Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/sportas lt In­te­li­gen­tiš­ko­jo spor­to tre­ne­rė Lai­ma Bub­ne­ly­tė: „Tre­ne­ris tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs tam, kad vai­kai ka­da nors juos iš­duos” https://www.alytausnaujienos.lt/te-li-gen-tis-ko-jo-spor-tre-ne-re-lai-ma-bub-ne-ly-te-tre-ne-ris-tu-ri-bu-ti-pa-si-ruo-ses-tam-kad <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13259" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13259) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Trenere.jpg?itok=jJuSGKUI" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Stalo teniso trenerė Laima Bubnelytė: „Kaip vai­kus su­do­min­ti? Jiems rei­kia pa­ban­dy­ti. Ku­rie pa­jau­čia ka­muo­liu­ką, tie pa­si­lie­ka.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Sta­lo te­ni­sas kaip spor­tas skai­čiuo­ja an­trą šimt­me­tį. Ko­kią is­to­ri­ją šis spor­tas tu­ri Aly­tu­je?</strong></p> <p>Man at­vy­kus gy­ven­ti į Aly­tų, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­ban­dy­ti dirb­ti tre­ne­re. Pa­siū­ly­mą pri­ėmiau, nes mė­gau spor­tą, o ir pa­ti žais­ti no­rė­jau. 1986 me­tais įsto­jau į tuo­me­tį Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tą, ne­aki­vaiz­di­nį sky­rių, tuo­met ir pra­dė­jau dirb­ti. Prieš man at­vyks­tant tuo­me­čiuo­se spor­to rū­muo­se vei­kė sta­lo te­ni­so bū­re­lis. Pra­dė­jus dirb­ti, vai­kai per­ėjo pas ma­ne. Taip ir tre­ni­ruo­ju jau 33 me­tus. Per tą lai­ką te­ko pa­keis­ti sep­ty­nias sa­les, o da­bar spar­nus esa­me Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je.</p> <p><strong>Ko­kio am­žiaus vai­kai lan­ko Jū­sų tre­ni­ruo­tes? Tai dau­giau mer­gai­čių mėgs­ta­mas spor­tas?</strong></p> <p>Kaip ir dau­ge­lio ki­tų spor­to ša­kų, ma­ną­sias tre­ni­ruo­tes vai­kai pra­de­da lan­ky­ti nuo 1 kla­sės. Bet bū­na, kad įsi­lie­ja į tre­ni­ruo­čių rit­mą ir vė­liau. No­rint siek­ti meist­riš­ku­mo, rei­kia pra­dė­ti kuo anks­čiau. Tam rei­ka­lin­gi ge­bė­ji­mai, bū­din­gi mū­sų spor­to ša­kai. Įdė­jus ne­ma­žai dar­bo, ga­li­ma pa­siek­ti ir ne­blo­gų re­zul­ta­tų. O iš­mok­ti žais­ti sta­lo te­ni­są ga­li vi­si.</p> <p>De­ja, mer­gai­čių yra ma­žu­ma. O taip no­rė­tų­si, kad jų įsi­lie­tų dau­giau. Bū­na, ruo­ši vai­ką me­tus, ki­tus... Pas­kui jis pa­sa­ko – ne­no­riu. Tre­ne­ris tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs, kad vai­kai ka­da nors jį iš­duos. Juk da­bar vai­kai ren­ka­si.</p> <p><strong>Ko­kį įver­ti­ni­mų, ap­do­va­no­ji­mų krai­tį esa­te su­kau­pę? O ko­kie spor­ti­niai re­zul­ta­tai?</strong></p> <p>Sta­lo te­ni­sas – su­dė­tin­ga spor­to ša­ka. Tik iš ša­lies at­ro­do, kad pa­pras­ta. Re­zul­ta­tas at­ei­na tik po 4–5 tre­ni­ruo­čių me­tų. Mums rei­ka­lin­gi spa­rin­gai, mes jų ne­tu­ri­me. Žai­džia­me tar­pu­sa­vy­je. Bai­gę gim­na­zi­jas vi­si iš­va­žiuo­ja. Ne­la­bai yra ko pa­pra­šy­ti.</p> <p>Mes žai­džia­me ko­man­di­nė­se ir in­di­vi­du­a­lio­se var­žy­bo­se. No­rint pa­tek­ti į fi­na­li­nes var­žy­bas tu­rim kau­tis su Klai­pė­da ir vi­sais Lie­tu­vos ra­jo­nais. Tik pa­te­kę į še­še­tu­ką, pa­ten­ka­me į fi­na­lą. Tas pats ir as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se. At­ran­ko­je su­si­ren­ka 40–60 spor­ti­nin­kų. Į fi­na­lą pa­ten­ka 6–8 vai­kai. Ka­dan­gi dir­bu vie­na šio­je spor­to ša­ko­je, ko­man­dą rei­kia pa­ruoš­ti man vie­nai ir ber­niu­kus, ir mer­gai­tes.</p> <p>Kal­bant apie re­zul­ta­tus, tai ra­jo­nų gru­pė­je daug kar­tų esa­me pa­te­kę į tre­je­tu­ką. Su mies­tų spor­ti­nin­kais fi­na­le rung­tis su­dė­tin­giau, bū­na, kad re­zul­ta­tu 2:3 pra­lai­mi­me, bet ir tai juk ge­rai. Nu­ga­lė­ju­sią ko­man­dą juk ruo­šė du ir dau­giau tre­ne­rių. Net ir ra­jo­nuo­se tre­ne­rių dir­ba po du, tris ir net dau­giau. Sun­ku tuo­met kon­ku­ruo­ti.</p> <p>As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se per­ga­lių bu­vo. Lau­ra Ko­chans­kai­tė du kar­tus iš­ko­vo­jo jau­nių pir­me­ny­bių tre­čią vie­tą, pir­mą kar­tą jau­ni­mo pir­me­ny­bė­se pel­nė vi­sas rung­tis dve­je­te. Lau­ra Bur­bu­le­vi­čiū­tė – Lie­tu­vos mi­ni­jau­nu­čių čem­pio­nė. Jos bro­lis Vik­to­ras jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se bu­vo penk­tas. Gai­la, jie iš­vy­ko gy­ven­ti į An­gli­ją.</p> <p>Ati­da­rius sa­lę Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je at­ėjo tre­ni­ruo­tis bū­rys ga­bių vai­kų. Šiuo me­tu mes ly­gia­ver­čiai mies­to kon­ku­ren­tai.</p> <p>No­jus Au­gus­ti­na­vi­čius mi­ni­jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se bu­vo iš­ko­vo­jęs čem­pio­no ti­tu­lą, ki­tais me­tais – ant­ras Lie­tu­vo­je.</p> <p>Ka­ri­na Iva­naus­kai­tė dve­jus me­tus iš ei­lės – tre­čia, į prie­kį pra­lei­do tik dvi vil­nie­tes. Šie jau­nie­ji te­ni­si­nin­kai tre­jus me­tus at­sto­va­vo Lie­tu­vai Eu­ro­pos mi­ni­jau­nu­čių čem­pio­na­te.</p> <p>Šie­met 2004 me­tais gi­męs No­jus Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo an­trą vie­tą, o miš­rių dve­je­tų po­ro­je su dve­jais me­tais jau­nes­ne Ka­ri­na taip pat bu­vo an­tri tarp 32 po­rų. Lie­tu­vos jau­nu­čių spor­to žai­dy­nė­se No­jus as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ket­vir­tą vie­tą, dėl nu­ga­lė­to­jo ir pri­zi­nin­kų var­dų ko­vo­jo 32 da­ly­viai. O vi­si aly­tiš­kiai mies­tui da­vė 415 taš­kų. Įver­ti­nant di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją, tai la­bai ge­ras re­zul­ta­tas.</p> <p>Glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, vai­kais, spor­to cen­tru ga­li at­neš­ti ne­blo­gų re­zul­ta­tų. No­ri­si ti­kė­ti, kad bū­si­me svei­ki, dar­bin­gi, ne­su­sto­si­me ir siek­si­me ki­tų tiks­lų.</p> <p><strong>Su­pra­tau, kad sta­lo te­ni­si­nin­kams ne­leng­vai pa­sie­kia­mi aukš­tes­ni ti­tu­lai?</strong></p> <p>Pa­vy­džiu tiems spor­to ša­kų at­sto­vams, daž­niau­siai dvi­ko­vi­nin­kams, ku­rie – viens du trys ir me­da­lis ki­še­nė­je. Ir tiems, ku­riems kon­ku­ren­ci­ja ma­ža, net 6–8 da­ly­vių rung­ty­je ne­su­si­ren­ka, ta­da ypač leng­va tap­ti pri­zi­nin­ku. O žai­dė­jams la­bai su­dė­tin­ga. Kaž­kaip ne­su­re­gu­liuo­ta, ne­su­sty­guo­ti vi­si šie da­ly­kai.</p> <p><strong>Ne­su­kly­siu pa­sa­kiu­si, kad Aly­tu­je sta­lo te­ni­so cen­tras – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je?</strong></p> <p>Tu­ri­me šio­je gim­na­zi­jo­je sta­cio­na­rią sa­lę. Esu dė­kin­ga gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jai ir mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vui už nuo­šir­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą.</p> <p><strong>Ar pa­kan­ka šiam spor­tui tik sta­lo, tin­klo, ka­muo­liu­ko ir ra­ke­tės? Ar svar­bi ir ap­ran­ga, dar kaž­ko­kie reik­me­nys?</strong></p> <p>Mė­gė­jiš­kam žai­di­mui to ir pa­kan­ka, bet jei no­ri­me siek­ti meist­riš­ku­mo, ra­ke­tę ren­ka­mės pa­gal in­di­vi­du­a­lius ge­bė­ji­mus, ba­te­liai tu­ri bū­ti ne­slys­tan­tys. Rei­ka­lin­gos ir spe­cia­lio­sios prie­mo­nės tre­ni­ruo­tėms.</p> <p><strong>Sta­lo te­ni­sas ir lau­ko te­ni­sas – bro­liai, pus­bro­liai ar dar to­li­mes­ni gi­mi­nai­čiai?</strong></p> <p>Ma­ny­čiau, pus­bro­liai. Sta­lo te­ni­se la­bai svar­bus rie­šas, re­ak­ci­ja, grei­tis. Lau­ko te­ni­sas pa­rem­tas jė­ga. Rung­tys to­kios pa­čios (as­me­ni­nės, dve­je­tai) ir tech­ni­ka, pa­va­di­ni­mai – to­kie pa­tys. Ju­de­siai skir­tin­gi.</p> <p><strong>Įvai­rio­se tau­to­se žai­džia­mas sta­lo te­ni­sas, bet ku­rio­je jis – spor­tas Nr. 1?</strong></p> <p>Pa­sau­ly­je sta­lo te­ni­sas pa­gal po­pu­lia­ru­mą yra pen­ke­tu­ke. Ki­ni­jo­je jis – spor­to ša­ka Nr. 1. Daug ša­lių tu­ri po vie­ną ki­tą žvaigž­du­tę. Lie­tu­va tu­ri Rū­tą Pa­škaus­kie­nę, ku­ri ru­de­nį mū­sų ša­liai iš­ko­vo­jo 18-ąjį Eu­ro­pos čem­pio­na­to me­da­lį.</p> <p><strong>Ar Jū­sų ug­do­mi jau­nie­ji spor­ti­nin­kai nė­ra tin­gūs? Ar kar­tais ne­at­si­tin­ka taip, kad tė­vams tai rū­pi la­biau už vai­kus?</strong></p> <p>Per dau­ge­lį me­tų pa­si­tai­kė vi­so­kių. Kaip ir vi­sur ki­tur, taip ir spor­te, be dar­bo ne­pa­siek­si re­zul­ta­tų. Bu­vo is­to­ri­ja, kai spor­ti­nin­kė pa­sa­kė: „Jei­gu ne tė­tis, aš ne­lan­ky­čiau.“ Kei­čia­si lai­kai, da­bar vai­kai ren­ka­si pa­tys.</p> <p>Jū­sų pa­si­rink­ta spor­to ša­ka, bent mū­sų mies­te, nė­ra  la­bai po­pu­lia­ri. Nors vai­kams tai daug duo­dan­ti veik­la. Kaip su­do­min­ti juos sta­lo te­ni­su?</p> <p>Ir ne­ga­li bū­ti po­pu­lia­ri, kai dir­ba tik vie­nas tre­ne­ris. Re­kla­ma, esan­čia Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tin­kla­la­py­je, tė­vai ne­pa­si­do­mi. At­ei­na per vė­lai ir tei­gia, jog ne­ži­no­jo, kad to­kia spor­to ša­ka Aly­tu­je eg­zis­tuo­ja.</p> <p>Kaip vai­kus su­do­min­ti? Jiems rei­kia pa­ban­dy­ti. Ku­rie pa­jau­čia ka­muo­liu­ką, tie pa­si­lie­ka. Svar­biau­sia, kad rei­kia pra­dė­ti nuo ma­žų vai­kų, ne vi­si tė­vai ga­li ve­žio­ti. Į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­tek­ti ne­leng­va, kai ka­ra­liau­ja krep­ši­nis, fut­bo­las, dziu­do, ran­ki­nis. Ko­man­di­nė­se spor­to ša­ko­se daug tre­ne­rių dir­ba, o mes, in­te­li­gen­tiš­ko spor­to at­sto­vai, esa­me ma­ži, sun­ku mums pra­si­brau­ti. Pa­aiš­kin­siu, ko­dėl in­te­li­gen­tiš­ki: ko­vo­je nie­kas ne­sig­nai­bo, ne­si­stum­do, pats ko­vo­ji su sa­vi­mi ir už sa­ve.</p> <p><strong>Ar tai bran­giai tė­vams kai­nuo­jan­ti vai­kų veik­la?</strong></p> <p>In­ven­to­rius vai­kams kai­nuo­ja pa­gal ge­bė­ji­mus. La­bai ga­biems ir 300 eu­rų kai­nuo­jan­čių rei­kė­tų. Čia pa­gal ki­še­nę, yra ir pi­ges­nių. Bet vi­sų, ku­rie da­ly­vau­ja var­žy­bo­se, ra­ke­tės kai­nuo­ja per 100 eu­rų. Jų gu­mas stip­res­nie­ji kei­čia du kar­tus per me­tus (nuo 60 iki 100 eu­rų). Bet vi­si no­ri ir pa­si­puoš­ti fir­mi­niais dra­bu­žiais. Šor­tu­kai, marš­ki­nė­liai, ge­ri ne­slys­tan­tys ba­te­liai – dar 100 eu­rų. Ge­rai ra­ke­tei sau­gus dėk­las – dar 30 eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=464&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="krBFrLgRPa1dVtfaNRIlTMkG3vHL9MhoJL19Tc3YeOw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Mar 2019 15:39:00 +0000 vyrredaktorius 464 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ba­sei­ne – už­si­ė­mi­mai su kū­di­kiais: ko­dėl ver­ta? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ba-sei-ne-uz-si-e-mi-mai-su-ku-di-kiais-ko-del-ver-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13259" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13259) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/20190219_102315.jpg?itok=hI0YRvW7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Susidomėjusieji kūdikiams skirtais užsiėmimais baseine ar kitomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine organizuojamomis veiklomis, daugiau informacijos galite rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Vandens sportas Alytuje“. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo</h4> <p>Į už­si­ė­mi­mus ma­ža­ja­me spor­to rū­mų ba­sei­ne, va­di­na­ma­ja­me var­ly­nė­ly­je, pri­ima­mi kū­di­kiai nuo 7 mė­ne­sių. „De­ja, ne­tu­ri­me są­ly­gų už­si­ė­mi­mus or­ga­ni­zuo­ti ma­žes­niems kū­di­kiams, nes yra rei­ka­la­vi­mas, kad jiems bū­tų ma­žes­nė chlo­ro kon­cen­tra­ci­ja. To įgy­ven­din­ti kol kas ne­ga­li­me dėl hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mo“, – sa­kė V.Skrob­lie­nė.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu ši pra­mo­ga su­lau­kė ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo ir no­rin­čių­jų tai lan­ky­ti, tad tre­ne­rei per sa­vai­tę te­ko or­ga­ni­zuo­ti dau­giau veik­lų – tris ry­ti­nes – ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais nuo 10 val., ir vie­ną va­ka­ri­nę – tre­čia­die­niais nuo 18 val. Tie­sa, šil­tuo­ju me­tų lai­ku už­si­ė­mi­mai ba­sei­ne ne­or­ga­ni­zuo­ja­mi.</p> <p>Tam, kad veik­los bū­tų kuo efek­ty­ves­nės ir ko­ky­biš­kes­nės, vie­no už­si­ė­mi­mo me­tu ba­sei­ne bū­na iki še­šių ma­mų su kū­di­kiais. Ši pra­mo­ga trun­ka vie­ną va­lan­dą, ku­ri tiek ma­žy­liams, tiek jų ma­my­tėms ku­pi­na sma­gių žai­di­mų, ge­ros nuo­tai­kos, įspū­džių ir ne­nu­gin­či­ja­mos nau­dos.</p> <p>„Už­si­ė­mi­mų me­tų maž­daug pus­va­lan­dį ski­ria­me in­ten­sy­viam spor­tui, pra­ti­mams, mankš­te­lėms, nar­dy­mams po van­de­niu, o li­kęs lai­kas ski­ria­mas at­si­pa­lai­da­vi­mui, paiš­dy­ka­vi­mams ba­sei­ne, taip pat ke­lias mi­nu­tes pra­lei­džia­me pir­ty­je“, – apie už­si­ė­mi­mus pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.</p> <h4>Ko­kia nau­da kū­di­kiams?</h4> <p>V.Skrob­lie­nės klau­sė­me, ko­kia šio už­si­ė­mi­mo nau­da ma­žy­liams. Jos ti­ki­ni­mu, mau­dy­nės van­de­ny­je kū­di­kiams pir­miau­sia ne­at­sie­ja­mos nuo svei­ka­tos būk­lės ge­ri­ni­mo, imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo: „Van­duo švel­niai ma­sa­žuo­ja ode­lę, ge­ri­na krau­jo­ta­ką, grei­ti­na me­džia­gų apy­ta­ką. Mau­dy­nės van­de­ny­je pa­de­da ge­rin­ti ves­ti­biu­lia­ri­nės sis­te­mos vys­ty­mą­si, ska­ti­na tei­gia­mas emo­ci­jas, kū­di­kiai ge­riau mie­ga. Tu­ri­me prak­ti­kos, kai ma­mos, pra­dė­ju­sios su vai­kais lan­ky­tis ba­sei­ne, pa­ste­bė­jo, jog iki tol ne­ra­mūs bu­vę kū­di­kiai ta­po ra­mes­ni. O at­ei­ty­je vai­kai leng­viau iš­moks­ta plauk­ti ir drą­siau jau­čia­si van­de­ny­je. Be to, ge­rė­ja ir ju­da­mo­jo at­ra­mos apa­ra­to veik­la – vai­kai pra­de­da grei­čiau sė­dė­ti, sto­vė­ti ir vaikš­čio­ti. Esant rai­dos su­tri­ki­mų, de­ri­nant pluk­dy­mą ir ki­tas prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, ki­ne­zi­te­ra­pi­ją ar ma­sa­žą, ga­li­ma pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Gy­dy­to­jai re­ko­men­duo­ja lan­ky­ti ba­sei­nus esant plokš­čia­pa­dys­tei, stu­bu­ro iš­kry­pi­mams.“</p> <h4>Nau­din­ga ir ma­moms</h4> <p>Tre­ne­rė pa­sa­ko­jo ir apie nar­dy­mų van­de­ny­je nau­dą kū­di­kiams. Esą vai­kai, ku­rie kū­di­kys­tė­je nar­di­na­mi, jau­čia­si drą­ses­ni van­de­ny­je, vė­liau jiems bus leng­viau iš­mok­ti plauk­ti. Be to, nar­dy­mas iš­mo­ko vai­ką su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą pa­te­kus po van­de­niu. Oro su­lai­ky­mas nar­dant su­ak­ty­vi­na šir­dies ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mą, sme­ge­nų veik­lą.</p> <p>Pa­sak jos, šis už­si­ė­mi­mas yra nau­din­gas ne tik kū­di­kiams, bet ir ma­moms. Per tą mankš­tų pus­va­lan­dį joms ten­ka ak­ty­viai dirb­ti su sa­vo at­ža­lo­mis, tad su­tvir­tė­ja rau­me­nys, grei­čiau at­gau­na­mos prieš nėš­tu­mą bu­vu­sios kū­no for­mos.</p> <p>Į už­si­ė­mi­mus at­ėju­sios ma­mos ti­ki­no, kad re­gu­lia­riai su ma­žy­liais lan­kant už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, per ke­le­tą mė­ne­sių kū­no ap­im­tis ga­li­ma su­ma­žin­ti ke­liais dy­džiais, jau ne­kal­bant apie tai, kaip nau­din­ga pa­keis­ti ap­lin­ką ir su­si­ras­ti ben­dra­min­čių.</p> <h4>Ka­da mo­ky­ti vai­kus plauk­ti?</h4> <p>Do­mė­jo­mės ir apie tai, nuo ka­da ge­riau­sia pra­dė­ti mo­ky­ti vai­kus plau­kio­ti. Pa­sak tre­ne­rės, iki tre­jų me­tų vai­kai dar ne­pa­jė­gūs iš­si­lai­ky­ti ir iš­kel­ti gal­vos virš van­dens, to­dėl tik žen­giant į ket­vir­tus me­tus jau ga­li­ma ban­dy­ti mo­ky­ti plau­ki­mo. Jau maž­daug pen­ke­rių me­tų vai­kas ga­li lais­vai plauk­ti.</p> <p>„De­ja, Lie­tu­va yra vie­na pir­mau­jan­čių ša­lių pa­gal sken­di­mų sta­tis­ti­ką, o la­bai di­de­lę da­lį jos su­da­ro vai­kai ir pa­aug­liai. Sa­vo duk­ras ir­gi iš­mo­kiau plauk­ti vos joms su­ėjo pen­ke­ri. Tik taip ga­li­ma su­ma­žin­ti sken­di­mo ri­zi­ką“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.</p> <h4>Ar pa­grįs­tos dve­jo­nės?</h4> <p>V.Skrob­lie­nė yra pa­ste­bė­ju­si, su ko­kio­mis dve­jo­nė­mis su­si­du­ria tė­vai, svars­ty­da­mi, ar ver­ta pra­dė­ti su kū­di­kiais lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne. Pa­sak jos, ma­mos klau­sia, ko­kia van­dens tem­pe­ra­tū­ra, ar kū­di­kiams ne­kenks­min­gas van­dens dez­in­fek­ci­jai nau­do­ja­mas chlo­ras, ar ne­pa­di­dė­ja ti­ki­my­bė daž­niau su­sirg­ti, ar kū­di­kiui pa­vyks pri­pras­ti ir ar jam pa­tiks už­si­ė­mi­mas.</p> <p>Vi­sus šiuos ar­gu­men­tus tre­ne­rė pa­nei­gė: „Van­duo iš­ties bū­na šil­tas, o oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia apie tris­de­šimt laips­nių, chlo­ro kie­kis van­de­ny­je ati­tin­ka vi­sas nor­mas, kū­di­kiams jis yra su­ma­žin­tas. O dėl su­sir­gi­mų, tai prak­ti­ka kal­ba prie­šin­gai – jei­gu už­si­ė­mi­mus ma­mos su kū­di­kiais lan­ko re­gu­lia­riai, to­kie vai­ku­čiai grei­čiau už­sig­rū­di­na, su­stip­rė­ja imu­ni­te­tas ir jie ser­ga re­čiau ne­gu ki­ti vai­kai. Taip pat ne­tu­rė­jo­me at­ve­jų, kad kū­di­kis taip ir ne­pri­pras­tų prie už­si­ė­mi­mų ba­sei­ne.“</p> <p>Tė­ve­liai, ap­si­spren­dę sa­vo kū­di­kius at­ves­ti į už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, tu­rė­tų ži­no­ti, kad rei­kia at­si­neš­ti apie vai­ko svei­ka­tą tvir­ti­nan­čią pa­žy­mą iš gy­dy­to­jo, kad vai­kas ga­li lan­ky­ti ba­sei­ną. Su sa­vi­mi tu­rė­ti rank­šluosčius ir gu­mi­nes šle­pe­tes. Vai­kai ba­sei­ne tu­ri bū­ti su spe­cia­lio­mis saus­kel­nė­mis. Ne­pa­ta­ria­ma į už­si­ė­mi­mus ves­ti slo­guo­jan­čių vai­kų, nes tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas ga­li ją su­ak­ty­vin­ti.</p> <h4>Mei­lė dar­bui – nuo vai­kys­tės</h4> <p>Kaip sa­kė pa­ti tre­ne­rė V.Skrob­lie­nė, mei­lė dar­bui ba­sei­ne su vai­kais tik­riau­siai už­gi­mė dar vai­kys­tė­je, nes jos tė­tis – plau­ki­mo tre­ne­ris, be to, ir pa­ti ba­sei­ne plau­kio­jo sep­ty­nio­li­ka me­tų: „Ki­to pa­si­rin­ki­mo, ro­dos, sa­vai­me jau ne­bu­vo. Dar bū­da­ma dvy­lik­to­je kla­sė­je jau ži­no­jau, kuo bū­siu ir ką dirb­siu. Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je bai­giau spor­to pe­da­go­gi­kos ir plau­ki­mo spe­cia­ly­bę, pas­kui grį­žau dirb­ti į Aly­tų.“</p> <p>Mo­te­ris tre­ni­ruo­ja vai­kus var­žy­boms, jos auk­lė­ti­niai tu­ri pa­sie­ki­mų – pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se vie­nas mo­ki­nių už­ėmė pri­zi­nę tre­čią vie­tą.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar lais­va­lai­kiui daž­nai šei­ma ren­ka­si van­dens pra­mo­gas, mo­te­ris ti­ki­no, kad ne, nuo­lat sten­gia­si ieš­ko­ti ki­to­kio po­bū­džio pra­mo­gų, ku­rios nie­kaip ne­su­si­ju­sios su van­de­niu, ta­čiau vi­sos jos bū­na ak­ty­vios. Tik, kaip pri­si­pa­ži­no aly­tiš­kė tre­ne­rė, lais­va­lai­kio ji ne tiek daug tu­ri.</p> <p> </p> <p><strong>Aly­tiš­kė Jus­ti­na Ur­ba­na­vi­čie­nė:</strong></p> <p> „Su dve­jų me­tu­kų ir dve­jų mė­ne­sių duk­ry­te Lie­pa už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne lan­ko­me nuo sep­ty­nių mė­ne­sių. Į kū­di­kių plau­ki­mą ei­na­me nu­si­tei­ku­sios rim­tai – kaip į spor­tą. Ma­no vai­kui la­bai pa­tin­ka van­duo ir pra­mo­gos ja­me, o van­duo kar­tu yra ir di­džiu­lė nau­da au­gan­čiam or­ga­niz­mui – su­stip­ri­na rau­me­nis, to­dėl net ne­dve­jo­jo­me – lan­ky­ti šias veik­las ar ne.</p> <p>Pa­ste­bė­jau, kad su­si­tvar­kė ma­no duk­ry­tės rau­me­nų to­nu­sai, ta­po ak­ty­ves­nė, im­les­nė. Su­tvir­tė­jo rau­me­nys, grei­čiau at­si­sto­jo ant ko­jy­čių ir pra­dė­jo vaikš­čio­ti. O nau­da imu­ni­te­tui – šim­tap­ro­cen­ti­nė, per me­tus Lie­pa ne­sir­go nė kar­to. Van­duo vis tiek duo­da sa­vo.</p> <p>Į už­si­ė­mus ba­sei­ne nuo pra­ėju­sio rug­sė­jo ve­da­me ir sa­vo vy­res­nė­lį ke­tur­me­tį sū­nų Li­ną, jis ir­gi ne­sir­go. Tik iš pra­džių la­bai bi­jo­jo van­dens, o da­bar tos bai­mės ne­be­li­ko ir jau net mo­ka pa­plauk­ti. Be to, at­si­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Da­bar jis net su ne­kan­tru­mu lau­kia šių veik­lų ir la­bai no­ri jau ei­ti į di­dį­jį ba­sei­ną. O ma­žo­ji, vos įžen­gus į ba­sei­no pa­tal­pą, ima džiaugs­min­gai krykš­tau­ti.</p> <p>Dirb­da­ma su Lie­pa ba­sei­ne, ir pa­ti pa­jau­čiau di­de­lę nau­dą – ma­no kū­nas su­tvir­tė­jo, o ap­im­tys per ke­tu­ris mė­ne­sius su­si­trau­kė dviem dy­džiais. Sun­kes­ni bu­vo tik pir­mie­ji už­si­ė­mi­mai, po ku­rių tie­siog ne­jau­čiau ran­kų, o da­bar jau pri­pra­tau.</p> <p>Tik­rai re­ko­men­duo­ju lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus su kū­di­kiais ir vy­res­niais vai­kais ba­sei­ne be jo­kių dve­jo­nių.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190219_102025.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-463-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190219_102025.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190219_102427.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-463-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190219_102427.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=463&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jVKOLCZyQwJpGPMXEZf7pbyeVRRWRd0JO8mjaBFRads"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Mar 2019 15:35:08 +0000 vyrredaktorius 463 at https://www.alytausnaujienos.lt Dziu­do ža­ve­sys aly­tiš­kiui ne­blės­ta jau ke­tu­ris de­šimt­me­čius https://www.alytausnaujienos.lt/dziu-do-za-ve-sys-aly-tis-kiui-ne-bles-ta-jau-ke-tu-ris-de-simt-me-cius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/dz1.jpg?itok=iI30cmlI" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pas­ta­ruo­ju me­tu Ro­lan­das Lu­ko­še­vi­čius su sū­nu­mi Mar­ty­nu daž­niau su­si­tin­ka už tei­sė­jų sta­lo nei na­muo­se. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>R.Lu­ko­še­vi­čius – vie­nas iš tų žmo­nių, ku­riems dar­bų ir pa­rei­gų gau­sa – įpras­tas gy­ve­ni­mo rit­mas. „Esu taip įsi­va­žia­vęs, kad, at­ro­do, taip ir tu­ri bū­ti. At­si­ke­liu ry­te ir ra­tas pra­de­da suk­tis“, – sa­ko ener­gi­jos ir ini­cia­ty­vu­mo ne­sto­ko­jan­tis aly­tiš­kis.</p> <p>Jis spė­ja vi­sur – yra Lie­tu­vos dziu­do fe­de­ra­ci­jos at­sa­kin­ga­sis sek­re­to­rius ir var­žy­bų vyr. sek­re­to­rius, Lie­tu­vos grapp­lin­go im­ty­nių, var­žy­bų vyr. sek­re­to­rius, Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los tre­ne­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ir dziu­do mo­ky­to­jas, Aly­taus ra­jo­no dziu­do klu­bo „Do“ pre­zi­den­tas ir Ūd­ri­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas.</p> <h4> Su­si­ža­vė­jo vai­kys­tė­je</h4> <p>Pa­žin­tis su dziu­do R.Lu­ko­še­vi­čiui pra­si­dė­jo dar vai­kys­tė­je, be­si­mo­kant ket­vir­to­je kla­sė­je. Ir šian­dien jis pui­kiai pri­si­me­na, kaip į mo­kyk­lą at­ėjo dziu­do tre­ne­ris Ze­no­nas Ven­ce­vi­čius, pa­pa­sa­ko­jo apie dziu­do spor­to ša­ką ir pa­kvie­tė lan­ky­ti jo ve­da­mas tre­ni­ruo­tes.</p> <p>Iki su­si­ti­ki­mo su ži­no­mu tre­ne­riu ber­niu­kas apie dziu­do nie­ko ne­bu­vo gir­dė­jęs ir ža­vė­jo­si fut­bo­lu bei ki­to­mis spor­to ša­ko­mis. Ta­čiau pra­dė­jus lan­ky­ti dziu­do tre­ni­ruo­tes, jam ki­tos spor­to ša­kos jau ne­be­rū­pė­jo.</p> <p>Ko­dėl bū­tent dziu­do? „Jau pa­čia­me pa­va­di­ni­me sly­pi jo pras­mė. Iš­ver­tus iš ja­po­nų kal­bos dziu­do reiš­kia „švel­nu­mas nu­ga­li jė­gą“. Ma­ne ža­vi tai, kad dziu­do de­ra ir fi­zi­nė jė­ga, ir dva­si­niai da­ly­kai. No­rint lai­mė­ti, rei­kia ir mąs­ty­ti, ir psi­cho­lo­giš­kai, ne tik fi­ziš­kai pa­si­reng­ti. Tai iš­ti­sa ko­vos me­no fi­lo­so­fi­ja, su mo­ra­lės ko­dek­su, ap­iman­čiu pa­pras­tus, ta­čiau la­bai svar­bius gy­ve­ni­mo prin­ci­pus – man­da­gu­mą, drą­są, nuo­šir­du­mą, sa­vit­var­dą, gar­bę, kuk­lu­mą, drau­gys­tę ir pa­gar­bą“, – aiš­ki­na R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Be­veik iki pat iš­ėji­mo į ka­riuo­me­nę R.Lu­ko­še­vi­čius ak­ty­viai spor­ta­vo. Ta­po Lie­tu­vos dziu­do jau­ni­mo pri­zi­nin­ku, kan­di­da­tu į spor­to meist­rus, iš­ko­vo­jo 3 juo­dus dir­žus. To­les­nę jo spor­ti­nin­ko kar­je­rą su­stab­dė pa­si­py­lu­sios trau­mos.