Skie­pai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: vak­ci­nuo­ti mig­ran­tai, ko­kia sa­vi­val­dy­bės staig­me­na lau­kia pa­si­skie­pi­ju­sių­jų? (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Lie­pos 21-ąją Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te be­veik prieš tris sa­vai­tes ap­gy­ven­din­ti nelegalūs mig­ran­tai bu­vo skie­pi­ja­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Ta­čiau to­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo ne vi­si, da­lis vak­ci­nuo­tis at­si­sa­kė. Mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tas pa­sta­tas jau baig­tas tver­ti pa­pil­do­ma tvo­ra. Bė­da iš­ti­ko ša­lia au­gan­čias tuo­pas, – vie­nai dėl se­nu­mo nu­vir­tus, im­ta pjau­ti vi­sas, au­gan­čias ne­to­li mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to pa­sta­to. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, siek­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus vakcinuotis nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos, šeš­ta­die­nį, lie­pos 24-ąją, Skie­pi­ji­mo cen­tre or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją, ku­rios me­tu pa­si­skie­pi­ju­sie­ji bus pa­vai­šin­ti le­dų por­ci­ja.

Skie­pi­jo­si 55 mig­ran­tai

Iš 71 lie­pos pra­džio­je Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­tų nelegalių mig­ran­tų šian­dien yra 69. Du dėl nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so dar gy­do­mi Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je, dar du po su­sir­gi­mo šia in­fek­ci­ja iš mi­nė­tos li­go­ni­nės par­vež­ti pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį. Vi­si Aly­tu­je ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai yra iš Af­ri­kos vals­ty­bių, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, lie­pos 21-ąją ne­le­ga­liems mig­ran­tams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­si­skie­py­ti vi­so­mis tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis, ta­čiau mig­ran­tai pa­si­rin­ko „Pfi­zer“. To­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo 55 mig­ran­tai, ki­ti vak­ci­nuo­tis at­si­sa­kė. Juos skie­pi­jo Aly­taus po­li­kli­ni­kos me­di­kai, dir­ban­tys mies­to Skie­pi­ji­mo cen­tre.

Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Tad lie­pos 26-ąją bai­gia­si kon­tak­tą su už­si­krė­tu­siais as­me­ni­mis tu­rė­ju­siems sa­vi­i­zo­lia­ci­jai skir­tas lai­kas, ir ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų spręs­ti dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš Aly­taus iš­kel­di­ni­mo.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, tai ga­li už­truk­ti, nes mig­ran­tų srau­tai per Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nį dar fik­suo­ja­mi ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba sa­vi­val­dy­bės pra­šo ap­gy­ven­di­ni­mą pra­tęs­ti.

 

Pa­pil­do­ma tvo­ra jau pa­sta­ty­ta, pjau­na­mos se­nos tuo­pos

Lie­pos 21-ąją jau baig­ta sta­ty­ti pa­pil­do­ma tvo­ra apie Aly­tu­je ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tą pa­sta­tą. Tai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo iki 5 tūkst. eu­rų. O ji bu­vo tve­ria­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų, mig­ran­tus sau­gan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sau­gu­mo, taip pat sie­kiant, kad pa­ša­li­niai as­me­nys ne­pa­tek­tų į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją.

Ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to te­ri­to­ri­jo­je yra įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros, o vaiz­dus mo­ni­to­riu­je ste­bi te­ri­to­ri­ją ir mig­ran­tus sau­gan­čios tar­ny­bos. Daž­niau­siai prie jo bu­din­čio vie­nos sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jo aly­tiš­kio Da­nie­liaus Ciū­nio tvir­ti­ni­mu, bent kol kas in­ci­den­tų tarp mig­ran­tų ne­fik­suo­ja­ma: „Jie pa­kan­ka­mai ra­mūs, re­tai ka­da pa­ma­ty­si su­si­gin­či­jan­čius tar­pu­sa­vy­je.“

Tik pra­ėju­sią sa­vai­tę, net ne per už­klu­pu­sį lie­tų ir vė­ją, nu­vir­to tuo­pa, au­gu­si mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to pa­sta­to kai­my­nys­tė­je. Vi­sa lai­mė, kad ji nenukri­to ant ne­to­lie­se sto­vė­ju­sio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lio.

Ne­tru­kus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo nu­spręs­ta dėl sau­gu­mo iš­pjau­ti dar pen­kias ne­to­lie­se mi­nė­to pa­sta­to au­gan­čias se­nas, li­go­tas, iš­pu­vu­siais ka­mie­nais tuo­pas, ku­rios nė­ra pri­ski­ria­mos sau­go­ti­niems me­džiams.

 

Ak­ci­ja lie­pos 24-ąją – nuo 8 iki 12 va­lan­dos

Lie­pos 21-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pa­rą ša­ly­je nu­sta­ty­ti 176 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu jau ste­bi­mas šios in­fek­ci­jos nau­jų at­ve­jų Lie­tu­vo­je dau­gė­ji­mas, jų šiek tiek dau­giau nei da­bar bu­vo tik bir­že­lio 11-ąją. Aly­tu­je nau­jų at­ve­jų dau­gė­ja ne­žy­miai.

Mi­nė­tą lie­pos die­ną 100 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų per ke­tu­rio­li­ka die­nų te­ko 39,3 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je šis ro­dik­lis – 24,4, Aly­taus ra­jo­ne – nu­lis.

Lie­pos 21-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 13 aly­tiš­kių, Aly­taus ra­jo­ne – nė vie­nas.

Tos pa­čios lie­pos die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 51,8 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės, 60,4 proc. Aly­taus ra­jo­no ir 47,1 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Aly­taus ra­jo­nas tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių už­ima 4-ą, Aly­taus mies­tas – 17-ą vie­tą.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, siek­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus skie­py­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so, lie­pos 24-ąją pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ja vak­ci­na­vi­mo­si ak­ci­ją su do­va­no­mis, ku­rios me­tu pa­si­skie­pi­ju­sie­ji bus pa­vai­šin­ti le­dų por­ci­ja. Ji be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ir su iš­anks­ti­ne re­gist­ra­ci­ja vyks Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre vei­kian­čia­me Skie­pi­ji­mo cen­tre nuo 8 iki 12 va­lan­dos. Bus skie­pi­ja­mi vi­si at­vy­ku­sie­ji, ne tik aly­tiš­kiai. To­kios ak­ci­jos rė­mė­jos – ben­dro­vės „Ri­vo­na“ ir „Snai­gė“, – apie ak­ci­ją pa­sa­ko­jo P.Ja­ge­la­vi­čius.

Ak­ci­jos me­tu gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Pfi­zer“, „Mo­der­na“ ir „Vax­zev­ria“, anks­čiau be­si­va­di­nu­sia „Ast­ra­Ze­ne­ca“ vak­ci­na.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai