Skaudi nelaimė Makniūnuose – žuvo ugniagesys gelbėtojas (2)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
gaisrine
Lap­kri­čio 19 die­ną apie 21 val. 18 min. Aly­taus ra­jo­ne, Raitininkų seniūnijoje, Mak­niū­nų kai­me, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis (au­to­cis­ter­na), vai­ruo­ja­mas tar­ny­bos me­tu, uni­for­muo­to Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo (g. 1963 m.), vyks­tant į iš­kvie­ti­mą dėl ki­lu­sio gais­ro, at­si­tren­kė į pa­sta­to sie­ną. Per eis­mo įvy­kį žu­vo vai­ruo­to­jas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. To­kį pra­ne­ši­mą pa­tei­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­ris. Ži­nia apie kraš­tie­čio mir­tį Mak­niū­nų kraš­to žmo­nes su­vir­pi­no iki pat šir­dies gel­mių.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos prieš­gais­ri­nė ap­sau­gos tar­ny­ba va­do­vas Alek­san­dras Bru­žas „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo, kad ug­nia­ge­sių ben­druo­me­nė ne­te­ko la­bai at­sa­kin­go, nuo­šir­daus ko­le­gos, ku­ris šio­je tar­ny­bo­je bu­vo iš­dir­bęs 30 me­tų. Į iš­kvie­ti­mą dėl ki­lu­sio gais­ro ug­nia­ge­sys iš­vy­ko vie­nas. Ant­ra­sis ko­man­dos na­rys tą­dien pa­ke­liui į dar­bą pa­sly­do, jam te­ko vyk­ti į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių, kur jam bu­vo su­teik­ta sku­bi me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba.

A.Bru­žo tei­gi­mu, į gais­rą iš ga­ra­žo iš­vy­ko vie­nas ko­man­dos na­rys, bet au­to­cis­ter­na, nu­rie­dė­ju­si apie 20 met­rų, at­si­tren­kė į kul­tū­ros na­mų sie­ną. Kaip tei­gia va­do­vas, grei­čiau­siai ug­nia­ge­sys mi­rė dėl stai­gaus svei­ka­tos su­tri­ki­mo: „Ne­tek­tis di­de­lė, tik­rai ne­lik­si­me abe­jin­gi, pri­si­dė­si­me ir pa­dė­si­me ge­din­čiai šei­mai.“

Apie fa­ta­liš­ką ug­nia­ge­sio mir­tį ži­nia grei­tai skli­do ne tik po Mak­niū­nų so­džių, juk šio kai­mo sen­bu­vį 59-erių me­tų An­ta­ną Je­ge­le­vi­čių, kaip ak­ty­vų žmo­gų pa­ži­no­jo daug pla­tes­nis žmo­nių ra­tas.

Mak­niū­nų so­džiaus ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lė Ba­ra­naus­kie­nė tei­gė, kad be ga­lo sun­ku kal­bė­ti apie An­ta­no ne­tek­tį: „Tai bu­vo žmo­gus, ku­ris, pri­rei­kus pa­gel­bė­ti, sku­bės ir vi­dur­nak­tį pri­kel­tas. Jis pa­dės bet ko­kia­me dar­be: žo­lę nu­pjau­ti, nu­vež­ti, kaž­ką su­kal­ti, su­neš­ti… Toks smū­gis, ne­at­si­gau­na­me – vaikš­to­me ne­tek­ties prie­blan­do­je lyg ežiu­kai rū­ke. To­kių juo­dų ben­druo­me­nei me­tų, kiek aš va­do­vau­ju, dar ne­bu­vo. Ne­te­ko­me jau tre­čio ben­druo­me­nės na­rio per, ga­li­ma sa­ky­ti, tris mė­ne­sius. Iš­ke­lia­vo mū­sų dai­no­rė­lis Ta­das Ku­žu­lis, ak­ty­vus na­rys Pet­ras Ba­le­vi­čius, da­bar An­ta­nas. Vi­si jie bu­vo dar to­kie mums rei­ka­lin­gi. Kad ir An­ta­nas, jis nė­ra nie­kam blo­go žo­džio sky­ręs, ne­at­stū­męs, ne­pa­nie­ki­nęs. La­bai my­lė­jo šei­mą, džiau­gė­si anū­kė­mis.“

Sun­kiai žo­džius rin­ko ir Rai­ti­nin­kų se­niū­nas Arū­nas Lau­kai­tis – la­bai jau daž­nai mir­tis pas­ta­rai­siais me­tais iš­si­ve­da šio kraš­to dar­bin­go am­žiaus žmo­nes. Se­niū­nas pa­tiks­li­no ir ži­nias apie gais­rą, į ku­rį bu­vo iš­kvies­tas ug­nia­ge­sių eki­pa­žas. Pi­lia­kal­nio kai­me de­gė prie Ga­lin­tė­nų eže­ro pa­si­sta­ty­ta pir­tis, nuo Mak­niū­nų iki jos – apie pus­tre­čio ki­lo­met­ro.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai