Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Lau­ra ir An­dre­jus Zad­nep­rov­skiai: kar­tu su­dė­jus – ke­tu­ri olim­pi­niai me­da­liai https://www.alytausnaujienos.lt/lau-ra-ir-dre-jus-zad-nep-rov-skiai-kar-tu-su-de-jus-ke-tu-ri-olim-pi-niai-me-da-liai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/DSC_1417.JPG?itok=-aSLyUfk" width="344" height="287" alt="Zadneprovskiai" title="Susitikimo Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je akimirka. Ryčio Makaravičiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riai</h3> <p>Mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je ren­gi­nio pra­džio­je žo­dį apie šį su­si­ti­ki­mą ta­rė Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las bei ko­lek­ci­nin­kas, Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos (LO­KA) na­rys Ze­no­nas Gra­mac­kas.</p> <p>V.Skrob­las su­si­ti­ki­mą su Zad­nep­rov­skiais įvar­di­jo ne­ei­li­ne die­na bei pa­si­džiau­gė gim­na­zi­jo­je puo­se­lė­ja­mo­mis olim­piz­mo tra­di­ci­jo­mis.</p> <p>O Z.Gra­mac­kas tei­gė, kad ši spor­ti­nin­kų šei­ma yra ne­ei­li­nė, pa­brėž­da­mas tai, jog abu pen­kia­ko­vi­nin­kai kar­tu su­dė­jus yra iš­ko­vo­ję ke­tu­ris olim­pi­nius me­da­lius. Taip pat ko­lek­ci­nin­kas Lau­rą ir An­dre­jų Zad­nep­rov­skius pa­va­di­no Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riais.</p> <p> </p> <h3>Vai­kys­tė­je sva­jo­jo tap­ti ba­le­ri­na</h3> <p>Po V.Skrob­lo ir Z.Gra­mac­ko iš­sa­ky­tų kal­bų at­ėjo ei­lė ir pa­čiai L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei. Ji gim­na­zi­jos moks­lei­viams pa­sa­ko­jo apie vai­kys­tė­je glū­dė­ju­sią sva­jo­nę tap­ti ba­le­ri­na, at­ėji­mą į šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės pa­sau­lį (prieš tai il­gą lai­ką Lau­ra lan­kė plau­ki­mo tre­ni­ruo­tes).</p> <p>2021 me­tų To­ki­jo va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­nė tei­gė, jog jai la­biau­siai pa­tin­kan­ti bei ge­riau­siai be­si­se­kan­ti pen­kia­ko­vės rung­tis yra bė­gi­mas. Ją, be­je, L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, kar­tu su plau­ki­mu, taip pat pri­sky­rė ir prie pa­čių sun­kiau­sių rung­čių, rei­ka­lau­jan­čių itin daug pa­stan­gų.</p> <p>Spor­ti­nin­kė daug pa­sa­ko­jo ir apie sa­vo da­ly­va­vi­mą va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, ypač šių­me­tė­se. Iš L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės lū­pų iš­gir­do­me is­to­ri­jų apie tiks­lą lai­mė­ti auk­są olim­pia­do­je, li­kus ke­lioms sa­vai­tėms iki olim­pi­nio star­to pra­džios pa­tir­tą šon­kau­lio trau­mą, sie­kį kuo grei­čiau at­si­gau­ti bei iš­vyk­ti į Ja­po­ni­ją.</p> <p>Pen­kia­ko­vi­nin­kė ne­slė­pė džiu­ge­sio kal­bė­da­ma apie tik po įspū­din­go kils­te­lė­ji­mo var­žy­bų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je lai­mė­tą si­dab­ro me­da­lį ir jo reikš­mę Lie­tu­vai.</p> <p>Gim­na­zis­tai ga­vo pro­gą sa­vo ran­ko­mis pa­lies­ti šį ap­do­va­no­ji­mą kar­tu su Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­da­liu. Už­si­min­da­ma apie sa­va­no­rys­tę Kraš­to ap­sau­gos pa­jė­go­se, pen­kia­ko­vi­nin­kė sa­kė, kad šia pres­ti­ži­ne veik­la už­si­im­ti pa­ska­ti­no jos tre­ne­ris.</p> <p> </p> <h3>Svar­biau­sia pen­kia­ko­vės rung­tis – jo­ji­mas</h3> <p>Įdo­mių fak­tų apie sa­ve pa­tei­kė ir An­dre­jus. Jis, skir­tin­gai nei Lau­ra, nuo ma­žens pra­dė­jo tre­ni­ruo­tis kaip pen­kia­ko­vi­nin­kas (pra­džio­je spor­ta­vo Klai­pė­do­je, pas­kui – Kau­ne).</p> <p>A.Zad­nep­rov­skis tei­gė, jog itin di­de­lio at­ei­ties pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo, ka­dan­gi tarp jo ar­ti­mų­jų jau bu­vo pen­kia­ko­vi­nin­kų.</p> <p>Bu­vu­siam spor­ti­nin­kui stip­riai į at­min­tį įsi­rė­žė iš­vy­ka į var­žy­bas Aust­ra­li­jo­je 1994-ai­siais. Juk tais lai­kais re­tam lie­tu­viui ati­tek­da­vo ga­li­my­bė ap­si­lan­ky­ti šia­me že­my­ne.</p> <p>A.Zad­nep­rov­skis da­li­jo­si įspū­džiais iš da­ly­va­vi­mo ke­tu­rio­se olim­pia­do­se (1996, 2000, 2004 ir 2008 m.). Už­si­min­ta apie 1996-ai­siais už­megz­tas pa­žin­tis su Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­riais, ku­rio­je tuo­met žai­dė to­kie krep­ši­nin­kai kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis ir Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis.</p> <p>Bu­vęs pen­kia­ko­vi­nin­kas, šne­kė­da­mas apie šiuo­lai­ki­nę pen­kia­ko­vę kaip spor­to ša­ką, tei­gė, jog svar­biau­sia rung­tis var­žy­bo­se yra jo­ji­mas. Spor­ti­nin­kams ten­ka jo­ti bur­tų ke­liu ati­te­ku­siais žir­gais, ban­do­mie­siems jo­ji­mams ir žir­go pri­si­jau­ki­ni­mui lai­ko yra ma­žai, tad ki­tą­kart net ir nuo ge­riau­siai jo­jan­čių pen­kia­ko­vi­nin­kų nu­si­su­ka for­tū­na. Ir mi­nė­to­je rung­ty­je pra­ras­ti taš­kai ne­be­lei­džia pa­kliū­ti tarp var­žy­bų ly­de­rių. (L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je 2016-ai­siais tęs­ti ko­vos dėl me­da­lių ne­lei­do bū­tent ne­pa­klus­nus žir­gas).</p> <p>Pa­mi­nė­ta ir tai, kad pen­kia­ko­vė­je, skir­tin­gai nei kai ku­rio­se ki­to­se spor­to ša­ko­se, at­le­to ūgis nė­ra svar­bus fak­to­rius sie­kiant aukš­tu­mų. Do­mi­nuo­ti šio­je sri­ty­je ga­li tiek ma­žiu­kai, tiek ir dvi­met­ri­niai. A.Zad­nep­rov­skis, tre­ni­ruo­jan­tis sa­vo žmo­ną, sa­kė, kad jei anks­čiau Lau­ros rei­kė­da­vo pa­pra­šy­ti, jog ji tre­ni­ruo­tė­se iš­ban­dy­tų ką nors nau­jo, tai da­bar An­dre­jui ten­ka stab­dy­ti sa­vo auk­lė­ti­nę bei sau­go­ti ją nuo per­si­dir­bi­mo.</p> <p>Su­si­ti­ki­mui ei­nant į pa­bai­gą mo­ki­niams bu­vo da­li­ja­mi įvai­rūs pri­zai (puo­de­liai, žur­na­lai olim­pi­ne te­ma­ti­ka) už ak­ty­vu­mą už­da­vi­nė­jant klau­si­mus olim­pie­čiams bei tei­sin­gus at­sa­ky­mus su­reng­to­je mi­ni vik­to­ri­no­je apie olim­pi­nes žai­dy­nes.</p> <p>Tai­gi, šis ren­gi­nys su­tei­kė ga­li­my­bę ne tik su­si­tik­ti su gar­siais Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio at­sto­vais, bet ir įgy­ti ži­nių apie Lie­tu­vos olim­pi­nę is­to­ri­ją bei iš­girs­ti ne­ma­žai pa­sa­ko­ji­mų iš pro­fe­sio­na­laus spor­to už­ku­li­sių.</p> <p>Ti­kė­ki­mės, jog su­si­ti­ki­mas su An­dre­ju­mi ir Lau­ra Zad­nep­rov­skiais įkvėps ne vie­ną moks­lei­vį vi­sa­da siek­ti sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų ir nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1321.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1321.JPG?itok=3qQS_phm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1333.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1333.JPG?itok=XV-9KkPm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1341.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1341.JPG?itok=4yDCFHEB" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1347.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1347.JPG?itok=GreWRaKr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1360.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1360.JPG?itok=tQJbZgNh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1361.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1361.JPG?itok=h0df2o_0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1374.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1374.JPG?itok=rH1d9YI8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1417_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1417_0.JPG?itok=HJYPloh4" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lau-ra-ir-dre-jus-zad-nep-rov-skiai-kar-tu-su-de-jus-ke-tu-ri-olim-pi-niai-me-da-liai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3005&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Rl6YSWqTaAnM-C_Jqfj675uMUL9gzpc9aGwmY-ZId6I"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258183" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635141548"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ben</span> - 2021-10-25 - 08:59</p> </li> <a href="/comment/258183#comment-258183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258183#comment-258183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">That was interesting! keep…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>That was interesting! keep us updating.</p> <p>Ben | <a href="https://www.pressurewashingoshawa.ca/">office cleaning services</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258183" token="rih3M9cKlN0Cjz_Djn2_0sAkHHWq12AD3UgYeKUP1Aw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Oct 2021 06:10:04 +0000 vyrredaktorius 3005 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tus svars­to, kaip „su­sig­rą­žin­ti” į mies­tą pen­kia­ko­vę – sil­pno­ji gran­dis yra fech­ta­vi­mas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-svars-kaip-su-sig-ra-zin-ti-i-mies-ta-pen-kia-ko-ve-sil-pno-ji-gran-dis-yra-fech-ta-vi-mas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/119-13642" rel="bookmark"> Nr. <span> 119 (13642) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/viensDSCF0102.JPG?itok=1KBQjkFJ" width="344" height="287" alt="Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr." title="Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Olim­pie­čius spor­ti­nin­kus į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vyk­ti pa­kvie­tęs spor­to ir ko­lek­cio­na­vi­mo en­tu­zias­tas Ze­no­nas Gra­mac­kas pa­si­džiau­gė, kad Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams ši pa­žin­tis bus mo­ty­va­ci­ja siek­ti spor­ti­nių re­zul­ta­tų. Spor­ti­nin­kų šei­ma ap­si­lan­kė ne tik ro­tu­šė­je, bet ir gim­na­zi­jo­je įkur­ta­me uni­ka­lia­me spor­to mu­zie­ju­je, gim­na­zis­tai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti iš ar­ti L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės iš­ko­vo­tą me­da­lį.</p> <p>„Ačiū, kad iš­gel­bė­jo­te Lie­tu­vos olim­pi­nę gar­bę, nes liūd­na­sis sce­na­ri­jus lik­ti be me­da­lių po ket­ve­rių me­tų pa­si­ren­gi­mo bū­tų la­bai nu­vi­lian­tis vi­suo­me­nę“, – kal­bė­jo vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas. 42-ie­jų at­le­tų de­le­ga­ci­ja To­ki­jo olim­pia­do­je bu­vo ma­žiau­sia per Lie­tu­vos is­to­ri­ją at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę, o vie­nas lai­mė­tas me­da­lis – kuk­liau­sias lai­mi­kis va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se nuo 1996 me­tų At­lan­tos. P.La­bu­kas pa­svei­ki­no olim­pie­tę su ryš­kia jos pi­lie­ti­ne po­zi­ci­ja – ne tik pa­sie­ku­si sva­rių spor­ti­nių re­zul­ta­tų, pra­džiu­gi­nu­si olim­pi­niu me­da­liu, ji šiuo me­tu at­lie­ka ir ki­tą mi­si­ją – drau­ge su ko­le­go­mis olim­pie­čiais at­krei­pė vi­suo­me­nės, po­li­ti­kų, spor­to funk­cio­nie­rių dė­me­sį į sis­te­mi­nes pro­ble­mas, ku­rios aiš­kiai ki­ša ko­ją Lie­tu­vai sie­kiant spor­to re­zul­ta­tų.</p> <p>„Pro­ble­mų yra la­bai daug ir tu­ri­me daug pa­dir­bė­ti, kad ką nors pa­da­ry­tu­me jas kon­struk­ty­viai spren­džiant“, – sa­kė vie­nin­te­lį me­da­lį – si­dab­ro – mū­sų ša­liai To­ki­ju­je iš­ko­vo­ju­si pen­kia­ko­vi­nin­kė.</p> <p>L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė kal­bė­jo apie tai, kad rei­kia to­bu­lin­ti ne tik aukš­to meist­riš­ku­mo ren­gi­mo sis­te­mą: „Lie­tu­vo­je nė­ra sis­te­mos, kas ga­lė­tų ruoš­ti ir rū­pin­tis jau­ną­ja kar­ta, ku­ri tu­rė­tų mus pa­keis­ti. Da­bar­ti­nė olim­pi­nė rink­ti­nė yra ga­na bran­daus am­žiaus, be­veik vi­si To­ki­ju­je star­ta­vę olim­pie­čiai va­žia­vo į žai­dy­nes ir prieš pen­ke­rius me­tus. Sis­te­ma yra pa­keis­ta prieš ke­le­rius me­tus, bet ji vi­siš­kai ne­vei­kia. Šiuo me­tu pro­ble­ma yra ne fi­nan­sa­vi­mas, o sis­te­mos ne­bu­vi­mas.“</p> <p>„Ar Aly­tu­je, ku­ris tu­ri ge­rą pen­kia­ko­vės ša­koms rei­ka­lin­gą ren­gi­mo in­fra­struk­tū­rą, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie vai­kų ug­dy­mą bū­tent šiai, per­spek­ty­viai olim­pi­nei spor­to ša­kai?“ – klau­sė vi­ce­me­ras P.La­bu­kas olim­pie­tės L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės.</p> <p>Kaip pa­ste­bė­jo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis, mū­sų mies­te yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis šau­dy­mo rung­ty­je, vei­kia olim­pi­nis ba­sei­nas, taip pat pui­kios są­ly­gos sta­dio­ne su­da­ry­tos leng­va­at­le­čiams, o žir­gus ga­li­ma ras­ti pas kai­my­nus – But­ri­mo­ny­se. Ta­čiau pas­ku­ti­nė pen­kia­ko­vės ša­ka – fech­ta­vi­mas – ke­lia di­de­lių pro­ble­mų. 1985–1990 me­tais Aly­tu­je vy­ko fech­ta­vi­mo tre­ni­ruo­tės, o šiuo me­tu ne­tu­ri­me dir­ban­čio tre­ne­rio. Tai­gi pro­ble­ma – žmo­giš­ka­sis fak­to­rius.</p> <p>L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė pa­ste­bi, kad Aly­tu­je są­ly­gos tre­ni­ruo­tis yra net­gi la­bai ge­ros, pa­ly­gi­nus net­gi su to­mis, ku­rio­mis ruo­šia­si pa­tys olim­pie­čiais. Ji sa­kė, pa­vyz­džiui, kad pa­ti fech­ta­vi­mo rung­čiai ruo­šia­si įpras­to­je mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, ba­sei­nas – taip pat pro­ble­ma, nes sun­ku iš­tai­ky­ti lai­ko per­krau­ta­me vai­kų tre­ni­ruo­čių gra­fi­ke.