Šie­me­tis Aly­taus ra­jo­no biu­dže­tas už per­nykš­tį di­des­nis per 6 mln. eu­rų: švie­ti­mas ir so­cia­li­nė ap­sau­ga kaip vi­sa­da „su­val­gys” dau­giau­sia (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
rajono savivaldybe
Šį ket­vir­ta­die­nį, va­sa­rio 11-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­si­tvir­ti­no svar­biau­sią fi­nan­si­nį do­ku­men­tą –2021 me­tų biu­dže­tą. Jis, ne vie­no ra­jo­no ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mu, op­ti­mis­ti­nis, – dau­giau nei 6 mln. eu­rų di­des­nis nei per­nykš­tis. Kaip vi­sa­da dau­giau­sia vie­ti­nio iž­do pi­ni­gų „su­val­gys“ švie­ti­mas ir so­cia­li­nė ap­sau­ga, ta­čiau dau­giau lė­šų nei per­nai skir­ta ke­liams tvar­ky­ti, kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­moms pro­gra­moms, kaip an­tai že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių, re­li­gi­nių ben­druo­me­nių pro­jek­tams.

Pa­ja­mos – sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mi mo­kes­čiai, do­ta­ci­ja ir per­nykš­tis li­ku­tis

Šie­me­tį Aly­taus ra­jo­no biu­dže­tą su­da­ro per 15 mln. eu­rų pa­čios sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mi įvai­rūs mo­kes­čiai, ku­rių di­džio­ji da­lis ten­ka gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiui. Kaip sa­vi­val­dy­bės gau­na­mos pa­ja­mos skai­čiuo­ja­mi jai su­mo­ka­mi že­mės ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiai.

Per 1 mln. eu­rų pla­nuo­ja­ma gau­ti iš ki­tų sa­vi­val­dy­bės pa­ja­mų, pa­vyz­džiui, nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, per mo­kes­čius už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius, sa­vi­val­dy­bės ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­omą, įvai­rias vals­ty­bi­nes rin­klia­vas.

Šie­me­čia­me ra­jo­no biu­dže­te do­ta­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to su­da­ro be­veik 7,5 mln. eu­rų, ku­ri už­tik­ri­na sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mas funk­ci­jas.

Vi­sos sa­vi­val­dy­bės gau­na­mos pa­ja­mos šie­me­čia­me biu­dže­te – be­veik 24 mln. eu­rų. Dar be­veik 10 mln. eu­rų į šie­me­tį biu­dže­tą per­ke­lia­mos per­nai ne­pa­nau­do­tos vie­ti­nio iž­do lė­šos. Tad vi­sas šie­me­tis ra­jo­no biu­dže­tas – be­veik 34 mln. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, bu­vu­siu me­tų pra­džio­je, jis di­des­nis maž­daug 6,6 mln. eu­rų.

To­liau iš­lie­ka dau­giau kaip 3 mln. eu­rų, įšal­dy­tų ban­kru­ta­vu­sia­me „Sno­ro“ ban­ke, – ši pi­ni­gų su­ma biu­dže­te ne­įskai­čiuo­ja­ma.

Švie­ti­mui – per 7 mln. eu­rų, so­cia­li­nei ap­sau­gai – per 5 mln. eu­rų

Kaip vi­sa­da dau­giau­sia ra­jo­no vie­ti­nio iž­do lė­šų ati­ten­ka švie­ti­mui ir so­cia­li­nei ap­sau­gai. Šį­kart švie­ti­mui – per 7 mln. eu­rų ar­ba 30 proc. ra­jo­no biu­dže­to, so­cia­li­nei ap­sau­gai – dau­giau nei 5 mln. eu­rų ar­ba per 21 proc. biu­dže­to.

So­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­je to­liau bus mo­ka­ma po 500 eu­rų tė­vams gi­mus kū­di­kiui prie šiuo at­ve­ju ski­ria­mos vals­ty­bės pa­ra­mos. Ka­dan­gi ra­jo­ne dau­gė­ja gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jų, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba na­muo­se, nu­ma­ty­ta, jog Pi­va­šiū­nų ir Mi­ros­la­vo glo­bos na­mai teiks lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros pa­slau­gas.

To­kiai pa­slau­gai rei­ka­lin­gi eta­tai jau įsteig­ti Pi­va­šiū­nų glo­bos na­muo­se šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kaip ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­ma biu­dže­tą pa­žy­mė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Rū­ta Ba­liu­ko­nie­nė, šį­met be įpras­to švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo bus vyk­do­ma skait­me­ni­nio ug­dy­mo plėt­ra mo­kyk­lo­se, kon­sul­ta­ci­jos mo­ki­niams dėl ka­ran­ti­no, su­si­ju­sio su ko­ro­na­vi­ru­su, me­tu at­si­ra­du­sių mo­ky­mo­si spra­gų.

Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, bus baig­ta re­no­vuo­ti Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­ja, at­nau­ji­na­mi Mi­ros­la­vo ir Sim­no gim­na­zi­jų fa­sa­dai, tę­sia­mas at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos die­gi­mas švie­ti­mo įstai­go­se, o svar­biau­sia, kad be­veik penk­ta­da­liu pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai pe­da­go­gams.

 

Ke­liams tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti – apie 2 mln. eu­rų, pa­ra­ma gy­ven­to­jams dėl nuo­te­kų va­ly­mo ir šil­dy­mo ka­ti­lų

Iš šie­me­čio ra­jo­no biu­dže­to skir­ta apie 2 mln. eu­rų ra­jo­no ke­liams tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti. Už 430 tūkst. eu­rų pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti ir plės­ti spor­to ba­zės Alo­vės, Dau­gų ir Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­se. 140 tūkst. eu­rų skir­ta Mak­niū­nų daugia­funk­cio cen­tro pa­sta­tui at­nau­jin­ti, 75 tūkst. eu­rų – Pu­nios pi­lia­kal­niui su­tvar­ky­ti, 40 tūkst. eu­rų – Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los pri­tai­ky­mui kul­tū­ri­nėms ir tu­ris­ti­nėms veik­loms.

Kaip bu­vo pa­brėž­ta ta­ry­bos po­sė­dy­je, gy­ven­to­jai no­riai nau­do­ja­si sa­vi­val­dy­bės ski­ria­ma pa­ra­ma in­di­vi­du­a­laus nuo­te­kų va­ly­mo įsi­ren­gi­mui ir ne­efek­ty­vių šil­dy­mo ka­ti­lų kei­ti­mui. Pir­muo­ju at­ve­ju gy­ven­to­jams ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­ja po 300 eu­rų, ant­ruo­ju – 10 proc. pa­ra­ma. Tam lė­šos nu­ma­ty­tos ir šie­me­čia­me biu­dže­te.

Sie­kiant tau­py­ti lė­šas su­nau­do­ja­mai ener­gi­jai, šį­met nu­ma­ty­ta įdieg­ti at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius Dau­gų se­niū­ni­jos pa­sta­te ir tam skir­ta per 30 tūkst. eu­rų.

Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui nu­ma­ty­ta 180 tūkst. eu­rų, tai 10 tūkst. eu­rų dau­giau nei per­nai. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais pa­di­din­tos lė­šos ir re­li­gi­nių ben­druo­me­nių pro­jek­tams, – 2020-ai­siais tam bu­vo skir­ta 62 tūkst. eu­rų, da­bar 90 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­kė ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė, šį­met svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tis su­lauks tik­rai ne­ma­žos pa­ra­mos: „Jau da­bar tvar­ko­mos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, esan­čio Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je, pir­mo aukš­to pa­tal­pos. Bus sta­to­ma nau­ja Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja, Sim­ne ren­gia­ma­si pirk­ti pa­sta­tą ir čia per­kel­ti Sim­no am­bu­la­to­ri­ją, įsteig­ti Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties punk­tą.“

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je jos na­riai bu­vo in­for­muo­ti, kad Sim­ne, Aly­taus g.10 pa­sta­tas iš pri­va­čių as­me­nų ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du jau nu­pirk­tas už 22 tūkst. eu­rų. Čia ir pla­nuo­ja­ma per­kel­ti Sim­no am­bu­la­to­ri­ją, ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą bei įsteig­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios, Aly­tu­je vei­kian­čios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties punk­tą sie­kiant ope­ra­ty­viau teik­ti pa­slau­gas ap­lin­ki­nių te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jams.

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas kaip svar­biau­sius dar­bus kul­tū­ros sri­ty­je įvar­di­jo nu­ma­to­mus mo­der­ni­zuo­ti Sim­no kul­tū­ros na­mus, pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti bib­lio­te­kos fi­lia­lą Užu­ba­liuo­se ir Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los įveik­li­ni­mą edu­ka­ci­nėms ar ki­toms veik­loms.

Ka­dan­gi ra­jo­ne di­dė­ja pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų po­rei­kis, me­ro tvir­ti­ni­mu, šį­met pla­nuo­ja­ma pra­tęs­ti šį ta­ką ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je nuo mies­te esan­čio Bal­to­sios ro­žės til­to per Ne­mu­ną, taip pat pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti to­kį ta­ką link so­dų ben­dri­jos „Dzū­ki­ja“.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.