Elek­tro­ni­nio re­cep­to pri­va­lu­mams įver­tin­ti daž­nam dar trūks­ta pa­tir­ties

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (2)
2018 Lapkritis 7
registratūra
Prie registratūros langelių mažėja pacientų. Jie renkasi kitus registravimosi būdus. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Vais­tų iš­ra­šy­mo pro­ce­dū­ros per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę erd­vę, tai yra elek­tro­ni­nio re­cep­to iš­ra­šy­mas, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių – ne nau­jo­vė. Pir­mo­sios elek­tro­ni­nio re­cep­to sis­te­mos jau prieš ge­rą de­šimt­me­tį bu­vo pra­dė­tos dieg­ti Olan­di­jo­je ir Bri­ta­ni­jo­je, ne­tru­kus to­kie re­cep­tai pra­dė­ti nau­do­ti Šve­di­jo­je, Da­ni­jo­je, Če­ki­jo­je, Ita­li­jo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Lie­tu­va taip pat se­ka tuo ke­liu.

 Elek­tro­ni­nis re­cep­tas – tai elek­tro­ni­nė sis­te­ma, ku­ri lei­džia gy­dy­to­jams iš­ra­šy­ti pa­cien­tams vais­tų ne po­pie­riaus la­pe­ly­je, o įve­dus į ben­drą sis­te­mą, prie ku­rios pri­si­jun­gi­mą tu­ri ir pats pa­cien­tas, ir vais­ti­nin­kai. Į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kel­ti re­cep­tai lei­džia ne tik tau­py­ti lai­ką, efek­ty­viau dirb­ti, bet ir su­ma­žin­ti klai­dų. Įgu­dus vis­kas grei­ta, aiš­ku, pa­to­gu. Pa­si­tai­ko, kad pa­cien­tai pa­mirš­ta, kur pa­si­dė­jo po­pie­ri­nius re­cep­tus, kar­tais pa­me­ta juos, o vais­ti­nin­kams ne vi­sa­da pa­vyks­ta per­skai­ty­ti gy­dy­to­jo iš­ra­šy­tų vais­tų pa­va­di­ni­mą. Elek­tro­ni­nių re­cep­tų sis­te­mo­je vais­ti­nin­kas ma­to, ko­kie vais­tai pa­cien­to yra pirk­ti pas­ta­rą­jį kar­tą, ko­kio­mis do­zė­mis var­to­ti. Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mų, jis žmo­gaus ne­siun­čia at­gal pas me­di­ką, nes pats tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su juo. Kaip šios sis­te­mos die­gi­mas vyks­ta Aly­tu­je, kaip nau­jo­vę pri­ima pa­cien­tai?

Re­gist­ra­to­rės dir­ba la­bai ope­ra­ty­viai ir kul­tū­rin­gai

„Pir­mą elek­tro­ni­nį re­cep­tą prieš me­tus man iš­ra­šė tre­čio­jo ly­gio kar­dio­lo­gas San­ta­ros kli­ni­ko­se. Da­bar juos gau­nu ir Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je, ir Aly­taus mies­to po­li­kli­ni­ko­je. La­bai pa­to­gu. Vais­ti­nė­se, įsi­gy­jant vais­tų, pro­ble­mų ne­ky­la. Daž­niau­siai nau­do­juo­si vais­ti­nės „Ca­me­lia“ pa­slau­go­mis.

Kai pri­rei­kia me­di­kų pa­gal­bos, pas ben­dro­sios pa­gal­bos (šei­mos) ar ant­ri­nio ly­gio spe­cia­lis­tą man pa­to­giau­sia ir pa­ti­ki­miau­sia re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu. Vi­sa­da pa­si­džiau­giu, kad re­gist­ra­to­rės dir­ba la­bai ope­ra­ty­viai ir kul­tū­rin­gai. 

Kar­tą, kai pri­rei­kė chi­rur­go odon­to­lo­go pa­slau­gos, te­ko ry­mo­ti ei­lė­je dar prieš re­gist­ra­tū­ros dar­bo pra­džią, nes nau­jų ta­lo­nų ry­te bū­na vos ke­le­tas, tad te­le­fo­nu ar ki­to­mis prie­mo­nė­mis už­si­re­gist­ruo­ti ne­pa­vy­ko.

Sis­te­ma ser­gu.lt nau­do­juo­si in­for­ma­ci­jai apie gy­dy­to­ją ir jo dar­bo gra­fi­kus su­si­rink­ti. La­bai ge­ra prak­ti­ka, kai pas aukš­tes­nio ly­gio spe­cia­lis­tą esi už­re­gist­ruo­ja­mas šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te. To­kių at­ve­jų man pa­si­tai­kė“, – sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­ja­si aly­tiš­kė Li­na Svi­ders­kie­nė.