</p> <p>At­vy­kę spor­ti­nin­kai tei­gė Aly­taus mies­tui jau­čian­tys daug sen­ti­men­tų. A.Zad­nep­rov­skis da­ly­va­vo ir per­nai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ku­sio­se triat­lo­no var­žy­bo­se, jis tei­gė, kad spor­ti­nin­kams var­žy­bų eta­pas Aly­tu­je la­bai pa­tin­ka. Spor­ti­nin­kų šei­mos at­ža­la – duk­ra lan­ko plau­ki­mą, jai yra te­kę var­žy­bų me­tu iš­ban­dy­ti pui­kiai įreng­tą Aly­taus ba­sei­ną. Be­je, pa­ti L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė į pen­kia­ko­vę at­ėjo bū­da­ma 18 me­tų, iki tol ji sie­kė re­zul­ta­tų plau­ki­me, ta­čiau no­ri­mo pro­ver­žio ne­bu­vo. „Yra ir to­kia pro­ble­ma, kad plau­ki­mo tre­ne­riai ne­no­ri ati­duo­ti per­spek­ty­vių vai­kų, net kai iš­ryš­kė­ja, kad jie ga­lė­tų pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų bū­tent ke­lio­se ša­ko­se – pen­kia­ko­vė­je“, – sa­ko olim­pie­tė, iš plau­ki­mo į pen­kia­ko­vę per­ėju­si tik ta­pu­si stu­den­te.</p> <p>A.An­dru­šai­tis svars­to, kad gal­būt Aly­tu­je bū­tų ga­li­ma vai­kus tre­ni­ruo­ti dvie­jo­se ar tri­jo­se pen­kia­ko­vės rung­ty­se, plau­ki­me, šau­dy­me, o vė­liau at­rink­ti per­spek­ty­viau­sius. Pa­ra­dok­sas tas, kad mū­sų mies­te yra ge­ra spor­to in­fra­struk­tū­ra, ta­čiau jun­ta­mai trūks­ta spor­to tre­ne­rių – at­ly­gi­ni­mai yra ne­di­de­li, to­dėl jau­ni spe­cia­lis­tai iš­va­žiuo­ja į did­mies­čius, o ten – ren­ka­si pri­va­tų sek­to­rių, kur klien­tai yra mo­kūs.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/duDSCF0113.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/duDSCF0113.JPG?itok=VKGhzNa6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/trysDSCF0086.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/trysDSCF0086.JPG?itok=ROo_dBck" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/viensDSCF0102_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/viensDSCF0102_0.JPG?itok=bjyEM1l-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-svars-kaip-su-sig-ra-zin-ti-i-mies-ta-pen-kia-ko-ve-sil-pno-ji-gran-dis-yra-fech-ta-vi-mas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2991&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vdXOiZPh_i4_NyvSrdKTuy9sOJMIB-QPtUi4NHjEZHY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255304" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634976177"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fake jordan 1</span> - 2021-10-23 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/255304#comment-255304" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255304#comment-255304" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The high-cut leather sneaker…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The high-cut leather sneaker has a simple silhouette that has been used as a base to numerous classic offerings that continue to be restored today. It seems that Nike is planning several Jordan 1s for 2021. Sneaker leak social media account <a href="https://www.popkicks.org/">fake jordan 1</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255304" token="yFN46-CUY5K3FV-JZK8vChKZ7KiH7K04hsoKrsbquXg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Oct 2021 12:25:18 +0000 vyrredaktorius 2991 at https://www.alytausnaujienos.lt Fut­bo­lo sir­ga­liai „Dzū­kų tan­kai” dar lai­ko­si, bet ar il­gam? https://www.alytausnaujienos.lt/fut-bo-lo-sir-ga-liai-dzu-ku-tan-kai-dar-lai-ko-si-bet-ar-il-gam <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13633" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13633) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/Sarknickas%20apk1.jpg?itok=gJVzsrwD" width="344" height="287" alt="R. Šarknickas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prie sta­dio­no il­gos au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos. Už sie­nos jau kau­kia sir­ga­lių pu­čia­mos si­re­nos, spal­vo­ti dū­mai ir de­vi­zai. Jau aiš­ku, kad į sta­dio­ną at­va­žia­vo „Dzū­kų tan­kai“, ku­rie ne­pa­lie­ka fut­bo­lo žai­dė­jų ir aist­ruo­lių liū­dė­ti, ža­di­na aist­ras ir ke­lia ko­vin­gu­mą. „Dai­na­vos“ fut­bo­lo ko­man­da tu­ri gar­bin­gą is­to­ri­ją, ji ga­li di­džiuo­tis ne tik res­pub­li­ki­ne pir­ma iš­ko­vo­ta vie­ta 1975 me­tais, bet ir už­au­gin­tais ge­rais žai­dė­jais, var­ti­nin­kais. Jie tę­sia is­to­ri­ją, ta­čiau jos tęs­ti­nu­mui vis at­si­ran­da kliu­vi­nių iš po­li­ti­nės pu­sės. Vis­ko jie yra ma­tę, bet nie­ka­da ne­su­sto­jo, net pa­čio­mis sun­kiau­sio­mis mi­nu­tė­mis, kai at­ro­dė, kad „Dai­na­va“ jau la­vi­ruo­ja ties iš­li­ki­mo ri­ba.</p> <p>Ta­čiau lai­mė, kad vis at­si­ran­da fut­bo­lo pat­rio­tų ir jos is­to­ri­jos puo­se­lė­to­jų, ku­rie pa­si­ry­žę is­to­ri­ją pri­kel­ti ir vėl ko­vo­ti to­liau. Ta­čiau kiek vi­sa ši ne­ži­no­my­bė ga­li tęs­tis? Rei­kia adek­va­tu­mo ir su­pra­ti­mo, kad „Dai­na­vos“ fut­bo­lo klu­bas jau yra mies­to kū­no da­lis, ku­ri yra ne­at­sie­ja­ma nuo Aly­taus spor­to gy­ve­ni­mo rit­mo.</p> <p>„Dzū­kų tan­kai“ gar­siai gau­džia, bet ar il­gam? Ar ne­rei­kės vėl lauk­ti ki­tų dzū­kų, ku­rie vėl gel­bės ko­man­dą? Kam rei­kia pri­ei­ti iki to­kios ri­bos, jei ga­li­ma pa­dė­ti ir ne­be­suk­ti dėl to gal­vos, ne­si­slėp­ti po kiek­vie­nų rin­ki­mų sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riuo­se, bi­jant pa­žiū­rė­ti į fa­nų ir klu­bo at­sto­vų akis? Tai tu­ri bū­ti ne­be­dis­ku­tuo­ja­ma, o ko­dėl, pa­aiš­kin­siu pa­ro­dęs ki­tų mies­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­vyz­džius. Kai ku­rie jų yra net ma­žes­ni už Aly­tų, bet fi­nan­sa­vi­mas aki­vaiz­džiai aukš­tes­nis.</p> <p>Yra gau­tas pra­šy­mas pa­dė­ti iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją, dėl ko Aly­tu­je ski­ria­si fi­nan­sa­vi­mas krep­ši­nio ir fut­bo­lo klu­bams, ku­rie abu gar­si­na mies­tą Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se. Nie­ko su­prie­šin­ti ne­ke­ti­na­ma, nė vie­no klu­bo, ta­čiau rei­ka­lin­gas adek­va­tu­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ski­riant fi­nan­sa­vi­mą spor­to klu­bams. Ne pa­slap­tis, kad fut­bo­lo ko­man­da „Dai­na­va“ su­ren­ka tūks­tan­tį ir dau­giau žiū­ro­vų per rung­ty­nes nei ki­ti esa­mi klu­bai mies­te. Tai ir­gi yra žen­klas, kad mies­tui fut­bo­las yra svar­bus, skir­tas gy­ven­to­jams pra­leis­ti ne tik ge­rai lai­ką, au­gin­ti spor­to meist­rus, bet ir di­džiuo­tis Aly­tu­mi, ku­ris tu­ri jau gi­lias šio spor­to ša­kos tra­di­ci­jas.</p> <p> </p> <p>Lie­tu­vos fut­bo­lo klu­bų fi­nan­sa­vi­mo pa­vyz­džiai ir pa­ly­gi­ni­mai:</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė:</p> <p>2021 m. se­zo­nui krep­ši­nio klu­bui „Dzū­ki­ja“ (LKL) iš mies­to biu­dže­to bu­vo skir­ta 200 000 Eur, DFK „Dai­na­va“ (A – ly­ga) – 115 000 Eur.</p> <p>Sa­lės fut­bo­lo A ly­ga (Lie­tu­vos aukš­čiau­sia ly­ga) – 0 eu­rų, DFK „Dai­na­va“ B (II ly­ga) – 0 Eur, „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ – 0 Eur.</p> <p>Duo­me­nys apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą ki­tuo­se mies­tuo­se:</p> <p>Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2021 m. sky­rė:</p> <p>Krep­ši­niui (LKL) – 200 000 Eur;</p> <p>Fut­bo­lo pa­grin­di­nė ko­man­da (A ly­ga) – 180 000 Eur;</p> <p>Fut­bo­lo mo­kyk­la (lan­ko 250 vai­kų) – 85 000 Eur.</p> <p>Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė 2020 m. sky­rė:</p> <p>Krep­ši­niui (I ly­ga) – 110 000 Eur;</p> <p>FK „Sū­du­va“ (A ly­ga) – 190 000 Eur;</p> <p>Fut­bo­lo cen­tras – 212 000 Eur.</p> <p>Gargž­dai 2020 m.:</p> <p>FK „Ban­ga“ (A ly­ga) – 150 000 Eur;</p> <p>FK „Ban­ga B“ (II ly­ga) – 12 000 Eur;</p> <p>Sa­lės fut­bo­las – 32 000 Eur;</p> <p>FK „Ban­ga“ mo­te­rys – 15 000 Eur.</p> <p>Vi­liuo­si, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja adek­va­čiai skirs­tys lė­šas spor­to klu­bams jų ne­disk­ri­mi­nuo­jant. No­riu pa­dė­ko­ti Aly­taus sir­ga­liams už pa­ra­mą mū­sų fut­bo­lo is­to­ri­jai, mū­sų fut­bo­lo žai­dė­jams, var­ti­nin­kams, tre­ne­riams ir bu­vu­siems, esa­miems bei iš­ėju­siems spor­ti­nin­kams. Ti­kiu vi­sų ge­ra­no­riš­ku­mu.</p> <p>„Dzū­kų tan­kai“ ei­na!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">LR Sei­mo na­rys</p> <p class="text-align-right">Ro­ber­tas Šar­knic­kas</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 125</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/MART1805_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/MART1805_2.jpg?itok=RQEGhgbi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/fut-bo-lo-sir-ga-liai-dzu-ku-tan-kai-dar-lai-ko-si-bet-ar-il-gam&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2919&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VvBY7Bo7evHwTe-B_C3IXd8Xwa7Suy1Oqxy6wuSnn9E"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234554" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632820203"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ROBERTAS</span> - 2021-09-28 - 12:10</p> </li> <a href="/comment/234554#comment-234554" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234554#comment-234554" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">MELAGIS IS DIDZIOSIOS RAIDES</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>MELAGIS IS DIDZIOSIOS RAIDES</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234554" token="VNVSYVIqm7RICyUAH-Y5qczbqdenK39YOUyjFi4PHrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234526" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632814944"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Šarknickas</span> - 2021-09-28 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/234526#comment-234526" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234526#comment-234526" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tikras Dainavos fanas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tikras Dainavos fanas. Važinėja su Dainava po visą šalį. O Alytuje į varžybas ateina valanda anksčiau ir iš stadiono išeina paskutinis.<br /> Ačiū tau Robertai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234526" token="DMk81SEwbJX1BRwdEA5BJJCf6rQ3dLeoi14f5Lwntns"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632741462"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Špyga</span> - 2021-09-27 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/234236#comment-234236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234236#comment-234236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meluoja Cesiulis, špyga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meluoja Cesiulis, špyga Alytaus futbolui, apgailėtina, susimetė skudurus su Pačėsininkais. Visi klaidų daro, bet Šarknickas man sąžiningas žmogus.</p> <p>Aldona</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234236" token="nCQ-VbK84cycVhA2FU5Az0jUcZfHGC7XJAH4J6KIkKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234233" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632740866"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tik ačiū</span> - 2021-09-27 - 14:07</p> </li> <a href="/comment/234233#comment-234233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234233#comment-234233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keli sėdintys tinginiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keli sėdintys tinginiai troliai tik komentuoti "moka". Robertas, tikras žmonių žmogus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234233" token="aVYTsd_tuHXApP1xsg-52z7BxQVYXQ1Gzdb1xKLppys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234168" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632730211"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Naujas anekdotas</span> - 2021-09-27 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/234168#comment-234168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234168#comment-234168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šarknickas - Finansistas.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šarknickas - Finansistas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234168" token="K3NxORWGmHgYm_7lYKz9STvct1d4VzoL6JS_7c4wSAY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632724127"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>glitter</span> - 2021-09-27 - 09:28</p> </li> <a href="/comment/234124#comment-234124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234124#comment-234124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Looking for a good deal on…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Looking for a good deal on <a href="https://www.glittersmall.com">glitter store</a>? Explore a wide range of the best bulk glitter on GlitterMall to find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you shop for <a href="https://www.glittersmall.com">wholesale glitter</a> during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for items that offer bonus perks like free shipping &amp; free return to make the most of your online shopping experience!</p> <p>GlitterMall an enormous variety of glitter, high quality nails art glitter products,ranging from <a href="https://www.glittersmall.com">craft glitter</a>for DIY craft projects, holiday decorations and school projects to cosmetic glitter for makeup and nail polish. We have hundreds of colors and various shades of gold, pink, silver and more to help you add a little sparkle to any creative project. Plus find a wide range of flake shapes and sizes, such as fine glitter (the classic, most common glitter size) and the more delicate extra fine glitter. Order small amounts or <a href="https://www.glittersmall.com">buy bulk glitter</a> by the pound and save. Shop around our glitter store below to view our entire selection, or see our glitter guide to help you choose the right glitter for your needs.