Nr. 105 (13628)

2021-09-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 105 (13628) skaitykite:

 • Ko­ro­na­vi­ru­sas – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se
 • Pa­rink­tas Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius
 • Aly­tu­je iš­kils nau­ja me­di­nių ir me­ta­li­nių kon­struk­ci­jų ga­myk­la
 • Te­at­rų fes­ti­va­ly­je „Kai­mo lik­tar­na” veiks­mo bus klo­ji­me ir už jo sie­nų
 • BTA drau­di­mo ben­dro­vės iš­mo­kos ūki­nin­kams dėl pa­tir­tų nuos­to­lių au­go pen­kis­kart
 • Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­me pa­ra­šy­ta – pa­bė­gė­lį pri­glausk
 • Su­si­ti­ki­mas su po­ete Da­lia Tei­šers­ky­te, ku­ri lyg vi­sa­ži­nė nu­jau­čia skai­ty­to­jų gy­ve­ni­mo pro­ble­ma­tiš­ku­mą, pa­jun­ta svar­bius iš­gy­ve­ni­mus
 • So­cia­li­niai tin­klai – din­gu­sių žmo­nių pa­ieš­kos įran­kis
 • Naujajame Alytaus kultūros lopšyje – edukacijos prie Vytauto Kasiulio paveikslų
 • Dė­me­sį pa­trau­kė ir aly­tiš­kės ma­gist­ro stu­di­jų dar­bas „Pa­pras­tų­jų erd­vių kon­ver­si­ja: So­cio­to­pas Aly­tu­je”
 • „Mu­zi­ki­nis spek­tak­lis „Maž­vy­das” – gy­va is­to­ri­ja
 • „Ro­ta­ria­da” – ne tik spor­tas, bet ir ben­drys­tė
Automobilio priežiūra kiekvienu metų laiku gerokai skiriasi. Žiemą vairuotojams reikalingesnės vienos detalės, o vasarą visai kitokios. Taigi, kokios auto detalės yra perkamiausios tam tikrą sezoną?...
Pradėjus skaičiuoti pirmąsias rudens dienas, į Alytų tradiciškai atvyksta didžioji rudens mugė. Kasmet didelio alytiškių dėmesio sulaukianti mugė šiais metais vilios išskirtiniais Lietuvos kūrėjų ir...
Ieš­ko­da­mi ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių, smul­kių­jų ūkių sa­vi­nin­kai vis daž­niau ko­o­pe­ruo­ja­si ben­drai veik­lai. Ro­kiš­kio ra­jo­no gal­vi­jų au­gin­to­jas Al­man­tas Še­dys džiau­gia­si...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.