</p> <p>Bet ir ta­da aly­tiš­kis dziu­do ne­at­si­sa­kė. Grį­žęs iš ka­riuo­me­nės, pa­kvies­tas Z.Ven­ce­vi­čiaus, pra­dė­jo dirb­ti tre­ne­riu jo va­do­vau­ja­ma­me klu­be, bu­vu­siuo­se Aly­taus spor­to rū­muo­se. Stu­di­ja­vo Spor­to uni­ver­si­te­te. Po ku­rio lai­ko pra­dė­jo tre­ni­ruo­ti Aly­taus ra­jo­no vai­kus, o įkū­rus dziu­do klu­bą „Do“ (ja­po­niš­kai tai reiš­kia „ke­lias“), ta­po jo pre­zi­den­tu ir to­liau sėk­min­gai dir­ba su jau­nai­siais dziu­do ger­bė­jais.</p> <h4> Mo­ki­niai su­ran­da pa­tys</h4> <p>Kiek vai­kų per ke­lis de­šimt­me­čius lan­kė R.Lu­ko­še­vi­čiaus ve­da­mas dziu­do tre­ni­ruo­tes, su­skai­čiuo­ti bū­tų sun­ku. „Šim­tai, o gal net tūks­tan­čiai. Ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, bet tik­rai daug“, – sa­ko aly­tiš­kis.</p> <p>Tre­ne­riui ypač sma­gu, kad, ap­si­su­kus kar­tų ra­tui, bu­vę mo­ki­niai pas jį at­ve­da tre­ni­ruo­tis sa­vo at­ža­las. Tai ro­do pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­gar­bą bu­vu­siam tre­ne­riui.</p> <p>Anot R.Lu­ko­še­vi­čiaus, vai­kai do­mi­si dziu­do. Vie­niems pa­kan­ka mo­kyk­lo­je pa­ka­bin­ti skel­bi­mą apie vyk­sian­čias tre­ni­ruo­tes, ki­ti at­ei­na drau­gų ir drau­gių pa­vi­lio­ti. Iki šiol tre­ne­riui ne­rei­kė­jo vaikš­čio­ti po mo­kyk­las ir agi­tuo­ti mo­ki­nius ei­ti į tre­ni­ruo­tes.</p> <p>„Vie­na prie­žas­čių, ko­dėl dziu­do ža­vi vai­kus, – tai nė­ra ko­man­di­nis žai­di­mas, čia kiek­vie­nas at­sa­kin­gas už sa­ve. Be to, tu­rė­da­mi mėgs­ta­mą už­si­ė­mi­mą, jie ma­žiau šlais­to­si pa­kam­pė­mis, tu­ri tiks­lų, ug­do­si kaip as­me­ny­bės. Kai ku­riuos dziu­do taip įtrau­kia, kad jie į tre­ni­ruo­tes ren­ka­si ir sa­vait­ga­liais, ir atos­to­gų die­no­mis. Įval­dę dziu­do prad­me­nis, kri­ti­mo tech­ni­kos ele­men­tus, jie įgy­ja nau­din­gų sa­vi­gy­nos įgū­džių, jei net ir ne­sie­kia spor­ti­nių aukš­tu­mų. Ta­čiau va­do­vau­da­mie­si dziu­do mo­ra­lės ko­dek­su, iš­mok­tus im­ty­nių veiks­mus gat­vė­je ga­li pa­nau­do­ti tik eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se – gelbs­tint ki­tą ar­ba sa­ve“, – tei­gia pa­ty­ręs tre­ne­ris.</p> <h4> Svar­biau­sia iš­mo­ky­ti pa­si­ti­kė­ji­mo</h4> <p>R.Lu­ko­še­vi­čius džiau­gia­si, kad dziu­do pa­tin­ka tiek mer­gai­tėms, tiek ber­niu­kams. „Pra­dė­jus dirb­ti tre­ne­riu, mer­gi­nų at­ei­da­vo žy­miai dau­giau. Ta­da su­si­rink­da­vo po gru­pę vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Šian­dien vai­ki­nai su­da­ro 70–80 proc.“, – pa­sa­ko­ja R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Aly­tiš­kis jau se­niai pa­ste­bė­jo, kad ge­riau­sių spor­ti­nių re­zul­ta­tų vai­kai pa­sie­kia tre­ni­ruo­da­mie­si miš­rio­se gru­pės, kai mer­gi­nos su vai­ki­nais at­lie­ka tuos pa­čius pra­ti­mus.</p> <p>R.Lu­ko­še­vi­čiaus nuo­mo­ne, sun­kiau­sia vai­kus iš­mo­ky­ti pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi ir im­tis ini­cia­ty­vos. „Yra to­kių, ku­rie ne­drįs­ta, juos bau­gi­na tai, kad ga­li ne­pa­vyk­ti. Ta­da ska­ti­nu ir drą­si­nu, kad jam tu­rė­tų pa­vyk­ti, te­rei­kia pa­ban­dy­ti. Riks­mu ir kri­ti­ka nie­ko ne­pa­siek­si.</p> <p>Daž­niau­siai taip bū­na iki pir­mų var­žy­bų, kai vai­kai pa­jun­ta tik­ros ko­vos sko­nį. Nu­bun­da vi­sai ki­tas su­si­do­mė­ji­mas, jei pra­lo­šia, no­ri ge­riau pa­si­reng­ti ki­toms var­žy­bos, jei lai­mi, no­ri tap­ti dar ge­res­niu ko­vo­to­ju“, – tre­ne­rio dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­ja­si R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <h4>Mo­ki­nių re­zul­ta­tai džiu­gi­na</h4> <p>Tre­ne­riui įsi­mi­nė vai­ki­nu­kas, ku­riam pra­džia bu­vo ga­na sun­ki. Jis tre­ni­ruo­da­vo­si, steng­da­vo­si, bet var­žy­bo­se ne­si­se­kė, vis pra­lai­mė­da­vo. Ta­čiau ne­pa­si­da­vė, kol ga­liau­siai pa­vy­ko lai­mė­ti ir įvy­ko per­ver­smas. Jis pa­ju­to sa­vy­je sly­pin­čią jė­gą, ėmė ak­ty­viau tre­ni­ruo­tis ir po ket­ve­rių me­tų at­kak­laus dar­bo vos ne­pa­kliu­vo į Lie­tu­vos dziu­do rink­ti­nę.</p> <p>„Įdo­mu ste­bė­ti ir ki­to­kį vir­smą, at­ei­na iš­dy­kę, pras­tokai be­si­mo­kan­tys vai­kai, kar­tais net mo­ky­to­jai per­spė­ja apie to­kius ne­klau­ža­das, ta­čiau po ku­rio lai­ko tas vi­sus bau­gi­nęs ir ne­su­val­do­mas vai­kas tam­pa pa­vyz­din­gu mo­ki­niu ir ge­ru spor­ti­nin­ku“, – džiau­gė­si tei­gia­ma spor­to įta­ka as­me­ny­bės for­ma­vi­mui­si tre­ne­ris.</p> <p>Ypač R.Lu­ko­še­vi­čių džiu­gi­na bu­vu­sių auk­lė­ti­nių – Ine­tos Kli­ma­vi­čiū­tės ir Rū­tos Ma­žei­kai­tės – pa­siek­ti re­zul­ta­tai. Ine­ta Por­tu­ga­li­jo­je Eu­ro­pos jau­nių olim­pi­nė­se die­no­se už­ėmė 9 vie­tą, Mask­vo­je Pa­sau­lio jau­nių olim­pi­nė­se die­no­se iš­ko­vo­jo 5 vie­tą, Eu­ro­pos mo­te­rų sam­bo čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo 3 vie­tą, ne kar­tą ta­po Lie­tu­vos dziu­do, sam­bo čem­pio­na­tų įvai­raus am­žiaus gru­pių čem­pio­ne ir pri­zi­nin­ke.</p> <p>Rū­ta – Lie­tu­vos dziu­do, sam­bo čem­pio­na­tų jau­nu­čių, jau­nių jau­ni­mo čem­pio­nė ir pri­zi­nin­kė, Eu­ro­pos jau­ni­mo dziu­do tau­rės, vy­ku­sios Kau­ne ir Tar­tu (Es­ti­ja), 3 vie­tų lai­mė­to­ja. Rū­tos bro­lis Re­na­tas yra ta­pęs Lie­tu­vos jau­ni­mo, jau­nu­čių pri­zi­nin­ku.</p> <h4> Spor­tiš­ka vi­sa šei­ma</h4> <p>Lu­ko­še­vi­čių šei­ma – sū­nus Mar­ty­nas, duk­ra Ag­nė ir žmo­na Aud­ra bei pats Ro­lan­das – vi­si bu­vę ar esan­tys spor­ti­nin­kai.</p> <p>Žmo­na – bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos pri­zi­nin­kė, Lie­tu­vos daug­kar­ti­nė dziu­do čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė. Mo­ters kaip ir vy­ro spor­ti­nę kar­je­rą nu­trau­kė trau­mos. „Po sū­naus gi­mi­mo dar spor­ta­vo, ruo­šė­si da­ly­vau­ti Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, ta­čiau ga­vo trau­mą ir spor­ti­nę kar­je­rą te­ko baig­ti“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Sū­nus Mar­ty­nas pa­se­kė tė­vo pė­do­mis. Nuo dve­jų me­tu­kų vaikš­čio­da­mas su tė­čiu į tre­ni­ruo­tes, jis taip pat su­si­ža­vė­jo dziu­do. Iš pra­džių tė­tis ir tre­ni­ra­vo, vė­liau, šiam per­ėjus dirb­ti į ra­jo­ną, sū­nų per­da­vė ki­tiems tre­ne­riams.</p> <p>Mar­ty­no, bu­vu­sio Lie­tu­vos jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų rink­ti­nių na­rio, pa­sie­ki­mai taip pat įspū­din­gi – Eu­ro­pos jau­nių dziu­do fes­ti­va­ly­je iš­ko­vo­jo 5 vie­tą, Pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te – 9 vie­tą, Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­te – 1 vie­tą. Stu­den­tų žai­dy­nių bei Lie­tu­vos įvai­rių am­žių čem­pio­na­tų čem­pio­nas ir pri­zi­nin­kas.</p> <p>„Da­bar 11 kla­sė­je be­si­mo­kan­ti duk­ra daž­nai at­ei­da­vo į tre­ni­ruo­tes, va­žiuo­da­vo į sto­vyk­las, ta­čiau vė­liau su­si­ža­vė­jo krep­ši­niu“, – apie duk­rą, ku­ri vie­nin­te­lė iš šei­mos pa­si­rin­ko ki­to­kią spor­to ša­ką, pa­sa­ko­jo R.Lu­ko­še­vi­čius.</p> <p>Anot R.Lu­ko­še­vi­čiaus, da­bar su sū­nu­mi, gy­ve­nan­čiu Kau­ne, daž­niau su­si­tin­ka įvai­rio­se var­žy­bo­se ir čem­pio­na­tuo­se nei na­muo­se, nes Mar­ty­nas tei­sė­jau­ja var­žy­boms, o jis at­va­žiuo­ja su vai­kais ar­ba abu tei­sė­jau­ja.</p> <p>Lais­va­lai­kio R.Lu­ko­še­vi­čiui lie­ka ne­daug, jį vy­ras mėgs­ta pra­leis­ti gam­to­je, ypač pa­tin­ka gry­bau­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz2.jpg" width="960" height="721" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz3.jpg" width="512" height="384" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz4.jpg" width="796" height="413" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz5.jpg" width="960" height="620" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/dz6.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-379-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/dz6.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-465"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549145312"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Eimantas </span> - Sek, 2019-03-02 - 00:08</p> </li> <a href="/comment/465#comment-465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/465#comment-465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=465" token="RmBsetmtjRC5W44jXViSr4vnQMazAGmTkOnpwSS3v-A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-448"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548929801"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rosita Ivanauskaite</span> - Ket, 2019-31-01 - 12:16</p> </li> <a href="/comment/448#comment-448" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/448#comment-448" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi šeima.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi šeima.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=448" token="mQ_QqCAqqQcVmNVziTcY5Yk2jJVundJ3xSxl7FU7nGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-444"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548845190"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Tre, 2019-30-01 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/444#comment-444" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/444#comment-444" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuoliai daug sekmes</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuoliai daug sekmes</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=444" token="_EEnaq0uVgDGaG-wGOVzGm8URdUXNKpFAcjw84yRlyk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=379&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ysonWxFG3VQ9i1CO0TcLY6H3vImEdsTWTRoh9lEdY7E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:34:37 +0000 vyrredaktorius 379 at https://www.alytausnaujienos.lt At­nau­jin­ta­me Aly­taus ba­sei­ne šiuo me­tu tre­ni­ruo­ja­si ir Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nė https://www.alytausnaujienos.lt/nau-jin-ta-me-aly-taus-ba-sei-ne-siuo-me-tu-tre-ni-ruo-ja-si-ir-lie-tu-vos-plau-ki-mo-rink-ti-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/4-13234" rel="bookmark"> Nr. <span> 4 (13234) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Baseinas.JPG?itok=pYnhPuEo" width="344" height="287" alt="Alytaus ba­sei­nas" title="„Labai džiaugiamės, kad lankytojų Alytaus baseine kasmet daugėja. Esame pasiruošę lanksčiai reaguoti į klientų poreikius“, – sako administratorė G.Judickienė. Baseino paslaugų kainos nesikeitė, o populiariausios dienos, kai lankytojų daugiausia, – ketvirtadienis ir sekmadienis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lė­šų skir­ta iš biu­dže­to</h3> <p>Aly­taus spor­to rū­mai pa­sta­ty­ti 1980 me­tais – įstai­gos di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris pa­ste­bi, kad nė­ra taip jau ir leng­va so­viet­me­čio sta­ti­nį pri­tai­ky­ti šiuo­lai­ki­nėms reik­mėms, kad ap­lin­ka bū­tų pa­trauk­li ir mo­der­ni. Bet sten­gia­ma­si dirb­ti ta lin­kme – nuo va­sa­ros pra­džios ASRC ba­sei­ne vy­ko re­mon­to dar­bai. Jau ku­rį lai­ką lan­ky­to­jai nau­do­ja­si at­nau­jin­to­mis dra­bu­ži­nių pa­tal­po­mis, re­konst­ruo­ta vė­di­ni­mo, šil­dy­mo sis­te­ma, įreng­ti šiuo­lai­ki­niai du­šai su sen­so­riu­mi ir spe­cia­lios du­šo pa­tal­pos ne­įga­lie­siems. Taip pat pra­plės­tas me­di­ci­nos ka­bi­ne­tas, ku­ria­me at­si­ra­do pri­va­tes­nė erd­vė ne­ga­luo­jan­čiam pa­cien­tui pri­gul­ti ant ku­še­tės.</p> <p>Lė­šų re­mon­tui bei me­di­ci­nos ka­bi­ne­tui pa­di­din­ti, bal­dams ir kon­tro­lės sis­te­mai at­nau­jin­ti sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Iš vi­so šiems dar­bams pa­nau­do­ta 320 tūkst. eu­rų. </p> <h3>Elek­tro­ni­nio laik­ro­džio pa­mes­ti ne­pa­vyks</h3> <p>Iki re­mon­to dau­ge­lis ba­sei­no lan­ky­to­jų ru­de­nį ir žie­mą skųs­da­vo­si, kad dra­bu­ži­nė­se  šal­ta. Ba­sei­no van­duo pa­šil­do­mas iki maž­daug 27 laips­nių, o jo pa­tal­po­je yra apie 30 laips­nių ši­lu­mos, ta­čiau iš­li­pus iš van­dens, po du­šu dra­bu­ži­nė­se no­ri­si pa­lįs­ti šil­to­je ap­lin­ko­je. Da­bar ši pro­ble­ma iš­spręs­ta.