Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Krep­ši­nis bu­vo iš Aly­taus kraš­to ki­lu­sios Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas ir tra­giš­ka lem­tis https://www.alytausnaujienos.lt/krep-si-nis-bu-vo-aly-taus-kras-ki-lu-sios-ge-no-vai-tes-svi-ders-kai-tes-gy-ve-ni-mas-ir-tra-gis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item"> Li­na Svi­ders­kie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29.jpg?itok=v8WQ57MX" width="344" height="287" alt="Sviserskaite" title="Genovaitė Sviderskaitė – mergaičių krepšinio rinktinės trenerė. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ge­no­vai­tė gi­mė 1924 me­tais Sim­ne, vos ke­liais me­tais vė­liau nei Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo krep­ši­nio era 1922-ųjų ba­lan­džio 23-ąją Kau­ne bu­vo su­reng­tos pir­mo­s ta­da dar ne­ži­no­mos spor­to ša­kos rung­ty­nės tarp Lie­tu­vos fi­zi­nio la­vi­ni­mo są­jun­gos ir Kau­no rink­ti­nės.</p> <p>Au­go ūki­nin­kų šei­mo­je, ku­ri 1949 me­tais bu­vo iš­vež­ta į Si­bi­rą. Ta­da ir Ge­no­vai­tei te­ko slaps­ty­tis, bet nuo trem­ties iš­gel­bė­jo stu­di­jos tuo­me­ti­nia­me Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­te (da­bar aka­de­mi­ja), ku­rią su pa­gy­ri­mu bai­gė 1950 me­tais. Dar stu­di­juo­da­ma pra­dė­jo žais­ti ins­ti­tu­to krep­ši­nio rink­ti­nė­je ir vi­są sa­vo ne­il­gą gy­ve­ni­mą pa­šven­tė šiai spor­to ša­kai. G.Svi­ders­kai­tės biog­ra­fi­ja tur­tin­ga jos pa­čios ir auk­lė­ti­nių per­ga­lė­mis, ke­lio­nė­mis, ti­tu­lais, ap­do­va­no­ji­mais, už­fik­suo­tais en­cik­lo­pe­di­jo­se, kny­go­se, straips­niuo­se, ją pa­ži­no­ju­sių žmo­nių ir ko­le­gų at­si­mi­ni­muo­se.</p> <p>Štai ke­le­tas svar­bes­nių gy­ve­ni­mo fak­tų: 1948–1962 me­tais žai­dė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­to ir Kau­no „Žal­gi­rio“ mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­do­se, Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je (nuo 1950 me­tų – ka­pi­to­nė). G.Svi­ders­kai­tė 12 kar­tų ta­po Lie­tu­vos ir Pa­bal­ti­jo krep­ši­nio čem­pio­ne.</p> <p>l961 me­tais G.Svi­ders­kai­tė ta­po pir­mą­ja po­ka­rio mo­te­ri­mi, tei­sė­ja­vu­sia vy­rų krep­ši­nio rung­ty­nė­se. 1951–1973 – Žal­gi­rio spor­to mo­kyk­los tre­ne­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja. Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ne­rė, jai su­teik­ti Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sios tre­ne­rės bei spor­to meist­rės ti­tu­lai.</p> <p>Krep­ši­nin­kės ir tre­ne­rės dar­bui įver­tin­ti kny­go­je „Lie­tu­vos krep­ši­nis“ (au­to­riai A.Ber­ta­šius, V.Ka­za­ke­vi­čius, S.Ston­kus, V.Ze­liu­kas), iš­leis­to­je 1971 me­tais, skir­to­je Lie­tu­vos krep­ši­nio 50-čiui, yra to­kie žo­džiai: „G.Svi­ders­kai­tė – ne­nuils­tan­ti krep­ši­nio en­tu­zias­tė, pa­šven­tu­si vi­sus sa­vo su­ge­bė­ji­mus ir jė­gas krep­ši­nin­kų ug­dy­mui. Sa­vo kas­die­ni­niu dar­bu ji pa­ro­dė, kad tik reik­lu­mas, darbš­tu­mas, pe­da­go­gi­nis tak­tas, be­ri­bė mei­lė krep­ši­niui ir nuo­la­ti­nis ži­nių gi­li­ni­mas ga­li duo­ti gra­žių vai­sių. Dau­ge­lis jos auk­lė­ti­nių iš­ėjo į „di­dį­jį spor­tą“.</p> <p>Krep­ši­nis bu­vo vi­sas Ge­no­vai­tės gy­ve­ni­mas – jos pa­šau­ki­mas, at­kak­lus dar­bas, už­pil­dęs ir lais­va­lai­kį, ne­si­bai­gian­čios ke­lio­nės, žai­džiant įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se ir už­sie­ny­je, jau­nų spor­to ta­len­tų puo­se­lė­ji­mas. Kar­tu ir kū­ry­ba – ge­riau­sių de­ri­nių ir sche­mų spor­to aikš­te­lė­je ieš­ko­ji­mas, už­fik­suo­tas jos pa­lik­tuo­se už­ra­šuo­se. Kur be­ke­liau­tų ar trum­pam su­grįž­tų po ke­lio­nių, vi­sa­da pri­si­min­da­vo Aly­tu­je gy­ve­nan­čią sa­vo ma­mą, ki­tus ar­ti­muo­sius. Iš įvai­rių kraš­tų at­ke­liau­da­vo nuo­trau­kos ir svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kai.</p> <p>Krep­ši­nis bu­vo ne tik G.Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas, bet, de­ja, ir tra­giš­ka lem­tis, nu­trau­ku­si 49-erių me­tų ta­len­tin­gos spor­ti­nin­kės gy­ve­ni­mo gi­ją, o kar­tu vi­sus pla­nus ir sva­jo­nes. 1973 me­tais ji žu­vo su So­vie­tų są­jun­gos mer­gai­čių jau­nių rink­ti­ne, skri­du­sia į var­žy­bas, lėk­tu­vo Tu-154 ka­tast­ro­fo­je, jam be­si­lei­džiant Pra­hos oro uos­te. Su tuo­me­ti­ne Če­kos­lo­va­ki­ja Lie­tu­vą sie­jo se­na drau­gys­tė – daug rung­ty­nių bu­vo su­žais­ta su vy­rų bei mo­te­rų rink­ti­nė­mis. De­ja, pas­ku­ti­nės – jau­nių – ne­įvy­ko...</p> <p>Kaip bū­din­ga so­vie­ti­nei sis­te­mai, tra­ge­di­ja bu­vo sle­pia­ma nuo vi­suo­me­nės. Pa­reikš­tos tik užuo­jau­tos spau­do­je ar­ti­mie­siems ir spor­ti­nin­kų šei­mai dėl tra­ge­di­jos, ne­nu­ro­dant prie­žas­ties. Ta­čiau šis įvy­kis ra­do at­gar­sį Ame­ri­kos spau­do­je.</p> <p>Lais­vo­jo pa­sau­lio lie­tu­vių dien­raš­ty­je „Drau­gas“ 1977 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną K.Ba­ro­nas straips­ny­je „So­vie­tų nau­jie­nos ne­iš­ven­gia cen­zū­ros“ at­sklei­dė tik­rą­ją ka­tast­ro­fos prie­žas­tį.</p> <p>Žy­miai pla­čiau šį įvy­kį 2013 me­tais bir­že­lio 18 die­ną ap­ra­šė Ed­ga­ras Šu­lai­tis dien­raš­čio „Ame­ri­kos lie­tu­vis“ straips­ny­je „G.Svi­ders­kai­tė žu­vo lėk­tu­vo ka­tast­ro­fo­je“. Įver­ti­nęs spor­ti­nin­kės nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui, straips­nio pa­bai­go­je au­to­rius klau­sė: „Kas ži­no, kiek ge­rų dar­bų Ge­no­vai­tė bū­tų nu­vei­ku­si, jei­gu ne nuo vi­suo­me­nės nu­slėp­ta lėk­tu­vo ka­tast­ro­fa, nu­si­ne­šu­si jos, pa­ly­gin­ti dar jau­nos, gy­vy­bę. Su­kan­ka 40 me­tų nuo jos žū­ties, tad ir šios ei­lu­tės ski­ria­mos jos gar­bei, pra­ne­šant tik­rą jos žū­ties prie­žas­tį.“</p> <p>Po tra­ge­di­jos į Kau­ną iš Mask­vos bu­vo at­vež­ta ur­na, o ne­tru­kus ir du pom­pas­tiš­ki ge­le­ži­niai vai­ni­kai, pa­puoš­ti ryš­kiai rau­do­no­mis po­pie­ri­nė­mis gė­lė­mis su aukš­tų val­di­nin­kų užuo­jau­to­mis. Bet la­biau­siai spor­ti­nin­kę pa­ger­bė Lie­tu­vos žmo­nės, bu­vę ko­le­gos, auk­lė­ti­nės, krep­ši­nio ger­bė­jai. Į sa­lę, kur bu­vo pa­šar­vo­ti G.Svi­ders­kai­tės pa­lai­kai, ne­nu­trūks­ta­ma sro­ve su gė­lė­mis ėjo lan­ky­to­jai. Il­gas ma­ši­nų kor­te­žas pa­ly­dė­jo ją į Aly­tų, kur bu­vo pa­lai­do­ta Dau­gų gat­vės ka­pi­nė­se. Ki­tais me­tais su­kaks jau 50 me­tų nuo tra­ge­di­jos, bet Vė­li­nių die­ną ant Ge­no­vai­tės ka­po ple­ve­na ne tik ar­ti­mų­jų, bet ir ne­ži­no­mų jos ta­len­to ger­bė­jų žva­kių lieps­ne­lės. Net pra­ėjus dau­gy­bei me­tų, mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną in­ter­ne­te ga­li­ma ap­tik­ti spor­to or­ga­ni­za­ci­jų kvie­ti­mą pri­si­min­ti „iš­ki­lią Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio as­me­ny­bę“…</p> <p>La­bai gra­žiai ži­no­mos krep­ši­nin­kės, il­ga­me­tės Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rės, daug­kar­ti­nės res­pub­li­kos čem­pio­nės, bu­vu­sios vai­kų krep­ši­nio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos at­mi­ni­mą įam­ži­no Kau­no krep­ši­nio mo­kyk­la. Nuo 1974 me­tų kas­met (jau 47 kar­tus) ren­gia­mi 11–12 me­tų krep­ši­nin­kų tur­ny­rai G.Svi­ders­kai­tės tau­rei lai­mė­ti. Nuo 1980 me­tų jie – tarp­tau­ti­niai. Tur­ny­ruo­se da­ly­va­vo to­kie ži­no­mi krep­ši­nin­kai, kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis, Žyd­rū­nas Il­gaus­kas, Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas, Da­lia Be­lic­kai­tė, Li­na Damb­raus­kai­tė ir kt.</p> <p>Kau­no Žal­gi­rio krep­ši­nio aka­de­mi­ja sa­vo ofi­cia­lia­me „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je ra­šo: „Tur­būt vie­nas tur­tin­giau­sių sa­vo is­to­ri­ja ir il­giau­siai be­si­tę­sian­čių krep­ši­nio tur­ny­rų Lie­tu­vo­je – Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės tau­rė. Vai­kams tai – pui­ki re­pe­ti­ci­ja prieš pra­si­de­dan­čias ko­vas Lie­tu­vos čem­pio­na­te, o žiū­ro­vams ge­ra ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, ką eki­pos nu­vei­kė per va­sa­rą.“</p> <p>Krep­ši­nis G.Svi­ders­kai­tę pa­ky­lė­jo į pa­čias pro­fe­si­nės kar­je­ros aukš­tu­mas ir su­tei­kė jai ga­li­my­bę įra­šy­ti sa­vo var­dą į Lie­tu­vos krep­ši­nio le­gen­dų is­to­ri­ją.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image.png?itok=wTl7y9rO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29_0.jpg?itok=cce0rPJv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image%281%29.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image%281%29.png?itok=aHplFURF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image%282%29.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image%282%29.png?itok=fOLo3PIq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/krep-si-nis-bu-vo-aly-taus-kras-ki-lu-sios-ge-no-vai-tes-svi-ders-kai-tes-gy-ve-ni-mas-ir-tra-gis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KxUOAijEAB7f80pcapiLXnh-oSwHoe-3HIBEx-2k4Bs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067274" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396750"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/1067274#comment-1067274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067274#comment-1067274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thankful, a ton for your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thankful, a ton for your establishment, it influences us to have a perseveringly making level of circles unendingly for the length of our reality, So kind for you, I near guarantee you could make a creatively making a level of certain posts and allows guaranteed talk, parts appreciation, faltering.<br /> <a href="http://www.delhincrescortgirl.com/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.desidelhicallgirls.in/call-girl-jaipur-jyoti.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.a1delhiescort.in/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.sexydelhicallgirls.com/jaipur.php"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.tanishababy.in/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067274" token="3FB1I-Jgv6XskzuaLH25zn3OcBjbfgu6Vw0pt1nV2TI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067248" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396489"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/1067248#comment-1067248" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067248#comment-1067248" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I depend upon that is a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I depend upon that is a monster piece of the central put away with factors for me. Along these lines, I'm lively checking your article out. Be that as it would, need to address unequivocal ways-completing things, The page style is disturbing, the articles are actually confounding Good inventive appearances, surprising necessities</p> <p> <a href="https://www.thegurgaonescorts.com/high-class-escorts-in-jaipur/"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.royalangels.in/top-model-jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.callgirlsindwarka.in/call-girls-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortservicesindelhi.in/jaipur-call-girls.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.sexescorts.in/jaipur-call-girls.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067248" token="bol-7ElOHk2a95DtSH7UYvlUErllzZ8qGI6Qmm7c1tk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067218" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396137"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:42</p> </li> <a href="/comment/1067218#comment-1067218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067218#comment-1067218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Astounding Blog! I totally…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Astounding Blog! I totally need to thank you for the undertakings you have made recorded as a blend spread of this comfort. I'm focusing in on an increment to that a close by need to bewildering yielded results from you in the future other than. I expected to thank you for this site page! A commitment of appreciation is everything considered for sharing.</p> <p> <a href="http://www.royalvvip.in/independent-jaipur-escorts/"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.delhi-callgirls.in/model-escorts-in-jaipur"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.southdelhicallgirls.in/premium-jaipur-escorts/"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortsindelhie.in/vip-escorts-in-jaipur/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.hifiescortsdelhi.com/high-class-jaipur-escorts/"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067218" token="BQL4RB03zMWBYy9GcPS-qu0zxL86lQ27rK22FeQZiAs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067207" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395947"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:39</p> </li> <a href="/comment/1067207#comment-1067207" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067207#comment-1067207" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Certain people don&#039;t utilize…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Certain people don't utilize the escort's searching for considering the way that they care about individuals last close by, they could say, yet you clear as can be need to contact us without remarkably a way unassuming bobbling, we're ready to remain mindful of the entire of your information astoundingly covered.</p> <p> <a href="http://www.sapnadelhi.in/independent-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="https://www.escortsouthdelhi.com/sexy-jaipur-escorts/"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.delhiescortsgirl.com/premium-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.southdelhicallgirls.com/independent-jaipur-escorts/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="https://www.sonalisharma.co.in/jaipur-escorts-service.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067207" token="XcLmd2EnzxeZxSpw6NRi60Lw87Aqom_dHWf_DhsqZb8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067175" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395586"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:33</p> </li> <a href="/comment/1067175#comment-1067175" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067175#comment-1067175" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Strikingly extraordinary…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Strikingly extraordinary skip-on. I the entire part is reviewed found your blog and expected to guarantee that I genuinely respect seemed trouble looking at your blog locale. Notwithstanding, I'll get it on your feed and I concentrate on you stirred with it up again speedy. Monstera's bet of appreciation is all together for the splendid information.