<a href="https://www.glittersmall.com">https://www.glittersmall.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234124" token="g-XeXkFgvKRiGhwQThswGvXK8Cd2Pci_SfpQ3pjgn2o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233448" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632594355"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tanketei</span> - 2021-09-25 - 21:25</p> </li> <a href="/comment/233448#comment-233448" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233448#comment-233448" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">suprask kad tankai serga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>suprask kad tankai serga prieš pačėsą. o miestas krepšinio komandos neturi nes nezaidzia alytiškiai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233448" token="HC7h56BqFfxY0mcnjYZ5RDIg4UHABl1Mzut4TBfbIJk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233397" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632585201"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tanketė</span> - 2021-09-25 - 18:53</p> </li> <a href="/comment/233397#comment-233397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233397#comment-233397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labiausiai patinka kai Dzuku…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labiausiai patinka kai Dzuku tankai ateina i krepsini ir serga pries savo miesto komanda. Mulkiai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233397" token="W_6dNtcuSdtii7FVoUk5My6mv3I5boKAFusnjczXGL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233312" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632570818"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Linksma</span> - 2021-09-25 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/233312#comment-233312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233312#comment-233312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, štai ir sporto reikalus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, štai ir sporto reikalus Robertas sutvarkys. Sienos su Baltarusija saugumo ir nelegalios migracijos problemas jau sutvarkė. Jis puikiai žino, kad „tūkstantis taršių automobilių aplinką teršia labiau, negu vienas taršus automobilis“. Ir apskritai nėra Lietuvoje tokios problemos, kurios neišmanytų šis „išrinktasis“. Pala, pala, apie santechniką, berods, jis dar nerašė. Nenusiminkite, tuoj parašys. Šiaip tai gaila, žmogaus: matyt, bus kažkur girdėjęs, kad norint būti dar kartą išrinktam į Seimą, rinkėjams reikia vaidentis kuo dažniau ir imituoti didelį susirūpinimą bei veiklumą. Tik nesupranta žmogus, jog cepelinai kasdien priveda prie vėmimo ir visiškos jų atmetimo reakcijos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233312" token="_R597w42cAc4qNw7roMV2VoMrliBF6QdNApLiUGjSrw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233194" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632550424"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Už lygias teoses</span> - 2021-09-25 - 09:13</p> </li> <a href="/comment/233194#comment-233194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233194#comment-233194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teisingai parašėt. Tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teisingai parašėt. Tai diskriminacija futbolui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233194" token="8NK5gKxtVqPGI-FR6djF_8LgLN4M4_Gg8k01ofAHLkI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233166" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632544537"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>artistas</span> - 2021-09-25 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/233166#comment-233166" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233166#comment-233166" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai gi regis valstiečių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai gi regis valstiečių frakcija taryboje lyg prie valdančių. Kadencijos pradžioj kartu su meru ir konservatoriu, jų žvaigždė taryboje į Kiniją važinėjo dėl investuotojo pritraukimo. Gavos eilinis šnipštas, kaip ir kur tik prisiliečia. Dabar surado aktualią temą Alytuj, per kur pasireklamuot. Blaškos ir vis nepataiko, ką dėl miesto išties gera padaryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233166" token="gb7m0JcGhP5tXeNhQ89AVhvDVwWzpHPMw6LSBmdQ9qw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233029" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632509099"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>PASIRODE</span> - 2021-09-24 - 21:44</p> </li> <a href="/comment/233029#comment-233029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233029#comment-233029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PAZADU DALINTOJAS SARKNICKAS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PAZADU DALINTOJAS SARKNICKAS KURIS NIEKO NEPADARO TIK VIS DALINA PAZADUS KITAIP SAKANT MELUOJA ZMONEMS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233029" token="h3nypor5xAjl0KeFzkBGkYIKUIXIPEogXNp5yXJtu9o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/11/feed?page=0%2C0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/11/feed?page=1%2C0" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/11/feed?page=1%2C0" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/11/feed?page=1%2C0" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Sep 2021 12:18:42 +0000 vyrredaktorius 2919 at https://www.alytausnaujienos.lt Cho­reo­grafė Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Cho­reo­grafai dir­ba daug ne­ma­to­mų dar­bų, ku­rių dau­ge­lis ne­ver­ti­na” https://www.alytausnaujienos.lt/cho-reo-grafe-li-li-ja-ber-na-ta-vi-cie-ne-cho-reo-grafai-dir-ba-daug-ne-ma-mu-dar-bu-ku-riu-dau-ge <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gre­ta Ta­ri­mai­tė </div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13632" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13632) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/241125150_242034961259901_3400257284129050115_n.jpg?itok=wyMRT3C3" width="344" height="287" alt="Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai.“" title="Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė: „Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kiek me­tų jau esa­te pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“ cho­reo­grafė?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pra­si­dė­jo tre­čias se­zo­nas pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“, o aš ja­me esu nuo pat pra­džių. Tre­čius me­tus dir­bu cho­reo­grafe, tik su pro­fe­sio­na­lais, ir sta­tau lai­dos ati­da­ry­mo pro­fe­sio­na­lų pa­si­ro­dy­mus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­du­ria­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Šia­me pro­jek­te sun­ku­mų nė­ra, nes pro­diu­se­ri­nė LRT ko­man­da yra la­bai stip­ri, jo­je dir­ba tik­ri pro­fe­sio­na­lai. Taip pat šo­kė­jų pro­fe­sio­na­lų ko­man­da yra la­bai stip­ri.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­nin­te­lis sun­ku­mas yra tai, kad su ma­ni­mi mū­sų yra sep­ty­nio­li­ka ir su­si­de­rin­ti lai­ką, ka­da rei­kia dirb­ti, yra la­bai sun­ku. Kiek­vie­nas pro­fe­sio­na­las dir­ba sa­vo dar­bus, kiek­vie­nas tu­ri sa­vo pir­ma­ei­lius dar­bus, o pro­jek­tas yra ant­ra­ei­lis, bet kad jis vyk­tų adek­va­čiai, tu­ri­me dirb­ti kar­tu. Aš ly­giai taip pat Aly­tu­je tu­riu pa­grin­di­nį dar­bą. Tad di­džiau­sias iš­šū­kis yra su­de­rin­ti lai­ką. Re­pe­tuo­ja­me ir va­ka­rais, ir ry­tais, bū­na ir nak­ti­mis, kaip iš­ei­na.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <b>Ar šo­kė­jai pro­jek­te su­si­du­ria su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis?</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pro­fe­sio­na­lai su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis tvar­ko­si pui­kiai, nes jie nuo pat ma­žens yra su­si­dū­rę su var­žy­bo­mis, su ben­dra­vi­mu po­ro­je, san­ty­kiais, kan­try­be, to­le­ran­ci­ja.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Sun­kiau su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis su­si­tvar­ko žvaigž­dės, nes jie iš­ei­na iš sa­vo kom­for­to zo­nos. Dai­ni­nin­kui, ak­to­riui ar spor­ti­nin­kui, ku­riam nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­te­ko su­si­dur­ti su šo­kiais, la­bai sun­ku per­lip­ti psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą, pa­si­ro­dy­ti prieš žmo­nes.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pro­fe­sio­na­lams to­kių pro­ble­mų nė­ra, nes jie yra pa­gal­bi­nin­kai ir su tuo pui­kiau­siai tvar­ko­si. Aiš­ku, tu­ri at­lai­ky­ti di­de­lį spau­di­mą, nes ir žvaigž­dės, ir jie pa­tys sa­ve spau­džia, kad gau­tų ge­riau­sią re­zul­ta­tą ir, aiš­ku, no­ri įtik­ti žiū­ro­vams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Koks yra šo­kio at­si­ra­di­mo ke­lias, kol jis pa­sie­kia žiū­ro­vus?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Vis­kas pra­si­de­da nuo mu­zi­kos ieš­ko­ji­mo, nes jei­gu ne­tu­ri ge­ros mu­zi­kos, tu nie­ko ne­pa­da­ry­si.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pas­kui su­gal­vo­ji šo­kį. Jį kur­da­ma šiek tiek už­si­ra­šau pa­ties šo­kio ei­liš­ku­mą, šiek tiek nu­si­fil­muo­ju, bet na­tū­ra­liai pa­si­mirš­ta, nes tu­ri su­gal­vo­ti vai­ki­no ir mer­gi­nos par­ti­ją, tu­ri ma­ty­ti ma­sę, įsi­vaiz­duo­ti, kaip šo­kis at­ro­dys te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se. To­dėl iš kar­to su­kū­ru­si, pra­šau ko­man­dos su­si­rink­ti ir mo­ky­tis. Pra­ei­na šiek tiek lai­ko, mes pa­kar­to­jam, o prieš pat pa­si­ro­dy­mą vi­są sa­vai­tę dir­bam ties tuo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pro­fe­sio­na­lai taip pat tu­ri sa­vo at­ski­rus dar­bus, dir­ba ir su sa­vo pro­jek­to po­ra, ir tu­ri iš­mok­ti to­bu­lai ne tik šo­kį po­ro­je, bet ir tą pro­fe­sio­na­lų pa­si­ro­dy­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ir tik po tiek lai­ko pro­duk­tas iš­ei­na į ete­rį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar ete­rio me­tu ga­li­te ra­miai ste­bė­ti pa­sta­ty­tus šo­kius?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pa­sta­ty­tus šo­kius tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu aš ste­biu ra­miai. Aiš­ku, bū­na vis­ko, bet tik­rai sten­giuo­si žiū­rė­ti su pa­si­gė­rė­ji­mo jau­du­liu­ku vien dėl to, kaip pro­fe­sio­na­lai dir­ba, nes jie tik­rai la­bai ge­rai vis­ką pa­da­ro. Šo­kė­jai pro­fe­sio­na­lai tik­rai yra di­džiau­si pro­fe­sio­na­lai. Jie per sa­vai­tę su­re­pe­tuo­ja šo­kį ir pa­tei­kia jį, ar­tis­tiš­ką, tech­niš­ką, žiū­ro­vams. Aš gė­riuo­si jais net tre­ni­ruo­čių me­tu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <b>Su kuo sun­kiau dirb­ti: pro­fe­sio­na­lais ar pra­de­dan­čiai­siais šo­kė­jais?</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dirb­ti su pro­fe­sio­na­lais yra ma­lo­nu­mas, tai jau nė­ra dar­bas. Aš at­ei­nu, pri­sta­tau sa­vo su­gal­vo­tą pro­duk­tą, o jie tie­siog iš­pil­do su­ma­ny­mą. Kar­tais ku­riant šo­kį jį ma­tau vie­naip, bet ei­go­je, kai jau sta­to­me šo­kį, ma­tau, kad rei­kia keis­ti, nes pro­fe­sio­na­lai pa­čiam šo­kiui pa­de­da sa­vo tech­ni­ko­mis, su­ge­bė­ji­mais.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Su vai­kais dirb­ti yra la­bai sun­ku. Pir­miau­sia, vai­kai, net­gi pa­aug­liai, kol su­pran­ta žo­dį „mo­ty­va­ci­ja“ ir dėl ko jie šo­ka, kam jie šo­ka, pra­ei­na daug lai­ko. Jie at­ei­na, šo­ka, mo­ko­si, bet iš­rei­ka­lau­ti ko­ky­bės yra la­bai sun­ku. Vai­kai pa­vargs­ta, no­ri pail­sė­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Koks yra tik­ra­sis cho­reo­grafės dar­bas?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Da­bar aš gy­ve­nu tarp Vil­niaus ir Aly­taus. Šian­dien die­ną dirb­siu Vil­niu­je, o va­ka­re Aly­tu­je. Ki­to­mis die­no­mis dirb­siu at­virkš­čiai, ki­to­mis vėl ki­taip.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Taip pat yra tas ne­ma­to­mas cho­reo­grafų dar­bas. Nie­kas ne­ver­ti­na ki­to ne­ma­to­mo dar­bo, ku­rį aš dar dir­bu. Šeš­ta­die­nį aš ga­lė­jau sau leis­ti pail­sė­ti, bet vie­ną die­ną pail­sė­jau, to­dėl sek­ma­die­nį še­šias va­lan­das sė­dė­jau ir kū­riau cho­reo­grafiją „Šok su žvaigž­de“ pro­fe­sio­na­lams. Per šias va­lan­das su­kū­riau tik treč­da­lį šo­kio.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Bū­na, kad ke­lias sa­vai­tes ne­su­gal­vo­ji vie­no šo­kio, nes kū­ry­ba yra toks da­ly­kas, jei­gu ne­ma­tai, ne­pa­vyks­ta, da­rai iš nau­jo, kol su­ku­ri to­bu­lą pro­duk­tą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar yra ir „do­ku­men­ti­nių“ dar­bų, nė­ra taip, kad at­ei­ni į tre­ni­ruo­tę ir pa­šo­ki. Prieš kiek­vie­ną tre­ni­ruo­tę tu tu­ri pa­si­ruoš­ti, nes at­ei­na vie­na gru­pė ar po­ra vie­no ly­gio, ki­tą va­lan­dą – jau ki­to ly­gio, ta­da ma­žiu­kai, ta­da mo­te­rys, ku­rios šo­ka ki­tu sti­liu­mi, ir taip to­liau. Ir kiek­vie­nai pa­mo­kai tu­ri pa­si­ruoš­ti, iš­mok­ti pa­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aš kiek­vie­ną va­ka­rą tu­riu su­si­pla­nuo­ti die­ną, nes ki­taip nie­ko ne­pa­da­ry­si.