Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą (6)

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Lina Butrimienė: „Kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė.“
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Lina Butrimienė: „Kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė.“
Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mas ša­ly­je tu­ri tik di­džių­jų mies­tų, pa­vyz­džiui, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių gim­na­zi­jos. Alytaus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja – vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je švie­ti­mo įstai­ga, nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pra­dė­ju­si vyk­dy­ti šią pro­gra­mą. Kuo tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­ma iš­skir­ti­nė, ko­kių mo­ki­nių lau­kia­ma šio­je pro­gra­mo­je, ko­dėl Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja sie­kė tu­rė­ti to­kią pro­gra­mą, kal­ba­mės su gim­na­zi­jos mi­nė­tos pro­gra­mos ko­or­di­na­to­re Li­na But­ri­mie­ne.

Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­ato pro­gra­ma gim­na­zi­jo­je at­si­ra­do po il­go pe­da­go­gų pa­si­ren­gi­mo. Kiek tai už­tru­ko?

Dve­jus me­tus mo­ky­to­jai ren­gė­si šiai pro­gra­mai. Lan­kė įvai­rius tarp­tau­ti­nius kur­sus, tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­to pro­gra­mos ver­tin­to­jai ak­re­di­ta­ci­jos me­tu ver­ti­no ne tik mo­ky­to­jų pa­si­ren­gi­mą, bet ir gim­na­zi­jos ma­te­ria­li­nę ba­zę, da­ly­kų pro­gra­mas.

Tad šian­dien jau ga­li­me drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tu­ri­me šiuo­lai­kiš­kai, mo­der­niai įreng­tas mo­ky­mo erd­ves, vi­siš­kai įran­ga ap­rū­pin­tas che­mi­jos, fi­zi­kos, bio­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jas ir ki­tų da­ly­kų ka­bi­ne­tus. Pas mus dir­ba mo­ky­to­jai, bai­gę tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus.

Ko­dėl jū­sų gim­na­zi­jai bu­vo svar­bu tu­rė­ti ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą?

Pir­miau­sia įvar­dy­ki­me Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­jos (TBO) tiks­lą. O jis toks – ug­dy­ti nuo­lat ži­nių sie­kian­čius, iš­pru­su­sius, nuo­vo­kius ir dė­me­sin­gus ap­lin­kai jau­nuo­lius, ku­rie su­vok­tų ir gerb­tų kul­tū­rų skir­tu­mus, pa­dė­tų kur­ti ge­res­nį ir tai­kes­nį pa­sau­lį.

To­kių vai­kų mes tu­ri­me ir sa­vo gim­na­zi­jo­je, ir vi­sa­me Aly­tu­je. To­dėl mū­sų gim­na­zi­ja nu­spren­dė siekti galimybės diegti tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą mo­ty­vuo­tiems, kri­tiš­kai mąs­tan­tiems, kū­ry­bin­giems, ben­druo­me­niš­ku­mo jaus­mą tu­rin­tiems vai­kams.

Ko­kiu bū­du at­ren­ka­te mo­ki­nius į pro­gra­mą ir kiek trun­ka mo­ky­ma­sis?

Moks­las tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mo­je trun­ka dve­jus me­tus. Kad už­tik­rin­tu­me tin­ka­mą mo­ki­nių pa­si­ren­gi­mą ir sklan­des­nį mo­ky­mą­si, tu­ri­me ir dve­jus me­tus pa­si­ren­gi­mui – dvi­kal­bio ug­dy­mo kla­ses, taip iki di­plo­mo pro­gra­mos už­au­ga­me.

Pir­mie­ji dve­ji me­tai ar­ba pir­ma ir an­tra gim­na­zi­jos kla­sės yra lai­ko­mos pa­ren­gia­mo­sio­mis, tre­čia ir ket­vir­ta kla­sės – tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­ato di­plo­mo programos kla­sė­mis. Šiuo me­tu tu­ri­me pir­mą di­plo­mo pro­gra­mos kla­sę III c.

Į pa­ren­giam­sias kla­ses mo­ki­niai at­ren­ka­mi mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio me­tu, o į di­plo­mo kla­ses – kon­kur­so bū­du. To­dėl pats lai­kas pri­im­ti spren­di­mus bū­si­miems pir­mos gim­na­zi­jos kla­sės ir tre­čios gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­niams, kur jiems tiks­lin­giau­sia tęs­ti moks­lus.

Ko­kias ži­nias ir ge­bė­ji­mus įgy­ja mo­ki­niai, mo­ky­da­mie­si pa­gal tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mą?

Vi­sos tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mą dės­tan­čios mo­kyk­los dir­ba pa­gal ben­drą mo­ky­mo pla­ną. Jį su­da­ro šios da­ly­kų gru­pės – gim­to­sios kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, už­sie­nio kal­bų, so­cia­li­nių, gam­tos ir tai­ko­mų­jų, ma­te­ma­ti­kos moks­lų ir pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų. Moki­nys renkasi tik šešis daly­kus, bet juos studijuoja giliai ir plačiai.