</p> <p> <a href="http://www.aliasharma.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.chamiya.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.escortriyadelhi.com/top-class-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://femaleescortsindelhi.com/vip-jaipur-escorts/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.escortgirlsgurgaon.in/high-class-jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067175" token="2lvAdr3fDSo8tsm0TuxhKQnO9Q50TJwtucGqXPNtcvA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067159" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395418"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1067159#comment-1067159" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067159#comment-1067159" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Occurring through you&#039;re…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Occurring through you're glancing out an exploring birthday cheer amigo or meandering strong occasion perspective, you can pick the obliging treats arm for the most senseless pleasurable alliance. Expecting that your shocking part is to get truly sexual fulfillment, you could see overwhelming Call Youngsters who will allow you with a fittingly overpowering hotness relationship in your most clear achievement and phenomenal event.</p> <p> <a href="http://www.rituwalia.in/locations/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.sophi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.pujaroy.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts Service </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067159" token="P6JcqAaVVCRC_Rt9XjJjubCI2YrZtJVPsr-hieEAhVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067145" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:27</p> </li> <a href="/comment/1067145#comment-1067145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067145#comment-1067145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stunning amazing news, I as…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stunning amazing news, I as per a general perspective need to pick, I'm protected with the pointlessness of utilizing your website page on the web. I gifted no trouble looking at the way of thinking for the tabs and the checks have been particularly simple to get to.</p> <p> <a href="http://www.vipescortindelhi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.russianescortsindelhi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.callgirlsindelhi.net/jaipur-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.surbhisinha.in/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067145" token="xTJria1MGAm-SBuTkQgZ96lvrmNMYqBVmn36-e8Qkco"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067130" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395044"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/1067130#comment-1067130" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067130#comment-1067130" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I saw that I required…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I saw that I required inspiration in the use, pondering everything. Hanging. Would see the rate in it inside the event in that you move conversations or something, it very well may be a surprising way on your clients to the spot of affiliation. Astonishing amazing sights</p> <p> <a href="http://www.pery.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="https://www.highclassdelhiescorts.co.in/locality/jaipur.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.yamanigupta.com/jaipur-escorts-service.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.dwarkaescortsgirls.com/jaipur-hot-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.delhitecallgirls.com/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067130" token="bisGxFJC41hjMCFrWerP48P7IVKbY2Y1ZTG3dBYNMCs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653394869"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:21</p> </li> <a href="/comment/1067116#comment-1067116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067116#comment-1067116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A reasonable weblog on an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A reasonable weblog on an extremely essential level limits unequivocally overwhelming data and works in that disposing of I surely have felt that this weblog is having the standard, disengaged's FICO rating that qualifies a weblog to be a one.</p> <p> <a href="https://www.thegurgaoncallgirls.com/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.heavenescortservices.in/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.delhiescortsgirls.co.in/model-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.delhiescortse.com/premium-jaipur-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.dimple-gupta.com/independent-jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067116" token="_CHH_2FhfIG_lcMWY8CBQDPSC6mhFJh7xaU6N9vv3rE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 24 May 2022 06:16:12 +0000 vyrredaktorius 3673 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022” – tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-tau-re-2022-tre-ne-riui-zyd-ru-nui-les-kaus-kui-min-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/cover%20%281%29.jpg?itok=Uv-iMbcd" width="344" height="287" alt="Dzukijos taure" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ju­bi­lie­ji­nia­me, de­šim­tą kar­tą vyk­sian­čia­me tur­ny­re „Dzū­ki­jos tau­rė“, skir­ta­me ko­le­gai, nuo­sta­biam žmo­gui ir tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti da­ly­vaus spor­ti­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Sten­gia­mės, kad aly­tiš­kiai da­ly­vau­tų kuo gau­siau. Pan­de­mi­nis lai­ko­tar­pis bu­vo su­var­žęs at­vi­ras tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, to­dėl šis tur­ny­ras bus la­bai pa­trauk­lus ir sma­gus. Ne­bus ir jo­kio star­to mo­kes­čio, lau­kia įvai­rios rung­tys, ku­rias ver­tins aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­sė­jai,“ – vi­sus spor­ti­nin­kus ir aist­ruo­lius į tur­ny­rą kvie­čia var­žy­bų vyr. tei­sė­jas ir vie­nas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių Vy­tau­tas Šmid­tas.</p> <p>„Tra­di­ci­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė“ pa­pras­tai su­lau­kia daug da­ly­vių. Šie­met var­žy­bos ypa­tin­gos, nes skir­tos prieš mė­ne­sį iš­ėju­siam tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui pa­gerb­ti. Tre­ne­ris bu­vo ak­ty­vus Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos ben­druo­me­nė­je, my­li­mas ir vai­kų, jo auk­lė­ti­niai tu­rė­jo ne­ma­žai pa­sie­ki­mų. Ki­lo min­tis šio­mis var­žy­bo­mis pa­gerb­ti Žyd­rū­ną, nes jis prie šių var­žy­bų la­bai ak­ty­viai pri­si­dė­da­vo, jas or­ga­ni­zuo­da­vo. Taip ge­gu­žės leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­rai ta­po tra­di­ci­ja, su­lau­kian­ti leng­va­at­le­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vaus ir a. a. tre­ne­rio auk­lė­ti­niai. Tu­ri­me gra­žius aikš­ty­nus, leng­vo­sios at­le­ti­kos ba­zę, tad no­ri­si, kad ben­druo­me­nė tuo nau­do­tų­si,“ – tur­ny­ro idė­ją ak­ty­viai pa­lai­ko Ša­rū­nas Klė­ge­ris, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys.</p> <p> </p> <p><strong>Or­ga­ni­za­to­rių inf.</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/cover%20%281%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/cover%20%281%29_0.jpg?itok=cWdfacAm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-tau-re-2022-tre-ne-riui-zyd-ru-nui-les-kaus-kui-min-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3672&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wUDzixOJPvUqRyfDPD0Mkv-DM7uLOWSnx3RHobGY8rA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 24 May 2022 06:15:54 +0000 vyrredaktorius 3672 at https://www.alytausnaujienos.lt Kur nusėda sportininkams skiriami pinigai? https://www.alytausnaujienos.lt/kur-nuseda-sportininkams-skiriami-pinigai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93.jpg?itok=en5Uh5Z3" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>1. Spor­to pro­jek­to ak­tu­a­lu­mas ir reikš­min­gu­mas aly­tiš­kiams (iki 25 ba­lų).</p> <p>2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas, po­vei­kis tęs­ti­nu­mas (iki 20 ba­lų).</p> <p>3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas (iki 15 ba­lų)</p> <p>4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas – val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja (iki 15 ba­lų).</p> <p>5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų).</p> <p>6. Ko­man­dos už­im­ta vie­ta pir­me­ny­bė­se (5­–10 ba­lų).</p> <p>Ko­mi­si­ja ge­riau­siai įver­ti­no ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“ veik­lą, skir­da­ma 187 ba­lus, krep­ši­nio klu­bas „Dzū­ki­ja“ – 173 ba­lai, ne­daug at­si­li­ko DFK „Dai­na­va“ – 172 ba­lai, tin­kli­nio klu­bo „Jot­vin­giai“ pro­jek­tas bu­vo įver­tin­tas 170 ba­lų. Nors ba­lai pa­na­šūs, pi­ni­gus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė so­cial­de­mok­ra­tė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­sky­rė skir­tin­gai. Kaip sa­kant, ba­lai sau, pi­ni­gai – sau. Ma­žiau ba­lų su­rin­ku­siai „Dzū­ki­jai“ skir­ta dau­giau­siai – 220 tūkst. eu­rų ir sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma su­da­rys 47,5 proc. me­ti­nio klu­bo biu­dže­to. „Var­sai“ – 65 tūkst. eu­rų ar­ba 45,9 proc. me­ti­nio biu­dže­to, tin­kli­nio klu­bui „Jot­vin­giai“ – 30 tūkst. eu­rų ar­ba 42,8 proc. vi­sų pla­nuo­ja­mų iš­lai­dų, DFK „Dai­na­vai“ – 55 tūkst. eu­rų ku­rie su­da­rys 14,6 proc. klu­bo iš­lai­dų.</p> <p>Pa­nag­ri­nė­ki­me, kaip bu­vo ver­tin­ti klu­bų pro­jek­tai pa­gal kiek­vie­ną kri­te­ri­jų.</p> <p>1. Ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams. Ko­mi­si­ja vi­siems pro­jek­tams sky­rė mak­si­ma­liai po 25 ba­lus. Bet ar tik­rai vi­sų klu­bų veik­la vie­no­dai svar­bi aly­tiš­kiams? Ob­jek­ty­viau­sias ro­dik­lis bū­tų žiū­ro­vų skaičius klu­bo rung­ty­nė­se, bet dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos jis ga­li bū­ti sun­kiai pa­ly­gi­na­mas. Klu­bo veik­los ak­tu­a­lu­mą ga­li pa­ro­dy­ti tik klu­bo se­kė­jų „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je skaičius. Dau­giau­siai se­kė­jų tu­ri „Dzū­ki­ja“, net 6794, ne­daug at­si­lie­ka DFK „Dai­na­va“ – 5687, RK „Var­sa“ – 2000, „Jot­vin­giai“ – 600. Aki­vaiz­du, kad klu­bų ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams ski­ria­si ke­lis kar­tus. Vie­no­du ba­lu ver­tin­ti klu­bus, ku­rių veik­la ak­tu­a­li be­veik 7000 žmo­nių („Dzū­ki­ja“) ir 10 kar­tų ma­žiau se­kė­jų tu­rin­tį „Jot­vin­gių“ klu­bą, yra tik­rai ne­lo­giš­ka.</p> <p>2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas. Ne­ži­nau, kaip pa­ma­tuo­ja­mas šis kri­te­ri­jus, bet klu­bai bu­vo įver­tin­ti skir­tin­gai. „Var­sos“ klu­bui du ver­tin­to­jai sky­rė 37 ba­lų su­mą, „Jot­vin­giams“ – 35, „Dzū­ki­jai“ – 30, „Dai­na­vai“ – 25. Gal pa­tys ver­tin­to­jai pa­aiš­kins kaip jie su­pran­ta šį kri­te­ri­jų ir ko­dėl sky­rė skir­tin­gus ba­lus?</p> <p>3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas. Čia vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti pa­na­šiai.</p> <p>4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas, val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja. Vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti vie­no­dai. Tik­rai, vi­si šie klu­bai ne vie­nus me­tus at­sto­vau­ja mū­sų mies­tą Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se ir jų va­do­vai su­kau­pę di­de­lę pa­tir­tį ir kom­pe­ten­ci­ją. Vis dėl­to iš pa­raiš­kų ma­ty­ti ir ver­tin­to­jai to ne­pa­ste­bė­jo, kad BC „Dzū­ki­ja“ ir DFK „Dai­na­va“ klu­bai ug­do sau pa­mai­ną – tik šie du klu­bai tu­ri jau­ni­mo ko­man­das, žai­džiančias že­mes­nė­se ly­go­se. DFK „Dai­na­va“ tu­ri ir sa­lės fut­bo­lo ko­man­dą. Reiš­kia, šių klu­bų struk­tū­ra skir­tin­ga ir val­dy­ti ne vie­ną, o ke­lias ko­man­das su dau­giau žmo­nių rei­kia ir di­des­nės kom­pe­ten­ci­jos bei pa­stan­gų. To­dėl ir ba­lai tu­rė­tų bū­ti skir­tin­gi.</p> <p>5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų). Ir vėl vi­si klu­bai įver­tin­ti vie­no­dai. Bet ar tik­rai vie­no­da veik­la? Per 2021 me­tus DFK „Dai­na­va“ so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­tal­pi­no be­veik 600 pra­ne­ši­mų vi­suo­me­nei, ne­daug at­si­li­ko RK „Var­sa“ – be­veik 550. Krep­ši­nin­kai ir tin­kli­nin­kės bu­vo ma­žiau ak­ty­vūs ir ati­tin­ka­mai iš­pla­ti­no 136 ir 14 pra­ne­ši­mų. Ne­gi ver­tin­to­jai ne­pa­ste­bė­jo aki­vaiz­daus skir­tu­mo? Ver­tin­ti vie­no­dai vi­sų klu­bų veik­lą vie­ši­ni­mo sri­ty­je yra ne tik ko­mi­si­jos ne­kom­pe­ten­ci­ja, bet ir di­de­lė ne­pa­gar­ba šį dar­bą at­lie­kan­tiems klu­bų dar­buo­to­jams.</p> <p>Aki­vaiz­du, kad N.Makš­tu­tie­nės va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos tiks­las ne­bu­vo ob­jek­ty­viai ir skaid­riai įver­tin­ti spor­to klu­bų veik­lą pa­gal ta­ry­bos pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus. Tur­būt ne­at­si­tik­ti­nai su vie­no ta­ry­bos na­rio šei­ma sie­ja­miems klu­bams ati­te­ko dau­giau kaip 2/3 vi­siems Aly­taus spor­ti­nin­kams skir­tų lė­šų. Ma­nau, dau­ge­liui aly­tiš­kių aki­vaiz­du, kad ko­mi­si­jos tiks­las te­bu­vo įvyk­dy­ti „za­da­ni­ją“ ir įfor­min­ti me­ro ir šio ta­ry­bos na­rio iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl biu­dže­to pi­ni­gų pa­si­da­li­ni­mo.</p> <p>Tvar­kos kei­čia­si, tiks­lai ne.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Aly­taus miesto ta­ry­bos na­rys <strong>Ge­di­mi­nas Dauk­šys</strong></p> <p class="text-align-right">Frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93_0.jpg?itok=e54BhyTR" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kur-nuseda-sportininkams-skiriami-pinigai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3666&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CcPaKG2XGSwgdAfXQ1GGaxcvRAExY_WjDgoRjM0zzBQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653373160"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - 2022-05-24 - 09:19</p> </li> <a href="/comment/1065491#comment-1065491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065491#comment-1065491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kaip čia apeisi pastoviai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kaip čia apeisi pastoviai žulikaujantį krepšą? Be to ir sirgaliai ten fiktyvųs!