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kaip Jūs pail­si­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Nak­tį (juo­kia­si). Atos­to­gų šie­met ne­tu­rė­jau nė vie­nos die­nos. Per ka­ran­ti­ną dir­bo­me tik nuo­to­li­niu bū­du ar­ba su vai­kais, ku­rie ruo­šia­si kon­cer­tams ar var­žy­boms. To­dėl va­sa­rą, kai jau bu­vo ga­li­ma dirb­ti gy­vai, dir­bau kiek įma­no­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Taip, kar­tą per sa­vai­tę ga­liu sau leis­ti pail­sė­ti, pa­skai­ty­ti, pa­žiū­rė­ti fil­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <b>Kaip vy­ko šo­kių tre­ni­ruo­tės ka­ran­ti­no me­tu?</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dir­bo­me nuo­to­li­niu bū­du, bet daug vai­kų me­tė šo­kius, nes ne­tu­rė­jo mo­ty­va­ci­jos, ne­įdo­mu jiems šok­ti nuo­to­li­niu bū­du. Kai pra­si­dė­jo tre­ni­ruo­tės kon­tak­ti­niu bū­du, bet su ap­ri­bo­ji­mais, pra­dė­jo­me dirb­ti ir taip.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dir­bo­me ir su aukš­to meist­riš­ku­mo po­ro­mis, nes bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir nuo­to­li­nės var­žy­bos. Šios var­žy­bos vyks­ta taip: į sa­lė at­ei­na po­ra, nu­fil­muo­ja­me šo­kį ir tą, ką jie pa­tei­kia, mes nu­siun­čia­me var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riams ir lau­kia­me re­zul­ta­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aš pa­ti tei­sė­ja­vau to­kioms var­žy­boms. Tai už­ima tik­rai la­bai daug lai­ko. Pa­pras­to­se var­žy­bo­se tei­sė­jau­ji vi­są die­ną, bet ten da­ly­vau­ja dau­giau po­rų ir dau­giau gru­pių, ir tu ma­tai vis­ką vie­nu me­tu. O nuo­to­li­nė­se var­žy­bo­se tą pa­čią gru­pę, ku­rią su­da­ro, tar­kim, 30 po­rų ir ku­rią per kon­tak­ti­nes var­žy­bas įver­ti­ni per 15 mi­nu­čių, tu­ri per­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti kiek­vie­ną po­rą at­ski­rai. Lai­kas la­bai pra­ilgs­ta.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Jūs esa­te ir „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ am­ba­sa­do­rė. Ko­kia am­ba­sa­do­rės veik­la?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Da­bar vyks­ta vie­ši­ni­mas, su­pa­žin­di­na­me vi­suo­me­nę su pa­čia idė­ja. Vė­liau, at­ėjus 2022 me­tams, bus skir­tos ki­tos už­duo­tys, pa­dė­si­me dar­buo­tis ties šiuo pro­jek­tu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">* * *</p> <p><strong>Jau spa­lio 9-osios va­ka­rą į LRT TE­LE­VI­ZI­JĄ grįž­ta pa­gal BBC for­ma­tą ku­ria­mas pro­jek­tas „Šok su žvaigž­de“. Šo­kių aikš­te­lės par­ke­tą iki pat Ka­lė­dų kai­tins ir šo­kio pa­slap­ti­mis da­ly­sis dvy­li­ka per­ga­lių iš­troš­ku­sių po­rų. Kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je žiū­ro­vus džiu­gins ir dėl pri­zi­nės vie­tos var­žy­sis ži­no­mi vei­dai ir šo­kio pro­fe­sio­na­lai.Tarp pro­jek­to „Šok su žvaigž­de“ da­ly­vių – ir As­ta Pi­ly­pai­tė bei Ed­vi­nas Be­lou­so­vas.</strong></p> <p><img alt="sok su zvaigzde" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c4a5df0b-88bc-4db5-a0f2-e0da1138afb5" height="116" src="/sites/default/files/inline-images/Asta%20Pilypait%C4%97%20ir%20Edvinas%20Belousovas%2C%20Internetui_0.jpg" width="77" class="align-left" /></p> <p>As­ta – dai­ni­nin­kė, mu­zi­kos pe­da­go­gė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, dvie­jų duk­rų ma­ma.</p> <p>Ed­vi­nas – šo­kė­jas, cho­reo­grafas, šo­kių tre­ne­ris, daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos ir Da­ni­jos spor­ti­nių šo­kių čem­pio­nas, fi­nan­si­nin­kas.</p> <p>As­ta ir Ed­vi­nas ti­ki­na, kad jie­du bus ta po­ra, ku­ri pa­si­rū­pi­na vi­so­mis de­ta­lė­mis – tiek pre­ci­ziš­kai ati­dirb­tais šo­kių žings­ne­liais ir pa­si­ro­dy­mais, tiek įspū­din­gais kos­tiu­mais.</p> <p>„Į pro­jek­tą at­ėjau no­rė­da­ma iš­mok­ti kuo dau­giau šo­kių, jų tech­ni­kos, žings­ne­lių, lai­ky­se­nos. Džiau­giuo­si, kad mū­sų su Ed­vi­nu ma­ty­mas su­tam­pa“, – sa­ko As­ta.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/241099149_1497515877264202_5554507796749156421_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/241099149_1497515877264202_5554507796749156421_n.jpg?itok=uheMYhHz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/241125150_242034961259901_3400257284129050115_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/241125150_242034961259901_3400257284129050115_n_0.jpg?itok=Zdm9AV7z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/241329602_4754008951278905_8944054856729559183_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/241329602_4754008951278905_8944054856729559183_n.jpg?itok=DkxCxB5g" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/241334532_387251473028588_4821126172961460444_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/241334532_387251473028588_4821126172961460444_n.jpg?itok=GLC901Qv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/cho-reo-grafe-li-li-ja-ber-na-ta-vi-cie-ne-cho-reo-grafai-dir-ba-daug-ne-ma-mu-dar-bu-ku-riu-dau-ge&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2901&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RheRbYMVimEzMY0yxy3EzvaVton91JXmr3QpxECDlnU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-235449" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633339003"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>amina raifi</span> - 2021-10-04 - 12:16</p> </li> <a href="/comment/235449#comment-235449" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/235449#comment-235449" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lilija Bernatavičienė is one…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lilija Bernatavičienė is one of the best choreographer I have seen her work in many movies especially the last one which I see at my work place <a href="https://perfectcvmaker.ae/pricing&#10;"> CV writing service cost</a> is just exceptional. I just want to say that she is really passionate about her work.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=235449" token="k5UXrk-Qqo6lhrZ6hfgnJZKyVfhevxwVRXfMBwKTa8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234968" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632931816"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gheecoin</span> - 2021-09-29 - 19:10</p> </li> <a href="/comment/234968#comment-234968" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234968#comment-234968" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">FIFA World Cup 2022 Schedule…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com/2021/09/fifa-world-cup-2022-schedule-2022-fifa-world-cup-schedule-fifa-world-cup-2022-fixtures.html">FIFA World Cup 2022 Schedule</a><br /> <a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com">World Cup Schedule</a><br /> <a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com/2021/09/fifa-world-cup-winners-runners-up-results-fifa-world-cup-scores.html">FIFA World Cup Winners</a><br /> <a href="https://worldcup2022fixtures.blogspot.com">FIFA World Cup 2022 Fixtures</a><br /> <a href="https://worldcup2022schedule.blogspot.com">World Cup 2022 Schedule</a><br /> <a href="https://fifaworldcup2022fixtures.blogspot.com">FIFA World Cup 2022 Fixtures</a><br /> <a href="https://football-world-cup-2022-schedule.blogspot.com">Football World Cup 2022 Fixtures</a><br /> <a href="https://fifa-world-cup-2022-schedule.blogspot.com">FIFA World Cup 2022 Schedule</a></p> <p><a href="https://www.ghee.co.in">Ghee</a> | <a href="https://www.t-shirts.co.in">Buy T-shirts</a><br /> <a href="https://www.dhruv.co.in">Dhruv</a> | <a href="https://www.rishabh.org">Rishabh</a></p> <p><a href="https://nationalflagofindia.blogspot.com">National Flag of India</a><br /> <a href="https://nationalflagofindia.blogspot.com">Indian Flag</a></p> <p><a href="https://ipl-scheduler.blogspot.com">IPL Schedule</a><br /> <a href="https://ipl-scheduler.blogspot.com">IPL 2022 Schedule</a></p> <p><a href="https://list-of-us-states.blogspot.com">List of US States</a><br /> <a href="https://list-of-us-states.blogspot.com">US States List</a></p> <p><a href="https://happynewyearr2022.blogspot.com">Happy New Year 2022</a><br /> <a href="https://happynewyear2022x.blogspot.com">New Year 2022</a><br /> <a href="https://happynewyearr2022images.blogspot.com">Happy New Year 2022 Images</a><br /> <a href="https://happynewyear2022x.blogspot.com">Happy New Year 2022</a><br /> <a href="https://2022happynewyearr.blogspot.com">2022 Happy New Year</a><br /> <a href="https://happynewyearrimages.blogspot.com">Happy New Year 2022 Images</a><br /> <a href="https://happynewyearrquotes.blogspot.com">Happy New Year 2022 Quotes</a><br /> <a href="https://newyearrimages.blogspot.com">New Year Images 2022</a></p> <p><a href="https://t20worldcup2022schedule.blogspot.com">T20 World Cup 2022 Schedule</a><br /> <a href="https://t20-world-cup-schedule.blogspot.com">T20 World Cup Schedule</a><br /> <a href="https://t20worldcup2022.blogspot.com">T20 World Cup 2022</a><br /> <a href="https://t20worldcup2022fixtures.blogspot.com">T20 World Cup 2022 Fixtures</a><br /> <a href="https://t20worldcup2022.blogspot.com">T20 World Cup 2022</a></p> <p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> Combined---------------------------------------------------------------------------------------------<br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com/2021/09/fifa-world-cup-2022-schedule-2022-fifa-world-cup-schedule-fifa-world-cup-2022-fixtures.html">FIFA World Cup 2022 Schedule</a><br /> <a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com/2021/09/fifa-world-cup-winners-runners-up-results-fifa-world-cup-scores.html">FIFA World Cup Winners</a><br /> <a href="https://worldcupscheduler.blogspot.com">World Cup Schedule</a></p> <p><a href="https://list-of-us-states.blogspot.com">List of US States</a><br /> <a href="https://list-of-us-states.blogspot.com">US States List</a><br /> <a href="https://happynewyearr2022.blogspot.com">Happy New Year 2022</a></p> <p><a href="https://t20worldcup2022schedule.blogspot.com">T20 World Cup 2022 Schedule</a></p> <p><a href="https://nationalflagofindia.blogspot.com">National Flag of India</a><br /> <a href="https://nationalflagofindia.blogspot.com">Indian Flag</a><br /> <a href="https://ipl-scheduler.blogspot.com">IPL Schedule</a><br /> <a href="https://www.ghee.co.in">Ghee</a> | <a href="https://www.t-shirts.co.in">Buy T-shirts</a><br /> <a href="https://www.dhruv.co.in">Dhruv</a> | <a href="https://www.rishabh.org">Rishabh</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234968" token="jxACKiTNYsGn1AKi4-uxNNMsSiY1b_a9lrzzGJrND2k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-230852" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631875651"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sun</span> - 2021-09-17 - 13:47</p> </li> <a href="/comment/230852#comment-230852" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/230852#comment-230852" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">VW Oxygen Sensor supplier on…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.yasenauto.com/products/OXYGEN-SENSOR_gid-41511.html">VW Oxygen Sensor supplier</a> on engines that use three-way catalytic converters to reduce exhaust pollution , The oxygen sensor is an essential component.<br /> <a href="https://www.colanworks.com/product-detail/Porto_pid-c0fc4547456c48c9985beb89cb28fd56.html?id=c0fc4547456c48c9985beb89cb28fd56">oem pouf</a> refers to a round flat seat woven from cattail. Also known as round seat. It is something used by monks when sitting in meditation and kneeling down. The futon was later wrapped with silk brocade.<br /> <a href="https://www.east-group.cn/products/Online-Transformerless-UPS_gid-46934.html?groupId=46934">unbalanced loads inverter exporter</a> has low DC bus voltage and switching loss Small, can be connected to non-linear and unbalanced loads and other advantages.<br /> <a href="https://www.metltech.com/product-detail/Shield-Gas-Flow-Tester_pid-ce7dca44ed114f6ca95ddcafcb3c45bb.html">oxygen regulators by Metl</a>Argon Regulator exporter, a series of specific types of gas regulators for various important gases .<br /> <a href="https://www.manjianghong.vip/product-detail/Best-selling-2021-digital-cooking-food_pid-981d64cc7eec48cb87316783571cb6ad.html">OEM bbq digital thermometer</a> can perform barbecue more accurately , Make food more delicious and delicious.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=230852" token="F_YKn5RV0DPBP6N0T-D1yiu7lHx4VUJTBqR42g-gd1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Sep 2021 10:29:47 +0000 vyrredaktorius 2901 at https://www.alytausnaujienos.lt At­si­kra­ty­ti pri­klau­so­my­bių Ta­dui pa­dė­jo kul­tū­riz­mo tre­ni­ruo­tės https://www.alytausnaujienos.lt/si-kra-ty-ti-pri-klau-so-my-biu-ta-dui-pa-de-jo-kul-tu-riz-mo-tre-ni-ruo-tes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13629" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13629) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/Tadas.jpg?itok=rz1DruBB" width="344" height="287" alt="Ta­das Je­fi­šo­vas" title="Ta­das Je­fi­šo­vas ruo­šia­si svar­bioms „Ron­ny Ro­chel Clas­sic“ var­žy­boms." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šis spor­tas tu­ri la­bai griež­tus ap­ri­bo­ji­mus ir tai­syk­les. Tas griež­tu­mas bei pir­mi lau­rai ir ska­ti­no spor­ti­nin­ką ir­tis to­lyn, jis jau yra da­ly­va­vęs dau­gy­bė­je kon­kur­sų, pel­nęs lau­rų.</p> <p>„Aš pa­kei­čiau sa­vo ap­lin­ką, drau­gus, nes su­pra­tau, kad gat­vė ne­at­ne­ša nie­ko ge­ro, nu­to­li­na ta­ve nuo tė­vų, šei­mos. Šian­dien daug ko pa­mo­ky­ti ga­lė­čiau jau­ni­mą. Pir­miau­sia ska­ti­nu at­si­sa­ky­ti pri­klau­so­my­bių, ras­ti ir at­si­duo­ti mie­lai šir­džiai spor­to ša­kai“, – sa­ko prieš pen­ke­rius me­tus gat­vės vai­ko ti­tu­lo at­si­kra­tęs ir šian­dien ak­ty­viai spor­tuo­jan­tis Ta­das.</p> <p>Tris­de­šimt de­vy­ne­rių me­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas ruo­šia­si svar­bioms „Ron­ny Ro­chel Clas­sic“ var­žy­boms, ku­rios vyks spa­lio 23 die­ną Vo­kie­ti­jo­je. Ta­das, ku­rio svo­ris 83 kg, var­žy­sis „Clas­sic Phy­si­que“ ka­te­go­ri­jo­je.</p> <p>Spor­ti­nin­kas tei­gia, kad šiuo me­tu prieš at­sa­kin­gą star­tą jam la­bai pra­vers­tų bi­čiu­liš­ka pa­ra­ma. Su spor­ti­nin­ku su­si­siek­ti ga­li­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.</p> <p><strong>„A.N.“ inf.</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Tadas_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Tadas_0.jpg?itok=rxXUx8SP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/si-kra-ty-ti-pri-klau-so-my-biu-ta-dui-pa-de-jo-kul-tu-riz-mo-tre-ni-ruo-tes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2899&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HCT2P5q0MiPPbPUwXYwT3qCbN9NFgpFfNBbd9itRuic"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Sep 2021 10:01:31 +0000 vyrredaktorius 2899 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje jau šeštą kartą vyko „Alytaus pusmaratonis” https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-jau-sesta-karta-vyko-alytaus-pusmaratonis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Greta Tarimaitė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13623" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13623) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/IMG_20210829_122303%20apk.jpg?itok=KTe-ISLM" width="344" height="287" alt="Algis su žmona. Gretos Tarimaitės nuotr." title="Algis su žmona. Gretos Tarimaitės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><span style="line-height:100%">Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Alytuje vyko jau tradicija tapęs „Alytaus pusmaratonis 2021“. Renginyje bėgikai galėjo išbandyti savo jėgas ne tik tradicinėje 21 km distancijoje, bet ir 10,5 km, 3,5 km distancijų bėgimuose, 10,5 km ėjime su šiaurietiškomis lazdomis, o renginį atidarė 600 m „Stora Enso“ šeimos bėgimas.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="en-US" xml:lang="en-US">600 m </span><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">distancijos šeimos bėgime dalyvavo įvairių amžiaus grupių dalyviai: nuo mažų vaikų iki senjorų. Visi šios distancijos dalyviai bėgo su vienodu pirmuoju numeriu ir laimėjo pirmas vietas.</span></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti medaliais, o pagrindinio, 21 km distancijos, bėgimo pirmųjų trijų vietų prizininkai gavo ir piniginius prizus.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="en-US" xml:lang="en-US">21 km </span><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">distancijos bėgimą greičiausiai įveikė svečias iš Latvijos – Dimitrijus Serjoginis (</span><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">1:07:10.6</span></span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">). Antrąją vietą užėmė Jaunius Strazdas („BTT Cloud“, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">1:13:51.7</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">), o trečiąją – Paulius Kovarskas („Bėgimo klubas“, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">1:14:30.6</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">)</span></span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Pagrindinės renginio trasos nugalėtojas D.Serjoginis Alytuje pusmaratonį bėga nuo </span><span lang="en-US" xml:lang="en-US">2019 </span><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">m. ir tai jo jau trečiasis kartas čia bei trečioji prizinė vieta. </span></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Bėgdamas mėgaujuosi nuostabia Alytaus gamta ir gražiu kraštovaizdžiu. Ši bėgimo trasa yra gan sunki, joje daug pakilimų ir nusileidimų, tačiau tai ją padaro nenuobodžią ir įdomią. Šiais metais mano siekis buvo pagerinti 2019 metų rekordą (1.08:07) ir laimėti prizinę vietą trečius metus iš eilės. Tai ir padariau“, – pasakojo D.Serjoginis.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Šioje trasoje pirmoji moterų grupėje finišą pasiekė Loreta Kančytė („Origami runners“, </span><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">1:17:41.2</span></span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">). Mažai atsiliko nuo pirmosios ir iškovojo antrąją vietą bėgikė Diana Lobačevskė (</span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">1:18:07.2</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">) ir trečiąją – Vaida Žūsinaitė-Nekrošienė (Kauno maratono klubas, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">1:19:14.3</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">)</span></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">Pirmosios vietos nugalėtoja moterų grupėje L.Kančytė teigė, kad finišavusi jautėsi puikiai ir truputį netikėtai, nes turėjo labai stiprias konkurentes, su kuriomis susitinka visose varžybose Lietuvoje.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Labai džiaugiuosi, nes užaugau ir pradėjau savo sporto karjerą šiame mieste. Nuo šio renginio pradžios nepraleidžiu progos čia sudalyvauti ir bėgti. Šiandienos oras buvo puikus bėgimui, lengvas lietutis. Tokią dieną net trasa labai gerai bėgasi, nesvarbu ar kalniukai, ar nuokalnės“, – džiaugėsi L.Kančytė.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="en-US" xml:lang="en-US">10,5 km distancijos b</span><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">ėgime pirmąją vietą užėmė Šarūnas Lapėnas („F.O.C.U.S. running“, </span><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">0:37:35.2</span></span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">), antrąją – Gražvydas Jusaitis („BK Dzūkija“, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">0:39:19.8</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">) ir trečiąją – Marius Griušelionis (</span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">0:39:39.8</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">).</span></span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Šį bėgimą moterų grupėje nugalėjo Vilmantė Stašauskaitė (Jonavos bėgimo klubas „Maratonas“, </span><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">0:41:53.4</span></span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">), antroji atbėgo Inga Songailienė („Capital Runners“, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">0:48:14.3</span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">) ir trečioji – Jurgita Pušinskaitė („Bėgimo klubas“, </span><font color="#000000"><span style="background:#ffffff">0:49:34.8</span></font><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">).</span></span></font></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">V.Stašauskaitė džiūgavo, kad pirmą kartą bėgdama šiame Alytaus pusmaratonyje iškovojo prizinę vietą.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Šioje trasoje buvo labai daug staigmenų, bet šalia manęs bėgo vienas alytiškis, kuris jau žinojo visą trasą, tad prieš staigmeną visada paruošdavo mane, įspėdavo, kur bus kalniukas, kur nuokalnė. Trasa buvo labai smagi, labai gražūs vaizdai“, – kalbėjo V.Stašauskaitė.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">Bėgikė pasakojo, kad kitais metais bėgs visą pusmaratonį, jog galėtų du kartus pasigrožėti šia trasa.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Intensyviai treniruojuosi jau dvejus metus pas Vaidą Žūsinaitę, kad galėčiau toliau tobulėti ir užimti prizines vietas“, – pridėjo V.Stašauskaitė.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Šią distanciją įveikęs Algis (66 metų, </span><font color="#000000"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="background:#ffffff">0:58:25.0</span></span></font><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">) pasakojo, kad bėga jau </span><span lang="en-US" xml:lang="en-US">40 </span><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">metų, bet šis bėgimas buvo pirmas jo oficialus bėgimas. </span></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Jaučiuosi gerai, džiaugsmingai, bet ir sunkiai. Dalyvauju čia pirmą kartą ir esu labai patenkintas. Šiandienos oras nebuvo baisus, o trasa tiesiog puiki“, – džiaugėsi Algis.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">Vienas iš pagrindinių renginio organizatorių Povilas Tamulynas pasakojo, kad pirminė šio renginio idėja buvo sporto turizmo populiarinimas ir bandymas sukviesti kuo daugiau žmonių iš kitų miestų, kitų šalių, parodyti ir reprezentuoti Alytų.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Kadangi turime daug aktyvių bėgikų ir Alytuje, todėl norėjome sukurti tokį didelį renginį ir šiame mieste, nes kiti didieji miestai tai jau turi“, – teigė organizatorius.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">P.Tamulynas džiaugėsi, kad žmonių susidomėjimas Alytaus pusmaratoniu auga kiekvienais metais ir nors 2020-ieji buvo sudėtingi dėl susiklosčiusios situacijos visame pasaulyje ir netgi, pasiekus dalyvių ribą, reikėjo nutraukti registraciją, šiemet renginyje užsiregistravo virš tūkstančio dalyvių. Taip pat organizatorius pridėjo, kad į renginį yra kviečiami nemokamai dalyvauti alytiškiai iš socialiai remtinų šeimų, kad jie pajaustų bėgimo dvasią.</span></span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"><span style="line-height:100%">„Mes tobulėjame kiekvienais metais. Per šešerius metus sukūrėme labai stiprią organizacinę komandą, kurią sudaro apie 80 žmonių. Šių žmonių dėka visas renginys labai sklandžiai vyksta. Šiemet visi atsiliepimai buvo labai geri, visų organizatorių ir savanorių dėka. Taip pat šis renginys neįvyktų be mūsų rėmėjų: Sporto rėmimo fondo paramos, Alytaus miesto savivaldybės paramos, ačiū sakome įmonėms „Milčija“, UAB „Alkesta“, AB „Astra“, UAB „Glassbee“, UAB „Stora Enso“, UAB „Seifai“, – džiaugėsi P.Tamulynas.</span></p> <p class="western" style="text-indent:0.5cm; text-align:justify"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_20210829_122303_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_20210829_122303_0.jpg?itok=ASZqayZk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-jau-sesta-karta-vyko-alytaus-pusmaratonis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2861&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7EXs4hDrroBZpwfnPoRD5XwSm_0ejdqZlJeEOTJBLVA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228447" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631337080"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 08:11</p> </li> <a href="/comment/228447#comment-228447" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228447#comment-228447" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228447" token="tK3Ezpg7ixnsCldTcHIGdpJE1wo7_BRvv_x_pJh2PBo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228445" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631337013"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/228445#comment-228445" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228445#comment-228445" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228445" token="dEfM44wBhnD5V89ywVEPVn3DJs6-bwccD-oTBZeOSQo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225582" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630674778"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Studentė</span> - 2021-09-03 - 16:12</p> </li> <a href="/comment/225582#comment-225582" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225582#comment-225582" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gerai! Nuostabu!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gerai! Nuostabu!