Sportas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Bi­ru­tė GI­RU­LIE­NĖ: „Dė­kin­gi Ka­ro­lio tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui" https://www.alytausnaujienos.lt/bi-ru-te-gi-ru-lie-ne-de-kin-gi-ka-ro-lio-tre-ne-riui-ces-lo-vui-pa-vi-lo-niui <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13598" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13598) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/62054450_2372463426345767_7451010630623952896_n_1.jpg?itok=EaePaTMM" width="344" height="287" alt="Alytiškis šaulys Karolis Girulis (kairėje) debiutuos Tokijo olimpinėse žaidynėse. Asmeninės nuotr." title="Tokios aistros šaulius užplūsta po sėkmingų startų. Alytiškis šaulys Karolis Girulis (kairėje) debiutuos Tokijo olimpinėse žaidynėse. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Daž­nai žur­na­lis­tų kal­bi­na­mas spor­ti­nin­kas K.Gi­ru­lis mi­ni šei­mą, mo­čiu­tę, ku­ri pir­mo­ji per ra­di­ją iš­gir­do skel­bi­mą apie Aly­tu­je ren­ka­mą bū­si­mų šau­lių gru­pę, ir pa­ska­ti­no anū­ką pa­si­do­mė­ti, tad ar­tė­jant olim­pie­čiui at­sa­kin­gam mo­men­tui, Al­do­na KU­DZIE­NĖ kal­bi­na šau­lio K.Gi­ru­lio ma­mą Bi­ru­tę Gi­ru­lie­nę.</strong></p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų sū­nus, daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas ir re­kor­di­nin­kas Ka­ro­lis Gi­ru­lis, iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į 32 olom­pi­nes žai­dy­nes To­ki­ju­je. Kaip pri­ėmė­te šią ži­nią?</strong></p> <p>– Tai bu­vo kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus, bet kar­tu ir vi­sos šei­mos lau­ki­mo, kad tai įvyks anks­čiau ar vė­liau, iš­si­pil­dy­mas, ku­ris pa­kė­lė šei­mos tiks­lą į aukš­čiau­sią lyg­me­nį.</p> <p>Kad tai bus, nie­kas šei­mo­je ne­abe­jo­jo­me, nes Ka­ro­lio nuo­sek­lus ti­kė­ji­mas vis­kuo, ką jis gy­ve­ni­me da­ro, abe­jo­nių nie­kam ne­kė­lė.</p> <p>Sū­nus – tiks­liu­kas nuo ma­žens ir, kaip jo ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas įvar­di­jo, gi­mė su­bren­dęs vi­siems gy­ve­ni­mo iš­šū­kiams.</p> <p>Jo sva­jo­nė, vir­tu­si vi­sų mū­sų sva­jo­ne, pa­lai­ko ge­rą emo­ci­ją vi­sai šei­mai ir gi­mi­nei, ma­nau, kad ir spor­ti­nio šau­dy­mo ben­druo­me­nei. Ti­ki­me, kad ši ži­nia vi­sus džiu­gi­na.</p> <p><strong>– Kur da­bar yra Jū­sų sū­nus? Tur­būt pa­si­kal­bė­ji­mams šiuo karš­tu tre­ni­ruo­čių pe­ri­odu sū­nui lie­ka ma­žai lai­ko?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu Ka­ro­lis Kro­a­ti­jo­je, Pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se. Tai pui­ki tre­ni­ruo­tė prieš di­džiau­sią gy­ve­ni­me iš­šū­kį. Vi­so­ke­rio­pos jam iš­tver­mės, nes karš­tis ten di­des­nis nei Lie­tu­vo­je, ali­na ir rei­ka­lau­ja daug jė­gų. Ben­drau­ja­me te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis: nuo­trau­kos, ži­nu­tės pa­sie­kia mus, o mes taip pat jam pa­ra­šo­me ke­lis kar­tus die­no­je. Pa­lai­ko­me nuo­la­ti­nį ry­šį, nes gy­ve­na­me vie­nuo­se na­muo­se su sū­naus žmo­na Gin­ta­re, jų vai­ku­čiais. Vi­sa­me ka­me mes pa­lai­ko­me vie­ni ki­tus.</p> <p><strong>– Ka­da jo bal­sas tė­vus pa­sieks iš Ja­po­ni­jos? Gal jau ži­no­ma ir at­sa­kin­go mo­men­to die­na?</strong></p> <p>– Olim­pia­dos To­ki­ju­je ati­da­ry­mas vyks lie­pos 23-iąją. Pa­si­ruo­ši­mas jau pra­si­dė­jo. Ka­ro­lis ga­vo vi­są siun­tą ap­ran­gos ir vis­ko, kas rei­ka­lin­ga at­sto­vau­ti šau­dy­mo spor­to ša­kai ir ša­liai.</p> <p>Prieš iš­vyk­da­mas į Kro­a­ti­ją pa­si­ma­ta­vo, pa­si­džiau­gė, kad jau la­ga­mi­nas pa­ruoš­tas, be­lie­ka tik su­si­pla­nuo­ti ei­na­muo­sius dar­bus. Dar ti­ki­ma­si, kad bus ir tre­ni­ruo­čių sto­vyk­la prieš iš­vy­ki­mą į olim­pia­dą. Ap­mau­du, kad ka­ran­ti­nas šios spor­to ša­kos spor­ti­nin­kams tre­ni­ruo­tis vi­sai ne­su­tei­kė jo­kių są­ly­gų.</p> <p><strong>– Ša­lies šau­liams tar­si ir se­ka­si olim­pia­do­se: Vla­das Tur­la 1980 me­tais Mask­vo­je už­ėmė 4 vie­tą, Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė 1996 me­tais At­lan­to­je pel­nė 10 vie­tą, 2000-ai­siais Sid­nė­ju­je – auk­so me­da­lį, 2008 me­tais – 5 vie­ta Pe­ki­ne. Lai­kas at­ėjo Ka­ro­liui Gi­ru­liui. Kaip ma­no­te, iš kur tas sū­naus ne­įti­kė­ti­nas ta­len­tas? Šau­dy­mas tur­būt ne­bu­vo pir­ma pa­si­rink­ta spor­to ša­ka Jū­sų sū­nui Ka­ro­liui?</strong></p> <p>– Iš tie­sų ša­lies šau­liams tar­si ir se­ka­si olim­pia­do­se. La­bai ti­kiu, kad at­eis lai­kas ir bus at­kreip­tas dė­me­sys ir į šią spor­to ša­ką kaip ug­dy­mo ga­li­my­bę. Šau­dy­mas – tai vi­sų pir­ma žmo­gaus dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos, ra­my­bės, kan­try­bės, iš­tver­mės ug­dy­mas.</p> <p>Ka­ro­lis spor­tuo­da­mas šias sa­vy­bes iš­siug­dė ne tik sau, bet ir vi­sai šei­mai, nes, ste­bė­da­mi jo star­tus, dė­me­sin­gi ta­po­me ir mes.</p> <p>Tai ne emo­ci­jų spor­tas, kur ga­li iš­si­rėk­ti, iš­si­lie­ti pa­lai­ky­da­mas spor­ti­nin­kus. Čia vis­kas ki­taip, to­dėl ir žiū­ro­vų var­žy­bo­se re­tai bū­na, o ku­rie at­ei­na, jie bū­na ki­to­kie. Šia­me spor­te ver­ti­na­ma tech­ni­ka, su­si­kau­pi­mas,</p> <p>To­dėl vi­soms ma­moms ir mo­čiu­tėms sa­kau – pa­dė­ki­te vai­kams at­ras­ti sa­ve, ves­ki­te juos į įvai­rius bū­re­lius, leis­ki­te iš­ban­dy­ti, su­da­ry­ki­te są­ly­gas rink­tis, klys­ti ir klup­ti.</p> <p>Bet pa­dė­ti at­si­kel­ti ir vėl ra­gin­ti ei­ti ieš­ko­ji­mų ke­liu taip pat rei­kia, kad, pra­bė­gus kaip ir Ka­ro­liui 23 me­tams at­kak­laus dar­bo, ga­lė­tu­mė­te di­džiuo­tis sa­vo vai­kų ir anū­kų dar­bo vai­siais.</p> <p><strong>– Ar iš tie­sų iki šiol Ka­ro­lį tre­ni­ruo­ja tas pats šau­dy­mo tre­ne­ris Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis? Ar jis taip pat vyks į To­ki­jo olim­pi­nes žai­dy­nes?</strong></p> <p>– Dė­kin­gi Ka­ro­lio tre­ne­riui Čes­lo­vui Pa­vi­lo­niui, ku­ris ve­dė jį kan­triai, ver­ti­no kiek­vie­ną lai­mė­ji­mą ir pra­lai­mė­ji­mą, nie­ka­da ne­nu­lei­do ran­kų bei kaip ir mes vi­sa­da lei­do Ka­ro­liui ei­ti sa­vo Tiks­lo ke­liu.</p> <p>Tre­ne­ris – kaip pa­ta­rė­jas, men­to­rius, pe­tys, ant ku­rio net ir vy­rai ga­li iš­si­verk­ti. O verk­ta ne vie­ną kar­tą, vi­sų kar­tu, nes kai de­šim­to­ji taš­ko da­lis nu­ne­ša iš po no­sies sėk­mę, jau­čia­me kar­tė­lį vi­si, bet pa­liū­di­me, pa­si­mo­ko­me ir ei­na­me pir­myn, nes tik prie­ky­je yra vil­tis pa­sie­ki­mams.</p> <p><strong>– Ar Ka­ro­lis tu­ri ri­tu­a­lų, įpro­čių, ku­riuos yra įpra­tęs at­lik­ti prieš svar­bius star­tus? Ta­lis­ma­ną tu­ri?</strong></p> <p>– Dėl ri­tu­a­lų, ta­lis­ma­nų ar me­di­ta­ci­jos – čia jau Ka­ro­lio pa­sau­lis. Ti­ki­me, kad kiek­vie­nas tu­ri sa­vo min­čių prieš star­tą, po­kal­bių su sa­vi­mi ir sa­vo an­ge­lais. Vi­sa­da pra­šo­me, kad jie Ka­ro­lį sau­go­tų ir ne­ap­leis­tų.</p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, ko­kios vie­tos, ver­ti­nant olim­pi­nių žai­dy­nių ma­tu, ver­tas sū­naus at­si­da­vi­mas šau­dy­mo spor­tui?</strong></p> <p>– Sū­nus Ka­ro­lis – tik­ras ste­buk­las šei­mo­je, gi­mi­nė­je ir, jau kaip da­bar ži­no­me, Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Re­zul­ta­tas ar per­ga­lės jau ne­svar­bios.</p> <p>Jis lai­mė­jo ke­lia­la­pį, nes dir­bo, sie­kė. Da­ly­va­vi­mas To­ki­jo olim­pia­do­je – jo lai­mė­ji­mas, šei­mos ir gi­mi­nės pa­si­di­džia­vi­mas. Lie­tu­vos kul­ki­nio ir pneu­ma­ti­nio šau­dy­mo spor­to is­to­ri­jos per­ra­šy­mas...</p> <p><strong>AČIŪ SŪ­NAU, KAD ESI, MES TA­VE LA­BAI MY­LI­ME.</strong></p> <p> </p> <p>* * *</p> <p><strong>Ka­ro­lio Gi­ru­lio dos­jė</strong></p> <p>Am­žius: 34 me­tai (g. 1986 m. lap­kri­čio 1 d.)</p> <p>Gim­ta­sis mies­tas: Aly­tus (bai­gęs Li­kiš­kė­lių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą)</p> <p>Stu­di­jos: Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (fi­zi­kos moks­lai – ba­ka­lau­ras, bio­fi­zi­ka – ma­gist­ras)</p> <p>Šei­my­ni­nė pa­dė­tis: Ve­dęs, žmo­na Gin­ta­rė Gi­ru­lie­nė, duk­ra Mė­ja (8me­tai), sū­nus Emi­lis (6 me­tai). Tė­vai – Bi­ru­tė ir An­drė­as Gi­ru­liai</p> <p>Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio re­kor­di­nin­ko spor­ti­nio ke­lio pra­džia: 1998 m.