 tūkst. eu­rų</h4> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė nau­ją ita­liš­ką me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nį „New­ster 5“ įsi­gi­jo per Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­dą ga­vu­si eu­ro­pi­nę pa­ra­mą. Jo kai­na – 133 tūkst. 100 eu­rų. Li­go­ni­nei iš šios su­mos te­ko pri­si­dė­ti 32 tūkst. 964 eu­rais.</p> <p>Nau­jo įren­gi­nio na­šu­mas per me­tus – 29 to­nos su­tvar­ky­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų. Per dar­bo pa­mai­ną jis šiuo­lai­ki­niu bū­du – sau­su karš­čiu ga­li ap­do­ro­ti apie 180 ki­log­ra­mų šių at­lie­kų.</p> <p>Šiuo me­tu li­go­ni­nė per mė­ne­sį su­tvar­ko apie pus­an­tros to­nos me­di­ci­ni­nių at­lie­kų.</p> <p>Nau­ją jų tvar­ky­mo įren­gi­nį li­go­ni­nė įsi­gi­jo maž­daug prieš tris mė­ne­sius, ta­čiau nau­do­ti pra­dė­jo tik už­va­kar. No­rint juo pra­dė­ti ap­do­ro­ti me­di­ci­ni­nes at­lie­kas rei­kė­jo gau­ti rei­kia­mą tar­šos lei­di­mą, su­reng­ti mo­ky­mus nau­ju įren­gi­niu dirb­sian­tiems dar­buo­to­jams, o tai už­tru­ko.</p> <p>„Įsi­gi­jo­me to­kį įren­gi­nį, ku­ris ati­tin­ka da­bar­ti­nius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Da­bar esa­me vie­nin­te­lė Aly­taus re­gio­no li­go­ni­nė, tu­rin­ti šiuo­lai­kiš­ką me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nį. No­rė­jo­me įsi­gy­ti na­šes­nį ir bran­ges­nį įren­gi­nį, kad šių at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo pa­slau­gą ga­lė­tu­me teik­ti ki­toms re­gio­no li­go­ni­nėms, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, to­dėl da­bar­ti­nį nau­do­si­me tik sa­vo reik­mėms“, – sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.</p> <p>Šios gy­dy­mo įstai­gos Dar­buo­to­jų svei­ka­tos ir sau­gos tar­ny­bos vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to, pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo va­do­vo Lai­mo Še­džiaus tei­gi­mu, įren­gi­niu ap­dirb­tos me­di­ci­ni­nės at­lie­kos iš jų pa­ša­li­nus kenks­min­gu­mą bus per­duo­da­mos ben­dro­vei „Klai­pė­dos For­tum“ bio­ku­ro ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­bai. Ap­do­ro­tos at­lie­kos bus kau­pia­mos spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je, ku­ris jau pa­sta­ty­tas li­go­ni­nės at­lie­kų aikš­te­lė­je.</p> <h4>Lie­ka žen­kliai ma­žiau ran­kų dar­bo</h4> <p>Iki šiol li­go­ni­nė me­di­ci­ni­nėms at­lie­koms tvar­ky­ti nau­do­jo prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų taip pat ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą įsi­gy­tą įren­gi­nį, ku­ris šias at­lie­kas ap­do­ro­jo mik­ro­ban­go­mis. Ta­čiau jis, li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Kuz­mic­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, jau ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų: „Tuo­met ne­bu­vo ki­to me­to­do ap­do­ro­ti me­di­ci­ni­nes at­lie­kas. Sa­vo lai­ku tai bu­vo vie­na pa­žan­giau­sių tech­no­lo­gi­jų. Bet tuo įren­gi­niu mes ne­ga­lė­jo­me su­ma­žin­ti nei me­di­ci­ni­nių at­lie­kų svo­rio, nei tū­rio. Prieš dve­jus me­tus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ap­ri­bo­jus šių at­lie­kų pri­ėmi­mą į są­var­ty­ną, da­bar mū­sų įsi­gy­tas įren­gi­nys yra tar­si pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, liu­di­jan­tis, kad li­go­ni­nė pri­si­de­da prie šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos tau­so­ji­mo – po ap­do­ro­ji­mo su­si­da­rys ne­pa­vo­jin­gos de­gios at­lie­kos.“</p> <p>Ve­dė­jos tvir­ti­ni­mu, šiuo įren­gi­niu dir­ban­tiems li­go­ni­nės dar­buo­to­jams liks žen­kliai ma­žiau ran­kų dar­bo, dir­bant su anks­tes­niu reik­da­vo, pa­vyz­džiui, ati­da­ry­ti stik­li­nius bu­te­liu­kus ar lau­žy­ti kai ku­rias me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, ar­dy­ti švirkš­tus, da­bar to da­ry­ti ne­rei­kės, vi­sos į įren­gi­nio pa­tal­pą at­ga­ben­tos at­lie­kos ke­liaus tie­siai į jį.</p> <p>Juo bus ap­do­ro­ja­mos ada­tos, švirkš­tai, pei­liai, chi­rur­gi­nio nau­do­ji­mo reik­me­nys, sa­ni­ta­ri­niai rank­šluosčiai, vys­tyk­lai, vien­kar­ti­niai ap­klo­tai, krau­jo mai­še­liai, zon­dai, tvars­čiai, tam­po­nai, gu­mi­nės pirš­ti­nės.</p> <p>Ta­čiau kai ku­rios me­di­ci­ni­nės at­lie­kos, kaip an­tai, gip­so ruo­ši­niai, pa­vo­jin­gos at­lie­kos, pa­vyz­džiui, re­a­gen­tai, me­di­ka­men­tai, ar pa­to­lo­gi­nės at­lie­kos, pa­vyz­džiui, am­pu­tuo­tos ga­lū­nės, to­liau bus ati­duo­da­mos da­bar­ti­niams jų su­rin­kė­jams – ben­dro­vei „Tok­si­ka“.</p> <p>„Pra­dė­jus veik­ti nau­jam me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­niui, jų tū­ris su­ma­žės maž­daug 30 pro­cen­tų. Da­bar li­go­ni­nei šių at­lie­kų ap­do­ro­ji­mas per mė­ne­sį kai­nuo­ja apie pus­an­tro tūks­tan­čio eu­rų“, – tei­gė D.Kuz­mic­kie­nė.</p> <p>L.Še­džius ap­gai­les­ta­vo, kad mū­sų ša­ly­je dar nė­ra to­kios tvar­kos kaip ki­to­se vals­ty­bė­se, kai iš bio­ku­ro ir elek­tros ga­min­to­jų dar ga­li už­dirb­ti už ati­duo­tas tam nau­do­ti ne­kenks­min­gas me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, – pas mus dar rei­kia šiek tiek pri­mo­kė­ti už pa­si­i­ma­mas to­kias at­lie­kas.</p> <p>Kaž­ka­da li­go­ni­nė­je iš in­fe­kuo­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mas bu­vo ša­li­na­mas che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, vė­liau – mik­ro­ban­go­mis, da­bar me­di­ci­nos įstai­go­se mo­der­niau­siu bū­du – sau­su karš­čiu.</p> <p>„Kaip di­džiau­sia Aly­taus re­gio­no li­go­ni­nė pri­va­lo­me siek­ti aukš­čiau­sių ko­ky­bės stan­dar­tų ir šių at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je. Tam mū­sų spe­cia­lis­tai pa­ren­gė pro­jek­tą, ir gau­tas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas mums ne­lei­džia at­si­lik­ti nuo ki­tų di­džių­jų li­go­ni­nių dėl me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bū­do“, – pa­brė­žė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/na-41%20ligonine.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-275-68--b44_vYA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/na-41%20ligonine.JPG" width="1984" height="2751" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=275&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W2Qc2TnEK3zOAmvV3gt6YCVje7v8I9j9KmzxDNHN8uU"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 06 Dec 2018 07:25:50 +0000 vyrredaktorius 275 at https://www.alytausnaujienos.lt Gim­na­zis­tai gi­li­na­si į su­dė­tin­gas do­no­rys­tės te­mas https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/gim-na-zis-tai-gi-li-na-si-i-su-de-tin-gas-do-no-rys-tes-te-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/136-13219" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-29</div> </div> Nr. <span> 136 (13219) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Dialize.JPG?itok=hf-VH0_L" width="344" height="287" alt="Gydytoja Dalia  Labukienė " title="Gydytoja Dalia  Labukienė dializėje dirba jau 12 metų, o jos praktikoje taikėsi ir tokių pacientų, kurie procedūrą pasirinko kaip gyvenimo būdą – nelaukia eilėje inksto transplantacijos.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dau­giau su­ži­no­ti apie krau­jo ir or­ga­nų do­no­rys­tę pra­var­tu vi­siems, nes spren­di­mus kar­tais ga­li tek­ti pri­im­ti ne­ti­kė­tai. Pro­jek­to „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“ va­do­vė, eti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Mei­lė Pla­tū­kie­nė ir bio­logijos mokytoja Jūratė Vailio­nienė drau­ge su Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos gim­na­zis­tais gi­li­na­si į su­dė­tin­gas do­no­rys­tės te­mas, ku­rios yra ak­tu­a­lios ir pa­aug­liams, jau­ni­mui.