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065491" token="NuZ4vBuEK1TFp6UO38sGPZKjqlcpCWTEe4ZKTbDPHew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049770" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653132552"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - 2022-05-21 - 14:29</p> </li> <a href="/comment/1049770#comment-1049770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049770#comment-1049770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matyt Žydrius neatmeta …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matyt Žydrius neatmeta 'drožlių"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049770" token="NpagcVlSbtNCQkazYprHE6qx0iSmuDlhmxbpBKX38PM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049222" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653126175"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Smoke Rise Gol…</span> - 2022-05-21 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/1049222#comment-1049222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049222#comment-1049222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">great work man, i would like…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>great work man, i would like to congratulate you on this effort <a href="https://fodac.org/golf/">Smoke Rise Golf Tourney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049222" token="btEHLvw7J9SKpPe_PXvbBtcu95zA0tvaXZU9fqlIes8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049027" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653124157"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pavadinimas</span> - 2022-05-21 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/1049027#comment-1049027" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049027#comment-1049027" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnio pavadinimas labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnio pavadinimas labai taiklus…kada savivaldybė susirūpins,KIENO KIŠENĖSE SKIRTI PONIGAI NUSĖDA…</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049027" token="OX4kZNYkiSNJUbqdoxAgRwrIcrghQnJJl5EiDmD52-M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1048780" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653121764"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytaus grimasos</span> - 2022-05-21 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/1048780#comment-1048780" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1048780#comment-1048780" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje, kaip filmuose apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje, kaip filmuose apie mafijos šeimas :) Visi žino makštučių, pačėsų dinastijas, kurioms taryboje atstovauja jų šeimų atstovai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1048780" token="O4DlvHHUp-ns6nnbEsKMqeUm7qBJSNEdgxqtfJfcy24"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1042222" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653052134"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - 2022-05-20 - 16:08</p> </li> <a href="/comment/1042222#comment-1042222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1042222#comment-1042222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik jau nors tu patylėk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik jau nors tu patylėk. Kiek kaip dalininkas įdėjai tu. Net nežinai kad pinigus skiria savivaldybės administracija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1042222" token="bzkpM2hb4PFxtO0MRqEHMaNGSkPMsu_g6juNOb8z5bI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1042099" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653050843"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>taip</span> - 2022-05-20 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/1042099#comment-1042099" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1042099#comment-1042099" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, ne pirmi metai. Pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, ne pirmi metai. Pagal kurio judėjimo sarašą į tarybą pateko ši atseit frakcija? Pagal vienų sarašus į rinkimus papuola, vėliau truputį su kitokiu paavadinimu patampa. Amžinas erzelynas ir niekas nesikeičia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1042099" token="N8_urnTTovNgwtxFb8CuDevPnc23HtQ7xh-fHvrj7y4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:47:58 +0000 vyrredaktorius 3666 at https://www.alytausnaujienos.lt UAB „Stora Enso Lietuva“ tęsia bendradarbiavimą su „Svenheim Alytaus pusmaratonis“ https://www.alytausnaujienos.lt/uab-stora-enso-lietuva-tesia-bendradarbiavima-su-svenheim-alytaus-pusmaratonis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13726" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13726) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/run.jpg?itok=eojOsvyG" width="344" height="287" alt="nuotr" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šeimos bėgimas, kurį mes remiame, siejasi su mūsų įmonės vertybėmis – bendros aktyvios veiklos arba bendrystė, sveikatingumas. Labai džiaugiamės turėdami galimybę būti šeimos trasos veidu ir toliau tęsti bendradarbiavimą su „Svenheim Alytaus pusmaratonis“, o tai leis mums ir vėl prisidėti prie aktyvios gyvensenos populiarinimo Alytuje“, – teigia UAB „Stora Enso Lietuva“ generalinis direktorius Darius Vaičiukynas.</p> <p>„Labai smagu ir džiugu, kad mūsų draugai „Stora Enso Lietuva“ orientuojasi į šeimas, bendrystę, žmonių judėjimą ir jau šešti metai iš eilės rems 600 m šeimos bėgimo trasą. Labai kviečiame šiame bėgime dalyvauti visus, šeimas su vaikučiais, taip pat ir vyresnius žmones bei patirti gerų įspūdžių ir puikių emocijų“, – mintimis dalinasi VŠĮ „Alytaus maratonas“ direktorius Povilas Tamulynas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/run240967301_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/run240967301_0.jpg?itok=8P2zOPfK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uab-stora-enso-lietuva-tesia-bendradarbiavima-su-svenheim-alytaus-pusmaratonis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3653&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k9lkOBtTzvdsEUvtQQzRCFrzfwd2KJFpAsup5jhIgBI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 17 May 2022 13:19:47 +0000 vyrredaktorius 3653 at https://www.alytausnaujienos.lt Paskutinį kelialapį į LRL pusfinalį iškovojo Alytaus „Varsos“ rankininkai https://www.alytausnaujienos.lt/paskutini-kelialapi-i-lrl-pusfinali-iskovojo-alytaus-varsos-rankininkai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lietuvos rankinio federacijos informacija</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13722" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13722) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Varsa_Azuolas_7.JPG?itok=6IBkc1k5" width="344" height="287" alt=" Dalijos Lipskos nuotraukos" title=" Dalijos Lipskos nuotraukos" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Praėjusių metų vicečempionė Alytaus komanda svečiams pirmauti leido tik vieną kartą pačioje susitikimo pradžioje ir greitai susikrovė kelių įvarčių persvarą. Įpusėjus antram kėliniui „Varsos“ persvara siekė net 9 įvarčius. Tačiau kauniečiai nesudėjo ginklų ir rungtynių pabaigoje prisivijo varžovus.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Nugalėtojams po 6 įvarčius pelnė Tadas Stankevičius ir Žygimantas Micevičius, po 4 įvarčius įmetė Nedas Buronko ir Gintautas Adamkevičius. „Ąžuolo“ gretose rezultatyviausiai žaidė Arminas Stankūnas, pelnęs 9 įvarčius, 7 įvarčius surinko Vilius Juozaitis.</p> <p>„Rungtynės klostėsi pagal mūsų scenarijų, bet per anksti patikėjome pergale ir rungtynių pabaigoje prisidarėme problemų. Kažkodėl žaidėjai nusprendė, kad bus per lengva pergalė ir pabaigoje vos neprisižaidėm. 45 minutes rungtyniavome gerai, bet kaip žaidėm 15 paskutinių minučių, taip žaisti negalima, – sakė „Varsos“ treneris Egidijus Petkevičius. – Ketvirtfinalio serija buvo atkakli ir patirto pralaimėjimo pirmose rungtynėse nevadinčiau staigmena. „Ąžuolas“ subūrė stiprią komandą, turi lyderius, kurie imasi iniciatyvos, kai to labiausiai reikia. Atėjus naujam treneriui pasikeitė ir jų taktika, varžovai pagerino žaidimą ir mums ketvirtfinalio serijoje nebuvo lengva.“</p> <p>Pusfinalyje iki dviejų pergalių „Varsos“ rankininkai susitiks su Lietuvos čempionės titulą ginančia Vilniaus „Šviesa“. Kitame pusfinalyje susitiks Kauno „Granitas-Karys“ ir Klaipėdos „Dragūnas“. Aikštelės pranašumą pusfinalio serijoje turės reguliariajame sezone aukštesnes vietas užėmę „Šviesa“ ir „Granitas“.</p> <p>Pirmosios pusfinalių rungtynės vyks gegužės 11 d., atsakomosios gegužės 14 d. Jeigu prireiks trečiųjų rungtynių, jos numatytos gegužės 18 d.</p> <p>Ketvirtfinaliuose pralaimėjusios „Ąžuolo“, HC „Vilniaus“, Vilniaus „Amber“ ir Panevėžio „Grifo“ komandos rungtyniaus dėl 5-8 vietų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_1.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_1.JPG?itok=R-duHS7K" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_2.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_2.JPG?itok=uQlzhTM_" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_3.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_3.JPG?itok=9za_kLkZ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_4.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_4.JPG?itok=6AI7zQK4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_5.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_5.JPG?itok=qKNMVrwv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_6.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_6.JPG?itok=Yd7FKqdL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Varsa_Azuolas_7_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Varsa_Azuolas_7_0.JPG?itok=r2lcDUXo" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/paskutini-kelialapi-i-lrl-pusfinali-iskovojo-alytaus-varsos-rankininkai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3632&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="seuI4Dnz1Vpd0yoKEnxTbSH4a7qOb7U8yobjy01hkZk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-969349" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652167737"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Great </span> - 2022-05-10 - 10:28</p> </li> <a href="/comment/969349#comment-969349" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/969349#comment-969349" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I hope you&#039;ll continue to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I hope you'll continue to provide useful information like this in the future, <a href="https://motox3m.io">moto x3m</a> and thank you so much.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=969349" token="s3s2NL1T5KxqzJQzuL4kYlF1tu_X_ydI6Kc6tZ4JNFQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Sat, 07 May 2022 14:34:15 +0000 vyrredaktorius 3632 at https://www.alytausnaujienos.lt Lietuvos rinktinės rankininkai sieks revanšo pasaulio čempionato atrankos turnyre https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-rinktines-rankininkai-sieks-revanso-pasaulio-cempionato-atrankos-turnyre <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lietuvos rankinio federacijos informacija</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13702" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13702) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/LTU_18.jpeg?itok=uUq0Bd5D" width="344" height="287" alt="Rankinis.lt nuotraukos" title="Rankinis.lt nuotraukos" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pasak Lietuvos rinktinės trenerio, svarbiausia, kad komanda gerai pailsėtų po varginančių kelionių. Dėl oro linijų kaltės, rinktinės kelionė į Izraelį truko net 24 valandas ir Tel Avivą rankininkai pasiekė likus vos kelioms valandoms iki rungtynių.</p> <p>„Po kelionių dar jaučiasi nuovargis, bet turim laiko atsigauti. Sumažinome šiek tiek krūvius ir daugiau laiko skiriam analizei, nei treniruotėms. Daug analizavom, kur aikštėje nepadarėm taip, kaip planavom. Matosi, kad tokia kelionė ir nenormalus pasiruošimas toms rungtynėms davė negatyvų rezultatą, ypatingai antrame kėlinyje. Jeigu sutvarkysime puolimą ir neleisim varžovams padaryti tiek greitų atakų, kiek jie gavo šansų namuose, tai manau, viskas bus gerai. Antrame kėlinyje užstrigęs puolimas davė daug laisvės ir pigių įvarčių varžovams ir mums reikėjo juos vytis iki pat rungtynių pabaigos. Turim daug informacijos, ją analizuojam ir jeigu ištaisysim klaidas, viskas bus gerai“, – sako Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas.</p> <p>„Tokia sunki kelionė buvo nauja patirtis mums visiems. Bet pritrūko ir sėkmės aikštelėje. Nerealizavom daug gerų progų. Antrame kėlinyje neįmetėme iš gerų pozicijų kokių 8 metimų ir leidom varžovams grįžti į rungtynes. O to negalima leisti emocingai žaidžiantiems Izraelio rankininkams. Vienas kertinių momentų buvo ir tai, kad paskutinę pirmo kėlinio sekundę praleidom įvartį. Tai varžovus labai užvedė emociškai. Nes taktiniu žaidimu jie niekuo nenustebino. Žaidė taip, kaip ir planavom“, – teigia įžaidėjas Benas Petreikis.</p> <p>Stipriausiame Europoje Vokietijos „Bundesliga“ čempionate rungtyniaujantis B. Petreikis sako, kad į Lietuvos rinktinę po 8 metų pertraukos grįžęs treneris G. Savukynas pakėlė rinktinės pasirengimą rungtynėms į kitą lygį.</p> <p>„Per savo karjerą dar nesu turėjęs tokio trenerio, kuris pateiktų tiek daug informacijos, analizės ir statistikos tiek apie varžovus, tiek ir apie mūsų pačių žaidimą, mūsų stipriąsias ir silpnąsias puses. Treniruotės tapo daug intensyvesnės. Prie rinktinės vairo stojo geriausias šiuo metu Lietuvos treneris, turintis daug patirties Čempionų lygoje. Todėl visi rinktinės rankininkai esame patenkinti, kad profesionalumas mus lydi kiekviename žingsnyje“, – sako 2009 metais tuo metu taip pat G. Savukyno treniruojamoje Lietuvos rinktinėje debiutavęs B. Petreikis.</p> <p>Lietuvos ir Izraelio rinktinių susitikimas vyks sekmadienį 16.00 val. Alytaus arenoje.</p> <p>Antro atrankos etapo nugalėtojai lemiamoje kovoje dėl kelialapio į pasaulio čempionatą balandžio mėn. kovos su Vengrijos rinktine.</p> <p> </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_1.