</p> <p>Tre­ne­ris: pir­mas ir vie­nin­te­lis – Čes­lo­vas Pa­vi­lo­nis</p> <p>Di­džiau­si lai­mė­ji­mai: 6 vie­ta – 2013 m. Uni­ver­sia­da; 8 vie­ta – 2019 m. ir 2021 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­tas; 13 vie­ta – 2010 m. pa­sau­lio čem­pio­na­tas</p> <p>Star­tai To­ki­ju­je: Ori­nio šau­tu­vo iš 10 m at­stu­mo rung­ties kva­li­fi­ka­ci­ja ir fi­na­lai – lie­pos 25 d.; Kul­ki­nio šau­tu­vo iš 50 m at­stu­mo (3x40) rung­ties kva­li­fi­ka­ci­ja ir fi­na­lai – rug­pjū­čio 2 d.</p> <p>Iš­šū­kis olim­pia­do­je: „Vi­si ten yra nu­ga­lė­to­jai, o kai at­eis die­na – re­zul­ta­tai pa­ro­dys, kas tą­dien bus stip­res­nis.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/_MG_9595-2_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/_MG_9595-2_0.jpg?itok=VqKCzr7-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/774401_153830511473067_1474325910_o_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/774401_153830511473067_1474325910_o_0.jpg?itok=AEdl8VYm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/22791860_1912587975624705_5206688463129289643_o_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/22791860_1912587975624705_5206688463129289643_o_0.jpg?itok=d0d3b5hV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/56158032_2570018426362949_8376904759579246592_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/56158032_2570018426362949_8376904759579246592_n_0.jpg?itok=rXNfCu7o" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/62054450_2372463426345767_7451010630623952896_n_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/62054450_2372463426345767_7451010630623952896_n_2.jpg?itok=Gt2HqtSI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/105015083_3649769518387829_5053329114626433023_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/105015083_3649769518387829_5053329114626433023_n_0.jpg?itok=O8RXgFke" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/105603534_3649737611724353_7614802686837670666_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/105603534_3649737611724353_7614802686837670666_n_0.jpg?itok=5Rb1QgMM" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/bi-ru-te-gi-ru-lie-ne-de-kin-gi-ka-ro-lio-tre-ne-riui-ces-lo-vui-pa-vi-lo-niui&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2714&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rKKj9jnf4tbCec5acw5-CyfCoXNdesw1OBQtU0CI9Bs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 12 Jul 2021 05:58:34 +0000 vyrredaktorius 2714 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytus ruošiasi priimti karščiausią „drifto“ fiestą: veiksmas virs net tris dienas https://www.alytausnaujienos.lt/alytus-ruosiasi-priimti-karsciausia-drifto-fiesta-veiksmas-virs-net-tris-dienas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13598" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13598) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2827%29.jpg?itok=MKDnnGEP" width="344" height="287" alt=" „drifto“ fiesta" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šį renginį Alytuje organizuos visai „drifto“ bendruomenei jau gerai žinoma ir ne vienerias sėkmingas varžybas Marijampolės „Drift Arena“ trasoje organizavusi „Side to Side“ komanda. Būtent Marijampolėje pastarąjį savaitgalį ir įvyko jų organizuotas „Iron Wolf Parts Drift Cup“ antrasis etapas. Be priekaištų surengtas renginys džiugino tiek dalyvius, tiek žiūrovus, mat jame nebuvo jokių neplanuotų pauzių, o mėgautis „drifto“ lenktynininkų kuriama atmosfera leido ir puikūs vasariški orai.</p> <p>Renginyje buvo naudojama naujoji informacijos pateikimo sistema, kurios pagalba kiekvienas dalyvis galėjo girdėti tiesiogiai transliuojamą informaciją apie jo ir jo varžovų surinktus taškus. Šį sistema leido užtikrinti ne tik informatyvų rezultatų pateikimą, bet ir padėjo koordinuoti dalyvius, kada jie turi ruoštis savo važiavimams.</p> <h2>Išsidalijo antrojo etapo taškus</h2> <p>Antrame „Iron Wolf Parts Drift Cup“ etape nugalėtoju tapo Salvijus Budrys, surinkęs 109,2 taško. Ši pergalė jam leido įsitvirtinti pirmoje pozicijoje ir skaičiuojant rezultatus po dviejų etapų. Varžybų lyderiui kiek daugiau nei 12 taškų nusileido ir antrąją vietą Marijampolėje iškovojo Rimvydas Narauskas, o trečioje vietoje pasirodymą baigė „Side to Side“ lenktynininkas Yakub Tarasevich.</p> <p>Ne paslaptis, kad keturių etapų „Iron Wolf Parts Drift Cup“ serijoje dalyviai tikrai turi dėl ko stengtis, kadangi sezono gale trijų geriausių sportininkų lauks 1500 eurų vertės prizinis fondas – 750, 500 ir 250 eurų vertės <a href="http://www.ironwolfparts.com/">„Iron Wolf Parts“</a> čekiai.</p> <p>Komandinėje įskaitoje po antrojo etapo rikiuotės viršūnėje vis dar laikosi „Urta Drift“ rinktinė. Tiesa, jie negali jaustis visiškai ramūs, kadangi nuo jų vos per 30 taškų nutolusi ir praėjusį etapą Marijampolėje laimėjusi „Street Horrors“ komanda. Trečioje vietoje ir toliau išlieka „Side to Side“ atstovai.</p> <p> </p> <h2>Žvilgsniai krypsta į Alytaus Dainų slėnį</h2> <p>Po šio renginio „Side to Side“ organizatorių komanda savo pajėgas permes į Alytų, kur laukia net tris dienas truksiantis „drifto“ renginys „Drift Alytus 2021“. Pirmąją dieną dalyvių lauks treniruotės, antrąją dieną trasoje pasirodys „Semi Pro“, o trečiąją – „Street“ lygos dalyviai. Tokį organizatorių sprendimą renginį išskirti į tris dienas lėmė itin gausus dalyvių skaičius. Iš viso čia pasirodys daugiau nei 150 lenktynininkų.</p> <p>Jaunimo užimtumu besirūpinanti ir šiam renginiui žalią šviesą uždegusi pagrindinė renginio rėmėja Alytaus miesto savivaldybė varžyboms skyrė itin patogią erdvę – Dainų slėnį. Čia vietos pakaks ne tik dalyviams pademonstruoti savo meistriškumą, bet ir žiūrovams. Jie šeštadienį ir sekmadienį vyksiančias varžybas galės nemokamai stebėti saugiose zonose, iš kurių atsivers vaizdas į visą trasą. Siekiant tvarkos ir saugumo, renginio vietoje nebus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais. Organizatoriai žiūrovų prašo savo automobilius parkuoti miesto centre, iš kur renginio vieta pėsčiomis pasiekiama per kelias minutes, kadangi prie Dainų slėnio parkavimo vietų žiūrovams numatyta nebus.</p> <p>Beje, tie žiūrovai, kurie į renginį atvykti negalės, turės progą stebėti tiesioginę transliaciją, kuriai vaizdas bus perduodamas iš kelių kamerų. Alytuje taip pat bus naudojama ta pati rezultatų pateikimo sistema, kuria naudojantis pilotai taip pat galės iškart gauti informaciją apie savo ir varžovų pademonstruotus rezultatus.</p> <p>Daugiau informacijos apie būsimą „Drift Alytus 2021“ renginį rasite <a href="https://www.facebook.com/events/319002536561956">paspaudę čia</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2819%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2819%29.jpg?itok=K3-WFsia" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2821%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2821%29.jpg?itok=CRbbXzWX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytus-ruosiasi-priimti-karsciausia-drifto-fiesta-veiksmas-virs-net-tris-dienas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2704&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uA4ZKj4ZSzdGClSKWGKZAuoK_07-1pN4IKbzHodoUcU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210307" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625833147"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Arunas</span> - 2021-07-09 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/210307#comment-210307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210307#comment-210307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai !!!.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai !!!.