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225582" token="8EwMmamzzl-MKpgjquHKXAWxKBGDlBtfHvcxzCGdX2Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Sep 2021 10:37:39 +0000 vyrredaktorius 2861 at https://www.alytausnaujienos.lt Dzū­ki­jos miš­kuo­se lei­do­si pres­ti­ži­nių oro ba­lio­nų lenk­ty­nių da­ly­viai švei­ca­rai https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-mis-kuo-se-lei-do-si-pres-ti-zi-niu-oro-ba-lio-nu-lenk-ty-niu-da-ly-viai-svei-ca-rai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13620" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13620) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/image1.jpeg?itok=r2X6QfGJ" width="344" height="287" alt="Šveicarų komanda dujiniu balionu per dvi dienas be nusileidimo nuskrido 399,65 km ir varžybose užėmė 8 vietą." title="Šveicarų komanda dujiniu balionu per dvi dienas be nusileidimo nuskrido 399,65 km ir varžybose užėmė 8 vietą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gor­don Ben­nnett tau­rė­je skren­­da­ma ne dau­ge­liui maty­tais karš­to oro ba­lio­nais, bet du­ji­niais, kurių kupolai užpildomi heliu arba vandeniliu, to­dėl pi­lo­tai ga­li įveik­ti šim­tus ki­lo­met­rų, per­skris­ti ne vie­ną vals­ty­bę ir ore pra­leis­ti ke­le­tą die­nų. Var­žy­bų tiks­las – nu­skris­ti per nu­ma­ty­tą lai­ką kuo il­ges­nį at­stu­mą.</p> <p>Švei­ca­rų ko­man­dai Dzū­ki­jos miš­kuo­se te­ko leis­tis dėl oro są­ly­gų, nes vė­jas ne­šė į Bal­ta­ru­si­ją, ku­rios erd­vė ne­bu­vo at­ver­ta lenk­ty­nėms. Su šia ša­li­mi jau yra tra­giš­kos pa­tir­ties – 1995 me­tais Gor­don Ben­nett tau­rės me­tu JAV orei­viai žu­vo Bal­ta­ru­si­jos ka­riuo­me­nei ap­šau­džius ba­lio­ną.</p> <p>Šie­met lenk­ty­nės star­ta­vo To­ru­nė­je rug­pjū­čio 21 die­ną. Po dvie­jų die­nų skry­džio švei­ca­rai nu­spren­dė leis­tis pir­mo­je tin­ka­mo­je vie­to­je, nes pa­te­ko į de­be­sį. Jie skri­do virš Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko, tai­gi leis­tis te­ko čia pat jau­nuo­ly­ne, ša­lia jau bu­vo Čep­ke­lių rais­tas ir Bal­ta­ru­si­ja.</p> <p>Ras­ti nu­si­lei­du­sį ba­lio­ną švei­ca­rų že­mės ko­man­dai pa­dė­jo lie­tu­viai orei­viai, tarp jų ir aly­tiš­kis Vy­tau­tas Ru­džians­kas. Iš pra­džių švei­ca­rai pa­pra­šė pa­gal­bos, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jos ne­be­rei­kia, nes Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke orei­viams jau tal­ki­no čia prak­ti­ką at­lie­kan­tys Vil­niaus uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos stu­den­tai.</p> <p>Švei­ca­rams bu­vo ypač ne­ti­kė­ta, kad že­mė­je jie bu­vo su­tik­ti ir ko­le­gų pi­lo­tų, tarp ku­rių bu­vo Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo va­do­vas Gin­ta­ras Šiur­kus. Nors sa­vo re­zul­ta­tu – 399,65 km – švei­ca­rai ne­bu­vo itin pa­ten­kin­ti, jie džiau­gė­si jau­di­nan­čio­mis var­žy­bo­mis ir įspū­džiais.</p> <p>Gor­don Ben­nett taurė yra se­niau­sios pa­sau­ly­je visų aviacijos sportų varžybos. Pir­mo­sios lenk­ty­nės star­ta­vo 1906 me­tais iš Pa­ry­žiaus. Ren­gi­nį rė­mė mi­li­jo­nie­rius spor­ti­nin­kas ir laik­raš­čio „New York He­rald“ sa­vi­nin­kas Ja­me­sas Gor­do­nas Ben­net­tas. Lenk­ty­nių tiks­las – nu­skris­ti to­li­miau­sią at­stu­mą nuo star­to vie­tos tie­sia li­ni­ja. Lenk­ty­nės vy­ko nuo 1906 iki 1938 me­tų, jas nu­trau­kė tik pa­sau­li­niai ka­rai ir pan­de­mi­ja – 2020-ai­siais lenk­ty­nės ne­vy­ko.</p> <p>Var­žy­bų re­kor­das pri­klau­so vo­kie­čiams, ku­rie 1995 me­tais ore iš­si­lai­kė dau­giau nei 92 va­lan­das, pa­ki­lę iš Švei­ca­ri­jos ir nu­si­lei­dę po ke­tu­rių die­nų Lat­vi­jo­je. Dis­tan­ci­jos re­kor­das – bel­gams, ku­rie 2005 me­tais nu­skri­do 3400 ki­lo­met­rų at­stu­mą. Šių me­tų lenk­ty­nes lai­mė­jo Pran­cūzijoje nusileidusi Šveicarijos antroji komanda, nu­skri­dusi 1559 km.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/image1_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/image1_0.jpeg?itok=fBQaRSXu" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/image2.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/image2.jpeg?itok=kjW2mx5K" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/image0_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/image0_0.jpeg?itok=jg9rupEV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/image4_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/image4_0.jpeg?itok=sXp5ksxt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-mis-kuo-se-lei-do-si-pres-ti-zi-niu-oro-ba-lio-nu-lenk-ty-niu-da-ly-viai-svei-ca-rai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2843&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pppHbqgW0zdSDx51i_pb62jyDZF9ipsfFgbprHcX_8E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Aug 2021 12:21:38 +0000 vyrredaktorius 2843 at https://www.alytausnaujienos.lt Tokijo žaidynėse debiutuosiantis Donatas Dundzys: „Jei ne sportas, gal net nevaikščiočiau“ https://www.alytausnaujienos.lt/tokijo-zaidynese-debiutuosiantis-donatas-dundzys-jei-ne-sportas-gal-net-nevaiksciociau <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/96-13619" rel="bookmark"> Nr. <span> 96 (13619) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/VIDIN%C4%96S%200005.jpg?itok=5S60fqHg" width="344" height="287" alt="Dundzys" title="Dano Sodaičio/LPAK nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Atgaiva nuo slogių minčių</h3> <p>Laisvalaikiu jis šienauja, kapoja malkas, žiemą – kasa sniegą. Kai ūkio darbai nudirbti, D. Dundzys griebia meškerę arba šluostę, kuria šveičia numylėtą automobilį.</p> <p>„Nesijaučiu neįgalus, esu toks kaip visi“, – aiškiai dzūkuodamas greitakalbe žodžius lyg žirnius bėrė 29-erių alytiškis.</p> <p>Rutulio stūmimo ir disko metimo rungtyse Tokijo žaidynėse dalyvausiantis Donatas jau gimė turėdamas judėjimo negalią – jį ištraukė nekvėpuojantį, o dešinės pusės nervas buvo užspaustas, tad nuo pat gimimo ta pusė paralyžiuota ir silpnesnė.</p> <p>Augdamas D. Dundzys itin išgyveno dėl to, kad jautėsi kitoks nei bendraamžiai, karts nuo karto nurydavo nuoskaudas, išgirdęs pašaipesnį bendraamžių žodį, kol jo išsigelbėjimu tapo sportas. 12-metis paauglys susipažino su treneriu Jonu Baltrušaičiu ir šis parodė kelią, kuriuo nuo tada Donatas eina.</p> <p>„Dabar jau man visiškai vienodai, ką apie mane kalba kiti. Koks esu, toks“, – atlapaširdis dzūkas nebesuka galvos dėl nereikšmingų smulkmenų. Jis daro tai, kas jam teikia malonumą – sportuoja.</p> <p>„Nežinau, koks būčiau, jei nesportuočiau. Gal visai nevaikščiočiau? – svarstė D. Dundzys ir nusikvatojo. – Nesu labai raumeningas. Veikiau – apkūnus. Jei būčiau raumeningas, tai mano tricepsai ar bicepsai aiškiai matytųsi, o taip nėra. Tačiau sportas – ne vien raumenys. Man lengvoji atletika padeda negalvoti apie negalią ir tai yra svarbiausia.“</p> <p>Daugkartinis Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas 2021 m. Europos žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionate Lenkijoje iškovojo bronzą stumdamas rutulį ir sidabrą mesdamas diską.</p> <p>Donatas kaip lengvaatletis brendo matydamas, kiek jėgų sektoriuje atiduoda M. Bilius, mat abu jie varžėsi toje pat F37 klasėje.</p> <p>„Man dar tolokai iki Mindaugo rezultato, tad negaliu savęs vadinti jo įpėdiniu, – kuklinosi D. Dundzys. – Bet M. Biliaus per varžybas pasiilgstu. Jis itin mane palaikydavo ir nuolat primindavo: „Donatai, tu gali!“ Man to labai trūksta.“</p> <p>Kai Rio de Žaneiro žaidynėse M. Bilius iškovojo paralimpinį auksą, rutulį jis nustūmė 16 m 80 cm. D. Dundzio rutulys kol kas skrieja lygiai trimis metrais arčiau – tai asmeninis alytiškio rekordas.</p> <p>Bent keliais metrais mažiau nei mestas M. Biliaus, skrieja ir Donato diskas. Tapdamas paralimpiniu vicečempionu prieš penkerius metus Rio M. Bilius pasiekė asmeninį disko metimo rekordą – 53 m 60 cm.</p> <p>Bet užssispyręs dzūkas D. Dundzys kaskart į sektorių žengia pilnas ryžto stumti ar mesti bent centimetru toliau nei dieną prieš tai.</p> <p>„Ar jaudinuosi prieš debiutuodamas paralimpinėse žaidynėse? Žinoma, kad taip! Jaudinuosi prieš kiekvienas varžybas: mąstau apie savo techniką, apie tai, ar teisingai viską darau, apie varžovus. Tačiau susikaustymas nieko gera neduoda, tad stengiuosi save nuraminti, kad viskas bus gerai, kad nereikia pasiduoti emocijoms ir galvoti apie tai, kaip pasirodys kiti. Viskas priklauso tik nuo manęs“, – teigė D. Dundzys.</p> <h3>Automobilius šveičia, o ne taiso</h3> <p>Nepasiduoti slegiančiai įtampai jam padeda ir kasdieniai darbai. Donatas šienauja žolę šeimos sodyboje Ilgininkų kaime Lazdijų rajone, pats prikapoja malkų žiemai, mat namas Alytuje šildomas jomis.</p> <p>Tačiau dar labiau D. Dundzys mėgsta žvejoti. Su keliolika metų išsėtine skleroze sergančiu ir negalią taip pat turinčiu tėvu Romu neretai išsirengia į žvejybos varžybas, lenktyniaudami, kuris pagaus didesnę žuvį.</p> <p>„Buvau pagavęs nemenkų lydekų, – patikino Donatas. – Didžiausia – gal 5 kg svorio.“</p> <p>Dar viena būsimojo paralimpiečio aistra – krapštinėtis prie automobilio, jį šveičiant ir blizginant kone iki veidrodinio spindesio. „Esu pedantas“, – juokėsi lengvaatletis, kurio garaže stovi „Mercedes-Benz“ ir „Audi A4”.</p> <p>„Mersedesas“, kaip juokauja sportininkas, yra išeiginis, o „Audi“ automobilis skirtas kasdienai: kad ir padargams į sodybą nuvežti.</p> <p>Alytaus profesinio rengimo centre D. Dundzys įgijo automechaniko specialybę ir apie automobilius viską išmano, tačiau negalia trukdo pačiam juos remontuoti, tad prie savo mašinų atletas prisiliečia jas šveisdamas.</p> <p>Donatas kvatoja, kad turi dar vieną priklausomybę – kavai. Latė, kapučinas, o kartais – tiesiog karštas šokoladas kasdien yra tiesiog privalomi.</p> <p>„Geriu silpną kavą ir visada – tik su pienu. Negaliu be jos gyventi – man kava labai patinka“, – sakė D. Dundzys.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Donatas Gribauskas</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Donatas%20Dundzys%20ir%20Jonas%20Baltru%C5%A1aitis%202021%20m.%20Europos%20%C4%8Dempionate.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Donatas%20Dundzys%20ir%20Jonas%20Baltru%C5%A1aitis%202021%20m.%20Europos%20%C4%8Dempionate.jpg?itok=PEX_jTh9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/VIDIN%C4%96S%200005_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/VIDIN%C4%96S%200005_0.jpg?itok=4NvK9ch3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tokijo-zaidynese-debiutuosiantis-donatas-dundzys-jei-ne-sportas-gal-net-nevaiksciociau&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2837&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Bgc70jvB8T4yUld40RG5aPn-rkCkB5xHoGZsJgDrFmc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Aug 2021 06:28:49 +0000 vyrredaktorius 2837 at https://www.alytausnaujienos.lt Jū­ra­tė Če­sy­nai­tė: „Šau­dy­me kaip ma­ra­to­ne, kar­tais ži­nai, kad jau ne­bū­si pir­ma, bet vis tiek trau­ki ir tem­pi sa­ve iki pas­ku­ti­nio ki­lo­met­ro, pas­ku­ti­nio šū­vio” https://www.alytausnaujienos.lt/ju-ra-te-ce-sy-nai-te-sau-dy-me-kaip-ma-ra-ne-kar-tais-zi-nai-kad-jau-ne-bu-si-pir-ma-bet-vis-tiek <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13617" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13617) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/IMG_20210710_144715.jpg?itok=us8pDxYp" width="344" height="287" alt="Jū­ra­tė Če­sy­nai­tė" title="Būsimos gamtos mokslų daktarės delne – gamtos dalelė, ežiukas. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Esa­te aly­tiš­kė, bai­gu­si Pu­ti­nų gim­na­zi­ją bei ne­ma­žai lai­ko pra­lei­du­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos spor­to cen­tro pneu­ma­ti­nių gin­klų šau­dyk­lo­je. O jei kon­kre­čiau, kas pa­ska­ti­no Jus lan­ky­ti šau­dy­mo tre­ni­ruo­tes? Ar ta­da, tre­ni­ruo­čių pra­džio­je, jau gal­vo­jo­te apie spor­ti­nin­kės kar­je­rą?</strong></p> <p>– Taip, esu tik­ra aly­tiš­kė ir la­bai my­liu šį kraš­tą, net jei gy­ve­ni­mas ka­da nors nu­blokš­tų ki­tur, vi­sa­da sva­jo­čiau su­grįž­ti čia.</p> <p>Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je mo­kiau­si nuo pat pir­mos kla­sės (tuo me­tu tai bu­vo vi­du­ri­nė mo­kyk­la). Tuo tar­pu Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos spor­to cen­tro du­ris vars­ty­ti pra­dė­jau jau ūg­te­lė­ju­si.</p> <p>Ir spor­ti­nin­kės kar­je­ra tik­rai pra­si­dė­jo ne nuo kul­ki­nio šau­dy­mo, esu lan­kiu­si ne vie­ną spor­to bū­re­lį – dziu­do, orien­ta­vi­mo­si spor­tą ir dar ke­le­tą, ku­rių jau net ne­pri­si­me­nu.</p> <p>Bū­tent į kul­ki­nio šau­dy­mo tre­ni­ruo­tes at­ve­dė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, tie­sa, ta­da šau­dy­mo ne­pri­si­jau­ki­nau ir, pa­lan­kiu­si tre­ni­ruo­tes pus­me­tį, nu­spren­džiau ieš­ko­ti ak­ty­ves­nės veik­los.</p> <p>Vai­kys­tė­je bu­vau ir iki šiol esu la­bai ak­ty­vi: bė­gio­ju, va­ži­nė­ju dvi­ra­čiu, mėgs­tu žais­ti sta­lo te­ni­są. To­kia ak­ty­vi spor­ti­nė veik­la man pa­tin­ka, ji iš­krau­na tiek fi­ziš­kai, tiek emo­ciš­kai ir vei­kia ra­mi­nan­čiai, vis­gi sa­vęs to­kio­se ša­ko­se ne­at­ra­dau.</p> <p>Į šau­dyk­lą grį­žau bū­da­ma jau 15-kos. Bū­tent ta­da at­ėjau ska­ti­na­ma di­de­lio vi­di­nio no­ro už­si­im­ti kaž­kuo ne­kas­die­niš­ku. O bė­gant lai­kui šau­dy­mas įtrau­kė tuo, jog tai yra la­bai sa­via­na­li­zi­nis spor­tas, kur ko­vo­ji su sa­vi­mi, ne su kaž­kuo ki­tu.</p> <p>Aiš­ku, spor­ti­nės veik­los pra­džio­je apie kaž­ko­kią kar­je­rą tik­rai ne­gal­vo­jau, vi­sa tai at­si­ra­do su lai­ku ir troš­ki­mu gau­ti kaž­ko­kį nuo­pel­ną už įdė­tą dar­bą ir lai­ką.