Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Eko­no­mis­tės kas­die­ny­bę pa­kei­tė spor­to sa­lės svar­me­nys ir tre­ni­ruok­liai https://www.alytausnaujienos.lt/eko-no-mis-tes-kas-die-ny-be-pa-kei-te-spor-sa-les-svar-me-nys-ir-tre-ni-ruok-liai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13463" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13463) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/IMG_20200728_210812.jpg?itok=cMdsPTFQ" width="344" height="287" alt="Anks­čiau tik sva­jo­ju­si apie tre­ne­rės dar­bą, da­bar Do­vi­lė Pet­ra­vi­čie­nė jau ket­vir­tus me­tus dir­ba spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“." title="Anks­čiau tik sva­jo­ju­si apie tre­ne­rės dar­bą, da­bar Do­vi­lė Pet­ra­vi­čie­nė jau ket­vir­tus me­tus dir­ba spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aly­tus ar­čiau šir­dies</h3> <p>Da­bar­ti­nė spor­to tre­ne­rė gi­mė ir už­au­go Aly­tu­je. Bai­gu­si mo­kyk­lą, kai rei­kia ap­si­spręs­ti, kuo no­ri bū­ti gy­ve­ni­me, Do­vi­lė pa­si­rin­ko stu­di­jas My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Sėk­min­gai bai­gė fi­nan­sų eko­no­mi­ką..</p> <p>Bet Vil­nius ne­bu­vo jau­nos mo­ters mies­tas, nors pa­ti at­vi­rau­ja, kad tuos ket­ve­rius me­tus tik­rai mė­ga­vo­si did­mies­čiu, ta­čiau vi­sa­da jau­tė, kad Aly­tus ją trau­kia la­biau. Aly­tus – ma­žas mies­tas, ar­čiau šir­dies, o ja­me ir kamš­čių nė­ra, į dar­bą ga­li nu­va­žiuo­ti per de­šimt mi­nu­čių.</p> <h3>Ne­su­ža­vė­jo dar­bas įmo­nė­je</h3> <p>Pa­bai­gu­si stu­di­jas Do­vi­lė pu­sę me­tų dir­bo eko­no­mi­kos sri­ty­je, įsi­dar­bi­no ap­skai­tos įmo­nė­je ir jo­je tvar­kė bu­hal­te­ri­nius rei­ka­lus. Ta­čiau pa­ti jau­tė, kad ir pats dar­bas, ir jo gra­fi­kas yra tik­rai ne jai.</p> <p>Gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės su­si­klos­tė taip, kad mo­te­ris pa­sto­jo. Iš­ėju­si mo­ti­nys­tės atos­to­gų pa­ti sau pa­sa­kė, kad at­gal į ap­skai­tos įmo­nę grįž­ti ne­be­no­ri. Ne­ži­no­jo, nei ką, nei kur da­rys, bet kaž­ką tik­rai keis, nes dar­bas nei ten­ki­na, nei džiu­gi­na.</p> <h3>Drau­gų ir ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mas</h3> <p>Pra­ėjus pus­me­čiui po gim­dy­mo D.Pet­ra­vi­čie­nė pra­dė­jo spor­tuo­ti. Iš pra­džių bū­da­vo dvi tre­ni­ruo­tės per sa­vai­tę, pas­kui trys, dar vė­liau ke­tu­rios. Mo­te­ris jau­tė, kad spor­tas ją la­bai trau­kia. At­vi­rau­ja tre­ni­ruo­čių me­tu pa­ste­bė­ju­si, kad pra­de­da gal­vo­ti, kaip pa­ti ves­tų tre­ni­ruo­tes bū­da­ma tre­ne­rės vie­to­je.</p> <p>Pa­si­kal­bė­ju­si su „Šau­lės­GYM“ įkū­rė­ja ir va­do­ve Gi­ta­na Vit­kaus­kie­ne, sa­vo vy­ru ir ar­ti­miau­siais drau­gais ir ga­vu­si pa­drą­si­ni­mą ir di­de­lį pa­lai­ky­mą, Do­vi­lė pra­dė­jo ieš­ko­ti tre­ne­rių kur­sų.</p> <p>Per­ėju­si te­ori­nes ir prak­ti­nes da­lis, iš­lai­kiu­si eg­za­mi­nus, Do­vi­lė ga­vo tre­ne­rio li­cen­ci­ją. Mo­te­ris sa­ko, kad dar tik kal­bė­da­ma su Gi­ta­na ir gal­vo­da­ma apie tre­ne­rio kur­sus ži­no­jo, jog nie­kur ki­tur sa­vęs ne­įsi­vaiz­duo­ja tik „Šau­lė­je­GYM“ ir sa­ve re­a­li­zuo­ti no­ri bū­tent čia. Taip ket­vir­ti me­tai spor­to tre­ne­re jau dir­ba čia.</p> <h3>Ak­ty­vus lais­va­lai­kis</h3> <p>Vai­kys­tė­je D.Pet­ra­vi­čie­nė šo­ko šiuo­lai­ki­nius šo­kius. Da­bar šo­kių gy­ve­ni­me nė­ra tiek daug, bet lais­va­lai­kį lei­džia ak­ty­viai. Va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu, la­bai mėgs­ta rie­du­čius, daug lai­ko lei­džia gam­to­je. Kar­tu su vy­ru įtrau­kia ir vai­kus, kad ir šie daug ju­dė­tų.</p> <p>Pa­klau­sus, ar in­di­vi­du­a­liai pa­ti spor­tuo­ja, spor­to tre­ne­rė sa­ko, kad per sa­vai­tę ve­da pen­kias tre­ni­ruo­tes mo­te­rims ir jai tik­rai už­ten­ka krū­vio jų me­tu. Taip pat dar tu­ri pus­an­trų me­tų duk­ry­tę, to­dėl lai­ko sa­vo tre­ni­ruo­tėms tik­rai sto­ko­ja.</p> <h3>Mo­te­rų spor­to tęs­ti­nu­mas</h3> <p>Spor­to klu­be ve­da tre­ni­ruo­tes ir nėš­čio­sioms, ir ma­moms su vai­kais. Tie­sa, šiuo me­tu jos ne­vyks­ta, ta­čiau nuo ru­dens tu­rė­tų vėl pra­si­dė­ti.</p> <p>Pa­smal­sa­vus, kaip gi­mė to­kia idė­ja, Do­vi­lė at­sa­ko, kad no­rė­jo­si tęs­ti­nu­mo. Juk šis spor­to klu­bas yra mo­te­rims, o mo­te­rys pa­sto­ja ir daž­nai ap­lei­džia spor­tą. To­dėl pa­lai­kant no­rė­jo­si, kad bū­tų tre­ni­ruo­tės ir nėš­čio­sioms, po to ma­my­tėms su ma­žy­liais.</p> <p>Ma­mos at­ei­na su vai­ku­čiais nuo tri­jų mė­ne­sių iki me­tų. Spor­to tre­ne­rė ves­da­vo tre­ni­ruo­tes vie­na, ta­čiau su­si­lau­ku­si an­tro vai­ke­lio pa­ti į tre­ni­ruo­tes at­ei­da­vo su juo. Ir sa­ko, kad tai pui­ki pa­tir­tis, su­tei­kian­ti la­bai daug tei­gia­mų emo­ci­jų. Juk ten, kur leliu­kai, ten ge­ra nuo­tai­ka, o ir di­dži­ą­ją tre­ni­ruo­tės da­lį ma­ma lai­ko vai­ke­lį ant ran­kų, su juo šo­ka.</p> <h3>Vaiz­do tre­ni­ruo­tės</h3> <p>Per ka­ran­ti­ną tre­ne­rė pra­dė­jo na­muo­se spor­tuo­ti ir spor­tuo­jant ki­lo min­tis, kad ga­li­ma nu­fil­muo­ti pra­ti­mus ir jais pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Įkė­lu­si ke­lis fil­mu­kus į so­cia­li­nes plat­for­mas ir ga­vu­si pa­ska­ti­ni­mą iš ap­lin­ki­nių, pra­dė­jo fil­muo­ti il­ges­nius vaiz­de­lius.</p> <p>Tai ne­bū­da­vo il­gų tre­ni­ruo­čių fil­mu­kai. Tai vie­nos kū­no da­lies dai­li­ni­mo, stip­ri­ni­mo tre­ni­ruo­tės, ku­rias ga­li kar­to­ti ke­lis kar­tus iš ei­lės.</p> <p>Do­vi­lė sa­ko, kad ga­vo la­bai daug at­si­lie­pi­mų, jog tik­rai sma­gu, kad ke­lia fil­mu­kus, kad žmo­nės žiū­ri, jiems įdo­mu, ta­čiau kar­tu spor­tuo­ti pa­si­ry­žo ne­daug.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/ERA_4379.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1669-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/ERA_4379.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_20200728_210812_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1669-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_20200728_210812_0.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1669&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Mwqc3lErK5u3RWl7Ui5TLCY_bmvRy0h0iyvlF5-bbiM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jul 2020 12:06:20 +0000 vyrredaktorius 1669 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytiškių iniciatyva – diskgolfo parkas https://www.alytausnaujienos.lt/alytiskiu-iniciatyva-diskgolfo-parkas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13416" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13416) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Diskgolfas%20%28Asociatyvi%20nuotr.%29.jpg?itok=XAsCVu1S" width="344" height="287" alt="diskgolfas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Diskgolfo žaidimą 1976 metais įkūrė Edas Hedrikas. Žaidimo tikslas – iš starto vietos padarius kuo mažiau metimų įmesti diską į specialų žaidimo krepšį. Šį žaidimą gali žaisti bet kokio amžiaus grupė, o ir norint juo užsiimti, didelių investicijų neprireiktų, užtektų su savimi turėti 1–3 diskus.</p> <p>Diskgolfo parkas dažniausiai įrengiamas natūraliame gamtos reljefe, čia gali būti medžių ir vandens telkinių, kurie sukuria natūralias kliūtis. Pateiktoje iniciatyvoje siūloma įrengti 18 krepšių su stovais, starto aikšteles su dirbtinės žolės sluoksniu ir žemėlapius. Toks parkas atitiktų tarptautinės asociacijos (PDGA) reikalavimus.</p> <p>Pirmasis diskgolfo parkas Lietuvoje įkurtas 2002 metais, vėliau paplito ir po kitus miestus. Jeigu diskgolfo parkas būtų įrengtas Alytuje, tuomet būtų galima organizuoti turnyrus ar lygas, kuriuose varžytųsi žaidimo entuziastai iš visos Lietuvos ir taip lavintų savo įgūdžius.</p> <p>Iki birželio 15 dienos visus alytiškius nuo 16 metų kviečiame balsuoti už šią ir kitas iniciatyvas. Daugiausia alytiškių palaikymo sulaukusios iniciatyvos bus įgyvendintos savivaldybės biudžeto lėšomis.</p> <p>Susipažinkite su projektais:</p> <p>Mažos apimties (iki 25 tūkst. eurų vertės) projektai:</p> <ol> <li> <p>Alytaus diskgolfas (18 krepšių diskgolfo parkas – Jaunimo arba Kurorto parkuose).</p> </li> <li> <p>Meilės plytelė (simbolinės plytelės, skirtos pagerbti ir paminėti miesto istorines ir įvairių kultūros sričių asmenybes, įrengimas Rotušės aikštėje).</p> </li> <li> <p>„Su gaivia bangele...“ (pastatyti 3 grojančius suoliukus Alytaus Jaunimo parke, Miesto sode, Dainų slėnyje / Baltosios rožės tilte.)</p> </li> <li> <p>„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (vaikų žaidimo zona Senamiesčio pradinės mokyklos teritorijoje).</p> </li> <li> <p>„Mūsų laisvalaikis“ (pojūčių terapijos (sveikatingumo) takas, paremtas S. Kneipo sveikatinimo teorija, bei pasivaikščiojimų takas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro gyventojams ir lankytojams).</p> </li> </ol> <p>Didelės apimties (iki 150 tūkst. eurų vertės) projektai:</p> <ol> <li> <p>Alytaus apžvalgos bokštas (bent 18 m bokštas Jaunimo parke ant šlaito, šalia riedučių parko).</p> </li> <li> <p>„Ištikimybė Tau“ (simbolinės skulptūros legendos apie Alytaus miesto įkūrimą tema sukūrimas. Joje būtų vaizduojami pagrindiniai Alytaus įkūrimo legendos veikėjai Alyta ir Mirgrausėlė, stovintys po simboline lelija. Numatoma vieta – aikštė A. Juozapavičiaus ir Studentų gatvių sankryžoje).</p> </li> <li> <p>A. Matučio parkas – vaikų erdvė (siūloma parke įkurti Kneipo taką, amfiteatrą, dvigubas sūpynes neįgaliesiems, lauko muzikos instrumentus).</p> </li> </ol> <p>Balsuokite čia <a href="http://tiny.cc/h5u5lz" target="_blank">http://tiny.cc/h5u5lz</a></p> <p><a name="_Hlk517692342" id="_Hlk517692342"></a> Karantino laikotarpiu balsuojama tik internete. Galima balsuoti vieną kartą už ne daugiau kaip 3 sąrašo projektus atiduodant po vieną balsą už kiekvieną abiejų kategorijų projektą, nurodant savo vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą. Šie duomenys, nurodyti balsavimo metu, bus naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, tačiau jie nebus skelbiami viešai.</p> <p class="text-align-right"><strong>AMSA Komunikacijos skyriaus informacija</strong></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1354&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JbwJlvbZE9i1hE256HLYMm6CSkBISKdcIvRgcprdMI8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Apr 2020 12:07:55 +0000 vyrredaktorius 1354 at https://www.alytausnaujienos.lt Tegul pažadas daugiau sportuoti nuo Naujųjų metų tampa tikslu https://www.alytausnaujienos.lt/tegul-pazadas-daugiau-sportuoti-nuo-naujuju-metu-tampa-tikslu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/146-13376" rel="bookmark"> Nr. <span> 146 (13376) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/sporto%20apranga.jpg?itok=iUKRWGGf" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a><strong>Tiksliai įsivardinkite, ko siekiate</strong></p> <p>Tikslas „daugiau sportuoti“ tėra frazė, nusižiūrėta nuo straipsnių, primenančių apie sveikos gyvensenos principus. Įsivardinkite, ko konkrečiai siekiate sporto salėje: kontroliuoti svorį, suformuoti raumenis ar tiesiog fiziškai sutvirtėti. Tikslus žinojimas, ko siekiate, padės pasirinkti tinkamiausią sporto programą, o taip pat leis ilgesnį laiką išlaikyti motyvaciją, kai kils pagunda praleisti treniruotę. Tikėtina, kad sulieknėti norėsite net tada, kai pabos „daugiau sportuoti“.</p> <p><strong>Atsisakyti devizo „viskas arba nieko“</strong></p> <p>Pasiryžus sportuoti norisi griebti jautį už ragų – šokti į bėgimo batelius ir įveikti jei ne maratoną, tai bent pusmaratonį. Vis tik, nėra gera mintis pradėti sportuoti nuo penkių treniruočių per savaitę – po dviejų savaičių būsite pervargę ir nejausite jokio džiaugsmo dėl pokyčių. Įvertinkite savo galimybes adekvačiai ir verčiau sau išsikelkite nedidelį tikslą, kurį tikrai galėsite įgyvendinti, nei užprogramuoti nusivylimą. Atminkite – dideli pokyčiai prasideda nuo mažų įpročių. Nė vienas bėgikas nepradėjo treniruočių nuo maratono!