</p> <p>Šį­kart moks­lei­viai lan­kė­si pri­va­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je „Nef­ro­vi­ta“, įsi­kū­ru­sio­je bu­vu­sio­je vai­kų po­li­kli­ni­ko­je. Tai – vie­na iš dvie­jų Aly­tu­je esan­čių gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­je at­lie­ka­mos dia­li­zės pro­ce­dū­ros (ant­ro­ji – Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė).</p> <p>„Dar­bo už­ten­ka vi­siems“, – sa­ko gy­dy­to­ja Da­lia La­bu­kie­nė, dvy­li­ka me­tų dir­ban­ti dia­li­zių sky­riu­je. Ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jos spe­cia­li­za­ci­ją įgi­ju­si me­di­kė ne­si­ti­kė­jo, kad pa­suks į nef­ro­lo­gi­ją. Anuo­met stu­di­jų me­tais apie dia­li­zes stu­den­tams bu­vo pa­sa­ko­ja­ma tiek, kad jie ži­no­jo, ku­rio­je kli­ni­kų vie­to­je yra at­lie­ka­ma ta pro­ce­dū­ra. Dia­li­zuo­tis, de­ja, ga­lė­jo to­li gra­žu ne vi­si pa­cien­tai – bu­vo tai­ko­mas am­žiaus ap­ri­bo­ji­mas iki 65 me­tų, pa­ren­ka­mi tie, ku­rie ga­lė­jo ti­kė­tis su­lauk­ti sėk­min­gos transp­lan­ta­ci­jos.</p> <p>Šian­dien me­di­ci­na nu­žings­nia­vo to­li į prie­kį, ir dia­li­zės yra at­lie­ka­mos vi­siems, ku­riems to­kios pro­ce­dū­ros rei­kia, o jas ap­mo­ka Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa. Pro­ce­dū­ros kai­na – 123 eu­rai, „Nef­ro­vi­to­je“ jų at­lie­ka­ma 13 per die­ną, įstai­ga šiuo me­tu tu­ri 22 pa­cien­tus. Me­di­kai juos vi­sus pui­kiai pa­žįs­ta, ži­no ne tik me­di­ci­ni­nes, bet ir so­cia­li­nes pro­ble­mas, tai­gi ben­dra­vi­mas yra la­bai glau­dus ir pa­cien­tams ypač rei­ka­lin­gas.</p> <p>Dia­li­zės pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos die­nos sta­cio­na­re, o tai reiš­kia, kad pa­cien­tai čia pra­lei­džia 3–4 va­lan­das ir iš­vyks­ta na­mo. Yra dir­ban­čių, ku­rie sėk­min­gai de­ri­na sa­vo gra­fi­ką, nors per sa­vai­tę bū­ti­na at­lik­ti net tris dia­li­zes.</p> <p>Gy­dy­to­ja D.La­bu­kie­nė ro­do sky­riu­je esan­čią šiuo­lai­kiš­ką van­dens va­ly­mo įran­gą – tai ir yra bran­giau­sia pro­ce­dū­ros da­lis, o kai dia­li­zėms bu­vo nau­do­ja­mas ne­iš­va­ly­tas van­duo, aly­tiš­kiams te­ko va­ži­nė­ti į Ma­ri­jam­po­lę. Da­bar po pro­ce­dū­ros sa­vi­jau­ta yra kur kas ge­res­nė.</p> <p>Vy­riau­siam „Nef­ro­li­tos“ pa­cien­tui – 90 me­tų, yra te­kę dia­li­zuo­ti ir vai­kus, nors įpras­tai jiems ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma Kau­no kli­ni­ko­se. „Šian­dien inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas jau nė­ra mir­ties nuosp­ren­dis. Svar­bu ne­pa­ni­kuo­ti, nes transp­lan­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je yra la­bai aukš­to ly­gio. Džiu­gu tai, kad nė vie­nas transp­lan­tuo­tas pa­cien­tas pas mus ne­be­grį­žo, jie gy­ve­na vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, nors ir var­to­ja imu­ni­te­tą slo­pi­nan­čių vais­tų“, – sa­ko gy­dy­to­ja D.La­bu­kie­nė.</p> <p>Pro­jek­to „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“ veik­los nu­ma­ty­tos iki me­tų pa­bai­gos. Jo bai­gia­ma­sis ak­cen­tas – kas­me­tis kon­kur­sas moks­lei­viams „Do­va­no­ki­me vil­tį gy­ven­ti“. Ja­me da­ly­vaus mo­kyk­lų ko­man­dos, ku­rios vyk­do švie­tė­jiš­ką dar­bą sa­vo ben­druo­me­nė­se, moks­lei­viai ska­ti­na­mi pa­tys do­mė­tis do­no­rys­te, svei­ka gy­ven­se­na ir skleis­ti šią in­for­ma­ci­ją ap­lin­ki­niams.</p> <p>Bai­gia­ma­sis kon­kur­so eta­pas vyks gruo­džio 13 die­ną. Mo­kyk­los pri­sta­tys nu­veik­tus dar­bus, var­žy­sis ži­nių bei kū­ry­bi­nių už­duo­čių kon­kur­se, o ko­man­dos nu­ga­lė­to­jos lau­kia la­bai vi­lio­jan­tis pri­zas, ta­čiau koks jis bus – or­ga­ni­za­to­riai kol kas ne­at­sklei­džia.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181120_122516.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181120_122516.jpg" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181120_123234.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181120_123234.jpg" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6329.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6329.JPG" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6354.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6354.JPG" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6363.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6363.JPG" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6377.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-262-XCda06g9jxw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6377.JPG" width="5156" height="2670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=262&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kOY3lW0hK--7PBLG4CN-TlMAG_1MjHIB7KdMYKalyRI"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Nov 2018 08:19:31 +0000 vyrredaktorius 262 at https://www.alytausnaujienos.lt Elek­tro­ni­nio re­cep­to pri­va­lu­mams įver­tin­ti daž­nam dar trūks­ta pa­tir­ties https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/elek-tro-ni-nio-re-cep-pri-va-lu-mams-iver-tin-ti-daz-nam-dar-truks-ta-pa-tir-ties <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/126-13209" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-06</div> </div> Nr. <span> 126 (13209) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/IMG_0907.JPG?itok=Lk-K7hrr" width="344" height="287" alt="registratūra" title="Prie registratūros langelių mažėja pacientų. Jie renkasi kitus registravimosi būdus. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4> Elek­tro­ni­nis re­cep­tas – tai elek­tro­ni­nė sis­te­ma, ku­ri lei­džia gy­dy­to­jams iš­ra­šy­ti pa­cien­tams vais­tų ne po­pie­riaus la­pe­ly­je, o įve­dus į ben­drą sis­te­mą, prie ku­rios pri­si­jun­gi­mą tu­ri ir pats pa­cien­tas, ir vais­ti­nin­kai. Į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kel­ti re­cep­tai lei­džia ne tik tau­py­ti lai­ką, efek­ty­viau dirb­ti, bet ir su­ma­žin­ti klai­dų. Įgu­dus vis­kas grei­ta, aiš­ku, pa­to­gu. Pa­si­tai­ko, kad pa­cien­tai pa­mirš­ta, kur pa­si­dė­jo po­pie­ri­nius re­cep­tus, kar­tais pa­me­ta juos, o vais­ti­nin­kams ne vi­sa­da pa­vyks­ta per­skai­ty­ti gy­dy­to­jo iš­ra­šy­tų vais­tų pa­va­di­ni­mą. Elek­tro­ni­nių re­cep­tų sis­te­mo­je vais­ti­nin­kas ma­to, ko­kie vais­tai pa­cien­to yra pirk­ti pas­ta­rą­jį kar­tą, ko­kio­mis do­zė­mis var­to­ti. Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mų, jis žmo­gaus ne­siun­čia at­gal pas me­di­ką, nes pats tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su juo. Kaip šios sis­te­mos die­gi­mas vyks­ta Aly­tu­je, kaip nau­jo­vę pri­ima pa­cien­tai?</h4> <h4>Re­gist­ra­to­rės dir­ba la­bai ope­ra­ty­viai ir kul­tū­rin­gai</h4> <p>„Pir­mą elek­tro­ni­nį re­cep­tą prieš me­tus man iš­ra­šė tre­čio­jo ly­gio kar­dio­lo­gas San­ta­ros kli­ni­ko­se. Da­bar juos gau­nu ir Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je, ir Aly­taus mies­to po­li­kli­ni­ko­je. La­bai pa­to­gu. Vais­ti­nė­se, įsi­gy­jant vais­tų, pro­ble­mų ne­ky­la. Daž­niau­siai nau­do­juo­si vais­ti­nės „Ca­me­lia“ pa­slau­go­mis.</p> <p>Kai pri­rei­kia me­di­kų pa­gal­bos, pas ben­dro­sios pa­gal­bos (šei­mos) ar ant­ri­nio ly­gio spe­cia­lis­tą man pa­to­giau­sia ir pa­ti­ki­miau­sia re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu. Vi­sa­da pa­si­džiau­giu, kad re­gist­ra­to­rės dir­ba la­bai ope­ra­ty­viai ir kul­tū­rin­gai. </p> <p>Kar­tą, kai pri­rei­kė chi­rur­go odon­to­lo­go pa­slau­gos, te­ko ry­mo­ti ei­lė­je dar prieš re­gist­ra­tū­ros dar­bo pra­džią, nes nau­jų ta­lo­nų ry­te bū­na vos ke­le­tas, tad te­le­fo­nu ar ki­to­mis prie­mo­nė­mis už­si­re­gist­ruo­ti ne­pa­vy­ko.</p> <p>Sis­te­ma ser­gu.lt nau­do­juo­si in­for­ma­ci­jai apie gy­dy­to­ją ir jo dar­bo gra­fi­kus su­si­rink­ti. La­bai ge­ra prak­ti­ka, kai pas aukš­tes­nio ly­gio spe­cia­lis­tą esi už­re­gist­ruo­ja­mas šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te. To­kių at­ve­jų man pa­si­tai­kė“, – sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­ja­si aly­tiš­kė Li­na Svi­ders­kie­nė.