Skie­pai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: ku­rios vak­ci­nos po­pu­lia­riau­sios ir ku­rių am­žiaus gru­pių aly­tiš­kių pa­skie­py­ta dau­giau­sia? (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepijimo centras
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Bir­že­lio 7-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­tų vi­sų am­žiaus gru­pių as­me­nų skai­čių yra 16-as, Aly­taus ra­jo­nas – 3-ias tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. To­kius vak­ci­na­vi­mo re­zul­ta­tus kaip pa­kan­ka­mai ge­rus ver­ti­na mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė Gied­rė Il­gū­nai­tė. Abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­stin­ga, gy­ven­to­jai ga­li jas rink­tis. Aly­tu­je bent vie­na vak­ci­nos do­ze dau­giau­sia pa­skie­py­ta 70–74 me­tų am­žiaus gru­pės gy­ven­to­jų, Aly­taus ra­jo­ne – 65–69 me­tų gy­ven­to­jų.

Ma­žiau­siai abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­skie­py­ta jau­nų žmo­nių

Bir­že­lio 7-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je vie­na vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 8 tūkst. 406 ar­ba 17,1 proc. gy­ven­to­jų, dviem do­zė­mis ar­ba vi­sa skie­pi­ji­mo sche­ma – 13 tūkst. 358 ar­ba 27,1 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 5 tūkst. 55 ar­ba 19,6 proc. ir 7 tūkst. 770 ar­ba 30,1 proc.

Kaip šio­je sta­tis­ti­ko­je pa­skie­py­ti gy­ven­to­jai ri­kiuo­ja­si pa­gal am­žiaus gru­pes? Pa­vyz­džiui, pa­gal sen­jo­rų – 65 me­tų ir vy­res­nių as­me­nų vak­ci­na­vi­mą nuo CO­VID-19 bent vie­na do­ze Aly­tus už­ima 10-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, Aly­taus ra­jo­nas – 32-ą. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je iš 11 tūkst.164 šios am­žiaus gru­pės gy­ven­to­jų pa­skie­py­ta 7 tūkst. 482 ar­ba 67 proc., Aly­taus ra­jo­ne – iš 6 tūkst. 118 3 tūkst. 750 ar­ba 61,3 proc.

Aly­tu­je bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze dau­giau­sia pa­skie­py­ta 70–74 am­žiaus gru­pės gy­ven­to­jų – 74,9 proc. Ra­jo­ne bent vie­ną vak­ci­nos nuo šios in­fek­ci­jos do­zę dau­giau­sia yra ga­vu­sių 65–69 me­tų gy­ven­to­jų – 74,2 proc.

Ma­žiau­siai abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se yra pa­skie­py­ta jau­nų žmo­nių, ku­rių am­žiaus gru­pė – nuo 16 iki 24 me­tų. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je šių as­me­nų bent vie­na vak­ci­nos do­ze vak­ci­nuo­ta 34,5 proc., ra­jo­ne – 36,1 proc.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, bent kol kas ma­žais mi­nė­tos am­žiaus gru­pės skie­pi­ji­mo tem­pais ste­bė­tis ne­ver­ta, nes še­šio­lik­me­čiai pra­dė­ti vak­ci­nuo­ti tik nuo ge­gu­žės pa­bai­gos.

 

Pa­gal ga­li­mą imu­ni­za­ci­ją ir skie­pi­ji­mo tem­pus sa­vi­val­dy­bės pa­kan­ka­mai aukš­tai

Šio pir­ma­die­nio, bir­že­lio 7-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal gy­ven­to­jų ga­li­mai įgy­tą imu­ni­te­tą ko­ro­na­vi­ru­sui už­ima 10-ą vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, Aly­taus ra­jo­nas – 3-ią. Sta­tis­tiš­kai lai­ko­ma, kad pir­mo­jo­je sa­vi­val­dy­bę imu­ni­za­ci­ją tu­ri 51,6 proc., ant­ro­jo­je sa­vi­val­dy­bė­je – 58,2 proc. gy­ven­to­jų, ša­lies vi­dur­kis – 45,8 proc.

„As­muo lai­ko­mas įgi­jęs imu­ni­te­tą CO­VID-19 in­fek­ci­jai pa­skie­py­tas ar­ba per­sir­gęs šia li­ga. Jo su­sir­gi­mas tu­ri bū­ti fik­suo­tas elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je – esvei­katoje. Jei ko­ro­na­vi­ru­su sir­gęs žmo­gus ne­si­krei­pė į me­di­kus, jo li­ga ofi­cia­liai ne­fik­suo­ta, į sta­tis­ti­ką to­kie as­me­nys ne­įtrauk­ti, jie ne­pa­ten­ka ir į ga­li­mai imu­ni­zuo­tų as­me­nų sta­tis­ti­ką“, – tvir­ti­no P.Ja­ge­la­vi­čius.

