Baigėsi beveik penkis mėnesius trukusi istorija, kurios metu politikai siekė išvaikyti kriminalinio pasaulio atstovus iš Lietuvos futbolo federacijos (LFF), ir jiems, trečiadienį LFF pasikeitus...
Pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir Lie­tu­vos mo­te­rų kū­no fit­ne­so čem­pio­nė aly­tiš­kė Ju­li­ta Ciū­ny­tė, pa­da­riu­si svai­gi­nan­čią spor­ti­nę kar­je­rą, ne­stab­te­lė­jo il­sė­tis ant lau­rų....
Lap­kri­čio 28-ąją dau­giš­kis An­drius Ja­ki­ma­vi­čius pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos pen­ke­rių me­tų...
„Palinkėsiu visiems jauniems žmonėms nebijoti išbandyti save visose srityse, tuomet lengviau išsirinkti sau mėgiamą veiklą, su kuria galbūt net ir neišsiskirs visą savo gyvenimą. Ir niekada nenuleisti...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vie­šo kon­kur­so bū­du Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę dau­giš­kiui, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riui Vy­tau­tui Zub­rui...
Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bę pa­sie­kė Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“, tu­rin­čio ko­man­dą „Var­sa –Stron­gla­sas“, raš­tas, ku­riuo...
Daugeliui rugsėjo 1-oji yra tarsi nauja pradžia, idealiai tinkanti įtraukti įvairius užsiėmimus ir veiklas į savo kasdienybę, kadangi vėl grįžtame į rutiną, dėl ko planuoti savo laiką tampa kiek...
Vai­vai Ja­no­nie­nei ir Edi­tai Zab­lac­kie­nei drau­gys­tės pa­vy­dė­ti ga­lė­tų ne vie­nas. Dvi pus­se­se­rės ne­bi­jo iš­ban­dy­ti nei kik­bok­so tre­ni­ruo­čių, nei il­gų dis­tan­ci­jų bė­gi­mų....
Lietuvos U-20 merginų rinktinė (1-2), kuriai atstovauja dvi alytiškės, Europos čempionate iškovojo pirmąją pergalę. Gedvilės Savostaitės vedamos merginos 72:52 (11:19, 20:14, 18:5, 23:14) nugalėjo...
Visai neseniai 2021–2022 m. Moterų lygos A diviziono sezonas pasiekė atomazgą. Ji buvo pažymėta jau antrus metus iš eilės vykusiu Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ krepšininkių triumfu prieš koleges iš...
Ką tik Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) be­si­var­žan­tį Aly­taus krep­ši­nio klu­bą „Dzū­ki­ja“, ku­rio gar­bės pre­zi­den­tas yra...
Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čio mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo gra­žia šven­te Kau­no krep­ši­nio na­muo­se. Ši šven­tė nu­vil­nys per vi­są pa­sau­lį, nes Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pa­li­ko ryš­kius...
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 25 die­ną, Aly­taus cen­tri­nia­me sta­dio­ne vyks tarp­tau­ti­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022“ tre­ne­riui a. a. Žyd­rū­nui Les­kaus­kui...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, daug aist­rų ky­la dėl Aly­taus spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo mies­to biu­dže­to lė­šo­mis. Vi­si no­ri­me, kad mū­sų su­mo­kė­ti mo­kes­čiai bū­tų nau­do­ja­mi...
Subscribe to Sportas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.