</p> <p><strong>Didelį tikslą skaidykite į mažesnius etapus</strong></p> <p>Žinoma, kad svajoti reikia drąsiai, tačiau kai svajonė tampa iššūkiu sau, labiau pasiteisina nuoseklus planavimas su tarpinėmis stotelėmis. Motyvaciją nesustoti siekiant tikslo išlaikysite ilgesnį laiką, jei vis patirsite sėkmės džiaugsmą. Jei pradedate sportuoti, nes siekiate sulieknėti, naivu tikėtis po penkių treniruočių įsisprausti į dvyliktoje klasėje nešiotus džinsus. Pradžiai pakaks suvaldyti svorio augimą.</p> <p><strong>Pasirinkti sau tinkamiausią sporto formą</strong></p> <p>Naujus įpročius išsiugdyti bus lengviau, jei veikla išpildys daugiau nei vieną poreikį. Svarstydami, kokia sporto forma jums priimtiniausia, atsižvelkite ne tik į savo tikslus (sulieknėti, sutvirtėti, formuoti raumenis), bet ir į savo pomėgius, temperamentą bei kitas savybes. Mėgstantiems bendrauti ir megzti naujas pažintis labiau patiks grupinės treniruotės. Jos ne tik užtikrins fizinį krūvį, bet ir suteiks bendravimo malonumo. Puiki mintis įkalbėti drauge sportuoti draugę, su kuria norite matytis dažniau. Jei vis nerandate laiko susikaupti, verčiau rinktis individualias treniruotes. Tokiu būdu gausite du viename.</p> <p><strong>Būkite atlaidūs sau</strong></p> <p>Net uoliausiems sportininkams pasitaiko sunkių dienų, kai apleidžia energija ir motyvacija. Būtų naivu tikėtis, kad tik pradėjus sportuoti pavyks išlaikyti tolygų tempą ir ryžtą. Labai svarbu užklupus pirmai nesėkmei nesigraužti ir nenusivilti savimi. Savęs padrąsinimas veikia kur kas efektyviau nei bausmės. Šį kartą nepavyko, tačiau tai nereiškia kad negalima siekti geresnių rezultatų kitą kartą! Jei sportas taps varginančia pareiga, tikrai nebus lengviau siekti geresnių rezultatų.</p> <p><strong>Mažos dovanėlės kelia motyvaciją</strong></p> <p>Kol pasimatys norimas rezultatas, teks nemažai paplušėti, todėl verta pagalvoti apie nedideles, motyvaciją palaikančias dovanėles sau. Sumanus variantas – apdovanoti save daiktu, kuris pravers siekiant tikslo. Pavyzdžiui, po mėnesio treniruočių įsigykite dailią gertuvę ar kitą smulkmeną, kuri pravers treniruotėje. <a href="https://newmood.lt">NEWMOOD</a> parduotuvėje rasite aukštos kokybės siekti geriausių rezultatų įkvepiančios sporto aprangos.</p> <p>Naujametiniai pažadai patys savaime neturi magiškos galios, tačiau jūsų nuoseklumas ir ryžtas tikrai pravers savo tikslus paverčiant įpročiu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1121&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uqEN4a43Eo61iqsy-rD-7hi18TIeEmpqhDIxpGsOynE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 23 Dec 2019 07:54:09 +0000 vyrredaktorius 1121 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­ras spor­to ben­druo­me­nei: „Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs ras­ki­te ga­li­my­bę dirb­ti kar­tu” https://www.alytausnaujienos.lt/me-ras-spor-ben-druo-me-nei-mes-ies-ko-si-me-pi-ni-gu-o-jus-ras-ki-te-ga-li-my-be-dirb-ti-kar-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/140-13370" rel="bookmark"> Nr. <span> 140 (13370) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_2797.JPG?itok=0tg5PaUB" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Alytuje yra 26 sporto salės, su sporto bendruomene diskutuojama apie jų optimalų panaudojimą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Bu­vo­me su­si­ti­kę su fut­bo­lo ben­druo­me­ne, ra­do­me per mė­ne­sį 12–15 va­lan­dų lais­vo lai­ko tre­ni­ruo­tėms sa­lė­se, no­ri­me ži­no­ti, ar toks po­rei­kis yra tik fut­bo­lui, ar ir ki­toms spor­to ša­koms”, – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis, prieš ke­lias sa­vai­tes su­si­ti­kęs su fut­bo­lo at­sto­vais.</p> <p>Šį­kart pa­kvies­ti įvai­rių žai­di­mų spor­to ša­kų at­sto­vai, jie be­veik vien­bal­siai su­ti­ko, kad są­ly­gos ge­ros ir sa­lių už­ten­ka. Tam tik­rų klau­si­mų ki­lo tin­kli­nin­kams vy­rams, ta­čiau pa­siū­ly­ta ir kaip ne­sun­kiai juos iš­spręs­ti.</p> <p>Nors sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis ra­gi­no fi­nan­sa­vi­mo ne­lies­ti, Aly­taus fut­bo­lo aka­de­mi­jos „Dai­na­va“ at­sto­vė Re­na­ta Kan­ta­ra­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bū­tent fi­nan­sa­vi­mas yra ta pro­ble­ma, su ku­ria šian­dien su­si­du­ria ASRC ne­pri­klau­san­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar klu­bai.</p> <p>„O ko­kia pro­ble­ma ne­pri­klau­sy­ti ASRC, gal­būt ne­be­lik­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp šios įstai­gos ir fut­bo­lo ben­druo­me­nių?“ – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p>„Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tie klu­bai, ku­rie pri­klau­so ASRC, ki­tiems pi­ni­gų ten­ka ieš­ko­ti per pro­jek­tus. Jei­gu mū­sų įstai­ga pri­klau­sy­tų ASRC, gau­tu­me fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau vai­kams už­si­ver­tų du­rys žais­ti eli­ti­nė­je ly­go­je, nes to­kias tai­syk­les yra nu­sta­čiu­si Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja“, – sa­kė R.Kan­ta­ra­vi­čie­nė.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (AAFF) pre­zi­den­tas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys mies­to va­do­vams pri­mi­nė pa­si­kei­tu­sį Spor­to įsta­ty­mą, taip pat Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) ir Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų są­jun­gos (UEFA) rei­ka­la­vi­mus dėl jau­ni­mo ug­dy­mo klu­bi­nė­se, o ne sa­vi­val­dy­bių ar ki­tų val­diš­kų įstai­gų sis­te­mo­se.</p> <p>„ASRC už­si­i­ma ne tik jau­ni­mo ug­dy­mu, bet ir spor­to ba­zių val­dy­mu”, – kal­bė­jo G.Dauk­šys, ne kar­tą vie­šai sa­kęs, kad mies­to sta­dio­nu ūkiš­kiau­siai ga­lė­tų rū­pin­tis vie­tos fut­bo­lo klu­bas, o ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė įstai­ga.</p> <p>Po va­lan­dos dis­ku­si­jos, ku­ri vis kai­to, sa­lę at­si­pra­šęs pa­li­ko me­ras, ku­ris iš­sa­kė vil­tį: „Ti­kiuo­si, kad to­liau dis­ku­tuo­sit be muš­ty­nių.“ Prie muš­ty­nių ne­pri­ei­ta, ta­čiau aki­vaiz­du, kad si­tu­a­ci­ja mies­to spor­te, ypač futbolo bendruo­menėje, įtemp­ta.</p> <p>„Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs  ieš­ko­ki­te ga­li­my­bių dirb­ti kar­tu“, – ra­gi­no N.Ce­siu­lis.</p> <p>Pra­bi­lo ir ASRC dir­ban­tys tre­ne­riai. To­mas Vai­ni­ko­nis tei­ra­vo­si, ko­dėl nuo­lat pi­la­mas pur­vas ant įstai­gos, o A.An­dru­šai­tis pra­kal­bo apie „feis­bu­ko ka­rus“.</p> <p>„Ko­dėl dėl sa­vo po­zi­ci­jų ko­vo­ja­te juo­din­da­mi vi­są ASRC, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­te net po­li­ti­kus? Vie­šo­jo­je erd­vė­je mū­sų įstai­ga įvar­di­ja­ma kaip kaž­koks blo­gis, esą ir va­do­vai sa­lių ne­duo­da, fut­bo­lą skriau­džia, tre­ne­riai va­gia. Tai tik­rai ne­ska­ti­na vai­kų spor­tuo­ti, net­gi at­bai­do, už fi­nan­sa­vi­mą ko­vo­ki­te sva­riais ar­gu­men­tais, bet ne­juo­din­ki­te mū­sų“, – kal­bė­jo ASRC at­sto­vai.</p> <p>Kaip pas­ku­ti­nį pa­vyz­dį tre­ne­riai pri­mi­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio An­driaus Ju­čo pa­si­sa­ky­mą feis­bu­ko pa­sky­ro­je, jo es­mė – vai­kams, ku­rie vyks­ta į var­žy­bas, ski­ria­mi maist­pi­ni­giai, bet jų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė – esą ne­pa­kan­ka­ma.</p> <p>Po­li­ti­kas tei­gia ben­dra­vęs su tė­vais, ki­tais žmo­nė­mis, pui­kiai iš­ma­nan­čiais ASRC veik­lą, ir jie jam sa­kė, kad „šio­je sri­ty­je nė­ra jo­kios kon­tro­lės ir su­ka­si gry­nie­ji pi­ni­gai, ku­riuos sun­ku at­sek­ti, o pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų ga­li­mai yra ne vie­na de­šim­tis“.</p> <p>Po­li­ti­ko ži­nio­mis, šiais me­tais iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ASRC ug­dy­ti­nių maist­pi­ni­giams bu­vo skir­ta 40 tūkst. eu­rų, o at­ei­nan­čiais me­tais įstai­ga pa­gei­dau­ja gau­ti tri­skart tiek.</p> <p>Ga­li­mu ne­są­ži­nin­gu­mu kal­ti­na­mus tre­ne­rius gi­na ASRC di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­tei­kęs at­sa­ky­mą A.Ju­čui, ku­rio es­mi­nis tei­gi­nys – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre maist­pi­ni­giai nie­ka­da nė­ra mo­ka­mi iš mies­to pa­skir­to biu­dže­to, bet iš įstai­gos už­dirb­tų lė­šų, ge­rai įver­ti­nus var­žy­bas bei jų vyk­dy­mo spe­ci­fi­ką.</p> <p>Di­rek­to­rius taip pat pri­me­na, kad, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką, po kiek­vie­nų var­žy­bų de­le­ga­ci­jos va­do­vas at­si­skai­to bu­hal­te­ri­jai už nak­vy­nės pa­slau­gas, iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius ir ki­tas su da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se su­si­ju­sias iš­lai­das, pri­sta­tant ži­nia­raš­čius, ku­riuo­se yra spor­ti­nin­kų są­ra­šas ir kiek­vie­no jų pa­ra­šas už iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius, taip, kaip to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus.</p> <p>„Jūs tie­siog pik­ty­biš­kai kir­ši­na­te žmo­nes, siek­da­mi pa­siek­ti tuš­čią po­li­ti­nę šlo­vę leng­viau­siu ke­liu, nes dirb­ti są­ži­nin­gai yra per sun­ku, kam čia dar var­gin­tis ir gi­lin­tis į si­tu­a­ci­ją“, – T.Stu­pu­ris ra­gi­na po­li­ti­kus pir­miau­sia iš es­mės su­si­pa­žin­ti su si­tu­a­ci­ja, o po to da­ry­ti iš­va­das.</p> <p>Dis­ku­si­jo­je su spor­to ben­druo­me­ne A.Ju­čas ne­da­ly­va­vo, o ASRC di­rek­to­rius T.Stu­pu­ris jos klau­sė­si, bet bu­vo vi­siš­kai ne­kal­bus. Apie kon­kre­čias spor­tui nu­ma­ty­tas lė­šas tai pat kal­ba­ma ne­bu­vo, me­ras pri­mi­nė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­tas bus svars­to­mas po­sė­dy­je, ku­ris vyks pas­ku­ti­nį sau­sio ket­vir­ta­die­nį.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6175%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1084-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6175%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6177%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1084-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6177%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43209" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323964"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:19</p> </li> <a href="/comment/43209#comment-43209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43209#comment-43209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43209" token="wxVkXJwKCsdeGRtsy83wvcTs17qK__E-sfxKP0ZzyNA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575872074"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Renata</span> - Pir, 2019-12-09 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/3262#comment-3262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3262#comment-3262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Svarbiausia, kad yra visi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Svarbiausia, kad yra visi klaidinami ir ASRC finansuojama, kaip biudžetinė įstaiga, bet iš tikrųjų, ji yra VIEŠOJI ĮSTAIGA, kaip ir visos kitos miesto įstaigos, ir jokių privilegijų jai neturėtų būti teikiama. Susipriešinimo neliktų, jeigu būtų sąlygos visiems vienodos, pagal aiškius finansavimo kriterijus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3262" token="OL_vfhsh0jEVYzvJPetutkcqqoyoB22jT9R_egUXmKQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1084&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_RuVS-dovL_2NGIbkA3VKWFEquQvdiZMrl9ssq09I2E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Dec 2019 13:45:20 +0000 vyrredaktorius 1084 at https://www.alytausnaujienos.lt Ge­rus re­zul­ta­tus le­mia įtemp­tas dar­bas tre­ni­ruo­tė­se ir pa­si­au­ko­jan­tis žai­di­mas krep­ši­nio rink­ti­nė­se https://www.alytausnaujienos.lt/ge-rus-re-zul-ta-tus-le-mia-itemp-tas-dar-bas-tre-ni-ruo-te-se-ir-pa-si-au-ko-jan-tis-zai-di-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/75166922_1716696458464222_947657574352683008_n.jpg?itok=yVhP8kJX" width="344" height="287" alt="Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė" title="Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė: „Krep­ši­nis man su­tei­kia įvai­rių to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bių.