Di­plo­mo pro­gra­mos pa­grin­di­nis tiks­las – vi­sa­pu­siš­kai pa­reng­ti mo­ki­nius stu­di­joms aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir to­les­niam gy­ve­ni­mui. Mo­ki­niai mo­ko­si va­di­na­mų­jų šer­di­nių da­ly­kų – pa­ži­ni­mo te­ori­jos, iš­plės­ti­nio ra­ši­nio, kū­ry­bos, ju­du­mo, tar­nys­tės.

Mo­ki­niui su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ug­dy­ti as­me­ni­nes ga­lias, o mo­ky­to­jams – skir­ti dau­giau dė­me­sio kiek­vie­no mo­ki­nio in­di­vi­du­a­liems mo­ky­mo­si po­rei­kiams. Pa­pil­do­mos veik­los pa­de­da mo­ki­niui at­si­skleis­ti ir ge­riau pa­nau­do­ti jo uni­ka­lius ta­len­tus bei ga­bu­mus.

Pa­ren­gia­mo­sio­se kla­sė­se pa­pil­do­mai mo­ko­ma­si an­glų kal­bos, kul­tū­rin­gai dis­ku­tuo­ti, ar­gu­men­tuo­tai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, gi­li­na­ma­si į moks­li­nio teks­to ra­šy­mą. Bai­gus pa­ren­gia­mą­ją kla­sę, įgy­ja­ma pir­me­ny­bė mo­ky­tis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mo­je.

Kiek šian­dien tu­ri­te mo­ki­nių šio­je tarp­tau­ti­nė­je pro­gra­mo­je?

Dvie­jo­se pa­ren­gia­mo­sio­se kla­sė­se – šiek tiek dau­giau nei po dvi­de­šimt. Į jas dar ga­li­me pri­im­ti po ke­lis mo­ki­nius. Į naujai formuojamą diplomo programos III klasę galime priimti dar iki dešimties mokinių. To­dėl kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė. Ypač kvie­čia­me tuos, ku­rie sva­jo­ja apie stu­di­jas už­sie­ny­je, nes šios pro­gra­mos bai­gi­mo di­plo­mas pri­pa­žįs­ta­mas net ge­riau­siuo­se pa­sau­lio uni­ver­si­te­tuo­se.

Pa­ste­bė­jo­me, kad, pra­dė­jus vyk­dy­ti tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą, ne­ma­žai mo­ki­nių pa­si­rin­ko bū­tent Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją.

Ar šiuo me­tu jau ga­li į jus kreip­tis bū­si­mi pir­mos gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­niai, no­rin­tys mo­ky­tis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mo­je?

Taip. Gali kreiptis būsimi I ir III gimnazijos klasių mokiniai. In­for­ma­ci­jos apie šią pro­gra­mą ga­li­ma ras­ti mū­sų gim­na­zi­jos tin­kla­la­py­je, ga­li­ma mums pa­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu pa­štu ar­ba pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu gim­na­zi­jos te­le­fo­no nu­me­riu. Jums in­di­vi­du­a­liai su­teik­si­me kon­sul­ta­ci­jas tiek pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu, tiek at­vy­kus pas mus į gim­na­zi­ją. Tai pro­gra­ma vi­siems Aly­taus mo­ki­niams. Ji – ne­mo­ka­ma, o ver­tė, ku­rią gau­na­te, – di­de­lė.

Ki­tų mo­kyk­lų pa­tir­tis ro­do, kad mo­ky­ma­sis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mo­je pa­de­da mo­ki­niams pa­siek­ti aukš­čiau­sių aka­de­mi­nių re­zul­ta­tų, su­for­muo­ja įgū­džius at­lik­ti moks­li­nį ti­ria­mą­jį dar­bą, iš­mo­ko pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti in­di­vi­du­a­lius ben­dra­dar­bia­vi­mo ir tar­na­vi­mo ben­druo­me­nei pro­jek­tus.

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Hire Online Writing Services For The British Dissertation Help.British Dissertation Help has hired professional and highly qualified writers who can write any type of dissertation you want and with the best quality. Hire ...
  Looking for legit dissertation writing services? Our team of experienced academic dissertation services team assist students with university thesis.
  https://dissertationwritingservicess.co.uk/

  Komentaras

  And while, french massage and not violates practically any prohibitions, for the reason it's not about sexual contact.
  Systematically visiting the four hands massage for clients, you guarantee himself excellent sexual relaxation.
  Dear gentlemen!
  Sensitive touch rasprekrasnoy girls will flow through your body, dipping in depth boundless the ocean pleasure. In the quiet slip, donating your skin kisses, prelestress envelops the warmth of one's body. You will be surprised at, which sea bliss today it is possible to feel fromnude massage in Midtown.
  In school sensual massage women will hold erotic 4hands massage. Similar swedish massage, as in principle, and relaxation, influences on some area human body, this give a chance male gain strength.

  [url=https://anotepad.com/notes/2bxywmpa]Дневники трат как живут люди с разными зарплатами в городах[/url]

  Komentaras

  labai mistinis straipsnis, kur nera nieko apie skaicius. Kiek kainuoja 1 mokinio islaikymas sioje programoje sudedant ir mokytojo, mokymo bazes kastus?
  tiesa , kad baigiamasis egzaminas yra mokamas ir ji susimoka mokinys ?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.