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_1.jpeg?itok=7V7bBrUI" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_2.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_2.jpeg?itok=Zqn1ic2x" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_3.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_3.jpeg?itok=7q0dtc3H" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_4.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_4.jpeg?itok=InCcTDwL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_5.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_5.jpeg?itok=7VJCN64i" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_6.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_6.jpeg?itok=egikdRey" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_7.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_7.jpeg?itok=WEGDv5Bs" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_8.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_8.jpeg?itok=pfZ3jfAc" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_9.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_9.jpeg?itok=fLtyQ8jS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_10.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_10.jpeg?itok=0RgpLdj8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_11.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_11.jpeg?itok=XjiXiP9l" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_12.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_12.jpeg?itok=mCFeMag0" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_13.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_13.jpeg?itok=6_Ffzf7I" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_14.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_14.jpeg?itok=q0j7s-xP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_15.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_15.jpeg?itok=c3MFZJ9P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_16.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_16.jpeg?itok=GsNSFaEm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_17.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_17.jpeg?itok=_5TcXuuR" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/LTU_18_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/LTU_18_0.jpeg?itok=gQ464zWj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-rinktines-rankininkai-sieks-revanso-pasaulio-cempionato-atrankos-turnyre&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3472&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HvESGZXdtWTnh9PW2BAd2S9dVTt1qAMY-2WZtoiFcpU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-740796" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649196863"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oliver</span> - 2022-04-06 - 01:14</p> </li> <a href="/comment/740796#comment-740796" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/740796#comment-740796" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">People get reliable sports…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>People get reliable sports news from your article.</p> <p>To hire our <a href="https://mrcleanupjunk.com/">Junk Removal Company in Houston TX</a> professionals contact us.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=740796" token="O3Qvfm6VdBnZNn9VnMJRsKzZvYFMRc7h_SLO0Q-Gufk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-693797" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1647872983"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>awael</span> - 2022-03-21 - 16:29</p> </li> <a href="/comment/693797#comment-693797" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/693797#comment-693797" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Wish you good luck. شركة…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Wish you good luck.<br /> <a href="https://www.el-awaell.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/">شركة تلميع سيراميك بالرياض</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=693797" token="fh5yfSjMi7H507IM8DgucMOKoeV9ehPwXgE7tpMmipc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Sat, 19 Mar 2022 10:40:32 +0000 vyrredaktorius 3472 at https://www.alytausnaujienos.lt Teis­mo spren­di­mas „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va” – ne­pa­lan­kus, dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams ke­ti­na­ma ko­vo­ti to­liau https://www.alytausnaujienos.lt/teis-mo-spren-di-mas-fut-bo-lo-aka-de-mi-jai-dai-na-va-ne-pa-lan-kus-del-fi-nan-si-nes-pa-ra-mos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-02-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/22-13692" rel="bookmark"> Nr. <span> 22 (13692) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-02/FA%20DAINAVA%20ma%C5%BEieji%20aukl%C4%97tiniai.%20Z.%20%C5%A0ilinsko%20nuotr..JPG?itok=k4IEQcL7" width="344" height="287" alt="„Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus." title="„Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Kaip sa­kė jos va­do­vas Ri­mas Kan­ta­ra­vi­čius, dėl fi­nan­sa­vi­mo, pri­klau­san­čio jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams iš FŠPU krep­še­lio lė­šų pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą, bus ko­vo­ja­ma to­liau, mi­nė­to teis­mo spren­di­mas skun­džia­mas aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui: „Ko­dėl vai­kų ug­dy­mas fi­nan­suo­ja­mas skir­tin­gai, juos ug­dant pa­gal to­kias pat pro­gra­mas sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se? Nors šių me­tų mies­to stra­te­gi­nia­me pla­ne gra­žiai de­kla­ruo­ja­ma, kad pri­ori­te­tas tei­kia­mas ko­ky­biš­kam vai­kų ug­dy­mui, bet veiks­mai ro­do vi­siš­kai ką ki­tą. Ką sa­vi­val­dy­bė fi­nan­suo­ja? Sa­vo įstai­gas ar vai­kų ug­dy­mą?“</strong></p> <h3><span style="line-height:100%">Tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kaip sa­kė „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vas ir Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas R.Kan­ta­ra­vi­čius, sep­ty­ne­rius me­tus gy­vuo­jan­ti jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus tre­ni­ruo­jan­ti aka­de­mi­ja įsteig­ta vyk­dant ša­ly­je nu­sta­ty­tą fut­bo­lo po­li­ti­ką: „At­si­ra­do rei­ka­la­vi­mas, kad fut­bo­lo klu­bai, žai­džian­tys net ant­ro­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, jau ne­kal­bat apie aukš­čiau­sią ir pir­mą ly­gą, pri­va­lo tu­rė­ti vai­kų – jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų ug­dy­mo sis­te­mą. Aly­tus tu­ri Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bą „Dai­na­va“, žai­džian­tį aukš­čiau­sio­je ly­go­je, tad be „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ mi­nė­tas klu­bas ne­ga­lė­tų gy­vuo­ti.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Šiuo me­tu, R.Kan­ta­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, aka­de­mi­ja tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus ir pri­va­lo gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš FŠPU pro­gra­mos, ku­ri fi­na­suo­ja­ma iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mi­nė­tos pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas, at­si­žvel­giant į ug­do­mų mo­ki­nių skai­čių ir meist­riš­ku­mo ly­gį, nu­ma­ty­tas Švie­ti­mo įsta­ty­me. Jos pa­skirs­to­mas pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tus tvar­kos ap­ra­šus, ta­čiau ir sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ta tei­sė da­lį FŠPU pro­gra­mos lė­šų pa­da­ly­ti sa­vo pa­si­tvir­tin­tu ap­ra­šu.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2020-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je pa­tvir­ti­no nau­ją sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo FŠPU pro­gra­moms fi­nan­suo­ti skir­tą ap­ra­šą. Tad „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ 2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu pa­reng­ti ir pa­si­ra­šy­ti su aka­de­mi­ja moks­lei­vių, ug­do­mų pa­gal šią pro­gra­mą, su­tar­tį.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pri­pa­žin­tas ati­ti­ki­mas rei­ka­la­vi­mams</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nuo 2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­gos „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ pra­si­dė­jęs su­si­ra­ši­nė­ji­mas su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si tuo, kad fi­na­sa­vi­mo su­tar­tis bu­vo ne­pa­si­ra­šy­ta.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Iš aka­de­mi­jos pra­šy­ta pa­teik­ti tre­ni­ruo­ja­mų jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, re­gist­ruo­tų mo­ki­nių ati­tin­ka­ma­me re­gist­re, są­ra­šą, koks jų skai­čius ug­do­mas pa­gal FŠPU pro­gra­mą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Taip pat pra­šy­ta šiuos duo­me­nis tiks­lin­ti, gau­ti tė­vų pa­reiš­ki­mus dėl aka­de­mi­jo­je ug­do­mų vai­kų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Bai­gian­tis 2020-ie­siems pa­aiš­kė­jo, kad aka­de­mi­jai pla­nuo­ja­ma skir­ti tik 5 tūkst. 900 eu­rų FŠPU pro­gra­mos lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vo R.Kan­ta­ra­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, šio fi­nan­sa­vi­mo aka­de­mi­ja pri­im­ti ne­ga­lė­jo, nes pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė, pa­im­da­ma ir pa­nau­do­da­ma to­kias lė­šas sa­vo reik­mėms, tu­ri pri­dė­ti ne ma­žiau 100 proc. sa­vo lė­šų, bet aka­de­mi­jai sa­vi­val­dy­bė sa­vo pi­ni­gų ne­sky­rė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Teis­me aka­de­mi­ja nu­ro­dė, kad pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tas, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog ji ati­tin­ka vi­sus įsta­ty­mi­nius ir sa­vi­val­dy­bės ati­tin­ka­mu ap­ra­šu pa­tvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus, pa­tei­kė vi­sus rei­ka­lau­tus do­ku­men­tus, tad aka­de­mi­jos vyk­do­mai FŠPU pro­gra­mai už 2020 me­tus tu­rė­jo bū­ti skir­tas 22 tūkst. 833 eu­rų fi­nan­sa­vi­mas pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą mi­nė­tos pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ta­čiau su­tar­tis su aka­de­mi­ja ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta ir fi­nan­sa­vi­mas ne­skir­tas. Bū­tent šių są­ly­gų įvyk­dy­mo Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­muo­se pra­šė „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pi­ni­gų ne­sky­rė mies­to ta­ry­ba</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nors mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo ini­ci­ja­vu­si spren­di­mo pro­jek­tą dėl lė­šų sky­ri­mo „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va“, ta­čiau mies­to ta­ry­ba pi­ni­gų jai ne­sky­rė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ne­sky­ri­mo prie­žas­tys – aka­de­mi­ja mo­ki­nius ati­tin­ka­ma­me re­gist­re įre­gist­ra­vo tuo­met, kai FŠPU pro­gra­mos gau­tos do­ta­ci­jos me­tų pra­džio­je bu­vo pa­tvir­tin­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te ir pa­skirs­ty­tos švie­ti­mo įstai­goms, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te su­si­klos­tė sun­ki fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ka­dan­gi aka­de­mi­jos stei­gė­jai yra pri­va­tūs as­me­nys, rei­kia, kad sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šas jos veik­lai fi­nan­suo­ti.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Teis­mas kon­sta­ta­vo iš­im­ti­nę mies­to ta­ry­bos tei­sę tvir­tin­ti ir tiks­lin­ti biu­dže­tą. Tad ta­ry­bai ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo aka­de­mi­jai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su aka­de­mi­ja dėl lė­šų sky­ri­mo.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ skun­dą dėl įpa­rei­go­ji­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­si­ra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį ir aka­de­mi­jai pri­teis­ti be­veik 23 tūkst. eu­rų at­me­tė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Toks spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Re­mia įstai­gas, o ne vai­kus”</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vas R.Kan­ta­ra­vi­čius sa­kė, kad ape­lia­ci­ne ap­skun­di­mo tvar­ka bus tik­rai pa­si­nau­do­ta: „Aš ne­su­pran­tu, kaip ki­tuo­se mies­tuo­se įstai­goms, ati­tin­kan­čioms FŠPU pro­gra­mos tei­kė­jams nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas šios pro­gra­mos vyk­dy­mui, o pas mus jis ne­ski­ria­mas. Mū­sų me­ras Aly­tų re­kla­muo­ja kaip šei­mų mies­tą, bet, kai rei­kia pa­rem­ti šei­mas dėl spor­tuo­jan­čių vai­kų, fi­nan­sa­vi­mas ne­ski­ria­mas.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aka­de­mi­jos va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, kas fi­nan­siš­kai re­mia šią vie­šą­ją įstai­gą, R.Kan­ta­ra­vi­čius pa­reiš­kė, kad tai da­ro spor­tuo­jan­čių vai­kų tė­vai, taip pat tam tik­rą fi­nan­sa­vi­mą ski­ria Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, kai ku­rios ver­slo įmo­nės.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ da­li­nin­kai yra vie­šo­ji įstai­ga Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“, fut­bo­lo klu­bas „Spar­tu­kai“ ir Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja. Vi­si šie da­li­nin­kai yra re­gist­ruo­ti Aly­tu­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Be­je, sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­ra­šas, ku­riuo ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas iš vie­ti­nio iž­do FŠPU pro­gra­mai, bu­vo pa­nai­kin­tas, nes pa­gal jį lė­šos ne­bu­vo ski­ria­mos.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/FA%20DAINAVA%20ma%C5%BEieji%20aukl%C4%97tiniai.%20Z.%20%C5%A0ilinsko%20nuotr._0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/FA%20DAINAVA%20ma%C5%BEieji%20aukl%C4%97tiniai.%20Z.%20%C5%A0ilinsko%20nuotr._0.JPG?itok=Pe_RrMGj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/FA%20DAINAVA%20vadovas%20Rimas%20Kantaravi%C4%8Dius%20apk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/FA%20DAINAVA%20vadovas%20Rimas%20Kantaravi%C4%8Dius%20apk.jpg?itok=tCIyEwOJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/fadvel.