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210307" token="ms4lCTT7BYyFeA8q8x-6_nWqof-4IRwpy5r8s7cOUoc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 07 Jul 2021 13:57:41 +0000 vyrredaktorius 2704 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­ra­ma „Dai­na­vai” ir ko pa­si­ges­ta sta­dio­ne https://www.alytausnaujienos.lt/pa-ra-ma-dai-na-vai-ir-ko-pa-si-ges-ta-sta-dio-ne <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13599" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13599) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/NAUJASIS%20STADIONAS.jpg?itok=hnsVIZp9" width="344" height="287" alt="Stadionas" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Leng­va­tos – iki me­tų pa­bai­gos</h2> <p>Iki šių me­tų pa­bai­gos pro­fe­sio­na­liems spor­to klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­se ly­go­se, Aly­tu­je ne­rei­kės mo­kė­ti už įsi­ren­gia­mą iš­ori­nę re­kla­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais įkai­niais. Jie pri­klau­so nuo įren­gi­mo mies­te vie­tos, at­si­žvel­giant į tai kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na ar­ba me­ti­nis įkai­nis yra nuo 24 iki 12 eu­rų.</p> <p>To­kia iš­ori­nės re­kla­mos leng­va­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­lės nau­do­tis ne tik Aly­taus pro­fe­sio­na­lūs, ša­lies aukš­čiau­sio­se ly­go­se žai­džian­tys spor­to klu­bai, bet ir šiuos kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tys klu­bai iš vi­sos Lie­tu­vos.</p> <p>Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­je A ly­go­je žai­džian­čiam Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bui „Dai­na­va“ iki šių me­tų pa­bai­gos bus tai­ko­ma 75 proc. nuo­lai­da už nau­do­ji­mą­si var­žy­boms Bi­ru­tės gat­vė­je esan­čio sta­dio­no fut­bo­lo aikš­te. Tam įkai­nius taip pat yra nu­sta­čiu­si mies­to ta­ry­ba. Tiks­liau – pa­tvir­tin­tas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nų są­ra­šas, o sta­dio­ną val­do šis cen­tras.</p> <p>Mi­nė­tas leng­va­tas mies­to ta­ry­bai pa­siū­lęs pri­im­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas A.Ju­čas sa­kė, kad to­kiu bū­du no­ri­ma pa­dė­ti „Dai­na­vai“, ku­ri į aukš­čiau­si­ą­ją Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gą grį­žo po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos, no­ri­ma, jog ji šio­je ly­go­je įsi­tvir­tin­tų.</p> <h2>Kas tu­rė­tų at­si­ras­ti sta­dio­ne?</h2> <p>A.Ju­čo tei­gi­mu, no­rint, kad Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ įsi­tvir­tin­tų aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­go­je, rei­ka­lin­ga ne tik sa­vi­val­dy­bės pa­ža­dė­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bet ir spor­to ba­zės su­tvar­ky­mas: „Sta­dio­ne bū­ti­na įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti, čia nė­ra skal­byk­los spor­ti­nin­kams po var­žy­bų iš­si­skalb­ti rū­bus. Bū­ti­na įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą. Ši sis­te­ma tu­rė­jo bū­ti su­tvar­ky­ta jau ati­duo­dant nau­do­ti at­nau­jin­tą sta­dio­ną, ta­čiau tam rei­ka­lin­ga pro­gra­mi­nė įran­ga nie­ka­da ir ne­bu­vo įreng­ta. O ji bū­ti­na, kad į sta­dio­ną ga­lė­tų pa­tek­ti iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę ir ko­dą tu­rin­tys žiū­ro­vai.“</p> <p>Tad tuo pa­čiu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl leng­va­tų tai­ky­mo nu­tar­ta leis­ti „Dai­na­vai“ sa­vo lė­šo­mis sta­dio­ne įreng­ti pa­pil­do­mą fil­ma­vi­mo aikš­te­lę, rei­ka­lin­gą fut­bo­lo rung­ty­nėms fil­muo­ti.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne vė­liau kaip iki lie­pos pa­bai­gos su­de­rin­ti to­kios aikš­te­lės vie­tą. Taip pat iki lie­pos pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri sta­dio­ne pa­rink­ti pa­tal­pą skal­byk­lai įreng­ti, o jo­je rei­ka­lin­gą įran­gą nu­per­ka ir su­mon­tuo­ja „Dai­na­va“ sa­vo lė­šo­mis.</p> <p>Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras įpa­rei­go­tas sta­dio­ne įreng­ti au­to­ma­ti­zuo­tą žiū­ro­vų įlei­di­mo į sta­dio­ną sis­te­mą.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/A.JU%C4%8CAS.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/A.JU%C4%8CAS.jpg?itok=bAvpIWvF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/NAUJASIS%20STADIONAS_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/NAUJASIS%20STADIONAS_0.jpg?itok=WKKz4WUy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pa-ra-ma-dai-na-vai-ir-ko-pa-si-ges-ta-sta-dio-ne&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2690&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZegUzfq08RW2EASu3gQPBKXNi5GF3GySoZDy2cMeOnE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209351" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601572"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:59</p> </li> <a href="/comment/209351#comment-209351" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209351#comment-209351" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209351" token="0uOcDcQZIFaHUZ_EQ9m98bh-yr2k1_tD6axvS6cXjkc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206269" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625204585"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kestui</span> - 2021-07-02 - 08:43</p> </li> <a href="/comment/206269#comment-206269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206269#comment-206269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai, kad Jučas ir sutvarkė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai, kad Jučas ir sutvarkė šį reikala, tai gal ne tik liežuviu dirba?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206269" token="UD7ua_Kk1MLafnvPXslvPTHht4O50JS43FCopK0CpSk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206209" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625201920"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - 2021-07-02 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/206209#comment-206209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206209#comment-206209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ceciuli...pažvelk kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ceciuli...pažvelk kaip atrodo Alytaus herbas ant reklaminio skydo(gal nuo stadiono įrengimo laikų kabo),,,,,,,GĖDA O jučas gražuoliukas tik pamalti liežuviu sugeba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206209" token="SnT6G5bVtSuYp-T9c-FbEl4uqBs4rMnj9R6b4DL5bVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-205096" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625128308"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visos</span> - 2021-07-01 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/205096#comment-205096" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/205096#comment-205096" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The bet ir šiuos kri­te­ri…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The bet ir šiuos kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tys klu­bai iš vi­sos Lie­tu­vos.<br /> <a href="https://solitairespider.co/">solitaire spider</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=205096" token="88k5hTkhZJ7R9MTofUEBD6U_rL5nS7CBRJ6BPvK0wKM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 01 Jul 2021 06:34:16 +0000 vyrredaktorius 2690 at https://www.alytausnaujienos.lt Kilimėlis sportui - tavo draugas treniruočių metu https://www.alytausnaujienos.lt/kilimelis-sportui-tavo-draugas-treniruociu-metu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13594" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13594) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/kilim.jpg?itok=lqpaS-fB" width="344" height="287" alt="kilimelis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Paskutiniu metu, labai išpopuliarėjo sportas namuose, tad žmonės stebėdami virtualias treniruotes, tokiu būdu treniruojasi savo namų aplinkoje, o norint, jog treniruotė įvyktų visu šimtu procentu, svarbu, jog jai būtų tinkamai pasiruošta. Pagrindinis dalykas, kurį jums reikėtų turėti ir yra kilimėlis sportui, mat jis jums suteiks stabilumą bei leis jums pratimus atlikti taisyklingai, reikiamose padėtyse, mat visas jūsų kūnas bus subalansuotai stabilus.