Smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai ska­ti­na­mi ben­dra­dar­biau­ti (0)

Smulkus ukininkai
Ieš­ko­da­mi ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių, smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai vis daž­niau ko­o­pe­ruo­ja­si ben­drai veik­lai. Ro­kiš­kio ra­jo­no gal­vi­jų au­gin­to­jas Al­man­tas Še­dys džiau­gia­si Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos (KPP) pa­ra­ma, ku­ri su­tei­kė ga­li­my­bę ben­dra­dar­biau­ti ir žen­kliai pri­si­dė­jo prie ūkio at­nau­ji­ni­mo ir jo mo­der­ni­za­vi­mo.

Ben­dras bro­lių ūkis

Ro­kiš­kio ra­jo­ne, Žio­biš­kio kai­mo gy­ven­vie­tė­je įsi­kū­ręs ūki­nin­kas Al­man­tas Še­dys kar­tu su bro­liu Min­dau­gu Še­džiu sėk­min­gai vyk­do mė­si­nės gal­vi­­ji­nin­kys­tės veik­lą. Jau­čių au­gin­to­jas ne­sle­pia, jog to­kios sri­ties pa­si­rin­ki­mą lė­mė pa­pras­tos prie­žas­tys: „Abu su bro­liu tu­rė­jo­me po 10 hek­ta­rų mums pri­klau­san­čios že­mės, ku­rią nu­spren­dė­me iš­nau­do­ti že­mės ūkio veik­lai. Vis­gi, il­gai­niui pa­aiš­kė­jo, jog ši že­mė nė­ra der­lin­ga, tad ki­lo klau­si­mas, ko­kia sri­ti­mi ga­li­me už­si­im­ti. Po il­gų ap­mąs­ty­mų, nu­spren­dė­me te­ri­to­ri­jo­je įkur­ti gy­vu­li­nin­kys­tės ūkį, tad su­si­ko­o­pe­ra­vo­me ir pa­ma­žu pra­dė­jo­me au­gin­ti mė­si­nių jau­čių ban­das.“

Gal­vi­jų au­gin­to­jas A. Še­dys at­sklei­džia, jog apie pa­ra­mą smul­kių­jų ūki­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mui pir­mą kar­tą su­ži­no­jo nar­šy­da­mas in­ter­ne­te. Tuo­met ūki­nin­kas pa­si­da­li­jo šia in­for­ma­ci­ja su bro­liu ir pa­siū­lė kur­ti ben­drą pro­jek­tą bei pa­teik­ti pa­raiš­ką. Anot ūki­nin­ko, pa­raiš­kos tei­ki­mo pro­ce­sas įvy­ko grei­tai ir sklan­džiai.

A. Še­dys sa­ko, jog spren­di­mas vyk­dy­ti ben­drą veik­lą bu­vo la­bai nau­din­gas. Pa­si­nau­do­ję KPP pa­ra­ma pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kių­jų ūkio sub­jek­tų ben­dra­dar­bia­vi­mui“, bro­liai ne tik su­jun­gė tu­ri­mus iš­tek­lius, bet ir mo­der­ni­za­vo ūkį ino­va­ty­vio­mis tech­ni­kos prie­mo­nė­mis: „Su­lau­kę pa­ra­mos, ga­lė­jo­me įsi­gy­ti mo­der­nią įran­gą, skir­tą gal­vi­jų au­gi­ni­mui ir prie­žiū­rai: ri­ti­ni­nį pre­są-vy­nio­tu­vą, šar­ny­ri­nį krau­tu­vą, grū­dų traiš­ky­tu­vą bei gy­vu­lių prie­žiū­ros stak­les. Šios prie­mo­nės lei­do pa­dvi­gu­bin­ti au­gi­na­mų gal­vi­jų skai­čių – ūkis ta­po kur kas pro­duk­ty­ves­nis ir, ži­no­ma, pel­nin­ges­nis.”

 

Kas ga­li kreip­tis?

Pa­raiš­kos dėl pa­ra­mos pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kių­jų ūkio sub­jek­tų ben­dra­dar­bia­vi­mui“ jau ren­ka­mos nuo rug­sė­jo 1 d. Pa­raiš­kų tei­ki­mo ter­mi­nas tę­sis iki spa­lio 29 d.

Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Žu­kie­nė at­sklei­džia, ko­kie kri­te­ri­jai pa­reiš­kė­jams nu­ma­ty­ti šio pro­jek­to rei­ka­la­vi­muo­se: „Dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis smul­kie­ji ūkiai, ku­rių že­mės ūkio val­dos eko­no­mi­nis dy­dis, iš­reikš­tas pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te, yra ne ma­žes­nis nei 4 tūkst. Eur ir ne di­des­nis nei 15 tūkst. Eur. Taip pat pa­ra­ma tei­kia­ma miš­ko val­dy­to­jams, ku­rių miš­ko val­da ne di­des­nė kaip 20 ha bei la­bai ma­žoms įmo­nėms, vei­kian­čioms ne trum­piau nei dve­jus me­tus. Pa­raiš­ką ga­li teik­ti ir fi­zi­niai as­me­nys, su­lau­kę 18 me­tų am­žiaus ir na­cio­na­li­nių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka vyk­dan­tys in­di­vi­du­a­lią veik­lą ne trum­piau ne­gu vie­ne­rius me­tus.”

K. Žu­kie­nė pa­žy­mi, jog nu­ro­dy­ti sub­jek­tai pa­raiš­ką pri­va­lo teik­ti su part­ne­riais, už­si­i­man­čiais ta pa­čia veik­la – že­mės ūkio veik­la už­si­i­man­tys sub­jek­tai su že­mės ūkio veik­la už­si­i­man­čiais sub­jek­tais, miš­ki­nin­kys­tės veik­la už­si­i­man­tys sub­jek­tai su miš­ki­nin­kys­tės veik­la už­si­i­man­čiais sub­jek­tais, o al­ter­na­ty­vi­ą­ja veik­la už­si­i­man­tys sub­jek­tai – su al­ter­na­ty­vi­ą­ja veik­la už­si­i­man­čiais sub­jek­tais.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, pa­ra­ma tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mui ska­ti­na ko­o­pe­ruo­tis ir tap­ti stip­res­niais rin­kos da­ly­viais. Ben­drą ūki­nę, ko­mer­ci­nę ir ap­lin­ko­sau­gi­nę veik­lą vyk­dan­tys ūki­nin­kai, miš­ki­nin­kai ir ki­ti as­me­nys ga­li da­ly­tis iš­tek­liais, įsi­gy­ti nau­jų įren­gi­nių ir tech­ni­kos, gau­ti kom­pen­sa­ci­jas pa­sta­tų sta­ty­bai ar re­konst­ruk­ci­jai.

 

Pa­ra­ma pro­jek­tui – iki 90 tūkst. eu­rų

Pa­gal nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, vie­nam smul­kio­jo ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tui ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 90 tūkst. Eur be PVM pa­ra­mos lė­šų. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam ga­vė­jui 2014–2020 m. lai­ko­tar­piu ne­ga­li vir­šy­ti 200 tūkst. Eur.

„Ski­ria­mos pa­ra­mos dy­dis pri­klau­sys nuo pa­tir­tų iš­lai­dų – ben­dro­sios pro­jek­to iš­lai­dos ir ei­na­mo­sios ben­dra­dar­bia­vi­mo iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos 100 proc., o ver­slo pla­no įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dos – 60 proc. Tais at­ve­jais, kai ver­slo pla­nas įgy­ven­di­na­mas ben­dra­dar­biau­jant gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, uo­gi­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės sek­to­riuo­se, nu­ma­ty­ta kom­pen­suo­ti iki 70 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti ver­slo pla­no įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų”, – pa­aiš­ki­na Kris­ti­na Žu­kie­nė.

Spe­cia­lis­tė pri­me­na, jog pa­raiš­kas teik­ti ga­li­ma NMA Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se. KPP veik­los sri­čiai „Pa­ra­ma smul­kių­jų ūkio sub­jek­tų ben­dra­dar­bia­vi­mui“ šie­met skir­ta be­veik 3,7 mln. Eur.

 

KPF logo  NMA logo

 

 

Užs. Nr. 122

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.