</p> <p>Dra­bu­ži­nė­se taip pat įreng­ti sta­cio­na­rūs plau­kų džio­vin­tu­vai, ta­čiau in­ter­ne­te jau pa­si­ro­dė ko­men­ta­rų, kad lan­ky­to­jai bent vie­no to­kio pa­si­gen­da ir re­gist­ra­tū­ro­je. Pa­si­ro­do, ma­žie­ji plau­ki­kai ne­re­tai pri­trūks­ta kan­try­bės sau­sai iš­si­džio­vin­ti plau­kus, tad juos pa­si­tin­kan­tys tė­ve­liai svars­to, kaip pro­ble­mą iš­spręs­ti. ASRC ad­mi­nist­ra­to­rė Gied­rė Judickienė sa­ko, kad šias pa­sta­bas jau gir­dė­ju­si, o spren­di­mo bū­das pa­pras­tas – ma­žie­ji ga­li trum­pam su­grįž­ti į dra­bu­ži­nę.</p> <p>Kol spin­te­lės ba­sei­no dra­bu­ži­nė­se bu­vo ra­ki­na­mos spe­cia­liais rak­te­liais, prieš se­zo­ną tek­da­vo pa­si­da­ry­ti jų dub­li­ka­tų at­sar­gą. Lan­ky­to­jams taip pat ne­bu­vo la­bai pa­to­gu įžiū­rė­ti smul­kiu šrif­tu įspaus­tus nu­me­rius ant rak­to, ypač vy­res­nie­ji pra­šy­da­vo per­so­na­lo pa­gal­bos. Da­bar vi­sas šias pro­ble­mas spren­džia elek­tro­ni­nė sis­te­ma.</p> <p>„Sen­jo­rai mū­sų lan­ky­to­jai taip pat pui­kiai pa­si­nau­do­ja spe­cia­liu ter­mi­na­lu, ku­ris įreng­tas ša­lia ba­sei­no, ir su­ži­no, kiek ap­si­lan­ky­mo lai­ko dar li­ko. Gel­bė­to­jai, re­gist­ra­to­rė ir ki­ti dar­buo­to­jai mie­lai vi­siems pa­de­da“, – sa­ko Gied­rė.</p> <p>Spe­cia­lus elek­tro­ni­nis laik­ro­dis (pa­na­šūs nau­do­ja­mi van­dens pra­mo­gų par­kuo­se) ant lan­ky­to­jo ran­kos už­de­da­mas re­gist­ra­tū­ro­je, su juo ga­li­ma lip­ti į van­de­nį, o pas­kui at­si­ra­kin­ti sa­vo spin­te­lę.</p> <h3>Me­di­ko daž­niau pri­rei­kia vai­kams</h3> <p>ASRC ba­sei­no svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė An­ge­lė Bui­kie­nė lan­ky­to­jus, ku­riems iš­ky­la pro­ble­mų, pa­si­tin­ka at­nau­jin­ta­me me­di­ci­nos ka­bi­ne­te. Jos pa­gal­bos pri­rei­kia trau­mų at­ve­jais, vai­kams kar­tais pa­si­da­ro sil­pna, jei jie ne­spė­jo prieš tre­ni­ruo­tę pa­val­gy­ti. Kar­tais jai ten­ka draus­min­ti iš­dy­kau­jan­čius ma­žuo­sius, bet, kaip pa­ti sa­ko, ge­riau lai­ku iš­tar­tas griež­tes­nis žo­dis nei pra­skel­ta kak­ta.</p> <p>Dirb­ti ASRC ba­sei­ne A.Bui­kie­nė pra­dė­jo prieš tris­de­šimt me­tų, nuo pat jo ati­da­ry­mo. Vė­liau dir­bo ki­to­se įmo­nė­se, o da­bar vėl jau sep­tin­tą se­zo­ną rū­pi­na­si plau­ki­kais. Kuo ski­ria­si ba­sei­nas anuo­met ir da­bar? Me­di­kė pa­ste­bi, kad pir­miau­sia są­ly­go­mis: šil­čiau, šiuo­lai­kiš­ka ap­lin­ka, dau­giau pa­slau­gų klien­tams. O žmo­nių, no­rin­čių mė­gė­jiš­kai plau­kio­ti, ne­trū­ko nie­ka­da, di­džio­sios Aly­taus pra­mo­nės įmo­nės iš­pirk­da­vo at­ski­rus plau­ki­mo ta­ke­lius sa­vo dar­buo­to­jams.</p> <p>Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė, skir­tin­gai nei so­viet­me­čiu, ne­be­tik­ri­na, kaip lai­ko­si hi­gie­nos at­ei­nan­tie­ji į ba­sei­ną – lan­ky­to­jams ne­be­rei­kia pa­ro­dy­ti pė­dų. Ne­be­li­ko ir rei­ka­la­vi­mo bū­ti­nai ba­sei­ne dė­vė­ti gu­mi­nę ke­pu­rai­tę, ta­čiau bū­ti­na prieš li­pant į ba­sei­ną nu­si­praus­ti po du­šu. A.Bui­kie­nė sa­ko, kad ir žmo­nės ta­po kur kas są­mo­nin­ges­ni, tik­rai ne­be­lau­kia, kol jiems bus pri­min­ta.</p> <p>Me­di­kė šyp­te­li: ra­di­niai spin­te­lė­se vi­suo­met bu­vo links­mo­ji jos dar­bo da­lis. Pa­vyz­džiui, ji pri­si­me­na šal­tą žie­mą, kai spin­te­lė­se li­ko pa­mirš­ti džin­sai. Il­gai lau­žė gal­vas, kaip žmo­gus na­mo iš­ėjo, o pas­kui ba­sei­no dar­buo­to­jai iš­si­aiš­ki­no, kad ki­ta­me spor­to klu­be spor­ta­vu­si klien­tė tu­rė­jo ki­tą ap­ran­gą.</p> <p>Aly­taus ba­sei­nas – mies­to iš­skir­ti­nu­mas</p> <p>Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė A.Bui­kie­nė kvie­čia pa­var­ty­ti mik­ro­bio­lo­gi­nių ba­sei­no van­dens pa­vyz­džių ty­ri­mus. Ką tik gau­ti nau­ji re­zul­ta­tai, van­duo yra sau­gus, chlo­ruo­ja­mas pa­gal leis­ti­nas nor­mas. Prieš nau­ją se­zo­ną ir jo me­tu sa­vait­ga­liais ba­sei­no dug­ną me­cha­niš­kai va­lo spe­cia­lus ro­bo­tas.</p> <p>Šią sa­vai­tę, kai lan­kė­mės ASRC ba­sei­ne, ja­me vy­ko Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­nės tre­ni­ruo­tė. Spor­ti­nin­kai Aly­tu­je su­ren­gė tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą, nes 50 met­rų il­gio ba­sei­nas yra pra­ban­ga, ku­ria ga­li pa­si­gir­ti tik­rai ne kiek­vie­nas mies­tas. Tre­ni­ruo­tes ve­dė rink­ti­nės tre­ne­ris Mi­chai­las Ro­ma­nov­skis, čia su­ti­ko­me ir plau­ki­kę Kot­ry­ną Te­te­rev­ko­vą, šį ru­de­nį iš Ar­gen­ti­nos sos­ti­nės par­si­ve­žu­sią tre­čių­jų va­sa­ros jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­nių vi­sų tri­jų spal­vų ap­do­va­no­ji­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0156.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0156.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0162.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0162.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0175.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0175.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0200.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0200.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0214.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0214.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0223.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-337-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0223.JPG" width="5074" height="3284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=337&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="r5XBFbP0EMMoL9Hs8mvxQMCA66vpVuY4-Opioz39Vgc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Jan 2019 08:38:41 +0000 vyrredaktorius 337 at https://www.alytausnaujienos.lt Tarp­tau­ti­nę fut­bo­lo die­ną pri­sta­ty­ta kny­ga „Aly­taus fut­bo­las” https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/tarp-tau-ti-ne-fut-bo-lo-die-na-pri-sta-ty-ta-kny-ga-aly-taus-fut-bo-las <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Si­mo­nas Pet­ra­vi­čius</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/141-13224" rel="bookmark"> Nr. <span> 141 (13224) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Futbolas.JPG?itok=s3EIKixv" width="344" height="287" alt="knyga" title="Knygos „Alytaus futbolas“ herojus, auksinės „Dainavos“, 1975 metų Lietuvos čempionės, futbolininkas, kamuolio žongliravimo Dzūkijos sostinėje rekordininkas Vytautas Malinauskas (pirmas iš dešinės) apdovanoja pirmosios leidinio prekybos dienos pirkėjus. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kny­go­je pa­tei­kia­ma ir ne vie­na Aly­taus, dzū­kų spor­tui svar­bi da­ta.</p> <p>„Aly­taus fut­bo­lo“ ben­dra­au­to­riaus Gin­ta­ro Lu­čins­ko dė­ka kny­go­je įvar­di­ja­ma ir pir­ma ofi­cia­li fut­bo­lo rung­ty­nių mies­te da­ta. Tai – 1921-ųjų spa­lio 25-oji, kai tar­pu­sa­vy­je su­žai­dė Aly­tu­je ba­za­vę­sis Vil­niaus 11-asis pės­ti­nin­kų pul­kas su 12-uo­ju Kau­no pės­ti­nin­kų pul­ku, „iš­leis­da­mas 7 prieš 1” (7:1).</p> <p>Anks­tes­nių fut­bo­lo ap­raiš­kų mė­gi­no dai­ry­tis Vil­niaus Ga­o­no vals­ty­bi­nio žy­dų mu­zie­jaus dar­buo­to­ja Sau­lė Va­liū­nai­tė-Kin­du­rie­nė, ta­čiau dėl ne­iš­li­ku­sių Aly­taus mies­to ir kraš­to žy­dų ar­chy­vų ar dėl ki­tų ap­lin­ky­bių įro­dy­ti, kad „Bar Koch­ba“, „Ha­ko­ach“, „Ha­po­el“, „Ma­ka­bi“ ar ki­tos žy­dų or­ga­ni­za­ci­jos pir­mas fut­bo­lo rung­ty­nes Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir vi­sa­me kraš­te su­žai­dė anks­čiau nei 1921 me­tais, ne­pa­vy­ko.  </p> <p>Var­tant kny­gą „Aly­taus fut­bo­las“ ga­li­ma su­ras­ti ir tik­rą­jį Aly­taus mies­to sta­dio­no am­žių, ku­ris, pa­si­ro­do, yra be­veik 10 me­tų jau­nes­nis nei bu­vo tei­gia­ma anks­tes­nė­se kny­go­se, o tai pa­tvir­ti­na ir lei­di­ny­je pa­teik­ti se­nie­ji brė­ži­niai.</p> <p>Nors pir­mo­ji ži­nu­tė apie pir­mą­ją Aly­taus „Dai­na­vą“ ir jos pra­lai­mė­ji­mą Kal­va­ri­jos „Ori­jai” 0:5 ne­bu­vo iš pa­čių džiu­giau­sių, tai – pir­mo­ji ofi­cia­liai ap­tik­ta nau­jie­na apie 1935-ai­siais is­to­ri­ją pra­dė­ju­sią „Dai­na­vą“, tuo­met dar Aly­taus šau­lių fut­bo­lo ko­man­dą.</p> <p>Se­nuo­sius lai­kus me­na ir „Aly­taus fut­bo­lo“ ben­dra­au­to­rės Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės links­mo­sios pa­sa­kė­čios, apie rim­tes­nes, tie­sa, ne vi­suo­met mie­las, mies­to fut­bo­lo pu­ses pa­sa­ko­ja kny­gos ini­cia­to­rių Da­riaus Ba­bi­jo­no, Ro­mo Trub­ni­ko­vo ir ki­tų teks­tų au­to­riai, o Sim­no ir Vei­sie­jų fut­bo­lo is­to­ri­jų ta­kais su skai­ty­to­ju vaikš­to Vy­tau­tas Sta­ne­vi­čius ir Ze­no­nas Sa­ba­liaus­kas.     </p> <p>Kny­gą „Aly­taus fut­bo­las“ sti­lin­gai su­ma­ke­ta­vo aly­tiš­kis di­zai­ne­ris Va­le­ri­jus Čer­niaus­kas, su­tal­pi­nęs be­veik 20 au­to­rių teks­tus, aly­tiš­kių fo­to­gra­fų Faus­to Au­gus­ti­no, Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės, Ze­no­no Ši­lins­ko ir ki­tų au­to­rių ar­chy­vų nuo­trau­kas, brė­ži­nius, len­te­les, taip pat Al­ber­to An­ta­na­vi­čiaus-Šeks­py­ro ir Juo­zo Tys­lia­vos teks­tus, dai­nas, skir­tas fut­bo­lui.</p> <p>Tarp­tau­ti­nę fut­bo­lo die­ną, per pir­mas 3 „Aly­taus fut­bo­lo“ pre­ky­bos va­lan­das, bu­vo par­duo­ta virš 30 kny­gų, tai – tei­gia­mas re­zul­ta­tas Dzū­ki­jos spor­to, lei­dy­bos is­to­ri­jo­je, o ka­dan­gi lei­di­nio eg­zem­plio­rių kie­kis – ne­dau­gia­ti­ra­žis, ga­li bū­ti, kad sa­vo skai­ty­to­ją greit pa­sieks vi­sos kny­gos. Jas do­va­noms nu­spren­dė įsi­gy­ti ir tur­ny­rus Aly­tu­je ren­gian­ti Lie­tu­vos ma­žo­jo fut­bo­lo aso­cia­ci­ja, iš­skir­ti­nis lei­di­nys jau pa­sie­kė ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos na­rius bei Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mų da­ly­vius.</p> <p>Kny­gą kol kas ga­li­ma įsi­gy­ti vie­nin­te­lė­je vie­to­je – Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g.). Į čia su­reng­tą lei­di­nio su­tik­tu­vių die­ną at­vy­ko ir auk­si­nės, 1975-ųjų, „Dai­na­vos“ fut­bo­li­nin­kai, ku­rių vie­nas – Vy­tau­tas Ma­li­naus­kas – ste­bė­jo ir ka­muo­lio žon­gli­ruo­to­jų pa­si­ro­dy­mą. Iki jo pa­sie­ki­mo, 852 kar­tų, jau­nie­siems aly­tiš­kiams dar to­li, ta­čiau Ka­lė­dų Se­ne­lis, ap­si­lan­kęs kny­gos su­tik­tu­vė­se, džiau­gė­si ir ap­do­va­no­jo vi­sus žon­gli­ruo­ti be­si­sten­gu­sius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9075.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-287-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9075.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-141"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544711293"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>VIKTORAS</span> - Ket, 2018-13-12 - 16:28</p> </li> <a href="/comment/141#comment-141" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/141#comment-141" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vytautas Malinauskas -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vytautas Malinauskas - puikus futbolininkas ir žmogus. Tai buvo futbolo šventės Alytuje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=141" token="stu9sZ4DZL5I_y-ArHgvO4lXr3HPOIV5hfK5ySJZZsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=287&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TiPZotSWtFPI4TfONkq8P3WuR1aiZ3mOyY04rOdGTH8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 12 Dec 2018 13:43:08 +0000 vyrredaktorius 287 at https://www.alytausnaujienos.lt Mo­to­ak­ro­ba­ti­kos pa­sau­lio čem­pio­na­te Du­ba­ju­je – virtuoziški aly­tiš­kio triu­kai https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/mo-ak-ro-ba-ti-kos-pa-sau-lio-cem-pio-na-te-du-ba-ju-je-virtuoziski-aly-tis-kio-triu-kai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/139-13222" rel="bookmark"> Nr. <span> 139 (13222) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/20181130_103656.jpg?itok=KW6YryM6" width="344" height="287" alt="Irmantas" title="Alytiškiui Irmantui Jasevičiui pasiruošti šį savaitgalį Dubajuje vyksiančiam motoakrobatikos pasaulio čempionatui padėjo draugai ir verslininkai. Jie perspektyviajam sportininkui paaukojo daugiau nei pusė tūkstančio eurų ir padėjo įsigyti naują, aukščiausius reikalavimus atitinkantį šalmą, apsauginį stuburo įtvarą ir kitas apsaugines priemones. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Pa­si­telks sa­vo pa­mėg­tus triu­kus</h4> <p>Į šias pa­sau­li­nio ly­gio var­žy­bas vyks­ta ir dau­giau lie­tu­vių, ta­čiau aly­tiš­kis – tik vie­nas.</p> <p>„Bū­čiau la­bai pa­ten­kin­tas, jei­gu pa­tek­čiau į de­šim­tu­ką, ta­čiau vi­si var­žo­vai la­bai stip­rūs. Ap­skri­tai ten va­žiuo­ju dėl gar­bės ir jau pa­tek­da­mas į to­kio ly­gio čem­pio­na­tą jau­čiuo­si tar­si bū­da­mas nu­ga­lė­to­ju“, – taip at­sar­giai apie sa­vo lū­kes­čius prieš ke­lio­nę kal­bė­jo Ir­man­tas.</p> <p>Čem­pio­na­to me­tu aly­tiš­kiui teks pa­ro­dy­ti ke­lias mi­nu­tes trun­kan­čią pro­gra­mą, ku­rią su­da­rys įvai­rūs triu­kai, įskai­tant va­žia­vi­mą ant prie­ki­nio, ga­li­nio ra­to, šo­nas­ly­dį ir ki­tus. Vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų – sklan­dus vi­sos pro­gra­mos at­li­ki­mas, per­ei­nant nuo vie­no triu­ko prie ki­to.</p> <p>Iš­ko­vo­ti aukš­tą vie­tą vai­ki­nas sieks pa­si­telk­da­mas sa­vo pa­mėg­tus triu­kus, kai ant mo­to­cik­lo at­si­sto­ja ran­ko­mis, bei va­žia­vi­mu ant ga­li­nio ra­to.</p> <p>Aly­tiš­kiui sa­vo pra­na­šu­mą rei­kės de­monst­ruo­ti prieš dau­giau nei dvi­de­šimt ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių da­ly­vių iš vi­so pa­sau­lio.</p> <p>As­me­ni­nė vai­ki­no trans­por­to prie­mo­nė, ku­ria jis de­monst­ruos triu­kus, yra „Ka­wa­sa­ki ZX 6r“ mo­to­cik­las. Jis jau prieš du mė­ne­sius lai­vu bu­vo iš­pluk­dy­tas į Du­ba­jų.</p> <h4>Itin per­spek­ty­vus spor­ti­nin­kas</h4> <p>Pa­na­šaus ly­gio mo­to­ak­ro­ba­tų var­žy­bo­se Ir­man­tas da­ly­vau­ja jau ne pir­mą kar­tą, ta­čiau į to­kią eg­zo­tiš­ką ša­lį var­žy­tis jis vyks­ta pir­mą kar­tą.</p> <p>Per­nai tarp­tau­ti­nė­se „StuntGP“ var­žy­bo­se po kva­li­fi­ka­ci­nių va­žia­vi­mų jis bu­vo pir­ma­sis, ta­čiau var­žy­bo­se ko­ją pa­ki­šo ran­kos lū­žis.</p> <p>Nors vai­ki­nas kuk­li­na­si, sa­ve va­di­na mo­to­ak­ro­ba­tu mė­gė­ju, jis yra lai­ko­mas itin per­spek­ty­viu šios gan nau­jos, ta­čiau grei­tai pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jan­čios spor­to kryp­ties spor­ti­nin­ku, o jo at­lie­ka­mi triu­kai – itin aukš­to pi­lo­ta­žo ir yra pro­fe­sio­na­laus ly­gio.</p> <p>Mo­to­ak­ro­ba­ti­ką žmo­nės vis dar ver­ti­na kaip nu­trūk­tgal­vių pa­si­ro­dy­mus, ta­čiau il­gai­niui kei­čia­si jų po­žiū­ris ir tai jau pri­pa­žįs­ta­ma kaip ypač aukš­to meist­riš­ku­mo rei­ka­lau­jan­tis spor­tas.</p> <h4>Su­lau­kė pa­gal­bos</h4> <p>Skai­čiuo­ja­ma, kad iš­vy­ka į čem­pio­na­tą Du­ba­ju­je jau­nuo­liui ga­li at­si­ei­ti apie 3 tūkst. eu­rų, to­dėl sie­kiant iš­vyk­ti į to­kio ly­gio čem­pio­na­tą rei­kė­jo ieš­ko­ti rė­mė­jų pa­gal­bos.</p> <p>Pa­si­ruoš­ti čem­pio­na­tui mo­to­ak­ro­ba­tui pa­dė­jo dau­gy­bė žmo­nių – drau­gai, ver­sli­nin­kai. Jie per­spek­ty­via­jam spor­ti­nin­kui pa­au­ko­jo dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio eu­rų ir pa­dė­jo įsi­gy­ti nau­ją, aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį šal­mą, ap­sau­gi­nį stu­bu­ro įtva­rą ir ki­tas ap­sau­gi­nes prie­mo­nes, nes se­no­sios jau bu­vo nu­si­dė­vė­ju­sios.</p> <p>Pa­si­ruoš­ti čem­pio­na­tui aly­tiš­kiui bu­vo šiek tiek pro­ble­miš­ka, nes rei­ka­lin­ga di­de­lio plo­to aikš­te­lė, kur ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis. Jam pa­gel­bė­jo pa­žįs­ta­mas ver­sli­nin­kas, ku­ris už­lei­do sa­vo aikš­te­lę už­si­spy­ru­siai nu­si­tei­ku­siam jau­na­jam eks­tre­ma­lui.</p> <p>Be­je, pa­gal­bos dėl aikš­te­lės aly­tiš­kis bu­vo krei­pę­sis ir į Aly­taus sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją. Jis pra­šė su­teik­ti jam ga­li­my­bę tre­ni­ruo­tis Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) aikš­te­lė­je, ta­čiau taip iki ga­lo šie rei­ka­lai ne­bu­vo su­de­rin­ti.</p> <h4>Ak­ro­ba­tas – sa­va­moks­lis</h4> <p>Ir­man­tas ak­ro­ba­ti­nių triu­kų ant dvi­ra­tės mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės mo­kė­si pats. Aist­ra to­kiam eks­tre­ma­liam po­mė­giui at­si­ra­do dar vai­kys­tė­je, kai ma­tė vy­res­nį kai­my­ną iš­ra­din­gai ant dvi­ra­čio at­lie­kan­tį ak­ro­ba­ti­nius nu­me­rius. Ta­da ir jis pa­ban­dė tai da­ry­ti ant dvi­ra­čio. Vė­liau jį pa­kei­tė ki­tos trans­por­to prie­mo­nės – mo­to­ro­le­ris ir ga­liau­siai mo­to­cik­las.</p> <p>Be­je, Ir­man­tas yra ir gat­vės gim­nas­tas, to­dėl kaip mo­to­ak­ro­ba­tas jis iš­si­ski­ria sa­vo plas­tiš­ku­mu ir at­le­tiš­ku­mu.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/i_jasevicius5-5b1f90b49a9d0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-276-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/i_jasevicius5-5b1f90b49a9d0.jpg" width="1008" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/Irmantas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-276-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/Irmantas.jpg" width="1008" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=276&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wK9RJ8iywnCAVVGrf-RbaRie0JbTyPG7wpHXHmRNgEE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 06 Dec 2018 07:28:29 +0000 vyrredaktorius 276 at https://www.alytausnaujienos.lt Rim­vy­das Ta­ma­šaus­kas: „Ma­no no­ras gy­ven­ti yra di­des­nis už no­rą pa­tir­ti ad­re­na­li­ną” https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/rim-vy-das-ta-ma-saus-kas-ma-no-no-ras-gy-ven-ti-yra-di-des-nis-uz-no-ra-pa-tir-ti-ad-re-na <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/130-13213" rel="bookmark"> Nr. <span> 130 (13213) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Rimvydas.JPG?itok=czDnRjmu" width="344" height="287" alt="Rimvydas Tamašauskas" title="Kaip sakė Rimvydas Tamašauskas, atsitiesti po avarijos jam padėjo sportas. Tai  veikla, kuri  alytiškiui leido užsimiršti, neprisileisti slogių minčių ir nesunykti, nesubliūkšti jo fiziniam kūnui bei jam kaip asmeniui.  Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą</h3> <p>Spa­lio mė­ne­sį Rim­vy­das kaip da­ly­vis de­biu­ta­vo kul­tū­riz­mo var­žy­bų sce­no­je. Pir­mo­sios var­žy­bos, ku­rio­se šį ru­de­nį da­ly­va­vo, bu­vo Lie­tu­vos tau­rei lai­mė­ti. Ten jis už­ėmė aš­tun­tą vie­tą, o po sa­vai­tės Vil­niaus tau­rės var­žy­bo­se „Vy­rų fi­gū­ros“ dau­giau nei 1,82 m ūgio ka­te­go­ri­jo­je pel­nė tre­čią vie­tą. </p> <p>„Tas žmo­gus, ku­ris Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bo­se ma­ne ap­len­kė per dvi vie­tas, Vil­niaus tau­rė­je bu­vo vie­na vie­ta že­miau ne­gu aš. Ne­ga­lė­čiau sa­ky­ti nei kad ti­kė­jau­si, nei kad ne­si­ti­kė­jau. Ne­gal­vo­jau apie tai, kiek pa­vyks pa­siek­ti, tie­siog no­rė­jau pra­dė­ti da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, ir tiek. Ir da­bar jau ži­nau, kad (ne­si­liau­siu to da­ręs) ne­baig­siu to da­ry­ti“, – ti­ki­no R.Ta­ma­šaus­kas.</p> <p>Jis sa­kė ne­san­tis iš tų žmo­nių, ku­rie, iš­ko­vo­ję ko­kių nors pa­sie­ki­mų, sku­ba sau kel­ti aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus ir siek­ti di­des­nių tiks­lų.</p> <p>Prie­šin­gai nei ki­to­se spor­to ša­ko­se, kul­tū­riz­me prog­no­zuo­ti sėk­mę ga­li­ma, rei­kia tam ruoš­tis, spor­tuo­ti, nes čia svar­bi iš­vaiz­da ir pa­si­ren­gi­mas. „Šia­me spor­te svar­biau­sias yra po­za­vi­mas, rau­me­nų ryš­ku­mas. Rau­me­nis ga­li­ma už­si­au­gin­ti spor­tuo­jant ir var­to­jant svei­ką, tin­ka­mą mais­tą“, – pa­sa­ko­jo spor­ti­nin­kas.</p> <h3>Ava­ri­ja, gy­ve­ni­mą ap­ver­tu­si aukš­tyn ko­jo­mis</h3> <p>Šią spor­to ša­ką Rim­vy­das at­ra­do dar bū­da­mas ke­tu­rio­li­kos. Ta­čiau prieš de­vy­ne­rius me­tus pa­tir­ta ava­ri­ja pri­ver­tė ją pa­mirš­ti bent jau ku­riam lai­kui. Tai tru­ko maž­daug dve­jus me­tus, per ku­riuos aly­tiš­kiui te­ko pa­tir­ti ne­ma­žai iš­gy­ve­ni­mų.</p> <p>Ta lem­tin­go­ji die­na bu­vo prieš dau­giau nei de­vy­ne­rius me­tus, Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se. Dvi­de­šim­to­jo gim­ta­die­nio pro­ga jis nu­spren­dė įsi­gy­ti sa­vo iš­sva­jo­tą mo­to­cik­lą. Pats sa­vo ran­ko­mis jį su­re­mon­ta­vo, mat tą­kart ne­si­ve­dė. Sė­dęs ant mo­to­cik­lo, no­rė­jo šį iš­ban­dy­ti.</p> <p>„Pa­me­nu, net šal­mo ta­da ne­si­dė­jau, bu­vau tik su šor­tais, marš­ki­nė­liais ir šle­pe­tė­mis. Pra­dė­jus va­žiuo­ti ir įsi­bė­gė­jus iki 140 km/h, mo­to­cik­lą ėmė pur­ty­ti, pa­ban­dęs stab­dy­ti su­pra­tau, kad jis ta­po ne­val­do­mas. Šo­nu tren­kiau­si į mik­ro­au­to­bu­są. Vie­na ma­no ko­ja bu­vo su­spaus­ta tarp mo­to­cik­lo ir au­to­mo­bi­lio, tad jos kau­lai su­traiš­ky­ti į ši­pu­lius. Dar su­si­tren­kiau pe­tį ir ki­tą ko­ją. Da­bar kai pa­gal­vo­ju, jei­gu tas au­to­mo­bi­lis ne­bū­tų pa­si­tai­kęs ke­ly­je, gal iš vi­so šian­dien ma­nęs čia ne­bū­tų“, – pri­si­mi­ni­mais apie tra­giš­ką įvy­kį da­li­jo­si vy­ras.</p> <p>Ava­ri­jos me­tu jam bu­vo su­traiš­ky­tas de­ši­nės ko­jos blauz­di­kau­lis, o kai­rės pu­sės ko­jos ner­vai – už­spaus­ti, de­ši­nia­me pe­ty­je žio­jė­jo plėš­ti­nės žaiz­dos.</p> <p>Po to aly­tiš­kio lau­kė li­go­ni­nė, vie­na ope­ra­ci­ja, po jos se­kė ki­tos. Pa­sak Rim­vy­do, ir gy­dy­to­jai tą­kart bu­vo nu­si­tei­kę pe­si­mis­tiš­kai, kar­to­jo, kad nie­ko ne­bus, kad rei­kės vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą pra­leis­ti ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, o ga­liau­siai pa­sa­kė, kad iš vi­so ko­ją rei­kės nu­pjau­ti. Aly­tiš­kis ne­slė­pė, jog me­di­kams da­vė pi­ni­gų, kad šie iš­gel­bė­tų ko­ją, ir, jo įsi­ti­ki­ni­mu, ta­da rei­ka­lai šiek tiek pa­ju­dė­jo.</p> <p>Li­go­ni­nė­je te­ko pra­leis­ti iš­ti­sus tris mė­ne­sius, o vė­liau gy­dy­to­jai dėl in­fek­ci­jų ri­zi­kos už­drau­dė bū­ti lau­ke.</p> <p>Ta­da Rim­vy­das ko­jos ne­ga­lė­jo nei pa­ju­din­ti, nei pri­min­ti. Ma­ža to, ją su­rin­kus, ši bu­vo trum­pes­nė už ki­tą pen­kiais cen­ti­met­rais. Trū­ko kau­lo au­di­nio, o to­je vie­to­je žio­jė­jo duo­bė. Ko­ja nie­kaip ne­gi­jo. </p> <h3>Vil­čių su­tei­kė Kau­no me­di­kai</h3> <p>Tik po me­tų, pra­leis­tų lo­vo­je, įkal­bė­tas tė­vų, jau­nuo­lis su­ti­ko ap­si­lan­ky­ti pas Kau­no me­di­kus, ku­rie at­li­ko dar vie­ną ope­ra­ci­ją. Jos me­tu pri­tai­ky­tas do­no­ro kau­las. Tai tei­kė vil­čių, kad pa­dė­tis tai­sy­sis.</p> <p>Pra­ėjus maž­daug pus­me­čiui, gy­dy­to­jai Rim­vy­dui lei­do ope­ruo­ta ko­ja min­ti vos ke­lių ki­log­ra­mų svo­rį, vė­liau pa­ma­žu jį di­din­ti.</p> <p>„Pa­me­nu, man bu­vo la­bai sun­ku net sė­dė­ti, py­kin­da­vo, nes tiek lai­ko pra­lei­dau lo­vo­je gu­lė­da­mas, o rau­me­nys bu­vo at­ro­fa­vę­si. Rei­kė­jo lai­ko, jė­gų ir kan­try­bės, kad pa­kil­čiau. Mo­kiau­si vaikš­čio­ti su ra­men­tais. Te­ko mes­ti svo­rį. Ta­da svė­riau per 120 ki­log­ra­mų, o per du mė­ne­sius at­si­kra­čiau maž­daug tris­de­šim­ties, nes pra­dė­jau lan­ky­tis spor­to sa­lė­je. Taip pa­ma­žu iš nau­jo iš­mo­kau vis­ko, ko man pri­rei­kė ma­no kas­die­ny­bė­je. Pra­ėjo dve­ji me­tai, kad ga­lė­čiau sa­va­ran­kiš­kai, nors ir šlu­buo­da­mas, vaikš­čio­ti“, – pa­sa­ko­jo aly­tiš­kis.