</p> <p>Tris vai­ku­čius au­gi­nan­tys Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos ūki­nin­kai Vil­ma ir Mo­des­tas Ba­ra­naus­kai pri­rei­kus me­di­kų pa­gal­bos vi­suo­met re­gist­ruo­ja­si per elek­tro­ni­nę sis­te­mą ser­gu.lt. „E. re­cep­tų dar ne­sa­me ga­vę, tad ne­ži­nau, ko­kia su jais si­tu­a­ci­ja“, – sa­ko Vil­ma. Kad taip pat re­gist­ruo­ja­si per sis­te­mą ser­gu.lt, tei­gė ir jau­na mo­te­ris As­ta. Jai, kaip ir Vil­mai, dar ne­te­ko pa­si­nau­do­ti elek­tro­ni­niu re­cep­tu, tad šio pri­va­lu­mų ar trū­ku­mų ne­ko­men­ta­vo.</p> <p>„Kai gy­ve­nau Vil­niu­je, re­gist­ruo­da­vau­si tik per elek­tro­ni­nę sis­te­mą, nes į re­gist­ra­tū­rą pri­sis­kam­bin­ti bū­da­vo sun­kiau nei į pre­zi­den­tū­rą. Aly­tu­je šio bū­do ne­nau­do­ju, nes daž­nai už­si­re­gist­ruo­jan­tys in­ter­ne­tu tie­siog pa­mirš­ta ir ne­at­vyks­ta, taip su­da­ry­da­mi ne­tik­ras ei­les, tad skam­bi­nu į įstai­gą ir klau­siu ar­ti­miau­sio lais­vo lai­ko, kar­tais sku­biu at­ve­ju ir gy­vo­je ei­lė­je pa­lau­kiu.</p> <p>Elek­tro­ni­nis re­cep­tas man yra la­bai pa­to­gus, nes ne­bū­ti­na ne­šio­tis re­cep­tų kny­gu­tės, ku­rią kaip ty­čia pa­mirš­tu. Bet net me­di­kai ne vi­si mo­ka jį iš­ra­šy­ti, tad yra ne kar­tą te­kę pirk­ti vais­tus vi­sa kai­na tik dėl to, kad e. re­cep­to kon­cep­ci­ja vals­ty­bė­je ne­įgy­ven­din­ta tin­ka­mai. As­me­niš­kai aš tik už e. re­cep­tą. Bet su­pras­da­ma sen­jo­rus, ypač jų no­rą ana­li­zuo­ti gy­dy­mą, re­cep­tus, įpro­tį vis­ką ran­ko­mis pa­lies­ti, ma­nau, at­si­sa­ky­ti įpras­tos re­cep­tų kny­ge­lės dar anks­ti“, – ma­no re­kla­mos ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tė aly­tiš­kė Mo­ni­ka.</p> <p>Dvie­jų vai­kų ma­ma Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė tei­gia, kad jei­gu rei­ka­las sku­bes­nis, ren­ka­si re­gist­ra­ci­ją te­le­fo­nu, kad ga­lė­tų pa­si­dė­lio­ti tu­ri­mus ir ga­li­mus lai­kus. „Jei­gu tai pla­nuo­ja­mas ap­si­lan­ky­mas pas gy­dy­to­ją, re­gist­ruo­juo­si in­ter­ne­tu per sis­te­mą ser­gu.lt. Ten­ka re­gist­ruo­ti ir ma­mą. Aš grei­čiau už­re­gist­ruo­ju per sis­te­mą, nei ji pri­sis­kam­bi­na į re­gist­ra­tū­rą. Ne­sam la­bai daž­ni li­go­niai, tad dar su elek­tro­ni­niu re­cep­tu ne­te­ko su­si­dur­ti“, – pa­sa­ko­ja J.Mak­si­ma­vi­čie­nė.</p> <p>„Pas gy­dy­to­jus prak­tiš­kai vi­sa­da re­gist­ruo­juo­si te­le­fo­nu, man pa­to­giau­sias šis bū­das. Elek­tro­ni­nio re­cep­to ne­su dar ga­vu­si. Ma­no ma­mai kar­tą Kau­no kli­ni­ko­se iš­ra­šė elek­tro­ni­nį re­cep­tą ne­tiks­liu ko­du, tai vėl tu­rė­jo­me grįž­ti pas gy­dy­to­ją, kad iš­tai­sy­tų klai­dą sis­te­mo­je, ir tik ta­da ga­lė­jo­me nu­si­pirk­ti vais­tų. Gal ir pa­to­gu, bet trūks­ta pa­tir­ties, kad ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti“, – to­kią nuo­mo­nę iš­sa­kė aly­tiš­kė Kris­ti­na.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Ra­sa Na­va­kaus­kie­nė pas gy­dy­to­ją dau­giau­sia re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu. Tei­gia, kad te­ko pa­si­nau­do­ti ir e. re­cep­tu. „Man tai pa­tin­ka“, – kon­sta­tuo­ja Ra­sa. </p> <p>„Mū­sų šei­mos gy­dy­to­jos Gra­ži­nos Gu­dai­tie­nės ka­bi­ne­tas – Le­li­jų gat­vė­je, to­je pa­čio­je gat­vė­je, ku­rio­je gy­ve­na­me ir mes, tad la­bai pa­to­gu. Ka­dan­gi la­bai ar­ti, tai ir aš, ir vy­ras nu­ei­na­me ir už­si­re­gist­ruo­ja­me, o sku­biu at­ve­ju pri­ima be ei­lės. Krau­jo ty­ri­mams se­se­lė pa­ima ir­gi vie­to­je. Ne­si­skun­džiam, mums vis­kas ge­rai, pa­tin­ka ir mū­sų gy­dy­to­ja Gra­ži­na Gu­dai­tie­nė“, – kal­ba Le­li­jų gat­vės gy­ven­to­ja Ja­nė In­ge­le­vi­čie­nė.</p> <p>Ji pa­ste­bi, kad dau­ge­lis sen­jo­rų re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu, skam­bi­na sa­vo šei­mos gy­dy­to­jos se­se­lei, no­rė­da­mi pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu ar­ba va­žiuo­ja į po­li­kli­ni­ką ir ten krei­pia­si į re­gist­ra­tū­rą.</p> <p> </p> <h4>Po­pu­lia­riau­sias re­gist­ra­ci­jos bū­das – re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu</h4> <p>Kaip in­for­ma­vo VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė, po­li­kli­ni­kos pa­cien­tai tu­ri pa­si­rin­ki­mą, ga­li re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu, at­vy­kę į re­gist­ra­tū­rą, in­ter­ne­tu ser­gu.lt sve­tai­nė­je. Pa­kar­to­ti­nam ap­si­lan­ky­mui, esant rei­ka­lui, re­gist­ra­ci­ja vyk­do­ma gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te. Kaip pa­ste­bė­ta, pri­rei­kus gy­dy­to­jo pa­gal­bos, pa­cien­tai daž­niau­siai ren­ka­si re­gist­ra­ci­ją te­le­fo­nu ar­ba sis­te­mą ser­gu.lt.</p> <p>E. re­cep­tų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mu po­li­kli­ni­kos me­di­kų ben­druo­me­nė yra ne­pa­ten­kin­ta, nes daž­ni sis­te­mos trik­džiai. Po­pie­ri­niai re­cep­tai, pa­sak E.Ma­chan­ko­vie­nės, taps pra­ei­ti­mi, kai to­bu­lai veiks sis­te­ma. Tuo me­tu, kai ji ge­rai vei­kia, apie 85 proc. kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų re­cep­tų iš­ra­šo­ma elek­tro­ni­niu bū­du.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas kal­bė­jo, kad pa­cien­tai pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus ga­li už­si­re­gist­ruo­ti pa­na­šiai: tie­siog at­ėję prie re­gist­ra­tū­ros lan­ge­lio, te­le­fo­nu ir in­ter­ne­tu (nau­do­jant ser­gu.lt iš­anks­ti­nės pa­cien­tų re­gist­ra­ci­jos sis­te­mą IPR). Po­pu­lia­riau­sias re­gist­ra­ci­jos bū­das – re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu. Li­go­ni­nės pa­cien­tai mėgs­ta nau­do­tis sis­te­ma ser­gu.lt.</p> <p>Pa­va­duo­to­jas tei­gė, kad šian­die­niu re­cep­tų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mu dar nė­ra vi­siš­kai pa­ten­kin­tas ir ne­ma­no, kad po­pie­ri­nis re­cep­tas grei­tai taps pra­ei­ti­mi.</p> <p>Vi­sų įstai­go­je iš­ra­šo­mų po­pie­ri­nių re­cep­tų skai­čius ne­ži­no­mas, nes jie ne­re­gist­ruo­ja­mi.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_4291.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-211-mpQjrwR2BZE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_4291.JPG" width="5126" height="3368" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_7950.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-211-mpQjrwR2BZE" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_7950.JPG" width="5126" height="3368" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-97"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543140002"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Lietuvė</span> - Sek, 2018-25-11 - 12:00</p> <a href="/comment/97#comment-97" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/97#comment-97" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gydytojai su mielu noru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gydytojai su mielu noru rašytų el.receptus,bet kai atidaro kompiuterį ir viršuje užrašas-atsiprašome už nepatogumus ESIS programa neveikia.Negalima užaktyvuoti diagnozės siųsdami į APAP,tankiai neveikia.Medikai dėl to nekalti.Labai stengėmės,daug išrašydavome,bet pastovūs trigdžiai labai įkyrėjo,kol pilnai neveiks sistema,nutarėme nerašyti el. receptų.Manau ligoninė nori<br /> pirmauti,reikalauja pas gydytojus,kad išrašytų tik el.receptus,bet neatsižvelgia į daromus sunkumus.Liepėme pacientams nesinešioti kompensuojamų vaistų paso.Atvykus pacientui,gydytojas turi jo atsiprašyti,kad negali išrašyti el. receptų,dėl netikusios programos ir programuotojų.Pacientas turi vykti į namus ir atsinešti kompensuojamų vaistų pasą.Vietoje patogumo,didelis nepatogumas gydytojui atsiprašinėti,o pacientui vykti į namus.Nutarėme,kol tokia betvarkė,visi turi atsinešti kompensuojamų vaistų pasą.Juk ligoninės aukščiausia sėdintys nerašo receptų ir gerai nežino visos situacijos,bet pasigirti labai mėgsta.Vieną iš jų matote.