</p> <p><strong>– Kiek tre­ne­rių mo­kė Jus šau­dy­ti skai­čiuo­jant iki šian­die­nos?</strong></p> <p>– Šau­dy­ti šau­tu­vu mo­kė vie­nin­te­lis tre­ne­ris Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis.</p> <p><strong>– Ko­kios šio spor­to iš­skir­ti­nės sa­vy­bės?</strong></p> <p>– Kul­ki­nis šau­dy­mas yra la­biau psi­cho­lo­gi­nis spor­tas. Ma­no nuo­mo­ne, meist­riš­ku­mas pa­sie­kia­mas per tam tik­rą lai­ką, ak­ty­viai tre­ni­ruo­jan­tis. Vis­gi, per­ga­les ski­na tie, ku­rie iš­moks­ta dirb­ti su sa­vi­mi, tai yra ge­ba kon­tro­liuo­ti min­tis, emo­ci­jas, veiks­mus.</p> <p>As­me­niš­kai aš ne­lai­kau sa­vęs ge­le­ži­ne ar la­bai psi­cho­lo­giš­kai stip­ria. Tik­riau­siai tai ir yra prie­žas­tis, dėl ko tiek me­tų už­si­i­mu šia veik­la – kiek­vie­na tre­ni­ruo­tė ir kiek­vie­nos var­žy­bos ma­ne stip­ri­na kaip žmo­gų, stip­ri­na ma­no psi­cho­lo­gi­ją.</p> <p><strong>– Po ko­kias ša­lis Jus pa­ve­džio­jo šau­dy­mo spor­tas? Ku­rio­je la­biau­siai pa­ti­ko var­žy­tis? Ku­rias ša­lis pa­si­ren­ka­te atos­to­goms?</strong></p> <p>– Esu var­žiu­sis di­džio­jo­je dau­gu­mo­je Eu­ro­pos vals­ty­bių, prak­tiš­kai vi­sa Eu­ro­pa, kaip mes sa­ko­me, jau yra iš­va­ži­nė­ta.</p> <p>Įsi­min­ti­niau­si star­tai ir ke­lio­nės, su­si­ju­sios su šau­dy­mo spor­tu, bu­vo Ki­ni­jo­je, Pie­tų Ko­rė­jo­je, Ku­vei­te, Ka­ta­re.</p> <p>Iš tie­sų, kuo eg­zo­tiš­kes­nė ir to­li­mes­nė ša­lis, tuo la­biau no­ri­si ten nu­vyk­ti. Ta­čiau iki šiol la­biau­siai pa­tin­ka var­žy­tis Vo­kie­ti­jo­je, Miun­che­no šau­dyk­lo­je, bū­tent šio­je šau­dyk­lo­je šau­liai var­žė­si dėl 1972 me­tų va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių me­da­lių.</p> <p>Tai yra is­to­ri­nis šau­dy­mo kom­plek­sas, ku­ris spin­du­liuo­ja olim­pi­ne au­ra.</p> <p>Atos­to­goms ren­kuo­si ša­lis, ku­rio­se dar ne­su bu­vu­si, šiais me­tais vy­kau į Grai­ki­ją, ta­čiau la­biau­siai įsi­min­ti­nos atos­to­gos bu­vo JAV bei Ka­na­do­je. Ar­ti­miau­siu me­tu no­rė­čiau nu­vyk­ti į Por­tu­ga­li­ją.</p> <p><strong>– Be abe­jo, kar­tais tek­da­vo į var­žy­bas iš­vyk­ti ir be tre­ne­rio ar su ki­tu, nau­ju tre­ne­riu. Stre­suo­da­vo­te?</strong></p> <p>– Kaip jau mi­nė­jau, ma­ne tre­ni­ra­vo ir tre­ni­ruo­ja tik Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis. Ta­čiau esu vy­ku­si į var­žy­bas ir be tre­ne­rio.</p> <p>Ka­dan­gi esu su­bren­du­si spor­ti­nin­kė, tai tas da­ly­va­vi­mas be tre­ne­rio tik­rai ne­ap­sun­ki­na. Ma­nau, toks sa­va­ran­kiš­kas da­ly­va­vi­mas net­gi iš da­lies man pa­tin­ka, nes mo­ko sa­va­ran­kiš­ku­mo.</p> <p><strong>– Bet to­bu­lė­ti vie­nam be tre­ne­rio ar yra įma­no­ma?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad ne. Ži­no­ma, bet ku­rio tre­ne­rio ži­nių ba­ga­žas nė­ra gu­mi­nis, tad, ma­nau, kiek­vie­no ge­ro spor­ti­nin­ko kar­je­ro­je at­ei­na mo­men­tas, kai jis tam­pa pra­na­šes­nis už tre­ne­rį.</p> <p>Ta­da tre­ne­ris tam­pa la­biau men­to­rius, pri­me­nan­tis da­ly­kus, ku­riuos spor­ti­nin­kas jau ži­no, pa­gal­bi­nin­kas ir drau­gas, o kar­tais žmo­gus, ant ku­rio ga­li­ma ir iš­si­lie­ti (ir pa­ti­kė­kit, to rei­kia daž­nai). Ma­nau, bū­tent toks šią die­ną ir mū­sų su tre­ne­riu ry­šys.</p> <p>Man yra sa­kę, jog ma­no cha­rak­te­ris nu­ož­mus, daž­nai prieš var­žy­bas mėgs­tu pa­si­pyk­ti, tad ačiū Čes­lo­vui už tai, kad ge­ba iš­la­vi­ruo­ti ta­me.</p> <p><strong>– Iš­skir­ki­te ke­le­tą sa­vo ti­tu­lų ir šiek tiek pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip tai įvy­ko. Ku­riuo la­biau­siai džiau­gia­tės?</strong></p> <p>– Nors tai ir ne­bu­vo di­džiau­sias ar rim­čiau­sias ti­tu­las, ta­čiau la­biau­siai džiu­gi­no pir­mą kar­tą iš­ko­vo­tas Lie­tu­vos su­au­gu­sių­jų čem­pio­na­to me­da­lis.</p> <p>Iš tie­sų, net ne­pri­si­me­nu, ke­lin­tais me­tais tiks­liai tai įvy­ko, ta­čiau ta­da jau­čiau­si nu­ga­lė­ju­si vi­są pa­sau­lį.</p> <p>Šian­dien, ma­nau, aukš­čiau­sias laip­te­lis – 8 vie­ta Eu­ro­pos čem­pio­na­te (2019 m.) MIX pra­ti­me, ku­ria­me da­ly­va­vo­me kar­tu su Ka­ro­liu Gi­ru­liu. MIX – tai šau­dy­mo rung­tis, ku­rio­je ša­liai at­sto­vau­ja miš­ri (vy­ro ir mo­ters) ko­man­da ir ši rung­tis įtrauk­ta į olim­pi­nes žai­dy­nes.</p> <p><strong>– Kas svar­biau per var­žy­bas: kad akis ne­su­mirk­sė­tų ar kad ran­ka ne­su­dre­bė­tų?</strong></p> <p>– Jei­gu reik­tų rink­tis iš šių dvie­jų, tai mie­liau pa­si­rink­čiau už­si­merk­ti ir iš­šau­ti su ne­dre­ban­čia ran­ka. Ta­čiau ben­drą­ja pras­me, svar­biau­sia yra tai, kad ne tik ran­ka, bet ir vi­sas kū­nas ne­dre­bė­tų.</p> <p>Šau­dant rei­kia at­ras­ti sa­vo kū­no ba­lan­są ir pu­siau­svy­rą su gin­klu, ir iš tie­sų jei tai at­ra­si, pats re­gė­ji­mas jau tik pa­gal­bi­nė prie­mo­nė.</p> <p>Mes ne­re­tai tre­ni­ruo­ja­mės šau­dy­ti už­si­mer­kę ar tam­so­je, ži­no­ma, ta­da vien į cen­trą ne­šau­do­me.</p> <p><strong>– Ar iš tie­sų šau­dy­mo var­žy­bo­se – kaip šū­vis, taip star­tas?</strong></p> <p>– Tik­rai taip, mes ne sprin­te­riai, ku­rie kar­tą nu­bė­go ir per tas ke­lias­de­šimt se­kun­džių ta­po čem­pio­nais. Per var­žy­bas tu­ri­me 60 ar 120 star­tų (šū­vių), ir kiek­vie­nam tam star­tui rei­kia spe­ci­fi­nio pa­si­ruo­ši­mo, nes nuo to pri­klau­so ta­vo re­zul­ta­tas, ir vie­na klai­da ga­li lem­ti la­bai daug.</p> <p>Tik ta­da, kai kiek­vie­nas šū­vis bus ati­dirb­tas ir vie­no­das, re­zul­ta­tas bus ta­ve džiu­gi­nan­tis. Ta šau­dy­mo mo­no­to­ni­ja kar­tais yra tik­rai la­bai var­gi­nan­ti.</p> <p>Aš šau­dy­mą la­biau ly­gin­čiau su ma­ra­to­nu, aiš­ku, kal­bu ne apie fi­zi­nį spor­to ša­kų krū­vį. Šau­dy­me kaip ma­ra­to­ne, kar­tais ži­nai, kad jau ne­bū­si pir­ma, bet vis tiek trau­ki ir tem­pi sa­ve iki pas­ku­ti­nio ki­lo­met­ro, pas­ku­ti­nio šū­vio.</p> <p>Di­džiau­sios ko­vos su sa­vi­mi bū­na ta­da, kai vis­kas ne­ina pa­gal pla­ną, kar­tais tie­siog ne­si­se­ka, bet mes pri­va­lo­me ko­vo­ti ir steng­tis dėl kiek­vie­no šū­vio iki pa­bai­gos.</p> <p><strong>– Jūs – bū­si­ma gam­tos moks­lų dak­ta­rė. Rū­pi, ką nag­ri­nė­jo­te sa­vo moks­li­nia­me dar­be. Ir kiek iki jo baig­ties be­li­kę.</strong></p> <p>– Dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas stu­di­juo­ju Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te ir tik­rai vi­si šyp­so­si, kai su­ži­no, kad ty­ri­nė­ju šau­dyk­lų už­terš­tu­mą sun­kiai­siais me­ta­lais.</p> <p>Dar nuo ba­ka­lau­ro stu­di­jų lai­kų už­si­ė­miau tir­ti šau­dyk­lų už­terš­tu­mą švi­nu bei fi­zi­ko­che­mi­nių dir­vo­že­mių sa­vy­bių ypa­tu­mus šau­dyk­lų dir­vo­že­miuo­se. Iš es­mės tą tę­siau tiek ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jo­se, tiek da­bar.</p> <p>Ži­no­ma, šiuo me­tu at­lie­ka­mi ty­ri­mai yra daug pla­tes­ni, ban­dau ana­li­zuo­ti ne tik tar­šos mas­tą, bet ir tar­šos po­vei­kį gy­viems or­ga­niz­mams.</p> <p>O bū­tent da­bar vyk­dau lau­ko ty­ri­mus, su­si­ju­sius su šau­dyk­los dir­vo­že­mio va­ly­mu fi­to­re­me­dia­ci­jos bū­du, tai yra kai į pa­gal­bą va­lant dir­vo­že­mį nuo sun­kių­jų me­ta­lų pa­si­tel­kia­mi au­ga­lai, ku­rie ge­ba aku­mu­liuo­ti di­de­lius sun­kių­jų me­ta­lų kie­kius sa­vo ant­že­mi­nė­je da­ly­je.</p> <p>Iki dok­to­ran­tū­ros pa­bai­gos li­kę me­tai, ti­kiuo­si, to už­teks iš­spaus­din­ti dar du moks­li­nius straips­nius ir ap­si­gin­ti dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją.</p> <p><strong>– Tur­būt ne­leng­va de­rin­ti spor­tą ir moks­lą?</strong></p> <p>– Gy­ve­ni­mas man nė­ra nei leng­vas, nei sun­kus. Jis su­si­de­da iš ma­lo­nių ir ne to­kių ma­lo­nių aki­mir­kų.</p> <p>Bū­na die­nų, ka­da ten­ka vers­tis per gal­vą, bū­na nak­tų, ka­da nuo stre­so ar su­si­kau­pu­sių dar­bų net ne­ga­li už­mig­ti. Ta­čiau kiek­vie­nas sun­kus mo­men­tas gy­ve­ni­me kaž­ko iš­mo­ko, kaž­kiek už­grū­di­na ir pa­da­ro ma­ne stip­res­nę.</p> <p>Tad taip, tas su­de­ri­ni­mas yra šiek tiek iš­šū­kis, bet iš­šū­kiai juk ir da­ro gy­ve­ni­mą įdo­mų.</p> <p><strong>– Ko­kie šiuo me­tu yra di­džiau­si Jū­sų gy­ve­ni­mo ak­cen­tai? Vie­nas jų, leis­ki­te spė­ti, po tre­jų me­tų vyk­sian­ti Pa­ry­žiaus olim­pia­da?</strong></p> <p>– At­ei­nan­tys me­tai bus skir­ti moks­lui, steng­siuo­si ne­si­vers­ti per gal­vą ir ati­dė­ti di­de­lę lai­ko ir min­čių da­lį tik dok­to­ran­tū­ros bai­gi­mui.</p> <p>Ži­no­ma, šau­dy­mo vi­siš­kai ap­leis­ti ne­ga­lė­siu, nes me­tų per­trau­ka bū­tų la­bai il­ga, tam, kad ge­rai šau­dy­čiau, man rei­kia daug tre­ni­ruo­tis. Ta­čiau su­pran­tu, kad mak­si­ma­liai ati­duo­ti ir šau­dy­mui, ir moks­lui ne­ga­liu.</p> <p>Ban­dy­si­me la­vi­ruo­ti, pir­mie­ji ke­lia­la­piai ir Pa­ry­žių bus iš­da­ly­ti jau 2022 me­tais pa­sau­lio čem­pio­na­te, ta­čiau, ma­nau, mums di­džiau­sias šan­sas iš­si­ko­vo­ti juos vė­liau – 2023 me­tais.</p> <p><strong>– Jei ras­tų­si no­ras Jums ra­šy­ti kny­gą, bet bū­tų tik dvi ga­li­my­bės – spor­tas ar gam­ta, ku­rią pa­si­rink­tu­mė­te?</strong></p> <p>– Tik­riau­siai pa­si­rink­čiau spor­tą, nes li­te­ra­tū­ros lie­tu­vių kal­ba apie mū­sų spor­tą tik­rai nė­ra.</p> <p>Ma­nau, bū­tų la­bai svei­kin­ti­na idė­ja pa­ra­šy­ti mo­ko­mą­jį lei­di­nį apie kul­ki­nį šau­dy­mą lie­tu­vių kal­ba, ypa­tin­gai jei to im­tų­si pa­tys spor­ti­nin­kai. Kas ži­no, gal­būt tai bus kaž­kie­no at­ei­ties pro­jek­tas..?</p> <p><strong>– Jei ne­klys­tu, esa­te Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spor­to klu­bo na­rė. Kaip ten jau­čia­tės?</strong></p> <p>– Pri­klau­sau KASP (Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­goms), iš tik­rų­jų pa­tir­tis KASP yra ne­įkai­no­ja­ma. O ka­riuo­me­nės spor­to klu­bas su­tei­kia ga­li­my­bę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai ir pa­sau­lio ka­riuo­me­nės šau­dy­mo čem­pio­na­tuo­se bei žai­dy­nė­se.</p> <p>Vi­sa­da vyk­da­ma į šias var­žy­bas esu pa­ki­lios nuo­tai­kos, nes pa­sau­lio ka­riuo­me­nės čem­pio­na­tuo­se var­žy­bų at­mo­sfe­ra yra kiek ki­to­kia – pa­ki­les­nė, ge­res­nė, drau­giš­kes­nė.</p> <p><strong>– Ir pa­bai­gai, ko­kia bū­tų Jū­sų ži­nu­tė nau­jiems šau­liams ar ki­tų spor­to ša­kų spor­ti­nin­kams?</strong></p> <p>– Vi­siems spor­ti­nin­kams lin­kiu ati­duo­ti vi­są šir­dį spor­to ša­kai, ku­rią kul­ti­vuo­ja.</p> <p>Tau­py­ti jė­gų ar lai­ko tam, ką mėgs­ta­te da­ry­ti, tam, kas jus ve­ža, – ne­ver­ta.</p> <p>O jau­niems šau­liams lin­kiu ge­le­ži­nės kan­try­bės, stip­rių ner­vų ir siū­lau ne­iš­si­gąs­ti, jei ke­lias į per­ga­les ne­bus pa­gal­vė­mis iš­klo­tas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Europos%20cempionatas%202020.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Europos%20cempionatas%202020.jpg?itok=eJIjcJCH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Var%C5%BEybos%20Lenkija%20su%20Karoliu%20Giruliu.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Var%C5%BEybos%20Lenkija%20su%20Karoliu%20Giruliu.jpg?itok=Z4RFs0zt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Var%C5%BEybos%20Serbija%20%284%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Var%C5%BEybos%20Serbija%20%284%29.jpg?itok=_2_5E2NL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Venecija%20Italija%202020.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Venecija%20Italija%202020.jpg?itok=dbmaQ_nv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Graikija%202021%20%28Olimpiniame%20Panathinaikos%20stadione%29%20%283%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Graikija%202021%20%28Olimpiniame%20Panathinaikos%20stadione%29%20%283%29.jpg?itok=bSQQb0oj" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG_20210710_144715_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG_20210710_144715_0.jpg?itok=B_sZbyKi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Kanada%202019.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Kanada%202019.jpg?itok=oBnRVxm0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Kinija%202019.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Kinija%202019.jpg?itok=G8gVgo5F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Kroatija2021.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Kroatija2021.jpg?itok=vPqZaeYa" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Kuveitas%202020.