</p> <h3>At­si­ties­ti pa­dė­jo spor­tas ir op­ti­miz­mas</h3> <p>Jo ko­jos kau­lai iki šian­dien su­tvir­tin­ti me­ta­lais, o ei­nant pro oro uos­to me­ta­lo de­tek­to­rius, nuo­lat su­ke­lia aliar­mą. Ava­ri­jos pa­da­ri­niai vy­rą, ko ge­ro, ly­dės vi­są gy­ve­ni­mą. Jo čiur­na ne­si­lanks­to taip, kaip tu­rė­tų, ke­liai traš­ka, at­si­sto­ti ga­li tik iš vie­nos pa­dė­ties, ko­ja tirps­ta, tins­ta, o rau­me­nys te­bė­ra minkš­ti.</p> <p>Ta­čiau ne­pai­sant vis­ko, vai­ki­nas po trau­mos iš­mo­ko vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį ir ry­žo­si vėl at­si­sės­ti prie mo­to­cik­lo vai­ro. Tik tą­kart pa­ju­to, kad pas­ta­ro­ji trans­por­to prie­mo­nė Rim­vy­do jau ne­be­ža­vi taip, kaip prieš ne­lai­mę, jis tam ne­ju­to nei ad­re­na­li­no, nei ma­lo­nu­mo, nei aist­ros. Mo­to­cik­lą, ku­riuo Rim­vy­das pa­te­ko į ava­ri­ją, par­da­vė, šis bu­vo iš­ar­dy­tas da­li­mis.</p> <p>„Gal at­si­ra­do dau­giau pro­to, su­pra­tau, kad vi­sa tai ne­ver­ta to­kios ri­zi­kos. Ma­no no­ras gy­ven­ti yra di­des­nis už no­rą pa­tir­ti ad­re­na­li­ną“, – sa­kė vy­ras.</p> <p>Jis pri­si­me­na, kad per tuos dve­jus me­tus din­go vi­si jo drau­gai. Ta­čiau dep­re­suo­ti ne­bu­vo lin­kęs. Spor­tas bu­vo ta veik­la, ku­ri jam pa­dė­da­vo už­si­mirš­ti, ne­pri­si­leis­ti slo­gių min­čių.</p> <p>„Šian­dien ži­nau, kad bū­tent spor­tas, ma­no už­si­spy­ri­mas ir tiks­lo sie­ki­mas pa­dė­jo at­si­sto­ti ant sa­vų ko­jų ir ne­su­nyk­ti ma­no fi­zi­niam kū­nui bei man kaip as­me­niui. Ant­raip bū­čiau vi­sas su­ti­žęs. Ir šiaip nie­ka­da ne­bu­vau ir ne­su lin­kęs verkš­len­ti. Ap­skri­tai, man ne­su­pran­ta­ma, kaip žmo­nės ver­kia dėl smul­kme­nų. Gy­ve­ni­mu rei­kia džiaug­tis“, – sa­vo po­žiū­rį dės­tė vy­ras.</p> <p>Jis sa­kė, kad sa­vo gy­ve­ni­me sten­gia­si nu­si­brėž­ti kon­kre­tų tiks­lą ir jo siek­ti, ant­raip be tiks­lo kaž­ką da­ry­ti yra be­pras­miš­ka.</p> <p>Taip nu­ti­ko ir su kul­tū­riz­mo var­žy­bo­mis. Vie­ną die­ną Rim­vy­das sa­vo tre­ne­rio Dai­niaus Bar­dzins­ko pa­pra­šė jį tre­ni­ruo­ti ir pa­ruoš­ti var­žy­boms. Ir toks aly­tiš­kio spren­di­mas bu­vo sėk­min­gas. </p> <h3>Sieks tap­ti pro­fe­sio­na­lu</h3> <p>Šian­dien Rim­vy­das džiau­gia­si sa­vo gy­ve­ni­mu gim­ta­ja­me mies­te, sva­jo­nių tre­ne­rio dar­bu spor­to klu­be, pa­sie­ki­mu kul­tū­riz­mo var­žy­bo­se ir tu­ri nau­jų pla­nų bei sva­jo­nių. „La­biau­siai no­rė­čiau tap­ti pro­fe­sio­na­liu spor­ti­nin­ku“, – sa­kė vy­ras, ir tam jis pa­si­ry­žęs la­bai rim­tai, nes di­dži­ą­ją lai­ko da­lį pra­lei­džia spor­to klu­be, o na­mo su­grįž­ta tik pa­val­gy­ti ir mie­go­ti.</p> <p>„Leng­viau bū­tų su­skai­čiuo­ti, kiek lai­ko ski­riu ne spor­tui“, – juo­kė­si R.Ta­ma­šaus­kas.</p> <p>Pa­klau­sė­me, ką Rim­vy­das gal­vo­ja apie mo­te­ris kul­tū­ris­tes, ku­rios už­si­au­gi­na kal­nus rau­me­nų ir at­ro­do vy­riš­kai. Jis ne­slė­pė, kad į to­kias mo­te­ris tie­siog ne­si­no­ri žiū­rė­ti: „Mo­te­rys tu­ri bū­ti mo­te­ri­mis, jų kū­nas tu­ri at­ro­dy­ti ati­tin­ka­mai.“</p> <p>Dirb­da­mas tre­ne­riu, Rim­vy­das pa­ste­bė­jo, kad Aly­taus jau­ni­mas – la­bai spor­tiš­kas, o spor­to sa­lė­se iš­skir­ti­nai daug jau­nų žmo­nių. Esą to ne­pa­ma­ty­si did­mies­čiuo­se.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6023.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6023.JPG" width="3512" height="2680" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6042.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6042.JPG" width="3512" height="2680" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6049.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6049.JPG" width="3512" height="2680" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Attachment1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Attachment1.jpg" width="1242" height="2208" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Attachment2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Attachment2.jpg" width="1242" height="2208" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Attachment3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Attachment3.jpg" width="1242" height="2208" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Attachment4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-228-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Attachment4.jpg" width="1242" height="2208" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-30"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542371032"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mmm</span> - Pen, 2018-16-11 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/30#comment-30" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30#comment-30" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pagal mane turejo but pirmas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pagal mane turejo but pirmas geriausiai atrodo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30" token="Xuot6GNJtej--IyGO2ZJbVqW77ZssYYT6cIavuwneNs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-29"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542370643"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mmmm</span> - Pen, 2018-16-11 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/29#comment-29" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/29#comment-29" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">na irgi protas su tapkemis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>na irgi protas su tapkemis 140km ir ant gydytoju varo tai pats davei niekas neliepe</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=29" token="nJ98GTMPjtBY7Et1SbMnYWax9Cu8Jw1t4urZC4kD-g8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=228&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gih5z7_G2m06L1rUfu1erbtv3VzEZmx3Lvr_YMZ5baE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 15 Nov 2018 08:41:09 +0000 vyrredaktorius 228 at https://www.alytausnaujienos.lt Viešas kreipimasis https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/viesas-kreipimasis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">VšĮ „Dzūkijos sportas“ vadovas Antanas Sakavickas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-131107" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (131107) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/DSC_5716_0.jpg?itok=UE5cD0Ab" width="344" height="287" alt="Runtyniauja Alytaus „Dzūkija“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mero Vytauto Grigaravičiaus ir administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko MELAS. <br /> Alytuje veikia 4 miestą reprezentuojantys sporto klubai. Kodėl Alytaus miesto tarybai skyrus lėšų sporto klubams,  vieninteliam klubui „Dzūkijos sportas“ lėšos neišmokamos? Kodėl savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas viršija savo įgaliojimus, klaidina tarybą, meluoja ir žlugdo Alytaus krepšinio klubą „Dzūkija“?<br /> Siūlome susipažinti su parengta analize.</p> <p>Jeigu savivaldybės administracija nustato, kad savivaldybės tarybos sprendimas neatitinka LR teisės aktų, tai įstatymų nustatyta tvarka pati administracija ar Vyriausybės atstovas turi teisę šį sprendimą apskųsti. 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-143 apskųstas nebuvo, todėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas privalėjo jį vykdyti.</p> <p>Neįvykdydamas 2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-143 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo“ Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 punko reikalavimus, kurie yra tokie:</p> <p>„8. Savivaldybės administracijos direktorius:</p> <ol><li>tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.“<br />                 DE MINIMIS – PRIEDANGA, MANIPULIAVIMAS</li> </ol><p> Alytaus miesto savivaldybė administracijos direktorius V.Jastremskas sporto klubams VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ ir VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“ skirstė lėšas nesivadovaudamas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, kurio 1 punkto nuostatose apibrėžta, kad klubai gali gauti dalinį finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto programos priemonės iš dalies finansuoti sporto klubų veiklą, tačiau skirdamas iš Kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą.</p> <p> Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V.Jastremskas nevykdė Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 27 punkto reikalavimų ir sporto klubui VšĮ „Dzūkijos sportas“ nepaskyrė šioje tvarkoje aprašytos komisijos protokolu skirtų lėšų.</p> <p>Jeigu administracijos direktorius apeliuoja į de minimis taikymą, tai jis nesivadovavo Europos komisijos reglamentu ir taip, kaip tame reglamente numatyta, konkurencijos tarnybai apie de minimis taikymą nepranešė.</p> <p> </p> <p>CHRONOLOGIJA IR INFORMACIJA</p> <p> </p> <p> 2017-03-30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-85 buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas. Jame buvo įtraukti finansavimo apribojimai:</p> <p>„8. sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 proc. Per vienerius metus klubui skiriama suma, ne didesnė nei 90 tūkstančių.</p> <p>9. per trejus iš eilės einančius metus klubui skirta (skiriama) savivaldybės biudžeto lėšų suma neviršija 200 tūkst. eurų (de minimis), pradedant skaičiuoti nuo 2017 metų.“</p> <p> </p> <ul><li>2018-04-05 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-04-05 posėdžio protokolu Nr. KPPt-127 paskirstė Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.</li> </ul><ul><li>2018-04-24 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-532 patvirtino 2018 m. kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“ paskirta 50 000 eurų.</li> </ul><ul><li>2018-04-25 Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-143 įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių V.Jastremską iki 2018-04-27, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijos 2018-04-05 posėdžio protokolą Nr. KPPt-127, paskirstyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete numatytas lėšas Alytaus miestą reprezentuojantiems sporto klubams: VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“, VšĮ „Dzūkijos sportas“, VšĮ Dzūkijos futbolo klubui „Dainava“, VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“.</li> </ul><ul><li>2017-04-27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-179 visi finansavimo apribojimai buvo panaikinti (neliko 8 punkto apribojimo, kad klubui parama ne didesnė nei 90 000 eurų ir 9 punkto apribojimo (de minimis), kad klubui parama ne didesnė nei 200 000 eurų per trejus metus. 8 punktas liko toks:</li> </ul><p>„8. Sporto klubo metiniame biudžete savivaldybės biudžeto lėšų dalis sudaro ne daugiau nei 60 procentų.“</p> <p> </p> <ul><li>2018-05-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-576 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus rankinio klubui „Varsa“ paskirta 52 000 eurų</li> </ul><ul><li>2018-05-09 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-587 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą, pagal kurią VšĮ Alytaus tinklinio klubui „Jotvingiai“ paskirta 20 000 eurų.</li> </ul><p> 2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės sporto klubų 2018 metų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija 2018-10-01 posėdžio protokolu <a name="n_0" id="n_0">Nr. KPPt-350</a> perskirstė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nepaskirtas lėšas VšĮ „Dzūkijos sportas“ kitiems miestą reprezentuojantiems sporto klubams.</p> <ul><li>2018-10-01 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DV-1204 patvirtino 2018 metų kūno kultūros ir sporto programos 25.01.01.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems sporto klubų veiklos projektams iš dalies finansuoti, paskirstą:</li> </ul><p>1. VšĮ Alytaus rankinio klubas „Varsa“ – 27 600 eurų.