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/fadvel.jpg?itok=jMGPpehs" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/teis-mo-spren-di-mas-fut-bo-lo-aka-de-mi-jai-dai-na-va-ne-pa-lan-kus-del-fi-nan-si-nes-pa-ra-mos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3376&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NoD0TdGKSFJ9wRdp-akJy1hHC4OO5L7Jsj2prbtcbHw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-627504" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645634338"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Netikiu</span> - 2022-02-23 - 18:38</p> </li> <a href="/comment/627504#comment-627504" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/627504#comment-627504" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžioji &quot;žurnalistė&quot;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžioji "žurnalistė" užsakomųjų straipsnių meistrė Alma nežino, kas per veikėjas buvo Kantaravičius?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=627504" token="4pdXy1Pvhp5Fstj7LLSYsAW2auUmy_R6tOnP98bJRrw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-623938" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645512956"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sportininkas </span> - 2022-02-22 - 08:55</p> </li> <a href="/comment/623938#comment-623938" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/623938#comment-623938" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano draugai ieško patalpų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano draugai ieško patalpų atidaryti sporto klubą Alytuj. Gal kas žinot kokias patalpas. Ačiū Alytiškiam jei pasakys tokias patalpas. Mano tel. 88600 9911 Banko Nr.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=623938" token="h8aJNdcoLy4rdQrCVbbFXDUUUwtp7Gly1bwh7Min2l4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-618971" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645357882"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Satrebla zmoga</span> - 2022-02-20 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/618971#comment-618971" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/618971#comment-618971" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Karrr....Karrr ?!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Karrr....Karrr ?!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=618971" token="ihSe3Ye5kql7hiBTlMpNOKsDofRfQ-MpBQMj3RZT7rw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-618969" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645357813"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>karrrrr</span> - 2022-02-20 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/618969#comment-618969" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/618969#comment-618969" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">.....karrrr....karrrr ?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>.....karrrr....karrrr ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=618969" token="8SmH4FjHKoEeMSYQTqX4uBGFYfzemOBEmsCqODoTZ-I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-618349" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645342231"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - 2022-02-20 - 09:30</p> </li> <a href="/comment/618349#comment-618349" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/618349#comment-618349" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei privatūs sporto klubai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei privatūs sporto klubai, o reikalauja finansuot iš savivaldybės, ar tai priemonė tik pasipinigaut? Suprantama, jei pati savivaldybė tų veiklų vystyt negali. Bet. apmokamų trenerių iš savivaldybės lėšų lyg užtektinai, o čia dar kažkokį imitacinį modelį vysto.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=618349" token="HI2VvbZCfu1gbw08fWhIkCVFsr90tqO6dny3vbSYPdE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-616290" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645271491"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Season Wood</span> - 2022-02-19 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/616290#comment-616290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/616290#comment-616290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for sharing this…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for sharing this informative post.<br /> <a href="https://www.hemeldrywall.co.uk/dry-lining.html">www.hemeldrywall.co.uk/dry-lining.html</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=616290" token="3lyBLqwSTG0iBRh7FDGYqdfvEYkS1x_uNK1_TsGYWKE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-616232" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645269465"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aloyzas</span> - 2022-02-19 - 13:17</p> </li> <a href="/comment/616232#comment-616232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/616232#comment-616232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia nepamiršti kas tas R…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia nepamiršti kas tas R. Kantaravičius ir viskas atsistos į savo vietas. Tokie veikėjai ne tik kad prie miesto lėšų bet ir prie vaikų negali būti prileidžiami per patrankos šūvį….</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=616232" token="m6hwgmf-cTT6JAWeg8z05p-NjW3oU9monYiBl6zt1a0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-616164" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645267582"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vokietija</span> - 2022-02-19 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/616164#comment-616164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/616164#comment-616164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal kavos ant balkono ?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal kavos ant balkono ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=616164" token="C-jFNqwblVsb8DFFka-FG8FbRVUAUwIa5jMHu501uTA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-616162" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645267545"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - 2022-02-19 - 12:45</p> </li> <a href="/comment/616162#comment-616162" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/616162#comment-616162" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Privati šeima sugalvojo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Privati šeima sugalvojo misti iš miesto biudžeto. Neturi gėdos bylinėtis. Jeigu nori gyventi iš svetimo, tai pasvajok ir praeis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=616162" token="Lcjcu-omxZ72cAwC6dOjyAhOit8UaAy2tjyAw9P1T78"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-616154" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645267443"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Satrebla</span> - 2022-02-19 - 12:44</p> </li> <a href="/comment/616154#comment-616154" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/616154#comment-616154" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">....................., !...?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>....................., !...?..................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pagarbiai, Satrebla.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=616154" token="eDdAnaDLnzBZ78CN7aP0i80yT49gYSHMaDbL20M59Go"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-615833" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645257281"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2022-02-19 - 09:54</p> </li> <a href="/comment/615833#comment-615833" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/615833#comment-615833" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytų, kaip ir daugelį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytų, kaip ir daugelį miestų finansiškai smaugia tas mafijinė krepšininę šaika , per kurią net dingo Lietuvoje perspektyviausios sporto šakos! Jei tai vadinama antroji religija ,tai jinai tikrai eina ne nuo Dievo, o nuo velnio!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=615833" token="W8STFt7kay3P3zWBZyhIzgqmNSC-9xkl3OmMHtZHO9w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-615805" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645256800"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Štirlicas</span> - 2022-02-19 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/615805#comment-615805" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/615805#comment-615805" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turiu kompro, jei Alytuje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turiu kompro, jei Alytuje bus kenkiama vaikų ugdymo interesams, teisėsauga stos ginti vaikų interesus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=615805" token="q87KiYD2YGtTOH50sYOGsBxDs0v1lLTbS5qhPfjAXwY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-615735" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645254851"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aa</span> - 2022-02-19 - 09:14</p> </li> <a href="/comment/615735#comment-615735" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/615735#comment-615735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Remia kai kurios imones. As…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Remia kai kurios imones. As nesuprantu, kam remti, jei taves net nesugeba ivardinti. Gal "juodais" remia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=615735" token="9BM7stfU2K8rxUdsogVJFnK23KSAfP00o3I3If8Xb2c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-615302" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645241982"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reiškia</span> - 2022-02-19 - 05:39</p> </li> <a href="/comment/615302#comment-615302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/615302#comment-615302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiškia advokatams pinigų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiškia advokatams pinigų negaili. O jei neatgaus, nes taryba teisi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=615302" token="Oeq1q5hekgXGkCWoxE_ZGqe5sjunReb9BfJs9JBcUzk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-613893" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645195273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vėl</span> - 2022-02-18 - 16:41</p> </li> <a href="/comment/613893#comment-613893" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/613893#comment-613893" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vėl nesugebama taryboj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vėl nesugebama taryboj patiems, pagal tarybos išimtinę kompetenciją išsisprest. Kas čia mada per teisėsaugą reguliuot? Su tokiais mastymais ne taryboj vieta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=613893" token="EiT2O1YPA3UBIB3BRXyCFKOqvmTUfmxBtiX1g0nYoGg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-613832" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645193652"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2022-02-18 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/613832#comment-613832" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/613832#comment-613832" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar sitie futbolo atstovai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar sitie futbolo atstovai savivaldybej savo atstovo neturi, jau cia politikavimas ir jokio sporto. Del futbolo ir sporto apskritai reiktu nusimest ambicijas. Kas savaite po straipsni</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=613832" token="yGO7uw4-kxpNHw43hPBlyh_24h6EGI8LN28TZJ9k1uM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Feb 2022 13:29:42 +0000 vyrredaktorius 3376 at https://www.alytausnaujienos.lt Bū­ti ke­ly­je… Pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku https://www.alytausnaujienos.lt/bu-ti-ke-ly-je-pra-de-ti-leng-va-tes-ti-sun-ku <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13658" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13658) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/IMG_3480.jpg?itok=au078D2p" width="344" height="287" alt="Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ai­ki­do – vie­nas gra­žiau­sių Ja­po­ni­jos ko­vos me­nų. Jo is­to­ri­ja, jei ma­no ži­nios tei­sin­gos, ne­sie­kia gi­lios se­no­vės. Ka­da ir kaip at­ra­do­te tai, kam šian­dien ski­ria­te tiek daug sa­vęs ir lai­ko?</strong></p> <p>– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do (įkū­rė­jas ja­po­nas Mo­ri­hė­jus Uesi­ba (Mo­ri­hei Ueshi­ba) – tai at­ski­ras ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas.</p> <p>Mū­sų ko­vi­nių me­nų mo­kyk­la – Ten­chi Bo­gyo Ryu® (lie­tu­viš­kai – Vi­sa­tos gy­ny­bos mo­kyk­la), ku­rio­je mo­ko­ma Ai Wa Ki Do – no Bu (lie­tu­viš­kai – vi­siš­kos har­mo­ni­jos ka­ri­nės dva­sios ke­lias) ko­vi­nio me­no. Mo­kyk­lai va­do­vau­ja Sei So­ke (tik ja­po­niš­ko­se ko­vi­nių me­nų mo­kyk­lo­se nau­do­ja­mas ti­tu­las) Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas. Mo­kyk­la re­gist­ruo­ta 32 vals­ty­bė­se, tarp jų ir Ja­po­ni­jo­je.</p> <p>1999 me­tais pa­žin­tis su Sei So­ke Vla­di­mi­ru Li­si­cy­nu at­ve­dė į Ten­chi Bo­gyo Ryu mo­kyk­los te­ori­nių ir prak­ti­nių ži­nių pa­sau­lį.</p> <p>Tru­pu­tis is­to­ri­jos: 1086–1127 me­tais Mi­na­mo­to Jo­si­mit­su įku­ria ko­vos me­nų mo­kyk­lą „Dai­to Ryu Ai­ki Jut­su“.</p> <p>1603–1868 me­tais ku­ria­ma im­pe­ra­to­riaus ar­mi­jos ko­vi­nio pa­ruo­ši­mo sis­te­ma, jun­gian­ti pa­žan­giau­sias to me­to Ja­po­ni­jo­je ko­vos me­nų prak­ti­kas „Ai­ki Bu – no Jut­su (Ha­ta­mo­to-Gok­ke­nin-To­ne­ri-Udo­ne­ri Jut­su).</p> <p>Po Mei­ji (Mei­dži) re­vo­liu­ci­jos 1869–1870 me­tais mi­nė­tos sis­te­mos ar­chy­vai slap­tai sa­mu­ra­jų iš­ve­ža­mi į Ru­si­ją.</p> <p>1988-ai­siais ja­po­nų ko­vi­nė sis­te­ma Ai­ki Bu-no Jut­su at­ku­ria­ma Lie­tu­vo­je, ko­vos me­nų mo­kyk­los pa­va­di­ni­mu „Ko­ko­ro Su Shin – Do Ryu“.</p> <p>2007 me­tais Ja­po­ni­jo­je mo­kyk­lai su­tei­kia­mas Ten­chi Bo­gyo Ko­rai Do-Ten­chi Bo­gyo Ryu® pa­va­di­ni­mas, įstei­giant pa­sau­li­nį cen­trą Vil­niu­je.</p> <p> </p> <p><strong>– Ai Wa Ki Do – tai ko­vos me­nas, ku­ris lei­džia at­si­skleis­ti as­me­ny­bei. Ko­kių as­me­ni­nių sa­vy­bių to­bu­lė­ji­mui nu­krei­pia­te šį me­ną?</strong></p> <p>– Ai Wa Ki Do – tai ja­po­niš­kas ko­vi­nis-ka­ri­nis me­nas. Mū­sų kre­do: iš­mok ap­si­gin­ti, kad ga­lė­tum ap­gin­ti ki­tus. Tai gy­ve­ni­mo bū­das: ryž­tas, va­lia, pa­sto­vu­mas, sa­vy­bės, ku­rios lei­džia bū­ti ke­ly­je.</p> <p> </p> <p><strong>– Tei­gia­ma, kad ai­ki­do pa­krai­pų yra daug, o Ai Wa Ki Do ar iš tie­sų kaip mo­ky­to­jas, kaip – sti­lius?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® – už­da­ra mo­kyk­la. Tu­ri­me sa­vo mo­ky­to­ją (V.Li­si­cy­no veik­la įver­tin­ta ir Sau­sio 13- osios at­mi­ni­mo me­da­liu), au­ten­tiš­kas mo­ky­mo pro­gra­mas: vai­kams, pa­aug­liams, vy­rams, mo­te­rims, įvai­rioms spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms.</p> <p> </p> <p><strong>– Šian­dien Aly­tu­je su­si­do­mė­ji­mą Ai Wa Ki Do jau­čia­te? Ko­kio am­žiaus žmo­nės juo do­mi­si ir ko­kias ga­li­my­bes tu­ri? Am­žiaus ri­ba, va­di­na­mo­sios lu­bos yra nu­ma­ty­tos? Nuo ke­le­rių me­tų vai­kams, ypač mer­gai­tėms, re­ko­men­duo­tu­mė­te įsi­jung­ti į ai­ki­do gru­pes?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu klu­be už­si­ė­mi­mus lan­ko apie 40 na­rių. Su­si­do­mė­ji­mas mū­sų veik­la yra sta­bi­lus jau ke­le­tą me­tų (Aly­tu­je veik­lą vyk­do­me jau 22 me­tus).</p> <p>Pan­de­mi­ja kaip ir vi­sur ap­kar­pė lan­ky­to­jų skai­čių. Jau­niau­siam ai­wa­ki­do­kui – 6 me­tai, vy­riau­siam – per 60 me­tų. Mer­gai­tėms ir ber­niu­kams mo­ky­mo­si są­ly­gos vie­no­dos.</p> <p> </p> <p><strong>– Ir mo­ki­nių mo­te­rų tu­ri­te? Jos mo­ko­si kar­tu su vy­rais? Mo­kan­tis (tre­ni­ruo­jan­tis) bū­ti­nas part­ne­ris?</strong></p> <p>– Mer­gai­čių ir mo­te­rų tarp ai­wa­ki­do­kų tu­ri­me. Mo­ky­mo­si pro­ce­so vie­na iš kryp­čių – puo­li­mo-gy­ny­bos tech­ni­kos su įvai­riais gin­klais ar be gin­klų. Vi­sa­ver­tėms tre­ni­ruo­tėms part­ne­ris rei­ka­lin­gas.</p> <p> </p> <p><strong>– Tre­ni­ruo­ja­ma­si su spe­cia­lia ap­ran­ga, įran­kiais? Tai bran­gus po­mė­gis?</strong></p> <p>– Tre­ni­ruo­tė­se nau­do­ja­me ja­po­niš­ką kar­dą – me­di­nį, me­ta­li­nį, įvai­raus il­gio laz­de­les ir ki­tą in­ven­to­rių.</p> <p>Ap­ran­ga – ki­mo­no. Iš­lai­dos in­ven­to­riui san­tū­rios.</p> <p> </p> <p><strong>– Jei tei­sin­gai su­vo­kiu, Ai Wa Ki Do yra gy­ny­bi­nis ko­vos me­nas, ja­me nė­ra rung­ty­nia­vi­mo. Nė­ra ir var­žo­vų. Tuo­met ar yra vie­tos ga­li­my­bei to­bu­lė­ti? Kaip ska­ti­na­mi mo­ki­niai, kaip jie ver­ti­na­mi?</strong></p> <p>– Tra­di­ci­niuo­se se­no­vi­niuo­se (ja­po­niš­kai – Ko­rai) ko­vi­niuo­se me­nuo­se baig­ti­nis pro­ce­sas – tai gy­vy­bės ar mir­ties klau­si­mas.</p> <p>Mū­sų mo­ky­me­si pa­grin­di­nis var­žo­vas tai pats ai­wa­ki­do­kas: nu­ga­lė­ti sa­ve sun­kiau nei Alek­san­dro Ma­ke­do­nie­čio ka­riuo­me­nę.</p> <p>Pa­žan­gos ver­ti­ni­mas vyk­do­mas eg­za­mi­nais su­tei­kiant Kyu (mo­ki­nio) ar Dan (meist­ro) ati­tin­ka­mą laips­nį.</p> <p> </p> <p><strong>– Pa­pras­tai ki­ti ja­po­nų ko­vos me­nai tu­ri ran­gus, gra­da­ci­jas. Jei taip yra ir Ai Wa Ki Do, nuo ko pri­klau­so tie ti­tu­lai, laips­niai? Be­je, o iš ai­wa­ki­do po­zi­ci­jų ki­tiems, triukš­min­ges­niems, ko­vos me­nams kri­ti­kos strė­lės lei­džia­mos?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je nau­do­ja­ma ti­tu­lų, pe­da­go­gi­nių laips­nių sis­te­ma.</p> <p>Aukš­čiau­sią ti­tu­lą tu­ri pa­sau­li­nės mo­kyk­los įkū­rė­jas, vy­riau­sias mo­ky­to­jas Sei So­ke Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas.</p> <p>Aly­taus Do­jo (lie­tu­viš­kai sa­lės) sen­sei esu aš, tu­riu Dai Shi­han ti­tu­lą, VI Dan meist­riš­ku­mo laips­nį.</p> <p>Ti­tu­lai pri­klau­so nuo tu­ri­mo meist­riš­ku­mo laips­nio.</p> <p>„Kiek­vie­nas ko­vos me­nas tu­ri sa­vo ža­ve­sį. Nė­ra blo­gų ko­vi­nių me­nų, blo­gi mo­ky­to­jai, va­do­vai“, – yra sa­kęs ak­to­rius, ko­vos me­nų eks­per­tas Briu­sas Li (Bru­ce Lee).</p> <p> </p> <p><strong>– Kaip pats pri­ima­te tą gar­bin­gą­jį krei­pi­nį – sen­sė­jus?</strong></p> <p>– Sen­sei var­das – tai at­sa­ko­my­bė, kiek­vie­nas už­si­ė­mi­mas ta­da ta­ry­tum tai bū­tų pas­ku­ti­nė gy­ve­ni­mo aki­mir­ka.</p> <p> </p> <p><strong>– Aukš­to ly­gio ai­ki­do mo­ky­to­jų mū­sų ša­ly­je daug yra?</strong></p> <p>– Apie šiuo­lai­ki­nį ai­ki­do ko­men­tuo­ti ne­ga­liu.</p> <p> </p> <p><strong>– Vie­nos spor­to ša­kos, ko­vos me­nai šiek tiek kei­čia­si, ki­tos tu­ri tvir­tas ne­kin­tan­čias tai­syk­les. O ko­kia Ai Wa Ki Do prak­ti­ka?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­ky­mo pro­gra­ma ap­rė­pia ir mo­der­naus lai­ko­tar­pio ge­riau­sias pa­sau­li­nes prak­ti­kas. Tam tik­ri dy­džiai – kin­ta­mi.</p> <p>Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ai­ki­do fe­de­ra­ci­ja, ku­riai va­do­vau­ja šios mo­kyk­los įkū­rė­jas V.Li­si­cy­nas, yra Pa­sau­li­nės ko­vi­nių me­nų są­jun­gos Wo­MAU (Pie­tų Ko­rė­ja, glo­bo­ja UNES­CO) sig­na­ta­rė-stei­gė­ja.</p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų pa­si­rink­ta­me ko­vų me­ne kas yra ker­ti­nis ak­muo ar ak­me­nys?</strong></p> <p>– Vi­sa es­mė pa­sa­ky­ta ja­po­nų pa­tar­lė­je – pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku.</p> <p> </p> <p><strong>– Ai­wa­ki­do – la­bai svar­bus kvė­pa­vi­mas. Ko­dėl ap­skri­tai mums la­bai svar­bu tei­sin­gai kvė­puo­ti?</strong></p> <p>– At­ei­da­mi į šį pa­sau­lį įkve­piam, pa­lik­da­mi jį iš­kve­piam. Tai yra svar­biau­sias žmo­gaus dar­bas.</p> <p>Ko­vos me­nuo­se kvė­pa­vi­mas pa­de­da žmo­gui har­mo­ni­zuo­ti men­ta­li­nę ir fi­zi­nę jė­gą.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar ai­wa­ki­do­kams eti­ke­to rei­kia lai­ky­tis ir už do­jo ri­bų?</strong></p> <p>– Gy­ve­ni­mas be kau­kių. Vi­sur.</p> <p> </p> <p><strong>– Pa­ste­bi­ma, kad ir to ge­ro­jo triukš­mo Jū­sų už­si­ė­mi­muo­se ne­bū­na. Bet kaip ta­da su­pras­ti ža­ve­sį to, ką at­lie­ki? Juk mes pri­pra­tę gar­siai šauk­ti, skan­duo­ti, tai – ir pa­si­džiau­gi­mas, ir stū­mi­mas fa­vo­ri­to į prie­kį, aukš­tu­mą.</strong></p> <p>– Kiek­vie­nas dar­bas, at­lie­ka­mas su džiaugs­mu, duo­da pui­kius re­zul­ta­tus.</p> <p>Mū­sų veik­la ne iš­im­tis: įvai­rūs žai­di­mai, kū­ry­bi­nės už­duo­tys ir ki­ta – tai kiek­vie­no mo­ky­to­jo kū­ry­biš­ku­mas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kių at­si­lie­pi­mų iš sa­vo mo­ki­nių su­lau­kia­te? Ko­kie žo­džiai pa­by­ra iš žiū­ro­vų po Jū­sų pa­si­ro­dy­mų?</strong></p> <p>– Tei­sin­giau­sias at­sa­ky­mas – mo­ki­nių šir­dy­se.</p> <p> </p> <p><strong>– La­biau­siai šis ko­vos me­nas tur­būt tin­ka ieš­kan­tie­siems dva­si­nės ra­my­bės? Ar daž­nai bū­na, kad žmo­gus ne­pri­tam­pa, nes jis no­ri ly­de­riau­ti, jam ne­pri­im­ti­nas nuo­lan­ku­mas, tar­nys­tė.</strong></p> <p>– Žmo­gus su di­de­liu ego daž­niau­siai ren­ka­si in­di­vi­du­a­lias veik­las. Mū­sų ben­druo­me­nė­je kiek­vie­nas tu­ri ga­li­my­bę sa­ve re­a­li­zuo­ti.</p> <p> </p> <p><strong>– Trau­mų pa­si­tai­ko?</strong></p> <p>– La­bai re­tai.</p> <p> </p> <p><strong>– Nau­do­ja­te daug ja­po­niš­kų žo­džių, tai ne­už­kliū­va lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­to­jams, įvai­riems kal­bos ins­pek­to­riams?</strong></p> <p>– Kol kas prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo­me.</p> <p> </p> <p><strong>– Gal Jums ži­no­ma, ko­kio­se ne Ry­tų ša­ly­se ypač mė­gia­mas ai­ki­do mo­ky­mas? O pa­čio­je Ja­po­ni­jo­je šis ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas tu­ri gar­bin­gą var­dą ir vie­tą?</strong></p> <p>– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do po­pu­lia­rus Ja­po­ni­jo­je, taip pat ir ki­tur pa­sau­ly­je.</p> <p>Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je dės­to­mas ko­vos me­nas – tai ma­ža da­le­lė su­grą­žin­tos Ja­po­ni­jai ko­vi­nių me­nų is­to­ri­jos.</p> <p>Mū­sų mo­kyk­los va­do­vas V.Li­si­cy­nas an­glų kal­ba apie tai yra pa­ra­šęs ir iš­lei­dęs kny­gą „Res­to­ra­tion of the For­got­ten“.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3480_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3480_0.jpg?itok=XMBXqN_z" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3492.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3492.jpg?itok=rLssn_pQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3517.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3517.jpg?itok=RxR0oZsE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3540.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3540.jpg?itok=AvgyHLEX" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3548.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3548.jpg?itok=MeBlPgwv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3581.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3581.jpg?itok=rSqRyr10" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3595.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3595.jpg?itok=t48PbOiX" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3611.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3611.jpg?itok=SBPRGqnL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3650.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3650.jpg?itok=3_kxT68P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/bu-ti-ke-ly-je-pra-de-ti-leng-va-tes-ti-sun-ku&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3132&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_mpuKEfsQ7gRmR6UYRMCcyBVWpeE5UkQFCxIQ8ZIQjw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-598009" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1644668141"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sinooappp</span> - 2022-02-12 - 14:15</p> </li> <a href="/comment/598009#comment-598009" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/598009#comment-598009" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">. . . . . . . . . . . . . . …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://ideone.com/M98TkC">. </a><a href="https://ideone.com/embed/wbaBE0">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-spider-man-no-way-home-2021-full-movie-online-free-hd">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-spider-man-no-way-home-movie-online-2021-full-hd-free-download">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-jackass-forever-2022-full-movie-online-free-hd">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-jackass-forever-movie-online-2022-full-hd-free-download">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-moonfall-movie-online-2022-full-hd-free-download">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-moonfall-2022-full-movie-online-free-hd">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-death-on-the-nile-2022-full-movie-online-free-hd">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-death-on-the-nile-movie-online-2022-full-hd-free-download">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-marry-me-movie-online-2022-full-hd-free-download">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/123movies-watch-marry-me-2022-full-movie-online-free-hd">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/badhaai-do-2022-full-telegram-hindi-movie-download-in-700mb-hd-filmywap">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/free-download-badhaai-do-2022-full-movie-in-hindi-hotstar-netflix">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/khiladi-2022-full-telegram-hindi-movie-download-in-700mb-hd-filmywap">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/free-download-khiladi-2022-full-movie-in-hindi-telugu-hotstar-netflix">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/fir-2022-full-telegram-hindi-movie-download-in-700mb-hd-filmywap">. </a><a href="https://hhi.instructure.com/courses/18215/pages/free-download-fir-2022-full-movie-in-telugu-hotstar-netflix">. </a><a href="https://challonge.com/sgv7xz0b">. </a><a href="http://forum.ppr.pl/viewtopic.php?p=1876109">. </a><a href="https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-413670.html">. </a><a href="https://open.firstory.me/story/ckzjs3kw60il90879wqc4aez2">. </a><a href="http://www.shadowville.com/board/general-discussions/jokesbgmhaiijjj">. </a><a href="http://chetaka.com/groups/topic/view/group_id/11156/topic_id/20874/post_id/358407">. </a><a href="http://www.scientix.eu/es_ES/web/scientix-cop-4/topic-1/-/message_boards/message/1150585">. </a><a href="https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/32747539">. </a><a href="https://www.onfeetnation.com/photo/albums/beliverobj">. </a><a href="https://caribbeanfever.com/photo/albums/beliverobj">. </a><a href="http://allabouturanch.com/forum/topics/beliverobj">.</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=598009" token="2LGxO45otZlkrFfK2aV2c8bKPL_UiT6DbAA4cD0VWXk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-547247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643011766"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>เกม สล็อต</span> - 2022-01-24 - 10:09</p> </li> <a href="/comment/547247#comment-547247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/547247#comment-547247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">เกม สล็อต Apply for online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://789win.app/789slot-online/ ">เกม สล็อต</a><br /> Apply for online gambling websites, casinos, online slots, the best websites in the world of gambling. No minimum deposit, real money, real rich.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=547247" token="CeEcwOjJ8bKH-Q4QQi503yA7kF7V2oaa1OzJRpejvLE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-345126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638196273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visvaldas</span> - 2021-11-29 - 16:31</p> </li> <a href="/comment/345126#comment-345126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/345126#comment-345126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus gali didžiuotis ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus gali didžiuotis , turėdamas ja­po­niš­ko ko­vi­nio-ka­ri­nio me­no mokyklą Ai Wa Ki Do – no Bu ir jos mokytoją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=345126" token="SyYOE-27Fdaiji-POMHfLuLbIOJojk6tlRK3-hEKhM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 29 Nov 2021 08:54:52 +0000 vyrredaktorius 3132 at https://www.alytausnaujienos.lt Lau­ra ir An­dre­jus Zad­nep­rov­skiai: kar­tu su­dė­jus – ke­tu­ri olim­pi­niai me­da­liai https://www.alytausnaujienos.lt/lau-ra-ir-dre-jus-zad-nep-rov-skiai-kar-tu-su-de-jus-ke-tu-ri-olim-pi-niai-me-da-liai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/DSC_1417.JPG?itok=-aSLyUfk" width="344" height="287" alt="Zadneprovskiai" title="Susitikimo Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je akimirka. Ryčio Makaravičiaus nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riai</h3> <p>Mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je ren­gi­nio pra­džio­je žo­dį apie šį su­si­ti­ki­mą ta­rė Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las bei ko­lek­ci­nin­kas, Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos (LO­KA) na­rys Ze­no­nas Gra­mac­kas.</p> <p>V.Skrob­las su­si­ti­ki­mą su Zad­nep­rov­skiais įvar­di­jo ne­ei­li­ne die­na bei pa­si­džiau­gė gim­na­zi­jo­je puo­se­lė­ja­mo­mis olim­piz­mo tra­di­ci­jo­mis.