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=211&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XyRJEX8NhPkHx7GcB31MmR6vKetjZSw0LwZtlSLbk1w"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Wed, 07 Nov 2018 08:26:54 +0000 vyrredaktorius 211 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje duris atvėrė studija, kurioje lepinamos moterys https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/alytuje-duris-atvere-studija-kurioje-lepinamos-moterys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/123-131106" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-26</div> </div> Nr. <span> 123 (131106) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/20181004_120205.jpg?itok=tqMosWgI" width="344" height="287" alt="Pasilepinti kviečia „Išlepinta“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tobulos figūros link</h3> <p>„Pašėlęs šiuolaikinio gyvenimo tempas, nuolatinis skubėjimas, nesibaigiantys rūpesčiai, įtampa, netinkama mityba ir jau kasdieniu palydovu tapęs stresas – visi šie veiksniai daro tiesioginę įtaką mūsų išvaizdai ir savijautai. Bėgantis laikas, deja, taip pat nepadeda. Ir jeigu laiku nesustojame ir neskiriame laiko sau, tai anksčiau ar vėliau neišvengiamai susiduriame su begale problemų – pakitusios kūno formos, antsvoris, celiulitas, strijos. Ir tai tik keletas jų“, – dėsto Auksė Tarvainienė, grožio studijos „Išlepinta“ savininkė.</p> <p>Ji atkreipė dėmesį, kad susidūrusios su šiomis problemomis, moterys dažnai puola naudoti įvairius kūno šveitiklius, odą stangrinančius kremus ir visas kitas kosmetines priemones, gražiai ir efektingai išreklamuotas moterims skirtų žurnalų puslapiuose.</p> <p>„Naivu tikėtis, jog tai gali išgelbėti, nes visos kosmetinės priemonės skirtos tik išorinio grožio efektui sustiprinti. Jei iš tikrųjų norime būti gražios, visų pirma, turime pasirūpinti vidine organizmo švara, užtikrinti gerą limfos cirkuliaciją organizme. Tam gali pagelbėti limfodrenažinis masažas, o atpalaiduojantis ir vidinę harmoniją suteikiantis pėdų ir delnų masažas neleis pasiklysti kelyje tobulos figūros link“, – sako A.Tarvainienė.</p> <h3>Pati išbandė</h3> <p>Du vaikus auginanti ir neseniai po motinystės atostogų į darbus kibusi moteris pasakojo pati praėjusi moteris kamuojančias grožio problemas, išbandžiusi daugybę būdų, kaip sau padėti būti gražiai, tačiau atradusi veiksmingiausią būdą susigrąžinti tobulas kūno linijas ir vėl patikti pirmiausia sau pačiai.</p> <p>„Dar prieš keletą metų atsitiktinai išbandžiau limfodrenažinį masažą „Roll Shaper“ įranga ir įsitikinau, kad tai – labai veiksminga. Po gimdymų padidėjusios apimtys maždaug po dešimties seansų sumažėjo bent vienu dydžiu, pajaučiau ir teigiamus sveikatos pokyčius“, – patirtimi dalijasi moteris.</p> <p>Limfodrenažinius masažus „Roll Shaper“ įranga padeda atsikratyti celiulito, sustangrina odą, pagerina jos būklę, išvalo organizmą nuo toksinų, pagerina kraujotaką, pakelia raumenų tonusą, sumažina patinimus. Kaip žinia, visa tai tiesiogiai atsiliepia bendrai savijautai ir gerai nuotaikai.</p> <p> „Roll Shaper“ įranga yra galimybės masažuoti pasirinktas, problemines kūno vietas – pilvą, rankas, kojas, pėdas. Aparatas iš viso turi 18 pozicijų, tad pasirinkimo galimybės – plačios. Per vieną treniruotę sudeginama iki 450 kcal, o tai yra daugiau nei per tradicinę aerobikos treniruotę.</p> <p>„Dažniausiai po treniruotės moterys jaučiasi lyg po gero sporto, todėl labai svarbu nepersistengti, nenorėti rezultato po vieno karto ir apkrovas didinti pamažu“, – pabrėžia A.Tarvainienė.</p> <h3>Laikas mamoms</h3> <p>Verslininkė atsižvelgė ir į įtemptą vaikus auginančių mamų dienotvarkę, todėl du kartus per savaitę skyrė laiką išskirtinai mamoms, kad jos į procedūras galėtų atsivesti ir savo atžalas. „Tai laikas mamoms ir niekas negali pykti, kad jos ateina su vaikais. Jiems turiu kilimėlį, vaikiškos muzikos, todėl, kol mama mėgaujasi procedūromis, sudominti vaikus bent jau kurį laiką tikrai pavyktų.“</p> <p>Grožio studijoje „Išlepinta“ moterys gali jaustis komfortiškai, nesijaudinti, nesidrovėti, kad jų netobulas kūno formas kažkas pamatys, nes vyksta individualūs užsiėmimai. Kiekvienai moteriai sudaromas individualus planas.</p> <p>Studijos savininkė kviečia visas alytiškes išbandyti vieną limfodrenažinio masažo „Roll Shaper“ įranga užsiėmimą nemokamai. Tereikia išsikirpti „Alytaus naujienų“ spalio 27 d. numeryje kuponą ir su juo bei gera nuotaika ateiti į grožio studiją „Išlepinta“ adresu – Vilniaus g. 6, Alytus, 2-ame aukšte.</p> <p>Reklama.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-195-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/1_0.jpg" width="856" height="300" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/roll%20shaper%20DK%20-%20JPG.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-195-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/roll%20shaper%20DK%20-%20JPG.jpg" width="1100" height="692" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=195&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NW_dNVWSB4XddAqEIQRYO828QfEk8tZtCj_UvFhpA0g"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Sat, 27 Oct 2018 14:20:00 +0000 vyrredaktorius 195 at https://www.alytausnaujienos.lt Liep­tu į or­ga­nų transp­lan­ta­ci­ją ga­li tap­ti ir „ne­iš­gu­lė­to” gri­po kom­pli­ka­ci­jos https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/liep-tu-i-or-ga-nu-transp-lan-ta-ci-ja-ga-li-tap-ti-ir-ne-gu-le-gri-po-kom-pli-ka-ci-jos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/122-131105" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-25</div> </div> Nr. <span> 122 (131105) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/donoryste.JPG?itok=JG7_ql_1" width="344" height="287" alt="donoryste" title="Žvakučių akcijos organizatorės, projekto „Neatlygintina donorystė 2018“ vadovė Meilė Platūkienė, jo savanorė, Putinų gimnazijos moksleivė Akvilė Juškauskaitė, skaitanti paskaitas apie transplantuotų žmonių patirtis, VO „Dalia“ vadovė Vida Bieliūnaitė bendravo su meru Vytautu Grigaravčiumi. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Dau­giau­sia lau­kia inks­to</h4> <p>Vil­niu­je už­deg­tos 1 tūkst. 607 žva­ke­lės – ly­giai tiek, kiek per 48 me­tus Lie­tu­vo­je bu­vo or­ga­nų do­no­rų.</p> <p>Šiuo me­tu Aly­tu­je gy­ve­na pu­sė šim­to žmo­nių, ku­riems yra at­lik­ta or­ga­nų transp­lan­ta­ci­ja, 10 lau­kia ope­ra­ci­jos, o 40-de­šim­čiai at­lie­ka­ma dia­li­zės pro­ce­dū­ra (krau­jo va­ly­mas, lei­džian­tis su­lauk­ti inks­tų per­so­di­ni­mo).</p> <p>Inks­tas – tas or­ga­nas, ku­rio lau­kia dau­giau­sia žmo­nių – net 162 įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se. Ta­čiau ir šan­sų jį gau­ti yra dau­giau, nes iš vie­no do­no­ro po vie­ną inks­tą ga­li gau­ti du re­ci­pien­tai. Taip pat ga­li bū­ti per­so­din­tas gy­vo do­no­ro inks­tas, ta­čiau tiek mū­sų ša­ly­je, tiek vi­so­je Eu­ro­po­je jį ga­li­ma do­va­no­ti tik ar­ti­mam žmo­gui. To­kiu bū­du sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią at­ly­gio rei­ka­la­vi­mui ir pre­ky­bai or­ga­nais.</p> <p>„Ne­le­ga­li or­ga­nų transp­lan­ta­ci­ja yra ne­ga­li­ma dėl la­bai aiš­kių są­sa­jų tarp do­no­ro ir re­ci­pien­to spe­cia­lia­me re­gist­re, bet mi­tas apie tai vis dar ga­jus, to­kių klau­si­mų ypač daž­nai su­lau­kia­me 13–14 me­tų pa­aug­lių au­di­to­ri­jo­se, kai lan­ko­mės su pa­skai­to­mis mo­kyk­lo­se“, – pa­ste­bi Transp­lan­ta­ci­jos biu­ro at­sto­vė.