Pa­si­tei­ra­vus, ar ga­li bū­ti daug as­me­nų, ku­rie su­sir­gę ko­ro­na­vi­ru­su, ne­si­krei­pė į me­di­kus, mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas tei­gė, kad to­kie skai­čiai ne­ži­no­mi, bet to­kių žmo­nių ga­li bū­ti ir ne­ma­žai: „Vie­ni jų gal net ne­ju­to li­gos simp­to­mų, ki­ti nesityrė mo­biliame patikros punkte.“

Tad ti­kė­ti­na, kad dėl šių prie­žas­čių ga­li­mai imu­ni­zuo­tų žmo­nių po per­sir­gi­mo CO­VID-19 in­fek­ci­ja ga­li bū­ti dau­giau nei skel­bia­ma ofi­cia­lio­je sta­tis­ti­ko­je.

Pa­gal bent vie­na vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­tų vi­sų am­žiaus gru­pių gy­ven­to­jų skai­čių Aly­tus yra 16-as, ra­jo­nas – 3-ias tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vak­ci­nuo­ta 44,2 proc. as­me­nų, ra­jo­ne – 49,6 proc. Pir­mo­je vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių pa­gal šį ro­dik­lį yra Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė (76,9 proc.), pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – Šal­či­nin­kų ra­jo­nas (21,7 proc.)

.

Skie­pi­ji­mo cen­tre per die­ną vi­du­ti­niš­kai vak­ci­nuo­ja­ma apie 900 žmo­nių

Gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so re­zul­ta­tus Aly­tu­je ir ra­jo­ne kaip pa­kan­ka­mai ge­rus ver­ti­na mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė G.Il­gū­nai­tė.

„Iki šios die­nos vak­ci­na­ci­ja vyks­ta ga­nė­ti­nai spar­čiai. Gy­ven­to­jai skie­pi­ja­mi pa­čia­me cen­tre, ra­jo­ne vei­kian­čio­se am­bu­la­to­ri­jo­se ir ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tuo­se, o kur nė­ra cen­tro pa­da­li­nių, vak­ci­na­vi­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­čio­se se­niū­ni­jo­se, kur no­rin­čių­jų skie­py­tis gru­pes su­ren­ka se­niū­nai“, – sa­kė ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė G.Il­gū­nai­tė.

Jos tei­gi­mu, gy­ven­to­jai ga­li rink­tis skie­py­tis vi­so­mis Lie­tu­vo­je esan­čio­mis vak­ci­no­mis, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma, kad po­pu­lia­riau­sia tam­pa „Jans­sen“, ypač tarp jau­nų žmo­nių, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės.

Kaip sa­kė Aly­taus Skie­pi­ji­mo cen­tro, vei­kian­čio Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios po­li­kli­ni­kos vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Si­mo­na Ne­dzins­kie­nė, šia­me cen­tre per die­ną vi­du­ti­niš­kai vak­ci­nuo­ja­ma apie 900 žmo­nių, to­kie skai­čiai bu­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę: „Gy­vų ei­lių jau ne­or­ga­ni­zuo­ja­me, skie­pi­ja­mi tik vak­ci­na­ci­jai už­si­re­gist­ra­vę as­me­nys. Skie­pi­ja­me vi­sų rū­šių vak­ci­no­mis, ta­čiau po­pu­lia­riau­sia iš­lie­ka „Pfi­zer“.

 

Ser­ga 116 aly­tiš­kių ir 52 ra­jo­no gy­ven­to­jų

Bir­že­lio 7-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 11-as, Aly­taus ra­jo­nas – 23-ias tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Per šį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ten­ka 242 CO­VID-19 at­ve­jai, ra­jo­ne – 178, ša­lies vi­dur­kis – 193.

Bir­že­lio 6-ąją dėl šios in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ti 33 aly­tiš­kiai ir 73 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tik vie­nam tir­tų­jų fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Tą­dien PGR tir­ta 17 ra­jo­no gy­ven­to­jų ir 8 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, in­fek­ci­ja ne­diag­no­zuo­ta nie­kam.

Bir­že­lio 7-osios duo­me­ni­mis, CO­VID-19 ser­ga 116 aly­tiš­kių ir 52 ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­svei­ku­sių­jų nuo šios in­fek­ci­jos mies­te – 6 tūkst. 839, ra­jo­ne – 1 tūkst. 710.

Dėl su­ma­žė­ju­sių be­si­ti­rian­čių as­me­nų skai­čiaus Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te jo dar­bo lai­kas jau su­trum­pin­tas an­tra sa­vai­tė. Dar­bo die­no­mis jis vei­kia nuo 8 iki 16 val., šeš­ta­die­niais, sek­ma­die­niais ir šven­čių die­no­mis – nuo 8 iki 12 val. Bū­ta lai­ko­tar­pių, kai šis punk­tas vi­so­mis die­no­mis dir­bo iki 20 val.

Bir­že­lio 7-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S.Kudr­kos li­go­ni­nė­je iš 40 ko­vi­di­nių lo­vų už­im­tos bu­vo 22, dar 1 ser­gan­tis ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.