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Kuveitas%202020.jpg?itok=GcaFoZkz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ju-ra-te-ce-sy-nai-te-sau-dy-me-kaip-ma-ra-ne-kar-tais-zi-nai-kad-jau-ne-bu-si-pir-ma-bet-vis-tiek&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2817&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hP6oJa5Mgczs2jrrfH2Epa7wKd1JpEL3jtCBuwXb7iQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224558" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630376250"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-31 - 05:17</p> </li> <a href="/comment/224558#comment-224558" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224558#comment-224558" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224558" token="ddDjAZOQslVKO9vZtFr3WrN2cvZQvlNMQLRoeqoLpvQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224554" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630375448"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-31 - 05:04</p> </li> <a href="/comment/224554#comment-224554" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224554#comment-224554" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224554" token="oGclh1S7EiCySXGlK4Y8-_OiZAz0JCeRvszFC4SQ9Yw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Aug 2021 11:57:15 +0000 vyrredaktorius 2817 at https://www.alytausnaujienos.lt Žvilgs­nis iš ar­čiau: pa­gal is­lan­dų pa­tir­tį jau­nuo­sius krep­ši­nin­kus ug­dan­ti aka­de­mi­ja https://www.alytausnaujienos.lt/zvilgs-nis-ar-ciau-pa-gal-lan-du-pa-tir-ti-jau-nuo-sius-krep-si-nin-kus-ug-dan-ti-aka-de-mi-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ur­tė Pan­go­ny­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/92-13615" rel="bookmark"> Nr. <span> 92 (13615) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/Apkirpta.jpg?itok=YovaWPwl" width="344" height="287" alt="Po­vi­las Ta­mu­ly­nas" title="Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Po­vi­las Ta­mu­ly­nas: „Mū­sų sva­jo­nė, kad vai­kai pa­mil­tų krep­ši­nį, to­dėl bū­tent ja mes ir se­ka­me. Vi­sas tre­ni­ruo­tes pa­tei­kia­me žai­di­mo for­ma, be jo­kio ver­ti­mo ar per anks­ti ug­do­mo pro­fe­sio­na­lu­mo.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Mei­lė mies­tui ir krep­ši­niui – pa­grin­di­nė aka­de­mi­jos at­si­ra­di­mo prie­žas­tis</h3> <p>„Esa­me aly­tiš­kiai, la­bai my­lin­tys sa­vo mies­tą. Mums ne tas pats, kaip au­ga mū­sų jau­no­ji kar­ta, mū­sų at­ei­tis. No­ri­me su­teik­ti vai­kams ge­riau­sias ga­li­my­bes spor­tuo­ti, ug­dy­ti iš­tver­mę, stip­rin­ti svei­ka­tą“, – tei­gia Krep­ši­nio aka­de­mi­jos per­so­na­lo ko­man­da.</p> <p>Sva­jo­nė ati­da­ry­ti Krep­ši­nio aka­de­mi­ją jau il­gai bu­vo min­ty­se. Ap­lin­ki­nių pa­ra­gi­ni­mai ir ne­dings­tan­ti mei­lė krep­ši­niui pa­stū­mė­jo įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę.</p> <p>„Jau se­niai tu­rė­jo­me sva­jo­nę gim­ta­ja­me mies­te įkur­ti Krep­ši­nio aka­de­mi­ją, ku­ri teik­tų šiuo­lai­kiš­kas, ko­ky­biš­kas, for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čias ug­dy­mo pa­slau­gas, ku­rios į krep­ši­nio spor­to ša­ką įtrauk­tų ir kar­tu ati­trauk­tų nuo te­le­fo­no ir kom­piu­te­rio ek­ra­nų kuo dau­giau Aly­tu­je gy­ve­nan­čių vai­kų ir mo­ki­nių“, – tei­gia Krep­ši­nio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Po­vi­las Ta­mu­ly­nas.</p> <p>Aka­de­mi­jo­je for­muo­ja­mos dar­že­li­nu­kų ir mo­kyk­li­nu­kų gru­pės. Dar­že­li­nu­kų gru­pė­je ga­li spor­tuo­ti vai­kai nuo maž­daug 3 iki 7 me­tų, t. y. kol lan­ko dar­že­lį. Mo­kyk­li­nu­kų gru­pės for­muo­ja­mos su 7–8 me­tų vai­kais.</p> <p>Tre­ni­ruo­čių kai­na 15 eu­rų mė­ne­siui, už­si­ė­mi­mai vyks­ta du kar­tus per sa­vai­tę Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je. Dar­že­li­nu­kams tre­ni­ruo­tės or­ga­ni­zuo­ja­mos pir­ma­die­nį ir tre­čia­die­nį, o mo­kyk­li­nu­kai jas lan­ko ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais. Sie­kiant su­da­ry­ti pa­to­ges­nes są­ly­gas, tre­ni­ruo­tės or­ga­ni­zuo­ja­mos po 17 va­lan­dos, vai­ku­čių tė­vams bai­gus dar­bą.</p> <p> </p> <h3>Per­so­na­las – il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tys spor­ti­nin­kai</h3> <p>Pats di­rek­to­rius P.Ta­mu­ly­nas krep­ši­nį spor­tuo­ja nuo 8 me­tų ir tu­ri su­kau­pęs ne­men­ką pa­tir­tį šio­je sri­ty­je.</p> <p>„Rung­ty­nia­vau Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je (RKL), Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL), Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos aukš­čiau­sio­je ly­go­je (BBL). Stu­di­ja­vau An­gli­jo­je (The uni­ver­si­ty of Wor­ces­ter) ir įgi­jau spor­to ver­slo va­dy­bos ba­ka­lau­ro laips­nį. Po stu­di­jų esu or­ga­ni­za­vęs ne vie­ną krep­ši­nio sto­vyk­lą vai­kams ir dau­gy­bę ma­si­nių spor­to ren­gi­nių Aly­taus mies­te“, – tei­gia aka­de­mi­jos įkū­rė­jas.</p> <p>Sa­vo veik­lą krep­ši­nio sri­ty­je da­bar tę­sia ne tik aka­de­mi­jo­je, bet ir at­sto­vau­da­mas Dau­gų krep­ši­nio ko­man­dai.</p> <p>Tre­ne­ris Ka­ro­lis Mar­cin­ke­vi­čius yra bai­gęs krep­ši­nio tre­ne­rio ba­ka­lau­ro bei ma­gist­ro stu­di­jas. Mo­ky­da­ma­sis kar­tu žai­dė krep­ši­nį Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL) bei Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL). Pa­na­šu, kad K.Mar­cin­ke­vi­čių vi­sa­da trau­kė ne tik krep­ši­nis, bet ir Aly­taus mies­tas, ku­ria­me pra­si­dė­jo jo kaip tre­ne­rio kar­je­ra.</p> <p>„Aly­tu­je tre­ni­ra­vau skir­tin­go am­žiaus ber­niu­kų gru­pes ir dar­ba­vau­si krep­ši­nio klu­bo „Dzū­ki­ja“ tre­ne­rių šta­be. Ke­le­tą va­sa­rų pri­si­dė­jau prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių jau­ni­mo rink­ti­nių (vai­ki­nų U20 ir mer­gi­nų U18)“, – sa­ko tre­ne­ris.</p> <p>Gi­męs ir au­gęs Dzū­ki­jo­je – tre­ne­ris Kęs­tas Čer­kaus­kas. Kaip tei­gia pats K.Čer­kaus­kas, krep­ši­nio tre­ne­rio spe­cia­ly­bė bu­vo jo sie­kia­my­bė, bū­tent to­dėl 2013 me­tais jis bai­gė krep­ši­nio tre­ni­ra­vi­mo sis­te­mas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je (da­bar – Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas).</p> <p>Pir­muo­sius sa­vo žings­nius tre­ne­rio kar­je­ro­je K.Čer­kaus­kas tei­gia žen­gęs už­sie­ny­je: „Pir­muo­sius žings­nius krep­ši­nio tre­ne­rio kar­je­ro­je žen­giau Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, te­ko pa­dir­bė­ti tre­ni­ruo­jant vai­kus, ta­čiau di­džio­ji da­lis pa­tir­ties bu­vo Bal­ti­jos lie­tu­vių krep­ši­nio ly­go­je.“</p> <p>Grį­žęs į Dzū­ki­ją pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­ba tre­ne­rio dar­bą, tre­ni­ruo­da­mas 2002, 2007, 2008, 2013 ir 2014 me­tais gi­mu­sius vai­kus.</p> <p>Dėl trau­mų iš pro­fe­sio­na­laus krep­ši­nin­ko ke­lio pa­si­trau­kęs Ed­ga­ras Jan­čiu­kas tei­gia, jog stu­di­juo­da­mas su­pra­to, kad gy­ve­ni­me jam trūks­ta krep­ši­nio. Ne­tru­kus pa­si­tai­kius ga­li­my­bei iš­ban­dy­ti sa­ve tre­ni­ra­vi­mo sri­ty­je, E.Jan­čiu­kas ne­pra­lei­do pro­gos ir sėk­min­gai jau 6 me­tus ug­do Aly­taus vai­kus.</p> <p>Kaip pa­sa­ko­ja tre­ne­ris, nors da­bar nė­ra pro­fe­sio­na­lus krep­ši­nin­kas krep­ši­niui dir­ba iš ki­tos po­zi­ci­jos: „Tei­sė­jau­ju krep­ši­nio var­žy­bo­se apie 7 me­tus, taip pat dir­bu su sta­tis­ti­ka aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) ir že­mes­nė­se ly­go­se apie 10 me­tų.“</p> <p>Vai­nius Ka­za­ke­vi­čius – fi­zi­nio ak­ty­vu­mo spe­cia­lis­tas / tre­ne­ris, mo­kė­si Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te. Kaip tei­gia pats V.Ka­za­ke­vi­čius, jis ga­li vi­siems pa­dė­ti su­stip­rė­ti: „Nuo vai­kys­tės žai­džiau krep­ši­nį, ta­čiau po mo­kyk­los pa­si­rin­kau ki­tą spor­to ke­lią. No­rė­jau pa­keis­ti sa­vo kū­no for­mas ir su­stip­rė­ti fi­ziš­kai. Esu lai­mė­jęs 3 vie­tą Lie­tu­vos stu­den­tų jė­gos tri­ko­vės var­žy­bo­se sa­vo ka­te­go­ri­jo­je. Tai­gi jei­gu no­ri su­stip­rė­ti ir pa­si­keis­ti, aš tau pa­dė­siu.“</p> <p>Sa­vo sva­jo­nės tap­ti krep­ši­nin­ku dėl svei­ka­tos pro­ble­mų at­si­sa­kęs Li­nas Ur­bo­na­vi­čius krep­ši­nį žai­dė dau­giau ne­gu 10 me­tų, yra tre­ni­ra­vę­sis Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (ASRC). Bu­vęs spor­ti­nin­kas tei­gia, jog nuo krep­ši­nio ati­tol­ti ne­no­rė­jo, to­dėl pa­si­rin­ko tre­ne­rio dar­bą.</p> <p> </p> <h3>Įgy­ven­di­nant tiks­lus – iš­skir­ti­nis po­žiū­ris ir fi­lo­so­fi­ja</h3> <p>Anot P.Ta­mu­ly­no, pa­grin­di­nis Krep­ši­nio aka­de­mi­jos vei­ki­mo tiks­las yra iš­au­gin­ti vai­kų mei­lę krep­ši­niui bei pa­kel­ti jo ly­gį Aly­tu­je. Kaip at­ei­ties tiks­lą įstai­gos va­do­vas įvar­di­jo ir pro­fe­sio­na­lios ko­man­dos for­ma­vi­mą.</p> <p>Įvar­dy­tų tiks­lų spar­čiai siek­ti pa­de­da iš­skir­ti­nis po­žiū­ris į krep­ši­nį, iš ki­tų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo įstai­gų iš­si­ski­rian­ti fi­lo­so­fi­ja.</p> <p>„Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­ris ski­ria mus nuo kon­ku­ren­tų – ki­toks vai­ko spor­ta­vi­mo rai­dos su­vo­ki­mas. Mū­sų sva­jo­nė, kad vai­kai pa­mil­tų krep­ši­nį, to­dėl bū­tent ja mes ir se­ka­me. Vi­sas tre­ni­ruo­tes pa­tei­kia­me žai­di­mo for­ma, be jo­kio ver­ti­mo ar per anks­ti ug­do­mo pro­fe­sio­na­lu­mo. Vai­kai tu­ri mė­gau­ti tre­ni­ruo­tė­mis ir taip pa­mil­ti spor­tą. Ir tik vė­liau, vai­kams su­lau­kus 11–12 me­tų, per­ei­na­me prie pro­fe­sio­na­les­nių da­ly­kų, pra­de­da­me for­muo­ti kon­kre­čius įgū­džius“, – pa­sa­ko­ja P.Ta­mu­ly­nas.</p> <p>Vai­kai ska­ti­na­mi spor­tuo­ti ir ne­ei­li­nė­mis do­va­no­mis. Kiek­vie­nas spor­ti­nin­kas, vie­nus me­tus lan­kęs tre­ni­ruo­tes, gau­na spor­ti­nę krep­ši­nio ap­ran­gą do­va­nų. Ta­čiau ke­le­tas pa­ska­ti­nan­čių staig­me­nų lau­kia ir se­zo­no me­tu.</p> <p>„Kaip mo­ty­va­ci­nę prie­mo­nę vai­kams spor­tuo­ti nau­do­ja­me dė­lio­nės de­ta­les (me­da­lius), ku­rias spor­ti­nin­kai gau­na įgy­ven­di­nę pro­gra­mą. Kai auk­lė­ti­nis įgy­ven­di­na vi­sas pro­gra­mas, su­ren­ka vi­są dė­lio­nę – di­de­lį me­da­lį“, – tei­gia P.Ta­mu­ly­nas.</p> <p>Nors sa­vo veik­lą Krep­ši­nio aka­de­mi­ja pra­dė­jo itin su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, kai ga­li­my­bės bu­vo itin var­žo­mos pan­de­mi­jos ri­bo­ji­mų, da­bar ga­li pa­si­džiaug­ti di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ir sėk­me. Šiuo me­tu tre­ni­ruo­tes lan­ko apy­tiks­liai 145 vai­kai. Anot P.Ta­mu­ly­no, tai yra dau­giau, ne­gu jie ti­kė­jo­si: „Iš pra­džių gal­vo­jo­me star­tuo­ti tik su vie­na gru­pe, ta­čiau su­lau­kė­me la­bai di­de­lio skai­čiaus re­gist­ra­ci­jų ir pla­nas pa­si­kei­tė.“</p> <p>„Į tre­ni­ruo­čių pro­ce­są sten­gia­mės žvelg­ti nau­jo­viš­kai. Pa­tei­kia­me daug in­for­ma­ci­jos tė­vams, da­li­ja­mės tre­ni­ruo­čių aki­mir­ko­mis so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, ži­niask­lai­do­je. Taip vi­si ga­li apie mus su­ži­no­ti ir ma­ty­ti, kaip se­ka­si vai­kams“, – sa­ko įstai­gos va­do­vas.</p> <p>Krep­ši­nio aka­de­mi­ja kvie­čia ne tik lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus, bet ir da­ly­vau­ti jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se spor­to ren­gi­niuo­se: „Šią sa­vai­tę vyks­ta ne­mo­ka­ma krep­ši­nio sto­vyk­la. O rug­pjū­čio 22 die­ną, sek­ma­die­nį, ren­gia­ma šei­mų krep­ši­nio šven­tė“,– sa­ko Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­jos va­do­vas P.Ta­mu­ly­nas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/163056433_10208549677254682_2914416342989597089_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/163056433_10208549677254682_2914416342989597089_n.jpg?itok=Io3e4ZPf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/173555117_10208628086014852_1234369634230457613_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/173555117_10208628086014852_1234369634230457613_n.jpg?itok=8Hq0vhsk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/194925446_150129503802577_3091672817151098570_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/194925446_150129503802577_3091672817151098570_n.jpg?itok=eevInyK9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/195058262_150129177135943_4115803305583043457_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/195058262_150129177135943_4115803305583043457_n.jpg?itok=Gq7LVrgj" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/196017495_151478157001045_5257027697420820116_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/196017495_151478157001045_5257027697420820116_n.jpg?itok=EUmZO2bn" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/233760742_198743092274551_4066135739197869220_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/233760742_198743092274551_4066135739197869220_n.jpg?itok=TIdiFD49" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/235166004_198739602274900_8156325059941617106_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/235166004_198739602274900_8156325059941617106_n.jpg?itok=xSawEkKp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/235828681_198739928941534_9110174827247732637_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/235828681_198739928941534_9110174827247732637_n.jpg?itok=UNbcqTFh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zvilgs-nis-ar-ciau-pa-gal-lan-du-pa-tir-ti-jau-nuo-sius-krep-si-nin-kus-ug-dan-ti-aka-de-mi-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2813&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="N02lr0LmDZeakw09GjY2sOP3OsqT4y5ZAiG01T73juM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220261" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629435407"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - 2021-08-20 - 07:56</p> </li> <a href="/comment/220261#comment-220261" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220261#comment-220261" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">puiku,nuo vaikų ir reik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>puiku,nuo vaikų ir reik pradėti, bet gaila-paaugę palieka Lietuvą dėl žinomų priežasčių....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220261" token="NZAs9pmetUGdGVnQao4BXETY8FJjY1ltXgjnUPgmF5E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Aug 2021 13:10:54 +0000 vyrredaktorius 2813 at https://www.alytausnaujienos.lt