</p> <p> </p> <h4>Do­no­rai pa­ruo­šia­mi ir Aly­tu­je</h4> <p>Or­ga­nų do­no­rys­tė – itin jaut­ri te­ma, su­si­ju­si su ne­tek­ti­mis, to­dėl kal­bė­ti apie tai gar­siai nė­ra drą­su, o mi­tų gy­vuo­ja dau­gy­bė. Pa­vyz­džiui, kad do­no­ru ga­li tap­ti tik tam tik­ro am­žiaus žmo­gus. Šiuo me­tu vy­riau­sias do­no­ras Lie­tu­vo­je yra 83-ejų me­tų vy­ras, jau­niau­sias – 6 die­nų kū­di­kis.</p> <p>Ar žmo­gus ga­li bū­ti do­no­ru, pri­klau­so nuo jo svei­ka­tos būk­lės. Tarp prie­žas­čių, ko­dėl or­ga­nai ne­tin­ka transp­lan­ta­ci­jai, var­di­ja­mi nar­ko­ti­kai ir net on­ko­lo­gi­nis su­sir­gi­mas. Lie­tu­vo­je per me­tus mirš­ta 40 tūkst. žmo­nių, ta­čiau tik ne­di­de­lei da­liai jų – 120-čiai – kon­sta­tuo­ja­ma sme­ge­nų mir­tis, o or­ga­nų gy­vy­bė yra pa­lai­ko­ma apa­ra­tū­ra re­a­ni­ma­ci­jo­je – ki­taip sa­kant, jie ga­li tap­ti do­no­rais.</p> <p>„Tur­būt ne­dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja­me, koks ne­leng­vas ko­man­di­nis dar­bas pra­si­de­da tą mi­nu­tę, kai kon­sta­tuo­ja­ma sme­ge­nų mir­tis. Vi­sų pir­ma, vals­ty­bi­nia­me re­gist­re yra pa­tik­ri­na­ma, ar žmo­gus tu­rė­jo do­no­ro kor­te­lę. Jei taip, or­ga­nai ga­li bū­ti pra­de­da­mi tir­ti ir ruo­šia­mi per­so­di­ni­mui. Jei ne, le­mia­mą žo­dį ten­ka tar­ti ar­ti­mie­siems, o gy­dy­to­jų lau­kia sun­ki už­duo­tis. Ne­tek­tį iš­gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ku­rie ne­re­tai net ne­su­si­mąs­tė apie do­no­rys­tę, rei­kia pa­aiš­kin­ti dau­gy­bę sub­ti­lių da­ly­kų. Dau­ge­lis pa­sa­ko „ne“ vien dėl to, kad ne­ži­no mi­ru­sio­jo va­lios“, – ap­gai­les­tau­ja R.Pe­kars­kie­nė.</p> <p>Jei ar­ti­mie­ji su­tin­ka, do­no­ro or­ga­nai tu­ri bū­ti kuo sku­biau ga­be­na­mi į Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kas ar­ba Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kas – šio­se įstai­go­se at­lie­ka­mos su­dė­tin­giau­sios transp­lan­ta­ci­jos ope­ra­ci­jos. Ypač jaut­rus or­ga­nas yra šir­dis – iki tol, kol pra­dės plak­ti ki­to­je krū­ti­nė­je, tu­ri pra­ei­ti ne dau­giau kaip 5 va­lan­dos. To­dėl į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­ma ir po­li­ci­ja, ir sraig­tas­par­niai. Be­je, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė – taip pat va­di­na­mo­ji „do­no­ri­nė“. Čia ret­kar­čiais yra pa­ruo­šia­mas do­no­ras, pa­im­ti or­ga­nų at­vyks­ta me­di­kų bri­ga­dos iš kli­ni­kų.</p> <p> </p> <h4>Ne­ži­no kam, bet min­ty­se dė­ko­ja</h4> <p>Prie žva­ku­tė­mis nu­švi­tu­sios šir­dies Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo ga­li­ma su­tik­ti aly­tiš­kę Vi­dą Bie­liū­nai­tę. Ener­gi­jos ir at­kak­lu­mo vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Da­lia“, vie­ni­jan­čios li­go­nius, su­si­ju­sius su or­ga­nų per­so­di­ni­mu, va­do­vei ga­lė­tų pa­vy­dė­ti ir dau­ge­lis svei­kų­jų. 30 me­tų pa­ti­rian­ti dia­li­zės pro­ce­dū­ras, ji sklei­džia ži­nią apie do­no­rys­tę ir džiau­gia­si šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mu pro­jek­tu „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“. Pro­jek­to va­do­vė – eti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Mei­lė Pla­tū­kie­nė, ku­ri drau­ge su Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos gim­na­zis­tais gi­li­na­si į su­dė­tin­gas krau­jo ir or­ga­nų do­no­rys­tės te­mas. Pa­si­ro­do, jos ga­li bū­ti la­bai ak­tu­a­lios ne tik pa­aug­liams, jau­ni­mui, bet net ir pra­di­nu­kams – te­rei­kia iš­ma­niai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją.</p> <p>Žva­ke­lių or­ga­nų do­no­rams Ro­tu­šės aikš­tė­je taip pat įžie­bė gim­na­zis­tai, pro­jek­to me­tu su­ži­nan­tys daug ak­tu­a­lios in­for­ma­ci­jos. Pa­vyz­džiui, kad se­zo­ni­nį gri­pą yra bū­ti­na „iš­gu­lė­ti“, nes šios klas­tin­gos li­gos kom­pli­ka­ci­jos – vie­na daž­niau­sių prie­žas­čių, ko­dėl pri­rei­kia įvai­rių or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos.</p> <p>Prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir tie­sio­giai su do­no­rys­te su­si­dū­rę aly­tiš­kiai, ku­rie čia pat da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi. Prieš pen­ke­rius me­tus sū­nui inks­tą ati­da­vu­si ma­ma džiau­gia­si, kad šian­dien jis jau­čia­si ge­rai, gy­ve­na ak­ty­viai. Ji pa­ti sa­vo spren­di­mo ne­su­reikš­mi­na ir ne­įsi­vaiz­duo­ja, kad ga­lė­jo bū­ti ki­taip. „Į li­go­ni­nę va­žia­vo­me tar­si į ko­kį ba­lių, sma­giai ir su vil­ti­mi, tik la­bai jau daug ty­ri­mų rei­kė­jo at­lik­ti“, – pri­si­me­na. Jos sū­nui inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas iš­si­vys­tė po gel­de­lių už­de­gi­mo, iki tol vai­ki­nas bu­vo vi­siš­kai svei­kas.</p> <p>Jau tre­jus me­tus do­no­ro inks­tas lei­džia be dia­li­zių gy­ven­ti ki­tam aly­tiš­kiui, šią ne­ma­lo­nią pro­ce­dū­rą jis pa­ty­rė aš­tuo­nis mė­ne­sius. Pas­kui at­si­ra­do do­no­ras, bet žmo­gus iki šiol nie­ko ne­ži­no apie jį. „Iš pra­džių ban­džiau do­ku­men­tuo­se akies kraš­te­liu pa­žiū­rė­ti, bet pas­kui pa­gal­vo­jau, kad gal taip ir ge­riau, kaip įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja – ne­ži­no­ti. Min­ty­se vis pa­dė­ko­ju, ir šian­dien at­ėjau žva­ku­tės už­deg­ti“, – pa­sa­ko­jo aly­tiš­kis.</p> <p> </p> <h4>Gy­vas stip­ry­bės pa­vyz­dys</h4> <p>Taip Transp­lan­ta­ci­jos biu­ro at­sto­vė R.Pe­kars­kie­nė pa­va­di­no Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos 1 kla­sės moks­lei­vę Ak­vi­lę Juš­kaus­kai­tę. Mer­gi­nai prieš 5 me­tus yra transp­lan­tuo­tas inks­tas, ji mie­lai da­li­ja­si pa­tir­ti­mi su ben­dra­am­žiais, mo­kyk­lo­se skai­to pa­skai­tas, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja­mos pro­jek­to „Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2018“ me­tu.</p> <p>Ak­vi­lė su­sir­go bū­da­ma vos aš­tuo­nių mė­ne­sių, iki tol jai te­ko ne kar­tą gy­dy­tis an­ti­bio­ti­kais, nes bu­vo lin­ku­si į bron­chi­tus ir plau­čių už­de­gi­mus. Vė­liau me­di­kai spė­jo, kad bū­tent vais­tai pa­ken­kė vai­ko or­ga­niz­mui. Nuo 10 me­tų mer­gai­tei te­ko kęs­ti dia­li­zes. „Ne­ga­lė­jau lan­ky­ti bū­re­lių, nors la­bai no­rė­jau, nes tie­siog trū­ko jė­gų. Kas an­trą die­ną po pa­mo­kų te­ko dia­li­zuo­tis, pro­ce­dū­ra truk­da­vo 4 va­lan­das, ma­ne la­bai py­ki­no“, – pri­si­me­na Ak­vi­lė. Už­tat su­ži­no­ju­si, kad at­si­ra­do do­no­ro inks­tas, mer­gi­na nė se­kun­dės ne­su­abe­jo­jo – or­ga­nas jai tiks. Taip ir bu­vo. Šian­dien Ak­vi­lė sėk­min­gai mo­ko­si gim­na­zi­jo­je, yra la­bai dė­kin­ga už pa­lai­ky­mą ma­mai ir tė­tei, o val­gy­ti jai ne­ga­li­ma vie­nin­te­lio mais­to – greipf­ru­to.</p> <p>„Te­ko lan­ky­tis Bar­se­lo­no­je ir ste­bė­ti, kaip ten at­lie­ka­mos inks­tų dia­li­zės. La­bai nu­ste­bau, kad ne­ma­ty­ti jau­nų vei­dų. Pa­si­ro­do, Is­pa­ni­jo­je yra at­virkš­ti­nė sis­te­ma nei pas mus – jei ne­pa­reiš­kei prieš­ta­ra­vi­mo, tai ir esi ap­si­spren­dęs tap­ti do­no­ru po mir­ties“, – pa­ste­bi V.Bie­liū­nai­tė. Lie­tu­vo­je tam bū­ti­na už­pil­dy­ti do­no­ro kor­te­lę (tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ir in­ter­ne­tu), tai pa­da­ry­ti ga­li as­me­nys nuo 18 me­tų.</p> <p>Lie­tu­vo­je su do­no­rų or­ga­nais šiuo me­tu gy­ve­na apie tūks­tan­tis žmo­nių, ta­čiau ne­su­lau­kę transp­lan­ta­ci­jos kas­met nu­mirš­ta Du­se­tų dy­džio mies­te­lis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1866.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-189-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1866.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1887.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-189-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1887.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1926.