Spor­to mo­kyk­la per­tvar­ky­to­jų aki­ra­ty­je: kur no­ri­ma per­kel­ti čia vyk­do­mas veik­las ir kas jos ga­li lauk­ti (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pa­čia­me Aly­taus mies­to cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, esan­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro spor­ti­nė ba­zė, aly­tiš­kiams ge­riau ži­no­ma kaip Spor­to mo­kyk­la, vėl ta­po svars­ty­mo dėl jos at­ei­ties ob­jek­tu. Be­veik prieš dve­jus me­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je bu­vo pa­skelb­ta apie ren­gia­mus do­ku­men­tus šios mo­kyk­los pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio skly­po par­da­vi­mą. Da­bar sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tinklo per­tvar­kos pla­no pro­jek­to ren­gi­mo gru­pė, ku­riai va­do­vau­ja vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Spor­to mo­kyk­lo­je vyk­do­mas veik­las siū­lo per­kel­ti į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Ka­dan­gi šios mo­kyk­los to­les­nė veik­la da­bar­ti­nė­je vie­to­je la­biau­siai ak­tu­a­li čia sa­les tu­rin­tiems dziu­dis­tams, im­ty­ni­nin­kams ir bok­si­nin­kams, jie vi­sais įma­no­mais bū­dais ėmė tam prie­šin­tis. Ne­at­mes­ti­na, kad, at­lais­vi­nus mi­nė­tos mo­kyk­los pa­sta­tą, bus svars­to­ma jo par­da­vi­mo ga­li­my­bė.

„Mus no­ri­ma grą­žin­ti į 1973-ai­siais tu­rė­tas są­ly­gas“

Aly­taus dziu­do ir sam­bo fe­de­ra­ci­jos gar­bės pre­zi­den­tas Se­mio­nas Bon­da­re­vas sa­kė, kad apie dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų per­kė­li­mą iš Spor­to mo­kyk­los A. Ma­tu­čio gat­vė­je į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bė­je ren­gia­mo švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no: „Čia spor­to sa­les tu­ri­me jau dau­giau kaip pen­kio­li­ka me­tų, jas su rė­mė­jų pa­gal­ba įsi­ren­gė­me, ne­se­niai įsi­gi­jo­me nau­jus ta­ta­mius. Bu­vo­me nu­vy­kę ap­žiū­rė­ti mums siū­lo­mos sa­lės Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je. Ji mums tik­rai ne­tin­ka, mus no­ri­ma grą­žin­ti į 1973-iai­siais tu­rė­tas są­ly­gas.“

S.Bon­da­re­vas tvir­ti­no, jog mi­nė­tų spor­to ša­kų at­sto­vams tre­ni­ruo­tėms bū­ti­na tu­rė­ti spe­cia­li­zuo­tą sa­lę, ku­rio­je bū­tų pa­klo­ti ta­ta­miai, jie ne­ga­li bū­ti per­ke­lia­mi, sa­lė tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mo plo­to su per­si­ren­gi­mo kam­ba­riais. Aly­taus dziu­do ir sam­bo fe­de­ra­ci­jos gar­bės pre­zi­den­tui ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl dziu­dis­tus, im­ty­ni­nin­kus ir bok­si­nin­kus rei­kia iš­kel­ti iš da­bar­ti­nės bu­vei­nės.

„Mū­sų spor­ti­nin­kai yra ta­pę Eu­ro­pos pri­zi­nin­kais, Lie­tu­vos čem­pio­nais, jie da­bar tik­rai tu­ri ge­ras są­ly­gas tre­ni­ruo­tis, ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl rei­kia blo­gin­ti są­ly­gas. Bu­vo­me su­si­ti­kę su me­ru Ce­siu­liu, jo pa­va­duo­to­ja Šu­ke­vi­čie­ne, kal­bė­jo­me šiuo klau­si­mu. Kaip su­pra­tau, for­muo­ja­si nuo­mo­nė ap­šil­tin­ti Spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą, gal­būt bus ap­gin­tas vi­suo­me­ni­nis in­te­re­sas pa­lik­ti mū­sų spor­ti­nę ba­zę šia­me pa­sta­te“, – min­ti­mis da­li­jo­si S.Bon­da­re­vas, sa­vo lai­ku pats ak­ty­viai už­si­i­mi­nė­jęs dziu­do.