</p> <h3>Kilimėlis sportui - ne tik nauda, bet ir grožis</h3> <p><a href="https://bigbox.lt/123457210-kilimeliai-sportui">Kilimėlių sportui</a> yra daugybė ir įvairiausių: nuo ryškiaspalvių iki gėlėtų. Kilimėlis sportui prisideda prie jūsų būsenos sporto metu, mat, jeigu jūs turite ryškiaspalvį ar tokį, kuris yra su paveiksliukais ar specialia simbolika, tai jūs tik ir lauksite momento jį išsitraukti bei pradėti savo treniruotę, nes sportas susideda ne tik iš pratimų, tačiau ir iš smulkmeniškų dalykų kaip apranga arba šiuo atveju sportinis kilimėlis. Žinoma, renkantis kilimėlį galite atsižvelgti į kokias treniruotes keliausite, mat kilimėlis sportui būna dviejų pagrindinių tipų: jogos bei treniruočių. Jogos kilimėlis, skirtingai nuo treniruočių būna dvipusis ne tik tam, kad galima būtų jį naudoti iš abiejų pusių, tačiau ir tam, jog suteiktų jums daugiau stabilumo, mat jogos metu didelis dėmesys kreipiamas kūno plastikai, tad svarbu, jog sportinis kilimėlis suteiktų šimtaprocentinį stabilumą. O treniruočių būna paprastesni, tačiau, jeigu į šį aspektą nekreipsite dėmesio ir pirskite tą, kuris jums tuo metu labiausiai patiks, tai problemos tame tikrai nebus, mat jų visų pagrindinė funkciją yra suteikti jums stabilumą bei minkštumą darant pratimus, kurių metu reikia gulėti. Išsirinkti sau tinkamą tikrai nebus sunku, mat vienintelis kas gali jus blaškyti, tai įvairūs dizainai bei spalvos, kurie būna vienas už kitą gražesni, tad galiausiai radę tinkamą, pastebėsite kaip per treniruotę jūsų nusiteikimas bei nuotaika krypsta į gerąją pusę. Norėdami, jog treniruotės vyktų smagiau, galite pasižiūrėti specialius gimnastikos <a href="https://bigbox.lt/123457206-gimnastikos-kamuoliai">kamuolius</a>, kurie yra skirti sporto treniruočių paįvairinimui. Gimnastikos kamuolius renkantis svarbu atkreipti dėmesį į savo poreikius, mat jų asortimentas yra platus, tad kiekvienas ras sau tinkamą. Svarbiausia yra tai, jog nebijokite įvairinti savo sporto rutiną, mat sportas ne vien prakaitas ir pratimai, tai ir grožis bei harmonija. </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/kilimelis_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/kilimelis_0.png?itok=kekZwwJ6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kilimelis-sportui-tavo-draugas-treniruociu-metu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2687&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-pSAktYTXwI9Kn4yiPnDbSiOiSxOWLJKmGLFaixQAmo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 30 Jun 2021 11:57:12 +0000 vyrredaktorius 2687 at https://www.alytausnaujienos.lt Nr. 1 Nealkoholinis alus Lietuvoje „Kalnapilis“ tapo generaliniu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rėmėju https://www.alytausnaujienos.lt/nr-1-nealkoholinis-alus-lietuvoje-kalnapilis-tapo-generaliniu-lietuvos-vyru-krepsinio-rinktines <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/001.jpg?itok=vw22eZ6I" width="344" height="287" alt="Krepsinis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Vadina rimta paspirtimi</h2> <p>LKF prezidento, legendinio šalies krepšininko Arvydo Sabonio teigimu, sėkmingus rezultatus krepšinio aikštelėje lemia sunkus sportininkų darbas ir ryžtas. Visgi, anot jo, šių pastangų pergalėms iškovoti nepakanka.</p> <p>„Sportui reikalingas ir rėmėjų indėlis, be kurio negalėtume pasiekti užsibrėžtų tikslų. Todėl labai džiaugiuosi šia ilgalaike partneryste su „Kalnapilio-Tauro grupe“, nes tai yra bendrovė, puikiai suprantanti mūsų poreikius. Esame pasiryžę pergalių siekti drauge, o, turėdami solidžius partnerius, tai daryti galėsime dar ambicingiau ir produktyviau. Tai yra rimta paspirtis šalies sportui“, – sako A. Sabonis.</p> <p>Savo ruožtu „Kalnapilio-Tauro grupės“ generalinis direktorius Marijus Valdas Kirstukas pažymi, jog ši sutartis yra ilgametės bendrovės paramos krepšiniui tąsa. Todėl, pasak jo, alaus darykla jau daugybę metų šį sportą vadina savo identiteto dalimi.</p> <p>„Remti Lietuvos krepšinio federaciją ir šalies vyrų krepšinio rinktinę mums yra didžiulė garbė. Tokios paramos tradicijos mūsų bendrovėje formavosi daugybę metų, tačiau kaskart, prisidėdami prie šio sporto gerovės, ypač vertiname galimybę palaikyti šalies sportininkus. Į pastarąją žiūrime itin rimtai, nes turime tikslą suvienyti ir sutelkti sirgalius, suteikti jiems daugiau progų susitikti, palaikyti rinktinę, mėgautis pramogomis ir laukti pergalių. Tai daryti su „Kalnapilio“ nealkoholiniu alumi, kuris yra populiariausias Lietuvoje, bus dar įsimintiniau“, – neabejoja M. V. Kirstukas.</p> <h2>Viltys nukreiptos į Tokiją</h2> <p>Užsiminęs apie ilgametes partnerystės su šalies krepšiniu tradicijas, M. V. Kirstukas priduria: aludariai paramą šiam sportui visuomet laikė savo prioritetu. Kalnapilio ir Lietuvos krepšinio bendra istorija prasidėjo dar 1996 metais, kai buvo pradėta remti Lietuvos Krepšinio Lyga, taip pat nuo tų pačių metų imta remti vietinę miesto komandą Panevėžio „Kalnapilis“ (dabar - „Lietkabelis“). 2007 m. buvo pasirašyta Kauno „Žalgirio“ rėmimo sutartis, Panevėžio aludariai klubą rėmė iki 2014-ųjų. Be to, „Kalnapilis“ įvairiais laikotarpiais skyrė paramą ir Lietuvos krepšinio lygai (LKL).</p> <p>M. V. Kirstukas pastebi: matyti aktyvų, sportišką ir gyvą Aukštaitijos sostinės bei Lietuvos gyvenimą aludariams visada buvo labai svarbu. Dabar, anot jo, bendrovė siekia krepšinio pergalių džiaugsmą dovanoti ypatingu laiku, kai vyks svarbiausios metų varžybos ir mūsų šalies sportininkai gins Lietuvos garbę Olimpiadoje.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/001_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/001_0.jpg?itok=3y8YBGza" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/002.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/002.jpg?itok=Qzl_N8yf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/003.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/003.jpg?itok=VtkTYekh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nr-1-nealkoholinis-alus-lietuvoje-kalnapilis-tapo-generaliniu-lietuvos-vyru-krepsinio-rinktines&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2664&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="O5nsfmMWxbpcMoaZA0lTlTdx_Ko7SUo0wmi4oNVB3t0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Jun 2021 07:34:06 +0000 vyrredaktorius 2664 at https://www.alytausnaujienos.lt Spor­to mo­kyk­la per­tvar­ky­to­jų aki­ra­ty­je: kur no­ri­ma per­kel­ti čia vyk­do­mas veik­las ir kas jos ga­li lauk­ti https://www.alytausnaujienos.lt/spor-mo-kyk-la-tvar-ky-ju-aki-ra-ty-je-kur-no-ri-ma-kel-ti-cia-vyk-do-mas-veik-las-ir-kas-jos-ga-li <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Sporto%20mokykla%2020210616_103201.jpg?itok=Xz5SqIZM" width="344" height="287" alt="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">„Mus no­ri­ma grą­žin­ti į 1973-ai­siais tu­rė­tas są­ly­gas“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus dziu­do ir sam­bo fe­de­ra­ci­jos gar­bės pre­zi­den­tas Se­mio­nas Bon­da­re­vas sa­kė, kad apie dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų per­kė­li­mą iš Spor­to mo­kyk­los A. Ma­tu­čio gat­vė­je į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bė­je ren­gia­mo švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no: „Čia spor­to sa­les tu­ri­me jau dau­giau kaip pen­kio­li­ka me­tų, jas su rė­mė­jų pa­gal­ba įsi­ren­gė­me, ne­se­niai įsi­gi­jo­me nau­jus ta­ta­mius. Bu­vo­me nu­vy­kę ap­žiū­rė­ti mums siū­lo­mos sa­lės Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je. Ji mums tik­rai ne­tin­ka, mus no­ri­ma grą­žin­ti į 1973-iai­siais tu­rė­tas są­ly­gas.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">S.Bon­da­re­vas tvir­ti­no, jog mi­nė­tų spor­to ša­kų at­sto­vams tre­ni­ruo­tėms bū­ti­na tu­rė­ti spe­cia­li­zuo­tą sa­lę, ku­rio­je bū­tų pa­klo­ti ta­ta­miai, jie ne­ga­li bū­ti per­ke­lia­mi, sa­lė tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mo plo­to su per­si­ren­gi­mo kam­ba­riais. Aly­taus dziu­do ir sam­bo fe­de­ra­ci­jos gar­bės pre­zi­den­tui ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl dziu­dis­tus, im­ty­ni­nin­kus ir bok­si­nin­kus rei­kia iš­kel­ti iš da­bar­ti­nės bu­vei­nės.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Mū­sų spor­ti­nin­kai yra ta­pę Eu­ro­pos pri­zi­nin­kais, Lie­tu­vos čem­pio­nais, jie da­bar tik­rai tu­ri ge­ras są­ly­gas tre­ni­ruo­tis, ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl rei­kia blo­gin­ti są­ly­gas. Bu­vo­me su­si­ti­kę su me­ru Ce­siu­liu, jo pa­va­duo­to­ja Šu­ke­vi­čie­ne, kal­bė­jo­me šiuo klau­si­mu. Kaip su­pra­tau, for­muo­ja­si nuo­mo­nė ap­šil­tin­ti Spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą, gal­būt bus ap­gin­tas vi­suo­me­ni­nis in­te­re­sas pa­lik­ti mū­sų spor­ti­nę ba­zę šia­me pa­sta­te“, – min­ti­mis da­li­jo­si S.Bon­da­re­vas, sa­vo lai­ku pats ak­ty­viai už­si­i­mi­nė­jęs dziu­do.