</p> <p>O Z.Gra­mac­kas tei­gė, kad ši spor­ti­nin­kų šei­ma yra ne­ei­li­nė, pa­brėž­da­mas tai, jog abu pen­kia­ko­vi­nin­kai kar­tu su­dė­jus yra iš­ko­vo­ję ke­tu­ris olim­pi­nius me­da­lius. Taip pat ko­lek­ci­nin­kas Lau­rą ir An­dre­jų Zad­nep­rov­skius pa­va­di­no Lie­tu­vos spor­to am­ba­sa­do­riais.</p> <p> </p> <h3>Vai­kys­tė­je sva­jo­jo tap­ti ba­le­ri­na</h3> <p>Po V.Skrob­lo ir Z.Gra­mac­ko iš­sa­ky­tų kal­bų at­ėjo ei­lė ir pa­čiai L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei. Ji gim­na­zi­jos moks­lei­viams pa­sa­ko­jo apie vai­kys­tė­je glū­dė­ju­sią sva­jo­nę tap­ti ba­le­ri­na, at­ėji­mą į šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės pa­sau­lį (prieš tai il­gą lai­ką Lau­ra lan­kė plau­ki­mo tre­ni­ruo­tes).</p> <p>2021 me­tų To­ki­jo va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­nė tei­gė, jog jai la­biau­siai pa­tin­kan­ti bei ge­riau­siai be­si­se­kan­ti pen­kia­ko­vės rung­tis yra bė­gi­mas. Ją, be­je, L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, kar­tu su plau­ki­mu, taip pat pri­sky­rė ir prie pa­čių sun­kiau­sių rung­čių, rei­ka­lau­jan­čių itin daug pa­stan­gų.</p> <p>Spor­ti­nin­kė daug pa­sa­ko­jo ir apie sa­vo da­ly­va­vi­mą va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, ypač šių­me­tė­se. Iš L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės lū­pų iš­gir­do­me is­to­ri­jų apie tiks­lą lai­mė­ti auk­są olim­pia­do­je, li­kus ke­lioms sa­vai­tėms iki olim­pi­nio star­to pra­džios pa­tir­tą šon­kau­lio trau­mą, sie­kį kuo grei­čiau at­si­gau­ti bei iš­vyk­ti į Ja­po­ni­ją.</p> <p>Pen­kia­ko­vi­nin­kė ne­slė­pė džiu­ge­sio kal­bė­da­ma apie tik po įspū­din­go kils­te­lė­ji­mo var­žy­bų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je lai­mė­tą si­dab­ro me­da­lį ir jo reikš­mę Lie­tu­vai.</p> <p>Gim­na­zis­tai ga­vo pro­gą sa­vo ran­ko­mis pa­lies­ti šį ap­do­va­no­ji­mą kar­tu su Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­da­liu. Už­si­min­da­ma apie sa­va­no­rys­tę Kraš­to ap­sau­gos pa­jė­go­se, pen­kia­ko­vi­nin­kė sa­kė, kad šia pres­ti­ži­ne veik­la už­si­im­ti pa­ska­ti­no jos tre­ne­ris.</p> <p> </p> <h3>Svar­biau­sia pen­kia­ko­vės rung­tis – jo­ji­mas</h3> <p>Įdo­mių fak­tų apie sa­ve pa­tei­kė ir An­dre­jus. Jis, skir­tin­gai nei Lau­ra, nuo ma­žens pra­dė­jo tre­ni­ruo­tis kaip pen­kia­ko­vi­nin­kas (pra­džio­je spor­ta­vo Klai­pė­do­je, pas­kui – Kau­ne).</p> <p>A.Zad­nep­rov­skis tei­gė, jog itin di­de­lio at­ei­ties pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo, ka­dan­gi tarp jo ar­ti­mų­jų jau bu­vo pen­kia­ko­vi­nin­kų.</p> <p>Bu­vu­siam spor­ti­nin­kui stip­riai į at­min­tį įsi­rė­žė iš­vy­ka į var­žy­bas Aust­ra­li­jo­je 1994-ai­siais. Juk tais lai­kais re­tam lie­tu­viui ati­tek­da­vo ga­li­my­bė ap­si­lan­ky­ti šia­me že­my­ne.</p> <p>A.Zad­nep­rov­skis da­li­jo­si įspū­džiais iš da­ly­va­vi­mo ke­tu­rio­se olim­pia­do­se (1996, 2000, 2004 ir 2008 m.). Už­si­min­ta apie 1996-ai­siais už­megz­tas pa­žin­tis su Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­riais, ku­rio­je tuo­met žai­dė to­kie krep­ši­nin­kai kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis ir Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis.</p> <p>Bu­vęs pen­kia­ko­vi­nin­kas, šne­kė­da­mas apie šiuo­lai­ki­nę pen­kia­ko­vę kaip spor­to ša­ką, tei­gė, jog svar­biau­sia rung­tis var­žy­bo­se yra jo­ji­mas. Spor­ti­nin­kams ten­ka jo­ti bur­tų ke­liu ati­te­ku­siais žir­gais, ban­do­mie­siems jo­ji­mams ir žir­go pri­si­jau­ki­ni­mui lai­ko yra ma­žai, tad ki­tą­kart net ir nuo ge­riau­siai jo­jan­čių pen­kia­ko­vi­nin­kų nu­si­su­ka for­tū­na. Ir mi­nė­to­je rung­ty­je pra­ras­ti taš­kai ne­be­lei­džia pa­kliū­ti tarp var­žy­bų ly­de­rių. (L.Asa­daus­kai­tei-Zad­nep­rov­skie­nei Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je 2016-ai­siais tęs­ti ko­vos dėl me­da­lių ne­lei­do bū­tent ne­pa­klus­nus žir­gas).</p> <p>Pa­mi­nė­ta ir tai, kad pen­kia­ko­vė­je, skir­tin­gai nei kai ku­rio­se ki­to­se spor­to ša­ko­se, at­le­to ūgis nė­ra svar­bus fak­to­rius sie­kiant aukš­tu­mų. Do­mi­nuo­ti šio­je sri­ty­je ga­li tiek ma­žiu­kai, tiek ir dvi­met­ri­niai. A.Zad­nep­rov­skis, tre­ni­ruo­jan­tis sa­vo žmo­ną, sa­kė, kad jei anks­čiau Lau­ros rei­kė­da­vo pa­pra­šy­ti, jog ji tre­ni­ruo­tė­se iš­ban­dy­tų ką nors nau­jo, tai da­bar An­dre­jui ten­ka stab­dy­ti sa­vo auk­lė­ti­nę bei sau­go­ti ją nuo per­si­dir­bi­mo.</p> <p>Su­si­ti­ki­mui ei­nant į pa­bai­gą mo­ki­niams bu­vo da­li­ja­mi įvai­rūs pri­zai (puo­de­liai, žur­na­lai olim­pi­ne te­ma­ti­ka) už ak­ty­vu­mą už­da­vi­nė­jant klau­si­mus olim­pie­čiams bei tei­sin­gus at­sa­ky­mus su­reng­to­je mi­ni vik­to­ri­no­je apie olim­pi­nes žai­dy­nes.</p> <p>Tai­gi, šis ren­gi­nys su­tei­kė ga­li­my­bę ne tik su­si­tik­ti su gar­siais Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio at­sto­vais, bet ir įgy­ti ži­nių apie Lie­tu­vos olim­pi­nę is­to­ri­ją bei iš­girs­ti ne­ma­žai pa­sa­ko­ji­mų iš pro­fe­sio­na­laus spor­to už­ku­li­sių.</p> <p>Ti­kė­ki­mės, jog su­si­ti­ki­mas su An­dre­ju­mi ir Lau­ra Zad­nep­rov­skiais įkvėps ne vie­ną moks­lei­vį vi­sa­da siek­ti sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų ir nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1321.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1321.JPG?itok=3qQS_phm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1333.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1333.JPG?itok=XV-9KkPm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1341.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1341.JPG?itok=4yDCFHEB" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1347.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1347.JPG?itok=GreWRaKr" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1360.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1360.JPG?itok=tQJbZgNh" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1361.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1361.JPG?itok=h0df2o_0" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1374.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1374.JPG?itok=rH1d9YI8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1417_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1417_0.JPG?itok=HJYPloh4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lau-ra-ir-dre-jus-zad-nep-rov-skiai-kar-tu-su-de-jus-ke-tu-ri-olim-pi-niai-me-da-liai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3005&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Rl6YSWqTaAnM-C_Jqfj675uMUL9gzpc9aGwmY-ZId6I"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-650087" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646305440"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>romeo</span> - 2022-03-03 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/650087#comment-650087" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/650087#comment-650087" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I wanted to thank you for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. <a href="https://www.deckinggoldcoast.com/composite-decking/">https://www.deckinggoldcoast.com/composite-decking/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=650087" token="tmTf1i4uyOL2R9U0rbX224WHjSk2pOWTT0qsWqSzlD8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-645030" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646116320"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>john lead</span> - 2022-03-01 - 08:32</p> </li> <a href="/comment/645030#comment-645030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/645030#comment-645030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">You made such an interesting…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this. <a href="https://tilingsunshinecoast.com.au/kitchen-tiling/">https://tilingsunshinecoast.com.au/kitchen-tiling/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=645030" token="60OvnICpiumy3MTzT98O-ADOTxt5CYW5-1fWj7e9qTw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-554692" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643345828"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kiosks</span> - 2022-01-28 - 06:57</p> </li> <a href="/comment/554692#comment-554692" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/554692#comment-554692" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for this great…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for this great article of yours. I find it so interesting. Hope to see more of your work.<br /> <a href="https://toowoombapainter.com.au/interior-residential-painting/">https://toowoombapainter.com.au/interior-residential-painting/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=554692" token="sYQtchfKmYNl8q75ON9YkYolPv-xoNcuciB0gMDO7Fc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-554428" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643331639"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Liosel</span> - 2022-01-28 - 03:00</p> </li> <a href="/comment/554428#comment-554428" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/554428#comment-554428" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is my first time visit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!<br /> <a href="https://www.towerhamletstowing.com/">small business accountant hunter valley</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=554428" token="TsZW-B-xRfT8y2J1jdKiNNq8NVAMvE7mDCioYWvvzTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-405610" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1640754612"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anthony Ford</span> - 2021-12-29 - 07:10</p> </li> <a href="/comment/405610#comment-405610" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/405610#comment-405610" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">These things are very…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>These things are very important, good think so - I think so too... <a href="http://somaaveda.com">waxing</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=405610" token="tTdrUgAPw7YpszWtOk2jWm6os7v-Ek-tVyKP0LpW-F0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-405599" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1640754340"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-12-29 - 07:05</p> </li> <a href="/comment/405599#comment-405599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/405599#comment-405599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I read this article. I think…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. <a href="http://cantinaitaliana.com">restaurant</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=405599" token="xQMtap__BWPlObzEe-pzLlrv0VK6ij4crMmnC7MGe8o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365762" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639116483"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Deanna Pope</span> - 2021-12-10 - 08:08</p> </li> <a href="/comment/365762#comment-365762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365762#comment-365762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In this case you will begin…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: <a href="https://serviceboosterq8.com/">مقوي شبكه</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365762" token="pQntIQnZwNuvLYOdK_OH7XPg8_fMdeIcrXbhoGErD8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365760" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639116259"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albert Hall</span> - 2021-12-10 - 08:04</p> </li> <a href="/comment/365760#comment-365760" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365760#comment-365760" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">So lot to occur over your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. <a href="https://repaircookers-kw.com/">فني طباخات</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365760" token="geKl0n6RgSaejAEoIsvEMQgQwRt4HPqj1QGrqsK5VP0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639116012"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-12-10 - 08:00</p> </li> <a href="/comment/365756#comment-365756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365756#comment-365756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Make the most of mainly…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: <a href="https://q8electrician.com">رقم فني كهربائي</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365756" token="Mw6vK03Y2KKKEIhW_8zZ1enwhzm8y5YbNf07cq8iKeE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365753" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639115794"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-12-10 - 07:56</p> </li> <a href="/comment/365753#comment-365753" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365753#comment-365753" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I simply want to tell you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. <a href="https://q8-garage.com/">كراج متنقل</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365753" token="hNjE0qeqQJFc5oPmV6DQkUbVJJiPd1ofaDPx4cT0df0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365747" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639115544"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Deanna Pope</span> - 2021-12-10 - 07:52</p> </li> <a href="/comment/365747#comment-365747" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365747#comment-365747" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">These things are very…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>These things are very important, good think so - I think so too... <a href="https://kwcarservice.com/">بنشر امام المنزل</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365747" token="R-swpjMoPyMr8d_Uxz7yqlj_RHM5_oNI8GlA7VIVL3g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365743" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639115317"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anthony Ford</span> - 2021-12-10 - 07:48</p> </li> <a href="/comment/365743#comment-365743" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365743#comment-365743" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In this particular article,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. <a