Tris vai­ku­čius au­gi­nan­tys Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos ūki­nin­kai Vil­ma ir Mo­des­tas Ba­ra­naus­kai pri­rei­kus me­di­kų pa­gal­bos vi­suo­met re­gist­ruo­ja­si per elek­tro­ni­nę sis­te­mą ser­gu.lt. „E. re­cep­tų dar ne­sa­me ga­vę, tad ne­ži­nau, ko­kia su jais si­tu­a­ci­ja“, – sa­ko Vil­ma. Kad taip pat re­gist­ruo­ja­si per sis­te­mą ser­gu.lt, tei­gė ir jau­na mo­te­ris As­ta. Jai, kaip ir Vil­mai, dar ne­te­ko pa­si­nau­do­ti elek­tro­ni­niu re­cep­tu, tad šio pri­va­lu­mų ar trū­ku­mų ne­ko­men­ta­vo.

„Kai gy­ve­nau Vil­niu­je, re­gist­ruo­da­vau­si tik per elek­tro­ni­nę sis­te­mą, nes į re­gist­ra­tū­rą pri­sis­kam­bin­ti bū­da­vo sun­kiau nei į pre­zi­den­tū­rą. Aly­tu­je šio bū­do ne­nau­do­ju, nes daž­nai už­si­re­gist­ruo­jan­tys in­ter­ne­tu tie­siog pa­mirš­ta ir ne­at­vyks­ta, taip su­da­ry­da­mi ne­tik­ras ei­les, tad skam­bi­nu į įstai­gą ir klau­siu ar­ti­miau­sio lais­vo lai­ko, kar­tais sku­biu at­ve­ju ir gy­vo­je ei­lė­je pa­lau­kiu.

Elek­tro­ni­nis re­cep­tas man yra la­bai pa­to­gus, nes ne­bū­ti­na ne­šio­tis re­cep­tų kny­gu­tės, ku­rią kaip ty­čia pa­mirš­tu. Bet net me­di­kai ne vi­si mo­ka jį iš­ra­šy­ti, tad yra ne kar­tą te­kę pirk­ti vais­tus vi­sa kai­na tik dėl to, kad e. re­cep­to kon­cep­ci­ja vals­ty­bė­je ne­įgy­ven­din­ta tin­ka­mai. As­me­niš­kai aš tik už e. re­cep­tą. Bet su­pras­da­ma sen­jo­rus, ypač jų no­rą ana­li­zuo­ti gy­dy­mą, re­cep­tus, įpro­tį vis­ką ran­ko­mis pa­lies­ti, ma­nau, at­si­sa­ky­ti įpras­tos re­cep­tų kny­ge­lės dar anks­ti“, – ma­no re­kla­mos ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tė aly­tiš­kė Mo­ni­ka.

Dvie­jų vai­kų ma­ma Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė tei­gia, kad jei­gu rei­ka­las sku­bes­nis, ren­ka­si re­gist­ra­ci­ją te­le­fo­nu, kad ga­lė­tų pa­si­dė­lio­ti tu­ri­mus ir ga­li­mus lai­kus. „Jei­gu tai pla­nuo­ja­mas ap­si­lan­ky­mas pas gy­dy­to­ją, re­gist­ruo­juo­si in­ter­ne­tu per sis­te­mą ser­gu.lt. Ten­ka re­gist­ruo­ti ir ma­mą. Aš grei­čiau už­re­gist­ruo­ju per sis­te­mą, nei ji pri­sis­kam­bi­na į re­gist­ra­tū­rą. Ne­sam la­bai daž­ni li­go­niai, tad dar su elek­tro­ni­niu re­cep­tu ne­te­ko su­si­dur­ti“, – pa­sa­ko­ja J.Mak­si­ma­vi­čie­nė.

„Pas gy­dy­to­jus prak­tiš­kai vi­sa­da re­gist­ruo­juo­si te­le­fo­nu, man pa­to­giau­sias šis bū­das. Elek­tro­ni­nio re­cep­to ne­su dar ga­vu­si. Ma­no ma­mai kar­tą Kau­no kli­ni­ko­se iš­ra­šė elek­tro­ni­nį re­cep­tą ne­tiks­liu ko­du, tai vėl tu­rė­jo­me grįž­ti pas gy­dy­to­ją, kad iš­tai­sy­tų klai­dą sis­te­mo­je, ir tik ta­da ga­lė­jo­me nu­si­pirk­ti vais­tų. Gal ir pa­to­gu, bet trūks­ta pa­tir­ties, kad ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti“, – to­kią nuo­mo­nę iš­sa­kė aly­tiš­kė Kris­ti­na.

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Ra­sa Na­va­kaus­kie­nė pas gy­dy­to­ją dau­giau­sia re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu. Tei­gia, kad te­ko pa­si­nau­do­ti ir e. re­cep­tu. „Man tai pa­tin­ka“, – kon­sta­tuo­ja Ra­sa. 