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­tiš­kiai, jei esa­te ne­abe­jin­gi krep­ši­niui, vis­kas, ką rei­kia pa­da­ry­ti, tai pa­spaus­ti nuo­ro­dą ir U18 ge­riau­sios krep­ši­nin­kės skil­ty­je bal­suo­ti už Ged­vi­lę! Bal­suo­ti ga­li­te čia: <a href="https://ap­do­va­no­ji­mai.krep­si­nio­na­mai.lt">https://ap­do­va­no­ji­mai.krep­si­nio­na­mai.lt</a></p> <p>Pa­si­do­mė­jo­me, kaip Ged­vi­lė Sa­vos­tai­tė ta­po vie­na gar­siau­sių Aly­taus ir Lie­tu­vos krep­ši­nin­kių, kas pa­ska­ti­no ją gy­ve­ni­mą su­sie­ti su spor­tu.</p> <p><strong>– Ko­dėl pa­si­rin­kai krep­ši­nį? Gal ga­li įvar­dy­ti žmo­nes, ku­rie pa­ska­ti­no su­si­do­mė­ti šia spor­to ša­ka? </strong></p> <p> – Krep­ši­nį pa­si­rin­kau tur­būt to­dėl, kad yra vie­na po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­kų, ir Lie­tu­va gar­sė­ja kaip krep­ši­nio ša­lis. Ma­nęs nie­kas ne­ska­ti­no rink­tis, o kai pra­di­nė­se kla­sė­se krep­ši­nio tre­ne­rė Ra­mu­nė Sa­ka­lai­tė rin­ko nau­ją gru­pę, tie­siog pa­gal­vo­jau – pa­ban­dy­siu, jei ne­pa­tiks, ne­lan­ky­siu, nes tuo me­tu dar lan­kiau šo­kius, bet lai­kui bė­gant su­pra­tau, kad krep­ši­nis la­bai pa­tin­ka ir tik­rai ge­rai se­ka­si, to­dėl at­si­sa­kiau šo­kių ir pa­si­rin­kau spor­tą.</p> <p><strong>– Ką tau reiš­kia krep­ši­nis?</strong></p> <p>– Krep­ši­nis man reiš­kia tik­rai la­bai daug, žais­da­ma rink­ti­nė­se įgi­jau pa­tir­ties, ap­ke­lia­vau daug ša­lių, su­si­pa­ži­nau su be­ga­le nuo­sta­bių žmo­nių, su ku­riais iki šiol ben­drau­ju ir lei­džiu lai­ką, taip pat tu­rė­jau ga­li­my­bę dirb­ti su ži­no­mais tre­ne­riais, to­dėl krep­ši­nis man su­tei­kia įvai­rių to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bių.</p> <p><strong>– Kaip sa­ve nu­tei­ki, kai pri­trūks­ta mo­ty­va­ci­jos, ir ar tau iš­vis jos kar­tais stin­ga? </strong></p> <p> – Mo­ty­va­ci­jos, be abe­jo, kar­tais trūks­ta ir no­ri­si vis­ką mes­ti, daž­niau­siai po pras­tų rung­ty­nių, bet po ku­rio lai­ko ne­igia­mos min­tys pra­ei­na, su­pran­tu, kad ne­ga­liu vi­sa­da ge­rai žais­ti, juk bū­na ir pras­tes­nių die­nų, to­dėl ki­tą die­ną jau vėl no­riu ei­ti į tre­ni­ruo­tes, dirb­ti ir kuo ge­riau žais­ti, do­va­no­ti daug tei­gia­mų emo­ci­jų ir ko­man­dai, ir žiū­ro­vams.</p> <p><strong>– Ar sun­kų ke­lią rei­kė­jo nu­ei­ti, kad pa­siek­tum to­kių aukš­tų re­zul­ta­tų?</strong></p> <p>– La­biau­siai prie ge­rų re­zul­ta­tų pri­si­dė­jo įtemp­tas dar­bas rink­ti­nė­se, ten įgau­na­ma di­džiau­sia pa­tir­tis, bet iki tol, kol ma­ne pa­ste­bė­jo, daug tre­ni­ra­vau­si, ne­pra­leis­da­vau tre­ni­ruo­čių ir rung­ty­nė­se pa­siek­da­vau tik­rai ge­rų re­zul­ta­tų, to­dėl į ma­ne tre­ne­riai ir at­krei­pė dė­me­sį.</p> <p>Dė­ko­ju tre­ne­riams – Egi­di­jai Pau­žuo­lie­nei, Kris­ti­nai Gri­žie­nei, Mil­dai Sau­liū­tei, rink­ti­nės stra­te­gams Ro­lan­dui Rad­vi­lai, Li­nai Braz­dei­ky­tei ir Jur­gi­tai Štrei­mi­ky­tei ­– pa­ti­kė­ju­siems ma­ni­mi.</p> <p><strong>– Ką pir­miau­sia nu­veik­tum, jei lai­mė­tum Lie­tu­vos ge­riau­sios U-18 krep­ši­nin­kės ti­tu­lą? </strong></p> <p>– Tik­riau­siai pa­dė­ko­čiau vi­siems tiems, ku­rie bal­sa­vo už ma­ne ir ma­nė, kad esu ge­riau­sia kan­di­da­tė šiam ti­tu­lui.</p> <p><strong>– Tu jau daug pa­sie­kei. Ką no­rė­tum pa­sa­ky­ti sa­vo ko­man­dai ir tre­ne­riams?</strong></p> <p>– Vi­su pir­ma, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti nuo­šir­džiai ačiū sa­vo pir­ma­jai tre­ne­rei Ra­mu­nei Sa­ka­lai­tei, ku­ri ma­ne at­ve­dė į šį spor­tą, taip pat nuo­šir­džiai ačiū jau­ni­mo rink­ti­nių tre­ne­riams, ku­rie įdė­jo la­bai daug dar­bo, ir sa­vo da­bar­ti­nėms tre­ne­rėms, ku­rios la­bai daug dir­ba, o sa­vo mo­te­rų ly­gos ir moks­lei­vių ly­gos ko­man­doms no­rė­čiau pa­lin­kė­ti kuo ge­res­nio se­zo­no, aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų bei ga­li­my­bės mė­gau­tis krep­ši­niu.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Su Ged­vi­le Sa­vos­tai­te kal­bė­jo­si jau­no­ji Jot­vin­gių gim­na­zi­jos žur­na­lis­tė</p> <p class="text-align-right"><strong>Ka­mi­lė Alek­so­ny­tė</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/75406488_737290733412761_1523437256512110592_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1066-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/75406488_737290733412761_1523437256512110592_n.jpg" width="1212" height="765" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/75534834_420827668591155_8294465748550549504_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1066-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/75534834_420827668591155_8294465748550549504_n.jpg" width="1212" height="765" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1066&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XzHkt-J0NJQ-hOtX8VQ3M8a9Nlg40X3cypStO6m3eTM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Nov 2019 13:38:46 +0000 vyrredaktorius 1066 at https://www.alytausnaujienos.lt Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė: „Fut­bo­las žai­džia­mas ne tik ko­jo­mis, bet ir pro­tu, be­veik kaip ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­niai” https://www.alytausnaujienos.lt/da-nie-le-svir-ne-ly-te-fut-bo-las-zai-dzia-mas-ne-tik-ko-jo-mis-bet-ir-pro-tu-be-veik-kaip-ma-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/129-13359" rel="bookmark"> Nr. <span> 129 (13359) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/Futbolistes.jpg?itok=zhg4J-zR" width="344" height="287" alt="Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – cen­tre." title="Da­nie­lė Svir­ne­ly­tė – cen­tre." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­kia bu­vo ta­vo to­kio ak­ty­vaus spor­ti­nin­kės gy­ve­ni­mo pra­džia?</strong></p> <p>– Vis­kas pra­si­dė­jo 2013 me­tų va­sa­rą, ta­da bu­vo ma­no pir­mo­ji tre­ni­ruo­tė. Prieš pra­dė­da­ma lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes bu­vau šo­kė­ja, to­dėl ma­no gy­ve­ni­mas su­ko­si šo­kių rit­mu. Pen­ke­rius me­tus šo­kau gru­pė­je „Siur­pri­zas“, ge­rai se­kė­si, man pa­ti­ko, bet per­spek­ty­vų ne­ma­čiau. Ir kaip be­bū­tų gai­la, vis­kas tuo ir bai­gė­si.</p> <p><strong>– Kas at­ve­dė į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę, kaip nu­ti­ko, kad pa­si­rin­kai to­kią „vy­riš­ką“ spor­to ša­ką?</strong></p> <p>– Į pir­mą­ją fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę ma­ne at­ve­dė kie­mo drau­gė, su ku­ria leis­da­vo­me kar­tu va­sa­ras. Kiek­vie­ną die­ną kie­me su drau­gais žais­da­vo­me fut­bo­lą, są­ly­gos bu­vo la­bai pa­pras­tos: var­tai bu­vo me­džiai ar­ba krū­mai. Be to, ma­no ar­ti­mi žmo­nes tiek anks­čiau, tiek da­bar yra su­si­ję su fut­bo­lu, tad ir tai ma­ne ska­ti­no lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes.</p> <p><strong>– Kaip se­kė­si fut­bo­lo tre­ni­ruo­tė­se? Ko­kie pir­mie­ji įspū­džiai?</strong></p> <p>– Jau pir­mo­se sa­vo var­žy­bo­se bu­vau įver­tin­ta kaip ge­riau­sia ko­man­dos žai­dė­ja, tai ma­ne la­bai mo­ty­va­vo ir ska­ti­no to­bu­lė­ti. Pra­ėjo me­tai, ki­ti, ir su­pra­tau, kad ma­no gy­ve­ni­mas be fut­bo­lo jau ne­įma­no­mas. Ši spor­to sri­tis ta­po ma­no kas­die­ny­be ir taip jau aš­tuo­ne­ri me­tai.</p> <p><strong>– Pri­sta­tyk žmo­nes, ku­rie tau pa­dė­jo tap­ti tik­ra fut­bo­lo žai­di­mo ži­no­ve.</strong></p> <p>– Pir­ma­sis ma­no tre­ne­ris bu­vo ir yra da­bar Ro­ber­tas Kli­ma­vi­čius, ku­ris man su­tei­kė vi­sus fut­bo­lui rei­ka­lin­gus pa­grin­dus bei už­au­gi­no ma­ne kaip as­me­ny­bę, be abe­jo, au­gu ir to­liau, tai dar tik­rai nė­ra spor­ti­nio to­bu­lė­ji­mo pa­bai­ga. Vi­sa­da ža­vė­jau­si mer­gi­nų rink­ti­nių WU-16, WU-17 tre­ne­rio Ro­lan­do Čep­kaus­ko pa­ta­ri­mais, įžval­go­mis, va­do­va­vi­mo stra­te­gi­ja. Šiuo me­tu ma­no ir WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nės tre­ne­ris Vy­tas Jan­čiaus­kas.</p> <p><strong>– Ko­kio­se rink­ti­nė­se tu žai­dei ir te­be­žai­di?</strong></p> <p>– At­sto­va­vau mer­gi­nų ša­lies rink­ti­nėms WU-16, WU-17, o da­bar žai­džiu WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nė­je.</p> <p><strong>– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rei pa­te­ku­si į Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čių rink­ti­nę?</strong></p> <p>– Rink­ti­nės tre­ni­ruo­čių pra­džia bu­vo sun­ki emo­cio­na­liai. Pir­mo­je sto­vyk­lo­je, kai bu­vau nau­jo­kė, bau­gi­no nau­ji da­ly­kai, nau­ja ap­lin­ka, nau­ji žmo­nės, bet da­bar tai ma­no šei­ma ir jei dar bū­na aša­rų, tai džiaugs­mo ar­ba liū­de­sio, kad rei­kia at­si­svei­kin­ti. Šiais me­tais ga­vau kvie­ti­mą at­sto­vau­ti WU-19 mer­gi­nų rink­ti­nei, bu­vau nu­ste­bu­si, nes esu gi­mu­si 2002 me­tais.</p> <p><strong>– Ko­kios per­ga­lė ta­ve džiu­gi­na la­biau­siai?</strong></p> <p>– Su WU-17 mer­gi­nų rink­ti­ne 2018 me­tų va­sa­rą lai­mė­jo­me Bal­ti­jos tau­rę, tai bu­vo pui­ki pa­tir­tis vi­sai ko­man­dai bei ne­už­mirš­ta­mos emo­ci­jos po per­ga­lės fi­na­le.</p> <p><strong>– Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­dū­rei, ko­kius iš­gy­ve­ni­mus pa­ty­rei spor­tuo­da­ma?</strong></p> <p>– Ne­ma­žai šių me­tų sto­vyk­lų tre­ni­ruo­čių te­ko pra­leis­ti dėl trau­mos, bet su ko­man­da ir šie­met pa­vy­ko lai­mė­ti Bal­ti­jos tau­rę, tai mus vi­sas ,,už­ve­dė“ ir mo­ty­va­vo, kai ruo­šė­mės į ru­de­nį vy­ku­sį at­ran­kos į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą tur­ny­rą Suo­mi­jo­je. De­ja, tur­ny­re pa­ty­rė­me pra­lai­mė­ji­mą, bet gal­vų ne­nu­lei­do­me ir ruo­šia­mės ki­tiems me­tams.</p> <p><strong>– Esi sa­kiu­si, kad ko­man­da tar­si šei­ma, pa­pa­sa­kok pla­čiau?</strong></p> <p>– Ko­man­do­je at­mo­sfe­ra pui­ki, kaip ir sa­kiau, tai ma­no šei­ma, ga­liu dė­ko­ti li­ki­mui, kad su­si­pa­ži­nau su to­kiais žmo­nė­mis, ku­riuos su­ti­kau ten, fut­bo­lo tre­ni­ruo­tė­se. Džiau­giuo­si at­sto­vau­da­ma sa­vo ša­liai, tai ma­no, kaip lie­tu­vės, pa­rei­ga. Po kiek­vie­nos rink­ti­nės sto­vyk­los su­ži­nau vis dau­giau, au­gu kaip as­me­ny­bė.</p> <p><strong>– Kuo tau ypa­tin­gas fut­bo­las ir ko­kie at­ei­ties pla­nai?</strong></p> <p> – Fut­bo­las žai­džia­mas ne tik ko­jo­mis, bet ir pro­tu, be­veik kaip ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­niai, svar­bu su­ras­ti tei­sin­gą spren­di­mą, nes vie­nas ne­ap­gal­vo­tas žings­nis, aki­mir­ka ga­li nu­lem­ti vis­ką. Dėl spor­to tru­pu­tį ken­čia moks­lai, bet aš pri­va­lau at­sto­vau­ti sa­vo ša­liai da­ry­da­ma tai, ką mo­ku ge­riau­siai. Fut­bo­las man yra pa­bė­gi­mas nuo pro­ble­mų ir ru­ti­nos, fut­bo­las – ma­no at­ei­tis, nes ke­ti­nu rink­tis stu­di­jas, su­si­ju­sias su spor­tu.</p> <p>Be to, man yra svar­bus iš­si­la­vi­ni­mas, nes kiek­vie­na mo­te­ris tu­rė­tų bū­ti iš­pru­su­si, ne­svar­bu, ar už­dar­bis iš spor­to ar ne.