Kreip­ta­si į me­rą ir ta­ry­bos na­rius

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Ado­mui An­dru­šai­čiui, at­sa­kin­gam už spor­tą ir tu­riz­mą, ži­no­mi dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl jų spor­ti­nės veik­los per­kė­li­mo į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šie spor­ti­nin­kai, ku­rie nau­do­ja­si dviem sa­lė­mis Spor­to mo­kyk­lo­je, ir su jais su­si­ju­si ben­druo­me­nė krei­pė­si į me­rą ir mies­to ta­ry­bos na­rius, kad ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tinklo per­tvar­kos gru­pė ne­svars­ty­tų jų per­kė­li­mo iš da­bar­ti­nės bu­vei­nės į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai sa­vo ruož­tu įtrau­kė šio klau­si­mo svars­ty­mą į mi­nė­tos dar­bo gru­pės dar­bo­tvarkę. Taip pat šio­je mo­kyk­lo­je dar yra orien­ta­ci­nio spor­to ba­zė, ša­lia jos – fut­bo­lo aikš­tė. Be­je, ne­se­niai Aly­tu­je vie­šė­jęs švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­ras Li­nas Ob­cars­kas da­bar­ti­nes dziu­dis­tų, im­ty­ni­nin­kų ir bok­si­nin­kų sa­les įver­ti­no kaip ge­riau­sias spor­ti­niam ug­dy­mui tu­ri­mas są­ly­gas Lie­tu­vo­je, ta­čiau pa­ste­bė­jo, kad bū­ti­nas Spor­to mo­kyk­los re­mon­tas ir pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas, o mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­si nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­si­dė­ti prie to­kio pro­jek­to“, – tei­gė A.An­dru­šai­tis.

Že­mės skly­pas pa­di­din­tas

Be­veik prieš dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je bu­vo pa­skelb­ta, kad ren­gia­mi Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo do­ku­men­tai. Apie tai, kad me­ro nu­ro­dy­mu pra­dė­ti reng­ti to­kie do­ku­men­tai par­da­vi­mui vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, tuo­met pa­tvir­ti­no da­bar jau bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys.

O pats me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pro­fi­ly­je pa­si­ro­džius mi­nė­tai in­for­ma­ci­jai, to­kio fak­to ne­pa­nei­gė ir pa­reiš­kė, kad taip ap­si­spręs­ta įver­ti­nus pa­sta­to pras­tą būk­lę, rei­ka­lin­gą pa­sta­to šil­ti­ni­mą, ven­ti­lia­ci­ją ir šiems dar­bams pa­rei­ka­lau­sian­čias di­de­les lė­šas. Me­ras tuo­met tvir­ti­no, kad par­da­vus pa­sta­tą pa­tal­pos spor­ti­nin­kams bus įreng­tos ki­to­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ar at­si­lais­vi­nu­sio­se mo­kyk­lų pa­tal­po­se.

Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus spe­cia­lis­tai sa­kė, kad Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to ir jam pri­klau­san­čio že­mės skly­po par­da­vi­mo do­ku­men­tai nė­ra ren­gia­mi. Ta­čiau iš ki­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad vi­siš­kai ne­se­niai sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tas nau­jas Spor­to mo­kyk­lai pri­klau­san­čio že­mės skly­po de­ta­lu­sis pla­nas ir jis jau pa­tvir­tin­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bės. Skly­pas pa­di­din­tas nuo 40 iki 54 arų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės są­skai­ta. Prie bu­vu­sio skly­po pri­dė­tas žemės plo­tas, esan­tis už „Ne­mu­no“ pre­ky­bos cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

Ar to­kiu bū­du Spor­to mo­kyk­la su di­des­niu skly­pu Aly­taus cen­tre ne­ren­gia­ma par­da­vi­mui?

„Pa­sta­to par­duo­ti kol kas tik­rai ne­ke­ti­na­ma“

Me­ras N.Ce­siu­lis už­tik­ri­no, kad Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to par­duo­ti kol kas tik­rai ne­ke­ti­na­ma, to­kių pla­nų ar su­si­ta­ri­mų nė­ra.

Be­lie­ka lauk­ti, kaip bus ap­si­spręs­ta mies­to mo­kyk­lų tinklo per­tvar­kos pla­no pro­jek­to ren­gi­mo gru­pė­je ir ko­kius spren­di­mus dėl šios per­tvar­kos pri­ims sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Jau dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį sa­vi­val­dy­bė­je svars­ty­ta apie Spor­to mo­kyk­los, kaip ener­giš­kai ne­efek­ty­vaus pa­sta­to par­da­vi­mą, o jį par­da­vus lė­šas pa­nau­do­ti ki­to spor­ti­nin­kams skir­to pa­sta­to, pa­vyz­džiui, prie Spor­to rū­mų, sta­ty­bai.

Ta­čiau tuo me­tu vy­ko sta­dio­no, Spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­ja, tad kal­bos apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą ir li­ko kal­bo­mis.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ši sporto mokykla, galima sakyti, yra mūsų paveldas... Dabartinė valdžia panaši į tą, kuri sunaikino miesto centrą ir pastatė savivaldybės monstrą... Negi tik pinigai valdo Jus??

  Komentaras

  Tai yra apsurdas jau yra parengta sporto baze kodel jus trukdote vaikams sportuot mokyklose sales netinkamos visiskai jus tik apie savo kisenes galvojat o ne apie vaikus geda miesto valdziai

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.