Nr. 12 (13682)

2022-01-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 12 (13682) skaitykite:

  • Aly­taus mies­to biu­dže­tas: re­kor­di­nis, lo­vio da­ly­bų, o gal ne­pa­tvir­tin­tas?
  • Nau­ji ko­vi­do re­kor­dai Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne
  • Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos pa­sta­tas ne tik gra­žes­nis, bet ir šil­tes­nis
  • Su­tin­ku su Gab­rie­liu­mi Land­sber­giu – tai lie­tu­viš­kos miš­rai­nės par­ti­ja
  • ES Skait­me­ni­nis CO­VID pa­žy­mė­ji­mas po vi­siš­kos vak­ci­na­ci­jos bus iš­duo­da­mas 270-čiai die­nų, o Lie­tu­vo­je ga­lios sep­ty­nis mė­ne­sius
  • „Apot­he­ka” vais­ti­nė­je pra­dė­jo veik­ti skie­pų ka­bi­ne­tas – aly­tiš­kiai mie­lai nau­do­ja­si nau­ja pa­slau­ga
  • „Dau­gė­ja pa­aug­lių, tu­rin­čių įvai­rių ne­ri­mo su­tri­ki­mų, at­si­ra­du­sių po ka­ran­ti­no ir nuo­to­li­nio ug­dy­mo”
  • Aly­tiš­kių lan­ki­nin­kų star­tai Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­te
  • Ofi­cia­lūs duo­me­nys: 2021-ai­siais gims­ta­mu­mas Ki­ni­jo­je bu­vo re­kor­diš­kai ma­žas
  • Ki­li­mų prie­žiū­ra: vis­kas bus pa­pras­ta, jei pra­dė­si­te nuo „var­to­to­jo in­struk­ci­jos”
Pastaruoju metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sulaukia įmonių klausimų dėl išrūšiuotų pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo. Įmonių atstovai teiraujasi, ar pagrįsti yra vežėjų reikalavimai...
Lietuvoje – COVID-19 rekordas: užfiksuota 9490 naujų užkrato atvejų ir 12 mirčių. Pagal susirgimų skaičių Alytaus rajono savivaldybė yra 41 vietoje iš 60.
Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mas ša­ly­je tu­ri tik di­džių­jų mies­tų, pa­vyz­džiui, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių gim­na­zi­jos. Alytaus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja –...
Autentiškumu alsuojanti lovatiesių paroda, unikalaus katalogo pristatymas, talentingos tapytojos darbai ir audiovizualinis performansas – net keturis meninius ir kultūrinius akcentus sujungs pirmasis...
Klausos praradimas, kaip suradau internete, šiuo metu paveikia daugiau nei 750 milijonų suaugusiųjų visame pasaulyje. Didžioji dauguma klausos praradimo progresuoja, ilgai ir neskausmingai, o tai...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.