</p> <p>Su Da­nie­le Svir­ne­ly­te kal­bė­jo­si jau­no­ji Jot­vin­gių gim­na­zi­jos žur­na­lis­tė <strong>Ka­mi­lė Alek­so­ny­tė</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43202" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323721"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:15</p> </li> <a href="/comment/43202#comment-43202" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43202#comment-43202" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43202" token="uDpOoeA5MOZPyC7lClP7MGvmpvPkOlrD-9fN-QXwD5w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3138" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573823069"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ingrida Siliūniene</span> - Pen, 2019-11-15 - 15:04</p> </li> <a href="/comment/3138#comment-3138" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3138#comment-3138" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė Daniele! Tikrai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė Daniele! Tikrai daug pasieksi.nes esi labai užsispyrusi, kovotoja, veržli..ir kas svarbiausia kaip ir sakai galvojanti galva.nes protas futbole yra labai svarbus😍</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3138" token="rXt3W2mULQvLIevNcdO_LpNMlpeYfSLl0RIoRzXffA4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1001&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PlEuJobOenceeb6pLKELoCJ63Y52qd98XlD3kUR36AQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 Nov 2019 14:48:12 +0000 vyrredaktorius 1001 at https://www.alytausnaujienos.lt Krepšinis tiesiogiai: nevalia pražiopsoti rinktinės pasirodymų https://www.alytausnaujienos.lt/krepsinis-tiesiogiai-nevalia-praziopsoti-rinktines-pasirodymu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13330" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13330) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/krepsinis.jpg?itok=_yVupeCE" width="344" height="287" alt="krepsinis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <h2><a name="_wfanpwlm8vwj" id="_wfanpwlm8vwj"></a>Krepšinis tiesiogiai masina internete</h2> <p>Šalies ekipa Pasaulio krepšinio čempionato metu nusiraškė antrą laimėjimą ir taip užsigarantavo bilietą į sekantį turnyro etapą. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai šią savaitę Donguano mieste 92:69 sutriuškino Kanados rinktinę. Šis rezultatas buvo kiek netikėtas visiems, bet įkvepiantis nepraleisti tolimesnių transliacijų, sekant artėjančias čempionato rungtynes. Tai jau antras pralaimėjimas paeiliui NBA čempiono N. Nurse'o treniruoti Kanados atstovai neteko bet kokių vilčių žygiuoti į priekį.</p> <p>Dėl pirmosios vietos kitoje grupėje šalies rinktinė netrukus grumsis su taipogi jau 2 pergales asmeninėje sąskaitoje surinkusia Australija. „Boomeriai“ jau yra įveikę Senegalą gana ženklia persvara. Kovą su kanadiečiais tautiečiai pradėjo gražiu startu, tad po aiškių Edgaro Ulanovo reidų vis išsiverždavo į priekį. Antro kėlinio metu Marius Grigonis bei Mantas Kalnietis pelnė taiklius tritaškius E. Ulanovas įnirtingai nerimo po krepšiu, tad Lietuvos atstovai gana greitai jau turėjo 16 taškų savo bagaže – 39:23. Varžyboms įpusėjus puikiai sekėsi sumenkinti skirtumą – 46:36, bet pasibaigus didžiajai pertraukai trenerio Adomaičio auklėtiniai, gelbstimi Jono Valančiūno, užsitikrino net 15 taškų skirtumą – 53:38. Į šį krepšininką dedamos didelės viltys ir tolesniuose šalies rinktinės pasirodymuose Pasaulio čempionato metu.</p> <p>Į šį čempionatą išvyko didžiulė palaikymo komanda. Palaikymas reikšmingas, o jo formos gali būti pačios įvairiausios: tarkim, rungtynes galima sekti stebint tiesiogines transliacijas internetinėje erdvėje. Čia galima rasti ne vieną platformą, kurioje vaizdas tikrai bus kokybiškas ir tenkins visus lūkesčius. <a href="https://lazybuguru.lt/krepsinis-tiesiogiai-internetu/">Krepšinis tiesiogiai</a> vienur gali priminti tą vaizdą televizoriaus ekrane.</p> <h2><a name="_iwqxo4cmvs2" id="_iwqxo4cmvs2"></a>Krepšinis internetu – kitokios patirtys</h2> <p>Ne šiaip sau yra sakoma, kad krepšinis yra kaip antra religija. Ji gali beveik akimirksniu suvienyti ir visiškai svetimus žmones. Tuo visiškai nesunku įsitikinti vos užsukus į barą. Tokiose vietose laisvai liejasi ne tik emocijos. Galbūt ši aplinka nėra priimtina visiems. Ta tikrai ne bėda, nes tiems, kas rūpi krepšinis tiesiogiai turi puikai alternatyvą jo transliacijas stebėti internetu. Taip tikrai nesijausime kažką svarbaus praradę. Be to, išsiilgę vienumos krepšinio rungtynes gali stebėti vienumoje ar ryžtis suburti savo kompaniją. Tam visiškai nereikia jokių resursų.</p> <p>Krepšinio žiūrėjimas namuose nė kiek nesumenkina emocijų, jei tik nesame praradę gebėjimo atsipalaiduoti ir įsitraukimo. Galimybė suburti šiai aistrai draugus gali padėti pajusti tikrą bendruomeniškumą, kurio dažnas taip gyvenime ieškome. Nors baras šiose situacijose iš pirmo žvilgsnio kiek efektyvesnė vieta tai įgyvendinti, bet iš tikrųjų nebūtinai taip yra. Verčiau leiskimės į netikėtumų kupiną krepšinio pasaulį tokiu būdu, kuris reiškia tikrą išsilaisvinimą ir atsipalaidavimą, kuomet nebereikia net jokio alkoholio. Tuo labai paprasta įsitikinti radus kokybišką krepšinio transliaciją. Šios paslaugos pasiūla yra nemenka, bet visada vertėtų išstudijuoti ją dar gerokai prieš rungtynes. Tai būtina, nenorint apvilti į namus sugužėjusių draugų.</p> <p>Tol, kol tęsis Pasaulio krepšinio čempionatas, tol visur garsiai virs aistros. Tai visiška norma ypač Lietuvoje. Minėtos aistros jaučiamos ir internete, kur bet kada panorėjus galima įsitraukti į diskusijas. Kai kuriose interneto svetainėse galima ne tik pasišnekučiuoti, bet ir akylai sekti komandų rezultatus. Taip pat šioje erdvėje galima pamėginti išreikšti ir kitus savo pomėgius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43200" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:04</p> </li> <a href="/comment/43200#comment-43200" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43200#comment-43200" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43200" token="WBD-BOkMkcQKZTvbBweI6XtEYBq8-AwX58qrwKMgYu8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2881" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571906852"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>aure </span> - Ket, 2019-10-24 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/2881#comment-2881" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2881#comment-2881" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cia NBA atvyksta y alytu ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cia NBA atvyksta y alytu ar kas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2881" token="JOkO6ksXPE1TS6OsbhN5JDZV5MDZOSE8Si8SFHH8l-E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=829&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tz49Gzk7a7_XDEbk11gmxocD8P0SagVIYDHLGehfFd4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Sep 2019 06:59:58 +0000 vyrredaktorius 829 at https://www.alytausnaujienos.lt Šarū­nas Klė­ge­ris: „Vi­ce­me­ro dar­bas pri­me­na pus­ma­ra­to­nį sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę” https://www.alytausnaujienos.lt/saru-nas-kle-ge-ris-vi-ce-me-ro-dar-bas-pri-me-na-pus-ma-ra-ni-sep-ty-nias-die-nas-sa-vai-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13325" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13325) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Sarunas.JPG?itok=TzGuBYIl" width="344" height="287" alt="Šarūnas Klėgeris" title="Jau šį sekmadienį iš šios vietos Rotušės aikštėje startuos Alytaus pusmaratonio dalyviai. Vicemeras Šarūnas Klėgeris jame dalyvaus kaip organizatorius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Spor­tiš­kas mies­tas, spor­tiš­ki ir po­li­ti­ka</h3> <p>„At­vyk ir įsi­ti­kink, tai – gra­žiau­sias 21 ki­lo­met­ras Lie­tu­vo­je“ – su to­kiu šū­kiu bė­gi­mo da­ly­vius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 25 die­ną, kvie­čia at­vyk­ti „Aly­taus pus­ma­ra­to­nio“ or­ga­ni­za­to­riai. Pla­nuo­ja­ma, kad į Dzū­ki­jos sos­ti­nę sek­ma­die­nį su­gu­žės apie 700 da­ly­vių ir bū­rys sve­čių, taip pat ir iš už­sie­nio vals­ty­bių.</p> <p>„No­ri­si su­lauk­ti kuo dau­giau 21 ki­lo­met­ro, tai yra pu­sės ma­ra­to­no nuo­to­lio, da­ly­vių, jų kas­met dau­gė­ja po 10–15 pro­cen­tų, šie­met ga­lė­tų bū­ti ke­li šim­tai“, – sa­ko Š.Klė­ge­ris. Ne­ži­nia, koks čia su­ta­pi­mas, ta­čiau Aly­tus yra ti­tu­luo­tas spor­tiš­kiau­siu mies­tu, ir jau an­trą iš ei­lės mū­sų mies­to vi­ce­me­rą ga­li­ma su­tik­ti ne­leng­vo­se pus­ma­ra­to­nių ir ma­ra­to­nų tra­so­se.</p> <p>Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, o da­bar vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius jau už­si­re­gist­ra­vo ir sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me pus­ma­ra­to­ny­je bėgs 21 ki­lo­met­rą. Pu­sė šios tra­sos nu­si­tei­kęs įveik­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, o ak­ty­viau­sia sa­vi­val­dy­bės ko­man­da pus­ma­ra­to­ny­je vėl bu­ria­ma Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riu­je. Tie­sa, ta­ry­bos na­riai kol kas ne to­kie ak­ty­vūs, bet jie ga­lės at­ei­ti pa­lai­ky­ti bė­gi­kų kaip žiū­ro­vai.</p> <h3>Bė­gi­kus pa­vai­šins ma­ka­ro­nais</h3> <p>Š.Klė­ge­ris pus­ma­ra­to­ny­je taip pat ne­bėgs – da­ly­vaus kaip vie­nas jo or­ga­ni­za­to­rių. Sa­ko, kad bū­ti dar ir da­ly­viu tie­siog per­ne­lyg su­dė­tin­ga dėl už­im­tu­mo. Vi­ce­me­ras pa­ste­bi, kad or­ga­ni­za­ci­niams rei­ka­lams ga­li skir­ti ma­žiau dė­me­sio, nei pla­na­vo, ta­čiau gelbs­ti dar­ni ko­man­da.</p> <p>Aly­taus pus­ma­ra­to­nis iš pa­kan­ka­mai už­da­ros spor­ti­nės ben­druo­me­nės iš­au­go į ren­gi­nį, ku­ris įtrau­kia dau­gy­bę aly­tiš­kių. De­šim­ties jų bran­duo­lys – tie žmo­nėms, ku­rie sa­va­no­riš­kai jau ne pir­mus me­tus pa­da­ro vis­ką, kad pus­ma­ra­to­nis bū­tų sau­gus ir pro­fe­sio­na­lus iš spor­ti­nės pu­sės. Jun­ta­ma tam tik­ra ben­druo­me­niš­ku­mo dva­sia – pa­vyz­džiui, res­to­ra­nas „Car­pe DIEM“ vi­sus bė­gi­mo da­ly­vius, tu­rin­čius star­to nu­me­rį, pa­vai­šins ma­ka­ro­nais, o jo di­rek­to­rius Min­dau­gas Man­dei­ka ne pir­mus me­tus yra ren­gi­nio sa­va­no­ris. Iš vi­so šių me­tų ren­gi­ny­je sa­va­no­rių bus net 80, jų gre­tos nuo­la­tos gau­sė­ja.</p> <p>„Karš­čiau­sio­je“ pus­ma­ra­to­nio san­kry­žo­je tarp S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Vil­niaus gat­vės (ki­tur bė­gi­mas vyks­ta pės­čių­jų ta­kais) jau ant­rus me­tus bu­dės ki­tas sa­va­no­ris, Karolis Ananka, „Royal Be­auty“ grožio salono savininkas, ku­ris la­bai di­plo­ma­tiš­kai ran­da ben­drą kal­bą su ne­pa­ten­kin­tais vai­ruo­to­jais.</p> <p>Be­je, šie­met eis­mas pus­ma­ra­to­nio me­tu bus už­da­ro­mas tik lai­ki­nai, kol pir­mą ir an­trą ra­tą tam tik­ro­se vie­to­se pra­bėgs bė­gi­kai. Tarp­uo­se bus ga­li­ma va­žiuo­ti kaip įpras­ta – ren­gi­nys ta­po drau­giš­kes­nis vai­ruo­to­jams, ti­ki­ma­si, kad abi­pu­siš­kai.</p> <h3>Sve­čiai – eu­fo­ri­jo­je</h3> <p>Bė­gi­mo da­ly­viai ga­lės jė­gas iš­mė­gin­ti ne tik pu­sės ma­ra­to­no, bet ir 10,5 km, 3 km, 600 m bė­gi­muo­se. Šie­met prie Aly­taus pus­ma­ra­to­nio pri­si­jun­gė ir 10,5 km šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo rung­tis, o jo­je ža­da da­ly­vau­ti ke­li šim­tai ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­jų.</p> <p>Bė­gi­mo tra­so­je bus nau­do­ja­ma per­nai iš­ban­dy­ta pa­žan­giau­sia lai­ko ap­skai­tos sis­te­ma, da­ly­vių sau­gu­mu rū­pi­na­si Šau­lių są­jun­ga. Pa­sak Š.Klė­ge­rio, nors dau­gu­ma or­ga­ni­za­ci­jos na­rių yra la­bai jau­ni, ta­čiau nu­ste­bi­no pa­rei­gin­gu­mu ir at­sa­kin­gu­mu.</p> <p>Dau­gė­ja ir ren­gi­nio rė­mė­jų – šie­met jų tu­ri vi­sos tra­sos, ir ne­gi at­si­ra­do kon­ku­ren­ci­ja kai ku­rio­se po­zi­ci­jo­se, kas or­ga­ni­za­to­rius ma­lo­niai nu­ste­bi­no.</p> <p>Stre­so Aly­taus pus­ma­ra­to­ny­je šie­met ge­ro­kai su­ma­žė­jo ir dėl to, kad jau nu­si­sto­vė­jo pus­ma­ra­to­nio tra­sa – ji bus to­kia pa­ti kaip per­nai, ir at­ei­ty­je jos keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma.</p> <p>„Aly­taus pus­ma­ra­to­nis tu­ri sa­vo dva­sią, nes jam or­ga­ni­zuo­ti mes ne­sam­do­me tuo už­si­i­man­čios įmo­nės, kas ir­gi gal­būt nė­ra blo­gai, bet vis­ką da­ro vie­ti­niai žmo­nės. Ren­gi­nio sa­vi­tu­mas pra­si­de­da nuo smul­kme­nų, kaip ge­riau­siai pa­sta­ty­ti fo­to­sie­ne­lę, kad at­spin­dė­tų gra­žias mies­to erd­ves, ir bai­giant tra­sa, ku­rią su­da­ri­nė­jo­me ket­ve­rius me­tus. Čia ir glū­di vi­sa pa­slap­tis, kad to ne­ga­li pa­da­ry­ti at­vy­kė­lis. Jis tie­siog ne­jau­čia mies­to, kaip mes pa­tys. Kai pats bė­gio­ji tais ta­kais, kai ži­nai vie­tos au­rą, tik ta­da ir ga­li su­da­ry­ti tra­są, ku­ri nu­ste­bins sve­čius. Bė­gi­mas vyks­ta per gra­žiau­sius mies­to kam­pe­lius, Dai­li­dės eže­rė­lius, Lais­vės An­ge­lo aikš­tę, per­nai sve­čiai bu­vo eu­fo­ri­jo­je dėl to, ko­kius pės­čių­jų ta­kus tu­ri­me“, – džiau­gia­si Š.Klė­ge­ris.</p> <h3>Per­žen­gus ri­bą – nei spor­to, nei dar­bo</h3> <p>Pa­klaus­tas, ar te­ko gir­dė­ti Lie­tu­vo­je ki­tą mies­tą, ku­ria­me pa­na­šius ma­si­nius bė­gi­mus or­ga­ni­zuo­tų kaž­kas iš mies­to va­do­vų, pa­šne­ko­vas sa­ko, kad ne. Ta­čiau ir jo at­ve­ju pa­rei­gos sa­vi­val­dy­bė­je  at­si­ra­do kur kas vė­liau, nei Aly­taus pus­ma­ra­to­nis įga­vo pa­grei­tį.</p> <p> „Ta­čiau yra žmo­nių, ku­rie val­do di­de­lius ver­slus ir tuo už­si­i­ma, pa­vyz­džiui, vie­nas Vil­niaus ma­ra­to­no pra­di­nin­kų Ig­nas Staš­ke­vi­čius, ku­ris man la­bai im­po­nuo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja. Jis pats iki šiol bė­ga šia­me ma­ra­to­ne kaip da­ly­vis“, – pa­ste­bi Š.Klė­ge­ris.</p> <p>Ge­gu­žės mė­ne­sį ta­pęs vi­ce­me­ru, Ša­rū­nas sa­ko ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vęs sa­vo spor­ti­nę die­no­tvarkę. Tuo me­tu ji bu­vo la­bai in­ten­sy­vi, nes aly­tiš­kis da­ly­va­vo mil­ži­niš­kos iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­čio­se triat­lo­no var­žy­bo­se (plau­ki­mas, bė­gi­mas ir va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu). Da­bar jį daž­niau ga­li­ma su­tik­ti ne mi­nan­tį dvi­ra­tį ar bė­gan­tį, o su kos­tiu­mu žings­niuo­jan­tį per Ro­tu­šės aikš­tę į dar­bą.</p> <p>„Dar­bo tem­pas yra pa­kan­ka­mai di­de­lis, psi­cho­lo­gi­nis krū­vis – taip pat, jei dar pri­si­dės spor­tas – imu­ni­te­tas ga­li tie­siog ne­at­lai­ky­ti. Ten­ka ba­lan­suo­ti spor­ti­nį tem­pą ir dar­bą. Sten­giuo­si kas an­trą die­ną plauk­ti Dail­idė­je ir pa­bė­gio­ti va­lan­dą. Anks­čiau tai da­ry­da­vau kas­dien ir kur kas di­des­niais krū­viais. Ki­tas da­ly­kas, kad spor­tuo­jant rei­kia de­rin­ti mi­ty­bą, ne­ga­li pri­bėg­da­mas val­gy­ti. Spor­tas tu­ri ri­bas, jas, aiš­ku, ga­li­ma per­ženg­ti, bet ta­da tie­siog ne­bus nei spor­to, nei dar­bo“, – to­kia pir­mų­jų dar­bo mė­ne­sių vi­ce­me­ro kė­dė­je pa­tir­tis.</p> <p>Ar pa­siek­ti dar­bo ir spor­ti­nio krū­vio ba­lan­są pa­si­ro­dė sun­kiau, nei Š.Klė­ge­ris ti­kė­jo­si pra­dė­da­mas dirb­ti me­ro pa­va­duo­to­ju? Pa­si­ro­do, kad taip – tik­rai sun­kiau. „Kas­dien ten­ka ben­drau­ti su dau­gy­be žmo­nių ir kiek­vie­nam jų ati­duo­di da­le­lę sa­vęs, kar­tais at­ro­do, kad ta­vęs pa­ties ne­be­lie­ka. Jei po to iš­si­spor­tuo­tum, bū­tų tik­rai blo­gai. Psi­cho­lo­gi­nis krū­vis yra net­gi di­des­nis nei fi­zi­nis, bū­na sa­vait­ga­lių, kai no­ri­si bū­ti tik su sa­vo šei­ma. Rei­kia iš­girs­ti sa­ve, nes kas­die­nis tem­pas toks, kad bėg­te ga­li pri­im­ti ne tuos spren­di­mus, jei tai da­ry­si au­to­ma­tiš­kai. Re­ka­lin­ga iš­min­tis. Tu­ri bū­ti psi­cho­lo­giš­kai tvir­tas ir sta­bi­lus, nes vi­ce­me­ro dar­bas pa­na­šus į... ne­si­bai­gian­tį pus­ma­ra­to­nį“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.</p> <p>P. S. Po­kal­bio me­tu Ša­rū­no taip ir ne­pa­klau­siau, ar jo įspū­džiai apie pusmaratonį darbe reiš­kia, kad me­ras yra ne­pa­bai­gia­me ma­ra­to­ne? Ta­čiau fak­tas, kad N.Ce­siu­lis ir vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pus­ma­ra­to­nio tra­so­je kol kas ne­pa­si­ro­dys, me­ras spor­tuo­ja sa­lė­je, jo pa­va­duo­to­ja – mie­lai lais­va­lai­kiu va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40122710_2121431518071301_330104314422886400_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40122710_2121431518071301_330104314422886400_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40143955_2121430408071412_8039253478947684352_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40143955_2121430408071412_8039253478947684352_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40192435_2122001038014349_2433504877658243072_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40192435_2122001038014349_2433504877658243072_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40192448_2122003418014111_2086441751723114496_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40192448_2122003418014111_2086441751723114496_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40198860_2122000298014423_6773826276684726272_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40198860_2122000298014423_6773826276684726272_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40209915_2122000978014355_3962415296894992384_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40209915_2122000978014355_3962415296894992384_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40215528_2122005314680588_418890385171939328_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40215528_2122005314680588_418890385171939328_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40228873_2122001761347610_933252004933795840_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40228873_2122001761347610_933252004933795840_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_6165%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_6165%201.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40242542_2122004168014036_2726229855480840192_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40242542_2122004168014036_2726229855480840192_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-803-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/40257653_2122005218013931_8936106838638723072_o_0.jpg" width="1944" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43208" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:19</p> </li> <a href="/comment/43208#comment-43208" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43208#comment-43208" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43208" token="Yebydy0njjAyTFdnH-_zL97JFt3Vf2KnQO0pJbKVSr8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2376" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567005875"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Melagis</span> - Tre, 2019-08-28 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/2376#comment-2376" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2376#comment-2376" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">VRM puslapyje paskelbta, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>VRM puslapyje paskelbta, kad Tamulevičiukas jau tik ministro patarėjas. Taigi, ministrei paskelbus savo viceministrus, jis bus vėl tuščia vieta. O jo tėvas savo portale meluoja visam miestui, kad "maratone bėgo viceministras"...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2376" token="aRnx-QYhyPb1p-my42iHhEg4DqRYASoCyoLHtNVXLYY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2365" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566905988"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Buduarai</span> - Ant, 2019-08-27 - 14:39</p> </li> <a href="/comment/2365#comment-2365" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2365#comment-2365" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įtarimai antradienį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įtarimai antradienį pareikšti Alytaus miesto tarybos narei, savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkei Laurai Radzevičiūtei. Į miesto tarybą ji buvo išrinkta Lietuvos centro partijos sąraše, nors su minėtos partijos pirmininku, Lietuvos Respublikos seimo nariu Nagliu Puteikiu pastaruoju metu, turi ir teisinių ginčų.<br /> Kaip mūsų portalui patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė, dėl L. Radzevičiūtės veiksmų, dėl galimo dokumentų klastojimo, pradėtas tyrimas Druskininkų policijos komisariate.</p> <p>Save visuomenininke vadinančiai politikei paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.</p> <p>Alytaus gidas. lt žiniomis, ikiteisminį tyrimą dėl L. Radzevičiūtės kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2365" token="v1shzmBUBHPqBB18p1KcaETCHWTpFA_39yPdXqGB5qI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2350" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566726464"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tamulevi2iukas</span> - Sek, 2019-08-25 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/2350#comment-2350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2350#comment-2350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dirbo ir bego pusmaratoni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dirbo ir bego pusmaratoni. Klegeris nesugeba kartu dirbti ir prabegti Silpnas. Tik giriasi, kad sportininkas. Pjarinis Klegeris, nuo tokiu toliau Alytus zemyn upe...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2350" token="wx9j_w23F2177C3IXXSpIV3G2UeMOxKH1IYtAA-P-Ug"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566639125"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šiaip gėda dėl…</span> - Šeš, 2019-08-24 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/2345#comment-2345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2345#comment-2345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip vyrukai sportuoja-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų, jų pas konkrečiai šitą - nėra ir vieni kitus tokie ir labai panašūs aplinkiniai keičia. Todėl miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis, aplinkiniai tokie patys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2345" token="DDny274TXtlr827Ot1x7jHJG-pNiPohzzWUUe7XthVk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566566041"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gaila </span> - Pen, 2019-08-23 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/2341#comment-2341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2341#comment-2341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto. Labai gaila Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto. Labai gaila Alytaus....