</span></p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Kreip­ta­si į me­rą ir ta­ry­bos na­rius</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Ado­mui An­dru­šai­čiui, at­sa­kin­gam už spor­tą ir tu­riz­mą, ži­no­mi dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl jų spor­ti­nės veik­los per­kė­li­mo į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šie spor­ti­nin­kai, ku­rie nau­do­ja­si dviem sa­lė­mis Spor­to mo­kyk­lo­je, ir su jais su­si­ju­si ben­druo­me­nė krei­pė­si į me­rą ir mies­to ta­ry­bos na­rius, kad ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tinklo per­tvar­kos gru­pė ne­svars­ty­tų jų per­kė­li­mo iš da­bar­ti­nės bu­vei­nės į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai sa­vo ruož­tu įtrau­kė šio klau­si­mo svars­ty­mą į mi­nė­tos dar­bo gru­pės dar­bo­tvarkę. Taip pat šio­je mo­kyk­lo­je dar yra orien­ta­ci­nio spor­to ba­zė, ša­lia jos – fut­bo­lo aikš­tė. Be­je, ne­se­niai Aly­tu­je vie­šė­jęs švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­ras Li­nas Ob­cars­kas da­bar­ti­nes dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų sa­les įver­ti­no kaip ge­riau­sias spor­ti­niam ug­dy­mui tu­ri­mas są­ly­gas Lie­tu­vo­je, ta­čiau pa­ste­bė­jo, kad bū­ti­nas Spor­to mo­kyk­los re­mon­tas ir pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas, o mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­si nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­si­dė­ti prie to­kio pro­jek­to“, – tei­gė A.An­dru­šai­tis.</span></p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Že­mės skly­pas pa­di­din­tas</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Be­veik prieš dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je bu­vo pa­skelb­ta, kad ren­gia­mi Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo do­ku­men­tai. Apie tai, kad me­ro nu­ro­dy­mu pra­dė­ti reng­ti to­kie do­ku­men­tai par­da­vi­mui vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, tuo­met pa­tvir­ti­no da­bar jau bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">O pats me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je pa­si­ro­džius mi­nė­tai in­for­ma­ci­jai, to­kio fak­to ne­pa­nei­gė ir pa­reiš­kė, kad taip ap­si­spręs­ta įver­ti­nus pa­sta­to pras­tą būk­lę, rei­ka­lin­gą pa­sta­to šil­ti­ni­mą, ven­ti­lia­ci­ją ir šiems dar­bams pa­rei­ka­lau­sian­čias di­de­les lė­šas. Me­ras tuo­met tvir­ti­no, kad par­da­vus pa­sta­tą pa­tal­pos spor­ti­nin­kams bus įreng­tos ki­to­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ar at­si­lais­vi­nu­sio­se mo­kyk­lų pa­tal­po­se.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus spe­cia­lis­tai sa­kė, kad Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo do­ku­men­tai nė­ra ren­gia­mi. Ta­čiau iš ki­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad vi­siš­kai ne­se­niai sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tas nau­jas Spor­to mo­kyk­lai pri­klau­san­čio že­mės skly­po de­ta­lu­sis pla­nas ir jis jau pa­tvir­tin­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bės. Skly­pas pa­di­din­tas nuo 40 iki 54 arų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės są­skai­ta. Prie bu­vu­sio skly­po pri­dė­tas žemės plo­tas, esan­tis už „Ne­mu­no“ pre­ky­bos cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ar to­kiu bū­du Spor­to mo­kyk­la su di­des­niu skly­pu Aly­taus cen­tre ne­ren­gia­ma par­da­vi­mui?</span></p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Pa­sta­to par­duo­ti kol kas tik­rai ne­ke­ti­na­ma“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Me­ras N.Ce­siu­lis už­tik­ri­no, kad Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to par­duo­ti kol kas tik­rai ne­ke­ti­na­ma, to­kių pla­nų ar su­si­ta­ri­mų nė­ra.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Be­lie­ka lauk­ti, kaip bus ap­si­spręs­ta mies­to mo­kyk­lų tinklo per­tvar­kos pla­no pro­jek­to ren­gi­mo gru­pė­je ir ko­kius spren­di­mus dėl šios per­tvar­kos pri­ims sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jau dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį sa­vi­val­dy­bė­je svars­ty­ta apie Spor­to mo­kyk­los, kaip ener­giš­kai ne­efek­ty­vaus pa­sta­to par­da­vi­mą, o jį par­da­vus lė­šas pa­nau­do­ti ki­to spor­ti­nin­kams skir­to pa­sta­to, pa­vyz­džiui, prie Spor­to rū­mų, sta­ty­bai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ta­čiau tuo me­tu vy­ko sta­dio­no, Spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­ja, tad kal­bos apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą ir li­ko kal­bo­mis.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Sporto%20mokykla%2020210616_103201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Sporto%20mokykla%2020210616_103201_0.jpg?itok=IWdWsgGD" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Bondarevas%20IMG_9175%20%282%29_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Bondarevas%20IMG_9175%20%282%29_0.JPG?itok=Z1t5cL8x" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/sportas199037258_2070759809743229_5752244381802211304_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/sportas199037258_2070759809743229_5752244381802211304_n_0.jpg?itok=xHuQF9bt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/spor-mo-kyk-la-tvar-ky-ju-aki-ra-ty-je-kur-no-ri-ma-kel-ti-cia-vyk-do-mas-veik-las-ir-kas-jos-ga-li&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2648&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="K7bUAma6sgSVaPLSi1my2lrumedk2zlXXekcaJM8OiA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-195518" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624336774"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>skribblio</span> - 2021-06-22 - 07:39</p> </li> <a href="/comment/195518#comment-195518" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/195518#comment-195518" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The sports facility of the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The sports facility of the Sports and Recreation Center, known to the people of Alytus as the Sports School, is located in the very center of Alytus, on A Street. <a href="https://skribblio.co/">skribblio</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=195518" token="aUkKjnASdLTlZzpg2chSz36p0N4xZS-_fBvvZaALtDQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-188226" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623930099"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jore</span> - 2021-06-17 - 14:41</p> </li> <a href="/comment/188226#comment-188226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/188226#comment-188226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">parduos,nugriaus ir pastatys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>parduos,nugriaus ir pastatys daugiabuty.Savo kisenes kazkas papildys.Tokia mokykla galetu buti kaip paveldas,bet ?..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=188226" token="OYi4xODXjsZoBs6PpoUyXAtS5avQDvbTEFoZVtDiqpc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-188089" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623923502"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patirtis</span> - 2021-06-17 - 12:51</p> </li> <a href="/comment/188089#comment-188089" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/188089#comment-188089" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žinant kaip dirba mūsų meras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žinant kaip dirba mūsų meras Cesiulis, tai jo kalbos yra vertos oro. Sporto mokyklą parduos, o jis nusiplaus nuo to</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=188089" token="ifauiJUaUocYWMkxw4iBrPrlouwJC2OHkXumupHiIjk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-188036" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623920296"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Uz sporta</span> - 2021-06-17 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/188036#comment-188036" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/188036#comment-188036" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai yra apsurdas jau yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai yra apsurdas jau yra parengta sporto baze kodel jus trukdote vaikams sportuot mokyklose sales netinkamos visiskai jus tik apie savo kisenes galvojat o ne apie vaikus geda miesto valdziai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=188036" token="iCCFS8at_d54nuyoGSAaE1Yqy3k8u6zeaX_iiMlzvQU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-187928" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623915968"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nerka</span> - 2021-06-17 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/187928#comment-187928" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/187928#comment-187928" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pažadus reikia vykdyti,šis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pažadus reikia vykdyti,šis pastatas bus parduotas. Rašykit nerašę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=187928" token="euYXCfvXc7g_Y6T0QRBn7OAgDVv73ejJOEw5CdVMmhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jun 2021 05:54:28 +0000 vyrredaktorius 2648 at https://www.alytausnaujienos.lt Ran­ki­nin­kas Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas klau­sia me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio: „Ko­dėl ko­man­da, ku­ri pa­ge­ri­na sa­vo re­zul­ta­tus, Aly­tu­je su­lau­kia ne pa­ska­ti­ni­mo, o „nu­skaus­mi­ni­mo”? https://www.alytausnaujienos.lt/ran-ki-nin-kas-gin-ta-ras-sa-vu-ky-nas-klau-sia-me-ro-ne-ri-jaus-ce-siu-lio-ko-del-ko-man-da-ku-ri <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13592" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13592) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/SavukynasDCM_2827-Copy.jpg?itok=pXlzzgbk" width="344" height="287" alt="Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas " title="Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas (1971 m. gi­mė Aly­tu­je, pir­ma­sis tre­ne­ris – Pet­ras Ma­žu­tis) – daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos, Bal­ti­jos, Suo­mi­jos, taip pat Is­lan­di­jos, Uk­rai­nos ran­ki­nio ly­gų čem­pio­nas, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Is­lan­di­jos, Suo­mi­jos tau­rės tur­ny­rų lai­mė­to­jas, bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės (pa­te­ku­sios į Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tus) vy­riau­sia­sis tre­ne­ris, da­bar – da­bar Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos ko­man­dos vyr. tre­ne­ris." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ma­ne nu­ste­bi­no „Aalborg“ ko­man­da, ku­ri ne­tu­ri ve­dan­čių pa­sau­li­nės kla­sės žai­dė­jų, ta­čiau pus­fi­na­ly­je su­ge­bė­jo pa­ties­ti PSG“, – taip Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos fi­ni­šą ver­ti­na Egi­di­jus Pet­ke­vi­čius.</p> <p>Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio ir klu­bo va­do­vo ma­ny­mu, „Aalborg“ yra kaž­kiek pa­na­šus į Aly­taus ran­ki­nio ko­man­dą, čia žai­džia ne­ma­žai pa­ty­ru­sių žai­dė­jų, ku­rie sa­vo lai­ku yra rung­ty­nia­vę ša­lies rink­ti­nė­je.</p> <p>Pi­ni­gai spor­te ga­li ne vis­ką, ta­čiau le­mia daug, ren­gian­tis se­zo­nui, ren­kan­tis nau­jus ar iš­lai­kant pa­tik­rin­tus žai­dė­jus, ri­kiuo­jant vi­sa­ver­tę, kon­ku­ren­cin­gą su­dė­tį, pla­nuo­jant ar­ti­miau­sius ar il­ga­me­čius sie­kius aukš­čiau­sio­se Lie­tu­vos, o ypač tarp­tau­ti­nė­se ly­go­se.</p> <p>„Ne­la­bai su­vo­kiu žai­di­mų ko­man­dų, klu­bų fi­nan­sa­vi­mo skirs­ty­mo kri­te­ri­jų Aly­taus mies­te“, – tvir­ti­na vie­nas ti­tu­luo­čiau­čių Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nin­kų, tre­ne­rių, bu­vęs Lie­tu­vos rink­ti­nės, o da­bar – Eu­ro­pos čem­pio­nų ly­gos eki­pos „Mo­tor“ stra­te­gas Gin­ta­ras Sa­vu­ky­nas. Pa­sak jo, mies­to vy­rų ran­ki­nio klu­bas „Var­sa“, ku­rio ko­man­da pa­ge­ri­no sa­vo pa­si­ro­dy­mą ei­na­ma­ja­me se­zo­ne Lie­tu­vo­je (aut. pa­sta­ba – ne­ga­na to – po 30 me­tų grį­žo į tarp­tau­ti­nę ly­gą ir pa­te­ko į jos fi­na­lo ket­ver­tą), su­lau­kė ne pa­ska­ti­ni­mo, o „nu­skaus­mi­ni­mo“.</p> <p>Bir­že­lio 1 die­ną „Aly­taus nau­jie­no­se“ (Nr. 60/13583) pub­li­kuo­to­je len­te­lė­je ma­tė­si tik pas­ku­ti­nių dvie­jų se­zo­nų di­na­mi­ka, pa­va­din­ki­me pa­pras­čiau – dau­ge­lio ko­man­dų aukš­tų pa­sie­ki­mų ir ne­pro­por­cin­gai ma­žo fi­nan­sa­vi­mo prie­šin­gy­bė.</p> <p>Šian­die­nos laik­raš­čio nu­me­ry­je pri­de­da­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­ci­nei, dau­giau­sia pa­sie­ki­mų per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį iš­ko­vo­ju­siai ko­man­dai skir­tų lė­šų skai­čius per pas­ta­rą­jį pen­kme­tį. Kaip be­neig­tu­me fi­nan­sa­vi­mo dy­džio ir pa­siek­tų re­zul­ta­tų tar­pu­sa­vio san­ty­kį, ste­buk­lai vien iš ko­man­dos ti­kė­ji­mo ne­at­si­ran­da. Tai pa­tvir­ti­na skai­čiai.</p> <p>Ka­da Aly­taus „Var­sa-Stron­gla­sas“ ta­po čem­pio­nais? Su­ta­pi­mas ar ne, ta­čiau po to, kai prieš tai bu­vu­sia­me se­zo­ne su­lau­kė di­džiau­sios su­mos. Tai pa­dė­jo fi­nan­siš­kai pri­lyg­ti ki­tų di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų, ran­ki­nio klu­bų-ly­de­rių biu­dže­tui, ku­rie tra­di­ciš­kai yra šim­ta­tūks­tan­ti­niai. O var­sie­čius pa­na­ši su­ma pa­sie­kė tik auk­si­niu ta­pu­sio 2016 me­tų se­zo­no iš­va­ka­rė­se.</p> <p>„Ko­man­dos de­šimt­me­čio įspū­din­gi re­zul­ta­tai (9 pa­sie­ki­mai Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se) grei­čiau­siai var­sie­čius be su­per­di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos sta­to į be­ne aukš­čiau­sią po­zi­ci­ją tarp ko­man­di­nių spor­to ša­kų mies­te“, – ra­šo G.Sa­vu­ky­nas.</p> <p>De­ja, re­a­ly­bė ro­do ką ki­ta – apy­tiks­liai pu­sė rep­re­zen­ta­ci­nėms Aly­taus ko­man­doms skirs­to­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mo ati­ten­ka krep­ši­nio ko­man­dai „Dzū­ki­ja“, ku­rios aukš­čiau­sias pa­sie­ki­mas nuo su­grį­ži­mo į Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gą yra 6 (2014–2015 m.) ir 7 (2018–2019 m.) po­zi­ci­ja, mies­to ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so šei­mos val­do­ma eki­pa tra­di­ciš­kai fi­ni­šuo­ja 8, 9 ar­ba 10 vie­to­se.</p> <p>„Kaip pa­aiš­ki­na­mi to­kie, ne­la­bai su­vo­kia­mi ko­man­dų fi­nan­sa­vi­mo pro­ce­sai?“ – tei­rau­ja­si G.Sa­vu­ky­nas, ku­ris, kaip ne­abe­jin­gas Lie­tu­vos spor­to ben­druo­me­nės at­sto­vas, tu­rin­tis „šio­kį to­kį“ ry­šį su ran­ki­niu (ir Aly­taus taip pat) bei „šio­kį to­kį“ ry­šį su Aly­taus mies­tu ap­skri­tai, ke­lia klau­si­mus šia te­ma, į ku­riuos nie­kaip ne­ran­da at­sa­ky­mų: kaip ir ko­dėl bū­tent ši­taip?</p> <p>G.Sa­vu­ky­nas da­bar­ti­nio Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ki­tų at­sa­kin­gų, drą­sių, su mies­to spor­to val­dy­mu sie­ja­mų žmo­nių, po­li­ti­kų ar funk­cio­nie­rių, pra­šo pa­aiš­kin­ti vie­šai bei ar­gu­men­tuo­ti to­kio „skirs­ty­mo lo­gi­ką“.</p> <p><img alt="lentele" data-entity-type="file" data-entity-uuid="64433803-f718-42fd-8d5b-567f052805cd" height="618" src="/sites/default/files/inline-images/Lentele_1.jpg" width="1131" /></p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rankinio klubo „Varsa“ informacija</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/SavukynasDCM_2827-Copy_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/SavukynasDCM_2827-Copy_0.jpg?itok=XIqy-ic_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ran-ki-nin-kas-gin-ta-ras-sa-vu-ky-nas-klau-sia-me-ro-ne-ri-jaus-ce-siu-lio-ko-del-ko-man-da-ku-ri&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2642&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XaNydJmJc_IGtoX6rZqW--CPB1_rxeN9BPu_aqJSXpk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-186577" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623834134"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>.....