Nr. 126 (13209)

2018-11-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 126 (13209) skaitykite:

  • Prieš 30 me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­ra­dęs cik­ri­nis dzū­kas ne­si­ski­ria su ja iki šiol
  •  Vik­to­ri­nos apie Šve­di­ją lai­mė­to­jams – am­ba­sa­dos pri­zas
  •  Kaip ne­tap­ti pik­ta­va­lių tai­ki­niu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se?
  •  Aly­taus ap­skri­ty­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, per­ga­lę nu­sky­nė In­gri­da Ši­mo­ny­tė
  •  Kai vis­kas dzū­kiš­ka nuo sau­sio iki gruo­džio
  •  Gy­ve­no pa­pras­tas vai­ki­nas...
  •  Elek­tro­ni­nio re­cep­to pri­va­lu­mams įver­tin­ti daž­nam dar trūks­ta pa­tir­ties
  •  Su meš­ke­re prieš di­no­zau­rų am­ži­nin­kes
Va­le­ri­jus Kun­ce­vi­čius, bai­gęs Aly­taus ant­rą­ją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, da­bar­ti­nę Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją, ne­su­lau­kęs šau­ki­mo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, nu­spren­dė...
„Aly­tų te­ko ma­ty­ti įvai­rų – au­gi­mo ir smu­ki­mo lai­kais. Šian­dien mies­tas iš­gy­ve­na ne­leng­vą pe­ri­odą, ku­rio ver­ti­ni­mas pri­klau­so ir nuo po­žiū­rio taš­ko. Jei žvelg­si...
Vais­tų iš­ra­šy­mo pro­ce­dū­ros per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę erd­vę, tai yra elek­tro­ni­nio re­cep­to iš­ra­šy­mas, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių – ne nau­jo­vė. Pir­mo­sios elek­tro­ni­nio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.