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-189-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1926.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1947.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-189-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1947.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=189&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oRzfGPwJJaEx8lQXee685pJuHBgpmorkUDkFEhHdlME"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Oct 2018 06:21:21 +0000 vyrredaktorius 189 at https://www.alytausnaujienos.lt Per du kom­pli­kuo­tus gim­dy­mus iš­gel­bė­tos ke­tu­rios gy­vy­bės https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/du-kom-pli-kuo-tus-gim-dy-mus-gel-be-tos-ke-tu-rios-gy-vy-bes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/121-131104" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-23</div> </div> Nr. <span> 121 (131104) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/IMG_2054.JPG?itok=hbkUhcLt" width="344" height="287" alt="Mažylė" title="53 centimetrų ūgio ir 2,720 kg sverianti mažylė – gyva ir sveika, o jos mamos alytiškės Deimantės veide nedingsta šypsena. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>At­si­skyrė pla­cen­ta</h4> <p>„Pra­dė­jau stip­riai krau­juo­ti. Su­pra­tau, kad man vėl pra­dė­jo at­si­skir­ti pla­cen­ta, nes dėl tos pa­čios prie­žas­ties ke­lias sa­vai­tes pra­lei­dau Kau­no kli­ni­ko­se, kur man tai­ky­tas gy­dy­mas, o vė­liau bu­vau iš­leis­ta na­mo. Bet po tri­jų pa­rų vėl vis­kas pa­kry­po blo­gą­ja lin­kme. Iš­si­kvie­tė­me grei­tą­ją ir ma­ne nu­ve­žė į li­go­ni­nę. Me­di­kai su­re­a­ga­vo žai­biš­kai, nu­ve­žė į ope­ra­ci­nę ir mus abi iš­gel­bė­jo. O ga­lė­jo vis­kas bū­ti ki­taip...“ – penk­ta­die­nio pa­ry­čių įvy­kius pa­sa­ko­jo aly­tiš­kė Dei­man­tė.</p> <p>Gim­dy­vę li­go­ni­nė­je pri­ėmė ir ope­ra­vo gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Bu­rins­kie­nė, o jai tal­ki­no gy­dy­to­ja Ai­da Ku­ne­vi­čie­nė.</p> <p>„Esa­me nuo­šir­džiai dė­kin­gi šioms gy­dy­to­joms ir vi­sam prie mū­sų dir­bu­siam me­di­kų per­so­na­lui. Jų dė­ka esa­me gy­vos ir svei­kos. Tur­būt gi­miau an­trą kar­tą kar­tu su sa­vo duk­ry­te. Pui­kiai ži­no­jau, kad to­kie at­ve­jai kaip šis daž­nai bai­gia­si bent vie­no žmo­gaus mir­ti­mi – jei­gu pa­vyks­ta iš­gel­bė­ti ma­mą, tai už­gęs­ta kū­di­kio gy­vy­bė“, – sa­kė mo­te­ris, ku­rios na­muo­se lau­kia ir pir­mo­ji jos at­ža­la – dve­jų su pu­se me­tu­kų duk­ry­tė.</p> <p>Tie­sa, pir­mas gim­dy­mas bu­vo sklan­dus, be jo­kių kom­pli­ka­ci­jų. Šian­dien pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip nu­ti­ko su an­tru kū­di­kiu, bū­tų sun­ku. O ir­ nu­ma­ty­ti, kam tai ga­li grės­ti, taip pat ne­įma­no­ma. Nuo to ne­ap­sau­go­ta nė vie­na gim­dy­vė.</p> <p>Po lai­min­ga žvaigž­de gi­mu­si ma­žy­lė jau tu­ri ir sa­vo var­dą – Lė­ja. Ji gi­mė penk­ta­die­nio ry­te – 5.25 val. Nors į šį pa­sau­lį mer­gai­tė at­ėjo bū­da­ma vos 35 sa­vai­čių, gi­mė net 53 cen­ti­met­rų ūgio ir svė­rė 2,720 kg. </p> <p>Be­je, ma­žo­ji Lė­ja to­kiam sce­na­ri­jui – prieš­lai­ki­niam gi­mi­mui – jau bu­vo pa­ruoš­ta, mat iš anks­to bu­vo pa­ste­bė­ta, kad pla­cen­ta pra­de­da at­si­skir­ti ir, me­di­ci­nai įsi­ki­šus, vai­siui dirb­ti­nai bu­vo su­bran­din­ti plau­čiai. Šian­dien ma­žy­lė į gy­ve­ni­mą ka­bi­na­si sa­va­ran­kiš­kai, be in­ku­ba­to­riaus pa­gal­bos, yra tvir­ta, svei­ka, pa­kan­ka­mai ra­maus bū­do.</p> <h4>Su­skai­čiuo­tos pas­ku­ti­nės se­kun­dės</h4> <p>J.Bu­rins­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad tiek vai­siaus, tiek ma­mos gy­vy­bei iš­ties grė­sė pa­vo­jus, to­dėl bu­vo svar­bu ir ne­iš­ven­gia­ma kuo sku­biau at­lik­ti ce­za­rio pjū­vį. Mat at­si­sky­rus pla­cen­tai, nu­trūks­ta ir vai­siaus ap­rū­pi­ni­mas mais­to me­džia­go­mis bei de­guo­ni­mi.</p> <p>„Tai bu­vo at­ve­jis, kai si­tu­a­ci­ją ver­ti­no­me ne ob­jek­ty­viais turimais, bet in­tui­ty­viai. Pri­si­me­nant tą nak­tį tarp ket­vir­tos ir penk­tos ry­to, per­so­na­las pa­skam­bi­no ir pra­ne­šė, kad at­ve­ža stip­riai krau­juo­jan­čią gim­dy­vę. At­vy­ku­si į li­go­ni­nę mo­te­ris bu­vo la­bai iš­si­gan­du­si ir šau­kė, kad gel­bė­tu­me jos kū­di­kio gy­vy­bę, sa­kė, kad at­si­ski­ria pla­cen­ta. Iš­klau­siau vai­siaus šir­dies to­nu­sus, bet ne­ži­no­jau, kiek li­ko lai­ko, tik tiek, kad vai­siui iš­ki­lo pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja. In­tui­ci­ja sa­kė, kad ne­be­tu­ri­me lai­ko ty­ri­mams, kad ga­lė­tu­me ob­jek­ty­viai įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Be­li­ko pa­si­kliau­ti mo­ters žo­džiais ir sku­bė­ti at­lik­ti ope­ra­ci­ją. Bu­vo svar­bi kiek­vie­na se­kun­dė, nes ne­ži­no­jo­me, kiek lai­ko li­ko vai­siui, kad jis lik­tų gy­vas. Ope­ra­ci­jos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad lai­ko tu­rė­jo­me ly­giai tiek, per kiek spė­jo­me at­lik­ti ope­ra­ci­ją, nes pla­cen­ta jau bu­vo at­šo­ku­si ir vai­sius ga­lė­jo žū­ti. Pa­leng­vė­ji­mas at­ėjo ta­da, kai vai­sių iš­trau­kė­me ir iš­gir­do­me nau­ja­gi­mio verks­mą. Pa­ma­tė­me, kad spė­jo­me vis­ką at­lik­ti lai­ku, nes bu­vo su­skai­čiuo­tos pas­ku­ti­nės se­kun­dės. Tai bu­vo le­mia­mas spren­di­mas pa­ti­kė­ti gim­dy­vės žo­džiais, o ne da­ry­ti ty­ri­mus ir įsi­ti­kin­ti. Ga­lė­jo bū­ti la­bai blo­gai“, – tvir­ti­no J.Bu­rins­kie­nė.</p> <p>Toks at­ve­jis gy­dy­to­jos prak­ti­ko­je jau ne pir­mas, ta­čiau, jos tei­gi­mu, to­kia pa­vo­jin­ga pa­to­lo­gi­ja nė­ra daž­na. Taip nu­tin­ka ke­le­tą kar­tų per me­tus. Šis at­ve­jis iš­skir­ti­nis tuo, kad gim­dy­vės pla­cen­ta vi­siš­kai at­si­sky­rė dar prieš lai­ką gims­tant kū­di­kiui. Šie­met gy­dy­to­jai tai ant­ras at­ve­jis, kai te­ko gel­bė­ti mo­ters ir kū­di­kio gy­vy­bes.</p> <h4>Plyšo gimda</h4> <p>Aly­taus li­go­ni­nė­je pra­ėju­sią sa­vai­tę bū­ta ir dar vie­no ste­buk­lo. Kaip pa­sa­ko­jo Eu­ge­ni­jus Tiš­kus, Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas, į li­go­ni­nę iš Laz­di­jų at­vy­ko taip pat stip­riai krau­juo­jan­ti mo­te­ris, ku­rios gim­dy­mo lai­kas jau bu­vo at­ėjęs. Tai bu­vo ant­ra­sis jos nėš­tu­mas. Pir­mo­jo gim­dy­mo me­tu dėl vai­siaus sė­dy­ni­nės pir­mei­gos jai bu­vo bū­ti­na at­lik­ti ce­za­rio pjū­vį.</p> <p>Ši ap­lin­ky­bė Aly­taus me­di­kams bu­vo ži­no­ma. Mo­te­riai dar ne­bu­vo pra­si­dė­ju­si gim­dy­mo veik­la, to­dėl ki­lo įta­ri­mas, kad per pjū­vio ran­do vie­tą ga­lė­jo plyš­ti gim­da. At­li­kus rei­kia­mus ty­ri­mus nu­spręs­ta ope­ruo­ti ir šią gim­dy­vę. Šis gy­dy­to­jo E.Tiš­kaus spren­di­mas taip pat lei­do iš­gel­bė­ti kū­di­kio gy­vy­bę. Jo tei­gi­mu, jei­gu bū­tų pra­si­dė­ju­si gim­dy­mo veik­la, tuo­met pa­sek­mės ga­lė­jo bū­ti liūd­nos. Lai­mei, šian­dien ma­ma ir kū­di­kis svei­ki ir jau va­kar ry­te bu­vo iš­leis­ti na­mo.</p> <h4>Ne­bū­ti­nas ce­za­rio pjū­vis yra blo­gy­bė</h4> <p>Pa­sak E.Tiš­kaus, ply­šus gim­dai, įvyks­ta stai­gus krau­ja­vi­mas ir stai­giai blo­gė­ja vai­siaus būk­lė – jis ima dus­ti, jam pra­de­da trik­ti krau­jo­ta­ka, o tai pa­ti blo­giau­sia si­tu­a­ci­ja aku­še­ri­jo­je.</p> <p>„Tai gan re­ti at­ve­jai, ta­čiau toms gim­dy­vėms, ku­rios, ne­sant gim­dy­mo kom­pli­ka­ci­jų ir ope­ra­ci­jos bū­ti­ny­bės, gal­būt tu­rė­da­mos na­tū­ra­laus gim­dy­mo bai­mių, pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja ce­za­rio pjū­vio, pa­ro­do, ko­kia rim­ta pa­sek­mė ga­li grės­ti ki­tam jų vai­siui. Bū­tent to­dėl ce­za­rio pjū­viai at­lie­ka­mi tik dėl me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų“, – pa­brė­žė E.Tiš­kus.