</span> - 2021-06-16 - 12:02</p> </li> <a href="/comment/186577#comment-186577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/186577#comment-186577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Elementaru,Vatsonai ( kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Elementaru,Vatsonai ( kaip pasakytų Šerlokas Holmsas )... Kol veikia miesto futbolo ir krepšinio mafijos, kitos sporto šakos Alytuje neegzistuoja...:)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=186577" token="WI0PAr_Ed_Y3QkyxYsAKfIiCPhlminQPre-Oif_AS-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Jun 2021 06:41:23 +0000 vyrredaktorius 2642 at https://www.alytausnaujienos.lt At­nau­jin­tas spor­to aikš­ty­nas „pa­šven­tin­tas” olim­pie­čio ta­ry­bos na­rio me­ti­mu ir me­ro įvar­čiu https://www.alytausnaujienos.lt/nau-jin-tas-spor-aiks-ty-nas-pa-sven-tin-tas-olim-pie-cio-ta-ry-bos-na-rio-me-ti-mu-ir-me-ro-ivar <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/67-13590" rel="bookmark"> Nr. <span> 67 (13590) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/IMG_0026_0.JPG?itok=zjTk5BU5" width="344" height="287" alt="Nerijus Cesiulis" title="Mero Nerijaus Cesiulio įvartis – pirmas naujoje mini futbolo aikštelėje prie Dainavos progimnazijos. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Re­konst­ruk­ci­jos pir­mo­jo eta­po me­tu įreng­ta mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė, bė­gi­mo ta­kas su šuo­lia­duo­be, lau­ko tre­ni­ruok­liai, krep­ši­nio aikš­te­lė. Vi­sas šias erd­ves ap­žiū­rė­jo mies­to va­do­vai, o mo­kyk­la pa­ren­gė spor­tiš­kus jų pri­sta­ty­mus.</p> <p>Ben­dru dar­bu ir spor­to aikš­ty­no ati­da­ry­mu džiau­gė­si me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, lin­kė­jo, kad ja­me bū­tų at­ras­ti ta­len­tai ir aug­tų nau­ji čem­pio­nai, čia spor­tuo­ti pra­dė­jęs jau­ni­mas at­ei­ty­je gar­sin­tų tiek Aly­tų, tiek vi­są Lie­tu­vą.</p> <p>„Vi­sa­da yra ma­lo­niau ką nors ati­da­ry­ti nei už­da­ry­ti, o šio­je mo­kyk­lo­je vi­sai ne­se­niai ati­da­rė­me gam­tos la­bo­ra­to­ri­ją, da­bar – spor­to aikš­ty­ną. La­bai džiau­giuo­si, kad čia spor­tuos ne tik pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai, aikš­ty­nas bus at­vi­ras ir mies­te­lė­nams“, – sa­kė me­ras. Mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lę jis ati­da­rė ne tik per­kirp­da­mas įkur­tu­vių juos­te­lę, bet ir įmuš­da­mas pir­mą­jį įvar­tį.</p> <p>Sve­čius ir ben­druo­me­nę svei­ki­no ir mo­kyk­los di­rek­to­rė Edi­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė: „Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos be­ndruo­me­nės sva­jo­nė įreng­ti pui­kų spor­to aikš­ty­ną gi­mė prieš še­še­rius me­tus. No­rė­jo­me įreng­ti dau­gy­bę aikš­te­lių, ku­rio­mis ga­lė­tų džiaug­tis ne tik gim­na­zi­jos mo­ki­niai, bet ir vi­so mies­to ben­druo­me­nė. Esa­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie pa­lai­kė šią idė­ją.“</p> <p>Di­rek­to­rė dė­ko­jo mies­to va­do­vams, kad lei­do sva­jo­nei tap­ti re­a­ly­be, pro­jek­tuo­to­jams, ku­rie tą sva­jo­nę „su­dė­jo“ į brė­ži­nius, sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus dar­buo­to­jams, at­sa­kin­giems už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Taip pat – mo­kyk­los ben­druo­me­nei už pa­lai­ky­mą, ti­kė­ji­mą.</p> <p>Šven­tės sve­čiai iš­ban­dė nau­ją aikš­ty­ną: krep­ši­nio aikš­te­lė­je prie bau­dų me­ti­mo li­ni­jos su­si­run­gė olim­pi­nės bron­zos sa­vi­nin­kas, o šiuo me­tu ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas ir me­ras N.Ce­siu­lis. Me­ras taip pat da­vė ir bė­gi­mo nau­juo­ju ta­ke­liu star­tą, ku­ris ir­gi pa­žen­kli­no re­konst­ruk­ci­jos ant­ro­jo eta­po pra­džią. Ža­da­ma įreng­ti dar dau­giau įvai­rių spor­to aikš­te­lių, o kol kas ne ma­žiau svar­bu ir iš­sau­go­ti, ką tu­ri­me – ben­druo­me­nė kvie­čia­ma at­sa­kin­gai nau­do­ti šį tur­tą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0007.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0007.JPG?itok=GGN7JBd1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0014.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0014.JPG?itok=vfGMJifI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0020.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0020.JPG?itok=jSOL4x94" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0026_1.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0026_1.JPG?itok=0fMWsUNI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0032.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0032.JPG?itok=iVNyHSc8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0051.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0051.JPG?itok=nadCxHNh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0058.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0058.JPG?itok=S2oPjzs9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_0065.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_0065.JPG?itok=MmzZOHSe" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nau-jin-tas-spor-aiks-ty-nas-pa-sven-tin-tas-olim-pie-cio-ta-ry-bos-na-rio-me-ti-mu-ir-me-ro-ivar&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2630&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Si4fAhUIqFHMoTz0EM5KwQXy_WOj4hBRq-ALICcBZao"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Jun 2021 06:52:32 +0000 vyrredaktorius 2630 at https://www.alytausnaujienos.lt Trys rimčiausios kandidatės į Europos čempionato auksą https://www.alytausnaujienos.lt/trys-rimciausios-kandidates-i-europos-cempionato-auksa <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/62-13584" rel="bookmark"> Nr. <span> 62 (13584) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/futbolas%2045750.jpg?itok=hsr63Uph" width="344" height="287" alt="futbolas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šiame čempionate aptarsime tris rinktines, kurios turi rimčiausias galimybes pasidabinti aukso medaliais. Bent jau tokias tendencijas šiuo metu brėžia <a href="https://www.betsafe.lt/lt/lazybos/futbolas/europa/uefa-euro-2020">Europos futbolo cempionato lazybos</a> bei laukiančias pirmenybes kone kasdien analizuojantys ekspertai.</p> <h3>Prancūzai pratęs dominavimą?</h3> <p>Prancūzijos futbolo rinktinė prieš penkerius metus Paryžiuje suklupo Europos čempionato finale. Tuomet titulą iškovojo Cristiano Ronaldo ir Portugalijos nacionalinė komanda, o Prancūzijos gyventojai paskendo ašarose. Visgi, jau po dviejų metų liūdesį pakeitė absoliuti euforija, kadangi prancūzai po dvidešimties metų pertraukos tapo pasaulio čempionais.<br /> <br /> Be abejo, apetitas valgo bevalgant ir vienas titulas prancūzų apetito tikrai nepasotins. Prieš planetos pirmenybes komandai negalėjo padėti keli svarbūs žaidėjai, dabar jie yra sveiki ir dar labiau patobulėję. Ši komanda dar labai jauna, todėl drąsiai gali demonstruoti dar geresnį žaidimą.<br /> <br /> Išties Prancūzijos rinktinę ilgus metus kamuodavo prastos atmosferos skandalai. Panašu, kad dabar pavyko šiuos dalykus išspręsti, o gera situacija rūbinėje atneša ilgai lauktų rezultatų. Įdomu tai, jog šiemet Europos čempionate mėlyną aprangą po septynerių metų pertraukos apsivilks Karimas Benzema. Šio Madrido „Real“ puolėjo sugrįžimas yra puikus Prancūzijos futbolo visuotinio „susitaikymo“ simbolis.<br /> <br /> Didžiausia žvaigždė Prancūzijos rinktinėje bus 22-ejų „Paris Saint Germain“ žvaigždė Kylianas Mbappe. Kalbama, kad šis žaidėjas yra naujasis Leonelis Messi, o Europos čempionatas jam – dar viena galimybė pasikelti savo akcijas. <a href="https://europosfutbolocempionatas.lt/">Europos futbolo cempionato grupes</a> startuos jau greitai, todėl laukiame K. Mbappe ir prancūzų dominavimo!</p> <h3>Anglai atgauna tikėjimą</h3> <p>Anglijos rinktinė ilgus metus buvo didelis pajuokos objektas, kadangi niekaip nesugebėdavo pasiekti aukštų rezultatų. Tačiau laikai keičiasi ir dabar anglai atrodo išties labai pajėgiai. Tai puiki, jauna, ambicinga ir, svarbiausia, be proto gerai subalansuota komanda.