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2341" token="p4HGI_tbMDTKx0P1pvXsqgSMfigPepZBc3eZbMNnPDU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2340" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566565199"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šiaip</span> - Pen, 2019-08-23 - 15:59</p> </li> <a href="/comment/2340#comment-2340" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2340#comment-2340" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip vyrukai sportuoja-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip vyrukai sportuoja- gražu. Į valdžią reikia sugebėjimų.Ko nėra ir vieni kitus tokie keičia. O kaip sugebi, stresų nėra. Už tai miestas ekonomiškai per paskutinį pusmetį merdi. Kaip kiti didmiesčiai per vasarą sparčiai spurtavo. Alytuj su valdžiom labai neatsakingi. Šiam į sporto renginių organizavimo skyrių dar tinka. Šiose pareigose ne savo rogėse ne tik jis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2340" token="4vSub5_YH0DNMycsW3QeYugp_75HU_8SuUl3wyhMSO8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2339" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566563136"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patikslinkit</span> - Pen, 2019-08-23 - 15:25</p> </li> <a href="/comment/2339#comment-2339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2339#comment-2339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kad žmonės šneka, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kad žmonės šneka, kad Tamulevičiukas jau bedarbis. Naujoji ministrė greitai įvertino kas yra kas :) Kur dabar tėvelis jį stums ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2339" token="Nd1zBxodhWIMOKISrDJOyTqyQMRuNPgI-Xx9VYwnTLU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=803&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EX2yIf313eFHOwDCQzoVNgKriKSkUC6vXLBTZyGwJKU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Aug 2019 11:56:35 +0000 vyrredaktorius 803 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­sau­lio kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­nas, di­plo­muo­tas spor­to spe­cia­lis­tas Lu­kas Lau­ri­nai­tis: „Esu da­lis vi­suo­me­nės, ku­ri „jaut­ri” ap­lin­kai, bet la­bai drau­giš­ka ap­lin­ki­niams” https://www.alytausnaujienos.lt/pa-sau-lio-kur-ciu-ju-krep-si-nio-cem-pio-nas-di-plo-muo-tas-spor-spe-cia-lis-tas-lu-kas-lau-ri-nai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/10%20copy.jpg?itok=S_XIo6HH" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Olimpinis ir pasaulio vyrų kurčiųjų krepšinio čempionas bei diplomuotas kūno kultūros ir sporto specialistas Lukas Laurinaitis: „Sugrįžau į Alytų su tikslu, kad kuo daugiau jaunuolių, turinčių klausos negalią, įtraukčiau į sportinę veiklą, kurioje jie ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai taptų stipresni, jaustųsi visaverčiai ir lygiateisiai.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Pir­miau­sia no­rė­tu­me ta­ve pa­svei­kin­ti su Lie­tu­vai Pa­sau­lio kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te pel­ny­tu si­dab­ro me­da­liu. Kai, re­gis, 2017 me­tais olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Tur­ki­jo­je iš­ko­vo­jo­te auk­są, fan­fa­ros gau­dė ir Aly­tu­je. Na, gal per gar­siai pa­sa­kiau, bet Se­na­mies­čio skve­re­ly­je bu­vo­te su­tik­ti ga­na pa­ki­liai. Be ar­ti­mų­jų džiaugs­mo, šį kar­tą daug svei­kin­to­jų bu­vo?</strong></p> <p>De­ja, bet si­dab­ri­niu lai­mė­ji­mu džiau­gė­si tik šei­mos na­riai, gi­mi­nės ir drau­gai, iš ku­rių dau­gu­ma ste­bė­jo pus­fi­na­lio ir fi­na­lo var­žy­bas tie­sio­giai Liub­li­ne, puoš­da­mi Lie­tu­vos tri­spal­vė­mis spor­to are­ną.</p> <p>Di­dis jaus­mas, kai tu už Lie­tu­vą žai­di, o Lie­tu­va „plaz­de­na“ gau­siai sir­ga­lių ran­ko­se, spor­to  are­no­je. Di­de­lis nu­si­len­ki­mas ir pa­dė­ka Jiems!</p> <p><strong>Kas kiek me­tų vyks­ta to­kie čem­pio­na­tai? Ten­ka da­ry­ti iš­va­dą, kad ame­ri­kie­čiai rim­čiau­si Lie­tu­vos ko­man­dos prie­ši­nin­kai, is­to­ri­ja liu­di­ja, kad ne vie­ną kar­tą tarp šių ko­man­dų vyks­ta at­sa­kin­giau­sia dvi­ko­va?</strong></p> <p>Kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio pa­sau­lio čem­pio­na­tai, kaip ir olim­pi­nės žai­dy­nės, vyks­ta kas ket­ve­ri me­tai. Re­mian­tis var­žy­bų re­zul­ta­tų sta­tis­ti­ka, lai­ko­tar­py­je nuo 1993-ių­jų iki 2019 me­tų  olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Ame­ri­kos rink­ti­nė  yra lai­mė­ju­si  5  auk­so me­da­lius, o Lie­tu­va – 2 kar­tus.</p> <p>Pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se 2007–2019 me­tais Lie­tu­va auk­so me­da­liais puo­šė­si 3 kar­tus, o Ame­ri­ka tik kar­tą (2019 me­tais).</p> <p>Va­di­na­si, ga­li­me teig­ti, kad ame­ri­kie­čiai yra pa­grin­di­niai ir stip­rūs var­žo­vai, ta­čiau nė­ra ne­nu­ga­li­mie­ji.</p> <p><strong>Jei ne­klys­tu, jau pen­ke­rius me­tus at­sto­vau­ji Lie­tu­vos rink­ti­nei. Koks tas per­ga­lės sko­nis? </strong></p> <p>Nuo 2015 me­tų esu ofi­cia­lus Lie­tu­vos kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­rys. Var­žy­bi­nės ko­vos ne­bū­na leng­vos, į aikš­te­lę ei­na­me ne pa­si­žais­ti, o lai­mė­ti, to­dėl per­ga­lės trium­fas, lai­mės eu­fo­ri­ja  – yra ne­įkai­no­ja­mi ir ne­pa­mirš­ta­mi.</p> <p><strong>Ar daž­nai esa­te kvie­čia­mi į jau­ni­mo įstai­gas mo­ty­vuo­ti jau­nuo­lių ak­ty­viai, pra­smin­gai gy­ven­ti?</strong></p> <p>Ne­su kvie­čia­mas, ta­čiau mie­lai pa­si­da­ly­čiau sa­vo gy­ve­ni­miš­ka ir spor­to pa­tir­ti­mi. Stu­di­jų prak­ti­kos me­tu te­ko dirb­ti su ne­pri­gir­din­čiais ir ne­gir­din­čias mo­ki­niais, or­ga­ni­zuo­ti ir ves­ti fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kas, su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie spor­ti­nin­ko kar­je­rą, ak­ty­vų lais­va­lai­kio pra­lei­di­mą, spor­tuo­jant krep­ši­nį.</p> <p>Ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė mi­nė­jo, kad vai­kai bu­vo la­bai su­do­min­ti ma­no ves­to­mis pa­mo­ko­mis, pra­dė­jo stip­riai do­mė­tis už­kla­si­ne spor­ti­ne veik­la, o žais­ti krep­ši­nį no­rin­čių­jų – pa­dau­gė­jo.</p> <p>Taip pat bu­vau pa­kvies­tas da­ly­vau­ti ir pa­si­da­ly­ti sa­vo spor­ti­ne pa­tir­ti­mi „One Te­am“ pro­jek­te, „Lie­tu­vos ry­to“ are­no­je. Šis pro­jek­tas bu­vo skir­tas jau­ni­mui, jo to­bu­lė­ji­mui.</p> <p>Tik­rai ne­su aš kaž­koks did­vy­ris ar iš­skir­ti­nis pa­vyz­dys, toks kaip Nic­kas Vu­ji­ci­cius, ku­ris, ne­tu­rė­da­mas nei ran­kų, nei ko­jų, jau tris kar­tus ap­ke­lia­vo Že­mės ru­tu­lį, skai­ty­da­mas pa­skai­tas de­šim­tims tūks­tan­čių žmo­nių sta­dio­nuo­se ir are­no­se, mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se, įkvėp­da­mas žmo­nes ne­pa­si­duo­ti, mo­ky­da­mas juos įveik­ti li­ki­mo siun­čia­mus iš­ban­dy­mus ir sun­ku­mus.</p> <p>Ta­čiau, ma­nau, kad vi­sa­da ne­vė­lu to­kiam tap­ti, jei tik bus no­rin­čių­jų sek­ti ma­no pa­vyz­džiu ir bū­siu įdo­mus ki­tiems.</p> <p><strong>Tur­būt ge­rai ži­nai ir trau­mų sko­nį? </strong></p> <p>Taip, ši­to ne­iš­veng­si. Bu­vau trau­muo­tas ir aš, ta­čiau ai­ma­nuo­ti ne­mėgs­tu. To­kia jau ta spor­ti­nin­ko kas­die­ny­bė: pra­kai­tas, trau­mos ir ge­le­ži­nė va­lia, ne­tau­so­ti jė­gų, o vi­są sa­ve, ir dar dau­giau, ati­duo­ti spor­to aikš­te­lė­je.</p> <p><strong> Ka­da su­si­do­mė­ji­mas krep­ši­niu gi­mė, kas pa­ma­tą tam su­ren­tė? Ar ap­si­spren­di­mą lė­mė tai, kad esi aukš­ta­ū­gis, 192 cm?</strong></p> <p>Ūgis ne­bu­vo pa­grin­di­nis ro­dik­lis, o su­si­do­mė­ji­mas krep­ši­niu at­si­ra­do jau vai­kys­tė­je, ste­bint krep­ši­nio var­žy­bas tie­sio­giai ar per TV. Krep­ši­nin­kai im­po­na­vo man kaip stip­rūs, ryž­tin­gi ir ne­nu­ga­li­mi.</p> <p>Ir aš no­rė­jau bū­ti toks, to­dėl pra­dė­jau vis daž­niau žais­ti krep­ši­nį su drau­gais, lais­va­lai­kiu. Taip krep­ši­nis ta­po gy­ve­ni­mo bū­du ir sa­vi­re­a­li­za­ci­ja. No­rė­jo­si to­bu­lin­ti sa­vo krep­ši­nio žai­di­mą jau ne­be kie­me, o ko­man­do­je su ki­tais krep­ši­nio žai­dė­jais. Ta­čiau Aly­tu­je, pra­dė­jus lan­ky­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes drau­ge su gir­din­čiais, te­ko iš­girs­ti skau­džią nau­jie­ną, kad dėl sa­vo klau­sos ne­ga­lios ne­ga­liu žais­ti kar­tu, esu ne­rei­ka­lin­gas.</p> <p>La­bai skaus­min­ga bu­vo ši ži­nia man, bet no­ras siek­ti ir tap­ti krep­ši­nin­ku bu­vo daug di­des­nis. Kai no­ri – ran­di. Taip aš at­si­ra­dau kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio klu­bo „Ges­tas“ ko­man­do­je, o tre­ni­ruo­tes Vil­niu­je pra­dė­jau lan­ky­ti dar be­si­mo­ky­da­mas mo­kyk­lo­je. Po pa­mo­kų vyk­da­vau į Vil­nių au­to­bu­su.</p> <p><strong>Lu­kai, tu gi­mei Aly­tu­je, čia bai­gei Jot­vin­gių gim­na­zi­ją. Kaip gir­džiu, rim­tų krep­ši­nio tre­ni­ruo­čių sa­vo mies­te taip ir ne­pa­ty­rei. Ko­dėl tre­ne­riai ma­no, kad ga­būs tik jo­kių svei­ka­tos pro­ble­mų ne­tu­rin­tys jau­nuo­liai?</strong></p> <p>Taip, gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je, čia ir Jot­vin­gių gim­na­zi­ją bai­giau, kai dau­ge­lis klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čių­jų mo­kė­si kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų in­ter­na­tuo­se ar bu­vo „izo­liuo­ti“ na­muo­se.</p> <p>Tė­vų dė­ka bu­vau vi­siš­kai in­teg­ruo­tas į svei­kų­jų vi­suo­me­nę. Ta­čiau krep­ši­nio mo­ky­tis Aly­tu­je ne­pa­vy­ko, tie­siog ne­pri­ėmė, dėl klau­sos ne­ga­lios, ne­si­gi­lin­da­mi į ma­no no­rą žais­ti, su­ge­bė­ji­mus ir ki­ta. Ko­dėl? Ne­ži­nau, gal­būt to­dėl, kad man rei­kė­jo skir­ti dau­giau lai­ko in­di­vi­du­a­liai ir lė­tai  pa­aiš­kin­ti, pa­kar­to­ti žo­džius ke­lis kar­tus, pa­ro­dy­ti, o gal­būt tie­siog ne­no­rė­jo.</p> <p> Ką ma­no ki­ti – ne man ko­men­tuo­ti, ma­no nuo­mo­ne, žmo­gaus ga­bu­mai ga­li bū­ti ne tik įgim­ti, bet ir iš­ug­do­mi, jei vai­kas no­rės, tiks­lin­gai sieks, ti­kės sa­vi­mi, o tre­ne­ris pa­ti­kės ir pri­ims jį to­kį, koks yra. To­dėl ne­rei­kė­tų skirs­ty­ti ir ma­ny­ti, kad tik svei­kie­ji ga­li bū­ti ga­būs.</p> <p><strong>Žai­di leng­vo­jo kraš­to puo­lė­jo po­zi­ci­jo­je. Ko­dėl pa­si­rin­kai bū­tent to­kią?</strong></p> <p>To­kio­je po­zi­ci­jo­je ga­liu sa­ve re­a­li­zuo­ti ge­riau­siai, pa­da­ry­ti vis­ką, ką mo­ku ge­riau­siai, kad pa­dė­čiau sa­vo ko­man­dai lai­mė­ti. Juk ko­man­dos stip­ry­bė yra žai­dė­jai, o kiek­vie­no žai­dė­jo stip­ry­bė – ko­man­da.</p> <p><strong>Ne­su krep­ši­nio sir­ga­lė, man ar­ti­mes­nis fut­bo­las, bet slo­vė­no Mi­ha Zu­pa­no žai­di­mu vi­sa­da gė­rė­jau­si. Jau­ti, kur link su­ku? Taip, jo nuo gi­mi­mo tu­ri­ma klau­sos ne­ga­lia tau pa­žįs­ta­ma. Jis, jei ne­klys­tu, at­sto­va­vo ir na­cio­na­li­nei svei­kų­jų krep­ši­nin­kų rink­ti­nei. Ko­kias pro­ble­mas rei­kė­tų įveik­ti, kad su gir­din­čiai­siais ga­lė­tų žais­ti jū­sų rink­ti­nės krep­ši­nin­kai?</strong></p> <p>Taip, slo­vė­nų krep­ši­nin­kas, pir­ma­sis klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tis krep­ši­nin­kas, žai­dęs Eu­ro­ly­go­je. Ne­pai­sant to, jog vy­ras yra ne­gir­din­tis nuo pat gi­mi­mo, jis žai­džia kar­tu su gir­din­čiai­siais aukš­čiau­sio­je ly­go­je Eu­ro­po­je ir yra svei­kų­jų krep­ši­nin­kų rink­ti­nės na­rys.</p> <p>De­ja, Lie­tu­vo­je to­kių pa­vyz­džių ne­tu­ri­me. Ko­dėl?! Tur­būt, pir­miau­sia, ša­lies krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos val­džios  rei­kė­tų pa­klaus­ti.</p> <p> Aš ma­nau, kad vi­sų pir­ma rei­kė­tų pra­dė­ti nuo to, jog kiek­vie­na­me mies­te­ly­je bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos ir ga­li­my­bes ak­ty­viai spor­tuo­ti ne tik svei­kiems, kad at­si­ras­tų spor­to tre­ne­rių, ku­rie su­ge­bė­tų, no­rė­tų, ne­bi­jo­tų su­jung­ti į ben­dras gru­pes vi­sų, no­rin­čių spor­tuo­ti, tuo­met klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys krep­ši­nin­kai bū­tų ruo­šia­mi jau nuo ma­žens ben­dro­se tre­ni­ruo­tė­se, tuo­met at­si­ras­tų re­a­li ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir tap­ti pro­fe­sio­na­liais rink­ti­nės žai­dė­jais.</p> <p> Gal­būt rei­kė­tų jau nuo ma­žens ug­dy­ti pa­gar­bų po­žiū­rį į „jaut­riuo­sius“. Pa­vyz­džiui, dau­gu­mo­je skan­di­na­vų ša­lių vi­si vai­kai jau nuo dar­že­lio mo­ko­mi ges­tų kal­bos, su­pa­žin­di­na­mi su ta kul­tū­ra. Mo­kyk­lo­se bū­na pa­mo­kos, uni­ver­si­te­tuo­se ga­li pa­si­rink­ti mo­ky­tis ges­tų kal­bą. Va čia yra ba­zė ir pa­gar­bus po­žiū­ris. Ta­da vi­suo­me­nė yra pa­si­ruo­šu­si.</p> <p><strong> Kas tau krep­ši­nio pa­sau­ly­je yra sie­kia­my­bė?</strong></p> <p>Jei klau­sia­te apie as­me­ny­bę krep­ši­nio pa­sau­ly­je, tai Lie­tu­vo­je – mū­sų kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės ly­de­ris Ge­di­mi­nas Žu­kas, o ap­skri­tai tai LeB­ro­nas Ja­me­sas – JAV krep­ši­nin­kas.