„Mū­sų šei­mos gy­dy­to­jos Gra­ži­nos Gu­dai­tie­nės ka­bi­ne­tas – Le­li­jų gat­vė­je, to­je pa­čio­je gat­vė­je, ku­rio­je gy­ve­na­me ir mes, tad la­bai pa­to­gu. Ka­dan­gi la­bai ar­ti, tai ir aš, ir vy­ras nu­ei­na­me ir už­si­re­gist­ruo­ja­me, o sku­biu at­ve­ju pri­ima be ei­lės. Krau­jo ty­ri­mams se­se­lė pa­ima ir­gi vie­to­je. Ne­si­skun­džiam, mums vis­kas ge­rai, pa­tin­ka ir mū­sų gy­dy­to­ja Gra­ži­na Gu­dai­tie­nė“, – kal­ba Le­li­jų gat­vės gy­ven­to­ja Ja­nė In­ge­le­vi­čie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad dau­ge­lis sen­jo­rų re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu, skam­bi­na sa­vo šei­mos gy­dy­to­jos se­se­lei, no­rė­da­mi pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu ar­ba va­žiuo­ja į po­li­kli­ni­ką ir ten krei­pia­si į re­gist­ra­tū­rą.

 

Po­pu­lia­riau­sias re­gist­ra­ci­jos bū­das – re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu

Kaip in­for­ma­vo VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė, po­li­kli­ni­kos pa­cien­tai tu­ri pa­si­rin­ki­mą, ga­li re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu, at­vy­kę į re­gist­ra­tū­rą, in­ter­ne­tu ser­gu.lt sve­tai­nė­je. Pa­kar­to­ti­nam ap­si­lan­ky­mui, esant rei­ka­lui, re­gist­ra­ci­ja vyk­do­ma gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te. Kaip pa­ste­bė­ta, pri­rei­kus gy­dy­to­jo pa­gal­bos, pa­cien­tai daž­niau­siai ren­ka­si re­gist­ra­ci­ją te­le­fo­nu ar­ba sis­te­mą ser­gu.lt.

E. re­cep­tų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mu po­li­kli­ni­kos me­di­kų ben­druo­me­nė yra ne­pa­ten­kin­ta, nes daž­ni sis­te­mos trik­džiai. Po­pie­ri­niai re­cep­tai, pa­sak E.Ma­chan­ko­vie­nės, taps pra­ei­ti­mi, kai to­bu­lai veiks sis­te­ma. Tuo me­tu, kai ji ge­rai vei­kia, apie 85 proc. kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų re­cep­tų iš­ra­šo­ma elek­tro­ni­niu bū­du.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­ri­jus Ka­čiu­ri­nas kal­bė­jo, kad pa­cien­tai pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus ga­li už­si­re­gist­ruo­ti pa­na­šiai: tie­siog at­ėję prie re­gist­ra­tū­ros lan­ge­lio, te­le­fo­nu ir in­ter­ne­tu (nau­do­jant ser­gu.lt iš­anks­ti­nės pa­cien­tų re­gist­ra­ci­jos sis­te­mą IPR). Po­pu­lia­riau­sias re­gist­ra­ci­jos bū­das – re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu. Li­go­ni­nės pa­cien­tai mėgs­ta nau­do­tis sis­te­ma ser­gu.lt.

Pa­va­duo­to­jas tei­gė, kad šian­die­niu re­cep­tų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mu dar nė­ra vi­siš­kai pa­ten­kin­tas ir ne­ma­no, kad po­pie­ri­nis re­cep­tas grei­tai taps pra­ei­ti­mi.

Vi­sų įstai­go­je iš­ra­šo­mų po­pie­ri­nių re­cep­tų skai­čius ne­ži­no­mas, nes jie ne­re­gist­ruo­ja­mi.

 

 

  Komentaras

  Gydytojai su mielu noru rašytų el.receptus,bet kai atidaro kompiuterį ir viršuje užrašas-atsiprašome už nepatogumus ESIS programa neveikia.Negalima užaktyvuoti diagnozės siųsdami į APAP,tankiai neveikia.Medikai dėl to nekalti.Labai stengėmės,daug išrašydavome,bet pastovūs trigdžiai labai įkyrėjo,kol pilnai neveiks sistema,nutarėme nerašyti el. receptų.Manau ligoninė nori
  pirmauti,reikalauja pas gydytojus,kad išrašytų tik el.receptus,bet neatsižvelgia į daromus sunkumus.Liepėme pacientams nesinešioti kompensuojamų vaistų paso.Atvykus pacientui,gydytojas turi jo atsiprašyti,kad negali išrašyti el. receptų,dėl netikusios programos ir programuotojų.Pacientas turi vykti į namus ir atsinešti kompensuojamų vaistų pasą.Vietoje patogumo,didelis nepatogumas gydytojui atsiprašinėti,o pacientui vykti į namus.Nutarėme,kol tokia betvarkė,visi turi atsinešti kompensuojamų vaistų pasą.Juk ligoninės aukščiausia sėdintys nerašo receptų ir gerai nežino visos situacijos,bet pasigirti labai mėgsta.Vieną iš jų matote.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.