<br /> <br /> Anglų futbolo renesansas sutapo su „Premier“ lygos stiprėjimu. Jei šios šalies klubai prieš dešimtmetį retai laimėdavo europinių trofėjų, tai dabar pajėgiausios Anglijos komandos gali pasigirti kur kas geresniais ir kokybiškesniais rezultatais. Kiekviena iš TOP Anglijos komandų savo startinėje sudėtyje turi po kelis svarbius rinktinės žaidėjus, todėl jie yra apšilę aukščiausiame lygyje.<br /> <br /> Kalbant apie didžiausias komandos puolimo žvaigždes reikėtų kalbėti apie „Tottenham Hotspur“ veidą Harry Kane‘ą ir Raheemą Sterlingą, kuris gina „Manchester City“ spalvas ir dar laukia savo pasirodymo UEFA Čempionų lygos finale. Jei pastarajam šis sezonas nėra lengvas, tai H. Kane‘as sužaidė dar vieną nuostabų sezoną.<br /> <br /> Kaip anglams seksis, pamatysime jau visai netrukus, bet žinant kiek Anglijos rinktinės fanų turim Lietuvoje, šiai komandai belieka palinkėti sėkmės.</p> <h3>Dar viena galimybė belgams</h3> <p>Belgijos rinktinės žvaigždžių trejetas dar visai neseniai buvo labai jauni ir perspektyvūs. Dabar šie žaidėjai yra pilnai subrendę rimtoms pergalėms. Planetos čempionate jie nužygiavo iki pusfinalio, o dabar savo svajonę bandys realizuoti Europos futbolo čempionate.<br /> <br /> Romelu Lukaku (Milano „Inter“), Kevinas De Bruyne („Manchester City“) ir Edenas Hazardas (Madrido „Real“) yra didžiausios komandos žvaigždės ir visos labai aktyviai laukia pirmenybių. Pasak komandos, tai jiems gali būti viena iš paskutinių galimybių iškovoti aukščiausios prabos trofėjų ginant savo šalies vėliavos spalvas.<br /> <br /> Kaip bus – vienas Dievas težino, tačiau reikia pripažinti, kad tokio puolamojo arsenalo kaip belgai, Europoje tikriausiai neturi tiesiog niekas. Todėl, jeigu belgams pavyktų įgyvendinti svajonę, futbolo pasaulis tirkai nebūtų šokiruotas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/trys-rimciausios-kandidates-i-europos-cempionato-auksa&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2607&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fu7bdJowPfmX46Uei1MGFgguB4pYHA6i2tP91ZYP7pk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Jun 2021 10:25:01 +0000 vyrredaktorius 2607 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje praūžė pirmasis Lietuvos triatlono taurės etapas https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-prauze-pirmasis-lietuvos-triatlono-taures-etapas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/62-13584" rel="bookmark"> Nr. <span> 62 (13584) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Foto1.jpg?itok=bgDXWpaR" width="344" height="287" alt="Lukas Prokopavičius" title="Olimpinėje distancijoje greičiausias buvo Lukas Prokopavičius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iš viso skirtingose distancijose savo jėgas išbandė beveik 350 dalyvių. Olimpinėje distancijoje greičiausias buvo Lukas Prokopavičius („BTT Cloud“) – jis finišavo per 1 val. 55 min. 51,8 sek.</p> <p>1500 m distanciją Alytaus baseine jis įveikė per 19 min. 42 sek. (2 vieta), dviračiu 40 km numynė per 1 val. 19 sek. (4 vieta), o 10 km nubėgo per 35 min. 4 sek. (2 vieta).</p> <p>„Labai geras jausmas grįžti į realias triatlono varžybas, ypač smagu pajusti tą jaudulį prieš startą. Taip pat labai gera susitikti ir pabendrauti su ilgai nematytais bendraminčiais“, - kalbėjo L.Prokopavičius.</p> <p>Antrąją vietą užėmė jo komandos draugas Gediminas Pajėda – 1 val. 58 min. 30,5 sek., trečiąją – Kasparas Žiūraitis (Kauno triatlono klubas, 2:00.24,1).</p> <p>L.Prokopavičius džiaugėsi, kad nors didelių tikslų sau nekėlė, pavyko užfiksuoti solidų laiką.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> „Norėjau pasitikrinti savo dabartinę formą, pažiūrėti, kokiame lygyje yra plaukimas bei dviratis su bėgimu. Pasirodymą vertinu tikrai gerai, labai geras bendras laikas, taip pat po stipraus važiavimo dviračiu sugebėjau stipriai ir subėgti. Tas labai džiugina ir parodo, kad viskas eina tinkama linkme, o ateityje tikrai bus dar geriau“, – džiaugėsi sportininkas.</p> <p>Alytaus triatlonas yra išskirtinis tuo, kad plaukiama baseine, o vėliau yra pertrauka iki važiavimo dviračiu. Taip pat yra išskirtinė dviračių trasa, nes ratas yra trumpas (2,5 km į priekį ir 2,5 km atgal).</p> <p>„Trasa nėra greita, bet labai smagi ir netradicinė“, – pabrėžė L.Prokopavičius.</p> <p>Tarp moterų geriausiai pasirodė Inga Aukselytė („TRItonas“, 2:17:39,7). Antrąją vietą užėmė Viktorija Kalvelytė (Kauno triatlono klubas, 2:21:12,0), trečiąją – Lina Narkūnatė („BTT Cloud“, 2:24,06,7).</p> <p>Sprinto distancijoje (750 m plaukimas, 20 km dviračiu ir 5 km bėgimas) geriausiai pasirodė Igoris Kozlovskis („TRItonas“, 59.43,5). Antras finišavo Tomas Burbulis (Triakų triatlono būrelis, 59.53,7), trečiąją – Titas Pumputis (Panevėžio triatlono klubas, 1:00.08,7).</p> <p>Tarp moterų pajėgiausia buvo Beatričė Vinciūnaitė (Panevėžio triatlono klubas, 1:10.55,7). Antroji vieta atiteko Gabrielei Garbauskaitei (Panevėžio triatlono klubas, 1:12.04,1), trečioji – Orintai Mauraitei (Panevėžio triatlono klubas, 1:13.00,2).</p> <p>O labiausiai naujokams ir pradedantiesiems tinkančioje „Tri-Fun“ rungtyje greičiausiųjų trejetas atrodo taip: Ignas Norvilas (Panevėžio „TRI-Fun“, 33.16,8), Tomas Juškauskas (33.27,5) ir Justas Knyšius („Team Ignite“, 33.33,7). Tarp merginų prizininkėmis tapo Rūta Cimarmanaitė („Elektrolitas“, 35.07,5), Gustė Kubiliūtė („TRItonas“, 36.14,8) ir Jūrita Dumšaitė (#IRONMAMA, 35.26,2).</p> <p>Klubų įskaitoje po pirmojo LTT taurės etapo pirmauja „TRItonas“ (7457 tšk.). Toliau rikiuojasi „BTT Cloud“ (6669 tšk.) bei „HighPeaks Lietuva“ (6463 tšk.).</p> <p>Alytuje taip pat vyko olimpinės, sprint ir „Tri-Fun“ distancijų estafetės varžybos, taip pat 100 ir 200 m akvatlono rungtys.</p> <p>„PRO-Junior“ grupėje pirmąsias dvi vietas užėmė Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijos atstovai Robertas Gegužis ir Džiugas Karklelis, o trečias liko Zigmas Reisas (VMSC „Ruoniai“).</p> <p>Antrasis LT etapas – Varėnos triatlonas – vyks birželio 19 dieną.</p> <p>Iš viso šiame Lietuvos triatlono taurės sezone bus penki etapai.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto1_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto1_0.jpg?itok=43-N0ZNr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto2.jpg?itok=yc5jc5vl" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto3.jpg?itok=0N1yE1TG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto4.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto4.jpg?itok=4thKoIFI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto5.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto5.jpg?itok=4XXLWZ56" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto6.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto6.jpg?itok=t5PfjuLp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto7.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto7.jpg?itok=C17uIAhw" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto8.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto8.jpg?itok=3djxfCYx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto9.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto9.jpg?itok=VDnuskMF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Foto10.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Foto10.jpg?itok=CbxhExxv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-prauze-pirmasis-lietuvos-triatlono-taures-etapas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2606&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Apx7imK1p5Ormf93zDihh1b_8vGSi5hmodB09Kmuooo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-194752" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624289489"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Marius</span> - 2021-06-21 - 18:31</p> </li> <a href="/comment/194752#comment-194752" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/194752#comment-194752" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Justas Knysius ne tik geras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Justas Knysius ne tik geras sportininkas ,bet ir geras sukcius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=194752" token="Nq2ys05Ms3UXFYKFrAibb3wfy69i7hNdgPjVO9Rv_0M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Jun 2021 08:51:13 +0000 vyrredaktorius 2606 at https://www.alytausnaujienos.lt