</p> <p>Jei apie as­me­ni­nius sie­kius krep­ši­ny­je, jie bu­vo to­kie: kai pra­dė­jau žais­ti, sie­kiau bū­ti Lie­tu­vos kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je, nes tai kiek­vie­no krep­ši­nin­ko sie­kia­my­bė, at­sa­ko­my­bė ir gar­bė, tuo­met kar­tu su ko­man­da sie­kiau tap­ti pa­sau­lio čem­pio­nu, olim­pi­niu čem­pio­nu ir tai pa­vy­ko, da­bar sie­kiu  pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų krep­ši­nin­kų TOP 5.</p> <p><strong>Ti­kiu, kad pa­vyks ir šią sva­jo­nę įgy­ven­din­ti. Tam ta­vy­je pa­ska­tos pa­kan­ka. At­si­da­vi­mas krep­ši­niui ne­su­truk­dė baig­ti ma­gist­ran­tū­ros moks­lų. Pa­pa­sa­kok apie stu­di­jas pla­čiau. Ar klau­sos pro­ble­mų tu­rin­tiems stu­den­tams dės­ty­to­jai ski­ria dau­giau dė­me­sio?</strong></p> <p>Spor­tas ir moks­las ėjo ly­gia­gre­čiai nuo 2013-ųjų, kai įsto­jau į LEU (Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas), ku­rį bai­giau 2017 me­tais, bu­vo su­teik­tas kū­no kul­tū­ros pe­da­go­gi­kos, spor­to ba­ka­lau­ro laips­nis ir  įgy­ta pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ja.</p> <p> Stu­di­jas spor­to sri­ty­je tę­siau to­liau, o šie­met bai­giau Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą, Švie­ti­mo aka­de­mi­ją, įgi­jau ug­dy­mo moks­lų ma­gist­ro laips­nį kū­no kul­tū­ros ir spor­to stu­di­jų pro­gra­mo­je. Stu­di­jų me­tu pa­si­žy­mė­jau kaip pa­žan­gus stu­den­tas. Mo­ky­tis sun­ku­mų ne­bu­vo. Dės­ty­to­jai iš­skir­ti­nių są­ly­gų ne­tai­kė, rei­ka­la­vo taip, kaip ir iš vi­sų ki­tų stu­den­tų.</p> <p> Dėl ne­pri­gir­dė­ji­mo di­des­nę da­lį in­for­ma­ci­jos rin­kau­si raš­tu, daug dir­bau sa­va­ran­kiš­kai, ko­mu­ni­kuo­da­mas su dės­ty­to­jais ir ben­dra­kur­siais elek­tro­ni­niu pa­štu. Vi­si ma­no stu­di­jų ke­ly­je su­tik­tie­ji bu­vo ge­ra­no­riš­ki ben­dra­vi­mui ir ben­dra­dar­bia­vi­mui, ži­no­ma, ini­cia­ty­va ir no­ras  mo­ky­tis bu­vo ma­no pa­ties.</p> <p> Kai ieš­kai ir no­ri, vi­sa­da ran­di, tuo­met vei­ki ir gau­ni re­zul­ta­tą, o jis ga­lu­ti­nis vi­sai ne­blo­gas – aka­de­mi­nis vi­dur­kis 9.</p> <p><strong> Kur­čių­jų kal­ba – ges­tų kal­ba, ar vi­są in­for­ma­ci­ją ga­li­ma per­duo­ti ges­tais? Pats, kiek te­ko ben­drau­ti, pa­šne­ko­vus su­pran­ti ir be ges­tų kal­bos. Ver­tė­jų į ges­tų kal­bą mū­sų ša­ly­je pa­kan­ka?</strong></p> <p>Ges­tų kal­ba at­vaiz­duo­ja­ma žo­di­nė kal­ba, žy­mi­mos są­vo­kos. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau ges­tų kal­bos iš­mo­kau tik at­ėjęs žais­ti į kur­čių­jų krep­ši­nio klu­bą „Ges­tas“, iki tol ben­dra­vau tik žo­di­ne kal­ba, skai­ty­da­mas in­for­ma­ci­ją iš lū­pų ar klau­sy­da­mas. Mo­kė­jau tik ges­tų kal­bos abė­cė­lę. Šiuo me­tu su gir­din­čiais ben­drau­ju žo­di­ne kal­ba, su ne­gir­din­čiais – ges­tais.</p> <p>Pats ver­tė­jo pa­slau­go­mis nau­do­jau­si tik JAV am­ba­sa­do­je, prieš iš­vyk­da­mas į Ame­ri­ką, stu­di­juo­jant, ki­tur – ban­dau pats su­si­kal­bė­ti.</p> <p><strong>Ar pa­kan­ka ver­tė­jų į ges­tų kal­bą? </strong></p> <p>Sta­tis­ti­kos duo­me­nis, šiuo me­tu kur­čių­jų Lie­tu­vo­je yra apie 6 tūkst., ne­pri­gir­din­čių­jų apie 40 tūkst., o pro­fe­sio­na­lių ges­tų kal­bos ver­tė­jų tik 115. Ta­čiau ver­tė­jų skai­čius pri­klau­so nuo vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo, kiek ji ga­li skir­ti lė­šų ir su­kur­ti to­kiems spe­cia­lis­tams dar­bo vie­tų. Ver­tė­jo pa­slau­gų reik­tų ir po­li­kli­ni­ko­se, ir li­go­ni­nė­se, ir teis­muo­se, ir švie­ti­mo įstai­go­se, ir vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se. Krū­vis – ne­pa­pras­tai di­de­lis, tu­rint ome­ny ges­tų kal­bos ver­tė­jų skai­čių, spe­cia­lis­tai ne­tu­ri ga­li­my­bės spe­cia­li­zuo­tis, o juk vie­nas žmo­gus iš­ma­ny­ti vi­sų sri­čių ter­mi­nų tie­siog ne­pa­jė­gus.</p> <p><strong>Ar Aly­tu­je yra daug vie­tų, kur ir apie kur­čiuo­sius, ne­pri­gir­din­čiuo­sius pa­gal­vo­ta?</strong></p> <p>De­ja, at­ski­rų vie­tų ar už­si­ė­mi­mų klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čiam jau­ni­mui, in­di­vi­du­a­liai ar gru­pi­nei  už­im­tu­mo veik­lai nė­ra, o ben­dro­se tre­ni­ruo­tė­se/už­si­ė­mi­muo­se da­ly­vau­ti gal­būt ne kiek­vie­nas, klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tis, iš­drįs­ta: tie­siog bi­jo­si, ne­pa­si­ti­ki sa­vi­mi, ne­si­jau­čia sau­gus, to­dėl daž­nai  ten­ki­na­si kas­die­ny­be na­muo­se. Aly­tu­je yra dvi or­ga­ni­za­ci­jos: Lie­tu­vos kur­čių­jų drau­gi­jos Vil­niaus te­ri­to­ri­nės val­dy­bos Aly­taus pir­mi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir Aly­taus ne­pri­gir­din­čių­jų or­ga­ni­za­ci­ja „Gar­siai“, ta­čiau di­des­nę da­lį jų veik­los su­da­ro ne­pri­gir­din­čių­jų ir ne­gir­din­čių­jų pro­ble­mų spren­di­mas.</p> <p><strong>Tur­būt la­biau­siai nu­skriaus­ti klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai?</strong></p> <p>Aly­tu­je vai­kams yra pa­gal­ba sur­do­pe­da­go­go, dir­ban­čio lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­ti­nė­lis“, ku­ris  tei­kia spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą ir ko­rek­ci­ją su­tri­ku­sios klau­sos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, gy­ve­nan­tiems Aly­taus mies­te ir Aly­taus ap­skri­ty­je, ir tei­kia pa­pil­do­mą spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą ir ko­rek­ci­ją su­tri­ku­sios klau­sos mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, be­si­mo­kan­tiems Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vi­siš­kos in­teg­ra­ci­jos for­ma.</p> <p>Ta­čiau vai­kų, tu­rin­čių klau­sos ne­ga­lią,  įtrau­ki­mo į ki­tas už­kla­si­nes ir spor­ti­nes veik­las ne­vyks­ta, nors no­rin­čių­jų, ma­nau, yra tik­rai.</p> <p>Klau­sos ne­ga­lią tu­rin­čių ir ži­no­mų at­sto­vų kul­tū­ro­je, me­ne taip pat yra: di­zai­ne­ris Gied­rius Šar­kaus­kas, ki­taip dar va­di­na­mas Li­no ka­ra­liu­mi, ku­ris iš įvai­riau­sių li­no ga­ba­lė­lių ku­ria ap­ran­gą lyg me­no kū­ri­nį, ke­ra­mi­kas Ro­ber­tas Si­mai­tis – tau­to­dai­li­nin­kas, ku­rian­tis įvai­rių for­mų va­zas, skulp­to­rius Sta­sys Ka­ra­naus­kas, me­ni­nin­kas, pa­min­klams, dro­ži­niams nau­do­jan­tis me­dį, aiš­ku, ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ir ne­gir­din­čios šo­kė­jos Lau­ros Va­ly­tės, ku­ri da­ly­va­vo LNK šo­kių pro­jek­te „Kvie­čiu šok­ti“, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti Vo­kie­ti­jo­je ir t. t.</p> <p>Kal­bant apie kul­tū­rą ir so­cia­li­nę sri­tį, ži­no­me, kad Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ska­tin­ti ir rem­ti prie­mo­nes, ga­ran­tuo­jan­čias ne­įga­lie­siems ga­li­my­bę į spor­tą, po­il­sį, kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Te­at­rai, mu­zie­jai, ki­no sa­lės ir bib­lio­te­kos, jų pa­sta­tai bei įran­ga tu­rė­tų bū­ti pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems. Vi­suo­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos pro­gra­mos taip pat tu­rė­tų at­spin­dė­ti ne­įga­lių žmo­nių tei­ses, nuo­pel­nus bei po­rei­kius.</p> <p> Ne­įga­lių­jų as­me­nų są­ly­gų ge­ri­ni­mo stra­te­gi­ja tu­rė­tų ap­im­ti esa­mą svei­ka­tos ir švie­ti­mo sri­čių in­fra­struk­tū­rą bei eko­no­mi­nes ga­li­my­bes. Ta­čiau, vi­sa to yra mi­ni­ma­liai.</p> <p><strong> Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, klau­sos su­tri­ki­mai yra be­ne daž­niau­si. Ša­ly­je, kaip pats mi­nė­jo­te,  apie 6 tūks­tan­čiai kur­čių­jų ir apie 40 tūks­tan­čių ma­žes­nį ar di­des­nį klau­sos su­tri­ki­mą tu­rin­čių­jų. Ko­kie Aly­taus ap­skri­ties duo­me­nys – tiks­liai su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko. Bet da­lis ne­ma­ža. Ži­nau, kad tu­ri rim­tų pla­nų šį tą dėl šio jau­ni­mo nu­veik­ti. Ir pa­tir­ties to­je veik­lo­je jau tu­ri. Ko­kie ta­vo su­ma­ny­mai? Tai kaž­kas nau­ja mū­sų mies­te, ap­skri­ty­je?</strong></p> <p>Esu pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kas, bai­gęs spor­to stu­di­jas Vil­niu­je, su­grįž­tu į Aly­tų pa­si­da­ly­ti sa­vo prak­ti­nė­mis ir te­ori­nė­mis ži­nio­mis, pra­dė­siu ves­ti gru­pi­nius spor­to už­si­ė­mi­mus, ban­dy­siu kuo dau­giau jau­nuo­lių, tu­rin­čių klau­sos ne­ga­lią, įtrauk­ti į spor­ti­nę veik­lą, ku­rio­je jie ne tik fi­ziš­kai, bet ir dva­siš­kai, psi­cho­lo­giš­kai taps stip­res­ni, ug­dys sa­vo as­me­ny­bę ben­drau­da­mi ir ben­dra­dar­biau­da­mi ko­man­do­je, ku­rio­je jau­sis ly­gia­tei­siai ir vi­sa­ver­čiai jos na­riai.</p> <p>Juk spor­tas – re­li­gi­ja, ku­rio­je vi­si kal­ba ta pa­čia kal­ba. To­dėl vi­si no­rin­tys ga­lės at­ei­ti į šiuos už­si­ė­mi­mus, ga­lės ak­ty­viai pra­leis­ti lais­va­lai­kį jau­kio­je ap­lin­ko­je, ben­dra­min­čių kom­pa­ni­jo­je, spor­tuo­da­mi su ma­ni­mi. Aš, kaip ir Jie, esu da­lis vi­suo­me­nės, ku­ri „jaut­ri“ ap­lin­kai, bet la­bai drau­giš­ka ap­lin­ki­niams. Pri­si­junk ir Tu, spor­tuo­ki­me drau­ge!</p> <p><strong> No­rin­tie­ji įsi­trauk­ti ko­kiu bū­du tu­rė­tų su­si­siek­ti? </strong></p> <p>Šiuo me­tu rei­kė­tų tie­siog su­si­siek­ti as­me­niš­kai te­le­fo­nu 8 624 68 441 (sms ži­nu­te) ar elek­tro­ni­niu pa­štu lau­ri­nai­tis­lu@gmail.com.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/2%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/4%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/4%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/7%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/7%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/11%20copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/11%20copy.jpg" width="5328" height="3552" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/5%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/5%20copy_0.jpg" width="3820" height="5121" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/6%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/6%20copy_0.jpg" width="1080" height="1667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/9%20copy_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-793-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/9%20copy_0.jpg" width="864" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43207" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323935"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:18</p> </li> <a href="/comment/43207#comment-43207" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43207#comment-43207" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43207" token="EeOaZFbkjPJ7IABmsFbZohA7uT7bFaJLLYRO1HUCvBM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2289" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566375189"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algirdas</span> - Tre, 2019-08-21 - 11:13</p> </li> <a href="/comment/2289#comment-2289" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2289#comment-2289" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, PUZINAS žaidė LKL už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, PUZINAS žaidė LKL už Panevėžio MALSENA. Kodėl pamirštas, dar dalyvavo 6 olimpiadose</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2289" token="MtFuLV7Qb0fFEvqFtJtW2FREL9Sq5JykNSu5oJwZNCQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2286" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566318273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mantas</span> - Ant, 2019-08-20 - 19:24</p> </li> <a href="/comment/2286#comment-2286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2286#comment-2286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kurčias krepšininkas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kurčias krepšininkas Robertas Puzinas irgi atstovavo Panevėžio klubui ir dalyvavo LKL</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2286" token="5jwjrJt0VSJgcTZ4X2YX8-ua5kEnlPwcugdRLbz9scQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=793&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X7FI9AHrlEmN4bODOqCyjza81Nvm1RdwYLiZu5lj0Pw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Aug 2019 06:43:17 +0000 vyrredaktorius 793 at https://www.alytausnaujienos.lt Plau­ki­mas me­di­kui – at­gai­va po sun­kaus dar­bo ir se­nų sva­jo­nių įgy­ven­di­ni­mas https://www.alytausnaujienos.lt/plau-ki-mas-me-di-kui-gai-va-po-sun-kaus-dar-bo-ir-se-nu-sva-jo-niu-igy-ven-di-ni-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/k1.png?itok=CSdSegHx" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Plaukimo stilius delfinu reikalauja geros technikos ir stiprių raumenų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ita­li­jos mies­te Tu­ri­ne vy­ku­sio­se Eu­ro­pos ve­te­ra­nų spor­to žai­dy­nė­se in­di­vi­du­a­lio­se plau­ki­mo rung­ty­se S.Kat­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo ke­tu­ris auk­so me­da­lius, o at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos ko­man­dai, plauk­da­mas es­ta­fe­tė­se su ko­man­dos drau­gais, dar pel­nė auk­so ir bron­zos me­da­lius.