</p> <p>2. VšĮ Alytaus tinklinio klubas „Jotvingiai“ – 35 000 eurų.</p> <p>3. VšĮ Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“ – 22 000 eurų.</p> <p>Iš viso 84 600 eurų.</p> <p> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="line-height: normal;"><span lang="LT" style="font-size: 12pt;" xml:lang="LT"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><font color="#000000">https://www.youtube.com/watch?v=_g_Nj70gT84&amp;fbclid=IwAR0aKQCNZOpXzkMargMa9gK88hCy-MF3TOFtL8Hyn5223dHGUG1yKu2sgIA</font></span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="line-height: normal;"><span lang="LT" style="font-size: 12pt;" xml:lang="LT"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><font color="#000000"> </font></span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=200&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kEOmmZY_3P0jBIQiNBRgoMZcUN98TV8VWf_rcyuuMy8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Oct 2018 12:19:08 +0000 vyrredaktorius 200 at https://www.alytausnaujienos.lt Fut­bo­lo tur­ny­ras įro­dė: no­rin­čių­jų žais­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/fut-bo-lo-tur-ny-ras-iro-de-no-rin-ciu-ju-zais-ti-dzu-ki-jos-sos-ti-ne-je-yra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Milda ENDRĖNIENĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13198" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13198) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/IMG_0043.JPG?itok=dsIgdPCe" width="344" height="287" alt="sportas" title="Futbolo turnyro nugalėtojus ir prizininkus sveikina renginio globėjo Seimo nario Andriaus Palionio atstovas Alvydas Sakavičius (kairėje) ir turnyro sumanytojas Edvardas Loda. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ko­man­dos žai­dė gar­bin­gai ir at­sa­kin­gai</h4> <p>Fut­bo­lo tur­ny­ro ati­da­ry­mui Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne iš­si­ri­kia­vo aš­tuo­nios fut­bo­li­nin­kų ko­man­dos: „Cen­tras“, „Viz­gi­ris“, „Six old“, „Vil­tis“, Ne­pyk, brat­ka“, „Dzū­kų bo­ys“, „At­sar­gi­niai“, „In­ter“. Įspū­din­gų su­si­ti­ki­mų žai­dė­jams, ge­rų emo­ci­jų žiū­ro­vams lin­kė­jo ren­gi­nio glo­bė­jo Sei­mo na­rio An­driaus Pa­lio­nio at­sto­vas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius. Dėl lai­ko tau­py­mo kė­li­niai bu­vo ke­lio­li­ka mi­nu­čių trum­pes­ni, aikš­tė­se žai­dė 7 žai­dė­jai prieš 7, tei­sė­ja­vo vyr. teisėjo Vy­gan­to Je­zu­ke­vi­čiaus komanda.</p> <p>Kol vy­ko at­kak­lios at­ran­ki­nės ko­vos, do­mė­jo­mės, ar daug pa­stan­gų or­ga­ni­za­to­riams rei­kia įdė­ti, kad im­tų ir at­si­ras­tų tiek daug ge­ros emo­ci­jos at­ne­šan­tis vyks­mas, šį kar­tą pra­džiu­gi­nęs fut­bo­lu be­si­do­min­čią Aly­taus mies­to vi­suo­me­nės da­lį?</p> <p>Ren­gi­nio idė­ja gi­mė vie­nam iš or­ga­ni­za­to­rių – Ed­var­dui Lo­dai, bu­vu­siam Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ab­sol­ven­tui, šiuo me­tu Vil­niaus uni­ver­si­te­to ket­vir­ta­kur­siui. Daž­nai į Aly­tų su­grįž­tan­tis veik­lus jau­nuo­lis pa­ste­bė­jo, kad jo mies­to jau­ni­mas no­ri spor­to ren­gi­nių. Šią Ed­var­do min­tį – Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne or­ga­ni­zuo­ti miš­rų fut­bo­lo tur­ny­rą nuo 16 me­tų spor­tuo­jan­tiems žmo­nėms – pa­rė­mė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus sky­rius, įstei­gė tau­rę nu­ga­lė­to­jams, pri­zų ge­riau­siai žai­sian­čioms ko­man­doms.</p> <p>„Ko­dėl fut­bo­lo tur­ny­ras? Ne tik ma­no drau­gai mėgs­ta fut­bo­lą, vi­si jau­ni žmo­nės no­ri žais­ti, spor­tuo­ti, o tur­ny­rų Aly­tu­je trūks­ta. Į pir­mą­jį tur­ny­rą nu­spren­dė­me kvies­ti nuo 16 me­tų, ir vi­sus, ku­rie no­ri žais­ti. Vie­nos ko­man­dos su­si­bū­rė iš ben­dra­moks­lių, ki­tos – iš drau­gų, mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne­ga­liu teig­ti, kad vis­kas vy­ko be ma­no ir ma­no bi­čiu­lių pa­stan­gų, be So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos na­rių pa­gal­bos. Te­ko pa­dir­bė­ti ke­lias sa­vai­tes, ypač pas­ku­ti­nė bu­vo ne­leng­va, kol vi­sa su­si­sty­ga­vo“, – at­vi­rai kal­ba E.Lo­da. Pats jis – tik mė­gė­jiš­kai su bi­čiu­liais pa­spar­do fut­bo­lo ka­muo­lį, bet tu­ri tam at­si­da­vu­sių drau­gų, ku­rie prieš tur­ny­rą su­bū­rė ko­man­dą „Ne­pyk, brat­ka“, daug pri­si­dė­jo prie or­ga­ni­za­vi­mo dar­bų.</p> <p>Kaip pa­ste­bė­jo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas bei Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Dauk­šys, aly­tiš­kius nuo se­no do­mi­na fut­bo­las, vy­res­nio­ji kar­ta dar ir šian­dien me­na auk­si­nės „Dai­na­vos“ lai­kus, kai mū­sų mies­to ko­man­da ta­po ša­lies čem­pio­ne. „Šiai ma­siš­kiau­siai spor­to ša­kai Aly­tu­je įreng­ta pui­ki in­fra­struk­tū­ra, ko­dėl ja ne­pa­si­nau­do­jus, kai ir jau­ni­mas ro­do ini­cia­ty­vą. Tik­rai no­riai pa­lai­kė­me Ed­var­do ini­ci­juo­tą idė­ją su­reng­ti fut­bo­lo tur­ny­rą“, – tei­gė K.Dauk­šys, pats su ma­lo­nu­mu ste­bė­jęs ko­man­dų su­si­ti­ki­mus.</p> <p>Nuo pir­mų­jų ko­man­dų iš­bė­gi­mo į aikš­tes iki fi­na­li­nio žai­di­mo ste­bė­jęs Al­vy­das Sa­ka­vi­čius sa­kė, kad įspū­džiai – pui­kūs: „Aš vai­kys­tė­je ir jau­nys­tė­je taip pat esu lai­ką lei­dęs fut­bo­lo aikš­te­lė­se. Šian­dien su ma­lo­nu­mu ste­biu spor­tuo­jan­čių aly­tiš­kių en­tu­ziaz­mą, sma­gu tai re­gė­ti. Esu be­veik įsi­ti­ki­nęs, kad tur­ny­ras tu­ręs tę­si­nį. Ko­man­dos tik­rai žai­džia gar­bin­gą žai­di­mą, di­džiau­sias pa­sie­ki­mas, kad iš­veng­ta trau­mų, ku­rių šia­me spor­te pa­si­tai­ko.“</p> <h4>Ve­te­ra­nai pel­ny­tą pri­zą do­va­no­jo moks­lei­viams</h4> <p>Pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko ke­tu­rios ko­man­dos: „Ne­pyk, brat­ka“, su­si­for­ma­vu­si iš gru­pės bi­čiu­lių, sen­jo­riš­ko am­žiaus „Cen­tras“, „At­sar­gi­niai“, ku­rių dau­gu­ma – spor­tuo­jan­ti Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­ti­ja, ir „Vidz­gi­ris“ – iš Vidz­gi­rio jau­ni­mo. Po fi­na­li­nių ko­vų pa­aiš­kė­jo, kad šį kar­tą nu­ga­lė­jo pa­tir­tis – iš bu­vu­sių dai­na­vie­čių su­bur­tai ko­man­dai „Cen­tras“ ati­te­ko So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus sky­riaus įsteig­ta tau­rė ir pa­grin­di­nis pri­zas – ke­tu­rių va­lan­dų pra­mo­gos Drus­ki­nin­kų „Snow are­no­je“.</p> <p>Nė mi­nu­tės ne­pri­rei­kė fut­bo­lo ve­te­ra­nų ko­man­dai, ve­da­mai ka­pi­to­no Ei­man­to Liau­gau­do, ap­si­spręs­ti ir pri­zą per­leis­ti Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų ko­man­dai „In­ter“, šia­me tur­ny­re ne­pel­niu­siai pri­zi­nės vie­tos. An­trą vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Ne­pyk, brat­ka“, ku­riai te­ko ka­vi­nės „Cen­tro te­ra­sa“ prizas, tre­tie­ji – „Vidz­gi­rio“ ko­man­da, aikš­tę pa­li­ko pa­si­puo­šę ke­pu­rė­mis nuo sau­lės su par­ti­jos lo­go­ti­pu. Vi­siems įteik­ti tur­ny­ro me­da­liai.</p> <p>„Cen­tro“ ko­man­dos ka­pi­to­nas E.Liau­gau­das, pa­pra­šy­tas įver­tin­ti tur­ny­rą, sa­kė: „Pui­kus ren­gi­nys, sten­gė­mės, ko­vo­jo­me. Mū­sų ko­man­dai te­ko į aikš­tę iš­bėg­ti žais­ti net pen­kis kar­tus.“ Ko­man­doms iš tie­sų rei­kė­jo pa­ko­vo­ti, iš­lie­ti ener­gi­jos, nes tur­ny­ro die­na bu­vo va­sa­riš­ka, pa­sak žiū­ro­vų, ne­leng­va da­lia te­ko var­ti­nin­kams, ypač gy­nu­siems sau­lės spi­gi­na­mus var­tus. Bet liū­din­čių ne­bu­vo.</p> <p>„Skirs­to­mės su min­ti­mi, kad pa­va­sa­ri­nia­me tur­ny­re star­tuos daug dau­giau ko­man­dų, gal ir ge­og­ra­fi­ja iš­si­plės, at­vyks žais­ti ir ki­tų mies­tų fut­bo­lo mė­gė­jai“, – fut­bo­lo tur­ny­ro baig­tį re­ziu­ma­vo E.Lo­da.</p> <p>Alvydas Sakavičius pažadėjo remti futbolo turnyrus ateityje.</p> <p class="text-align-right">Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąskaitos. Užs. Nr. 0146</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0047.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-156-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0047.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0060.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-156-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0060.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0068.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-156-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0068.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=156&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CoNyS2MRmIo5dRbhOHfzyluQbK9n5K-fYyHci3suUcM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 09 Oct 2018 09:08:29 +0000 vyrredaktorius 156 at https://www.alytausnaujienos.lt Ja­po­ni­jo­je stu­di­juo­jan­tis im­ty­ni­nin­kas Ro­kas Ne­nar­ta­vi­čius: „Man kar­tais dar sun­ku ko­vo­ti su sa­vi­mi” https://www.alytausnaujienos.lt/sportas/ja-po-ni-jo-je-stu-di-juo-jan-tis-im-ty-ni-nin-kas-ro-kas-ne-nar-ta-vi-cius-man-kar-tais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ša­rū­nas DVA­REC­KAS</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13189" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13189) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/Rokas%20Nenartavic%CC%8Cius%20treniruojasi%20kartu%20su%20japonu%CC%A8%20atletais.%20Akimirka%20is%CC%8C%20Japonijoje%20vykusiu%CC%A8%20varz%CC%8Cybu%CC%A8.%20Asmeninis%20archyvas%20%281%29.jpg?itok=lv7h5tFq" width="344" height="287" alt="Rokas Nenartavičius " title="Rokas Nenartavičius (kairėje) treniruojasi kartu su japonų atletais. Akimirka iš Japonijoje vykusių varžybų. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ro­kai, kaip Ta­vo gy­ve­ni­me at­si­ra­do dziu­do im­ty­nės?</strong></p> <p>– Is­to­ri­ja yra ga­nė­ti­nai įdo­mi. Dziu­do im­ty­nės ne­bu­vo pir­mo­ji spor­to ša­ka, at­si­ra­du­si ma­no gy­ve­ni­me. Iš pra­džių lan­kiau plau­ki­mo pa­mo­kas, bet ga­liau­siai bu­vo pra­dė­ti bu­vu­sių Aly­taus spor­to rū­mų  ba­sei­no at­nau­ji­ni­mo dar­bai. Jei ge­rai pa­me­nu, tai tru­ko ke­le­rius me­tus.</p> <p>Ma­no tė­tis vi­sa­da no­rė­jo, kad bū­čiau im­ty­ni­nin­kas, dvi­ko­vų spor­ti­nin­kas, to­dėl ga­na il­gai už­si­ė­miau ka­ra­tė ko­vos me­nais, ta­čiau ne­bu­vo­me pa­ten­kin­ti, nes ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma daug šių ko­vos me­nų var­žy­bų. No­rė­jo­si kaž­kur la­biau at­si­skleis­ti, pa­si­ro­dy­ti.</p> <p>Pus­se­se­rė tuo me­tu spor­ta­vo dziu­do ko­vos me­nus, ir aš ste­bė­da­vau, kad bū­tent ji daž­nai va­žiuo­ja į var­žy­bas, to­dėl la­bai no­rė­jau bū­ti toks kaip ji. Kai bu­vau ket­vir­to­je kla­sė­je, nu­ė­jo­me į pir­mą tre­ni­ruo­tę. Ma­nau, kad tą aki­mir­ką ir su­pra­tau, jog čia pa­si­lik­siu il­gam.</p> <p>Sa­ky­čiau, jog pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė ne­bu­vo per­ne­lyg ypa­tin­ga – vis­kas bu­vo tai­ko­ma žai­di­mo for­ma, kad įtrauk­tų ir su­do­min­tų vai­ką. (Šyp­so­si.) </p> <p><strong>– Spor­ti­nin­kai daž­nai tu­ri tre­ne­rių su­kur­tą die­nos re­ži­mą, ku­rio pri­va­lo lai­ky­tis. Kaip pa­vyks­ta va­do­vau­tis die­no­tvarke?</strong></p> <p>– Kol gy­ve­nau Lie­tu­vo­je, tai su re­ži­mo lai­ky­mu­si bu­vo ga­na sun­ku: vis gal­vo­da­vau, iš kur gau­ti pi­ni­gų, kaip at­si­skai­ty­ti aka­de­mi­nius dar­bus uni­ver­si­te­te, kaip tre­ne­rio su­kur­to pla­no lai­ky­tis ir vi­sa tai su­de­rin­ti. La­bai daug įvai­rių ap­mąs­ty­mų.</p> <p>Iš­va­žia­vus gy­ven­ti į Ja­po­ni­ją vis­kas ap­si­ver­čia aukš­tyn ko­jom, tu­ri die­no­tvarkę, ku­rios pri­va­lai lai­ky­tis kas­dien: anks­ti ry­te yra bė­gi­mas, skir­tas ge­rin­ti iš­tver­mę (apie 8 ki­lo­met­rai), šiek tiek vė­liau pa­skai­tos, ta­da dziu­do tre­ni­ruo­tė, trun­kan­ti apie tris va­lan­das.