</p> <p>De­ja, vis dar pa­si­tai­ko gim­dy­vių, ku­rios to rei­ka­lau­ja, ta­čiau to­kie jų rei­ka­la­vi­mai ne­sant bū­ti­ny­bei nė­ra pil­do­mi. Esą me­di­kai net su­lau­kia re­pli­kų, kad jie taip kan­ki­na gim­dy­ves, ta­čiau gy­dy­to­jai vi­suo­met pa­brė­žia, kad kuo na­tū­ra­les­nis gim­dy­mas, tuo ge­riau vai­siui ir pa­čiai mo­ti­nai, o skaus­mas gim­dy­mo at­ve­ju yra ne­at­sie­ja­mas da­ly­kas, mat to­kia yra žmo­gaus fi­zio­lo­gi­ja.</p> <p>„Ce­za­rio pjū­vis yra blo­gy­bė, nes bū­tent dėl jų dau­gė­ja gim­dos ply­ši­mų. Ce­za­rio pjū­vis tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kai yra me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų. Gim­dy­vės pri­sis­kai­to fo­ru­muo­se, įvai­riuo­se žur­na­luo­se ne­tei­sy­bių ir pas­kui jau­čia­si ge­riau vis­ką ži­nan­čios ir iš­ma­nan­čios ne­gu gy­dy­to­jai. Ta­čiau 99 pro­cen­tai ten esan­čios in­for­ma­ci­jos yra sub­jek­ty­vios nuo­mo­nės. O rei­kė­tų va­do­vau­tis moks­liš­kai įro­dy­ta ir pa­tik­rin­ta me­di­ci­ni­ne prak­ti­ka. Na­tū­ra­liais gim­dy­mo ta­kais į šį pa­sau­lį at­ei­nan­tis kū­di­kis pa­si­ruo­šia pir­mam įkvė­pi­mui, ap­si­kre­čia mo­ti­nos bak­te­ri­jo­mis ir dėl to įgau­na imu­ni­te­tą. Na­tū­ra­lus gim­dy­mas, kaip ir na­tū­ra­lus mai­ti­ni­mas mo­ti­nos pie­nu, tu­ri la­bai di­de­lės įta­kos to­les­nei vai­ko imu­ni­nei sis­te­mai, gy­ve­ni­mui“, – ak­cen­ta­vo ve­dė­jas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_2041_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-184-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_2041_0.JPG" width="1134" height="1635" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_7955_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-184-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_7955_0.JPG" width="1072" height="2263" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_8103_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-184-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_8103_0.JPG" width="1072" height="2263" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=184&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DujgiWD0J7qjzxcsyzlvoMVVzsMKHPthI1XUFVtYGbE"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Oct 2018 07:16:47 +0000 vyrredaktorius 184 at https://www.alytausnaujienos.lt Šimtas kovos už sveikatą ir gyvybę metų! https://www.alytausnaujienos.lt/sveikata/simtas-kovos-uz-sveikata-ir-gyvybe-metu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/118-131101" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-16</div> </div> Nr. <span> 118 (131101) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/IMG_1370.jpg?itok=mpygIGuJ" width="344" height="287" alt="ligonine" title="Seimo narys Robertas Šarknickas (kairėje) Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės vadovui Artūrui Vasiliauskui įteikė simbolinę ligoninės šimtmetį menančią tautinę juostą. Pasveikinti iškilia proga ligoninės kolektyvo atvyko ir Seimo narys Julius Sabatauskas (dešinėje), ir Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo padėjėjas Alvydas Sakavičius (antras iš kairės). Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Šim­to me­tų is­to­ri­ja – fil­me ir kny­go­je</h4> <p>Li­go­ni­nės šimt­me­tis ne­iš­ven­gia­mai bu­vo sie­ja­mas ir su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to­sio­mis me­ti­nė­mis bei ki­to­mis ša­liai svar­bio­mis pro­go­mis. Sie­kiant su­jung­ti ir įam­žin­ti li­go­ni­nės šim­to me­tų is­to­ri­ją, bu­vo su­kur­tas trum­pa­met­ra­žis is­to­ri­nis spe­cia­liai ju­bi­lie­jui skir­tas fil­mas „100 Aly­taus li­go­ni­nės me­tų“. Jį ga­lė­jo pa­ma­ty­ti ir ren­gi­nio sve­čiai.</p> <p>Fil­me at­spin­dė­ta li­go­ni­nės įkū­ri­mo pra­džia, to­les­nė įstai­gos plė­ti­mo­si ir pa­sie­ki­mų is­to­ri­ja, pa­mi­nė­ti pir­mie­ji gy­dy­to­jai, va­do­vai. Fil­me įvai­riau­sius su li­go­ni­ne su­si­ju­sius fak­tus ap­ta­rė gy­vi liu­di­nin­kai, spe­cia­lis­tai. Pri­si­mi­ni­mais apie tė­vą da­li­jo­si ir gy­dy­to­jo Sta­sio Ku­dir­kos, ku­rio var­du bu­vo pa­va­din­ta Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė, sū­nus Jo­nas Ku­dir­ka.</p> <p>Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta ir šiai iš­ki­liai Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­čio pro­gai iš­leis­ta kny­ga „Pra­kal­bin­tas šimt­me­tis“. Kny­gos ben­dra­au­to­riai – El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė ir Juo­zas Ja­ku­tis. Jo­je su­gul­dy­ta Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės is­to­ri­ja. Ren­gi­nį ve­du­si ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė pa­ci­ta­vo įsi­min­ti­niau­sių ci­ta­tų bei tik­rų is­to­ri­jų.</p> <p>„Šim­tas me­tų – tai tik skai­čius, ta­čiau kiek ta­me skai­čiu­je iš­gy­ven­ta vis­ko – mei­lės, iš­gy­ve­ni­mų, įdė­to dar­bo“, – kal­bė­jo N.Nar­mon­tai­tė.</p> <p>„Be­lie­ka tik džiaug­tis vie­nam ki­tu, ta pui­kia is­to­ri­ja, ku­rią tu­ri jū­sų ko­lek­ty­vas, ir šian­dien iš­girs­ti gra­žiau­sių kal­bų bei svei­ki­ni­mų“, – į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ki­tas va­ka­ro ve­dė­jas, ge­rai ži­no­mas te­le­vi­zi­jos vei­das Ro­lan­das Vil­kon­čius.</p> <p>Ren­gi­nio šei­mi­nin­kas, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas pir­ma­sis ta­rė svei­ki­ni­mo žo­dį įstai­gos ko­lek­ty­vui: „Me­di­ko pro­fe­si­ja – iš­skir­ti­nė, ji vi­sa­da rei­ka­lin­ga žmo­nėms, to­dėl me­di­ci­nos įstai­go­se vyks­ta ne­si­bai­gian­čios ko­vos pro­ce­sai už gy­ve­ni­mą, o me­di­kams ke­lia­mi di­de­li rei­ka­la­vi­mai. Mū­sų li­go­ni­nė­je vi­sa­da dir­bo žmo­nių, at­si­da­vu­sių sa­vo pro­fe­si­jai. Mes tu­ri­me iš­ki­lią sa­vo ins­ti­tu­ci­jos pra­ei­tį, ku­ria di­džiuo­ja­mės ir į ku­rią at­si­re­mia­me. Džiau­giuo­si, kad pas­ta­rai­siais me­tais li­go­ni­nė­je įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai, kad pa­cien­tams bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos me­di­ci­nos pa­slau­gos. Ma­nau, kad šian­dien esa­me tvir­tai įsi­kom­po­na­vę į Lie­tu­vos ap­sau­gos sis­te­mą. Tai, kas šian­dien džiu­gi­na, jau tam­pa pra­ei­ti­mi. Mes vi­si ku­ria­me is­to­ri­ją ir te­bū­na ji gra­ži ir pras­min­ga. At­si­rem­da­mi į pra­ei­tį, to­bu­lė­da­mi ir vyk­dy­da­mi sa­vo mi­si­ją, ku­riai esa­me pa­šauk­ti, kur­ki­me at­ei­tį. Te­gul jo­je bū­na ge­ra ir mums, ir žmo­nėms, ku­riems bū­si­me rei­ka­lin­gi.“</p> <h4>Me­ro me­da­lis – va­do­vui</h4> <p>Pa­si­džiaug­ti gra­žia įstai­gos is­to­ri­ja ir jos šimt­me­čio pro­ga at­vy­ko Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė: „Mums vi­siems li­ki­mas lė­mė gy­ven­ti tuo me­tu, kai šven­čia­me daug šimt­me­čių, vie­nas jų – mū­sų mies­to li­go­ni­nės. Iš­gir­dę žo­dį „li­go­ni­nė“, mes vis tiek gal­vo­ja­me apie dak­ta­rą. Be ten dir­ban­čių žmo­nių tai bū­tų tik pa­sta­tas, ku­ris ne­su­tei­kia nei pa­guo­dos, nei lai­mės, nei svei­ka­tos. Jei­gu da­bar pra­bil­tų li­go­ni­nės sie­nos, jos tur­būt daug pa­pa­sa­ko­tų ir links­mų, ir ne to­kių links­mų is­to­ri­jų. Per tą šim­tą me­tų tiek daug jos ma­tė, jau­tė, iš­gy­ve­no, kad ne­su­ra­šy­tu­me į di­džiau­sią kny­gą. Dak­ta­ras yra ta pro­fe­si­ja, ku­ri ly­di žmo­gų nuo gi­mi­mo iki mir­ties. No­riu jums nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už tai, ką da­ro­te, nes esa­me pri­klau­so­mi nuo jū­sų. Jūs bū­na­te ta vil­tis, ku­rią no­ri­me iš­girs­ti, kad vis­kas bus ge­rai. Dak­ta­ro žo­dis mums – lyg veiks­min­giau­sias vais­tas. Šiaip bū­tų ge­rai, kad su ju­mis ne­rei­kė­tų su­si­tik­ti vi­sai.“</p> <p>Vi­ce­me­rė li­go­ni­nės va­do­vui įtei­kė ada­tos tech­ni­ka pieš­tą pa­veiks­lą, ku­ria­me at­vaiz­duo­tas Bal­to­sios ro­žės til­tas. Pa­sak V.Gi­bie­nės, tai sim­bo­lis – til­tas iš žmo­gaus į žmo­gų, iš gy­vy­bės į mir­tį. A.Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­tas me­ro at­mi­ni­mo me­da­lis už jo il­ga­me­tį ir pras­min­gą dar­bą.