</p> <p>Ge­riau­siais re­zul­ta­tais ir aukš­čiau­siais ap­do­va­no­ji­mais res­pub­li­ki­nė­se bei tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se plau­ki­mo meist­ras S.Kat­ke­vi­čius šios spor­to ša­kos ger­bė­jus džiu­gi­na jau ne vie­ne­rius me­tus.</p> <p>Nors me­di­kas plau­ki­mu su­si­ža­vė­jo dar vai­kys­tė­je ir da­ly­va­vo dau­ge­ly­je var­žy­bų bei čem­pio­na­tų, prie pa­mėg­tos spor­to ša­kos po il­ges­nės per­trau­kos jį grįž­ti pa­ska­ti­no ko­le­gės pa­ste­bė­ji­mas.</p> <p>„Kar­tą ko­le­gė už­si­mi­nė, kad pra­bė­gęs lai­kas ge­ro­kai pa­kei­tė ma­no iš­vaiz­dą, o svars­tyk­lių pa­da­la, ar­tė­jan­ti prie tri­žen­klio skai­čiaus, ro­dė, jog rei­kė­tų im­tis ak­ty­ves­nės fi­zi­nės veik­los. Iš pra­džių bu­vo tik spor­to klu­bas, o prieš ket­ve­rius me­tus, at­li­kus au­sų ope­ra­ci­ją, pa­ma­žu grį­žau prie plau­ki­mo. Iš pra­džių plau­kio­jau tik sa­vo ma­lo­nu­mui, o pas­kui pra­dė­jau da­ly­vau­ti ir var­žy­bo­se“, – pa­sa­ko­jo me­di­kas plau­ki­kas S.Kat­ke­vi­čius.</p> <p>Šal­tuo­ju me­tų lai­ku jis ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę tre­ni­ruo­ja­si Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ba­sei­ne, o šil­tuo­ju – Dai­li­dės eže­rė­ly­je ir Kau­no Girs­tu­čio ba­sei­ne.</p> <p> </p> <h3>Pa­dė­jo įveik­ti li­gas</h3> <p>Į Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­to (da­bar Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas) ba­sei­ną, tuo me­tu vie­nin­te­lį plau­ki­mo ba­sei­ną Lie­tu­vo­je, aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sį plau­ki­ką at­ve­dė ma­ma – plau­ki­mo tre­ne­rė, ti­kė­da­ma­si, kad daž­nai plau­čių už­de­gi­mu sir­gu­siam sū­nui tai pa­dės su­stip­rin­ti svei­ka­tą. Ir ne­ap­si­ri­ko. Li­gos at­si­trau­kė, o plau­ki­mas ta­po ne­at­sie­ja­ma S.Kat­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mo da­li­mi.</p> <p>„Vi­siems, ku­rie skun­džia­si kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mais, plau­čių li­go­mis, pa­ta­riu plau­kio­ti, nes plauk­da­mas iš­moks­ti tai­syk­lin­gai kvė­puo­ti, už­sig­rū­di­ni. Ma­nau, kad plau­ki­mas ge­riau nei vais­tai, ma­žiau pa­si­tai­ko ir aler­gi­jos at­ve­jų“, – pa­ta­ria me­di­kas.</p> <p>Pra­bė­gus dau­ge­liui me­tų, plau­ki­ko at­min­ty­je iš­li­ko pri­si­mi­ni­mas, kai jis, bū­da­mas ant­ro­kas be­si­mo­ky­da­mas plauk­ti su len­ta pir­mą kar­tą ap­si­su­ko plau­ki­mo ta­ke­ly­je.</p> <p>„Vie­na pu­sė ba­sei­no bu­vo ne­gi­li, ki­ta – gi­li. Plauk­da­mi ne­gi­li­ą­ja pu­se, vi­si la­bai ge­rai jau­tė­si, o kai ap­si­su­kus rei­kė­da­vo grįž­ti gi­li­ą­ja pu­se, bū­da­vo ne­jau­ku. Bi­jo­da­mas pa­leis­ti iš ran­kų len­tą, ap­si­suk­da­mas dan­ti­mis įsi­ki­bau į ta­ke­lio ati­tva­rą. Sėk­min­gai įvei­kus ap­si­su­ki­mą bai­mė iš­ny­ko ir dau­giau ne­be­rei­kė­jo grieb­tis pa­gal­bi­nės prie­mo­nės (dan­tų), kad ap­si­suk­čiau“, – su šyp­se­na pir­mą­jį ap­si­su­ki­mą pri­si­me­na S.Kat­ke­vi­čius.</p> <h3> Su plau­ki­mu ne­si­sky­rė</h3> <p>„Plau­kiau aš, ma­no bro­lis, drau­gai. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku vi­si kar­tu ei­da­vo­me į ba­sei­ną, kar­tu grįž­da­vo­me na­mo, bu­vo la­bai sma­gu. Va­sa­rą va­žiuo­da­vo­me į plau­ki­mo sto­vyk­las Za­ra­sų kraš­te. Plauk­da­vo­me bet ko­kiu oru. Kad ne­su­šal­tu­me tep­da­vo­mės ir svies­tu, ir bo­ro va­ze­li­nu, nes ne­plauk­ti bu­vo gė­da, tai reiš­kė pri­pa­žin­ti, kad esi sil­pnas. Vi­sa ko­man­da ta­vęs lauk­da­vo, pa­si­ti­kė­ji­mo iš­duo­ti ne­ga­lė­da­vai, ne­bū­da­vo to­kių, ku­rie ne­no­rė­da­vo plauk­ti ar­ba jų tė­ve­liai pa­gai­lė­da­vo“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si plau­ki­kas.</p> <p>S.Kat­ke­vi­čius ak­ty­viai plau­kio­jo mo­ky­da­ma­sis vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, ne­at­si­sa­kė šios spor­to ša­kos ir pra­dė­jęs stu­di­juo­ti me­di­ci­ną Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te (da­bar Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­ja).</p> <p>Ak­ty­viai tre­ni­ra­vo­si, da­ly­vau­da­vo stu­den­tų var­žy­bo­se. Be­si­mo­ky­da­mas šeš­ta­me kur­se, da­ly­va­vo Ta­ry­bų Są­jun­gos me­di­ci­nos ins­ti­tu­tų plau­ki­mo čem­pio­na­to fi­na­le, ku­ria­me iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą, o Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tas pa­te­ko į de­šim­tu­ką.</p> <p>Pro­fe­sio­na­liu plau­ki­ku S.Kat­ke­vi­čius ne­ta­po. Pas­ku­ti­nės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo, bu­vo Ta­ry­bų Są­jun­gos tau­tų spar­ta­kia­da. Lie­tu­vos rink­ti­nės su­dė­ty­je jis iš­ko­vo­jo aukš­tą šeš­tą vie­tą.</p> <p>Bai­gęs me­di­ci­nos stu­di­jas plau­ki­kas at­si­kė­lė gy­ven­ti į Aly­tų ir pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ju. Taip su­ta­po, kad tais pa­čiais me­tais mies­te bu­vo ati­da­ry­tas ir ba­sei­nas. Jis ku­rį lai­ką dar plau­kio­jo ba­sei­ne, gy­nė Aly­taus van­den­svydininkų gar­bę, ta­čiau už­klu­pus au­sų už­de­gi­mams, ne­ga­lė­jo plau­kio­ti, be to, pa­di­dė­jo dar­bo krū­vis ir spor­tui lai­ko ne­be­li­ko.</p> <h3> Įgy­ven­di­na se­nas sva­jo­nes</h3> <p>„Tų lai­kų sva­jo­nes iš­va­žiuo­ti į tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, olim­pia­das mes re­a­li­zuo­ja­me da­bar. Šiais lai­kais ga­li­ma nu­va­žiuo­ti vi­sur, kur vy­ko olim­pi­nės var­žy­bos, kur or­ga­ni­zuo­ja­mos plau­ki­mo ve­te­ra­nų var­žy­bos – Lon­do­ną, Atė­nus, Pe­ki­ną. Iš anks­to skel­bia­mas gra­fi­kas, tad ga­li pa­si­rink­ti var­žy­bas, ku­rio­se no­ri da­ly­vau­ti ir kryp­tin­gai joms ruoš­tis. To, ko ne­ga­lė­jau pa­da­ry­ti vai­kys­tė­je ir jau­nys­tė­je, ga­liu įgy­ven­din­ti šian­dien“, – džiau­gia­si S.Kat­ke­vi­čius.</p> <p>Anot aly­tiš­kio, į ve­te­ra­nų var­žy­bas plau­ki­kai su­si­ren­ka iš įvai­riau­sių kraš­tų, su įvai­riau­siais po­žiū­riais, bet vi­sus vie­ni­ja no­ras lai­mė­ti, nu­ga­lė­ti ar­ba tie­siog pa­ben­drau­ti, pa­si­kal­bė­ti. Ak­ty­vus ben­dra­vi­mas ir da­ly­va­vi­mas var­žy­bo­se S.Kat­ke­vi­čiaus gy­ve­ni­mui su­tei­kia nau­jų spal­vų ir ko­ky­bės.</p> <p>Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko da­ly­va­vi­mas Eu­ro­pos plau­ki­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­te, vy­ku­sia­me Lon­do­ne olim­pi­nia­me ba­sei­ne. Sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti olim­pi­niuo­se plau­ki­mo ta­ke­liuo­se su­si­rin­ko 10 tūks­tan­čių da­ly­vių. Dvi va­lan­das te­ko lauk­ti lau­ke, kol pa­tek­si į ba­sei­ną. Ta­čiau skir­tas lai­kas ir jė­gos at­ne­šė pui­kius re­zul­ta­tus. S.Kat­ke­vi­čius pa­te­ko į an­trą de­šim­tu­ką.</p> <p>„Be­ne bran­giau­sias 2017 me­tais Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je Pa­sau­lio plau­ki­mo ve­te­ra­nų spor­to žai­dy­nė­se iš­ko­vo­tas bron­zos me­da­lis. Jis bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas, nes plauk­ti tu­rė­jau iš kar­to be ak­li­ma­ti­za­ci­jos, po 33 va­lan­dų ke­lio­nės. Prieš star­tą la­bai jau­di­nau­si, net ko­jos ša­lo“, – pa­sa­ko­jo aukš­tą įver­ti­ni­mą iš­ko­vo­jęs plau­ki­kas.</p> <p>Ar­ti­miau­siuo­se S.Kat­ke­vi­čiaus pla­nuo­se Pie­tų Ko­rė­jo­je vyk­sian­tis Pa­sau­lio plau­ki­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­tas, po to Kip­ras, „SU­PER­MAS­TERS 2019“ var­žy­bos, ka­lė­di­nės var­žy­bos ir dau­gy­bė ki­tų ren­gi­nių, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti aly­tiš­kis.</p> <p>Per ke­le­rius me­tus, da­ly­vau­da­mas čem­pio­na­tuo­se ir var­žy­bo­se, S.Kat­ke­vi­čius ap­lan­kė apie 20 ša­lių, pra­de­dant Di­dži­ą­ja Bri­ta­ni­ja ir bai­giant Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja.</p> <p>„Ten­ka dirb­ti ke­lio­se vie­to­se, daž­nai va­žiuo­ti to­bu­lin­tis, sme­ge­nys bū­na nuo­lat įtemp­tos, to­dėl plau­ki­mas la­bai ge­ras po­il­sis, tai tar­si ap­si­šva­ri­ni­mas po sun­kaus dar­bo ir svei­ka­tos stip­ri­ni­mas“, – sa­ko dar­bo ir var­žy­bų gra­fi­kus de­ri­nan­tis gy­dy­to­jas plau­ki­kas.</p> <p class="text-align-center"> <strong>***</strong></p> <p>Už Aly­taus at­sto­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se, pa­sau­li­niuo­se plau­ki­mo tur­ny­ruo­se, žai­dy­nė­se ir čem­pio­na­tuo­se, iš­ko­vo­tus auk­so, si­dab­ro, bron­zos me­da­lius, už daug kar­tų pa­ge­rin­tus Lie­tu­vos plau­ki­mo re­kor­dus, už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niu ir pa­sau­li­niu mas­tu S.Kat­ke­vi­čiui su­teik­tas 2018-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­las ir Auk­si­nė plunks­na.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k2.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k3.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/k4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-781-zV-OqEHEWng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/k4.jpg" width="960" height="640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43206" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596323900"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 02:18</p> </li> <a href="/comment/43206#comment-43206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43206#comment-43206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43206" token="8ZylaVIf4eo15EzB6z-d3wI8ihbuazsSdZIcc6Nces8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2260" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565861908"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Salvute</span> - Ket, 2019-08-15 - 12:38</p> </li> <a href="/comment/2260#comment-2260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2260#comment-2260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nu kaip gydytojas tai labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nu kaip gydytojas tai labai ne koks..........................gal tegu plaukia geriau....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2260" token="cD0jCrPoOu1U1OTVDrP3qh6YFTU3-6fFKNirV_x1DCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2257" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565787107"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klounas</span> - Tre, 2019-08-14 - 15:51</p> </li> <a href="/comment/2257#comment-2257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2257#comment-2257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne gydytojas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne gydytojas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2257" token="-ubEvibW3f8JftDn4U9sReVN87hnft7CqdL_9q9C8u4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=781&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8SJ-4j5V3Q2iOLPv-R4KDs9j6npBQQVpQlVQRduY7Ws"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 14 Aug 2019 11:44:39 +0000 vyrredaktorius 781 at https://www.alytausnaujienos.lt