href="https://abubahor.site/">فني تكييف</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365743" token="WOsf0-VU0VxCiEMbi4bfXK6N1C02oJ3AjIgXLdriVjA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-365740" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639115091"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-12-10 - 07:44</p> </li> <a href="/comment/365740#comment-365740" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/365740#comment-365740" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">These websites are really…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>These websites are really needed, you can learn a lot. <a href="https://www.abubahor.com/">مكافحة حشرات</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=365740" token="mJUHwz_VfiQoAkAU0_EZTGIr24PSnEYS4tCXHESpCrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349526" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638370188"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Berlyn Easton</span> - 2021-12-01 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/349526#comment-349526" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349526#comment-349526" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nothing is too tough for a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nothing is too tough for a dreamer. If you have a large dream, realize that there is always a good deal. <a href="https://www.accountantabbotsford.com/">Abbotsford Accountant</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349526" token="arJzVcK13XcE3WXPPwh3Nwklf7zCQMqDAU_FBr3QOcE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637600319"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hera</span> - 2021-11-22 - 18:58</p> </li> <a href="/comment/322900#comment-322900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322900#comment-322900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">When you have a dream, make…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>When you have a dream, make it happen. <a href="https://www.hackneykitchenrenovations.com/">kitchen specialists Hackney Downs</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322900" token="YIciAiQCFwzKEdB1db84grbZh0wbwYrRQ7d1X-EUHiU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322868" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637599406"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Victoria</span> - 2021-11-22 - 18:43</p> </li> <a href="/comment/322868#comment-322868" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322868#comment-322868" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Some people make their…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Some people make their dreams come into reality by working hard. <a href="https://www.barnetpaintersanddecorators.com/">decorators in Finchley Church End</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322868" token="9nriLJ8UoNZmJinFQtr-TSQvVa3_Y4kcBmesOtC4TtI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322825" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637598309"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bella</span> - 2021-11-22 - 18:25</p> </li> <a href="/comment/322825#comment-322825" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322825#comment-322825" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The family that supports…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The family that supports each other succeed together. <a href="https://www.hackneybathroomfitters.com/">bathroom fitter company Hackney Marshes</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322825" token="lzKU8i4yqizygjSq_WWsJRHqUCmHqhuYA-eFF87bD18"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322797" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637597390"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mark</span> - 2021-11-22 - 18:09</p> </li> <a href="/comment/322797#comment-322797" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322797#comment-322797" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It&#039;s the result of their…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It's the result of their hard work. <a href="https://www.kentwindscreenrepair.com/">windshield repair Ashford</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322797" token="utkBZRt7SjKIN1xmIahWb-cBFoC9WuHBvEUGC9ZBpAc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322757" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637596378"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mitchelle</span> - 2021-11-22 - 17:52</p> </li> <a href="/comment/322757#comment-322757" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322757#comment-322757" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I&#039;m sure that they put a lot…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I'm sure that they put a lot of time into honing their skills, hard work, focus, and discipline. <a href="https://www.hackneywindscreenrepair.com/">windshield repair Hackney Wick</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322757" token="TcIOaBmkCS0Bi911jq2WZ_rPi4OI2IYSxKFnmi8P1oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-322728" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637595379"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albert</span> - 2021-11-22 - 17:36</p> </li> <a href="/comment/322728#comment-322728" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322728#comment-322728" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keep that recognition. fence…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keep that recognition. <a href="https://www.coventryfencecontractors.com/">fence installation Canley</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322728" token="ywTl7VVdCP7b_7ba3vVrlwGIKLwDn1YBJYq7QHfdqFM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 Oct 2021 06:10:04 +0000 vyrredaktorius 3005 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tus svars­to, kaip „su­sig­rą­žin­ti” į mies­tą pen­kia­ko­vę – sil­pno­ji gran­dis yra fech­ta­vi­mas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-svars-kaip-su-sig-ra-zin-ti-i-mies-ta-pen-kia-ko-ve-sil-pno-ji-gran-dis-yra-fech-ta-vi-mas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/119-13642" rel="bookmark"> Nr. <span> 119 (13642) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/viensDSCF0102.JPG?itok=1KBQjkFJ" width="344" height="287" alt="Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr." title="Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Olim­pie­čius spor­ti­nin­kus į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vyk­ti pa­kvie­tęs spor­to ir ko­lek­cio­na­vi­mo en­tu­zias­tas Ze­no­nas Gra­mac­kas pa­si­džiau­gė, kad Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams ši pa­žin­tis bus mo­ty­va­ci­ja siek­ti spor­ti­nių re­zul­ta­tų. Spor­ti­nin­kų šei­ma ap­si­lan­kė ne tik ro­tu­šė­je, bet ir gim­na­zi­jo­je įkur­ta­me uni­ka­lia­me spor­to mu­zie­ju­je, gim­na­zis­tai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti iš ar­ti L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės iš­ko­vo­tą me­da­lį.</p> <p>„Ačiū, kad iš­gel­bė­jo­te Lie­tu­vos olim­pi­nę gar­bę, nes liūd­na­sis sce­na­ri­jus lik­ti be me­da­lių po ket­ve­rių me­tų pa­si­ren­gi­mo bū­tų la­bai nu­vi­lian­tis vi­suo­me­nę“, – kal­bė­jo vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas. 42-ie­jų at­le­tų de­le­ga­ci­ja To­ki­jo olim­pia­do­je bu­vo ma­žiau­sia per Lie­tu­vos is­to­ri­ją at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę, o vie­nas lai­mė­tas me­da­lis – kuk­liau­sias lai­mi­kis va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se nuo 1996 me­tų At­lan­tos. P.La­bu­kas pa­svei­ki­no olim­pie­tę su ryš­kia jos pi­lie­ti­ne po­zi­ci­ja – ne tik pa­sie­ku­si sva­rių spor­ti­nių re­zul­ta­tų, pra­džiu­gi­nu­si olim­pi­niu me­da­liu, ji šiuo me­tu at­lie­ka ir ki­tą mi­si­ją – drau­ge su ko­le­go­mis olim­pie­čiais at­krei­pė vi­suo­me­nės, po­li­ti­kų, spor­to funk­cio­nie­rių dė­me­sį į sis­te­mi­nes pro­ble­mas, ku­rios aiš­kiai ki­ša ko­ją Lie­tu­vai sie­kiant spor­to re­zul­ta­tų.</p> <p>„Pro­ble­mų yra la­bai daug ir tu­ri­me daug pa­dir­bė­ti, kad ką nors pa­da­ry­tu­me jas kon­struk­ty­viai spren­džiant“, – sa­kė vie­nin­te­lį me­da­lį – si­dab­ro – mū­sų ša­liai To­ki­ju­je iš­ko­vo­ju­si pen­kia­ko­vi­nin­kė.</p> <p>L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė kal­bė­jo apie tai, kad rei­kia to­bu­lin­ti ne tik aukš­to meist­riš­ku­mo ren­gi­mo sis­te­mą: „Lie­tu­vo­je nė­ra sis­te­mos, kas ga­lė­tų ruoš­ti ir rū­pin­tis jau­ną­ja kar­ta, ku­ri tu­rė­tų mus pa­keis­ti. Da­bar­ti­nė olim­pi­nė rink­ti­nė yra ga­na bran­daus am­žiaus, be­veik vi­si To­ki­ju­je star­ta­vę olim­pie­čiai va­žia­vo į žai­dy­nes ir prieš pen­ke­rius me­tus. Sis­te­ma yra pa­keis­ta prieš ke­le­rius me­tus, bet ji vi­siš­kai ne­vei­kia. Šiuo me­tu pro­ble­ma yra ne fi­nan­sa­vi­mas, o sis­te­mos ne­bu­vi­mas.“</p> <p>„Ar Aly­tu­je, ku­ris tu­ri ge­rą pen­kia­ko­vės ša­koms rei­ka­lin­gą ren­gi­mo in­fra­struk­tū­rą, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie vai­kų ug­dy­mą bū­tent šiai, per­spek­ty­viai olim­pi­nei spor­to ša­kai?“ – klau­sė vi­ce­me­ras P.La­bu­kas olim­pie­tės L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės.</p> <p>Kaip pa­ste­bė­jo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis, mū­sų mies­te yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis šau­dy­mo rung­ty­je, vei­kia olim­pi­nis ba­sei­nas, taip pat pui­kios są­ly­gos sta­dio­ne su­da­ry­tos leng­va­at­le­čiams, o žir­gus ga­li­ma ras­ti pas kai­my­nus – But­ri­mo­ny­se. Ta­čiau pas­ku­ti­nė pen­kia­ko­vės ša­ka – fech­ta­vi­mas – ke­lia di­de­lių pro­ble­mų. 1985–1990 me­tais Aly­tu­je vy­ko fech­ta­vi­mo tre­ni­ruo­tės, o šiuo me­tu ne­tu­ri­me dir­ban­čio tre­ne­rio. Tai­gi pro­ble­ma – žmo­giš­ka­sis fak­to­rius.</p> <p>L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė pa­ste­bi, kad Aly­tu­je są­ly­gos tre­ni­ruo­tis yra net­gi la­bai ge­ros, pa­ly­gi­nus net­gi su to­mis, ku­rio­mis ruo­šia­si pa­tys olim­pie­čiais. Ji sa­kė, pa­vyz­džiui, kad pa­ti fech­ta­vi­mo rung­čiai ruo­šia­si įpras­to­je mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, ba­sei­nas – taip pat pro­ble­ma, nes sun­ku iš­tai­ky­ti lai­ko per­krau­ta­me vai­kų tre­ni­ruo­čių gra­fi­ke.</p> <p>At­vy­kę spor­ti­nin­kai tei­gė Aly­taus mies­tui jau­čian­tys daug sen­ti­men­tų. A.Zad­nep­rov­skis da­ly­va­vo ir per­nai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ku­sio­se triat­lo­no var­žy­bo­se, jis tei­gė, kad spor­ti­nin­kams var­žy­bų eta­pas Aly­tu­je la­bai pa­tin­ka. Spor­ti­nin­kų šei­mos at­ža­la – duk­ra lan­ko plau­ki­mą, jai yra te­kę var­žy­bų me­tu iš­ban­dy­ti pui­kiai įreng­tą Aly­taus ba­sei­ną. Be­je, pa­ti L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė į pen­kia­ko­vę at­ėjo bū­da­ma 18 me­tų, iki tol ji sie­kė re­zul­ta­tų plau­ki­me, ta­čiau no­ri­mo pro­ver­žio ne­bu­vo. „Yra ir to­kia pro­ble­ma, kad plau­ki­mo tre­ne­riai ne­no­ri ati­duo­ti per­spek­ty­vių vai­kų, net kai iš­ryš­kė­ja, kad jie ga­lė­tų pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų bū­tent ke­lio­se ša­ko­se – pen­kia­ko­vė­je“, – sa­ko olim­pie­tė, iš plau­ki­mo į pen­kia­ko­vę per­ėju­si tik ta­pu­si stu­den­te.</p> <p>A.An­dru­šai­tis svars­to, kad gal­būt Aly­tu­je bū­tų ga­li­ma vai­kus tre­ni­ruo­ti dvie­jo­se ar tri­jo­se pen­kia­ko­vės rung­ty­se, plau­ki­me, šau­dy­me, o vė­liau at­rink­ti per­spek­ty­viau­sius. Pa­ra­dok­sas tas, kad mū­sų mies­te yra ge­ra spor­to in­fra­struk­tū­ra, ta­čiau jun­ta­mai trūks­ta spor­to tre­ne­rių – at­ly­gi­ni­mai yra ne­di­de­li, to­dėl jau­ni spe­cia­lis­tai iš­va­žiuo­ja į did­mies­čius, o ten – ren­ka­si pri­va­tų sek­to­rių, kur klien­tai yra mo­kūs.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/duDSCF0113.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/duDSCF0113.JPG?itok=VKGhzNa6" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/trysDSCF0086.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/trysDSCF0086.JPG?itok=ROo_dBck" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/viensDSCF0102_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/viensDSCF0102_0.JPG?itok=bjyEM1l-" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-svars-kaip-su-sig-ra-zin-ti-i-mies-ta-pen-kia-ko-ve-sil-pno-ji-gran-dis-yra-fech-ta-vi-mas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2991&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vdXOiZPh_i4_NyvSrdKTuy9sOJMIB-QPtUi4NHjEZHY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-758259" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649568174"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>frdsa</span> - 2022-04-10 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/758259#comment-758259" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/758259#comment-758259" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">There are many ways by which…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>There are many ways by which a viewer can watch a sports on the internet. Sports on Sportssurge<a href="https://centralviral.com/sportsurge/">sportssurge</a> have somehow become our support to be entertained in this ongoing pandemic.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=758259" token="7rUCe05caIJJUHwG7d_Vc06MoH5d4-RrelubUqF6xf4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255304" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634976177"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fake jordan 1</span> - 2021-10-23 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/255304#comment-255304" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255304#comment-255304" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The high-cut leather sneaker…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The high-cut leather sneaker has a simple silhouette that has been used as a base to numerous classic offerings that continue to be restored today. It seems that Nike is planning several Jordan 1s for 2021. Sneaker leak social media account <a href="https://www.popkicks.org/">fake jordan 1</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255304" token="yFN46-CUY5K3FV-JZK8vChKZ7KiH7K04hsoKrsbquXg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Oct 2021 12:25:18 +0000 vyrredaktorius 2991 at https://www.alytausnaujienos.lt