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas į li­go­ni­nės ben­druo­me­nę krei­pė­si kaip į švie­sos ir vil­ties žmo­nes: „Sim­bo­liš­ka, kad jū­sų ju­bi­lie­jus su­tam­pa su vals­ty­bės. Įsi­pai­šo­te į tą gra­žią vals­ty­bės puokš­tę. Jūs ne tik dak­ta­rai, ku­rie daug kam su­tei­kia vil­tį. Jūs da­ly­va­vo­te ir vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Pri­si­me­nu, kiek daug me­di­kų da­ly­va­vo są­jū­dy­je, ku­rie rė­mė at­kur­tą Lie­tu­vą, ne­li­ko nuo­ša­ly­je, iš­li­ko pat­rio­tai. Jūs esa­te in­te­li­gen­tai, žmo­nės, į ku­riuos ly­giuo­ja­si vi­si ki­ti. Jū­sų pa­sa­ky­tas žo­dis yra svar­bus. No­riu pa­lin­kė­ti dar­nos jū­sų dar­be. Jūs esa­te Gy­dy­to­jai iš di­džio­sios rai­dės.“</p> <h4>Pa­do­va­no­jo is­to­ri­nes ko­pi­jas</h4> <p>Ren­gi­ny­je vie­šė­jo ir  svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Li­na Ja­ru­še­vi­čie­nė, li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui do­va­nų įtei­ku­si svar­bių is­to­ri­nių do­ku­men­tų, ku­rie ne­bu­vo at­spin­dė­ti kny­go­je, ko­pi­jas. Is­to­ri­kai ar­chy­vuo­se su­ra­do pir­mų­jų Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nės veik­los me­tų ata­skai­tą. Jo­je ra­šo­ma, kad tuo me­tu li­go­ni­nė­je vei­kė trys sky­riai – chi­rur­gi­jos, vi­daus ir ap­kre­čia­mų­jų li­gų, dir­bo du gy­dy­to­jai. Taip pat pa­ra­šy­ta, kiek pa­cien­tams bu­vo su­teik­ta pa­slau­gų, kiek at­lik­ta ope­ra­ci­jų (161). Įtei­kė ir se­ną, ka­rei­vi­nių fo­ne da­ry­tą nuo­trau­ką, ku­rio­je – tuo­me­tis me­di­kų ko­lek­ty­vas. A.Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­ta sim­bo­li­nė šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ta do­va­na – Lie­tu­vos vė­lia­va.</p> <p>Vi­ce­mi­nist­rė per­da­vė ir tuo me­tu už­sie­ny­je vie­šė­ju­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos svei­ki­ni­mus bei lin­kė­ji­mus. Bu­vo įteik­ta ir mi­nist­ro pa­dė­ka Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Tei­sės ir vie­šų­jų pir­ki­mų gru­pės va­do­vei Ber­na­de­tai Na­va­lins­kie­nei už il­ga­me­tį ir at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir sva­rų in­dė­lį į Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos plėt­rą.</p> <p>„Kai su­lau­ki šim­to me­tų, tik­riau­siai žo­džių daug ne­rei­kia, nes skai­čiai kal­ba pa­tys už sa­ve. Tai tik­rai ne­ei­li­nis įvy­kis“, – sa­kė vi­ce­mi­nist­rė.</p> <h4>Jaut­rios as­me­ni­nės pa­dė­kos</h4> <p>Pa­svei­kin­ti iš­ki­lia pro­ga li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo at­vy­ko ir Sei­mo na­riai Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Pet­ras Va­liū­nas, Ro­ber­tas Šar­knic­kas ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­dė­jė­jas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius.</p> <p>J.Sa­ba­taus­kas pri­si­mi­nė ir pats pra­lei­dęs ke­le­tą sa­vai­čių Aly­taus li­go­ni­nė­je, jis dė­ko­jo me­di­kams už rū­pes­tį ir lin­kė­jo šiai įstai­gai iš­lik­ti am­ži­nai.</p> <p>Li­go­ni­nės ko­lek­ty­vą šimt­me­čio pro­ga pa­svei­ki­nęs R.Šar­knic­kas as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo sa­vo duk­ros gy­dy­to­jai Ni­jo­lei Venc­lo­vie­nei ir įtei­kė jai gė­lių. Po­li­ti­kas pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja iš vai­kys­tės, kai gal­vo­jo no­rin­tis tap­ti gy­dy­to­ju.</p> <p>„No­rė­čiau Aly­taus me­di­kų ko­lek­ty­vui pa­dė­ko­ti už sun­kų triū­są. Be jū­sų mes vi­si pra­puo­lę, mes – vie­no­kia ar ki­to­kia pras­me ir­gi esa­me li­go­niai. Lin­kiu, kad bū­tu­mė­te svei­ki, kad bū­tų ge­ra nuo­tai­ka, džiau­ki­tės gy­ve­ni­mu. Vi­so­ke­rio­pos sėk­mės ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Te­gul jus glo­bo­ja an­ge­las sar­gas“, – lin­kė­jo P.Va­liū­nas.</p> <p>A.Sa­ka­vi­čius Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui per­da­vė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo G.Kir­ki­lo svei­ki­ni­mus.</p> <p>Jaut­ri Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Jo­no Gu­džiaus­ko pa­dė­ka bu­vo skir­ta bū­tent Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kams, ku­rie iš­gel­bė­jo jo į ava­ri­ją prieš tris de­šimt­me­čius pa­te­ku­sio ir sun­kiai su­ža­lo­to sū­naus gy­vy­bę. Jis as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo vi­sai Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riaus bei ki­tų me­di­kų ko­man­dai. Tarp tų žmo­nių jau kai ku­rių nė­ra gy­vų. Šian­dien J.Gu­džiaus­ko sū­nus yra svei­kas ir gy­vas.</p> <h4>Žy­maus kar­dio­lo­go svei­ki­ni­mas</h4> <p>Į sce­ną tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį bu­vo pa­kvies­tas ir ži­no­mas Lie­tu­vos gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Pra­nas Šer­py­tis. Jam ve­dė­ja N.Nar­mon­tai­tė as­me­niš­kai ir jaut­riai dė­ko­jo už nuo­šir­dų rū­pes­tį jos ma­ma.</p> <p>„No­riu pa­lin­kė­ti iš­min­ties. Te­gul jū­sų šei­mas ir jus ly­di ge­ra svei­ka­ta. Ir me­di­kams rei­kia svei­ka­tos. Aš tik­rai la­bai džiau­giuo­si Aly­taus li­go­ni­nės ko­man­da, su ku­ria mums ten­ka dirb­ti kar­tu. Tai pro­fe­sio­na­li ko­man­da, pui­kiai at­lie­kan­ti sa­vo dar­bą, taip, kaip rei­ka­lau­ja Hi­pok­ra­to prie­sai­ka“, – kal­bė­jo pro­fe­so­rius.</p> <p>Po iš­kil­min­gų svei­ki­ni­mų ren­gi­nio sve­čių lau­kė nuo­tai­kin­gas or­kest­ro „Vil­niaus sin­fo­niet­ta“, ku­riam di­ri­ga­vo Vy­tau­tas Lu­ko­čius, ir Me­rū­no Vi­tuls­kio kon­cer­tas. Vė­liau sve­čiai vai­ši­no­si įspū­din­gu Aly­taus li­go­ni­nės šimt­me­čiui skir­tu tor­tu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1212.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1212.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1218.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1218.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1235%20-%20Kopija.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1235%20-%20Kopija.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1246.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1246.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1265.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1265.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1309.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1309.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1318.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1318.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1327.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1327.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1335.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1335.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1341.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1341.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1392.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1392.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1396.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1396.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1409.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1409.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1426.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1426.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1437.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1437.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_1443.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-171-tyHuvou9Rzw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_1443.JPG" width="1417" height="945" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=171&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Amu4T2MpNdd__cTcpr4NmZhOGtRRlCb0EGafMMaPrC8"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Oct 2018 11:37:30 +0000 vyrredaktorius 171 at https://www.alytausnaujienos.lt