</p> <p>Vis­kas la­bai ge­rai su­dė­lio­ta – tu­ri lai­ko tiek pa­val­gy­ti, tiek tre­ni­ruo­tėms bei stu­di­joms. To­kiu re­ži­mu ir su­kie­si, lais­va­lai­kio nė­ra daug. Da­bar Ja­po­ni­jo­je gy­ve­nau ke­tu­ris mė­ne­sius, to­dėl vi­są šį lai­ką kiek­vie­ną ry­tą tu­rė­jau lai­ky­tis nu­sta­ty­tos die­no­tvarkės.</p> <p><strong>– Tik­riau­siai ne kar­tą bu­vo min­čių vis­ką mes­ti ir im­tis ki­tos spor­ti­nės veik­los. Kaip tvar­ky­da­vai­si su šio­mis min­ti­mis, kad ga­liau­siai vis­gi iš­li­kai dziu­do sri­ty­je?</strong></p> <p>– To­kių si­tu­a­ci­jų bū­da­vo. Ir ga­na ne­ma­žai. Bet toks ma­no cha­rak­te­ris – pa­sė­džiu vie­nas, pa­bū­nu su sa­vi­mi, nu­si­ra­mi­nu ir at­gal grįž­tu.</p> <p>Ne­ma­nau, kad čia vien tik stu­di­jų Ja­po­ni­jo­je nuo­pel­nas. Toks esu, gal nuo ma­žens taip da­ry­da­vau, to­dėl ir ne­nu­sto­da­vau ju­dė­ti to­lyn. Vie­ni žmo­nės grei­tai pri­ima spren­di­mus, per­ne­lyg ne­gal­vo­da­mi, ne­re­tai pa­ro­do pyk­tį, o aš il­giau pa­gal­vo­ju, sten­giuo­si su­ras­ti to­kias min­tis su­kė­lu­sią prie­žas­tį, ga­liau­siai – spren­di­mo bū­dą.</p> <p><strong>– Ko­kia Ta­vo iš­vy­ki­mo į Ja­po­ni­ją is­to­ri­ja, ar tai stu­di­jų mai­nai, ar dėl spor­to pa­sie­ki­mų ga­vai ga­li­my­bę to­bu­lė­ti ki­to­je ša­ly­je?</strong></p> <p>– Esu dė­kin­gas sa­vo drau­gės ma­mai, kad ji su­ra­do šią pro­gra­mą, kur kvie­čia­mi no­rin­tie­ji spor­tuo­ti ir stu­di­juo­ti dziu­do Ja­po­ni­jo­je. Aiš­ku, ne­ma­žai rei­ka­la­vi­mų, bet kar­tu su drau­ge pa­ban­dėm už­pil­dy­ti pa­raiš­ką, ti­kė­da­mie­si, kad pa­pras­čiau­siai pa­ban­dy­si­me su­da­ly­vau­ti at­ran­ko­je.</p> <p>Mes kar­tu stu­di­juo­ja­me Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te, su­ži­no­ję apie pa­tvir­tin­tą ga­li­my­bę iš­vyk­ti, su­stab­dė­me stu­di­jas ir šiuos me­tus pra­lei­do­me to­bu­lė­da­mi Ja­po­ni­jo­je.</p> <p><strong>– Pa­mi­nė­jai, jog Ja­po­ni­jo­je ne tik tre­ni­ruo­jie­si dziu­do sri­ty­je, bet ir mo­kai­si. Ką stu­di­juo­ji ten?</strong></p> <p>– Aš iš­vy­kau mo­ky­tis į Ja­po­ni­ją me­tams į In­ter­na­tio­nal Bu­do Uni­ver­si­ty. Stu­di­juo­ju dziu­do stu­di­jų pro­gra­mą. Tai­gi ne tik spor­tuo­ja­me, bet ir mo­ko­mės dziu­do kul­tū­ros bei ja­po­nų kal­bos.</p> <p>Įdo­miau­sia, kad jie ne­la­bai kal­ba an­gliš­kai, tad ma­no ja­po­nų kal­bos pra­džia­moks­lis ir bu­vo ja­po­nų kal­ba. Ma­nau, kad da­bar pa­to­bu­lė­jau ir ga­lė­čiau su­si­kal­bė­ti, pa­klaus­ti pa­pras­čiau­sių da­ly­kų. (Juo­kia­si.)</p> <p>Ja­po­ni­jo­je aš gy­ve­nu Kat­su­ros mies­te­ly­je, jis net­gi Ja­po­ni­jos mas­tu yra la­bai ma­žas. Šia­me mies­te­ly­je gy­ve­na apie dvi­de­šimt tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Dvi­ra­čiu nuo ma­no ben­dra­bu­čio ga­li per pen­kias mi­nu­tes nu­va­žiuo­ti iki van­de­ny­no.</p> <p><strong>– Ar gy­ve­ni­mo są­ly­gos ben­dra­bu­ty­je la­bai ski­ria­si nuo tų, ku­rias tu­rė­jai Lie­tu­vo­je, stu­di­juo­da­mas Kau­ne?</strong></p> <p>– Tai iš­vis ne­su­ly­gi­na­mi da­ly­kai: ga­vau te­le­vi­zo­rių, šal­dy­tu­vus, at­ski­rą vo­nios kam­ba­rį, net kam­ba­rys daug di­des­nis nei Kau­ne. Ne­re­a­lios są­ly­gos, net kal­bant apie gy­ve­ni­mo są­ly­gas ben­dra­bu­čiuo­se.</p> <p>Yra ben­dra vir­tu­vė, bet at­mo­sfe­ra vi­sai ki­to­kia. Bet ir­gi – jei mes gau­tu­me to­kį ben­dra­bu­tį, tai kaip jis at­ro­dy­tų po me­tų? Daž­nai gal­vo­ja­me, kad jei daik­tas yra sve­ti­mas, tai jo ne­rei­kia sau­go­ti. Jei čia tru­pu­tį ir įbrė­šiu, nie­ko ne­at­si­tiks. Sa­vo daik­tus sau­go­me la­biau nei ki­tų. </p> <p>Ne tik ja­po­nai tau­so­ja sve­ti­mą tur­tą, su ma­ni­mi kar­tu mo­ko­si ir olan­dų, tur­kų, ru­sų, net­gi ma­da­gas­ka­rie­tė kar­tu su mu­mis gy­ve­na. Tai ir tau­so­ja­me, nes ži­no­me, jei uni­ver­si­te­tas nu­pir­ko, tai tu­rė­si­me tuos pa­čius daik­tus nau­do­ti vi­sus me­tus.</p> <p><strong> – Per vi­sus šiuos me­tus pa­vy­ko pel­ny­ti di­de­lių ti­tu­lų ir ap­do­va­no­ji­mų, pa­siek­ti aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją. Ku­ri per­ga­lė Tau bu­vo di­džiau­sia?</strong></p> <p>– Ne­iš­skir­čiau nė vie­nos – kiek­vie­na per­ga­lė man as­me­niš­kai la­bai svar­bi. Aš į kiek­vie­ną per­ga­lę žiū­riu kaip į dar di­des­nę mo­ty­va­ci­ją ko­vai su sa­vi­mi, sie­kiant dar ge­res­nio re­zul­ta­to.</p> <p>Bet jei rim­tai rei­kė­tų iš­rink­ti – Eu­ro­pos ka­de­tų čem­pio­na­tas prieš ket­ve­rius me­tus, kai pel­niau an­trą vie­tą. Tai bu­vo vie­nas rim­čiau­sių pa­sie­ki­mų ma­no kar­je­ro­je.</p> <p><strong>– Ti­kie­si sa­ve pa­ma­ty­ti olim­pia­do­je at­sto­vau­jan­tį Lie­tu­vai?</strong></p> <p>– Toks ir bu­vo tiks­las prieš iš­vyks­tant – ati­tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti olim­pia­dai. Tai be­ne vie­na rim­čiau­sių prie­žas­čių, ko­dėl iš­va­žia­vau vie­ne­riems me­tams stu­di­juo­ti į Ja­po­ni­ją, ir spė­ju, kad pa­si­lik­siu ten dar tru­pu­tį il­giau. (Šyp­so­si.)</p> <p><strong>– Pas­ta­ruo­sius me­tus pra­lei­dai Ja­po­ni­jo­je, tre­ni­ruo­da­ma­sis su tos ša­lies dziu­do im­ty­nių tre­ne­riais, ben­drau­da­mas su ki­tais at­le­tais iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių. Kaip ski­ria­si lie­tu­vių ir ja­po­nų po­žiū­ris į šią spor­to ša­ką?</strong></p> <p>– Ja­po­ni­jo­je dziu­do im­ty­nės yra la­biau ver­ti­na­mos dėl dva­si­nio ry­šio tarp ko­vo­to­jų: tu nuo­lat esi mo­ko­mas pri­im­ti pra­lai­mė­ji­mą, iš­lai­ky­ti pa­gar­bą sa­vo prie­ši­nin­kui. Ja­po­ni­jos spor­ti­nin­kai daug la­biau at­si­žvel­gia į Bu­dos mo­ky­mą, šis ko­vos me­nas mo­ko tu­rė­ti tvir­tą psi­cho­lo­gi­nį pa­grin­dą.</p> <p>Kaip yra įpras­tai – tre­ne­riui yra ro­do­ma di­džiau­sia pa­gar­ba, jo mo­ki­niai vi­sa­da ją ati­duo­da nu­si­lenk­da­mi. Tas pats ir po ko­vos – pa­gar­biai ver­ti­na­ma prie­ši­nin­ko per­ga­lė. Lie­tu­vo­je daž­nai ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad ko­vo­to­jai ne­mo­ka pra­lai­mė­ti – puo­la į ag­re­si­ją, pra­virks­ta. Ja­po­nų at­le­tai mo­ka ne­pa­ro­dy­ti ne­igia­mų emo­ci­jų.</p> <p><strong>– Te­ko ben­drau­ti ne tik su ja­po­nų spor­ti­nin­kais, bet ir vie­ti­niais gy­ven­to­jais. Ar tu­ri jie pa­na­šu­mų su lie­tu­viais?  </strong></p> <p>– Pa­sa­ky­siu pa­pras­tai – ja­po­nai daug ma­lo­nes­ni. Te­ko bū­ti tiek Tai­va­ne, tiek Ja­po­ni­jo­je, azi­jie­čiai su ma­ni­mi bu­vo la­bai drau­giš­ki. Pa­vyz­džiui, at­ei­ni į pa­pras­čiau­sią par­duo­tu­vę, ta­ve pa­si­tin­ka ja­po­nas, tau nu­si­len­kia ir vi­sa­da pa­sa­ko „svei­ki at­vy­kę“. Lie­tu­vo­je par­duo­tu­vė­se daž­nai nei pa­pras­čiau­sio pa­si­svei­ki­ni­mo ne­iš­girs­tu.</p> <p>Ne­se­niai ap­si­pir­ki­nė­jau pre­ky­bos cen­tre ir pa­si­svei­ki­nau su ka­si­nin­ke – vis­kas, ko iš jos su­lau­kiau, tai krei­vas žvilgs­nis ir jo­kio at­sa­ko. Bu­vo la­bai keis­ta. (Juo­kia­si.)</p> <p><strong>– Sa­vo kar­je­rą pra­dė­jai Aly­tu­je, da­bar grį­žai iš Ja­po­ni­jos, ša­lies, ku­rio­je gi­mė dziu­do spor­to ša­ka. Ko­kių emo­ci­jų tau vis dar ke­lia gim­ta­sis mies­tas, tre­ne­riai, su ku­riais dir­bai, tre­ni­ruo­tės, ku­rio­se pra­leis­da­vai, spė­ju, di­de­lę da­lį lai­ko?</strong></p> <p>– Ši­ta tre­ni­ruo­čių sa­lė man vi­sa­da liks na­mais, čia įgi­jau vi­sus įgū­džius, kar­tu su tre­ne­riu lie­jo­me pra­kai­tą. Kai bu­vau ma­žas, tre­ni­ruo­tės vyk­da­vo Spor­to rū­muo­se, vė­liau tik per­si­kė­lė į Spor­to mo­kyk­lą. Bet čia ir­gi jau­čiuo­si kaip na­mie: at­mo­sfe­ra to­kia pa­ti kaip ir anks­čiau, tre­ne­ris sa­vas, net drau­gai tie pa­tys iš­li­ko.</p> <p>Kaip tik šian­dien bu­vau tre­ni­ruo­tė­je, tai kar­tu ir se­sę pa­kvie­čiau pa­spor­tuo­ti. La­bai ge­ra su­grįž­ti. (Šyp­so­si.)</p> <p>Ma­no tre­ne­riui Aly­tu­je Ze­niui Ven­ce­vi­čiui la­bai pa­tin­ka ja­po­nai, nau­do­ja jų tech­ni­ką. Net­gi šian­dien ma­nęs pra­šė ves­ti kuo ja­po­niš­kes­nę tre­ni­ruo­tę. Ro­džiau vi­sam klu­bui, kaip da­ry­ti ap­ši­li­mą, pa­pa­sa­ko­jau dau­giau te­ori­nių da­ly­kų apie ten vyks­tan­čias ko­vas.</p> <p>Mū­siš­kiai da­bar akis iš­plė­tę klau­so­si ir no­riai mo­ko­si. Juo­lab, kad da­li­nuo­si pa­tir­ti­mi iš Ja­po­ni­jos, jau­niems at­le­tams tai tar­si šven­ta ša­lis. Pra­šo pa­ro­dy­ti ko­kį nors tech­ni­nį ju­de­sį, ko­vos ele­men­tą.</p> <p><strong>– Gal­vo­ji pa­si­lik­ti gy­ven­ti Ja­po­ni­jo­je?</strong></p> <p>– Na, iš tie­sų pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jau gal­vo­ti apie ga­li­my­bes pa­si­lik­ti il­ges­niam lai­kui. Aiš­ku, bū­tų įdo­mu pa­si­rink­ti nau­jas stu­di­jas ir pa­si­lik­ti dar ket­ve­riems me­tams.</p> <p>Ži­no­ma, la­bai no­rė­čiau pa­baig­ti ir stu­di­jas Lie­tu­vo­je, nes esu bai­gęs 2,5 kur­so, tai ne tiek daug ir li­ko. Po šių me­tų bus ma­ty­ti, kaip da­ry­siu to­liau.</p> <p><strong>– Ko­kius pa­grin­di­nius skir­tu­mus įžvelg­tum, ly­gin­da­mas Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos spor­to ba­zę?</strong></p> <p>– Vis­ką mes tu­ri­me, ta­čiau si­tu­a­ci­ja tam­pa kom­pli­kuo­ta, kai pra­de­da­me kal­bė­ti apie fi­nan­sa­vi­mą. Aš ma­tau kiek­vie­ną kar­tą, kai tre­ne­ris bū­na už­si­ver­tęs po­pie­riais, su­si­rū­pi­nęs tre­ni­ruo­čių me­tu, ben­drau­ja su rė­mė­jais, part­ne­riais, kad pa­si­sek­tų suor­ga­ni­zuo­ti ko­ky­biš­kas var­žy­bas. Yra pri­vers­tas gal­vo­ti ne apie tre­ni­ruo­čių ko­ky­bę, tech­ni­ką, kaip ge­riau pa­si­ruoš­ti ar­tė­jan­čioms ko­voms, bet rū­pin­tis vi­sais fi­nan­si­niais klau­si­mais. Mū­sų Lie­tu­vos tre­ne­riai yra tik­rai aukš­to ly­gio, ta­čiau pa­pil­do­mi dar­bai trik­do ne tik jų, bet ir mū­sų dar­bą.</p> <p>Dar vie­na pro­ble­ma, sa­ky­čiau, net­gi to­kio pat dy­džio – esu ga­nė­ti­nai aukš­to ly­gio spor­ti­nin­kas ir man Aly­tu­je nė­ra ga­li­my­bės spor­tuo­ti, nes trūks­ta to­kios pat kla­sės ko­vo­to­jų. Juk dziu­do yra dvi­ko­vų spor­tas, ir joms vyk­ti bei ruoš­tis yra rei­ka­lin­gi du žmo­nės. Tam, kad tre­ni­ruo­čių me­tu part­ne­ris su­kur­tų įvai­rias ko­vos me­tu su­si­da­ran­čias si­tu­a­ci­jas.</p> <p>Ja­po­ni­jo­je mes ren­gia­me apie dvi­de­šimt ko­vų su skir­tin­gais part­ne­riais, o štai Lie­tu­vo­je su­ren­gia­me vos pen­kias. Jei no­ri­me dau­giau – tu­ri­me ko­vo­ti su tais pa­čiais ko­vo­to­jais po ke­lis kar­tus. Tai di­de­lė pro­ble­ma, nes kas­kart no­ri­si iš­mok­ti nau­jų da­ly­kų, o ko­vo­da­mas su tais pa­čiais at­le­tais per­pran­ti jų tech­ni­ką.</p> <p><strong>– Tai lie­tu­vių at­le­tai yra daž­nai per­ka­mi ki­tų dziu­do klu­bų?</strong></p> <p>– Lie­tu­vo­je daž­niau per­ka ne at­le­tus, o tre­ne­rius. Už pa­do­rų at­ly­gi­ni­mą jie gau­na ge­res­nes są­ly­gas dirb­ti tiek JAV, tiek ki­to­se vals­ty­bė­se. To­kių pa­siū­ly­mų yra ne­ma­žai. Tre­ne­riai gau­na ne tik ge­rus at­ly­gi­ni­mus, bet ir dar­bo vi­zas.</p> <p>Man kar­tais at­ro­do, kad Lie­tu­vo­je jie dir­ba tik iš idė­jos. Vi­sai kaip mo­ky­to­jai – sten­gia­si, ruo­šia­si, ati­duo­da vi­sas sa­vo jė­gas mo­ki­niams, o at­ly­gis – juo­kin­gas.</p> <p><strong>– Kas Tau yra di­džiau­sia šios spor­to ša­kos per­ga­lė?</strong></p> <p>– Kiek­vie­ną die­ną vyks­tan­ti ko­va su sa­vi­mi – tai yra sun­kiau­sia šio spor­to da­lis. Ir jei tau pa­vyks­ta įveik­ti sa­ve – esi vie­nu laip­te­liu aukš­čiau. Kiek­vie­ną die­ną yra sun­ku nu­ga­lė­ti sa­ve, – at­si­kel­ti ir bėg­ti kro­są, ei­ti lai­ku mie­go­ti, svei­kai mai­tin­tis. Ir tai yra nuo­la­ti­nė ko­va, ku­ri nie­ka­da ne­si­bai­gia, kad ir ko­kios aukš­tos kla­sės spor­ti­nin­kas esi.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/Rokas%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-112-r3ri94Mi4aw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/Rokas%201.jpg" width="1772" height="1181" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=112&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9O57ATxp0lSb_g0iLoH-1apvRknQAH7bLdhsWJYgXyI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Sep 2018 07:24:34 +0000 vyrredaktorius 112 at https://www.alytausnaujienos.lt